UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej"

Transkrypt

1 Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Warmia i Mazury sp. z o. o. z siedzibą w Szymanach, ogłoszonego przez Zamawiającego, na usługi pn. : Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej W dniu roku w.., Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, siedziba: Szymany 150, , Szczytno Numer Regon: Numer NIP: reprezentowana przez: [.] w dalszej części umowy zwana Zamawiającym zawiera z z siedzibą w., ul..., kod pocztowy:, zarejestrowanym w Sądzie, Nr KRS:.., posiadającym NIP:, REGON:. z kapitałem zakładowym PLN wpłaconym w całości reprezentowanym przez: 1)... 2)... w dalszej części umowy zwanym Wykonawcą umowę, której treść jest następująca: 1 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług ubezpieczenia na rzecz Zamawiającego w następującym zakresie: 1.1. Ubezpieczenia pojazdów, w tym: Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC pojazdu) Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC+KR) 1.2. oraz doubezpieczeń określonych w Zamawiający przewiduje możliwość dokonania doubezpieczeń na warunkach określonych w 6. niniejszej Umowy 2 1. Integralnymi składnikami Umowy o wykonanie zamówienia są następujące dokumenty: 1.1 Umowa Generalna Ubezpieczenia (zgodnie z treścią Załącznik nr 1 do SIWZ) - załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie zamówienia, 1.2 Kopia oferty - załącznik nr 2 do Umowy o wykonanie zamówienia 1.3 kopia formularza cenowego - załącznik nr 3 do Umowy o wykonanie zamówienia 1.4 właściwe Ogólne warunki ubezpieczenia załącznik nr 4 do Umowy o wykonanie zamówienia

2 1.5 Umowa koasekuracji (w przypadku w przypadku udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, który ubiegał się o zamówienie wspólnie tworząc konsorcjum) - załącznik nr 5 do Umowy o wykonanie zamówienia 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w Umowie Generalnej Ubezpieczenia określa minimalny wymagany zakres ubezpieczenia. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie w poszczególnych okresach ubezpieczenia znajdują się postanowienia korzystniejsze dla Ubezpieczonego, to w takim zakresie zastępują one postanowienia określone w Umowie Generalnej Ubezpieczenia. 3. Z zastrzeżeniem zapisów ust. 3. przy realizacji Umowy będą miały zastosowanie wyłączenie ogólne warunki ubezpieczenia wskazane w ofercie Wykonawcy. Dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia Wykonawca wskaże jedne ogólne warunki ubezpieczenia. 3 Okres realizacji Umowy 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 01 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r., z zastrzeżeniem, że w związku z trwającą inwestycją i zakupami Zamawiający ma możliwość zawarcia ubezpieczenia na inny okres na warunkach Umowy Generalnej Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel udzieli wówczas ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi w złożonych wnioskach o ubezpieczenie. 2. Na potwierdzenie udzielenia ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca wystawi dokumenty potwierdzające zawarcie Umowy Generalnej Ubezpieczenia zgodnej z zapisami określonymi w załączniku nr 1 do umowy. 3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu zawartej umowy rozpoczyna się 01 września 2015 r. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia ubezpieczenia, którego data ekspiracji przypada po 31 sierpnia 2016 r. Ubezpieczyciel udzieli wówczas ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi w złożonych wnioskach o ubezpieczenie 4. Realizacja Umowy 1. Wykonawca wyznaczy w ciągu 14 dni od podpisania niniejszej Umowy: 1.1. jednostkę i osobę odpowiedzialną za realizację całej Umowy, 1.2. jednostkę i osobę(y) odpowiedzialną(e) za koordynację procesu likwidacji szkód i sprawozdawczości w tym zakresie, 1.3. jednostkę i osobę(y) odpowiedzialną(e) za techniczną obsługę ubezpieczeń wraz z danymi teleadresowymi (adres pocztowy, adres , numer telefonu (stacjonarny, komórkowy) numer fax u). 2. Wykonawca każdorazowo będzie powiadamiać Zamawiającego i Brokera o zmianach w zakresie, o którym mowa w pkt W przypadku braku jednostki/ek wskazanych w pkt. 1 Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy utworzyć taką/ie jednostkę/i i podać Zamawiającemu dane teleadresowe. 4. Zmiana danych teleadresowych, o których mowa w pkt. 1 następuje poprzez pisemne zawiadomienie drugiej strony, przekazane w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dokonaniem zmiany. 5. Strony ustalają, że likwidacja szkód będzie przebiegała zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 2 do SIWZ (Ogólne założenia Procedury obsługi ubezpieczeń i likwidacji szkód) oraz poniższymi postanowieniami: 5.1. Strony w terminie 30 dni od daty podpisania umowy ustalą Szczegółowe procedury likwidacji szkód i będą zobowiązane do ich przestrzegania Odszkodowania będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego lub poszkodowanego.

3 5.3. Zamawiający zastrzega sobie, że korespondencja i wymiana informacji pomiędzy Wykonawcą i Brokerem dotycząca zgłoszenia szkód i ich likwidacji nie będzie realizowana za pośrednictwem ogólnodostępnej infolinii i ogólnodostępnego serwisu internetowego do obsługi szkód Wykonawcy Zamawiający i Wykonawca będą zobowiązani do przestrzegania procedury obsługi ubezpieczeń przez cały okres wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega, że procedura obsługi ubezpieczeń w zakresie likwidacji szkód będzie zawierała ustalenia zgodne z zasadami określonymi w Umowie Zmiana procedury w zakresie obsługi ubezpieczeń wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy i może zostać dokonana wyłącznie w formie pisemnej. Zmiany Procedury Realizacji Umowy Generalnej Ubezpieczenia nie stanowią zmiany umowy. 6. Wykonawca zapewni do realizacji Umowy o wykonanie niezbędne warunki techniczne: 6.1. skrzynki służące do obsługi i administrowania szkód o wielkości co najmniej 5 GB każda, przystosowane do odbioru wiadomości z załącznikami o wielkości co najmniej 20 MB każda, w ogólnie dostępnych formatach; 6.2. przepustowość łącza internetowego pozwalającą na swobodny odbiór wyżej wymienionych wiadomości; 6.3. skonfigurowanie programu pocztowego w taki sposób, aby otworzenie wiadomości generowało automatycznie przesłanie potwierdzenia jej odczytania Dopuszczalną formą komunikacji pomiędzy Zamawiającym, Brokerem a Wykonawcą jest przekazywanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu, za wyjątkiem aneksów do umowy oraz oświadczeń woli o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy dokumenty te muszą być wystawione w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każda ze stron zachowuje prawo żądania potwierdzenia odbioru przekazanych dokumentów 5. Cena oferty i wysokość składki 1. Cena oferty wynosi zł brutto (słownie:.) i została wyliczona w oparciu o wykaz pojazdów określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Wynagrodzenie wykonawcy (składka) wypłacone zostanie na podstawie prawidłowo wystawionego dokumentu ubezpieczenia uwzględniającego zmiany ilości pojazdów przekazane we wniosku brokerskim. 3. Z tytułu umowy ubezpieczenia określonej w 1. Pkt 1 wynagrodzenie będzie płatne w ratach, zgodnie z postanowieniami określonymi w Umowie Generalnej Ubezpieczenia stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy o wykonanie zamówienia. 4. Za zapłatę składki uważa się moment złożenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków. 5. Należna składka za ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczeń krótkoterminowych oraz doubezpieczeń w czasie trwania okresu ubezpieczenia płatna jest zgodnie z zapisami określonymi w załączniku nr 1 do umowy. 6. Ubezpieczyciel nie będzie pomniejszał kwoty wypłacanego odszkodowania o wartość składki należnej z tytułu opłaty kolejnych rat. 7. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do poszczególnych pojazdów (sprzedaży lub likwidacji) przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia Zamawiającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, rozliczanej według zasad określonych w Załączniku nr 1. Zwrot składki nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenie sprzedaży lub likwidacji pojazdu. 6. Postanowienia dotyczące prawa opcji (doubezpieczeń)

4 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającym na doubezpieczeniach związanych ze zwiększeniem posiadanego majątku lub koniecznością przywrócenia majątku do stanu sprzed szkody. 2. Składka za ubezpieczenia określone w ust. 1 będzie wyliczana na zasadach określonych w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z wysokościami stawek i składek wynikających z oferty Wykonawcy. 3. Składka, o której mowa w ust. 2. nie może przekroczyć 50 % kwoty zamówienia podstawowego, tj.. (ceny oferty). 4. Maksymalna kwota zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy wynosi co stanowi cenę oferty powiększoną o 50 %. 5. W przypadku, gdy konieczność dokonania ubezpieczeń krótkoterminowych i doubezpieczeń przekroczy kwotę o której mowa w ust. 3 Zamawiający przeprowadzi nowe postępowanie, którego przedmiotem będzie zawarcie ubezpieczenia dla mienia dla którego przekroczona została przedmiotowa kwota. 7. Postanowienia dotyczące zmian w umowie 1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian zawartej umowy możliwe będzie w następujących, poniżej określonych sytuacjach 1.1. zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności polegających na obniżeniu stawek ubezpieczeniowych obowiązujących w Umowie, 1.2. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 1.3. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, 1.4. zmian wartości poszczególnych sum ubezpieczenia / gwarancyjnych Powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Zamawiającego i Wykonawcę. 2. Wprowadzenie zmian postanowień Umowy, o których mowa w pkt. 1. wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiany postanowień Umowy, o których mowa w pkt realizowane będą zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do niniejszej Umowy. 8. Broker ubezpieczeniowy 1. Umowa ubezpieczenia będzie realizowana przy współudziale Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 91, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności brokerskiej nr 220/97. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że czynności realizowane w niniejszym postępowaniu przez Brokera mają charakter czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz akceptuje skutki, jakie z tego faktu wynikają z ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U nr 124 poz ) oraz powszechnie utrwalonych w obrocie gospodarczym obyczajów. 2. Broker ubezpieczeniowy w ramach obsługi Zamawiającego będzie upoważniony do wykonywania min. następujących czynności: 2.1. Organizacji i planowania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz na życie zgodnie z aktami prawnymi regulującymi działalność brokerską, z wyłączeniem upoważnienia do zawierania umów ubezpieczenia, 2.2. Składania w imieniu Mocodawcy wniosków ubezpieczeniowych do ubezpieczycieli,

5 2.3. Negocjowania warunków ubezpieczenia, 2.4. Dostarczania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, 2.5. Reprezentowania Mocodawcy w zakresie likwidacji szkód (pełnomocnictwo w tym zakresie nie obejmuje upoważnienia do odbioru jakichkolwiek kwot odszkodowania, zrzeczenia się roszczeni lub zawarcia ugody), 2.6. Do podejmowania wszelkich czynności mających na celu realizację roszczeń przysługujących Mocodawcy względem ubezpieczycieli oraz instytucji ubezpieczeniowych takich jak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 2.7. Wypowiadania w imieniu Mocodawcy umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2.8. Występowania w imieniu Mocodawcy o zwrot nadpłaconych składek. 3. Wykonawca przez cały okres obowiązywania Generalnej Umowy Ubezpieczenia będzie wypłacał brokerowi ubezpieczeniowemu określonemu w ust. 1 kurtaż brokerski w wysokości zwyczajowo przyjętych stawek obowiązujących dla firm brokerskich za wykonywanie pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem, z zastrzeżeniem że na wysokość kurtażu nie będzie miała wpływu szkodowość Zamawiającego. 9 Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienie konsorcjum (zapis warunkowy obowiązuje tylko w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcy, który ubiegał się o zamówienie wspólnie tworząc konsorcjum) 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy przystępujący wspólnie do realizacji Umowy tworzyli Konsorcjum zawiązane na cały okres trwania Umowy. Konsorcjum jest stroną Umowy do czasu, gdy przynajmniej jeden z Konsorcjantów spełnia wymogi postawione przez Zamawiającego. 2. Wykonawcy tworzący konsorcjum, którym wspólnie udzielono zamówienie publiczne, zwani dalej Koasekuratorami, zobowiązani są wskazać spośród siebie Koasekuratora Wiodącego powołanego na cały okres realizacji Umowy, uprawnionego do reprezentowania wszystkich Koasekuratorów wobec Zamawiającego, w szczególności w zakresie zawarcia i wykonywania Umowy. 3. Oświadczenia woli Zamawiającego i Koasekuratora Wiodącego wywierają skutki prawne dla pozostałych Koasekuratorów. 4. Zapłata składki ubezpieczeniowej Koasekuratorowi Wiodącemu powoduje wygaśnięcie zobowiązania Zamawiającego w tym zakresie wobec wszystkich Koasekuratorów. 5. Dla celów Umowy, gdziekolwiek w dokumencie ubezpieczenia lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do Umowy Generalnej Ubezpieczenia użyty jest zwrot Ubezpieczyciel, zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów. 10 Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę nienależycie. 2. Przez nienależyte wykonanie umowy Zamawiający rozumie niewywiązywanie się Wykonawcy z postanowień umownych, w szczególności brak wypłaty odszkodowań wynikających z zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, a które są następstwem zdarzeń powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w

6 chwili zawierania umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części umowy. 4. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca utraci pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. Odstąpienie następuje bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie. W takim przypadku Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania prawidłowo części umowy. 5. Strony uznają, że wynik szkodowy nie może być przyczyną wypowiedzenia lub zmiany warunków Umowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację Umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca będzie obciążony wszystkimi kosztami, jakie poniósł Zamawiający w wyniku niniejszego zaniechania. 11 Rozstrzyganie sporów 1. Wszelkie spory, jakie mogą wynikać pomiędzy stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 12. Postanowienia końcowe 1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca będzie obciążony wszystkimi kosztami, jakie poniósł Zamawiający w wyniku niniejszego zaniechania z uwzględnieniem kwot utraconego odszkodowania. 2. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie: 3.1. przepisy kodeksu cywilnego, 3.2. przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z roku 2010 nr 11, poz. 66 z późn. zm.), 3.3. Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Zamawiającego, 3.4. ogólne warunki ubezpieczenia właściwe dla danego rodzaju ubezpieczenia aktualne na dzień zawarcia umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania, chyba że udostępnienie danych będzie niezbędne dla należytej realizacji umowy, np. likwidacji szkody. 5. Udostępnione przez Zamawiającego dane osobowe, przetwarzane w związku z realizacją przedmiotowej Umowy, podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) 13.

7 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Prowadzącego postępowanie i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający Załączniki do umowy: a) Załącznik nr 1 - Umowa Generalna Ubezpieczenia (zgodnie z treścią Załącznik nr 1 do SIWZ) b) Załącznik nr 2 - Kopia oferty c) Załącznik nr 3 - kopia formularza cenowego d) Załącznik nr 4 - właściwe Ogólne warunki ubezpieczenia e) Załącznik nr 5 - Umowa koasekuracji (w przypadku w przypadku udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, który ubiegał się o zamówienie wspólnie tworząc konsorcjum)

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu...

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu... Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Starachowicach w dniu... pomiędzy: Powiatem Starachowickim, z siedzibą przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14. Wzór umowy

Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14. Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14 Wzór umowy zawarta w dniu 2014 roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach 25-360 Kielce, ul. Żeromskiego 5 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo