zwanym w treści umowy Zamawiającym lub Spółką, UMOWA EOG/04/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zwanym w treści umowy Zamawiającym lub Spółką, UMOWA EOG/04/2015"

Transkrypt

1 UMOWA EOG/04/2015 zawarta w dniu.w Gdańsku, na podstawie zapytania ofertowego, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pomiędzy: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 1-6, Gdańsk, posługującym się NIP , REGON , nr KRS reprezentowanym przez: Pana Dariusza Kostrzewę Prezesa Zarządu, Pana Piotra Wróblewskiego -Wiceprezesa ds. ekonomicznych zwanym w treści umowy Zamawiającym lub Spółką, a... z siedzibą... działającą zgodnie z wpisem do....prowadzonego przez... pod numerem..., NIP..., zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: o następującej treści : 1 1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego, na zasadach opisanych w niniejszej umowie oraz załącznikach do niej, usług z zakresu obsługi technicznej i cateringowej szkoleń, warsztatów i wykładów oraz organizacji konferencji w ramach projektu pt. Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na Pomorzu świadczonych przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w zakresie perinatologii opisanych w załączniku Nr 1 do umowy 2. W przypadku zredukowania ilości szacunkowych określonych w załączniku nr 1 Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu. 2 1

2 1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami określonymi zapytaniu ofertowym, załącznikiem nr 1 do umowy, a także obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie), zasadami rzetelnej wiedzy branżowej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz ustaleniami niniejszej umowy 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu wykonywanych usług i niezwłocznego uwzględniania ewentualnych uwag, zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli Zamawiającego. Obowiązek uwzględnienia zgłaszanych uwag jest niezależny od obowiązku zapłaty kary umownej w przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się, aby osoby wykonujące niniejszą umowę posiadały wszelkie wymagane prawem polskim i zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wezwania, w okresie obowiązywania niniejszej umowy kserokopii dokumentów potwierdzających, że osoby realizujące wykonanie przedmiotu umowy, posiadają wszelkie wymagane prawem polskim uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji umowy w terminie od.. 6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadań zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego. 7. Zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć swoją działalność od odpowiedzialności cywilnej na czas trwania niniejszej umowy, 3 1. Dostarczane posiłki muszą być świeże z bieżącej produkcji dziennej. 2. Wykonawca zobowiązany jest do produkowania i dostarczania posiłków w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno-epidemiologiczny oraz zgodnie z wszystkim obowiązującymi ustawami wykonawczymi na terenie Polski w zakresie produkcji i organizacji żywienia zbiorowego. 3. Zakupy surowców Wykonawca będzie realizował we własnym zakresie zapewniając ich wysoką jakość, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania jakości surowca w magazynach Wykonawcy. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu sanitarnego żywienia oraz jakość oferowanych posiłków tj. odpowiednią gramaturę, wartość energetyczną i odżywczą, właściwe walory smakowe i estetyczne, czystość mikrobiologiczną serwowanych potraw, dobór właściwych surowców oraz właściwych procesów technologicznych Wykonawca będzie dostarczał wyprodukowane przez siebie produkty do miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego, samochodami przystosowanymi do transportu żywności w atestowanych pojemnikach jednorazowych, zapakowanych w opakowania gwarantujące utrzymanie temperatury posiłków i posiadające odpowiednie atesty na przechowywanie transportowanie żywności. 2. Wykonawca będzie dostarczał posiłki w porach określonych przez Zamawiającego na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego em lub faksem przez Zamawiającego na swój koszt, 3. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wydawanych posiłków oraz uzyskania każdorazowego imiennego, pisemnego potwierdzenia odbioru ilościowego i jakościowego posiłków przez osoby odbierające ze strony Zamawiającego. 2

3 5 1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić sprzęt multimedialny w miejscach wskazanym w zapytaniu ofertowym oraz w czasie zgodnym z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego. 2. W ramach obsługi technicznej Wykonawca zapewni prowadzenie recepcji w miejscach wskazanych w załączniku nr 1 oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem. 3. Prowadzenie recepcji polegać będzie na sprawdzeniu przygotowania sali szkoleniowej, wykładowej, konferencyjnej, współpracy w wykładowcami w zakresie przygotowania sali do zajęć, dopilnowanie aby wszyscy uczestnicy złożyli podpis na liście obecności. 4. Zamawiający zapewnia obecność swojego przedstawiciela na 1 godzinę przed wydarzeniem, w trakcie wydarzenia oraz 15 minut po zakończeniu szkolenia, wykładu, konferencji, warsztatów. 5. Zamawiający ma za zadanie dbać o porządek w miejscu prowadzenia recepcji, informować uczestników o miejscu zajęć, o miejscu spożywania posiłków, przerw kawowych Wykonawca zapewni obecność minimum 3 przedstawicieli mediów na dwóch konferencjach prasowych w terminach zatwierdzonych przez Zamawiającego, w szczególności jednego przedstawiciela prasy o zasięgu regionalnym, jednego przedstawiciela telewizji o zasięgu regionalnym oraz jednego przedstawiciela portalu internetowego. 2. Wykonawca wykona nagranie dźwięku i obrazu z przebiegu 23 konferencji prasowych i 1 konferencji tematycznej oraz dostarczy zapis z konferencji w formie pliku cyfrowego, w formacie pozwalającym na umieszczenie go na stronie internetowej Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zakończenia konferencji 3. Wykonawca zapewni sprzęt nagłaśniający na konferencjach Całkowitą szacunkową wartość przedmiotu zamówienia ustala się na kwotę PLN brutto (słownie ) zgodnie z ofertą wykonawcy z dnia 2. Wynagrodzenie wskazane w powyżej obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszej umowy. 3. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części usługi niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone potrzeby Zamawiającego 8 1. Wykonawca za wykonanie usługi będzie wystawiał miesięczne faktury VAT na podstawie faktycznej ilości realizowanej usługi zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w Zestawieniu zadań stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (zał nr 2 do umowy) oraz w oparciu o protokoły podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego potwierdzające wykonanie usługi przez Wykonawcę. 2. Zapłaty za wykonanie usługi Zamawiający dokonywać będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza dokument księgowy wystawiony zgodnie z obowiązującą umową i przepisami prawa. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT, pod rygorem uznania za niedostarczone do Działu Gospodarczego Zamawiającego. 3

4 4. W przypadku nieprawidłowości w treści faktury lub protokołu potwierdzającego wykonanie usługi, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. W takim wypadku termin zapłaty rozpoczyna bieg od dnia potwierdzonego przez Zamawiającego odbioru prawidłowo wystawionego dokumentu ( korekty faktury) 9 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji niniejszej umowy w każdym czasie i we wszystkich sprawach objętych umową przez osoby do tego upoważnione ze strony Zamawiającego. 2. Za przestrzeganie przepisów BHP, p. poż. oraz wytycznych właściwego Sanepidu przy świadczeniu usług odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Jeżeli Zamawiający zostanie obarczony karą finansową, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca zostanie ona potracona z faktury wystawionej przez Wykonawcę po zdarzeniu (niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej z tego tytułu 9 ust.1 pkt.3). 3. W przypadku żądania wyjaśnień lub jakichkolwiek danych związanych z realizacją niniejszej umowy przez organy, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, bądź innych instytucji państwowych, Wykonawca jest zobowiązany takowe informacje sporządzać i przekazywać w terminach ustalonych przez te organy. 4. W przypadku innej kary nałożonej przez zewnętrzne uprawnione organy kontrolne spowodowanej niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem usługi nałożona kara zostanie potracona z faktury wystawionej przez Wykonawcę po zdarzeniu (niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej z tego tytułu 10 ust.1 pkt.3). 5. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przedstawienia pomieszczeń i próbek posiłków do kontroli organów nadzoru sanitarno epidemiologicznego oraz przedstawienia protokołów pokontrolnych Zamawiającemu. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego jak i bezpośrednio względem osób trzecich za wszelkie szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub powstałe wskutek popełnienia czynu niedozwolonego. 10 Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie niniejszej umowy powstałe na skutek działania siły wyższej. 2. Strona powołująca się na okoliczności określone w ust. 1, zobowiązana jest do niezwłocznego, jednakże nie później niż 2 dni od daty wystąpienia tych okoliczności, zawiadomienia o tym fakcie drugiej strony faksem lub pocztą elektroniczną i listem poleconym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) w przypadku nieterminowego zrealizowania usługi ponad termin określony w umowie zgłoszonego zapotrzebowania przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 1 do umowy) każdorazowo za każde 30 minut opóźnienia - 0,5% wartości brutto miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc (wartości brutto faktur wystawionych za miesiąc), w którym doszło do naruszenia, 2) w przypadku nieprawidłowości w realizacji usługi - każdorazowo za stwierdzone naruszenie 0,5% wartości brutto miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc (wartości brutto faktur wystawionych za miesiąc), w którym doszło do naruszenia zapisów umowy (w tym załączników), 3) w przypadku kary nałożonej przez zewnętrzne uprawnione organy kontrolne każdorazowo 1% miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc (wartości brutto faktur wystawionych za miesiąc), w którym doszło do naruszenia, 4) w przypadku nieterminowego dostarczenie dokumentów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów) wymaganych przez Zamawiającego każdorazowo za 4

5 każdy dzień opóźnienia 0,1% miesięcznego wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym doszło do naruszenia, 5) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usługi i konieczności wykonania usługi siłami osób zatrudnionych u Zamawiającego każdorazowo kwotę 500 zł za każdy dzień, w którym prace były wykonywane - pomnożoną przez ilość osób, które prace wykonywały, 6) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usługi i konieczności wykonania usługi siłami podmiotu trzeciego każdorazowo w wysokości wynagrodzenia jakie Zamawiający był zobowiązany zapłacić podmiotowi trzeciemu z tytułu wykonania tych usług, 7) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w 13 ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości określonej w 7 ust.1, 2. Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest podstawą do naliczenia kary umownej z kilku w/w podstaw, kary umowny będą naliczone na podstawie każdej z w/w podstaw odrębnie a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty sumy naliczonych kar umownych. Nadto jeżeli w okresie, za który naliczane były kary umowne dane naruszenie powtórzyło się - kara umowna w wysokości wskazanej w ust.1 będzie naliczona każdorazowo za każde naruszenie. 3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 4. Potrącenia, o których mowa w ust. 3 będą dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z faktur. 5. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 6. Przez nieterminowe dostarczenie posiłków rozumie się również dostarczenie w terminie określonym w umowie (w tym załącznikach do umowy) posiłków w mniejszej liczbie niż zamówiono lub posiłków nie spełniających warunków jakościowych Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu umowy w sposób ciągły i właściwy oraz w miejscu i czasie określonym w niniejszej umowie oraz nie będzie skutecznie reagował na pisemne uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego 2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może dotyczyć całej umowy lub części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego 2. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. W szczególności Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 15 Spory jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać przed właściwym rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sądem Powszechnym. 16 Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej zawarcia do dnia 30 kwietnia Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 5

6 WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY : 6

7 Załącznik nr 1 Lp. Opis zadań Obsługa techniczna szkolenia. Szkolenie odbywa się w sali zamawiającego. Wykonawca zapewnia rzutnik multimedialny oraz recepcję szkolenia. dwa dni- miejsce: Gdańsk Obsługa kateringowa szkolenia (15 osób x 2 = 30 uczestników) 2 przerwy kawowe, przerwa obiadowa Obsługa techniczna szkolenia. Szkolenie odbywa się w sali zapewnionej przez zamawiającego. Wykonawca zapewnia rzutnik multimedialny oraz recepcję szkolenia. 6 dni- po 1 dniu w miejscowościach: Gdynia, Wejherowo, Chojnice, Starogard Gd., Malbork, Kościerzyna Obsługa kateringowa szkolenia ( razem 100 porcji)- na każdym szkoleniu średnio 15 osóbdwie przerwy kawowe, przerwa obiadowa Obsługa techniczna szkolenia. Szkolenia odbywają się w sali Zamawiającego. Wykonawca zapewnia rzutnik multimedialny oraz recepcję szkolenia. Szkolenie na terenie Gdańska Obsługa kateringowa szkolenia (14 osób x 20 szkoleń + 10 osób x 2 szkolenia=300 osób) -przerwa kawowo - kanapkowa 6 dni szkolenia po 4 godziny i 16 dni szkoleniowych po 2 godziny-razem 22 dni szkoleniowe. (300 porcji) Obsługa techniczna szkolenia. Szkolenia odbywają się w sali zapewnionej przez zamawiającego. Wykonawca zapewnia rzutnik multimedialny oraz recepcję szkolenia. Obsługa kateringowa szkolenia (25 osób x 4 dni szkolenia jednodniowe trwające 3 godziny wykładowe ) w Gdyni, Kościerzynie, Tczewie i Starogardzie Gdańskim Przerwa kawowo-kanapkowa (100 porcji) Obsługa techniczna szkolenia. Szkolenia odbywają się w sali zamawiającego. Wykonawca zapewnia rzutnik multimedialny oraz recepcję szkolenia Obsługa kateringowa szkolenia (20 osób x 4 szkolenia)szkolenie na terenie Gdańska Przerwa kawowa - kanapkowa 4 szkolenia 1 dniowe trwające 3 godziny wykładowe (80 porcji) Obsługa techniczna szkolenia polega na dostarczeniu wody mineralnej na każdy dzień szkolenia. szkolenie na terenie Gdańska Obsługa kateringowa zapewnienie wody mineralnej niegazowanej w ciągu 48 dni. (na każdy dzień 15 osób) (razem 720 szt. butelek- 0,5 litra każda) Obsługa techniczna szkolenia. Zamawiający zapewnia salę. Wykonawca zapewnia rzutnik multimedialny i recepcję szkolenia. Obsługa kateringowa (25 osób x 2 cykle) szkolenie na terenie Gdańskaprzerwa kawowa 7

8 2 dni po 3 godziny 50 porcji Obsługa techniczna szkolenia. Szkolenia odbywają się w Sali zamawiającego. Nie jest wymagany rzutnik multimedialny. Obsługa kateringowa (15 osób x 4 cykle) szkolenie na terenie Gdańska-przerwa kawowa 4 dni x godziny x 4 cykle= 16 dni po 2 godziny= 240 porcji Obsługa techniczna szkolenia. Szkolenia odbywają się w Sali zamawiającego. Nie jest wymagany rzutnik multimedialny. 1 dzień x 2 godziny x 4 cykle Obsługa kateringowa (15 osób x 4 cykle) szkolenie na terenie Gdańska przerwa kawowa (60 porcji) Konferencja prasowa 2 sztuki (czerwiec 2015 oraz kwiecień 2016) lokalizacja Gdańsk siedziba zamawiającego Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku Al. Jana Pawła II 50. Zamawiający zapewnia salę. Wykonawca zapewni nagłośnienie, nagranie na nośniku cyfrowym przebiegu konferencji (dźwięki i obraz) i dostarczenie pliku cyfrowego oraz zapewni obecność przedstawicieli mediów tj. telewizji o zasięgu regionalnym, prasy o zasięgu regionalnym i portalu internetowego. Przerwa kawowo-kanapkowa dla 50 osób Konferencja tematyczna 1 sztuka Termin październik 2015 Lokalizacja- Gdańsk. Wykonawca zapewnia nagłośnioną salę konferencyjną na 150 osób, 2 przerwy kawowe i jedną przerwę obiadową dla 150 osób, moderatora konferencji Pod pojęciem-przerwa kawowa- rozumie się zapewnienie przez wykonawcę kawy, herbaty, wody gazowanej i niegazowanej, ciastek kruchych dla każdego uczestnika oraz osób prowadzących szkolenia. Pod pojęciem-przerwa obiadowa rozumie się obiad składający się z dwóch dań oraz napoju dla każdego uczestnika. Pod pojęciem przerwa kawowo-kanapkowa rozumie się zapewnienie przez wykonawcę kawy, herbaty, wody gazowanej i niegazowanej, ciastek kruchych oraz dwóch kanapek dla każdego uczestnika oraz osób prowadzących szkolenia. Pod pojęciem recepcji szkolenia rozumie się: prowadzenie recepcji przed rozpoczęciem szkolenia w której uczestnicy zapiszą się na listę, otrzymają materiały informacyjne zostaną poinformowani o miejscu, w którym odbywać się będzie szkolenie. Zapewnienie recepcji 8

9 dotyczy 1 godziny przed szkoleniem, w trakcie szkolenia i 15 minut po zakończeniu szkolenia. Wymagany jest udział 1 osoby ze strony Wykonawcy. WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY : 9

UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH

UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 8 UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH zawarta w Giżycku w dniu...2014 r. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206

Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206 Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo