Organizacja rynku ubezpiecze gospodarczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja rynku ubezpiecze gospodarczych"

Transkrypt

1 Rzecznik Ubezpieczonych UFG KNF PIU PBUK Organizacja rynku ubezpiecze gospodarczych klient Agent ubezp. /multiagent/ Zakad ubezpiecze ZR Broker reasekuracyjny Broker ubezp. Risk rzeczoznawca Aktuariusz Doradca Inwestycyjny Likwidator szkód Regulacje I. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dziaalnoci ubezpieczeniowej II. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowizkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych III. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o porednictwie ubezpieczeniowym IV. ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Nadzór Cel: ochrona interesów osób ubezpieczonych i zapobieganie sytuacji, w której zakad ubezpiecze nie bdzie w stanie wypaca nalenych wiadcze (I) Nadzór nad zakadami ubezpiecze - nadzór licencyjny - nadzór biecy (II) Nadzór nad porednikami ubezpieczeniowymi, rejestr poredników (III) Weryfikacja aktuariuszy, rejestr aktuariuszy 1990 MF 1996 PUNU 2002 KNUiFE IX KNF nadzór nad rynkiem kapitaowym + nadzór ubezpieczeniowy i emerytalny nadzór uzupeniajcy nad konglomeratami finansowymi w których skad wchodz nadzorowane podmioty Od dnia 1 stycznia 2008 r. obejmuje take nadzór bankowy oraz nadzór nad instytucjami pienidza elektronicznego sprawowany obecnie przez KNB Zakady ubezpiecze 1

2 podstawowe zasady dziaalnoci ZU Zezwolenie (na wniosek zaycieli zakadu) Forma (SA, TUW) Zakres dziaalnoci ubezpieczeniowa i zw. reasekuracyjna i zw. Dzia I ALBO Dzia II oddzielenie wynika ze specyfiki produktów i ma na celu uniemoliwienie przepywu rodków finansowych midzy tymi dziaami) (wykonujcy dziaalno w dziale I uywa w nazwie lub firmie wyrazy wyróniajce ten rodzaj dziaalnoci) Single pass i home country control Art u. o dz. ub. 1. Krajowy zakad ubezpiecze, w ramach swobody wiadczenia usug, moe wykonywa dziaalno ubezpieczeniow na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej. 2. Dziaalno krajowego zakadu ubezpiecze w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podlega nadzorowi organu nadzoru. Art Zagraniczny zakad ubezpiecze z pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej moe wykonywa dziaalno ubezpieczeniow na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeeli uzyska odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tej dziaalnoci w pastwie, w którym ma swoj siedzib. 2. Wykonywanie dziaalnoci przez zakad ubezpiecze, o którym mowa w ust. 1, podlega nadzorowi wciwego organu pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, w którym ma on swoj siedzib. Art Zagraniczny zakad ubezpiecze z pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej moe wykonywa dziaalno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oddzia /notyfikacja + dokumentacja z organu nadzoru/ Art Zagraniczny zakad ubezpiecze z pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej moe wykonywa dziaalno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w inny sposób ni przez oddzia w ramach swobody wiadczenia usug, po otrzymaniu przez organ nadzoru od wciwych organów pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, na terenie którego znajduje si siedziba zakadu ubezpiecze: 1) zawiadczenia potwierdzajcego, e zakad ubezpiecze posiada rodki na pokrycie marginesu wypacalnoci; 2) informacji o grupach ubezpiecze, na wykonywanie których posiada on zezwolenie; 3) informacji o rodzaju ryzyk, które taki zakad ubezpiecze zamierza ubezpiecza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. FORMY ORGANIZACYJNOPRAWNE ZAKADÓW UBEZPIECZE ZU moe wykonywa dziaalno ubezpieczeniow wycznie w formie: - spóki akcyjnej albo - towarzystwa ubezpiecze wzajemnych S.A. - regulowana przepisami u. o dz. ubezp. - w zakresie nieuregulowanym - przepisy Kodeksu spóek handlowych Najwaniejsze zasady dotyczce zakadu w formie S.A. to: Statut i niektóre zmiany - zatwierdza organ nadzoru Kapita zakadowy krajowego ZU nie moe by niszy ni najwysza wysoko minimalnego kapitau gwarancyjnego wymaganego dla grup ubezpiecze, w zakresie których posiada zezwolenie Kapita zakadowy jest pokrywany wkadem pieninym i podlega wpaceniu w caci przed zarejestrowaniem w KRS; rodki na opacenie KZ nie mog pochodzi z kredytu lub poyczki albo by w inny sposób obcione; Wpaty na akcje nie mog pochodzi z nielegalnych lub nieujawnionych róde. Akcje ZU mog by tylko akcjami imiennymi, z wyjtkiem akcji wprowadzanych do publicznego obrotu, na podstawie odrbnych przepisów. nabycie (objcie) lub zbycie wikszej iloci akcji zakadu ubezpiecze poddane jest nadzorowi KNF 2

3 TUW zrzesza swoich czonków na zasadach wzajemnoci, twór specyficzny dla ubezpiecze (quasi spódzielnia) uzyskanie czonkostwa oznacza zawarcie umowy ubezpieczenia (i utrata = rozwizanie) dziaa non-profit skadka obliczona jest na ryzyko (koszty ochrony) i koszty administracyjne, moliwe s dopaty, gdy skadka zebrana nie wystarcza na pokrycie odszkodowa i wiadcze, ale i zwrot, gdy szkodowo bya mniejsza ni przyjta dla kalkulacji skadki TUW moe ubezpiecza osoby spoza grona czonków ale w ograniczonym zakresie skadki od tych osób nie mog stanowi wicej ni 10% zebranej skadki brutto TUW, a osoby te nie mog by zobowizane do udziau w pokrywaniu straty towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej skadki do TUW ów maj zastosowanie nisze wartoci minimalnego kapitau gwarancyjnego /dla maych TUW nawet zerowe/ przepisy ustawy z 2003r. wprowadzaj regulacj trybu przeksztacenia TUW w spó akcyjn (tzw. demutualizacja) TUW posiadajcy ograniczony zakres dziaalnoci ze wzgldu na: - ma liczb czonków - oraz niewielk liczb lub niskie sumy zawieranych umów ubezpieczenia - lub niewielki terytorialny zasig dziaalnoci moe by uznany przez organ nadzoru za mae towarzystwo ubezpiecze wzajemnych, jeli: towarzystwo ubezpiecza jedynie swoich czonków; czonkami towarzystwa jest zdefiniowany w statucie krg podmiotów roczny przypis skadki nie przekracza równowartoci w otych 5 mln euro. Dla maego TUW obowizuj je mniej restrykcyjne wymogi kapitaowe i formalne dot. prowadzonej dziaalnoci. Rodzaje zakadów ubezpiecze wg formy organizacyjno-prawnej S.A. TUW wg zakresu dziaalnoci dziay jak w zaczniku zakady ubezpiecze dziau I (na ycie) zakady ubezpiecze dziau II (pozostae osobowe i majtkowe) wg zakresu dziaalnoci porednia/bezporednia ZU dziaalno wycznie bezporednia (klienci nie bcy zakadami ubezpiecze) ZUiR dziaalno mieszana ZR - dziaalno wycznie porednia (reasekuracja -= klienci to zakady ubezpiecze) kapita zakady z przewag kapitau krajowego zakady z przewag kapitau zagranicznego POCHODZENIE z siedzib w Polsce Oddziay ZU pastw czonkowskich UE oraz pastw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym Zakady z krajów j.w. notyfikoway dziaalno w Polsce ówny Oddzia forma organizacyjna prowadzenia bezporedniej dziaalnoci w Polsce przez zakady zagraniczne, (musz uzyska zezwolenie Min. Fin., posiada odpowiedni kapita, dzia na podstawie prawa polskiego, zakad macierzysty odpowiada caym majtkiem za zobowizania GO) Zakad krajowy (zezwolenie w Polsce) porednicy kanay dystrybucji ubezpiecze: sprzeda bezporednia porednicy ubezpieczeniowi inne np. bankassurance, direct, inne podmioty w ramach dziaalnoci uzupeniajcej definicja (art. 2 u. o por. ub.) Porednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez porednika za wynagrodzeniem czynnoci faktycznych lub czynnoci prawnych zwizanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. porednik moe - zawiera umow ubezpieczenia w imieniu reprezentowanej strony (czynnoci prawne) - b jedynie kontaktowa zakad ubezpiecze z klientem, a przy tym take prezentowa klientowi ofert zakadu (czynnoci faktyczne). 3

4 Art. 4. Porednik ubezpieczeniowy wykonuje: 1) czynnoci w imieniu lub na rzecz zakadu ubezpiecze, zwane dalej "czynnociami agencyjnymi", polegajce na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynnoci przygotowawczych zmierzajcych do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, take w sprawach o odszkodowanie, jak równie na organizowaniu i nadzorowaniu czynnoci agencyjnych (dziaalno agencyjna) albo 2) (5) czynnoci w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukujcego ochrony ubezpieczeniowej, zwane dalej "czynnociami brokerskimi", polegajce na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynnoci przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarzdzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, take w sprawach o odszkodowanie, jak równie na organizowaniu i nadzorowaniu czynnoci brokerskich (dziaalno brokerska). Porednictwo ubezpieczeniowe moe by wykonywane jedynie przez podmioty kwalifikowane t.j. przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych.! Dyrektywa UE z 2002 w sprawie porednictwa ubezpieczeniowego nie dzieli poredników na agentów i brokerów wspomina jedynie o porednikach zalenych i niezalenych (od zakadów ubezpiecze). Niezaleny to ten, który reprezentuje przynajmniej 2 zakady ub. oferujce produkty konkurencyjne wobec Ubezpieczenia siebie - dr Ilona Kwiecie Projekt dyrektywy IMD II Def. Przedmiotowa dziaalno polegajca na wprowadzaniu, doradzaniu, proponowaniu lub przeprowadzaniu innych prac przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia lub zawieraniu takich umów, lub udzielaniu pomocy w administrowaniu i wykonywaniu takich umów, w szczególnoci w przypadku roszczenia. Art. 5. (9) Porednictwo ubezpieczeniowe jest dziaalnoci gospodarcz w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej Za szkod wyrzdzona: przez agenta odpowiada zakad ubezpiecze Agent ubezpieczeniowy wykonujcy czynnoci agencyjne na rzecz wicej ni jednego zakadu ubezpiecze w zakresie tego samego dziau ubezpiecze, odpowiada za szkody powstae z tytuu wykonywania tych czynnoci wyrzdzone klientowi, ubezpieczajcemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia. 4

5 Inne zawody Przez brokera: Broker ubezpieczeniowy z tytuu wykonywania dziaalnoci brokerskiej podlega obowizkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoci cywilnej obejmujcemu szkody wyrzdzone osobie poszukujcej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczajcemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym take szkody wyrzdzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynnoci brokerskie, oraz podmioty posiadajce wiedze specjaln, którym zleca czynnoci (I) Aktuariusz (II) Doradca inwestycyjny (III) Likwidator szkód loss adjuster (IV) Risk aktuariusz Art Aktuariuszem jest osoba fizyczna wykonujca czynnoci w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, wpisana do rejestru aktuariuszy. Do zada aktuariusza naley: 1) ustalanie wartoci rezerw techniczno-ubezpieczeniowych; 2) kontrolowanie aktywów stanowicych pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, 3) wyliczanie marginesu wypacalnoci; 4) sporzdzanie rocznego raportu o stanie portfela ubezpiecze; 5) ustalanie wartoci skadników zaliczanych do rodków wasnych. aktuariusz niezwocznie informuje zarzd zakadu ubezpiecze o ujawnieniu faktów wskazujcych na popenienie przestpstwa lub naruszenie przepisów prawa. w terminie 30 dni od dnia poinformowania zarzdu informuje organ nadzoru o ujawnionych faktach oraz podjtych przez zakad ubezpiecze dziaaniach Art W przypadku gdy zakad ubezpiecze wykonuje dziaalno ubezpieczeniow w dziale I grupa 3 do zarzdzania ubezpieczeniowym funduszem kapitaowym lub ubezpieczeniowymi funduszami kapitaowymi jest obowizany: - zatrudni doradc inwestycyjnego lub Doradca inwestycyjny - zawrze umow z podmiotem uprawnionym, na podstawie odrbnych przepisów, do zarzdzania aktywami na zlecenie. Rejestr aktuariuszy prowadzi organ Ubezpieczenia nadzoru. - dr Ilona Kwiecie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Inne instytucje powoany w 1990 r. aktualny zakres jego zada okrelony zosta ustaw z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowizkowych 5

6 UFG.. Zadania: (I) wypacanie odszkodowa i wiadcze z tytuu obowizkowych ubezpiecze OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników posiadajcych gospodarstwa rolne: NIE USTALONY POJAZD GDY szkoda zostaa wyrzdzona w okolicznociach uzasadniajcych OC posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierujcego, a nie ustalono ich tosamoci TYLKO za szkody osobowe (szkody w pojedzie wyjtkowo jak s powane szkody osobowe gdy równoczenie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastpia mier, naruszenie czynnoci narzdu ciaa lub rozstrój zdrowia, trwajcy ej ni 14 dni, - UFG zapaci za szkody w pojedzie mechanicznym (minus 300 euro), Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypaca odszkodowania poszkodowanym, jeeli mog oni zaspokoi roszczenia na podstawie umów ubezpieczenia dobrowolnego (np. AC, ubezpieczenie mienia w transporcie, itp.). W takich przypadkach Fundusz wyrównuje szkody w czci nie zaspokojonej z umów ubezpiecze dobrowolnych. BRAK POLISY obowizkowej oc komunikacyjne lub rolnika WSZYStKIE SZKODY (UFG regres) UFG II. Fundusz zaspakaja take roszczenia osób uprawnionych w przypadku ogoszenia upadci albo oddalenia wniosku o ogoszenie upadci zakadu ubezpiecze lub umorzenia postpowania upadciowego, jeeli majtek dnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postpowania upadciowego albo w przypadku zarzdzenia likwidacji przymusowej zakadu ubezpiecze, jeeli roszczenia osób uprawnionych nie mog by pokryte z aktywów stanowicych pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych. z obowizkowych ubezpiecze OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników i ubezpiecze budynków rolniczych, Fundusz wypaca 100 % nalenych odszkodowa i wiadcze, z tytuu innych umów ub. obowizkoywch oraz ubezpiecze na ycie, w wysokoci 50 % wierzytelnoci, nie wicej jednak ni kwot stanowi równowarto ,00 EURO. III. UFG moe (w myl art. 99 ustawy) udziela zwrotnej pomocy finansowej zakadowi ubezpiecze przejmujcemu portfel ubezpiecze obowizkowych, (tj. ubezpiecze OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i ubezpiecze OC rolników) jeeli posiadane rodki wasne w wysokoci co najmniej marginesu wypacalnoci oraz aktywa na pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych nie gwarantuj w peni wypacalnoci tego zakadu ubezpiecze. IV. Fundusz poczwszy od 1 maja 2004 r. ma peni funkcj rodka informacji (w myl art.102 ustawy) i w tym zakresie do jego zada naley: prowadzenie rejestru umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych gromadzenie danych zawierajcych informacje dotyczce uczestników zdarzenia powodujcego odpowiedzialno zakadu z tytuu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz dane o przeprowadzonych dodatkowych badaniach technicznych po naprawie uszkodzonego pojazdu. Ponadto Fundusz gromadzi dane dotyczce reprezentantów do spraw roszcze kadego zakadu ubezpiecze oraz dane organu odszkodowawczego ustanowionego w kadym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej. V. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest organem uprawnionym do kontroli spenienia obowizku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników. - nakada i egzekwuje opaty przewidziane w art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowizkowych, 6

7 UFG realizuje swoje zadania z dochodów, które gównie stanowi: wpaty ZU, prowadzcych dziaalno w zakresie obowizkowych ubezpiecze odpowiedzialnoci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników posiadajcych gospodarstwa rolne; wysoko skadki wnoszonej przez zakady ubezpiecze okrela Minister Finansów, wpywy z opat od osób fizycznych i prawnych, które nie dopeniy obowizku zawarcia umowy obowizkowego ubezpieczenia, wpywy z tytuu roszcze regresowych. Komisja Nadzoru Finansowego utw. wrzesie 2006 Sprawuje: nadzór nad rynkiem kapitaowym nadzór ubezpieczeniowy, emerytalny nadzór uzupeniajcy nad konglomeratami finansowymi w których skad wchodz nadzorowane podmioty. Od dnia 1 stycznia 2008 r. nadzór finansowy sprawowany przez KNF obejmujetake nadzór bankowy oraz nadzór nad instytucjami pienidza elektronicznego sprawowany obecnie przez Komisj Nadzoru Bankowego. INNE ZADANIA: Na rzecz prawidowego funkcjonowania rynku finansowego; Na rzecz rozwoju rynku finansowego i jego konkurencyjnoci; Edukacyjne i informacyjne w zakresie funkcjonowania rynku finansowego; udzia w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym; stwarzanie moliwoci polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów midzy uczestnikami rynku finansowego, w szczególnoci sporów wynikajcych ze stosunków umownych midzy podmiotami podlegajcymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usug wiadczonych przez te podmioty Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest Biurem Narodowym reprezentujcym Polski rynek ubezpieczeniowy w dziaajcym od 1949 r. Systemie Zielonej Karty. PBUK to organizacja skupiajca zakady ubezpiecze, które na terytorium Polski prowadz obowizkowe ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstae w zwizku z ruchem tych pojazdów, popularnie zwane OC komunikacyjnym. PBUK.. W ramach prowadzonej dziaalnoci PBUK zajmuje si m.in.: organizowaniem likwidacji lub bezporedni likwidacj szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów rejestracyjnych zarejestrowanych w krajach bcych, tak jak Polska, czonkami Systemu Zielonej Karty. wystawianiem dokumentów ubezpieczeniowych wanych w innych krajach Systemu Zielonej Karty, w tym równie ubezpiecze granicznych wanych w krajach EOG i Szwajcarii. peni rol organu odszkodowawczego i orodka informacji zgodnie z IV dyrektyw komunikacyjn. Od 1990 r. Polska Izba Ubezpiecze Samorzad gospodarczy zakadów ubezpiecze W 1998 r. wstpia do Europejskiego Komitetu Ubezpiecze (CEA) - w 2001 jej prezes Jerzy Wysocki zosta powoany do Rady Prezydialnej CEA 7

8 Podstawowe zadania Izby: - reprezentowanie i podejmowanie dzia w celu ochrony wspólnych interesów czonków Izby, Dziaalno ubezpieczeniowa - wspódziaanie w zapobieganiu zagroeniom rynku ubezpiecze - ksztatowanie, upowszechnianie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji i zasad etyki w dziaalnoci ubezpieczeniowej. dziaalno ubezpieczeniowa = czynnoci ubezpieczeniowe zw. z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystpienia skutków zdarze losowych zawieranie umów ubezpieczenia, gwarancji ub. lub zlecanie ich zawierania uprawnionym porednikom ub.,a take wykonywanie tych umów; zawieranie umów reasekuracji lub zlecanie ich zawierania brokerom reasekuracyjnym w zakresie cedowania ryzyka (reasekuracja bierna) skadanie owiadcze woli w sprawach roszcze o odszkodowania lub inne wiadczenia nalene z tytuu w/w umów ustalanie skadek i prowizji nalenych z tytuu zawieranych umów ustanawianie w drodze czynnoci cywilnoprawnych zabezpiecze rzeczowych lub osobistych, jeeli s one bezporednio zwizane z zawieraniem w/w umów Czynnociami ubezpieczeniowymi s równie: 1) ocena ryzyka w ubezpieczeniach 2) wypacanie odszkodowa i innych z umów 3) przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakad ubezpiecze w zwizku z wykonywaniem umowy ub. lub gw. 4) kontrola przestrzegania przez ubezpieczajcych lub ubezpieczonych, zastrzeonych w umowie lub owu obowizków i zasad bezpieczestwa dot. ubezpieczonych przedmiotów 5) prowadzenie postpowa regresowych oraz windykacyjnych zwizanych z wykonywaniem umów 6) lokowanie rodków zakadu ubezpiecze; 7) wykonywanie innych czynnoci okrelonych w przepisach innych ustaw. Czynnociami ubezpieczeniowymi s take nastpujce czynnoci, jeeli s wykonywane przez zakad ubezpiecze: 1) ustalanie przyczyn i okolicznoci zdarze losowych; 2) ustalanie wysokoci szkód oraz rozmiaru odszkodowa oraz innych wiadcze; 3) ustalanie wartoci przedmiotu ubezpieczenia; 4) czynnoci zapobiegania powstawaniu albo zmniejszeniu skutków wypadków ubezpieczeniowych lub finansowanie tych dzia z funduszu prewencyjnego. Zakad ubezpiecze moe zleca wykonanie czynnoci w/w + z ust. 4 pkt 1-6 (slajd poprzedni) Innym podmiotom dziaalno reasekuracyjna czynnoci zwizane z przyjmowaniem ryzyka cedowanego przez zakad ubezpiecze lub przez zakad reasekuracji oraz dalsze cedowanie przyjtego ryzyka, w szczególnoci: zawieranie i wykonywanie umów reasekuracji czynnej i umów retrocesji; skadanie owiadcze woli w sprawach roszcze o odszkodowania lub inne wiadczenia nalene z tytuu umów reas. ustalanie skadek i prowizji nalenych z tytuu zawieranych umów wypacanie odszkodowa i innych wiadcze nalenych z tytuu umów prowadzenie kontroli przestrzegania przez cedentów warunków umów, o których mowa w pkt 1 8

9 Czynnociami bezporednio zwizanymi z dziaalnoci reasekuracyjn s w szczególnoci czynnoci w zakresie: doradztwa statystycznego doradztwa aktuarialnego analizy ryzyka bada na rzecz klientów lokowania rodków zakadu reasekuracji czynnoci zapobiegania powstawaniu lub zmniejszeniu skutków wypadków ubezpieczeniowych lub finansowanie tych dzia z funduszu prewencyjnego Struktura zakadu ubezpiecze DII Oddziay terenowe inspektoraty Agencje wyczne Oddziay okrgowe Oddziay terenowe centrala Oddziay okrgowe Oddziay terenowe CLS Oddziay terenowe CLS porednicy Gospodarka finansowa Struktura zakadu ubezpiecze DI centrala Oddziay okrgowe Oddziay okrgowe Branch Branch Branch porednicy porednicy porednicy porednicy Zasady: Gospodarka finansowa 1. zachowanie staej wypacalnoci 2. Posiadanie staej pynnoci 3. Pokrycie aktywami rezerw technicznoubezpieczeniowych 9

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski

Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Zakład ubezpieczeń może wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium Polski wyłącznie w następujących formach: Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski 1. Zakłady ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Ubezpieczenia

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Ubezpieczenia prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Ubezpieczenia Ryzyko Teorie (podejście do) ryzyka: ryzyko jako zagrożenie (niebezpieczeństwo) ryzyko jako możliwość wystąpienia straty ryzyko jako niepewność mierzalna ryzyko

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r.

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-182-04 Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. Szanowny Panie Marszałku, Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny: Projektowany akt normatywny będzie oddziaływał w głównej mierze na ubezpieczycieli oraz podmioty zawierające umowy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Kochani! Zdrowie jak ważne jest ono dla każdego z nas, wiemy wszyscy. Jest ono niewątpliwie najwyższą wartością człowieka. Dobre samopoczucie i kondycja,

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Marek Monkiewicz Uniwersytet Warszawski Grażyna Sordyl Akademia Leona Koźmińskiego Działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie i praca w Holandii

Mieszkanie i praca w Holandii werk.nl/eures uwv.nl Mieszkanie i praca w Holandii Przewodnik dla pracowników z krajów europejskich informujący o ich prawach i obowiązkach oraz o pracy w Holandii UWV Kwiecień 2010 Z niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW KBF-41024/03 Nr ewid. 133/2004/P03027/KBF Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

Europejskie standardy dobrej administracji

Europejskie standardy dobrej administracji Zeszyty Naukowe Wy!szej Szko"y Bankowej we Wroc"awiu nr 26/2011 Wy!sza Szko"a Bankowa we Wroc"awiu Europejskie standardy dobrej administracji Streszczenie. Prawo do dobrej administracji stanowi jeden z

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2014 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w brzmieniu, które będzie obowiązywać od 11 lutego 2012 roku) Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo