W NUMERZE MIÊDZY INNYMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W NUMERZE MIÊDZY INNYMI"

Transkrypt

1 Nr 19 (33) PaŸdziernik 2008 WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Egzemplarz bezp³atny BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GOSZCZA, GOSZYCE, G ÊBOKA, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA, OSOSKOWICE, UCZYCE, MACIEJOWICE, MARSZOWICE, PIETRZEJOWICE, PRUSY, RAWA OWICE, SADOWIE, SKRZESZOWICE, SULECHÓW, WIKTOROWICE, WILKÓW, WOLA LUBORZYCKA, WYSIO EK LUBORZYCKI, ZASTÓW. W NUMERZE MIÊDZY INNYMI PODPISANIE UMOWY NA REMONT DROGI ROLNICZEJ W DOJAZDOWIE PI KARSKA JESIEÑ FUNDAMENTY POD NOWY OŒRODEK ZDROWIA

2 PODISANA UMOWA W œrodê 24 wrzeœnia br. w Urzêdzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podpisana zosta³a umowa na realizacjê zadania: Remont drogi rolniczej w Dojazdowie. Realizowane zadanie obejmowaæ bêdzie wzmocnienie nawierzchni drogi kruszywem u lowym na trzech odcinkach o ³¹cznej d³ugoœci 880 mb, po³o enie nawierzchni mineralnobitumicznej na odcinku o d³ugoœci 475 mb i szerokoœci 3 mb; oczyszczenie rowów i przepustów, monta znaków drogowych. Umowa podpisana zosta³a z Przedsiêbiorstwem Robót In ynieryjno Drogowych Sp. z o. o. z siedzib¹ w Miechowie, ul. Rac³awicka 41 b, które reprezentowa³ pan in. Andrzej Grosicki - Prezes Zarz¹du. W imieniu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca umowê podpisa³ pan mgr in. Marek Jamborski Wójt Gminy oraz pani Halina Markiewicz Skarbnik Gminy. Powy sze zadanie realizowane bêdzie od dnia podpisania umowy (tj r.) do dnia r. Ca³kowity koszt jego wykonania wyniesie , 94 ( brutto ). GMINNE INWESTYCJE - OŒRODEK ZDROWIA w KOCMYRZOWIE Pomimo niesprzyjaj¹cej pogody, trwaj¹ prace przy budowie nowego Oœrodka Zdrowia w Kocmyrzowie. Wykonane zosta³y ju podstawowe roboty ziemne wraz z tzw. podbetonk¹. Obecnie trwaj¹ prace zbrojeniowe pod wykonanie tzw. ³awy czyli g³ównej p³yty betonowej na której wykonana zostanie konstrukcja nowego budynku Oœrodka Zdrowia. PRZETARGI W NASZEJ GMINIE I. Trwa postêpowanie przetargowe maj¹ce na celu wy³onienie wykonawcy zadania pn. Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych Przedmiotem w/w postêpowania jest prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz parkingów, placów na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sezonie zimowym 2008/2009. Zimowe utrzymanie dróg gminnych obejmuje tzw. akcjê czynn¹ czyli bezpoœredni¹ pracê sprzêtu w terenie i prowadzone bêdzie w systemie interwencyjnym, tzn. na polecenie osób odpowiedzialnych po stronie Urzêdu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za zimowe utrzymanie dróg.

3 PRZETARGI W NASZEJ GMINIE II.Gmina Kocmyrzów-Luborzyca og³osi³a przetarg nieograniczony na realizacjê zadania pn. : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach: Dojazdów i Krzysztoforzyce I etap W ramach realizacji w/w postêpowania przetargowego wykonywany bêdzie pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej o d³ugoœci 3496 mb. Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do dnia r. Miejsce sk³adania ofert : Urz¹d Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, Kocmyrzów, pok.36, II p. / zam. publiczne /. Termin sk³adania ofert : r., do godz Szczegó³owy opis przedmiotu zamówienia, warunki udzia³u w postêpowaniu przetargowym przedstawia dokumentacja przetargowa dostêpna na stronie internetowej Urzêdu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca : Orientacja Skala 1:10000 UWAGA! GOK Kocmyrzów-Luborzyca przypomina o trwaj¹cym konkursie fotograficznym. Szczegó³owe informacje dostêpne na stronie internatowej Urzêdu Gminy.

4 INFORMACJA URZÊDU GMINY. Wszystkich zainteresowanych Mieszkañców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informujemy, e na stronie internetowej Urzêdu naszej Gminy dostêpny jest do wgl¹du Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. GMINNE KRYMINA KI sierpieñ - wrzesieñ 2008 r. 1.W dniu 17 sierpnia w uczycach mia³o miejsce w³amanie do samochodu osobowego marki Polonez, z którego sprawca dokona³ kradzie y radioodtwarzacza o wartoœci kilkuset z³otych. 2.Dnia 21 sierpnia w sklepie spo ywczym w Luborzycy dwóch sprawców dokona³o kradzie y kawy o ³¹cznej wartoœci 420 z³otych. 3.W nocy z 20/21 sierpnia w Woli Luborzyckiej na terenie ogródka dzia³kowego, sprawca dokona³ w³amania do altanki letniskowej z której zabra³ pilarkê do drewna o wartoœci 720 z³otych. 4.W Wilkowie w nocy z 25/26 sierpnia mia³a miejsce kradzie 75 metrów przewodów napowietrznej linii telefonicznej na szkodê TP. SA. 5.W Zastowie, w dniu 29 sierpnia pod nieobecnoœæ domowników mia³o miejsce w³amanie do domu jednorodzinnego, gdzie sprawcy dokonali kradzie y mienia na kwotê kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. 6.W okresie pomiêdzy 3 a 6 wrzeœnia w Zastowie sprawca po uprzednim wyrwaniu ze œcian dokona³ kradzie y przewodów elektrycznych w nowobudowanym domu. Fot. R.A. 7.Dnia 13 wrzeœnia w Zastowie mia³o miejsce w³amanie do domu jednorodzinnego, gdzie sprawca dokona³ kradzie y mienia o wartoœci 1000 z³. 8.W nocy z 15/16 wrzeœnia w Prusach na terenie prywatnej posesji mia³o miejsce w³amanie do samochodu osobowego marki Renault sk¹d sprawca dokona³ kradzie y dokumentów i pieniêdzy o ³¹cznej wartoœci 1000 z³. 9.W nocy z 16/17 wrzeœnia w Wysio³ku Luborzyckim na terenie ogródka dzia³kowego sprawca dokona³ w³amania do altanki letniskowej, gdzie dokona³ kradzie y mienia o ³¹cznej wartoœci 1500 z³. 10.W okresie pomiêdzy 19 a 21 wrzeœnia w Kocmyrzowie sprawca po uprzednim w³amaniu do zak³adu fryzjerskiego i s¹siaduj¹cego z nim biura dokona³ kradzie y przedmiotów o ³¹cznej wartoœci 3500 z³otych. Komisarz M. Kowalik

5 PI KARSKA JESIEÑ W krakowskiej VI lidze pi³karskiej rozegrano ju dziewiêæ kolejek spotkañ. Reprezentuj¹cy nasz¹ Gminê w tej klasie rozgrywkowej pi³karze Soko³a Kocmyrzów zajmuj¹ 13 pozycjê wœród szesnastu wystêpuj¹cych w niej zespo³ów. Dru yna z Kocmyrzowa zdoby³a dotychczas tylko albo a 7 punktów i prawdopodobnie tak jak i w ubieg³ym sezonie do koñca rozgrywek bedzie walczyæ o unikniêcie spadku. Tegoroczna forma Soko³a przyprawia jego sympatyków o czêste skurcze serca. W ostatnich czterech spotkaniach pi³karze z Kocmyrzowa kolejno przegrali 0:8 z Lotnikiem Kryspinów, pokonali 6:3 dru ynê B³êkitnych Modlinica, przegrali na w³asnym boisku z Wieczyst¹ Kraków 2:3 a w ostatnim rozegranym spotkaniu zremisowali z Pogoni¹ Miechów 4:4. Na dodatek z pracy z pi³karzami Soko³a zrezygnowa³ doœwiadczony trener Leszek Tobik. Do koñca rundy jesiennej obowi¹zki trenera w dru ynie z Kocmyrzowa pe³ni³ bêdzie, jeden z najbardziej doœwiadczonych zawodników zespo³u Pawe³ Kopyœæ. Jak wiêc widaæ w kocmyrzowskim Sokole emocji tej jesieni nie brakuje. Z kolei wystêpuj¹ce w pi³karskiej klasie A zespo³y Kosynierów uczyce i Partyzanta Dojazdów plasuj¹ siê po dziesiêciu rozegranych spotkaniach w œrodkowej czêœci tabeli. Dru yna z uczyc z dorobkiem 15 punktów zajmuje siódme miejsce, a zespó³ z Dojazdowa dziesi¹te miejsce z trzynastoma zdobytymi punktami. Obydwa zespo³y w ostatniej rozegranej kolejce spotkañ odnios³y zwyciêstwa, Kosynierzy pokonali dru ynê Jutrzenki z Giebu³towa 4:1 a dru yna Partyzanta Dojazdów po pasjonuj¹cym spotkaniu zwyciê y³a Dragona Szczyglice 6:4. W rozgrywkach klasy B nasz¹ Gminê reprezentuj¹ natomiast pi³karze Stra aka Goszcza i Sparty Skrzeszowice. Na s³owa pochwa³y zas³uguj¹ debiutuj¹cy w tej klasie rozgrywek pi³karskich zawodnicy z Goszczy, którzy z dorobkiem 11 punktów zajmuj¹ siódme miejsce w tabeli. Niestety znacznie gorzej wiedzie siê w tym sezonie bardziej doœwiadczonej dru ynie ze Skrzeszowic. Pi³karze Sparty, którzy w dotychczas rozegranych spotkaniach zdobyli tylko piêæ punktów zamykaj¹ niestety tabelê krakowskiej klasy B. ZAPROSZENIE Uprzejmie informujemy, e w dniu 22 paÿdziernika 2008 r. (œroda), o godz , w Szkole Podstawowej w Luborzycy odbêdzie siê spotkanie twórców ludowych dzia³aj¹cych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wszystkich twórców ludowych serdecznie zapraszamy!!! Równoczeœnie informujemy, e w spotkaniu udzia³ wezm¹ Radni, cz³onkowie Komisji Zdrowia, Oœwiaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz przedstawiciele Gminnego Oœrodka Kultury.

6 PRAWO BUDOWLANE DLA KA DEGO - czêœæ I Procedura dotycz¹ca wykonania zjazdów - krok po kroku 1. Postanowienie dotycz¹ce mo liwoœci i warunków wykonania zjazdu z drogi gminnej mo na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej II piêtro, pokój Aby uzyskaæ w/w postanowienie osoba zainteresowana winna z³o yæ w Urzêdzie wype³niony wniosek, do którego nale y do³¹czyæ egzemplarz mapy z widoczn¹ dzia³k¹ drogow¹ oraz dzia³k¹ dla której ma byæ okreœlona dostêpnoœæ komunikacyjna a tak e potwierdzenie uiszczenia op³aty skarbowej w wysokoœci 10 z³. za dokonanie czynnoœci urzêdowej. W razie s³u ebnoœci przejazdu nale y do³¹czyæ tak e kopie aktu notarialnego ustanawiaj¹cego s³u ebnoœæ. 3. Na podstawie uzyskanego postanowienia nale y wykonaæ projekt zjazdu ( 5 egzemplarzy) przez uprawnionego projektanta bran y drogowej lub konstrukcyjnej. 4. Powy szy projekt nale y z³o yæ do uzgodnienia w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzêdu Gminy, pok. 25. Uzgodnienie wydawane jest w formie decyzji na lokalizacjê zjazdu. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w aktach sprawy. Razem z projektem nale y przed³o yæ tytu³ prawny do nieruchomoœci. Zjazdy do obs³ugi budynków mieszkalnych s¹ zwolnione z op³aty skarbowej. W przypadku innych obiektów b¹dÿ dzia³ki na której nie ma zlokalizowanego budynku op³ata skarbowa wynosi 82 z³. Potwierdzenie dokonania wp³aty nale y równie dostarczyæ do Urzêdu. 5. Decyzjê na wy³¹czenie gruntu z produkcji rolnej mo na uzyskaæ w Starostwie Powiatowym w Krakowie, Al. S³owackiego 20, Wydzia³ Geodezji III piêtro, gdzie wraz z wype³nionym wnioskiem nale y z³o yæ akt notarialny w³asnoœci ziemi, wypis z ewidencji gruntów i kopie wyrysu z map ewidencyjnych, projekt zagospodarowania z oznaczeniem obszaru do wy³¹czenia, wypis i wyrys z planu miejscowego 6. Nastêpnie nale y wyst¹piæ do Starosty Krakowskiego z wnioskiem o pozwolenie na budowê zjazdu. Do wniosku nale y nale y do³¹czyæ 4 egzemplarze projektu 7. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowê, nale y ponownie wyst¹piæ z wnioskiem do Urzêdu Gminy o zgodê na zajêcie pasa drogowego, powo³uj¹c siê na znak sprawy, pod któr¹ prowadzone by³o postêpowanie w sprawie lokalizacji zjazdu, która okreœla termin i warunki prowadzenia robót. Wszystkie kopie, które s¹ sk³adane do wniosku nale y potwierdziæ za zgodnoœæ z orygina³em. Uwaga!!! Informujemy, e rozpoczê³y siê przegl¹dy dróg gminnych, w zwi¹zku z tym sprawdzana jest legalnoœæ i prawid³owoœæ wykonania zjazdów z dróg gminnych. in M. Wawrzeñ UWAGA! KOMUNIKAT!!! Zarz¹d Ko³a nr. 4 Z.E. i R. Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, e w dniu r. o godz w Nowohuckim Centrum Kultury odbêdzie siê Przegl¹d Amatorskich Zespo³ów Œpiewaczych Z³ota Jesieñ. WeŸmie w nim udzia³ zespó³ wokalny Emerytki, dzia³aj¹cy przy Kole nr.4. Wszystkich chêtnych serdecznie ZAPRASZAMY!!! Za Zarz¹d Ko³a nr. 4 Przewodnicz¹ca Maria Szopa

7 Zasady szacowania szkód wyrz¹dzonych przez zwierzynê ³own¹. Temat odszkodowañ za szkody wyrz¹dzone w uprawach rolnych przez zwierzynê ³own¹, wyp³acanych rolnikom przez ko³a ³owieckie, od lat budzi emocje. Trudno czasemo kompromis na linii rolnik ko³o ³owieckie, ale do ugodowych sytuacji dochodziw przewadze. Warto podkreœliæ, e ³owiectwo jest nieod³¹cznym elementem ochrony œrodowiska przyrodniczego. Zwierzyna w stanie wolnym i ywym jest w³asnoœci¹ skarbu pañstwa, a wiêc nas wszystkich. Nadleœnictwa w ca³ej Polsce, wbrew opiniom, realizuj¹c gospodarkê leœn¹, partycypuj¹ tym samym w to, aby szkody ³owieckie by³yw mo liwy sposób minimalizowane. Gospodarka ³owiecka to, bowiem racjonalna hodowla i ochrona zwierzyny, a nie tylko strzelanie jak nam siê bardzo czêsto wydaje. Wielu rolników przekonuje siê, jakim problemem staje siê bezpoœrednie s¹siedztwo gospodarstwa rolnego z lasem. Zwierzyna leœna czêsto wyrz¹dza szkody nie tylkow uprawach rolnych, ale równie w sk³adowanych p³odach rolnych. Zg³aszanie i szacowanie szkód wyrz¹dzonych przez zwierzêta ³owne jest procesem kilku etapowym i dla bardzo wielu rolników ma³o znanym. Zg³oszenie powsta³ej szkody musi byæ dokonane w formie pisemnej w terminie 7 dni od jej powstania do uprawnionej osoby dzia³aj¹cej w imieniu w³aœciwego ko³a ³owieckiego. Informacje o takiej osobie mo na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy, poniewa na zarz¹dcy ko³a ³owieckiego ci¹ y obowi¹zek bie ¹cego informowania Urzêdu Gminy o osobach uprawnionych do przyjmowania tego typu zg³oszeñ. Kolejnym etapem jest dokonanie oglêdzin i wstêpne szacowanie strat, które powinno nast¹piæ w terminie 7 dni od dnia zg³oszenia szkody. W oglêdzinach strat bior¹ udzia³: upowa niony przedstawiciel ko³a ³owieckiego, poszkodowany oraz na ¹danie jednej ze stron przedstawiciel w³aœciwej terytorialnie izby rolniczej. Dodaæ nale y, i w przypadku nieobecnoœci poszkodowanego, zawiadomionego o terminie oglêdzin, szacowanie strat odbywa siê w ustalonym terminie. Czêstym b³êdem rodz¹cym sytuacje sporne jest brak uczestnictwa w oglêdzinach przedstawiciela izby rolniczej.z oglêdzin sporz¹dza siê protokó³, który podpisuje szacuj¹cy, poszkodowany oraz przedstawiciel izby rolniczej w przypadku, kiedy jest obecny. Ostatnim etapem przy ustalaniu wysokoœci odszkodowania jest dokonanie ostatecznego szacowania szkody, które powinno nast¹piæ na dzieñ przed uprz¹tniêciem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy. Rola Urzêdu Gminy w procesie odszkodowaniaza szkody ³owieckie ogranicza siê w pocz¹tkowym etapie do funkcji informacyjnej orazw póÿniejszym etapie do ewentualnej mediacji w sporze pomiêdzy w³aœcicielem lub dzier awc¹ gruntu a zarz¹dc¹ w³aœciwego ko³a ³owieckiego. Jedna ze stron konfliktu mo e wyst¹piæ do Urzêdu Gminy o podjêcie mediacji w celu polubownego za³atwienia sporu dotycz¹cego ustalenia wysokoœci odszkodowania za poniesione straty. W przypadku braku porozumienia stron co do wysokoœci odszkodowania na drodze mediacji, rozstrzygniêcie sporu dokonuje siê na drodze s¹dowej. W tym miejscu warto dodaæ, i wysokoœæ odszkodowania ustalana jest na podstawie pomno enia rozmiaru szkody przez cenê skupu danego artyku³u rolnego. W przypadku, gdy nie jest prowadzony skup danego artyku³u, bierze siê pod uwagê obowi¹zuj¹ca w okresie szacowania cenê rynkow¹ wystêpuj¹c¹ w rejonie szkody. Szkody wyrz¹dzone przez dziki na ³¹kach i pastwiskach ustala siê w oparciu o wartoœæ utraconego plonu w danym sezonie wegetacyjnym oraz koszty doprowadzenia uszkodzonej powierzchni do stanu pierwotnego. Wyp³aty odszkodowañ dokonuj¹ dzier awcy obwodów

8 Zasady szacowania szkód wyrz¹dzonych przez zwierzynê ³own¹. ³owieckich w terminie 30 dni od dnia sporz¹dzenia protoko³u ostatecznego szacowania. Niniejsz¹ informacjê nt. odszkodowañ za szkody ³owieckie sporz¹dzono na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 15 lipca 2002 roku w sprawie sposobu postêpowania przy szacowaniu szkód oraz wyp³at odszkodowañ za szkody w uprawachi p³odach rolnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 126, poz. 1081) oraz w ustawie z dnia 13 paÿdziernika 1995r. Prawo ³owieckie (Dz. U. z 2005 r., Nr 127, poz. 1066). Informacje na temat procedury szacowania szkód wyrz¹dzonych przez zwierzynê ³own¹ mieszkañcy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca mog¹ uzyskaæ w Referacie Rolnictwai Gospodarki Gruntami pod telefonem wew. 16. K. Kolarski PODZIÊKOWANIE W dniu r. odby³o siê spotkanie z okazji Dnia Seniora, zorganizowane przez Zarz¹d Rejonowy P.Z.R.I i E. W Nowej Hucie dla delegatów z 24 Kó³. Spotkanie to odby³o siê w Baranówce. W zwi¹zku z powy szym sk³adam serdeczne podziêkowania Zarz¹dowi Ko³a nr.4, Paniom A. Bubak, B. Kaczmarczyk, B. ylskiej, Z. Perek, H. Chocho³ek, A. Konias, G. Dubiel, M. Szopa, S. Sitko, oraz Panom S. PrzewoŸniak,E. Juszczyk, T. Filipek, W. Derus, P. Dys za pomoc w zorganizowaniu spotkania. Przewodnicz¹ca Zarz¹du Rejonowego P.Z.R.I i E. w Krakowie Nowej Hucie Leokadia Pawlus INFORMACJA GOPS KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy informuje, e doroœli mieszkañcy gminy ze zdiagnozowanym autyzmem mog¹ wzi¹æ nieodp³atnie udzia³ w realizowanym przez krakowsk¹ Fundacjê Wspólnota Nadziei projekcie maj¹cym na celu przygotowanie ich do podjêcia zatrudnienia. Program przewiduje zarówno poradnictwo zawodowe, jak i kszta³towanie umiejêtnoœci nawi¹zywania kontaktów oraz poruszanie siê na obecnym rynku pracy. Osoby zainteresowane przyst¹pieniem do projektu proszone s¹ o kontakt z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy lub te bezpoœrednio skontaktowaæ siê z fundacj¹ (nr tel. 012/ ). Wiêcej informacji mo na uzyskaæ na stronie internetowej: UWAGA! PRACA DLA KA DEGO!!!! SPRZEDA BEZPOŒREDNIA WYSOKIE ZAROBKI UZALE NIONE OD SAMEGO SIEBIE MO LIWOŒÆ KARIERY I SZYBKIEGO AWANSU!!! ZADZWOÑ! W GODZ

9 GMINNY OŒRODEK POMOCY SPO ECZNEJ INFORMUJE: Œwiadczenia Funduszu Alimentacyjnego cz. I Gdzie z³o yæ wniosek o œwiadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wniosek o przyznanie œwiadczeñ z FA, w odró nieniu od wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej, nale y z³o yæ nie u komornika prowadz¹cego postêpowanie egzekucyjne lecz bezpoœrednio w urzêdzie gminy lub miasta w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania osoby ubiegaj¹cej siê o œwiadczenie albo w oœrodku pomocy spo³ecznej, je eli w danej gminie oœrodek ten realizuje œwiadczenia z FA. Formularze wniosków udostêpnia w naszej gminie: Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Komu przys³uguj¹ œwiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Osob¹ uprawnion¹ do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: œwiadczenie z FA) jest dziecko, które ma zas¹dzone od rodzica alimenty (mog¹ to byæ równie alimenty na podstawie ugody zawartej przed s¹dem), je eli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Œwiadczenia z FA przys³uguj¹ na dziecko do ukoñczenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze œwiadczenia przys³uguj¹ do ukoñczenia 25 lat pod warunkiem, e uczy siê w ono szkole lub szkole wy szej. Na dziecko posiadaj¹ce orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, którego rodzic nie p³aci zas¹dzonych alimentów, œwiadczenia przys³uguj¹ bez wzglêdu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, je eli w okresie dwóch miesiêcy przed z³o eniem wniosku o œwiadczenie z FA komornik nie wyegzekwowa³ pe³nej nale noœci z tytu³u zaleg³ych i bie ¹cych zobowi¹zañ alimentacyjnych. Bezskutecznoœæ egzekucji potwierdza komornik s¹dowy odpowiednim zaœwiadczeniem. Mo na je od komornika uzyskaæ samemu lub wyst¹piæ o ich uzyskanie przez organ w³aœciwy wierzyciela tj: urz¹d gminy lub oœrodek pomocy spo³ecznej, w którym osoba ubiega siê o œwiadczenie z FA (w jednych gminach œwiadczenie przyznaje urz¹d gminy w innych oœrodek pomocy spo³ecznej). W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdy d³u nik mieszka za granic¹, w celu potwierdzenia bezskutecznoœci egzekucji, do wniosku o przyznanie œwiadczenia z FA wnioskodawca musi do³¹czyæ odpowiednie zaœwiadczenie z s¹du okrêgowego (lub innego w³aœciwego s¹du) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzaj¹ce bezskutecznoœæ egzekucji zas¹dzonych alimentów lub niemo noœæ prowadzenia egzekucji. Aby nabyæ prawo do œwiadczenia z FA dziecko, które ma zas¹dzone alimenty nie musi byæ wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do œwiadczenia z FA przys³uguje te na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawar³ kolejny zwi¹zek ma³ eñski, yje w nieformalnym zwi¹zku lub m¹ / ona nie p³aci zas¹dzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowi¹zany do alimentacji nie jest wliczany do sk³adu rodziny, wiêc jego dochód nie jest brany pod uwagê przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do œwiadczenia z FA. Dochód uprawniaj¹cy do œwiadczeñ. Prawo do œwiadczenia z FA przys³uguje, je eli przeciêtny miesiêczny dochód netto na osobê w rodzinie w roku poprzedzaj¹cym okres œwiadczeniowy nie przekracza 725 z³. Ustalaj¹c prawo do œwiadczenia z FA na okres od 1 paÿdziernika 2008 r. do 30 wrzeœnia 2009 r. brany jest pod uwagê dochód uzyskany przez cz³onków rodziny w 2007 r

10 Ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej rolników (OC) zabezpiecza interesy osób poszkodowanych w przypadku szkód spowodowanych przez rolników, w zwi¹zkuz posiadaniem gospodarstwa rolnego. Pojêcie szkód zwi¹zanych z posiadaniem gospodarstwa rolnego jest wzglêdnie szerokie, bo dotyczy zarówno szkód zwi¹zanych bezpoœrednioz pracami polowymi (opryski chemiczne, ruch maszyn, itp.), jak równie szkód, których wyrz¹dzenie pozostaje w zwi¹zku z ruchem na drodze publicznej (ruch pojazdów zaprzêgowych, pêdzenie zwierz¹t, itp.). Istot¹ obowi¹zkowego ubezpieczenia budynków rolniczych jest zagwarantowanie posiadaczowi gospodarstwa rolnego œrodków finansowych na odtworzenie lub naprawianie w tych budynkach szkód, powsta³ych wskutek ognia i innych zdarzeñ losowych trudno przewidywalnych np.: powodzi, huraganu lub piorunu. Kwestiê ubezpieczenia OC rolnikówi budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeñ losowych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Podmiotami zobowi¹zanymi do zawarcia umów ubezpieczeñ obowi¹zkowych w rolnictwie,z wybranymi zak³adami ubezpieczeñ, s¹ rolnicy, czyli osoby fizyczne, w których posiadaniu lub wspó³posiadaniu znajduje siê gospodarstwo rolne tj. obszar u ytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako u ytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczaj¹cy ³¹cznie powierzchniê 1,0 ha, je eli podlega on w ca³oœci lub w czêœci opodatkowaniu podatkiem rolnym,a tak e obszar takich u ytków i gruntów, niezale nie od jego powierzchni, je eli jest prowadzona na nich produkcja rolna, stanowi¹ca dzia³ specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nale y podkreœliæ, e posiadanie gospodarstwa rolnego nie musi wi¹zaæ siê z prawem w³asnoœci, wiêc zobowi¹zanym do zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest tak e dzier awca, najemca czy u ytkownik gospodarstwa rolnego. Umowa ubezpieczenia OC rolników oraz budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa od ognia i innych zdarzeñ losowych zawiera jest na 12 miesiêcy, a nie na okres roku kalendarzowego. Umowa taka jest automatycznie zawierana na kolejne 12 miesiêcy, jeœli rolnik nie póÿniej ni na jeden dzieñ przed up³ywem tego okresu nie powiadomi na piœmie zak³adu ubezpieczeñ o jej wypowiedzeniu. Obowi¹zek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objêcia w posiadanie gospodarstwa, dotyczy to tak e tych sytuacji, gdy rolnik oddaje w posiadanie czêœæ swojego gospodarstwa, jeœli ta czêœæ równie stanowi samodzielne gospodarstwo. Rolnik, który nie spe³ni obowi¹zku zawarcia obowi¹zkowej umowy ubezpieczenia jest obowi¹zani wnieœæ op³atê, której wysokoœæ wynosi: w ubezpieczeniu OC rolników- równowartoœæ 30 euro (w roku 2008 jest to 110 z³) i w ubezpieczeniu budynków rolniczych - równowartoœæ w z³otych 100 euro (w roku 2008 jest to 360 z³). Wniesienie tej op³aty nie powoduje udzielenia rolnikowi ochrony ubezpieczeniowej i nie zwalnia go z obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia, zatem ka de ujawnienie braku tej ochrony oznacza kolejne obci¹ enie rolnika dolegliw¹ op³at¹ karn¹. Spowodowanie przez nie ubezpieczonego w zakresie OC rolnika szkody, pozostaj¹cejw zwi¹zku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, skutkuje wyp³aceniem osobie poszkodowanej odszkodowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Fundusz po zaspokojeniu roszczeñ poszkodowanych osób, wystêpuje do rolnika o zwrot wyp³aconego odszkodowania. W zwi¹zku z powy szym Urz¹d Gminy Kocmyrzów-Luborzyca apeluje o dopilnowanie wype³nienia obowi¹zku ubezpieczenia. Szczegó³owe informacje na temat ubezpieczeñ obowi¹zkowych znajd¹ Pañstwo na stronie K. Kolarski 10 Urz¹d Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje o obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i ubezpieczenia budynków rolniczych.

11 CENTRUM JÊZYKA ANGIELSKIEGO MASTER ZAPRASZA na kursy jêzyka angielskiego dla dzieci, m³odzie y i doros³ych OFERUJEMY wszystkie poziomy zaawansowania Ma³e grupy jêzykowe ( 6 8 osób ) zni ki dla sta³ych s³uchaczy zni ki na podrêczniki bezp³atne konsultacje z lektorem prowadz¹cym Pocz¹tek zajêæ : 8 wrzeœnia 2008 roku w Szkole Podstawowej w Luborzycy Szczegó³owe informacje pod numerami telefonów: , (012) ( tel. stacjonarny tylko w godz. popo³udniowych i wieczornych) lub na stronie internetowej: ZAK AD US UGOWO - PRODUKCYJNY R O M B E T TOMASZ PAW OWSKI Wysio³ek Luborzycki tel.: , Wykonuje: - szamba betonowe (Ekologiczne zbiorniki na nieczystoœci), które posiadaj¹ atest higieniczny Pañstwowego Zak³adu Higieny w Warszawie - przepusty drogowe - krêgi oraz inne us³ugi betoniarskie SKLEP WIELOBRAN OWY ISKRA IWONA KRZYWORZEKA UCZYCE 107 ZAPRASZA WSZYSTKICH PT. KLIENTÓW: Poniedzia³ek - Sobota: Niedziela: Oferujemy Pañstwu pe³ny asortyment artyku³ów spo ywczych, a tak e du y wybór chemii gospodarczej i innych artyku³ów gospodarstwa domowego. UWAGA!!! Zapraszamy równie do przysklepowego baru i ogródka, gdzie polecamy min. szeroki wybór zimnych napojów w tym lane piwo beczkowe! 11

12 Ubezpieczenia nowej generacji UDZIELAMY PO YCZEK GOTÓWKOWYCH R 3% T A AB LISY SZY NA W T O-MAX AU E.KORCALA STK IE PO WYSIO EK LUBORZYCKI, BARANÓWKA KOM.: WARSZTAT: (012) h SPRZEDA I WYMIANA OPON OBS UGA KLIMATYZACJI Blacharstwo - mechanika - lakiernictwo MYJNIA Serwis opon - wulkanizacja Auto - szyby, sprzeda, monta POMOC DROGOWA Diagnostyka laserowa uk³adów zawieszeñ Diagnostyka komputerowa elektroniczna i mechaniczna tel. (0-12) fax. (0-12) (wew. 13) WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Wiadomoœci Lokalne. Adres: Gminny Oœrodek Kultury, Kocmyrzów - Luborzyca, Tel wew Wydawca Gminny Oœrodek Kultury Redaktor Naczelny - Jerzy St. Kozik Foto - Jerzy St. Kozik Sk³ad, ³amanie - Janusz Stefañski Druk: GERN tel./fax Nie zamówionych materia³ów redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie równie prawo do skracania i zmiany tekstów oraz tytu³ów. Za treœæ reklam i artyku³ów sponsorowanych redakcja nie odpowiada.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; Zaù¹cznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJ CY: Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Nazwa (Firma) Wykonawcy:., Adres siedziby:, Adres do korespondencji:, Tel. -...;

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Załącznik nr 1 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (poz. 2229) Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny Załącznik do Zarządzenia Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY

Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY Komu przysługuje zasiłek rodzinny? Przysługuje on: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, który wystąpił z wnioskiem

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku.

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku. Szczecin, dnia 20 lipca 2011 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie WK-0913-1026/33/D/2011 Szanowny Pan Jan Andrusieczko Prezes Ludowego Klubu Sportowego Mewa Resko Uprzejmie informuję Pana

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 2. Og asza przetarg nieograniczony na wykonanie prac : docieplenie stropodachów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U R E G U L A M I N P R Z E T A R G U na sprzedaż wartości niematerialnych Hotel System Management Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków sygn.akt VIII

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Modernizacji zblokowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy, ul. Jana III Sobieskiego 15a - pokój nr 4 (I piętro) poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30, środa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA z 6 2015-11-25 14:40 Jastrzębie-Zdrój: Kompleksowe ubezpieczenie dla Miasta Jastrzębie-Zdrój Numer ogłoszenia: 319352-2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Umowa Ośrodek/PIT/../2013. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477

Umowa Ośrodek/PIT/../2013. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 Umowa Ośrodek/PIT/../2013 zawarta w dniu 18.07.2013 roku w Istebnej pomiędzy: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Wiesław Olechowski Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Lublin, 25 marca 2011r. 1 Akty prawne USTAWA z

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Brzeg: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU data zamieszczenia: 02.11.2010r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2009-03-06 10:45 Jaraczewo: Świadczenie usług transportowych i robót ziemnych w 2009 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ;

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ; brzmienie od 2008 04 14 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 240, poz.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Remont dachu, przebudowa wentylacji mechanicznej w centralnym laboratorium, remont pomieszczeń i korytarza oraz remont klatki schodowej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo