Szkolenie i licencjonowanie personelu obsługi technicznej statków powietrznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie i licencjonowanie personelu obsługi technicznej statków powietrznych"

Transkrypt

1 Szkolenie i licencjonowanie personelu obsługi technicznej statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Warszawa, r. Tomasz Grzegorczyk, Naczelnik Inspektoratu Licencjonowania Personelu Technicznego

2 Wprowadzenie Unijny system zapewniania bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym polega m. in. na konieczności spełnienia wysokich, ujednoliconych wymagań stawianych wszystkim podmiotom zaangaŝowanym w zarobkowy przewóz lotniczy. Ich spełnienie potwierdzane jest posiadaniem certyfikatu lub licencji: - Organizacja projektująca Certyfikat DOA (Part-21) - Organizacja produkująca Certyfikat POA (Part-21) - Przewoźnik - Certyfikat AOC przewoźnika lotniczego (EU OPS) - Piloci Licencja pilota zawodowego zgodnie z Part- FCL - Organizacja Zarządzania ciągłą zdatnością do lotu SP Certyfikat Part-M/G - Organizacje obsługowe Certyfikat Part Personel poświadczający obsługę Licencja Part-66 - Organizacje szkolenia mechaników obsługi Certyfikat Part-147

3 Podstawy prawne Unijne wymagania dotyczące zapewnienia ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, a takŝe wymagania stawiane lotniczym organizacjom obsługowym i personelowi poświadczającemu zatrudnionemu w nich, zawarte są w kilku aktach prawnych róŝnej rangi. Rozporządzenia Parlamentu, Rady oraz Komisji EU obowiązują we wszystkich krajach EU, z mocą prawną większą od mocy prawa krajowego.

4 Rozporządzenie podstawowe Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 216/2008 (basic regulation) w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego Rozporządzenie komisji (Commission Regulation) 2042/2003 (Komisja Europejska) z 4 Aneksami (Part M; Part 145; Part 66; Part 147) (implementing rule) w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i urządzeń, a takŝe w sprawie zatwierdzania organizacji i personelu wykonujących takie zadania Decyzja Dyrektora wykonawczego Agencji Nr 2003/19/RM inaczej: Mat. pomocnicze i wyjaśniające - AMC + GM do rozporządzenia 2042 z 7 załącznikami (ED of the EASA Decision No 2003/19/RM) z późniejszymi zmianami w sprawie akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań i wytycznych do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie

5 Artykuł 5 Rozporządzenia Komisji No 2042/2003 : 1.Personel poświadczający obsługę techniczną statków powietrznych musi posiadać kwalifikacje zgodne z przepisami Załącznika III do Rozp. 2042/2003 (Part 66) Personel upowaŝniony przez Organizację do poświadczania obsługi technicznej SP musi posiadać LICENCJĘ Part 66 odpowiedniej kategorii, wydaną przez właściwy Nadzór.

6 Art. 6 Rozporządzenia Nr (WE) 2042/2003 : 1.Organizacje zajmujące się szkoleniem personelu określonego w Art.5 muszą być zatwierdzone zgodnie z Załącznikiem IV (Part- 147). Zakres zatwierdzenia obejmuje: a) Prowadzenie zatwierdzonych szkoleń z wiedzy teoretycznej; i/lub b) Prowadzenie szkoleń na typ; i c) Przeprowadzanie egzaminów; i d) Wydawanie zaświadczeń o odbyciu szkolenia 6

7 KaŜda organizacja obsługowa musi zatrudnić odpowiednią do zakresu planowych prac ilość personelu wykwalifikowanego z licencją wydaną przez Krajowy Nadzór Lotniczy w Polsce Urząd Lotnictwa Cywilnego

8 Posiadanie licencji oznacza spełnienie określonych (bardzo wysokich) wymagań zapisanych w przepisach europejskich w zakresie: - wiedzy teoretycznej techniczno-lotniczej, - praktyki ogólno-lotniczej, - szkolenia teoretycznego i praktyki na danym typie statku powietrznego. Posiadanie licencji to przepustka do grupy tzw. personelu poświadczającego w lotniczej organizacji obsługowej, czyli grupy personelu technicznego, który dana organizacja obdarza najwyŝszym zaufaniem i najlepiej wynagradza.

9 Licencję mechanika obsługi technicznej SP Part-66 moŝna uzyskać: a. Poprzez konwersję posiadanej licencji ICAO (wniosek na druku ULC Form 19) b. Poprzez spełnienie wymagań Part-66 (wniosek na druku EASA Form 19) Informacja o wymaganiach oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej ULC (www.ulc.gov.pl; zakładka: Personel Lotniczy/ Szkolenie i licencjonowanie personelu technicznego)

10 Kategorie licencji obsługowych wg PART66 A Mechanik obsługi liniowej B1 Technik mechanik lotniczy B2 Technik - awionik C InŜynier obsługi (bazowej) Rodzaj poświadczanej obsługi Prosta, planowa obsługa liniowa i usuwanie prostych usterek w granicach zadań wyszczególnionych w upowaŝnieniu. Prace wykonane osobiście w organizacji Part 145. Obsługa techniczna struktury statku powietrznego, zespołu napędowego oraz systemów mechanicznych i elektrycznych, a takŝe wymiana bloków awionicznych w ramach obsługi liniowej, wymagających prostych testów dla sprawdzenia poprawności ich działania. Kategoria B1 automatycznie obejmuje właściwą podkategorię A. Obsługa techniczna systemów awionicznych oraz systemów elektrycznych. (poświadczanie prostej, planowej obsługi liniowej moŝliwe w przypadku posiadania licencji kat A) Bazowa (hangarowa) obsługa techniczna całego statku powietrznego w organizacji Part 145.

11 Kwalifikacje praktyka jako B1 lub B2 szkolenie zadaniowe praktyka Teoretyczne i praktyczne szkolenie na typ praktyka (3 lub 5 lat) Teoretyczne i praktyczne szkolenie na typ praktyka Teoretyczne szkolenie na typ (I-sze na poziomie B1/B2 następne - familiarisation praktyka wiedza techn.- lotnicza wiedza techn.- lotnicza wiedza techn.- lotnicza dyplom inŝyniera Kategoria Kategoria Kategoria C Kategoria C A B1 lub B2 (poprzez B1 lub B2) akademicka

12 66.A.25 Wymagania z zakresu wiedzy ogólno-lotniczej Składający wniosek o licencję na obsługę techniczną statku powietrznego lub o dodanie kategorii lub podkategorii do licencji musi wykazać, w drodze egzaminu, wymagany poziom wiedzy z modułów tematycznych wiedzy ogólnolotniczej, zgodnie z Dodatkiem I do Part-66.

13 66.A.25 Wymagania z zakresu wiedzy ogólno-lotniczej Niezbędną wiedzę wnioskujący moŝe zdobyć na wiele sposobów: - poprzez samokształcenie - poprzez naukę w dowolnej szkole średniej lub wyŝszej - poprzez naukę w dowolnym ośrodku szkolenia lotniczego - poprzez naukę w organizacji szkoleniowej Part 147 Wymagany egzamin moŝe być przeprowadzany przez: - Odpowiednio zatwierdzoną organizację szkoleniową Part147 - Kompetentne Władze lotnicze

14 66.A.25 Wymagania z zakresu wiedzy ogólno-lotniczej W Załączniku 1 do Part 66 opisano zakres oraz poziom wiedzy ogólno-lotniczej niezbędnej w celu uzyskania licencji określonej kategorii. Załącznik ten wyróŝnia 17 modułów tematycznych ( przedmiotów technicznych) oraz 3 poziomy wiedzy: Poziom 1 - zapoznawczy Poziom 2 wiedza ogólna teoretyczna i praktyczna z wymaganego modułu Poziom 3 wiedza szczegółowa z danego modułu

15 Numer 1 Matematyka 2 Fizyka 3 Elektrotechnika 4 Elektronika Modularyzacja Nazwa modułu (przedmiotu) 5 Technika cyfrowa i elektroniczne zobrazowanie informacji 6 Materiałoznawstwo i elementy konstrukcyjne 7 Obsługa techniczna sprzętu lotniczego 8 Podstawy aerodynamiki 9 Czynniki ludzkie w obsłudze technicznej SP 10 Przepisy lotnicze 11 Aerodynamika, struktura i systemy samolotów (A1, A2, B1.1, B1.2) 12 Aerodynamika, struktura i systemy śmigłowców (A3, A4, B1.3, B1.4) 13 Aerodynamika, struktura i systemy statków powietrznych (tylko B2) 14 Lotniczy zespół napędowy (tylko B2) 15 Lotnicze silniki turbinowe (A1, A3, B1.1, B1.3) 16 Lotnicze silniki tłokowe (A2, A4, B1.2, B1.4) 17 Śmigła (A1, A2, B1.1, B1.2)

16 Modularyzacja Moduły (przedmioty) Samolot A lub B1 z: Śmigłowiec A lub B1 z: B2 Silnik(-i) turbinowy(-e) Silnik(-i) tłokowy(-e) Silnik(-i) turbinowy(-e) Silnik(-i) tłokowy(-e) Awionika 1 X X X X X 2 X X X X X 3 X X X X X 4 X X X X X 5 X X X X X 6 X X X X X 7 X X X X X 8 X X X X X 9 X X X X X 10 X X X X X 11 X X 12 X X 13 X 14 X 15 X X 16 X X 17 X X

17 66.A.25 Wymagania z zakresu wiedzy ogólno-lotniczej Minimalny czas trwania szkolenia podstawowego zgodnie z Załącznikiem 1 do Part-147 Kurs podstawowy Czas trwania (w godzinach) Współczynnik szkolenia teoretycznego (w %) A A A A B B B B B (ma być wkrótce 2000) 50-60

18 Wymagane przez Part-66 ilości pytań testowych w poszczególnych Modułach Lp Moduł Liczba pytań testowych B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B2 1 Matematyka Fizyka Elektrotechnika Elektronika Technika cyfrowa Materiały i wyroby Standardy obsługowe Podstawy aerodynamiki Czynniki ludzkie Prawo i przepisy lotnicze a Aerodynamika, konstrukcja i systemy samolotów turbinowych b Aerodynamika, konstrukcja i systemy samolotów tłokowych Aerodynamika, konstrukcja i systemy śmigłowców Aerodynamika, konstrukcja i systemy statków powietrznych Napędy lotnicze Lotnicze silniki turbinowe Lotnicze silniki tłokowe Śmigła RAZEM

19 Przepisy unijne nie określają podziału ilości godzin na poszczególne moduły. EASA sugeruje podział proporcjonalny do ilości pytań.

20 Sugerowany podział godzin wykładowych na poszczególne moduły: Lp Moduł Liczba pytań testowych B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B2 1 Matematyka Fizyka Elektrotechnika Elektronika Technika cyfrowa Materiały i wyroby Standardy obsługowe Podstawy aerodynamiki Czynniki ludzkie Prawo i przepisy lotnicze a Aerodynamika, konstrukcja i systemy samolotów turbinowych b Aerodynamika, konstrukcja i systemy samolotów tłokowych Aerodynamika, konstrukcja i systemy śmigłowców Aerodynamika, konstrukcja i systemy statków powietrznych Napędy lotnicze Lotnicze silniki turbinowe Lotnicze silniki tłokowe Śmigła RAZEM

21 Orientacyjne rozliczenie czasu trwania kursu na B1.1 Wymagane 2400 godzin 60 min. odpowiada 3200 jedn. lekcyjnym 45 minutowym. Przy załoŝeniu 50% współczynnika szkolenia teoretycznego 3200 j.l. rozkłada się na: j.l. teorii (wykład) j.l. zajęć praktycznych (laboratoria, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia obsługowe), z czego min.30% (=480 j.l. = 360 godzin 60min. = 45 dni rob. 8 godz.- wymagana praktyka obsługowa) Pełne szkolenie na B1.1 wymaga przeprowadzenia: - ok jedn. lekc. 45 minutowych wykładów (teoria) - ok jedn. lekc. 45 minutowych zajęć praktycznych laborat. (w szkole) - ok. 45 dni (8 godz.) praktyki obsługowej w Organizacji Obsługowej - 13 egzaminów testowych z wymaganych modułów

22 Orientacyjne rozliczenie czasu trwania kursu na B2 Wymagane 2000 godzin 60 min. odpowiada 2670 jedn. lekcyjnym 45 minutowym. Przy załoŝeniu 50% współczynnika szkolenia teoretycznego 2670 j.l. rozkłada się na: j.l. teorii (wykład) j.l. zajęć praktycznych (laboratoria, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia obsługowe), z czego min.30% (=400 j.l. = 300 godzin 60min. = 37 dni rob. 8 godz.- wymagana praktyka obsługowa) Pełne szkolenie na B2 wymaga przeprowadzenia: - ok jedn. lekc. 45 minutowych wykładów (teoria) - ok. 936 jedn. lekc. 45 minutowych zajęć praktycznych laborat. (w szkole) - ok. 37 dni (8 godz.) praktyki obsługowej w Organizacji Obsługowej - 12 egzaminów testowych z wymaganych modułów

23 UZNAWANIE WIEDZY W zamian za egzaminy, Nadzór Lotniczy moŝe w oparciu o załączone do wniosku świadectwa, uznać wiedzę nabytą w szkole lub na uczelni (zgodnie z: 66.A.25 (b), 66.B.400 i 66.B.405) Zgodnie z 66.B.400 bazą do uznania wiedzy jest tzw. Raport Uznawania Wiedzy przygotowany i zatwierdzony przez Nadzór Lotniczy. Zgodnie z przepisami mamy prawo do uznania wiedzy tylko w przypadku dostępu do mocnych i weryfikowalnych dowodów pokrywania się zakresu i poziomu nauczania w szkole/uczelni z Załącznikiem I do Part- 66 Raport ma gwarantować jednakowe traktowanie wszystkich wnioskujących na etapie uznawania wiedzy podstawowej. W dniu roku Prezes ULC zatwierdził 1-sze wydanie Krajowego Raportu Uznania Wiedzy, w dniu wydanie 2-ie.

24 RAPORT UZNANIA WIEDZY Raport został opracowany na podstawie analizy zatwierdzonych przez MEN Podstaw Programowych nauczania w szkołach średnich oraz programów nauczania udostępnionych przez uczelnie wyŝsze. W swojej istocie Raport stanowi tabelę porównującą zakresy i poziomy wiedzy teoretycznej techniczno-lotniczej przekazywanej w szkołach i uczelniach lotniczych z zakresami i poziomami wiedzy wymaganej przez Part-66 dla poszczególnych kategorii licencji.

25 RAPORT UZNANIA WIEDZY Uzyskana wcześniej wiedza i zdane egzaminy np. w lotnictwie wojskowym lub podczas odbywania praktyki/staŝu w róŝnych cywilnych zakładach pracy będą brane pod uwagę tylko wtedy, jeśli właściwy nadzór lotniczy uzna, Ŝe ta nabyta wiedza i zdane egzaminy są ekwiwalentne do wymaganych przez Dodatek 1 do Part 66. (AMC 66.A.25)

26 66.A.30 Wymagania dotyczące doświadczenia (praktyki) Od wnioskującego (po raz pierwszy) wymaga się róŝnych okresów praktyki w zaleŝności od wnioskowanej kategorii, rodzaju i miejsca szkolenia technicznego w przeszłości: Kategoria: A B1.2 B1.4 B2 B1.1 B1.3 Wymagane praktyczne doświadczenie w obsłudze SP pozostającego w eksploatacji Bez szkolenia Uznane szkolenie techniczne Szkolenie ogólnolotnicze w org. Part lata 2 lata 1 rok 5 lat 3 lata 2 lata

27 66.A.30 Wymagania dotyczące doświadczenia (praktyki) Kategoria C Wymagane minimalne doświadczenie jako personel poświadczający lub personel wspomagający (w tym min. 12 miesięcy jako personel wspomagający obsługę hangarową) B1 tłokowy (B1.2 lub B1.4) B1 turbinowy (B1.1 lub B1.3) 5 lat DuŜe SP B1 turbinowy (B1.1 lub B1.3) 3 lata B2 3 lata Inne SP ŚcieŜka akademicka 3 lata 3 lata praktyki w środowisku obsługi technicznej cywilnego statku powietrznego przy reprezentatywnym zespole prac bezpośrednio związanych z obsługą techniczną statku powietrznego, w tym - 6 miesięcy obserwacji zadań bazowej obsługi technicznej.

28 Warunki uzyskania Certyfikatu Part147 przez Uczelnię/Szkołę: - dostosowanie programów nauczania do sylabusów modułów, - zagwarantowanie odbycia praktyki w Organizacji Obsługowej (min.480 jednostek lekcyjnych), - opracowanie Bazy pytań, - spełnienie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych przez kadrę dydaktyczną, - przygotowanie procedur (MTOE). - złoŝenie wniosku

29 Problemy i zagroŝenia: - dany moduł moŝna realizować w kilku przedmiotach szkolnych/akademickich ale nie moŝna dzielić egzaminu; - po uzyskaniu certyfikatu pojawiają się dodatkowe wymagania dla uczniów/studentów: praktyka + egzaminy tylko na zasadach dobrowolności; - przy pisaniu programów nauczania naleŝy pamiętać o przeliczaniu czasu z pełnych godzin na jednostki lekcyjne; - Niewystarczająca ilość godzin w 4 letnim technikum, przy uwzględnieniu przedmiotów ogólnych; - NiemoŜliwe do pogodzenia wymagania związane z koniecznością przygotowania do matury i egzaminu zawodowego

30 SYTUACJA W TECHNIKACH LOTNICZYCH - sumaryczne ilości godzin na realizację szkolenia wynoszą 2400 pełnych godzin (3200 jedn. lekcyjnych 45 min.) na B1 i B2 w Technikach (chyba) za mało!!! - Part-66 nie określa ilości godzin w poszczególnych modułach moŝna przyjąć proporcjonalnie do ilości pytań - brak Certyfikatu skutkuje wymaganiem dłuŝszej o rok praktyki!!! - brak podręczników - konieczność opracowania Bazy Pytań

31 Im lepiej będą dopasowane programy nauczania w szkołach średnich technicznych (technikach lotniczych) oraz wyŝszych do sylabusów modułów podanych w Załączniku 1 do Part-66, tym mniej egzaminów będą musieli zdawać ich absolwenci starający się o licencję Part-66.

32 Pełny tekst wymagań dla wnioskujących o licencję Part-66 zawiera Załącznik III do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposaŝenia, a takŝe w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangaŝowanym w takie zadania. Tzw. akceptowalne sposoby spełnienia powyŝszych wymagań (AMC) oraz dodatkowe materiały (GM) zawierają Załączniki IV i V do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA Nr 2003/19/RM z dnia 28 listopada 2003 roku

33 Pełny tekst wymagań dla wnioskujących o certyfikat Part-147 zawiera Załącznik IV do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposaŝenia, a takŝe w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangaŝowanym w takie zadania. Tzw. akceptowalne sposoby spełnienia powyŝszych wymagań (AMC) oraz dodatkowe materiały (GM) zawierają Załączniki VI i VII do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA Nr 2003/19/RM z dnia 28 listopada 2003 roku

34 Zatwierdzone organizacje szkoleniowe: Nazwa Organizacji Adres Organizacji Numer Certyfikatu Instytut Techniki Lotniczej Wydział Mechatroniki Wojskowa Akademia Techniczna Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Ośrodek Szkolenia Lotniczego MTO ul. Kaliskiego Warszawa PL Al. Lotników Polskich 1, Świdnik PL Polskie Zakłady Lotnicze Sp.z o.o. Ośrodek Szkolenia Lotniczego MTO ul. Wojska Polskiego 3 Ośrodek Szkolenia Lotniczego MTO Mielec PL Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Dział Szkolenia Personelu Technicznego Ośrodek Szkolenia Lotniczego Royal-Star Aero Organizacja Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej Politechnika Rzeszowska WBMiL/OKL ul. 17 Stycznia Warszawa PL ul. Kosmonautów Lotnisko Mielec PL Al.. Powstańców Warszawy Rzeszów PL

35 Uczelnie wyŝsze: Lp WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki Instytut Techniki Lotniczej NAZWA UCZELNI POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASZEWICZA, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa WYśSZA SZKOŁA ŚRODOWISKA Lotnictwo i Kosmonautyka POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Mechaniczny 6 WYśSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE 7 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE

36 Technika lotnicze: Lp. NAZWA SZKOŁY 1 Technikum Lotnicze w Zamościu 2 Europejskie Technikum Lotnicze SIMP w Warszawie 3 4 Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku Warszawskie Technikum Lotnicze im. Bohaterów Narwiku Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie Europejskie Technikum Lotnicze 5 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy 6 Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. W. Andersa w Rzeszowie 7 Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Technikum Nr 3 w Mielcu 8 Technikum Nr 1 w Świdniku 9 Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie 10 Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. Projekt z dnia.. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009

Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 Dariusz Starkowski Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 WSTĘP Bezpośredni wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych (stan prawny aktualny na sierpień 2014 r.) 1. Wstęp...(str. 3) 2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 Bożena Nadolna STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I ZASADY ICH AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.155 2015.05.18 zm. Dz.U.2015.541 art. 5 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO Warszawa 2004 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org.

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org. PROGRAM BEZPIECZNI DLA ŚRODOWISKA Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjęto działania zmierzające do stworzenia s i wprowadzenia w praktyce programu

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2)

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Dziennik Ustaw Nr 30 2330 Poz. 151 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r.

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. mgr inż. Barbara Kutkowska doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo