WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III Program nauczania: Technika w praktyce Zajęcia mechaniczno motoryzacyjne. Podręcznik: Waldemar Czyżewski Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno - motoryzacyjne. Wydawnictwo Nowa Era 2010; nr dopuszczenia podręcznika: 196/2/2010 LP. TEMATY LEKCJI MATERIAŁ NAUCZANIA PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW ocena dopuszczająca ocena dostateczna WYMAGANIA EDUKACYJNE ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 1. Zapoznanie uczniów z regulaminem BHP pracowni oraz z wymaganiami edukacyjnymi i sposobem oceniania. Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum. Liczba godzin przeznaczona na realizację programu. Przedmiotowy system oceniania z techniki. Regulamin szkolnej pracowni do techniki. ZAJĘCIA MECHANICZNO - MOTORYZACYJNE - analiza treści podręcznika, zeszytu ćwiczeń do techniki; - określenie cech pozytywnych i negatywnych rozwoju techniki; - przedstawienie przedmiotowego systemu oceniania ucznia z techniki; - analiza regulaminu szkolnej pracowni - rozumie znaczenie techniki we współczesnym świecie; - wie, czego się będzie uczył na technice; - wie jakie obowiązują podręczniki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń; - zna obowiązkowe wyposażenie w przybory i przyrządy; - zna kryteria ocen z techniki oraz terminy i formy ich poprawy; - zna swoje miejsce pracy; - zna wydawania i korzystania z narzędzi w pracowni; - umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać; 2. Znaki BHP, ppoż., ewakuacyjne. Znaki BHP, ppoż, ewakuacyjne. Apteczka i sprzęt ppoż. Droga ewakuacyjna. - przypomnienie znaków BHP, ppoż., ewakuacyjnych; - zapoznanie z lokalizacją apteczki i sprzętu ppoż.; - zapoznanie z drogą ewakuacyjną z pracowni, szkoły. - zna drogę ewakuacyjną z pracowni i szkoły; - wie, gdzie znajduje się apteczka i sprzęt ppoż.; odpowiednio postępować w razie ogłoszenia alarmu wymagającego ewakuacji z pracowni, szkoły; obsługiwać sprzęt przeciwpożarowy (gaśnica); zastosować wyposażenie apteczki do odpowiednich urazów.

2 3. Materiały konstrukcyjne otrzymywanie, właściwości, zastosowanie. Metale; Tworzywa sztuczne; Materiały kompozytowe; - omówienie pojęć: stopy żelazne, surówka, stal, staliwo, żeliwo; - omówienie metali nieżelaznych i ich stopów; - analiza właściwości metali i stopów; - korozja i ochrona metalu przed nią; - omówienie produkcji i rodzajów tworzyw sztucznych; - materiały kompozytowe i ich zastosowanie; - umie podać definicję stopu żelaza, surówki, stali, staliwa i żeliwa; surowce potrzebne do produkcji - określa zalety, wady właściwości zastosowanych - opisuje sposób otrzymywania - uzasadnia wybór materiału konstrukcyjnego w zależności od zastosowania; 4. Narzędzia rozpoznawanie i zastosowanie. Narzędzia ręczne; Narzędzia traserskie; - omówienie definicji narzędzie ręczne; - omówienie definicji trasowanie, narzędzie traserskie; - dopasowanie do konkretnej operacji technologicznej; podać definicję ręcznego; podać definicję traserskiego, trasowania; ręczne, traserskie; narzędzie ręczne, narzędzie traserskie do określonej czynności technologicznej; narzędzie ręczne, narzędzie traserskie do materiału; 5. Przyrządy pomiarowe rozpoznawanie, zastosowanie, odczytywanie wielkości. 6. Podstawowe wiadomości o rysunku technicznym. 7. Pismo techniczne. 8 Przypomnienie zasad wymiarowania rysunku technicznego - Podstawowe pomiarowe; Suwmiarka; Pomiary; Normalizacja rysunku technicznego; Linie rysunkowe; Zasady wymiarowania figur płaskich; Doskonalenie umiejętności poprawnego wymiarowania figur płaskich; Wymiarowanie ścięć, krawędzi, wałów; Normalizacja pisma; Wzory liter i cyfr; - przypomnienie podstawowych narzędzi pomiarowych; - omówienie budowy - odczytywanie wskazań - zapoznanie z zasadami wymiarowania rys. technicznego; wymiarowanie figur płaskich; poznanie rodzaju liter i cyfr charakterystycznych dla danego rodzaju pisma; pisanie pismem technicznych danych osobowych i nazwy szkoły; nazwy narzędzi pomiarowych; - wyjaśnia istotę normalizacji w rysunku technicznym; elementy budowy rodzaje linii rysunkowych; - opisuje, na czym polega pomiar (kontrola); - rozumie konieczność wymiarowania rysunku i zna wymiarowania; pisać pismem technicznym zgodnie z normami; czynniki wpływające na błąd pomiarowy; wymiarować proste figury płaskie; - odczytuje wskazania wymiarować figury płaskie z wcięciami, otworami łukami;

3 wymiarowanie ścięć, krawędzi i wałów. 9 Wymiarowanie ćwiczenia. 10 Cd. wymiarowania figur płaskich. 11 Odwzorowywanie przedmiotów prostokątnych. Rodzaje rzutów; Zasady rzutowania; Sposób wykonania rzutu; rozpoznawanie rodzaju rzutu; wykonywanie rzutów figur; uzupełnianie brakującego rzutu; rozpoznać rodzaj rzutu; - zna prostokątnych; zastosować rzutowania prostokątnego w praktyce; - wykreśla prostokątnych proste bryły; - wykreśla prostokątnych bryły z otworami i łukami; narysować brakujący rzut bryły; 12 Izometria i dimetria w rysunku technicznym. Zasady brył w dimetrii; Zasady brył w izometrii; Wzajemny układ osi; Doskonalenie umiejętności; poznanie zasad wykreślania rysunku; wykreślanie bryły w dimetrii; wykreślanie bryły w izometrii; - umie wymienić rodzaje rzutowania; scharakteryzować układ osi dla izometrii i dimetrii; - opisuje brył w izometrii i dimetrii; - rysuje bryły w dimetrii i izometrii na podstawie trzech rzutów prostokątnych; - rysuje bryły w dimetrii i izometrii na podstawie dwóch rzutów prostokątnych; 13 Rysowanie przedmiotu w przekroju. Przekroje brył; - zapoznanie z przekrojami i sposobami ich wykreślania; - wyjaśnia, w jakich wypadkach stosuje się przekroje; - omawia etapy powstawania przekroju, sposób oznaczenia i przekroju; wykonać przekrój prostej bryły; wykonać przekrój bryły o wyższym stopniu złożoności; - stosuje w wykonywanych rysunkach (według polskich norm); Materiały konstrukcyjne przekroje. Metale; Tworzywa sztuczne; Materiały kompozytowe; Narzędzia ręczne; Narzędzia traserskie; Podstawowe pomiarowe; Suwmiarka; Pomiary; Normalizacja rysunku technicznego; Linie rysunkowe; - omówienie pojęć: stopy żelazne, surówka, stal, staliwo, żeliwo; - omówienie metali nieżelaznych i ich stopów; - analiza właściwości metali i stopów; - korozja i ochrona metalu przed nią; - omówienie produkcji i rodzajów tworzyw - umie podać definicję stopu żelaza, surówki, stali, staliwa i żeliwa; podać definicję ręcznego; nazwy narzędzi pomiarowych; surowce potrzebne do produkcji podać definicję traserskiego, trasowania; - określa zalety, wady właściwości zastosowanych ręczne, traserskie; - opisuje sposób otrzymywania narzędzie ręczne, narzędzie traserskie do określonej czynności technologicznej; czynniki wpływające na błąd - uzasadnia wybór materiału konstrukcyjnego w zależności od zastosowania; narzędzie ręczne, narzędzie traserskie do materiału; - odczytuje wskazania

4 Zasady wymiarowania figur płaskich; Doskonalenie umiejętności poprawnego wymiarowania figur płaskich; Wymiarowanie ścięć, krawędzi, wałów; Normalizacja pisma; Wzory liter i cyfr; Rodzaje rzutów; Zasady rzutowania; Sposób wykonania rzutu; Zasady brył w dimetrii; Zasady brył w izometrii; Wzajemny układ osi; Doskonalenie umiejętności; Przekroje brył; sztucznych; - materiały kompozytowe i ich zastosowanie; - omówienie definicji narzędzie ręczne; - omówienie definicji trasowanie, narzędzie traserskie; - dopasowanie do konkretnej operacji technologicznej; - przypomnienie podstawowych narzędzi pomiarowych; - omówienie budowy - odczytywanie wskazań - zapoznanie z zasadami wymiarowania rys. technicznego; wymiarowanie figur płaskich; poznanie rodzaju liter i cyfr charakterystycznych dla danego rodzaju pisma; pisanie pismem technicznych danych osobowych i nazwy szkoły; rozpoznawanie rodzaju rzutu; wykonywanie rzutów figur; uzupełnianie brakującego rzutu; poznanie zasad wykreślania rysunku; wykreślanie bryły w dimetrii; wykreślanie bryły w izometrii; - zapoznanie z przekrojami i sposobami ich wykreślania; - wyjaśnia istotę normalizacji w rysunku technicznym; rozpoznać rodzaj rzutu; - umie wymienić rodzaje rzutowania; - wyjaśnia, w jakich wypadkach stosuje się przekroje; elementy budowy rodzaje linii rysunkowych; - zna prostokątnych; scharakteryzować układ osi dla izometrii i dimetrii; - omawia etapy powstawania przekroju, sposób oznaczenia i przekroju; - opisuje, na czym polega pomiar (kontrola); - rozumie konieczność wymiarowania rysunku i zna wymiarowania; pisać pismem technicznym zgodnie z normami; zastosować rzutowania prostokątnego w praktyce; - wykreśla prostokątnych proste bryły; - opisuje brył w izometrii i dimetrii; wykonać przekrój prostej bryły; pomiarowy; wymiarować proste figury płaskie; - wykreśla prostokątnych bryły z otworami i łukami; - rysuje bryły w dimetrii i izometrii na podstawie trzech rzutów prostokątnych; wykonać przekrój bryły o wyższym stopniu złożoności; wymiarować figury płaskie z wcięciami, otworami łukami; narysować brakujący rzut bryły; - rysuje bryły w dimetrii i izometrii na podstawie dwóch rzutów prostokątnych; - stosuje w wykonywanych rysunkach (według polskich norm);

5 16. Opracowanie procesu technologicznego, wykonanie. 17. Ćwiczenia praktyczne. Rysunek złożeniowy; Rysunek wykonawczy; Przygotowanie dokumentacji Proces technologiczny; Organizacja pracy; - omówienie różnicy między rysunkiem poglądowym, a złożeniowym; - omówienie różnicy miedzy rysunkiem złożeniowym a wykonawczym; - analiza dokumentacji - omówienie procesu - wykonanie rysunku poglądowego i wykonawczego; - wykonanie modelu; - wie, jakie informacje zamieszcza się na tabliczce rysunkowej; - wie, na czym polega proces technologiczny; - umie dokonać analizy dokumentacji - wyjaśnia różnicę między rysunkiem złożeniowym a wykonawczym; - wyjaśnia, na czym polega projektowanie konstrukcji; - wie, na czym polega organizacja pracy (indywidualnie, zespołowo); etapy procesu - wyjaśnia wykonywania rysunku złożeniowego i wykonawczego; - omawia etapy procesu - poprawnie stosuje wykonywania rysunków złożeniowych i wykonawczych - sporządza rysunek poglądowy, - wykonuje model; - określa różnice między różnymi formami organizacji pracy; - sporządza rysunek wykonawczy; - opracowuje proces technologiczny; - samodzielnie wykonuje model; 18. Połączenia części maszyn klasyfikacja, charakterystyka. Polaczenia stosowane w maszynach: gwintowe, spawane, zgrzewane, lutowane, klejone; - omówienie rodzajów połączeń stosowanych w maszynach; - uproszczenia rysunkowe połączeń za pomocą śrub, nakrętek, podkładek; połączeń; sposoby łączenia metali; - wyjaśnia zadania połączeń; - opisuje sposoby połączeń metali; rodzaj połączenia do konstrukcji; 19. Wiertarka elektryczna budowa i zasada działania. Budowa i działanie ręcznej Wiercenie otworów; - opisywanie budowy, działania, danych technicznych, zasad użytkowania elektrycznej ręcznej; - określenie zasad postępowania podczas wiercenia; podać definicje podstawowe dane techniczne - określa BHP obowiązujące podczas posługiwania się wiertarką elektryczną; - ustala kolejność czynności obowiązującą podczas wiercenia otworów; elementy budowy elektrycznej ręcznej; - uzupełnia schemat - wyjaśnia związek między średnicą wiertła a jego prędkością obrotową; - oblicza przełożenie ; - dobiera rodzaj wiertła do materiału; 20. Wynalazcy w dziedzinie mechaniki, transportu. Inżynierowie starożytności; Inżynierowie włoskiego odrodzenia; Pojazdy mechaniczne i silniki, transport samochodowy. - przedstawienie wynalazców w dziedzinie mechaniki, środków transportu; - określenie roli techniki w procesie przemian historyczno-społecznych i kulturowych; - określenie pojęć: wynalazek, patent, - wyjaśnia, na czym polega wynalazek, ochrona patentowa; - jest świadomy znaczenia polskiej myśli technicznej w rozwoju cywilizacji. inżynierów starożytności, Średniowiecza; najważniejszych wynalazców; w dziedzinie motoryzacji; maszyny proste opisane przez Herona; czynniki, które wpłynęły na rozwój mechaniki, transportu, - charakteryzuje osiągnięcia najważniejszych wynalazców w dziedzinie: mechanika, transport, motoryzacja; - rozumie znaczenie nowatorskich i ekologicznych rozwiązań technicznych dla rozwoju ludzkości.

6 ochrona patentowa; motoryzacji; 21. Maszyny, silniki, środki transportu klasyfikacja. Silniki spalinowe tłokowe; Klasyfikacja środków transportu; - klasyfikowanie środków transportu; - klasyfikowanie środków transportu; rodzaje silników spalinowych, tłokowych; - podaje przykłady zastosowania - opisuje różnego typu maszyny; - charakteryzuje silnik cieplny spalinowy tłokowy; 22. Budowa, działanie dwusuwowego i czterosuwowego. Silnik czterosuwowy o zapłonie iskrowym; Silnik dwusuwowy o zapłonie iskrowym; Parametry konstrukcyjne i dane techniczne spalinowego; - określenie budowy, działania spalinowego - porównywanie - omówienie różnicy między rysunkiem poglądowym, a złożeniowym; - omówienie różnicy miedzy rysunkiem złożeniowym a wykonawczym; - analiza dokumentacji - omówienie procesu - wykonanie rysunku poglądowego i wykonawczego; - wykonanie modelu; - omówienie rodzajów połączeń stosowanych w maszynach; - uproszczenia rysunkowe połączeń za pomocą śrub, nakrętek, podkładek; - opisywanie budowy, działania, danych technicznych, zasad użytkowania elektrycznej ręcznej; - określenie zasad postępowania podczas wiercenia; - zna parametry - zna parametry czterosuwowego; - opisuje budowę - opisuje cykle pracy - porównuje silnik czterosuwowy z silnikiem dwusuwowym; Powtórzenie wiadomości (Proces technologiczny Silnik dwu i czterosuwowy). Rysunek złożeniowy; Rysunek wykonawczy; Przygotowanie dokumentacji Proces technologiczny; Organizacja pracy; Polaczenia stosowane w maszynach: gwintowe, spawane, zgrzewane, lutowane, klejone; Budowa i działanie ręcznej Wiercenie otworów; Inżynierowie starożytności; Inżynierowie włoskiego odrodzenia; Pojazdy mechaniczne i silniki, transport samochodowy. Silniki spalinowe tłokowe; Klasyfikacja środków transportu; Silnik czterosuwowy o zapłonie iskrowym; Silnik dwusuwowy o zapłonie iskrowym; Parametry konstrukcyjne i dane techniczne spalinowego; - wie, jakie informacje zamieszcza się na tabliczce rysunkowej; - wie, na czym polega proces technologiczny; - umie dokonać analizy dokumentacji - wyjaśnia różnicę między rysunkiem złożeniowym a wykonawczym; - wyjaśnia, na czym polega projektowanie konstrukcji; - wie, na czym polega organizacja pracy (indywidualnie, zespołowo); etapy procesu - wyjaśnia wykonywania rysunku złożeniowego i wykonawczego; - omawia etapy procesu - wyjaśnia zadania połączeń; - ustala kolejność czynności obowiązującą podczas wiercenia otworów; elementy budowy elektrycznej ręcznej; maszyny proste opisane przez Herona; czynniki, które wpłynęły na rozwój mechaniki, transportu, motoryzacji; - poprawnie stosuje wykonywania rysunków złożeniowych i wykonawczych - sporządza rysunek poglądowy, - wykonuje model; - opisuje sposoby połączeń metali; - uzupełnia schemat - wyjaśnia związek między średnicą wiertła a jego prędkością obrotową; - charakteryzuje osiągnięcia najważniejszych wynalazców w dziedzinie: mechanika, transport, motoryzacja; - podaje przykłady zastosowania - opisuje różnego typu maszyny; - określa różnice między różnymi formami organizacji pracy; - sporządza rysunek wykonawczy; - opracowuje proces technologiczny; - samodzielnie wykonuje model robota; rodzaj połączenia do konstrukcji; - oblicza przełożenie ; - dobiera rodzaj wiertła do materiału; - rozumie znaczenie nowatorskich i ekologicznych rozwiązań technicznych dla rozwoju ludzkości. - charakteryzuje silnik cieplny spalinowy tłokowy; - porównuje silnik czterosuwowy z silnikiem dwusuwowym;

7 25. Budowa i dane techniczne motoroweru. 26. Przypomnienie podstawowych pojęć z ruchu drogowego. Definicja Wymogi techniczne; Budowa Eksploatacja i obsługa techniczna Układy w motorowerze; Droga i jej elementy; Podział dróg; Podstawowe określenia w kodeksie drogowym; przedstawienie wynalazców w dziedzinie mechaniki, środków transportu; - określenie roli techniki w procesie przemian historyczno-społecznych i kulturowych; - określenie pojęć: wynalazek, patent, ochrona patentowa; - klasyfikowanie środków transportu; - klasyfikowanie - określenie budowy, działania spalinowego - porównywanie - określenie budowy, warunków i danych technicznych - opisywanie układów - rozpoznawanie rodzajów dróg i ich elementów; - odczytywanie znaków drogowych pionowych, połączeń; podać definicje podstawowe dane techniczne - wyjaśnia, na czym polega wynalazek, ochrona patentowa; - jest świadomy znaczenia polskiej myśli technicznej w rozwoju cywilizacji. środków transportu; - zna parametry elementy rodzaje dróg; elementy drogi w mieście i poza sposoby łączenia metali; - określa BHP obowiązujące podczas posługiwania się wiertarką elektryczną; inżynierów starożytności, Średniowiecza; najważniejszych wynalazców; w dziedzinie motoryzacji; - zna parametry czterosuwowego; dodatkowe elementy, w które może być wyposażony motorower; określenia uczestnik ruchu, kierujący; rodzaje silników spalinowych, tłokowych; - opisuje budowę i omawia warunki techniczne cechy drogi, które wpływają na bezpieczeństwo; - opisuje cykle pracy układy motoroweru, które mają wpływ na bezpieczeństwo; podstawowe elementy budowy układów znaków drogowych poziomych, pionowych związanych - opisuje funkcjonowanie układów - opisuje, na czym polega eksploatacja, obsługa techniczna porównać przepisy drogowe w Polsce z przepisami w pozostałych krajach Unii Europejskiej;

8 Znaki drogowe poziome i pionowe; poziomych; - opisywanie podstawowych pojęć z dziedziny ruchu drogowego; miastem; określenia obszar zabudowany, strefa zamieszkania; z oznaczeniem dróg 27. Zasady poruszania się po drodze, przejazdach kolejowych i tramwajowych. 28. Manewry w ruchu drogowym. Zasady ruchu drogowego; Włączanie się do ruchu; Omijanie; Wymijanie; Wyprzedzanie; Zatrzymanie i postój; - analizowanie zasad poruszania się po drodze; - analizowanie zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, tramwajowych; - analizowanie, manewrów wykonywanych przez motorowerzystę; - rozpoznawanie sytuacji, w których motorowerzysta włącza się do ruchu; - rozumie pojęcie :kodeks drogowy ; - rozumie pojecie manewr na drodze. - rozumie pojęcia: ruch prawostronny, szczególna ostrożność, ograniczenie zaufania. manewry na drodze; - opisuje różnice między zatrzymaniem, postojem i ciągłym uczestnictwem w ruchu; - zna hierarchię ważności norm, znaków i sygnałów oraz poleceń.; różnice między znakami drogowymi; prawidłowo omówić manewry: wymijania, wyprzedzania, omijania, włączania się do ruchu, skręcania, zawracania, zmiany kierunku jazdy i pasa ruchu; miejsca, w których nie wolno zawracać, wyprzedzać, zatrzymywać się; znaków drogowych związanych z zasadami poruszania się na drogach (przejazdy kolejowe, tramwajowe) - opisuje prawidłowe zachowanie pieszego, kierującego motorowerem na przejazdach kolejowych i tramwajowych; prawidłowo wykonać manewry na placu i miasteczku ruchu drogowego; znaków drogowych związanych z manewrami na drodze - zna różnice w kodeksie drogowym dotyczące motorowerzystów obowiązującym w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej; omówić błędy jakie popełnił uczestnik ruchu drogowego przy wykonywaniu poszczególnych manewrów. 29. Określanie pierwszeństwa przejazdu. Kolejność przejazdu na różnych typach skrzyżowań; - ustalanie kolejności pierwszeństwa przejazdu; - rozumie pojecie skrzyżowanie drogowe. - wyjaśnia - zna obowiązujące na skrzyżowaniach oznaczonych.; - zna obowiązujące na skrzyżowaniach oznaczonych - wie jak zachować się wobec pojazdów uprzywilejowanych; - zna różnice w przepisach ruchu drogowego dotyczące skrzyżowań w Polsce

9 30. Bezpieczeństwo na drodze. Postępowanie w razie wypadku. Dostosowanie prędkości; Hamowanie; Bezpieczny odstęp; Oznakowanie miejsca wypadku. Powiadomienie służb ratunkowych. Udzielanie pomocy poszkodowanym. - określenie zasad postępowania podczas wypadków; - scharakteryzowanie pojęć: dostosowanie prędkości, hamowanie, bezpieczny odstęp; znaczenie terminu: pojazd uprzywilejowany; - rozumie pojęcie bezpieczna prędkość ; - wyjaśnia pojęcie: bezpieczny odstęp między pojazdami; osoby uprawnione do kierowania ruchem; - zna czynniki wpływające na zatrzymanie pojazdu; - opisuje pojęcie: droga hamowania; przyczyny wypadków na drodze; - zna numery alarmowe; i nieoznaczonych; - określa pierwszeństwa przejazdu; - zna czynniki mające wpływ na czas reakcji i długość drogi hamowania; przewożenia osób, bagażu na motorowerze; prawidłowo powiadomić służby ratunkowe o miejscu wypadku i stanie poszkodowanych; znaków drogowych związanych z pierwszeństwem przejazdu - wyznacza kolejność przejazdu przez różnego typu skrzyżowania; zmierzyć swój czas reakcji; udzielić pierwszej pomocy; znaków związanych z bezpieczną prędkością, wypadkami na drodze prawidłowo pokierować grupa sanitarną w miejscu wypadku: na placu lub w miasteczku ruchu drogowego; i wybranych krajach Unii Europejskiej. - przewiduje zagrożenia w ruchu drogowym dla pieszego, motorowerzysty;

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Publiczne Gimnazjum w Zbójnie Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Lp. Temat lekcji Liczba godzin (propozycja)

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe , plan wynikowy do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne" Dostosowane do podręcznika: Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć technicznych klasa I gimnazjum

Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć technicznych klasa I gimnazjum Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć technicznych klasa I gimnazjum Program nauczania: Technika w praktyce Zajęcia mechaniczno - motoryzacyjne; autor: Waldemar Czyżewski; Wydawnictwo Nowa Podręcznik:

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE PLAN DYDAKTYCZNY GIMNAZJUM Plan opracowano na podstawie: o Podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum; o Programu nauczania: Zajęcia techniczne Urszula Białka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

- rozróżnia znaki ewakuacyjne, opisuje kształt, barwy znaku w zależności od rodzaju, - wie, jak ogłasza się w szkole alarm ewakuacyjny

- rozróżnia znaki ewakuacyjne, opisuje kształt, barwy znaku w zależności od rodzaju, - wie, jak ogłasza się w szkole alarm ewakuacyjny Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie I. Moduł: Zajęcia mechaniczno motoryzacyjne, 1 godzina tygodniowo. Opracowane na podstawie programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum, wyd. Nowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania i system oceniania technika klasa 1 gimnazjum II. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Wymagania i system oceniania technika klasa 1 gimnazjum II. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania i system oceniania technika klasa 1 gimnazjum II. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne 1. BHP, organizacja pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) podczas zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum L.p. 1 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Wymagania edukacyjne dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS I II G 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje się pismem technicznym (duże litery).

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasie I Gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasie I Gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasie I Gimnazjum Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne: I. Treści nauczania 1. BHP, organizacja pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) podczas zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dopuszczający (2) dostateczny (2+3)

Wymagania edukacyjne dopuszczający (2) dostateczny (2+3) ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 2 I PÓŁROCZE L.p. 1 2 Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Regulamin i bezpieczeństwo na zajęciach techniki. Ochrona przeciwpożarowa w szkole. -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II Gimnazjum Numer dopuszczenia: 199 / 2009 Podręcznik: Zajęcia techniczne. Wydawnictwo OPERON 1 Dział podręcznika Temat lekcji [L. godzin] Treści nauczania Procedury

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna

ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Tematyka 1. BHP na lekcji i podczas użytkowania narzędzi ręcznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik:

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012 Podręcznik: Zajęcia techniczne - część komunikacyjna Zajęcia techniczne - część techniczna Wydawnictwo OPERON Część techniczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Techniki dla klas III Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania z Techniki dla klas III Gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania z Techniki dla klas III Gimnazjum Przy ocenianiu osiągnięć ucznia zwraca się uwagę na: o posługiwanie się odpowiednim słownictwem technicznym, o rozumienie zjawisk i pojęć

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki

Plan wynikowy nauczania techniki Plan wynikowy nauczania techniki Plan wynikowy z techniki na podstawie podr cznika Technika. Zasady bezpieczeƒstwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeƒstwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM. ZAJĘCIA TECHNICZNE Technika w praktyce

PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM. ZAJĘCIA TECHNICZNE Technika w praktyce PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE Technika w praktyce Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Zajęcia elektryczno-elektroniczne nauczyciele techniki I. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Opracowała: Joanna Kostrzewa-Hala w klasie III a i III b Gimnazjum w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. 1. Stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI W PRACOWNI TECHNICZNEJ. I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl. III II rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Technika w gimnazjum. II rok nauczania. Program nauczania techniki w gimnazjum Waldemar Czyżewski: DKW /00

Plan wynikowy. Technika w gimnazjum. II rok nauczania. Program nauczania techniki w gimnazjum Waldemar Czyżewski: DKW /00 Plan wynikowy Technika w gimnazjum II rok nauczania Program nauczania techniki w gimnazjum Waldemar Czyżewski: DKW-404-26/00 Ścieżki edukacyjne: EEk edukacja ekologiczna, EZ edukacja prozdrowotna Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej I półrocze Uczeń: Ocena dopuszczająca zna swoje miejsce pracy, umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3)

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3) ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1 I PÓŁROCZE L.p. 1 2 3 4 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Regulamin i bezpieczeństwo na zajęciach techniki. Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej 2012 2013 Opracował : T. Kłos Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne dopuszczająca - nie zawsze umie dostosować się do uwag i zaleceń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM. ZAJĘCIA MECHANICZNE (35 godz)

ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM. ZAJĘCIA MECHANICZNE (35 godz) BHP, ORGANIZACJA PRACY ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM ZAJĘCIA MECHANICZNE (35 godz) określam czynniki, które wpływają na wypadki podczas posługiwania się narzędziami do obróbki ręcznej wymieniam zawartość

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja programu polega na realizacji od roku szkolnego 2013/14 wyłącznie modułu: "Zajęcia elektryczno-elektroniczne".

Modyfikacja programu polega na realizacji od roku szkolnego 2013/14 wyłącznie modułu: Zajęcia elektryczno-elektroniczne. Modyfikacja programu polega na realizacji od roku szkolnego 2013/14 wyłącznie modułu: "Zajęcia elektryczno-elektroniczne". Została opracowana na potrzeby zajęć technicznych w PG nr 3 "Dona" przez Roberta

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1. Regulamin pracowni na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" L. g. Procedury osiągania celów

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna L. g. Procedury osiągania celów Technika dla szkoły podstawowej Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" Dział podręcznika Temat lekcji L. g. Zakres treści Procedury osiągania celów. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok)

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) Bezpieczne poruszanie się rowerem Budowa, konserwacja i eksploatacja roweru. Obowiązkowe wyposażenie roweru.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ. w GIMNAZJUM NR 3. w LUBINIE

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ. w GIMNAZJUM NR 3. w LUBINIE Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/07 Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Lubinie PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ w GIMNAZJUM NR 3 w LUBINIE Podstawa prawna: Ustawa o ruchu drogowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Podstawa prawna: Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS IV V

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS IV V Program nauczania techniki DW-4014-292/99 PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS IV V 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Stopień niedostateczny uczeń otrzymuje tylko w przypadkach skrajnych, jak np. niewykonanie żadnych poleceń i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10

Bardziej szczegółowo

PISMO TECHNICZNE, WIADOMOŚCI WSTĘPNE PROCEDURY OSIĄGANIA TREŚCI NAUCZANIA. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW - Analizowanie sytuacji mogących.

PISMO TECHNICZNE, WIADOMOŚCI WSTĘPNE PROCEDURY OSIĄGANIA TREŚCI NAUCZANIA. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW - Analizowanie sytuacji mogących. I TREŚCI PODSTAWOWE I PONADPOPSTAWOWE ORAZ KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY NA ZAJĘCIACH Z TECHNIKI 1. Na zajęciach z informatyki obowiązuje skala ocen zgodna ze Szkolnym Systemem Oceniania. 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

BLIŻEJ TECHNIKI. MODUŁ: O bezpieczeństwie w przestrzeni drogowej

BLIŻEJ TECHNIKI. MODUŁ: O bezpieczeństwie w przestrzeni drogowej KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. I GIMNAZJUM BLIŻEJ TECHNIKI MODUŁ: O bezpieczeństwie w przestrzeni drogowej I. KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Planowane są krótkie (15 minut) sprawdziany pisemne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA PIERWSZA. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA PIERWSZA. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA PIERWSZA Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności [P] Ponadpodstawowe [PP] [P]

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne propozycja rozkładu materiału na 30 godzin

Wychowanie komunikacyjne propozycja rozkładu materiału na 30 godzin Wychowanie komunikacyjne propozycja rozkładu materiału na 30 godzin Dział zeszytu tematycznego Temat lekcji Liczba godzin Zakres treści i umiejętności Procedury osiągania celów Zasady pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

wymagania ogólne wymagania szczegółowe

wymagania ogólne wymagania szczegółowe wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Planowanie pracy o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych pracy. III. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie III gimnazjum:

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie III gimnazjum: Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie III gimnazjum: Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy: nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania nie jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Ocena celująca: Wiadomości; uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w bardzo dobrym stopniu,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne - przedmiotowy system oceniania

Zajęcia techniczne - przedmiotowy system oceniania Zajęcia techniczne - przedmiotowy system oceniania I. Cele edukacyjne 1. Cele ogólne Celem głównym przedmiotu zajęcia techniczne jest przygotowanie młodzieży gimnazjalnej do życia w cywilizacji technicznej.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ocenianiu zajęć technicznych najbardziej liczy się zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkładany przez niego wysiłek w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 POSTAWY UCZNIÓW OCENA Odpowiednia A Dobra B Bardzo dobra C Wzorowa D CHARAKTERYSTYKA POSTAWY v Podczas wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych w gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych w gimnazjum ZESPÓŁ SZKÓŁ W CMOLASIE PUBLICZNE GIMNAZJUM im. ks. Wojciecha Borowiusza 36-105 Cmolas 269, tel./fax 17 283-77-08 zscmolas.pl zscmolas@zscmolas.pl IP 814-12-66-431 REGON 000650904 Cmolas, 1.09.2015r. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013

ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy wymaganej programem, a ponadto: pracuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen. Stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH zna zasady ruchu prawostronnego, szczególnej

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: w roku szkolnym 2011/2012. K konieczny -ocena dopuszczająca (2) P podstawowy - ocena dostateczna (3)

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: w roku szkolnym 2011/2012. K konieczny -ocena dopuszczająca (2) P podstawowy - ocena dostateczna (3) Wymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć technicznych w klasie III b gimnazjum Zespołu Szkół w Olecku w roku szkolnym 2011/2012 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015 1.Przepisy o ruchu pieszych WYMAGANIA EDUACYJNE WYCHOWANIE OMUNIACYJNE LASA IV RO SZOLNY 214/2015 onieczne + P Dostateczna ( + P) + R ( +P +R) +D bardzo -wymienia elementy drogi przebiegającej w pobliżu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Materiał nauczania Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. V szkoły podstawowej SEMESTR II

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. V szkoły podstawowej SEMESTR II Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. V szkoły podstawowej SEMESTR II L.p. Materiał nauczania celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedosta teczny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., o kierujących pojazdami, ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU Załącznik do Zarządzenia nr 7 z dnia 3 czerwca 2013 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU I. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2005 r. poz. 2572 z poz. zm.) Ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W LUCYNOWIE PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA DOPUSZCZAJĄCA przestrzega regulaminu pracowni technicznej rozpoznaje znaki: bhp, p/pożarowe omawia poruszanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej. Ocena dopuszczająca zna regulamin pracowni, wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji Ocena dostateczna ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 Przedmiotowy system oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne. klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne. klasa IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne klasa IV Ocena dopuszczający przestrzega regulaminu pracowni technicznej organizuje miejsce pracy rozpoznaje wybrane znaki bhp,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE. Wymagania na ocenę śródroczną

ZAJĘCIA TECHNICZNE. Wymagania na ocenę śródroczną Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach Załącznik do Zarządzenia nr 15/14/15 z dnia 14.01.2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Roczne plany pracy zajęć technicznych realizowanych na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI. Klasa IV projekt Wąż

Roczne plany pracy zajęć technicznych realizowanych na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI. Klasa IV projekt Wąż Roczne plany pracy zajęć ch realizowanych na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI Klasa IV projekt Wąż Nr 1. Moje lekcje zajęć ch czego i jak będziemy się uczyć w klasie czwartej? 2. Moje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne zajęcia techniczne klasa 4

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne zajęcia techniczne klasa 4 Dział: Zasady poruszania się po drogach nie przestrzega zasady obowiązujące pieszych; wie, jakie zasady postępowania obowiązują pasażerów środków komunikacji indywidualnej i zbiorowej oraz zachowuje się

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl II I rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI 1. Wstęp System oceniania wynika z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie i jest jego integralną częścią. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel Danuta Paś Ocena uczniów z zaleceniami PPP nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku Podręcznik: Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum. Autor: Urszula Białka Nauczyciel prowadzący: Andrzej Irlik, Klasy: 3a, 3b, 3c WYMAGANIA NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ: Rozdział 1.Wymagania edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku Podręcznik: Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum. Autor: Urszula Białka Nauczyciel prowadzący: Andrzej Irlik, Klasy: 3c, 3d WYMAGANIA NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ: Rozdział 1.Wymagania edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI I OKRES Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) 1. Rysunek techniczny posługuje się przyborami kreślarskimi; czyta proste rysunki techniczne; zna

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zajęć technicznych dla klasy II. Wychowanie komunikacyjne, rok szkolny 2015/2016, sem. II

Kryteria oceniania z zajęć technicznych dla klasy II. Wychowanie komunikacyjne, rok szkolny 2015/2016, sem. II Kryteria oceniania z zajęć technicznych dla klasy II Wychowanie komunikacyjne, rok szkolny 2015/2016, sem. II Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - definiuje pojęcia zawarte w prawie ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

O bezpieczeństwie w przestrzeni drogowej

O bezpieczeństwie w przestrzeni drogowej Program nauczania zajęć technicznych Cele kształcenia wymagania ogólne zajęć technicznych O bezpieczeństwie w przestrzeni drogowej Jacek Odolczyk Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Strona

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznik a Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności bezpieczeń stwa i higieny pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny:

TECHNIKA Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: TECHNIKA Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: KLASA 5 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy wymaganej programem, a ponadto: samodzielnie wykonuje własne projekty prac

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Ogólne zasady oceniania z zajęć technicznych Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, ocena ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA IV PIESZO I ROWEREM. 2. Temat: Wypadek drogowy.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA IV PIESZO I ROWEREM. 2. Temat: Wypadek drogowy. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA IV POZIOM PODSTAWOWY wymienia swoje prawa i obowiązki wynikające z regulaminu szkolnej pracowni, zna numery telefonów policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE - GIMNAZJUM Zajęcia modelarskie OCENA : CELUJĄCY 1 uczeń wykonuje wszystko co na bdb oraz potrafi samodzielnie rozwinąć tematykę BHP ponad materiał omawiany,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B"

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII B PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B" Plan nauczania Kurs obejmuje: a) zajęcia teoretyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, w tym tematy: Temat 1 Pojęcia podstawowe: Definicje:

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Założenia ogólne oceniania: obowiązuje ogólnie przyjęta skala stopni z plusami + i minusami -, stopnie są jawne dla ucznia

Bardziej szczegółowo