doradzamy pomagamy informujemy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doradzamy pomagamy informujemy"

Transkrypt

1 Informator Prawno Ubezpieczeniowy Maj 2013 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Bezpieczeństwo ruchu drogowego pod lupą. Podsumowanie pierwszego kwartału 2013 r. na rynku ubezpieczeń. doradzamy pomagamy informujemy

2 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI NOWE PRAWO str. 4 str. 4 str. 4 str. 4 str. 5 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z dnia r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia r. ORZECZNICTWO str. 5 str. 6 str. 6 str. 7 str. 7 Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia r. sygn. akt II Ca 26/13 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia r. sygn. akt III SA/Wa 223/13 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia r. sygn, akt: II GSK 80/12 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia r. sygn. akt: VI SA/Wa 2617/12 Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia r. KONFERNECJE I SEMINARIA str. 8 Konferencje i seminaria PRAWO CO DNIA str. 9 str. 9 str. 9 str. 10 str. 10 Ubezpieczenie ochrony prawnej w Concordii Ubezpieczenia Roszczenia w przedmiocie błędów medycznych w pierwszym kwartale 2013 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone kolejne postanowienia umowne Audyt organizacji ruchu i oznakowania na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych Pijani kierowcy coraz większym zagrożeniem str. 2

3 SPIS TREŚCI str. 10 str. 11 str. 11 str. 11 str. 12 str. 12 str. 12 str. 12 str. 13 str. 13 str. 14 str. 14 Najwyższa Izba Kontroli postuluje o wyższe gwarancje biur podróży na wypadek upadłości Polacy oszczędzają na ubezpieczeniach, ale zakłady ubezpieczeń nie odnotowują mniejszych zysków Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych Reklama ING Życie narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy Ubezpieczenie AC w Proama z Orderem Finansowym Nowe ubezpieczenie w Librty Direct Opony Assistance Raport UFG dotyczący ryzyka kolizji Proama uzależnia wysokość składki OC ppm i AC od koloru samochodu Ubezpieczenia majątkowe dla przedsiębiorstw przedmiotem zainteresowań Ubezpieczenie domu od wszystkich ryzyk jako nowy produkt ubezpieczeniowy Ubezpieczenie od ryzyka związanego z zamachem terrorystycznym Prognozy upadłości na rok 2013 PROWADZONE SPRAWY str. 15 Błąd medyczny odpowiedzialność placówki medycznej str. 3

4 AKTUALNOŚCI NOWE PRAWO Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z dnia r. Akt wszedł w życie w dniu r. Rozporządzenie ma na celu regulację warunków udzielania pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. Rozporządzenie weszło w życie w dniu r. Regulacją ta ma na celu uzupełnienie wykazu specjalizacji medycznych, które powinien posiadać specjalista ds epidemiologii lub higieny będący członkiem zespołu kontroli zakażeń szpitalnych o specjalizację w dziedzinie epidemiologii. Zmiany obejmują również wykaz specjalizacji, które powinien posiadać specjalista do spraw mikrobiologii. Została dodana specjalizacja w dziedzinie mikrobiologii medycznej lub lekarskiej, ze wskazaniem na specjalizację z dziedziny szeroko pojętej mikrobiologii znajdującej zastosowanie w diagnostyce mikrobiologicznej w szpitalach. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Ustawa została podpisana w dniu r. przez Prezydenta RP. Ustawa ma na celu dostosowanie polskich regulacji do regulacji unijnych, zgodnie z którymi czas pracy kierowców nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin tygodniowo. Przepisy zakładają ewentualne wydłużenie tego czasu do 60 godzin, ale pod warunkiem, że w ciągu ostatnich czterech miesięcy nie została przekroczona średnia norma 48 godzin. Nadto założono, że wykonywanie krajowego transportu drogowego wymagać będzie uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego - licencji wspólnotowej. Wzór takiego zezwolenia ma być określony w rozporządzeniu ministra transportu. Ustawa wejdzie w życie 90 dni po ogłoszeniu. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem r. Akt ten regulować będzie kwestie związane ze sposobem prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym dokumentacji w formie elektronicznej. Uzasadnieniem dla ww. regulacji jest fakt, iż obecnie system gromadzenia danych z dokumentacji operaty jest głównie na dokumentacji papierowej w formie pisemnej, co ogranicza dostępność do poszczególnych części dokumentacji. Dzięki wprowadzanej regulacji, dokumentacja będzie dostępna w ramach Systemu Informacji Medycznej, który zawierać będzie dokumenty Ustawa ma na celu dostosowanie polskich regulacji do regulacji unijnych, zgodnie z którymi czas pracy kierowców nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin tygodniowo. Akt ten regulować będzie kwestie związane ze sposobem prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym dokumentacji w formie elektronicznej. str. 4

5 AKTUALNOŚCI elektroniczne w formacie XML oraz dane w formacie DICOM. Dokumentacja przetwarzana w ramach SIM będzie udostępniana w ramach platformy epuap, a także w inny sposób który umożliwia identyfikację, uwierzytelnianie i autoryzację dostępu przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wprowadzenie opisu danych zawartych w SIM zapewnia ujednolicenie zasad gromadzenia danych u poszczególnych usługodawców i umożliwia bezpieczną wymianę pomiędzy podmiotami uprawnionymi do dostępu do przedmiotowych danych. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia r. Ustawa weszła w życie w dniu r. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Istotną regulacją jest dopuszczenie możliwości zapisania maksymalnie 60-dniowego terminu płatności, a gdy stroną jest podmiot publiczny 30-dniowego. Głównym celem wprowadzenia ustawy jest walka z opóźnieniami w płatnościach i ustalenie sztywnego terminu płatności, m.in. przez wyraźny zakaz wyznaczenia dłuższych terminów płatności niż 60 dni. Co prawda ustawa dopuszcza możliwość wydłużenia terminów zapłaty, jednak tylko w szczególnych przypadkach. Po upływie 60 dni, nawet jeżeli umowa określa inne terminy, świadczenie będzie traktowane jako świadczenie wymagalne i będą się należały przedsiębiorcy odsetki podatkowe, wynoszące dzisiaj 11,5 proc. Wprowadzono nadto instytucję tzw. stałej rekompensaty, która wynosić będzie 40 euro ma na celu pokrycie kosztów, jakie wierzyciel ponosi, podejmując próbę wyegzekwowania swoich pieniędzy od dłużnika. Ustawa dotyczy transakcji, których wyłącznymi stronami są m.in.: przedsiębiorcy, podmioty prowadzące działalność, osoby wykonujące wolny zawód. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Istotną regulacją jest dopuszczenie możliwości zapisania maksymalnie 60-dniowego terminu płatności, a gdy stroną jest podmiot publiczny 30-dniowego. ORZECZNICTWO Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia r. sygn. akt II Ca 26/13. Nawet w przypadku istnienia podstaw do zmniejszenia odszkodowania sąd powinien uwzględnić wnioski dowodowe ubezpieczonego, jeśli ten wciąż kwestionuje wysokość proponowanej przez ubezpieczyciela kwoty. Taki wniosek można wyprowadzić z orzeczenia Sądu Okręgowego w Świdnicy. Przedmiotem sprawy było odszkodowanie za szkodę w pojeździe należne z ubezpieczenia AC. Powód przedstawił kalkulację kosztów naprawy pojazdu, wniósł nadto o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego celem potwierdzenia poprawności opinii w razie kwestionowania jej przez pozwanego. Pozwany nie zakwestionował wysokości kosztów naprawy co do zasady, lecz wskazał, że opinia jest w całości bezprzedmiotowa, bowiem nie uwzględnia postanowień OWU, w tym postanowienia, że odszkodowanie należne jest w kwotach netto. Sąd nie uwzględnił wniosku dowodowego powoda o przeprowadzenie wskazanego dowodu i oddalił powództwo w całości. Na skutek apelacji wniesionej przez powoda Sąd Okręgowy uznał, iż sąd I instancji dopuścił się nierozpoznania istoty sprawy i konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego, w tym istnieje konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Sąd Nawet w przypadku istnienia podstaw do zmniejszenia od -szkodowania sąd powinien uwzględnić wnioski dowodowe ubezpieczonego, jeśli ten wciąż kwestionuje wysokość proponowanej przez ubezpieczyciela kwoty. str. 5

6 AKTUALNOŚCI przekazał zatem sprawę do ponownego rozpoznania z zastrzeżeniem, że zapis w OWU, że ustalenie odszkodowania w wariancie kosztorysowym bez uwzględnienia podatku VAT stanowi zapis umowny umieszczony w rejestrze klauzul niedozwolonych. Wyrok potwierdza zatem, iż odszkodowanie za szkodę w pojeździe musi uwzględniać w sobie również podatek VAT, w sytuacji, gdy poszkodowany nie ma możliwości jego odliczenia. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia r. sygn. akt III SA/Wa 223/13. Zgodnie z tezą wyroku, ubezpieczenie przedmiotu leasingu, które leasingodawca sprzedał leasingobiorcy, jest zwolnione z podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie spółka będąca leasingodawcą świadczyła dwa rodzaje usług leasing i ubezpieczenie przedmiotu leasingu. W ocenie organu podatkowego było to jedno świadczenie i dlatego organ ten uznał, iż należy opodatkować je jak świadczenie główne leasing a więc stawką 23%. Takie stanowisko zajmowały bowiem dotychczas sądy administracyjne. WSA w Warszawie powołując się jednak na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wskazał, że leasing i ubezpieczenie przedmiotu leasingu należy uznać co do zasady za odrębne usługi, orzekł, że w przedmiotowym stanie faktycznym usługi te należy traktować jako odrębne, a w związku z tym ubezpieczenie jest zwolnione z podatku VAT. Sąd zastrzegł jednak, iż jego wyrok odnosi się jedynie do rozpatrywanej sprawy, a każdą inną należy traktować indywidualnie. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia r. sygn, akt: II GSK 80/12. NSA uznał, że każdy przewóz towarów przez przedsiębiorcę wymaga posiadania licencji. W przedmiotowej sprawie Główny Inspektor Transportu Drogowego nałożył na przedsiębiorcę rolnika, Bolesława G, karę w wysokości złotych z powodu braku posiadania licencji, którą powinien posiadać każdy pojazd przedsiębiorcy służący do przewozu towarów. Sprawa była o tyle zawiła, że Bolesław G. nie przewoził towaru osobiście, tylko w ramach grzeczności użyczył pojazd swojemu bezrobotnemu sąsiadowi - Janowi G. Jan G. tego dnia przewoził na targ w Warszawie swoje i Bolesława G. kwiaty, które ten wyhodował na swojej działce. WSA w Kielcach wyrokiem z dnia r. (sygn. akt: II SA/Ke 494/11) uchylił decyzję GITD podnosząc, że można domagać się od przedsiębiorcy posiadania licencji, a w razie jej braku karać go, tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca dokonuje przewozu pojazdem, do dysponowania którym posiada tytuł umożliwiający mu uzyskanie licencji, a takim tytułem nie jest okazjonalne pożyczenie na kilka dni pojazdu. Z tym wyrokiem nie zgodził się główny inspektor i zaskarżył wyrok do NSA. Jak podkreślił główny inspektor każdy przewóz wykonywany przez przedsiębiorcę musi być kwalifikowany jako przewóz transportu drogowego, wymagający licencji. Wystarczy tytuł prawny do posiadania pojazdu, taki jak np. leasing, najem, tak dziś popularne. Zdaniem pełnomocnika Bolesława G. przewóz kwiatów - to była działalność pomocnicza w stosunku do działalności głównej Bolesława G., który jest rolnikiem, a nie przedsiębiorcą. Posiada on licencję na sprzedaż produktów spożywczych i tytoniu. NSA podzielił wykładnię głównego inspektora i wyrokiem z dnia r. uchylił Zgodnie z tezą wyroku, ubezpieczenie przedmiotu leasingu, które leasingodawca sprzedał leasingobiorcy, jest zwolnione z podatku od towarów i usług. NSA uznał, że każdy przewóz towarów przez przedsiębiorcę wymaga posiadania licencji. str. 6

7 AKTUALNOŚCI wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Zdaniem sędziego sprawozdawcy sąd I instancji wyszedł od błędnej koncepcji, że Bolesław G. nie musiał uzyskiwać licencji na auto. Ustawodawca nie dopuszcza sytuacji, że przedsiębiorca może dysponować samochodem przez dwa lata bez licencji. Drugi błąd WSA to niewłaściwe rozumienie art.5 ustawy o transporcie drogowym. Przewóz na potrzeby własne został zrozumiany bez uwzględnienia przesłanek z art. 4 ust.3. WSA naruszył tym samym prawo materialne i procesowe. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia r. sygn. akt: VI SA/Wa 2617/12. Przedmiot sporu sprowadzał się do naruszenia zakazu prowadzenia przez apteki kampanii reklamowych i promocji leków, w tym poprzez programy lojalnościowe. Jedna z Białostockich aptek wprowadziła dwa pogramy lojalnościowe. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył na aptekę karę w wysokości zł dopatrując się złamania art. 94 a Prawa farmaceutycznego. Według przepisu zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Ale nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Nałożona kara miała walor natychmiastowej wykonalności. Inspektor uznał, że apteka dzięki dwóm programom lojalnościowym chciała przyciągnąć nowych klientów i zatrzymać starych. WSA w Warszawie oddalił skargę apteki jako niezasadną. Sąd przypomniał, że reklamą jest działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług w danej aptece. Reklamą działalności apteki będzie więc zamiar przyciągnięcia potencjalnych klientów do dokonania zakupu towarów sprzedawanych w aptece - niezależnie od form i metod jej prowadzenia oraz użytych do jej realizacji środków - jeśli jej celem jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. A w omawianym przypadku tak właśnie było. Reklamą działalności apteki będzie więc zamiar przyciągnięcia potencjalnych klientów do dokonania zakupu towarów sprzedawanych w aptece - niezależnie od form i metod jej prowadzenia oraz użytych do jej realizacji środków - jeśli jej celem jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia r. Sąd Okręgowy zasądził od zakładu ubezpieczeń na rzecz rodziny (rodziców i dwójki rodzeństwa) zmarłego 19-latka kwotę łącznie złotych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Poszkodowany poniósł śmierć w wyniku potrącenia przez pijanego kierowcę. Rodzina wnosiła o złotych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania, uzasadniając, iż śmierć młodego człowieka jest taką samą tragedią z punktu widzenia osób jemu najbliższych jak śmierć ofiar katastrofy smoleńskiej. Sąd zasądził na rzecz rodziców po złotych zadośćuczynienia i po złotych odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej, z kolei na rzecz rodzeństwa kwotę po złotych tytułem zadośćuczynienia oraz po złotych odszkodowania. Była to jedna z pierwszych spraw, gdzie uprawnieni powołali się na kazus katastrofy smoleńskiej, gdzie sądy zasądzają około złotych zadośćuczynienia. str. 7

8 AKTUALNOŚCI KONFERENCJE I SEMINARIA I Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń Sopot 2013 hotel Sheraton. Kongres odbędzie się pod hasłem: Wspólna Europa - wyzwania i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Wydarzenie to będzie największym i najważniejszym w branży ubezpieczeniowej forum wymiany opinii i doświadczeń. Polska Izba Ubezpieczeń organizator kongresu pragnie zainicjować dyskusję z udziałem polskich i zagranicznych przedstawicieli świata polityki i finansów na najważniejsze dziś społecznie tematy. Konferencja Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym problemy w praktyce obrotu Warszawa. Konferencja nawiązywać będzie do opublikowanego w grudniu 2012 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych raportu w przedmiocie ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Konferencja Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne efektywny system na tle doświadczeń europejskich Warszawa hotel Sofitel Victoria. Konferencja jest organizowana przez PIU, a tematem przewodnim będą doświadczenia krajów zachodnich w zakresie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych r r r. str. 8

9 PRAWO CO DNIA Ubezpieczenie ochrony prawnej w Concordii Ubezpieczenia. Zakłady ubezpieczeń zachęcają do zawierania ubezpieczenia ochrony prawnej. Zauważają bowiem, że osoby, które powstrzymują się od kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego boją się poniesienia strat w postaci kosztów sądowych. Jak wynika z unijnego raportu dot. kosztów cywilnych w poszczególnych krajach, koszty sądowe w Polsce są najwyższe w Europie. Nadto w Polsce zauważalna jest niska świadomość prawna, w tym przede wszystkim brak wiedzy o przysługujących danej osobie roszczeniach. Te okoliczności powodują, że w rezultacie potencjalny powód rezygnuje z dochodzenia należnych i słusznych roszczeń. Z tego względu zakłady ubezpieczeń oferują klientom ubezpieczenie ochrony prawnej. Porównując do innych państw europejskich, np. Niemiec, gdzie ubezpieczenie takie posiada większość społeczeństwa, w Polsce ubezpieczenie to nie jest powszechne. I tak Concordia oferuje takie ubezpieczenie w różnych wariantach: Auto, Rodzina, Biznes i Agro. Ubezpieczenie to zapewnia wsparcie prawne i pokrycie kosztów procesowych, co jest bardzo często barierą przed kierowaniem sprawy do sądu. Roszczenia w przedmiocie błędów medycznych w pierwszym kwartale 2013 r. Po podsumowaniu pierwszego kwartału 2013 r. można zauważyć, iż pacjenci coraz częściej skarżą Zakłady Opieki Zdrowotnej. W pierwszych 3 miesiącach wpłynęło ponad 100 pozwów przeciwko placówkom medycznym. Eksperci zauważają, że rośnie zarówno świadomość pacjentów co do możliwości wytaczania sporów sądowych w przypadku błędów medycznych, jak również rośnie wysokość zasądzanych przez sądy zadośćuczynień. Istotną rolę odgrywa także komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, dzięki której sprawę można rozwiązać w sposób polubowny, bez konieczności występowania na drogę postępowania sądowego. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone kolejne postanowienia umowne. Sąd ten zakazał stosowania zapisu w Indywidualnym Koncie Emerytalnym prowadzonym przez PKO BP, o treści zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa złożone przez klienta wywołuje skutek od chwili potwierdzenia tego faktu przez bank. Bank uzależnia w ten sposób zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa wyłącznie od swojej decyzji jest to ograniczanie konsumentowi możliwości zarządzania własnymi pieniędzmi. Sąd zakazał także stosowania przez ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie klauzul, z których wynika, że dyspozycję wypłaty transferowej (przeniesienia pieniędzy do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE) można wydać wyłącznie w terminie 30 dni przed upływem okresu wypowiedzenia lub dniem wygaśnięcia umowy IKE. Sąd uznał, że konsument może dokonać wypłaty transferowej do końca obowiązywania umowy o prowadzenie IKE. Sąd uznał za niedozwolone także dwa postanowienia zastrzegające, że, wypłata z rachunku IKE oraz transferowa może spowodować pomniejszenie w razie śmierci Oszczędzającego w okresie 12 miesięcy od dnia jej dokonania, gwarantowanej sumy ubezpieczenia o równowartość wypłaty transferowej. Zdaniem UOKiK, wypłata z rachunku IKE oraz wypłata transferowa nie mogą być podstawą do dokonania redukcji świadczeń ubezpieczeniowych, ponieważ należą do zdarzeń wynikających z umowy z ubezpieczycielem. Zakłady ubezpieczeń zachęcają do zawierania ubezpieczenia ochrony prawnej. W pierwszych 3 miesiącach wpłynęło ponad 100 pozwów przeciwko placówkom medycznym. Eksperci zauważają, że rośnie zarówno świadomość pacjentów co do możliwości wytaczania sporów sądowych w przypadku błędów medycznych, jak również rośnie wysokość zasądzanych przez sądy zadośćuczynień. str. 9

10 PRAWO CO DNIA Audyt organizacji ruchu i oznakowania na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Najwyższa Izba Kontroli zleciła służbom kontrolnym wojewodów w całej Polsce audyt organizacji ruchu i oznakowania na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Audyt ten ma na celu wskazanie miejsc, w których organizacja ruchu jest nieprawidłowa i wymaga poprawy, a także dokonanie oceny oznakowania dróg publicznych. Izba zamierza także skontrolować system działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez audyt działań policji i innych instytucji administracji publicznej mających za zadanie zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Kontrolerzy sprawdzają m.in. czy fotoradary stawiane przez policję, gminy oraz Inspekcję Transportu Drogowego, są ustawiane w miejscach, gdzie faktycznie występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Audyt ten ma na celu wskazanie miejsc, w których organizacja ruchu jest nieprawidłowa i wymaga poprawy, a także dokonanie oceny oznakowania dróg publicznych. Pijani kierowcy coraz większym zagrożeniem. Jak wynika ze statystyk Policja coraz częściej zatrzymuje nietrzeźwych kierowców. Z kolei ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że polskie sądy są coraz surowsze dla pijanych kierowców recydywistów. Obok wysokich kar coraz częściej odbierają im prawo jazdy. Sejm natomiast nie opowiedział się za projektem mającym na celu zaostrzenie kar dla nietrzeźwych kierowców. Przygotowany projekt nowelizacji Kodeksu karnego miał wprowadzić nowe pojęcie - stanu nietrzeźwości w stopniu wysokim, wynoszącego powyżej 1 promila alkoholu we krwi oraz możliwości orzekania przez sądy konfiskaty pojazdu pijanego kierowcy przyłapanego na jeździe po pijanemu po raz kolejny. Jak wskazał wiceminister sprawiedliwości, obecne przepisy co do pijanych kierowców powinny pozostać. Najwyższa Izba Kontroli postuluje o wyższe gwarancje biur podróży na wypadek upadłości. W związku z coraz większą liczbą upadłości biur podróży, NIK podjął działania w celu nałożenia na biura obowiązku posiadania środków, które zagwarantują wszystkim aktualnym klientom powrót do domu w razie upadłości biura. NIK zwróciła uwagę, iż nie ma podstaw prawnych do wydawania pieniędzy podatników przez marszałków województw na sprowadzanie turystów do kraju. Po przeanalizowaniu sytuacji biur podróży, także tych które ogłosiły upadłość, NIK zauważyła, iż w ponad połowie przypadków gwarancje i zabezpieczenia finansowe biur podróży okazały się za niskie. Izba podkreśliła, że dzisiejszy system prawny pozwala przedsiębiorcom na opłacanie gwarancji bez związku z faktyczną, bieżącą liczbą klientów biura podróży oraz wartością zawartych z nimi umów. Zdaniem NIK gwarancje takie powinny mieć związek z liczbą klientów i wartością zawartych z nimi umów. NIK uważa też, że turyści powinni mieć prawo uzyskania pełnej informacji o wybranym biurze podróży. Izba podkreśliła, że wiele informacji powinno być dostępnych w ministerialnej Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz lokalnych Rejestrach Organizatorów Turystyki, prowadzonych przez marszałków. W związku z coraz większą liczbą upadłości biur podróży, NIK podjął działania w celu nałożenia na biura obowiązku posiadania środków, które zagwarantują wszystkim aktualnym klientom powrót do domu w razie upadłości biura. str. 10

11 PRAWO CO DNIA Polacy oszczędzają na ubezpieczeniach, ale zakłady ubezpieczeń nie odnotowują mniejszych zysków. Ubezpieczyciele odczuli spowolnienie gospodarcze najbardziej w dziale związanym z komunikacją. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń fakultatywnych, jak i obowiązkowych. Polacy ograniczając wydatki, częściej rezygnują z ubezpieczenia niż np. ze spłaty kredytu. Pomimo że zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim ubezpieczenia, które są obowiązkowe, to dzięki rosnącej świadomości coraz częściej decydujemy się na ubezpieczenie także innych dóbr niż samochód. Ważnym segmentem dla towarzystw jest rynek nieruchomości, który Polacy postrzegają jako formę lokaty na przyszłość. Tylko 20% Polaków ubezpiecza jednak nieruchomości. Porównując do innych Państw, jest to wynik kilkakrotnie niższy w Niemczech bowiem jest to około 80%, natomiast w Czechach 60%. Sytuacja ta nie przenosi się jednak na zyski ubezpieczycieli odnotowane w 2012 r. Na koniec 2012 r zysk netto ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 3,38 mld złotych, co stanowi wzrost w porównaniu do 2011 r. o 9,7 %. Straty jednak ubezpieczyciele odnotowali przy sprzedaży polis komunikacyjnych OC 427 mln zł w 2012 roku, choć i tak stanowi to lepszy wynik niż w 2011 r., gdy straty wynosiły 638 mln złotych. Najbardziej dochodowe, tak jak w poprzednim roku, okazały się ubezpieczenia AC. W 2012 r. zysk z nich wzrósł dwukrotnie - z 336 mln złotych w 2011 r. do 725 mln złotych w 2012 r. Ważnym segmentem dla towarzystw jest rynek nieruchomości, który Polacy postrzegają jako formę lokaty na przyszłość. Tylko 20% Polaków ubezpiecza jednak nieruchomości. Porównując do innych Państw, jest to wynik kilkakrotnie niższy w Niemczech bowiem jest to około 80%, natomiast w Czechach 60%. Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych. Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała rekomendację dobrych praktyk informacyjnych w przedmiocie polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Regulacja ta ma na celu m.in. ujednolicenie obowiązków informacyjnych wobec klientów. Jeżeli klient jest zainteresowany produktem, przed podpisaniem umowy otrzymać powinien tzw. Kartę Produktu, z której jednoznacznie wynikać ma ryzyko, w tym symulacja możliwych zysków lub strat z ubezpieczenia, charakter ubezpieczenia oraz wszelkie opłaty z nim związane. Rekomendacja jest odpowiedzią ubezpieczycieli na pojawiające się kontrowersje, w tym tzw. misseling czyli wprowadzanie nabywcy w błąd oraz wysokich opłat za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Rekomendacja nie jest jeszcze dokumentem obowiązującym, bowiem została przekazana do Ministerstwa Finansów, KNF, UOKiK i Rzecznika Ubezpieczonych. Reklama ING Życie narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, uznał, że reklama ING Życie emitowana w telewizji pod hasłem ubezpiecz się i zrób rakowi wspak narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy. Reklama budziła kontrowersje wśród ludzi chorych na raka, bowiem w ich odczuciu z reklamy tej wynika, że istnieje prosty sposób przeciwdziałania chorobie. Autorzy skargi zauważając, że przedmiotem reklamy jest ubezpieczenie na wypadek choroby wskazali, iż wprowadza ona nadto w błąd, ponieważ jak już wskazano powyżej jej przesłaniem w ocenie autorów jest przeciwdziałanie chorobie a nie ubezpieczenie na wypadek choroby. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, uznał, że reklama ING Życie emitowana w telewizji pod hasłem ubezpiecz się i zrób rakowi wspak narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy. str. 11

12 PRAWO CO DNIA Ubezpieczenie AC w Proama z Orderem Finansowym. Redakcja Home&Market przyznała Ordery Finansowe, m.in. w kategorii ubezpieczenia komunikacyjne. Order ten przyznano ubezpieczeniu AC z oferty Proama. Jak wskazał dyrektor ds. produktów ubezpieczeniowych w Proama, zakładowi ubezpieczeń zależało na tym, żeby klient zawierający u nich umowę ubezpieczenia AC otrzymał szeroki zakres ubezpieczenia. Z uwagi na fakt, że obecnie istnieje duża konkurencja na rynku ubezpieczeń, jak również warunki AC w różnych zakładach ubezpieczeń różnią się od siebie, Proama wprowadziła dodatkową usługę polegającą na przetransportowaniu pojazdu klienta pod jego dom po zakończeniu naprawy. Nadto ubezpieczeniem AC w Proama są objęte także szkody będące następstwem wszelkich zdarzeń, także tych niezidentyfikowanych. W ocenie komisji m.in. ww. warunki były wystarczające dla uznania, iż produkt ten zasługuje na Order Finansowy. Nowe ubezpieczenie w Librty Direct Opony Assistance. Ubezpieczenie Opony Assistance ma na celu zapewnienie pomocy w przypadku przebicia lub uszkodzenia koła podczas jazdy. W ramach ubezpieczenia możemy liczyć m.in. na wymianę koła na miejscu zdarzenia na zapasowe (należące do wyposażenia pojazdu), odholowanie pojazdu do najbliższego zakładu wulkanizacyjnego, a także pomoc pod domem. Zakład ubezpieczeń zdecydował o wprowadzeniu nowego produktu widząc utrzymujący się nie najlepszy stan polskich dróg, zwłaszcza w okresie wczesnowiosennym. Ubezpieczenie to jest jednak dostępne tylko jako dodatek do oferowanych przez Liberty Direct ubezpieczeń. Raport UFG dotyczący ryzyka kolizji. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opracował raport w przedmiocie ryzyka kolizji z pojazdem bez ważnego OC. I tak największe ryzyko pojawia się w województwach: lubuskim, małopolskim, opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Natomiast ubezpieczenia OC ppm nie wykupują najczęściej mężczyźni w wieku do 25 lat, czyli wg prezesa UFG osoby najczęściej powodujące wypadki. Im starszy kierowca, tym niebezpieczeństwo braku OC jest mniejsze. W 2012 r. UFG wysłał ponad wezwań do zapłacenia kary za brak OC ppm, a więc o około 40% więcej aniżeli w poprzednich latach. Dzięki ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych prowadzonej przez UFG, możliwe stało się wykrycie braku OC bez kontroli przez funkcjonariuszy Policji. Bieżące zapełnienie bazy w zakresie komunikacyjnego OC sięga 98 procent. Ubezpieczyciele zobowiązani są bowiem w ciągu 14 dni przesłać do UFG informacje o polisie. Fundusz szacuje, że dziś po polskich drogach porusza się około 250 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów. W ramach ubezpieczenia możemy liczyć m.in. na wymianę koła na miejscu zdarzenia na zapasowe (należące do wyposażenia pojazdu), odholowanie pojazdu do najbliższego zakładu wulkanizacyjnego, a także pomoc pod domem. Proama uzależnia wysokość składki OC ppm i AC od koloru samochodu. Według obserwacji zakładu ubezpieczeń, niebezpiecznymi kierowcami są kierowcy czerwonych aut, natomiast teoretycznie najmniejsze ryzyko spowodowania kolizji przypisano kierowcom niebieskich samochodów. Kolor wpływa jednak na cenę polisy w zakresie kilku procent. Przedstawiciele innych zakładów ubezpieczeń zaznaczają, że kolor nadwozia nie ma żadnego wpływu na wysokość składki, a jeżeli proszą o wskazanie koloru to tylko i wyłącznie w celach identyfikacji po- str. 12

13 PRAWO CO DNIA jazdu, a nie uzależniania od niego wysokości składki. Zaznaczają, że dopóki nie istniał obowiązek używania świateł przez cały rok i całą dobę, miałoby to uzasadnienie, bowiem samochody szare były mniej widoczne w dni pochmurne, a białe w dni bardzo słoneczne. Obecnie nie ma to znaczenia. Ubezpieczenia majątkowe dla przedsiębiorstw przedmiotem zainteresowań. Zakłady ubezpieczeń kusząc przedsiębiorców ceną, wyraźnie obniżają stawki. Specjaliści z rynku usług z zakresu zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń twierdzą, że taka sytuacja powinna przedsiębiorców cieszyć. Mniejszym kosztem będą mogli dostać taką samą ochronę. Brokerzy ostrzegają jednak, że jeśli ubezpieczyciele będą masowo sprzedawać polisy z dużymi zniżkami, to w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego - na przykład powodzi - towarzystwa mogą wówczas szukać sposobów, aby zmniejszyć swoją odpowiedzialność za powstałe szkody. Obecnie zauważalna jest bowiem chęć ubezpieczycieli by sprzedawać polisy majątkowe firmom, nawet na obszarach zagrożenia powodziowego, a także w branżach uznawanych dotychczas za nieubezpieczalne, jak tartaki czy produkcja materiałów plastikowych. Zwiększa się zatem nie tylko akceptowalność ryzyka, ale spadają także stawki za ochronę. Zniżki sięgają nawet kilkunastu procent, ale zdarzają się też ceny niższe nawet o 30% w porównaniu do oferty z poprzedniego okresu. Polska Izba Ubezpieczeń zauważa, że w polskich firmach mamy do czynienia nie tylko z niską skłonnością do ubezpieczania się, ale też często z niewłaściwym podejściem do zarządzania ryzykiem. Chodzi o wszystkie rodzaje ryzyka od pożarowego począwszy, poprzez odpowiedzialność cywilną, na ryzyku finansowym skończywszy. W gorszych czasach natomiast, ubezpieczenie bywa ważną przewagą konkurencyjną. Gdy firma ma mało własnych środków, stosunkowo niewielka szkoda może natychmiast wykluczyć ją z rynku. Gdy ma dobre ubezpieczenie przetrwa. Ubezpieczenie domu od wszystkich ryzyk jako nowy produkt ubezpieczeniowy. Signal Iduna opracował nową polisę Bezpieczny Dom Komfort, gwarantującą ochronę majątku od wszystkich ryzyk tzw. all risks. Zaletą ubezpieczenia jest oszczędność czasu, bowiem klient zainteresowany najszerszym zakresem ubezpieczenia nie musi samodzielnie dobierać warunków polisy polisa sama w sobie zawiera najszerszy zakres ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. W ofercie Inesco.pl pozostawiono także ubezpieczenie standardowe - Bezpieczny Dom - z możliwością wyboru ryzyk, od którego ubezpieczone zostanie mienie. Brokerzy ostrzegają jednak, że jeśli ubezpieczyciele będą masowo sprzedawać polisy z dużymi zniżkami, to w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego - na przykład powodzi - towarzystwa mogą wówczas szukać sposobów, aby zmniejszyć swoją odpowiedzialność za powstałe szkody. Signal Iduna opracował nową polisę Bezpieczny Dom Komfort, gwarantującą ochronę majątku od wszystkich ryzyk tzw. all risks. Ubezpieczenie od ryzyka związanego z zamachem terrorystycznym. Z uwagi na coraz większe obawy przed zamachami terrorystycznymi, ubezpieczyciele polscy zaczęli obejmować ochroną ubezpieczeniową także ryzyka związane z zamachem terrorystycznym. Jeszcze niedawno OWU wyłączały odpowiedzialność ubezpieczycieli od ww. ryzyk. Dzisiaj zakłady ubezpieczeń chcą obejmować ochroną zarówno osoby fizyczne jak i firmy. Odszkodowanie str. 13

14 PRAWO CO DNIA należy się jednak tylko wtedy, gdy ubezpieczony nie przyczynił się swoim czynnym działaniem do powstania aktu terroru (np. jako terrorysta lub jego współpracownik). Taką ochronę przewidują m.in. PZU Życie S.A. czy WARTA S.A. Prognozy upadłości na rok Z podsumowania pierwszego kwartału 2013 r. wynika, iż sądy wydały postanowienia o upadłości 211 polskich przedsiębiorstw. Jest to najgorszy wynik od 7 lat. Porównując do 2008 r. czyli przedkryzysowego roku jest to wynik o 110% wyższy. Szacuje się, iż w całym 2013 r. upadłość dotknie około 1300 przedsiębiorstw, a więc o 50% więcej niż w ubiegłym roku. Upadłość dotyczy przede wszystkim branży: meblarskiej, budowlanej, produkcji wyrobów metalowych, oraz kulturze, rozrywce i rekreacji. str. 14

15 PROWADZONE SPRAWY Błąd medyczny odpowiedzialność placówki medycznej. Nasz Klient na skutek poślizgnięcia upadł na rękę i doznał urazu kończyny górnej. Niezwłocznie udał się do placówki medycznej, gdzie po przeprowadzeniu stosownych badań, lekarz rozpoznał stłuczenie łokcia i założył opatrunek gipsowy. Po kilku tygodniach, po zdjęciu gipsu okazało się, że występuje znaczne ograniczenie ruchomości łokcia. Klient podjął leczenie u innego lekarza, który rozpoznał, że na skutek upadku nie doszło do stłuczenia łokcia lecz do wieloodłamowego złamania główki kości ramiennej. Klient zwrócił się do Xaltum o pomoc w celu dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za nieprawidłowe rozpoznanie urazu, a przez to podjęcie nieodpowiedniego leczenia. Xaltum wystosowało do placówki medycznej wezwanie do zapłaty, przedstawiając, iż lekarz tam zatrudniony dopuścił się błędu diagnostycznego, przez co zastosował nieodpowiednie leczenie unieruchomienie kończyny. Xaltum podniosło, iż prawidłowym sposobem leczenia powinno być przeprowadzenie repozycji w znieczuleniu miejscowym. Następstwem błędu było powstanie pourazowego przykurczu zgięciowego z upośledzeniem funkcji ruchu. Z tego względu konieczne okazało się przeprowadzenie otwartej stabilizacji złamania, z zastosowaniem dwóch śrub. Xaltum podniosło nadto, iż błąd wywołał trwały uraz kończyny górnej, który w przypadku zastosowania prawidłowego sposobu leczenia nie miałby miejsca. Dzięki przedstawionej argumentacji zakład ubezpieczeń obejmujący ochroną ubezpieczeniową placówkę medyczną, przyjął odpowiedzialność za działania lekarza oraz przyznał i wypłacił na rzecz poszkodowanego bezsporną kwotę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego. Dzięki przedstawionej argumentacji zakład ubezpieczeń obejmujący ochroną ubezpieczeniową placówkę medyczną, przyjął odpowiedzialność za działania lekarza oraz przyznał i wypłacił na rzecz poszkodowanego bezsporną kwotę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego. Aktualnie sprawa została skierowana na drogę sądową, celem dochodzenia dalszych roszczeń. str. 15

16 KONTAKT XALTUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Wyspiańskiego 14/37, Poznań tel , fax NIP , KRS Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Redakcja: Anna Jackowska, mail: Dorota Ossowska, mail: Niniejszy biuletyn stanowi informację dostarczaną bezpłatnie. Nie stanowi usługi doradztwa prawnego oraz nie powinien być podstawą do podejmowania decyzji biznesowych.

Podatek VAT w odszkodowaniach wypłacanych w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych

Podatek VAT w odszkodowaniach wypłacanych w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych Podatek VAT w odszkodowaniach wypłacanych w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych Chmielowiec Bartłomiej Wydział Prawny Biura Rzecznika Ubezpieczonych Szkolenie dla brokerów ubezpieczeniowych. Warszawa 17.01.2014

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I PZ 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CK 240/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 października 2004 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSA Elżbieta Strelcow w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 403/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2009 r. III SK 37/08

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2009 r. III SK 37/08 Wyrok z dnia 14 kwietnia 2009 r. III SK 37/08 Postanowienie wzorca umownego przewidujące, że w razie wypłaty świadczenia z tytułu opcji dodatkowej dochodzi do zakończenia umowy i wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 134/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 listopada 2010 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CK 706/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 605/99

Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 605/99 Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 605/99 Zakład Ubezpieczeń Społecznych do dnia 1 stycznia 1999 r. nie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania jednostek budżetowych Skarbu Państwa (art. 40 1 KC).

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 lutego 2006 r. II PK 152/05

Wyrok z dnia 3 lutego 2006 r. II PK 152/05 Wyrok z dnia 3 lutego 2006 r. II PK 152/05 Umowa ubezpieczenia wypadkowego pracownika zatrudnionego za granicą może być zawarta na podstawie prawa obcego (art. 25 1 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. -

Bardziej szczegółowo

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c. Anna Dąbrowska główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie Regulacje prawne Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 529/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2014 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski Sygn. akt V CSK 153/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menedżerski wskazane w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 470/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 maja 2015 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak SSN Marta Romańska

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ewa Wierzbicka Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie Konferencja 20 21.06. 2016r. Ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2005 r. I ACa 1174/05

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2005 r. I ACa 1174/05 id: 20284 Sąd rozpoznając skargę uprawniony jest jedynie do oceny czy zaskarżony wyrok Sądu polubownego dotknięty jest naruszeniami wskazanymi w art. 712 1 k.p.c., a więc w niniejszej sprawie uchybia praworządności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt II CZ 147/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 stycznia 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Zwrot kosztów procesu strony korzystającej z pomocy radcy prawnego w sprawie o ustalenie odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zaległości z tytułu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 87/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2015 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 14/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 września 2010 r. SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Halina Kiryło

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA Przewodnik po ubezpieczeniach dostępnych dla członków Izb Adwokackich w ramach umowy Generalnej NRA - PZU SA, TUiR Warta SA Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Bartłomiej Chmielowiec główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Podatki w ubezpieczeniach część 2 Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 1. Wspólnik spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą ma indywidualny tytuł do ubezpieczenia społecznego. 2. Udokumentowana i usprawiedliwiona przerwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus Sygn. akt II CK 382/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 stycznia 2005 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

r~ -r;.e2e~/. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

r~ -r;.e2e~/. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z Warszawa, dni ma 06. OJ. ZO/Z v. GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Rutkowska Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi ~ ~- Q,~ r~ -r;.e2e~/.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 469/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lutego 2009 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 258/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Wspólne Stanowisko Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Finansów oraz Ministra Spraw Zagranicznych Stanowisko na posiedzenie Rady Ministrów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP: 521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 21/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 grudnia 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt CZĘŚĆ I - VAT Pomimo, iż leasing samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 października 2003 r., V CK 277/02

Wyrok z dnia 9 października 2003 r., V CK 277/02 Wyrok z dnia 9 października 2003 r., V CK 277/02 Postanowienia określające sposób ustalenia wartości pojazdu na podstawie ustaleń rynkowych (przy uwzględnieniu stanu technicznego, przebiegu i wyposażenia)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Tezy. Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco.

Tezy. Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco. 1 Sygnatura II FSK 2500/13 Data 2015-01-23 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Tezy Wydatki Spółki na koszty pomocy prawnej (koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego) związane z dochodzeniem przez jej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Jednym z dostępnych sposobów gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne jest

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego - postępowanie:

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego - postępowanie: Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Informacje ogólne 1. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku orzeka o zdarzeniu medycznym lub jego braku.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny marzec 2016

Biuletyn Informacyjny marzec 2016 1 Biuletyn Informacyjny marzec 2016 Podatki i rachunkowość Ryczałt za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych obejmuje także wartość paliwa - wyrok WSA W dn. 23 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 373/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 kwietnia 2012 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 526/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r. Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UK 190/10. Dnia 26 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UK 190/10. Dnia 26 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II UK 190/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 stycznia 2011 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155 e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl DG-17 OR.0143.4.2014 UZYSKANIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sygn. akt I CSK 218/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2006 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 242/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 kwietnia 2014 r. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 1 lipca 2016 r.

Newsletter / 1 lipca 2016 r. Newsletter / 1 lipca 2016 r. Str.2 Str.3 Str.4 Likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki Projekt ustawy dot. podatku od sprzedaży detalicznej już w Sejmie Łączenie limitów pomocy publicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym ZAKRES REGULACJI Projektowana ustawa powinna regulować co najmniej następujące zagadnienia: 1. warunki i zasady wykonywania doradztwa, 2. organizacje samorządu doradców zawód doradcy odszkodowawczego NIE

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Antoni Górski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Antoni Górski Sygn. akt III CK 235/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 listopada 2005 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka Sygn. akt II CK 406/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2005 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CSK 17/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 listopada 2015 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Jakub Nawracała radca prawny Bartłomiej Janyga radca prawny Co to jest ubezpieczenie ochrony prawnej? Ubezpieczenie ochrony prawnej chroni przed ryzykiem prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Lipiec 2014 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Internetowa weryfikacja punktów karnych Odcinkowy pomiar prędkości od 2015 r. doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Filomena Barczewska (przewodniczący i sprawozdawca) Marian Kocon Zbigniew Strus

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Filomena Barczewska (przewodniczący i sprawozdawca) Marian Kocon Zbigniew Strus 1. Wymagalne jest roszczenie o świadczenie należne od ubezpieczyciela w ramach ustawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu kosztów przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego niezależnie

Bardziej szczegółowo

POWIEDZ STOP! NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM FIRM UBEZPIECZENIOWYCH PORADNIK JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE Z POLISOLOKAT?

POWIEDZ STOP! NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM FIRM UBEZPIECZENIOWYCH PORADNIK JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE Z POLISOLOKAT? POWIEDZ STOP! NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM FIRM UBEZPIECZENIOWYCH PORADNIK JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE Z POLISOLOKAT? Niniejszy poradnik to pomoc dla osób chcących odzyskać środki utracone na polisolokatach w tzw.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CK 33/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 sierpnia 2005 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bronisław Czech SSN

Bardziej szczegółowo

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Katarzyna Korycka-Fuhrmann, Główny specjalista, Biuro TFG Warszawa, 7 grudnia 2016 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 699/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 czerwca 2013 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Informacja nt. obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarz i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Postępowanie przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jest postępowaniem toczącym się na wniosek osoby poszkodowanej/roszczącej.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 237/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 maja 2012 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Romualda Spyt SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II BU 3/11

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II BU 3/11 Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II BU 3/11 Zasady opłacania przez emeryta (rencistę) kosztów pobytu w domu pomocy społecznej określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 368/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 218/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 218/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CSK 218/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 listopada 2013 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 2 października 2003 r., V CK 228/02

Wyrok z dnia 2 października 2003 r., V CK 228/02 Wyrok z dnia 2 października 2003 r., V CK 228/02 Zatwierdzona i ogłoszona w trybie określonym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) taryfa dla energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA. prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA. prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski I. OC BROKERA REŻIMY I. DELIKTOWY II. KONTRAKTOWY art. 415 i n. k.c. zasada winy udowodnionej domniemanej art. 471 i n. k.c. zasada winy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo