SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości Euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej specyfikacją. /kod CPV: Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej, Usługi elektryczne, Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji/

2 Podstawa prawna : Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93). I. ZAMAWIAJĄCY Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w imieniu którego występuje : Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Adres : Kraków, os. Złotej Jesieni 1 tel. (12) , 210,109 fax. (12) , 930; REGON: NIP: KRS: Adres internetowy : II. ODBIORCA: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi technicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.. Obsługa techniczna musi zapewniać całodobową ciągłość bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i systemów w obiektach Szpitala. 2. Zapisy szczegółowe wykonania usługi określa rozdział III SIWZ oraz wzór umowy wraz załącznikami stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji. 3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi obejmującej: a) Zapewnienie ciągłości dostaw mediów na terenie Szpitala (energia elektryczna, woda zimna, ciepła woda użytkowa, gazy medyczne, para, ciepło). Koszty mediów m in. energii elektrycznej, wody i ścieków, gazu dla kotłowni, ciepła dla c.o. oraz paliwa rezerwowego pokrywa Zamawiający. b) Całodobową obsługę wszystkich urządzeń i systemów służących do dystrybucji i poboru wyżej wymienionych mediów. c) Całodobową obsługę systemów kanalizacji wewnętrznej, burzowej i ogólnospławnej wewnątrz i na zewnątrz Szpitala i zapewnienie jej pełnej drożności. d) Prowadzenie serwisu technicznego infrastruktury technicznej Szpitala.

3 e) Prowadzenie ewidencji zużycia poszczególnych mediów i przedkładanie raportów odpowiednim służbom Szpitala. f) Kontrola i zarządzanie ilością zużytych paliw sposobami dającymi wymierne efekty oszczędnościowe g) Kontrola i zarządzanie ilością zużywanej wody w sposób dający wymierne efekty oszczędnościowe. h) Koordynowanie działań własnych i właściwych służb zewnętrznych w przeprowadzonych kontrolach terminowych, przeglądach dozorowanych oraz w przypadku zaistnienia zdarzeń nieprzewidzianych. i) Sporządzanie orzeczeń technicznych niesprawnych i nie nadających się do dalszej eksploatacji urządzeń i systemów będących własnością Szpitala w porozumieniu i na wniosek własny lub Szpitala. j) Prowadzenie miesięcznej sprawozdawczości z przebiegu realizacji zadań raz na miesiąc przedstawienie w formie raportu odpowiednim służbom Szpitala informacji o stanie technicznym podległej infrastruktury oraz liczbie wykonanych zleceń. k) Prowadzenie okresowej sprawozdawczości (zgodnie z aktualnymi ustawami) w celu sporządzania informacji dla Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i innych urzędów. l) Należyta współpraca z wszelkimi podmiotami kontrolującymi pracę Szpitala takimi jak np. Sanepid, Urząd Dozoru Technicznego etc. m) Wykonywanie innych zadań związanych z obsługa infrastruktury technicznej, po uzgodnieniu ich zakresu z Zamawiającym n) Urządzenia i instalacje zakupione lub nabyte po podpisaniu umowy podlegają regułom umowy. 4. Wymagania ogólne: a) Oferta musi obejmować wykonanie wszystkich elementów usługi wymienionych w pkt III/SIWZ oraz wzoru umowy; b) Sposób wykonania usługi, jak również zastosowane w związku z nim technologie i rozwiązania organizacyjne musza spełniać wszystkie wymogi muszą wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i odpowiednich regulacji branżowych w tym w szczególności przepisów obowiązujących zakłady opieki zdrowotnej; c) Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wdrożenia wszelkich wynikających, ze zmian przepisów prawa lub decyzji organów administracji, zasad dotyczących świadczonej usługi; d) Przejęcie usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia odbędzie się w obiektach czynnych, przy przekazaniu obowiązków będzie zachowana ciągłość pracy Szpitala; e) W miarę potrzeb Wykonawcy, Zamawiający każdorazowo udostępni posiadaną dokumentację techniczną; f) Szczegóły techniczne i logistyczne nie wpływające na zakres praw i obowiązków stron określonych w umowie zostaną przygotowane przez strony w terminie późniejszym. Strony zobowiązują się zgodnie współdziałać w celu dopracowania tych szczegółów; g) Nie później niż do chwili rozpoczęcia świadczenia usługi, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram wykonywania usługi uwzględniający zapisy przedstawionego przez Zamawiającego harmonogramu w załączniku nr 2 do umowy;

4 h) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca będzie mógł wprowadzić nowocześniejsze technologie wykonywania usługi o ile nie spowoduje to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy; i) Wykonawca zrealizuje usługę przy użyciu własnego sprzętu; j) Materiały jak filtry, żarówki i świetlówki zapewni Zamawiający. Pozostałe materiały konieczne do wykonania usługi zapewnia Wykonawca; k) Zdemontowany sprzęt i instalacje (sprawny i nieuszkodzony) Wykonawca przekazuje protokolarnie Zamawiającemu; l) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania do dnia 30 listopada każdego roku planu remontów infrastruktury szpitala na kolejny rok wraz z ich wyceną; m) W razie zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych Wykonawca zapewni Zamawiającemu wszelka pomoc w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Szpitala; n) Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przedstawić Zamawiającemu protokoły z wykonanych przeglądów, pomiarów. o) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej Szpitala. 5. Wymagania szczególne dla poszczególnych branży: a) Branża elektryczna: Wykonywanie przeglądów i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją DTR i wymaganiami producentów oraz utrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej aparatów, urządzeń instalacji i sieci n/n; Prowadzenie pełnej dokumentacji eksploatacyjnej przeglądów i konserwacji urządzeń; Produkcji i przetwarzaniu energii elektrycznej w sytuacjach awaryjnych przez agregaty prądotwórcze i urządzenia UPS; Konserwacji i naprawy podległych urządzeń elektroenergetycznych i elektrycznych; Konserwacji i naprawy elektronicznej i elektromechanicznej automatyki stacji transformatorowych i rozdzielni głównych Szpitala; Modernizacji układów automatyki stacji transformatorowych i rozdzielni głównych Szpitala; Konserwacja, naprawa i modernizacja instalacji elektrycznych w obiektach Szpitala; Konserwacji, naprawy i modernizacji instalacji przyzywowych, domofonowych, wideo -domofonowych, antenowych RTV, alarmowych, kontroli dostępu, sygnalizacji gazów medycznych oraz wszelkich innych wyżej nie wymienionych instalacji; Konserwacji i zabezpieczeniu oświetlenia wewnętrznego, ewakuacyjnego, awaryjnego, przeszkodowego poprzez wymianę spalonych źródeł światła, stateczników;

5 Konserwacji i zabezpieczeniu oświetlenia zewnętrznego obiektów, placów, dróg wewnątrzszpitalnych, lądowiska poprzez wymianę spalonych, brakujących lub nieczynnych źródeł światła, bezpieczników oraz wyłączników zmierzchowych; Konserwacji baterii akumulatorów do UPS ów, agregatorów prądotwórczych oraz sterowania automatyką stacji ST -1; Konserwacji i naprawy prostowników do ładowania w/w baterii akumulatorowych; Wymianie uszkodzonego osprzętu elektrycznego, jak wyłączniki, przełączniki instalacyjne, gniazda wtyczkowe, przyciski sterownicze, puszki instalacyjne etc.; Wymianie bezpieczników topikowych, mocy samoczynnych, termicznych etc.; Wymontowanie urządzeń wymagających naprawy i ich ponowny montaż po naprawie; Przeprowadzenie przeglądów i remontów napędów elektrycznych (drzwi automatycznych); Zbieraniu i przechowywaniu zużytych źródeł światła fluorescencyjnego, ultrafioletowego uznanych za materiał niebezpieczny oraz przekazanie Zamawiającemu do utylizacji; Prowadzenie książek przebiegu pracy agregatów prądotwórczych oraz maszyn i urządzeń, których dokumentacja techniczno - eksploatacyjna tego wymaga; Wykonywanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych wraz ze sporządzeniem protokołów: skuteczności szybkiego wyłączenia, skuteczności uziemień, skuteczności zabezpieczeń różnicowoprądowych, skuteczności instalacji odgromowej, stanów izolacji kabli i przewodów, skuteczności sprzętu ochronnego dielektrycznego; Obsłudze: stacji energetycznych zasilanych po stronie N/N, pośrednich rozdzielni elektrycznych w obiektach, tablic elektrycznych rozdzielczych piętrowych, wewnętrznych linii zasilających WLZ, elektrycznego wyposażenia kuchni i łazienek (kuchenki elektryczne, suszarki do rąk), instalacji o napięciu 24 V, systemu monitoringu obiektu Szpitala; W przypadku awarii dźwigów w segmencie B-2 oraz towarowo - osobowych w segmencie A-2, B-3, B-6 i budynku kuchni pralni - uwalnianie osób oraz odblokowywanie i w miarę możliwości przywracania do gotowości; Serwis urządzeń AGD b) Branża remontowo budowlana: Wykonywanie prac ślusarskich (m.in. montaż dodatkowych zamków drzwi i szafek, wymianę zamków w drzwiach, wykonanie i montaż narożników z blach zabezpieczających futryny, drzwi i ściany, skręcanie i rozkręcanie regałów, demontaż i montaż elementów stropów podwieszanych, dorabianie kluczy wymiana uszkodzonych zawiasów); Wykonywanie prac stolarskich (m.in. demontaż i montaż mebli wzajemnie połączonych, zabudów kaloryferów, wykonywanie prostych konstrukcji

6 drewnianych, naprawa uszkodzonych mebli, wymiana lub naprawa uszkodzonej tapicerki na meblach); Wykonywanie prac budowlanych (m.in. wykonywanie otworów w ścianach działowych do przejść i montażu drzwi oraz otworów kontrolnych; flizowanie fragmentów ścian i posadzek; uzupełnienie ubytków tynków, fliz, terakoty, posadzek z płytek PCV i wykładzin rulonowych, gładzie, malowanie powierzchni ścian, sufitów, stolarki drzwiowej i okiennej, wykonywanie wylewek, układanie linoleum, płytek podłogowych, wykładzin dywanowych, naprawa uszkodzonych tapet, wykładanie folii samoprzylepnych, montaż małych ścianek działowych, przegród, przepierzeń, fugowanie i silikonowanie białego montażu, miejscowa naprawa uszkodzonych pokryć dachowych, konserwacja i naprawa elementów narażonych na działanie czynników atmosferycznych np. czerpnie powietrza, konsole pod klimatyzatory, wymiana uszkodzonych szyb w stolarce okiennej i drzwiowej, naprawa rolet okiennych, naprawa stolarki drzwiowej i okiennej, naprawa elementów budowlanych małej architektury jak murki szachów schodów, pochylni dla osób niepełnosprawnych, kominki wentylacyjne, wymiana zniszczonych kasetonów); Wykonywanie prac budowlanych na podstawie protokołów pokontrolnych z kontroli Sanepidu, Szpitalnego Ośrodka Zakażeń, przeglądów technicznych zgodnie z Prawem Budowalnym oraz zleceń Zamawiającego w związku ze zgłoszeniami Użytkowników; c) Branża instalacji sanitarnych (wodno kanalizacyjnych, gazu, kotłowni, c.o.): Utrzymywanie w sprawności technicznej następujących urządzeń: baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, prysznicowe, etc., spłuczki w WC, pisuary, bidety, muszle klozetowe, umywalki, brodziki, zlewozmywaki etc., wpusty kanalizacyjne podłogowe, wszelkiego typu odpływy etc. Wytwarzania produkowania mediów technologicznych niezbędnych dla potrzeb Szpitala (c.w.u, c.o, c.t, para), których nie można dostarczyć z sieci zewnętrznych, wraz z ich transformacją i przesyłem Gospodarki mediami przesyłanymi z zewnątrz (MPEC, MPWiK, Zakład Gazowniczy) i współpracy z instytucjami dostarczającymi te media, Utrzymania ruchu technologicznego w zakresie wytwarzanych mediów, ich transformacji i przesyłu do odbiorców Szpitala. Utrzymania pełnej drożności kanalizacji ściekowej oraz kanalizacji burzowej i opadowej w budynkach Szpitala d) Branża wentylacji, klimatyzacji i aparatury kontrolno pomiarowej: Wykonywanie obsługi, napraw, konserwacji, remontów bieżących a także usuwania awarii podległych sieci i instalacji oraz urządzeń wentylacji, klimatyzacji i aparatury kontrolno pomiarowej wraz z osprzętem eksploatacyjnym; Całodobowe utrzymywanie sprawności w/w instalacji oraz dokonywanie przeglądów kominiarskich (wentylacji wyciągowej) dla pomieszczeń wyposażonych w urządzenia i odbiorniki gazowe (kotłownia); Obsługa i konserwacja central klimatyzacyjnych;

7 Obsługa i konserwacja instalacji nawilżania; Obsługa i konserwacja wentylacji nawiewno wyciągowej; Obsługa agregatów wytwarzających chłód technologiczny dla układów wentylacji i klimatyzacji; Obsługa i wymiana wkładów filtracyjnych, w tym filtrów absolutnych; Bieżąca kontrola stanu zabrudzenia filtrów; Bieżącej kontroli stanu pasów napędowych, łożysk, wirników itp. Wykonywanie pomiarów skuteczności i krotności wymian powietrza raz w roku lub na wezwanie odpowiednich służb kontroli: Sanepid, PiP etc. (protokoły z przedmiotowych pomiarów należy niezwłocznie przekazać Zamawiającemu). Pomiary wykonywane będą urządzeniem atestowanym z aktualną legalizacją na co Wykonawca dołączy do protokołu z pomiarów stosowny dokument. Terminowe, zgodne z wymaganiami producentów serwisowanie powierzonych urządzeń; Okresowe czyszczenie czerpni powietrza (nie rzadziej niż raz na 3 miesiące lub gdy z powodów nie możliwych do przewidzenia zostanie ona zabrudzona); Okresowe czyszczenie kratek wentylacyjnych wraz z widocznymi odcinkami kanału (wg. harmonogramu co najmniej raz na 6 miesięcy lub gdy z powodów nie możliwych do przewidzenia zostanie ona zabrudzona); Okresowe czyszczenie central wentylacyjnych oraz dezynfekcja układów chłodniczych (wszelkiego typu chłodnice, wymienniki etc., gdzie może nastąpić rozwój bakteriologiczny lub rozwój grzybów i pleśni); Dbałość o czystość i porządek w/w. instalacji oraz wydzielonych pomieszczeń dla nich, takich jak np. maszynownie, podstacje cieplne etc., w tym również dbałość o porządek w szachtach, maszynowniach technicznych na II piętrze technicznym; e) Branża gazów medycznych: Transport wewnętrzny butli z gazem medycznym na oddziały szpitalne wraz z podłączeniem do aparatury medycznej; Dystrybucja na terenie Szpitala ciekłego azotu na oddziały szpitalne wg. zapotrzebowania; Kontrolowanie szczelności punktów poboru gazów medycznych; Konserwacja instalacji gazów medycznych; Konserwacja i naprawy punktów poboru gazów medycznych; Obsługa i konserwacja sygnalizacji gazów medycznych; Konserwacja i kontrola pracy sprężarek powietrza medycznego, pomp próżni medycznej wraz z odwadnianiem sieci instalacji; Obsługa zbiorników z ciekłym tlenem; Konserwacja dozowników tlenu;

8 Konserwacja ssaków sieciowych; Obsługa rozprężanli butlowej z Podtlenkiem azotu; Obsługa rozprężalni butlowej z tlenem sprężonym; Prowadzenie ewidencji dostaw gazów medycznych wraz z ich zamawianiem. f) Branża służb dyspozytorów: Planowanie, koordynowanie i wykonanie zadań mających na celu prawidłową ciągłą pracę zaplecza technicznego Szpitala; Odpowiedzialność za prawidłową realizację wszystkich zadań wynikających z zakresu działania Centralnej Dyspozytorni Informowania jednostek organizacyjnych Szpitala o zaistniałych awariach i wszelkich zakłóceniach w działalności Szpitala; Zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w czasie nieprzewidzianych zdarzeń; Koordynowania działań służb własnych i ewentualnie szpitalnych w zakresie usuwania skutków awarii i innych nieprzewidzianych zdarzeń na terenie Szpitala; Współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Marszałkowskim w przypadku szczególnych zagrożeń z udziałem przedstawiciela Szpitala; Współpraca z PSP i Policją w zakresie zabezpieczenia i nadzoru bezpieczeństwa Szpitala; Kontrola systemów monitoringu obiektów szpitala; Składanie codziennych raportów do właściwego koordynatora; Nadzorowanie pracy w ruchu technologicznym wszystkich instalacji, systemów urządzeń, które odwzorowane są w Centralnej Dyspozytorni; Przyjmowanie informacji od pracowników Szpitala o zaistniałych zdarzeniach oraz awariach, ich weryfikacja wybór optymalnej decyzji i wydanie polecenia podległym służbom wraz z późniejszym sprawdzeniem jego wykonania; Telefoniczny serwis informacyjny Szpitala (w dni powszednie między 15 tą a 7 rano, w dni wolne od pracy 24/H) g) Branża dozoru techniczno administracyjnego: Zapewnienie ścisłej koordynacji pomiędzy komórkami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiającego a firmą realizującą kontrakt; Przestrzegania przepisów BHP; Uczestnictwa w naradach (odprawach, operatywkach) zwoływanych przez Zamawiającego, udzielanie w miarę potrzeb wsparcia merytorycznego; Redagowania i dostarczania niezbędnych dokumentów z zakresu prowadzonej działalności dla Szpitala; Reakcji na zlecenie telefoniczne zgłoszone od godziny 7:00 do 15:00 (bezzwłocznie chyba, że zostanie ustalone inaczej wyznaczony termin realizacji), zgłoszenia napraw po godzinie 15:00 będą realizowane tylko branżach elektrycznej, wod kan oraz AKPi A. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić

9 odbiór zlecenia w dniu jego wystawienia. Zlecenia wystawia koordynator pracownik Szpitala a po godzinie 15 tej oraz w dni wolne od pracy dyspozytor; Wykonawca zapewni na własny koszt wywóz odpadów powstałych na skutek realizacji zadań objętych umową. 6. Przedmiotowa usługa nie obejmuje: a. serwisu technicznego: aparatury i sprzętu medycznego (za wyjątkiem zwykłych łóżek szpitalnych, szafek przy łóżkowych) naprawy osprzętu gazów medycznych (dozowniki tlenu medycznego, reduktory butlowe gazów medycznych, ssaki sieciowe próżni medycznej, zawory czerpalne gazów medycznych, końcówki wtykowe punktów poboru gazów medycznych) sieci informatycznej wraz ze sprzętem informatycznym, komputerowym, sieci teletechnicznej wraz z urządzeniami łączności; dźwigów osobowych i towarowo osobowych, z zastrzeżeniem 5 ust. 1 pkt. u umowy instalacji i sprzętu przeciwpożarowego jak np. gaśnice, agregaty, czujki; kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych; klimatyzatorów lokalnych oraz dwóch sztuk komór chłodniczych (ZDL i komora do przechowywania zwłok); b. przeglądów i remontów agregatów prądotwórczych, UPS ów; c. legalizacji sprzętu i urządzeń; d. przeglądów punktu poboru gazu. 7. Wymagania ogólne dotyczące personelu: a) Wykonawca musi dysponować należycie wykwalifikowanym i odpowiednio licznym personelem zapewniającym poprawne wykonanie usługi. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże dokumenty wykazujące kwalifikacje personelu, wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i regulacja branżowe. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie Zamawiającego o zmianach w zatrudnieniu pracowników; b) Personel Wykonawcy uczestniczący w wykonywaniu usługi na terenie Zamawiającego zobowiązany będzie posiadać: uprawnienia kwalifikacyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy zunifikowaną odzież ochronną (zaleca się aby odzież ta zawierała logo firmy Wykonawcy); Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w wyborze koloru tej odzieży za wyjątkiem następujących barw (używanych przez personel Zamawiającego): białej, zielonej operacyjnej (tj. ciemnozielonej), żółtej, bordowej i niebieskiej operacyjnej (tj. ciemnoniebieskiej); identyfikatory imienne;

10 8. Personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi zobowiązany będzie do: a) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem usługi na terenie Szpitala, a których ujawnienie mogło by narazić Zamawiającego na szkodę; b) poszanowania spokoju i godności pacjentów; c) zwrotu właściwemu kierownikowi komórki organizacyjnej Zamawiającego wszystkich przedmiotów znalezionych na terenie Szpitala; d) przestrzegania zasad kultury i higieny osobistej, estetycznego wyglądu; 9. Szczegółowy wykaz infrastruktury Szpitala został określony w załączniku nr 1 do wzoru umowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy. 11. We wszystkich sytuacjach nieprzewidzianych umową a wchodzących w zakres obsługi technicznej, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi technicznej gwarantującej sprawne funkcjonowanie Szpitala; 12. W celu świadczenie usług objętych przedmiotowym zamówieniem, Wykonawca wydzierżawia od Zamawiającego pomieszczenia, na warunkach dzierżawy określonych w odrębnej umowie, stanowiącej załącznik nr 6 do specyfikacji. 13. Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu usług z ważnych przyczyn organizacyjnych, na zasadach określonych we wzorze umowy. 14. Informacje dodatkowe: a) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych; b) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych; c) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających; d) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień dodatkowych; e) Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale III SIWZ zostaną odrzucone; f) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotowego zamówienia (art. 36 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji jaką część (zakres) zamierza powierzyć podwykonawcą; g) Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca zapoznał się z miejscem przyszłego świadczenia usługi, które są przedmiotem niniejszego zamówienia oraz jego bezpośrednim otoczeniem, a także aby uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania oferty. Koszty związane z powyższym ponosi Wykonawca. IV. NUMER POSTĘPOWANIA: 112/ZP/2012 Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY.

11 V. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Świadczenie usługi odbywać się będzie w sposób ciągły przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. VI. 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej VI. 2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: a) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI. 1.a Zamawiający wymaga posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności polegających na świadczeniu usługi obsługa techniczna w obiektach PKOB Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie VII.1.1. specyfikacji. b) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI. 1.b Zamawiający wymaga posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie polegającym na świadczeniu usługi obsługa techniczna w obiektach PKOB Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczenia o których mowa w punkcie VII.1.2 specyfikacji. c) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI. 1.c Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w punkcie VII.1.3 specyfikacji. d) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI.1d Zamawiający wymaga znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczenia o których mowa w punkcie VII.1.4 specyfikacji. VI.3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VII niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. VI.4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. VI.5. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. VI.6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa

12 w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. VI.7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU. 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców musi przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.a specyfikacji - wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć: a) Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności polegających na świadczeniu usługi - obsługa techniczna w obiektach PKOB 1264, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania -załącznik nr 2 do specyfikacji; 1.2. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.b specyfikacji - wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć: a) oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia - załącznik nr 2 do specyfikacji, b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (minimum 2 usługi),oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie(minimum 2 dokumenty) załącznik nr 3 do specyfikacji; Ø Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest wykazać dwie zrealizowane usługi - obsługa techniczna w obiektach PKOB 1264, na kwotę nie mniejszą niż: ,00 każda; 1.3. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.c specyfikacji - do oferty każdy z Wykonawców musi załączyć: a) Oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - załącznik nr 2 do specyfikacji; b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 2 do specyfikacji. c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia (w tym uprawnień podanych poniżej dla danej branży numer uprawnień wraz z przynależnością do danej izby, data ważności uprawnienia), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 4 do specyfikacji Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, w tym osobami posiadającymi (co najmniej) podane poniżej uprawnienia:

13 Branża elektryczna Elektrycy branżowi: uprawnienia kwalifikacyjne SEP E do 1 kv Zmianowi: uprawnienia kwalifikacyjne SEP E do 15 kv Kierownictwo: uprawnienia kwalifikacyjne SEP E + D do 15 kv Branża gazów medycznych Dozór: uprawnienia SIMP kat. D gazy medyczne Pracownicy: uprawnienia SIMP kat. E gazy medyczne Pracownicy transportu butli: zaświadczenie z kursu obsługa i transport butli Branża Ciepłowniczo Hydrauliczna Palacze: uprawnienia cieplne G2 E (odpowiednie dla danego stanowiska pracy) uprawnienia gazowe G3 E (odpowiednie dla danego stanowiska pracy) Hydraulicy: uprawnienia cieplne G2 E (odpowiednie dla danego stanowiska pracy) uprawnienia gazowe G3 E (odpowiednie dla danego stanowiska pracy) Kierownicy: uprawnienia cieplne G2 D (odpowiednie dla danego stanowiska pracy) uprawnienia gazowe G3 D (odpowiednie dla danego stanowiska pracy) Branża wentylacji, klimatyzacji i AKP Pracownicy: uprawnienia elektroenergetyczne G1 E (odpowiednie dla danego stanowiska pracy ) uprawnienia cieplne G2 E (odpowiednie dla danego stanowiska pracy) Kierownicy: uprawnienia elektroenergetyczne G1 D (odpowiednie dla danego stanowiska pracy) uprawnienia cieplne G2 D (odpowiednie dla danego stanowiska pracy) 1.4. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.d specyfikacji - do oferty każdy z Wykonawców musi załączyć: a) oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia - załącznik nr 2 do specyfikacji. b) opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, zarówno deliktowej jak i kontraktowej, w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum ,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku jakiejkolwiek wypłaty dokonanej przez ubezpieczyciela, suma gwarancyjna ma zostać automatycznie odnowiona Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu udokumentowania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących dokumentów: a) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 2 do specyfikacji. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro DZP -271-288/ZP//2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPZZOZ.XII.381.28/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo