Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą"

Transkrypt

1

2 Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Warszawa, marzec 2012 r. ISBN: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Prezentowane opracowanie stanowi raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych, prowadzonego w ramach projektu systemowego pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Badanie realizowane było w okresie od dnia 31 sierpnia do 21 grudnia 2011 roku. Realizatorem badania jest IBC GROUP Central Europe Holding S.A. na zlecenie Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Zespół odpowiedzialny za realizację badania i przygotowanie raportu: dr Marcin Zarzecki kierownik badania, specjalista ds. ilościowych Katarzyna Puchalska specjalista ds. metodologii i badań jakościowych Anna Drelich członek zespołu badawczego Łukasz Noiszewski członek zespołu badawczego Zespół ekspercki współpracujący przy realizacji projektu: dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie; Instytut Przedsiębiorstwa dr Agnieszka Komor Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekonomii i Zarządzania dr Patrycjusz Zarębski Politechnika Koszalińska, Zaklad Polityki Ekonomicznej i Regionalnej Konrad Zawodziński Szkola Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Magdalena Godleś Projekt okładki oraz skład graficzny raportu

4 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych. Opracowanie to zostało przygotowane na zlecenie Samorządu Województwa Lubelskiego w ramach projektu systemowego Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą realizowanego przez Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. W kontekście toczącej się obecnie w Europie debaty nad kształtem przyszłej polityki rozwoju regionalnego niezmiernie istotną kwestią jest odpowiednie przygotowanie się regionów do nowej perspektywy finansowej UE w aspekcie zarządzania zmianą gospodarczą oraz programowania polityki rozwoju regionalnego opartej na rzetelnej diagnozie sytuacji społeczno gospodarczej. Powodem przeprowadzenia prezentowanego badania była konieczność dokładnego poznania potrzeb informacyjnych szerokiego grona podmiotów społeczno gospodarczych, w celu określenia strategii badań w ramach tworzonego systemu zarządzania zmianą gospodarczą w województwie lubelskim. Identyfikacja najważniejszych luk informacyjnych w obszarze gospodarczym wpłynie korzystnie na proces planowania rozwoju regionalnego, w tym także na prace związane z aktualizacją głównych dokumentów strategicznych dotyczących przyszłego okresu programowania UE , tj. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego i Regionalnej Strategii Innowacji. Istotnym zagadnieniem raportu jest również przedstawiona przez zespół badawczy koncepcja strategicznych obszarów zarządzania zmianą gospodarczą oraz analiza porównawcza województwa lubelskiego z innymi regionami. Jestem przekonany, że przedstawione w raporcie treści stanowić będą ważny głos w debacie nad kształtem przyszłej polityki rozwoju województwa lubelskiego. Sławomir Sosnowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

5

6 Spis treści Akronimy i skróty stosowane w tekście 3 Streszczenie 5 Summary 11 Wprowadzenie Opis metodologii badania Cele badania Kryteria badawcze Główne obszary i pytania badawcze Metody badawcze wykorzystane w badaniu Weryfikacja czterech wyjściowych obszarów strategicznych zarządzania zmianą gospodarczą Wyłonienie najważniejszych obszarów zarządzania zmianą gospodarczą w regionie Weryfikacja wyłonionych obszarów strategicznych w oparciu o badania Charakterystyka zweryfikowanych obszarów strategicznych Obszar strategiczny miejskie bieguny rozwoju Obszar strategiczny wiejskie obszary funkcjonalne Strategiczne obszary wspierające w kontekście sytuacji gospodarczej województwa lubelskiego Wyniki analizy benchmarkingowej Struktury gospodarcze badanych regionów Ocena dynamiki i poziomu rozwoju gospodarczego regionów Determinanty zmian gospodarczych w regionach Analiza regionu Dolna Bawaria Analiza regionu południowo-wschodni Jihovýchod Analiza regionu województwo wielkopolskie Rekomendowane działania do wdrożenia w województwie lubelskim na podstawie analizy benchmarkingowej Określenie mechanizmów wsparcia obszarów strategicznych Mechanizmy wspierania poszczególnych obszarów zarządzania zmianą gospodarczą oraz tworzenie efektu synergii Uwarunkowania rozwoju poszczególnych obszarów zarządzania zmianą gospodarczą Efekty synergii występujące w poszczególnych obszarach strategicznych 97 1

7 2.2 Określenie tematów badawczych w zweryfikowanych strategicznych obszarach zarządzania zmianą gospodarczą oraz określenie sposobów ich realizacji Określenie założeń analizy Główne tematy badawcze z uwzględnieniem typu badania, kategorii respondenta i metod badawczych Czas i częstotliwość prowadzenia badań oraz komunikowania wyników prac badawczych Realizacja procesu badawczego - wytyczne Najbardziej efektywne sposoby komunikowania wyników prac badawczych zainteresowanym podmiotom Identyfikacja źródeł informacji Preferencje A w zakresie wykorzystania wyników prac badawczych Formy przekazu i język stosowany przy prezentowaniu wyników prac badawczych Kanały i narzędzia promocji Podsumowanie oraz charakterystyka grup odbiorców prac badawczych Deficyty informacyjne przedsiębiorstw, do minimalizacji których powinny przyczyniać się działania Regionalnego Systemu Zarządzania Zmianą Gospodarczą Analiza systemu pozyskiwania informacji od przedsiębiorców Deklaracje partycypacji w Regionalnym Systemie Zarządzania Zmianą Gospodarczą Podsumowanie Wnioski i rekomendacje Załączniki Wykaz tabel i wykresów Lista przeanalizowanych dokumentów w ramach desk research Lista dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych wykorzystanych w badaniu Lista publikacji i raportów poświęconych gospodarce regionu Tematy badawcze w podziale na poszczególne strategiczne obszary zarządzania zmianą gospodarczą Opis metodyczny weryfikacji obszarów strategicznych zarządzania zmianą w województwie lubelskim Mechanizmy wsparcia poszczególnych obszarów strategicznych proponowane działania 174 2

8 Akronimy i skróty stosowane w tekście Skrót / Oznaczenie SIWZ UE Zamawiający Wykonawca Desk Research Data Entry GUS CATI FGI IDI PERT Technika WBS ESOMAR NUTS Metadane Fieldwork Artefakt Kontaminacja Reguły heurystyczne Responsywność Operat badania Statystyczna imputacja danych Strategiczne obszary ZZG Znaczenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Unia Europejska Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie IBC GROUP Central Europe Holding S.A. Analiza danych zastanych Proces konstrukcji macierzy danych Główny Urząd Statystyczny (ang. Computer Assisted Telephone Interviews) Telefoniczne wywiady kwestionariuszowe ze wspomaganiem komputerowym (ang. Focus Group Interviews) Zogniskowane wywiady grupowe (ang. Individual In-Depth Interview) Indywidualny wywiad pogłębiony (ang. Program Evaluation and Review Technique) wraz z analizą ścieżki krytycznej realizacji projektu technika oceny kontroli przebiegu projektu (ang. Work Breakdown Structure) Struktura podziału prac projektowych European Society for Opinion and Marketing Research Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych Zbiór procedur metodologicznych będący konsekwencją procesu badawczego, nie stanowiący części danych poddawanych analizie merytorycznej a jedynie analizie metodologicznej Faza operacyjno-terenowa badania Zmienna powstała w wyniku błędnie przeprowadzonych badań doświadczalnych, wnosząca do nich coś, co realnie nie istnieje Pomieszanie w jednej relacji dwu lub więcej wydarzeń bądź wątków pochodzących z różnych źródeł Wyznaczające poznawczą logikę procesu badawczego elementy procedury badawczej Poziom jednostkowych zrealizowanych wywiadów zapewniający reprezentatywność próby badawczej Zamknięty zakresowo zbiór kwalifikowanych badawczo podmiotów umożliwiający zastosowanie schematu doboru próby Statystyczna metoda usunięcia braków danych dotyczących wartości nieznanych Strategiczne obszary zarządzania zmianą gospodarczą Akronimy i skróty stosowane w tekście 3

9 4 Akronimy i skróty stosowane w tekście

10 Streszczenie Metodologia badania Przedstawione analizy są rezultatem badania potrzeb informacyjnych w ramach projektu systemowego pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą jest projektem, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII ( Regionalne kadry gospodarki ), Działanie 8.1 ( Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie ), Poddziałanie ( Przewidywanie zmiany gospodarczej ). Celem przeprowadzenia badania była konieczność zdiagnozowania potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw oraz instytucji społeczno-gospodarczych w celu określenia zakresu i rodzaju badań w ramach tworzonego systemu zarządzania zmianą gospodarczą w województwie lubelskim. Na podstawie tak określonego celu sformułowano następujące zagadnienia badawcze: 1. Weryfikacja strategicznych obszarów zarządzania zmianą gospodarczą (ZZG) w regionie, określonych w ramach badania pilotażowego Zidentyfikowanie tematów badawczych w zweryfikowanych uprzednio strategicznych obszarach ZZG oraz określenie sposobów ich realizacji. 3. Wyłonienie najważniejszych obszarów ZZG w regionie, w tym tematów badawczych, które w pierwszej kolejności powinny być przedmiotem badań i analiz. 4. Wypracowanie najefektywniejszych sposobów komunikowania wyników prac badawczych zainteresowanym podmiotom. 5. Zidentyfikowanie najdotkliwszych braków informacyjnych dotyczących bezpośrednio przedsiębiorców, do minimalizacji których powinny przyczyniać się działania Regionalnego Systemu Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Zastosowana metodologia obejmowała zarówno analizę danych zastanych, jak i badania terenowe. Poniżej zestawiono zastosowane metody i techniki badawcze wraz ze wskazaniem kategorii respondentów: z Desk research (analiza dokumentów); z Benchmarking (porównanie procesów gospodarczych i praktyk stosowanych w wybranych celowo regionach europejskich w celu ustalenia determinant sukcesów gospodarczych i pożądanej ścieżki rozwoju województwa lubelskiego) do porównań posłużyły: województwo wielkopolskie, Południowe Morawy w Czechach oraz Dolna Bawaria w Niemczech; z Analiza ekonometryczna przy zastosowaniu oprogramowania GRETL; 2 Analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognoza zmian społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim. Katalog mechanizmów prorozwojowych koncepcja procesu zarządzania zmianą gospodarczą w regionie, Instytut Badań i Analiz Olsztyńskiej Szkoły Biznesu, Lublin 2009 r. Streszczenie 5

11 z Telefoniczne wywiady kwestionariuszowe typu CATI z przedsiębiorcami z terenu województwa lubelskiego, w tym z rolnikami zrzeszonymi w związkach producenckich (n=1100) oraz z inwestorami, którzy inwestują lub zamierzają inwestować na terenie województwa (n=402); z Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych, mediów gospodarczych (n=20); z Panele eksperckie eksperci z organizacji i zrzeszeń branżowych oraz eksperci z zakresu rozwoju regionalnego i badający gospodarkę województwa lubelskiego (3 grupy, ogółem 19 osób); z Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami: kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych, oraz mediów (4 mini grupy, ogółem 16 osób). Wyniki badania Obszary strategiczne Strategiczne obszary zarządzania zmianą gospodarczą, które podlegały weryfikacji i ocenie koncentrowały się wokół: 1. Zarządzania samorządowego i współpracy międzyregionalnej 2. Przedsiębiorczości i innowacyjnych technologii 3. Kultury, turystyki, środowiska i energii odnawialnej 4. Nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Proces weryfikacji obszarów oparto na kryterium przestrzennym (nawiązującym do procesów i struktur przestrzennych) oraz sektorowym (opartym na konkurencyjnych specjalizacjach produkcyjnych lub usługowych). Efektem było wyłonienie miejskich biegunów wzrostu oraz wiejskich obszarów funkcjonalnych zgodnie z kryterium przestrzennym, oraz odpowiadających im obszarów zgodnych z kryterium sektorowym: 1. Miejskie bieguny wzrostu a. Nowoczesne usługi b. Innowacyjny przemysł 2. Wiejskie obszary funkcjonalne a. Żywność wysokiej jakości b. Odnawialne źródła energii c. Turystyka Dodatkowo wyodrębniono obszary strategiczne o charakterze horyzontalnym tj. dotyczące zarówno miast, jak i obszarów wiejskich: 1. Transport i łączność 2. Kapitał intelektualny 3. Powiązania kooperacyjne 4. Marketing terytorialny Analiza benchmarkingowa objęła trzy regiony dobrane celowo na podstawie podobieństwa struktury gospodarki, warunków klimatycznych i przyrodniczych. Najbardziej rozwiniętym z badanych regionów jest Dolna Bawaria w rozwoju tego regionu szczególną rolę grają klastry oraz branże progresywne (technologie teleinformatyczne, przemysł maszynowy, nowoczesne usługi). Sfera badawczo-rozwojowa jest tam silnie zinternacjonalizowana oraz wspierana poprzez nowoczesną infrastrukturę komunikacyjną. Region wykazuje także podobieństwo do 6 Streszczenie

12 województwa lubelskiego w zakresie specjalizacji rolno-spożywczej. Rekomendacją dla regionu lubelskiego jest szczególnie rozwój produkcji żywności ekologicznej oraz regionalnej. Podobne decyzje strategiczne podjęto w regionie Południowych Moraw, gdzie na szczególną uwagę zasługują tzw. bony na innowacje, będące instrumentem wspierania transferu wiedzy naukowej do sfery biznesu. W regionie położono duży nacisk na rozwój współpracy władz z instytucjami naukowymi z regionu. Południowe Morawy osiągnęły najwyższą dynamikę wzrostu gospodarczego spośród badanych obszarów towarzyszyły mu wysokie wartości wskaźników związanych z kapitałem intelektualnym oraz wiejskimi obszarami funkcjonalnymi. Województwo wielkopolskie skupia się na działaniach mających na celu wspieranie innowacyjności, komercjalizację badań naukowych oraz przyciąganie inwestorów. Godnym uwagi instrumentem jest konkurs Voucher wiedzy służący zachęceniu do wykorzystania badań naukowych w gospodarce. Warto podkreślić aktywność władz w przyciąganiu inwestorów do regionu, w tym m.in. przygotowanie szerokiej oferty atrakcyjnych terenów pod inwestycje oraz tworzenie parków inwestycyjnych. Pozostałe rekomendacje dla województwa lubelskiego sformułowane na podstawie analizy benchmarkingowej to: tworzenie efektu synergicznego pomiędzy produkcją żywności regionalnej, turystyką wiejską oraz stosowaniem odnawialnych źródeł energii; możliwie szerokie uspołecznienie zarządzania zmianą, w celu pobudzenia aktywności społeczeństwa lokalnego; tworzenie e-społeczeństwa i e-gospodarki (przełamywanie barier mentalnych w korzystaniu z łączności internetowej). Mechanizmy wsparcia obszarów strategicznych Kolejność wspierania poszczególnych obszarów można przedstawić jako pięć etapów interwencji: z Budowa intelektualnych podstaw rozwoju (kapitał intelektualny) z Tworzenie materialnych i społecznych sieci powiązań (powiązania kooperacyjne, transport) z Kształtowanie bazy rozwoju obszarów strategicznych (miejskie bieguny wzrostu, wiejskie obszary funkcjonalne) z Utrwalenie sieciowych struktur gospodarczych w obszarach strategicznych (powiązania kooperacyjne) z Ekspansja zewnętrzna (marketing terytorialny) Możliwości rozwoju każdego z obszarów są uzależnione od warunków politycznych, prawnych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Do najważniejszych uwarunkowań należy zaliczyć: konsensus polityczny w regionie co do kierunków jego rozwoju, umożliwienie współpracy pomiędzy światem nauki i gospodarki, zwiększenie dostępu do kapitału na inwestycje przedsiębiorstw, rozwój świadomości społecznej korzyści z wykorzystywania środków pochodzących z UE. Ich szczegółowy opis wraz zależnościami synergicznymi pomiędzy nimi przedstawiono szczegółowo w rozdziale Tematy badawcze zidentyfikowane w poszczególnych obszarach strategicznych Na podstawie wskazań udzielonych przez ekspertów oraz respondentów zidentyfikowano ponad 60 tematów, które powinien objąć proces badawczy w ramach tworzonego systemu zarządzania zmianą gospodarczą. Najważniejsze kierunki proponowanych badań obejmują: z Badanie rynku analiza kierunków i możliwości rozwoju w ramach danego obszaru (perspektywy rozwoju, uwarunkowania) oraz analiza dotychczasowych działań w danym obszarze i ocena efektów tych działań (identyfikacja dobrych praktyk oraz trudności i barier); analiza trendów; segmenty rynku; z Badanie stanu popytu i podaży; z Badanie odbiorców (podmiotów rynkowych) segmentacja konsumentów; diagnoza potrzeb; stopień satysfakcji; czynniki kształtujące preferencje; postawy społeczne i opinie; z Badanie produktów i zasobów produkty i ich pozycjonowanie (np. produkty turystyczne); badania marki Streszczenie 7

13 (np. marki turystycznej regionu); określenie niezbędnych zasobów (zasoby ludzkie, infrastruktura, tereny pod inwestycje); analiza konkurencji; z Badanie dystrybucji kanały zbytu i ich lokalizacja; efektywność kanałów zbytu; z Badanie promocji public relations; efektywność reklamy; środki przekazu; działania promocyjne. Spośród zalecanych tematów badawczych wyłoniono dziewięć tematów kluczowych odnoszących się do określonych wcześniej obszarów strategicznych w treści raportu opisano je szczegółowo, wskazując zalecane metody badawcze, grupy docelowe, adresatów oraz termin realizacji. Badaniami o najwyższym priorytecie, które winny być podstawą do prowadzenia kolejnych i których realizację rekomenduje się na rok 2012 są: Analiza rynku i możliwości technicznych rozwoju nowoczesnych usług w województwie lubelskim oraz Innowacyjność i konkurencyjność przemysłu Lubelszczyzny na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych. Sposoby komunikowania wyników prac badawczych Odpowiedzi udzielane przez respondentów w ramach badań ilościowych oraz jakościowych ujawniły stosunkowo niewielkie zainteresowanie podmiotów gospodarczych wykorzystaniem wyników badań w ramach prowadzonej działalności. Trzech na czterech ankietowanych przedsiębiorców i ponad połowa zewnętrznych inwestorów nie korzysta z takich opracowań. Na pytanie o chęć wykorzystania ich w przyszłości twierdząco odpowiedziało 56,4% przedsiębiorców z regionu i 65% inwestorów. Jako najczęściej wykorzystywane źródła informacji gospodarczej obydwie grupy wskazały internetowe serwisy branżowe oraz portale instytucji publicznych. Rolnicy poza Internetem jako cenioną formę komunikacji wskazywali targi i inne bezpośrednie jej formy. Respondenci z wszystkich przebadanych kategorii zgodnie wskazywali przedsiębiorców jako główną grupę odbiorców wyników badań. Podstawowa segmentacja w ramach tej grupy powinna opierać się na wielkości przedsiębiorstwa oraz miejscu prowadzenia działalności. W przypadku mikroprzedsiębiorstw z regionu niezbędne jest przede wszystkim promowanie idei korzystania z wyników prac badawczych, zachęcenie do brania udziału w badaniach i wskazywanie korzyści płynących z podejmowania decyzji w oparciu o takie opracowania. Większe przedsiębiorstwa oraz firmy spoza regionu częściej korzystają z wyników badań, a informacje do nich kierowane powinny akcentować przede wszystkim atrakcyjność inwestycyjną województwa. Za główne problemy w komunikowaniu wyników badań należy uznać: brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców powiązany z brakiem identyfikacji własnych potrzeb; ograniczone możliwości czasowe odnoszące się zarówno do korzystania z raportów jak i udziału w badaniach; brak informacji zwrotnej skierowanej do uczestników badania; brak precyzyjnego określenia celu i korzyści płynących z danego badania. Wśród barier w komunikowaniu wyników prac badawczych wymieniano także hermetyczny język opracowań, jednak zdecydowana większość respondentów, którzy korzystali z raportów badawczych, oceniła je jako użyteczne, wiarygodne i zrozumiałe. Postulatem formułowanym przez wszystkie grupy respondentów było dostosowanie formy prezentacji wyników do ograniczeń czasowych odbiorców stąd rekomendowanie zwięzłego, pragmatycznego stylu opracowań. Dodatkową sugestią sformułowaną przez środowiska dziennikarskie było wykorzystywanie w dużym stopniu materiałów multimedialnych i atrakcyjnych wizualnie. Wygoda i szybkość dostępu do informacji wydaje się głównym kryterium stosowanym przez przedsiębiorców stąd popularność Internetu wśród preferowanych źródeł informacji. Z kolei bezpośrednie formy kontaktu, np. targi i wystawy, są wskazane do stosowania wobec odbiorców znających własne potrzeby, poszukujących precyzyjnych informacji i metod ich wykorzystania w działalności gospodarczej. Istotną sugestią, która pojawiła się ze strony przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, jest docieranie do właścicieli firm, kierowników osób podejmując strategiczne decyzje w przedsiębiorstwie (np. przy pomocy bezpośrednich maili). Przy prezentowaniu wyników badań należy wykorzystywać metodę analizy przypadków oraz dobrych praktyk, aby w prosty i praktyczny sposób edukować przedsiębiorców w zakresie rozwiązań innowacyjnych i rozwojowych. Przyczyni się to do przełamania podstawowej bariery: niedostrzegania przez wielu przedsiębiorców zasadności uczestnictwa w badaniach i korzystania z ich efektów. Istotna jest także zmiana podejścia do prowadzenia procesu badawczego: konieczne jest szczegółowe informowanie przedsiębiorców o celach badań, terminach ich realizacji, formie publikacji wyników. Podmiotowe traktowanie uczestników badań może przyczynić się do zmiany postaw przedsiębiorców i ich chętniejszego udziału w badaniach. 8 Streszczenie

14 Braki informacyjne zdiagnozowane u przedsiębiorców Nie stwierdzono wyróżniających się grup tematycznych, które jasno definiowałyby potrzeby informacyjne przedsiębiorców. Najliczniejszą grupę wskazywaną średnio przez co szóstego badanego (17%) stanowią informacje dotyczące interpretacji przepisów prawnych i norm. W dalszej kolejności wymieniano informacje na temat dotacji i programów unijnych oraz możliwości finansowania działalności. Podstawowe braki informacyjne, które należy zniwelować, to nieumiejętność praktycznego wykorzystania wyników prac badawczych, powiązana z brakiem świadomości własnych potrzeb informacyjnych. Istnieje niebezpieczeństwo, iż częstą postawą wśród przedsiębiorców jest opieranie się w decyzjach gospodarczych na intuicji podstawową rolą projektowanego systemu powinna być więc efektywna promocja i wykazanie przez dobre praktyki utylitarności proponowanego wsparcia informacyjnego. Prawie połowa respondentów zadeklarowała chęć udziału w badaniach cyklicznych, wskazując interwał roczny lub kwartalny jako najdogodniejszy (odpowiednio 25% i 27%). Preferowaną formą udzielania informacji była ankieta internetowa tę odpowiedź wybrało 25% badanych, co potwierdziło słuszność założeń systemu informatycznego Regionalnego Systemu ZZG. Mimo niejednoznacznych wskazań dotyczących potrzeb informacyjnych przedsiębiorców i potencjalnej zawartości projektowanego systemu informacyjnego, zdecydowana większość z nich jest zainteresowana korzystaniem z niego. Streszczenie 9

15 10 Streszczenie

16 Summary Research methodology The following analyses are the result of the information needs study conducted under the systemic project entitled Regional System for Economic Change Management. Regional System for Economic Change Management is a project under the Operational Programme Human Capital, Priority VIII ( Regional human resources for the economy ), Measure 8.1 ( Developing a workforce and enterprises in the region ), Sub-measure ( Predicting economic change ). The objective of the study was to diagnose information needs of enterprises and socio-economic institutions in order to determine the scope and type of studies to be conducted under the new economic change management system in Lubelskie Voivodeship. Based on this objective the following research tasks were formulated: 1. To verify the region s strategic areas of economic change management (ECM) defined in the pilot study To identify research themes in the verified strategic ECM areas and to determine ways to achieve them. 3. To identify key ECM areas in the region, including research themes that should be prioritised for studies and analyses. 4. To develop the most effective ways to communicate study results to stakeholders. 5. To identify the most severe information gaps directly affecting entrepreneurs to be minimised by the Regional System for Economic Change Management. The methodology used included both the analysis of existing data and field studies; research methods and techniques used, including respondent categories, are listed below: z Desk research (document analysis) z Benchmarking (comparing economic processes and practices in selected European regions in order to establish economic success factors and the desired growth policy for Lubelskie Voivodeship) with the following regions: Wielkopolskie Voivodeship, Southern Moravia in the Czech Republic and Lower Bavaria in Germany. z Econometric analysis using GRETL software z Computer-assisted telephone interviews (CATI) with entrepreneurs from Lubelskie Voivodeship, including farmers-members of producers groups (n=402) and investors engaged, or planning to be engaged in the Voivodeship. z In-depth interviews (IDI) with representatives of: entrepreneurs, local authorities, business environment institutions, scientific units and economic media. (n=20) 2 Analiza aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognoza zmian społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim. Katalog mechanizmów prorozwojowych koncepcja procesu zarządzania zmianą gospodarczą w regionie Instytut Badań i Analiz Olsztyńskiej Szkoły Biznesu, Lublin 2009 r. Summary 11

17 z Expert panels Experts from sector organisations and associations, regional development experts and experts studying the economy of Lubelskie Voivodeship (3 groups, 19 people in total) z Focus group interviews (FGI) with the management of: local authorities, business environment institutions, scientific units and media (4 mini-groups, 16 people in total) Research results Strategic areas Strategic areas of economic change management that were being verified and assessed focussed on: 1. Local governance and interregional cooperation 2. Entrepreneurship and innovative technology 3. Culture, tourism, environment and renewable energy 4. Modern agriculture and agri-food processing The verification process of the areas was based on the spatial criterion (regarding spatial processes and structures) the sectoral criterion (based on competing specialisations in production or services). The result was the identification of urban growth poles and rural functional areas, as per the spatial criterion, and corresponding sectoral criterion areas: 1. Urban growth poles a. Modern services b. Innovative industry 2. Rural functional areas a. High quality food b. Renewable energy sources c. Tourism Additionally, horizontal strategic areas were defined, i.e. concerning both urban and rural areas: 1. Transport and communication 2. Intellectual capital 3. Cooperation links 4. Territorial marketing Benchmarking analysis included three regions selected for their similarity in economic structure, climatic and natural conditions. Among the studied regions, Lower Bavaria is the most advanced one the region s key growth factors are clusters and progressive sectors (ICT technologies, machine industry and modern services). Research and development in Lower Bavaria is highly internationalised and supported by modern communication infrastructure. Another similarity between the region and Lubelskie Voivodship is the agricultural and food specialisation. A strong recommendation for Lubelski region is to develop organic and regional food production. Similar strategic decisions were taken in South Moravia with highly interesting so-called innovation coupons, an instrument to support scientific knowledge transfer to business. The region puts a particular emphasis on the development of cooperation between its authorities and its scientific institutions. Among the studied regions, Southern Moravia achieved the highest growth rate accompanied by high values for intellectual capital and rural functional areas. Wielkopolskie Voivodeship focuses on supporting innovation, commercialisation of scientific research and attracting investors. A noteworthy instrument is the Knowledge voucher, a competition intended to encourage the use of scientific research in business. One should also underline the authorities active role in attracting investors, including preparation of a wide selection of attractive investment sites and establishment of investment parks. 12 Summary

18 Other recommendations for Lubelskie Voivodeship formulated on the basis of the benchmarking analysis include: create synergy between regional food production, rural tourism and usage of renewable energy sources; share the ownership of change management as far as possible in order to mobilise the local society; establish e-society and e-economy (to break mental barriers that hinder internet usage). Supporting mechanisms for development of the strategic areas Supporting the strategic areas can be presented as five stages of intervention: z Intellectual basis of development (intellectual capital) z Constructing material and social connections (cooperation links, transport) z Forming the basis of development for the strategic areas (urban growth poles, rural functional areas) z Consolidation of the economic network structures in the strategic areas (cooperation links) z External expansion (territorial marketing) Development capabilities of every individual area depend on political, law, economical, social and cultural factors. The most important are: political consensus concerning the directions of region s development, cooperation between the world of science and economics, increased access to investment capital for the enterprises, increase of the social awareness about the benefits of using UE funds. These factors, as well as synergies between them, are described in detail in section Research themes identified in the strategic areas Based on experts and respondents answers over 60 themes were identified that should be included in the research agenda of the new economic change management system. Key fields of the proposed research include: z Market study analysis of development trends and opportunities for each area (development perspectives and conditions), analysis of measures taken so far, including an assessment of their effects (identification of good practices, difficulties and barriers); trend analysis; market segments; z Supply and demand study z Study of recipients (market operators) consumer segmentation; needs diagnosis; satisfaction level; preference factors; social attitudes and opinions; z Product and resource study products and positioning thereof (e.g. tourist products); brand studies (e.g. region s tourist brand); defining necessary resources (human resources, infrastructure, investment areas); competition analysis; z Distribution study sales channels and location thereof; effectiveness of sales channels; z Promotion study public relations; advertising effectiveness; mass media; promotional activities. Out of all recommended research themes, nine key themes corresponding to strategic areas established earlier were selected the report elaborates on them indicating recommended study methods, target groups, addressees and deadlines. Top-priority studies that should form the basis of further ones and that are recommended to be carried out in 2012 are: Analysis of the market and technical opportunities for the development of modern services in Lubelskie Voivodeship and Innovation and competitiveness of the Lubelski region s industry on national and international markets. Summary 13

19 Communicating research results Responses provided in course of quantitative and qualitative studies showed that there is relatively little interest among economic operators to use study results in their business. Three quarters of surveyed entrepreneurs and over a half of external investors do not use such documents. 56.4% of region s entrepreneurs and 65% of investors confirmed their willingness to use study results in the future. Both groups indicated sector websites and public authorities portals as the most frequently used economic information sources. All of the respondents, regardless of the group surveyed, pointed at entrepreneurs as the main recipients of research results. Basic segmentation within this group of recipients should be made according to size of the firm and place of business. In the case of micro-enterpreneurs from the region the most necessary actions are: promotion of the idea of using research results, encouragement to take part in the surveys and indication of the benefits of such participation. Larger businesses and firms based outside the Lubelskie Voivodeship are more likely to use research results information addressed to them should emphasize investment attractiveness of the region. Convenience and quick access to information are the main criteria for enterpreneurs Internet is the most preferred information source. The key problems in communicating study results are: lack of interest from entrepreneurs combined with their failure to identify their own needs; time constraints both in using reports and participating in studies; lack of feedback to participants of the study; lack of precisely defined aims and benefits of a study. Barriers to communicating study results were also said to include the hermetic language of papers, however a definite majority of respondents that were using study reports regarded them as useful, reliable and comprehensible. When presenting study results, one should take the case study approach and present good practices in order to educate entrepreneurs on innovative and development-enhancing solutions in a straightforward and practical way. Information deficiencies among enterpreneurs No special thematic groups were found that would clearly define entrepreneurs information needs. The most numerous group indicated on average by every sixth respondent (17%) included information needs about interpretation of laws and standards. Less frequently mentioned were information needs about grants, EU programmes and funding opportunities. Nearly a half of respondents declared their willingness to participate in regular studies and indicated a year or a quarter as the most convenient interval (25% and 27%, respectively). The preferred way to provide information was an internet questionnaire - 25% of respondents chose this answer. 14 Summary

20 Wprowadzenie Niniejszy dokument jest raportem końcowym przygotowanym na potrzeby badania potrzeb informacyjnych w ramach projektu systemowego pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Projekt obejmuje kompleksową realizację badań potrzeb informacyjnych w ramach projektu systemowego pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą za pomocą metod ilościowych i jakościowych. Projekt Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą jest projektem systemowym, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Przewidywanie zmiany gospodarczej. Rolą Regionalnego Systemu Zarządzania Zmianą Gospodarczą jest pozyskiwanie oraz koordynacja badań i analiz gospodarczych, a także sprawne zarządzanie informacją gospodarczą w regionie. Raport końcowy prezentuje podsumowanie wyników prac przeprowadzonych na pierwszym etapie badań (analiza danych zastanych), jak i w oparciu o badania terenowe oraz przedstawia wnioski i rekomendacje wynikłe z przeprowadzonego procesu badawczego. Raport bazuje na technikach wyznaczonych dla I i II fazy pomiaru. Analiza statystyczna objęła między innymi zbiory Banku Danych Lokalnych (jest to największy w Polsce uporządkowany zbiór informacji o sytuacji społecznogospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisujący województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury NTS). Dodatkowym pomiarem objęto zbiór bazy Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności BAEL. Jest to realizowane co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny badanie aktywności ekonomicznej ludności, polegające na ankietowaniu ogólnopolskiej próby gospodarstw domowych. W ramach analizy BAEL analizie poddano dane za rok W ramach metody desk research przeprowadzono analizę materiałów zindeksowanych w raporcie metodologicznym. Analiza benchmarkingowa objęła źródła umożliwiające realizację podejścia referencyjnego oraz ilościowego, dostarczającego wzorów porównawczych, pozwalających odróżnić normatywne i konkurencyjne poziomy osiągnięć zdefiniowanych regionów. Analizę ekonometryczną przeprowadzono w oparciu o zbiory danych wsadowych GUS do modelu HERMIN. Wielowymiarowość celów badania i wielość zagadnień postulowanych w projekcie determinowały zastosowanie hybrydowej metodologii badań społecznych, bazującej na integracji metod kwantyfikowalnych z treściowymi. Profil grup docelowych oraz zakres celów badania wymagały podejścia ilościowego, umożliwiającego przeprowadzenie analizy statystycznej oraz perspektywy jakościowej pozwalającej na pogłębienie danych i nasycenie merytoryczne wskaźników twardych. Dodatkową wartością hybrydyzacji metod jest efekt triangulacji metod i źródeł. W ramach prac nad realizacją projektu badawczego, na jego wstępie opracowano raport metodologiczny zawierający całokształt procedur DATA ENTRY, w tym preselekcji, kodowania i analizy danych statystycznych i danych treściowych. Dobór próby do badania typu IDI oraz FGI miał charakter celowy. Selekcja przypadków była oparta na ich ważności dla problematyki badawczej a nie na reprezentatywności ilościowej. Badanie ilościowe prowadzono wśród przedsiębiorców z obszaru województwa lubelskiego oraz wśród inwestorów zewnętrznych. Do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zakwalifikowano firmy, których formalna instytucjonalizacja potwierdzona jest identyfikatorem REGON. Zmiennymi dyferencjującymi jednostki analityczne były zmienne ujęte w kryteriach doboru próby zawartych w raporcie metodologicznym, przede wszystkim dyslokacja terytorialna (powiaty/województwa) oraz wielkość podmiotów (podstawą takiej klasyfikacji była sumaryczna Wprowadzenie 15

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO RAPORT KOŃCOWY Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim Warszawa, 2013 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Raport z badania ewaluacyjnego pt. Ocena stopnia osiągania celów Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 poprzez realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 RAPORT KOOCOWY Lipiec 2014 Sierpień 2014 w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie RAPORT KOŃCOWY z badania dziedzinowego Analiza możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania i rozwoju innowacyjnych firm w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8 Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ na lata

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL RAPORT KOŃCOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL RAPORT KOŃCOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Poznań, grudzień 2008 Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych raport kon cowy Warszawa, luty 2014 r. Autorzy raportu: Magdalena Andrzejewska Magdalena Ośka Marta

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. Raport końcowy. Katowice, lipiec 2014

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. Raport końcowy. Katowice, lipiec 2014 Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 00-0 Raport końcowy Katowice, lipiec 0 Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04

RAPORT KOŃCOWY WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04 RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2012 roku

Poznań, lipiec 2012 roku RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 Edukacja" i Priorytetu 8 Zdrowie" na poprawę warunków

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu

Raport końcowy. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu Raport końcowy Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu WYKONAWCA BADANIA: Konsorcjum: PSDB Sp z o.o. ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa oraz Białostocka Fundacja Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

HMR Doradztwo Strategiczne s.c.

HMR Doradztwo Strategiczne s.c. HMR Doradztwo Strategiczne s.c. Raport z realizacji badania pt. Weryfikacja trendów rozwojowych zachodzących w ramach kluczowych technologii przyszłości w Małopolsce wyznaczonych metodą foresightu w 2010

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Raport końcowy Badanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim.

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim. Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim raport koocowy grudzieo 2012 Projekt zrealizowany dla Wydziału Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Raport końcowy Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Opracował zespół w składzie: Karolina Daszyńska-Żygadło (współpraca)

Bardziej szczegółowo

Procesy inwestycyjne i i strategie i przedsiębiorstw

Procesy inwestycyjne i i strategie i przedsiębiorstw 2010 2010 2010 Procesy inwestycyjne i i strategie i przedsiębiorstw w w czasach kryzysu Witold Witold Orłowski Orłowski Renata Renata Pasternak Karolina Karolina Flaht Flaht Dorota Dorota Szubert Szubert

Bardziej szczegółowo