SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA"

Transkrypt

1 SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y Odpisy amortyzacyjne kosztem uzyskania przychodów Ograniczenie zaliczania w koszty odpisów amortyzacyjnych rodki trwa e zainstalowane w pomieszczeniach u ytkowanych przez klientów Udost pnianie dostawcom urz dze do produkcji Wydatki sfinansowane dotacj Sukcesja a rodki trwa e nabyte z dotacji Otrzymanie dotacji a korekta amortyzacji Zwrot dotacji a korekta odpisów amortyzacyjnych Odpisy amortyzacyjne a umorzona po yczka Odpisy amortyzacyjne a odszkodowanie Amortyzacja nagrody w konkursie Przew aszczenie a amortyzacja Ewidencja rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych Formalne wymogi ewidencji rodków trwa ych Wycena ewidencji sk adników maj tku prywatnego Zaniechanie wprowadzenia rodków trwa ych do ewidencji Pó niejsze wprowadzenie rodków trwa ych do ewidencji Nieprawid owo prowadzona ewidencja rodków trwa ych rodki trwa e ujawnione w trakcie roku Maj tek u ywany krócej ni rok Przekroczenie rocznego okresu u ywania sk adnika maj tku Odpisy amortyzacyjne ma a rewolucja Brak zap aty uniemo liwia podatkow amortyzacj Mniejszy podatnik wi ksza ochrona Moment zmniejszenia i zwi kszenia kosztów wynikaj cych z odpisów amortyzacyjnych Korekta kosztów w przypadku wykazywania straty Korekta kosztów przy rodkach trwa ych oraz warto ciach niematerialnych i prawnych regulacja szczególna Stare faktury nowe regulacje?...58 B. METODY AMORTYZACJI Zasady i metody amortyzacji rodków trwa ych Wybór metody prowadzenia amortyzacji Cz stotliwo dokonywania odpisów amortyzacyjnych Metoda liniowa rodki trwa e wykorzystywane tylko w trakcie sezonu Stawki w a ciwe do prowadzenia amortyzacji liniowej Podwy szenie stawek przy amortyzacji liniowej...62

2 6 38. Warunki z e i pogorszone Maszyny u ywane bardziej intensywnie Intensywnie wykorzystywany samochód osobowy Maszyny poddane szybkiemu post powi technicznemu Kontynuacja przyj tej przez poprzednika prawnego metody amortyzacji Przekszta cenie spó ki kapita owej w spó k osobow Kontynuacja metody amortyzacji inwestycji w obcym rodku trwa ym Zmiana metody amortyzacji Korekta b du ksi gowego a zmiana metody amortyzacji Mo liwo zmiany stawek amortyzacyjnych Zmiana stawki amortyzacyjnej Mo liwo obni ania stawek decyzj podejmuje podatnik Mo liwo ci podwy szenia stawek amortyzacyjnych uprzednio obni onych Amortyzacja stawki indywidualne U ywane rodki trwa e Indywidualna stawka amortyzacyjna Indywidualna stawka amortyzacyjna od nieruchomo ci Indywidualne stawki amortyzacyjne u ywanych rodków trwa ych U ywane rodki trwa e a indywidualna stawka amortyzacyjna Wytworzony rodek trwa y a indywidualna stawka amortyzacyjna Indywidualna stawka amortyzacji przy rodkach trwa ych otrzymanych jako darowizna Zmiana indywidualnych stawek amortyzacyjnych Wiek budynku a stawka amortyzacji O wiadczenie wiadka jako dowód po wiadczaj cy wiek nieruchomo ci Modernizacja rodka trwa ego, amortyzowanego wed ug stawki indywidualnej Ulepszenie nieruchomo ci Indywidualna stawka amortyzacji dla spó dzielczego prawa do lokalu u ytkowego Pawilon na obcym gruncie brak stawki indywidualnej Stawka amortyzacyjna dla tablic reklamowych Amortyzacja przy zastosowaniu metody degresywnej Samochody bez homologacji a stawka degresywna U ywana elektrownia wiatrowa Zakup licencji na okres krótszy ni 24 miesi ce Sprz t firmowy wykorzystywany sezonowo Ponowna amortyzacja samochodu Przeniesienie w asno ci ponowna amortyzacja samochodu Czy ma e stwo mo e dwukrotnie zamortyzowa wspólnie kupiony samochód Amortyzacja samochodu osobowego u ywanego w cz ci na potrzeby prywatne Gdy warto pocz tkowa samochodu przekracza równowarto euro Jednorazowa amortyzacja wspólnika spó ki cywilnej Warunki amortyzacji jednorazowej musi spe nia wspólnik...92 C. RODKI TRWA E rodek trwa y definicja Fakt rejestracji pojazdów samochodowych za granic nie ma znaczenia dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych Brak przeniesienia prawa u ytkowania wieczystego gruntu a mo liwo dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków Wniesienie przez wspólników do spó ki prawa nieodp atnego u ytkowania nieruchomo ci Wydatki spó ki na wybudowanie gminnej drogi Cz ciowe wykonanie inwestycji...96

3 85. Gdy nabyty sk adnik nie jest kompletny Z y stan technicznym budynku Budynek przeznaczony do remontu a amortyzacja Stan surowy zamkni ty, wyko czenie przez najemc a amortyzacja u wynajmuj cego Amortyzacja popsutego samochodu Wydatki na sk adniki maj tku podmiotu nieprowadz cego dzia alno ci gospodarczej Lokal wykorzystywany dla potrzeb spó ki? Brak dopuszczenia budynku do u ytkowania Budynek funkcjonuj cy bez pozwolenia na u ytkowanie Nieu ytkowany budynek Kiedy rozpocz amortyzacj zapasowego rodka trwa ego? Kolektory s oneczne Zakup koni Inwestycje w obcych rodkach trwa ych Inwestycja w wyposa enie dzier awionego rodka trwa ego Wydatki na odkupienie prac adaptacyjnych dokonanych w obcym rodku trwa ym Koszty poniesione na dzia ania przygotowawcze w celu nabycia nieruchomo ci Budynki i budowle budowane na cudzym gruncie Istotny jest okres u ywania pojazdu rodki trwa e niepodlegaj ce amortyzacji Nieruchomo, na której wydobywa si kruszywa Samochód wpisany do rejestru pojazdów zabytkowych Czasowe nieu ywanie rodków trwa ych Czasowy brak najemców a amortyzacja Wy czone czasowo z u ywania inwestycje w obcym rodku trwa ym D. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE Warto ci niematerialne i prawne Zakup systemu informacji prawnej Zakupione licencje powinny utworzy jedn warto niematerialn i prawn Licencja moment rozpocz cia amortyzacji Wysoko op aty licencyjnej uzale niona od obrotów Sie handlow mo na uzna za warto niematerialn i prawn Nazwa firmy oraz jej logo Niezarejestrowany na dzie wniesienia aportu znak towarowy Odpisy amortyzacyjne od prawa rejestracji znaku towarowego Moment rozpocz cia dokonywania odpisów od znaków towarowych Gospodarcze wykorzystywanie znaku towarowego Baza danych to know-how Prawo do korzystania z technologii warto ci niematerialn i prawn Koszty prac badawczo-rozwojowych Koszty prac badawczo-rozwojowych poniesione przez przej te spó ki Zakup prawa wy czno ci sprzeda y Programy komputerowe wytworzone w firmie Wytwarzanie programów komputerowych a polityka rachunkowa Modernizacja i wykonanie strony internetowej Domeny internetowe Ulepszenie (aktualizacja) programu komputerowego E. WARTO POCZ TKOWA Warto pocz tkowa

4 Warto pocz tkowa inwestycji w obcych rodkach trwa ych Pojazd prywatny jako rodek trwa y Cena nabycia Warto pocz tkowa budynku z dnia nabycia Warto pocz tkowa rodka trwa ego nabytego na przetargu Wydatki zwi zane z zakupem gruntu Op ata rejestracyjna pojazdów zwi ksza warto pocz tkow Warto pocz tkowa a warto wykupu przedmiotu leasingu Koszty przygotowania wniosku o dotacj a warto pocz tkowa rodków trwa ych Koszty ogólne zarz du Koszty transportu Wydatki zwi zane z wyburzeniem budynków Odsetki od kredytów i po yczek Odsetki od po yczki, w cz ci przeznaczonej na zakup nieruchomo ci Odsetki sp acone przed wprowadzeniem rodka trwa ego do ewidencji Odsetki od kredytu zaci gni tego na zakup gruntu Rabat a warto pocz tkowa rodka trwa ego Cienka kapitalizacja a warto pocz tkowa rodka trwa ego Maszyny zakupione zagranic obliczenie warto ci pocz tkowej Ró nice kursowe a warto pocz tkowa Warto pocz tkowa programu komputerowego Warto pocz tkowa nabytej licencji Podatek nale ny od importu us ug b d cy jednocze nie podatkiem naliczonym Warto pocz tkowa znaku towarowego Warto znaku towarowego nabytego przed jego rejestracj Warto pocz tkowa firmy Warto pocz tkowa spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu mieszkalnego Koszty wdro enia systemu komputerowego Koszty wytworzenia Prowadzenie budowy systemem gospodarczym a ustalenie warto ci pocz tkowej Wydatki zwi zane z wytworzeniem rodka trwa ego Koszty us ug doradczych i prawnych Wydatki poniesione na studium wykonalno ci Koszty amortyzacji maszyn wykorzystywanych przy budowie rodków trwa ych Koszty poniesione w trakcie rozruchu technologicznego a warto pocz tkowa Promocja projektu a warto pocz tkowa Koszty op aty przygotowawczej i prowizji Ustalenie warto ci pocz tkowej wytworzonego przez podatnika rodka trwa ego a odsetki bankowe Wykorzystane elementy likwidowanego rodka trwa ego Ró nice kursowe a koszt wytworzenia Wydatki zwi zane z ustanowieniem s u ebno ci a warto pocz tkowa Warto pocz tkowa lokali nabytych w drodze spadku Warto pocz tkow rodków trwa ych nabytych w nieodp atny sposób Warto pocz tkowa samochodu nabytego w drodze darowizny Warto pocz tkowa nieruchomo ci nabytej cz ciowo w drodze spadku, cz ciowo w drodze kupna Warto pocz tkowa rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych wk ad niepieni ny (aport) do spó ki nieb d cej osob prawn Aport a warto pocz tkowa Warto pocz tkowa wynalazku wniesionego aportem PCC winien stanowi element warto ci pocz tkowej...161

5 181. Amortyzacja aportu inwestycji w toku, której cz warto ci przekazana zosta a na kapita zapasowy spó ki Warto pocz tkowa dla rodków trwa ych otrzymanych w zwi zku z likwidacj osoby prawnej Warto pocz tkowa budynku nabytego w wyniku podzia u maj tku pozosta ego po likwidacji spó ki osobowej Ulepszenie a wycena warto ci pocz tkowej Ustalenie kosztu wytworzenia sk adniki wytworzone w ramach dzia alno ci gospodarczej Przekszta cenia a warto pocz tkowa Ulepszenie warto ci niematerialnych i prawnych Rozbudowa u ywanego oprogramowania Warto pocz tkowa w przypadku ulepszenia rodka trwa ego Przes anki niezb dne do uznania danych czynno ci za ulepszenie Odpisy amortyzacyjne po ulepszeniu rodka trwa ego Ulepszenie czy remont rodka trwa ego Przebudowa, rozbudowa, modernizacja Remont a ulepszenie Wydatki na ulepszenie Kwalifikacja wydatków post powanie dowodowe Modernizacja rodka trwa ego a warto pocz tkowa Modernizacja rodka trwa ego nieprzyj tego do u ywania Dowód z zezna u ytkowników obiektu Jak ustali czy poniesiono wydatek na ulepszenie Wydatki na remont nale y bra pod uwag post p techniczny Nie ka da wymiana zu ytych elementów jest ulepszeniem Odtworzenie budynku Wydatki na odbudow maszyny zniszczonej podczas po aru Przystosowanie budynku mieszkalnego do dzia alno ci gospodarczej Rozbudowa na obcym gruncie Remont a adaptacja obcego rodka trwa ego Wydatki na wymian okien maj charakter odtworzeniowy Remont pokrycia dachowego Prze o enie instalacji kanalizacyjnej remontem Remont kapitalny kot ów centralnego ogrzewania Remont placu manewrowego Wymiana zbiorników to nie remont Wyko czenie budynku to nie remont Skucie fundamentów, rozbiórka cianek to nie remont Ponoszone wydatki w zwi zku ze zmian lokalizacji kiosku Wymiana rodzaju ogrzewania ulepszenie czy remont? Wydatki na wyposa enie pomieszcze Ocieplenie budynku Ogrodzenie budynku Ulepszenie zamortyzowanego rodka trwa ego Koszty zwi zane z przeniesieniem rodka trwa ego Od czenie i przy czenie cz ci sk adowych a warto pocz tkowa rodka trwa ego Kradzie cz ci peryferyjnych Po czenie dotychczas odr bnych rodków trwa ych Winda domontowana do budynku Od czenie i likwidacja cz ci peryferyjnej rodka trwa ego Od czenie fragmentu linii elektroenergetycznej Urz dzenia samodzielne

6 Zakup klimatyzacji do samochodu Plandeka cz sk adowa Drukarka komputerowa w wietle przepisów o rodkach trwa ych Drukarka wspó pracuj ca z ró nymi komputerami Dokupienie urz dze peryferyjnych do rodka trwa ego zamortyzowanego jednorazowo Komputery pracuj ce w sieci Sie komputerowa ulepszenie czy odr bny rodek trwa y? rodek trwa y b d cy wspó w asno ci podatnika Warto pocz tkowa sk adnika maj tku nabytego jako wspó w asno Wspólny lokal ma onków Odpisy amortyzacyjne od warto ci ustalonej proporcjonalnie do udzia u we w asno ci Zniesienie wspó w asno ci rodków trwa ych a amortyzacja Warto pocz tkow wyodr bnionych lokali Korekta warto ci pocz tkowej Korekta warto ci pocz tkowej wskutek orzeczenia s du Korekta podatku od czynno ci cywilnoprawnych przy sprzeda y gruntów a warto pocz tkowa gruntu Roczna korekta VAT a warto pocz tkowa rodka trwa ego Korekta wydatków remontowych B dna ocena konieczno korekty kosztów Negacja o wiadczenia podatnika co do wysoko ci warto ci pocz tkowej Zwi kszenie warto ci rodka trwa ego bez przed o enia dowodów dokumentuj cych poniesienie kosztu ROZDZIA II. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW Poj cie koszty uzyskania przychodów Definicja kosztów uzyskania przychodów sprzed dnia 1 stycznia 2007 r. i obecnie Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów Brak wskazania wydatku jako wy czonego z kosztów Warunek rozpoznania kosztów Koszty uzyskania przychodów jako kategoria ekonomiczna i bilansowa Koszty uzyskania przychodów w szczególnych przypadkach Koszty zwi zane z okre lonym ród em przychodów Cel wydatków a profil dzia alno ci Dochody zwolnione od podatku a koszty uzyskania przychodów Ró nica mi dzy otrzyman dotacj celow a poniesionymi kosztami Koszty dzia alno ci gospodarczej wykonywanej na terenie SSE Otrzymane odszkodowanie korekta kosztów Darowizna korekta kosztów Koszty ze wspólnego przedsi wzi cia Spó ka osobowa koszty takie jak przychody Koszt wymagana indywidualna ocena Poprawno kwalifikacji kosztów przedmiotem kontroli organów podatkowych Koszty a ministerialne pi miennictwo Zwi zek przyczynowo-skutkowy Zwi zek kosztów z przychodami w wyrokach NSA Ci ar wykazania zwi zku poniesionych wydatków z osi gni tymi przychodami Nie ma znaczenia wysoko przychodów Wydatek nieskutkuj cy uzyskaniem przychodu Organy podatkowe mog dokonywa oceny celowo ci wydatków...225

7 26. O racjonalno ci wydatku decyduje podatnik Wydatki poniesione przed rejestracj dzia alno ci Wydatki ponoszone przez spó k w organizacji Wydatki poniesione na przygotowania do podj cia nierozpocz tej dzia alno ci gospodarczej Wydatki na likwidacj spó ki Abonament za miejsce handlowe a brak dzia alno ci Poniesienie wydatku przez podatnika Wydatki niezap acone kosztem uzyskania przychodów Nieop acone faktury konieczno korekty kosztów D u nik nie zaliczy w koszty nieop aconych faktur Mniejszy podatnik wi ksza ochrona Moment zmniejszenia i zwi kszenia kosztów Korekta kosztów w przypadku wykazywania straty Inny moment rozpoznania kosztów a brak uregulowania faktury Podatnik likwiduj cy dzia alno Stare faktury nowe regulacje? Kosztami s tylko koszty o charakterze definitywnym Strony nie mog w umowie cywilnoprawnej rozstrzyga, kto mo e odliczy dany wydatek jako koszt Legalno podstaw wydatku Oszustwo a koszty Dzia ania nieuczciwego pe nomocnika Sam fakt zap aty jako dowód poniesienia wydatku nie wystarczy Kosztem mo e by jedynie wydatek poniesiony w zwi zku z rzeczywist transakcj Nabywany towaru musi istnie Go os owne twierdzenia, e skoro faktury zosta y wystawione, to us ugi musia y zosta wykonane Faktycznie poniesione wydatki na op acenie faktur wystawionych przez podmioty formalnie nieistniej ce Faktury osób, które w sprawach karnych zg osi y wnioski o dobrowolne poddanie si odpowiedzialno ci Puste faktury dotycz ce z omu powinno ci nabywcy Szacowanie podstawy opodatkowania przy nierzetelnych fakturach Rzekomo wiadczone us ugi marketingowe S abo dokumentowane us ugi marketingowe Pozorni podwykonawcy Brak przepustek dla podwykonawców a mo liwo wykonania prac Pozorny podwykonawca a rozbiórka wykonana w asnymi si ami Nierzetelne faktury = nierzetelne ksi gi Wadliwo dokumentowania wydatku Poniesienie kosztu obowi zki dowodowe organu Fakt zakwestionowania faktury, nie pozbawia podatnika mo liwo ci wykazania, e poniesiony wydatek jest kosztem Milczenie podatnika wiadczy o braku dowodów Faktura nie zawsze stanowi wystarczaj cy dowód Fikcyjne faktury a inne dowody Wydatek na powszechnie dost pne opracowania Prywatne wyjazdy Finansowanie stypendium potencjalnego pracownika Koszty sfinansowane przez kontrahenta Firmanctwo a koszty podatkowe Fiskus ma prawo zwi kszy koszty firmy w decyzji

8 12 ROZDZIA III. DOKUMENTOWANIE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW Zasada dokumentowania kosztów uzyskania przychodów Rola ustawy o rachunkowo ci Luki w dokumentacji Wyp ata wiadcze z prywatnych kont bankowych Wspólników Dokumentacja sp on a w po arze Utrata dokumentacji w wyniku kradzie y Obowi zek podatnika odtworzenia dokumentacji Dokumenty obcoj zyczne Orygina y dokumentów zagranic Wydatek dokumentowany rachunkiem Brak faktury i rachunku Zapisy w zeszycie O wiadczenie pracownika jako dowód poniesienia wydatku Zakup towarów od rolników dowody wewn trzne Towar nabywany na aukcjach internetowych Nabycie opon a dowody wewn trzne Dokumentowanie zakupu z omu Zbiorcze zestawienia wewn trznych dowodów Skany rachunków Wydatki na nabycie us ug, udokumentowane na podstawie paragonu fiskalnego Paliwo zza granicy dokumentowane paragonem Paragony wydawane kierowcom na autostradzie Zawiadomienie od zarz dcy wspólnoty mieszkaniowej Dowód poniesienia wydatku z tytu u ubezpieczenia Faktury elektroniczne Faktura elektroniczna otrzymana od zagranicznego kontrahenta Dokument zaakceptowany elektronicznie Noty obci eniowe karty na wydatki s u bowe Elektroniczny wydruk potwierdzenia rezerwacji Dygitalizacja dokumentów papierowych ROZDZIA IV. LEASING Leasing definicja podatkowa Leasing a najem i dzier awa Rzeczywista i hipotetyczna warto netto przedmiotu leasingu Suma op at leasingowych Wariant I umów leasingowych (leasing operacyjny) Wariant II umów leasingowych (leasing finansowy) Nowe regulacje przy leasingu Leasing prawa wieczystego u ytkowania gruntu Cesja umowy leasingu Umowa leasingu operacyjnego nieruchomo ci minimalny okres trwania umowy Suma op at ustalonych w umowie leasingu Leasing konsumencki Koszty podatkowe finansuj cego leasing konsumencki Leasing operacyjny a nabycie sk adnika maj tku na raty Umowa najmu a umowa leasingu Dzier awa to nie leasing Umowa u ytkowania znaków towarowych...289

9 18. Leasing finansowy a jednorazowe umorzenie Leasing gruntów Leasing samochodów osobowych Leasing operacyjny samochodu o warto ci powy ej euro Op ata inicjalna jako koszt uzyskania przychodów Kaucje gwarancyjne Kaucja gwarancyjna zaliczona na poczet pierwszej raty Raty leasingowe w nierównej wysoko ci Przepadek czynszu inicjalnego Utrata przedmiotu leasingu a rozliczenie straty Cesja umowy leasingu raty p acone przez przyst puj cego Cesja umowy leasingu a wydatki poniesione do tego momentu Op ata poniesiona tytu em przej cia przedmiotu leasingu Rezygnacja z umowy leasingu Odszkodowanie za niedotrzymanie umowy leasingu Wydatek poniesiony z tytu u przed u enia kontraktu gwarancyjnego Sprzeda wierzytelno ci leasingowej Rata leasingowa jako koszt podatkowy, gdy przedmiot leasingu jest w remoncie Koryguj ca nota obci eniowa Indywidualna stawka amortyzacji samochodu osobowego po leasingu Leasing zwrotny Wydatki na po rednictwo a leasing zwrotny Aport przedsi biorstwa a kontynuacja leasingu operacyjnego ROZDZIA V. MOMENT ZALICZENIA WYDATKÓW DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW Metoda memoria owa i kasowa zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu Wymóg stosowania tylko jednej metody Aktualne zasady potr cania kosztów w czasie Okre lenie momentu poniesienia kosztu Brak regulowania faktur a moment rozpoznania kosztu nowe regulacje Pó niejszy moment rozpoznania kosztów a brak regulowania faktur Poniesienie kosztu Data poniesienia kosztów Data poniesienia kosztu a ustawa o rachunkowo ci Data poniesienia kosztu a zasady rachunkowo ci przyj te przez podatnika Data wystawienia faktury dat poniesienia kosztu Prze om roku gdy firma zna wysoko kosztu Koszty bezpo rednie i po rednie Rozpoznawanie kosztów w podatku dochodowym od osób fizycznych Niemo no okre lenia terminu powstania przychodu Potr cenie kosztów w poszczególnych miesi cach Wydatek zwi zany z opracowaniem wniosku o dofinansowanie Rabat na prze omie roku Faktura koryguj ca, gdy jest wiedza o udzielonym rabacie Faktury koryguj ce wystawione po 2 latach Koszt udokumentowany duplikatem faktury Faktura za czynsz wystawiona po paru latach Rozliczenie kosztów ubezpieczenia przez podatnika prowadz cego podatkow ksi g przychodów i rozchodów

10 Moment poniesienia kosztu po redniego Koszty udokumentowane faktur otrzyman przed dniem zap aty zaliczki na podatek dochodowy Uj cie kosztu na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury Koszty zwi zane z uzyskaniem koncesji Koszty zwi zane ze zmian koncesji Op ata z tytu u zwrotu nak adów Kwota odst pnego zwi zana z nabyciem zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Ustanowienie s u ebno ci przesy u Czynsz dzier awny Wydatki na prace wykonywane w zwi zku z wynajmem Refakturowanie mediów Koszty rozwi zania umowy najmu Wyp ata odst pnego Potr calno kosztów nie jest zwi zana ze sposobem zap aty Uregulowanie zobowi za w drodze potr cenia Rezygnacja z prowadzenia ksi g rachunkowych a rozliczenie kosztów Potr calno kosztów w czasie u podatników prowadz cych podatkow ksi g przychodów i rozchodów Koszty utrzymania nieruchomo ci w okresie realizacji inwestycji Koszty zwi zane z utrzymaniem lokalu w okresie prowadzenia prac adaptacyjnych Koszty PCC od po yczek przeznaczonych na cele finansowania inwestycji Odsetki od kredytu kosztem po zako czeniu inwestycji Odsetki od zaci gni tych kredytów, finansuj cych konkretne zadania inwestycyjne Koszty op at bankowych wynikaj ce ze z o enia wniosku o kredyt zwi zany z inwestycj Odsetki od kredytów na budow budynku nast pnie sprzedanego Zaprzestanie u ytkowania nie w pe ni umorzonych rodków trwa ych Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powsta ych w wyniku kradzie y Strata przy realizacji instrumentów pochodnych Wydatki poniesione na infrastruktur drogow Straty w rodkach obrotowych Odszkodowania z tytu u szkód górniczych Odszkodowanie w przypadku rozwi zania umowy o prac przez pracodawc Kary umowne z tytu u nieterminowego wykonania kontraktu moment poniesienia Odsetki p atne z góry Zap acone odsetki bezpo rednio zwi zane z przychodami Prawa do emisji gazów Wydatki refakturowane na klienta Wydatki na przej cie bazy danych Potr canie kosztów zwi zanych z nabytymi towarami Wniesione w ramach aportu przedsi biorstwa towary Koszty wytworzenia wyrobów gotowych Wydatki maj ce cis y zwi zek z produkcj Koszty wydzia owe Moment zaliczenia do kosztów wydatków na zaniechane inwestycje Rachunek za energi zu yt w ubieg ym roku Zakupione materia y i cz ci zamienne niewykorzystane w danym roku Wynagrodzenie wyp acane na prze omie roku a koszty uzyskania przychodu Wynagrodzenie dla pracowników przej tej firmy Wydatki na wyp at dodatkowego wynagrodzenia rocznego moment poniesienia Sk adki na ubezpieczenie spo eczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wydatki poniesione przez Spó k na stypendia...354

11 74. Wynagrodzenie wyp acane na podstawie zawartej ugody Moment powstania kosztów wysy ki towaru Wydatki na reklam moment zaliczenia do kosztów Koszty kampanii promocyjnej Og oszenia w czasopismach Wydatki na wydanie gazetki reklamowej Wydatki przy reklamie na bilbordach Wydatki na dzia alno marketingow Wydatki zwi zane ze sprzeda premiow Moment uj cia w kosztach premii pieni nej Koszty uzyskania przychodów roku ubieg ego dokumentowane fakturami roku bie cego Dzia alno deweloperska zasady potr cania kosztów Deweloper koszty zwi zane z op acaniem odpisów z ksi g wieczystych Koszty bezpo rednio zwi zane z uzyskiwanymi przychodami ze sprzeda y nieruchomo ci Wydatek na nabycie wierzytelno ci Uzyskanie sp aty cz ci nabytej wierzytelno ci Koszty poniesione na odzyskanie zakupionych wierzytelno ci Op aty z tytu u uruchomienia kredytu bankowego Wydatki zwi zane z obs ug kredytu zaci gni tego na zakup akcji Koszty likwidacji obiektów Likwidacja towaru moment kosztu Wydatki poniesione w zwi zku z przygotowaniem publicznej oferty Koszty gwarancji zabezpieczaj cych wykonanie umowy Prowizja bankowa z tytu u udzielonej gwarancji Wydatek na nabycie wiadectw pochodzenia Nabycie jednostek po wiadczonej redukcji emisji dwutlenku Podatek akcyzowy przy sprzeda y energii Koszty zwi zane z realizacj kontraktów d ugoterminowych Prenumerata czasopism moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów Op ata wst pna przy leasingu Op ata zwi zana z dopuszczeniem do obrotu produktu Prowizja wyp acona po rednikowi finansowemu Umowa o pomocy technicznej Op ata produktowa zap acona za lata ubieg e Zap acona zaleg a op ata paliwowa Moment zaliczenia do kosztów podatek od nieruchomo ci Zas dzona op ata za u ytkowanie wieczyste Wynajem sal szkoleniowych ROZDZIA VI. NAJEM I DZIER AWA Moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów z najmu Dokumentowanie kosztów dotycz cych wynajmowanego lokalu Wydatki poniesione na prace wyko czeniowe Adaptacja lokalu w galerii handlowej dla nowego najemcy Remont mieszkania przeznaczonego pod wynajem Przy cze w z a ciep owniczego Koszty uzyskania przychodów z wynajmu mieszkania przez osoby fizyczne Koszty poniesione na utrzymanie budynku w czasie okresu wypowiedzenia umowy Wydatki ponoszone w czasie niewynajmowania lokali u ytkowych Koszty w okresie ograniczenia przedmiotu dzia alno ci

12 Czynsz z tytu u najmu lokalu w okresie adaptacyjnym Koszty us ug biura nieruchomo ci Koszty us ug prawniczych Zap ata odszkodowania na rzecz najemcy Odsetki od kredytu hipotecznego Koszty wynajmowania w asnych pomieszcze Op aty zwi zane z oddaniem gruntu w u ytkowanie wieczyste jako koszt uzyskania przychodu z najmu Nieruchomo wynaj ta kilku podmiotom gospodarczym Amortyzacja lokali przeznaczonych do wynajmu Amortyzacja kiosku u ywanego sezonowo Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od wyposa enia wynajmowanego lokalu Odpisy amortyzacyjne od spó dzielczego prawa do lokalu obj tego wcze niej du ulg budowlan Indywidualna stawka amortyzacyjna dla budynku Uproszczona metoda ustalania warto ci pocz tkowej mieszkania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Uproszczona metoda ustalenia warto ci budynku mieszkalnego a jego pó niejsza modernizacja Nak ady poniesione przez wynajmuj cego a warto pocz tkowa Wymiana ogrzewania w budynku amortyzowanym metod uproszczon Koszt obowi zkowego ubezpieczenia maj tkowego lokalu Kredyt zaci gni ty na zakup mieszkania b d cego przedmiotem najmu Skapitalizowany czynsz najmu Wydatki zwi zane z dojazdem do wynajmowanych nieruchomo ci Wydatki na przystosowanie lokalu poniesione przed zawarciem umowy najmu Remont wynajmowanego rodka trwa ego Zakup komputera Kaucja z tytu u wynajmu Wydatki na zakup wyposa enia wynajmowanego mieszkania Koszty zwi zane z utrzymywaniem wynajmowanej nieruchomo ci w odpowiednim stanie Utwardzenie terenu przed wynajmowanym budynkiem Piel gnacja otoczenia wokó wynajmowanego budynku Wp aty na fundusz remontowy Nieruchomo u ywana na w asne potrzeby cz ci wspó w a cicieli Odst pne za przej cie najmu lokalu Koszty maj ce na celu nak onienie najemcy do wynaj cia powierzchni biurowej Dodatkowe op aty czynszowe Brak faktury od wynajmuj cego a zaliczenie kosztu Korekty z tytu u podatku od nieruchomo ci Koszt utrzymania w innym lokalu mieszkalnym Czynsz najmu samochodu a EPP ROZDZIA VII. OBRÓT PAPIERAMI WARTO CIOWYMI Koszty uzyskania przychodu z papierów warto ciowych w wyja nieniach MF Faktycznie poniesione koszty nabycia akcji Wydatki zwi zane z nabyciem akcji jako koszt uzyskania przychodów Podatek od czynno ci cywilnoprawnych jako koszt Wydatek na nabycie akcji spó ki konsolidowanej Nabyte w drodze spadku papiery warto ciowe a koszty Sprzeda akcji a koszty post powania spadkowego Zbycie jednostek uczestnictwa nabytych w drodze dziedziczenia...428

13 9. Wykluczenie akcji spó ki przez Zarz d GPW Wyksi gowane akcje a strata Mo liwo rozliczenia powsta ej straty Ustalenie dochodu ze sprzeda y papierów warto ciowych Wydatki poniesione po zbyciu akcji jako koszt uzyskania przychodu Prawo do rozpoznania kosztów nie jest ograniczone w czasie Realizacja transakcji przez po rednika Akcje nabyte po preferencyjnych cenach Zasada FIFO przy odp atnym zbyciu papierów warto ciowych przez osoby fizyczne Koszty zwi zane z obj ciem udzia ów w zamian za wk ad niepieni ny Wydatki na zbadanie kondycji finansowej emitenta akcji Odsetki od wyemitowanych obligacji wyp acone obligatariuszom Koszty zwi zane z kapitalizacj odsetek od rodków uzyskanych z obligacji Odsetki naliczone przy dokonaniu zamiany obligacji Weksel odsetki dyskontowe Odsetki od po yczek zaci gni tych na nabycie papierów warto ciowych Skapitalizowane odsetki Op ata za utrzymanie rachunku tylko cz ciowo Redukcja zlecenia a koszty u podatnika PIT Prowizja maklerska Prowizja z tytu u nabywanych us ug cash poolingu Koszty z odp atnego zbycia po yczonych papierów warto ciowych Sprzeda udzia ów nabytych wskutek przekszta cenia spó ki osobowej Sprzeda akcji pozosta ych w spó ce po jej przekszta ceniu Strata ze sprzeda y wierzytelno ci Dop aty a koszty zbycia udzia ów Obj cie udzia ów w spó ce z o.o. w zamian za niewykupiony weksel w asny Niezap acone dyskonto nie jest kosztem Koszty podró y jako koszty uzyskania przychodów z odp atnego zbycia papierów warto ciowych Wydatki na zakup notebooka jako koszt uzyskania przychodów z odp atnego zbycia papierów warto ciowych Zbycie certyfikatów inwestycyjnych Koszt certyfikatu wniesionego w celu wykorzystania jako towar handlowy Koszty wynikaj ce z rozliczenia opcji walutowych Strata powsta a w momencie zamkni cia opcji Wydatki zwi zane z rozwi zaniem umowy opcyjnej Koszty kredytu zaci gni tego na sp at opcji walutowych Aport w postaci opcji Aport w postaci akcji sprzeda nabytych udzia ów Koszty uzyskania przychodów z tytu u realizacji instrumentów pochodnych Wydatek na zakup akcji ze rodków obrotowych firmy nie jest kosztem firmy Informacja PIT-8C ROZDZIA VIII. PODATKI KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU Podatki op acane w dzia alno ci gospodarczej jako koszt Podatek od spadków i darowizn Podatek dochodowy a koszt uzyskania przychodów Zrycza towany podatek dochodowy zawarty w wynagrodzeniu nierezydenta Podatek od nagród Wp aty z zysku a koszty uzyskania przychodu

14 18 7. Podatek od rodków transportowych zap acony za lata ubieg e a koszty uzyskania przychodów Podatek od towarów i us ug jako koszt podatkowy Podatek nale ny od importu us ug oraz wewn trzwspólnotowego nabycia towarów jako koszt Korekty VAT skutki dla podatników posiadaj cych rodki trwa e Podatnicy zwolnieni od VAT i wiadcz cy czynno ci zwolnione podatek naliczony jako koszt Naliczony podatek VAT niepodlegaj cy odliczeniu jako koszt Korekta podatku nale nego Korekta VAT korekta kosztów Nadp ata a korekta w podatku VAT Gdy Spó ka wykaza a VAT nale ny w wysoko ci wy szej ni by a zobowi zana Podatek VAT od us ug gastronomicznych VAT nale ny od przekaza towarów dla pracowników Podatek nale ny od przekazanych nieodp atnie wyrobów i towarów handlowych w formie gratisu Utrata prawa do odliczenia VAT a koszty Podatek naliczony z faktur VAT RR Podatek VAT z faktur wystawionych przez niezarejestrowanego podatnika Podatek VAT od wydatków na reprezentacj Ró nice kursowe zwi zane z podatkiem VAT Zagraniczny podatek VAT VAT zap acony w innym pa stwie cz onkowskim Unijny podatek od warto ci dodanej wed ug fiskusa VAT zap acony w innym pa stwie cz onkowskim stanowisko s du administracyjnego Podatek VAT zawarty w wierzytelno ci nie ci galnej Podatek akcyzowy od zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych Podatek akcyzowy kosztem po rednim Podatek od czynno ci cywilnoprawnych w zwi zku z otrzymaniem aportu i rozszerzeniem dzia- alno ci Podatek od czynno ci cywilnoprawnych z tytu u aportu zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa jako koszt uzyskania przychodów Dop ata do PCC Podatek od nieruchomo ci Podatek od nieruchomo ci uregulowany po likwidacji ród a przychodów Podatek od nieruchomo ci przed oddaniem nieruchomo ci do u ytkowania Podatek od nieruchomo ci moment zarachowania Podatek od nieruchomo ci za lata poprzednie moment kosztu Kwota zwolnienia z podatku od nieruchomo ci Podatki dotycz ce cz ci nieobj tej umow dzier awy Podatek rolny jako koszt podatkowy Skorygowanie warto ci c a Podatek od wydobycia kopalin ROZDZIA IX. PRACOWNICZE KOSZTY W DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ Wynagrodzenie pracowników jako koszt uzyskania przychodów Wynagrodzenie wyp acane w euro Wyp ata wynagrodze z dotacji Brak ewidencji pracowniczej Postawienie rodków do dyspozycji Zatrudnianie cz onków rodziny przedsi biorcy Rozdzielno maj tkowa a warto pracy ma onka Wynagrodzenia wyp acane cudzoziemcom pracuj cym nielegalnie...495

15 9. Zatrudnianie cudzoziemców Wynagrodzenie zwi zane z wytworzeniem rodka trwa ego Moment poniesienia kosztów wyp ata wynagrodze Wyp ata premii za poprzedni rok Wyp ata odprawy a koszty uzyskania przychodu Odprawy dla pracowników uprawnionych do przej cia na wcze niejsze emerytury Wydatki na prezenty dla odchodz cych na emerytur pracowników Us uga outplacement pomoc pracodawcy zwalnianym pracownikom Wydatki na zwi zki zawodowe Wydatki na op acanie sk adek cz onkowskich pracowników nale cych do samorz du zawodowego Wyp aty z zysku dla pracowników Wyp aty kompensacyjne Dodatkowe odszkodowanie z tytu u wypadku przy pracy Sk adki ZUS zap acone po dacie likwidacji dzia alno ci gospodarczej Sk adki na ubezpieczenie spo eczne i Fundusz Pracy z tytu u wyp aty nagród Koszty sk adek odprowadzanych od nagród pracowniczych Koszty ubezpieczenia zatrudnionego doradcy podatkowego Nale no ci przys uguj ce pracownikowi oddelegowanemu w krajow podró s u bow Diety Nale no ci przys uguj ce pracownikowi oddelegowanemu w podró s u bow nowe regulacje Tylko diety wyp acone s kosztem Dokumentowanie wydatków zwi zanych z odbywaniem przez pracowników podró y s u bowych Paragon dokumentuj cy wydatki ponoszone przez pracowników Wydatki przekraczaj ce wysoko diet Koszty wy ywienia pracowników wynikaj ce z faktur Dublowane koszty delegacji Orzeczenie s du powszechnego a fakt odbycia podró y s u bowej Delegacje bez powodu Lipne delegacje Dieta i posi ek regeneracyjny kosztem uzyskania przychodów Koszty noclegu przekraczaj ce limit hotelowy Koszty przejazdu Koszty dojazdów Koszty noclegu Koszty noclegu w przypadku najmu mieszkania s u bowego Koszt noclegu, w przypadku gdy delegowanemu pracownikowi towarzyszy druga osoba Koszty dodatkowego ubezpieczenia pracowników podczas zagranicznej podró y s u bowej Inne wydatki oddelegowanego w podró s u bow Krajowe podró e s u bowe pracowników a koszt uzyskania przychodu pracodawcy Diety a koszty uzyskania przychodów Diety kierowców po wyroku SN Wydatek zwi zany z procesem rekrutacji pracowników Wydatki poza limitem wynikaj cym z prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu Zwrot kosztów podró y zleceniobiorców U ywanie przez pracownika samochodu nieb d cego jego w asno ci Wydatek na wynagrodzenie firmy dowo cej pracowników Telefony prywatne i s u bowe Wydatki socjalne Zak adowy obiekt socjalny Dofinansowanie do wypoczynku wyp acone pracownikom Spó ki Wydatki na bezp atne korzystanie z zaj sportowych

16 Sala gimnastyczna dla pracowników Zorganizowanie imprez integracyjnych dla pracowników Wydatki poniesione na zorganizowanie imprezy okoliczno ciowej Imprezy integracyjne musz zawiera elementy motywuj ce pracowników Wydatki na organizacj wycieczki pracowniczej Koszty programu motywacyjnego Warto brutto paczek wi tecznych wydanych pracownikom oraz naliczona z tego tytu u sk adka ZUS Wydatki zwi zane z bezpiecze stwem pracowników i higien pracy Strój s u bowy a kwestie podatkowe Ubrania robocze z logo firmy Ekwiwalent za u ywanie odzie y moment zaliczenia do kosztów Zakup ubra roboczych dla podwykonawcy Wydatek na pranie odzie y roboczej osób wykonuj cych zlecenie Okulary dla pracownika Zakup kabiny dla palaczy Wydatek na pracowniczy program emerytalny Sk adka na pracowniczy program emerytalny moment zaliczenia do kosztów Przes anki uznania wydatków na szkolenia za koszty Dop ata do szkole pokrywana przez pracodawc Szkolenia zagraniczne pracowników Wydatki na szkolenie osoby wspó pracuj cej Podnoszenie kwalifikacji pracowniczych Zwi zek nauki pracownika z dzia alno ci Wydatek na studia doktoranckie Wydatek na kurs j zykowy Szkolenie dla pracowników w zakresie umiej tno ci bezpiecznej jazdy Kurs na kandydatów do rad nadzorczych Wydatki na zakup kawy, herbaty, cukru dla pracowników Wydatki na zakup kawy, herbaty, cukru na posiedzenia rady nadzorczej Wydatki zwi zane z otwarciem sto ówki zak adowej dla pracowników Obiady dla pracowników Zwrot kosztów bada lekarskich pracowników Zakup abonamentów medycznych Wydatki z tytu u wynagrodzenia dla piel gniarki Wydatki z tytu u leczenia urazów i kontuzji doznanych przez zawodników Sfinansowanie przez pracodawc szczepienia ochronnego Rekompensaty prywatyzacyjne Wydatki na rzecz osób wykonuj cych prac na podstawie umów o dzie o lub umów zlecenia wiadczenie na rzecz cz onka zarz du nieb d cego pracownikiem Koszty zakwaterowania cz onka zarz du, który jest pracownikiem Diety i delegacje dla cz onków w adz statutowych osoby prawnej nieb d cych jej pracownikami Wydatki zwi zane z akcj promocyjn skierowan do pracowników kontrahentów ROZDZIA X. POZOSTA E KOSZTY DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ Wydatki ponoszone w czasie nieprowadzenia dzia alno ci gospodarczej Wydatki ponoszone w trakcie zawieszenia dzia alno ci gospodarczej Wydatki zwi zane z nieruchomo ci w okresie zawieszenia dzia alno ci Poniesione przez pozwanego koszty procesu Koszty zas dzone na rzecz strony przeciwnej...570

17 6. Koszty s dowe Koszty post powania arbitra owego Odsetki za zw ok od niepodatkowych nale no ci bud etowych Odsetki od niepodatkowych nale no ci bud etowych, do których nie ma zastosowania Ordynacja podatkowa Odsetki od nieterminowego op acania u ytkowania wieczystego Odsetki od zwróconej dotacji Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych Wydatki ponoszone w trakcie negocjacji Wydatki na u ywanie domowego Internetu Wydatki na rozmowy telefoniczne w zwi zku z prowadzon dzia alno ci Zaliczenie do kosztów podatkowych odsetek od kredytu na refinansowanie uprzedniego kredytu i po yczki Zap ata odsetek przez gwaranta Odsetki od po yczki na sfinansowanie VAT-u Aport prawa u ywania lokalu dla spó ki Aport a warto rynkowa nieruchomo ci Op ata za zaprzestanie produkcji Wydatki zwi zane z wynagrodzeniem faktora Przedp ata zwi zana z umow konsorcjum Hipoteka kaucyjna ustanowiona na rzecz wierzycieli Koszty uczestnictwa w przetargach publicznych Wydatki z tytu u gwarancji wadialnych oraz zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy Utracone wadium Zaliczka niezwrócona przez kontrahenta Wydatki zwi zane z wiadczeniem us ug serwisowych gwarancyjnych Op ata partycypacyjna zwi zana z sieci wodoci gow i kanalizacyjn Wydatki na utwardzenie drogi dojazdowej Wydatki na ogrodzenie gruntu stanowi cego rodek trwa y Koszty przywrócenia stanu poprzedniego w wynajmowanym lokalu Wydatek na czynsz mieszkania rodziców Produkty pochodz ce z w asnej hodowli a koszty uzyskania przychodów Surowiec w asnej produkcji wykorzystany w produkcji Koszty noclegów kontrahentów Koszt dozorowania przez firm ochroniarsk Grunt nabyty w drodze darowizny jako towar handlowy Darowizna przedsi biorstwa a korekta kosztów uzyskania przychodów Wydatki na studia przedsi biorcy Studia podyplomowe Kurs specjalistyczny Sk adniki szkole Wydatki zwi zane z uzyskaniem uprawnie budowlanych Wydatki na aplikacj Wydatki na nauk j zyka obcego Op aty za kurs j zyka polskiego dla zagranicznych kontrahentów Koszty zwi zane z uzyskaniem stopnia naukowego Organizowanie szkole dla klientów Pokrywanie kosztów uczestnictwa lekarzy w szkoleniach Wydatki zwi zane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie Koszty zagranicznej pomocy prawnej Wykupienie polisy ubezpieczeniowej

18 Ponoszone na op acenie sk adek z tytu u dodatkowego ubezpieczenia OC Polisa OC z tytu u wykonywanego zawodu Korekta kosztów sfinansowanych rodkami pochodz cymi z dotacji Dobrowolne badanie sprawozdania finansowego Definicja podró y s u bowej Diety przedsi biorcy Rzecz podatnika jest wykazanie zwi zku wyjazdów z dzia alno ci Podró s u bowa przedsi biorcy Zagraniczne podró e s u bowe czy znaczenie mo e mie uchwa a S du Najwy szego? Wyjazdy s u bowe szkolenia Wydatki z tytu u wynajmu lokalu w trakcie zagranicznej podró y s u bowej Bilet miesi czny przedsi biorcy Zakup karty parkingowej Zakup odzie y do jazdy motocyklem Wydatki na imprezy integracyjne pracowników i podwykonawców Imprezy szkoleniowo integracyjne Reprezentacja w nowej ods onie Spotkania biznesowe w restauracji to reprezentacja Wydatki na zorganizowanie spotka z kontrahentami w siedzibie Spó ki Organizacja konferencji Bankiet podczas imprezy promocyjnej Impreza o charakterze towarzyskim Koszty zwi zane z wizytacj Klientów Impreza jubileuszowa Pocz stunki na spotkaniach zarz du Otwarte targi dla kontrahentów Koszty degustacji Prezenty do czane do pism Prezenty dla klientów apteki Prezenty przekazywane nieodp atnie kontrahentom Zakup upominków z logo firmy dla kontrahentów Prezent w postaci alkoholu Nagrody zwi zane ze sprzeda premiow Bon towarowy wr czany w ramach promocji Wydatki na bony towarowe winny mie wp yw na osi gni cie przychodów Wydatki zwi zane z programem lojalno ciowym Wydatki poniesione na nabycie wycieczek zagranicznych b d cych wygran w konkursie Wydatki zwi zane z premi pieni n dla kontrahentów Wydatki na wydanie publikacji ksi kowej dla celów reklamowych Wydatki na obuwie testowe stanowi wydatki na reklam Wydatki zwi zane z prowadzon akcj spo eczn Op aty pó kowe jako koszt uzyskania przychodu Koszty sponsoringu Wydatki na zakup kwiatów ci tych i doniczkowych jako koszt uzyskania przychodów Wydatki ponoszone na zakup wie ców pogrzebowych Zakup ubra firmowych dla pracowników Koszty pobytu na zagranicznych targach Wyp acone odsetki od udzia u kapita owego kosztem uzyskania przychodu Wydatki poniesione z tytu u wyp aty udzia u wspólnikowi cichemu Wydatki poniesione na ustanowienie odp atnej s u ebno ci gruntowej Op ata roczna za wy czenie gruntów rolnych z produkcji...637

19 106. Odsetki od po yczki zap acone do dnia zawarcia umowy przedwst pnej sprzeda y nieruchomo ci Zaliczenie cz ci sk adki na ubezpieczenie zdrowotne jako koszt uzyskania przychodu Rabaty udzielane przez podatnika Przecena towarów handlowych poni ej kosztów ich zakupu Wydatki mog ce mie charakter korupcyjny Darowizna produktów spo ywczych Zakup uprawnie do emisji CO Koszt koncepcji rozbudowy zak adu Koszty utylizacji towarów handlowych ROZDZIA XI. RÓ NICE KOSZTY W PRAWIE PODATKOWYM I BILANSOWYM Polityka rachunkowo ci a prawo podatkowe Rachunkowo dostarcza informacji do obliczania podatków rodki trwa e Roz o enie odpisów amortyzacyjnych w czasie Skutki przyj cia ró nych metod amortyzacji podatkowej i bilansowej Trwa a utrata warto ci Odpisy amortyzacyjne kosztem uzyskania przychodów Warto firmy dla celów amortyzacji Warto ci niematerialne i prawne w prawie podatkowym Umowy d ugoterminowe Leasing Kwalifikacja umowy leasingu Rezerwy w ustawie o rachunkowo ci Zasady dokonywania odpisów aktualizuj cych nale no ci wed ug ustawy o rachunkowo ci Istota ró nicy mi dzy prawem bilansowym a podatkowym wed ug NSA Zasady rachunkowo ci a moment poniesienia kosztu Moment uznania wydatku za koszt jest uzale niony od uznania go za taki koszt w uj ciu bilansowym Sposób rozliczenia wydatków z tytu u op at za wieczyste u ytkowanie gruntów Utworzona rezerwa na nagrody jubileuszowe Rezerwa bilansowa na op at z tytu u wieczystego u ytkowania gruntów Koszty z tytu u prowizji, na które uprzednio utworzono bierne rozliczenie mi dzyokresowe ROZDZIA XII. SAMOCHODY W FIRMIE Zakup samochodu stanowi cego rodek trwa y Zakup samochodu zaliczonego do wyposa enia Samochód wykorzystywany krócej ni rok Samochód wyposa eniem brak limitu Odsetki od kredytu na zakup samochodu Sp ata kredytu na zakup pojazdu wniesionego aportem Wydatki na zakup samochodów stanowi cych maj tek prywatny oraz sp at kredytu zwi zanego z tym zakupem Samochody wspólników ewidencja przebiegu Koszty eksploatacji samochodu zaliczonego do rodków trwa ych Podatek VAT przy zakupie paliwa Wydatek na zakup paliwa za granic Samochód b d cy rodkiem trwa ym a wydatki niestanowi ce kosztów uzyskania przychodów Samochód wykorzystywany do wykonywania czynno ci na rzecz kontrahenta Ubezpieczenie samochodu

20 Ubezpieczenie AC i OC jako koszt uzyskania przychodów Wydatek z tytu u sk adki na ubezpieczenie OC i NW Ubezpieczenie a wspó w asno Ubezpieczenie samochodów w leasingu operacyjnym Wydatek na napraw uszkodzonego samochodu Wymogi uznania pojazdu za samochód ci arowy Wydatki zwi zane z samochodami ci arowymi Wydatki zwi zane z eksploatacj samochodu ci arowego, który nie zosta zaliczony do rodków trwa ych Modernizacja samochodów niezaliczonych do rodków trwa ych Wydatki z tytu u u ywania samochodu nale cego do ma onka podatnika Przystosowanie samochodu do prowadzenia kursów nauki jazdy Wydatki na instalacj gazow w samochodzie U ywanie samochodu przez pracownika w jazdach lokalnych Rycza t a samochód oddany w u ywanie pracodawcy Rozliczenie z pracownikiem jazd lokalnych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów Brak rozliczenia z pracownikiem kilometrówki Wzór o wiadczenia o u ywaniu prywatnego samochodu przez pracownika Samochód nieb d cy w asno ci pracownika u ywany na cele pracodawcy Zwrot kosztów u ywania samochodu przez zleceniobiorc Koszty utrzymania samochodów u ywanych przez pracowników Samochody s u bowe wykorzystywane równie przy doje dzie do miejsca pracy Prywatny samochód przedsi biorcy a koszty uzyskania przychodów Ewidencja przebiegu pojazdu Wadliwo i nierzetelno ewidencji rodek trwa y a ewidencja Leasing a ewidencja przebiegu pojazdu Cesja umowy leasingu operacyjnego a ewidencja Kilometrówka dotyczy wszystkich wydatków Samochody specjalnego przeznaczenia konieczna ewidencja? Samochód osobowy nabyty za cen ni sz ni z a ewidencja przebiegu Samochody demonstracyjne a ewidencja przebiegu pojazdu Auta testowe a ewidencja przebiegu pojazdu Najem samochodu z silnikiem elektrycznym Zakup paliwa do samochodu zast pczego Wydatki komisanta Czynsz z tytu u najmu samochodu jako koszt uzyskania przychodów Samochód demonstracyjny, którego okres u ytkowania przekroczy rok Samochód s u cy dzia alno ci gospodarczej przez okres krótszy ni jeden rok a wydatki zwi zane z u ywaniem tego samochodu Us ugi obj te umow zarz dzania flot Samochód wynaj ty za granic Prywatny pojazd pracownika u ywany za granic Dokumentowanie wydatków na eksploatacj samochodu Straty powsta e w wyniku utraty lub likwidacji samochodów Koszty naprawy powypadkowej samochodu osobowego Wypadek spowodowany w stanie nietrze wo ci koszty naprawy Wydatek na napraw dzier awionego samochodu Koszty naprawy ponoszone przez finansuj cego Koszty naprawy we w asnym warsztacie samochody ci arowe Sprzeda samochodu zaliczonego do rodków trwa ych...708

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 763311 Temat: Podatek VAT w 2012 roku - warsztaty praktyczne 24-25 Styczeń Wrocław, Centrum miasta, Kod szkolenia: 763311 Koszt szkolenia: 1150.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług:

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 427714 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2014 29-30 Październik Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 427714 Koszt szkolenia: 950.00

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Środki trwałe o wartości początkowej w dniu przyjęcia do

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja Wygrajmy Siebie ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Wygrajmy Siebie" z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych.

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych. 010 rodki trwa e rodki trwa e 010-1 Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów 010-2 Budynki i lokale 010-3 Urz. tech. i maszyny 010-4 010-5 011 rodki trwa e w budowie rodki

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 526216 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 30-31 Maj Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 526216

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Informacja dodatkowa za 2012 rok I 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM JUTRA 2012

PATRIOTYZM JUTRA 2012 PATRIOTYZM JUTRA 2012 Szanowni Państwo, PoniŜej przedstawiamy wskazówki ułatwiające rozliczenie zadania. Dotyczą one kosztów najczęściej wymienianych w preliminarzach. Wydatki mogą Państwo ponosić wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK Sprawozdanie Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosiły 30 486,40

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI. Szczegółowy zakres działania Referatów i samodzielnego stanowiska pracy:

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI. Szczegółowy zakres działania Referatów i samodzielnego stanowiska pracy: Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 217 /2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2016r. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Księgowości dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1165 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 1. Nieruchomość jako przedmiot praw rzeczowych... 13 1.1. Definicja nieruchomości... 13 1.1.1. Nieruchomości gruntowe... 13 1.1.1.1. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 50711 Temat: Planowanie podatkowe polskie i transgraniczne - nowe podejście w 2011 roku 12-13 Kwiecień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 50711 Koszt

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Maj ątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady okre ślone Uchwa łą Nr XXXI V/725/08

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności:

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 623015 Temat: Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Niemczech 25 Luty Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 623015 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 9915 Temat: Podatek u źródła - kompendium wiedzy 13 Luty Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia: 9915 Koszt szkolenia: 430.00 + 23% VAT Program Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

Katalog kosztów kwalifikowanych

Katalog kosztów kwalifikowanych Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1529/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 października 2009 roku Katalog kosztów kwalifikowanych moŝliwych do dofinansowania ze środków budŝetu Miasta Gdańska w ramach

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01-31.12.2010 R. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym DAR SERCA

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01-31.12.2010 R. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym DAR SERCA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01-31.12.2010 R. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym DAR SERCA Wprowadzenie 1.1 Stowarzyszenie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo