Organizacja rynku ubezpiecze gospodarczych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja rynku ubezpiecze gospodarczych"

Transkrypt

1 Rzecznik Ubezpieczonych UFG KNF PIU PBUK Organizacja rynku ubezpiecze gospodarczych klient Agent ubezp. /multiagent/ Zakad ubezpiecze ZR Broker reasekuracyjny Broker ubezp. Risk rzeczoznawca Aktuariusz Doradca Inwestycyjny Likwidator szkód Regulacje I. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dziaalnoci ubezpieczeniowej II. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowizkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych III. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o porednictwie ubezpieczeniowym IV. ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Nadzór Cel: ochrona interesów osób ubezpieczonych i zapobieganie sytuacji, w której zakad ubezpiecze nie bdzie w stanie wypaca nalenych wiadcze (I) Nadzór nad zakadami ubezpiecze - nadzór licencyjny - nadzór biecy (II) Nadzór nad porednikami ubezpieczeniowymi, rejestr poredników (III) Weryfikacja aktuariuszy, rejestr aktuariuszy 1990 MF 1996 PUNU 2002 KNUiFE IX KNF nadzór nad rynkiem kapitaowym + nadzór ubezpieczeniowy i emerytalny nadzór uzupeniajcy nad konglomeratami finansowymi w których skad wchodz nadzorowane podmioty Od dnia 1 stycznia 2008 r. obejmuje take nadzór bankowy oraz nadzór nad instytucjami pienidza elektronicznego sprawowany obecnie przez KNB Zakady ubezpiecze 1

2 podstawowe zasady dziaalnoci ZU Zezwolenie (na wniosek zaycieli zakadu) Forma (SA, TUW) Zakres dziaalnoci ubezpieczeniowa i zw. reasekuracyjna i zw. Dzia I ALBO Dzia II oddzielenie wynika ze specyfiki produktów i ma na celu uniemoliwienie przepywu rodków finansowych midzy tymi dziaami) (wykonujcy dziaalno w dziale I uywa w nazwie lub firmie wyrazy wyróniajce ten rodzaj dziaalnoci) Single pass i home country control Art u. o dz. ub. 1. Krajowy zakad ubezpiecze, w ramach swobody wiadczenia usug, moe wykonywa dziaalno ubezpieczeniow na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej. 2. Dziaalno krajowego zakadu ubezpiecze w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podlega nadzorowi organu nadzoru. Art Zagraniczny zakad ubezpiecze z pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej moe wykonywa dziaalno ubezpieczeniow na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeeli uzyska odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tej dziaalnoci w pastwie, w którym ma swoj siedzib. 2. Wykonywanie dziaalnoci przez zakad ubezpiecze, o którym mowa w ust. 1, podlega nadzorowi wciwego organu pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, w którym ma on swoj siedzib. Art Zagraniczny zakad ubezpiecze z pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej moe wykonywa dziaalno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oddzia /notyfikacja + dokumentacja z organu nadzoru/ Art Zagraniczny zakad ubezpiecze z pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej moe wykonywa dziaalno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w inny sposób ni przez oddzia w ramach swobody wiadczenia usug, po otrzymaniu przez organ nadzoru od wciwych organów pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, na terenie którego znajduje si siedziba zakadu ubezpiecze: 1) zawiadczenia potwierdzajcego, e zakad ubezpiecze posiada rodki na pokrycie marginesu wypacalnoci; 2) informacji o grupach ubezpiecze, na wykonywanie których posiada on zezwolenie; 3) informacji o rodzaju ryzyk, które taki zakad ubezpiecze zamierza ubezpiecza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. FORMY ORGANIZACYJNOPRAWNE ZAKADÓW UBEZPIECZE ZU moe wykonywa dziaalno ubezpieczeniow wycznie w formie: - spóki akcyjnej albo - towarzystwa ubezpiecze wzajemnych S.A. - regulowana przepisami u. o dz. ubezp. - w zakresie nieuregulowanym - przepisy Kodeksu spóek handlowych Najwaniejsze zasady dotyczce zakadu w formie S.A. to: Statut i niektóre zmiany - zatwierdza organ nadzoru Kapita zakadowy krajowego ZU nie moe by niszy ni najwysza wysoko minimalnego kapitau gwarancyjnego wymaganego dla grup ubezpiecze, w zakresie których posiada zezwolenie Kapita zakadowy jest pokrywany wkadem pieninym i podlega wpaceniu w caci przed zarejestrowaniem w KRS; rodki na opacenie KZ nie mog pochodzi z kredytu lub poyczki albo by w inny sposób obcione; Wpaty na akcje nie mog pochodzi z nielegalnych lub nieujawnionych róde. Akcje ZU mog by tylko akcjami imiennymi, z wyjtkiem akcji wprowadzanych do publicznego obrotu, na podstawie odrbnych przepisów. nabycie (objcie) lub zbycie wikszej iloci akcji zakadu ubezpiecze poddane jest nadzorowi KNF 2

3 TUW zrzesza swoich czonków na zasadach wzajemnoci, twór specyficzny dla ubezpiecze (quasi spódzielnia) uzyskanie czonkostwa oznacza zawarcie umowy ubezpieczenia (i utrata = rozwizanie) dziaa non-profit skadka obliczona jest na ryzyko (koszty ochrony) i koszty administracyjne, moliwe s dopaty, gdy skadka zebrana nie wystarcza na pokrycie odszkodowa i wiadcze, ale i zwrot, gdy szkodowo bya mniejsza ni przyjta dla kalkulacji skadki TUW moe ubezpiecza osoby spoza grona czonków ale w ograniczonym zakresie skadki od tych osób nie mog stanowi wicej ni 10% zebranej skadki brutto TUW, a osoby te nie mog by zobowizane do udziau w pokrywaniu straty towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej skadki do TUW ów maj zastosowanie nisze wartoci minimalnego kapitau gwarancyjnego /dla maych TUW nawet zerowe/ przepisy ustawy z 2003r. wprowadzaj regulacj trybu przeksztacenia TUW w spó akcyjn (tzw. demutualizacja) TUW posiadajcy ograniczony zakres dziaalnoci ze wzgldu na: - ma liczb czonków - oraz niewielk liczb lub niskie sumy zawieranych umów ubezpieczenia - lub niewielki terytorialny zasig dziaalnoci moe by uznany przez organ nadzoru za mae towarzystwo ubezpiecze wzajemnych, jeli: towarzystwo ubezpiecza jedynie swoich czonków; czonkami towarzystwa jest zdefiniowany w statucie krg podmiotów roczny przypis skadki nie przekracza równowartoci w otych 5 mln euro. Dla maego TUW obowizuj je mniej restrykcyjne wymogi kapitaowe i formalne dot. prowadzonej dziaalnoci. Rodzaje zakadów ubezpiecze wg formy organizacyjno-prawnej S.A. TUW wg zakresu dziaalnoci dziay jak w zaczniku zakady ubezpiecze dziau I (na ycie) zakady ubezpiecze dziau II (pozostae osobowe i majtkowe) wg zakresu dziaalnoci porednia/bezporednia ZU dziaalno wycznie bezporednia (klienci nie bcy zakadami ubezpiecze) ZUiR dziaalno mieszana ZR - dziaalno wycznie porednia (reasekuracja -= klienci to zakady ubezpiecze) kapita zakady z przewag kapitau krajowego zakady z przewag kapitau zagranicznego POCHODZENIE z siedzib w Polsce Oddziay ZU pastw czonkowskich UE oraz pastw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym Zakady z krajów j.w. notyfikoway dziaalno w Polsce ówny Oddzia forma organizacyjna prowadzenia bezporedniej dziaalnoci w Polsce przez zakady zagraniczne, (musz uzyska zezwolenie Min. Fin., posiada odpowiedni kapita, dzia na podstawie prawa polskiego, zakad macierzysty odpowiada caym majtkiem za zobowizania GO) Zakad krajowy (zezwolenie w Polsce) porednicy kanay dystrybucji ubezpiecze: sprzeda bezporednia porednicy ubezpieczeniowi inne np. bankassurance, direct, inne podmioty w ramach dziaalnoci uzupeniajcej definicja (art. 2 u. o por. ub.) Porednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez porednika za wynagrodzeniem czynnoci faktycznych lub czynnoci prawnych zwizanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. porednik moe - zawiera umow ubezpieczenia w imieniu reprezentowanej strony (czynnoci prawne) - b jedynie kontaktowa zakad ubezpiecze z klientem, a przy tym take prezentowa klientowi ofert zakadu (czynnoci faktyczne). 3

4 Art. 4. Porednik ubezpieczeniowy wykonuje: 1) czynnoci w imieniu lub na rzecz zakadu ubezpiecze, zwane dalej "czynnociami agencyjnymi", polegajce na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynnoci przygotowawczych zmierzajcych do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, take w sprawach o odszkodowanie, jak równie na organizowaniu i nadzorowaniu czynnoci agencyjnych (dziaalno agencyjna) albo 2) (5) czynnoci w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukujcego ochrony ubezpieczeniowej, zwane dalej "czynnociami brokerskimi", polegajce na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynnoci przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarzdzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, take w sprawach o odszkodowanie, jak równie na organizowaniu i nadzorowaniu czynnoci brokerskich (dziaalno brokerska). Porednictwo ubezpieczeniowe moe by wykonywane jedynie przez podmioty kwalifikowane t.j. przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych.! Dyrektywa UE z 2002 w sprawie porednictwa ubezpieczeniowego nie dzieli poredników na agentów i brokerów wspomina jedynie o porednikach zalenych i niezalenych (od zakadów ubezpiecze). Niezaleny to ten, który reprezentuje przynajmniej 2 zakady ub. oferujce produkty konkurencyjne wobec Ubezpieczenia siebie - dr Ilona Kwiecie Projekt dyrektywy IMD II Def. Przedmiotowa dziaalno polegajca na wprowadzaniu, doradzaniu, proponowaniu lub przeprowadzaniu innych prac przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia lub zawieraniu takich umów, lub udzielaniu pomocy w administrowaniu i wykonywaniu takich umów, w szczególnoci w przypadku roszczenia. Art. 5. (9) Porednictwo ubezpieczeniowe jest dziaalnoci gospodarcz w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej Za szkod wyrzdzona: przez agenta odpowiada zakad ubezpiecze Agent ubezpieczeniowy wykonujcy czynnoci agencyjne na rzecz wicej ni jednego zakadu ubezpiecze w zakresie tego samego dziau ubezpiecze, odpowiada za szkody powstae z tytuu wykonywania tych czynnoci wyrzdzone klientowi, ubezpieczajcemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia. 4

5 Inne zawody Przez brokera: Broker ubezpieczeniowy z tytuu wykonywania dziaalnoci brokerskiej podlega obowizkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoci cywilnej obejmujcemu szkody wyrzdzone osobie poszukujcej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczajcemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym take szkody wyrzdzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynnoci brokerskie, oraz podmioty posiadajce wiedze specjaln, którym zleca czynnoci (I) Aktuariusz (II) Doradca inwestycyjny (III) Likwidator szkód loss adjuster (IV) Risk aktuariusz Art Aktuariuszem jest osoba fizyczna wykonujca czynnoci w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, wpisana do rejestru aktuariuszy. Do zada aktuariusza naley: 1) ustalanie wartoci rezerw techniczno-ubezpieczeniowych; 2) kontrolowanie aktywów stanowicych pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, 3) wyliczanie marginesu wypacalnoci; 4) sporzdzanie rocznego raportu o stanie portfela ubezpiecze; 5) ustalanie wartoci skadników zaliczanych do rodków wasnych. aktuariusz niezwocznie informuje zarzd zakadu ubezpiecze o ujawnieniu faktów wskazujcych na popenienie przestpstwa lub naruszenie przepisów prawa. w terminie 30 dni od dnia poinformowania zarzdu informuje organ nadzoru o ujawnionych faktach oraz podjtych przez zakad ubezpiecze dziaaniach Art W przypadku gdy zakad ubezpiecze wykonuje dziaalno ubezpieczeniow w dziale I grupa 3 do zarzdzania ubezpieczeniowym funduszem kapitaowym lub ubezpieczeniowymi funduszami kapitaowymi jest obowizany: - zatrudni doradc inwestycyjnego lub Doradca inwestycyjny - zawrze umow z podmiotem uprawnionym, na podstawie odrbnych przepisów, do zarzdzania aktywami na zlecenie. Rejestr aktuariuszy prowadzi organ Ubezpieczenia nadzoru. - dr Ilona Kwiecie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Inne instytucje powoany w 1990 r. aktualny zakres jego zada okrelony zosta ustaw z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowizkowych 5

6 UFG.. Zadania: (I) wypacanie odszkodowa i wiadcze z tytuu obowizkowych ubezpiecze OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników posiadajcych gospodarstwa rolne: NIE USTALONY POJAZD GDY szkoda zostaa wyrzdzona w okolicznociach uzasadniajcych OC posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierujcego, a nie ustalono ich tosamoci TYLKO za szkody osobowe (szkody w pojedzie wyjtkowo jak s powane szkody osobowe gdy równoczenie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastpia mier, naruszenie czynnoci narzdu ciaa lub rozstrój zdrowia, trwajcy ej ni 14 dni, - UFG zapaci za szkody w pojedzie mechanicznym (minus 300 euro), Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypaca odszkodowania poszkodowanym, jeeli mog oni zaspokoi roszczenia na podstawie umów ubezpieczenia dobrowolnego (np. AC, ubezpieczenie mienia w transporcie, itp.). W takich przypadkach Fundusz wyrównuje szkody w czci nie zaspokojonej z umów ubezpiecze dobrowolnych. BRAK POLISY obowizkowej oc komunikacyjne lub rolnika WSZYStKIE SZKODY (UFG regres) UFG II. Fundusz zaspakaja take roszczenia osób uprawnionych w przypadku ogoszenia upadci albo oddalenia wniosku o ogoszenie upadci zakadu ubezpiecze lub umorzenia postpowania upadciowego, jeeli majtek dnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postpowania upadciowego albo w przypadku zarzdzenia likwidacji przymusowej zakadu ubezpiecze, jeeli roszczenia osób uprawnionych nie mog by pokryte z aktywów stanowicych pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych. z obowizkowych ubezpiecze OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników i ubezpiecze budynków rolniczych, Fundusz wypaca 100 % nalenych odszkodowa i wiadcze, z tytuu innych umów ub. obowizkoywch oraz ubezpiecze na ycie, w wysokoci 50 % wierzytelnoci, nie wicej jednak ni kwot stanowi równowarto ,00 EURO. III. UFG moe (w myl art. 99 ustawy) udziela zwrotnej pomocy finansowej zakadowi ubezpiecze przejmujcemu portfel ubezpiecze obowizkowych, (tj. ubezpiecze OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i ubezpiecze OC rolników) jeeli posiadane rodki wasne w wysokoci co najmniej marginesu wypacalnoci oraz aktywa na pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych nie gwarantuj w peni wypacalnoci tego zakadu ubezpiecze. IV. Fundusz poczwszy od 1 maja 2004 r. ma peni funkcj rodka informacji (w myl art.102 ustawy) i w tym zakresie do jego zada naley: prowadzenie rejestru umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych gromadzenie danych zawierajcych informacje dotyczce uczestników zdarzenia powodujcego odpowiedzialno zakadu z tytuu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz dane o przeprowadzonych dodatkowych badaniach technicznych po naprawie uszkodzonego pojazdu. Ponadto Fundusz gromadzi dane dotyczce reprezentantów do spraw roszcze kadego zakadu ubezpiecze oraz dane organu odszkodowawczego ustanowionego w kadym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej. V. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest organem uprawnionym do kontroli spenienia obowizku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników. - nakada i egzekwuje opaty przewidziane w art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowizkowych, 6

7 UFG realizuje swoje zadania z dochodów, które gównie stanowi: wpaty ZU, prowadzcych dziaalno w zakresie obowizkowych ubezpiecze odpowiedzialnoci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników posiadajcych gospodarstwa rolne; wysoko skadki wnoszonej przez zakady ubezpiecze okrela Minister Finansów, wpywy z opat od osób fizycznych i prawnych, które nie dopeniy obowizku zawarcia umowy obowizkowego ubezpieczenia, wpywy z tytuu roszcze regresowych. Komisja Nadzoru Finansowego utw. wrzesie 2006 Sprawuje: nadzór nad rynkiem kapitaowym nadzór ubezpieczeniowy, emerytalny nadzór uzupeniajcy nad konglomeratami finansowymi w których skad wchodz nadzorowane podmioty. Od dnia 1 stycznia 2008 r. nadzór finansowy sprawowany przez KNF obejmujetake nadzór bankowy oraz nadzór nad instytucjami pienidza elektronicznego sprawowany obecnie przez Komisj Nadzoru Bankowego. INNE ZADANIA: Na rzecz prawidowego funkcjonowania rynku finansowego; Na rzecz rozwoju rynku finansowego i jego konkurencyjnoci; Edukacyjne i informacyjne w zakresie funkcjonowania rynku finansowego; udzia w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym; stwarzanie moliwoci polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów midzy uczestnikami rynku finansowego, w szczególnoci sporów wynikajcych ze stosunków umownych midzy podmiotami podlegajcymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usug wiadczonych przez te podmioty Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest Biurem Narodowym reprezentujcym Polski rynek ubezpieczeniowy w dziaajcym od 1949 r. Systemie Zielonej Karty. PBUK to organizacja skupiajca zakady ubezpiecze, które na terytorium Polski prowadz obowizkowe ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstae w zwizku z ruchem tych pojazdów, popularnie zwane OC komunikacyjnym. PBUK.. W ramach prowadzonej dziaalnoci PBUK zajmuje si m.in.: organizowaniem likwidacji lub bezporedni likwidacj szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów rejestracyjnych zarejestrowanych w krajach bcych, tak jak Polska, czonkami Systemu Zielonej Karty. wystawianiem dokumentów ubezpieczeniowych wanych w innych krajach Systemu Zielonej Karty, w tym równie ubezpiecze granicznych wanych w krajach EOG i Szwajcarii. peni rol organu odszkodowawczego i orodka informacji zgodnie z IV dyrektyw komunikacyjn. Od 1990 r. Polska Izba Ubezpiecze Samorzad gospodarczy zakadów ubezpiecze W 1998 r. wstpia do Europejskiego Komitetu Ubezpiecze (CEA) - w 2001 jej prezes Jerzy Wysocki zosta powoany do Rady Prezydialnej CEA 7

8 Podstawowe zadania Izby: - reprezentowanie i podejmowanie dzia w celu ochrony wspólnych interesów czonków Izby, Dziaalno ubezpieczeniowa - wspódziaanie w zapobieganiu zagroeniom rynku ubezpiecze - ksztatowanie, upowszechnianie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji i zasad etyki w dziaalnoci ubezpieczeniowej. dziaalno ubezpieczeniowa = czynnoci ubezpieczeniowe zw. z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystpienia skutków zdarze losowych zawieranie umów ubezpieczenia, gwarancji ub. lub zlecanie ich zawierania uprawnionym porednikom ub.,a take wykonywanie tych umów; zawieranie umów reasekuracji lub zlecanie ich zawierania brokerom reasekuracyjnym w zakresie cedowania ryzyka (reasekuracja bierna) skadanie owiadcze woli w sprawach roszcze o odszkodowania lub inne wiadczenia nalene z tytuu w/w umów ustalanie skadek i prowizji nalenych z tytuu zawieranych umów ustanawianie w drodze czynnoci cywilnoprawnych zabezpiecze rzeczowych lub osobistych, jeeli s one bezporednio zwizane z zawieraniem w/w umów Czynnociami ubezpieczeniowymi s równie: 1) ocena ryzyka w ubezpieczeniach 2) wypacanie odszkodowa i innych z umów 3) przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakad ubezpiecze w zwizku z wykonywaniem umowy ub. lub gw. 4) kontrola przestrzegania przez ubezpieczajcych lub ubezpieczonych, zastrzeonych w umowie lub owu obowizków i zasad bezpieczestwa dot. ubezpieczonych przedmiotów 5) prowadzenie postpowa regresowych oraz windykacyjnych zwizanych z wykonywaniem umów 6) lokowanie rodków zakadu ubezpiecze; 7) wykonywanie innych czynnoci okrelonych w przepisach innych ustaw. Czynnociami ubezpieczeniowymi s take nastpujce czynnoci, jeeli s wykonywane przez zakad ubezpiecze: 1) ustalanie przyczyn i okolicznoci zdarze losowych; 2) ustalanie wysokoci szkód oraz rozmiaru odszkodowa oraz innych wiadcze; 3) ustalanie wartoci przedmiotu ubezpieczenia; 4) czynnoci zapobiegania powstawaniu albo zmniejszeniu skutków wypadków ubezpieczeniowych lub finansowanie tych dzia z funduszu prewencyjnego. Zakad ubezpiecze moe zleca wykonanie czynnoci w/w + z ust. 4 pkt 1-6 (slajd poprzedni) Innym podmiotom dziaalno reasekuracyjna czynnoci zwizane z przyjmowaniem ryzyka cedowanego przez zakad ubezpiecze lub przez zakad reasekuracji oraz dalsze cedowanie przyjtego ryzyka, w szczególnoci: zawieranie i wykonywanie umów reasekuracji czynnej i umów retrocesji; skadanie owiadcze woli w sprawach roszcze o odszkodowania lub inne wiadczenia nalene z tytuu umów reas. ustalanie skadek i prowizji nalenych z tytuu zawieranych umów wypacanie odszkodowa i innych wiadcze nalenych z tytuu umów prowadzenie kontroli przestrzegania przez cedentów warunków umów, o których mowa w pkt 1 8

9 Czynnociami bezporednio zwizanymi z dziaalnoci reasekuracyjn s w szczególnoci czynnoci w zakresie: doradztwa statystycznego doradztwa aktuarialnego analizy ryzyka bada na rzecz klientów lokowania rodków zakadu reasekuracji czynnoci zapobiegania powstawaniu lub zmniejszeniu skutków wypadków ubezpieczeniowych lub finansowanie tych dzia z funduszu prewencyjnego Struktura zakadu ubezpiecze DII Oddziay terenowe inspektoraty Agencje wyczne Oddziay okrgowe Oddziay terenowe centrala Oddziay okrgowe Oddziay terenowe CLS Oddziay terenowe CLS porednicy Gospodarka finansowa Struktura zakadu ubezpiecze DI centrala Oddziay okrgowe Oddziay okrgowe Branch Branch Branch porednicy porednicy porednicy porednicy Zasady: Gospodarka finansowa 1. zachowanie staej wypacalnoci 2. Posiadanie staej pynnoci 3. Pokrycie aktywami rezerw technicznoubezpieczeniowych 9

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu. interpretacja indywidualna. Sygnatura IPPP2/443-113/11-3/MM. Data 2011.05.05. Autor. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Rodzaj dokumentu. interpretacja indywidualna. Sygnatura IPPP2/443-113/11-3/MM. Data 2011.05.05. Autor. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP2/443-113/11-3/MM Data 2011.05.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Zwolnienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II

DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II Szkolenie dla Polskiej Izby Ubezpieczeń www.dlapiper.com Insert date with Firm Tools > Change Presentation 0 System aktów prawnych regulujących działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz w dniu 30 maja 2012 r. STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.) 1 1. Za!o"ycielami niniejszej spó!ki, zwanej dalej: "Spó!k#",

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Jak założyć agencję ubezpieczeniową

Jak założyć agencję ubezpieczeniową Poradnik przedsiębiorcy Jak założyć agencję ubezpieczeniową Strona 1 Poradnik opracowany przez: eharmonogram.pl Stan na dzień: 08.01.2014 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. 3 kroki do własnej agencji ubezpieczeniowej...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 950 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 950 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 5 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 950 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO Poz. 3 Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIKU OPIEKUCZEGO Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. (druk nr 1065)

Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. (druk nr 1065) Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Opinia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 1065) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

8.1. SYSTEM I ŹRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO

8.1. SYSTEM I ŹRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO Rozdział 8 8PRAWO FINANSOWE 8.1. SYSTEM I ŹRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO Prawo finansowe obejmuje normy prawne, regulujące stosunki społeczne, które powstają w związku z gromadzeniem i wydatkowaniem przez organy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Wstęp INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Niniejsze informacje przeznaczone są dla zainteresowanych prowadzeniem działalności

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o działalnoci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 1),2)

U S T AWA. z dnia. o działalnoci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 1),2) U S T AWA Projekt z dnia o działalnoci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 1),2) 1) 2) Niniejsza ustawa: 1) wdraa dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r.

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r. POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH 19 listopada 2008 r. REGULACJE PRAWNE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka 1 Przepisy prawa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej art. 18. 1. Wysokość składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski

Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Zakład ubezpieczeń może wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium Polski wyłącznie w następujących formach: Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski 1. Zakłady ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/170 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1206, 1273, 1348. DZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 950

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 950 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 950 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Systemy nadzoru: Nadzór ubezpieczeniowy. Główny cel nadzoru: Instytucje nadzoru i kontroli rynku ubezpieczeń

Systemy nadzoru: Nadzór ubezpieczeniowy. Główny cel nadzoru: Instytucje nadzoru i kontroli rynku ubezpieczeń Systemy nadzoru: Nadzór publikacyjny Nadzór koncesyjno normatywny Instytucje nadzoru i kontroli rynku ubezpieczeń Nadzór materialny (w tym nadzór finansowy) PIU KNF Nadzór ubezpieczeniowy UFG brokerzy

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. poz. 1844

Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. poz. 1844 Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. poz. 1844 Ustawa określa warunki wykonywania: 1) działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Umowa ubezpieczenia oprac. Tomasz A. Winiarczyk Umowa ubezpieczenia oprac. Tomasz A. Winiarczyk ubezpieczenie urządzenie gospodarcze, zapewniające pokrycie pewnych potrzeb majątkowych, wywołanych u pewnych jednostek przez odznaczające się pewna prawidłowością

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 1206 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

www.ceestahc.org Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ

www.ceestahc.org Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ Katowice, 9 grudnia 2010 Joanna Nowak-Kubiak 1 z 10 Formalno prawne zagadnienia przeksztaáceĕ wáasnoğciowych sp zoz: Jak dobrze przygotowaü siċ do przeksztaáceĕ Przeksztaácenie w spóákċ prawa handlowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie DziennikUstawNr294 17154 Poz.1735 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia23grudnia2011 r.(poz. 1735) Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 maja 2005 r. przetwarzania przez Syndyka Masy Upadłoci Banku danych osobowych. Zdaniem Skarcego Syndyk bezprawnie, bo bez jego zgody, opublikował

Bardziej szczegółowo

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Listopad 2010 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1 Plan prezentacji 1. Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/139

Kancelaria Sejmu s. 1/139 Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym ZAKRES REGULACJI Projektowana ustawa powinna regulować co najmniej następujące zagadnienia: 1. warunki i zasady wykonywania doradztwa, 2. organizacje samorządu doradców zawód doradcy odszkodowawczego NIE

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Druk nr 1065 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania: 1) działalności

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA AKTYWA NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 0,00 12 722,55 1. Lokaty 0,00 12 722,55 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/104 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959. Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/137 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 1844 USTAWA z dnia 11 września 2015 r. 1), 2) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 1) 2) Niniejsza ustawa:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r. 1409 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji zakładu ubezpieczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 28 fax :+48 22 694 39 50 Warszawa, 23 października 2014 r. www.mf.gov.pl Deregulacja Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Aleksander Plutecki Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Warszawa, 23 maja 2016 r.

Aleksander Plutecki Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Warszawa, 23 maja 2016 r. Transakcje insiderów raportowanie o transakcjach (procedura raportowania, listy osób peniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych i okresy zamknięte. Aleksander Plutecki Departament

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO & 1 & 2 & 3

S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO & 1 & 2 & 3 S T A T U T POLSKO-CHISKIEGO TOWARZYSTWA GOSPODARCZO-KULTURALNFGO Postanowienia ogólne ROZDZIA PIERWSZY & 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Polsko-Chiskie Towarzystwo Gospodarczo-Kulturalne zwane dalej Towarzystwem,

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie - Ewa Wierzbicka 11. 1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce - Kazimierz Ortyński 15

Opis: Spis treści: Wprowadzenie - Ewa Wierzbicka 11. 1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce - Kazimierz Ortyński 15 Tytuł: Ubezpieczenia non-life Autorzy: Ewa Wierzbicka (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: W książce Ubezpieczenia non-life szczegółowo przedstawiono klasyczne oraz nowoczesne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Ponisza instrukcja dotyczy: zabezpieczenia spaty kwot poyczek inwestycyjnych udzielonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 listopada 2003 r. Dz.U.03.211.2060 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia teoretyczne

Podstawowe zagadnienia teoretyczne Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia teoretyczne 1.1. Akty prawne Działalność zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji regulują następujące akty prawne: 1) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Rz dowa instrukcja dla osób staraj cych si o dop at do kredytu mieszkaniowego

Rz dowa instrukcja dla osób staraj cych si o dop at do kredytu mieszkaniowego Rzdowa instrukcja dla osób starajcych si o dopat do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Osoby, które utraciy prac, a zobowizane s spaca raty za mieszkanie lub dom w kredycie

Bardziej szczegółowo

do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Protokół rozbieżności do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej l. Art.420 MG, MAiC, MZ, MRiRW; MSZ MG, MAiC, MZ oraz MRiRW zgłaszają dotycząca niezasadności zmes1enia członkostwa

Bardziej szczegółowo

Dochody Funduszu. Dochodami Funduszu w okresie sprawozdawczym były:

Dochody Funduszu. Dochodami Funduszu w okresie sprawozdawczym były: Wyniki za 2006 rok Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z treścią art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Zasada wzajemności w ubezpieczeniach uczelni wyższych. Spotkanie KRASP Warszawa, 3 czerwca 2016 r.

Zasada wzajemności w ubezpieczeniach uczelni wyższych. Spotkanie KRASP Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Zasada wzajemności w ubezpieczeniach uczelni wyższych Spotkanie KRASP Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Ubezpieczenia majątkowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych 2 Czym

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

4) koasekuracja - umowę ubezpieczenia, na podstawie której co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń działając w porozumieniu zobowiązują się do spełnienia

4) koasekuracja - umowę ubezpieczenia, na podstawie której co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń działając w porozumieniu zobowiązują się do spełnienia Stan na dzień: 01.01.2010 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) DZIAŁ I (1) PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania: 1)

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:...

reprezentowanym przez:... UMOWA BROKERSKA Krzysztof Ł. Wilczyński Broker Ubezpieczeniowy Strony zawierają niniejszą umowę w intencji zapewnienia Ubezpieczającemu niezbędnych usług w zakresie ubezpieczeń, w szczególności wykonania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU : I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy prokonsumenckie i ograniczenia regulacyjne - doświadczenia Compensy w zakresie BLS

Inicjatywy prokonsumenckie i ograniczenia regulacyjne - doświadczenia Compensy w zakresie BLS Inicjatywy prokonsumenckie i ograniczenia regulacyjne - doświadczenia Compensy w zakresie BLS Dyrektor Zarządzający ds. likwidacji szkód w Compensa TU SA Vienna Insurance Group Warszawa, 21 października

Bardziej szczegółowo