SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA"

Transkrypt

1 SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y Odpisy amortyzacyjne kosztem uzyskania przychodów Ograniczenie zaliczania w koszty odpisów amortyzacyjnych rodki trwa e zainstalowane w pomieszczeniach u ytkowanych przez klientów Udost pnianie dostawcom urz dze do produkcji Wydatki sfinansowane dotacj Sukcesja a rodki trwa e nabyte z dotacji Otrzymanie dotacji a korekta amortyzacji Zwrot dotacji a korekta odpisów amortyzacyjnych Odpisy amortyzacyjne a umorzona po yczka Odpisy amortyzacyjne a odszkodowanie Amortyzacja nagrody w konkursie Przew aszczenie a amortyzacja Ewidencja rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych Formalne wymogi ewidencji rodków trwa ych Wycena ewidencji sk adników maj tku prywatnego Zaniechanie wprowadzenia rodków trwa ych do ewidencji Pó niejsze wprowadzenie rodków trwa ych do ewidencji Nieprawid owo prowadzona ewidencja rodków trwa ych rodki trwa e ujawnione w trakcie roku Maj tek u ywany krócej ni rok Przekroczenie rocznego okresu u ywania sk adnika maj tku Odpisy amortyzacyjne ma a rewolucja Brak zap aty uniemo liwia podatkow amortyzacj Mniejszy podatnik wi ksza ochrona Moment zmniejszenia i zwi kszenia kosztów wynikaj cych z odpisów amortyzacyjnych Korekta kosztów w przypadku wykazywania straty Korekta kosztów przy rodkach trwa ych oraz warto ciach niematerialnych i prawnych regulacja szczególna Stare faktury nowe regulacje?...58 B. METODY AMORTYZACJI Zasady i metody amortyzacji rodków trwa ych Wybór metody prowadzenia amortyzacji Cz stotliwo dokonywania odpisów amortyzacyjnych Metoda liniowa rodki trwa e wykorzystywane tylko w trakcie sezonu Stawki w a ciwe do prowadzenia amortyzacji liniowej Podwy szenie stawek przy amortyzacji liniowej...62

2 6 38. Warunki z e i pogorszone Maszyny u ywane bardziej intensywnie Intensywnie wykorzystywany samochód osobowy Maszyny poddane szybkiemu post powi technicznemu Kontynuacja przyj tej przez poprzednika prawnego metody amortyzacji Przekszta cenie spó ki kapita owej w spó k osobow Kontynuacja metody amortyzacji inwestycji w obcym rodku trwa ym Zmiana metody amortyzacji Korekta b du ksi gowego a zmiana metody amortyzacji Mo liwo zmiany stawek amortyzacyjnych Zmiana stawki amortyzacyjnej Mo liwo obni ania stawek decyzj podejmuje podatnik Mo liwo ci podwy szenia stawek amortyzacyjnych uprzednio obni onych Amortyzacja stawki indywidualne U ywane rodki trwa e Indywidualna stawka amortyzacyjna Indywidualna stawka amortyzacyjna od nieruchomo ci Indywidualne stawki amortyzacyjne u ywanych rodków trwa ych U ywane rodki trwa e a indywidualna stawka amortyzacyjna Wytworzony rodek trwa y a indywidualna stawka amortyzacyjna Indywidualna stawka amortyzacji przy rodkach trwa ych otrzymanych jako darowizna Zmiana indywidualnych stawek amortyzacyjnych Wiek budynku a stawka amortyzacji O wiadczenie wiadka jako dowód po wiadczaj cy wiek nieruchomo ci Modernizacja rodka trwa ego, amortyzowanego wed ug stawki indywidualnej Ulepszenie nieruchomo ci Indywidualna stawka amortyzacji dla spó dzielczego prawa do lokalu u ytkowego Pawilon na obcym gruncie brak stawki indywidualnej Stawka amortyzacyjna dla tablic reklamowych Amortyzacja przy zastosowaniu metody degresywnej Samochody bez homologacji a stawka degresywna U ywana elektrownia wiatrowa Zakup licencji na okres krótszy ni 24 miesi ce Sprz t firmowy wykorzystywany sezonowo Ponowna amortyzacja samochodu Przeniesienie w asno ci ponowna amortyzacja samochodu Czy ma e stwo mo e dwukrotnie zamortyzowa wspólnie kupiony samochód Amortyzacja samochodu osobowego u ywanego w cz ci na potrzeby prywatne Gdy warto pocz tkowa samochodu przekracza równowarto euro Jednorazowa amortyzacja wspólnika spó ki cywilnej Warunki amortyzacji jednorazowej musi spe nia wspólnik...92 C. RODKI TRWA E rodek trwa y definicja Fakt rejestracji pojazdów samochodowych za granic nie ma znaczenia dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych Brak przeniesienia prawa u ytkowania wieczystego gruntu a mo liwo dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków Wniesienie przez wspólników do spó ki prawa nieodp atnego u ytkowania nieruchomo ci Wydatki spó ki na wybudowanie gminnej drogi Cz ciowe wykonanie inwestycji...96

3 85. Gdy nabyty sk adnik nie jest kompletny Z y stan technicznym budynku Budynek przeznaczony do remontu a amortyzacja Stan surowy zamkni ty, wyko czenie przez najemc a amortyzacja u wynajmuj cego Amortyzacja popsutego samochodu Wydatki na sk adniki maj tku podmiotu nieprowadz cego dzia alno ci gospodarczej Lokal wykorzystywany dla potrzeb spó ki? Brak dopuszczenia budynku do u ytkowania Budynek funkcjonuj cy bez pozwolenia na u ytkowanie Nieu ytkowany budynek Kiedy rozpocz amortyzacj zapasowego rodka trwa ego? Kolektory s oneczne Zakup koni Inwestycje w obcych rodkach trwa ych Inwestycja w wyposa enie dzier awionego rodka trwa ego Wydatki na odkupienie prac adaptacyjnych dokonanych w obcym rodku trwa ym Koszty poniesione na dzia ania przygotowawcze w celu nabycia nieruchomo ci Budynki i budowle budowane na cudzym gruncie Istotny jest okres u ywania pojazdu rodki trwa e niepodlegaj ce amortyzacji Nieruchomo, na której wydobywa si kruszywa Samochód wpisany do rejestru pojazdów zabytkowych Czasowe nieu ywanie rodków trwa ych Czasowy brak najemców a amortyzacja Wy czone czasowo z u ywania inwestycje w obcym rodku trwa ym D. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE Warto ci niematerialne i prawne Zakup systemu informacji prawnej Zakupione licencje powinny utworzy jedn warto niematerialn i prawn Licencja moment rozpocz cia amortyzacji Wysoko op aty licencyjnej uzale niona od obrotów Sie handlow mo na uzna za warto niematerialn i prawn Nazwa firmy oraz jej logo Niezarejestrowany na dzie wniesienia aportu znak towarowy Odpisy amortyzacyjne od prawa rejestracji znaku towarowego Moment rozpocz cia dokonywania odpisów od znaków towarowych Gospodarcze wykorzystywanie znaku towarowego Baza danych to know-how Prawo do korzystania z technologii warto ci niematerialn i prawn Koszty prac badawczo-rozwojowych Koszty prac badawczo-rozwojowych poniesione przez przej te spó ki Zakup prawa wy czno ci sprzeda y Programy komputerowe wytworzone w firmie Wytwarzanie programów komputerowych a polityka rachunkowa Modernizacja i wykonanie strony internetowej Domeny internetowe Ulepszenie (aktualizacja) programu komputerowego E. WARTO POCZ TKOWA Warto pocz tkowa

4 Warto pocz tkowa inwestycji w obcych rodkach trwa ych Pojazd prywatny jako rodek trwa y Cena nabycia Warto pocz tkowa budynku z dnia nabycia Warto pocz tkowa rodka trwa ego nabytego na przetargu Wydatki zwi zane z zakupem gruntu Op ata rejestracyjna pojazdów zwi ksza warto pocz tkow Warto pocz tkowa a warto wykupu przedmiotu leasingu Koszty przygotowania wniosku o dotacj a warto pocz tkowa rodków trwa ych Koszty ogólne zarz du Koszty transportu Wydatki zwi zane z wyburzeniem budynków Odsetki od kredytów i po yczek Odsetki od po yczki, w cz ci przeznaczonej na zakup nieruchomo ci Odsetki sp acone przed wprowadzeniem rodka trwa ego do ewidencji Odsetki od kredytu zaci gni tego na zakup gruntu Rabat a warto pocz tkowa rodka trwa ego Cienka kapitalizacja a warto pocz tkowa rodka trwa ego Maszyny zakupione zagranic obliczenie warto ci pocz tkowej Ró nice kursowe a warto pocz tkowa Warto pocz tkowa programu komputerowego Warto pocz tkowa nabytej licencji Podatek nale ny od importu us ug b d cy jednocze nie podatkiem naliczonym Warto pocz tkowa znaku towarowego Warto znaku towarowego nabytego przed jego rejestracj Warto pocz tkowa firmy Warto pocz tkowa spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu mieszkalnego Koszty wdro enia systemu komputerowego Koszty wytworzenia Prowadzenie budowy systemem gospodarczym a ustalenie warto ci pocz tkowej Wydatki zwi zane z wytworzeniem rodka trwa ego Koszty us ug doradczych i prawnych Wydatki poniesione na studium wykonalno ci Koszty amortyzacji maszyn wykorzystywanych przy budowie rodków trwa ych Koszty poniesione w trakcie rozruchu technologicznego a warto pocz tkowa Promocja projektu a warto pocz tkowa Koszty op aty przygotowawczej i prowizji Ustalenie warto ci pocz tkowej wytworzonego przez podatnika rodka trwa ego a odsetki bankowe Wykorzystane elementy likwidowanego rodka trwa ego Ró nice kursowe a koszt wytworzenia Wydatki zwi zane z ustanowieniem s u ebno ci a warto pocz tkowa Warto pocz tkowa lokali nabytych w drodze spadku Warto pocz tkow rodków trwa ych nabytych w nieodp atny sposób Warto pocz tkowa samochodu nabytego w drodze darowizny Warto pocz tkowa nieruchomo ci nabytej cz ciowo w drodze spadku, cz ciowo w drodze kupna Warto pocz tkowa rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych wk ad niepieni ny (aport) do spó ki nieb d cej osob prawn Aport a warto pocz tkowa Warto pocz tkowa wynalazku wniesionego aportem PCC winien stanowi element warto ci pocz tkowej...161

5 181. Amortyzacja aportu inwestycji w toku, której cz warto ci przekazana zosta a na kapita zapasowy spó ki Warto pocz tkowa dla rodków trwa ych otrzymanych w zwi zku z likwidacj osoby prawnej Warto pocz tkowa budynku nabytego w wyniku podzia u maj tku pozosta ego po likwidacji spó ki osobowej Ulepszenie a wycena warto ci pocz tkowej Ustalenie kosztu wytworzenia sk adniki wytworzone w ramach dzia alno ci gospodarczej Przekszta cenia a warto pocz tkowa Ulepszenie warto ci niematerialnych i prawnych Rozbudowa u ywanego oprogramowania Warto pocz tkowa w przypadku ulepszenia rodka trwa ego Przes anki niezb dne do uznania danych czynno ci za ulepszenie Odpisy amortyzacyjne po ulepszeniu rodka trwa ego Ulepszenie czy remont rodka trwa ego Przebudowa, rozbudowa, modernizacja Remont a ulepszenie Wydatki na ulepszenie Kwalifikacja wydatków post powanie dowodowe Modernizacja rodka trwa ego a warto pocz tkowa Modernizacja rodka trwa ego nieprzyj tego do u ywania Dowód z zezna u ytkowników obiektu Jak ustali czy poniesiono wydatek na ulepszenie Wydatki na remont nale y bra pod uwag post p techniczny Nie ka da wymiana zu ytych elementów jest ulepszeniem Odtworzenie budynku Wydatki na odbudow maszyny zniszczonej podczas po aru Przystosowanie budynku mieszkalnego do dzia alno ci gospodarczej Rozbudowa na obcym gruncie Remont a adaptacja obcego rodka trwa ego Wydatki na wymian okien maj charakter odtworzeniowy Remont pokrycia dachowego Prze o enie instalacji kanalizacyjnej remontem Remont kapitalny kot ów centralnego ogrzewania Remont placu manewrowego Wymiana zbiorników to nie remont Wyko czenie budynku to nie remont Skucie fundamentów, rozbiórka cianek to nie remont Ponoszone wydatki w zwi zku ze zmian lokalizacji kiosku Wymiana rodzaju ogrzewania ulepszenie czy remont? Wydatki na wyposa enie pomieszcze Ocieplenie budynku Ogrodzenie budynku Ulepszenie zamortyzowanego rodka trwa ego Koszty zwi zane z przeniesieniem rodka trwa ego Od czenie i przy czenie cz ci sk adowych a warto pocz tkowa rodka trwa ego Kradzie cz ci peryferyjnych Po czenie dotychczas odr bnych rodków trwa ych Winda domontowana do budynku Od czenie i likwidacja cz ci peryferyjnej rodka trwa ego Od czenie fragmentu linii elektroenergetycznej Urz dzenia samodzielne

6 Zakup klimatyzacji do samochodu Plandeka cz sk adowa Drukarka komputerowa w wietle przepisów o rodkach trwa ych Drukarka wspó pracuj ca z ró nymi komputerami Dokupienie urz dze peryferyjnych do rodka trwa ego zamortyzowanego jednorazowo Komputery pracuj ce w sieci Sie komputerowa ulepszenie czy odr bny rodek trwa y? rodek trwa y b d cy wspó w asno ci podatnika Warto pocz tkowa sk adnika maj tku nabytego jako wspó w asno Wspólny lokal ma onków Odpisy amortyzacyjne od warto ci ustalonej proporcjonalnie do udzia u we w asno ci Zniesienie wspó w asno ci rodków trwa ych a amortyzacja Warto pocz tkow wyodr bnionych lokali Korekta warto ci pocz tkowej Korekta warto ci pocz tkowej wskutek orzeczenia s du Korekta podatku od czynno ci cywilnoprawnych przy sprzeda y gruntów a warto pocz tkowa gruntu Roczna korekta VAT a warto pocz tkowa rodka trwa ego Korekta wydatków remontowych B dna ocena konieczno korekty kosztów Negacja o wiadczenia podatnika co do wysoko ci warto ci pocz tkowej Zwi kszenie warto ci rodka trwa ego bez przed o enia dowodów dokumentuj cych poniesienie kosztu ROZDZIA II. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW Poj cie koszty uzyskania przychodów Definicja kosztów uzyskania przychodów sprzed dnia 1 stycznia 2007 r. i obecnie Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów Brak wskazania wydatku jako wy czonego z kosztów Warunek rozpoznania kosztów Koszty uzyskania przychodów jako kategoria ekonomiczna i bilansowa Koszty uzyskania przychodów w szczególnych przypadkach Koszty zwi zane z okre lonym ród em przychodów Cel wydatków a profil dzia alno ci Dochody zwolnione od podatku a koszty uzyskania przychodów Ró nica mi dzy otrzyman dotacj celow a poniesionymi kosztami Koszty dzia alno ci gospodarczej wykonywanej na terenie SSE Otrzymane odszkodowanie korekta kosztów Darowizna korekta kosztów Koszty ze wspólnego przedsi wzi cia Spó ka osobowa koszty takie jak przychody Koszt wymagana indywidualna ocena Poprawno kwalifikacji kosztów przedmiotem kontroli organów podatkowych Koszty a ministerialne pi miennictwo Zwi zek przyczynowo-skutkowy Zwi zek kosztów z przychodami w wyrokach NSA Ci ar wykazania zwi zku poniesionych wydatków z osi gni tymi przychodami Nie ma znaczenia wysoko przychodów Wydatek nieskutkuj cy uzyskaniem przychodu Organy podatkowe mog dokonywa oceny celowo ci wydatków...225

7 26. O racjonalno ci wydatku decyduje podatnik Wydatki poniesione przed rejestracj dzia alno ci Wydatki ponoszone przez spó k w organizacji Wydatki poniesione na przygotowania do podj cia nierozpocz tej dzia alno ci gospodarczej Wydatki na likwidacj spó ki Abonament za miejsce handlowe a brak dzia alno ci Poniesienie wydatku przez podatnika Wydatki niezap acone kosztem uzyskania przychodów Nieop acone faktury konieczno korekty kosztów D u nik nie zaliczy w koszty nieop aconych faktur Mniejszy podatnik wi ksza ochrona Moment zmniejszenia i zwi kszenia kosztów Korekta kosztów w przypadku wykazywania straty Inny moment rozpoznania kosztów a brak uregulowania faktury Podatnik likwiduj cy dzia alno Stare faktury nowe regulacje? Kosztami s tylko koszty o charakterze definitywnym Strony nie mog w umowie cywilnoprawnej rozstrzyga, kto mo e odliczy dany wydatek jako koszt Legalno podstaw wydatku Oszustwo a koszty Dzia ania nieuczciwego pe nomocnika Sam fakt zap aty jako dowód poniesienia wydatku nie wystarczy Kosztem mo e by jedynie wydatek poniesiony w zwi zku z rzeczywist transakcj Nabywany towaru musi istnie Go os owne twierdzenia, e skoro faktury zosta y wystawione, to us ugi musia y zosta wykonane Faktycznie poniesione wydatki na op acenie faktur wystawionych przez podmioty formalnie nieistniej ce Faktury osób, które w sprawach karnych zg osi y wnioski o dobrowolne poddanie si odpowiedzialno ci Puste faktury dotycz ce z omu powinno ci nabywcy Szacowanie podstawy opodatkowania przy nierzetelnych fakturach Rzekomo wiadczone us ugi marketingowe S abo dokumentowane us ugi marketingowe Pozorni podwykonawcy Brak przepustek dla podwykonawców a mo liwo wykonania prac Pozorny podwykonawca a rozbiórka wykonana w asnymi si ami Nierzetelne faktury = nierzetelne ksi gi Wadliwo dokumentowania wydatku Poniesienie kosztu obowi zki dowodowe organu Fakt zakwestionowania faktury, nie pozbawia podatnika mo liwo ci wykazania, e poniesiony wydatek jest kosztem Milczenie podatnika wiadczy o braku dowodów Faktura nie zawsze stanowi wystarczaj cy dowód Fikcyjne faktury a inne dowody Wydatek na powszechnie dost pne opracowania Prywatne wyjazdy Finansowanie stypendium potencjalnego pracownika Koszty sfinansowane przez kontrahenta Firmanctwo a koszty podatkowe Fiskus ma prawo zwi kszy koszty firmy w decyzji

8 12 ROZDZIA III. DOKUMENTOWANIE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW Zasada dokumentowania kosztów uzyskania przychodów Rola ustawy o rachunkowo ci Luki w dokumentacji Wyp ata wiadcze z prywatnych kont bankowych Wspólników Dokumentacja sp on a w po arze Utrata dokumentacji w wyniku kradzie y Obowi zek podatnika odtworzenia dokumentacji Dokumenty obcoj zyczne Orygina y dokumentów zagranic Wydatek dokumentowany rachunkiem Brak faktury i rachunku Zapisy w zeszycie O wiadczenie pracownika jako dowód poniesienia wydatku Zakup towarów od rolników dowody wewn trzne Towar nabywany na aukcjach internetowych Nabycie opon a dowody wewn trzne Dokumentowanie zakupu z omu Zbiorcze zestawienia wewn trznych dowodów Skany rachunków Wydatki na nabycie us ug, udokumentowane na podstawie paragonu fiskalnego Paliwo zza granicy dokumentowane paragonem Paragony wydawane kierowcom na autostradzie Zawiadomienie od zarz dcy wspólnoty mieszkaniowej Dowód poniesienia wydatku z tytu u ubezpieczenia Faktury elektroniczne Faktura elektroniczna otrzymana od zagranicznego kontrahenta Dokument zaakceptowany elektronicznie Noty obci eniowe karty na wydatki s u bowe Elektroniczny wydruk potwierdzenia rezerwacji Dygitalizacja dokumentów papierowych ROZDZIA IV. LEASING Leasing definicja podatkowa Leasing a najem i dzier awa Rzeczywista i hipotetyczna warto netto przedmiotu leasingu Suma op at leasingowych Wariant I umów leasingowych (leasing operacyjny) Wariant II umów leasingowych (leasing finansowy) Nowe regulacje przy leasingu Leasing prawa wieczystego u ytkowania gruntu Cesja umowy leasingu Umowa leasingu operacyjnego nieruchomo ci minimalny okres trwania umowy Suma op at ustalonych w umowie leasingu Leasing konsumencki Koszty podatkowe finansuj cego leasing konsumencki Leasing operacyjny a nabycie sk adnika maj tku na raty Umowa najmu a umowa leasingu Dzier awa to nie leasing Umowa u ytkowania znaków towarowych...289

9 18. Leasing finansowy a jednorazowe umorzenie Leasing gruntów Leasing samochodów osobowych Leasing operacyjny samochodu o warto ci powy ej euro Op ata inicjalna jako koszt uzyskania przychodów Kaucje gwarancyjne Kaucja gwarancyjna zaliczona na poczet pierwszej raty Raty leasingowe w nierównej wysoko ci Przepadek czynszu inicjalnego Utrata przedmiotu leasingu a rozliczenie straty Cesja umowy leasingu raty p acone przez przyst puj cego Cesja umowy leasingu a wydatki poniesione do tego momentu Op ata poniesiona tytu em przej cia przedmiotu leasingu Rezygnacja z umowy leasingu Odszkodowanie za niedotrzymanie umowy leasingu Wydatek poniesiony z tytu u przed u enia kontraktu gwarancyjnego Sprzeda wierzytelno ci leasingowej Rata leasingowa jako koszt podatkowy, gdy przedmiot leasingu jest w remoncie Koryguj ca nota obci eniowa Indywidualna stawka amortyzacji samochodu osobowego po leasingu Leasing zwrotny Wydatki na po rednictwo a leasing zwrotny Aport przedsi biorstwa a kontynuacja leasingu operacyjnego ROZDZIA V. MOMENT ZALICZENIA WYDATKÓW DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW Metoda memoria owa i kasowa zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu Wymóg stosowania tylko jednej metody Aktualne zasady potr cania kosztów w czasie Okre lenie momentu poniesienia kosztu Brak regulowania faktur a moment rozpoznania kosztu nowe regulacje Pó niejszy moment rozpoznania kosztów a brak regulowania faktur Poniesienie kosztu Data poniesienia kosztów Data poniesienia kosztu a ustawa o rachunkowo ci Data poniesienia kosztu a zasady rachunkowo ci przyj te przez podatnika Data wystawienia faktury dat poniesienia kosztu Prze om roku gdy firma zna wysoko kosztu Koszty bezpo rednie i po rednie Rozpoznawanie kosztów w podatku dochodowym od osób fizycznych Niemo no okre lenia terminu powstania przychodu Potr cenie kosztów w poszczególnych miesi cach Wydatek zwi zany z opracowaniem wniosku o dofinansowanie Rabat na prze omie roku Faktura koryguj ca, gdy jest wiedza o udzielonym rabacie Faktury koryguj ce wystawione po 2 latach Koszt udokumentowany duplikatem faktury Faktura za czynsz wystawiona po paru latach Rozliczenie kosztów ubezpieczenia przez podatnika prowadz cego podatkow ksi g przychodów i rozchodów

10 Moment poniesienia kosztu po redniego Koszty udokumentowane faktur otrzyman przed dniem zap aty zaliczki na podatek dochodowy Uj cie kosztu na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury Koszty zwi zane z uzyskaniem koncesji Koszty zwi zane ze zmian koncesji Op ata z tytu u zwrotu nak adów Kwota odst pnego zwi zana z nabyciem zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Ustanowienie s u ebno ci przesy u Czynsz dzier awny Wydatki na prace wykonywane w zwi zku z wynajmem Refakturowanie mediów Koszty rozwi zania umowy najmu Wyp ata odst pnego Potr calno kosztów nie jest zwi zana ze sposobem zap aty Uregulowanie zobowi za w drodze potr cenia Rezygnacja z prowadzenia ksi g rachunkowych a rozliczenie kosztów Potr calno kosztów w czasie u podatników prowadz cych podatkow ksi g przychodów i rozchodów Koszty utrzymania nieruchomo ci w okresie realizacji inwestycji Koszty zwi zane z utrzymaniem lokalu w okresie prowadzenia prac adaptacyjnych Koszty PCC od po yczek przeznaczonych na cele finansowania inwestycji Odsetki od kredytu kosztem po zako czeniu inwestycji Odsetki od zaci gni tych kredytów, finansuj cych konkretne zadania inwestycyjne Koszty op at bankowych wynikaj ce ze z o enia wniosku o kredyt zwi zany z inwestycj Odsetki od kredytów na budow budynku nast pnie sprzedanego Zaprzestanie u ytkowania nie w pe ni umorzonych rodków trwa ych Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powsta ych w wyniku kradzie y Strata przy realizacji instrumentów pochodnych Wydatki poniesione na infrastruktur drogow Straty w rodkach obrotowych Odszkodowania z tytu u szkód górniczych Odszkodowanie w przypadku rozwi zania umowy o prac przez pracodawc Kary umowne z tytu u nieterminowego wykonania kontraktu moment poniesienia Odsetki p atne z góry Zap acone odsetki bezpo rednio zwi zane z przychodami Prawa do emisji gazów Wydatki refakturowane na klienta Wydatki na przej cie bazy danych Potr canie kosztów zwi zanych z nabytymi towarami Wniesione w ramach aportu przedsi biorstwa towary Koszty wytworzenia wyrobów gotowych Wydatki maj ce cis y zwi zek z produkcj Koszty wydzia owe Moment zaliczenia do kosztów wydatków na zaniechane inwestycje Rachunek za energi zu yt w ubieg ym roku Zakupione materia y i cz ci zamienne niewykorzystane w danym roku Wynagrodzenie wyp acane na prze omie roku a koszty uzyskania przychodu Wynagrodzenie dla pracowników przej tej firmy Wydatki na wyp at dodatkowego wynagrodzenia rocznego moment poniesienia Sk adki na ubezpieczenie spo eczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wydatki poniesione przez Spó k na stypendia...354

11 74. Wynagrodzenie wyp acane na podstawie zawartej ugody Moment powstania kosztów wysy ki towaru Wydatki na reklam moment zaliczenia do kosztów Koszty kampanii promocyjnej Og oszenia w czasopismach Wydatki na wydanie gazetki reklamowej Wydatki przy reklamie na bilbordach Wydatki na dzia alno marketingow Wydatki zwi zane ze sprzeda premiow Moment uj cia w kosztach premii pieni nej Koszty uzyskania przychodów roku ubieg ego dokumentowane fakturami roku bie cego Dzia alno deweloperska zasady potr cania kosztów Deweloper koszty zwi zane z op acaniem odpisów z ksi g wieczystych Koszty bezpo rednio zwi zane z uzyskiwanymi przychodami ze sprzeda y nieruchomo ci Wydatek na nabycie wierzytelno ci Uzyskanie sp aty cz ci nabytej wierzytelno ci Koszty poniesione na odzyskanie zakupionych wierzytelno ci Op aty z tytu u uruchomienia kredytu bankowego Wydatki zwi zane z obs ug kredytu zaci gni tego na zakup akcji Koszty likwidacji obiektów Likwidacja towaru moment kosztu Wydatki poniesione w zwi zku z przygotowaniem publicznej oferty Koszty gwarancji zabezpieczaj cych wykonanie umowy Prowizja bankowa z tytu u udzielonej gwarancji Wydatek na nabycie wiadectw pochodzenia Nabycie jednostek po wiadczonej redukcji emisji dwutlenku Podatek akcyzowy przy sprzeda y energii Koszty zwi zane z realizacj kontraktów d ugoterminowych Prenumerata czasopism moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów Op ata wst pna przy leasingu Op ata zwi zana z dopuszczeniem do obrotu produktu Prowizja wyp acona po rednikowi finansowemu Umowa o pomocy technicznej Op ata produktowa zap acona za lata ubieg e Zap acona zaleg a op ata paliwowa Moment zaliczenia do kosztów podatek od nieruchomo ci Zas dzona op ata za u ytkowanie wieczyste Wynajem sal szkoleniowych ROZDZIA VI. NAJEM I DZIER AWA Moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów z najmu Dokumentowanie kosztów dotycz cych wynajmowanego lokalu Wydatki poniesione na prace wyko czeniowe Adaptacja lokalu w galerii handlowej dla nowego najemcy Remont mieszkania przeznaczonego pod wynajem Przy cze w z a ciep owniczego Koszty uzyskania przychodów z wynajmu mieszkania przez osoby fizyczne Koszty poniesione na utrzymanie budynku w czasie okresu wypowiedzenia umowy Wydatki ponoszone w czasie niewynajmowania lokali u ytkowych Koszty w okresie ograniczenia przedmiotu dzia alno ci

12 Czynsz z tytu u najmu lokalu w okresie adaptacyjnym Koszty us ug biura nieruchomo ci Koszty us ug prawniczych Zap ata odszkodowania na rzecz najemcy Odsetki od kredytu hipotecznego Koszty wynajmowania w asnych pomieszcze Op aty zwi zane z oddaniem gruntu w u ytkowanie wieczyste jako koszt uzyskania przychodu z najmu Nieruchomo wynaj ta kilku podmiotom gospodarczym Amortyzacja lokali przeznaczonych do wynajmu Amortyzacja kiosku u ywanego sezonowo Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od wyposa enia wynajmowanego lokalu Odpisy amortyzacyjne od spó dzielczego prawa do lokalu obj tego wcze niej du ulg budowlan Indywidualna stawka amortyzacyjna dla budynku Uproszczona metoda ustalania warto ci pocz tkowej mieszkania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Uproszczona metoda ustalenia warto ci budynku mieszkalnego a jego pó niejsza modernizacja Nak ady poniesione przez wynajmuj cego a warto pocz tkowa Wymiana ogrzewania w budynku amortyzowanym metod uproszczon Koszt obowi zkowego ubezpieczenia maj tkowego lokalu Kredyt zaci gni ty na zakup mieszkania b d cego przedmiotem najmu Skapitalizowany czynsz najmu Wydatki zwi zane z dojazdem do wynajmowanych nieruchomo ci Wydatki na przystosowanie lokalu poniesione przed zawarciem umowy najmu Remont wynajmowanego rodka trwa ego Zakup komputera Kaucja z tytu u wynajmu Wydatki na zakup wyposa enia wynajmowanego mieszkania Koszty zwi zane z utrzymywaniem wynajmowanej nieruchomo ci w odpowiednim stanie Utwardzenie terenu przed wynajmowanym budynkiem Piel gnacja otoczenia wokó wynajmowanego budynku Wp aty na fundusz remontowy Nieruchomo u ywana na w asne potrzeby cz ci wspó w a cicieli Odst pne za przej cie najmu lokalu Koszty maj ce na celu nak onienie najemcy do wynaj cia powierzchni biurowej Dodatkowe op aty czynszowe Brak faktury od wynajmuj cego a zaliczenie kosztu Korekty z tytu u podatku od nieruchomo ci Koszt utrzymania w innym lokalu mieszkalnym Czynsz najmu samochodu a EPP ROZDZIA VII. OBRÓT PAPIERAMI WARTO CIOWYMI Koszty uzyskania przychodu z papierów warto ciowych w wyja nieniach MF Faktycznie poniesione koszty nabycia akcji Wydatki zwi zane z nabyciem akcji jako koszt uzyskania przychodów Podatek od czynno ci cywilnoprawnych jako koszt Wydatek na nabycie akcji spó ki konsolidowanej Nabyte w drodze spadku papiery warto ciowe a koszty Sprzeda akcji a koszty post powania spadkowego Zbycie jednostek uczestnictwa nabytych w drodze dziedziczenia...428

13 9. Wykluczenie akcji spó ki przez Zarz d GPW Wyksi gowane akcje a strata Mo liwo rozliczenia powsta ej straty Ustalenie dochodu ze sprzeda y papierów warto ciowych Wydatki poniesione po zbyciu akcji jako koszt uzyskania przychodu Prawo do rozpoznania kosztów nie jest ograniczone w czasie Realizacja transakcji przez po rednika Akcje nabyte po preferencyjnych cenach Zasada FIFO przy odp atnym zbyciu papierów warto ciowych przez osoby fizyczne Koszty zwi zane z obj ciem udzia ów w zamian za wk ad niepieni ny Wydatki na zbadanie kondycji finansowej emitenta akcji Odsetki od wyemitowanych obligacji wyp acone obligatariuszom Koszty zwi zane z kapitalizacj odsetek od rodków uzyskanych z obligacji Odsetki naliczone przy dokonaniu zamiany obligacji Weksel odsetki dyskontowe Odsetki od po yczek zaci gni tych na nabycie papierów warto ciowych Skapitalizowane odsetki Op ata za utrzymanie rachunku tylko cz ciowo Redukcja zlecenia a koszty u podatnika PIT Prowizja maklerska Prowizja z tytu u nabywanych us ug cash poolingu Koszty z odp atnego zbycia po yczonych papierów warto ciowych Sprzeda udzia ów nabytych wskutek przekszta cenia spó ki osobowej Sprzeda akcji pozosta ych w spó ce po jej przekszta ceniu Strata ze sprzeda y wierzytelno ci Dop aty a koszty zbycia udzia ów Obj cie udzia ów w spó ce z o.o. w zamian za niewykupiony weksel w asny Niezap acone dyskonto nie jest kosztem Koszty podró y jako koszty uzyskania przychodów z odp atnego zbycia papierów warto ciowych Wydatki na zakup notebooka jako koszt uzyskania przychodów z odp atnego zbycia papierów warto ciowych Zbycie certyfikatów inwestycyjnych Koszt certyfikatu wniesionego w celu wykorzystania jako towar handlowy Koszty wynikaj ce z rozliczenia opcji walutowych Strata powsta a w momencie zamkni cia opcji Wydatki zwi zane z rozwi zaniem umowy opcyjnej Koszty kredytu zaci gni tego na sp at opcji walutowych Aport w postaci opcji Aport w postaci akcji sprzeda nabytych udzia ów Koszty uzyskania przychodów z tytu u realizacji instrumentów pochodnych Wydatek na zakup akcji ze rodków obrotowych firmy nie jest kosztem firmy Informacja PIT-8C ROZDZIA VIII. PODATKI KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU Podatki op acane w dzia alno ci gospodarczej jako koszt Podatek od spadków i darowizn Podatek dochodowy a koszt uzyskania przychodów Zrycza towany podatek dochodowy zawarty w wynagrodzeniu nierezydenta Podatek od nagród Wp aty z zysku a koszty uzyskania przychodu

14 18 7. Podatek od rodków transportowych zap acony za lata ubieg e a koszty uzyskania przychodów Podatek od towarów i us ug jako koszt podatkowy Podatek nale ny od importu us ug oraz wewn trzwspólnotowego nabycia towarów jako koszt Korekty VAT skutki dla podatników posiadaj cych rodki trwa e Podatnicy zwolnieni od VAT i wiadcz cy czynno ci zwolnione podatek naliczony jako koszt Naliczony podatek VAT niepodlegaj cy odliczeniu jako koszt Korekta podatku nale nego Korekta VAT korekta kosztów Nadp ata a korekta w podatku VAT Gdy Spó ka wykaza a VAT nale ny w wysoko ci wy szej ni by a zobowi zana Podatek VAT od us ug gastronomicznych VAT nale ny od przekaza towarów dla pracowników Podatek nale ny od przekazanych nieodp atnie wyrobów i towarów handlowych w formie gratisu Utrata prawa do odliczenia VAT a koszty Podatek naliczony z faktur VAT RR Podatek VAT z faktur wystawionych przez niezarejestrowanego podatnika Podatek VAT od wydatków na reprezentacj Ró nice kursowe zwi zane z podatkiem VAT Zagraniczny podatek VAT VAT zap acony w innym pa stwie cz onkowskim Unijny podatek od warto ci dodanej wed ug fiskusa VAT zap acony w innym pa stwie cz onkowskim stanowisko s du administracyjnego Podatek VAT zawarty w wierzytelno ci nie ci galnej Podatek akcyzowy od zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych Podatek akcyzowy kosztem po rednim Podatek od czynno ci cywilnoprawnych w zwi zku z otrzymaniem aportu i rozszerzeniem dzia- alno ci Podatek od czynno ci cywilnoprawnych z tytu u aportu zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa jako koszt uzyskania przychodów Dop ata do PCC Podatek od nieruchomo ci Podatek od nieruchomo ci uregulowany po likwidacji ród a przychodów Podatek od nieruchomo ci przed oddaniem nieruchomo ci do u ytkowania Podatek od nieruchomo ci moment zarachowania Podatek od nieruchomo ci za lata poprzednie moment kosztu Kwota zwolnienia z podatku od nieruchomo ci Podatki dotycz ce cz ci nieobj tej umow dzier awy Podatek rolny jako koszt podatkowy Skorygowanie warto ci c a Podatek od wydobycia kopalin ROZDZIA IX. PRACOWNICZE KOSZTY W DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ Wynagrodzenie pracowników jako koszt uzyskania przychodów Wynagrodzenie wyp acane w euro Wyp ata wynagrodze z dotacji Brak ewidencji pracowniczej Postawienie rodków do dyspozycji Zatrudnianie cz onków rodziny przedsi biorcy Rozdzielno maj tkowa a warto pracy ma onka Wynagrodzenia wyp acane cudzoziemcom pracuj cym nielegalnie...495

15 9. Zatrudnianie cudzoziemców Wynagrodzenie zwi zane z wytworzeniem rodka trwa ego Moment poniesienia kosztów wyp ata wynagrodze Wyp ata premii za poprzedni rok Wyp ata odprawy a koszty uzyskania przychodu Odprawy dla pracowników uprawnionych do przej cia na wcze niejsze emerytury Wydatki na prezenty dla odchodz cych na emerytur pracowników Us uga outplacement pomoc pracodawcy zwalnianym pracownikom Wydatki na zwi zki zawodowe Wydatki na op acanie sk adek cz onkowskich pracowników nale cych do samorz du zawodowego Wyp aty z zysku dla pracowników Wyp aty kompensacyjne Dodatkowe odszkodowanie z tytu u wypadku przy pracy Sk adki ZUS zap acone po dacie likwidacji dzia alno ci gospodarczej Sk adki na ubezpieczenie spo eczne i Fundusz Pracy z tytu u wyp aty nagród Koszty sk adek odprowadzanych od nagród pracowniczych Koszty ubezpieczenia zatrudnionego doradcy podatkowego Nale no ci przys uguj ce pracownikowi oddelegowanemu w krajow podró s u bow Diety Nale no ci przys uguj ce pracownikowi oddelegowanemu w podró s u bow nowe regulacje Tylko diety wyp acone s kosztem Dokumentowanie wydatków zwi zanych z odbywaniem przez pracowników podró y s u bowych Paragon dokumentuj cy wydatki ponoszone przez pracowników Wydatki przekraczaj ce wysoko diet Koszty wy ywienia pracowników wynikaj ce z faktur Dublowane koszty delegacji Orzeczenie s du powszechnego a fakt odbycia podró y s u bowej Delegacje bez powodu Lipne delegacje Dieta i posi ek regeneracyjny kosztem uzyskania przychodów Koszty noclegu przekraczaj ce limit hotelowy Koszty przejazdu Koszty dojazdów Koszty noclegu Koszty noclegu w przypadku najmu mieszkania s u bowego Koszt noclegu, w przypadku gdy delegowanemu pracownikowi towarzyszy druga osoba Koszty dodatkowego ubezpieczenia pracowników podczas zagranicznej podró y s u bowej Inne wydatki oddelegowanego w podró s u bow Krajowe podró e s u bowe pracowników a koszt uzyskania przychodu pracodawcy Diety a koszty uzyskania przychodów Diety kierowców po wyroku SN Wydatek zwi zany z procesem rekrutacji pracowników Wydatki poza limitem wynikaj cym z prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu Zwrot kosztów podró y zleceniobiorców U ywanie przez pracownika samochodu nieb d cego jego w asno ci Wydatek na wynagrodzenie firmy dowo cej pracowników Telefony prywatne i s u bowe Wydatki socjalne Zak adowy obiekt socjalny Dofinansowanie do wypoczynku wyp acone pracownikom Spó ki Wydatki na bezp atne korzystanie z zaj sportowych

16 Sala gimnastyczna dla pracowników Zorganizowanie imprez integracyjnych dla pracowników Wydatki poniesione na zorganizowanie imprezy okoliczno ciowej Imprezy integracyjne musz zawiera elementy motywuj ce pracowników Wydatki na organizacj wycieczki pracowniczej Koszty programu motywacyjnego Warto brutto paczek wi tecznych wydanych pracownikom oraz naliczona z tego tytu u sk adka ZUS Wydatki zwi zane z bezpiecze stwem pracowników i higien pracy Strój s u bowy a kwestie podatkowe Ubrania robocze z logo firmy Ekwiwalent za u ywanie odzie y moment zaliczenia do kosztów Zakup ubra roboczych dla podwykonawcy Wydatek na pranie odzie y roboczej osób wykonuj cych zlecenie Okulary dla pracownika Zakup kabiny dla palaczy Wydatek na pracowniczy program emerytalny Sk adka na pracowniczy program emerytalny moment zaliczenia do kosztów Przes anki uznania wydatków na szkolenia za koszty Dop ata do szkole pokrywana przez pracodawc Szkolenia zagraniczne pracowników Wydatki na szkolenie osoby wspó pracuj cej Podnoszenie kwalifikacji pracowniczych Zwi zek nauki pracownika z dzia alno ci Wydatek na studia doktoranckie Wydatek na kurs j zykowy Szkolenie dla pracowników w zakresie umiej tno ci bezpiecznej jazdy Kurs na kandydatów do rad nadzorczych Wydatki na zakup kawy, herbaty, cukru dla pracowników Wydatki na zakup kawy, herbaty, cukru na posiedzenia rady nadzorczej Wydatki zwi zane z otwarciem sto ówki zak adowej dla pracowników Obiady dla pracowników Zwrot kosztów bada lekarskich pracowników Zakup abonamentów medycznych Wydatki z tytu u wynagrodzenia dla piel gniarki Wydatki z tytu u leczenia urazów i kontuzji doznanych przez zawodników Sfinansowanie przez pracodawc szczepienia ochronnego Rekompensaty prywatyzacyjne Wydatki na rzecz osób wykonuj cych prac na podstawie umów o dzie o lub umów zlecenia wiadczenie na rzecz cz onka zarz du nieb d cego pracownikiem Koszty zakwaterowania cz onka zarz du, który jest pracownikiem Diety i delegacje dla cz onków w adz statutowych osoby prawnej nieb d cych jej pracownikami Wydatki zwi zane z akcj promocyjn skierowan do pracowników kontrahentów ROZDZIA X. POZOSTA E KOSZTY DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ Wydatki ponoszone w czasie nieprowadzenia dzia alno ci gospodarczej Wydatki ponoszone w trakcie zawieszenia dzia alno ci gospodarczej Wydatki zwi zane z nieruchomo ci w okresie zawieszenia dzia alno ci Poniesione przez pozwanego koszty procesu Koszty zas dzone na rzecz strony przeciwnej...570

17 6. Koszty s dowe Koszty post powania arbitra owego Odsetki za zw ok od niepodatkowych nale no ci bud etowych Odsetki od niepodatkowych nale no ci bud etowych, do których nie ma zastosowania Ordynacja podatkowa Odsetki od nieterminowego op acania u ytkowania wieczystego Odsetki od zwróconej dotacji Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych Wydatki ponoszone w trakcie negocjacji Wydatki na u ywanie domowego Internetu Wydatki na rozmowy telefoniczne w zwi zku z prowadzon dzia alno ci Zaliczenie do kosztów podatkowych odsetek od kredytu na refinansowanie uprzedniego kredytu i po yczki Zap ata odsetek przez gwaranta Odsetki od po yczki na sfinansowanie VAT-u Aport prawa u ywania lokalu dla spó ki Aport a warto rynkowa nieruchomo ci Op ata za zaprzestanie produkcji Wydatki zwi zane z wynagrodzeniem faktora Przedp ata zwi zana z umow konsorcjum Hipoteka kaucyjna ustanowiona na rzecz wierzycieli Koszty uczestnictwa w przetargach publicznych Wydatki z tytu u gwarancji wadialnych oraz zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy Utracone wadium Zaliczka niezwrócona przez kontrahenta Wydatki zwi zane z wiadczeniem us ug serwisowych gwarancyjnych Op ata partycypacyjna zwi zana z sieci wodoci gow i kanalizacyjn Wydatki na utwardzenie drogi dojazdowej Wydatki na ogrodzenie gruntu stanowi cego rodek trwa y Koszty przywrócenia stanu poprzedniego w wynajmowanym lokalu Wydatek na czynsz mieszkania rodziców Produkty pochodz ce z w asnej hodowli a koszty uzyskania przychodów Surowiec w asnej produkcji wykorzystany w produkcji Koszty noclegów kontrahentów Koszt dozorowania przez firm ochroniarsk Grunt nabyty w drodze darowizny jako towar handlowy Darowizna przedsi biorstwa a korekta kosztów uzyskania przychodów Wydatki na studia przedsi biorcy Studia podyplomowe Kurs specjalistyczny Sk adniki szkole Wydatki zwi zane z uzyskaniem uprawnie budowlanych Wydatki na aplikacj Wydatki na nauk j zyka obcego Op aty za kurs j zyka polskiego dla zagranicznych kontrahentów Koszty zwi zane z uzyskaniem stopnia naukowego Organizowanie szkole dla klientów Pokrywanie kosztów uczestnictwa lekarzy w szkoleniach Wydatki zwi zane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie Koszty zagranicznej pomocy prawnej Wykupienie polisy ubezpieczeniowej

18 Ponoszone na op acenie sk adek z tytu u dodatkowego ubezpieczenia OC Polisa OC z tytu u wykonywanego zawodu Korekta kosztów sfinansowanych rodkami pochodz cymi z dotacji Dobrowolne badanie sprawozdania finansowego Definicja podró y s u bowej Diety przedsi biorcy Rzecz podatnika jest wykazanie zwi zku wyjazdów z dzia alno ci Podró s u bowa przedsi biorcy Zagraniczne podró e s u bowe czy znaczenie mo e mie uchwa a S du Najwy szego? Wyjazdy s u bowe szkolenia Wydatki z tytu u wynajmu lokalu w trakcie zagranicznej podró y s u bowej Bilet miesi czny przedsi biorcy Zakup karty parkingowej Zakup odzie y do jazdy motocyklem Wydatki na imprezy integracyjne pracowników i podwykonawców Imprezy szkoleniowo integracyjne Reprezentacja w nowej ods onie Spotkania biznesowe w restauracji to reprezentacja Wydatki na zorganizowanie spotka z kontrahentami w siedzibie Spó ki Organizacja konferencji Bankiet podczas imprezy promocyjnej Impreza o charakterze towarzyskim Koszty zwi zane z wizytacj Klientów Impreza jubileuszowa Pocz stunki na spotkaniach zarz du Otwarte targi dla kontrahentów Koszty degustacji Prezenty do czane do pism Prezenty dla klientów apteki Prezenty przekazywane nieodp atnie kontrahentom Zakup upominków z logo firmy dla kontrahentów Prezent w postaci alkoholu Nagrody zwi zane ze sprzeda premiow Bon towarowy wr czany w ramach promocji Wydatki na bony towarowe winny mie wp yw na osi gni cie przychodów Wydatki zwi zane z programem lojalno ciowym Wydatki poniesione na nabycie wycieczek zagranicznych b d cych wygran w konkursie Wydatki zwi zane z premi pieni n dla kontrahentów Wydatki na wydanie publikacji ksi kowej dla celów reklamowych Wydatki na obuwie testowe stanowi wydatki na reklam Wydatki zwi zane z prowadzon akcj spo eczn Op aty pó kowe jako koszt uzyskania przychodu Koszty sponsoringu Wydatki na zakup kwiatów ci tych i doniczkowych jako koszt uzyskania przychodów Wydatki ponoszone na zakup wie ców pogrzebowych Zakup ubra firmowych dla pracowników Koszty pobytu na zagranicznych targach Wyp acone odsetki od udzia u kapita owego kosztem uzyskania przychodu Wydatki poniesione z tytu u wyp aty udzia u wspólnikowi cichemu Wydatki poniesione na ustanowienie odp atnej s u ebno ci gruntowej Op ata roczna za wy czenie gruntów rolnych z produkcji...637

19 106. Odsetki od po yczki zap acone do dnia zawarcia umowy przedwst pnej sprzeda y nieruchomo ci Zaliczenie cz ci sk adki na ubezpieczenie zdrowotne jako koszt uzyskania przychodu Rabaty udzielane przez podatnika Przecena towarów handlowych poni ej kosztów ich zakupu Wydatki mog ce mie charakter korupcyjny Darowizna produktów spo ywczych Zakup uprawnie do emisji CO Koszt koncepcji rozbudowy zak adu Koszty utylizacji towarów handlowych ROZDZIA XI. RÓ NICE KOSZTY W PRAWIE PODATKOWYM I BILANSOWYM Polityka rachunkowo ci a prawo podatkowe Rachunkowo dostarcza informacji do obliczania podatków rodki trwa e Roz o enie odpisów amortyzacyjnych w czasie Skutki przyj cia ró nych metod amortyzacji podatkowej i bilansowej Trwa a utrata warto ci Odpisy amortyzacyjne kosztem uzyskania przychodów Warto firmy dla celów amortyzacji Warto ci niematerialne i prawne w prawie podatkowym Umowy d ugoterminowe Leasing Kwalifikacja umowy leasingu Rezerwy w ustawie o rachunkowo ci Zasady dokonywania odpisów aktualizuj cych nale no ci wed ug ustawy o rachunkowo ci Istota ró nicy mi dzy prawem bilansowym a podatkowym wed ug NSA Zasady rachunkowo ci a moment poniesienia kosztu Moment uznania wydatku za koszt jest uzale niony od uznania go za taki koszt w uj ciu bilansowym Sposób rozliczenia wydatków z tytu u op at za wieczyste u ytkowanie gruntów Utworzona rezerwa na nagrody jubileuszowe Rezerwa bilansowa na op at z tytu u wieczystego u ytkowania gruntów Koszty z tytu u prowizji, na które uprzednio utworzono bierne rozliczenie mi dzyokresowe ROZDZIA XII. SAMOCHODY W FIRMIE Zakup samochodu stanowi cego rodek trwa y Zakup samochodu zaliczonego do wyposa enia Samochód wykorzystywany krócej ni rok Samochód wyposa eniem brak limitu Odsetki od kredytu na zakup samochodu Sp ata kredytu na zakup pojazdu wniesionego aportem Wydatki na zakup samochodów stanowi cych maj tek prywatny oraz sp at kredytu zwi zanego z tym zakupem Samochody wspólników ewidencja przebiegu Koszty eksploatacji samochodu zaliczonego do rodków trwa ych Podatek VAT przy zakupie paliwa Wydatek na zakup paliwa za granic Samochód b d cy rodkiem trwa ym a wydatki niestanowi ce kosztów uzyskania przychodów Samochód wykorzystywany do wykonywania czynno ci na rzecz kontrahenta Ubezpieczenie samochodu

20 Ubezpieczenie AC i OC jako koszt uzyskania przychodów Wydatek z tytu u sk adki na ubezpieczenie OC i NW Ubezpieczenie a wspó w asno Ubezpieczenie samochodów w leasingu operacyjnym Wydatek na napraw uszkodzonego samochodu Wymogi uznania pojazdu za samochód ci arowy Wydatki zwi zane z samochodami ci arowymi Wydatki zwi zane z eksploatacj samochodu ci arowego, który nie zosta zaliczony do rodków trwa ych Modernizacja samochodów niezaliczonych do rodków trwa ych Wydatki z tytu u u ywania samochodu nale cego do ma onka podatnika Przystosowanie samochodu do prowadzenia kursów nauki jazdy Wydatki na instalacj gazow w samochodzie U ywanie samochodu przez pracownika w jazdach lokalnych Rycza t a samochód oddany w u ywanie pracodawcy Rozliczenie z pracownikiem jazd lokalnych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów Brak rozliczenia z pracownikiem kilometrówki Wzór o wiadczenia o u ywaniu prywatnego samochodu przez pracownika Samochód nieb d cy w asno ci pracownika u ywany na cele pracodawcy Zwrot kosztów u ywania samochodu przez zleceniobiorc Koszty utrzymania samochodów u ywanych przez pracowników Samochody s u bowe wykorzystywane równie przy doje dzie do miejsca pracy Prywatny samochód przedsi biorcy a koszty uzyskania przychodów Ewidencja przebiegu pojazdu Wadliwo i nierzetelno ewidencji rodek trwa y a ewidencja Leasing a ewidencja przebiegu pojazdu Cesja umowy leasingu operacyjnego a ewidencja Kilometrówka dotyczy wszystkich wydatków Samochody specjalnego przeznaczenia konieczna ewidencja? Samochód osobowy nabyty za cen ni sz ni z a ewidencja przebiegu Samochody demonstracyjne a ewidencja przebiegu pojazdu Auta testowe a ewidencja przebiegu pojazdu Najem samochodu z silnikiem elektrycznym Zakup paliwa do samochodu zast pczego Wydatki komisanta Czynsz z tytu u najmu samochodu jako koszt uzyskania przychodów Samochód demonstracyjny, którego okres u ytkowania przekroczy rok Samochód s u cy dzia alno ci gospodarczej przez okres krótszy ni jeden rok a wydatki zwi zane z u ywaniem tego samochodu Us ugi obj te umow zarz dzania flot Samochód wynaj ty za granic Prywatny pojazd pracownika u ywany za granic Dokumentowanie wydatków na eksploatacj samochodu Straty powsta e w wyniku utraty lub likwidacji samochodów Koszty naprawy powypadkowej samochodu osobowego Wypadek spowodowany w stanie nietrze wo ci koszty naprawy Wydatek na napraw dzier awionego samochodu Koszty naprawy ponoszone przez finansuj cego Koszty naprawy we w asnym warsztacie samochody ci arowe Sprzeda samochodu zaliczonego do rodków trwa ych...708

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Spis tre ci Wst p...15 Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Wykaz stosowanych skrótów...21 ROZDZIA I. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE...23 1. Warto pocz tkowa warto ci niematerialnej i prawnej...23

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

CZ I. SK ADKI ZUS... 35

CZ I. SK ADKI ZUS... 35 SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS... 35 ROZDZIA I. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW... 37 1. Osoby obj te ubezpieczeniem jako pracownik... 37 1.1. Poj cie pracownika... 37 1.2. ona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Okr gowy Szpital Kolejowy

Okr gowy Szpital Kolejowy Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej 20-468 Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA ROZDZIA I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo