W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę."

Transkrypt

1 Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS i nowa procedura weryfikacji wniosków Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokładnie zweryfikuje wniosek zainteresowanego przejściem na emeryturę pomostową pracownika bez konieczności rozwiązania przez wnioskodawcę stosunku pracy. Przejście na emeryturę pomostową pracowników dotychczas wiązało się z dużym stresem. I to nie z powodu zakończenia pewnego etapu w swoim życiu, ale z obawy, czy po zakończeniu pracy zawodowej rozwiązaniu z pracodawcą umowy o pracę, emerytura zostania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznana. Kuriozalnym jest fakt, iż opłacanie przez pracodawcę składek na fundusz emerytur pomostowych (FEP) nie gwarantuje pracownikowi uzyskania prawa do emerytury pomostowej, mało tego ZUS bezprawnie bada zasadność zaliczenia danego stanowiska pracy do wykazu emerytur pomostowych. Zdarzyły się przypadki, gdzie ZUS odmówił przyznania emerytury pomostowej (suwnicowe z dąbrowskiego oddziału AMP) pomimo spełnienia przesłanek do jej otrzymania. W efekcie osoby te zostały bez świadczenia z ZUS-u i bez pracy. Teraz ZUS w stosunku do osób chcących skorzystać z wcześniejszej emerytury nie tyle wyciąga pomocną rękę, a naprawia błędy, które nie powinny w ogóle się pojawić. Więcej str. 2 Korzystniejsze zasady naliczania styczniowej premii Zmiany zapisów Funduszu Premiowego Porozumienie w sprawie zmiany zapisów treści Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników ArcelorMittal Poland SA strony Zespołu Roboczego parafowały dnia 20 grudnia 2011r. Dokonane zmiany zapisów pozwolą rozwiązać od lat pojawiający się problem związany z brakiem premii za styczeń, wypłacanej w m-cu luty, a rozliczanej na podstawie wyników grudniowych Spółki. Nowowprowadzony zapis stanowi, iż w przypadku, jeżeli koszt przerobu grudnia danego roku jest wyższy niż 120%, do wszystkich przeliczeń, w których uwzględniany jest koszt przerobu jednej tony produkcji podstawowej za grudzień, przyjmuje się średni koszt przerobu danego roku. Z uwzględnieniem powyższego podstawą uruchomienia Funduszu Premiowego (zadanie premiowe) jest realizacja kosztu przerobu 1 tony produkcji podstawowej za dany miesiąc, w porównaniu do średniego kosztu przerobu za okres minionych 3 miesięcy lub do kosztu przerobu określonego w Biznesplanie Spółki, jeśli jest on korzystniejszy dla pracowników. Więcej str. 2 W ArcelorMittal Poland SA przedłużono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika Procedurę związaną z rozwiązywaniem umów o pracę na mocy porozumienia stron z pracownikami Spółki ArcelorMittal Poland SA w okresie od 1 do 20 stycznia 2012 roku pracodawca przedstawił organizacjom związkowym w ostatnich dniach roku 29 grudnia. Stanowi to przedłużenie procedury wprowadzonej przez AMP w 2011r. Według przedstawionej przez pracodawcę procedury rozwiązanie umów o pracę będzie odbywało się na mocy porozumienia stron. Inicjatorem (Wnioskodawcą) rozwiązania umowy jest pracownik, który przedstawia do zaopiniowania kierownikowi komórki organizacyjnej/dyrektorowi Zakładu/Biura Wystąpienie pracownika dotyczące rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Negatywna opinia powoduje natychmiastowe przerwanie procedury i oznacza brak zgody na odejście pracownika. Pozytywnie zaopiniowany wniosek należy składać w służbach kadrowych obsługujących danego pracownika, celem weryfikacji oraz uzupełnienia danych kadrowych. Następnie wniosek jest przekazywany do Biura Personalnego celem przedstawienia dodatkowej opinii. Więcej str. 2 Odżyły wspomnienia sprzed 30 lat... Spotkanie po latach 22 grudnia w Bibliotece Miejskiej w Dąbrowie Górniczej odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe działaczy Solidarności Huty Katowice, którzy aktywnie uczestniczyli w powstaniu związku w 1980 roku, czynnie działali w najtrudniejszych latach stanu wojennego oraz trwali niezłomnie przez cały okres lat Więcej str. 4 Podsumowując rok 2011 Jerzy Goiński Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza: Miniony rok można powiedzieć, że specjalnie się nie różnił w naszej firmie od poprzednich. Pracodawca nadal skupił się tylko na obniżaniu kosztów stałych poprzez zmniejszanie zatrudnienia, a co zatem idzie pozbywanie się najlepszych fachowców, co źle świadczy o naszej przyszłości. Według analiz rynkowych następuje nadal wzrost zapotrzebowania na wyroby hutnicze, a u nas ciągłe zastraszanie zamykaniem instalacji. Więcej str. 3 Lech Majchrzak Wiceprzewodniczący Skarbnik MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza: W minionym 2011 r. w obszarze płac i zatrudnienia Członków Związku zatrudnionych u pracodawców objętych zakresem naszego działania miało miejsce szereg znaczących wydarzeń. W zakresie kształtowania zbiorowych stosunków pracy skupiliśmy się przede wszystkim na negocjacjach, rejestracjach i wdrożeniach zakładowych układów zbiorowych pracy (ZUZP) oraz protokołów dodatkowych do ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek objętych zasięgiem naszego działania (PPUH Consensus, ZEN Zakład Energetyczny, Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW, PUK Kolprem, HK ZUH Partner, itd.). Więcej str. 3 Mirosław Nowak Wiceprzewodniczący ds. BHP i Prawa Pracy MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza: Rok 2011 to kontynuacja prowadzonej od lat w naszej firmie polityki restrukturyzacji i zmian szczególnie w obszarze zatrudnienia. Zmiany te, a tak naprawdę stres spowodowany brakiem stabilizacji w zatrudnieniu wydzielenia i coraz większa liczba pracowników zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej nie pozostają bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w środowisku pracy gdyż bezpośrednio dotykają pracowników. Więcej str. 4 Stanisław Szrek Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych i socjalnych MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza: W roku 2011 liczba Członków MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A.- Dąbrowa Górnicza pomimo odejść dużej grupy osób w ramach różnych programów utrzymuje się na porównywalnym poziomie w stosunku do okresu ubiegłorocznego. Więcej str. 3

2 W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika C.d. ze str. 1 Na podstawie powyższych danych Dyrektor Personalny lub osoba przez niego upoważniona podejmuje decyzję o przedstawieniu porozumienia stron zgodnie z art pkt. 1 Kodeksu Pracy oraz konkretnej oferty pracownikowi, który w terminie do 7 dni winien na nią pracodawcy odpowiedzieć. W przypadku przyjęcia oferty zostaje sporządzone stosowne porozumienie stron rozwiązujące umowę o pracę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika w trybie indywidualnym tj. zgodnie z art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników pracownik otrzyma następującą kwotę: odprawa/kwota wynikająca z ZUZP - max. 5 krotność wynagrodzenia pracownika (tj. wg indywidualnych uprawnień pracowniczych związanych ze stażem pracy), odprawa/kwota dodatkowa - 1 krotność wynagrodzenia pracownika (liczona jak za urlop wypoczynkowy), odprawa wynikająca z Ustawy tzw. "marcowej" - max. 3 krotność wynagrodzenia pracownika (tj. wg. indywidualnych uprawnień pracowniczych związanych ze stażem pracy). W przypadku rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron zgodnie z art pkt. 1 Kodeksu Pracy pracownik otrzyma: odprawę/kwotę wynikającą z ZUZP - max. 3 krotność wynagrodzenia pracownika (wg. indywidualnych uprawnień pracowniczych związanych ze stażem pracy), odprawę/kwotę dodatkową - 6 krotność wynagrodzenia pracownika (liczona jak za urlop wypoczynkowy), dodatkową odprawę w wysokości 3 000,00 zł (tylko w przypadku osób nieuprawnionych do emerytury lub renty). w przypadku pracowników posiadających uprawnienia do emerytury lub renty - odprawę emerytalno rentową. W uzasadnionych przypadkach (ze względu na aspekt społeczny) pracodawca może zaproponować pracownikowi kwotę odprawy na zasadach indywidualnych. Termin obowiązywania niniejszej procedury to 01 stycznia 2012 do 20 stycznia 2012 roku. Powyższe stanowi przedłużenie programu wprowadzonego przez pracodawcę w roku Korzystniejsze zasady naliczania styczniowej premii Zmiany zapisów Funduszu Premiowego C. d. ze str. 1 Obliczając koszt przerobu 1 tony w Biznesplanie odejmuje się zużycie surowców i amortyzację od kosztów działalności operacyjnej, a następnie uzyskaną wielkość dzieli się poprzez ilość sprzedaży produkcji podstawowej. Wysokość uruchamianego Funduszu Premiowego zależy od stopnia realizacji zadania. W przypadku przekroczenia kosztu przerobu 1 tony do 20% następuje zmniejszenie Funduszu Premiowego procentową wielkość przekroczenia kosztów. W przypadku przekroczenia tego kosztu powyżej 20% Fundusz Premiowy zostaje uruchomiony w wysokości 25% premii (aktualnie wielkość premii wynosi 6% płacy zasadniczej pracownika, przy czym ulega zmianie w zależności od stopnia wykonania zadania), w przypadku uzyskania przez Spółkę zysku netto za miesiąc poprzedzający miesiąc rozliczany. W przypadku obniżenia kosztu przerobu 1 tony, następuje procentowy wzrost Funduszu Premiowego o dwukrotną wielkość procentowego obniżenia kosztów przerobu, nie więcej jednak niż o 20%. Prace nad zmianą zapisów treści Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP rozpoczęte zostały po interwencji Solidarności w związku z corocznie powtarzającą się sytuacją nie naliczania lub naliczania bardzo niskiego wskaźnika premii za miesiąc styczeń. ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS i nowa procedura weryfikacji wniosków C. d. ze str. 1 Pracownicy ZUS otrzymali od Elżbiety Łopacińskiej Członka Zarządu ZUS instrukcje, by otrzymując wniosek od osoby ubezpieczonej o przyznanie emerytury przeanalizowali całość dokumentacji pracowniczej i płacowej posiadanej przez zakład. ZUS będzie musiał zatem sprawdzić, czy osoba ubiegająca się o świadczenie poza warunkiem rozwiązania umowy o pracę spełnia pozostałe warunki do otrzymania emerytury. Sprawdzeniu powinno podlegać przykładowo spełnienie warunku posiadania: okresu składkowego i nieskładkowego, wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiety, a 25 lat dla mężczyzny jeżeli ubiega się o emeryturę pomostową lub o emeryturę przewidzianą w art. 184 ustawy emerytalnej albo co najmniej 30- letniego takiego okresu jeżeli ubiega się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, co najmniej 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 32 ustawy emerytalnej, co najmniej 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych, co najmniej 20-letniego okresu pracy nauczycielskiej w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Jeżeli jedyną przyczyną odmowy przyznania świadczenia będzie nierozwiązanie stosunku pracy w takiej decyzji odmawiającej przyznania świadczenia będzie to stwierdzone w sposób wyraźny i jednoznaczny. Decyzja o przyznanie emerytury obowiązkowo zawierająca pełne uzasadnienie powinna gwarantować wnioskodawcy, iż po rozwiązaniu stosunku pracy z pracodawcą i ponownym złożeniu wniosku świadczenie zostanie przyznane. Solidarność apeluje do pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, aby koniecznie przez rozwiązaniem umowy o pracę potwierdziły w ZUS swoje uprawnienia do emerytury pomostowej lub wcześniejszej emerytury uzyskując decyzję ZUS odmawiającą przyznania prawa do tej emerytury wyłącznie z powodu nierozwiązania umowy o Wolny Związkowiec str. 2 pracę. W AMP błędnie naliczono posiłki W związku z licznymi zgłoszeniami pracowników dotyczącymi zaniżonej ilości uprawnień do posiłków w odniesieniu do harmonogramowego czasu pracy Solidarność podjęła w tym temacie u pracodawcy interwencję. Informacje o nieprawidłowo naliczonej wielkości posiłków przez SEWP (System Elektronicznej Ewidencji Posiłków) kartek na posiłki przekazali pracownicy zatrudnieni w 4 BOP Brygada I, którzy na miesiąc styczeń 2012 r. otrzymali uprawnienia do 22 posiłków, przy czym harmonogramowy czas pracy I Brygady wynosi 24 dni. Podczas wyjaśniania sytuacji okazało się, iż błędne naliczenie wielkości przyznanych posiłków dotyczy wszystkich pracowników AMP, którym wygenerowano uprawnienia do 22 posiłków. Tymczasem pracownicy jednozmianowi powinni otrzymać 21 uprawnień, pracujący na I brygadzie 24, natomiast brygady: II, III i IV - 23 uprawnienia. W odpowiedzi na interwencję pracodawca wyjaśnił, iż wymiar posiłków w SEWP pobierany jest z systemu kadrowo-płacowego z harmonogramów czasu pracy. Ponieważ w systemie kadrowo płacowym nie zostały jeszcze wygenerowane harmonogramy zostanie to wykonane po zamknięciu wypłaty za miesiąc grudzień - system wygenerował dane w oparciu o stare harmonogramy. Zdaniem przedstawiciela Kadr wszystko wróci do normy ok. 10 stycznia. Pracodawca jednocześnie poinformował, iż w systemie SAP, który ma przejąć kadry i płace harmonogramy czasu pracy generowane są na wiele lat do przodu, zatem w przyszłości takie błędy nie będą się pojawiać. PIT 8C wyda Przewodniczący Komisji Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza informuje, iż każdy z Członków Związku otrzyma rozliczenie PIT 8C. PIT 8C jest konsekwencją wydanych bonów świątecznych w grudniu 2011 roku i zgodnie z przepisami prawa podatkowego wartość bonów winna być ujęta w dochodach uzyskanych przez pracownika w rozliczeniu rocznym. W związku z otrzymaniem PIT 8C pracownik winien rozliczyć dochody uzyskane w 2011 roku korzystając z druku PIT 36. Pity wydawane będą na poszczególnych wydziałach/w Spółkach przez Przewodniczących Komisji w terminie do końca lutego 2012r.

3 Podsumowując rok Nie C.d. ze str. 1 Cały czas podnosimy wydajność obniżamy koszty pracownicy otrzymują listy pochwalne od samego Pana Mittala, szkoli się pracowników z etyki, praw człowieka w Mittalu, natomiast sam właściciel nie wykazuje etyki i pomimo ciągłych naszych wystąpień w minionym roku nie wykazał minimum moralności, aby bardziej racjonalnie podzielić się ciężko wypracowanymi zyskami. Miniony rok to nowe programy mające poprawić bezpieczeństwo w pracy. Pomimo wielu naszych uwag i propozycji, aby wprowadzić przyjazne warunki pracy, zmniejszenie stresu w środowisku pracy - wprowadzane są nowe programy (ostatnio patrole), które powodują, że pracownicy zapominają o dbaniu o własne bezpieczeństwo na stanowisku pracy. W tematyce obsługi kadrowopłacowej pojawiły się problemy, na które nie jednokrotnie zwracaliśmy pracodawcy uwagę. Podkreślaliśmy, że wydzielenie służb kadrowo płacowych będzie miało negatywne skutki dla pracowników. Drugie półrocze w pełni to potwierdziło. W Związku dokonaliśmy analiz naliczania płac w AMP i okazało się, że jest wiele przypadków nie prawidłowego naliczania wynagrodzeń pracowniczych. Trudno sobie wyobrazić zatem co będzie, jak wejdzie jeszcze jeden pośrednik, który ma przejąć obsługę pracowników. Po naszych interwencjach w przedstawionej kwestii zaczęło się odbijanie piłeczki i brak możliwości ustalenia winnych zaistniałej sytuacji. Tymczasem, gdy Pracownik zwrócił się do pracodawcy o dokonanie korekty wynagrodzenia dostał odpowiedź, że niema szczęścia do pieniędzy. W końcówce roku informowaliśmy pracowników o planowanym zmniejszeniu zatrudnienia w 2012r. Temat ten został przedstawiony na Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, gdzie przedstawiciele pracodawcy zaprzeczyli takim zamiarom, pomimo że wcześniej nas o tym poinformowali. W najbliższym czasie okaże się, kto miał rację, z pewnością do tematu wrócimy. W minionym roku będąc jeszcze członkiem Rady Nadzorczej AMP uzyskałem zgodę da budowę nowych stołówek, aby nareszcie pracownicy mogli spożywać posiłki w cywilizowanych warunkach. W tym roku będą budowane kolejne nowe stołówki - jest to na pewno pozytywne zjawisko. Rok 2011 był dla naszego Związku kolejnym, w którym zderzamy się z ciągłymi działaniami pracodawców i naszego Rządu przeciwko prawom pracowników osłabiając ich pozycję w zakładach pracy, uznając zasadę, że ten co ma władzę ma zawsze rację, uznając że jest to szeroko pojęty dialog społeczny. Cd. ze strony 1 Pierwszy Protokół Dodatkowy Nr 1 do ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. został zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy w dniu 9 grudnia 2011 r. z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012r. Równie ważnym wydarzeniem było wynegocjowanie i zarejestrowanie przez Państwową Inspekcję Pracy w dniu 9 grudnia 2011 r. z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012 r. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PUK Kolprem oraz uzgodnienie i wdrożenie nowych zasad premiowania. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników ZEN Zakład Energetyczny Spółka z o.o. został zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy w dniu 6 października 2011 r. z mocą obowiązywania również od 6 października 2011 r. W przypadku Spółek PPUH Consensus i HK ZUH Partner zostały zarejestrowane protokoły dodatkowe do istniejących zakładowych układów zbiorowych pracy, wprowadzające bardzo istotne zmiany w zasadach wynagradzania, w tym również duże zmiany w zasadach premiowania pracowników tych spółek. Niezależnie od powyższych działań w zakresie kształtowania zbiorowych stosunków pracy prowadziliśmy negocjacje płacowe mające na celu jak największy wzrost płac pracowników zarówno w ArcelorMittal Poland S.A., w Grupie Kapitałowej i innych Spółkach objętych zasięgiem naszego działania. Efektem wzmożonych działań w zakresie negocjacji wzrostu wynagrodzeń było podpisanie kilkunastu porozumień płacowych z pracodawcami objętymi zasięgiem naszego działania. Osiągnięte rezultaty powyższych działań oczywiście nie zadawalają nas, przede wszystkim ze względu na zbyt niski poziom podwyżek wynagrodzeń pracowniczych, które w ciągu 2011 r. roku praktycznie zostały zniwelowane wskutek wysokiej inflacji (na 2011 rok zakładano inflację na poziomie 2,5%, a rzeczywista inflacja za 2011 rok może wynieść nawet 4,5%). W ustawie budżetowej na 2012 rok założono inflację na poziomie 2,8%, ale biorąc pod uwagę już dokonane podwyżki podatków oraz wzrost cen towarów i usług, inflacja na tym poziomie jest nierealna i prawdopodobnie osiągnie poziom z 2011 r. (tj. ok. 4,5%), a może nawet wyższy. C.d. ze str. 1 W strukturach MOZ funkcjonowało 24 Komisji Wydziałowych i Spółek. Międzyzakładowa Komisja MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza odbyła 10 posiedzeń zwyczajnych i 5 posiedzeń nadzwyczajnych, podejmując w sumie 28 uchwał i 2 stanowiska. Wielu naszych członków nie pozostawało obojętnych na apele władz Związku i czynnie wspierało działania mające na celu obronę miejsc pracy i godności człowieka. Dąbrowska Solidarność aktywnie udzielała poparcia innym strukturom związku, które o taką pomoc występowały. Przedstawiciele naszego Związku brali także udział w uroczystościach związkowych, kościelnych oraz państwowych wraz z udziałem Pocztu Sztandarowego, a także licznych szkoleniach organizowanych przez Zarząd Regionu. Realizację zadań określonych w Regulaminie Struktur Organizacyjnych i Roboczych Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. prowadzono m.in. poprzez pracę w Komisjach i Zespołach na szczeblu zakładowym i międzyzakładowym, takim jak: Główna Komisja Świadczeń Socjalnych, Oddziałowa Komisja Świadczeń Socjalnych i Bytowych, negocjacje załączników do Regulaminu ZFŚS, Komisja Zapomóg. Główna Komisja Świadczeń Socjalnych odbyła 4 posiedzenia, na których omawiano sprawy dotyczące wypoczynku pracowników i ich rodzin. Komisja Główna wynegocjowała Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący we wszystkich hutach. Zakres działalności Głównej Komisji Świadczeń socjalnych został poszerzony o sprawy bytowe, to znaczy, że Komisja będzie się również zajmować sprawami mieszkań zakładowych i wyżywieniem. Odbyły się 23 posiedzenia Oddziałowej Komisji Świadczeń Socjalnych, na których realizowano postanowienia zawarte w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. udzielaniu pożyczek mieszkaniowych i pomocy finansowej w trudnych przypadkach losowych. We wszystkich posiedzeniach Komisji czynnie uczestniczył przedstawiciel naszego Związku. W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń Komisji Zapomóg, na których rozpatrzono 138 wnioski, w tym: negatywnie: 5 wniosków, pozytywnie: 133 wniosków. W tej sytuacji musimy położyć szczególny nacisk na wzrost wynagrodzeń rekompensujący co najmniej ogromny wzrost kosztów utrzymania rodzin pracowniczych oraz wzrost inflacji w 2012 r. i latach poprzednich. W ArcelorMittal Poland S.A., w przeciwieństwie do roku 2010 r., nie udało się osiągnąć porozumienia płacowego na następny rok 2012, a toczące się od listopada 2011 roku negocjacje płacowe nie wskazują na osiągnięcie porozumienia. Rozmowy dotyczące podwyżek płac toczą się (lub wkrótce zaczną się) w Spółkach Zależnych ArcelorMittal Poland i innych spółkach objętych zakresem naszego działania. Jako związek zawodowy jesteśmy gotowi podjąć wszelkie możliwe działania w tym zakresie, tym bardziej, że bez trudu można zaobserwować ogromne niezadowolenie i determinację pracowników do walki o zagrożony byt rodzin pracowniczych. Podsumowując miniony rok w sferze zatrudnienia mamy podstawy do stwierdzenia, że brak logicznej polityki personalnej, dostatecznie dobrej woli ze strony pracodawców z Grupy Kapitałowej ArcelorMittal Poland do konstruktywnych rozmów na temat zachowania i tworzenia miejsc pracy, zapewnienia godziwych warunków pracy i wynagradzania pracowników, doprowadził do likwidacji setek miejsc pracy Grupie Kapitałowej ArcelorMittal w Polsce, kolejnego spadku zatrudnienia, bezpowrotnej utraty wysokich kompetencji zawodowych, pogorszenia warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników. Utrzymywane w ArcelorMittal Poland S.A. obsady osobowe stanowisk pracy na poziomie nie pozwalającym na zachowanie wymagań wynikających z przepisów prawa, w konsekwencji prowadzą między innymi do zaległości w wykorzystaniu urlopów wypoczynkowych, przekraczania limitu godzin nadliczbowych, wykonywania prac niebezpiecznych wbrew przepisom BHP i instrukcjom stanowiskowym. Coraz powszechniejszym zjawiskiem jest zstępowanie umów o pracę na czas nieokreślony tzw. elastycznymi formami zatrudnienia, tj. umowami o pracę z reguły na czas określony poprzez agencje pracy tymczasowej, podwykonawstwo, umowami cywilno prawnymi lub poprzez tzw. leasing pracowniczy. Mówiąc krótko mamy do czynienia z tzw. umowami śmieciowymi oraz tworzeniem podziału pracowników na lepszych i gorszych. Skutkiem tych niekorzystnych zjawisk jest wzrost niezadowolenia i konfliktów społecznych w Grupie ArcelorMittal w Polsce, pogorszenie stanu bezpieczeństwa pracy i tracenie przez pracodawców z Grupy AM konkurencyjności na rynku pracy. Żałosnym przykładem braku jakiejkolwiek polityki personalnej, nieudolności Pracodawcy i Właściciela oraz ślepej redukcji zatrudnienia, z pogwałceniem przepisów polskiego prawa pracy są zwolnienia grupowe pracowników Spółki ArcelorMittal Service Group, dokonane w okresie wrzesień grudzień 2011 r. W związku z powyższym równie ważnym zadaniem na rok 2012, obok jak najwyższego wzrostu wynagrodzeń pracowniczych, będzie dla nas sprawa zapewnienia odpowiedniej wielkości zatrudnienia, zwłaszcza w obszarze produkcji i służb pomocniczych oraz zdecydowana poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w ArcelorMittal Poland S.A., Spółkach Zależnych i innych Spółkach objętych zakresem naszego działania. Wolny Związkowiec str. 3

4 Podsumowując rok 2011 C.d. ze str. 1 Również polityka bhp prowadzona w naszej firmie nie uległa zmianie od ubiegłego roku, bardzo duża ilość programów i coraz to nowych projektów jest wprowadzanych i narzucanych odgórnie często jak zdarzało się w ubiegłym roku bez konsultacji ze związkami zawodowymi. Programy te po krótkim okresie od wprowadzenia stają się dla pracowników uciążliwością, ponieważ moim zdaniem Pracodawca zbyt szybko zaczyna ich egzekwowanie i oczekuje natychmiastowej ich znajomości. Przykładem takiego podejścia jest projekt pod nazwą Patrole Bezpieczeństwa, który będąc jeszcze w fazie niedokończonego projektu stał się niepotrzebnym postrachem dla pracowników na produkcji i może w ostateczności nie przynieść spodziewanych pozytywnych efektów. W tym temacie związek nasz zajął stanowcze stanowisko wycofując z niego społecznych inspektorów pracy, o czym pisaliśmy w poprzednich numerach Wolnego Związkowca. Programy te w większości wymagają od pracowników zmiany mentalności i zachowania przy wykonywaniu swoich obowiązków, co niestety jest procesem długotrwałym. Ich Odżyły wspomnienia sprzed 30 lat... Spotkanie po latach Na spotkanie z różnych zakątków kraju przybyło około 80 uczestników. Gości przywitali: przewodniczący Solidarności Huty Katowice Jerzy Goiński oraz pierwszy jej przewodniczący w 1980 roku Andrzej Rozpłochowski. Minutą ciszy uczczono pamięć tych działaczy, którzy odeszli. Spotkanie rozpoczęło się pokazem filmu o strajku w Hucie Katowice w grudniu 1981 roku pt. 11 dni. Gromkimi brawami przyjęto występ uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, którzy zaprezentowali wzruszające widowisko muzyczno poetyckie z tekstami Zbigniewa Herberta. Gorące owacje otrzymał także Zespół MusicJOY z Centrum Kultury w Knurowie pod kierownictwem Agnieszki Bielanik- Witomskiej, który wykonał wiązankę wzruszających pieśni patriotycznych. W słowie do przybyłych, Duszpasterz Ludzi Pracy ks. Andrzej Stasiak przypomniał, że ludzie Solidarności walczyli o Wolną Polskę dla wszystkich, ale ponosili za to największą ofiarę. powodzenie w dużej mierze zależy od zmiany mentalności wśród pracowników dyrekcji i bezpośredniego dozoru - to ich podejście do pracowników, przykład zachowania zgodny z normami etycznymi i wymaganiami w sferze BHP może przyspieszyć proces zmian. Z informacji, jakie docierają do naszego związku od pracowników wynika, że jeszcze wielu przełożonych powinno poszerzyć swoją wiedzę z takich dziedzin, jak psychologia i higiena pracy. Oczywiście są również przełożeni, którzy swoim zachowaniem i kulturą pracy są autorytetami dla swoich podwładnych. Dla związku zawodowego Solidarność zdrowie oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy zawsze było i jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stawia sobie do realizacji. Zadania te realizujemy poprzez aktywny i merytoryczny udział przedstawicieli Solidarności we wszystkich obszarach, które związane są z poprawą bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich szczebli działania komisji BHP oraz systematyczną kontrolę stanowisk pracy i przeglądy warunków pracy. Bardzo ważnym miejscem oraz przykładem dobrej współpracy z pracodawcą są terenowe komisje BHP działające na zakładach (szczególnie po likwidacji regionalnej komisji BHP), które zdaniem naszego związku powinny posiadać większe możliwości decyzyjne i finansowe w tym zakresie. To tam wydziałowi przedstawiciele naszego związku wnoszą najwięcej pokontrolnych wniosków i nieprawidłowości do wyeliminowania, których efektem są bezpieczniejsze stanowiska pracy i eliminacja zagrożeń. Na słowa uznania zasługują również społeczni inspektorzy pracy, którzy będąc w bezpośrednim kontakcie z pracownikami swoimi zaleceniami i uwagami przyczyniają się w dużym stopniu do poprawy warunków pracy. Ich coraz większa wiedza zdobyta na szkoleniach organizowanych przez nasz związek w połączeniu z praktycznym doświadczeniem i wsparciem ze strony związku powoduje, że stają się ważnym filarem bezpieczeństwa w naszej firmie. Niestety smutnym aspektem ubiegłego roku są wypadki przy pracy a w szczególności 3 wypadki śmiertelne które, kładą się cieniem na działalności wszystkich instytucji w naszej firmie i powodują że mimo dużego zaangażowania nie odczuwamy pełnej satysfakcji ze swojej pracy. Wszyscy mamy nadzieję że w tym roku uda się zrealizować wspólny cel jakim jest zero wypadków śmiertelnych. Kończąc życzę wszystkim zdrowia oraz bezpiecznych warunków pracy. Jednak dzięki uporowi i nieugiętej postawie często tysięcy bezimiennych działaczy żyjemy w innym kraju. Ksiądz. złożył wszystkim życzenia pomyślności, zdrowia i Bożego Błogosławieństwa na nowy rok. Uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem, życząc sobie wszelkiej pomyślności. W rozmowach wyrażano potrzebę szerszej konsolidacji środowiska dawnych działaczy Solidarności Huty Katowice również tych za granicą oraz kontynuowania takich spotkań w przyszłości w jeszcze większym gronie. C.d. ze str. 1 W skład enta RP. Wolny Związkowiec str. 4

5 Przewodniczący Zarządu Regionu podsumowuje rok Rok Nie okiem Dominika Kolorza Jaki był ten miniony rok? - Dla mnie z pewnością inny. Inna funkcja, inne obowiązki, inne problemy, zupełnie inne spojrzenie na pewne sprawy. Po tych ośmiu miesiącach pełnienia funkcji szefa Zarządu Regionu zupełnie inaczej patrzę na to, jak wygląda sytuacja pracowników w górnictwie w porównaniu z innymi branżami. Widzę, jak trudno jest funkcjonować związkowi, szczególnie w małych prywatnych firmach w porównaniu do sytuacji w dużych, należących do Skarbu Państwa zakładach, gdzie są silne organizacje związkowe. I niezwykle ważnym zadaniem jest, aby przedstawiciele tych dużych, silnych organizacji bardzo mocno wspierali i wspomagali te małe w zakresie merytorycznym, prawnym i public relations. Żeby się rozwijały. Przekonałem się przez te 8 miesięcy, że funkcjonowanie związku w prywatnych firmach to rzeczywiście jest coś wielkiego. To wymaga odwagi, talentu i ogromnej pracowitości. I przed tymi ludźmi, którzy w tych firmach są przewodniczącymi związku, którzy pełnią funkcje związkowe, czapki z głów. A jeśli chodzi o 2011 rok dla całego NSZZ Solidarność? - To był rok protestów związkowych. Duże manifestacje w maju, czerwcu i we wrześniu. Z naszych postulatów podnoszonych podczas tych akcji, uczciwie trzeba powiedzieć, nie zrodziło się jak na razie zbyt wiele. Aczkolwiek jeden z najważniejszych, dotyczący podniesienia płacy minimalnej jest w trakcie realizacji. Myślę też, że zrobiliśmy pewien postęp, jeśli chodzi o kwestię unijnego pakietu klimatycznoenergetycznego. Dzięki nam kwestia zagrożeń związanych z tym pakietem przebiła się do opinii publicznej. A nie są to jakieś tam zagrożenia, tylko niebezpieczeństwo skokowych podwyżek cen prądu i ciepła od 1 stycznia 2013 roku, realne niebezpieczeństwo utraty kilkuset tysięcy miejsc pracy w naszym kraju, utraty konkurencyjności przez polską gospodarkę i zatrzymania jej rozwoju na wiele lat. Jeszcze przed wyborami, po manifestacji 30 czerwca wydawało się, że do polskiego rządu dotarła w końcu świadomość tych zagrożeń... - Spotkanie, do którego wówczas doszło w Kancelarii Premiera, rozmowa delegacji związkowej z premierem Donaldem Tuskiem mogła wydawać się początkiem jakichś zmian w nastawieniu rządzących do naszych postulatów. Miały się odbywać trójstronne rozmowy na temat m.in. pakietu klimatycznego, na temat rozwiązań dotyczących płacy minimalnej czy podniesienia progów dochodowych uprawniających do świadczeń socjalnych. Tak w zasadzie nic z tych obietnic nie wyszło. To było po prostu przed wyborami, a po wyborach można stwierdzić, że premier nas ograł. Jak zwykle obiecał, jak zwykle obietnic nie spełnił. Ale trzeba przyznać, że piarowsko rozgrywa swoją politykę doskonale. Musimy się jednak od nich wiele uczyć. Do tych prób nakłonienia rządzących do dialogu jeszcze wrócimy. Pozostańmy przy pakiecie i pracy, jaką wykonała Solidarność, aby tę kwestię nagłośnić. Teraz 2 stycznia Solidarna Polska ogłosiła, że będzie chciała doprowadzić do unijnego referendum w sprawie zawieszenia wprowadzenia w życie pakietu do roku Czy Solidarność wesprze ten pomysł? - Podkreślę, że to Solidarność jako pierwsza zaczęła mówić o zagrożeniach, jakie niesie ten pakiet. I to Solidarność od wielu miesięcy ciężko pracuje, aby przekonać polską klasę polityczną do działań mających na celu weryfikację tego pakietu. Cieszę się, że Solidarna Polska wyszła z inicjatywą unijnego referendum w tej sprawie. Ten pomysł wydaje się obiecujący i myślę, że warto go wesprzeć. Ale jeszcze za wcześnie, aby mówić o szczegółach. Najpierw powinno dojść do spotkania liderów Solidarności i liderów Solidarnej Polski, aby omówić te kwestie. Poza tym byłoby dobrze, gdyby ta inicjatywa wyszła poza ramy pomysłu jednej partii. Do tych działań powinni się włączyć przedstawiciele innych partii i frakcji politycznych, którzy już wcześniej wyrażali poparcie dla postulatu Solidarności o konieczności weryfikacji założeń tego szkodliwego dla Polski pakietu. Referendum jest jednym z demokratycznych instrumentów wpływania na decyzje polityków między kolejnym wyborami. Solidarność w całym kraju zbiera podpisy pod inicjatywą zorganizowania referendum w sprawie utrzymania dotychczasowych uprawnień emerytalnych dla wszystkich grup zawodowych. Czy Solidarności uda się przekonać wymaganą liczbę osób do złożenie podpisów pod wnioskiem o referendum? - Czasu jest faktycznie niewiele, ale jeśli nie uda się zebrać wymaganej liczby podpisów obywateli w najbliższych tygodniach, to ci obywatele muszą być świadomi tego, że to nie tyle będzie porażka związku, ile wielka przegrana wszystkich obywateli, przyszłych emerytów i tych, którzy tej emerytury nie dożyją. Opowieści o wydłużającym się czasie życia można między statystyczne bajki włożyć. Jeśli jeden człowiek dożywa 90-tki, a jego dwóch kolegów umiera w wieku 65 lat, to statystycznie każdy z nich żyje ponad 73 lata. Tyle statystyka. A rzeczywistość jest taka, że dwóch tej proponowanej przez premiera Tuska emerytury nie dożyje. Polska potrzebuje innych rozwiązań niż automatyczne wydłużanie i zrównywanie wieku emerytalnego, jakie chce nam zaserwować rząd. Jednym z najczęściej padających słów w ostatnich tygodniach jest słowo kryzys... - I on już niewątpliwe jest w naszym kraju. I jak zwykle głównymi ofiarami są pracownicy. Widać to m.in. w branży hutniczej, widać w przemyśle motoryzacyjnym. Plaga umów śmieciowych. Bardzo modna niestety stała się wśród pracodawców praktyka przenoszenia pracowników do różnych zewnętrznych firm usługowych, do agencji pracy tymczasowej. To są rzeczy podłe. Pracownicy są traktowani jak przedmioty, a nie jak ludzie. I jeśli tutaj wspólnie z politykami nie wprowadzimy elementów prawnych, które pomogą zwalczyć te praktyki, traktowanie pracowników w Polsce będzie coraz to gorsze. Czyli czas usiąść do stołu z politykami i porozmawiać, jak z tym walczyć. - Aż kłaniałoby się, aby wrócić do pomysłu ze stycznia 2009 roku, kiedy wspólnie z obecnym przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą i szefem Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Kazimierzem Grajcarkiem zwróciliśmy się do rządu o zorganizowanie okrągłego stołu gospodarczego, którego celem byłoby wypracowanie wspólnych instrumentów, chroniących pracowników przed skutkami kryzysu. I teraz też powinno się tak stać, ale obawiam się, że przez całe najbliższe półrocze społeczeństwo będzie karmione medialną papką tematów zastępczych z zapowiedzią igrzysk w postaci Euro 2012, aby przykryć realne problemy. Obawiam się, że rząd będzie kontynuował politykę dyskredytowania pomysłów związków zawodowych, co oznacza, że na taki okrągły stół w najbliższych miesiącach nie ma szans. Ewentualnie w drugiej połowie roku, już po igrzyskach, może się taka szansa pojawić. Może wreszcie rząd zrozumie, że trzeba usiąść razem ze związkowcami i pracodawcami, być może pod auspicjami prezydenta i zrobić wszystko, aby wypracować wspólne rozwiązania, które pozwolą skutki tego kryzysu dla społeczeństwa złagodzić. Bo inaczej nastąpi krach i wielki bunt społeczny? - Nie chcę się bawić we wróżbitę. Najgorsza jest ta stagnacja. Połowa ludzi nie uczestniczyła w wyborach. Ludzie przestają wierzyć klasie politycznej w Polsce. Co będzie, gdy kryzys wybuchnie z całą mocą. Komu wtedy ludzie będą wierzyć, do kogo się zwrócą o pomoc. Ostatnio słyszę sporo opinii, które są dla mnie budujące. Mówi się, że w tym momencie to Solidarność znowu będzie Polsce potrzebna. Tylko żeby tak się stało, żeby ludzie ponownie uwierzyli Solidarności, to musi mieć ona, choć może to pompatycznie brzmi, sumienie czyste jak nowonarodzone niemowlę i siłę Herkulesa. Aby oba te warunki zostały spełnione potrzebna jest ciężka, organiczna praca, także wewnątrz związku. Bo nie ma co ukrywać, że związek wymaga zmian. Jeżeli nie będzie nas stać na wewnętrzne zmiany, to ludzie nam nie uwierzą. Będziemy postrzegani po prostu jako część establishmentu, który nie potrafił obronić ludzi przed kryzysem. Solidarność oraz inne związki zawodowe mogą zostać w trakcie protestów społecznych zmarginalizowane, zepchnięte do archiwum. Mam nadzieję, że nowe pokolenie działaczy, którzy przewodzą obecnie strukturom związku ma w sobie tyle siły i determinacji, aby sprawić, żeby ci, którzy już nikomu nie wierzą, uwierzyli ponownie w Solidarność. ZR S Trudna sytuacja w Batorym Obcięcie premii o 75 proc. oraz dodatków, jak chce pracodawca spowoduje zmniejszenie pensji o kwoty od 400 do 1500 zł - mówi Stefania Penkała, przewodnicząca zakładowej Solidarności. Jednocześnie zarząd poinformował organizacje związkowe o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, które obejmą około 20 proc. załogi. W tym tygodniu ma się odbyć kolejna tura negocjacji w sprawie wynagrodzeń, ale o porozumienie będzie niezwykle trudno. Pracodawca przedstawia propozycje, które sprowadzają się do drastycznego obniżenia wynagrodzeń - mówi przewodnicząca zakładowej "S". Podkreśla, że negocjacje idą jak po grudzie, ponieważ zarząd huty nie chce udostępnić jakichkolwiek analiz dotyczących sytuacji zakładu. Jednocześnie zarząd huty poinformował organizacje związkowe o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, które obejmą około 100 osób spośród 500 zatrudnionych. Wyznaczył termin spotkania w tej sprawie, ale wybrał datę już po negocjacjach dotyczących obniżenia wynagrodzeń. Skutki pogorszenia sytuacji ekonomicznej zarząd zamierza przerzucić tylko i wyłącznie na załogę. To jest niesprawiedliwe tym bardziej, że w ubiegłym roku blisko 170 osób zostało przeniesionych do agencji pracy tymczasowej. Być może działania zarządu mają związek z planowaną inkorporacją zakładu z Walcownią Rur Andrzej i Rurexpolem, ale do pracowników nie dotarła jeszcze konkretna informacja dotycząca połączenia. - Nie znamy też planów zarządu Alchemii względem huty, ale prezes grupy Karina Wściubiak-Hańkó we wrześniu ubiegłego roku zapewniła prezydenta Chorzowa, że inkorporacja nie spowoduje zwolnień grupowych. Taka informacja znalazła się w mediach przypomina przewodnicząca. ZR S Wolny Związkowiec str. 5

6 Projekty, nowelizacje KONTROWERSYJNY PROJEKT RZĄDU Tylko 71 zł na jednego emeryta Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Projekt przewiduje, że emerytury będą wyższe o 71 zł. Waloryzacja obejmie również podstawę wymiaru świadczenia. Zgodnie z projektem w 2012 r., kwoty najniższej emerytury i renty będą wynosić: 799,18 zł miesięcznie to kwota najniższej emerytury, renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy; 613,38 zł miesięcznie - renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy. W projekcie przewidziano również zwiększenie dodatków do emerytur i rent. Zostaną one podwyższone o wskaźnik procentowy waloryzacji, czyli o 104,8%. Wskaźnik ten będzie miał również zastosowanie do obliczania maksymalnych kwot zmniejszeń świadczeń w przypadku osiągania przez emeryta lub rencistę dochodu z pracy. Waloryzacja kwotowa ma obowiązywać przez rok. W kolejnych latach emerytury będą waloryzowane jedynie o wskaźnik inflacji. Dzisiaj powiększa się je dodatkowo o 20 proc. wskaźnika wzrostu płac. Oszczędności mają być przeznaczone na podwyżkę najniższych świadczeń. Na najbliższym posiedzeniu w dniach stycznia br. projektem zajmie się Sejm. Przeciwnicy propozycji kwotowej waloryzacji uważają, że rządowy projekt narusza zasady konstytucyjne: poszanowania praw nabytych i równości obywateli wobec prawa oraz zasady sprawiedliwości społecznej. - Zachowanie realnej wartości przyznanych świadczeń emerytalnych za pomocą waloryzacji kwotowej, byłoby uzasadnione tylko w sytuacji, w której wszystkie świadczenia emerytalne byłyby jednakowej wysokości. Jednakże przy istniejącym zróżnicowaniu wysokości przyznawanych świadczeń emerytalnych stosowanie waloryzacji kwotowej prowadziłoby do trudnych do zaakceptowania rezultatów. Przeciwnicy powołują się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, który już wcześniej wskazał, że wprowadzenie waloryzacji kwotowej jest sprzeczne z samą ideą waloryzacji jako takiej, sprzeczne a prawem i drastycznie niesprawiedliwe społecznie. Wyższy limit przychodu dla ubezpieczonych W 2012r. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe trzeba będzie opłacać do czasu, aż przychód będący podstawą ich wymiaru nie przekroczy 105 tys. 780 zł. Od nadwyżki ZUS nie pobiera składki emerytalnej oraz rentowej, a tylko chorobową i wypadkową. Limit 105 tys. 780 zł to trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na 2012 r. W 2011r. limit ten wynosił 100 tys. 770 zł. Pułap ten obowiązuje wszystkich ubezpieczonych. Od nadwyżki przychodu ponad tę kwotę ZUS nie pobiera składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nadal natomiast trzeba opłacać składki na ubezpieczenia: chorobowe i wypadkowe. Przy ustalaniu przyszłorocznego limitu minister pracy przyjął kwotę 3 tys. 526 zł jako prognozowaną przeciętną płacę miesięcznie brutto w 2012r. Wzrośnie wiek do uzyskania wdowiej renty Wiek uprawniający do uzyskania tzw. renty wdowiej ma być podnoszony co rok o sześć miesięcy. To oznacza, że cała operacja wydłużenia z 50 do 60 lat wieku uprawniającego do uzyskania renty po zmarłym małżonku zostanie rozłożona na 20 lat. Rozwiązanie dotyczące rent będzie zapisane właśnie w projekcie ustawy wydłużającej wiek emerytalny. Według projektu w 2013 r. uprawnienia nabędą osoby, które ukończą 50,5 roku, a w 2014 r lat. Tempo podnoszenia granicy wieku uprawniającego do wdowiej renty jest szybsze niż w przypadku podnoszenia wieku emerytalnego. Ten ma rosnąć co cztery miesiące o miesiąc, czyli co rok o kwartał. Nowe prawo sposobem na wiecznych studentów Jeśli ktoś za długo studiuje, będzie musiał się liczyć z kosztami. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym obowiązuje od 1 stycznia br. Budżet zapłaci tylko za sześć semestrów nauki na studiach licencjackich i cztery na magisterskich oraz dziesięć semestrów na jednolitych magisterskich. Oznacza to, że jeżeli ktoś nie zaliczy któregoś roku studiów dziennych lub zmieni kierunek, to za ostatnie semestry nauki będzie musiał zapłacić. Teraz powtarzanie roku to koszt rzędu 1-6 tys. zł. Wg ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego - wprowadzone zmiany zlikwidują wiecznych studentów, którzy każdego roku zaczynają nowe kierunki i poprawią dostępność do bezpłatnych studiów. Nowy tryb ubiegania się o świadczenia rodzinne Zainteresowani uzyskaniem prawa do świadczeń rodzinnych będą mogli dokumentować niektóre fakty oświadczeniem, zamiast dotychczasowym zaświadczeniem. Zmiany wynikają z rozporządzenia z 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 298, poz. 1769). Rozporządzenie określa: sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych; wstrzymywania lub zawieszenia wypłaty tych świadczeń; ustalania dochodu uprawniającego do wsparcia oraz wzory oświadczeń i zaświadczeń wymaganych przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych. Zamiast dotychczasowego obowiązku dołączania do wniosku o pomoc zaświadczeń o dochodzie, a o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnienia, będzie można złożyć oświadczenia potwierdzającego ww. stany. Będą one składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wolny Związkowiec str. 6 WYSTĄPIENIE RZECZNIKA Prawo do zbycia lokalu Zdaniem Rzecznika praw obywatelskich notariusze nie maja prawa żądać od zbywców spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zaświadczeń wystawionych przez spółdzielnię mieszkaniową potwierdzających fakt, że zbywcy służy spółdzielcze własnościowe prawo do zbywanego lokalu Wg Rzecznika ujawnił się problem żądania przez notariuszy od zbywców spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zaświadczeń wystawionych wystawionych przez spółdzielnię mieszkaniową potwierdzających fakt, że zbywcy służy spółdzielcze własnościowe prawo do zbywanego lokalu. Skarżący wskazują, iż w sytuacji, gdy nie są członkami spółdzielni, spółdzielnie odmawiają im wydawania zaświadczeń o treści żądanej przez notariuszy, co utrudnia im zbycie służącego im prawa, przy czym zbywcy z różnych względów nie są zainteresowani założeniem księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Rzecznik w piśmie do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej zaznacza, że przepisy ustawy z 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze oraz ustawy z 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych nie nakładają na spółdzielnie obowiązku wydawania zaświadczeń potwierdzających przysługiwanie zbywcy spółdzielczego własnościowego prawa do zbywanego lokalu. Powstają więc wątpliwości, czy opisana praktyka znajduje uzasadnienie w przepisach prawa. Przyczyną odmowy przez spółdzielnie wystawiania wskazanych zaświadczeń jest obawa przed odpowiedzialnością karną z art. 271 k.k. za poświadczenie niezgodnie z prawdą okoliczności mających znaczenie prawne. W przypadku osoby niebędącej członkiem spółdzielni, przy wystawieniu zaświadczenia spółdzielnia może opierać się jedynie na otrzymanym od notariusza wypisie aktu notarialnego, na mocy którego osoba ta nabyła zbywane aktualnie prawo. Rzecznik zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie, a w razie podzielenia wątpliwości, również o rozważenie podjęcia działań w celu zmiany opisanej praktyki. NOWA INSTYTUCJA Rzecznik praw absolwenta Powstała nowa funkcja rzecznika praw absolwenta. Funkcja ta została utworzona w znowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Rzecznika powołuje minister nauki i szkolnictwa wyższego. Pierwszym rzecznikiem został Bartłomiej Banaszak, były szef Parlamentu Studentów RP. Ma on za zadanie opiniować i rekomendować wszystkie zmiany prawne, które dotyczą absolwentów studiów oraz programów nauczania na uczelniach po to, aby po studiach można było szybciej znaleźć zatrudnienie. Przed rzecznikiem stają ogromne wyzwania tych, którzy czekają na usunięcie niepotrzebnych barier w karierze zawodowej.

7 Bliżej prawa Orzecznict wo SN Można wskazać wiele symboli przyczyn niepełnosprawności W orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności można wymienić wiele symboli przyczyn niepełnosprawności uzasadniających zakwalifikowanie do różnych stopni niepełnosprawności, jeżeli taka potrzeba wynika ze wskazań ułatwiających funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej (art. 6b ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm. w związku z 5 ust. 1 pkt 2, 13 ust. 2 pkt 13 oraz 15 i 32 ust. 3 i 4 rozporządzenia MGPiPS z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, Dz. U. Nr 139, poz z zm.). Uchwała z dnia 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt I UZP 4/11). Źródło: orzeczenie z uzasadnieniem Obowiązek poddania się badaniom Rencista, którego prawo do świadczenia zostało ustalone prawomocnym wyrokiem sądu "na stałe", jest zobowiązany poddać się badaniom lekarskim, jeżeli są one niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń określonych ustawą (art. 126 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, j. tekst - Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz ze zm.). Uchwała z dnia 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt I UZP 7/11). Źródło: orzeczenie z uzasadnieniem Możliwość dochodzenia roszczeń Pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę zawartą na czas określony, w przypadku gdy strony nie przewidziały możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem (art. 33 k.p.), przysługują roszczenia określone w art. 59 w związku z art. 56 k.p. Uchwała składu 7 sędziów z r. (sygn. akt III PZP 6/11). Źródło: orzeczenie z uzasadnieniem Część rodziców straci prawo do ulgi na dziecko Ministerstwo Finansów kończy prace nad zmianami w uldze rodzinnej, która zakłada, że rodzice stracą odpis na pierwsze dziecko, gdy ich dochody przekroczą 85 tys. zł rocznie. Dopiero przy drugim dziecku lepiej sytuowani podatnicy zyskają prawo do odliczenia. Wtedy nie będzie się już liczyć poziom ich zarobków. Co ważne, odrębne limity dochodów, wynoszące po 85 tys. zł na osobę, mają przysługiwać zarówno matce, jak i ojcu. Przy obliczaniu tego progu podatnik będzie jednak musiał uwzględnić wszystkie swoje zarobki, zarówno z pracy, jak i z działalności gospodarczej, niezależnie od sposobu ich rozliczenia. Dotychczas nie były one brane pod uwagę. Zmiany ustawy o PIT w zakresie ulgi rodzinnej powinny być gotowe jeszcze w styczniu. Podatnicy uwzględnią je w rozliczeniu za 2013 r. Wyższe kary za brak polisy OC Kierowca samochodu osobowego za brak polisy OC zapłaci nawet 3 tysiące złotych kary. Obecnie kara ta wynosi 1980 zł. Po nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r., taki kierowca zapłaci równowartość podwójnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2012 r. 3 tys. zł. UFG planuje także częstsze kontrole, z wykorzystaniem nowego narzędzia, które pozwoli na stałe monitorowanie bazy danych polis OC i wykrywanie przerw w ubezpieczeniu danego pojazdu. Dzięki temu możliwe będzie wykrycie przypadków krótkotrwałego braku ubezpieczenia OC. Kary są wtedy niższe. Za brak polisy OC do trzech dni kara wynosi 600 zł. Jeśli przerwa w ubezpieczeniu trwała od 4-14 dni, będzie to 1500 zł. Po upływie 15 dni bez ubezpieczenia kierowca będzie obowiązany zapłacić pełną stawkę, tj. 3 tys. zł. System nakazujący ograniczenie prędkości Gdy auto przekracza dozwoloną prędkość, specjalne urządzenie włącza czerwone światło sygnalizatora drogowego. Na terenie Płocka rozpoczęło się doświadczalne testowanie nowego systemu, który ma na celu dyscyplinowanie kierowców. System SDK jest niezwykle funkcjonalnym urządzeniem drogowym przeznaczonym do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wymusza poruszanie się z dozwoloną prędkością na określonym odcinku drogi, przez co podnosi bezpieczeństwo. Kierowca przekraczający prędkość na kontrolowanym przez radar odcinku drogi będzie zatrzymywany czerwonym światłem sygnalizatora. Zielone światło zapali się dopiero wtedy, gdy łamiący przepisy bezwzględnie zatrzyma pojazd. Kierowcy, którzy poruszają się z dozwoloną prędkością nie wymuszą zmiany światła na czerwone i pojadą płynnie. Testowany system SDK mierzy prędkości od 0,5 do 255 km/h i z odległości 200 m w każdym kierunku. Jeśli urządzenie przejdzie udanie próby, zostanie jeszcze w tym roku zainstalowany w niektórych miejscach polskich miast. PRAWO NA CO DZIEŃ Niepełnosprawny zdolny do pracy Pyt.: Mam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Organ rentowy odmówił mi przyznania prawa do renty z tytułu niepełnosprawności do pracy, gdyż lekarz orzecznik uznał, że jestem zdolny do pracy. Odp.: Zasady orzekania o stopniu niezdolności do pracy reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz ze zm.). Ustawa przewiduje całkowitą i częściową niezdolność do pracy. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego np. renty z tytuł niezdolności do pracy, dodatku pielęgnacyjnego, czy świadczenia rehabilitacyjnego. Status osoby niepełnosprawnej można zatem uzyskać dwutorowo, ponieważ orzeczenie lekarza orzecznika o: 1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 2) niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 3) całkowitej niezdolności do pracy (dawna II grupa inwalidzka) traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 4) o częściowej niezdolności do pracy ( dawna III grupa inwalidzka) traktowane jest na równie orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności nie dotyczy celów rentowych. Z tego też względu osoba ze stwierdzonym lekkim stopniem niepełnosprawności nie jest osobą częściowo niezdolną do pracy. Nie wiesz? Pytaj! Przewodniczący MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - Jerzy Goiński tel Interwencje, płace, zatrudnienie - Lech Majchrzak tel Prawo pracy, BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Sprawy organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel Sprawy finansowe - Aleksandra Pilczuk tel Porady prawne - Ewa Kobus Dyżury prawne DAMM 4 pok. 5 w poniedziałki i czwartki w godz. 12:00-15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie związku tel Kasa związku czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-15:00 Internetowa strona Poczta: sekretariat Redakcja: Wolny Związkowiec str. 7

8 Informacja o odpisie 1% za 2011 rok Rada Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP im. dr Adama Bilika przy ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej zwraca się do swoich członków i partnerów wspierających naszą szczytną ideę Honorowego Krwiodawstwa, aby wypełniając zeznanie podatkowe PIT - rozliczając się za rok 2011, byli uprzejmi odpisać 1% należnego podatku na rzecz naszego Klubu. Składając swoje zeznanie podatkowe proszę wpisać np. - w PIT 37: poz. 125; poz. 126; kwota 1% z pozycji 120 poz. 128; Klub 30 w Dąbrowie Górniczej poz. 129; wyrazić zgodę i zaznaczyć X" Rada Główna po otrzymaniu wpłaty od Urzędu Skarbowego przekaże je na rzecz naszego Klubu. Informacja ta dotyczy osób zamieszkałych na terenie całego kraju. Rada Klubu serdecznie dziękuje za przekazanie 1% należnego podatku za 2011 rok. WSPOMÓŻ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ! Informujemy, iż Rada Klubu zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Klubu, które odbędzie się 27 stycznia 2012 roku o godz w siedzibie Klubu. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu. Rada Klubu Komisja Wydziałowa S Tokarni Walców i Składu Wyrobów Gotowych zaprasza na Zabawę Karnawałową Zabawa odbędzie się w sobotę 18 lutego 2012 o godz. 20:00 w Restauracji Jedenastka przy Hucie Katowice. Menu: 2 posiłki gorące, zima płyta, napoje, sałatki. Cena 90 zł/os. dla członków S i ich rodzin zł/osoby dla niezrzeszonych Zapisy przyjmuje: Eugeniusz Gerke tel , do pracy r. ZUH Partner przy współpracy z Komisją NSZZ "Solidarność" DWS zaprasza na 3 dniową Imprezę Karnawałową w SZCZAWNICY Trzygwiazdkowy kompleks hotelowo-sanatoryjny SPA "Budowlani" jest malowniczo położony na stoku góry Bryjarka, z widokiem na Szczawnicę i Małe Pieniny. W cenie zapewniamy: zakwaterowanie w hotelu Budowlani" w komfortowych pokojach 2 os. wyposażonych w: mini-lodówkę, czajnik, telefon, suszarkę do włosów, sejf, TV 32", balkon z widokiem, ręczniki; - transport - autokar Lux, ubezpieczenie, podatek VAT w cenie; - 2 noclegi, 2 śniadania - bufet, 2 obiady, 1 kolacja biesiadna z DJ, karaoke (4 godz.), 1 kolacja bankietowa z zespołem muzycznym na żywo (8 godz.) - opłata klimatyczna. Dodatkowo dla każdej osoby 1 masaż mechaniczny gratis, dla chętnych gimnastyka w basenie gratis; Możliwość korzystania z basenu krytego; Prosimy o zabranie czepków i strojów kąpielowych. W autokarze każda para otrzyma szczegółowy program pobytu w Szczawnicy. Cena podana zostanie po 13 stycznia. Wyjazd: 3 luty (piątek) godz. 14:15 z parkingu ZOZ. Powrót 5 luty (niedziela) w godzinach wieczornych (do 22:00) na parking HK ZOZ. Wycieczka odbędzie się przy zapisie min. 40 osób. Zapisy wraz z pierwszą wpłatą do 28 stycznia 2012 roku przyjmuje: Jerzy Parafiniuk tel , br. IV, Stanisław Szrek tel , kom Inne planowane wycieczki Bieszczady Lesko Weremień maja br. Nad morze Mielno Unieście czerwca br. i 23 czerwca - 1 lipca SZANOWNI PAŃSTWO MAMY PRZYJEMNOŚĆ POINFORMOWAĆ, ŻE Z DNIEM 01 GRUDNIA 2012 ROKU FIRMA CBS GRUPA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.POSZERZYŁA ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG O UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE PZU S.A.: UCEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - OC - AC UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE - KRAJOWE - ZAGRANICZNE UBEZPIECZENIA MAJĄTKU FIRMY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWRĄ U NAS UBEZPIECZENIE, AŻ DO 30% DODATKOWEJ ZNIŻKI* SERDECZNIE ZAPRASZAMY, DLA KAŻDEGO KLIENTA ZAWIERAJĄCEGO UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE MAMY DROBNY UPOMINEK. CBS GRUPA UBEZPIECZENIOWA Sp. z o.o Dąbrowa Górnicza ul. Józefa Piłsudskiego 92 tel. 32/ * na nowe ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC, budynków i mieszkań 25 maja - 3 czerwca br. Komisja S DWS przy współpracy z Biurem Podróży LEVEL zapraszają na wypoczynek: do Chorwacji w nadmorskiej miejscowość Trpanj Trpanj to letniskowa miejscowość, pełna atrakcji turystycznych. Zakwaterowanie w hotelu Faraon położonym bezpośrednio przy plaży żwirowej z łagodnym zejściem do morza, ok. 150 m od centrum miasteczka. Pokoje: typu Comfort - dwuosobowe z możliwością dostawki, wszystkie klimatyzowane, z łazienką (WC, wanna/prysznic,), telefon, TV SAT oraz balkon z widokiem na morze. Wyżywienie: all inclusive - śniadanie (07:00-10:00), obiad ( ) i kolacja (19:00-21:00) w formie bufetu. Na terenie hotelu: basen zewnętrzny z brodzikiem (leżaki i parasole przy basenie bezpłatne), tenis stołowy, rzutki. Na plaży oferowane są sporty wodne (kajaki, rowery wodne) za dodatkową opłatą. Raz w tygodniu uroczysta kolacja ze specjałami kuchni dalmatyńskiej przy muzyce. Cena 1530 zł od osoby. Dziecko do lat zł (przy 2 osobach pełnopłatnych), 3 osoba na dostawce pow. 12 lat - 10% zniżki (przy 2 osobach pełnopłatnych). Pokój jednoosobowy - +50% Cena zawiera: przejazd autokarem, 7 noclegów, wyżywienie: all inclusive, wycieczkę do Dubrownika, Splitu i Trogiru, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW i KL, taksa klimatyczna. Cena nie zawiera: - biletu promowego Ploce-Trpanj-Ploce: ok. 10 euro/osoby dorosłe/2 strony, ok. 5 euro/dzieci do 12 lat/2 strony., ew. wycieczek fakultatywnych. Zapisy i szczegóły dot. wycieczki tel. kom POGORIA BIEGA Stowarzyszenie Pogoria Biega, zaprasza do codziennej rekreacji wokół zbiornika Pogoria III. Utwardzona ścieżka o długości 6 km wokół akwenu ściąga każdego dnia biegaczy i entuzjastów Nordic Walking. Ponadto w każdą niedzielę o godzinie 9-tej grupa spotyka się przy zbiorniku Pogoria III (parking przy plaży głównej od strony centrum miasta), by wspólnie biegać, wymienić się doświadczeniami, a nade wszystko wzajemnie się motywować i mobilizować do wytrwałych treningów. Organizator zaprasza do uczestnictwa w tegorocznym GRAND PRIX POGORII składającego się z trzech biegów oraz Nordic Walking: 12 lutego br. odbędzie się - Bieg Walentynkowy 27 maja - Szóstka Pogorii 2 września - Cross Czwórki Klasyfikacja Grand Prix prowadzona jest w 6 kategoriach wiekowych (kobiety i mężczyźni) lat, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71 i starsi oraz klasyfikacji drużynowej. Więcej na stronie: Wydaje MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland Oddział Dąbr. Górn. Redakcja: Jacek Zommer, Agnieszka Segda tel. fax , Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza. Druk: Unimed Sp. z o.o. Poligrafia Nakład 2500 egz.

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13 1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 Poczta W Teresa nieokreślony. Obecnie Chciałabym kwietnia, Czy Jeśli zatrudni (odp. Podział Przewodnicząca zawodowy osoby, socjalnych. Kto sprawie do N.: przebywam prawnika Jestem

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 12, poz. 102. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych Przeliczanie emerytur Każdy emeryt ma prawo do przeliczenia swojego świadczenia. Musi spełnić jednak określone warunki. O sytuacjach, w których ZUS obliczy nową wysokość emerytury, mówi Eliza Skowrońska

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przepisami art. 194 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 567 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 września 2012 r.

z dnia 5 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2012 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 5 września 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

:29. MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje:

:29. MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje: 2016-12-30 11:29 MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje: Wprowadzenie rządowego programu Rodzina 500 plus, minimalna stawka godzinowa, wzrost płacy minimalnej, likwidacja tzw. syndromu

Bardziej szczegółowo

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Informacja o dodatkach mieszkaniowych Informacja o dodatkach mieszkaniowych Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego ( bądź wydatkami ponoszonymi

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. Grupa posłów KP SLD Szanowny Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU Regulamin w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy wnioskodawca potwierdzi wymagany okres zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy. wynikające z obowiązujących przepisów prawa (2012)

Obowiązki pracodawcy. wynikające z obowiązujących przepisów prawa (2012) Obowiązki pracodawcy wynikające z obowiązujących przepisów prawa (2012) Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego, chcielibyśmy przypomnieć i zwrócić Państwa uwagę na niektóre

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ Przegląd Prawny Poczta do prawnika

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ Przegląd Prawny Poczta do prawnika VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ Przegląd Prawny Poczta do prawnika Urlop uzupełniający Przewodniczący KM POiW NSZZ S : Nauczycielka od 20 lipca 2011 r. do 16 lutego 2012 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanego przez Zarząd JSW S.A. Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych od dnia 1 marca 2009 r. W marcu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja dokonywana jest z

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, maj 2014 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, maj 2014 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, maj 2014 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna- rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego czasu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach R E G U L A M I N Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach 1 Regulamin określa zasady, formy, warunki wynagradzania oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dr I. A. Wieleba Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) Dz.U.83.35.163 1985-08-10 zm. Dz.U.85.35.162 art.3 1996-06-02 zm. Dz.U.96.24.110 art.34 1998-09-01 zm. Dz.U.98.113.717 art.7 2002-01-01 zm. Dz.U.01.128.1405 art.3 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Od 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 stycznia 2015 r.

z dnia 21 stycznia 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych PRAWO PROMOTOR OT OR 10/2014 MARTA JENDRASIK ekspert ds. prawa pracy, wykładowca fot. Thinkstock Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Jakie zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych wprowadziła Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Wysokość emerytury w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. (tzw. emerytura po emeryturze).

Wysokość emerytury w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. (tzw. emerytura po emeryturze). Wysokość emerytury w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. (tzw. emerytura po emeryturze). W dniu 10 września 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której przesądził,

Bardziej szczegółowo

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną

Bardziej szczegółowo

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. www.pip.gov.pl

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. www.pip.gov.pl Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych www.pip.gov.pl Informacje ogólne tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 406/2015 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Stypendia doktoranckie finansowane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych Zmiany zawarte w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Emerytury. po zmianach BIBLIOTEKA

Emerytury. po zmianach BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Emerytury po zmianach 2014 Zasady przechodzenia na emeryturę dokumentacja, rodzaje świadczeń Ustalanie wysokości emerytury Nowe zasady wypłat świadczeń ze środków zgromadzonych w OFE Wypłata

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu

Procedura udzielania urlopu Zespół Szkół im. Lotników Polskich wpłocicznie-tartak Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia Spis treści 1. Cel procedury... 3 2. Uczestnicy procedury... 3 3. Unormowania prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014 roku

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014 roku Załącznik do Uchwały Nr 241/2013 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 grudnia 2013 r. REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność sip jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. CELE DZIAŁANIA SIP Art. 1. ustawy o sip Społeczna inspekcja

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria udzielania pomocy

Kryteria udzielania pomocy Załącznik nr 1 Kryteria udzielania pomocy Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z czterech wyszczególnionych poniżej kryteriów. 1) uczniowie pochodzący

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Zmiany w module Kadry i Płace wynikające ze zmian przepisów prawa na 2012 rok enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Zmiany w module Kadry i Płace wynikające ze zmian przepisów prawa na 2012 rok enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Zmiany w module Kadry i Płace wynikające ze zmian przepisów prawa na 2012 rok enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Zmiany w rozliczeniach PIT za 2011 r.,

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe")

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe) Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe") na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł, na osobę w rodzinie - 351 zł, Zasiłek stały Maksymalna wysokość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto należeć do ZNP?

Dlaczego warto należeć do ZNP? Dlaczego warto należeć do ZNP? ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO to największy i najstarszy związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania w Polsce. ZNP liczy obecnie 300 tysięcy osób zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uwagi Praktyczne. mgr Michał Goszczyński Pełnomocnik ds. Socjalnych Zarządu Samorządu Studentów UW

Uwagi Praktyczne. mgr Michał Goszczyński Pełnomocnik ds. Socjalnych Zarządu Samorządu Studentów UW Uwagi Praktyczne mgr Michał Goszczyński Pełnomocnik ds. Socjalnych Zarządu Samorządu Studentów UW Sprawdzenie dokumentów załączonych do wniosku Sprawdzenie czy wniosek został podpisany Poświadczenie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI IMIĘ I NAZWISKO Krosno Odrz. PESEL Adres zamieszkania telefon. data rejestracji w PUP. nazwa uprzednio ukończonej szkoły/uczelni.. data ukończenia nauki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

.../.../... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku. data wpływu kompletnego wniosku(dzień, miesiąc, rok)

.../.../... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku. data wpływu kompletnego wniosku(dzień, miesiąc, rok) pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 60-823 Poznań, ul. Słowackiego 8 Tel. 61 22-22-906;.../.../...... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku. data wpływu kompletnego

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL) ... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)... dnia... Powiatowy Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 59 600 Lwówek Śląski WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/informacj/archiwum/3467,informacja-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-oraz-wypla ty-renty-socjalnej.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 11:48 Informacja w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe www.pip.gov.pl Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych Zwolnień grupowych dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo