Regulamin Organizacyjny Limanowskiego Domu Kultury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Limanowskiego Domu Kultury"

Transkrypt

1 Regulamin Organizacyjny Limanowskiego Domu Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Limanowski Dom Kultury realizuje zadania: 1. własne wynikające ze Statutu nadanego uchwałą nr XXVIII/210/2000 Rady Miejskiej w Limanowej z dnia 28 grudnia 2000 roku. 2. zlecone przez organ administracji samorządowej, 3. wynikające z przepisów szczególnych. Ilekroć w regulaminie mówi się bez bliższego określenia: 1. o domu kultury należy przez to rozumieć Limanowski Dom Kultury, 2. o dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Limanowskiego Domu Kultury, 3. o dziale należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w 4. Regulamin określa: 1. strukturę organizacyjną domu kultury, 2. zasady organizacji pracy w domu kultury, 3. zadania działów, 4. stanowiska pracy i formy organizacyjne funkcjonujące w obrębie działów. 2 3 Rozdział II Struktura organizacyjna domu kultury W skład domu kultury wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 1. dział organizacji uczestnictwa w kulturze 2. dział organizacji wypoczynku hotel Siwy Brzeg 3. dział administracyjno gospodarczy i obsługi, 4. sekcja ekonomiczno finansowa. 4 5 W domu kultury tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 1. Kierownik Hotelu kierownik działu organizacji wypoczynku. 2. Kierownik Administracyjny kierownik działu administracyjno gospodarczego i obsługi. 3. Kierownik Działu Uczestnictwa w Kulturze instruktor d/s imprez kierownik działu d/s działalności podstawowej. 4. Główny Księgowy kierownik sekcji ekonomiczno finansowej. Do zadań wspólnych działów domu kultury należą w szczególności: 6

2 1. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań, 2. koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju działalności, 3. współdziałanie z organizacjami społecznymi kultury, 4. opracowywanie propozycji do projektów planów i programów rozwoju, 5. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań, 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora. Rozdział III Zasady organizacji pracy w domu kultury 7 1. Pracą domu kultury kieruje Dyrektor przy pomocy Kierownika Administracyjnego, Głównego Księgowego, Kierownika Działu Uczestnictwa w Kulturze i Kierownika Hotelu, którzy odpowiadają przed nim za wykonanie całokształtu powierzonych zadań. 2. Kierownik Hotelu wykonuje zadania wyznaczone przez dyrektora, w szczególności bezpośrednio kieruje działem organizacji wypoczynku i hotelem. 3. Kierownik Działu Uczestnictwa w Kulturze wykonuje zadania wyznaczone przez dyrektora, w szczególności bezpośrednio kieruje działem ds. działalności podstawowej. 4. Kierownik Administracyjny wykonuje zadania wyznaczone przez Dyrektora, w szczególności bezpośrednio kieruje działem administracyjno-gospodarczym i obsługi. 5. Główny Księgowy wykonuje zadania wyznaczone przez dyrektora, a w szczególności bezpośrednio wykonuje funkcje kierownika sekcji ekonomiczno-finansowej i głównego księgowego oraz odpowiada za gospodarkę finansową domu kultury. 8 I. Dyrektor osobiście: 1. ustala i podpisuje zarządzenia i inne wewnętrzne akty normatywne domu kultury, 2. podpisuje: a) umowy i porozumienia domu kultury z innymi jednostkami i osobami fizycznymi, b) pisma adresowane do innych jednostek i osób fizycznych, zawierające zobowiązania organizacyjno-merytoryczne i finansowe domu kultury, c) wszystkie decyzje wynikające ze stosunku pracy w domu kultury, d) inne pisma związane z reprezentowaniem domu kultury na zewnątrz, e) inne pisma każdorazowo przez niego określone. II. Kierownik Hotelu, Kierownik Działu Uczestnictwa w Kulturze, Kierownik Administracyjny i Główny Księgowy podpisują według właściwości pisma informacyjne domu kultury Dział grupuje co najmniej 5 pracowników (łącznie z kierownikiem), sekcja grupuje co najmniej 2 pracowników (Łącznie z kierownikiem ). Działem i sekcją kieruje kierownik. Dział i sekcja zajmują się określoną problematyką w sposób kompleksowy. 2. Działy dzielą się na stanowiska pracy. 3. Stanowiska pracy są tworzone lub likwidowane przez dyrektora w zależności od potrzeb. Stanowiskami pracy kierują bezpośrednio kierownicy działów Działy są właściwe do załatwienia wszystkich spraw wchodzących w zakres ich działalności. 2. Działy, przy wykonywaniu swoich zadań, obowiązane są do ścisłego współdziałania w drodze

3 uzgodnień, udostępniania materiałów oraz prowadzenia wspólnych prac. 3. Koordynację między działami prowadzi dyrektor. 4. Dyrektor rozstrzyga spory między działami Działem kieruje kierownik, który jest odpowiedzialny za całokształt prowadzonych spraw, a zwłaszcza za: a) prawidłową i terminową realizację zadań działu, b) zgodność działania działu z przepisami prawa i wytycznymi dyrektora, c) informowanie dyrektora o stanie załatwionych spraw z zakresu działania działu, d) właściwą racjonalną pracę w dziale, e) nadzór i kontrolę pracowników działu Do zadań pracowników należy: - prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań określonych dla danego stanowiska, a w miarę potrzeby pomoc w realizacji zadań na innym wskazanym przez przełożonego odcinku pracy, - wykonywanie poleceń służbowych, - przestrzeganie ustalonego przez przełożonego trybu załatwiania sprawy, - właściwe wykorzystanie czasu pracy oraz przestrzeganie ustalonego porządku i dyscypliny pracy, - wykazywanie inicjatywy w celu pełnego i właściwego wykonywania zadań domu kultury na powierzonym odcinku pracy, - przestrzegania przepisów o tajemnicy służbowej, - właściwy stosunek do interesantów, współpracowników i przełożonych, - podnoszenie kwalifikacji zawodowych, - dbałość o powierzone mienie domu kultury i estetykę miejsca pracy 2. Pracownicy na pokrewnych stanowiskach powinni posiadać znajomość całokształtu spraw wchodzących do zakresu ich działań w stopniu umożliwiającym zastępstwo w przypadku nieobecności lub czasowego nieobsadzenia danego stanowiska. Rozdział IV Zadania Działów 13 Do zadań Działu Organizacji Uczestnictwa w Kulturze należy: 1. rozpoznawanie i rozbudzanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta, 2. udzielanie pomocy instruktażowej, merytorycznej i repertuarowej uczestnikom amatorskiego ruchu artystycznego, 3. popularyzowanie amatorskiej twórczości artystycznej poprzez organizowanie konkursów, przeglądów, wystaw itp., 4. koordynacja działalności amatorskiego ruchu artystycznego, 5. prowadzenie ewidencji zespołów, twórców ara i kadry instruktorskiej miasta, 6. udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej społecznemu ruchowi kulturalnemu miasta Limanowa, 7. opracowywanie kalendarza imprez domu kultury, 8. organizowanie imprez artystycznych z udziałem wykonawców profesjonalnych i amatorskich, 9. organizowanie imprez okazjonalnych, 10. organizowanie imprez rekreacyjno-rozrywkowych, 11. prowadzenie kształcenia estetycznego w zakresie recytacji, teatru, plastyki, muzyki, folkloru, filmu, itp. w ramach zespołów artystycznych, klubów, kursów, seminariów, konsultacji itp. 12. prowadzenie działalności dekoratorskiej, informacyjnej i reklamowej związanej z realizacją imprez,

4 13. utrzymanie wystroju plastycznego lokali domu kultury, 14. prowadzenie taśmoteki i videoteki domu kultury, 15. organizacja i prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie modelarstwa, plastyki, tańca itp. 16. sporządzanie ankiet, analiz, ocen, i informacji o potrzebach i warunkach uczestnictwa w kulturze mieszkańców Limanowej. 14 Do zadań Działu Organizacji Wypoczynku i Hotelu Siwy Brzeg należy: 1. przygotowanie i kolportaż materiałów promocyjnych i bieżącej informacji nt. działalności hotelu. 2. bieżąca obsługa gości hotelowych i grup zorganizowanych korzystających z bazy noclegowej. 3. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach zielonych szkół i kolonii. 4. prowadzenie bieżącej dokumentacji hotelu rezerwacje, ewidencje dla potrzeb sprawozdawczości, książka meldunkowa. 5. prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej. 6. udział w targach Turystycznych, Giełdach i innych formach promocji turystyki miasta i regionu. 7. bieżące utrzymanie pokoi. 8. prowadzenie siłowni. 9. powielanie materiałów dla potrzeb własnych zakładu. 10. współpraca z biurami turystycznymi i innymi organizatorami wypoczynku. 11. organizacja żywienia dla gości w oparciu o Restaurację Siwy Brzeg 12. rejestracja usług w oparciu o kasę fiskalną. 13. dokonywanie rozliczeń finansowych z sekcją ekonomiczno finansową. 15 Do zadań Działu Administracyjno Gospodarczego należy: 1. zabezpieczenie gospodarcze sprawnego działania domu kultury. 2. obsługa techniczna imprez własnych i zleconych. 3. obsługa techniczna zespołów artystycznych i zespołów zainteresowań, klubów, kursów domu kultury. 4. dokonywanie nagrań dźwiękowych i video dla potrzeb domu kultury. 5. obsługa transportowa imprez własnych. 6. obsługa dekoratorsko-techniczna działalności informacyjno reklamowej własnej i zleconej. 7. utrzymanie obiektu, urządzeń i sprzętu domu kultury: remonty, konserwacja, utrzymanie czystości, zaopatrzenie w sprzęt i materiały. 8. zabezpieczenie prawidłowych warunków pracy pracowników i uczestników domu kultury, ochrony p. poż., właściwych warunków BHP. 9. prowadzenie sekretariatu domu kultury. 10.prowadzenie ewidencji pracy i kontrola dyscypliny pracy. 11.prowadzenie spraw osobowych pracowników domu kultury, oraz realizowanie działalności socjalnej dla tych pracowników. 12. prowadzenie działalności gospodarczej wspierającej działalność podstawową domu kultury. 13.opracowanie sprawozdań dla potrzeb GUS i innych sprawozdań nie merytorycznych i nie finansowych. 14. prowadzenie kontroli wewnętrznej zgodnie z zarządzeniem dyrektora. 16 Do zadań Sekcji Ekonomiczno Finansowej należy: 1. prowadzenie pełnej gospodarki finansowej i materiałowej domu kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. sporządzanie list płac i dokonywanie rozliczeń z ZUS. 3. prowadzenie rozliczeń finansowych wszelkiej działalności domu kultury i hotelu. 4. prowadzenie magazynu i rozliczeń materiałowych. 5. prowadzenie kasy i ewidencji druków ścisłego zarachowania, rozliczeń fiskalnych.

5 6. prowadzenie ksiąg inwentarzowych i inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. opracowanie finansowych planów rocznych i bilansów. 8. zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb domu kultury dochodami własnymi i zasilającymi. 9. analiza wykorzystania środków oraz wnioskowanie w sprawach zmian w planie finansowym domu kultury w celu racjonalnego dysponowania środkami. 10. obsługa księgowa. 11. opracowywanie i realizacja obowiązków podatkowych domu kultury. 12. prowadzenie i realizacja obowiązków podatkowych domu kultury i jego pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 13. prowadzenie ubezpieczeń pracowniczych i majątku domu kultury. 14. prowadzenie kontroli wewnętrznej zgodnie z zarządzeniem dyrktora. Rozdział V Stanowiska pracy i formy organizacyjne funkcjonujące w obrębie działów 17 Dział Organizacji Uczestnictwa w Kulturze obejmuje: 1. Stanowiska pracy: 1/ instruktor ds. organizacji imprez kierownik działu /1 etat/ 2/ instruktor ds. upowszechniania plastyki /1 etat/ 3/ kierownik artystyczny zespołu Limanowianie i Orkiestry Echo Podhala /1/2 etatu/ 4/ referent ds. działalności podstawowej i modelarstwa /1 etat/8 1/ pracownia plastyczna, 2/ pracownia modelarska, 3/ zespół regionalny Limanowianie, 4/ orkiestra dęta Echo Podhala, 5/ młodzieżowa grupa teatralna, 6/ zespół tańca nowoczesnego, 7/ kursy taneczne, rytmika, 8/ kino Klaps, 9/ miesięczny kalendarz imprez. 18 Dział Organizacji Wypoczynku i Hotel Siwy Brzeg obejmuje: 1. Stanowiska pracy: 1/ ref. ds. recepcji kierownik hotelu /1 etat/ 2/ ref. ds. recepcji /3 etaty/ 3/ recepcjonista dozorca /1 etat/ 4/ pokojowa praczka /1 etat/ 1/ recepcja 2/ Centrum Informacji Turystycznej 3/ obsługa techniczna i porządkowa obiektu 4/ siłownia 19 Dział Administracyjno Gospodarczy i obsługi obejmuje: 1. Stanowiska pracy 1/ Kierownik administracyjny kierownik działu /1 etat/ 2/ specjalista ds. obsługi i konserwacji urz. elektr. i akust. /1 etat/ 3/ specjalista ds. obsługi i kons. urządzeń filmowych /1 etat/

6 4/ rzemieślnik specjalista konserwator kierowca /1 etat/ 5/ referent ds. kina, kasjer /1 etat/ 6/ sprzątaczki woźne /2 etaty/ 7/ parkingowy /1 etat/ 1/ kadry, 2/ sekretariat, 3/ transport, 4/ obsługa techniczna scenografii i reklamy, 5/ obsługa techniczna sceny i sali widowiskowej, 6/ obsługa techniczna sali kameralnej, 7/ obsługa techniczna sali bilardowej i pracowni, 8/ obsługa techniczna imprez plenerowych, 9/ obsługa techniczna i porządkowa obiektu, 10/ kotłownia. 20 Sekcja Ekonomiczno Finansowa obejmuje: 1. Stanowiska pracy: 1/ główny księgowy kierownik sekcji /1 etat/ 2/ specjalista ds. rozliczeń /1 etat/ 3/ referent ds. księgowych /1 etat/ 1/ księgowość, 2/ magazyn, 3/ kasa, 4/ zaopatrzenie 21 Schemat graficzny struktury organizacyjnej Limanowskiego Domu Kultury stanowi załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego LDK Rozdział VI Zasady planowania pracy domu kultury Powierzone zadania dom kultury wykonuje w oparciu o roczny plan pracy. 2. Plan ma charakter zadaniowy i określa zadania nałożone na dom kultury w celu realizacji: 1/ zadań własnych wynikających ze statutu, 2/ zadań zleconych przez organ administracji samorządowej, 3/ zadań wynikających z przepisów szczególnych. 3. Podstawą sporządzenia rocznego planu pracy są: 1/ analizy i diagnozy rozeznanych potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta, 2/ potrzeby zgłoszone przez instytucje, stowarzyszenia, fundacje, związki współpracujące z domem kultury, 3/ możliwości finansowe (potencjał finansowy) i możliwości pozyskania dodatkowych środków w formie sponsoringu na realizację imprez, 4/ potrzeby stwierdzone przez dom kultury. Rozdział VII Postanowienia końcowe 23

7 Kontrolę wewnętrzną w domu kultury sprawuje: 1. Dyrektor w stosunku do wszystkich pracowników domu kultury. 2. Kierownicy działów w stosunku do pracowników bezpośrednio im podległym. 3. Kierownik Administracyjny i Główny Księgowy w stosunku do wszystkich pracowników w zakresie określonym przez dyrektora. 4. Dyrektor sprawuje nadzór i kontrolę Limanowskiego Domu Kultury w zakresie wykonywania zadań statutowych oraz gospodarki finansowej. Rozdział VIII Postanowienia końcowe 24 Zmiany regulaminu dokonywane będą w formie aneksów zatwierdzonych w analogicznym co niniejszy regulamin trybie oraz stanowić będą integralną część Regulaminu organizacyjnego LDK. 25 Regulamin wchodzi w życie po 2 tygodniach od ogłoszenia. Liczba odwiedzin: 71 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Limanowski Dom Kultury Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :11:21 Czas publikacji: :11:21 Data przeniesienia do archiwum: Brak

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 /2014 Dyrektora MGOKiS w Stąporkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: zaopiniowania nowego regulaminu organizacyjnego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY Opery Wrocławskiej nadany Zarządzeniem nr 3/09 Dyrektora Opery Wrocławskiej z dnia 23.01.2009 r. TEKST JEDNOLITY ze zmianami: 1. Zarządzenie nr 32 Dyrektora Opery Wrocławskiej z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stargard Szczeciński, kwiecień 2015 1. Spółka nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2011 Prezesa SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o. z dnia 28.06.2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STROŃSKIEGO PARKU AKTYWNOŚCI JASKINIA NIEDŹWIEDZIA SP. Z O.O. Stronie Śląskie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kożlu, zwany dalej MOSiR, został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo