UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE GWARANCYJNE W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE GWARANCYJNE W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH"

Transkrypt

1

2 UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE GWARANCYJNE W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH Biuletyn został opracowany w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym Warszawa, ul. Płocka 9/11, Wszystkie prawa zastrzeżone. UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 1

3 SPIS TREŚCI Strona Wprowadzenie 3 Białoruś... 6 Czechy Estonia Francja.. 46 Hiszpania Litwa.. 71 Łotwa Niemcy. 105 Polska Rosja 143 Rumunia Ukraina Węgry Włochy. 185 Podsumowanie 197 UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 2

4 WPROWADZENIE Pojęcie instytucji ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego nie stanowi novum dla środowiska ubezpieczeniowego. Nie jest ono bowiem terminem, które pojawiło się na europejskim rynku ubezpieczeniowym na przestrzeni kilku ostatnich lat. Przykładowo w terminologii unijnej sformułowanie to zaczęto powszechnie używać jeszcze w pierwszej połowie lat 80-tych XX wieku, wraz z wprowadzeniem w życie postanowień Drugiej Dyrektywy Komunikacyjnej (84/5/EWG). Bardzo często jednak (zwłaszcza w przypadku krajów UE-15) bezpośrednim inicjatorem ustanowienia organu gwarancyjnego pozostawał legislator krajowy. De facto więc ubezpieczeniowe fundusze gwarancyjne zaistniały w świadomości uczestników rynku ubezpieczeniowego wielu krajów znacznie wcześniej. Pierwszym państwem, które powołało do życia tego rodzaju instytucję, posiadającą kompetencje zbliżone do dzisiejszych samochodowych funduszy gwarancyjnych, była Dania. Miało to miejsce już wkrótce po zakończeniu I wojny światowej (1919 rok). W niniejszym biuletynie pojęciem ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych określamy ciała instytucjonalne, które zasadniczo pełnią zadania w dwóch obszarach: 1) w obszarze tzw. samochodowych funduszy gwarancyjnych; 2) w obszarze upadłości lub niewypłacalności zakładów ubezpieczeń. Zaproponowany podział jest bowiem ściśle związany ze stanem faktycznym (lub stanem prowadzonych prac) jaki obecnie istnieje w tym zakresie w prawodawstwie Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o tzw. samochodowe fundusze gwarancyjne, w 1984 roku w ramach UE została implementowana Druga Dyrektywa Komunikacyjna (84/5/EWG), która nakładała na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia organów gwarancyjnych posiadających kompetencje w sferze zaspokajania uzasadnionych roszczeń stron poszkodowanych w wypadkach drogowych przez sprawców nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych. Chodziło bowiem o umożliwienie ofiarom wypadków drogowych dochodzenia roszczeń, których nie mógł pokryć żadem ubezpieczyciel. W przypadku upadłości zakładów ubezpieczeń, aktualnie w ramach Unii Europejskiej brak jest wspólnotowych regulacji, które obligują kraje członkowskie do ustanowienia stosownych ciał kompensujących poszkodowanym ubezpieczonym skutki wystąpienia upadłości lub też zapobiegających bankructwom zakładów ubezpieczeń. W ostatnim czasie zauważono jednak potrzebę zmiany takiego stanu rzeczy. W roku 2001 z inicjatywy Irlandii UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 3

5 rozpoczęły się prace nad opracowaniem i implementacją dyrektywy w sprawie tzw. insurance guarantee schemes. Jej celem będzie wprowadzenie w granicach Unii stosownego obowiązku funkcjonowania na terytorium każdego kraju członkowskiego funduszu gwarancyjnego zaspokajającego roszczenia ubezpieczonych osób poszkodowanych w sytuacji upadłości lub niewypłacalności życiowego lub majątkowego zakładu ubezpieczeń. W chwili obecnej trwają zaawansowane prace nad projektem dyrektywy i oczekuje się, że w okresie najbliższych kilku lat zostaną one zakończone. Przyjęcie dyrektywy określi zakres minimalnych wymagań w tym obszarze dla wszystkich krajów UE i określi ramy czasowe jej implementacji. Ponownie, tak jak w przypadku tzw. samochodowych funduszy gwarancyjnych, celem podstawowym proponowanych zmian, jest wzmocnienie pozycji konsumenta jako słabszego i bardziej wrażliwego uczestnika rynku ubezpieczeniowego. Aktualnie kwestia funkcjonowania instytucji ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych, jako takich w krajach europejskich, przedstawia się niejednolicie. W przypadku tzw. samochodowych funduszy gwarancyjnych, można zaryzykować stwierdzenie, że istnieją one w zasadzie w całej przestrzeni ubezpieczeniowego rynku europejskiego. Nie chodzi tu wyłącznie o kraje Unii Europejskiej (UE-25), bowiem są one bezpośrednio związane ze stosowaniem regulacji obowiązujących dyrektyw, lecz także o państwa pozaunijne (np. Rosja czy Rumunia), które również zdecydowały się wdrożyć na swoich rynkach krajowych podobne mechanizmy. Jest to konsekwencją albo dostosowywania swojego prawodawstwa ubezpieczeniowego do wymogów UE (Rumunia), bądź też z wprowadzeniem obowiązkowego powszechnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (Rosja). Całkowicie odmienna sytuacja przedstawia się w zakresie tzw. insurance guarantee schemes (antyupadłościowych funduszy gwarancyjnych). Tu kwestia funkcjonowania na danym terytorium tego rodzaju organów, jest jak do tej pory raczej pochodną potrzeb rynkowych i decyzji legislatorów poszczególnych państw. W związku z tym można zauważyć znaczące różnice między określonymi krajami europejskimi. Przykładowo działający w Hiszpanii Consorcio de Compensacion de Seguros zaspokaja roszczenia zarówno w odniesieniu do upadłości ubezpieczycieli życiowych jak i majątkowych. W Niemczech kompetencje te rozproszone są w różnych ciałach instytucjonalnych. Verkehrsopferhilfe (niemiecki samochodowy fundusz gwarancyjny) odpowiada wyłącznie za skutki bankructw ubezpieczycieli prowadzących ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Protektor za upadłości ubezpieczycieli życiowych, natomiast Medicator w zakresie upadłości zdrowotnych zakładów ubezpieczeń. Z kolei w Czechach funkcjonuje jedynie UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 4

6 samochodowy fundusz gwarancyjny, który posiada kompetencje w zakresie wypłaty odszkodowań i świadczeń w związku z upadłościami zakładów prowadzących działalność w obszarze OC komunikacyjnego. Należy podkreślić, że proces przeprowadzenia analizy ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych nie jest zadaniem łatwym. Wiąże się to z faktem, iż w każdym kraju umiejscowienie w ubezpieczeniowej architekturze instytucjonalnej oraz funkcjonowanie samego mechanizmu funduszy gwarancyjnych uregulowane jest nieco inaczej. Przykładowo w części krajów dane instytucje są zarówno tzw. samochodowymi funduszami gwarancyjnymi jak i antyupadłościowymi funduszami gwarancyjnymi, natomiast w innych szczegółowy zakres kompetencji w tym względzie rozproszony jest pomiędzy dwa lub więcej organów. Ponadto na terytorium szeregu państw występują również rozwiązania gwarancyjne ściśle związane z doświadczeniami rynków ubezpieczeniowych konkretnych krajów, które w zasadzie nie występują nigdzie indziej (np. we Włoszech istnieje specjalny fundusz gwarancyjny ds. polowań, zaspokajający uzasadnione roszczenia stron poszkodowanych z tytułu powstałych w trakcie polowania szkód, będących skutkiem działań sprawców nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych). Należy wziąć pod uwagę także fakt, iż w przeważającej części państw pełnią one dodatkowo szereg rozmaitych funkcji, które niekiedy trudno oddzielić jest od funkcji funduszy gwarancyjnych (np. sprzedaż ubezpieczeń w Hiszpanii). Niniejsze opracowanie stanowi próbę usystematyzowania wiedzy na temat instytucji ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych w wybranych państwach europejskich. Jest ono owocem zarówno międzynarodowych spotkań konferencyjnych poświęconych temu zagadnieniu, jak również pogłębionych badań opartych na materiałach dostępnych na stronach organów gwarancyjnych poszczególnych krajów. Przedmiotem analizy w tym obszarze zostało objętych 14 krajów europejskich uporządkowanych według kolejności alfabetycznej tj.: Białoruś, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Ukraina, Węgry oraz Włochy. Na koniec należy podkreślić, iż celem niniejszego opracowania jest przedstawienie nie tyle szczegółowych informacji na temat mechanizmów funkcjonowania ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych, ile jest to w większym stopniu próba zakreślenia ogólnych ram architektury instytucjonalnej wspomnianych systemów i przedstawienia podstawowych zasad ich organizacji, kompetencji oraz finansowania. UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 5

7 BIAŁORUŚ 1. Informacje Ogólne Białoruskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Belarussian Transport Insurance Bureau BTIB) jest jedyną białoruską instytucją pełniącą funkcje funduszu gwarancyjnego w obszarze ubezpieczeń. Swoją działalność rozpoczęło w roku Podstawę prawną dla jego funkcjonowania stanowiły: Dekret Prezydenta Republiki Białoruś nr 8 z dnia 19 lutego 1999 roku (wszedł w życie od 1 lipca 1999 roku) O obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, który powoływał do życia BTIB oraz Dekret Prezydenta Republiki Białoruś nr 701 z dnia 1 grudnia 1999 roku O przyjęciu Statutu Białoruskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych, który precyzował i określał zakres przedmiotowy działalności BTIB, jak również szereg istotnych zagadnień takich jak: organy statutowe Biura, kwestie członkostwa, mechanizmy finansowania Biura. Białoruskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych stanowi stowarzyszenie publiczne, posiadające własne środki finansowe, które zrzesza zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Biuro posiada osobowość prawną i jest instytucją o charakterze niekomercyjnym. Nadzór nad działalnością BTIB pełni Rada Nadzorcza, powoływana przez Radę Ministrów Republiki Białoruś oraz organ nadzoru. W skład Rady wchodzi 10 osób, z czego 4 reprezentuje ubezpieczycieli-członków Biura (zgodnie z decyzją Zgromadzenia Ogólnego Członków Biura), natomiast pozostali członkowie (po jednej osobie) są przedstawicielami określonych instytucji państwowych: Republikańskiego Organu Kontroli Państwowej nad działalnością Nadzoru Ubezpieczeniowego (organu nadzoru), Państwowego Inspektoratu Drogowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Transportu i Komunikacji, Państwowego Komitetu Służb Celnych oraz Banku Narodowego. Ostatnim członkiem Rady Nadzorczej jest Dyrektor Generalny Biura. Jej pracami kieruje przewodniczący wybierany na okres 2 lat większością głosów jej członków. Rada Nadzorcza zwoływana jest natomiast na mocy decyzji swoich przedstawicieli bądź też na żądanie Dyrektoriatu Biura. Wszelkie postanowienia przez nią podejmowane muszą zostać zaaprobowane większością głosów. UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 6

8 Kompetencje Rady Nadzorczej obejmują: sprawowanie kontroli nad działalnością Dyrektoriatu Biura bez ingerencji w jego działalność zarządczą i operacyjną; przedkładanie propozycji Radzie Ministrów Republiki Białoruś odnośnie wymiany Dyrektoriatu, kiedy nie wypełnia on nałożonych na niego funkcji; zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego Członków Biura; przyjmowanie szacunkowych wydatków na działalność Biura; przyjmowanie sprawozdania rocznego Biura; podejmowanie decyzji o warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia Dyrektora Generalnego Biura; podejmowanie decyzji o obowiązkowym wykluczeniu zakładu członkowskiego Biura, w przypadku gdy nie spełnia on wymogów Statutu Biura lub narusza przepisy prawa. Nadzór nad Białoruskim Biurem Ubezpieczeń Komunikacyjnych sprawuje organ nadzoru. Dotyczy on przede wszystkim obowiązku przedkładaniu organowi nadzoru rocznych i kwartalnych zestawień finansowych oraz sprawozdań o wynikach finansowych z działalności BTIB. Ciałami statutowymi Biura, które zarządzają bezpośrednio jego działalnością, są dwa organy: Zgromadzenie Ogólne Członków Biura i Dyrektoriat pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego. Zgromadzenie Ogólne Członków Biura koordynuje działalność ubezpieczycieli w zakresie OC komunikacyjnego. Organ ten jest zwoływany przez Dyrektoriat Biura na wniosek Dyrektora Generalnego, Rady Nadzorczej lub przynajmniej 1/3 członków Biura. Prawo wnoszenia spraw do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Ogólne przysługuje Radzie Nadzorczej, Dyrektorowi Generalnemu i Zastępcy Dyrektora Generalnego (jakkolwiek jedynie wówczas gdy sam Dyrektor jest nieobecny). Każdą decyzję Zgromadzenia uznaje się za wiążącą, jeśli co najmniej połowa członków Biura była obecna. Jego decyzje są podejmowane większością głosów obecnych członków BTIB. Do podstawowych funkcji Zgromadzenia Ogólnego należy: omawianie spraw i zagadnień związanych z ubezpieczeniem OC komunikacyjnym oraz podejmowanie w tym względzie decyzji; przyjmowanie zakładów na członków Biura; UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 7

9 wyznaczanie 4 reprezentantów ubezpieczycieli, wchodzących w skład Rady Nadzorczej; omawianie projektów aktów normatywnych, które określają stosunki między Dyrektoriatem a członkami Biura. Dyrektoriat z kolei jest ciałem zarządzającym działalnością Białoruskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Do kompetencji Dyrektoriatu należy w szczególności: określanie wysokości kwot pieniężnych zgromadzonych z tytułu opłat karnych przekazywanych na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Funduszu Ochrony Poszkodowanych, na wydatki organów Państwowego Inspektoratu Ruchu Drogowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, organów celnych Republiki Białoruś, Ministerstwa Transportu i Komunikacji w związku z uczestnictwem w implementacji przepisów OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; wypłacanie odszkodowań dla poszkodowanych; zgłaszanie roszczeń regresowych; wykonywanie celów statutowych; przedstawianie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Biura; przeprowadzanie inspekcji dotyczących realizacji zobowiązań przez ubezpieczycieli w zakresie umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; tworzenie instrukcji, dyrektyw metodologicznych oraz szczegółowych wyjaśnień dotyczących OC komunikacyjnego; opracowanie regulaminu wynagrodzenia dla pracowników Biura. Decyzje Dyrektoriatu dotyczące OC komunikacyjnego mają charakter wiążący dla zakładów członkowskich, jakkolwiek ubezpieczycielom przysługuje prawo odwoływania się od jego postanowień do sądu. Na jego czele stoi Dyrektor Generalny, który wyznaczany jest decyzją Rady Ministrów Republiki Białoruś. Zarządza on działalnością Biura oraz posiada kompetencje uprawniające go do podpisywania umów lub innych porozumień zawartych w imieniu Biura z jednostkami prawnymi Republiki Białoruś i państw zagranicznych. W ramach Białoruskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych działa 7 departamentów: Departament Likwidacji Roszczeń Krajowych; Departament Zielonej Karty; Departament Statystyki Ubezpieczeniowej i Wyliczeń Aktuarialnych; UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 8

10 Departament Prawny; Departament Ogólny; Departament Księgowości; Departament Metodologii zawierania obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ogółem w Biurze zatrudnione są 32 osoby. Ponadto zgodnie ze statutem, Białoruskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych może zostać zlikwidowane. Stosowną decyzję może w tym względzie podjąć jedynie Prezydent Republiki Białoruś. W razie wystąpienia takich okoliczności cały majątek BTIB winien zostać przekazany państwu. Bieżąca działalność Białoruskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wykracza daleko poza funkcje i zadania dotyczące wyłącznie samochodowego funduszu gwarancyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie OC komunikacyjnego Biuro posiada stosowne uprawnienia w zakresie: organizacji obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; przeprowadzania kontroli wykonywania zobowiązań przez ubezpieczycieli z tytułu umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; zawierania umów z innymi upoważnionymi do tego organizacjami z innych państw na zasadzie wzajemności zarówno jeśli chodzi o uznawanie umów ubezpieczenia jak i wzajemne zapewnianie rekompensat odszkodowawczych; współdziałania z innymi upoważnionymi organizacjami z innych państw w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i innymi organizacjami prowadzącymi OC komunikacyjne; udzielania pomocy osobom ubezpieczonym w Republice Białoruś w celu ochrony ich praw i interesów poza granicami Republiki w kwestiach związanych z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; reprezentowania Republiki Białoruś w Systemie Zielonej Karty oraz innych ciałach i organizacjach państw zagranicznych związanych z OC komunikacyjnym. Z punktu widzenia instytucji ubezpieczeniowych wywodzących się z innych państw, BTIB posiada odpowiednie prerogatywy uprawniające go do występowania i reprezentowania Republiki Białoruś w postaci białoruskiego Biura Zielonej Kary oraz Funduszu Gwarancyjnego. UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 9

11 Wykonując zadania samochodowego funduszu gwarancyjnego, BTIB zarządza dwoma funduszami: 1) Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (UFG); 2) Funduszem Ochrony Poszkodowanych (FOP). W pierwszym przypadku BTIB zaspokaja uzasadnione roszczenia poszkodowanych gdy mamy do czynienia ze zdarzeniem drogowym mieszczącym się w rozumieniu Zielonej Karty (np. gdy kierujący pojazdem zarejestrowanym i ubezpieczonym w niewypłacalnym zakładzie ubezpieczeń z siedzibą główną na Białorusi spowoduje wypadek na terytorium innego kraju należącego do Systemu Zielonej Karty). Środki ze wspomnianego Funduszu mają służyć zapewnieniu wypłacalności Biura w związku z realizacją regulacji roszczeń na podstawie uprzednio zawartych umów z innymi uprawomocnionymi instytucjami ubezpieczeniowymi z innych państw o wzajemnym uznaniu polis ubezpieczenia OC i wypłacaniu odszkodowań. Pieniądze z Funduszu Ochrony Poszkodowanych są z kolei uruchamiane w związku ze zdarzeniami krajowymi gdy osoba odpowiedzialna za wypadek drogowy nie legitymowała się dowodem zawarcia ubezpieczenia, była niezidentyfikowana, bądź też jej zakład ubezpieczeń znajdował się w stanie niewypłacalności lub upadłości. 2. Samochodowy Fundusz Gwarancyjny Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w Republice Białoruś zostało wprowadzone dekretem Prezydenta Republiki Białoruś nr 8 O obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z dnia 19 lutego 1999 roku. Wchodziło ono w życie od 1 lipca 1999 roku, tak więc dopiero od tej chwili przepisy nałożone niniejszym dekretem nabrały obowiązującej mocy prawnej. Ostatnie zmiany w tym obszarze ustanawiała ustawa nr 1258 O obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 3 października 2003 roku. Białoruskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych podobnie jak regulacje dotyczące OC komunikacyjnego, zostało powołane do życia pierwotnym dekretem nr 8 z dnia 19 lutego 1999 roku. Członkostwo w Biurze ma charakter obligatoryjny dla wszystkich ubezpieczycieli, którzy prowadzą działalność w ramach OC komunikacyjnego. W 2003 roku Rada Ministrów przyjęła politykę powrotu do scentralizowanego i państwowego rynku ubezpieczeniowego. Zgodnie z postanowieniem Rządu nr 1258 z dnia 3 października 2003 roku, począwszy od 1 stycznia 2004 roku założono, że w ramach obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 10

12 pojazdów mechanicznych, usługi tego rodzaju mogą być świadczone jedynie przez ubezpieczycieli państwowych lub zakłady ubezpieczeń, w których państwo posiada przynajmniej 50 % udział w kapitale zakładowym. W związku z powyższym również licencje na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dziedzinie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych są wydawane tylko zakładom ubezpieczeniowym, które przynajmniej w 50 % należą bezpośrednio do Republiki Białoruś bądź też jej administracyjnych lub terytorialnych jednostek albo innych prawnych jednostek państwa. Statut BTIB przewiduje dwie kategorie członków Biura: 1) zakłady posiadające status członków stowarzyszonych oraz 2) posiadające status członków pełnych. Pierwszy przypadek obejmuje ubezpieczycieli prowadzących obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wyłącznie na terytorium Republiki Białoruś. Ubezpieczyciele posiadający pełne prawa i zobowiązania wynikające z przynależności do Białoruskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych, są natomiast uprawnieni do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej zarówno w odniesieniu do OC krajowego jak i certyfikatów Zielonej Karty. W celu uzyskania statusu członka stowarzyszonego Biura, zainteresowany ubezpieczyciel zobligowany jest przedstawić BTIB następujące dokumenty: wniosek członkowski, kopię licencji na prowadzenie OC komunikacyjnego wystawioną przez organ nadzoru oraz kopię wpłaty składki w określonej wysokości na rzecz Funduszu Ochrony Poszkodowanych. Z kolei członek stowarzyszony BTIB ubiegający się o status pełnego członka Biura, składa wniosek do Białoruskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych, w którym występuje o wydanie licencji przez organ nadzoru na prowadzenie OC komunikacyjnego na pojazdy mechaniczne opuszczające terytorium Republiki Białoruś. Biuro rozpatruje ten wniosek w ciągu 10 dni od momentu jego otrzymania. Po uzyskaniu wspomnianej licencji od organu nadzoru, zakład ubezpieczeń przedstawia kopię zezwolenia oraz kopię wpłaty składki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Statut BTIB wyraźnie stanowi więc, iż w celu uzyskania statusu pełnego członka Biura, każdy zakład musi wcześniej być członkiem stowarzyszonym. Innymi słowy nie istnieje możliwość bezpośredniego otrzymania pełnych praw członkowskich bez przejścia odpowiednich szczebli procedury postępowania. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, członkostwo ubezpieczyciela może ustać w sposób dobrowolny albo przymusowy. W pierwszym przypadku zakład zawiadamia Biuro i organ nadzoru na 3 miesiące przed zamiarem wycofania się składając odpowiedni wniosek określający przyczyny rezygnacji UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 11

13 z prowadzenia działalności w obszarze ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wygaśnięcie członkostwa w Biurze staje się efektywne z momentem przekazania certyfikatu członkostwa i licencji na prowadzenie tego rodzaju działalności. W przypadku dobrowolnego wycofania się z Biura, zakładowi zwraca się 50 % składki wniesionej uprzednio przez ów zakład na rzecz funduszy gwarancyjnych. Przymusowe wykluczenie zakładu członkowskiego z BTIB ma natomiast miejsce w przypadku gdy ubezpieczyciel nie spełnia wymogów Statutu Biura lub regulacji prawnych związanych z prowadzeniem OC komunikacyjnego. Stosowny wniosek kierowany jest do Rady Nadzorczej, która w ciągu 10 dni od momentu otrzymania wniosku podejmuje stosowną decyzję. Następnie w ciągu 3 dni od momentu podjęcia decyzji, ubezpieczyciel jest zobowiązany do przekazania certyfikatu członkowskiego do Biura oraz licencji na prowadzenie działalności w zakresie OC komunikacyjnego do organu nadzoru. W odróżnieniu od dobrowolnej rezygnacji zakładu z członkostwa w BTIB, w przypadku przymusowego wykluczenia z Biura, nie są zwracane żadne wpłaty środków wniesionych na rzecz funduszy gwarancyjnych. Według stanu na dzień 1 stycznia 2006 roku pełnymi członkami Białoruskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych jest 5 zakładów ubezpieczeń, natomiast 7 zakładów ubezpieczeń, którym odebrano zezwolenie na dalszą sprzedaż certyfikatów Zielonych Kart, nadal wypełnia swoje zobowiązania międzynarodowe z tytułu wcześniej zawartych umów ubezpieczenia w tym obszarze. Członkiem stowarzyszonym Biura jest na razie jedynie jeden zakład ubezpieczeń. Białoruskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych wykonując nałożone na niego zadania, korzysta ze środków zgromadzonych na odrębnych rachunkach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i Funduszu Ochrony Poszkodowanych (FOP), którymi zarządza. Jeśli chodzi o UFG, finansowanie odbywa się m.in. poprzez: składki wpisowe (wstępne) płacone przez ubezpieczycieli na rzecz Biura (równowartość 100 tys. euro); miesięczne potrącenia od składki przypisanej brutto uzyskiwanej przez pełnych członków BTIB, w wysokości ustanowionej przez ubezpieczycieli i zatwierdzonej przez Ministerstwo Finansów Republiki Białoruś, ale nie więcej niż 10 % od sumy składek przypisanych brutto w poprzednim miesiącu z tytułu zawartych umów ubezpieczenia Zielonej Karty; UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 12

14 kary nałożone na pełnych członów Biura w związku z opóźnionym przekazywaniem należnej składki członkowskiej na rzecz BTIB w wysokości określonej na podstawie porozumienia pomiędzy Biurem a jego członkami; dodatkowe opłaty od pełnych członków Biura w związku z niedoborem środków na pokrycie wszelkich zobowiązań na rzecz Rady Biur (System Zielonej Karty); kwoty od składek depozytowych, płaconych przez ubezpieczycieli-pełnych członków Biura w związku z Umową (Traktatem) o Reasekuracji Szkód Białoruskiej Zielonej Karty opartej na porozumieniu pomiędzy Biurem i jego członkami; pożyczki udzielane przez członków Biura; zwroty kompensacji i wydatków Biura w związku z wypłacaniem przez BTIB odszkodowania za zdarzenia drogowe mające miejsce na terytorium Republiki Białoruś, w których sprawcy posiadali certyfikat Zielonej Karty wystawiony przez zagranicznych ubezpieczycieli; 50 % kwot opłat karnych w związku z użytkowaniem przez posiadaczy pojazdów mechanicznych nie objętych pokryciem obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego; przychody z działalności lokacyjnej. FOP zasilany jest natomiast zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w oparciu o: składki wnoszone przez ubezpieczycieli, którzy uzyskali członkostwo Biura jako członkowie stowarzyszeni BTIB (równowartość 6 tys. euro); miesięczne składki stowarzyszonych członków Biura w kwocie określonej przez ubezpieczyciela i zaakceptowanej przez Ministerstwo Finansów Republiki Białoruś, które jednak nie mogą przekroczyć 10 % kwoty uzyskanej w ramach składki przypisanej brutto w poprzednim miesiącu z tytułu polis krajowego OC komunikacyjnego i ubezpieczenia granicznego; opłaty karne ubezpieczycieli członków Biura z tytułu wniesienia miesięcznych składek po terminie w kwocie określonej w umowie zawartej między Biurem i jego członkami; kwoty uzyskane przez Biuro z tytułu regresów od osób prawnych i fizycznych odpowiedzialnych za spowodowanie szkody; UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 13

15 50 % wartości kwot opłat karnych w związku z użytkowaniem przez posiadaczy pojazdów mechanicznych nie objętych pokryciem obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego; przychody z działalności lokacyjnej; inne (np. wszelkie dotacje i środki charytatywne przekazane w sposób zgodny z regulacjami prawa obowiązującymi na terytorium Republiki Białoruś). Środki zgromadzone na rachunku Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wykorzystywane są do realizacji różnych celów i zobowiązań Biura. Przede wszystkim pomagają one BTIB wypełniać swoje zadania związane z uczestnictwem Republiki Białoruś w Systemie Zielonej Karty. Są one m.in. przekazywane jako składka członkowska na budżet roboczy Rady Biur. Zasadniczo jednak Białoruskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych korzystając z pieniędzy UFG spełnia funkcje: 1) odszkodowawcze; 2) regresowe; 3) lokacyjne. W przypadku realizacji zadań odszkodowawczych, polegają one w pierwszym rzędzie na: wypłacaniu przez Biuro odszkodowań i świadczeń w związku z likwidacją szkód, powstałych na terytorium Republiki Białoruś przez kierujących pojazdami wyposażonymi w certyfikat Zielonej Karty (wykonywane przez Biuro zgodnie z umowami zwartymi z upoważnionymi instytucjami z państw członków Sytemu Zielonej Karty); wypłacaniu przez Biuro odszkodowań i świadczeń poszkodowanym, gdy sprawca zdarzenia posiada certyfikat Zielonej Karty wystawiony przez ubezpieczyciela umiejscowionego w Republice Białoruś uznanego przez organ nadzoru za niewypłacalny; wypłacaniu przez Biuro odszkodowań w przypadku wystąpienia na terytorium państwa zagranicznego wypadków drogowych spowodowanych przez ubezpieczone pojazdy zarejestrowane w Republice Białoruś oraz gdy ubezpieczyciel-pełny członek Biura nie spełnia określonych warunków swoich zobowiązań. Funkcja regresowa wiąże się z kolei z odzyskiwaniem przez Biuro wszelkich środków pieniężnych w sytuacji gdy uregulowane przez niego roszczenie odszkodowawcze powinno UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 14

16 być zaspokojone w ostatecznej instancji przez inny podmiot (np. przez zagraniczne biuro Zielonej Karty). Funkcja inwestycyjna (lokacyjna) BTIB polega natomiast na inwestowaniu wolnych aktywów Biura w oparciu o przestrzeganie trzech podstawowych zasad: dywersyfikacji, zyskowności i płynności. Oczywiście trzymając się ściśle zasady minimalizacji ryzyka, Biuro w ramach swojej polityki lokacyjnej musi przestrzegać określonych reguł. Przykładowo Biuro musi posiadać na swoich rachunkach założonych w białoruskich bankach nie mniej niż 10 % całkowitej sumy aktywów. Jednocześnie BTIB może ulokować maksymalnie 50 % aktywów wspomnianego Funduszu na rachunku jednej instytucji kredytowej. Ponadto zezwala się, by Biuro w ramach prowadzonej przez siebie polityki lokacyjnej inwestowało aktywa UFG w określonej proporcji w poszczególne bezpieczne instrumenty finansowe (rządowe bony skarbowe, papiery wartościowe Narodowego Banku Republiki Białoruś, nieruchomości z wyłączeniem domów mieszkalnych etc.). Jeśli chodzi o zadania BTIB korzystającego ze środków Funduszu Ochrony Poszkodowanych, Biuro wypełnia standardowe funkcje mieszczące się w tradycyjnym rozumieniu zobowiązań samochodowego funduszu gwarancyjnego. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku UFG, można je podzielić na funkcje: 1) odszkodowawcze (kompensacyjne); 2) regresowe; 3) lokacyjne. Zasadniczo, realizując zadania kompensacyjne przy wykorzystaniu środków FOP, Białoruskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych wypłaca odszkodowania w sytuacji gdy szkoda została spowodowana przez: pojazd mechaniczny, którego posiadacz nie zawarł umowy ubezpieczenia (za szkody na osobie i na mieniu); niezidentyfikowany pojazd mechaniczny (jakkolwiek wyłącznie za powstałe szkody na osobie); pojazd mechaniczny nie będący w posiadaniu właściciela (nie z jego winy), wskutek bezprawnych działań innych osób; pojazd mechaniczny, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego bądź ubezpieczenia granicznego w zakładzie ubezpieczeń, który w czasie wystąpienia wypadku drogowego był już uznany przez białoruski organ nadzoru za podmiot niewypłacalny. UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 15

17 Funkcje regresowe wiążą się z prowadzonym przez Biuro postępowaniem windykacyjnym, obejmującym zwrot kosztów, dotyczących zdarzeń drogowych wywołanych ruchem pojazdów nieubezpieczonych. Każdorazowo po uregulowaniu tego rodzaju roszczeń ze środków zgromadzonych na rachunku FOP, Białoruskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych występuje z roszczeniem regresowym do sprawcy wypadku drogowego. Wreszcie funkcja lokacyjna wykonywana jest przez Biuro zgodnie z polityką inwestycyjną prowadzoną przez BTIB w zakresie aktywów UFG. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że niektóre zadania wypełniane przez Białoruskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych, trudno stricte dopasować wyłącznie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub Funduszu Ochrony Poszkodowanych. Tak się dzieje m.in. przy realizowaniu funkcji represyjnej, ponieważ środki uzyskane z tego tytułu są rozdzielane proporcjonalnie do obydwu zarządzanych przez BTIB funduszy. Zadania represyjne dotyczą kontroli spełnienia przez posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Począwszy od 1 października 1999 roku opłaty karne za brak ubezpieczenia mogą nakładać funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Samochodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, białoruskich organów celnych oraz Ministerstwa Transportu i Komunikacji. Wysokość opłaty karnej uzależniona jest od dwóch czynników: 1) kategorii do jakiej można przypisać posiadacza takiego pojazdu (tj. czy jest osobą fizyczną czy prawną); 2) okoliczności zdarzenia (tj. czy mamy tu do czynienia wyłącznie z kontrolą dokumentów czy też wypadkiem drogowym). Należy mieć również na uwadze, że jej poziom ustalany jest w relacji do obowiązującej w danej chwili płacy minimalnej. Każda zmiana tej ostatniej, ma automatyczne przełożenie na kwotę opłaty karnej. Podsumowując w sytuacji gdy postępowanie weryfikacyjne potwierdzi wyniki kontroli drogowej wskazującej na brak ubezpieczenia OC, wysokość opłaty dla osób prawnych lub przedsiębiorców nie posiadających osobowości prawnej wynosi 15-krotność miesięcznej płacy minimalnej na terytorium Republiki Białoruś, natomiast gdy posiadaczem, który nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia była osoba fizyczna, kara w postaci opłaty karnej jest nieco niższa i stanowi 5-krotność minimalnych poborów miesięcznych. Jeszcze z większą surowością traktowani są nieubezpieczeni sprawcy wypadków drogowych. Gdy posiadaczami pojazdów są osoby prawne lub przedsiębiorcy nie posiadający osobowości prawnej, opłata karna stanowi 25-krotność minimalnych płac miesięcznych zaś w odniesieniu do osób fizycznych równowartość 10 minimalnych wynagrodzeń miesięcznych. Poziom UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 16

18 ustawowych minimalnych zarobków miesięcznych w końcu 2004 roku określony został na około 60 USD. Ponadto poruszanie się po terytorium Republiki Białoruś pojazdem mechanicznym zarejestrowanym za granicą bez stosownego pokrycia skutkuje mandatem w wysokości 200 USD. Oczywiście uiszczenie kary nie zwalnia zobowiązanych do tego osób od obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Procedura wpłaty kar i dokonywania stosownych przelewów jest dość złożona, niemniej jednak w ostatnim etapie postępowania Białoruskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych raz na tydzień (w każdy ostatni roboczy dzień tygodnia) oraz raz na miesiąc (w każdy ostatni roboczy dzień miesiąca) przeprowadza podział środków pieniężnych uzyskanych drogą nałożonych opłat karnych: 50 % sumy trafia na rzecz budżetu państwa; 50 % przekazywane jest na uzupełnienie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Funduszu Ochrony Poszkodowanych. Ciekawym rozwiązaniem w tym względzie pozostaje kwestia nie uiszczenia kolejnej raty składki za pokrycie ubezpieczeniowe. Przykładowo bowiem w przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na 1 rok, ubezpieczający ma dwie możliwości opłacenia ubezpieczenia swojego pojazdu: albo wpłacić całą należną składkę w dniu zawierania ubezpieczenia lub też rozłożyć ją na 2 raty po 50 % każda. Przy ewentualnym wyborze drugiej opcji, pierwszą część raty winien uregulować jeszcze w dniu zawarcia umowy, natomiast drugą ma obowiązek wnieść w okresie 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia biegu umowy. W konsekwencji ustawodawca białoruski przyjął założenie skutkujące automatycznym wygaśnięciem pokrycia, jeśli wpłata z tytułu drugiej raty nie zostanie przekazana na konto ubezpieczyciela we wspomnianym terminie. Tym samym kierujący takim pojazdem posiadacz dopuszcza się poważnego naruszenia obowiązujących na terytorium Republiki Białoruś przepisów, jako że uznaje się go od tego momentu za kierowcę nieubezpieczonego. Limity minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązującej na terytorium Republiki Białoruś począwszy od 1 stycznia 2005 roku wynoszą: za szkody na osobie = euro za szkody na mieniu = euro Prezentując skalę faktycznej działalności Białoruskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych w 2004 roku zgłoszono 284 roszczenia odszkodowawcze do UFG oraz blisko 1,6 tys. do FOP. Jednocześnie BTIB z pierwszego Funduszu wypłacił ponad 220 odszkodowań, natomiast w ramach realizacji zadań związanych z Funduszem Ochrony UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 17

19 Poszkodowanych liczba zaspokojonych roszczeń w roku 2004 przekroczyła 1,3 tys. De facto więc około 85 % wszystkich zgłoszonych i uregulowanych roszczeń odszkodowawczych w tym okresie przypadało na FOP natomiast jedynie 15 % odszkodowań było wnoszonych i wypłacanych w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Całość ilustrują poniższe wykresy 1 i 2. Wykres 1. Liczba zgłoszonych i uregulowanych roszczeń w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) oraz Funduszu Ochrony Poszkodowanych (FOP) zarządzanych przez Białoruskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych (BTIB) w 2004 roku roszczenia zgłoszone Fundusz Ochrony Poszkodowanych roszczenia uregulowane Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Wykres 2. Struktura roszczeń zgłoszonych i uregulowanych w ramach BTIB w 2004 roku (w %) 15,1 14,3 84,9 85,7 roszczenia zgłoszone roszczenia uregulowane Fundusz Ochrony Poszkodowanych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Przeciętna wartość szkody zaspokojonej przez BTIB ze środków UFG i FOP była w 2004 roku zbliżona i wynosiła około 563 euro (dla wypłat z UFG) oraz około 555 euro (dla wypłat z FOP). UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 18

20 Wykres 3. Przeciętna wysokość odszkodowania wypłaconego przez BTIB ze środków UFG i FOP w 2004 roku (w euro) Fundusz Ochrony Poszkodowanych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Ogółem, w 2004 roku Białoruskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych wypłaciło ponad 1,5 tys. odszkodowań, na łączną kwotę 869 tys. euro, z czego 126 tys. euro przypadło na środki uruchomione z rachunku Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (tj. 14,5 % wszystkich wydatków BTIB związanych z kompensacją wszelkiego rodzaju szkód tzn. mieszczących się w granicach Systemu Zielonej Karty jak i samochodowego funduszu gwarancyjnego), natomiast przeszło 740 tys. euro stanowiły środki Funduszu Ochrony Poszkodowanych (85,5 %). Poniższe wykresy 4 i 5 ilustrują graficznie omawiane dane statystyczne. Wykres 4. Całkowita kwota wypłat BTIB na odszkodowania w 2004 roku (w tys. euro) Fundusz Ochrony Poszkodowanych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY 19

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Listopad 2010 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1 Plan prezentacji 1. Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Fundacja nosi nazwę, i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia.. roku w Kancelarii Notarialnej..w Lublinie przy ul.., Repertorium.., z woli Fundatora

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2015 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2015 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2015 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III kwartały 2015 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III kwartały 2015 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2015 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami Rok założenia 1990 INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA OC POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI stowarzyszonych i niestowarzyszonych w regionalnych stowarzyszeniach należących do PFRN na 2009 rok Szanowni

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 1 Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Wstęp INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Niniejsze informacje przeznaczone są dla zainteresowanych prowadzeniem działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Dochody Funduszu. Dochodami Funduszu w okresie sprawozdawczym były:

Dochody Funduszu. Dochodami Funduszu w okresie sprawozdawczym były: Wyniki za 2006 rok Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z treścią art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2014 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2016 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2016 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2016 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Klubów Sportowych zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega.

Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega. Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega. 1 Postanowienia ogólne 1. Zarząd Stowarzyszenia Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia. kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym ZAKRES REGULACJI Projektowana ustawa powinna regulować co najmniej następujące zagadnienia: 1. warunki i zasady wykonywania doradztwa, 2. organizacje samorządu doradców zawód doradcy odszkodowawczego NIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH Uchwalono na podstawie 3 ust. 2 tekstu Statutu, na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki Echo Investment S.A.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA AKTYWA NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 0,00 12 722,55 1. Lokaty 0,00 12 722,55 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ

STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółdzielnia Uczniowska zwana dalej spółdzielnią jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie, pod opieką nauczyciela opiekuna

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. tekst jednolity

S t a t u t. tekst jednolity S t a t u t Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. tekst jednolity Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych I. Postanowienia Ogólne 1. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Krajowego Stowarzyszenia Funduszy

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU : I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE Akcje I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł)

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 851 120,00 2 124 864,00 lokaty 0,00 0,00 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07 Druk nr 1680 Warszawa, 25 kwietnia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

2. Fundacja działa na podstawie postanowień ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U.1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja działa na podstawie postanowień ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U.1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu. S T A T U T F U N D A C J I P R O G R A M Ó W P O M O C Y D L A R O L N I C T W A F A P A ( t e k s t j e d n o l i t y ) Artykuł I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Programów Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2014 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2014 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2014 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

STATUT Andrychów 2003 1/7

STATUT Andrychów 2003 1/7 STATUT Andrychów 2003 1/7 Statut Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta Andropol Andrychów - przyjęty uchwałą nr 2 Zebrania Założycielskiego z dnia 21 maja 2003r. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny: Projektowany akt normatywny będzie oddziaływał w głównej mierze na ubezpieczycieli oraz podmioty zawierające umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Klubu Sportowego LEGIA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Klubu Sportowego LEGIA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Klubu Sportowego LEGIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd Klubu zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo