W NUMERZE MIÊDZY INNYMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W NUMERZE MIÊDZY INNYMI"

Transkrypt

1 Nr 19 (33) PaŸdziernik 2008 WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Egzemplarz bezp³atny BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GOSZCZA, GOSZYCE, G ÊBOKA, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA, OSOSKOWICE, UCZYCE, MACIEJOWICE, MARSZOWICE, PIETRZEJOWICE, PRUSY, RAWA OWICE, SADOWIE, SKRZESZOWICE, SULECHÓW, WIKTOROWICE, WILKÓW, WOLA LUBORZYCKA, WYSIO EK LUBORZYCKI, ZASTÓW. W NUMERZE MIÊDZY INNYMI PODPISANIE UMOWY NA REMONT DROGI ROLNICZEJ W DOJAZDOWIE PI KARSKA JESIEÑ FUNDAMENTY POD NOWY OŒRODEK ZDROWIA

2 PODISANA UMOWA W œrodê 24 wrzeœnia br. w Urzêdzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podpisana zosta³a umowa na realizacjê zadania: Remont drogi rolniczej w Dojazdowie. Realizowane zadanie obejmowaæ bêdzie wzmocnienie nawierzchni drogi kruszywem u lowym na trzech odcinkach o ³¹cznej d³ugoœci 880 mb, po³o enie nawierzchni mineralnobitumicznej na odcinku o d³ugoœci 475 mb i szerokoœci 3 mb; oczyszczenie rowów i przepustów, monta znaków drogowych. Umowa podpisana zosta³a z Przedsiêbiorstwem Robót In ynieryjno Drogowych Sp. z o. o. z siedzib¹ w Miechowie, ul. Rac³awicka 41 b, które reprezentowa³ pan in. Andrzej Grosicki - Prezes Zarz¹du. W imieniu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca umowê podpisa³ pan mgr in. Marek Jamborski Wójt Gminy oraz pani Halina Markiewicz Skarbnik Gminy. Powy sze zadanie realizowane bêdzie od dnia podpisania umowy (tj r.) do dnia r. Ca³kowity koszt jego wykonania wyniesie , 94 ( brutto ). GMINNE INWESTYCJE - OŒRODEK ZDROWIA w KOCMYRZOWIE Pomimo niesprzyjaj¹cej pogody, trwaj¹ prace przy budowie nowego Oœrodka Zdrowia w Kocmyrzowie. Wykonane zosta³y ju podstawowe roboty ziemne wraz z tzw. podbetonk¹. Obecnie trwaj¹ prace zbrojeniowe pod wykonanie tzw. ³awy czyli g³ównej p³yty betonowej na której wykonana zostanie konstrukcja nowego budynku Oœrodka Zdrowia. PRZETARGI W NASZEJ GMINIE I. Trwa postêpowanie przetargowe maj¹ce na celu wy³onienie wykonawcy zadania pn. Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych Przedmiotem w/w postêpowania jest prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz parkingów, placów na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sezonie zimowym 2008/2009. Zimowe utrzymanie dróg gminnych obejmuje tzw. akcjê czynn¹ czyli bezpoœredni¹ pracê sprzêtu w terenie i prowadzone bêdzie w systemie interwencyjnym, tzn. na polecenie osób odpowiedzialnych po stronie Urzêdu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za zimowe utrzymanie dróg.

3 PRZETARGI W NASZEJ GMINIE II.Gmina Kocmyrzów-Luborzyca og³osi³a przetarg nieograniczony na realizacjê zadania pn. : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach: Dojazdów i Krzysztoforzyce I etap W ramach realizacji w/w postêpowania przetargowego wykonywany bêdzie pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej o d³ugoœci 3496 mb. Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do dnia r. Miejsce sk³adania ofert : Urz¹d Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, Kocmyrzów, pok.36, II p. / zam. publiczne /. Termin sk³adania ofert : r., do godz Szczegó³owy opis przedmiotu zamówienia, warunki udzia³u w postêpowaniu przetargowym przedstawia dokumentacja przetargowa dostêpna na stronie internetowej Urzêdu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca : Orientacja Skala 1:10000 UWAGA! GOK Kocmyrzów-Luborzyca przypomina o trwaj¹cym konkursie fotograficznym. Szczegó³owe informacje dostêpne na stronie internatowej Urzêdu Gminy.

4 INFORMACJA URZÊDU GMINY. Wszystkich zainteresowanych Mieszkañców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informujemy, e na stronie internetowej Urzêdu naszej Gminy dostêpny jest do wgl¹du Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. GMINNE KRYMINA KI sierpieñ - wrzesieñ 2008 r. 1.W dniu 17 sierpnia w uczycach mia³o miejsce w³amanie do samochodu osobowego marki Polonez, z którego sprawca dokona³ kradzie y radioodtwarzacza o wartoœci kilkuset z³otych. 2.Dnia 21 sierpnia w sklepie spo ywczym w Luborzycy dwóch sprawców dokona³o kradzie y kawy o ³¹cznej wartoœci 420 z³otych. 3.W nocy z 20/21 sierpnia w Woli Luborzyckiej na terenie ogródka dzia³kowego, sprawca dokona³ w³amania do altanki letniskowej z której zabra³ pilarkê do drewna o wartoœci 720 z³otych. 4.W Wilkowie w nocy z 25/26 sierpnia mia³a miejsce kradzie 75 metrów przewodów napowietrznej linii telefonicznej na szkodê TP. SA. 5.W Zastowie, w dniu 29 sierpnia pod nieobecnoœæ domowników mia³o miejsce w³amanie do domu jednorodzinnego, gdzie sprawcy dokonali kradzie y mienia na kwotê kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. 6.W okresie pomiêdzy 3 a 6 wrzeœnia w Zastowie sprawca po uprzednim wyrwaniu ze œcian dokona³ kradzie y przewodów elektrycznych w nowobudowanym domu. Fot. R.A. 7.Dnia 13 wrzeœnia w Zastowie mia³o miejsce w³amanie do domu jednorodzinnego, gdzie sprawca dokona³ kradzie y mienia o wartoœci 1000 z³. 8.W nocy z 15/16 wrzeœnia w Prusach na terenie prywatnej posesji mia³o miejsce w³amanie do samochodu osobowego marki Renault sk¹d sprawca dokona³ kradzie y dokumentów i pieniêdzy o ³¹cznej wartoœci 1000 z³. 9.W nocy z 16/17 wrzeœnia w Wysio³ku Luborzyckim na terenie ogródka dzia³kowego sprawca dokona³ w³amania do altanki letniskowej, gdzie dokona³ kradzie y mienia o ³¹cznej wartoœci 1500 z³. 10.W okresie pomiêdzy 19 a 21 wrzeœnia w Kocmyrzowie sprawca po uprzednim w³amaniu do zak³adu fryzjerskiego i s¹siaduj¹cego z nim biura dokona³ kradzie y przedmiotów o ³¹cznej wartoœci 3500 z³otych. Komisarz M. Kowalik

5 PI KARSKA JESIEÑ W krakowskiej VI lidze pi³karskiej rozegrano ju dziewiêæ kolejek spotkañ. Reprezentuj¹cy nasz¹ Gminê w tej klasie rozgrywkowej pi³karze Soko³a Kocmyrzów zajmuj¹ 13 pozycjê wœród szesnastu wystêpuj¹cych w niej zespo³ów. Dru yna z Kocmyrzowa zdoby³a dotychczas tylko albo a 7 punktów i prawdopodobnie tak jak i w ubieg³ym sezonie do koñca rozgrywek bedzie walczyæ o unikniêcie spadku. Tegoroczna forma Soko³a przyprawia jego sympatyków o czêste skurcze serca. W ostatnich czterech spotkaniach pi³karze z Kocmyrzowa kolejno przegrali 0:8 z Lotnikiem Kryspinów, pokonali 6:3 dru ynê B³êkitnych Modlinica, przegrali na w³asnym boisku z Wieczyst¹ Kraków 2:3 a w ostatnim rozegranym spotkaniu zremisowali z Pogoni¹ Miechów 4:4. Na dodatek z pracy z pi³karzami Soko³a zrezygnowa³ doœwiadczony trener Leszek Tobik. Do koñca rundy jesiennej obowi¹zki trenera w dru ynie z Kocmyrzowa pe³ni³ bêdzie, jeden z najbardziej doœwiadczonych zawodników zespo³u Pawe³ Kopyœæ. Jak wiêc widaæ w kocmyrzowskim Sokole emocji tej jesieni nie brakuje. Z kolei wystêpuj¹ce w pi³karskiej klasie A zespo³y Kosynierów uczyce i Partyzanta Dojazdów plasuj¹ siê po dziesiêciu rozegranych spotkaniach w œrodkowej czêœci tabeli. Dru yna z uczyc z dorobkiem 15 punktów zajmuje siódme miejsce, a zespó³ z Dojazdowa dziesi¹te miejsce z trzynastoma zdobytymi punktami. Obydwa zespo³y w ostatniej rozegranej kolejce spotkañ odnios³y zwyciêstwa, Kosynierzy pokonali dru ynê Jutrzenki z Giebu³towa 4:1 a dru yna Partyzanta Dojazdów po pasjonuj¹cym spotkaniu zwyciê y³a Dragona Szczyglice 6:4. W rozgrywkach klasy B nasz¹ Gminê reprezentuj¹ natomiast pi³karze Stra aka Goszcza i Sparty Skrzeszowice. Na s³owa pochwa³y zas³uguj¹ debiutuj¹cy w tej klasie rozgrywek pi³karskich zawodnicy z Goszczy, którzy z dorobkiem 11 punktów zajmuj¹ siódme miejsce w tabeli. Niestety znacznie gorzej wiedzie siê w tym sezonie bardziej doœwiadczonej dru ynie ze Skrzeszowic. Pi³karze Sparty, którzy w dotychczas rozegranych spotkaniach zdobyli tylko piêæ punktów zamykaj¹ niestety tabelê krakowskiej klasy B. ZAPROSZENIE Uprzejmie informujemy, e w dniu 22 paÿdziernika 2008 r. (œroda), o godz , w Szkole Podstawowej w Luborzycy odbêdzie siê spotkanie twórców ludowych dzia³aj¹cych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wszystkich twórców ludowych serdecznie zapraszamy!!! Równoczeœnie informujemy, e w spotkaniu udzia³ wezm¹ Radni, cz³onkowie Komisji Zdrowia, Oœwiaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz przedstawiciele Gminnego Oœrodka Kultury.

6 PRAWO BUDOWLANE DLA KA DEGO - czêœæ I Procedura dotycz¹ca wykonania zjazdów - krok po kroku 1. Postanowienie dotycz¹ce mo liwoœci i warunków wykonania zjazdu z drogi gminnej mo na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej II piêtro, pokój Aby uzyskaæ w/w postanowienie osoba zainteresowana winna z³o yæ w Urzêdzie wype³niony wniosek, do którego nale y do³¹czyæ egzemplarz mapy z widoczn¹ dzia³k¹ drogow¹ oraz dzia³k¹ dla której ma byæ okreœlona dostêpnoœæ komunikacyjna a tak e potwierdzenie uiszczenia op³aty skarbowej w wysokoœci 10 z³. za dokonanie czynnoœci urzêdowej. W razie s³u ebnoœci przejazdu nale y do³¹czyæ tak e kopie aktu notarialnego ustanawiaj¹cego s³u ebnoœæ. 3. Na podstawie uzyskanego postanowienia nale y wykonaæ projekt zjazdu ( 5 egzemplarzy) przez uprawnionego projektanta bran y drogowej lub konstrukcyjnej. 4. Powy szy projekt nale y z³o yæ do uzgodnienia w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzêdu Gminy, pok. 25. Uzgodnienie wydawane jest w formie decyzji na lokalizacjê zjazdu. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w aktach sprawy. Razem z projektem nale y przed³o yæ tytu³ prawny do nieruchomoœci. Zjazdy do obs³ugi budynków mieszkalnych s¹ zwolnione z op³aty skarbowej. W przypadku innych obiektów b¹dÿ dzia³ki na której nie ma zlokalizowanego budynku op³ata skarbowa wynosi 82 z³. Potwierdzenie dokonania wp³aty nale y równie dostarczyæ do Urzêdu. 5. Decyzjê na wy³¹czenie gruntu z produkcji rolnej mo na uzyskaæ w Starostwie Powiatowym w Krakowie, Al. S³owackiego 20, Wydzia³ Geodezji III piêtro, gdzie wraz z wype³nionym wnioskiem nale y z³o yæ akt notarialny w³asnoœci ziemi, wypis z ewidencji gruntów i kopie wyrysu z map ewidencyjnych, projekt zagospodarowania z oznaczeniem obszaru do wy³¹czenia, wypis i wyrys z planu miejscowego 6. Nastêpnie nale y wyst¹piæ do Starosty Krakowskiego z wnioskiem o pozwolenie na budowê zjazdu. Do wniosku nale y nale y do³¹czyæ 4 egzemplarze projektu 7. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowê, nale y ponownie wyst¹piæ z wnioskiem do Urzêdu Gminy o zgodê na zajêcie pasa drogowego, powo³uj¹c siê na znak sprawy, pod któr¹ prowadzone by³o postêpowanie w sprawie lokalizacji zjazdu, która okreœla termin i warunki prowadzenia robót. Wszystkie kopie, które s¹ sk³adane do wniosku nale y potwierdziæ za zgodnoœæ z orygina³em. Uwaga!!! Informujemy, e rozpoczê³y siê przegl¹dy dróg gminnych, w zwi¹zku z tym sprawdzana jest legalnoœæ i prawid³owoœæ wykonania zjazdów z dróg gminnych. in M. Wawrzeñ UWAGA! KOMUNIKAT!!! Zarz¹d Ko³a nr. 4 Z.E. i R. Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, e w dniu r. o godz w Nowohuckim Centrum Kultury odbêdzie siê Przegl¹d Amatorskich Zespo³ów Œpiewaczych Z³ota Jesieñ. WeŸmie w nim udzia³ zespó³ wokalny Emerytki, dzia³aj¹cy przy Kole nr.4. Wszystkich chêtnych serdecznie ZAPRASZAMY!!! Za Zarz¹d Ko³a nr. 4 Przewodnicz¹ca Maria Szopa

7 Zasady szacowania szkód wyrz¹dzonych przez zwierzynê ³own¹. Temat odszkodowañ za szkody wyrz¹dzone w uprawach rolnych przez zwierzynê ³own¹, wyp³acanych rolnikom przez ko³a ³owieckie, od lat budzi emocje. Trudno czasemo kompromis na linii rolnik ko³o ³owieckie, ale do ugodowych sytuacji dochodziw przewadze. Warto podkreœliæ, e ³owiectwo jest nieod³¹cznym elementem ochrony œrodowiska przyrodniczego. Zwierzyna w stanie wolnym i ywym jest w³asnoœci¹ skarbu pañstwa, a wiêc nas wszystkich. Nadleœnictwa w ca³ej Polsce, wbrew opiniom, realizuj¹c gospodarkê leœn¹, partycypuj¹ tym samym w to, aby szkody ³owieckie by³yw mo liwy sposób minimalizowane. Gospodarka ³owiecka to, bowiem racjonalna hodowla i ochrona zwierzyny, a nie tylko strzelanie jak nam siê bardzo czêsto wydaje. Wielu rolników przekonuje siê, jakim problemem staje siê bezpoœrednie s¹siedztwo gospodarstwa rolnego z lasem. Zwierzyna leœna czêsto wyrz¹dza szkody nie tylkow uprawach rolnych, ale równie w sk³adowanych p³odach rolnych. Zg³aszanie i szacowanie szkód wyrz¹dzonych przez zwierzêta ³owne jest procesem kilku etapowym i dla bardzo wielu rolników ma³o znanym. Zg³oszenie powsta³ej szkody musi byæ dokonane w formie pisemnej w terminie 7 dni od jej powstania do uprawnionej osoby dzia³aj¹cej w imieniu w³aœciwego ko³a ³owieckiego. Informacje o takiej osobie mo na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy, poniewa na zarz¹dcy ko³a ³owieckiego ci¹ y obowi¹zek bie ¹cego informowania Urzêdu Gminy o osobach uprawnionych do przyjmowania tego typu zg³oszeñ. Kolejnym etapem jest dokonanie oglêdzin i wstêpne szacowanie strat, które powinno nast¹piæ w terminie 7 dni od dnia zg³oszenia szkody. W oglêdzinach strat bior¹ udzia³: upowa niony przedstawiciel ko³a ³owieckiego, poszkodowany oraz na ¹danie jednej ze stron przedstawiciel w³aœciwej terytorialnie izby rolniczej. Dodaæ nale y, i w przypadku nieobecnoœci poszkodowanego, zawiadomionego o terminie oglêdzin, szacowanie strat odbywa siê w ustalonym terminie. Czêstym b³êdem rodz¹cym sytuacje sporne jest brak uczestnictwa w oglêdzinach przedstawiciela izby rolniczej.z oglêdzin sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje szacuj¹cy, poszkodowany oraz przedstawiciel izby rolniczej w przypadku, kiedy jest obecny. Ostatnim etapem przy ustalaniu wysokoœci odszkodowania jest dokonanie ostatecznego szacowania szkody, które powinno nast¹piæ na dzieñ przed uprz¹tniêciem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy. Rola Urzêdu Gminy w procesie odszkodowaniaza szkody ³owieckie ogranicza siê w pocz¹tkowym etapie do funkcji informacyjnej orazw póÿniejszym etapie do ewentualnej mediacji w sporze pomiêdzy w³aœcicielem lub dzier awc¹ gruntu a zarz¹dc¹ w³aœciwego ko³a ³owieckiego. Jedna ze stron konfliktu mo e wyst¹piæ do Urzêdu Gminy o podjêcie mediacji w celu polubownego za³atwienia sporu dotycz¹cego ustalenia wysokoœci odszkodowania za poniesione straty. W przypadku braku porozumienia stron co do wysokoœci odszkodowania na drodze mediacji, rozstrzygniêcie sporu dokonuje siê na drodze s¹dowej. W tym miejscu warto dodaæ, i wysokoœæ odszkodowania ustalana jest na podstawie pomno enia rozmiaru szkody przez cenê skupu danego artyku³u rolnego. W przypadku, gdy nie jest prowadzony skup danego artyku³u, bierze siê pod uwagê obowi¹zuj¹ca w okresie szacowania cenê rynkow¹ wystêpuj¹c¹ w rejonie szkody. Szkody wyrz¹dzone przez dziki na ³¹kach i pastwiskach ustala siê w oparciu o wartoœæ utraconego plonu w danym sezonie wegetacyjnym oraz koszty doprowadzenia uszkodzonej powierzchni do stanu pierwotnego. Wyp³aty odszkodowañ dokonuj¹ dzier awcy obwodów

8 Zasady szacowania szkód wyrz¹dzonych przez zwierzynê ³own¹. ³owieckich w terminie 30 dni od dnia sporz¹dzenia protoko³u ostatecznego szacowania. Niniejsz¹ informacjê nt. odszkodowañ za szkody ³owieckie sporz¹dzono na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 15 lipca 2002 roku w sprawie sposobu postêpowania przy szacowaniu szkód oraz wyp³at odszkodowañ za szkody w uprawachi p³odach rolnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 126, poz. 1081) oraz w ustawie z dnia 13 paÿdziernika 1995r. Prawo ³owieckie (Dz. U. z 2005 r., Nr 127, poz. 1066). Informacje na temat procedury szacowania szkód wyrz¹dzonych przez zwierzynê ³own¹ mieszkañcy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca mog¹ uzyskaæ w Referacie Rolnictwai Gospodarki Gruntami pod telefonem wew. 16. K. Kolarski PODZIÊKOWANIE W dniu r. odby³o siê spotkanie z okazji Dnia Seniora, zorganizowane przez Zarz¹d Rejonowy P.Z.R.I i E. W Nowej Hucie dla delegatów z 24 Kó³. Spotkanie to odby³o siê w Baranówce. W zwi¹zku z powy szym sk³adam serdeczne podziêkowania Zarz¹dowi Ko³a nr.4, Paniom A. Bubak, B. Kaczmarczyk, B. ylskiej, Z. Perek, H. Chocho³ek, A. Konias, G. Dubiel, M. Szopa, S. Sitko, oraz Panom S. PrzewoŸniak,E. Juszczyk, T. Filipek, W. Derus, P. Dys za pomoc w zorganizowaniu spotkania. Przewodnicz¹ca Zarz¹du Rejonowego P.Z.R.I i E. w Krakowie Nowej Hucie Leokadia Pawlus INFORMACJA GOPS KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy informuje, e doroœli mieszkañcy gminy ze zdiagnozowanym autyzmem mog¹ wzi¹æ nieodp³atnie udzia³ w realizowanym przez krakowsk¹ Fundacjê Wspólnota Nadziei projekcie maj¹cym na celu przygotowanie ich do podjêcia zatrudnienia. Program przewiduje zarówno poradnictwo zawodowe, jak i kszta³towanie umiejêtnoœci nawi¹zywania kontaktów oraz poruszanie siê na obecnym rynku pracy. Osoby zainteresowane przyst¹pieniem do projektu proszone s¹ o kontakt z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy lub te bezpoœrednio skontaktowaæ siê z fundacj¹ (nr tel. 012/ ). Wiêcej informacji mo na uzyskaæ na stronie internetowej: UWAGA! PRACA DLA KA DEGO!!!! SPRZEDA BEZPOŒREDNIA WYSOKIE ZAROBKI UZALE NIONE OD SAMEGO SIEBIE MO LIWOŒÆ KARIERY I SZYBKIEGO AWANSU!!! ZADZWOÑ! W GODZ

9 GMINNY OŒRODEK POMOCY SPO ECZNEJ INFORMUJE: Œwiadczenia Funduszu Alimentacyjnego cz. I Gdzie z³o yæ wniosek o œwiadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wniosek o przyznanie œwiadczeñ z FA, w odró nieniu od wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej, nale y z³o yæ nie u komornika prowadz¹cego postêpowanie egzekucyjne lecz bezpoœrednio w urzêdzie gminy lub miasta w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania osoby ubiegaj¹cej siê o œwiadczenie albo w oœrodku pomocy spo³ecznej, je eli w danej gminie oœrodek ten realizuje œwiadczenia z FA. Formularze wniosków udostêpnia w naszej gminie: Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Komu przys³uguj¹ œwiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Osob¹ uprawnion¹ do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: œwiadczenie z FA) jest dziecko, które ma zas¹dzone od rodzica alimenty (mog¹ to byæ równie alimenty na podstawie ugody zawartej przed s¹dem), je eli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Œwiadczenia z FA przys³uguj¹ na dziecko do ukoñczenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze œwiadczenia przys³uguj¹ do ukoñczenia 25 lat pod warunkiem, e uczy siê w ono szkole lub szkole wy szej. Na dziecko posiadaj¹ce orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, którego rodzic nie p³aci zas¹dzonych alimentów, œwiadczenia przys³uguj¹ bez wzglêdu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, je eli w okresie dwóch miesiêcy przed z³o eniem wniosku o œwiadczenie z FA komornik nie wyegzekwowa³ pe³nej nale noœci z tytu³u zaleg³ych i bie ¹cych zobowi¹zañ alimentacyjnych. Bezskutecznoœæ egzekucji potwierdza komornik s¹dowy odpowiednim zaœwiadczeniem. Mo na je od komornika uzyskaæ samemu lub wyst¹piæ o ich uzyskanie przez organ w³aœciwy wierzyciela tj: urz¹d gminy lub oœrodek pomocy spo³ecznej, w którym osoba ubiega siê o œwiadczenie z FA (w jednych gminach œwiadczenie przyznaje urz¹d gminy w innych oœrodek pomocy spo³ecznej). W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdy d³u nik mieszka za granic¹, w celu potwierdzenia bezskutecznoœci egzekucji, do wniosku o przyznanie œwiadczenia z FA wnioskodawca musi do³¹czyæ odpowiednie zaœwiadczenie z s¹du okrêgowego (lub innego w³aœciwego s¹du) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzaj¹ce bezskutecznoœæ egzekucji zas¹dzonych alimentów lub niemo noœæ prowadzenia egzekucji. Aby nabyæ prawo do œwiadczenia z FA dziecko, które ma zas¹dzone alimenty nie musi byæ wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do œwiadczenia z FA przys³uguje te na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawar³ kolejny zwi¹zek ma³ eñski, yje w nieformalnym zwi¹zku lub m¹ / ona nie p³aci zas¹dzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowi¹zany do alimentacji nie jest wliczany do sk³adu rodziny, wiêc jego dochód nie jest brany pod uwagê przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do œwiadczenia z FA. Dochód uprawniaj¹cy do œwiadczeñ. Prawo do œwiadczenia z FA przys³uguje, je eli przeciêtny miesiêczny dochód netto na osobê w rodzinie w roku poprzedzaj¹cym okres œwiadczeniowy nie przekracza 725 z³. Ustalaj¹c prawo do œwiadczenia z FA na okres od 1 paÿdziernika 2008 r. do 30 wrzeœnia 2009 r. brany jest pod uwagê dochód uzyskany przez cz³onków rodziny w 2007 r

10 Ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej rolników (OC) zabezpiecza interesy osób poszkodowanych w przypadku szkód spowodowanych przez rolników, w zwi¹zkuz posiadaniem gospodarstwa rolnego. Pojêcie szkód zwi¹zanych z posiadaniem gospodarstwa rolnego jest wzglêdnie szerokie, bo dotyczy zarówno szkód zwi¹zanych bezpoœrednioz pracami polowymi (opryski chemiczne, ruch maszyn, itp.), jak równie szkód, których wyrz¹dzenie pozostaje w zwi¹zku z ruchem na drodze publicznej (ruch pojazdów zaprzêgowych, pêdzenie zwierz¹t, itp.). Istot¹ obowi¹zkowego ubezpieczenia budynków rolniczych jest zagwarantowanie posiadaczowi gospodarstwa rolnego œrodków finansowych na odtworzenie lub naprawianie w tych budynkach szkód, powsta³ych wskutek ognia i innych zdarzeñ losowych trudno przewidywalnych np.: powodzi, huraganu lub piorunu. Kwestiê ubezpieczenia OC rolnikówi budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeñ losowych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Podmiotami zobowi¹zanymi do zawarcia umów ubezpieczeñ obowi¹zkowych w rolnictwie,z wybranymi zak³adami ubezpieczeñ, s¹ rolnicy, czyli osoby fizyczne, w których posiadaniu lub wspó³posiadaniu znajduje siê gospodarstwo rolne tj. obszar u ytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako u ytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczaj¹cy ³¹cznie powierzchniê 1,0 ha, je eli podlega on w ca³oœci lub w czêœci opodatkowaniu podatkiem rolnym,a tak e obszar takich u ytków i gruntów, niezale nie od jego powierzchni, je eli jest prowadzona na nich produkcja rolna, stanowi¹ca dzia³ specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nale y podkreœliæ, e posiadanie gospodarstwa rolnego nie musi wi¹zaæ siê z prawem w³asnoœci, wiêc zobowi¹zanym do zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest tak e dzier awca, najemca czy u ytkownik gospodarstwa rolnego. Umowa ubezpieczenia OC rolników oraz budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa od ognia i innych zdarzeñ losowych zawiera jest na 12 miesiêcy, a nie na okres roku kalendarzowego. Umowa taka jest automatycznie zawierana na kolejne 12 miesiêcy, jeœli rolnik nie póÿniej ni na jeden dzieñ przed up³ywem tego okresu nie powiadomi na piœmie zak³adu ubezpieczeñ o jej wypowiedzeniu. Obowi¹zek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objêcia w posiadanie gospodarstwa, dotyczy to tak e tych sytuacji, gdy rolnik oddaje w posiadanie czêœæ swojego gospodarstwa, jeœli ta czêœæ równie stanowi samodzielne gospodarstwo. Rolnik, który nie spe³ni obowi¹zku zawarcia obowi¹zkowej umowy ubezpieczenia jest obowi¹zani wnieœæ op³atê, której wysokoœæ wynosi: w ubezpieczeniu OC rolników- równowartoœæ 30 euro (w roku 2008 jest to 110 z³) i w ubezpieczeniu budynków rolniczych - równowartoœæ w z³otych 100 euro (w roku 2008 jest to 360 z³). Wniesienie tej op³aty nie powoduje udzielenia rolnikowi ochrony ubezpieczeniowej i nie zwalnia go z obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia, zatem ka de ujawnienie braku tej ochrony oznacza kolejne obci¹ enie rolnika dolegliw¹ op³at¹ karn¹. Spowodowanie przez nie ubezpieczonego w zakresie OC rolnika szkody, pozostaj¹cejw zwi¹zku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, skutkuje wyp³aceniem osobie poszkodowanej odszkodowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Fundusz po zaspokojeniu roszczeñ poszkodowanych osób, wystêpuje do rolnika o zwrot wyp³aconego odszkodowania. W zwi¹zku z powy szym Urz¹d Gminy Kocmyrzów-Luborzyca apeluje o dopilnowanie wype³nienia obowi¹zku ubezpieczenia. Szczegó³owe informacje na temat ubezpieczeñ obowi¹zkowych znajd¹ Pañstwo na stronie K. Kolarski 10 Urz¹d Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje o obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i ubezpieczenia budynków rolniczych.

11 CENTRUM JÊZYKA ANGIELSKIEGO MASTER ZAPRASZA na kursy jêzyka angielskiego dla dzieci, m³odzie y i doros³ych OFERUJEMY wszystkie poziomy zaawansowania Ma³e grupy jêzykowe ( 6 8 osób ) zni ki dla sta³ych s³uchaczy zni ki na podrêczniki bezp³atne konsultacje z lektorem prowadz¹cym Pocz¹tek zajêæ : 8 wrzeœnia 2008 roku w Szkole Podstawowej w Luborzycy Szczegó³owe informacje pod numerami telefonów: , (012) ( tel. stacjonarny tylko w godz. popo³udniowych i wieczornych) lub na stronie internetowej: ZAK AD US UGOWO - PRODUKCYJNY R O M B E T TOMASZ PAW OWSKI Wysio³ek Luborzycki tel.: , Wykonuje: - szamba betonowe (Ekologiczne zbiorniki na nieczystoœci), które posiadaj¹ atest higieniczny Pañstwowego Zak³adu Higieny w Warszawie - przepusty drogowe - krêgi oraz inne us³ugi betoniarskie SKLEP WIELOBRAN OWY ISKRA IWONA KRZYWORZEKA UCZYCE 107 ZAPRASZA WSZYSTKICH PT. KLIENTÓW: Poniedzia³ek - Sobota: Niedziela: Oferujemy Pañstwu pe³ny asortyment artyku³ów spo ywczych, a tak e du y wybór chemii gospodarczej i innych artyku³ów gospodarstwa domowego. UWAGA!!! Zapraszamy równie do przysklepowego baru i ogródka, gdzie polecamy min. szeroki wybór zimnych napojów w tym lane piwo beczkowe! 11

12 Ubezpieczenia nowej generacji UDZIELAMY PO YCZEK GOTÓWKOWYCH R 3% T A AB LISY SZY NA W T O-MAX AU E.KORCALA STK IE PO WYSIO EK LUBORZYCKI, BARANÓWKA KOM.: WARSZTAT: (012) h SPRZEDA I WYMIANA OPON OBS UGA KLIMATYZACJI Blacharstwo - mechanika - lakiernictwo MYJNIA Serwis opon - wulkanizacja Auto - szyby, sprzeda, monta POMOC DROGOWA Diagnostyka laserowa uk³adów zawieszeñ Diagnostyka komputerowa elektroniczna i mechaniczna tel. (0-12) fax. (0-12) (wew. 13) WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Wiadomoœci Lokalne. Adres: Gminny Oœrodek Kultury, Kocmyrzów - Luborzyca, Tel wew Wydawca Gminny Oœrodek Kultury Redaktor Naczelny - Jerzy St. Kozik Foto - Jerzy St. Kozik Sk³ad, ³amanie - Janusz Stefañski Druk: GERN tel./fax Nie zamówionych materia³ów redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie równie prawo do skracania i zmiany tekstów oraz tytu³ów. Za treœæ reklam i artyku³ów sponsorowanych redakcja nie odpowiada.

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Informuje. miesiêcznik. Rady i Urzêdu Gminy. Nasza Trójwieœ l 1 11 LISTOPADA

Wójt Gminy Informuje. miesiêcznik. Rady i Urzêdu Gminy. Nasza Trójwieœ l 1 11 LISTOPADA LISTOPAD 2003 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 11 (124) ROK XI LISTOPAD 2003 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. ŒWIÊTO ZMAR YCH W majestatycznej ciszy cmentarnych ogrodów,

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja?

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? ARTYKU Y I ROZPRAWY Jakub Nawraca³a Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? W artykule dokonano oceny kwestii, czy fakt wyp³aty œwiadczeñ ze œrodków

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA...3 2. DEFINICJE...3 3. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz Pracownia Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Streszczenie Problem wypadkowoœci

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo