WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III Program nauczania: Technika w praktyce Zajęcia mechaniczno motoryzacyjne. Podręcznik: Waldemar Czyżewski Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno - motoryzacyjne. Wydawnictwo Nowa Era 2010; nr dopuszczenia podręcznika: 196/2/2010 LP. TEMATY LEKCJI MATERIAŁ NAUCZANIA PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW ocena dopuszczająca ocena dostateczna WYMAGANIA EDUKACYJNE ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 1. Zapoznanie uczniów z regulaminem BHP pracowni oraz z wymaganiami edukacyjnymi i sposobem oceniania. Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum. Liczba godzin przeznaczona na realizację programu. Przedmiotowy system oceniania z techniki. Regulamin szkolnej pracowni do techniki. ZAJĘCIA MECHANICZNO - MOTORYZACYJNE - analiza treści podręcznika, zeszytu ćwiczeń do techniki; - określenie cech pozytywnych i negatywnych rozwoju techniki; - przedstawienie przedmiotowego systemu oceniania ucznia z techniki; - analiza regulaminu szkolnej pracowni - rozumie znaczenie techniki we współczesnym świecie; - wie, czego się będzie uczył na technice; - wie jakie obowiązują podręczniki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń; - zna obowiązkowe wyposażenie w przybory i przyrządy; - zna kryteria ocen z techniki oraz terminy i formy ich poprawy; - zna swoje miejsce pracy; - zna wydawania i korzystania z narzędzi w pracowni; - umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać; 2. Znaki BHP, ppoż., ewakuacyjne. Znaki BHP, ppoż, ewakuacyjne. Apteczka i sprzęt ppoż. Droga ewakuacyjna. - przypomnienie znaków BHP, ppoż., ewakuacyjnych; - zapoznanie z lokalizacją apteczki i sprzętu ppoż.; - zapoznanie z drogą ewakuacyjną z pracowni, szkoły. - zna drogę ewakuacyjną z pracowni i szkoły; - wie, gdzie znajduje się apteczka i sprzęt ppoż.; odpowiednio postępować w razie ogłoszenia alarmu wymagającego ewakuacji z pracowni, szkoły; obsługiwać sprzęt przeciwpożarowy (gaśnica); zastosować wyposażenie apteczki do odpowiednich urazów.

2 3. Materiały konstrukcyjne otrzymywanie, właściwości, zastosowanie. Metale; Tworzywa sztuczne; Materiały kompozytowe; - omówienie pojęć: stopy żelazne, surówka, stal, staliwo, żeliwo; - omówienie metali nieżelaznych i ich stopów; - analiza właściwości metali i stopów; - korozja i ochrona metalu przed nią; - omówienie produkcji i rodzajów tworzyw sztucznych; - materiały kompozytowe i ich zastosowanie; - umie podać definicję stopu żelaza, surówki, stali, staliwa i żeliwa; surowce potrzebne do produkcji - określa zalety, wady właściwości zastosowanych - opisuje sposób otrzymywania - uzasadnia wybór materiału konstrukcyjnego w zależności od zastosowania; 4. Narzędzia rozpoznawanie i zastosowanie. Narzędzia ręczne; Narzędzia traserskie; - omówienie definicji narzędzie ręczne; - omówienie definicji trasowanie, narzędzie traserskie; - dopasowanie do konkretnej operacji technologicznej; podać definicję ręcznego; podać definicję traserskiego, trasowania; ręczne, traserskie; narzędzie ręczne, narzędzie traserskie do określonej czynności technologicznej; narzędzie ręczne, narzędzie traserskie do materiału; 5. Przyrządy pomiarowe rozpoznawanie, zastosowanie, odczytywanie wielkości. 6. Podstawowe wiadomości o rysunku technicznym. 7. Pismo techniczne. 8 Przypomnienie zasad wymiarowania rysunku technicznego - Podstawowe pomiarowe; Suwmiarka; Pomiary; Normalizacja rysunku technicznego; Linie rysunkowe; Zasady wymiarowania figur płaskich; Doskonalenie umiejętności poprawnego wymiarowania figur płaskich; Wymiarowanie ścięć, krawędzi, wałów; Normalizacja pisma; Wzory liter i cyfr; - przypomnienie podstawowych narzędzi pomiarowych; - omówienie budowy - odczytywanie wskazań - zapoznanie z zasadami wymiarowania rys. technicznego; wymiarowanie figur płaskich; poznanie rodzaju liter i cyfr charakterystycznych dla danego rodzaju pisma; pisanie pismem technicznych danych osobowych i nazwy szkoły; nazwy narzędzi pomiarowych; - wyjaśnia istotę normalizacji w rysunku technicznym; elementy budowy rodzaje linii rysunkowych; - opisuje, na czym polega pomiar (kontrola); - rozumie konieczność wymiarowania rysunku i zna wymiarowania; pisać pismem technicznym zgodnie z normami; czynniki wpływające na błąd pomiarowy; wymiarować proste figury płaskie; - odczytuje wskazania wymiarować figury płaskie z wcięciami, otworami łukami;

3 wymiarowanie ścięć, krawędzi i wałów. 9 Wymiarowanie ćwiczenia. 10 Cd. wymiarowania figur płaskich. 11 Odwzorowywanie przedmiotów prostokątnych. Rodzaje rzutów; Zasady rzutowania; Sposób wykonania rzutu; rozpoznawanie rodzaju rzutu; wykonywanie rzutów figur; uzupełnianie brakującego rzutu; rozpoznać rodzaj rzutu; - zna prostokątnych; zastosować rzutowania prostokątnego w praktyce; - wykreśla prostokątnych proste bryły; - wykreśla prostokątnych bryły z otworami i łukami; narysować brakujący rzut bryły; 12 Izometria i dimetria w rysunku technicznym. Zasady brył w dimetrii; Zasady brył w izometrii; Wzajemny układ osi; Doskonalenie umiejętności; poznanie zasad wykreślania rysunku; wykreślanie bryły w dimetrii; wykreślanie bryły w izometrii; - umie wymienić rodzaje rzutowania; scharakteryzować układ osi dla izometrii i dimetrii; - opisuje brył w izometrii i dimetrii; - rysuje bryły w dimetrii i izometrii na podstawie trzech rzutów prostokątnych; - rysuje bryły w dimetrii i izometrii na podstawie dwóch rzutów prostokątnych; 13 Rysowanie przedmiotu w przekroju. Przekroje brył; - zapoznanie z przekrojami i sposobami ich wykreślania; - wyjaśnia, w jakich wypadkach stosuje się przekroje; - omawia etapy powstawania przekroju, sposób oznaczenia i przekroju; wykonać przekrój prostej bryły; wykonać przekrój bryły o wyższym stopniu złożoności; - stosuje w wykonywanych rysunkach (według polskich norm); Materiały konstrukcyjne przekroje. Metale; Tworzywa sztuczne; Materiały kompozytowe; Narzędzia ręczne; Narzędzia traserskie; Podstawowe pomiarowe; Suwmiarka; Pomiary; Normalizacja rysunku technicznego; Linie rysunkowe; - omówienie pojęć: stopy żelazne, surówka, stal, staliwo, żeliwo; - omówienie metali nieżelaznych i ich stopów; - analiza właściwości metali i stopów; - korozja i ochrona metalu przed nią; - omówienie produkcji i rodzajów tworzyw - umie podać definicję stopu żelaza, surówki, stali, staliwa i żeliwa; podać definicję ręcznego; nazwy narzędzi pomiarowych; surowce potrzebne do produkcji podać definicję traserskiego, trasowania; - określa zalety, wady właściwości zastosowanych ręczne, traserskie; - opisuje sposób otrzymywania narzędzie ręczne, narzędzie traserskie do określonej czynności technologicznej; czynniki wpływające na błąd - uzasadnia wybór materiału konstrukcyjnego w zależności od zastosowania; narzędzie ręczne, narzędzie traserskie do materiału; - odczytuje wskazania

4 Zasady wymiarowania figur płaskich; Doskonalenie umiejętności poprawnego wymiarowania figur płaskich; Wymiarowanie ścięć, krawędzi, wałów; Normalizacja pisma; Wzory liter i cyfr; Rodzaje rzutów; Zasady rzutowania; Sposób wykonania rzutu; Zasady brył w dimetrii; Zasady brył w izometrii; Wzajemny układ osi; Doskonalenie umiejętności; Przekroje brył; sztucznych; - materiały kompozytowe i ich zastosowanie; - omówienie definicji narzędzie ręczne; - omówienie definicji trasowanie, narzędzie traserskie; - dopasowanie do konkretnej operacji technologicznej; - przypomnienie podstawowych narzędzi pomiarowych; - omówienie budowy - odczytywanie wskazań - zapoznanie z zasadami wymiarowania rys. technicznego; wymiarowanie figur płaskich; poznanie rodzaju liter i cyfr charakterystycznych dla danego rodzaju pisma; pisanie pismem technicznych danych osobowych i nazwy szkoły; rozpoznawanie rodzaju rzutu; wykonywanie rzutów figur; uzupełnianie brakującego rzutu; poznanie zasad wykreślania rysunku; wykreślanie bryły w dimetrii; wykreślanie bryły w izometrii; - zapoznanie z przekrojami i sposobami ich wykreślania; - wyjaśnia istotę normalizacji w rysunku technicznym; rozpoznać rodzaj rzutu; - umie wymienić rodzaje rzutowania; - wyjaśnia, w jakich wypadkach stosuje się przekroje; elementy budowy rodzaje linii rysunkowych; - zna prostokątnych; scharakteryzować układ osi dla izometrii i dimetrii; - omawia etapy powstawania przekroju, sposób oznaczenia i przekroju; - opisuje, na czym polega pomiar (kontrola); - rozumie konieczność wymiarowania rysunku i zna wymiarowania; pisać pismem technicznym zgodnie z normami; zastosować rzutowania prostokątnego w praktyce; - wykreśla prostokątnych proste bryły; - opisuje brył w izometrii i dimetrii; wykonać przekrój prostej bryły; pomiarowy; wymiarować proste figury płaskie; - wykreśla prostokątnych bryły z otworami i łukami; - rysuje bryły w dimetrii i izometrii na podstawie trzech rzutów prostokątnych; wykonać przekrój bryły o wyższym stopniu złożoności; wymiarować figury płaskie z wcięciami, otworami łukami; narysować brakujący rzut bryły; - rysuje bryły w dimetrii i izometrii na podstawie dwóch rzutów prostokątnych; - stosuje w wykonywanych rysunkach (według polskich norm);

5 16. Opracowanie procesu technologicznego, wykonanie. 17. Ćwiczenia praktyczne. Rysunek złożeniowy; Rysunek wykonawczy; Przygotowanie dokumentacji Proces technologiczny; Organizacja pracy; - omówienie różnicy między rysunkiem poglądowym, a złożeniowym; - omówienie różnicy miedzy rysunkiem złożeniowym a wykonawczym; - analiza dokumentacji - omówienie procesu - wykonanie rysunku poglądowego i wykonawczego; - wykonanie modelu; - wie, jakie informacje zamieszcza się na tabliczce rysunkowej; - wie, na czym polega proces technologiczny; - umie dokonać analizy dokumentacji - wyjaśnia różnicę między rysunkiem złożeniowym a wykonawczym; - wyjaśnia, na czym polega projektowanie konstrukcji; - wie, na czym polega organizacja pracy (indywidualnie, zespołowo); etapy procesu - wyjaśnia wykonywania rysunku złożeniowego i wykonawczego; - omawia etapy procesu - poprawnie stosuje wykonywania rysunków złożeniowych i wykonawczych - sporządza rysunek poglądowy, - wykonuje model; - określa różnice między różnymi formami organizacji pracy; - sporządza rysunek wykonawczy; - opracowuje proces technologiczny; - samodzielnie wykonuje model; 18. Połączenia części maszyn klasyfikacja, charakterystyka. Polaczenia stosowane w maszynach: gwintowe, spawane, zgrzewane, lutowane, klejone; - omówienie rodzajów połączeń stosowanych w maszynach; - uproszczenia rysunkowe połączeń za pomocą śrub, nakrętek, podkładek; połączeń; sposoby łączenia metali; - wyjaśnia zadania połączeń; - opisuje sposoby połączeń metali; rodzaj połączenia do konstrukcji; 19. Wiertarka elektryczna budowa i zasada działania. Budowa i działanie ręcznej Wiercenie otworów; - opisywanie budowy, działania, danych technicznych, zasad użytkowania elektrycznej ręcznej; - określenie zasad postępowania podczas wiercenia; podać definicje podstawowe dane techniczne - określa BHP obowiązujące podczas posługiwania się wiertarką elektryczną; - ustala kolejność czynności obowiązującą podczas wiercenia otworów; elementy budowy elektrycznej ręcznej; - uzupełnia schemat - wyjaśnia związek między średnicą wiertła a jego prędkością obrotową; - oblicza przełożenie ; - dobiera rodzaj wiertła do materiału; 20. Wynalazcy w dziedzinie mechaniki, transportu. Inżynierowie starożytności; Inżynierowie włoskiego odrodzenia; Pojazdy mechaniczne i silniki, transport samochodowy. - przedstawienie wynalazców w dziedzinie mechaniki, środków transportu; - określenie roli techniki w procesie przemian historyczno-społecznych i kulturowych; - określenie pojęć: wynalazek, patent, - wyjaśnia, na czym polega wynalazek, ochrona patentowa; - jest świadomy znaczenia polskiej myśli technicznej w rozwoju cywilizacji. inżynierów starożytności, Średniowiecza; najważniejszych wynalazców; w dziedzinie motoryzacji; maszyny proste opisane przez Herona; czynniki, które wpłynęły na rozwój mechaniki, transportu, - charakteryzuje osiągnięcia najważniejszych wynalazców w dziedzinie: mechanika, transport, motoryzacja; - rozumie znaczenie nowatorskich i ekologicznych rozwiązań technicznych dla rozwoju ludzkości.

6 ochrona patentowa; motoryzacji; 21. Maszyny, silniki, środki transportu klasyfikacja. Silniki spalinowe tłokowe; Klasyfikacja środków transportu; - klasyfikowanie środków transportu; - klasyfikowanie środków transportu; rodzaje silników spalinowych, tłokowych; - podaje przykłady zastosowania - opisuje różnego typu maszyny; - charakteryzuje silnik cieplny spalinowy tłokowy; 22. Budowa, działanie dwusuwowego i czterosuwowego. Silnik czterosuwowy o zapłonie iskrowym; Silnik dwusuwowy o zapłonie iskrowym; Parametry konstrukcyjne i dane techniczne spalinowego; - określenie budowy, działania spalinowego - porównywanie - omówienie różnicy między rysunkiem poglądowym, a złożeniowym; - omówienie różnicy miedzy rysunkiem złożeniowym a wykonawczym; - analiza dokumentacji - omówienie procesu - wykonanie rysunku poglądowego i wykonawczego; - wykonanie modelu; - omówienie rodzajów połączeń stosowanych w maszynach; - uproszczenia rysunkowe połączeń za pomocą śrub, nakrętek, podkładek; - opisywanie budowy, działania, danych technicznych, zasad użytkowania elektrycznej ręcznej; - określenie zasad postępowania podczas wiercenia; - zna parametry - zna parametry czterosuwowego; - opisuje budowę - opisuje cykle pracy - porównuje silnik czterosuwowy z silnikiem dwusuwowym; Powtórzenie wiadomości (Proces technologiczny Silnik dwu i czterosuwowy). Rysunek złożeniowy; Rysunek wykonawczy; Przygotowanie dokumentacji Proces technologiczny; Organizacja pracy; Polaczenia stosowane w maszynach: gwintowe, spawane, zgrzewane, lutowane, klejone; Budowa i działanie ręcznej Wiercenie otworów; Inżynierowie starożytności; Inżynierowie włoskiego odrodzenia; Pojazdy mechaniczne i silniki, transport samochodowy. Silniki spalinowe tłokowe; Klasyfikacja środków transportu; Silnik czterosuwowy o zapłonie iskrowym; Silnik dwusuwowy o zapłonie iskrowym; Parametry konstrukcyjne i dane techniczne spalinowego; - wie, jakie informacje zamieszcza się na tabliczce rysunkowej; - wie, na czym polega proces technologiczny; - umie dokonać analizy dokumentacji - wyjaśnia różnicę między rysunkiem złożeniowym a wykonawczym; - wyjaśnia, na czym polega projektowanie konstrukcji; - wie, na czym polega organizacja pracy (indywidualnie, zespołowo); etapy procesu - wyjaśnia wykonywania rysunku złożeniowego i wykonawczego; - omawia etapy procesu - wyjaśnia zadania połączeń; - ustala kolejność czynności obowiązującą podczas wiercenia otworów; elementy budowy elektrycznej ręcznej; maszyny proste opisane przez Herona; czynniki, które wpłynęły na rozwój mechaniki, transportu, motoryzacji; - poprawnie stosuje wykonywania rysunków złożeniowych i wykonawczych - sporządza rysunek poglądowy, - wykonuje model; - opisuje sposoby połączeń metali; - uzupełnia schemat - wyjaśnia związek między średnicą wiertła a jego prędkością obrotową; - charakteryzuje osiągnięcia najważniejszych wynalazców w dziedzinie: mechanika, transport, motoryzacja; - podaje przykłady zastosowania - opisuje różnego typu maszyny; - określa różnice między różnymi formami organizacji pracy; - sporządza rysunek wykonawczy; - opracowuje proces technologiczny; - samodzielnie wykonuje model robota; rodzaj połączenia do konstrukcji; - oblicza przełożenie ; - dobiera rodzaj wiertła do materiału; - rozumie znaczenie nowatorskich i ekologicznych rozwiązań technicznych dla rozwoju ludzkości. - charakteryzuje silnik cieplny spalinowy tłokowy; - porównuje silnik czterosuwowy z silnikiem dwusuwowym;

7 25. Budowa i dane techniczne motoroweru. 26. Przypomnienie podstawowych pojęć z ruchu drogowego. Definicja Wymogi techniczne; Budowa Eksploatacja i obsługa techniczna Układy w motorowerze; Droga i jej elementy; Podział dróg; Podstawowe określenia w kodeksie drogowym; przedstawienie wynalazców w dziedzinie mechaniki, środków transportu; - określenie roli techniki w procesie przemian historyczno-społecznych i kulturowych; - określenie pojęć: wynalazek, patent, ochrona patentowa; - klasyfikowanie środków transportu; - klasyfikowanie - określenie budowy, działania spalinowego - porównywanie - określenie budowy, warunków i danych technicznych - opisywanie układów - rozpoznawanie rodzajów dróg i ich elementów; - odczytywanie znaków drogowych pionowych, połączeń; podać definicje podstawowe dane techniczne - wyjaśnia, na czym polega wynalazek, ochrona patentowa; - jest świadomy znaczenia polskiej myśli technicznej w rozwoju cywilizacji. środków transportu; - zna parametry elementy rodzaje dróg; elementy drogi w mieście i poza sposoby łączenia metali; - określa BHP obowiązujące podczas posługiwania się wiertarką elektryczną; inżynierów starożytności, Średniowiecza; najważniejszych wynalazców; w dziedzinie motoryzacji; - zna parametry czterosuwowego; dodatkowe elementy, w które może być wyposażony motorower; określenia uczestnik ruchu, kierujący; rodzaje silników spalinowych, tłokowych; - opisuje budowę i omawia warunki techniczne cechy drogi, które wpływają na bezpieczeństwo; - opisuje cykle pracy układy motoroweru, które mają wpływ na bezpieczeństwo; podstawowe elementy budowy układów znaków drogowych poziomych, pionowych związanych - opisuje funkcjonowanie układów - opisuje, na czym polega eksploatacja, obsługa techniczna porównać przepisy drogowe w Polsce z przepisami w pozostałych krajach Unii Europejskiej;

8 Znaki drogowe poziome i pionowe; poziomych; - opisywanie podstawowych pojęć z dziedziny ruchu drogowego; miastem; określenia obszar zabudowany, strefa zamieszkania; z oznaczeniem dróg 27. Zasady poruszania się po drodze, przejazdach kolejowych i tramwajowych. 28. Manewry w ruchu drogowym. Zasady ruchu drogowego; Włączanie się do ruchu; Omijanie; Wymijanie; Wyprzedzanie; Zatrzymanie i postój; - analizowanie zasad poruszania się po drodze; - analizowanie zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, tramwajowych; - analizowanie, manewrów wykonywanych przez motorowerzystę; - rozpoznawanie sytuacji, w których motorowerzysta włącza się do ruchu; - rozumie pojęcie :kodeks drogowy ; - rozumie pojecie manewr na drodze. - rozumie pojęcia: ruch prawostronny, szczególna ostrożność, ograniczenie zaufania. manewry na drodze; - opisuje różnice między zatrzymaniem, postojem i ciągłym uczestnictwem w ruchu; - zna hierarchię ważności norm, znaków i sygnałów oraz poleceń.; różnice między znakami drogowymi; prawidłowo omówić manewry: wymijania, wyprzedzania, omijania, włączania się do ruchu, skręcania, zawracania, zmiany kierunku jazdy i pasa ruchu; miejsca, w których nie wolno zawracać, wyprzedzać, zatrzymywać się; znaków drogowych związanych z zasadami poruszania się na drogach (przejazdy kolejowe, tramwajowe) - opisuje prawidłowe zachowanie pieszego, kierującego motorowerem na przejazdach kolejowych i tramwajowych; prawidłowo wykonać manewry na placu i miasteczku ruchu drogowego; znaków drogowych związanych z manewrami na drodze - zna różnice w kodeksie drogowym dotyczące motorowerzystów obowiązującym w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej; omówić błędy jakie popełnił uczestnik ruchu drogowego przy wykonywaniu poszczególnych manewrów. 29. Określanie pierwszeństwa przejazdu. Kolejność przejazdu na różnych typach skrzyżowań; - ustalanie kolejności pierwszeństwa przejazdu; - rozumie pojecie skrzyżowanie drogowe. - wyjaśnia - zna obowiązujące na skrzyżowaniach oznaczonych.; - zna obowiązujące na skrzyżowaniach oznaczonych - wie jak zachować się wobec pojazdów uprzywilejowanych; - zna różnice w przepisach ruchu drogowego dotyczące skrzyżowań w Polsce

9 30. Bezpieczeństwo na drodze. Postępowanie w razie wypadku. Dostosowanie prędkości; Hamowanie; Bezpieczny odstęp; Oznakowanie miejsca wypadku. Powiadomienie służb ratunkowych. Udzielanie pomocy poszkodowanym. - określenie zasad postępowania podczas wypadków; - scharakteryzowanie pojęć: dostosowanie prędkości, hamowanie, bezpieczny odstęp; znaczenie terminu: pojazd uprzywilejowany; - rozumie pojęcie bezpieczna prędkość ; - wyjaśnia pojęcie: bezpieczny odstęp między pojazdami; osoby uprawnione do kierowania ruchem; - zna czynniki wpływające na zatrzymanie pojazdu; - opisuje pojęcie: droga hamowania; przyczyny wypadków na drodze; - zna numery alarmowe; i nieoznaczonych; - określa pierwszeństwa przejazdu; - zna czynniki mające wpływ na czas reakcji i długość drogi hamowania; przewożenia osób, bagażu na motorowerze; prawidłowo powiadomić służby ratunkowe o miejscu wypadku i stanie poszkodowanych; znaków drogowych związanych z pierwszeństwem przejazdu - wyznacza kolejność przejazdu przez różnego typu skrzyżowania; zmierzyć swój czas reakcji; udzielić pierwszej pomocy; znaków związanych z bezpieczną prędkością, wypadkami na drodze prawidłowo pokierować grupa sanitarną w miejscu wypadku: na placu lub w miasteczku ruchu drogowego; i wybranych krajach Unii Europejskiej. - przewiduje zagrożenia w ruchu drogowym dla pieszego, motorowerzysty;

Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza

Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza Rok szkolny 2008/2009 Prowadzący: Roman Seta Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza Temat lekcji Wymagania ponadpodstawowe I. DROGA, SZKOŁA,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki w gimnazjum

Program nauczania techniki w gimnazjum Program nauczania techniki w gimnazjum Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Opracowywanie koncepcji rozwiązań i typowych problemów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany, uaktualniony i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych kl. IV-VI

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych kl. IV-VI Wymagania edukacyjne z zajęć kl. IV-VI Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celująca nie przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, na polecenie nauczyciela wykonuje proste czynności

Bardziej szczegółowo

ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum

ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum Aniela Nowak ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum ROZKŁAD MATERIAŁU PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA UCZNIA 1. POLSCY I ZAGRANICZNI WYNALAZCY TECHNIKI 2. OCHRONA PRAW AUTORSKICH,

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Autor: Mieczysław Borowiecki

Program nauczania. Autor: Mieczysław Borowiecki Program nauczania Autor: Mieczysław Borowiecki Wstęp Program nauczania przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK 325302 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era 2009 1 Spis treści Wstęp Charakterystyka programu Ogólne cele kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa K o m e n d a G ł ó w n a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 714[02]/ZSZ/MENiS/2002.08. PROGRAM NAUCZANIA KOMINIARZ 714[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 Autorzy: mgr inż. Janusz Jasek mgr

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

KURS PRAWA JAZDY KAT. B

KURS PRAWA JAZDY KAT. B Racibórz, dn.16.11.2014r EXTREME sp.zo.o. Ul. Kolejowa 18 47-400 Racibórz Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu Ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz Program nauczania Program nauczania zgodny z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK EZIEZEŃSTWA I HIGIENY RAY 325509 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ROLNIK 314207

TECHNIK ROLNIK 314207 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROLNIK 314207 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji Rolniczej w rwinowie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. Projekt z dnia.. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY MODUŁ I PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B. Nazwa usługi szkoleniowej: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B kurs zawodowy:

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego

Pytania do egzaminu dyplomowego Pytania do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia inżynierskie Specjalność: Inżynieria Administracji Gospodarczej Specjalizacja: Inżynieria Produkcji Przemysłowej Tendencje

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego

Pytania do egzaminu dyplomowego Pytania do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia inżynierskie Specjalność: Inżynieria Zarządzania Produkcją Specjalizacja: Inżynieria Produkcji Przemysłowej Tendencje

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo