Doradztwo regulacyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doradztwo regulacyjne"

Transkrypt

1 Doradztwo regulacyjne Definicja, moŝliwości, skuteczność dr Marcin Matczak dr Tomasz Zalasiński Piotr Pawłowski Domański Zakrzewski Palinka Warszawa, 26 listopada 2008r. 1

2 Wprowadzenie Tradycyjne i nowoczesne metody wpływu na treść prawa 2

3 Przykłady wypowiedzi przedsiębiorców, które mają przekonać rząd do odstąpienia od niekorzystnych zmian w regulacjach dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (argumentacja ideologiczna): Analizowanemu przepisowi moŝna zarzucić brak ochrony waŝnego interesu publicznego, który wymagałby odejścia od jednej z podstawowych zasad ustrojowych państwa, ochrony własności. Proponowane rozwiązania będą niszczyć rynek, stworzą nowe obszary zagroŝeń korupcyjnych i doprowadzą wprost do bardzo istotnych szkód, w tym do zdecydowanego podwyŝszenia cen leków dla pacjentów i ograniczenia dostępności leków. 3

4 Przykłady argumentacji przedstawianej rządowi przez przedsiębiorców (argumentacja ekonomiczna): W ostatnim czasie obserwujemy takŝe problemy ze znalezieniem i zatrudnieniem kadry z odpowiednim przygotowaniem zawodowym. ( ) apteki borykają się z problemami ekonomicznymi. Są rejony kraju, gdzie kończą one swą działalność bądź są przejmowane przez większe podmioty gospodarcze. Jest to «skok na publiczna kasę» dokonywany przez duŝe firmy producenckie i dystrybucyjne. 4

5 Wnioski 1. Wskazane powyŝej dwie metody argumentacji odwołują się do ogólników (argumentacja ideologiczna) lub przedstawiają przedsiębiorców jako osoby pokrzywdzone (argumentacja ekonomiczna). 2. Argumentacja stosowana przez przedsiębiorców odwołuje się głownie do emocji, a nie do informacji merytorycznych, przez co moŝe być dla rządu lub parlamentu mało przekonująca. 3. Trudno oczekiwać, aby po przedstawieniu takiej argumentacji rząd odstąpił od swoich planów i przychylił się do postulatów przedsiębiorców. 5

6 Doradca regulacyjny rzecznik interesu przedsiębiorcy W obliczu rosnącego ryzyka legislacyjnego i inflacji prawa, przedsiębiorcy potrzebna jest pomoc wyspecjalizowanego doradcy, który wesprze go swoją wiedzą i doświadczeniem nie tylko w procesie stosowania prawa, ale znacznie wcześniej, gdyŝ juŝ w procesie jego tworzenia. Skuteczna ochrona interesu przedsiębiorcy, w szczególności w branŝach regulowanych, wymaga fachowych działań prowadzonych w trakcie konsultacji społecznych projektów aktów prawnych oraz stałego monitoringu zmian ustawodawstwa. Ochronę taką moŝe zapewnić jedynie profesjonalny doradca regulacyjny. 6

7 Dlaczego doradztwo regulacyjne jest potrzebne? Efekty działalności prawodawcy są coraz gorszej jakości (potwierdzają to zarówno teoretycy, jak i praktycy obrotu prawnego, zob. np. Raport Rady Legislacyjnej o stanie prawa z 2005 r.). Narasta proces inflacji prawa. Prawodawca w coraz większym stopniu reguluje działalność przedsiębiorcy. Zmiany prawa wprowadzane są poprzez częste fragmentaryczne nowelizacje. Nowe prawo tworzone jest przede wszystkim w celu realizacji doraźnych celów politycznych, a nie w wyniku rzeczywistej potrzeby społecznej i ekonomicznej. Brak sprawnie działającego systemu oceny skutków projektowanych unormowań oraz kompleksowego procesu konsultacji społecznych projektów aktów normatywnych. Brak badań postlegislacyjnych, pozwalających ocenić faktyczny wpływ nowego prawa na obrót prawny. Wszystko to powoduje, Ŝe przedsiębiorca nie jest w stanie zorientować się w zmieniającym się systemie prawnym, a prawo często tworzy zbędne obciąŝenia dla przedsiębiorcy. 7

8 Kto potrzebuje doradcy regulacyjnego? Przy obecnym stopniu skomplikowania systemu prawnego oraz dynamice zmian legislacyjnych, doradca regulacyjny jest niezbędny dla przedsiębiorcy prowadzącego swoją działalność w branŝy: energetycznej ubezpieczeniowej farmaceutycznej produkcji Ŝywności produkcji wyrobów tytoniowych i alkoholowych, a takŝe we wszelkich innych dziedzinach sensytywnych społecznie Wskazane wyŝej obszary działalności gospodarczej są szczególnie wraŝliwe na błędy ustawodawcy, które wprost przekładają się na wyniki finansowe przedsiębiorców 8

9 Współpraca doradcy regulacyjnego z prawnikiem branŝowym Doradztwo regulacyjne wymaga stałej współpracy prawników specjalizujących się w procesie tworzenia prawa oraz prawników specjalistów danej branŝy. Zespół Doradztwa Regulacyjnego stale współpracuje z innymi zespołami Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (np. Zespołem Prawa Farmaceutycznego i Biotechnologii, Zespołem Prawa Energetycznego, Zespołem Prawa Ochrony Środowiska). Ponadto nasz Zespół współpracuje z autorytetami w róŝnych dziedzinach prawa i ekonomii, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. 9

10 Na czym polega doradztwo regulacyjne? Doradca regulacyjny świadczy pomoc prawną w zakresie: analizy obowiązujących unormowań prawnych, oceny projektowanych regulacji prawnych. Kryteria oceny obowiązujących lub przyszłych regulacji prawnych: racjonalność istniejącego lub przyszłego prawa (relacja korzyści społecznych i gospodarczych do kosztów osiągnięcia tych korzyści), wywarzenie interesów przedsiębiorców i interesów państwa i rządu, zgodność istniejącego lub przyszłego prawa z Konstytucją, zgodność istniejącego lub przyszłego prawa z unormowaniami Unii Europejskiej, właściwe przeprowadzenie Oceny Skutków Regulacji na etapie przygotowania projektu aktu prawnego, prawidłowe przeprowadzenie konsultacji społecznych podczas projektowania unormowań prawnych. 10

11 Celem doradcy regulacyjnego jest: minimalizacja ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej związanego ze zmianą prawa; znalezienie kompromisu między interesami przedsiębiorcy a interesami państwa; przekonanie organów władzy publicznej lub innych podmiotów do racji leŝących po stronie przedsiębiorcy. W tym celu doradca regulacyjny prezentuje analizy prawne i ekonomiczne: przedstawicielom rządu, członkom władzy ustawodawczej, przedstawicielom róŝnych grup społecznych i organizacji pozarządowych, stowarzyszeniom biznesowym oraz izbom gospodarczym; zapewnienie proporcjonalności ingerencji państwa w interesy przedsiębiorcy. 11

12 Doradztwo regulacyjne daje przedsiębiorcom następujące moŝliwości: rozpoznanie i kontrolę ryzyka legislacyjnego, informacje na temat kierunków zmian prawodawczych dotyczących przedmiotu działalności przedsiębiorcy, kontrolę nad przebiegiem prac nad tymi zmianami, odpowiednio wczesne przystosowanie swojej działalności do nowego otoczenia prawnego, wpływanie prawnie dozwolonymi środkami na kształt przygotowywanych regulacji prawnych, w razie takiej potrzeby, doprowadzenie do zmiany lub uchylenia obowiązujących regulacji prawnych, bądź (w przypadku istnienia takich podstaw) zakwestionowania ich konstytucyjności lub zgodności z prawem Unii Europejskiej. 12

13 W ramach doradztwa regulacyjnego moŝliwe jest podjęcie następujących działań (narzędzia doradcy regulacyjnego): opracowanie raportów regulacyjnych, opinii prawnych i analiz dokonujących oceny aktów normatywnych z punktu widzenia wpływu na interesy gospodarcze, prowadzenie monitoringu legislacyjnego oraz informowanie o wszelkich zmianach prawa interesujących przedsiębiorców, oceny projektów oraz obowiązujących aktów normatywnych z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją RP oraz prawem UE, opracowywanie projektów stanowisk przedsiębiorcy kierowanych do organów władzy publicznej (np. w ramach prowadzonej oceny skutków regulacji), opracowanie projektów konkretnych rozwiązań normatywnych lub całych aktów normatywnych wraz z ich uzasadnieniami oraz prezentowanie ich organom władzy publicznej, parlamentarzystom oraz społeczeństwu. 13

14 Narzędzia doradcy regulacyjnego: wspieranie działań związanych z wykonywaniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, uczestnictwo w opracowywaniu uzasadnień projektów ustaw oraz oceny skutków regulacji, przygotowywanie wniosków lub skarg do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP określonej regulacji prawnej oraz reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, wsparcie przy prowadzeniu kampanii medialnych mających na celu promocję określonych rozwiązań normatywnych lub poddających krytyce rozwiązania przyjęte przez prawodawcę, wątpliwe z punktu widzenia interesów gospodarczych przedsiębiorców. 14

15 Raport regulacyjny i opinie prawne W ramach doradztwa regulacyjnego moŝliwe jest przygotowanie raportu regulacyjnego dokumentu zawierającego kompleksową analizę i wykładnię stanu prawnego, charakterystykę praktyki stosowania prawa oraz związanych z tym ryzyk dla przedsiębiorcy, a takŝe całokształt argumentacji prawnej oraz ekonomicznej wykazującej wady danego unormowania prawnego lub projektu ustawy. Raport regulacyjny jest głównym narzędziem doradcy regulacyjnego. Jego przygotowanie oraz udostępnienie przedstawicielom rządu, osobom pracującym nad projektami ustaw, parlamentarzystom oraz przedstawicielom grup społecznych, ma na celu wskazanie rzeczywistych skutków aktu normatywnego oraz jego ewentualnych wad. W ramach doradztwa regulacyjnego moŝliwe jest takŝe opracowywanie opinii prawnych, które w sposób szczegółowy analizują określone zagadnienie prawne interesujące przedsiębiorcę. 15

16 Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego i skargi konstytucyjne W sytuacji, gdy wszelkie inne narzędzia stosowane przez doradcę regulacyjnego nie przynoszą rezultatu, a akt normatywny jest niskiej jakości, godzi w podstawowe prawa i wolności przedsiębiorcy, powstaje konieczność zakwestionowania jego konstytucyjności. Zespół Doradztwa Regulacyjnego wielokrotnie wspierał przedsiębiorców oraz ich zrzeszenia w procesie konstruowania argumentacji zawartej we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego lub skargi konstytucyjnej oraz reprezentował ich przed Trybunałem. 16

17 Działania medialne Promując interesy przedsiębiorców oraz przemawiającą za nimi argumentację Zespół Doradztwa Regulacyjnego: opracowuje artykuły publicystyczne i naukowe, organizuje konferencje naukowe, tworzy instrumenty argumentacyjne prezentowane przez przedsiębiorcę w mediach, organizuje konferencje prasowe. W działaniach medialnych Zespół Doradztwa Regulacyjnego współpracuje z renomowanymi Agencjami PR. 17

18 Doradztwo regulacyjne nasze doświadczenia Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka wspólnie z Ernst &Young jest autorem raportu regulacyjnego poświęconego projektowi ustawy o podatku akcyzowym. Opracowaliśmy takŝe raport regulacyjny oceniający zgodność z Konstytucją RP, prawem Unii Europejskiej oraz zasadami techniki prawodawczej ustawy zaostrzającej warunki prowadzenia reklamy radiowej i telewizyjnej piwa. 18

19 Doradztwo regulacyjne nasze doświadczenia W ramach współpracy z Programem Sprawne Państwo, prowadzonym przez Ernst & Young, Zespół Doradztwa Regulacyjnego uczestniczy w opracowaniu Barometru Legislacyjnego. Barometr Legislacyjny stanowi opracowanie naukowe, w którym poddajemy cyklicznej analizie sprawność funkcjonowania Rady Ministrów oraz stopień realizacji planu legislacyjnego rządu. Na potrzeby Barometru prowadzimy stały monitoring ustawodawstwa. 19

20 Doradztwo regulacyjne nasze doświadczenia Na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości uczestniczyliśmy w pracach nad załoŝeniami projektów ustaw dotyczących ograniczenia kognicji sądów powszechnych, wprowadzenia nowych zasad powoływania sędziów sądów powszechnych oraz nowej ścieŝki kariery sędziego, opracowania nowych zasad naboru na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną oraz składania egzaminów uprawniających do wykonywania zawodów adwokata, radcy prawnego lub notariusza. Prawnicy Kancelarii uczestniczyli w charakterze ekspertów w konsultacjach społecznych projektu ustawy o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych pracowników w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego. Uczestniczyliśmy w pracy Komisji Przyjazne Państwo. 20

21 Doradztwo regulacyjne nasze doświadczenia Zespół Doradztwa Regulacyjnego wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji pracuje nad projektem ustawy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Prace nad tym projektem były takŝe przedmiotem expose Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Projekt ma zostać przekazany na ręce Prezesa Rady Ministrów podczas Wielkiej Gali Integracji w dniu 3 grudnia 2008r. 21

22 Doradztwo regulacyjne nasze doświadczenia Jesteśmy współautorami publikacji Ocena skutków regulacji poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy. Zespół Doradztwa Regulacyjnego opracowuje na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej analizę jakości OSR (Impact Assessment) dokonywanych przez polskiego ustawodawcę w okresie członkowstwa Polski w UE. Nasza analiza stanie się podstawą części Raportu UKIE o skutkach członkowstwa Polski w UE. 22

23 Doradztwo regulacyjne nasze doświadczenia Reprezentowaliśmy Izbę ZboŜowo Paszową w negocjacjach z ministerstwem Rolnictwa w związku z planowanym w 2004 r. wprowadzeniem opłaty sankcyjnej od nadmiernych zapasów zboŝa. Z planowanej wysokości opłaty, szacowanej na kilka milionów euro, w wyniku naszego doradztwa wysokość faktycznie pobranej opłaty wyniosła jedynie 83 tys. PLN. Doradzaliśmy Izbie Gospodarczej Handlowców, Przetwórców ZbóŜ i Producentów Pasz w zakresie oceny zgodności z prawem zakazu importu do Polski śruty sojowej genetycznie zmodyfikowanej, a takŝe wprowadzenia nowych obowiązków w zakresie etykietowania pasz. 23

24 Doradztwo regulacyjne nasze doświadczenia Doradzaliśmy branŝy farmaceutycznej w ramach tzw. sporu marŝowo-cenowego. W szczególności przygotowaliśmy argumentację konstytucyjną wskazującą na niedopuszczalność nakładania sankcji na podstawie ustawy o cenach, ze względu na niekonstytucyjność rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy. Nasze doradztwo zakończyło się uznaniem przez stronę rządową, Ŝe nałoŝenie sankcji było bezprawne. Opracowaliśmy opinię prawną dla Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych w przedmiocie oceny zgodności z prawem wydania przez Radę Miejską w Łodzi uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Łodzi zakazu korzystania w handlu detalicznym i działalności usługowej z jednorazowych i bezpłatnych toreb foliowych. Opublikowanie tej opinii było jednym z czynników, które zdecydowały, Ŝe Wojewoda Łódzki w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego uchylił tę uchwałę. 24

25 Doradztwo regulacyjne nasze doświadczenia Reprezentowaliśmy jedną z konfederacji pracodawców w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie wniosku o stwierdzenie niekonstytucyjności nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nasze doradztwo doprowadziło do sformułowania przez Trybunał Konstytucyjny korzystnej dla przedsiębiorców interpretacji przepisów dotyczących reklamy alkoholu. Reprezentowaliśmy wiodącego ubezpieczyciela w pracach nad nowelizacją ustaw regulujących działalność ubezpieczeniową, które miały wprowadzić niekorzystny dla branŝy sposób ustalania wysokości wypłacanych ubezpieczeń. Prace zakończyły się odstąpieniem od projektowanych zmian. 25

26 Doradztwo regulacyjne nasze doświadczenia Reprezentowaliśmy branŝę farmaceutyczną w pracach nad nowym Prawem farmaceutycznym w latach , w szczególności przygotowaliśmy argumentację regulacyjną w odniesieniu do art. 52 ust. 4, dotyczącego zasad traktowania reklamy leków jako publicznej w aspekcie podatkowym. Doradztwo zakończone zostało wprowadzeniem rozwiązania korzystnego dla przedsiębiorców, zgodnie z którym wszystkie wydatki na reklamę produktów leczniczych są traktowane jako wydatki nielimitowane. 26

27 Doradztwo dla Polskiej Izby Ubezpieczeń w zakresie podatku Religi case study

28 Zespół Doradztwa Regulacyjnego reprezentował Polską Izbę Ubezpieczeń w działaniach zmierzających w kierunku likwidacji tzw. podatku Religi. Nasze doradztwo prowadziliśmy w trzech płaszczyznach: argumentacji prawniczej pozytywnej (stworzenie rozwiązania legislacyjnego alternatywnego dla podatku Religi ), argumentacji prawniczej negatywnej (zakwestionowanie racjonalności, funkcjonalności i w konsekwencji konstytucyjności ustawy wprowadzającej podatek Religi ), promocji medialnej stanowiska Polskiej Izby Ubezpieczeń (opracowanie artykułów prasowych, uczestnictwo w konferencji naukowej). W dalszej części prezentacji wskaŝemy działania podejmowane w ramach doradztwa dla PIU.

29 Uczestnictwo w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich W toku prac parlamentarnych nad projektem ustawy wprowadzającym podatek Religi prawnicy Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka brali udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. Podczas tych posiedzeń prawnicy DZP, występując w roli przedstawicieli Polskiej Izby Ubezpieczeń: przedkładali analizy prawne (własne albo przygotowane przez zewnętrzne autorytety) oraz odpowiadali na pytania posłów oraz senatorów. Posiedzenia komisji sejmowych, w których brali udział prawnicy DZP, odbywały się w dniach: 27 lutego 2007 r., 14 marca 2007 r., 26 kwietnia 2007 r. (w pierwszym czytaniu) oraz w dniu 11 maja 2007 r. (w drugim czytaniu).

30 Uczestnictwo w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich Posiedzenia komisji senackich, w których brali udział prawnicy DZP, odbywały się w dniach: 29 maja 2007 r. oraz 19 czerwca 2007r. Nasze działania podczas posiedzeń komisji senackich spowodowały, Ŝe Biuro Legislacyjne Senatu w dniu 15 czerwca 2007 r. wydało opinię prawną, w której stwierdzono, ze podatek Religi narusza art. 217 Konstytucji RP.

31 Wystąpienie podczas konferencji prasowej Dlaczego <<ustawa OC>> nadaje się do kosza? W dniu 12 marca 2007 r. odbyła się konferencja prasowa Dlaczego <<ustawa OC>> nadaje się do kosza?. Podczas konferencji wspólne stanowisko na temat szkodliwości podatku Religi zajęli przedstawiciele ubezpieczycieli, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz przedstawiciele ubezpieczonych (Polski Związek Motorowy). Dr Marcin Matczak zaprezentował opinię na temat niezgodności podatku Religi z Konstytucją RP oraz z prawem Unii Europejskiej. Podatkowi Religii doktor Matczak zarzucił zwłaszcza niezgodność z zasadami: wyłączności ustawy w nakładaniu danin publicznych, proporcjonalności, równości oraz swobody świadczenia usług na obszarze Wspólnoty Europejskiej.

32 Przygotowywanie raportu regulacyjnego W czasie, w którym prawnicy DZP reprezentowali Polską Izbę Ubezpieczeń na posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, trwały prace nad raportem regulacyjnym dokonującym oceny podatku Religi pod względem zgodności z Konstytucją RP oraz prawem Unii Europejskiej. Raport regulacyjny zawierał równieŝ wyniki analiz ekonomicznych wpływu podatku Religi na sytuację gospodarczą kraju, konkurencyjność gospodarki, sytuację finansową zakładów ubezpieczeń oraz sytuację ekonomiczną kierowców (kwestia podwyŝszenia składek ubezpieczenia OC komunikacyjnego). Wszystkie kwestie prezentowane w raporcie regulacyjnym ujmowane były na tle ogólnej sytuacji panującej na rynku usług ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Raport regulacyjny został przesłany osobom odpowiedzialnym w rządzie za prace nad ustawą wprowadzającą podatek Religi oraz senatorom przed głosowaniem w Senacie w dniu 21 czerwca 2007 r.

33 Przygotowanie oraz publikacja artykułów prasowych W dniu 20 czerwca 2007 r. opublikowany został w dziale Gospodarka w Gazecie Wyborczej artykuł Marcina Matczak oraz Piotra Pawłowskiego pt. Bezprawny podatek Religi?. Autorzy tego artykułu dowodzili, Ŝe przekazywanie części składek z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na rzecz NFZ jest niezgodne z prawem wspólnotowym. Artykuł został publikowany na dzień przed głosowaniem w przedmiocie podatku Religi w Senacie.

34

35 Przygotowanie oraz publikacja artykułów prasowych W dniu 16 lipca 2007 r. Marcin Matczak oraz Piotr Pawłowski opublikowali w Gazecie Prawnej artykuł pt. Tylko kierowcy zapłacą za koszty leczenia. W artykule tym prezentowana była teza, Ŝe jeŝeli podatek Religi uznamy za daninę publiczną, to zgodnie z Konstytucją RP jego stawki powinny być ustalane w ustawie, a nie przez Ministra Zdrowia w formie rozporządzenia. Artykuł został opublikowany przed podpisaniem ustawy przez Prezydenta RP.

36

37 Pomoc merytoryczna udzielona na rzecz Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej RP dotyczą wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Prawnicy Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka udzielili pomocy Platformie Obywatelskiej przy przygotowywaniu wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy wprowadzającej podatek Religi. Podstawą naszego wkładu merytorycznego był wcześniejszy dorobek Kancelarii, zawarty zwłaszcza w raporcie regulacyjnym. Wniosek PO został złoŝony w Trybunale Konstytucyjnym w dniu 26 lipca 2007r., tj. dwa dni po ogłoszeniu ustawy wprowadzającej podatek Religi w Dzienniku Ustaw. Wniosek Konstytucyjny Platformy Obywatelskiej nie został jednak rozpoznany merytorycznie. Nastąpiło to jednak z przyczyn niezaleŝnych od Kancelarii ze względu na skrócenie kadencji Sejmu.

38 Przygotowanie rozwiązań alternatywnych wobec podatku Religi jako propozycji środowiska ubezpieczeniowego W dniu 16 kwietnia 2008 r. na konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń zaprezentowaliśmy, w imieniu całego środowiska ubezpieczeniowego, opracowane wcześniej załoŝenia alternatywnego wobec podatku Religi rozwiązania ustawodawczego.

39 Przygotowanie rozwiązań alternatywnych wobec podatku Religi jako propozycji środowiska ubezpieczeniowego ZałoŜeniem dla stworzenia rozwiązań alternatywnych było: zapewnienie Narodowemu Funduszowi Zdrowia dodatkowego źródła finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych ofiarom wypadków drogowych, stworzenie regulacji odpowiadającej standardom Konstytucji RP oraz podobnym regulacjom istniejącym w innych krajach UE, wywaŝenie interesów Narodowego Funduszu Zdrowia, sprawców wypadków komunikacyjnych oraz zakładów ubezpieczeń i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, stworzenie mechanizmu szybkiego, prostego i skutecznego realizowania roszczeń Narodowego Funduszu Zdrowia.

40 Przygotowanie rozwiązań alternatywnych wobec podatku Religi jako propozycji środowiska ubezpieczeniowego Biorąc za podstawę powyŝsze załoŝenia stworzyliśmy koncepcję roszczenia regresowego NFZ do ubezpieczycieli sprawców wypadków komunikacyjnych o zwrot wydatków poniesionych w związku z leczeniem ich ofiar. Koncepcja ta nawiązuje do podobnego roszczenia regresowego funkcjonującego w Niemczech. Wyniki badań opublikowaliśmy w materiałach, które ukazały się po wspomnianej konferencji (w formie prezentacji) oraz w Bibliotece Ubezpieczeniowej (lipiec 2008r.).

41 Przygotowanie rozwiązań alternatywnych wobec podatku Religi jako propozycji środowiska ubezpieczeniowego Opracowane przez nas rozwiązanie w stosunku do podatku Religi ma tę zaletę, Ŝe: nie budzi kontrowersji co do zgodności z Konstytucją, obciąŝa dodatkowymi kosztami jedynie te osoby, które przyczyniły się do zwiększenia wydatków NFZ, nakłada na NFZ obowiązki, które nie są istotnie większe niŝ w przypadku podatku Religi, wysokośćśrodków uzyskanych przez NFZ będzie bardziej odpowiadać rzeczywistym kosztom leczenia, projekt nie prowadzi do automatycznego powszechnego wzrostu wysokości składki ubezpieczeniowej OC komunikacyjnego.

42 Argumentacja prawnicza negatywna wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Ustawa wprowadzająca podatek Religi wzbudzała i wzbudza nadal nasze głębokie wątpliwości co do jej konstytucyjności. Z tego względu obok argumentacji konstruktywnej środowisko ubezpieczeniowe zdecydowało się złoŝyć ponowny (obok wcześniejszej inicjatywy PO) wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek ten został złoŝony przez Polskie Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, jako organizację zawodową. W chwili obecnej wniosek znajduje się w Trybunale Konstytucyjnym i oczekuje na rozpoznanie. Wnioskodawcę reprezentuje Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.

43 Projekt ustawy znoszącej podatek Religi Skutkiem argumentacji przygotowanej w ramach doradztwa regulacyjnego (pozytywnej, negatywnej oraz działań medialnych), a takŝe oczywistej niekonstytucyjności i dysfunkcjonalności podatku Religi, Rada Ministrów podjęła działania zmierzające do usunięcia tego obciąŝenia podatkowego z systemu prawnego. W swoich pracach nad projektem Ministerstwo Zdrowia istotnie czerpało z rozwiązań zaproponowanych przez nasz Zespół podczas konferencji zorganizowanej przez środowisko ubezpieczeniowe. Dało temu wyraz w uzasadnieniu projektu ustawy odwołując się wprost do naszych artykułów prasowych dotyczących podatku Religi. Ustawa znosząca podatek Religi została wniesiona do Sejmu w dniu 6 listopada 2008r. i uchwalona przez Sejm w III czytaniu 21 listopada. Rada Ministrów zdecydowała się objąć prace nad nią klauzulą pilności.

44 DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ NASZ ZESPÓŁ: dr Marcin Matczak Partner tel fax tel. bezp dr Tomasz Zalasiński Associate tel. bezp Piotr Pawłowski Associate tel. bezp

45 Nasze biura: Rondo ONZ Warszawa tel. 48 (22) fax 48 (22) ul. Paderewskiego Poznań tel. 48 (61) fax 48 (61) ul. Powstańców Śląskich Wrocław tel. 48 (71) fax 48 (71) Szosa Chełmińska Toruń tel. 48 (56) fax 48 (56) ul. Traugutta Łódź tel. 48 (42) fax 48 (42) Fotografie autorstwa pracowników kancelarii Domański Zakrzewski Palinka 45

Publikacja raportu regulacyjnego oceniającego konstytucyjność pakietu onkologicznego i pakietu kolejkowego

Publikacja raportu regulacyjnego oceniającego konstytucyjność pakietu onkologicznego i pakietu kolejkowego Publikacja raportu regulacyjnego oceniającego konstytucyjność pakietu onkologicznego i pakietu kolejkowego Opracowanie: Zespół Doradztwa Regulacyjnego Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka dla Naczelnej

Bardziej szczegółowo

Ocena zgodności z Konstytucją RP Ustawy OFE z 6.12.2013 r. - podstawowe wnioski. Dr Tomasz Zalasiński Radca prawny / Counsel DZP

Ocena zgodności z Konstytucją RP Ustawy OFE z 6.12.2013 r. - podstawowe wnioski. Dr Tomasz Zalasiński Radca prawny / Counsel DZP Ocena zgodności z Konstytucją RP Ustawy OFE z 6.12.2013 r. - podstawowe wnioski Warszawa, 18 lutego 2014 r. Dr Tomasz Zalasiński Radca prawny / Counsel DZP Ocena prawidłowości przebiegu procesu legislacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zakupu i modernizacji taboru kolejowego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dofinansowanie zakupu i modernizacji taboru kolejowego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie zakupu i modernizacji taboru kolejowego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Uwarunkowania udzielania pomocy w prawie polskim Aleksandra Auleytner Radca prawny, Senior Associate

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Wnioskodawca:

Warszawa. Wnioskodawca: Warszawa, 12 sierpnia 2016 r. TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Al. J. Ch. Szucha 12a 00-918 Warszawa Wnioskodawca: Grupa posłów na Sejm RP VIII kadencji według załączonej listy, Przedstawiciel grupy posłów: poseł

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT Julita Zimoch-Tuchołka, radca prawny, Partner Monika Malinowska-Hyla,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r.

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE

PRAWO FARMACEUTYCZNE PRAWO FARMACEUTYCZNE KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL od ponad 20 lat świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Z usług Kancelarii GESSEL

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2007 r.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2007 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2007 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Protokół rozbieżności do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej l. Art.420 MG, MAiC, MZ, MRiRW; MSZ MG, MAiC, MZ oraz MRiRW zgłaszają dotycząca niezasadności zmes1enia członkostwa

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. I. Podstawy ustrojowe

Stanowisko. I. Podstawy ustrojowe Stanowisko Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji publicznych projektów ustaw oraz ich założeń (tezy) I. Podstawy ustrojowe W

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia... 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dn.15.10.2008 r. USTAWA z dnia... 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r.

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-46-11 Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony?

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Program Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Na co zwrócić szczególną uwagę przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia (na przykładzie ubezpieczenia nieruchomości, OC przedsiębiorcy, ubezpieczenia D&O,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Mączyński przewodniczący Janusz Niemcewicz sprawozdawca Jadwiga Skórzewska-Łosiak Jerzy Stępień Marian Zdyb,

Andrzej Mączyński przewodniczący Janusz Niemcewicz sprawozdawca Jadwiga Skórzewska-Łosiak Jerzy Stępień Marian Zdyb, 8 POSTANOWIENIE z dnia 22 stycznia 2003 r. Sygn. akt K 44/01 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Mączyński przewodniczący Janusz Niemcewicz sprawozdawca Jadwiga Skórzewska-Łosiak Jerzy Stępień Marian

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13 SPIS TREŚCI Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha)........................................... 11 Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA..................................... 13 1. Niepołączalność mandatu poselskiego.....................................

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE Konferencja

ZAPROSZENIE Konferencja ZAPROSZENIE Konferencja W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy Mercer (Polska) Sp. z o.o. zapraszamy na konferencję pt. NOWOCZESNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY, CZYLI FUNDUSZ I NIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1128 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wdrażanie w Polsce. Rehabilitation value for societies in Europe

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wdrażanie w Polsce. Rehabilitation value for societies in Europe Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wdrażanie w Polsce Rehabilitation value for societies in Europe Warszawa, 7 października 2014 Droga do ratyfikacji Podpisanie Konwencji 30 marca 2007 Przegląd

Bardziej szczegółowo

Możliwe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o SKOK

Możliwe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o SKOK Możliwe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o SKOK Warianty rozwiązań w zależności od treści orzeczenia TK Marek P. Wędrychowski Zastrzeżenia Marek P. Wędrychowski, radca prawny,

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA INWESTYCJI W CENTRA BPO W POLSCE - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE

UWARUNKOWANIA INWESTYCJI W CENTRA BPO W POLSCE - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE UWARUNKOWANIA INWESTYCJI W CENTRA BPO W POLSCE - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE Julita Zimoch-Tuchołka 29 października 2008 r. 1 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Napływ zagranicznych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3. Prace nad regulacjami ustawowymi po wejściu w życie

Spis treści. 3. Prace nad regulacjami ustawowymi po wejściu w życie Spis treści 1. WPROWADZENIE...................................................... 13 1.1. Uwagi wstępne...................................................... 13 1.2. Dyskusje konstytucjonalistów (2003

Bardziej szczegółowo

Roszczenia odszkodowawcze a prawo medyczne

Roszczenia odszkodowawcze a prawo medyczne z zakresu: Roszczenia odszkodowawcze a prawo medyczne 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej Polsce, w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce IX Sympozjum EBHC 2014-12-15 Autor: Jakub Adamski Food for thought o The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries,

Bardziej szczegółowo

SĄD, ARBITRAś CZY MEDIACJA Jak najlepiej rozwiązywać spory gospodarcze

SĄD, ARBITRAś CZY MEDIACJA Jak najlepiej rozwiązywać spory gospodarcze SĄD, ARBITRAś CZY MEDIACJA Jak najlepiej rozwiązywać spory gospodarcze Paweł Lewandowski Radca prawny Domański Zakrzewski Palinka 6 listopada 2007 r., Warszawa Spór jako nieunikniony element rozwoju stosunków

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Plan konferencji Dlaczego zabieramy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI RZECZNIK PRASOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. Pan Tomasz Machała Redaktor Naczelny natemat.pl Na podstawie art. 31 a ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2000 r. Sygn. U. 5/00. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska przewodnicząca Jerzy Ciemniewski sprawozdawca Lech Garlicki

POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2000 r. Sygn. U. 5/00. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska przewodnicząca Jerzy Ciemniewski sprawozdawca Lech Garlicki 194 POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2000 r. Sygn. U. 5/00 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska przewodnicząca Jerzy Ciemniewski sprawozdawca Lech Garlicki po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przystanek Komunikacji Miejskiej

Przystanek Komunikacji Miejskiej Przystanek Komunikacji Miejskiej Informacja dotycząca projektu polegającego na budowie i utrzymaniu 1580 Wiat przystankowych w Warszawie w trybie ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi Magdalena

Bardziej szczegółowo

BL-112-133-TK/13 Warszawa, 30 grudnia 2013 r.

BL-112-133-TK/13 Warszawa, 30 grudnia 2013 r. BL-112-133-TK/13 Warszawa, 30 grudnia 2013 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2013 R. (SYGN. AKT K 35/12) DOTYCZĄCYM USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I. METRYKA ORZECZENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84 poz. 710 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity) Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Reżimów i zasad ponoszenia odpowiedzialności prawnej w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na tle nowej formy odpowiedzialności przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o organizacji rynku rybnego (druk nr 394)

Opinia do ustawy o organizacji rynku rybnego (druk nr 394) Warszawa, dnia 9 grudnia 2008 r. Opinia do ustawy o organizacji rynku rybnego (druk nr 394) I. Cel i przedmiot ustawy Celem uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w dniu 5 grudnia ustawy o organizacji rynku rybnego

Bardziej szczegółowo

Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa

Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz Warszawa, 2-2 - J_ - 20 I.7202.6.2M4.AWO Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa i PUBsCt-it'

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r.

Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-64-04 Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 19. 11. 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiana nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 stycznia 1998 r. Sygn. akt K. 9/97

POSTANOWIENIE z dnia 20 stycznia 1998 r. Sygn. akt K. 9/97 6 POSTANOWIENIE z dnia 20 stycznia 1998 r. Sygn. akt K. 9/97 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wojciech Sokolewicz przewodniczący Stefan J. Jaworski sprawozdawca Teresa Dębowska-Romanowska Wiesław Johann

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. (druk nr 1065)

Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. (druk nr 1065) Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 1065) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Projekt z dnia 28.08.2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. (druk nr 818)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. (druk nr 818) Warszawa, dnia 28 stycznia 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 818) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa ma na celu kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO REGULACYJNE:

DORADZTWO REGULACYJNE: DORADZTWO REGULACYJNE: jak firmy i rynkowi gracze mogą wpływać na kształt rozwiązań regulacyjnych Marcin Matczak Piotr Pawłowski Domański Zakrzewski Palinka 7 grudnia 2007, Warszawa Najczęściej stosowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie publicznym

Umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie publicznym Umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie publicznym Anna Glapa Senior Associate Warszawa, 12 października 2011 roku, IX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów- Kongres Skarbników 1 Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm sprawuje kontrolę

Bardziej szczegółowo

Wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej

Wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej Wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej Harmonogram działań ul. Świętokrzyska 12 00-960 Warszawa tel.: +48 22 694 55 58 fax :+48 22 694 44 41 www.sluzbacelna.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, określany dalej jako projekt, zmierza do osiągnięcia dwóch zasadniczych celów:

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. Ogólna charakterystyka projektu potrzeba i cel zgłoszenia autopoprawki

U Z A S A D N I E N I E. Ogólna charakterystyka projektu potrzeba i cel zgłoszenia autopoprawki U Z A S A D N I E N I E Ogólna charakterystyka projektu potrzeba i cel zgłoszenia autopoprawki Autopoprawką wprowadza się do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel ratyfikacji poprawki do Konwencji Konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach

Bardziej szczegółowo

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy.

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy. UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3207 Warszawa, 15 czerwca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Zgodnie

Bardziej szczegółowo

5/1/B/2009. POSTANOWIENIE z dnia 1 września 2008 r. Sygn. akt Tw 13/08

5/1/B/2009. POSTANOWIENIE z dnia 1 września 2008 r. Sygn. akt Tw 13/08 5/1/B/2009 POSTANOWIENIE z dnia 1 września 2008 r. Sygn. akt Tw 13/08 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Mazurkiewicz, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia Polskich

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury wakacyjnego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej Kancelaria Sejmu s. 1/108 tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z 2014 r. poz. 1662. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 1. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie.

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Termin 05 / 12 / 2014, godz. 9.00 17.00 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Kontakt: Joanna

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. PROJEKT Ustawa z dnia o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Art. 1. W ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawniczych baz danych Zajęcia nr 2

Obsługa prawniczych baz danych Zajęcia nr 2 Obsługa prawniczych baz danych Zajęcia nr 2 http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/ Prace legislacyjne Polski System Prawny semestr zimowy 2015/2016 Dr Sylwia Kotecka CBKE WPAiE, UWr System źródeł prawa Wejdź

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Pierwsza z proponowanych zmian dotyczy poszerzenia katalogu organizacji społecznych, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli i wstępować za ich zgodą do już toczących

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Odmowę podpisania ustawy motywuję następującymi względami:

Wniosek. Odmowę podpisania ustawy motywuję następującymi względami: Warszawa, dnia 2008 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek Na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odmawiam podpisania ustawy z dnia 17 października

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1 W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.1997.78.483) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Postępowanie przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jest postępowaniem toczącym się na wniosek osoby poszkodowanej/roszczącej.

Bardziej szczegółowo

Stan wojenny w świetle konstytucji SSN Antoni Górski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Stan wojenny w świetle konstytucji SSN Antoni Górski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Stan wojenny w świetle konstytucji SSN Antoni Górski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Stan wojenny został nareszcie oceniony i osądzony w kategoriach prawno konstytucyjnych przez kompetentny organ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne.

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne. Program Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne Cele szkolenia Celem szkolenia jest zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 75 poz. 376 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 1992 r. (W. 5/92)

Dz.U. 1992 Nr 75 poz. 376 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 1992 r. (W. 5/92) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1992 Nr 75 poz. 376 UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 1992 r. (W. 5/92) w sprawie wykładni art. 44 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075)

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) Warszawa, 31 stycznia 2014 r. Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) 1. Tezy opinii 1. Propozycja zmiany ustawy o systemie oświaty wymaga ponownego

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) Poznań, dnia 6 kwietnia 2015 r. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 13 maja 2016 r. DOLiS 033 148/16 Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 27 Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 27 Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 27 Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji.

Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji. Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji. Adw. Paulina Kieszkowska-Knapik 16 kwietnia 2014 r. Debata z cyklu Innowacje w systemie szczepień ochronnych - czy można

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa)

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) 1) Kiedy odbyły się obrady Okrągłego Stołu? 2) Na czym polegały najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Paulina Tyniec-Piszcz. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W ŚWIETLE WEJŚCIA POLSKI DO STREFY EURO wybrane aspekty prawne

Paulina Tyniec-Piszcz. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W ŚWIETLE WEJŚCIA POLSKI DO STREFY EURO wybrane aspekty prawne ZMIANY W FUNKCJONOWANIU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W ŚWIETLE WEJŚCIA POLSKI DO STREFY EURO wybrane aspekty prawne KLUCZOWE ZAGADNIENIA PRAWNE ASPEKTY WEJŚCIA POLSKI DO STREFY EURO KRYTERIA KONWERGENCJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Wyrok z 18 lutego 2004 r., P 21/02 NABÓR NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

Wyrok z 18 lutego 2004 r., P 21/02 NABÓR NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I APLIKACJĘ RADCOWSKĄ Wyrok z 18 lutego 2004 r., P 21/02 NABÓR NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I APLIKACJĘ RADCOWSKĄ Rodzaj postępowania: pytanie prawne sądu Inicjator: Naczelny Sąd Administracyjny Skład orzekający: pełny skład Zdania

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ (IX/ 2015 R.)

KONSULTACJE SPOŁECZNE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ (IX/ 2015 R.) KONSULTACJE SPOŁECZNE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ (IX/ 2015 R.) Dokument opracowany na potrzeby projektu W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej, realizowanego w ramach programu, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Anna Błaszczak Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345069-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2010/S 226-345069 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Lex Specialis

Statut Fundacji Lex Specialis Statut Fundacji Lex Specialis I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundacja Lex Specialis, zwana dalej Fundacją, ustanowiona notarialnie poświadczonym oświadczeniem woli Łukasza Lorentowicza o ustanowieniu fundacji,

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

Lewiatan zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego zmiany w OFE

Lewiatan zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego zmiany w OFE Lewiatan zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego zmiany w OFE Ponad 70 zmian w przepisach dotyczących OFE budzi wątpliwości konstytucyjne - wynika z raportu oceny zgodności z Konstytucją RP nowelizacji ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Andrysiak Ul. 90-368 Łódź

Pan Grzegorz Andrysiak Ul. 90-368 Łódź BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, 0 7 LIS. 2014 Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego VII.602.20.2014. JZ Pan Grzegorz Andrysiak Ul. 90-368 Łódź W odpowiedzi na Pana

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE. KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE. KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 18 grudnia 2007 r. Druk nr 14 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ o projekcie ustawy o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo