Doradztwo regulacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doradztwo regulacyjne"

Transkrypt

1 Doradztwo regulacyjne Definicja, moŝliwości, skuteczność dr Marcin Matczak dr Tomasz Zalasiński Piotr Pawłowski Domański Zakrzewski Palinka Warszawa, 26 listopada 2008r. 1

2 Wprowadzenie Tradycyjne i nowoczesne metody wpływu na treść prawa 2

3 Przykłady wypowiedzi przedsiębiorców, które mają przekonać rząd do odstąpienia od niekorzystnych zmian w regulacjach dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (argumentacja ideologiczna): Analizowanemu przepisowi moŝna zarzucić brak ochrony waŝnego interesu publicznego, który wymagałby odejścia od jednej z podstawowych zasad ustrojowych państwa, ochrony własności. Proponowane rozwiązania będą niszczyć rynek, stworzą nowe obszary zagroŝeń korupcyjnych i doprowadzą wprost do bardzo istotnych szkód, w tym do zdecydowanego podwyŝszenia cen leków dla pacjentów i ograniczenia dostępności leków. 3

4 Przykłady argumentacji przedstawianej rządowi przez przedsiębiorców (argumentacja ekonomiczna): W ostatnim czasie obserwujemy takŝe problemy ze znalezieniem i zatrudnieniem kadry z odpowiednim przygotowaniem zawodowym. ( ) apteki borykają się z problemami ekonomicznymi. Są rejony kraju, gdzie kończą one swą działalność bądź są przejmowane przez większe podmioty gospodarcze. Jest to «skok na publiczna kasę» dokonywany przez duŝe firmy producenckie i dystrybucyjne. 4

5 Wnioski 1. Wskazane powyŝej dwie metody argumentacji odwołują się do ogólników (argumentacja ideologiczna) lub przedstawiają przedsiębiorców jako osoby pokrzywdzone (argumentacja ekonomiczna). 2. Argumentacja stosowana przez przedsiębiorców odwołuje się głownie do emocji, a nie do informacji merytorycznych, przez co moŝe być dla rządu lub parlamentu mało przekonująca. 3. Trudno oczekiwać, aby po przedstawieniu takiej argumentacji rząd odstąpił od swoich planów i przychylił się do postulatów przedsiębiorców. 5

6 Doradca regulacyjny rzecznik interesu przedsiębiorcy W obliczu rosnącego ryzyka legislacyjnego i inflacji prawa, przedsiębiorcy potrzebna jest pomoc wyspecjalizowanego doradcy, który wesprze go swoją wiedzą i doświadczeniem nie tylko w procesie stosowania prawa, ale znacznie wcześniej, gdyŝ juŝ w procesie jego tworzenia. Skuteczna ochrona interesu przedsiębiorcy, w szczególności w branŝach regulowanych, wymaga fachowych działań prowadzonych w trakcie konsultacji społecznych projektów aktów prawnych oraz stałego monitoringu zmian ustawodawstwa. Ochronę taką moŝe zapewnić jedynie profesjonalny doradca regulacyjny. 6

7 Dlaczego doradztwo regulacyjne jest potrzebne? Efekty działalności prawodawcy są coraz gorszej jakości (potwierdzają to zarówno teoretycy, jak i praktycy obrotu prawnego, zob. np. Raport Rady Legislacyjnej o stanie prawa z 2005 r.). Narasta proces inflacji prawa. Prawodawca w coraz większym stopniu reguluje działalność przedsiębiorcy. Zmiany prawa wprowadzane są poprzez częste fragmentaryczne nowelizacje. Nowe prawo tworzone jest przede wszystkim w celu realizacji doraźnych celów politycznych, a nie w wyniku rzeczywistej potrzeby społecznej i ekonomicznej. Brak sprawnie działającego systemu oceny skutków projektowanych unormowań oraz kompleksowego procesu konsultacji społecznych projektów aktów normatywnych. Brak badań postlegislacyjnych, pozwalających ocenić faktyczny wpływ nowego prawa na obrót prawny. Wszystko to powoduje, Ŝe przedsiębiorca nie jest w stanie zorientować się w zmieniającym się systemie prawnym, a prawo często tworzy zbędne obciąŝenia dla przedsiębiorcy. 7

8 Kto potrzebuje doradcy regulacyjnego? Przy obecnym stopniu skomplikowania systemu prawnego oraz dynamice zmian legislacyjnych, doradca regulacyjny jest niezbędny dla przedsiębiorcy prowadzącego swoją działalność w branŝy: energetycznej ubezpieczeniowej farmaceutycznej produkcji Ŝywności produkcji wyrobów tytoniowych i alkoholowych, a takŝe we wszelkich innych dziedzinach sensytywnych społecznie Wskazane wyŝej obszary działalności gospodarczej są szczególnie wraŝliwe na błędy ustawodawcy, które wprost przekładają się na wyniki finansowe przedsiębiorców 8

9 Współpraca doradcy regulacyjnego z prawnikiem branŝowym Doradztwo regulacyjne wymaga stałej współpracy prawników specjalizujących się w procesie tworzenia prawa oraz prawników specjalistów danej branŝy. Zespół Doradztwa Regulacyjnego stale współpracuje z innymi zespołami Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (np. Zespołem Prawa Farmaceutycznego i Biotechnologii, Zespołem Prawa Energetycznego, Zespołem Prawa Ochrony Środowiska). Ponadto nasz Zespół współpracuje z autorytetami w róŝnych dziedzinach prawa i ekonomii, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. 9

10 Na czym polega doradztwo regulacyjne? Doradca regulacyjny świadczy pomoc prawną w zakresie: analizy obowiązujących unormowań prawnych, oceny projektowanych regulacji prawnych. Kryteria oceny obowiązujących lub przyszłych regulacji prawnych: racjonalność istniejącego lub przyszłego prawa (relacja korzyści społecznych i gospodarczych do kosztów osiągnięcia tych korzyści), wywarzenie interesów przedsiębiorców i interesów państwa i rządu, zgodność istniejącego lub przyszłego prawa z Konstytucją, zgodność istniejącego lub przyszłego prawa z unormowaniami Unii Europejskiej, właściwe przeprowadzenie Oceny Skutków Regulacji na etapie przygotowania projektu aktu prawnego, prawidłowe przeprowadzenie konsultacji społecznych podczas projektowania unormowań prawnych. 10

11 Celem doradcy regulacyjnego jest: minimalizacja ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej związanego ze zmianą prawa; znalezienie kompromisu między interesami przedsiębiorcy a interesami państwa; przekonanie organów władzy publicznej lub innych podmiotów do racji leŝących po stronie przedsiębiorcy. W tym celu doradca regulacyjny prezentuje analizy prawne i ekonomiczne: przedstawicielom rządu, członkom władzy ustawodawczej, przedstawicielom róŝnych grup społecznych i organizacji pozarządowych, stowarzyszeniom biznesowym oraz izbom gospodarczym; zapewnienie proporcjonalności ingerencji państwa w interesy przedsiębiorcy. 11

12 Doradztwo regulacyjne daje przedsiębiorcom następujące moŝliwości: rozpoznanie i kontrolę ryzyka legislacyjnego, informacje na temat kierunków zmian prawodawczych dotyczących przedmiotu działalności przedsiębiorcy, kontrolę nad przebiegiem prac nad tymi zmianami, odpowiednio wczesne przystosowanie swojej działalności do nowego otoczenia prawnego, wpływanie prawnie dozwolonymi środkami na kształt przygotowywanych regulacji prawnych, w razie takiej potrzeby, doprowadzenie do zmiany lub uchylenia obowiązujących regulacji prawnych, bądź (w przypadku istnienia takich podstaw) zakwestionowania ich konstytucyjności lub zgodności z prawem Unii Europejskiej. 12

13 W ramach doradztwa regulacyjnego moŝliwe jest podjęcie następujących działań (narzędzia doradcy regulacyjnego): opracowanie raportów regulacyjnych, opinii prawnych i analiz dokonujących oceny aktów normatywnych z punktu widzenia wpływu na interesy gospodarcze, prowadzenie monitoringu legislacyjnego oraz informowanie o wszelkich zmianach prawa interesujących przedsiębiorców, oceny projektów oraz obowiązujących aktów normatywnych z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją RP oraz prawem UE, opracowywanie projektów stanowisk przedsiębiorcy kierowanych do organów władzy publicznej (np. w ramach prowadzonej oceny skutków regulacji), opracowanie projektów konkretnych rozwiązań normatywnych lub całych aktów normatywnych wraz z ich uzasadnieniami oraz prezentowanie ich organom władzy publicznej, parlamentarzystom oraz społeczeństwu. 13

14 Narzędzia doradcy regulacyjnego: wspieranie działań związanych z wykonywaniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, uczestnictwo w opracowywaniu uzasadnień projektów ustaw oraz oceny skutków regulacji, przygotowywanie wniosków lub skarg do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP określonej regulacji prawnej oraz reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, wsparcie przy prowadzeniu kampanii medialnych mających na celu promocję określonych rozwiązań normatywnych lub poddających krytyce rozwiązania przyjęte przez prawodawcę, wątpliwe z punktu widzenia interesów gospodarczych przedsiębiorców. 14

15 Raport regulacyjny i opinie prawne W ramach doradztwa regulacyjnego moŝliwe jest przygotowanie raportu regulacyjnego dokumentu zawierającego kompleksową analizę i wykładnię stanu prawnego, charakterystykę praktyki stosowania prawa oraz związanych z tym ryzyk dla przedsiębiorcy, a takŝe całokształt argumentacji prawnej oraz ekonomicznej wykazującej wady danego unormowania prawnego lub projektu ustawy. Raport regulacyjny jest głównym narzędziem doradcy regulacyjnego. Jego przygotowanie oraz udostępnienie przedstawicielom rządu, osobom pracującym nad projektami ustaw, parlamentarzystom oraz przedstawicielom grup społecznych, ma na celu wskazanie rzeczywistych skutków aktu normatywnego oraz jego ewentualnych wad. W ramach doradztwa regulacyjnego moŝliwe jest takŝe opracowywanie opinii prawnych, które w sposób szczegółowy analizują określone zagadnienie prawne interesujące przedsiębiorcę. 15

16 Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego i skargi konstytucyjne W sytuacji, gdy wszelkie inne narzędzia stosowane przez doradcę regulacyjnego nie przynoszą rezultatu, a akt normatywny jest niskiej jakości, godzi w podstawowe prawa i wolności przedsiębiorcy, powstaje konieczność zakwestionowania jego konstytucyjności. Zespół Doradztwa Regulacyjnego wielokrotnie wspierał przedsiębiorców oraz ich zrzeszenia w procesie konstruowania argumentacji zawartej we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego lub skargi konstytucyjnej oraz reprezentował ich przed Trybunałem. 16

17 Działania medialne Promując interesy przedsiębiorców oraz przemawiającą za nimi argumentację Zespół Doradztwa Regulacyjnego: opracowuje artykuły publicystyczne i naukowe, organizuje konferencje naukowe, tworzy instrumenty argumentacyjne prezentowane przez przedsiębiorcę w mediach, organizuje konferencje prasowe. W działaniach medialnych Zespół Doradztwa Regulacyjnego współpracuje z renomowanymi Agencjami PR. 17

18 Doradztwo regulacyjne nasze doświadczenia Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka wspólnie z Ernst &Young jest autorem raportu regulacyjnego poświęconego projektowi ustawy o podatku akcyzowym. Opracowaliśmy takŝe raport regulacyjny oceniający zgodność z Konstytucją RP, prawem Unii Europejskiej oraz zasadami techniki prawodawczej ustawy zaostrzającej warunki prowadzenia reklamy radiowej i telewizyjnej piwa. 18

19 Doradztwo regulacyjne nasze doświadczenia W ramach współpracy z Programem Sprawne Państwo, prowadzonym przez Ernst & Young, Zespół Doradztwa Regulacyjnego uczestniczy w opracowaniu Barometru Legislacyjnego. Barometr Legislacyjny stanowi opracowanie naukowe, w którym poddajemy cyklicznej analizie sprawność funkcjonowania Rady Ministrów oraz stopień realizacji planu legislacyjnego rządu. Na potrzeby Barometru prowadzimy stały monitoring ustawodawstwa. 19

20 Doradztwo regulacyjne nasze doświadczenia Na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości uczestniczyliśmy w pracach nad załoŝeniami projektów ustaw dotyczących ograniczenia kognicji sądów powszechnych, wprowadzenia nowych zasad powoływania sędziów sądów powszechnych oraz nowej ścieŝki kariery sędziego, opracowania nowych zasad naboru na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną oraz składania egzaminów uprawniających do wykonywania zawodów adwokata, radcy prawnego lub notariusza. Prawnicy Kancelarii uczestniczyli w charakterze ekspertów w konsultacjach społecznych projektu ustawy o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych pracowników w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego. Uczestniczyliśmy w pracy Komisji Przyjazne Państwo. 20

21 Doradztwo regulacyjne nasze doświadczenia Zespół Doradztwa Regulacyjnego wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji pracuje nad projektem ustawy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Prace nad tym projektem były takŝe przedmiotem expose Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Projekt ma zostać przekazany na ręce Prezesa Rady Ministrów podczas Wielkiej Gali Integracji w dniu 3 grudnia 2008r. 21

22 Doradztwo regulacyjne nasze doświadczenia Jesteśmy współautorami publikacji Ocena skutków regulacji poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy. Zespół Doradztwa Regulacyjnego opracowuje na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej analizę jakości OSR (Impact Assessment) dokonywanych przez polskiego ustawodawcę w okresie członkowstwa Polski w UE. Nasza analiza stanie się podstawą części Raportu UKIE o skutkach członkowstwa Polski w UE. 22

23 Doradztwo regulacyjne nasze doświadczenia Reprezentowaliśmy Izbę ZboŜowo Paszową w negocjacjach z ministerstwem Rolnictwa w związku z planowanym w 2004 r. wprowadzeniem opłaty sankcyjnej od nadmiernych zapasów zboŝa. Z planowanej wysokości opłaty, szacowanej na kilka milionów euro, w wyniku naszego doradztwa wysokość faktycznie pobranej opłaty wyniosła jedynie 83 tys. PLN. Doradzaliśmy Izbie Gospodarczej Handlowców, Przetwórców ZbóŜ i Producentów Pasz w zakresie oceny zgodności z prawem zakazu importu do Polski śruty sojowej genetycznie zmodyfikowanej, a takŝe wprowadzenia nowych obowiązków w zakresie etykietowania pasz. 23

24 Doradztwo regulacyjne nasze doświadczenia Doradzaliśmy branŝy farmaceutycznej w ramach tzw. sporu marŝowo-cenowego. W szczególności przygotowaliśmy argumentację konstytucyjną wskazującą na niedopuszczalność nakładania sankcji na podstawie ustawy o cenach, ze względu na niekonstytucyjność rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy. Nasze doradztwo zakończyło się uznaniem przez stronę rządową, Ŝe nałoŝenie sankcji było bezprawne. Opracowaliśmy opinię prawną dla Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych w przedmiocie oceny zgodności z prawem wydania przez Radę Miejską w Łodzi uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Łodzi zakazu korzystania w handlu detalicznym i działalności usługowej z jednorazowych i bezpłatnych toreb foliowych. Opublikowanie tej opinii było jednym z czynników, które zdecydowały, Ŝe Wojewoda Łódzki w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego uchylił tę uchwałę. 24

25 Doradztwo regulacyjne nasze doświadczenia Reprezentowaliśmy jedną z konfederacji pracodawców w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie wniosku o stwierdzenie niekonstytucyjności nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nasze doradztwo doprowadziło do sformułowania przez Trybunał Konstytucyjny korzystnej dla przedsiębiorców interpretacji przepisów dotyczących reklamy alkoholu. Reprezentowaliśmy wiodącego ubezpieczyciela w pracach nad nowelizacją ustaw regulujących działalność ubezpieczeniową, które miały wprowadzić niekorzystny dla branŝy sposób ustalania wysokości wypłacanych ubezpieczeń. Prace zakończyły się odstąpieniem od projektowanych zmian. 25

26 Doradztwo regulacyjne nasze doświadczenia Reprezentowaliśmy branŝę farmaceutyczną w pracach nad nowym Prawem farmaceutycznym w latach , w szczególności przygotowaliśmy argumentację regulacyjną w odniesieniu do art. 52 ust. 4, dotyczącego zasad traktowania reklamy leków jako publicznej w aspekcie podatkowym. Doradztwo zakończone zostało wprowadzeniem rozwiązania korzystnego dla przedsiębiorców, zgodnie z którym wszystkie wydatki na reklamę produktów leczniczych są traktowane jako wydatki nielimitowane. 26

27 Doradztwo dla Polskiej Izby Ubezpieczeń w zakresie podatku Religi case study

28 Zespół Doradztwa Regulacyjnego reprezentował Polską Izbę Ubezpieczeń w działaniach zmierzających w kierunku likwidacji tzw. podatku Religi. Nasze doradztwo prowadziliśmy w trzech płaszczyznach: argumentacji prawniczej pozytywnej (stworzenie rozwiązania legislacyjnego alternatywnego dla podatku Religi ), argumentacji prawniczej negatywnej (zakwestionowanie racjonalności, funkcjonalności i w konsekwencji konstytucyjności ustawy wprowadzającej podatek Religi ), promocji medialnej stanowiska Polskiej Izby Ubezpieczeń (opracowanie artykułów prasowych, uczestnictwo w konferencji naukowej). W dalszej części prezentacji wskaŝemy działania podejmowane w ramach doradztwa dla PIU.

29 Uczestnictwo w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich W toku prac parlamentarnych nad projektem ustawy wprowadzającym podatek Religi prawnicy Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka brali udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. Podczas tych posiedzeń prawnicy DZP, występując w roli przedstawicieli Polskiej Izby Ubezpieczeń: przedkładali analizy prawne (własne albo przygotowane przez zewnętrzne autorytety) oraz odpowiadali na pytania posłów oraz senatorów. Posiedzenia komisji sejmowych, w których brali udział prawnicy DZP, odbywały się w dniach: 27 lutego 2007 r., 14 marca 2007 r., 26 kwietnia 2007 r. (w pierwszym czytaniu) oraz w dniu 11 maja 2007 r. (w drugim czytaniu).

30 Uczestnictwo w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich Posiedzenia komisji senackich, w których brali udział prawnicy DZP, odbywały się w dniach: 29 maja 2007 r. oraz 19 czerwca 2007r. Nasze działania podczas posiedzeń komisji senackich spowodowały, Ŝe Biuro Legislacyjne Senatu w dniu 15 czerwca 2007 r. wydało opinię prawną, w której stwierdzono, ze podatek Religi narusza art. 217 Konstytucji RP.

31 Wystąpienie podczas konferencji prasowej Dlaczego <<ustawa OC>> nadaje się do kosza? W dniu 12 marca 2007 r. odbyła się konferencja prasowa Dlaczego <<ustawa OC>> nadaje się do kosza?. Podczas konferencji wspólne stanowisko na temat szkodliwości podatku Religi zajęli przedstawiciele ubezpieczycieli, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz przedstawiciele ubezpieczonych (Polski Związek Motorowy). Dr Marcin Matczak zaprezentował opinię na temat niezgodności podatku Religi z Konstytucją RP oraz z prawem Unii Europejskiej. Podatkowi Religii doktor Matczak zarzucił zwłaszcza niezgodność z zasadami: wyłączności ustawy w nakładaniu danin publicznych, proporcjonalności, równości oraz swobody świadczenia usług na obszarze Wspólnoty Europejskiej.

32 Przygotowywanie raportu regulacyjnego W czasie, w którym prawnicy DZP reprezentowali Polską Izbę Ubezpieczeń na posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, trwały prace nad raportem regulacyjnym dokonującym oceny podatku Religi pod względem zgodności z Konstytucją RP oraz prawem Unii Europejskiej. Raport regulacyjny zawierał równieŝ wyniki analiz ekonomicznych wpływu podatku Religi na sytuację gospodarczą kraju, konkurencyjność gospodarki, sytuację finansową zakładów ubezpieczeń oraz sytuację ekonomiczną kierowców (kwestia podwyŝszenia składek ubezpieczenia OC komunikacyjnego). Wszystkie kwestie prezentowane w raporcie regulacyjnym ujmowane były na tle ogólnej sytuacji panującej na rynku usług ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Raport regulacyjny został przesłany osobom odpowiedzialnym w rządzie za prace nad ustawą wprowadzającą podatek Religi oraz senatorom przed głosowaniem w Senacie w dniu 21 czerwca 2007 r.

33 Przygotowanie oraz publikacja artykułów prasowych W dniu 20 czerwca 2007 r. opublikowany został w dziale Gospodarka w Gazecie Wyborczej artykuł Marcina Matczak oraz Piotra Pawłowskiego pt. Bezprawny podatek Religi?. Autorzy tego artykułu dowodzili, Ŝe przekazywanie części składek z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na rzecz NFZ jest niezgodne z prawem wspólnotowym. Artykuł został publikowany na dzień przed głosowaniem w przedmiocie podatku Religi w Senacie.

34

35 Przygotowanie oraz publikacja artykułów prasowych W dniu 16 lipca 2007 r. Marcin Matczak oraz Piotr Pawłowski opublikowali w Gazecie Prawnej artykuł pt. Tylko kierowcy zapłacą za koszty leczenia. W artykule tym prezentowana była teza, Ŝe jeŝeli podatek Religi uznamy za daninę publiczną, to zgodnie z Konstytucją RP jego stawki powinny być ustalane w ustawie, a nie przez Ministra Zdrowia w formie rozporządzenia. Artykuł został opublikowany przed podpisaniem ustawy przez Prezydenta RP.

36

37 Pomoc merytoryczna udzielona na rzecz Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej RP dotyczą wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Prawnicy Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka udzielili pomocy Platformie Obywatelskiej przy przygotowywaniu wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy wprowadzającej podatek Religi. Podstawą naszego wkładu merytorycznego był wcześniejszy dorobek Kancelarii, zawarty zwłaszcza w raporcie regulacyjnym. Wniosek PO został złoŝony w Trybunale Konstytucyjnym w dniu 26 lipca 2007r., tj. dwa dni po ogłoszeniu ustawy wprowadzającej podatek Religi w Dzienniku Ustaw. Wniosek Konstytucyjny Platformy Obywatelskiej nie został jednak rozpoznany merytorycznie. Nastąpiło to jednak z przyczyn niezaleŝnych od Kancelarii ze względu na skrócenie kadencji Sejmu.

38 Przygotowanie rozwiązań alternatywnych wobec podatku Religi jako propozycji środowiska ubezpieczeniowego W dniu 16 kwietnia 2008 r. na konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń zaprezentowaliśmy, w imieniu całego środowiska ubezpieczeniowego, opracowane wcześniej załoŝenia alternatywnego wobec podatku Religi rozwiązania ustawodawczego.

39 Przygotowanie rozwiązań alternatywnych wobec podatku Religi jako propozycji środowiska ubezpieczeniowego ZałoŜeniem dla stworzenia rozwiązań alternatywnych było: zapewnienie Narodowemu Funduszowi Zdrowia dodatkowego źródła finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych ofiarom wypadków drogowych, stworzenie regulacji odpowiadającej standardom Konstytucji RP oraz podobnym regulacjom istniejącym w innych krajach UE, wywaŝenie interesów Narodowego Funduszu Zdrowia, sprawców wypadków komunikacyjnych oraz zakładów ubezpieczeń i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, stworzenie mechanizmu szybkiego, prostego i skutecznego realizowania roszczeń Narodowego Funduszu Zdrowia.

40 Przygotowanie rozwiązań alternatywnych wobec podatku Religi jako propozycji środowiska ubezpieczeniowego Biorąc za podstawę powyŝsze załoŝenia stworzyliśmy koncepcję roszczenia regresowego NFZ do ubezpieczycieli sprawców wypadków komunikacyjnych o zwrot wydatków poniesionych w związku z leczeniem ich ofiar. Koncepcja ta nawiązuje do podobnego roszczenia regresowego funkcjonującego w Niemczech. Wyniki badań opublikowaliśmy w materiałach, które ukazały się po wspomnianej konferencji (w formie prezentacji) oraz w Bibliotece Ubezpieczeniowej (lipiec 2008r.).

41 Przygotowanie rozwiązań alternatywnych wobec podatku Religi jako propozycji środowiska ubezpieczeniowego Opracowane przez nas rozwiązanie w stosunku do podatku Religi ma tę zaletę, Ŝe: nie budzi kontrowersji co do zgodności z Konstytucją, obciąŝa dodatkowymi kosztami jedynie te osoby, które przyczyniły się do zwiększenia wydatków NFZ, nakłada na NFZ obowiązki, które nie są istotnie większe niŝ w przypadku podatku Religi, wysokośćśrodków uzyskanych przez NFZ będzie bardziej odpowiadać rzeczywistym kosztom leczenia, projekt nie prowadzi do automatycznego powszechnego wzrostu wysokości składki ubezpieczeniowej OC komunikacyjnego.

42 Argumentacja prawnicza negatywna wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Ustawa wprowadzająca podatek Religi wzbudzała i wzbudza nadal nasze głębokie wątpliwości co do jej konstytucyjności. Z tego względu obok argumentacji konstruktywnej środowisko ubezpieczeniowe zdecydowało się złoŝyć ponowny (obok wcześniejszej inicjatywy PO) wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek ten został złoŝony przez Polskie Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, jako organizację zawodową. W chwili obecnej wniosek znajduje się w Trybunale Konstytucyjnym i oczekuje na rozpoznanie. Wnioskodawcę reprezentuje Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.

43 Projekt ustawy znoszącej podatek Religi Skutkiem argumentacji przygotowanej w ramach doradztwa regulacyjnego (pozytywnej, negatywnej oraz działań medialnych), a takŝe oczywistej niekonstytucyjności i dysfunkcjonalności podatku Religi, Rada Ministrów podjęła działania zmierzające do usunięcia tego obciąŝenia podatkowego z systemu prawnego. W swoich pracach nad projektem Ministerstwo Zdrowia istotnie czerpało z rozwiązań zaproponowanych przez nasz Zespół podczas konferencji zorganizowanej przez środowisko ubezpieczeniowe. Dało temu wyraz w uzasadnieniu projektu ustawy odwołując się wprost do naszych artykułów prasowych dotyczących podatku Religi. Ustawa znosząca podatek Religi została wniesiona do Sejmu w dniu 6 listopada 2008r. i uchwalona przez Sejm w III czytaniu 21 listopada. Rada Ministrów zdecydowała się objąć prace nad nią klauzulą pilności.

44 DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ NASZ ZESPÓŁ: dr Marcin Matczak Partner tel fax tel. bezp dr Tomasz Zalasiński Associate tel. bezp Piotr Pawłowski Associate tel. bezp

45 Nasze biura: Rondo ONZ Warszawa tel. 48 (22) fax 48 (22) ul. Paderewskiego Poznań tel. 48 (61) fax 48 (61) ul. Powstańców Śląskich Wrocław tel. 48 (71) fax 48 (71) Szosa Chełmińska Toruń tel. 48 (56) fax 48 (56) ul. Traugutta Łódź tel. 48 (42) fax 48 (42) Fotografie autorstwa pracowników kancelarii Domański Zakrzewski Palinka 45

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW KBF-41024/03 Nr ewid. 133/2004/P03027/KBF Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością

Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Spis treści Polska Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Piotr Pawłowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji... 3 Opinia

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 3 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R.

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPIS TREŚCI str. I. Konstytucyjno ustawowe zadania Krajowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Nr ewid. 33/2008/P07052/KGP KGP/41012/07 Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

I. PROCES LEGISLACYJNY

I. PROCES LEGISLACYJNY I. PROCES LEGISLACYJNY 1.1. Inicjatywa ustawodawcza Jakub Bennewicz, Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak 1.1.1. Prawo inicjatywy ustawodawczej 1.1.1.1. Podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej 11 grudnia 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji... 4 II. Cel regulacji.... 4 III. Sposób regulacji... 6 IV. Zakres regulacji ustawy Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z rocznego okresu działalności

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z rocznego okresu działalności KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z rocznego okresu działalności WARSZAWA, marzec 2001 r. SPIS TREŚCI I. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) Projekt Rozdział 1 Cele i zadania Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie Art. 1. 1. Trójstronna Komisja Dialogu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

nr 12 (44) grudzień 2007

nr 12 (44) grudzień 2007 miesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225 nr 12 (44) grudzień 2007 www.ingremio.org Legalis Lege artis Stoi za nami ponad 240 lat doświadczeń w gromadzeniu wiedzy o prawie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Planowanie działalności legislacyjnej uznawane jest w teorii legislacji za

Planowanie działalności legislacyjnej uznawane jest w teorii legislacji za dr Tomasz Zalasiński Planowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów stan obecny i proponowane kierunki zmian Planowanie działalności legislacyjnej uznawane jest w teorii legislacji za jeden z fundamentów

Bardziej szczegółowo

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji.

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji. 31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji. Dziesięcioletni okres stosowania ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo