Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE 4 IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU mtu24.pl 4 V. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI KONTO DIRECT 4 Vi. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU 6 ViI. BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z USŁUG 7 VIII. REKLAMACJE 8 IX. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI I OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 8 X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA 8 Xi. ROZWIĄZYWANIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 9 XIi. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9 XIii. Załącznik informacja o plikach cookie w ekoncie i na stronie i 10 XiV. załącznik Google ANALYTICS 11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Działając na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz.1204 ze zmianami),sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, kod , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem , NIP: , REGON: , z kapitałem zakładowym w wysokości zł. w całości opłaconym, wykonująca działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa, zwana dalej ERGO Hestią, adres elektroniczny do kontaktu: niniejszym ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem. 2. Regulamin dotyczy zasad korzystania z: serwisu You Can Drive, serwisu mtu24.pl, usługi ekonto i usługi Konto Direct służących do zawierania przez Usługobiorców umów ubezpieczenia na odległość, to jest bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość. 3. Regulamin określa w szczególności: rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, zasady korzystania z usług, zasady zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem internetu, warunki odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość, tryb postępowania reklamacyjnego. 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu wiążą Usługobiorcę w zakresie w nim unormowanym z chwilą zawarcia Umowy. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie umów ubezpieczenia, w szczególności praw i obowiązków z nich wynikających, zastosowanie mają postanowienia tych umów ubezpieczenia oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowiące ich integralną cześć. 6. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Usługobiorcy przed zawarciem Umowy nieodpłatnie w ramach serwisu ERGO Hestia, w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego Usługobiorcy, w tym jego wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 7. Zakazane jest przesyłanie przez Usługobiorcę do ERGO Hestii informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania Wszystkie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązują bez zmian REG/ELEKTR/1506 1

2 takich treści ERGO Hestia ma prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do świadczonych usług drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym. 8. Usługobiorca, będący równocześnie konsumentem, ma prawo żądać zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada on charakterowi świadczonej usługi. 2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia otrzymują następujące znaczenie: 1) aktywacja ekonta czynność polegająca na uaktywnieniu linka do usługi ekonto i zalogowaniu do ekonta, powodująca zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 2) aktywacja Konta Direct czynność polegająca na uaktywnieniu linka do usługi Konto Direct, powodująca zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 3) Cookies niewielkie informacje tekstowe, wysłane przez serwis ERGO Hestia i zapisywane na twardym dysku komputera Usługobiorcy, które serwis ERGO Hestia może odtworzyć przy każdym połączeniu się z tym serwisem przez komputer Usługobiorcy. 4) Dotpay serwis internetowy, świadczony na podstawie odrębnej umowy przez spółkę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, Kraków, NIP , REGON , wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , prowadzonym przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, umożliwiający dokonywanie płatności związanych z zawartymi umowami ubezpieczenia w podanych i udostępnionych kanałach płatności. Adresem internetowym serwisu Dotpay jest 5) ekonto serwis internetowy, udostępniany Usługobiorcy nieodpłatnie po wyrażeniu przez niego zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, prezentujący posiadane przez niego umowy ubezpieczenia i polisy oraz likwidowane z jego umowy ubezpieczenia szkody oraz umożliwiający Usługobiorcy kontakt z Grupą ERGO Hestia w zakresie wybranych procesów związanych z obsługą umów ubezpieczenia oraz obsługą szkód. 6) Hasło ciąg znaków służących personalizacji Usługobiorcy, ustalanych w celu autoryzacji dostępu do ekonta w celu skorzystania z Usług serwisu ERGO Hestia w zakresie unormowanym Regulaminem. 7) Grupa ERGO Hestia ERGO Hestia oraz inne spółki powiązane kapitałowo z ERGO Hestią, 8) Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która zawarła Umowę na świadczenie Usług w zakresie objętym Regulaminem. 9) kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( t.j. Dz. U z 2013 nr 1422). 10) Konsultant ERGO Hestii osoba świadcząca na rzecz Usługobiorcy pomoc w zakresie obsługi umów ubezpieczenia i likwidacji szkód. 11) Konto Direct aplikacja internetowa udostępniana Usługobiorcy nieodpłatnie po wyrażeniu przez niego zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną. 12) link link aktywujący, adres strony internetowej wygenerowany przez systemy serwisu ERGO Hestia po poprawnym przejściu pełnej ścieżki rejestracji, którego uruchomienie potwierdza i uwiarygodnia dane wprowadzone w procesie rejestracji lub zmiany danych oraz powoduje zawarcie Umowy w zakresie danej Usługi w zależności od wyboru Usługobiorcy. 13) login oznaczenie identyfikujące Usługobiorcę, który wyraził zgodę na świadczenie Usług w zakresie zaakceptowanego Regulaminu. 14) OWU Ogólne Warunki Ubezpieczenia, na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia stanowiące integralną część umowy ubezpieczenia. 15) polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, doręczany nieodpłatnie przed rozpoczęciem świadczenia usługi. 16) Prawo telekomunikacyjne ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj Dz. U ). 17) rejestracja wprowadzenie do serwisu ERGO Hestia danych niezbędnych do zlecenia czynności objętej Usługami i identyfikacji Usługobiorcy. 18) serwis ERGO Hestia oznaczone nazwą kanały elektroniczne Grupy ERGO Hestia, stanowiące zbiór dokumentów hipertekstowych HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, posadowione na serwerze internetowym pod wyznaczonymi adresami oraz posiadające bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, połączonej ze światowymi zbiorami internetu, umożliwiający Usługobiorcom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji i danych stanowiących prawa autorskie Grupy ERGO Hestia. Prosta i bezpieczna aktywacja kont PIERWSZE takie rozwiązanie na polskim rynku!!! REG/ELEKTR/1506 2

3 19) serwis You Can Drive serwis internetowy za pośrednictwem, którego Usługobiorca może zapoznać się z ofertą ERGO Hestii dostępną pod marką You Can Drive, skorzystać z Usług, zawrzeć umowę ubezpieczenia. 20) serwis mtu24.pl serwis internetowy za pośrednictwem, którego Usługobiorca może zapoznać się z ofertą ERGO Hestii dostępna pod marką mtu24.pl, skorzystać z Usług, zawrzeć umowę ubezpieczenia. 21) system teleinformatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego. 22) świadczenie usług drogą elektroniczną wykonanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego. 23) Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie danej Usługi, w zależności od wyboru Usługobiorcy. 24) umowa ubezpieczenia umowa, o której mowa w art. 805 i następnych kodeksu cywilnego. 25) Usługi ekonto, Konto Direct. 26) Usługobiorca każda osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z świadczonych usług drogą elektroniczną przez ERGO Hestię. 27) ustawa o działalności ubezpieczeniowej ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej ( Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 ze zmianami). 28) ustawa o ochronie danych osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 29) ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827). 30) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zmianami). 31) ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz ze zmianami). 3 ERGO Hestia oraz Usługobiorca zobowiązani są do nieudostępniania hasła i loginu do ekonta lub Konta Direct osobom nieupoważnionym, w tym także osobom wskazanym w umowie ubezpieczenia i polisie jako ubezpieczony, współubezpieczony lub uprawniony do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego lub współubezpieczonego. Dbaj o bezpieczeństwo nie udostępniaj nikomu loginu i hasła 4 1. W celu wykonania zlecenia objętego Usługą zgodnie z Regulaminem, wymagane jest poprawne zalogowanie poprzez podanie prawidłowego loginu Usługobiorcy oraz indywidualnego hasła. 2. Wszystkie czynności i zlecenia dokonane po poprawnym zalogowaniu do danej Usługi uważa się za dokonane i zlecone przez Usługobiorcę. 3. Jeśli Usługobiorca nie może podać prawidłowych danych niezbędnych do zalogowania, nie może on wykonać żadnych czynności i zleceń za pośrednictwem danej Usługi. 4. Dane niezbędne do korzystania z Usług mogą być zmienione przez Usługobiorcę bezpośrednio za pośrednictwem funkcjonalności danej Usługi, Konsultanta ERGO Hestii lub przy zawarciu kolejnej umowy ubezpieczenia. 5. Umowę o świadczenie Usługi może zawrzeć wyłączenie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego. 6. Usługobiorca może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Usługi poprzez czynność wylogowania się bądź opuszczenie strony internetowej, za pośrednictwem której możliwy jest dostęp do Usługi W przypadku trzeciego kolejnego błędnego wprowadzenia hasła następuje blokada (czasowe zablokowanie dostępu) Usługi. 2. Odblokowanie Usługi następuje poprzez wysłanie nowego hasła na adres Usługobiorcy REG/ELEKTR/1506 3

4 wykorzystując usługę odzyskiwania hasła lub automatycznie po 24 godzinach od chwili czasowego zablokowania. 3. W celu odblokowania Usługi Usługobiorca może skorzystać z pomocy Konsultanta ERGO Hestii, jeżeli od momentu zablokowania konta upłynęło mniej niż 24 godziny. II. Wymagania techniczne świadczonych usług 6 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług elektronicznych: a) połączenie z siecią internet, b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci internet przez sieciową usługę www. w wersji Microsoft Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 2.0, Opera 9.0, Google Chrome 10.0 lub w wersjach wyższych, c) włączona opcja obsługi plików typu Cookies oraz Java Script. 2. Korzystając z usługi elektronicznych należy: a) przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania internetu, b) używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować. 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną, po zalogowaniu do serwisu Hestia, odbywa się z wykorzystaniem protokołu https. 4. Wyłączenie obsługi plików Cookies zazwyczaj nie blokuje korzystania z Usług serwisu ERGO Hestii, ale może powodować utrudnienia w połączeniu z serwerem serwisu ERGO Hestia, w tym wykonywanie zleceń objętych Usługami. Nasze serwisy są dostępne wszędzie tam, gdzie masz dostęp do Internetu III. Zasady korzystania z serwisu You Can Drive 7 1. Do momentu aktywacji usługi Konto Direct Usługobiorca korzysta z serwisu anonimowo. 2. Z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez serwis You Can Drive Usługobiorca ma możliwość korzystania z usługi ekonto, zgodnie z Regulaminem. 3. Poprzez serwis You Can Drive, Usługobiorca może w szczególności: 1) zawrzeć, aktualnie dostępne w ramach serwisu,umowy ubezpieczenia, 2) wygenerować kalkulację składki, 3) dokonać płatności z tytułu należnej składki przy wykorzystaniu serwisu Dotpay w udostępnianych kanałach płatności, 4) skontaktować się z Konsultantem ERGO Hestii za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub za pomocą komunikatora online. IV. Zasady korzystania z serwisu mtu24.pl 8 1. Do momentu aktywacji usługi Konto Direct Usługobiorca korzysta z serwisu anonimowo. 2. Z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez serwis mtu24.pl Usługobiorca ma możliwość korzystania z usługi ekonto, zgodnie z Regulaminem. 3. Poprzez serwis mtu24.pl, Usługobiorca może w szczególności: 5) zawrzeć, aktualnie dostępne w ramach serwisu,umowy ubezpieczenia, 6) wygenerować kalkulację składki, 7) dokonać płatności z tytułu należnej składki przy wykorzystaniu serwisu Dotpay w udostępnianych kanałach płatności, 8) skontaktować się z Konsultantem ERGO Hestii za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub za pomocą komunikatora online. V. Zasady korzystania z usługi Konto Direct 9 1. Umowa o świadczenie usługi Konto Direct zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na świadczenie tej usługi drogą elektroniczną, co następuje poprzez aktywację linka przesłanego przez Usługodawcę w procesie rejestracji. REG/ELEKTR/1506 4

5 2. ERGO Hestia przesyła Usługobiorcy informacje, w tym link aktywujący Konto Direct, na adres wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji. 3. W ramach Usługi Konto Direct, możliwe jest wykonywanie wybranych operacji na ofertach oraz umowach ubezpieczenia wskazanych w niniejszym Regulaminie. 4. Poprzez Usługę Konto Direct, Usługobiorca może w szczególności: 1) zawrzeć, aktualnie dostępne w ramach serwisu, umowy ubezpieczenia, 2) wygenerować kalkulację składki, 3) sprawdzić posiadane kalkulacje, 4) dokonać płatności z tytułu należnej składki przy wykorzystaniu serwisu Dotpay w udostępnianych kanałach płatności, 5) przeprowadzić wybrane procesy związane z obsługą umowy ubezpieczenia, w szczególności: a) rozszerzyć posiadaną ochronę ubezpieczeniową o dodatkowe ryzyko, b) kontaktować się z Konsultantem ERGO Hestii za pośrednictwem formularzy kontaktowych. 5. W wypadku wygenerowania przez Usługobiorcę kalkulacji składki, oferta wiąże ERGO Hestię, jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia zapisania kalkulacji na Koncie Direct. Jeżeli w tym terminie nie zostanie zawarta umowa ubezpieczenia, sporządzona przez Usługobiorcę oferta kalkulacji zostanie automatycznie usunięta z Konta Direct. W takim wypadku ERGO Hestia nie jest związana ofertą. 6. Usługobiorca może mieć tylko jedno Konto Direct. Ustanowiony przez Usługobiorcę login i hasło są właściwe dla obsługi wszystkich umów ubezpieczenia i polis zawartych za pośrednictwem serwisu You Can Drive i serwisu mtu24.pl. Rozdział 6 Zasady korzystania z usługi ekonto Umowa o świadczenie usługi ekonto zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na świadczenie tej usługi drogą elektroniczną, co następuje poprzez aktywację linka przesłanego przez Usługodawcę w procesie rejestracji i zalogowanie do usługi ekonta. 2. ERGO Hestia przesyła Usługobiorcy informacje, w tym link aktywujący ekonto, na adres wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji lub w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. W wypadku nie aktywowania ekonta w terminie 30 dni od otrzymania linka aktywującego, Usługa ekonto staje się nie dostępna. W celu skorzystania z Usługi ekonto Usługobiorca musi przejść ponowną procedurę rejestracji. 4. Umowa o świadczenie Usługi ekonto zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, licząc od dnia zawarcia przez Usługobiorcę z ERGO Hestią ostatniej umowy ubezpieczenia. W przypadku likwidacji szkody przypadającej na czas rozwiązania Umowy, Umowę uważa się za zawartą na czas nieoznaczony, jednak Umowa wygasa z upływem 3 miesięcy licząc od dnia zakończenia procesu likwidacji szkody Usługobiorca może mieć tylko jedno ekonto. Ustanowiony przez Usługobiorcę login i hasło są właściwe dla obsługi wszystkich umów ubezpieczenia. 2. Usługobiorca w dowolnym czasie może dokonać zmiany adresu poczty elektronicznej. W takim wypadku, po zawiadomieniu, ERGO Hestia doręczy Usługobiorcy link aktywujący zmianę adresu , właściwy do obsługi ekonta. 3. Dokumenty przesłane na skrzynkę pocztową ekonta Usługobiorcy związane z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia, przechowywane są przez cały okres obowiązywania Umowy o świadczenie Usługi ekonto, zgodnie z 10 ust. 4 Regulaminu W ramach Usługi ekonto, możliwe jest wykonywanie wybranych operacji w zakresie umów ubezpieczenia oraz uzyskiwanie informacji o posiadanych umowach ubezpieczenia oraz likwidowanych szkodach, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Poprzez Usługi ekonto Usługobiorca może w szczególności: 1) sprawdzić dane polis, w zakładce Polisy po wyborze szczegółów polisy, 2) sprawdzić dane z likwidowanych z szkód, w zakładce Szkody po wyborze szczegółów szkody, 3) uzyskać informacje o płatnościach z tytułu kolejnych rat składek ubezpieczeniowych, w zakładce Polisy po wyborze szczegółów polisy, 4) dokonać płatności z tytułu należnej składki przy wykorzystaniu serwisu Dotpay w udostępnianych kanałach płatności, w zakładce Polisy wybierając funkcję Płatności, 5) zgłosić błąd w danych zawartych w polisie lub danych osobowych Usługobiorcy, w zakładkach Polisy i Szkody wybierając funkcję zgłoś błąd, Zawsze aktualny podgląd Twoich szkód REG/ELEKTR/1506 5

6 6) zgłosić szkodę ubezpieczeniową, w zakładce Polisy wybierając funkcję Zgłoś szkodę lub Szkody wybierając funkcję Zgłoszenie szkody, 7) zmodyfikować dane osobowe, w zakładce Profil wybierając funkcję zmień telefon lub , zmień adres korespondencyjny, zgłoś zmianę adresu zameldowania lub zgłoś błąd w danych osobowych, 8) prowadzić korespondencję elektroniczną związaną z obsługą umowy ubezpieczenia i likwidacją szkody, w tym otrzymywać polisy, decyzje oraz inne dokumenty niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy ubezpieczenia, w zakładce Poczta, 9) zainicjować wybrane procesy związane z obsługą umowy ubezpieczenia, w zakładce Poczta wybierając funkcję Nowa wiadomość, w szczególności: a) zgłoszenia sprzedaży samochodu, b) zgłoszenia utraty samochodu (kradzież/kasacja), c) zamówienia zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia, d) wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC z końcem okresu ubezpieczenia, e) zadania pytania Konsultantowi ERGO Hestii dotyczącego obsługi umowy ubezpieczenia, 10) zainicjować wybrane procesy związane z obsługą szkody, w zakładce Poczta wybierając funkcję Nowa wiadomość, w szczególności: a) zamówienia dodatkowych oględzin, b) dodania dokumentów związanych z likwidacją szkody, c) zadania pytania Konsultantowi ERGO Hestii dotyczącego likwidacji szkody, 11) zmienić hasło, w zakładce Preferencje, 12) kontaktować się z Konsultantem ERGO Hestii za pośrednictwem formularzy kontaktowych, w ekoncie w zakładce Poczta wybierając funkcję Nowa wiadomość, 13) kontaktować się z agentem, za pośrednictwem którego została zawarta umowa ubezpieczenia, w ekoncie w zakładce Polisy wybierając funkcję odnów/dokup ubezpieczenie dostępnej na ekranie po wybraniu konkretnej polisy, 14) uzyskać informacje o korespondencji i kontaktach inicjowanych za pośrednictwem ekonta dotyczących obsługi polisy, obsługi szkody lub innych obszarów dostępnych, w zakładce Poczta wybierając funkcję Odebrane i Wysłane. Samoobsługa Twojej polisy VII. Zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem internetu Korzystając z serwisu You Can Drive lub z usługi Konto Direct lub z serwisu mtu24.pl Usługobiorca może zawrzeć umowę ubezpieczenia. 2. Do zawarcia umowy ubezpieczenia dochodzi poprzez wykonanie określonej poniżej sekwencji czynności. 3. Usługobiorca korzystając z odpowiedniej funkcjonalności serwisu You Can Drive lub Usługi Konto Direct lub serwisu mtu24.pl podaje dane niezbędne do uzyskania kalkulacji składki oraz inne dane wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia. Dane podawane przez Usługobiorcę powinny być zgodne ze stanem faktycznym i jego najlepszą wiedzą pod rygorem skutków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności art. 815 Kodeksu Cywilnego) oraz skutków wynikających z zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na podstawie których dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Usługobiorca zostanie poinformowany. 4. Na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 generowana jest: oferta, zawierająca m.in. zakres ochrony, wysokość składki, warunki ubezpieczenia ( w tym wyłączenia odpowiedzialności). 5. Umowa ubezpieczenia jest zawierana z chwilą przyjęcia oferty przez Usługobiorcę co następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków przez Usługobiorcę: 1) Zaakceptowanie oferty z obowiązkiem zapłaty; 2) Potwierdzenie faktu udostępnienia przed zawarciem umowy ubezpieczenia i zaakceptowanie zapisów OWU, na podstawie których zostaje zawarta umowa ubezpieczenia; 3) Potwierdzenie faktu przekazania mu informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ERGO Hestię. 6. Zawarcie umowy zostanie potwierdzone dokumentem ubezpieczenia, który zostaje przesłany na adres wskazany przez Usługobiorcę. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia (polisie) jako początek okresu ubezpieczenia. Polisa jest udostępniana Usługobiorcy w formie dokumentu elektronicznego, który Usługobiorca może wydrukować przy użyciu wykorzystywanego przez siebie sprzętu komputerowego. Na żądanie Usługobiorcy oryginał dokumentu polisy zostanie przesłany na wskazany przez Usługobiorcę adres pocztowy. REG/ELEKTR/1506 6

7 7. Termin, sposób i formę płatności składki określa dokument ubezpieczenia. Składka jest obliczana zgodnie z taryfą zakładu ubezpieczeń. Skutki nieopłacenia składki w terminie określają OWU, na podstawie których została zawarta umowa ubezpieczenia. VIII. Bezpieczeństwo korzystania z usług ERGO Hestia, jako administrator danych decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Usługobiorców, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Usługobiorców oraz ich przetwarzania zgodnie z prawem oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały one przekazane. 2. Powierzenie danych osobowych przez Usługobiorcę ma charakter dobrowolny. ERGO Hestia oświadcza, iż brak wprowadzenia danych osobowych, niezbędnych w celu zlecenia i wykonania czynności w zakresie Usługi wymagającej przetwarzania tych danych, skutkuje niemożliwością wykonania zlecenia. 3. Dane podane przez Usługobiorców mogą być przetwarzane dla celów wykonania Umowy, a także dla celów marketingowych, wyłącznie przez ERGO Hestię zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 4. Udostępnienie danych osobowych Usługobiorców innym osobom lub podmiotom, może nastąpić wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługobiorcy lub na podstawie obowiązującego przepisu prawa. 5. ERGO Hestia stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, przed m.in. nieuprawnionym ich pozyskaniem oraz modyfikacją, zniszczeniem lub utratą. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne 15 Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także może w każdym czasie je zmieniać lub poprawić ERGO Hestia może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy oraz umów ubezpieczenia: a) nazwisko i imię Usługobiorcy, b) PESEL, c) adres zameldowania, d) adres do korespondencji, e) adres elektroniczny. 2. W celu realizacji Umowy ERGO Hestia może przetwarzać inne niż wskazane w ust 1 dane Usługobiorcy wymienione poniżej, które są niezbędne ze względu na właściwość Usług lub sposób ich rozliczenia. Dane te są oznaczone symbolem * : a) numer telefonu*, 3. ERGO Hestia może przetwarzać dane eksploatacyjne Usługobiorcy, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług, takie jak: a) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie wymienionych w ust 1 danych, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca, c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi, d) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcy z Usług. 4. Z chwilą rozwiązania Umowy ERGO Hestia nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ustępie 1 i 2, za wyjątkiem tych danych, które są: a) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez ERGO Hestię, za zgodą Usługobiorcy. b) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług, c) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy. 5. Przetwarzanie danych po zakończeniu Umowy, o którym mowa w ust 4 niniejszego paragrafu, będzie zgodne z art. 19 ust 3-5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. REG/ELEKTR/1506 7

8 IX. Reklamacje Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą Usług poprzez Konsultanta ERGO Hestii; na odpowiednich formularzach dostępnych w Kanałach elektronicznych Grupy ERGO Hestia lub korzystając z formularza ekonto Zgłoś skargę/reklamację lub pod numerem telefonu lub listownie na adres Sopot ul. Hestii 1, kod pocztowy Reklamacje są rozpatrywane przez ERGO Hestię niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich wpływu do ERGO Hestii, z zastrzeżeniem ust. 3 i Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez serwis Dotpay rozpatrywane są przez spółkę Dotpay na zasadach przyjętych przez spółkę Dotpay i dostępnych na stronie 4. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. 5. Reklamacje dotyczące umów ubezpieczenia są rozpatrywane zgodnie z postanowieniami tych umów ubezpieczenia, w tym OWU. X. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, ERGO Hestia ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. ERGO Hestia powiadomi Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu. 2. ERGO Hestia zwraca uwagę, że w związku ze świadczeniem Usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim, materiały opatrzone znakami towarowymi. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. 3. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody ERGO Hestii, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez ERGO Hestię urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, ERGO Hestia może uniemożliwić dostęp do tych danych. ERGO Hestia nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych ERGO Hestia zawiadomi Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. 5. W przypadku transmisji w sieci telekomunikacyjnej przekazywanych przez odbiorcę usług danych przez ERGO Hestię, ERGO Hestia nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem: a) nie inicjowania transmisji, b) nie dokonywania wyboru odbiorcy przekazu danych, c) nie usuwania oraz nie modyfikowania danych będących przedmiotem transmisji. 6. Wyłączenie odpowiedzialności o której mowa w ust 5 dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji. 7. W wypadku, kiedy Usługa wymaga podania przez Usługobiorcę określonych danych, Usługobiorca zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. XI. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia Usługobiorca, będący konsumentem, który zawarł umowę ubezpieczenia za pośrednictwem internetu zgodnie z pkt VII Regulaminu może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie trzydziestu dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub doręczenia polisy jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przez REG/ELEKTR/1506 8

9 jego upływem oświadczenie zostało wysłane. 2. Oświadczenie o odstąpieniu Usługobiorca może złożyć : a) Poprzez funkcjonalność usługi ekonta: https://ekonto.ergohestia.pl/, b) Drogą mailową pod adres: c) Pisemnie na adres Sopot ul. Hestii 1, kod pocztowy W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia zgodnie z ust 1 niniejszego paragrafu, umowa ubezpieczenia jest uważana za niezawartą, a Usługobiorca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Usługobiorca zobowiązany jest wówczas jedynie do uiszczenia składki za okres, w którym ERGO Hestia świadczyła ochronę ubezpieczeniową. Otrzymana przez ERGO Hestię składka podlega zwrotowi w terminie 30 dni od otrzymania przez ERGO Hestię oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia. 4. Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia nie przysługuje Usługobiorcy w wypadkach: a) umów ubezpieczenia całkowicie wykonanych na żądanie Usługobiorcy, przed upływem terminów o których mowa w ust. 1, b) umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni. 5. Usługobiorca nie będący konsumentem który zawarł umowę ubezpieczenia za pośrednictwem internetu zgodnie z pkt VII Regulaminu może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy. XII. Rozwiązywanie umowy, odstąpienie od umowy Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z tym że Usługodawca może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych powodów, określonych w W wypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę w najbliższym terminie wypowiedzenia, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wskazanego w ust Po rozwiązaniu Umowy Usługodawca zaprzestaje świadczenia Usług. 21 ERGO Hestia może wypowiedzieć Umowę w przypadku: a) zmian w funkcjonowaniu Usług, b) wycofania Usług z oferty ERGO Hestii, c) nieprzestrzegania przez Usługobiorcę postanowień Umowy zawartej z Usługodawcą oraz Regulaminu, d) nieprzestrzegania przez Usługobiorcę obowiązujących przepisów prawa. 22 Usługobiorca ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. XIII. Postanowienia końcowe Zakres usług świadczonych w ramach serwisu You Can Drive i serwisu mtu24.pl może ulegać zmianie. O dokonanej zmianie Usługodawca informuje kanałem elektronicznym oraz zamieszcza stosowną informację na stronach internetowych serwisu Grupy ERGO Hestia. 2. Zmiany w Regulaminie, w tym również zmiany, o których mowa w ust 1 jeżeli jednocześnie stanowią zmianę Regulaminu, będą udostępniane nieodpłatnie w ramach serwisu You Can Drive i serwisu mtu24.pl Usługobiorcom, zmiany w Regulaminie będą dodatkowo udostępniane drogą elektroniczną w sposób umożliwiający jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Usługobiorcy. 3. Opublikowane w serwisie materiały lub informacje, o ile nie jest to wyraźnie stwierdzone, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 4. Zobowiązania Usługodawcy wynikające z umów ubezpieczenia zawartych na odległość są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na warunkach określonych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych 5. W charakterze operatora występuje w imieniu ProContact Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jelikowskiej 51, jako podmiot wspierający czynności ubezpieczeniowe Hestii, jako usługodawcy. REG/ELEKTR/1506 9

10 6. Prawem właściwym w świadczeniu i wykonaniu Umów objętych Regulaminem są przepisy prawa polskiego. Językiem obowiązującym jest język polski. 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sąd powszechny według właściwości ogólnej. 8. Strony dopuszczają możliwość polubownego załatwiania sporów, po uprzednim, dobrowolnym wyrażeniu zgody przez każdą ze stron. Sądem właściwym jest sąd polubowny działający przy Rzeczniku Ubezpieczonych, Al. Jerozolimskie 87, Warszawa. 9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu ERGO Hestii z dnia 19 listopada 2009 r., zmienioną Uchwałą Zarządu ERGO Hestii z dnia r. 10. W sprawach, których Regulamin nie reguluje, stosuje się niżej wymienione przepisy prawa polskiego: kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami), ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r.(dz. U. z 2003 r., Nr 123, poz ze zmianami) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U )oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. XIV. Załącznik informacja o plikach cookie w ekoncie i na stronie i Plik cookie to niewielki plik tekstowy przesyłany przez serwer strony sieci Web (dalej WWW) i zapisywany w pamięci urządzenia użytkownika. Plik ten powiadamia serwer strony WWW, że dana osoba po raz kolejny odwiedza stronę internetową. Zastosowanie plików cookie: umożliwiają i usprawniają działanie strony WWW, upraszczają korzystanie ze strony WWW, umożliwiają monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności strony WWW. Pliki cookie, których używamy, nie wyrządzają żadnych szkód i nie powodują zmian w urządzeniu użytkownika oraz w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikacyjnych tj. nazwisk, adresów czy informacji o płatnościach. Nasze zasady dotyczące plików cookie Aby użytkownik mógł w pełni wykorzystać zawartość i spersonalizowane funkcje strony www. ergohestia.pl, jego urządzenie, którym może być: komputer, tablet lub telefon komórkowy musi akceptować pliki cookie (często jest to ustawienie domyślne), ponieważ niektóre spersonalizowane funkcje strony możemy udostępniać tylko przy wykorzystaniu tych plików. Użytkownik może ograniczyć możliwość używania plików cookie z ekonta strony oraz strony zablokować je lub usunąć. Ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, zazwyczaj będzie to przeglądarka internetowa. W zależności od używanej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Gogle, Chrome, Bing i Safari) należy zapoznać się z menu pomocy (lub instrukcją obsługi telefonu komórkowego) i odpowiednio zmienić ustawienia plików cookie lub je usunąć. Umieszczane pliki cookie są naszymi własnymi plikami. Umożliwiamy umieszczanie pików cookie podmiotom zewnętrznym. Zasady korzystania przez podmioty zewnętrzne z plików cookie zostały zawarte w polityce prywatności tych podmiotów. Cel, zawartość i okres przechowywania plików COOKIE W zależności od czasu ich przechowywania w urządzeniu pliki cookie dzielą się na tymczasowe i trwałe. Pliki tymczasowe są aktywne podczas korzystania z przeglądarki a po skończeniu korzystania wygasają. Pliki trwałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika po skończeniu korzystania z przeglądarki. Cel, zawartość i okres przechowywania własnych plików cookie jest następujący: REG/ELEKTR/

11 Nazwa pliku cookie Cel i zawartość Źródło Typ pliku Okres aktywności nadaje użytkownikowi USERID strony WWW indywidualny identyfikator trwały 1000 dni JSESSIONID przesyła numer sesji użytkownika strony WWW po stronie serwera ekonto tymczasowy sesja cmsmode definiuje tryb wyświetlania treści CMS na stronie ekonto tymczasowy sesja XV. Załącznik Google Analytics Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google. W ramach tej usługi pliki cookie zostają zapisywane w urządzeniu użytkownika. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez użytkownika ze strony sieci Web (w tym adres IP ) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa ze strony sieci Web, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na naszej stronie sieci Web oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na tej stronie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz polityką zachowania poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia wyżej wymienionych plików cookie na Państwa urządzeniu pod adresem tutaj. Nazwa pliku cookie Cel i zawartość Typ pliku Okres aktywności _utmz przechowuje informacje na temat rodzaju połączenia, które nawiązał ze stroną WWW użytkownik (w jaki sposób na nią wszedł - czy trwały 6 miesięcy było to kliknięcie w link/reklamę itp.) _utma pozwala na rozpoznanie unikalnych użytkowników strony WWW, trwały 2 lata _utmc plik zapisywany, jednak nie wykorzystywany przez Google Analytics, służył do określenia sesji tymczasowy sesja użytkownika _utmb rozpoznanie sesji użytkownika na stronie WWW trwały 30 minut Dodatkowe informacje Przydatne informacje na temat plików cookie można znaleźć na: REG/ELEKTR/

12 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. do 29 czerwca 2015r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE 4 IV. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI KONTO DIRECT 4 V. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI EKONTO 5 VI. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU 6 VII. BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z USŁUG 6 VIII. REKLAMACJE 7 IX. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI I OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 7 X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA 8 XI. ROZWIĄZYWANIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 8 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9 XIII. Załącznik informacja o plikach cookie w EKONCIE 10 XIV. załącznik Google ANALYTICS 11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Działając na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz.1204 ze zmianami),sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, kod , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem , NIP: , REGON: , z kapitałem zakładowym w wysokości zł. w całości opłaconym, wykonująca działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa, zwana dalej ERGO Hestią, adres elektroniczny do kontaktu: niniejszym ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem. 2. Regulamin dotyczy zasad z korzystania następujących usług: serwis You Can Drive, usługa ekonto i usługa Konto Direct służących do zawierania przez Usługobiorców umów ubezpieczenia na odległość, to jest bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość. 3. Regulamin określa w szczególności: rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, zasady korzystania z usług, zasady zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem internetu, warunki odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość, tryb postępowania reklamacyjnego. 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu wiążą Usługobiorcę w zakresie w nim unormowanym z chwilą zawarcia Umowy. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie umów ubezpieczenia, w szczególności praw i obowiązków z nich wynikających, zastosowanie mają postanowienia tych umów ubezpieczenia oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowiące ich integralną cześć. 6. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Usługobiorcy przed zawarciem Umowy nieodpłatnie w ramach serwisu ERGO Hestia, w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego Usługobiorcy, w tym jego wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 7. Zakazane jest przesyłanie przez Usługobiorcę do ERGO Hestii informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania Wszystkie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obowiązują bez zmian REG/ELEKTR/

13 takich treści ERGO Hestia ma prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do świadczonych usług drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym. 8. Usługobiorca, będący równocześnie konsumentem, ma prawo żądać zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada on charakterowi świadczonej usługi. 2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia otrzymują następujące znaczenie: 1) aktywacja ekonta czynność polegająca na uaktywnieniu linka do usługi ekonto i zalogowaniu do ekonta, powodująca zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 2) aktywacja Konta Direct czynność polegająca na uaktywnieniu linka do usługi Konto Direct, powodująca zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 3) Cookies niewielkie informacje tekstowe, wysłane przez serwis ERGO Hestia i zapisywane na twardym dysku komputera Usługobiorcy, które serwis ERGO Hestia może odtworzyć przy każdym połączeniu się z tym serwisem przez komputer Usługobiorcy. 4) Dotpay serwis internetowy, świadczony na podstawie odrębnej umowy przez spółkę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, Kraków, NIP , REGON , wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , prowadzonym przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, umożliwiający dokonywanie płatności związanych z zawartymi umowami ubezpieczenia w podanych i udostępnionych kanałach płatności. Adresem internetowym serwisu Dotpay jest 5) ekonto serwis internetowy, udostępniany Usługobiorcy nieodpłatnie po wyrażeniu przez niego zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, prezentujący posiadane przez niego umowy ubezpieczenia i polisy oraz likwidowane z jego umowy ubezpieczenia szkody oraz umożliwiający Usługobiorcy kontakt z Grupą ERGO Hestia w zakresie wybranych procesów związanych z obsługą umów ubezpieczenia oraz obsługą szkód. 6) Hasło ciąg znaków służących personalizacji Usługobiorcy, ustalanych w celu autoryzacji dostępu do ekonta w celu skorzystania z Usług serwisu ERGO Hestia w zakresie unormowanym Regulaminem. 7) Grupa ERGO Hestia ERGO Hestia oraz inne spółki powiązane kapitałowo z ERGO Hestią, 8) Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która zawarła Umowę na świadczenie Usług w zakresie objętym Regulaminem. 9) kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2013 nr 1422). 10) Konsultant ERGO Hestii osoba świadcząca na rzecz Usługobiorcy pomoc w zakresie obsługi umów ubezpieczenia i likwidacji szkód. 11) Konto Direct aplikacja internetowa udostępniana Usługobiorcy nieodpłatnie po wyrażeniu przez niego zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną. 12) link link aktywujący, adres strony internetowej wygenerowany przez systemy serwisu ERGO Hestia po poprawnym przejściu pełnej ścieżki rejestracji, którego uruchomienie potwierdza i uwiarygodnia dane wprowadzone w procesie rejestracji lub zmiany danych oraz powoduje zawarcie Umowy w zakresie danej Usługi w zależności od wyboru Usługobiorcy. 13) login oznaczenie identyfikujące Usługobiorcę, który wyraził zgodę na świadczenie Usług w zakresie zaakceptowanego Regulaminu. 14) OWU Ogólne Warunki Ubezpieczenia, na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia stanowiące integralną część umowy ubezpieczenia. 15) polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, doręczany nieodpłatnie przed rozpoczęciem świadczenia usługi. 16) Prawo telekomunikacyjne ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj Dz. U ). 17) rejestracja wprowadzenie do serwisu ERGO Hestia danych niezbędnych do zlecenia czynności objętej Usługami i identyfikacji Usługobiorcy. 18) serwis ERGO Hestia oznaczone nazwą kanały elektroniczne Grupy ERGO Hestia, stanowiące zbiór dokumentów hipertekstowych HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, posadowione na serwerze internetowym pod wyznaczonymi adresami oraz posiadające bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, połączonej ze światowymi zbiorów internetu, umożliwiający Usługobiorcom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji i danych stanowiących prawa autorskie Grupy ERGO Hestia. Prosta i bezpieczna aktywacja kont PIERWSZE takie rozwiązanie na polskim rynku!!! REG/ELEKTR/

14 19) serwis You Can Drive serwis internetowy za pośrednictwem, którego Usługobiorca może zapoznać się z ofertą ERGO Hestii, skorzystać z Usług, zawrzeć umowę ubezpieczenia. 20) system teleinformatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego. 21) świadczenie usług drogą elektroniczną wykonanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego. 22) Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie danej Usługi, w zależności od wyboru Usługobiorcy. 23) umowa ubezpieczenia umowa, o której mowa w art. 805 i następnych kodeksu cywilnego. 24) Usługi ekonto, Konto Direct. 25) Usługobiorca każda osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z świadczonych usług drogą elektroniczną przez ERGO Hestię. 26) ustawa o działalności ubezpieczeniowej ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 ze zmianami). 27) ustawa o ochronie danych osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 28) ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827). 29) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zmianami). 30) ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz ze zmianami). 3 ERGO Hestia oraz Uslugobiorca zobowiązani są do nieudostępniania hasła i loginu do ekonta lub Konta Direct osobom nieupoważnionym, w tym także osobom wskazanym w umowie ubezpieczenia i polisie jako ubezpieczony, współubezpieczony lub uprawniony do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego lub współubezpieczonego. Dbaj o bezpieczeństwo nie udostępniaj nikomu loginu i hasła 4 1. W celu wykonania zlecenia objętego Usługą zgodnie z Regulaminem, wymagane jest poprawne zalogowanie poprzez podanie prawidłowego loginu Usługobiorcy oraz indywidualnego hasła. 2. Wszystkie czynności i zlecenia dokonane po poprawnym zalogowaniu do danej Usługi uważa się za dokonane i zlecone przez Usługobiorcę. 3. Jeśli Usługobiorca nie może podać prawidłowych danych niezbędnych do zalogowania, nie może on wykonać żadnych czynności i zleceń za pośrednictwem danej Usługi. 4. Dane niezbędne do korzystania z Usług mogą być zmienione przez Usługobiorcę bezpośrednio za pośrednictwem funkcjonalności danej Usługi, Konsultanta ERGO Hestii lub przy zawarciu kolejnej umowy ubezpieczenia. 5. Umowę o świadczenie Usługi może zawrzeć wyłączenie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego. 6.Usługobiorca może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Usługi poprzez czynność wylogowania się bądź opuszczenie strony internetowej, za pośrednictwem której możliwy jest dostęp do Usługi W przypadku trzeciego kolejnego błędnego wprowadzenia hasła następuje blokada (czasowe zablokowanie dostępu) Usługi. 2. Odblokowanie Usługi następuje poprzez wysłanie nowego hasła na adres Usługobiorcy wykorzystując usługę odzyskiwania hasła lub automatycznie po 24 godzinach od chwili czasowego zablokowania. 3. W celu odblokowania Usługi Usługobiorca może skorzystać z pomocy Konsultanta ERGO Hestii, jeżeli od momentu zablokowania konta upłynęło mniej niż 24 godziny. REG/ELEKTR/

15 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 6 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze świadczonych Usług: a) połączenie z siecią internet, b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci internet przez sieciową usługę www. w wersji Microsoft Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 2.0, Opera 9.0, Google Chrome 10.0 lub w wersjach wyższych, c) włączona opcja obsługi plików typu Cookies oraz Java Script. 2. Korzystając z Usług należy: a) przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania internetu, b) używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować, 3. Świadczenie Usług, po zalogowaniu do serwisu ERGO Hestia, odbywa się z wykorzystaniem protokołu https. 4. Wyłączenie obsługi plików Cookies zazwyczaj nie blokuje korzystania z Usług serwisu ERGO Hestii, ale może powodować utrudnienia w połączeniu z serwerem serwisu ERGO Hestia, w tym wykonywanie zleceń objętych Usługami. Nasze serwisy są dostępne wszędzie tam, gdzie masz dostęp do Internetu III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE 7 1. Do momentu aktywacji usługi Konto Direct Usługobiorca korzysta z serwisu anonimowo. 2. Z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez serwis You Can Drive Usługobiorca ma możliwość korzystania z usługi ekonto, zgodnie z Regulaminem. 3. Poprzez serwis You Can Drive, Usługobiorcamoże w szczególności: 1) zawrzeć, aktualnie dostępne w ramach serwisu,umowy ubezpieczenia, 2) wygenerować kalkulację składki, 3) dokonać płatności z tytułu należnej składki przy wykorzystaniu serwisu Dotpay w udostępnianych kanałach płatności, 4) skontaktować się z Konsultantem ERGO Hestii za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub za pomocą komunikatora online. IV. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI KONTO DIRECT 8 1. Umowa o świadczenie usługi Konto Direct zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na świadczenie tej usługi drogą elektroniczną, co następuje poprzez aktywację linka przesłanego przez Usługodawcę w procesie rejestracji. 2. ERGO Hestia przesyła Usługobiorcy informacje, w tym link aktywujący Konto Direct, na adres wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji. 3. W ramach Usługi Konto Direct, możliwe jest wykonywanie wybranych operacji na ofertach oraz umowach ubezpieczenia wskazanych w niniejszym Regulaminie. 4. Poprzez Usługę Konto Direct, Usługobiorca może w szczególności: 1) zawrzeć, aktualnie dostępne w ramach serwisu, umowy ubezpieczenia, 2) wygenerować kalkulację składki, 3) sprawdzić posiadane kalkulacje, 4) dokonać płatności z tytułu należnej składki przy wykorzystaniu serwisu Dotpay w udostępnianych kanałach płatności, 5) przeprowadzić wybrane procesy związane z obsługą umowy ubezpieczenia, w szczególności: a) rozszerzyć posiadaną ochronę ubezpieczeniową o dodatkowe ryzyko, 6) kontaktować się z Konsultantem ERGO Hestii za pośrednictwem formularzy kontaktowych. 5. W wypadku wygenerowania przez Usługobiorcę kalkulacji składki, oferta wiąże ERGO Hestię, jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia zapisania kalkulacji na Koncie Direct. Jeżeli w tym terminie nie zostanie zawarta umowa ubezpieczenia, sporządzona przez Usługobiorcę oferta kalkulacji zostanie automatycznie usunięta z Konta Direct.W takim wypadku ERGO Hestia nie jest związana ofertą. 6. Usługobiorca może mieć tylko jedno Konto Direct. Ustanowiony przez Usługobiorcę login i hasło są właściwe dla obsługi wszystkich umów ubezpieczenia i polis zawartych za pośrednictwem serwisu You Can Drive. REG/ELEKTR/

16 V. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI EKONTO 9 1. Umowa o świadczenie usługi ekonto zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na świadczenie tej usługi drogą elektroniczną, co następuje poprzez aktywację linka przesłanego przez Usługodawcę w procesie rejestracji i zalogowanie do usługi ekonta. 2. ERGO Hestia przesyła Usługobiorcy informacje, w tym link aktywujący ekonto, na adres wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji lub w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. W wypadku nie aktywowania ekonta w terminie 30 dni od otrzymania linka aktywującego, Usługa ekonto staje się nie dostępna. W celu skorzystania z Usługi ekonto Usługobiorca musi przejść ponowną procedurę rejestracji. 4. Umowa o świadczenie Usługi ekonto zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, licząc od dnia zawarcia przez Usługobiorcę z ERGO Hestią ostatniej umowy ubezpieczenia. W przypadku likwidacji szkody przypadającej na czas rozwiązania Umowy, Umowę uważa się za zawartą na czas nieoznaczony, jednak Umowa wygasa z upływem 3 miesięcy licząc od dnia zakończenia procesu likwidacji szkody Usługobiorca może mieć tylko jedno ekonto. Ustanowiony przez Usługobiorcę login i hasło są właściwe dla obsługi wszystkich umów ubezpieczenia. 2. Usługobiorca w dowolnym czasie może dokonać zmiany adresu poczty elektronicznej. W takim wypadku, po zawiadomieniu, ERGO Hestia doręczy Usługobiorcy link aktywujący zmianę adresu , właściwy do obsługi ekonta. 3. Dokumenty przesłane na skrzynkę pocztową ekonta Usługobiorcy związane z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia, przechowywane są przez cały okres obowiązywania Umowy o świadczenie Usługi ekonto, zgodnie z 9 ust. 4 Regulaminu W ramach Usługi ekonto, możliwe jest wykonywanie wybranych operacji w zakresie umów ubezpieczenia i polis oraz uzyskiwanie informacji o posiadanych umowach ubezpieczenia oraz likwidowanych szkodach, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Poprzez Usługi ekonto Usługobiorca może w szczególności: 1) sprawdzić dane polis, w zakładce Polisy po wyborze szczegółów polisy, 2) sprawdzić dane z likwidowanych z szkód, w zakładce Szkody po wyborze szczegółów szkody, 3) uzyskać informacje o płatnościach z tytułu kolejnych rat składek ubezpieczeniowych, w zakładce Polisy po wyborze szczegółów polisy, 4) dokonać płatności z tytułu należnej składki przy wykorzystaniu serwisu Dotpay w udostępnianych kanałach płatności, w zakładce Polisy wybierając funkcję Płatności, 5) zgłosić błąd w danych zawartych w polisie lub danych osobowych Usługobiorcy, w zakładkach Polisy i Szkody wybierając funkcję zgłoś błąd, 6) zgłosić szkodę ubezpieczeniową, w zakładce Polisy wybierając funkcję Zgłoś szkodę lub Szkody wybierając funkcję Zgłoszenie szkody, 7) zmodyfikować dane osobowe, w zakładce Profil wybierając funkcję zmień telefon lub , zmień adres korespondencyjny, zgłoś zmianę adresu zameldowania lub zgłoś błąd w danych osobowych, 8) prowadzić korespondencję elektroniczną związaną z obsługą umowy ubezpieczenia i likwidacją szkody, w tym otrzymywać polisy, decyzje oraz inne dokumenty niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy ubezpieczenia, w zakładce Poczta, 9) zainicjować wybrane procesy związane z obsługą umowy ubezpieczenia, w zakładce Poczta wybierając funkcję Nowa wiadomość, w szczególności: a) zgłoszenia sprzedaży samochodu, b) zgłoszenia utraty samochodu (kradzież/kasacja), c) zamówienia zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia, d) wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC z końcem okresu ubezpieczenia, e) zadania pytania Konsultantowi ERGO Hestii dotyczącego obsługi umowy ubezpieczenia, 10) zainicjować wybrane procesy związane z obsługą szkody, w zakładce Poczta wybierając funkcję Nowa wiadomość, w szczególności: a) zamówienia dodatkowych oględzin, b) dodania dokumentów związanych z likwidacją szkody, c) zadania pytania Konsultantowi ERGO Hestii dotyczącego likwidacji szkody, 11) zmienić hasło, w zakładce Preferencje, Zawsze aktualny podgląd Twoich szkód Samoobsługa Twojej polisy REG/ELEKTR/

17 12) kontaktować się z Konsultantem ERGO Hestii za pośrednictwem formularzy kontaktowych, w ekoncie w zakładce Poczta wybierając funkcję Nowa wiadomość, 13) kontaktować się z agentem, za pośrednictwem którego została zawarta umowa ubezpieczenia, w ekoncie w zakładce Polisy wybierając funkcję odnów/dokup ubezpieczenie dostępnej na ekranie po wybraniu konkretnej polisy, 14) uzyskać informacje o korespondencji i kontaktach inicjowanych za pośrednictwem ekonta dotyczących obsługi polisy, obsługi szkody lub innych obszarów dostępnych, w zakładce Poczta wybierając funkcję Odebrane i Wysłane. VI. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU Korzystając z serwisu You Can Drive lub z usługi Konto Direct Usługobiorca może zawrzeć umowę ubezpieczenia. 2. Do zawarcia umowy ubezpieczenia dochodzi poprzez wykonanie określonej poniżej sekwencji czynności. 3. Usługobiorca korzystając z odpowiedniej funkcjonalności serwisu You Can Drive lub Usługi Konto Direct podaje dane niezbędne do uzyskania kalkulacji składki oraz inne dane wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia. Dane podawane przez Usługobiorcę powinny być zgodne ze stanem faktycznym i jego najlepszą wiedzą pod rygorem skutków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności art. 815 Kodeksu Cywilnego) oraz skutków wynikających z zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na podstawie których dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Usługobiorca zostanie poinformowany. 4. Na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 generowana jest: oferta, zawierająca m.in. zakres ochrony, wysokość składki, warunki ubezpieczenia (w tym wyłączenia odpowiedzialności). 5. Umowa ubezpieczenia jest zawierana z chwilą przyjęcia oferty przez Usługobiorcę co następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków przez Usługobiorcę: a) zaakceptowanie oferty z obowiązkiem zapłaty; b) potwierdzenie faktu udostępnienia przed zawarciem umowy ubezpieczenia i zaakceptowanie zapisów OWU, na podstawie których zostaje zawarta umowa ubezpieczenia; c) potwierdzenie faktu przekazania mu informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ERGO Hestię. 6. Zawarcie umowy zostanie potwierdzone dokumentem ubezpieczenia, która zostaje przesłana na adres wskazany przez Usługobiorcę. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia (polisie) jako początek okresu ubezpieczenia. Polisa jest udostępniana Usługobiorcy w formie dokumentu elektronicznego, który Usługobiorca może wydrukować przy użyciu wykorzystywanego przez siebie sprzętu komputerowego. Na żądanie Usługobiorcy oryginał dokumentu polisy zostanie przesłany na wskazany przez Usługobiorcę adres pocztowy. 7. Termin, sposób i formę płatności składki określa dokument ubezpieczenia. Składka jest obliczana zgodnie z taryfą zakładu ubezpieczeń. Skutki nieopłacenia składki w terminie określają OWU, na podstawie których została zawarta umowa ubezpieczenia. VII. BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z USŁUG ERGO Hestia, jako administrator danych decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Usługobiorców, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Usługobiorców oraz ich przetwarzania zgodnie z prawem oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały one przekazane. 2. Powierzenie danych osobowych przez Usługobiorcę ma charakter dobrowolny. ERGO Hestia oświadcza, iż brak wprowadzenia danych osobowych, niezbędnych w celu zlecenia i wykonania czynności w zakresie Usługi wymagającej przetwarzania tych danych, skutkuje niemożliwością wykonania zlecenia. 3. Dane podane przez Usługobiorców mogą być przetwarzane dla celów wykonania Umowy, a także dla celów marketingowych, wyłącznie przez ERGO Hestię zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 4. Udostępnienie danych osobowych Usługobiorców innym osobom lub podmiotom, może nastąpić wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługobiorcy lub na podstawie obowiązującego przepisu prawa. 5. ERGO Hestia stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, przed m.in. nieuprawnionym ich pozyskaniem oraz modyfikacją, zniszczeniem lub utratą. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne REG/ELEKTR/

18 14 Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także może w każdym czasie je zmieniać lub poprawić ERGO Hestia może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy oraz umów ubezpieczenia: a) nazwisko i imię Usługobiorcy, b) PESEL, c) adres zameldowania, d) adres do korespondencji, e) adres elektroniczny. 2. W celu realizacji Umowy ERGO Hestia może przetwarzać inne niż wskazane w ust 1 dane Usługobiorcy wymienione poniżej, które są niezbędne ze względu na właściwość Usług lub sposób ich rozliczenia. Dane te są oznaczone symbolem * : a) numer telefonu*, 3. ERGO Hestia może przetwarzać dane eksploatacyjne Usługobiorcy, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług, takie jak: a) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie wymienionych w ust 1 danych, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca, c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi, d) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcy z Usług. 4. Z chwilą rozwiązania Umowy ERGO Hestia nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ustępie 1 i 2, za wyjątkiem tych danych, które są: a) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez ERGO Hestię, za zgodą Usługobiorcy. b) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług, c) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy. 5. Przetwarzanie danych po zakończeniu Umowy, o którym mowa w ust 4 niniejszego paragrafu, będzie zgodne z art. 19 ust 3-5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. VIII. REKLAMACJE Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą Usług poprzez Konsultanta ERGO Hestii; na odpowiednich formularzach dostępnych w Kanałach elektronicznych Grupy ERGO Hestia lub korzystając z formularza ekonto Zgłoś skargę/reklamację lub pod numerem telefonu lub listownie na adres Sopot ul. Hestii 1, kod pocztowy Reklamacje są rozpatrywane przez ERGO Hestię niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich wpływu do ERGO Hestii, z zastrzeżeniem ust. 3 i Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez serwis Dotpay rozpatrywane są przez spółkę Dotpay na zasadach przyjętych przez spółkę Dotpay i dostępnych na stronie 4. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. 5. Reklamacje dotyczące umów ubezpieczenia są rozpatrywane zgodnie z postanowieniami tych umów ubezpieczenia, w tym OWU. IX. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI I OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, ERGO Hestia ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. ERGO Hestia powiadomi Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu. 2. ERGO Hestia zwraca uwagę, że w związku ze świadczeniem Usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim, REG/ELEKTR/

19 materiały opatrzone znakami towarowymi. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. 3. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody ERGO Hestii, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez ERGO Hestię urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, ERGO Hestia może uniemożliwić dostęp do tych danych. ERGO Hestia nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych ERGO Hestia zawiadomi Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. 5. W przypadku transmisji w sieci telekomunikacyjnej przekazywanych przez odbiorcę usług danych przez ERGO Hestię, ERGO Hestia nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem: a) nie inicjowania transmisji, b) nie dokonywania wyboru odbiorcy przekazu danych, c) nie usuwania oraz nie modyfikowania danych będących przedmiotem transmisji. 6. Wyłączenie odpowiedzialności o której mowa w ust 5 dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji. 7. W wypadku, kiedy Usługa wymaga podania przez Usługobiorcę określonych danych, Usługobiorca zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA Usługobiorca, będący konsumentem, który zawarł umowę ubezpieczenia za pośrednictwem internetu zgodnie z pkt VI Regulaminu może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie trzydziestu dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub doręczenia polisy jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przez jego upływem oświadczenie zostało wysłane. 2. Usługobiorca w celu odstąpienia od umowy może posłużyć się formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. 3. Oświadczenie o odstąpieniu Usługobiorca może złożyć: a) poprzez funkcjonalność usługi ekonta https://www.ekonto.ergohestia.pl/ b) drogą mailową pod adres c) pisemnie na adres Sopot ul. Hestii 1, kod pocztowy W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia zgodnie z ust 1 niniejszego paragrafu, umowa ubezpieczenia jest uważana za niezawartą, a Usługobiorca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Usługobiorca zobowiązany jest wówczas jedynie do uiszczenia składki za okres, w którym ERGO Hestia świadczyła ochronę ubezpieczeniową. Otrzymana przez ERGO Hestię składka podlega zwrotowi w terminie 30 dni od otrzymania przez ERGO Hestię oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia. 5. Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia nie przysługuje Usługobiorcy w wypadkach: a) umów ubezpieczenia całkowicie wykonanych na żądanie Usługobiorcy, przed upływem terminów o których mowa w ust. 1, b) umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni. 6. Usługobiorca nie będący konsumentem który zawarł umowę ubezpieczenia za pośrednictwem internetu zgodnie z pkt VI Regulaminu może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy. XI. ROZWIĄZYWANIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z tym że Usługodawca może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych powodów, określonych w 20. REG/ELEKTR/

20 2. W wypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę w najbliższym terminie wypowiedzenia, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wskazanego w ust Po rozwiązaniu Umowy Usługodawca zaprzestaje świadczenia Usług. 20 ERGO Hestia może wypowiedzieć Umowę w przypadku: a) zmian w funkcjonowaniu Usług, b) wycofania Usług z oferty ERGO Hestii, c) nieprzestrzegania przez Usługobiorcę postanowień Umowy zawartej z Usługodawcą oraz Regulaminu, d) nieprzestrzegania przez Usługobiorcę obowiązujących przepisów prawa. 21 Usługobiorca ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zakres usług świadczonych w ramach serwisu You Can Drive może ulegać zmianie. O dokonanej zmianie Usługodawca informuje kanałem elektronicznym oraz zamieszcza stosowną informację na stronach internetowych serwisu Grupy ERGO Hestia. 2. Zmiany w Regulaminie, w tym również zmiany, o których mowa w ust 1 jeżeli jednocześnie stanowią zmianę Regulaminu, będą udostępniane nieodpłatnie w ramach serwisu You Can Drive Usługobiorcom, zmiany w Regulaminie będą dodatkowo udostępniane drogą elektroniczną w sposób umożliwiający jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Usługobiorcy. 4. Opublikowane w serwisie materiały lub informacje, o ile nie jest to wyraźnie stwierdzone, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 5. Zobowiązania Usługodawcy wynikające z umów ubezpieczenia zawartych na odległość są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na warunkach określonych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych 6. W charakterze operatora występuje w imieniu ProContact Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jelikowskiej 51, jako podmiot wspierający czynności ubezpieczeniowe Hestii, jako usługodawcy. 7.Prawem właściwym w świadczeniu i wykonaniu Umów objętych Regulaminem są przepisy prawa polskiego. Językiem obowiązującym jest język polski. 8. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sąd powszechny według właściwości ogólnej. 9. Strony dopuszczają możliwość polubownego załatwiania sporów, po uprzednim, dobrowolnym wyrażeniu zgody przez każdą ze stron. Sądem właściwym jest sąd polubowny działający przy Rzeczniku Ubezpieczonych, Al. Jerozolimskie 87, Warszawa. 10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu ERGO Hestii z dnia 19 listopada 2009 r., zmienioną Uchwałą Zarządu ERGO Hestii z dnia r. 11. W sprawach, których Regulamin nie reguluje, stosuje się niżej wymienione przepisy prawa polskiego: kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami), ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r.(dz. U. z 2003 r., Nr 123, poz ze zmianami) -ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U ) oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. REG/ELEKTR/

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 58/2014 z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN ZAWIERANIA NA ODLEGŁOŚĆ UMÓW O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH I INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regulamin Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Towarzystwo drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DEFINICJE Usługodawca Gabi.net Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo