Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C"

Transkrypt

1 Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi: Zarządzanie i administrowanie nieruchomością Poznań, Saperska 32B,C 1. Reprezentowanie Właściciela nieruchomości (SPÓŁKA) : a. reprezentowanie SPÓŁKI przed sądami i organami egzekucyjnymi( w zakresie udzielonych pełnomocnictw), b. reprezentowania SPÓŁKI na zewnątrz przed organami administracji rządowej i samorządowej w sprawach operacyjnych (w zakresie udzielonych pełnomocnictw), c. reprezentowania SPÓŁKI w nie wymienionych powyżej sprawach, w zakresie ustalonym w umowie, poprzez przygotowywanie profesjonalnych pism według własnej wiedzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, d. opracowywanie i opiniowanie zawieranych, aneksowanych i rozwiązywanych umów na rzecz SPÓŁKI w zakresie obsługi eksploatacyjnej, obsługi technicznej, dostawy mediów - w tym wykonywania przeglądów oraz negocjowanie warunków w/w umów w imieniu i na rzecz SPÓŁKI, zawieranych przez spółki celowe BGKN. e. opracowywanie i opiniowanie zarządzeń i innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania nieruchomości, takich jak: Regulamin Porządku Domowego, Regulamin Parkingu, Instrukcja Techniczna, ABC Wspólnoty Lokatorów, itp.. f. przygotowywanie i zwoływanie zebrań informacyjnych dla Najemców/Lokatorów g. analizowanie potrzeb i przygotowywanie planów rzeczowo finansowych związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości, stanem technicznym nieruchomości oraz możliwościami rozwoju. 2. Obsługa administracyjna nieruchomości: 2.1. Obsługa eksploatacyjna nieruchomości: a. udział w odbiorach nieruchomości: budynku (w tym lokali mieszkalnych i handlowych) od developera, spółdzielni lub innego gestora nieruchomości, gospodarka kluczami, kartami dostępu etc. b. sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia obowiązków administratora nieruchomości, oraz sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego), eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego administratora / zarządcy lub właściciela nieruchomości, c. zarządzanie umowami najmu w uzgodnionym zakresie jak: pokazywanie lokali, organizowanie podpisywania umów najmu, przekazywanie lokali Najemcom wraz z wyposażeniem, zarządzanie gospodarką kluczami, organizowanie usuwania usterek, organizowanie przeglądów lokali, rozliczanie opłat eksploatacyjnych i czynszów, kosztów usług dodatkowych itp. d. prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali/ Najemców, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości, 1 S t r o n a

2 e. kontrola nad zapewnieniem bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości poprzez nadzór nad zawartymi na rzecz nieruchomości umowami (ochrona, sprzątanie, obsługa techniczna, w tym help-desk), oraz wyszukiwanie innych usługodawców, f. udzielanie każdemu Najemcy nieruchomości, Biuru Obsługi Klienta aktualnych informacji w sprawach dotyczących obsługi administracyjnej nieruchomości, g. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej nieruchomości. h. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem nieruchomości na podstawie umów zawartych przez Właściciela, przekazywanie wniosków i uwag do tych umoów, warunków ubezpieczenia itp Obsługa techniczna nieruchomości: a. organizowanie usuwania usterek gwarancyjnych i pogwarancyjnych na nieruchomości w tym w lokalach mieszkalnych, udostępnienie dokumentacji dot. gwarancji, (cesja praw). b. przechowywanie oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym m. innymi książki obiektu budowlanego, książek dźwigów itp. c. kontrola prawidłowego użytkowania budynku, w tym instalacji i urządzeń w jakie jest wyposażony i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz organizowanie napraw w celu usunięcia nieprawidłowości, użytkowników i samej nieruchomości d. kontrola warunków bezpieczeństwa nieruchomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dróg ewakuacji i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm do wykonania napraw w celu usunięcia nieprawidłowości, e. kontrola nad zapewnieniem zabezpieczania awarii oraz usuwania ich skutków, f. kontrola i nadzór nad zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie podwykonawców i kontrolę wykonania zawartych na rzecz nieruchomości umów, g. realizacja zadań wynikających ze zgłoszeń Najemców dot. eksploatacji, usterek i innych zdarzeń we wskazanym narzędziu informatycznym, oraz bieżące przekazywanie informacji na wyżej omówione tematy on-line. h. współpraca z brokerem i ubezpieczycielem w zakresie zgłaszania i likwidacji szkód, gromadzenie dokumentacji z tym związanej i przekazywanie jej do Spółki po zakończeniu likwidacji szkody, 2.3. Wsparcie w wynajmie lokali a. Prezentacja lokali zakończone podpisaniem umowy najmu z klientem b. Koordynacja czynności podpisania umowy / aneksu najmu z wybranym klientem, przekazanie dokumentów do zleceniodawcy c. Wydanie protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu najmu, przekazanie dokumentów do zleceniodawcy 2 S t r o n a

3 2.4. Obsługa najemców a. Obsługa telefoniczna 24h/7 dni w tygodniu b. Obsługa bezpośrednia w godzinach pracy c. Organizacja i koordynacja w zakresie zasobów związanych z realizacją zadań w przedmiocie najmu - usterki / uszkodzenia przekazanie dokumentów do zleceniodawcy. d. Organizacja i koordynacja w zakresie zasobów związanych z realizacją zadań w przedmiocie najmu - weryfikacja danych do obsługi skarg / reklamacji przekazanie dokumentów do zleceniodawcy. e. Obsługa bezpośrednia odbiór mieszkania od najemcy oraz uzyskanie podpisu pod protokołem zdawczo-odbiorczym, przekazanie dokumentów do zleceniodawcy 2.5. Obsługa finansowa nieruchomości: a. dokonywanie bieżących rozliczeń eksploatacyjnych i kosztów lokali i nieruchomości (zarówno od strony najemców jak i dostawców), Dostarczenie danych do faktury w szczególności w zakresie opłat eksploatacyjnych oraz licznikowych b. wgląd w prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów, a także prowadzenie rozliczeń z innych tytułów, c. prewencja płatności, udział w monitorowaniu (np. dostarczania do wskazanych przez zleceniodawcę najemców dokumentów typu wezwanie do zapłaty) d. sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur, potwierdzanie ich zasadności oraz przygotowywanie płatności na rzecz dostawców, e. rozliczanie kosztów eksploatacyjnych i mediów zgodnie z zawartymi umowami najmu, f. przygotowywanie i potwierdzanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych przypadających na nieruchomość, jeżeli takie występują, g. przygotowywanie i przesyłanie dokumentacji finansowo- księgowej w formie elektronicznej na wskazany w umowie adres oraz w formie papierowej na adres Spółki do 10-go dnia następnego miesiąca, 3. Obsługa techniczna budynków 3.1. Pogotowie techniczne 24 h (help desk) - zapewnienie stałej - 24 godzinnej przez 7 dni w tygodniu - gotowości serwisanta do telefonicznego koordynowania czynności związanych z usuwaniem powstałych awarii i w razie potrzeby dojazd pracownika celem rozpoznania przyczyn i usunięcia awarii - jeśli jest to w jego kompetencjach oraz wynika z zawartej umowy - bądź zabezpieczenia miejsca awarii do czasu jej usunięcia przez właściwe służby techniczne Konserwacja bieżąca nieruchomości W ramach cyklicznych, ustalonych w harmonogramie wizyt na nieruchomości serwisant wykonuje okresowe przeglądy stanu technicznego i porządku na nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie i w zakresie objętym umową usuwa stwierdzone podczas obchodu 3 S t r o n a

4 usterki lub też zawiadamia odpowiednie służby techniczne o stwierdzonych nieprawidłowościach Usługi remontowo budowlane Pośredniczenie w zakresie pozyskania firm lokalnych w zakresie świadczeń doraźnych lub planowanych usług remontowo budowlanych Prowadzenie i nadzór nad dokumentacją techniczna nieruchomości jak Książka Obsługi Budynku, książki dźwigów i innych urządzeń podlegających nadzorowi organów administracyjnych. 4. Sprzątanie budynków 4.1. Zakres prac porządkowych wewnątrz budynku: a. zamiatanie i mycie klatek schodowych, korytarzy, przedsionków itp., b. zamiatanie piwnic, suszarni i wózkowni (wraz z omiataniem pajęczyn), c. mycie balustrad, d. omiatanie pajęczyn na klatce schodowej, e. mycie bram wejściowych, f. czyszczenie metalowych i innych wycieraczek przed wejściem do klatek schodowych, g. mycie szyb i gablot ogłoszeniowych, h. mycie okien i parapetów na klatkach schodowych, w piwnicach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku, i. mycie lamperii, grzejników oraz drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych, j. mycie lamp oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach oraz pomieszczeniach, k. dezynsekcja i deratyzacja budynku, tj. rozkładanie trutki na szczury i inne szkodniki, l. okresowe mycie posadzek w garażu, m. organizowanie dodatkowych kontenerów na odpady związanych z przeprowadzkami, świętami ( choinki), innymi wydarzeniami Sprzątanie terenów zewnętrznych: a. zamiatanie chodników, placów i parkingów, b. zbieranie śmieci wokół budynku c. grabienie liści d. czyszczenie chodników oraz opasek wokół budynku z chwastów i traw e. zamiatanie altan śmietnikowych oraz wyznaczonych miejsc z wolnostojącymi pojemnikami i kontenerami na śmieci w okresie zimowym: odśnieżanie chodników i ciągów pieszo-jezdnych oraz posypywanie ich piaskiem f. sprzątanie błota i lodu z chodników i ciągów pieszo-jezdnych, kratek ściekowych zapewnienie ich drożności i czystości g. mycie zewnętrznych lamp, usuwanie grafitti etc., h. przygotowywanie pojemników na odpady do ich opróżniania, okresowa dezynfekcja i mycie pojemników, 4 S t r o n a

5 5. Pielęgnacja zieleni. a. koszenie i podlewanie trawników, b. przycinanie żywopłotów, c. przycinanie i formowanie drzew i krzewów, d. ochrona chemiczna roślin, e. wiosenne i jesienne prace porządkowe w ogrodzie, f. usuwanie liści, g. zabezpieczanie roślin na zimę, h. całoroczna konserwacja i pielęgnacja oczek wodnych i stawów, i. doradztwo w zakresie pielęgnacji roślin oraz estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania otoczenia, j. inne prace ogrodnicze związane z zakładaniem i utrzymaniem ogrodów oraz terenów zielonych 5 S t r o n a

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE OBIEKTAMI SPORTOWO-REKREACYJNYMI PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 Numer sprawy: MK.271.01.2013/AP 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nieruchomością

Zarządzanie Nieruchomością Zarządzanie Nieruchomością Spółdzielni Mieszkaniowej OFERTA INDYWIDUALNA Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku szczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ KONSERWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W RADOMIU PRZY ULICY PLANOWEJ 17 1. Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej położonej w Radomiu przy ulicy Planowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA AWF nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA AWF nr.. PROJEKT UMOWY zawarta w dniu... pomiędzy; UMOWA AWF nr.. Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, publiczną szkołą wyższą, reprezentowaną przez: Rektora prof. dr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29.html Elbląg: Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29.html Elbląg: Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA

Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA Regulamin porządku domowego i zasad utrzymania stanu technicznego budynków w MGSM PERSPEKTYWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady utrzymania stanu technicznego i porządku domowego

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Cel zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy (Operatora) do zarządzania segmentem I i II budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach)

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka 4 01-442 Warszawa Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Warszawa, listopad 2014 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Kraków dnia, 2010-5-2625 marzec 2010r Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Spółdzielnia w roku 2009 zgodnie ze swoim przedmiotem działalności zarządzała mieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY Umowa nr.. zawarta w dniu. r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia WZÓR U M O W Y zawarta w dniu... pomiędzy : Załącznik nr 2 do SIWZ A GENCJA ROZW OJU MI A STA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lema 7, 31-571 Kraków reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu : Zbigniewa Rapciaka

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo