Szkolenie i licencjonowanie personelu obsługi technicznej statków powietrznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie i licencjonowanie personelu obsługi technicznej statków powietrznych"

Transkrypt

1 Szkolenie i licencjonowanie personelu obsługi technicznej statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Warszawa, r. Tomasz Grzegorczyk, Naczelnik Inspektoratu Licencjonowania Personelu Technicznego

2 Wprowadzenie Unijny system zapewniania bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym polega m. in. na konieczności spełnienia wysokich, ujednoliconych wymagań stawianych wszystkim podmiotom zaangaŝowanym w zarobkowy przewóz lotniczy. Ich spełnienie potwierdzane jest posiadaniem certyfikatu lub licencji: - Organizacja projektująca Certyfikat DOA (Part-21) - Organizacja produkująca Certyfikat POA (Part-21) - Przewoźnik - Certyfikat AOC przewoźnika lotniczego (EU OPS) - Piloci Licencja pilota zawodowego zgodnie z Part- FCL - Organizacja Zarządzania ciągłą zdatnością do lotu SP Certyfikat Part-M/G - Organizacje obsługowe Certyfikat Part Personel poświadczający obsługę Licencja Part-66 - Organizacje szkolenia mechaników obsługi Certyfikat Part-147

3 Podstawy prawne Unijne wymagania dotyczące zapewnienia ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, a takŝe wymagania stawiane lotniczym organizacjom obsługowym i personelowi poświadczającemu zatrudnionemu w nich, zawarte są w kilku aktach prawnych róŝnej rangi. Rozporządzenia Parlamentu, Rady oraz Komisji EU obowiązują we wszystkich krajach EU, z mocą prawną większą od mocy prawa krajowego.

4 Rozporządzenie podstawowe Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 216/2008 (basic regulation) w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego Rozporządzenie komisji (Commission Regulation) 2042/2003 (Komisja Europejska) z 4 Aneksami (Part M; Part 145; Part 66; Part 147) (implementing rule) w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i urządzeń, a takŝe w sprawie zatwierdzania organizacji i personelu wykonujących takie zadania Decyzja Dyrektora wykonawczego Agencji Nr 2003/19/RM inaczej: Mat. pomocnicze i wyjaśniające - AMC + GM do rozporządzenia 2042 z 7 załącznikami (ED of the EASA Decision No 2003/19/RM) z późniejszymi zmianami w sprawie akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań i wytycznych do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie

5 Artykuł 5 Rozporządzenia Komisji No 2042/2003 : 1.Personel poświadczający obsługę techniczną statków powietrznych musi posiadać kwalifikacje zgodne z przepisami Załącznika III do Rozp. 2042/2003 (Part 66) Personel upowaŝniony przez Organizację do poświadczania obsługi technicznej SP musi posiadać LICENCJĘ Part 66 odpowiedniej kategorii, wydaną przez właściwy Nadzór.

6 Art. 6 Rozporządzenia Nr (WE) 2042/2003 : 1.Organizacje zajmujące się szkoleniem personelu określonego w Art.5 muszą być zatwierdzone zgodnie z Załącznikiem IV (Part- 147). Zakres zatwierdzenia obejmuje: a) Prowadzenie zatwierdzonych szkoleń z wiedzy teoretycznej; i/lub b) Prowadzenie szkoleń na typ; i c) Przeprowadzanie egzaminów; i d) Wydawanie zaświadczeń o odbyciu szkolenia 6

7 KaŜda organizacja obsługowa musi zatrudnić odpowiednią do zakresu planowych prac ilość personelu wykwalifikowanego z licencją wydaną przez Krajowy Nadzór Lotniczy w Polsce Urząd Lotnictwa Cywilnego

8 Posiadanie licencji oznacza spełnienie określonych (bardzo wysokich) wymagań zapisanych w przepisach europejskich w zakresie: - wiedzy teoretycznej techniczno-lotniczej, - praktyki ogólno-lotniczej, - szkolenia teoretycznego i praktyki na danym typie statku powietrznego. Posiadanie licencji to przepustka do grupy tzw. personelu poświadczającego w lotniczej organizacji obsługowej, czyli grupy personelu technicznego, który dana organizacja obdarza najwyŝszym zaufaniem i najlepiej wynagradza.

9 Licencję mechanika obsługi technicznej SP Part-66 moŝna uzyskać: a. Poprzez konwersję posiadanej licencji ICAO (wniosek na druku ULC Form 19) b. Poprzez spełnienie wymagań Part-66 (wniosek na druku EASA Form 19) Informacja o wymaganiach oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej ULC (www.ulc.gov.pl; zakładka: Personel Lotniczy/ Szkolenie i licencjonowanie personelu technicznego)

10 Kategorie licencji obsługowych wg PART66 A Mechanik obsługi liniowej B1 Technik mechanik lotniczy B2 Technik - awionik C InŜynier obsługi (bazowej) Rodzaj poświadczanej obsługi Prosta, planowa obsługa liniowa i usuwanie prostych usterek w granicach zadań wyszczególnionych w upowaŝnieniu. Prace wykonane osobiście w organizacji Part 145. Obsługa techniczna struktury statku powietrznego, zespołu napędowego oraz systemów mechanicznych i elektrycznych, a takŝe wymiana bloków awionicznych w ramach obsługi liniowej, wymagających prostych testów dla sprawdzenia poprawności ich działania. Kategoria B1 automatycznie obejmuje właściwą podkategorię A. Obsługa techniczna systemów awionicznych oraz systemów elektrycznych. (poświadczanie prostej, planowej obsługi liniowej moŝliwe w przypadku posiadania licencji kat A) Bazowa (hangarowa) obsługa techniczna całego statku powietrznego w organizacji Part 145.

11 Kwalifikacje praktyka jako B1 lub B2 szkolenie zadaniowe praktyka Teoretyczne i praktyczne szkolenie na typ praktyka (3 lub 5 lat) Teoretyczne i praktyczne szkolenie na typ praktyka Teoretyczne szkolenie na typ (I-sze na poziomie B1/B2 następne - familiarisation praktyka wiedza techn.- lotnicza wiedza techn.- lotnicza wiedza techn.- lotnicza dyplom inŝyniera Kategoria Kategoria Kategoria C Kategoria C A B1 lub B2 (poprzez B1 lub B2) akademicka

12 66.A.25 Wymagania z zakresu wiedzy ogólno-lotniczej Składający wniosek o licencję na obsługę techniczną statku powietrznego lub o dodanie kategorii lub podkategorii do licencji musi wykazać, w drodze egzaminu, wymagany poziom wiedzy z modułów tematycznych wiedzy ogólnolotniczej, zgodnie z Dodatkiem I do Part-66.

13 66.A.25 Wymagania z zakresu wiedzy ogólno-lotniczej Niezbędną wiedzę wnioskujący moŝe zdobyć na wiele sposobów: - poprzez samokształcenie - poprzez naukę w dowolnej szkole średniej lub wyŝszej - poprzez naukę w dowolnym ośrodku szkolenia lotniczego - poprzez naukę w organizacji szkoleniowej Part 147 Wymagany egzamin moŝe być przeprowadzany przez: - Odpowiednio zatwierdzoną organizację szkoleniową Part147 - Kompetentne Władze lotnicze

14 66.A.25 Wymagania z zakresu wiedzy ogólno-lotniczej W Załączniku 1 do Part 66 opisano zakres oraz poziom wiedzy ogólno-lotniczej niezbędnej w celu uzyskania licencji określonej kategorii. Załącznik ten wyróŝnia 17 modułów tematycznych ( przedmiotów technicznych) oraz 3 poziomy wiedzy: Poziom 1 - zapoznawczy Poziom 2 wiedza ogólna teoretyczna i praktyczna z wymaganego modułu Poziom 3 wiedza szczegółowa z danego modułu

15 Numer 1 Matematyka 2 Fizyka 3 Elektrotechnika 4 Elektronika Modularyzacja Nazwa modułu (przedmiotu) 5 Technika cyfrowa i elektroniczne zobrazowanie informacji 6 Materiałoznawstwo i elementy konstrukcyjne 7 Obsługa techniczna sprzętu lotniczego 8 Podstawy aerodynamiki 9 Czynniki ludzkie w obsłudze technicznej SP 10 Przepisy lotnicze 11 Aerodynamika, struktura i systemy samolotów (A1, A2, B1.1, B1.2) 12 Aerodynamika, struktura i systemy śmigłowców (A3, A4, B1.3, B1.4) 13 Aerodynamika, struktura i systemy statków powietrznych (tylko B2) 14 Lotniczy zespół napędowy (tylko B2) 15 Lotnicze silniki turbinowe (A1, A3, B1.1, B1.3) 16 Lotnicze silniki tłokowe (A2, A4, B1.2, B1.4) 17 Śmigła (A1, A2, B1.1, B1.2)

16 Modularyzacja Moduły (przedmioty) Samolot A lub B1 z: Śmigłowiec A lub B1 z: B2 Silnik(-i) turbinowy(-e) Silnik(-i) tłokowy(-e) Silnik(-i) turbinowy(-e) Silnik(-i) tłokowy(-e) Awionika 1 X X X X X 2 X X X X X 3 X X X X X 4 X X X X X 5 X X X X X 6 X X X X X 7 X X X X X 8 X X X X X 9 X X X X X 10 X X X X X 11 X X 12 X X 13 X 14 X 15 X X 16 X X 17 X X

17 66.A.25 Wymagania z zakresu wiedzy ogólno-lotniczej Minimalny czas trwania szkolenia podstawowego zgodnie z Załącznikiem 1 do Part-147 Kurs podstawowy Czas trwania (w godzinach) Współczynnik szkolenia teoretycznego (w %) A A A A B B B B B (ma być wkrótce 2000) 50-60

18 Wymagane przez Part-66 ilości pytań testowych w poszczególnych Modułach Lp Moduł Liczba pytań testowych B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B2 1 Matematyka Fizyka Elektrotechnika Elektronika Technika cyfrowa Materiały i wyroby Standardy obsługowe Podstawy aerodynamiki Czynniki ludzkie Prawo i przepisy lotnicze a Aerodynamika, konstrukcja i systemy samolotów turbinowych b Aerodynamika, konstrukcja i systemy samolotów tłokowych Aerodynamika, konstrukcja i systemy śmigłowców Aerodynamika, konstrukcja i systemy statków powietrznych Napędy lotnicze Lotnicze silniki turbinowe Lotnicze silniki tłokowe Śmigła RAZEM

19 Przepisy unijne nie określają podziału ilości godzin na poszczególne moduły. EASA sugeruje podział proporcjonalny do ilości pytań.

20 Sugerowany podział godzin wykładowych na poszczególne moduły: Lp Moduł Liczba pytań testowych B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B2 1 Matematyka Fizyka Elektrotechnika Elektronika Technika cyfrowa Materiały i wyroby Standardy obsługowe Podstawy aerodynamiki Czynniki ludzkie Prawo i przepisy lotnicze a Aerodynamika, konstrukcja i systemy samolotów turbinowych b Aerodynamika, konstrukcja i systemy samolotów tłokowych Aerodynamika, konstrukcja i systemy śmigłowców Aerodynamika, konstrukcja i systemy statków powietrznych Napędy lotnicze Lotnicze silniki turbinowe Lotnicze silniki tłokowe Śmigła RAZEM

21 Orientacyjne rozliczenie czasu trwania kursu na B1.1 Wymagane 2400 godzin 60 min. odpowiada 3200 jedn. lekcyjnym 45 minutowym. Przy załoŝeniu 50% współczynnika szkolenia teoretycznego 3200 j.l. rozkłada się na: j.l. teorii (wykład) j.l. zajęć praktycznych (laboratoria, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia obsługowe), z czego min.30% (=480 j.l. = 360 godzin 60min. = 45 dni rob. 8 godz.- wymagana praktyka obsługowa) Pełne szkolenie na B1.1 wymaga przeprowadzenia: - ok jedn. lekc. 45 minutowych wykładów (teoria) - ok jedn. lekc. 45 minutowych zajęć praktycznych laborat. (w szkole) - ok. 45 dni (8 godz.) praktyki obsługowej w Organizacji Obsługowej - 13 egzaminów testowych z wymaganych modułów

22 Orientacyjne rozliczenie czasu trwania kursu na B2 Wymagane 2000 godzin 60 min. odpowiada 2670 jedn. lekcyjnym 45 minutowym. Przy załoŝeniu 50% współczynnika szkolenia teoretycznego 2670 j.l. rozkłada się na: j.l. teorii (wykład) j.l. zajęć praktycznych (laboratoria, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia obsługowe), z czego min.30% (=400 j.l. = 300 godzin 60min. = 37 dni rob. 8 godz.- wymagana praktyka obsługowa) Pełne szkolenie na B2 wymaga przeprowadzenia: - ok jedn. lekc. 45 minutowych wykładów (teoria) - ok. 936 jedn. lekc. 45 minutowych zajęć praktycznych laborat. (w szkole) - ok. 37 dni (8 godz.) praktyki obsługowej w Organizacji Obsługowej - 12 egzaminów testowych z wymaganych modułów

23 UZNAWANIE WIEDZY W zamian za egzaminy, Nadzór Lotniczy moŝe w oparciu o załączone do wniosku świadectwa, uznać wiedzę nabytą w szkole lub na uczelni (zgodnie z: 66.A.25 (b), 66.B.400 i 66.B.405) Zgodnie z 66.B.400 bazą do uznania wiedzy jest tzw. Raport Uznawania Wiedzy przygotowany i zatwierdzony przez Nadzór Lotniczy. Zgodnie z przepisami mamy prawo do uznania wiedzy tylko w przypadku dostępu do mocnych i weryfikowalnych dowodów pokrywania się zakresu i poziomu nauczania w szkole/uczelni z Załącznikiem I do Part- 66 Raport ma gwarantować jednakowe traktowanie wszystkich wnioskujących na etapie uznawania wiedzy podstawowej. W dniu roku Prezes ULC zatwierdził 1-sze wydanie Krajowego Raportu Uznania Wiedzy, w dniu wydanie 2-ie.

24 RAPORT UZNANIA WIEDZY Raport został opracowany na podstawie analizy zatwierdzonych przez MEN Podstaw Programowych nauczania w szkołach średnich oraz programów nauczania udostępnionych przez uczelnie wyŝsze. W swojej istocie Raport stanowi tabelę porównującą zakresy i poziomy wiedzy teoretycznej techniczno-lotniczej przekazywanej w szkołach i uczelniach lotniczych z zakresami i poziomami wiedzy wymaganej przez Part-66 dla poszczególnych kategorii licencji.

25 RAPORT UZNANIA WIEDZY Uzyskana wcześniej wiedza i zdane egzaminy np. w lotnictwie wojskowym lub podczas odbywania praktyki/staŝu w róŝnych cywilnych zakładach pracy będą brane pod uwagę tylko wtedy, jeśli właściwy nadzór lotniczy uzna, Ŝe ta nabyta wiedza i zdane egzaminy są ekwiwalentne do wymaganych przez Dodatek 1 do Part 66. (AMC 66.A.25)

26 66.A.30 Wymagania dotyczące doświadczenia (praktyki) Od wnioskującego (po raz pierwszy) wymaga się róŝnych okresów praktyki w zaleŝności od wnioskowanej kategorii, rodzaju i miejsca szkolenia technicznego w przeszłości: Kategoria: A B1.2 B1.4 B2 B1.1 B1.3 Wymagane praktyczne doświadczenie w obsłudze SP pozostającego w eksploatacji Bez szkolenia Uznane szkolenie techniczne Szkolenie ogólnolotnicze w org. Part lata 2 lata 1 rok 5 lat 3 lata 2 lata

27 66.A.30 Wymagania dotyczące doświadczenia (praktyki) Kategoria C Wymagane minimalne doświadczenie jako personel poświadczający lub personel wspomagający (w tym min. 12 miesięcy jako personel wspomagający obsługę hangarową) B1 tłokowy (B1.2 lub B1.4) B1 turbinowy (B1.1 lub B1.3) 5 lat DuŜe SP B1 turbinowy (B1.1 lub B1.3) 3 lata B2 3 lata Inne SP ŚcieŜka akademicka 3 lata 3 lata praktyki w środowisku obsługi technicznej cywilnego statku powietrznego przy reprezentatywnym zespole prac bezpośrednio związanych z obsługą techniczną statku powietrznego, w tym - 6 miesięcy obserwacji zadań bazowej obsługi technicznej.

28 Warunki uzyskania Certyfikatu Part147 przez Uczelnię/Szkołę: - dostosowanie programów nauczania do sylabusów modułów, - zagwarantowanie odbycia praktyki w Organizacji Obsługowej (min.480 jednostek lekcyjnych), - opracowanie Bazy pytań, - spełnienie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych przez kadrę dydaktyczną, - przygotowanie procedur (MTOE). - złoŝenie wniosku

29 Problemy i zagroŝenia: - dany moduł moŝna realizować w kilku przedmiotach szkolnych/akademickich ale nie moŝna dzielić egzaminu; - po uzyskaniu certyfikatu pojawiają się dodatkowe wymagania dla uczniów/studentów: praktyka + egzaminy tylko na zasadach dobrowolności; - przy pisaniu programów nauczania naleŝy pamiętać o przeliczaniu czasu z pełnych godzin na jednostki lekcyjne; - Niewystarczająca ilość godzin w 4 letnim technikum, przy uwzględnieniu przedmiotów ogólnych; - NiemoŜliwe do pogodzenia wymagania związane z koniecznością przygotowania do matury i egzaminu zawodowego

30 SYTUACJA W TECHNIKACH LOTNICZYCH - sumaryczne ilości godzin na realizację szkolenia wynoszą 2400 pełnych godzin (3200 jedn. lekcyjnych 45 min.) na B1 i B2 w Technikach (chyba) za mało!!! - Part-66 nie określa ilości godzin w poszczególnych modułach moŝna przyjąć proporcjonalnie do ilości pytań - brak Certyfikatu skutkuje wymaganiem dłuŝszej o rok praktyki!!! - brak podręczników - konieczność opracowania Bazy Pytań

31 Im lepiej będą dopasowane programy nauczania w szkołach średnich technicznych (technikach lotniczych) oraz wyŝszych do sylabusów modułów podanych w Załączniku 1 do Part-66, tym mniej egzaminów będą musieli zdawać ich absolwenci starający się o licencję Part-66.

32 Pełny tekst wymagań dla wnioskujących o licencję Part-66 zawiera Załącznik III do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposaŝenia, a takŝe w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangaŝowanym w takie zadania. Tzw. akceptowalne sposoby spełnienia powyŝszych wymagań (AMC) oraz dodatkowe materiały (GM) zawierają Załączniki IV i V do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA Nr 2003/19/RM z dnia 28 listopada 2003 roku

33 Pełny tekst wymagań dla wnioskujących o certyfikat Part-147 zawiera Załącznik IV do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposaŝenia, a takŝe w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangaŝowanym w takie zadania. Tzw. akceptowalne sposoby spełnienia powyŝszych wymagań (AMC) oraz dodatkowe materiały (GM) zawierają Załączniki VI i VII do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA Nr 2003/19/RM z dnia 28 listopada 2003 roku

34 Zatwierdzone organizacje szkoleniowe: Nazwa Organizacji Adres Organizacji Numer Certyfikatu Instytut Techniki Lotniczej Wydział Mechatroniki Wojskowa Akademia Techniczna Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Ośrodek Szkolenia Lotniczego MTO ul. Kaliskiego Warszawa PL Al. Lotników Polskich 1, Świdnik PL Polskie Zakłady Lotnicze Sp.z o.o. Ośrodek Szkolenia Lotniczego MTO ul. Wojska Polskiego 3 Ośrodek Szkolenia Lotniczego MTO Mielec PL Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Dział Szkolenia Personelu Technicznego Ośrodek Szkolenia Lotniczego Royal-Star Aero Organizacja Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej Politechnika Rzeszowska WBMiL/OKL ul. 17 Stycznia Warszawa PL ul. Kosmonautów Lotnisko Mielec PL Al.. Powstańców Warszawy Rzeszów PL

35 Uczelnie wyŝsze: Lp WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Mechatroniki Instytut Techniki Lotniczej NAZWA UCZELNI POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASZEWICZA, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa WYśSZA SZKOŁA ŚRODOWISKA Lotnictwo i Kosmonautyka POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Mechaniczny 6 WYśSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE 7 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE

36 Technika lotnicze: Lp. NAZWA SZKOŁY 1 Technikum Lotnicze w Zamościu 2 Europejskie Technikum Lotnicze SIMP w Warszawie 3 4 Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku Warszawskie Technikum Lotnicze im. Bohaterów Narwiku Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie Europejskie Technikum Lotnicze 5 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy 6 Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. W. Andersa w Rzeszowie 7 Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Technikum Nr 3 w Mielcu 8 Technikum Nr 1 w Świdniku 9 Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie 10 Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

STANDARDY KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO NA POZIOMIE STUDIÓW I-go STOPNIA - specjalność: pilotaŝ, inŝynieria lotnicza.

STANDARDY KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO NA POZIOMIE STUDIÓW I-go STOPNIA - specjalność: pilotaŝ, inŝynieria lotnicza. STANDARDY KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO NA POZIOMIE STUDIÓW I-go STOPNIA - specjalność: pilotaŝ, inŝynieria lotnicza. dr inŝ. pil. Jarosław KOZUBA Warszawa 03.11. 2009 r. 1. Wstęp 2. Standardy kształcenia MN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 3

Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 3 Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 3 DECYZJA Nr 13 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Raportu Uznania Wiedzy Na podstawie art. 21 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 11 września 2012 r. Poz. 86 DECYZJA NR 18 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania

Bardziej szczegółowo

Efektywne inicjatywy klastrowe istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionu. Rokosowo, 24-25.02.2009.

Efektywne inicjatywy klastrowe istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionu. Rokosowo, 24-25.02.2009. Efektywne inicjatywy klastrowe istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionu Rokosowo, 24-25.02.2009. Politechnika Poznańska w liczbach dziewięć wydziałów prawie 20 tys. studentów 25 kierunków studiów

Bardziej szczegółowo

1) Przedłużanie ważności uprawnień wpisanych do licencji/świadectw kwalifikacji Tabela 1, Część II, 2.2.

1) Przedłużanie ważności uprawnień wpisanych do licencji/świadectw kwalifikacji Tabela 1, Część II, 2.2. 1) Przedłużanie ważności uprawnień wpisanych do licencji/świadectw kwalifikacji Tabela 1, Część II, 2.2. 4. Przedłużenie ważności uprawnienia wpisanego do licencji, za każde uprawnienie 1) pilota balonu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA LOTNICTWA CYWILNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

ORGANIZACJA LOTNICTWA CYWILNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Transportu STUDIA PODYPLOMOWE DWUSEMESTRALNE ORGANIZACJA LOTNICTWA CYWILNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, luty 2010 r. PLAN NAUCZANIA PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE /FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE /FORMULARZ OFERTOWY WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. (81) 551 74 55; fax (81) 551 74 52 Dęblin, 15 września 2014 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Edukacja lotnicza kształcenie pilotów

Edukacja lotnicza kształcenie pilotów KONFERENCJA Edukacja lotnicza kształcenie pilotów Temat prezentacji: Rola innych ośrodków w szkoleniu pilotów na podstawie doświadczenia FTO Royal Star 1995 rok założenia Royal-Star 2003 rok certyfikat

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 16.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 298/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1149/2011 z dnia 21 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD MECHANIK LOTNICZY. Mechanik lotniczy to wyjątkowo atrakcyjny zawód o długiej historii i wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na rynku pracy.

ZAWÓD MECHANIK LOTNICZY. Mechanik lotniczy to wyjątkowo atrakcyjny zawód o długiej historii i wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na rynku pracy. ZAWÓD MECHANIK LOTNICZY Mechanik lotniczy to wyjątkowo atrakcyjny zawód o długiej historii i wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na rynku pracy. DEFINICJA Mechanik lotniczy jest to wysokiej klasy specjalista,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH ZWIĄZANYCH Z LOTNICTWEM W POLSCE

AKTUALNA SYTUACJA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH ZWIĄZANYCH Z LOTNICTWEM W POLSCE 1 AKTUALNA SYTUACJA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH ZWIĄZANYCH Z LOTNICTWEM W POLSCE Lotnictwo to dziedzina działalności współczesnego człowieka odgrywająca znaczącą rolę w rozwoju cywilizacyjnym świata. Szybkość

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO LOTNICZE XYZ * zakres zatwierdzenia: FTO / AMO / CAMO

PRZEDSIĘBIORSTWO LOTNICZE XYZ * zakres zatwierdzenia: FTO / AMO / CAMO opłaty lotnicze na podst. aktualnego stanu prawnego PLN okres kalkulacji: 2 lata PRZEDSIĘBIORSTWO LOTNICZE XYZ * zakres zatwierdzenia: FTO / AMO / CAMO opłaty lotnicze na podst. projektu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

System kształcenia i szkolenia pilotów cywilnych i wojskowych w Polsce

System kształcenia i szkolenia pilotów cywilnych i wojskowych w Polsce System kształcenia i szkolenia pilotów cywilnych i wojskowych w Polsce Bezpieczeństwo i praca Opracował: Waldemar Królikowski (walkro@o2.pl) 1 System Kształcenie lotnicze Szkolenie zawodowe pilotów Standaryzacja

Bardziej szczegółowo

ŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH. REKTOR-KOMENDANT gen. bryg. pil. dr Jan RAJCHEL

ŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH. REKTOR-KOMENDANT gen. bryg. pil. dr Jan RAJCHEL WY ŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ REKTOR-KOMENDANT gen. bryg. pil. dr Jan RAJCHEL UKŁAD PREZENTACJI 1. OGÓLNA INFORMACJA O UCZELNI 2. KSZTAŁCENIE PERSONELU LOTNICZEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO. Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. Nr 3

DZIENNIK URZĘDOWY PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO. Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. Nr 3 DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz. zarządzenie 35 Nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ INŻYNIERIA LOTNICZA NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ dr hab. inż. Cezary SZCZEPAŃSKI WYDZIAŁ MECHANICZNO ENERGETYCZNY Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej SEKTOR LOTNICZY Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach:

W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach: W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach: Specjalista ds. planowania i dokumentacji Licencjonowany mechanik lotniczy Pracownik działu estetyki Mechanik lotniczy

Bardziej szczegółowo

Edukacja lotnicza kształcenie pilotów. Warszawa, Senat RP r.

Edukacja lotnicza kształcenie pilotów. Warszawa, Senat RP r. 36 lat doświadczeń w kształceniu pilotów lotnictwa cywilnego w Politechnice Rzeszowskiej Jerzy Bakunowicz Ośrodek Kształcenia Lotniczego PRz Andrzej Tomczyk Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz Wydział

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego. mgr inż. Łukasz Puzio

Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego. mgr inż. Łukasz Puzio Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego mgr inż. Łukasz Puzio Trochę historii 2001r. powstanie PWSZ w Chełmie 2003r. I koncepcja powstania lotniska 2005r.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 17.12.2014 L 362/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA STOSOWANE W WOJSKOWEJ SŁUŻBIE RUCHU LOTNICZEGO. płk Paweł BRATKOWSKI

TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA STOSOWANE W WOJSKOWEJ SŁUŻBIE RUCHU LOTNICZEGO. płk Paweł BRATKOWSKI TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA STOSOWANE W WOJSKOWEJ SŁUŻBIE RUCHU LOTNICZEGO płk Paweł BRATKOWSKI SINGLE EUROPEAN SKY Inicjatywa Single European Sky (SES) docelowo ma doprowadzić do utworzenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Kursy. operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Warszawa

Kursy. operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Warszawa Kursy operatorów bezzałogowych statków powietrznych Warszawa 22 października 2015 1 1. Wymagania ogólne stawiane kandydatom biorącym udział w szkoleniu do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 387) USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH. WYKŁAD 20 MARCA 2012 r. dr inż. Kamila Kustroń

EKSPLOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH. WYKŁAD 20 MARCA 2012 r. dr inż. Kamila Kustroń POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa EKSPLOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH WYKŁAD 20 MARCA 2012 r. dr inż. Kamila Kustroń 6, 13, 20 marca: Własności i właściwości eksploatacyjne:

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik awionik 315316

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik awionik 315316 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik awionik 315316 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB POLSKI. POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO członek Fédération Aéronautique Internationale

AEROKLUB POLSKI. POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO członek Fédération Aéronautique Internationale AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO członek Fédération Aéronautique Internationale SIEDZIBA: NIP 526-030-03-45 TELEFONY: +48 22 826 76 70 Ul.17 STYCZNIA 39 REGON 007026161 +48 22 826 88 91

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE)

ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, XXX [...](2012) XXX projekt ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr.../.. z dn. XXX zmieniające rozporządzenie (UE) nr /. ustanawiające wymagania

Bardziej szczegółowo

Kto może uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym?

Kto może uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym? Czym są kwalifikacyjne kursy zawodowe? Zgodnie z reformą szkolnictwa zawodowego wprowadzoną od września 2012 r. w system oświaty zostały włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych. Kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu WSOSP nr 37 z dnia 14 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu WSOSP nr 37 z dnia 14 grudnia 2011 r. Załącznik nr 1 do uchwały Senatu WSOSP nr 37 z dnia 14 grudnia 2011 r. Warunki i tryb rekrutacji na 6, 12 i 24 miesięczne szkolenie dla absolwentów uczelni żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy

Bardziej szczegółowo

Możliwość wykorzystania sportowych ośrodków szkolenia lotniczego na rzecz transportu lotniczego oraz uczelni wyższych

Możliwość wykorzystania sportowych ośrodków szkolenia lotniczego na rzecz transportu lotniczego oraz uczelni wyższych Możliwość wykorzystania sportowych ośrodków szkolenia lotniczego na rzecz transportu lotniczego oraz uczelni wyższych dr Jakub Marszałkiewicz Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Rynek lotnictwa ultralekkiego

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie personelu lotniczego wybrane zagadnienia

Licencjonowanie personelu lotniczego wybrane zagadnienia Licencjonowanie personelu lotniczego wybrane zagadnienia Plan prezentacji 1. Definicje 2. Konwersja licencji PL(G) na SPL 3. Konwersja licencji PL(FB) na BPL 4. Zaliczenie szkolenia na licencję PL(G) do

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 016 r. (OR. en) 11145/16 ADD 1 AVIATION 147 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 7 lipca 016 r. Do: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Pismo przewodnie do EASA w sprawie Raportów Konwersji i Zaliczenia Szkoleń

Pismo przewodnie do EASA w sprawie Raportów Konwersji i Zaliczenia Szkoleń Pismo przewodnie do EASA w sprawie Raportów Konwersji i Zaliczenia Szkoleń Jako Krajowy Koordynator FCL, w imieniu Prezesa polskiego CAA, zgodnie z artykułami 4, 6 i 9 rozporządzenia EU nr 1178/2011, w

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym

Studia podyplomowe Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym P aństwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Głogowie Studia podyplomowe Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym Głogów, 2009 rok ZAJĘCIA TECHNICZNE Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM (350 godzin koszt studiów

Bardziej szczegółowo

Rejestracja ośrodka szkolenia

Rejestracja ośrodka szkolenia Informacja w sprawie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rejestracja ośrodka

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane Organizacje PWSZ w Chełmie

Certyfikowane Organizacje PWSZ w Chełmie Certyfikowane Organizacje PWSZ w Chełmie Ośrodek Kształcenia Lotniczego FTO - PL/FTO-97 Organizacja Obsługowa PL.145.081 Organizacja Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu - PL.MG.063 Organizacja Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie lotnicze dla studentów specjalności Silniki Lotnicze i Transport Lotniczy

Szkolenie lotnicze dla studentów specjalności Silniki Lotnicze i Transport Lotniczy Szkolenie lotnicze dla studentów specjalności Silniki Lotnicze i Transport Lotniczy Specjalności realizowane są w ramach projektu Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 Regulamin kursów dokształcających i szkoleń na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 ZARZĄDZENIE Nr 14/2012 REKTORA

Bardziej szczegółowo

Wykaz czynności urzędowych i wysokośd stawki opłaty lotniczej za koncesje, zezwolenia, licencje, certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia

Wykaz czynności urzędowych i wysokośd stawki opłaty lotniczej za koncesje, zezwolenia, licencje, certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia Tabela nr 1 Wykaz czynności urzędowych i wysokośd stawki opłaty lotniczej za koncesje, zezwolenia, licencje, certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia 1.1. Koncesje Częśd I Koncesje i zezwolenia L.p. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.08.2013 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1384/2010, którą złożył Dieter Schlemann (Niemcy) w imieniu firmy LTB Schlemann GmbH, w związku z niepodjęciem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW, SZKOLEŃ I INNYCH FORM KSZTAŁCENIA realizowanych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Raciborzu

REGULAMIN KURSÓW, SZKOLEŃ I INNYCH FORM KSZTAŁCENIA realizowanych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Raciborzu Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu REGULAMIN KURSÓW, SZKOLEŃ I INNYCH FORM KSZTAŁCENIA realizowanych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Raciborzu Racibórz, 2008 REGULAMIN Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej Załącznik nr 4 do rozporządzenia Załącznik do uwag AP z dnia 31.10.2012 r. Formatted: Right Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (UACP) 1.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MECHANICZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MECHANICZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MECHANICZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ocenie wiadomości i umiejętności zawodowych uczniów w klasach uczących się zawodu technika MECHANIKA OKRETOWEGO na wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia [ ] r. C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011 z dnia [ ] r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jako organizacja pozarządowa w myśl postanowień swojego statutu, zajmuje

Bardziej szczegółowo

Projekt Era inŝyniera Zadanie 4. Przygotowanie, otwieranie i realizacja specjalności Transport Lotniczy. Prof. dr hab. inŝ.

Projekt Era inŝyniera Zadanie 4. Przygotowanie, otwieranie i realizacja specjalności Transport Lotniczy. Prof. dr hab. inŝ. Projekt Era inŝyniera Zadanie 4 Przygotowanie, otwieranie i realizacja specjalności Transport Lotniczy Prof. dr hab. inŝ. Jerzy Merkisz Harmonogram realizacji zadania Etap 1 Opracowanie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające Temat sprawy: Ośrodki szkoleniowe uznane i nadzorowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 1. Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Ludowa 7/8 71-700 Szczecin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O SZKOLE. I. Informacje ogólne. Informacje szkół zawodowych. technik mechanik lotniczy technik awionik technik informatyk

INFORMACJE O SZKOLE. I. Informacje ogólne. Informacje szkół zawodowych. technik mechanik lotniczy technik awionik technik informatyk I. Informacje ogólne II. INFORMACJE O SZKOLE Możliwości kontynuowania nauki Politechnika Warszawska: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka; Politechnika Rzeszowska:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego Projekt z dnia 28.02.2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia..2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego Na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 1-5

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik mechanik lotniczy 315317

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik mechanik lotniczy 315317 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik mechanik lotniczy 315317 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia..2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia..2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego Projekt z dnia 11 stycznia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia..2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego Na podstawie art. 104 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów matematyka, fizyka (M*) 1,0

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów matematyka, fizyka (M*) 1,0 Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2011/2012. 1. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja zawodu księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Certyfikacja zawodu księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Certyfikacja zawodu księgowego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 1 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1907 2011 ZADANIA STATUTOWE SKwP Działalność wydawnicza w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje pracowników socjalnych

Kwalifikacje pracowników socjalnych Kwalifikacje pracowników socjalnych wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 1077 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2 września 2013 r.

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 1077 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 1077 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje wysokich lotów

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje wysokich lotów Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje wysokich lotów 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/

Bardziej szczegółowo

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH Programy zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia

Bardziej szczegółowo

Dokonajcie rozdziału modułów i jednostek modułowych na poszczególne lata (semestry) nauczania.

Dokonajcie rozdziału modułów i jednostek modułowych na poszczególne lata (semestry) nauczania. Scenariusz Modułu III. Organizacja kształcenia modułowego w szkole zawodowej Czas realizacji: 4 godziny 1. Cele: wykorzystywać strukturę jednostki modułowej do zaplanowania procesu dydaktycznego, wskazywać

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PUNKTY DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 2) DZIAŁ I

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 2) DZIAŁ I 1 Projekt z dnia 22 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

Bardziej szczegółowo

tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl

tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl tel. 68 384 36 75 fax. 68 384 38 38 e-mail: zsrpowodowo@poczta.onet.pl www.zsritpowodowo.pl Nasza szkoła mieści się w malowniczo położonym Powodowie. ZSRiT POWODOWO od lat stanowi centrum kształcenia rolniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSAP w Szczecinie

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSAP w Szczecinie Załącznik do uchwały Senatu WSAP nr 8 z dnia 20.10.2000 r REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSAP w Szczecinie I. PRZEPISY OGÓLNE. l. Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

KURS DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

KURS DIAGNOSTA SAMOCHODOWY KURS DIAGNOSTA SAMOCHODOWY JEST TO JUŻ OSTATNI KURS PRZED WAKACJAMI!!!` możliwość zakwaterowania uczestników kursu Hotel "Pod Plantami" tel. 62742 1090 Al. Wojska Polskiego 21 63300 Pleszew Wymagania dla

Bardziej szczegółowo

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy)

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) W ramach szkolenia zaplanowano 4 semestry nauki, po 50 godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. z dnia 6 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1)

OBWIESZCZENIE. z dnia 6 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OBWIESZCZENIE MINISTRA Warszawa, INFRASTRUKTURY dnia 13 lutego 2015 I r. ROZWOJU 1) z dnia Poz. 6 lutego 183 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSOPRTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSOPRTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSOPRTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego

Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego Kurs szybowcowy atrakcyjnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego Konferencja pt. Pierwszy rok inwestycji w człowieka w ramach Adam Dytko Programu Kapitał Ludzki 1 O nas Jesteśmy publiczną placówką oświatową

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW LOTNICTWA w POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW LOTNICTWA w POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW LOTNICTWA w POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Jan Gruszecki Katedra Awioniki i Sterowania Wydział l Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Operator obrabiarek CNC z oprogramowaniem i elementami rysunku technicznego

Bardziej szczegółowo

Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu

Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu Stanowiskowe badania samochodów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 marca 2013 r.

z dnia 22 marca 2013 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 22/03/2013 OPINIA NR 02/2013 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO z dnia 22 marca 2013 r. do rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kowal 722101

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kowal 722101 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kowal 722101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M owano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia drugiego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia drugiego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia drugiego stopnia Przedmiot: Drgania lotniczych zespołów napędowych Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: MBM S 3 5-0_1 Rok:

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/0 ARCHITEKTURA I STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Lp. Podręcznik Autor Wydawnictwo Nr ewidencyjny

Lp. Podręcznik Autor Wydawnictwo Nr ewidencyjny WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NA POZIOMIE PODSTAWOWYM W KLASIE DRUGIEJ TECHNIKUM W ZAWODACH : technik mechanizacji rolnictwa, technik awionik, technik żywienia i usług gastronomicznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2012 r. Poz. 302. DECYZJA Nr 223 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2012 r. Poz. 302. DECYZJA Nr 223 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 lipca 2012 r. Dowództwo Sił Powietrznych Warszawa, dnia 2 sierpnia 2012 r. Poz. 302 DECYZJA Nr 223 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji szkolenia i upoważniania

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Program nauczania Technik ochrony fizycznej osób i mienia WIADOMOŚCI OGÓLNE Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie jest niepubliczną szkołą policealną dla dorosłych, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, kształcącą w zawodach: technik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z dnia 19 września 2003 r.) Dz.U.03.165.1603 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Informacje ogólne

Regulamin. Informacje ogólne Regulamin uczestnictwa w Projekcie Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP, finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

3.4.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 91/7

3.4.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 91/7 3.4.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 91/7 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ. Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.

ZESPÓŁ SZKÓŁ. Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga. ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.pl KLASA OGÓLNA KLASA HUMANISTYCZNA KLASA INFORMATYCZNA z rozszerzonym:

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010 A. Sędek, J. Czuchryj NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym, którego wynik nie moŝe być w pełni sprawdzony przez

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE STATKU POWIETRZNEGO KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA

UBEZPIECZENIE STATKU POWIETRZNEGO KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIA LOTNICZE UBEZPIECZENIE STATKU POWIETRZNEGO KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA I. Ubezpieczający A. Właściciel statku powietrznego - Wnioskodawca * 1. Nazwa /imię i nazwisko: 2. Adres: (kod, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Uczelnia Łazarskiego Wydział Prawa i Administracji

Uczelnia Łazarskiego Wydział Prawa i Administracji Uczelnia Łazarskiego Wydział Prawa i Administracji Prawo lotnicze moduł specjalizacyjny pierwsza w Polsce możliwość studiowania prawa lotniczego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Technika z wychowaniem komunikacyjnym Głogów, 2008 rok

Studia podyplomowe Technika z wychowaniem komunikacyjnym Głogów, 2008 rok Z a łącznik nr 1 do uchwały S e n a t u n r 8 2 / X V I I I / 0 8 z d n. 1 4 m a j a 2 0 0 8 r P aństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Studia podyplomowe Technika z wychowaniem komunikacyjnym Głogów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo