I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927"

Transkrypt

1 Warszawa: Obsługa techniczna, konserwacja systemów i instalacji znajdujących się w budynkach położonych w kompleksie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicach: Dobra 56/66 (BUW), Dobra 72 oraz Wybrzeże Kościuszkowskie 47 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa techniczna, konserwacja systemów i instalacji znajdujących się w budynkach położonych w kompleksie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicach: Dobra 56/66 (BUW), Dobra 72 oraz Wybrzeże Kościuszkowskie 47. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczną konserwację systemów i instalacji znajdujących się w budynkach położonych w kompleksie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicach: Dobra 56/66 (BUW), Dobra 72 oraz Wybrzeże Kościuszkowskie Zakres zamówienia objętego przetargiem obejmuje 7 pozycji: 1) Usługę konserwacji instalacji sanitarnych w budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, 2) Usługę konserwacji systemu ogrzewania w budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, 3) Usługę konserwacji systemu chłodu w budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, 4) Usługę konserwacji systemu przeciwpożarowego, CO 2, argonit, instalacja hydrantowa i tryskaczowa w budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, 5) Usługę

2 konserwacji systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, 6) Usługę konserwacji instalacji sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i klimatyzacji w budynku przy ul. Dobrej 72 w Warszawie, 7) Usługę konserwacji instalacji sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i klimatyzacji w budynku przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ) i obejmuje: 1) Opis przedmiotu zamówienia, 2) Zakres czynności, 3) Wykaz urządzeń. 3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w obsłudze i konserwacji agregatów chłodniczych RC. 4.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w montażu i konserwacji systemu MAB - PRESSFITING. 5.Wykonawca musi posiadać autoryzację firmy Viessmann do obsługi i konserwacji pieców grzewczych. 6.Zamawiający wymaga, aby usługa w świadczona była przez 8 pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach Czas reakcji w godzinach oraz w dni świąteczne, soboty i niedziele - 2 godziny. 7.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 8.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 9.Ze względu na specyficznych charakter obiektu Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z n/w osobą: Pan Marcin Maconko - BUW, tel lub w godzinach: Budynek BUW znajduje się na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia w wykazie obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, jako obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej, w związku z powyższym dokumentacja techniczna nie może zostać upubliczniona.. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: PLN (dwadzieścia cztery tysiące złotych) III.2) WARUNKI UDZIAŁU

3 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2.Ocena spełnienia warunków określonych w art. 22 Ustawy oraz warunków szczegółowych określonych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. 3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/czynności będącej przedmiotem zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zmówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie zakres objęty niniejszym przetargiem: instalacje sanitarne, ogrzewania, system chłodu, system przeciwpożarowy, wentylacji i klimatyzacji. Warunkiem wymaganym jest 1 usługa świadczona w budynku o kubaturze min m3 w obiekcie ujętym w wykazie obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej. Każda z wykazanych usług na kwotę brutto nie niższą niż , 00 zł. Aktualny certyfikat ISO PN-EN Świadectwo autoryzacji firmy Viessmann do obsługi i konserwacji pieców grzewczych. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby spełniające poniższe wymogi: 1) minimum jeden pracownik posiadający łącznie: uprawnienia budowlane odpowiednie do przedmiotu zamówienia, tj.: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie, sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru o napięciu do 1 kv, 2) minimum siedmiu pracowników, przy czym w sumie pracownicy muszą legitymować się następującymi świadectwami kwalifikacji: Świadectwo kwalifikacji na stanowisku dozoru uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kw. Świadectwo kwalifikacji na stanowisku eksploatacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kw. Świadectwo kwalifikacji na stanowisku dozoru uprawniające do zajmowania się eksploatacją

4 sieciami i instalacjami cieplnymi wraz z urządzeniami pomocniczymi przesyle ciepła powyżej 50 kw. Świadectwo kwalifikacji na stanowisku eksploatacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieciami i instalacjami cieplnymi wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kw. Świadectwo kwalifikacji na stanowisku dozoru uprawniające do zajmowania się eksploatacją kotłów wodnych, na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kw, wraz z urządzeniami pomocniczymi. Świadectwo kwalifikacji na stanowisku eksploatacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją kotłów wodnych, na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kw, wraz z urządzeniami pomocniczymi. Świadectwo kwalifikacji na stanowisku dozoru uprawniające do zajmowania się eksploatacją pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw o mocy powyżej 50 kw. Świadectwo kwalifikacji na stanowisku eksploatacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw o mocy powyżej 50 kw. Świadectwo kwalifikacji na stanowisku dozoru uprawniające do zajmowania się eksploatacją sprężarek o mocy powyżej 20 kw oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych. Świadectwo kwalifikacji na stanowisku eksploatacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją sprężarek o mocy powyżej 20 kw oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych. Świadectwo kwalifikacji na stanowisku dozoru uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeniami i instalacjami elektroenergetycznymi o napięciu nie wyższym niż 1 kv. Świadectwo kwalifikacji na stanowisku eksploatacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeniami i instalacjami elektroenergetycznymi o napięciu nie wyższym niż 1 kv. Świadectwo wystawione w zakresie obsługi technicznej, demontażu, oraz naprawie urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także na odzysk substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami. 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 4. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawców i oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia / nie spełnia). 5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wymaganego wadium w terminie, formie i wysokości. 6.Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków wymaganych oświadczeniami i dokumentami. 7.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni wykonawcy, z przyczyn określonych w art. 24 Ustawy. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, każdy z wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą formularzem oferty - opracowany przez Zamawiającego) - następujące oświadczenia i

5 dokumenty - wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy: 1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do formularza Nr 1 wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy oraz do podpisywania umów (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych); pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii oraz posiadać termin ważności, z którego wynika, że jest obowiązujące dla niniejszego postępowania i zapis z którego wynika, że dotyczy niniejszego postępowania, c)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty 4 8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy - PODMIOTY ZBIOROWE, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. f) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum ,00 zł. 2)oświadczenie dotyczące kadry przeznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia. 3)Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zmówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługa odpowiadająca swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie zakres objęty niniejszym przetargiem: instalacje sanitarne, ogrzewania, system chłodu, system przeciwpożarowy, wentylacji i klimatyzacji. Warunkiem wymaganym jest 1 usługa świadczona w budynku o kubaturze min m3 w obiekcie ujętym w wykazie obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej. Każda z wykazanych usług na

6 kwotę brutto nie niższą niż , 00 zł. Należy załączyć dokumenty (np. opinie, referencje itp) potwierdzające, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością. 4)Aktualny certyfikat ISO PN-EN )Świadectwo autoryzacji firmy Viessmann do obsługi i konserwacji pieców grzewczych. 2. Ponadto Wykonawca złoży: 1) dowód wniesienia wadium. Oryginały (wraz z zaopiniowanym wzorem), można dołączyć do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert w Dziale Zamówień Publicznych - pok. 33, lub dołączyć np. w koszulce do wierzchniej strony koperty zawierającej ofertę. 2) informacja o zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom określony zakres zamówienia musi to wykazać - nazw ewentualnych podwykonawców nie trzeba wykazywać, 3) Zaleca się dołączenie do oferty zaakceptowanego wstępnie (podpisanego) przez osoby/osobę uprawnione do reprezentowania wykonawcy wzoru umowy oraz sporządzenie zestawienia (spisu) wszystkich dostarczonych oświadczeń i dokumentów. 3. Dokumenty, których aktualność (dzień wystawienia) nie została określona szczegółowo muszą być ważne (aktualne) na dzień składania ofert.. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET WARSZAWSKI Dział Zamówień Publicznych, pokój 33 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa Cena brutto:30 PLN. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: UNIWERSYTET WARSZAWSKI Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 33 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

7 IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osobą odpowiedzialną za kontakt z wykonawcami jest Paulina Chudzicka - Dział Zamówień Publicznych UW, tel: , fax:

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. Warszawa: Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku dydaktycznym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 7 w Warszawie Numer ogłoszenia: 412830-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Dostawa i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa istniejącego systemu telekomunikacyjnego UW Numer ogłoszenia: 179526-2012; data zamieszczenia: 30.05.2012

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Gniezno: USŁUGA PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ, OPERACYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Tarnowskie Góry: Sprzedaż energii elektrycznej dla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo