doradzamy pomagamy informujemy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doradzamy pomagamy informujemy"

Transkrypt

1 Informator Prawno Ubezpieczeniowy Maj 2013 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Bezpieczeństwo ruchu drogowego pod lupą. Podsumowanie pierwszego kwartału 2013 r. na rynku ubezpieczeń. doradzamy pomagamy informujemy

2 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI NOWE PRAWO str. 4 str. 4 str. 4 str. 4 str. 5 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z dnia r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia r. ORZECZNICTWO str. 5 str. 6 str. 6 str. 7 str. 7 Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia r. sygn. akt II Ca 26/13 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia r. sygn. akt III SA/Wa 223/13 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia r. sygn, akt: II GSK 80/12 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia r. sygn. akt: VI SA/Wa 2617/12 Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia r. KONFERNECJE I SEMINARIA str. 8 Konferencje i seminaria PRAWO CO DNIA str. 9 str. 9 str. 9 str. 10 str. 10 Ubezpieczenie ochrony prawnej w Concordii Ubezpieczenia Roszczenia w przedmiocie błędów medycznych w pierwszym kwartale 2013 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone kolejne postanowienia umowne Audyt organizacji ruchu i oznakowania na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych Pijani kierowcy coraz większym zagrożeniem str. 2

3 SPIS TREŚCI str. 10 str. 11 str. 11 str. 11 str. 12 str. 12 str. 12 str. 12 str. 13 str. 13 str. 14 str. 14 Najwyższa Izba Kontroli postuluje o wyższe gwarancje biur podróży na wypadek upadłości Polacy oszczędzają na ubezpieczeniach, ale zakłady ubezpieczeń nie odnotowują mniejszych zysków Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych Reklama ING Życie narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy Ubezpieczenie AC w Proama z Orderem Finansowym Nowe ubezpieczenie w Librty Direct Opony Assistance Raport UFG dotyczący ryzyka kolizji Proama uzależnia wysokość składki OC ppm i AC od koloru samochodu Ubezpieczenia majątkowe dla przedsiębiorstw przedmiotem zainteresowań Ubezpieczenie domu od wszystkich ryzyk jako nowy produkt ubezpieczeniowy Ubezpieczenie od ryzyka związanego z zamachem terrorystycznym Prognozy upadłości na rok 2013 PROWADZONE SPRAWY str. 15 Błąd medyczny odpowiedzialność placówki medycznej str. 3

4 AKTUALNOŚCI NOWE PRAWO Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z dnia r. Akt wszedł w życie w dniu r. Rozporządzenie ma na celu regulację warunków udzielania pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. Rozporządzenie weszło w życie w dniu r. Regulacją ta ma na celu uzupełnienie wykazu specjalizacji medycznych, które powinien posiadać specjalista ds epidemiologii lub higieny będący członkiem zespołu kontroli zakażeń szpitalnych o specjalizację w dziedzinie epidemiologii. Zmiany obejmują również wykaz specjalizacji, które powinien posiadać specjalista do spraw mikrobiologii. Została dodana specjalizacja w dziedzinie mikrobiologii medycznej lub lekarskiej, ze wskazaniem na specjalizację z dziedziny szeroko pojętej mikrobiologii znajdującej zastosowanie w diagnostyce mikrobiologicznej w szpitalach. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Ustawa została podpisana w dniu r. przez Prezydenta RP. Ustawa ma na celu dostosowanie polskich regulacji do regulacji unijnych, zgodnie z którymi czas pracy kierowców nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin tygodniowo. Przepisy zakładają ewentualne wydłużenie tego czasu do 60 godzin, ale pod warunkiem, że w ciągu ostatnich czterech miesięcy nie została przekroczona średnia norma 48 godzin. Nadto założono, że wykonywanie krajowego transportu drogowego wymagać będzie uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego - licencji wspólnotowej. Wzór takiego zezwolenia ma być określony w rozporządzeniu ministra transportu. Ustawa wejdzie w życie 90 dni po ogłoszeniu. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem r. Akt ten regulować będzie kwestie związane ze sposobem prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym dokumentacji w formie elektronicznej. Uzasadnieniem dla ww. regulacji jest fakt, iż obecnie system gromadzenia danych z dokumentacji operaty jest głównie na dokumentacji papierowej w formie pisemnej, co ogranicza dostępność do poszczególnych części dokumentacji. Dzięki wprowadzanej regulacji, dokumentacja będzie dostępna w ramach Systemu Informacji Medycznej, który zawierać będzie dokumenty Ustawa ma na celu dostosowanie polskich regulacji do regulacji unijnych, zgodnie z którymi czas pracy kierowców nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin tygodniowo. Akt ten regulować będzie kwestie związane ze sposobem prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym dokumentacji w formie elektronicznej. str. 4

5 AKTUALNOŚCI elektroniczne w formacie XML oraz dane w formacie DICOM. Dokumentacja przetwarzana w ramach SIM będzie udostępniana w ramach platformy epuap, a także w inny sposób który umożliwia identyfikację, uwierzytelnianie i autoryzację dostępu przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wprowadzenie opisu danych zawartych w SIM zapewnia ujednolicenie zasad gromadzenia danych u poszczególnych usługodawców i umożliwia bezpieczną wymianę pomiędzy podmiotami uprawnionymi do dostępu do przedmiotowych danych. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia r. Ustawa weszła w życie w dniu r. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Istotną regulacją jest dopuszczenie możliwości zapisania maksymalnie 60-dniowego terminu płatności, a gdy stroną jest podmiot publiczny 30-dniowego. Głównym celem wprowadzenia ustawy jest walka z opóźnieniami w płatnościach i ustalenie sztywnego terminu płatności, m.in. przez wyraźny zakaz wyznaczenia dłuższych terminów płatności niż 60 dni. Co prawda ustawa dopuszcza możliwość wydłużenia terminów zapłaty, jednak tylko w szczególnych przypadkach. Po upływie 60 dni, nawet jeżeli umowa określa inne terminy, świadczenie będzie traktowane jako świadczenie wymagalne i będą się należały przedsiębiorcy odsetki podatkowe, wynoszące dzisiaj 11,5 proc. Wprowadzono nadto instytucję tzw. stałej rekompensaty, która wynosić będzie 40 euro ma na celu pokrycie kosztów, jakie wierzyciel ponosi, podejmując próbę wyegzekwowania swoich pieniędzy od dłużnika. Ustawa dotyczy transakcji, których wyłącznymi stronami są m.in.: przedsiębiorcy, podmioty prowadzące działalność, osoby wykonujące wolny zawód. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Istotną regulacją jest dopuszczenie możliwości zapisania maksymalnie 60-dniowego terminu płatności, a gdy stroną jest podmiot publiczny 30-dniowego. ORZECZNICTWO Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia r. sygn. akt II Ca 26/13. Nawet w przypadku istnienia podstaw do zmniejszenia odszkodowania sąd powinien uwzględnić wnioski dowodowe ubezpieczonego, jeśli ten wciąż kwestionuje wysokość proponowanej przez ubezpieczyciela kwoty. Taki wniosek można wyprowadzić z orzeczenia Sądu Okręgowego w Świdnicy. Przedmiotem sprawy było odszkodowanie za szkodę w pojeździe należne z ubezpieczenia AC. Powód przedstawił kalkulację kosztów naprawy pojazdu, wniósł nadto o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego celem potwierdzenia poprawności opinii w razie kwestionowania jej przez pozwanego. Pozwany nie zakwestionował wysokości kosztów naprawy co do zasady, lecz wskazał, że opinia jest w całości bezprzedmiotowa, bowiem nie uwzględnia postanowień OWU, w tym postanowienia, że odszkodowanie należne jest w kwotach netto. Sąd nie uwzględnił wniosku dowodowego powoda o przeprowadzenie wskazanego dowodu i oddalił powództwo w całości. Na skutek apelacji wniesionej przez powoda Sąd Okręgowy uznał, iż sąd I instancji dopuścił się nierozpoznania istoty sprawy i konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego, w tym istnieje konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Sąd Nawet w przypadku istnienia podstaw do zmniejszenia od -szkodowania sąd powinien uwzględnić wnioski dowodowe ubezpieczonego, jeśli ten wciąż kwestionuje wysokość proponowanej przez ubezpieczyciela kwoty. str. 5

6 AKTUALNOŚCI przekazał zatem sprawę do ponownego rozpoznania z zastrzeżeniem, że zapis w OWU, że ustalenie odszkodowania w wariancie kosztorysowym bez uwzględnienia podatku VAT stanowi zapis umowny umieszczony w rejestrze klauzul niedozwolonych. Wyrok potwierdza zatem, iż odszkodowanie za szkodę w pojeździe musi uwzględniać w sobie również podatek VAT, w sytuacji, gdy poszkodowany nie ma możliwości jego odliczenia. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia r. sygn. akt III SA/Wa 223/13. Zgodnie z tezą wyroku, ubezpieczenie przedmiotu leasingu, które leasingodawca sprzedał leasingobiorcy, jest zwolnione z podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie spółka będąca leasingodawcą świadczyła dwa rodzaje usług leasing i ubezpieczenie przedmiotu leasingu. W ocenie organu podatkowego było to jedno świadczenie i dlatego organ ten uznał, iż należy opodatkować je jak świadczenie główne leasing a więc stawką 23%. Takie stanowisko zajmowały bowiem dotychczas sądy administracyjne. WSA w Warszawie powołując się jednak na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wskazał, że leasing i ubezpieczenie przedmiotu leasingu należy uznać co do zasady za odrębne usługi, orzekł, że w przedmiotowym stanie faktycznym usługi te należy traktować jako odrębne, a w związku z tym ubezpieczenie jest zwolnione z podatku VAT. Sąd zastrzegł jednak, iż jego wyrok odnosi się jedynie do rozpatrywanej sprawy, a każdą inną należy traktować indywidualnie. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia r. sygn, akt: II GSK 80/12. NSA uznał, że każdy przewóz towarów przez przedsiębiorcę wymaga posiadania licencji. W przedmiotowej sprawie Główny Inspektor Transportu Drogowego nałożył na przedsiębiorcę rolnika, Bolesława G, karę w wysokości złotych z powodu braku posiadania licencji, którą powinien posiadać każdy pojazd przedsiębiorcy służący do przewozu towarów. Sprawa była o tyle zawiła, że Bolesław G. nie przewoził towaru osobiście, tylko w ramach grzeczności użyczył pojazd swojemu bezrobotnemu sąsiadowi - Janowi G. Jan G. tego dnia przewoził na targ w Warszawie swoje i Bolesława G. kwiaty, które ten wyhodował na swojej działce. WSA w Kielcach wyrokiem z dnia r. (sygn. akt: II SA/Ke 494/11) uchylił decyzję GITD podnosząc, że można domagać się od przedsiębiorcy posiadania licencji, a w razie jej braku karać go, tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca dokonuje przewozu pojazdem, do dysponowania którym posiada tytuł umożliwiający mu uzyskanie licencji, a takim tytułem nie jest okazjonalne pożyczenie na kilka dni pojazdu. Z tym wyrokiem nie zgodził się główny inspektor i zaskarżył wyrok do NSA. Jak podkreślił główny inspektor każdy przewóz wykonywany przez przedsiębiorcę musi być kwalifikowany jako przewóz transportu drogowego, wymagający licencji. Wystarczy tytuł prawny do posiadania pojazdu, taki jak np. leasing, najem, tak dziś popularne. Zdaniem pełnomocnika Bolesława G. przewóz kwiatów - to była działalność pomocnicza w stosunku do działalności głównej Bolesława G., który jest rolnikiem, a nie przedsiębiorcą. Posiada on licencję na sprzedaż produktów spożywczych i tytoniu. NSA podzielił wykładnię głównego inspektora i wyrokiem z dnia r. uchylił Zgodnie z tezą wyroku, ubezpieczenie przedmiotu leasingu, które leasingodawca sprzedał leasingobiorcy, jest zwolnione z podatku od towarów i usług. NSA uznał, że każdy przewóz towarów przez przedsiębiorcę wymaga posiadania licencji. str. 6

7 AKTUALNOŚCI wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Zdaniem sędziego sprawozdawcy sąd I instancji wyszedł od błędnej koncepcji, że Bolesław G. nie musiał uzyskiwać licencji na auto. Ustawodawca nie dopuszcza sytuacji, że przedsiębiorca może dysponować samochodem przez dwa lata bez licencji. Drugi błąd WSA to niewłaściwe rozumienie art.5 ustawy o transporcie drogowym. Przewóz na potrzeby własne został zrozumiany bez uwzględnienia przesłanek z art. 4 ust.3. WSA naruszył tym samym prawo materialne i procesowe. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia r. sygn. akt: VI SA/Wa 2617/12. Przedmiot sporu sprowadzał się do naruszenia zakazu prowadzenia przez apteki kampanii reklamowych i promocji leków, w tym poprzez programy lojalnościowe. Jedna z Białostockich aptek wprowadziła dwa pogramy lojalnościowe. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył na aptekę karę w wysokości zł dopatrując się złamania art. 94 a Prawa farmaceutycznego. Według przepisu zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Ale nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Nałożona kara miała walor natychmiastowej wykonalności. Inspektor uznał, że apteka dzięki dwóm programom lojalnościowym chciała przyciągnąć nowych klientów i zatrzymać starych. WSA w Warszawie oddalił skargę apteki jako niezasadną. Sąd przypomniał, że reklamą jest działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług w danej aptece. Reklamą działalności apteki będzie więc zamiar przyciągnięcia potencjalnych klientów do dokonania zakupu towarów sprzedawanych w aptece - niezależnie od form i metod jej prowadzenia oraz użytych do jej realizacji środków - jeśli jej celem jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. A w omawianym przypadku tak właśnie było. Reklamą działalności apteki będzie więc zamiar przyciągnięcia potencjalnych klientów do dokonania zakupu towarów sprzedawanych w aptece - niezależnie od form i metod jej prowadzenia oraz użytych do jej realizacji środków - jeśli jej celem jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia r. Sąd Okręgowy zasądził od zakładu ubezpieczeń na rzecz rodziny (rodziców i dwójki rodzeństwa) zmarłego 19-latka kwotę łącznie złotych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Poszkodowany poniósł śmierć w wyniku potrącenia przez pijanego kierowcę. Rodzina wnosiła o złotych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania, uzasadniając, iż śmierć młodego człowieka jest taką samą tragedią z punktu widzenia osób jemu najbliższych jak śmierć ofiar katastrofy smoleńskiej. Sąd zasądził na rzecz rodziców po złotych zadośćuczynienia i po złotych odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej, z kolei na rzecz rodzeństwa kwotę po złotych tytułem zadośćuczynienia oraz po złotych odszkodowania. Była to jedna z pierwszych spraw, gdzie uprawnieni powołali się na kazus katastrofy smoleńskiej, gdzie sądy zasądzają około złotych zadośćuczynienia. str. 7

8 AKTUALNOŚCI KONFERENCJE I SEMINARIA I Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń Sopot 2013 hotel Sheraton. Kongres odbędzie się pod hasłem: Wspólna Europa - wyzwania i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Wydarzenie to będzie największym i najważniejszym w branży ubezpieczeniowej forum wymiany opinii i doświadczeń. Polska Izba Ubezpieczeń organizator kongresu pragnie zainicjować dyskusję z udziałem polskich i zagranicznych przedstawicieli świata polityki i finansów na najważniejsze dziś społecznie tematy. Konferencja Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym problemy w praktyce obrotu Warszawa. Konferencja nawiązywać będzie do opublikowanego w grudniu 2012 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych raportu w przedmiocie ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Konferencja Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne efektywny system na tle doświadczeń europejskich Warszawa hotel Sofitel Victoria. Konferencja jest organizowana przez PIU, a tematem przewodnim będą doświadczenia krajów zachodnich w zakresie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych r r r. str. 8

9 PRAWO CO DNIA Ubezpieczenie ochrony prawnej w Concordii Ubezpieczenia. Zakłady ubezpieczeń zachęcają do zawierania ubezpieczenia ochrony prawnej. Zauważają bowiem, że osoby, które powstrzymują się od kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego boją się poniesienia strat w postaci kosztów sądowych. Jak wynika z unijnego raportu dot. kosztów cywilnych w poszczególnych krajach, koszty sądowe w Polsce są najwyższe w Europie. Nadto w Polsce zauważalna jest niska świadomość prawna, w tym przede wszystkim brak wiedzy o przysługujących danej osobie roszczeniach. Te okoliczności powodują, że w rezultacie potencjalny powód rezygnuje z dochodzenia należnych i słusznych roszczeń. Z tego względu zakłady ubezpieczeń oferują klientom ubezpieczenie ochrony prawnej. Porównując do innych państw europejskich, np. Niemiec, gdzie ubezpieczenie takie posiada większość społeczeństwa, w Polsce ubezpieczenie to nie jest powszechne. I tak Concordia oferuje takie ubezpieczenie w różnych wariantach: Auto, Rodzina, Biznes i Agro. Ubezpieczenie to zapewnia wsparcie prawne i pokrycie kosztów procesowych, co jest bardzo często barierą przed kierowaniem sprawy do sądu. Roszczenia w przedmiocie błędów medycznych w pierwszym kwartale 2013 r. Po podsumowaniu pierwszego kwartału 2013 r. można zauważyć, iż pacjenci coraz częściej skarżą Zakłady Opieki Zdrowotnej. W pierwszych 3 miesiącach wpłynęło ponad 100 pozwów przeciwko placówkom medycznym. Eksperci zauważają, że rośnie zarówno świadomość pacjentów co do możliwości wytaczania sporów sądowych w przypadku błędów medycznych, jak również rośnie wysokość zasądzanych przez sądy zadośćuczynień. Istotną rolę odgrywa także komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, dzięki której sprawę można rozwiązać w sposób polubowny, bez konieczności występowania na drogę postępowania sądowego. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone kolejne postanowienia umowne. Sąd ten zakazał stosowania zapisu w Indywidualnym Koncie Emerytalnym prowadzonym przez PKO BP, o treści zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa złożone przez klienta wywołuje skutek od chwili potwierdzenia tego faktu przez bank. Bank uzależnia w ten sposób zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa wyłącznie od swojej decyzji jest to ograniczanie konsumentowi możliwości zarządzania własnymi pieniędzmi. Sąd zakazał także stosowania przez ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie klauzul, z których wynika, że dyspozycję wypłaty transferowej (przeniesienia pieniędzy do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE) można wydać wyłącznie w terminie 30 dni przed upływem okresu wypowiedzenia lub dniem wygaśnięcia umowy IKE. Sąd uznał, że konsument może dokonać wypłaty transferowej do końca obowiązywania umowy o prowadzenie IKE. Sąd uznał za niedozwolone także dwa postanowienia zastrzegające, że, wypłata z rachunku IKE oraz transferowa może spowodować pomniejszenie w razie śmierci Oszczędzającego w okresie 12 miesięcy od dnia jej dokonania, gwarantowanej sumy ubezpieczenia o równowartość wypłaty transferowej. Zdaniem UOKiK, wypłata z rachunku IKE oraz wypłata transferowa nie mogą być podstawą do dokonania redukcji świadczeń ubezpieczeniowych, ponieważ należą do zdarzeń wynikających z umowy z ubezpieczycielem. Zakłady ubezpieczeń zachęcają do zawierania ubezpieczenia ochrony prawnej. W pierwszych 3 miesiącach wpłynęło ponad 100 pozwów przeciwko placówkom medycznym. Eksperci zauważają, że rośnie zarówno świadomość pacjentów co do możliwości wytaczania sporów sądowych w przypadku błędów medycznych, jak również rośnie wysokość zasądzanych przez sądy zadośćuczynień. str. 9

10 PRAWO CO DNIA Audyt organizacji ruchu i oznakowania na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Najwyższa Izba Kontroli zleciła służbom kontrolnym wojewodów w całej Polsce audyt organizacji ruchu i oznakowania na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Audyt ten ma na celu wskazanie miejsc, w których organizacja ruchu jest nieprawidłowa i wymaga poprawy, a także dokonanie oceny oznakowania dróg publicznych. Izba zamierza także skontrolować system działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez audyt działań policji i innych instytucji administracji publicznej mających za zadanie zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Kontrolerzy sprawdzają m.in. czy fotoradary stawiane przez policję, gminy oraz Inspekcję Transportu Drogowego, są ustawiane w miejscach, gdzie faktycznie występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Audyt ten ma na celu wskazanie miejsc, w których organizacja ruchu jest nieprawidłowa i wymaga poprawy, a także dokonanie oceny oznakowania dróg publicznych. Pijani kierowcy coraz większym zagrożeniem. Jak wynika ze statystyk Policja coraz częściej zatrzymuje nietrzeźwych kierowców. Z kolei ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że polskie sądy są coraz surowsze dla pijanych kierowców recydywistów. Obok wysokich kar coraz częściej odbierają im prawo jazdy. Sejm natomiast nie opowiedział się za projektem mającym na celu zaostrzenie kar dla nietrzeźwych kierowców. Przygotowany projekt nowelizacji Kodeksu karnego miał wprowadzić nowe pojęcie - stanu nietrzeźwości w stopniu wysokim, wynoszącego powyżej 1 promila alkoholu we krwi oraz możliwości orzekania przez sądy konfiskaty pojazdu pijanego kierowcy przyłapanego na jeździe po pijanemu po raz kolejny. Jak wskazał wiceminister sprawiedliwości, obecne przepisy co do pijanych kierowców powinny pozostać. Najwyższa Izba Kontroli postuluje o wyższe gwarancje biur podróży na wypadek upadłości. W związku z coraz większą liczbą upadłości biur podróży, NIK podjął działania w celu nałożenia na biura obowiązku posiadania środków, które zagwarantują wszystkim aktualnym klientom powrót do domu w razie upadłości biura. NIK zwróciła uwagę, iż nie ma podstaw prawnych do wydawania pieniędzy podatników przez marszałków województw na sprowadzanie turystów do kraju. Po przeanalizowaniu sytuacji biur podróży, także tych które ogłosiły upadłość, NIK zauważyła, iż w ponad połowie przypadków gwarancje i zabezpieczenia finansowe biur podróży okazały się za niskie. Izba podkreśliła, że dzisiejszy system prawny pozwala przedsiębiorcom na opłacanie gwarancji bez związku z faktyczną, bieżącą liczbą klientów biura podróży oraz wartością zawartych z nimi umów. Zdaniem NIK gwarancje takie powinny mieć związek z liczbą klientów i wartością zawartych z nimi umów. NIK uważa też, że turyści powinni mieć prawo uzyskania pełnej informacji o wybranym biurze podróży. Izba podkreśliła, że wiele informacji powinno być dostępnych w ministerialnej Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz lokalnych Rejestrach Organizatorów Turystyki, prowadzonych przez marszałków. W związku z coraz większą liczbą upadłości biur podróży, NIK podjął działania w celu nałożenia na biura obowiązku posiadania środków, które zagwarantują wszystkim aktualnym klientom powrót do domu w razie upadłości biura. str. 10

11 PRAWO CO DNIA Polacy oszczędzają na ubezpieczeniach, ale zakłady ubezpieczeń nie odnotowują mniejszych zysków. Ubezpieczyciele odczuli spowolnienie gospodarcze najbardziej w dziale związanym z komunikacją. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń fakultatywnych, jak i obowiązkowych. Polacy ograniczając wydatki, częściej rezygnują z ubezpieczenia niż np. ze spłaty kredytu. Pomimo że zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim ubezpieczenia, które są obowiązkowe, to dzięki rosnącej świadomości coraz częściej decydujemy się na ubezpieczenie także innych dóbr niż samochód. Ważnym segmentem dla towarzystw jest rynek nieruchomości, który Polacy postrzegają jako formę lokaty na przyszłość. Tylko 20% Polaków ubezpiecza jednak nieruchomości. Porównując do innych Państw, jest to wynik kilkakrotnie niższy w Niemczech bowiem jest to około 80%, natomiast w Czechach 60%. Sytuacja ta nie przenosi się jednak na zyski ubezpieczycieli odnotowane w 2012 r. Na koniec 2012 r zysk netto ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 3,38 mld złotych, co stanowi wzrost w porównaniu do 2011 r. o 9,7 %. Straty jednak ubezpieczyciele odnotowali przy sprzedaży polis komunikacyjnych OC 427 mln zł w 2012 roku, choć i tak stanowi to lepszy wynik niż w 2011 r., gdy straty wynosiły 638 mln złotych. Najbardziej dochodowe, tak jak w poprzednim roku, okazały się ubezpieczenia AC. W 2012 r. zysk z nich wzrósł dwukrotnie - z 336 mln złotych w 2011 r. do 725 mln złotych w 2012 r. Ważnym segmentem dla towarzystw jest rynek nieruchomości, który Polacy postrzegają jako formę lokaty na przyszłość. Tylko 20% Polaków ubezpiecza jednak nieruchomości. Porównując do innych Państw, jest to wynik kilkakrotnie niższy w Niemczech bowiem jest to około 80%, natomiast w Czechach 60%. Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych. Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała rekomendację dobrych praktyk informacyjnych w przedmiocie polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Regulacja ta ma na celu m.in. ujednolicenie obowiązków informacyjnych wobec klientów. Jeżeli klient jest zainteresowany produktem, przed podpisaniem umowy otrzymać powinien tzw. Kartę Produktu, z której jednoznacznie wynikać ma ryzyko, w tym symulacja możliwych zysków lub strat z ubezpieczenia, charakter ubezpieczenia oraz wszelkie opłaty z nim związane. Rekomendacja jest odpowiedzią ubezpieczycieli na pojawiające się kontrowersje, w tym tzw. misseling czyli wprowadzanie nabywcy w błąd oraz wysokich opłat za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Rekomendacja nie jest jeszcze dokumentem obowiązującym, bowiem została przekazana do Ministerstwa Finansów, KNF, UOKiK i Rzecznika Ubezpieczonych. Reklama ING Życie narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, uznał, że reklama ING Życie emitowana w telewizji pod hasłem ubezpiecz się i zrób rakowi wspak narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy. Reklama budziła kontrowersje wśród ludzi chorych na raka, bowiem w ich odczuciu z reklamy tej wynika, że istnieje prosty sposób przeciwdziałania chorobie. Autorzy skargi zauważając, że przedmiotem reklamy jest ubezpieczenie na wypadek choroby wskazali, iż wprowadza ona nadto w błąd, ponieważ jak już wskazano powyżej jej przesłaniem w ocenie autorów jest przeciwdziałanie chorobie a nie ubezpieczenie na wypadek choroby. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, uznał, że reklama ING Życie emitowana w telewizji pod hasłem ubezpiecz się i zrób rakowi wspak narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy. str. 11

12 PRAWO CO DNIA Ubezpieczenie AC w Proama z Orderem Finansowym. Redakcja Home&Market przyznała Ordery Finansowe, m.in. w kategorii ubezpieczenia komunikacyjne. Order ten przyznano ubezpieczeniu AC z oferty Proama. Jak wskazał dyrektor ds. produktów ubezpieczeniowych w Proama, zakładowi ubezpieczeń zależało na tym, żeby klient zawierający u nich umowę ubezpieczenia AC otrzymał szeroki zakres ubezpieczenia. Z uwagi na fakt, że obecnie istnieje duża konkurencja na rynku ubezpieczeń, jak również warunki AC w różnych zakładach ubezpieczeń różnią się od siebie, Proama wprowadziła dodatkową usługę polegającą na przetransportowaniu pojazdu klienta pod jego dom po zakończeniu naprawy. Nadto ubezpieczeniem AC w Proama są objęte także szkody będące następstwem wszelkich zdarzeń, także tych niezidentyfikowanych. W ocenie komisji m.in. ww. warunki były wystarczające dla uznania, iż produkt ten zasługuje na Order Finansowy. Nowe ubezpieczenie w Librty Direct Opony Assistance. Ubezpieczenie Opony Assistance ma na celu zapewnienie pomocy w przypadku przebicia lub uszkodzenia koła podczas jazdy. W ramach ubezpieczenia możemy liczyć m.in. na wymianę koła na miejscu zdarzenia na zapasowe (należące do wyposażenia pojazdu), odholowanie pojazdu do najbliższego zakładu wulkanizacyjnego, a także pomoc pod domem. Zakład ubezpieczeń zdecydował o wprowadzeniu nowego produktu widząc utrzymujący się nie najlepszy stan polskich dróg, zwłaszcza w okresie wczesnowiosennym. Ubezpieczenie to jest jednak dostępne tylko jako dodatek do oferowanych przez Liberty Direct ubezpieczeń. Raport UFG dotyczący ryzyka kolizji. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opracował raport w przedmiocie ryzyka kolizji z pojazdem bez ważnego OC. I tak największe ryzyko pojawia się w województwach: lubuskim, małopolskim, opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Natomiast ubezpieczenia OC ppm nie wykupują najczęściej mężczyźni w wieku do 25 lat, czyli wg prezesa UFG osoby najczęściej powodujące wypadki. Im starszy kierowca, tym niebezpieczeństwo braku OC jest mniejsze. W 2012 r. UFG wysłał ponad wezwań do zapłacenia kary za brak OC ppm, a więc o około 40% więcej aniżeli w poprzednich latach. Dzięki ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych prowadzonej przez UFG, możliwe stało się wykrycie braku OC bez kontroli przez funkcjonariuszy Policji. Bieżące zapełnienie bazy w zakresie komunikacyjnego OC sięga 98 procent. Ubezpieczyciele zobowiązani są bowiem w ciągu 14 dni przesłać do UFG informacje o polisie. Fundusz szacuje, że dziś po polskich drogach porusza się około 250 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów. W ramach ubezpieczenia możemy liczyć m.in. na wymianę koła na miejscu zdarzenia na zapasowe (należące do wyposażenia pojazdu), odholowanie pojazdu do najbliższego zakładu wulkanizacyjnego, a także pomoc pod domem. Proama uzależnia wysokość składki OC ppm i AC od koloru samochodu. Według obserwacji zakładu ubezpieczeń, niebezpiecznymi kierowcami są kierowcy czerwonych aut, natomiast teoretycznie najmniejsze ryzyko spowodowania kolizji przypisano kierowcom niebieskich samochodów. Kolor wpływa jednak na cenę polisy w zakresie kilku procent. Przedstawiciele innych zakładów ubezpieczeń zaznaczają, że kolor nadwozia nie ma żadnego wpływu na wysokość składki, a jeżeli proszą o wskazanie koloru to tylko i wyłącznie w celach identyfikacji po- str. 12

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Lipiec 2013 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Rozmiar krzywdy dziecka z powodu śmierci rodzica może ocenić babcia. Ubezpieczenia na wypadek tzw. szkody wakacyjnej. doradzamy pomagamy

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Sierpień 2013 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Błędy medyczne nadal znajdują rozstrzygnięcie

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Wrzesień 2013 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Brak aktualnych badań technicznych nie może być przyczyną odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Próby wyłudzenia odszkodowań coraz częstszym

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Luty 2012 Opracowanie: Delegatura UOKiK w Warszawie 2 Spis treści I. WSTĘP... 5 1. Cel badania... 5 2. Podstawa prawna analizy/działania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K AKTUALNOŚCI PRAWNE I U R I S L I N K I U R I S L I N K PRAKTYCZNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48 MARZEC 2012 SPIS TREŚCI Priorytetowe działania Rzecznika Ubezpieczonych na 2012 rok... 3 Aktualności... 5 Rozpatrywanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Danuta Łyżwa Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze

Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze Kaczmarek Orzecznictwo T, Marcinkowski Lekarskie 2011, JT. 8(2): Odszkodowania 79-90 za niepowodzenia lecznicze 79 Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze Damages for healing failures Tadeusz Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU Warszawa, grudzieñ 2012 r. Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści Wykaz skrótów... 4 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UE Raport opracowany w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych we współpracy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41 PAŹDZIERNIK/2014 FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO rzetelne księgi rachunkowe bezbłędne sprawozdania efektywne zarządzanie finansami Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS ZUS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok 1 01 02 03 04 05 06 07 08 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2014 ROKU 10 2.1 PODSTAWOWE TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE 12 2.2 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Anna Patalon* Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych

Anna Patalon* Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych 35 * Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych Spis treści I. Wprowadzenie II. Społeczeństwo i konsumeryzm III. Poszkodowany a konsument

Bardziej szczegółowo

Projekt 28.09.2006 r. USTAWA. z dnia... 2006 r.

Projekt 28.09.2006 r. USTAWA. z dnia... 2006 r. Projekt 28.09.2006 r. USTAWA z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedmiotowa regulacja wynika z konieczności jednoznacznego uregulowania kwestii pokrywania kosztów leczenia ponoszonych przez podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo