obowi4zywania Dlatego osob4 kt6ra kupi samoch64 bq= i pouczerl do klient6w, kt6rzy U {v_wreleryes!ryno

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "obowi4zywania Dlatego osob4 kt6ra kupi samoch64 bq= i pouczerl do klient6w, kt6rzy U {v_wreleryes!ryno"

Transkrypt

1 majqce wplyw na jej wysoko6e -.." " " - - " " i poucenie o prawie wypowiedenia o"y!"oweiu.mowv ubepiecenia oc i" informacje o formie,so"r"o. i.rr"t. "r"j to2enia wypowiedenia dotychcasowej poucenie o skutkach vuypowiedenia 0. b"pi_ill1 poucenie o skutkach braku wypowiede- ootvcttlto*j 111 o* l. ]e2e1iwl#ciciel aut4 rtrymanych informarise umowq ubepienow4flrm4 agapi wypowie ubepieceychcasowemu ubeielowi, to i tak bqdie eygnowad tej umo4 mial do tej pory. Tirrm niknie ju konieclnocesnego placenia ar6wno a nowe, jak rbepiecenie. Dot4d rj sytuacji wlasciciel rnosil kost dw6ch erok Po mianach entuje siq,2e ma dwie tc,to tej predhr2oiem6gl rerygnowa1. rypadku takiego wyenia aklad ubepieliem6gl24dad aplaki ubepieceniowej a okres, prekt6sil odpowiedialno6i Dominika Surowiec. wi4ania niaj4 chrosument6w. Iednak lenie wyraaj4 tak2e wiciele flrmubepieyctr rska Rosa biura gopzu anac42e re ubepiecenie OC acyjnego bylo probler6wno dla klient6w, tad6w ubepieceri weliacja ustawy eceniach obowi4pewnie nie wyelimio jawiska calkowinac4coje ograricy laagnieska Rosa nor4rynastarydr h 6re maj4 ci4gle wa2yubepiecem4bqda scemusialypocerjqcie ich prokonsuni rowi4aniami. noweliag4ustawy i awartych pred rr r roku astosowanie ujq wyise tanowi4 dwukrotr prypadku ciqiplacy - 4,5tys. lkla naraa sie na MC rutego ou roku W prypadku gdy nowy wla6ciciel auta nie wypowie ubepiecenia OC, taka polisa nie bqdie siq ju2 automatycnie odnawiala po okresie, na jaki ostala awarta. Tym samym prawa i obowi4ki popredniego wla6ciciela auta wynikaj4ce bed4ta nim ci42ylytylko do ostatniego dnia jej obowi4ywania Dlatego osob4 kt6ra kupi samoch64 bq= die musialapamiqtad o tyrn, by podpisad now4 umowq ubepiecenia OC. Prepisy te bqd4 jednak mialy astosowanie nie tylko do pqad6w kupionyclr. ljeusgliacja prepis6w poshrguje siq tu sformulowaniem,,preniesienie prawa wlasno6ci. Dominika Surowiec wskauje,2e usuwa to w4tpliwo6ci, cy prepisy te doty c4tylko spreda2y obejmuj4 one i inne formy preniesienia wlasno6ci, w tyrn rn-in. amiang, darowinq, diedicerie. PrawnychiEkonomicnych pbwaf s4aowyitr- nio Projektancibgdamogli 24dat,aplatyod inwestora t*" ""*",""rdo,,"*rffil#;.?ffj.t"1,il Ruch Palikota w projekcie korystywane pre wykomian do ustawy - Kodeks nawc6wipodwykonawc6w, cywilny. Poslowie chc4 a- kt6ry pod r62nymi cestost4pienia w kodeksiecywil- krocnaciqgarymipreteksbnymkategoriium6woroboty mi wykorystuj4 swoj4 fakbudowlanesers4kategorq tycn4prewage na rjmtcu um6w wprocesie budowla- iodwlekaj4terminyplaaro6ci nyrn ora r6vvnat sytu- adostawyiwykonaneprace acjq prawn4 pod-...projektowo-u,ykomiot6w bior4cych wiqcejna nawce. Nieradydial w procesie.y# E kiesesyruacje,kie- maj4 dotydcasowe prepisy. To onac. 2e firmy ubepieceniowe nie maj4 obowipku wysylania powiadomier1 i poucerl do klient6w, kt6ry ciagte maj4 ubepiecony sainwestycyjnym U {v_wreleryes!ryno ffi;l; moch6d. Takie obowiqpki bqd4 w budownictwie dokonaniuodbioru frawna.pl mieli wobec tydr klient6w, kt6dostawc6w i biur pracpveinwestory rr lutego lub p6zniej podprojektowyctr" Obecne pre- rai wlplaceniuwykonawcy pisa umowq ubepiecenia pisy prawaupywilejowuj4 nale2no6ci dostawcy i biura To onaca,ze je2ehkto6 ma bowiempodwykorrawc6w, da- projektowe wa42cekaj4 na umowq iwart4 np. r sierpnia jac im mo2liwo6i uyskania aplatq.atopro,wqoiaefaao orr roku" to musi sam pryglryarancjiaplatyodinwestodokredytowaniadialalno6ci pilnowad terminu jej wypol ra. Gwarancji takiej nie maj4 wykonawc6wpre mniejse wiedenia, gdy ctrce mienii natomiastdostawcyibiura podmiotygospodarce. AK ubepiecyciela - Aby wlryowiedenie takiej bylo skutecne, nale2y OdpowiedialnoS6 jelory( osobi6cie w oddiale a brak OC akladu ubepieceri (pamiq - Nowe prepisy wiqksaj4 taj4c o achowaniu dowodu natomiast odpowiedialnosd Lo2enia pisma rrajlepiej na kierowc6w; kt6r y spowodu w tym akresie prepisy s4 jego kopii) lub wyslai odpoj4 wypadek nieubepieco, Preydenci i burmistrowie wystarcaj4ce i apewniaj4 wiednim wlpredeniem (np. nym autent. Nie tylko aplac4 miast obecni na posiede- mieskaricom udial w pratygodniowym) listem poleco- oni kary abrak OC i ostan4 niu ar4du Zv,tr4ku Miast cach samo r4du Na spotkaobligowani do wrotu odpolskich, wypracowali sta- niu glo sono propo y cje Waine.Powiadomienie skodowania, jakie bqdie nowisko w sprawie prey- dodania do projektu preo umowie ubepiecewyplacone poskodowanedenckiego projektu ustapis6w dotyc4rych mo2nia OC klientbqdie m6gl mu, ale te? Wepieceniowy o wmocnieniu udiahr liwosci uyskania statusu otrymad nie tylko na wy Fundus Gwarancnny mieskaric6w w dialaniach - miast na prawach powiatu pismig ale i drog4 obqdie m6gl od nich 24dat samor4du terytorialnego, dla miast preydenckich, w1. Taka mo2liwo56 pojawi wrotu wlasnych kost6w, o wsp6ldialaniu gmin, po- pr ekaartia burmist r awi, jeieli pry podpisyvm4arrych t4 wyptattr Co wiat5w i wojew6dtw ora miasta (na jego wniosek) waniu anacy, to onaca.? o mianie niekt6rych ustaw. uprawnienia do ar4da- Chodi o kosty, j+kie 2e chce otrlmrywad wten Nie godili siq napoparcie nia ruchem w granicach spos6b informacje fundus poniesie na opinie pierwsej cqsci projektu, miasta ora godnego abiegfych" na prykla d na rekt6ra dotycy wmocniebepiecenia (oslony sonym a adrotnym potrrierdecondwce cy opiniq lekarnia udialu mieskaric6w cjatnej) os6b, kt6re pre niem odbionf tak aby dotarlo sk4 Mog4 to bye k2e kospopre np. wprowadenie co najmniej try kadencje do ubepiecyciela na dieri ty wi4ane wywiadem instynrcji wyshrchania oby- pehrfy funkcjq organu wypred uplywem okresu, na Srodowiskowym preprowawatelskie go cy insryrucji konawcego gminy, np. na jaki umowa ostala lwarta danym na potreby konkretapytania obywatelskiewsr pr opoy cji dotyc4c ej - prypomina I(rystyna Kraw- nego darenia - wymienia - bqd4cych w analogicnej go. Zdaniem samor4dowcy\ dyrektor biura Recnika Aleksandra Bialy, recricc6w obecnie obowi4uj4ce sytuacji - posl6w. AK Ubepieconyctr Podkre6l4 e ka prasowa i doradca prew prlpadku dotychcasovvych esa Ube pieceniowego um6w wa2na jest data faktyc- Fundusu Gwarancyjnego. nego lo2eniapisma anie data Dodaje, 2ew prtlpadku gdy stempla poctowego. Dopiero nieubepiecony q)rawca wynns \\s S\$"N #xl$ N_N* N\\ssN\,N sn,$nn w prlpadku um6w awierapadku unika odpowiedialno nych od dnia wejscia w 2ycie Sci i sprawa trafi, do sadu, to nowych prepis6w nacenie noweliacja powoli ob ci4yi bqdie miala data stempla go takze kostami, jakie UFC poctowego. poniesie na wi4an4 tym obshrgq prawn+ Nabyu. ca auta drroniony.._ ,.i Jaksp6tdielniamoe I Cyjednoosobowy predsiqdo kofica Podstawa prawna uniknqt btqd6w pry prebiorca mo2e siq prekstalci( Ustawa 19 sierpnia 2oll r. o miazgodnie nowymi pnepisanei kstatceniach w sp6lkq kapitalowq nie ustawy o ubepieceniach I Strony moga same decydonabywca uiywanego samocho- obowiqkowych, Ubepieceniowym I Jakiesq konsekwencjeutraty wa( o mo2liwo6cibyciaprawa du bqdie m6gl wlryowie ddet. Fundusu Cwarancyjnvm i Polskim pre partnera uprawniefi Biure UbepiecycieliKomunikacyjpieruuokupu. Zar4d mo2e potwierdif dotychcasowe umowq OC e nych ora niekt6rych innych ustaw I Wykonawcamusiwiediee,jak awarte naruseniem skutkiem natydmiastowym (D.Unr o5, po. rro). ocenionokonkurencyjnqfi rmq prepis6w o repreentacji w ka2dym terminie. Di6 ma na to jedynie go dni od daty ei"piigii..tj;t kupnaauta Wejdie w 2ycie ll lutego 2ot2 r. Pyy.denci prryt plegirtmi silnej poyqi mieskafic6w TYCODT\IK FIRMAI PRAWO I I IDGFI

2 * lru!.eorrl leol"hdtia!ft.aid+ii =, r,, ewwi4 oqns2ehqdild, Napis domnie a - achqcaiq Ale cygo ptecrytairy? pre^yd.enci. )Spraurdili64qy samor4dowc6w w lggminach )>Wigkso66 nichpregl$a" sluibow4 Poctq Mtcbal Wroriski Satystycrrierecbior4c, niemal coueci ctowiek na Swiecieko pocfty elektronicnei r..4vsr.^ Wirodpolitykour, gdie6w odsetek ga pewnie 1oo Procent, adressbynki" iqzdarno Prestalbyi ich prywag4 sprawe. WVstarcy ajred na suony internetowe magistratoww Sl8skiem-.Napis do Prerydenta - Pioqusk ptegratgraiyna Diedico6 minut aleiestmpudle burmistra)" - moimapmevy tainawigkvo.{ci nidr" No to na- Dostaig duzo i od Co prawda pracownicy sekretaoisali6my."preprowadamyre dokonuiqwstgpneiselekaarcyjny tesr SPrawdamYiak mieskaricow.wekso6i trafi a ri*6w cii prysytanychemafli ale- iak cgstosamorqdowcyaglqdaia na moiqprywam4it<ry*g. ruapewnia Maciei BiskuPski, e- die skan4 na kiepskiedroddo swoich skrnek reensk prey denta Katowic niki cy apdrane studienkikamailowycn--moghpreuytat dan a,bykdrespondecia wwvslairvm do nidr -u.fo- najixyrrc.t-ansnimodpuuig- nie od miev*anmwtrafradokovamedic oroiilismy ich o potwierdenie, apewniagral4rna - Eliminowane q tylko ro2ne W ciagu godiny reakci4 na ie otrymali nasqwiadomodi. skokfr cltpromocfl-wy" Dotesluwytypouxali6myp sa- nase.mail rnie6cili te2 Pre oferty moradowcow calegoregionu. vdenci Katdwic, Sosnowca,Za- ia6niabiskupsk PoytywnieaskoconYwYniSanseaostali tylko ci, kt6ry bra, Wodislawia Sl4skiego, nasegotestuiestdrmarcin umoiliwili intemautom bepo- Chorowa; aworna i BYtomia. kiem sodolog PolitYki Uni, Sredni kontakt e sob4.,luzna Onas,a to, 2e samorqdowcy Gacek, Podkrefla, atemci,kt6ry (lub oddelegowani do tego Pra- wersytetu Slqskiego. starcie "qdpadli" ie akrywno6i samorqdowc6w odsytali pod ogolnq urgdowe cownicy) regularnle sprawdaiq w nie ast4piimbeposredsieci eadgw (stadte2wtefuie abraklo najwazniefsq skrynkg nidrkontakt6w mieskaflcami, nitnitai i,tvstowic). ewy- mailowq urg{u. }efli atemkto$ Wasnapisal do swoiegopre-y- ale... SensemwtadY lokalnei s{aisrnywfonieoriatetiwtorek denta lub burmistra i nie otry- iest byi blisko obywatela, o,ry* nopi+kudoeekalttuv $e inteinet jest wazqrrn narg wiedi od 16 samorqctowcow. mal odpowiedi,to nic daicieso a diemkomrrnikacii Igrorowaitie t{ai$rybcieiqi agotraligra4na bie wm6wii, 2eten nadmiaru na{sylanych t4 drogq Dnednc, PreYdent RudY Sl4- obowiak6w nie mial okaii a- sygnal6w iest pveiawem nonsalancii skrq,wwvadi;pyw Aqstodto-. ponai korespondenci4. -wrur2adrgacek Poprostu nie mial na to ochoty. wie Krarstof Matyj asc,yk. 2 < Tllko20drd. GUS ailteklarowanych SLqak6w lieyl ililey do opracowania dane. CYGUS celowokamufluiete informacie? roku=dop-iero Me roumiem tegoi nie odpusdrugapcfrowatego cg.napisgwtei sprarie do PreStatYwtedy Gl6wny Ur4d stycny amiera opublikowad miera-dodaieplura.. fego daniem, wiarygodnof i pelne dane dotycqce licby os6b,kt6re adeklarowatynaro- spisu stoipod nakiem apytadowo66sl4pk+posd PO seimo- nia" Ceka wigc na sygnaty wei Komisiids.lvlnieisoSciNaro- mieskaricow ostwierdonych dowych i EmicnYch Marek pne nichniepraridowo6ciadl Plura, pyta cy GUScelowo ka- -Diwit kteftki2mimo opubmuflujewyni$ spisu Parlamen- likowania wynik6w wstgpnych uryst4draespraw4aintereso- wai oremiera Donalda Tuska ro lutego mialo odbyi Posiedenie komisii, Pirdcaslaorego poslowie drcieli PYtai predstawicieli GUS o wyniki -spiu dotycacelieby os6b,kt6re aaenarowity narodowo6i Slqsie wrescie dorfuiedie6ilu ichlest ska. Wcorai pred Pofudniem okialo,ie posied,eniakomiposeldodaie,ie apewnief spisaneinie dokonalysamospiu sji nie bgd4ie, bo Prees GUS narodowegospisll,eptowvmapreesa GUS predkladanych pre intemet- dodaieposel. w preslanym do Seimu PiSmie gaiecydranalipor6wnawcydu Danenaternatnarodowo6ciq wroku oro seimoweikomisii stwieralit, 2e dane na temat nie najduierny w6r6d nich dai et- argumentemw abiegachowpi,mnieisofcibgd4 dostgpne do- nych opiuiqcych latwq do u- Mnieisofci f.iarodowych $aseynynalistpigyk6w sanie nicnych wynikalq ii spisem, piero w drugiei polowie or r. mowania licebno6i clonk6w founadl ostanie regionalnych, bo "igyk mnleia atemnie preka2eichposlom! mniejwo6cinarodowydl emic- wrfrnydriego 1oo Proc. voscimoie ostaiutumyape =To dlamnie sok-m6wi Ma- nych i jgykowych, chod s4 ong obi gtych praktyctie mocnicy jgyk urgdowy w tauraine &apoeucia toisamof ci obywateli RecPosPolitei. rek Plura. - Najpierw m6wiono -NaptywaiEdornnie informa- kiej gminie,wkt6rei liebamiestycy setek realiaciipraw i dla terrcra a o marcu, iiresunigto kt6re nie ostaly karic6w nalezqcych do mniei min. Preciei to s4naitatwieise obvwateli Polski- oceniap.lura- cie o osobactr, Agptahr$ufks Olcqgh 20 dni ostalo PO naudrwalenieustawymetropolitalna. PredwYboramiPoltYcY Platfo-rnryobiecali nam I w roo dni, a warunkiem byto dobycie wiekso5ci w Parlamencie. GdY warunek ostal spelniony,uructromiliimy ProslotecnY Licnik Ustawy MetroPolitalnei w slo6cieplijiviwsyscywierny iakieklopoty panigciqprrytranaftsgpolitykoru gdykoricy kanpaniaqfuona" Dlcegoropocgli6my odlicanie. DiS8r iiernheaeniapostep6lil(h$ racejictr braku) w PPcedowaniu. Prlryominamy tu, N Po wybo ractrpolitycy POdeklarowali, 2e ief li starania o meuopolig n6w akof,cqh9sk4, samina nasych lamach PrYnaiqt,iesq donreegalvz Uf-r*i"l"g kiedvs a do Twoich wlad gminnych? Napis *! &t"c* Ci oipor+iedialy diennikachodni.pl CZyGUSukrywa informacje o narodowosci St4skiei?- PYta posel Plura sos6ustalonaiakowynd<ostatniego spisu powsechnegq stanowinie mniej ni2 oprog. ogfiu mieskancowgmin/. Tymcasem nie wiemy, cy GUS opublikuie dane robiciem na lnniny (tegodomaga m.in- StowarysenieLudnoSci Nanilowo6ci Slqpkiei). -Pr,ovg o ciqrpliwo.(i NiewYklucone, 2ejak uda to dane bgd4 wce6niei - m6wi Artur Satora,recnikGUS. Koleiny termin posiedenia komisii nie iest nany.w odwolaryrn mieli wi4i udial PtedstariiAAe nrctrueutorpmii Sl4ska ora Stowarysenia Os6b Narodowofci S-lqpkiei.Teraastanaviai4nad wyst4pieniert w sprawiegpiuora oblwatelskimproiektemu{tas/y o igyku i Slaakachiako mnieiso5cietnidnei. Fk dori,iaduiemy,6leski.esprawyw komi$i ds.mnieiso6ciotr4mai4 wrnocnienie w postaci postanki PO Danury kt6raweslawjei Pietrasewskiej, skladi ma ostai jedn4 wicq. prewodnicqcydr-poslankaies wolenniqk4unnih {taneynyaigykregionalny.

3 i -a.,j ;; ",3,,l-.,]..i?ili!-o..T-i.rf,rg.rri.lig+13t"r.i. Pol"16,Psiermikadrc4ni 2+,1 rn.in preciwnianrianomw oswiacie prdzydienta or,tatdn5rc Ma,gdaf ena, Nosrbcks.qoik Bytom Piecioro mieskancow BYtomia roipocgto bieranie PodPisow w sprawiereferendum dotyc4cego odvrolania Pioua Koia e stanowiska preydeffa miasta Malo tego - chcq tez odwolai wsys*ictr ctont6w RadYMieiskiei!Abydosto do re{erirrdum mus4 ebrai ponad 14tYcY podpii6w popieraiqcycht9 Pro- poycig. Mai4nato 6odnl, Skadtakipomysl? fakm6wi4 bporrianie, powod6w iest kilka Naiwa2nieisYto reorganiacia oswiaty. Musieli6mY tak areagowai - m6wi anus W6icids" ieden iniciatotpr ak qi. lak anaea, to Poklosie walki o dalse"by6 albo niebyc bpomskiego elekuonika, cyli agrozonegopodialemespotu Sk6l ElektrYcroElektronicnyctr--Co mamy robii, ieilikto6 ui.rika nami konkremego dialogu? Mamy acqiglod6wk9?dodaie. wiiiccki podkresla, 2e referendumrnhbyi weryfikaci4opinii spoleceristwa na rcmat Postanbwieripreydentai radnyctr", - Skoro kto5,m6wi "nic,,bo nie1,ueba to sprawdii a Po- Piotr Koi prynaie, ie musi podja6 te2 niepofulame declie moc4 demokratycnych memd -koritynuuje W6icicki - TYm bardieiiie ostatniewyborypre ydera wygral Prbwag4iedYnie,Sproc.lio nie walkapolirycna. Nie my6limy o ZadnYm nowyni, konkremymkandydacie. Matobyi tylko osoba,kt6ra bedie chciala astanowii p6warie nad kwesti4 ofwiaty- Wt6icicki dodaie, 2e larestie wirqane. reorganiaciq o5wiaty to nie iedyne aruty pod -lrtowiadresem wlad miasta. o braku gospodarno6ci, wlascaieflichodd omieiskie kapielisko ora o atrudnianiu whagistracie os6b spoa BYtomia, podcas gdyw mie5cie Panuie wysokie berobocie..a c;n-oawinli Uanif Pt podkresla W6icicki, Pr6-bYro-m6w radnymi r6wnie2 nie Drvnosa efekt6w. - Trudno radnych priekonai iram do predstawionych racii, e rnpglgduna umowgkoalicyjn4, kt6rei nannai4-wyia.5nia" Henryka Bonka, radnego opbycii, pompt referendum nie diwi. =Uwaiaru 2esEbardo powaziie podstawy, obecnier?dqc1ekipe. Tq co w tej drwili dieie; araceito, co nie dieje,moina okreilid iako.wijanie Bytomia. -m6wiradny.. A co na to preydent Koj? W preslanym nam o6wiadceniu pise, 2e demokracia, jako usn6i, d"ie mieskar{com wiele mri2liwo5ci udialu i wpty.wu nawtadg. I 2epreYdento sanuie. Aiednym tych element6w jes stala ocenapracypiotra YoWPtsetel,idcodienniePodeimuie dialania; k6re maiqieden cel - rosedne an4danie maiatkiem dla dobra calei wsiirlnoty sytomia A doirato6 iodpovriedialnoi trr.epowalaj4 mu obiecad wsystkin cego chc+ wsystkiego, Odwatnie podefnuiewigc tak2enigpopulamedecyie. Gdie poiawiq listy dotycace referendum? Na Pe$rno w vrigksych akladach Prary ora w plac6wkach KomPanii Wgglowej. BgdEkolPortowang w6i6d wiak6w awodowych i organiacii spolecnych.fe6li tylko poprawi pogoda, Podpisy b$q takte bierane Pt ed sklepamiinaulicach preydentabytomiana CaleoSwiadcenie diennik nasvchstronachinternetourych achodni,pl i $;tom-ilascntiasto-pl Rodicebyli pijani,a dieci be opieki Kara wigienia gtoa abraninowi, kt6ry kompletnie PiianY opiekowal sie swoimi synamir6cnym tr,tiiiratem i {etnim Dominikiern- Co gorsa,oiciec pil raem. matk4 dieclbab^"iomymi. WYai i*yri "a ponad dwa Promile, muchal asjego Zona,matka dtlopcow,1a6raiest,tnraawdlsoq4 nej ci4iar,miata a2tty Promile w wydychanym powietru! Nocna wyciecka to ce56 Ferii 2012 w Tychach" Libacja odbyual+ w jednastepnie raem wsiedli na ro- nym miewaripry ulicy Tychy ks. Br6ski w Zabru, Iak relaj m pveiaidlkg wery i *tttt cionuie aspirant stabowy 23stopnieponi2ei eraniq nie- spod tyskie$o McDonaldsa Wyciecka wpisala w ak- MarekWYPYch; recnik clrgcily ucesmik6w Zimowego policii,+rysys*ie Raidu Rowerowego do PrY- cig "ferie 2612 YY1Ychach". abranskiei Tyskie NocneRaidY Row.e-rowe doro$le ossby ubrane w cispl4 iadu w nocy pi4tku na sobo4 ig alkoholem, rrcyly odarei roku, oo4 w rcpoe$y do Tych6w. W raidie wigto wpoko udial gr 6mialk6w, ZdecYdo- odtei pory systernatycnieod- nie preimui4c,2e poostawione sine sobig wanawiekso3i nidrto mies- bywai4 pre caty rok, w 4 iu se Na scgsiroibbran-e dieci. kancy 1$ch6w, ale nie abraklo edycjach imowei, wiosennei, cie sasiedi wewali Poli$g. lemiejiiesiennei. r6wnie2, rowerygt6w MikoKa2dy rajd iest irmy.ucest- Kied11oiciec orientowat, low+ OresaiI.gdin Na dobry 2e ostala wewana PoDoc, pocqtek dostali Swiatelka i ka- nicy b awili iul pry $t*e, lendaryki w ramach akcii "Le- akoideonig dyskotece;karaoke abral nieubrane dieci i wybiegl nimi 4 mieskaniapiei widocni-widocnie lepsi]. ibiesiadowallks Nie preimowal slg rym, Ze iest mr6, a dieci maiq na sobie iedyn[e maitgckl Tafial atmymury w rejonie alei Legion6w. Policiant6w Po- uliqy de Gaullea. DiecitrafilY Bytom do CebtnunPediatii wiadomila krewna 4o-latka. MeLvym,kt6ry marl w ca- w Zabru, poniewr2 byly Bytomska policiawyia6nia otosiekqpieli, najprawdopodobniej wychlodone, Porcm Pracow licno5ci 6n?ierci 4o-letniego mg2vyny,l*6rego naleiono atrul Sg Uentiemwggla Proku- nicymopruprueutieihie do Domu Malego Diecka tatarar4dlpteprowadenie miitwego w niedielg wiecowgliwicach. Ivl{O rem w iednym mieskari PrgY sekcjiwlok. LIS 4G.latk a ablluenek Wggla?

4 sr I PolskaDiennft Zachodni Wtonrk repolter dldsrny JanusStrglcyk pl, Pulsregionu Cqsrocuowe mgivstnia odpowie w wanrn kach powrotu do presrgpstwa 3o-latek ostal juz tymcasowoarestowany.bm Zlodiqe kradnq transformatoty Policianci aqymali 4r-letniego mgic4ng, kt6ry okradal skrrtnkielektrycne txa4sformator6w. Jego-lupem padlo co najmniei ve6i skrynek umiesconych na klatkach schodowych dom6w ulicy Ogrodowei i okolic.img2- qy7rraastalaaymarty na gor4cym ucynku kradie. 2y wlamaniem. Predstawiono mu sefd arut6wdokonania tego rodaiu pre-, Itgpstw, a co groi kara do ro lat pobawienia wolnosci. BM JarusStlelcryk Cestqdroun Cgstochowski Spital Miejski (sklada uech lecnic) ma SSmilion6wtotych aduenia Wubiegtymrqku mial 9 mln l strat,wtym foku s4 miliony totych a nadwy.kolan!4 cyli abiegi, kt6re spital wykonal ponad to, co bylo apisane wkontrakcie. - Nie rna Pewno6ci, 2eNarsdowy Fundus Zdmwiawyplaci pieniqde a nadwykonania - alarriuje Marek Balr, cgstodrowski pos t SLD,clonek sejmowej. Xomisii Zdrowia - WsJntko _pre- usta\pg -refundacyinq Zpowodu amie sdnia li44 lek6wpodkoniec ubieglego roku pacjenci kupowali medykamenty na apas, anez teraroli&a leki spredane e nlk4i brakuje na aplatg a nadwykonania-wyjasnia DokorWojciecliKoniecny, ast4pcadyrelcoraspitalamiei. skiego ds. lecnictwa wrery,2e.spital dostanie prynajmniej cg5i pienigdy. - NFZ pewnie aplaci a nawykonani abieg6w ratujqcych ycie; bo spital w s4diewygratakie roscenia - m6wi Woiciech Koniecny. AJe,aplat4apoostalemcZe byi ronie-pow4tpiewazadluenielecnicyodlariesr bardo wysokie. Spital ma problemy finansami. Zwr6cit nawet pro{bq tlo miasta o poyckg na b iei4c4 dnalalno5i. Nie chce ujawniai, o jak4 2m9 chodi. Ustawa refu ndacylna jese,e pogorsry fi nagse spitala-firmy ftrmaceutycne lc.2qsrgqrowa ;.Jego.lupempadta kielbasai sery Likwidacia porod6wk! p Tysiqcleciu budi protestlr nie chc4 spredawai lek6w po saywnych cenach, jakie apisalustawodawca-m6wi4 otwarcie, ie fo takich cenactrnie WrdadA - lrcr- formuje Woiciech Konieciry. Cgstochowski Spital Miejskima jescechwilg oddechu. Ma wany do korica kwietnia rocrrykontrakr na akup lek6w. Ale jui rreba prygorowad nowy pretarg. Sprawgkomplikuie dodatkowo to, Zegodnie now? ustaw? rerazlista lek6w reftrndowanyih 2mienia co, dwa miesiqce. BgdEwigc pr.6blemy roliueniami w ramach pretargu, k6ry jest awierany narok. Podobny problem jest te2 wcgstochowskimwojew6d-. kfuil Spit lu Spegalistycnym. lisrycrym, gdie ju ropoma 38 mjnl adluhenia. Naro- cql proces l4cenia oddial6w dowy Fundus Zdrowia ieqt wi. ginekologieno-polonieych nien _spritalovri okolo rs mln l rn Tlsi4deciu i Parkirce.hktyc a nad-lrrykonania w ubiegfrm nie na Tlsi4cleciu oddial roku w cerwcu prestanie istniei. Do lecnic w kazdej chwili Wedfug Urgdu MarsalkowmoZeapukaikonomik, takjak skiego, kt6remu podlega Woieto robil w Spitalu Wojew6d- w6dki Spital Specjalistycny kimwtlchactr dwa dialaj4ceoddiaty prpospitale stoi4 pred koniec-. sqn mln l snat rocanie.spital nofciq oscgdgania- Tt1ko Miejski mo2na prekstalcii na c4m? Naiwigcej da oscg- w sp6tk9, aleto te2 kostujei nie d.anieraamykaniualbotactl niweluje dfugu.a w bud2ecie niu ocldial6w. Tak diieie miasta nie ma ryle pienigdy,by wwoiew6dkimspitahi Specla- adlui,enieqpiacii *ry #*#Wq"de ak*p* l**rfosor*u rcrad sp*ci*lia*r6ry ry{asn*jkles*ni? Piswww.diennikachodni. pl-!.,ir;,;;,tjl; W rgcepolicii rvpadl 3o-,letni wtamywac. fdgo lupem padla kielbasa i sery. Darius S. grodo5to4q noci wtamat do sklepu spoywcego na. ulicy Krakowskiej. Wylamal kra;y i wsedl do Srodkasklepu Zabieml wsystko,,co mial pod rgkl Ukradl wgdliny, nabial, alkohol i papierosy o wartosci kilkuset lotych. Policianci ustatli, 2e sprawc4 mozebyi notowany wpolicyinych kartotekach, 3o-lerni Darius S.Wamywac ostal atryrnany w Radomsku, gdie ukrywai prued str6zami prawa- Za to wlamanie Casrocrowe Rusalarclifikacia wojskowa Kwalifi t<acjawoiskowa w Cg stodrowie nrsa 13lutegq potrwa do + krnrietnia.od poniedialku do piqtku, w godinachod8 do 14wbudynku Urgdu Mia*a w Cgstodrowie prnrul. Wasyngtona 5 bgdie dyurowai komisiakwa[fi kacii wojskowej podlegai1mgicltim urodeni w 1993r. ameldowani na pobyt staty lub casowy na terenie Cgsmchowy.Ka2da tych os6b otrymaimienhe wewanie. W wewaniu podany iest dokladny t rmin, w la6rym. naley stavrid ora informacia o niebgdnych dokumentactr-bm cetrogl-iowa Cadatakuje po cichu Pigi os6b objawami atrucia tteqkiem wggla uafilo w ci4gu dw6chdni do spitajiw Cqstochowie. Sua2acy apeluia, aby mimo mro6w wietryt mieskani4 pilnowai piec6w w casieropalairia, a tak2e nie akrjnvaikratek wentylacyinyctr-bm WKfobucku teh stan.awkoksiaki BeatalWarciniak Klohrck,Cgto<trowa Po tym, iak w duych miastach regionu - Katowicach, Cestochowie,Rybniku,ustawiono ua ulicach miast tw. koksiaki. na 19 fomc;pomocy ludiom marnqcyltri na prystqnkach decydowa{i take Klobuck. gdehko$ia! stansl pry prr1 stankuw Rynkuim- anapawtaii, drugipr4l ulzamkowej. - Mieisca te wybrano e wglgdu na du24licbg os6bkorystaj4cychtychpralsunk6w, ntr}a*ea lrrlodieyuc4cej -wyia6nia Sylwiaf!4rlowska se. laetar gminy. - To burmise leat Zar14dowrDr6g i GoSpodarki Komunalnej monta2 punk6-w g?gjnydr Pracorqnicy fi GKwykonali je wtasnorgcnie -m6rri- KolaiakiwKlobucku i.ostainio itall w.laiabh osieindriq4ty*t W dgstoctrowi. *to*i"rt odrygouniadiewifetotsiat<6w stoipry prystankadrkomunika$! miejskiej.-zdajq egardn, nie tylko ogrewaj4pry nich ngbnrgcrpasoeniwib, adi le2domni - qwierdi Anna lanik,.r-rr 1 mieskankallalei.,, OsustudajeagentA ubepieceniow go pieceniowq o warto6ci stu tycy lotych - m6wi recnicika. Tak wla{nte daryll fgici3lclosrqgaiqpredosupolicjanci w Wiklowig. g.letniakoktg.rry-qf uje-pocgsto- braa,oxalanaulicl aeepiora {atq chowie i okolicy i okradajq prenienanegom7qyn1, na rone sposoby, gtownie gl6wnie kt6ry predstawiaiac sie s4 l"{y pmeaiawidy4c l1^.t?l-_t"soby, osoby stilrse starse. = Plag4sEosu-,jako pracownik aktadu attaau ubel uuel stwmetod1napracownikaapi ceniowego, aproponosral kladu eneiletycnego, kt6ry ;wjtk;*o;-tdr-a;;;;*rd. " lic_mktubobie- Zachgconiprqjoyciq-tobieta "qrawdaiqi cul4c wror, nadptary aprqd, godilauiiciikostymani_ okrada domownika m6wi pulacyjne*wysoko6cicterectr,ctinsp.lo-annal,aar,recnik podi4qp. tysiecy lotych. - pieni{de foairna Laar, necntk.prekaala obcemu. Dopiero prasowykmp asorrrykmp. r Nowym pomyslem iest po jakim5 iakims casie orientowala,zeosralaosukana-aoa{e pdpis...,...,;,...okladaniestarsychlgdi,uretod4 naatrakcyin4polisg ube ptiainsp. l,aar. BeataM4icfriah Cqstochorva,Wikl6w ir*niio,icrr, to.b, wtn ryffidbldr fiirh6

5 q n r$w.ini adoil osciaglebi6.pi - wladomosctzag*efia ll 2812 r - h 1 g T A )S{ E T T I O r Z q f r { E c r t lokali umoyyynajemcom D4browskiwBM urypgwiada willosku.l4 O DOTAE.IE pgzsy6? EcH sle Gt{e4 1-Y1* p yi moeju wkrdtce Sosnowiecpoyskapo Di,"a,e 5rodki ewngtrne na modemia$e w a /lqku i robudowe klucowydr elemqrt6w sieci dro skadqsie na nowe_11_sadv, wascicietetotati komercyjnychpry uticy3 MqjawDabrowie.G6rnicej iakie gowei w miekie. Nadiela tkwi w moiliwowynajmemioraiiwprowadltm2bmi.n!ekt6rymnichniepred u2onoum6w.musqopu5ci6pomiescenia i"kie t iesiee sobqdofhansowanie Euj 5Cudi, v.wneimowanej m i stawki sqlplacig sklonni 2e fiimo wy+e ropeiskiego Fundusu Roaaroju Regionalnego. w kt6rych od tat prowadqdialalnos6gospodarczq, Sosnowiecki Wydial Organiacii 7-nadarna miejscapracymusistanqcdo pretaigu nich,j slichcqachowa6dotychcasowe powiechni.wi9kso56 Drogami i Ruchem Drogowym Aotyl wla{ruly - m6wiq romawia6 nami nle nik,ito*v, thce hdko wnioski i ubiega o dotacjeprac wiaanych co uwa2a;ga nieuasadnione.ghc"rv a"oo.io,"ue budow4 dr6g. Chodi o poyskaniedofinansowaniana me lokal toynaimuie roku PrY ^, demiacie i robudowe odcink6w drogowych. W5r6d wniosk6w lozonychpre WDR nalaprawnych. h sie takie inwestycje jal, budowa ronda na jui kalejna1u W 2009 roku podpisalern MZBM kolein4 skyowaniu ulic Wojska Polskiego Tuwima, pod.dliatalpomiesctlt umoingna wynak* Wvsoda i Konstytucii na Niwce (kost to okolo noit gospodarcq.tvm ratm na try lata Terg,6"nn t)or abudowa ronda na skryowaniu min itpfuwa poil kaniec maja br. Bylem prrcko ulic Braci Merosewskidl Dmoyskiego Popiei tera *nu,it tak iak popr.ednimraeil, tak fuski i Dfusosa w Zag6tu. Sosnowiecki naweti1i popodpisrcnaws Chcialem umuttg. Umad Mieiski wnioskowd-r6wnie o Srodki na e,aikieiuteso do MZBM w celu wyrugocio prebudowe ul. Bgdinskieiwra sygnaltaga winu nouei"stawki, ate nie dry;rytea m6wi irybna Swiettnapry skryowaniuul. SucITa ufiew Marius Po6lednik, doradca Prawny. (17,7nhl),Vebudowg skryowaniaul genw ktg MZBM, pismo tygodniu gtym olrymal Grota,Roweckiego i J6efa Mireckiego wra iio p6i fot*owano go 2e w wdal<l ufr sygnalissi4swietlna (kost to okolo 2,6 mln wem-terminu na iaki ostala awarta umowa l), irebtdowg skyzowania ul. Narutowica a odmawia naimu MZBM iakb wynajmujacy - Wiwel - Klimontowska wra sygnaliacja Swiethi Wobec okres. na nowej warcia (t5 mln l\ atakieprebudowg sky{{a ll)ewflnaruie ilp oprdnienia wyvounlsiro Zowaniaul. Kopalnianej ulica WojskaP6lstisnaimouaiego lokatu, opuse.eniago i oddania go wft dobudowa mieisc postojowydr (3,75 Iciiev do ADM n, 1 na Koll4taia, leili nie nmln l) itosuie se do nakau, MZBM skieruie sprawg Wewsystkidrpr4ypadkadrpoiioldofirylona diogi s4dowa-wyailnia Po6lednik. wania moie wyniesdnawet85 proc O fynu kt6rc sytuacii sa te2 iruri wlaw p"odobneido nieso wskaany& pre miasto moga je inwestycji "wyira;m6wanych lokali, scicijle dotyi.*rcas ohyma( dowiemy pod konieclipca. (IVUM) no.wych awieraf chce nie MZBM kt6rmi um6w. Wsysc,lodnie twierda,2e taknie po- Ptacirny regularnie winni byi tt"ttow*i. lokal komercyjny od 2005r. TeraMZBModm6wil mu awarch avnse.od lat mamy tutai lokale,dobyli9my Marlan PoSletlnikwyiajmuje opuscic.lokalsiafuch klienttw, ucciwie arabiamy na 2ycie lowej najmui nakaal Ni{oso nie.interesuie,co tqa nami stanie nie ury- urynkowienia stawek riynsoutycf - uspokaja. Hientel4, lat, stal7 od - nro"wiai dodaja,le nie roumieja stanowiska iai mam siedfug obrunm sobielokalu gdie na peryfefia& mia- Thmagy te? e na mocy.ar4deniaptey MZBM. dvrekcii w kt6- denta rriasta od L styenia20l2r. wesly w y W dibrowskim magishacietfum aca,hekwe- sta. Pom tym krwy plotka, i budynek T,lub Mamv, Tatv i Maludra,;MammaMia" to pomiesctniama by( pre cie nowe asady gospodarowania gutfutnyru stid wynaimu lokali komercyjnydr pry ulicy rum wunaimuianv A,plerwsyi ;edyny w wojew6dtwie proiekt lokalami uytkowymi. - Zakladai+ gne molipartii, biur 3 Maja ajgtojescew ubiegtym--k". I ryy- innc"iny w idoici pod dialalnoi skierowanv do rodic6w malych dieci w wieku lokali na casnieokreilowanaimowaiia woic utynajefi a stnwkn poselskich i stowarysrefi,a micscie -oomiescefi sokoit ciyrcauiiest naini2sm w calym G5 lat. Predsiewieciejest iniciatywa dabrowpreferencvina.romauin nv. llwgledniai4c wnioski aktualnychnaiemma buc MatyleBartos m6wi ni sta( Gmiw na to c6w, kt6ie poiawiaty sq w trakcie projektowa- skiggo stowarysenia Centrum Komirnikacji w MZBM. wic ibiura prasowegoum w Dabrowie G6mi- iem telefonicnie- kierowniiiem i Mediacji,,Aalo{. misscu. To dla. nia mian, i wuchodgcim napreciw, preycej. ednoc66niewyla&tta,e w 2Q11roku pod.- Proponija mi lokal w innym Misja irrojektu jest wsparciedabrowskic,hma2etutai ilent decydowit, x kaay naiemc6w bgilie ieta ostala decvia o upor4dkowaniu spraw mnie beiasadn,boprtcie wystarcy, tek i ojc6w popteumoiliwimie im dobywamviaanvch dopredlu2eniern migdy mia! praio wyboru wvnaimem lokali komercyjnydu ustalimy odpunindaj4c4obu stronom stauslcg nia dobrych piaktyk w procesieopieki ora wyurflow na casokreilony na na inby ottoiera( tachc,asowei administrowanyih frn, samoradowy aklad Nie proinad+bay transportowei, chowaniamalego diecka. trtch 11- itgpny okrei do tnich lat - po ceniebli2onei budetowy,jakim i it MZBM. - Preptowanili- diatalrnlt na peryfuiach. Zrest4-po l(-ub,,uanriramia" to nie tylko mo2liwo6c po.do iednich cen najmu utystgpui+cychw tach prystuguie mi prawo pienttokupu i amie 6my pogtgbienia swojej wiedy, dobycia nowych - suriganali w tym okresie--okanlo a wynaiemiasta ilielnicach w Ei spra- sceg1lnvch pisat Bgdg slarystaf. niego rmtr wynaimu asady obottti4ui4ce e dotvclias irmiejetrosa i wyniany doswiadcefi,ale tal2e ciemiokalu na casnieokreilony.w tym drupred 8 latv. Ich aloistiem byto wy- wie do MZBM - apowiada powstifu spor6b ttu pryjemne i po2rytecnespedenie naimoiaiie heneus Adamcyk; dyrektor MZBM w Ea- gim prypadku bgdie oglosonypretatg toknti ni okresdo 3 lat, ewentualcasuw sronie mlodycl rodic6w. Podcasam_aja wgas*ieaamcyk. Jak twierdi, miany sprasobie daie 2e twierdr" G6micej browie koleiny nn ni moliwoilciepredlu2enia jgd e spe"cjalistami psydrologien; dieletykiem, uytko. rokauuyulo wynalmu lokali dostosowaile wynajmu telu dostosow-anie na.celu wproraradanero- ni naiemc6w wielu i2 dla wg, c.ynstmoek umout1 tntanit W trnkcii okres. logoped+ mediatorem rodirurym cy Pediaha wych do warunk6w lokalnego rynku najmu; KadyPly su nie weryfikowanow oparciu o aktualne wiaania ntoga bycproblemowd nad diedni sprawui4 wolontariuse. opieke gminnych praw Smrnnych posanowaniu wselkich piy posanowaniu wselkich Praw padekstaramv ropatrywa( indywidualnie, pry stawki, ws{wuitce na lokalnym ryku nieru Spo-tkaniamaja charakterotwartyi beaplahry. na irai6nic6w. - Dbatoii o apetonienie oilpowieili wptywaju inny poniewa2 nich kaidy predtupraktykn iest niego chomoici. Llksiattm)ata Odbywaja w Miejskiej BibliotecePublicnei ora r62ne cynniki, takie iak chotby poloe- nilh prachod6w mienin komunalnego innia umlw na dotychcasowychwarunkach. gospoilarowaniemieniemiest obo.- w Dabrowie G6micej,kt6ra jest partnercmprogotowuj4c1mi any pro.idti*e wi4kiempreyda*a w warciu o simttki ustabne we wceiniejsti nie-iokaluuiytkowego.pry i wynikn wrost ptepiiektu. w asadachwyruimu lokali uirytkowychkoryu*6*ie, nie podwyisaiqc ich nmrtet do minisceg&yitematyka spotkai s4 sukcesywnie kt6ry preana s6w o samori4diegminnym i fnansach pu malnych stawek ustalanych Vre MZBM dla stqli1my uslug reconawcy urupehriane idostgpne na shonie intemetpwej miany daniem informuje. ego pod roglgdgrnic! sta bticn\ch MZBM asoby Iimwai anw mat) n al uty g6w. y s t em p s Taki (s) ar rt t o tr eb v spowodiutal, podstaw4 wptyria tez.na wigksenie prejrysto6bi orginlatora i w gminny& lokalach u2ytko na technicnigo i lokaliacii co folo u2ytkowycjr lokali aajemcom wudostgpnianiu naimu hast1w turynkowienia cg$ciowego do nuchirednit stawknwynaimulm2powierchpopte organiowanie pretarg6w ni.eogranini ksrtottuit w sposdbodmiennyod otoce- tuch loknli. Obecniew prygotowaniuiest ies na okres do ionvdr na? g6ry okre6lonycha,sada&"wyninia i preitalv na ni4 miet wptyto podstawawe ie requlamin wnaimu lokali dl4 do kajacych, pir"pis6* o gospodarcenierucho3 lat, it6ry bedii aktadalprefer.encje,"vriiki, kt6re regului4 rynek, ti. sita na\iwpry podprsywanru mosciami. dn oowt, poda, Obecnie Sreilnia stawka a htchcasowch naiemc6w IERESASZCZEPANEK 7m2 gminnego toknlu u2ytkowego i^owy ni kolejne lata, uwglgdnieniem *vriirdianosi nicspetni 9 t i iest kilkakrotnie ni2sa ni Siednii stauskiobowiqui4cena rynku dowynaimu Onacruto,ilepodntnicydoptacafu Jestcynn/od poniedialku do niedieli w gokatleco ttietra gminnego lokalu uiytkowego dinaih 9n Kamet na 10 lad6wb9nacelirik Wydilfu wyia3riia Piotrledrus& die kostowal 18l od poniedialku do Piatku, G6ipodartci xomirnalnel i Mieskaniowej d4a22lw ioboty,niedielei Swieta. browskieqo magtshatu. Uruchomiony duy. wyciag furkcjonujacy na dotydrcas-oanalii nie frekonuia lednak Stoku Narciarskim,,Sroduia" ma dfugo5i 360 wvclr wlisoaeli lokali. - Nie chodi o to, Zeby meh6w, iest sfucniena6nieiany,r62nicapoionie placit Ws748o cynsu, tylko eby wyturr6w wynosi 46meh6w,jestwypos;rZonyw talexorio*ono i nami stawle, a nie informowarn ryki teleskopowg jednoosobowena miejscu um6w nami 6 tym, e nie yedlu2y iestmoifiwo6t skorystania wypoycalnii serwiu twienda. spretu narciarskiego,funkcjonuie punkt - Ihda awierana nami umowa naimu gastronomicny.natomiast dla osdb motoryoprewidvwata,ire co roku w oparciuo stopeinwanych flacii iest udostgpniony beylatry Parkin& cvnsbtlt waloryowany- m6vmmaitrc usytuowany pry gl6wnym budynku stoku. pogt"atit - M 6i tokalto niespetna13 m2 Cena Wielkie doditkowe informaciemo2nauyskai VtlT.Nigdy nie po(s) a1m2 to11;20totychplus pod nritneremtelefonu(32) to tuwiediatem,2e nie bcdgplacit wigcei.aie UAi#-,ffixi,i;";,W"#,H KIUB POTUSTAT,,,ilammalf,iaD ufyclag odffi"#%"ff\h**ffi 3,mm,

Witaj szkolo! Witaj Refo O!

Witaj szkolo! Witaj Refo O! NR 9'(6'6) WRZESIEN... 999 CENA 1 Zl zaduma nad mogilami 1920 l. W sierpnlowym numerze "Zy Wydaje SIf;, i.e w tej kwestil cia Nasiefska" pisalem wyda wladze Gminy, a nawetpowialu, rzeniach z sierpnia 1920

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE

POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE ROZDZIAL3 POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE WejScie w polowie lipca 1996 r. na gieldq Swiadectw udzialowych otworzylo mo2liwo5i handlu nimi na du24 skalp. Swiadectwa zadebiutowaly z cenql04 z1. a potem

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia potkajmysję przy iirnaoi IÜD02dM M [ ka)20 Lokale WQoP00 020QQ0 od J00 do 20J00 Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki ZCZEGÓŁY NA TR. 4 Urzędnicy - podzielcie

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo?

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo? Sztuka Reklama telewizyjnej platformy cyfrowej oferowa³a urz¹dzenie do jej odbioru i dekoder za jedyne 199 z³. W Bytowie p³acono za nie czasami dwa razy wiêcej. Teraz policja sprawdza, czy kilkuset bytowiaków

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIE: WOJCIECH WIKAREK. Nowi dyrektorzy w oświacie

ZDJĘCIE: WOJCIECH WIKAREK. Nowi dyrektorzy w oświacie CZERWIEC Nr 6/2000 (108) Komunie Św.... str. 4 Sesja Rady Miejskiej... str. 6 Organowe granie... str. 8 Matura 2000 Drugiego czerwca nasze szkoły średnie żegnały maturzystów. W obecności rodziców, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

ubiesai4cych iie o udzierenie ich

ubiesai4cych iie o udzierenie ich Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowei w Katowicach N2.231.m.2013.1!rK Katowice, dnia 19.03.2013r wyjasnienta oraz ZMTANA TRESCT stwz Przetarg nieograniczony pn: Dostawa i u,ilrozenie Zintegroutahego

Bardziej szczegółowo

,$i. Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo -

,$i. Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo - 2 Wywi4zaniem sig ztych obietnic byla przeprowadzona w 1998 r. pierwsza tego typu operacja na polskirn rynku kapitalowym. Ka2dy,kto przez rok trzymal dziesiqi akcji banku. m6gl od 6 lipca do 6 paidziernlka

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia SPECYFIKACJA ISTOTYCH WARUK6W ZAM6Wrnre do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6r4/ienia publicznego pn.:,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Katalog drukowany: Portal internetowy: Liczba unikalnych użytkowników: 27 400 Liczba odsłon: 106 000. * dane za okres XI.2012 I.

Katalog drukowany: Portal internetowy: Liczba unikalnych użytkowników: 27 400 Liczba odsłon: 106 000. * dane za okres XI.2012 I. Regionalny niezbędnik dla każdego rodzica, opiekuna, pedagoga www.dziec kow war sza wie.pl www.facebook.com/dzieckowwarszawie Katalog drukowany: Za sięg: Warszawa i okolice For mat: 190x240 mm Na kład:

Bardziej szczegółowo

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX.

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX. demonstruj, WSzJstleie Dowsinieisze now firm, rl1diowe jui mo ele odbiorników --------------------------------------~ A8.. ~m Nr. 246 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, ~M~... ~... ~... ee., - ł6dź,

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo