Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Straż Miejska m. st. Warszawy Adres pocztowy: Młynarska 43/45 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: PL Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Straż Miejska m. st. Warszawy Referat Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Osoba do kontaktów: Joanna Białas Tel.: / Faks: / Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający 1 / 26

2 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Obsługa techniczna pojazdów Straży Miejskiej m.st. Warszawy w 2015 roku. II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna pojazdów służbowych Straży Miejskiej m. st. Warszawy polegająca na bieżącym utrzymywaniu w stanie sprawności technicznej pojazdów Zamawiającego umożliwiającym bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 2 / 26

3 Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) SM-WLG /14 IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez enotices TED esender Login: ENOTICES_mchmiel Dane referencyjne ogłoszenia: rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S z dnia: 21/10/2014 (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/10/2014 (dd/mm/rrrr) 3 / 26

4 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: zmieniany tekst: Informacje i formalności konieczne III.2) Warunki udziału: III.2.1) do dokonania oceny spełniania Sytuacja podmiotowa wykonawców, wymogów: w tym wymogi związane z wpisem 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania do rejestru zawodowego lub oceny spełnienia tych warunków. handlowego: Informacje i formalności1.1.o udzielenie zamówienia mogą konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: W zakresie Zadania nr 1 i 2: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed Powinno być: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1.1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: W zakresie Zadania nr 1 i 2: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 4 / 26

5 upływem terminu składania ofert, a upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie należycie co najmniej dwie usługi polegające na obsłudze usługi polegające na obsłudze technicznej (serwisowanie i naprawa technicznej (serwisowanie i naprawa mechaniczna) mechaniczna) flot samochodowych (taborów flot samochodowych (taborów samochodowych) liczących łącznie samochodowych) liczących łącznie min. 50 samochodów. min. 50 samochodów. Pod pojęciem flota samochodowa Pod pojęciem flota samochodowa (tabor samochodowy) Zamawiający (tabor samochodowy) Zamawiający rozumnie zespół pojazdów rozumnie zespół pojazdów samochodowych, użytkowanych samochodowych, użytkowanych w ramach jednego podmiotu w ramach jednego podmiotu (przedsiębiorstwo, firma, instytucja (przedsiębiorstwo, firma, instytucja itp.) itp.) Pod pojęciem jedna usługa Pod pojęciem jedna usługa Zamawiający rozumie jedną Zamawiający rozumie jedną zrealizowaną umowę. zrealizowaną umowę. PL Formularz standardowy 02 - PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 24 Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 24 Wykonawca wykaże spełnienie ww. Wykonawca wykaże spełnienie ww. warunku w opisanym zakresie, bez warunku w opisanym zakresie, bez względu na to na ile zadań zostanie względu na to na ile zadań zostanie złożona oferta. złożona oferta. 3) dysponowania odpowiednim 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: zamówienia: W zakresie Zadania nr 1: W zakresie Zadania nr 1: Zamawiający uzna ww. warunek za Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje warsztatem/stacją obsługi wyposażonym w minimum: osiem stanowisk wyposażonych w podnośniki elektryczne lub/i hydrauliczne, o udźwigu min. 2,5 T lub/i kanał(-y) wyposażone w dźwignik hydrauliczny o udźwigu min 2,5 T przystosowanych do obsługi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 T, rozstawie osi do 4,0 m, długości całkowitej do 6,0 m, wysokości do 3,0 m; komputer diagnostyczny z oprogramowaniem; dwa stanowiska do wykonywania napraw kół pojazdu oraz spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje warsztatem/stacją obsługi wyposażonym w minimum: osiem stanowisk wyposażonych w podnośniki elektryczne lub/i hydrauliczne, o udźwigu min. 2,5 T lub/i kanał(-y) wyposażone w dźwignik hydrauliczny o udźwigu min 2,5 T przystosowanych do obsługi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 T, rozstawie osi do 4,0 m, długości całkowitej do 6,0 m, wysokości do 3,0 m; komputer diagnostyczny z oprogramowaniem; dwa stanowiska do wykonywania napraw kół pojazdu oraz 5 / 26

6 wymiany sezonowej ogumienia, wyposażonymi w montażownię, wyważarkę, oprzyrządowanie do ustawiania geometrii pojazdu; urządzenie specjalistyczne do obsługi i naprawy klimatyzacji; regały przystosowane do przechowywania opon lub kół uniemożliwiające odkształcanie się boków i czoła opon, mogące przechować łącznie min 604 szt. opon lub kół; stanowisko wyposażone w niezbędne urządzenia do mycia ciśnieniowego gorącą wodą karoserii i podwozia pojazdu oraz do czyszczenia wnętrza pojazdu lub myjnią wyposażoną w niezbędne urządzenia do mycia ciśnieniowego gorącą wodą karoserii i podwozia pojazdu oraz do czyszczenia wnętrza pojazdu znajdującą się na terenie warsztatu/stacji obsługi.lub w bezpośrednim sąsiedztwie; oraz pięcioma osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe w specjalności związanej z naprawami samochodów oraz mogącymi wykazać się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie naprawy samochodów. W zakresie Zadania nr 2: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje warsztatem/stacją obsługi wyposażonym w minimum: pięć stanowisk wyposażonymi w podnośniki elektryczne lub/i hydrauliczne, o udźwigu min. 2,5 T lub/i kanał(-y) wyposażone w dźwignik hydrauliczny o udźwigu min 2,5 T przystosowanych do obsługi pojazdów o wymiany sezonowej ogumienia, wyposażonymi w montażownię, wyważarkę, oprzyrządowanie do ustawiania geometrii pojazdu; urządzenie specjalistyczne do obsługi i naprawy klimatyzacji; regały przystosowane do przechowywania opon lub kół uniemożliwiające odkształcanie się boków i czoła opon, mogące przechować łącznie min 604 szt. opon lub kół; stanowisko wyposażone w niezbędne urządzenia do mycia ciśnieniowego gorącą wodą karoserii i podwozia pojazdu oraz do czyszczenia wnętrza pojazdu lub myjnią wyposażoną w niezbędne urządzenia do mycia ciśnieniowego gorącą wodą karoserii i podwozia pojazdu oraz do czyszczenia wnętrza pojazdu znajdującą się na terenie warsztatu/stacji obsługi.lub w bezpośrednim sąsiedztwie; oraz pięcioma osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe w specjalności związanej z naprawami samochodów oraz mogącymi wykazać się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie naprawy samochodów. W zakresie Zadania nr 2: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje warsztatem/stacją obsługi wyposażonym w minimum: pięć stanowisk wyposażonymi w podnośniki elektryczne lub/i hydrauliczne, o udźwigu min. 2,5 T lub/i kanał(-y) wyposażone w dźwignik hydrauliczny o udźwigu min 2,5 T przystosowanych do obsługi pojazdów o 6 / 26

7 dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 T, rozstawie osi do 4,0 m, długości całkowitej do 6,0 m, wysokości do 3,0 m; komputer diagnostyczny z oprogramowaniem; dwa stanowiska do wykonywania napraw kół pojazdu oraz wymiany sezonowej ogumienia, wyposażonymi w montażownię, wyważarkę; oprzyrządowanie do ustawiania geometrii pojazdu; urządzenie specjalistyczne do obsługi i naprawy klimatyzacji; regały przystosowane do przechowywania opon lub kół uniemożliwiające odkształcanie się boków i czoła opon, mogące przechować łącznie min 604 szt. opon lub kół; stanowisko wyposażone w niezbędne urządzenia do mycia ciśnieniowego gorącą wodą karoserii i podwozia pojazdu oraz do czyszczenia wnętrza pojazdu lub myjnią wyposażoną w niezbędne urządzenia do mycia ciśnieniowego gorącą wodą karoserii i podwozia pojazdu oraz do czyszczenia wnętrza pojazdu znajdującą się na terenie warsztatu/stacji obsługi lub w bezpośrednim sąsiedztwie; oraz czterema osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe w specjalności związanej z naprawami samochodów oraz mogącymi wykazać się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie naprawy samochodów. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia według załączonego do SIWZ wzoru. dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 T, rozstawie osi do 4,0 m, długości całkowitej do 6,0 m, wysokości do 3,0 m; komputer diagnostyczny z oprogramowaniem; dwa stanowiska do wykonywania napraw kół pojazdu oraz wymiany sezonowej ogumienia, wyposażonymi w montażownię, wyważarkę; oprzyrządowanie do ustawiania geometrii pojazdu; urządzenie specjalistyczne do obsługi i naprawy klimatyzacji; regały przystosowane do przechowywania opon lub kół uniemożliwiające odkształcanie się boków i czoła opon, mogące przechować łącznie min 428 szt. opon lub kół; stanowisko wyposażone w niezbędne urządzenia do mycia ciśnieniowego gorącą wodą karoserii i podwozia pojazdu oraz do czyszczenia wnętrza pojazdu lub myjnią wyposażoną w niezbędne urządzenia do mycia ciśnieniowego gorącą wodą karoserii i podwozia pojazdu oraz do czyszczenia wnętrza pojazdu znajdującą się na terenie warsztatu/stacji obsługi lub w bezpośrednim sąsiedztwie; oraz czterema osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe w specjalności związanej z naprawami samochodów oraz mogącymi wykazać się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie naprawy samochodów. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia według załączonego do SIWZ wzoru. 7 / 26

8 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / Ponadto o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania ofert. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3. Dokumenty wymagane w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VIII pkt.1 oraz formie określonej w Części VII SIWZ: 1) Ofertę o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2) W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / Ponadto o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania ofert. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3. Dokumenty wymagane w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VIII pkt.1 oraz formie określonej w Części VII SIWZ: 1) Ofertę o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2) W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 8 / 26

9 działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Części III pkt 1 ppkt ) SIWZ. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są poświadczenia. c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ i wpisać w nim zakres odpowiedni do wybranej części (zadania) zamówienia. d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ i wpisać w nim zakres odpowiedni do wybranej części (zadania) zamówienia. e) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Części III pkt 1 ppkt ) SIWZ. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są poświadczenia. c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ i wpisać w nim zakres odpowiedni do wybranej części (zadania) zamówienia. d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ i wpisać w nim zakres odpowiedni do wybranej części (zadania) zamówienia. e) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 9 / 26

10 do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: - jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, - jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 24 - jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: - jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, - jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 24 - jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, 10 / 26

11 4) Dokument wskazujący na postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) Dokumenty wskazujące na postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp: a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 4) Dokument wskazujący na postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) Dokumenty wskazujące na postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp: a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 11 / 26

12 6) Dokumenty wskazujące na postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt ustawy Pzp: a) aktualna informacja (o osobie) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz pkt ustawy Pzp., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego (o podmiocie zbiorowym) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp., wystawianą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, wskazującą na brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 8) Inne dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu: a) dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. b) w sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w Części III pkt. 4 SIWZ. 9) Zasady składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP: 6) Dokumenty wskazujące na postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt ustawy Pzp: a) aktualna informacja (o osobie) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz pkt ustawy Pzp., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego (o podmiocie zbiorowym) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp., wystawianą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, wskazującą na brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 8) Inne dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu: a) dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. b) w sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w Części III pkt. 4 SIWZ. 9) Zasady składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP: 12 / 26

13 a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części III pkt. 3 ppkt. 4) lit. a), ppkt. 5) lit. a), lit. b), SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 24 b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części III pkt. 3 ppkt. 6) lit. a), lit. b) SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp., wystawione nie wcześniej niż 6 a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części III pkt. 3 ppkt. 4) lit. a), ppkt. 5) lit. a), lit. b), SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 24 b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części III pkt. 3 ppkt. 6) lit. a), lit. b) SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp., wystawione nie wcześniej niż 6 13 / 26

14 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 10) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Zasady składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 10) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Zasady składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego mogą łącznie spełniać publicznego mogą łącznie spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. ustawy Pzp. 2) Każdy z Wykonawców wspólnie 2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego sam musi zamówienia publicznego sam musi wykazać wykazać powodu niespełnienia warunków powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 oraz w określonych w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. 3) Wykonawcy, którzy wspólnie 3) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiajązamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoo udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia albo do reprezentowania i zawarcia 14 / 26

15 umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum). 4) W przypadku złożenia oferty wspólnej, w formularzu oferty pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje. 5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 1.1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: W zakresie Zadania nr 1 i 2: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na obsłudze technicznej (serwisowanie i naprawa mechaniczna) flot samochodowych (taborów samochodowych) liczących łącznie min. 50 samochodów. Pod pojęciem flota samochodowa (tabor samochodowy) Zamawiający rozumnie zespół pojazdów samochodowych, użytkowanych w ramach jednego podmiotu (przedsiębiorstwo, firma, instytucja itp.) Pod pojęciem jedna usługa Zamawiający rozumie jedną zrealizowaną umowę. umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum). 4) W przypadku złożenia oferty wspólnej, w formularzu oferty pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje. 5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 1.1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: W zakresie Zadania nr 1 i 2: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na obsłudze technicznej (serwisowanie i naprawa mechaniczna) flot samochodowych (taborów samochodowych) liczących łącznie min. 50 samochodów. Pod pojęciem flota samochodowa (tabor samochodowy) Zamawiający rozumnie zespół pojazdów samochodowych, użytkowanych w ramach jednego podmiotu (przedsiębiorstwo, firma, instytucja itp.) Pod pojęciem jedna usługa Zamawiający rozumie jedną zrealizowaną umowę. 15 / 26

16 Wykonawca wykaże spełnienie ww. warunku w opisanym zakresie, bez względu na to na ile zadań zostanie złożona oferta. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: W zakresie Zadania nr 1: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje warsztatem/stacją obsługi wyposażonym w minimum: osiem stanowisk wyposażonych w podnośniki elektryczne lub/i hydrauliczne, o udźwigu min. 2,5 T lub/i kanał(-y) wyposażone w dźwignik hydrauliczny o udźwigu min 2,5 T przystosowanych do obsługi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 T, rozstawie osi do 4,0 m, długości całkowitej do 6,0 m, wysokości do 3,0 m, komputer diagnostyczny z oprogramowaniem, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 24 dwa stanowiska do wykonywania napraw kół pojazdu oraz wymiany sezonowej ogumienia, wyposażonymi w montażownię, wyważarkę, oprzyrządowanie do ustawiania geometrii pojazdu, urządzenie specjalistyczne do obsługi i naprawy klimatyzacji, regały przystosowane do przechowywania opon lub kół uniemożliwiające odkształcanie się boków i czoła opon, mogące przechować łącznie min 604 szt. opon lub kół. stanowiskiem wyposażonym w niezbędne urządzenia do mycia ciśnieniowego gorącą wodą karoserii i podwozia pojazdu oraz do czyszczenia wnętrza pojazdu lub myjnią wyposażoną w niezbędne urządzenia Wykonawca wykaże spełnienie ww. warunku w opisanym zakresie, bez względu na to na ile zadań zostanie złożona oferta. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: W zakresie Zadania nr 1: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje warsztatem/stacją obsługi wyposażonym w minimum: osiem stanowisk wyposażonych w podnośniki elektryczne lub/i hydrauliczne, o udźwigu min. 2,5 T lub/i kanał(-y) wyposażone w dźwignik hydrauliczny o udźwigu min 2,5 T przystosowanych do obsługi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 T, rozstawie osi do 4,0 m, długości całkowitej do 6,0 m, wysokości do 3,0 m, komputer diagnostyczny z oprogramowaniem, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 24 dwa stanowiska do wykonywania napraw kół pojazdu oraz wymiany sezonowej ogumienia, wyposażonymi w montażownię, wyważarkę, oprzyrządowanie do ustawiania geometrii pojazdu, urządzenie specjalistyczne do obsługi i naprawy klimatyzacji, regały przystosowane do przechowywania opon lub kół uniemożliwiające odkształcanie się boków i czoła opon, mogące przechować łącznie min 604 szt. opon lub kół. stanowiskiem wyposażonym w niezbędne urządzenia do mycia ciśnieniowego gorącą wodą karoserii i podwozia pojazdu oraz do czyszczenia wnętrza pojazdu lub myjnią wyposażoną w niezbędne urządzenia 16 / 26

17 do mycia ciśnieniowego gorącą wodą karoserii i podwozia pojazdu oraz do czyszczenia wnętrza pojazdu znajdującą się na terenie warsztatu/ stacji obsługi.lub w bezpośrednim sąsiedztwie. pięcioma osobami (pracownikami) posiadającymi kwalifikacje zawodowe w specjalności związanej z naprawami samochodów oraz mogącymi wykazać się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie naprawy samochodów. W zakresie Zadania nr 2: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje warsztatem/stacją obsługi wyposażonym w minimum: pięć stanowisk wyposażonymi w podnośniki elektryczne lub/i hydrauliczne, o udźwigu min. 2,5 T lub/i kanał(-y) wyposażone w dźwignik hydrauliczny o udźwigu min 2,5 T przystosowanych do obsługi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 T, rozstawie osi do 4,0 m, długości całkowitej do 6,0 m, wysokości do 3,0 m, komputer diagnostyczny z oprogramowaniem, dwa stanowiskami do wykonywania napraw kół pojazdu oraz wymiany sezonowej ogumienia, wyposażonymi w montażownię, wyważarkę, oprzyrządowanie do ustawiania geometrii pojazdu, urządzenie specjalistyczne do obsługi i naprawy klimatyzacji, regały przystosowane do przechowywania opon lub kół uniemożliwiające odkształcanie się boków i czoła opon, mogące przechować łącznie min 604 szt. opon lub kół. stanowiskiem wyposażonym w niezbędne urządzenia do mycia do mycia ciśnieniowego gorącą wodą karoserii i podwozia pojazdu oraz do czyszczenia wnętrza pojazdu znajdującą się na terenie warsztatu/ stacji obsługi.lub w bezpośrednim sąsiedztwie. pięcioma osobami (pracownikami) posiadającymi kwalifikacje zawodowe w specjalności związanej z naprawami samochodów oraz mogącymi wykazać się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie naprawy samochodów. W zakresie Zadania nr 2: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje warsztatem/stacją obsługi wyposażonym w minimum: pięć stanowisk wyposażonymi w podnośniki elektryczne lub/i hydrauliczne, o udźwigu min. 2,5 T lub/i kanał(-y) wyposażone w dźwignik hydrauliczny o udźwigu min 2,5 T przystosowanych do obsługi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 T, rozstawie osi do 4,0 m, długości całkowitej do 6,0 m, wysokości do 3,0 m, komputer diagnostyczny z oprogramowaniem, dwa stanowiskami do wykonywania napraw kół pojazdu oraz wymiany sezonowej ogumienia, wyposażonymi w montażownię, wyważarkę, oprzyrządowanie do ustawiania geometrii pojazdu, urządzenie specjalistyczne do obsługi i naprawy klimatyzacji, regały przystosowane do przechowywania opon lub kół uniemożliwiające odkształcanie się boków i czoła opon, mogące przechować łącznie min 428 szt. opon lub kół. stanowiskiem wyposażonym w niezbędne urządzenia do mycia 17 / 26

18 ciśnieniowego gorącą wodą karoserii ciśnieniowego gorącą wodą karoserii i i podwozia pojazdu oraz do podwozia pojazdu oraz do czyszczenia wnętrza pojazdu lub czyszczenia wnętrza pojazdu lub myjnią wyposażoną w niezbędne myjnią wyposażoną w niezbędne urządzenia urządzenia do mycia ciśnieniowego gorącą do mycia ciśnieniowego gorącą wodą karoserii i podwozia pojazdu wodą karoserii i podwozia pojazdu oraz do czyszczenia wnętrza oraz do czyszczenia wnętrza pojazdu pojazdu znajdującą się na terenie warsztatu/ znajdującą się na terenie warsztatu/ stacji obsługi.lub w bezpośrednim stacji obsługi.lub w bezpośrednim sąsiedztwie. sąsiedztwie. czterema osobami (pracownikami) czterema osobami (pracownikami) posiadającymi kwalifikacje posiadającymi kwalifikacje zawodowe w specjalności związanej zawodowe w specjalności związanej z z naprawami samochodów oraz naprawami samochodów oraz mogącymi wykazać się minimum 3 mogącymi wykazać się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym letnim doświadczeniem zawodowym w w zakresie naprawy samochodów. zakresie naprawy samochodów. 4) sytuacji ekonomicznej i 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: finansowej: Zamawiający uzna ww. warunek za Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony poprzez złożenie przez spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia według Wykonawcę oświadczenia według załączonego do SIWZ wzoru. załączonego do SIWZ wzoru Ponadto o udzielenie 1.2. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 postępowania na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp. ust. ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany 1.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków wykazać spełnienie warunków udziału udziału w postępowaniu nie później niż na w postępowaniu nie później niż na dzień składania ofert. dzień składania ofert. 2. Opis sposobu dokonywania oceny 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału spełniania warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu Ocena spełniania warunków udziału Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o oświadczenia spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania spełniania warunków udziału w postępowaniu. warunków udziału w postępowaniu. 3. Dokumenty wymagane w 3. Dokumenty wymagane w postępowaniu postępowaniu 18 / 26

19 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VIII pkt.1 oraz formie określonej w Części VII SIWZ: 1) Ofertę o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 24 2) W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Części III pkt 1 ppkt ) SIWZ. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są poświadczenia. c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VIII pkt.1 oraz formie określonej w Części VII SIWZ: 1) Ofertę o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 24 2) W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Części III pkt 1 ppkt ) SIWZ. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są poświadczenia. c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 19 / 26

20 Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ i wpisać w nim zakres odpowiedni do wybranej części (zadania) zamówienia. d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ i wpisać w nim zakres odpowiedni do wybranej części (zadania) zamówienia. e) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ i wpisać w nim zakres odpowiedni do wybranej części (zadania) zamówienia. d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ i wpisać w nim zakres odpowiedni do wybranej części (zadania) zamówienia. e) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne 20 / 26

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265385-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Olsztyn: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2014/S 061-104267

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo