OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 1/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Ministerstwo Infrastruktury Adres pocztowy: ul. Chałubińskiego 4/6 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, Warszawa Ryszard Baczewski Tel.: Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

3 3/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą MD-110 ORAZ SIECI TELEFONICZNEJ W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usługi: nr 5 (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/ WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce świadczenia usług Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chalubińskiego 4/6, Warszawa Kod NUTS PL127 II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Liczba Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::

4 4/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) 1.Przedmiotem zamówienia objętego postępowam jest obsługa techniczna i konserwacja centrali telefonicznej Ericsson MD-110 oraz sieci telefonicznej zlokalizowanej w budynkach Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem obsługę techniczną i konserwację: centrali telefonicznej ERICSSON MD 110; sieci telefonicznej oraz przyłącza kablowego, zlokalizowanych w budynkach Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6. Utrzyma centrali telefonicznej oraz sieci telefonicznej w wysokiej sprawności technicznej, wymaga systematycznej obsługi technicznej i konserwacji oraz innych czynności, w zakresie: 1. Ciągłego nadzoru prawidłowego działania centrali telefonicznej oraz sieci telefonicznej zlokalizowanej w budynkach Ministerstwa Infrastruktury. 2. Obsługi technicznej i konserwacji centrali telefonicznej ERICSSON MD-110, wersja oprogramowania BC Obsługi technicznej i konserwacji: traktów 30B+D i 2B+D; linii kablowej światłowodowej ( kabel 8 włóknowy, jednomodowy). 4. Konserwacji aparatów telefonicznych i urządzeń telefaksowych, 8 łączy BRA ISDN. 5. Sporządza protokołów z awarii urządzeń. 6. Naprawy urządzeń związanej z usuwam awarii opisanej w pkt. 5, na podstawie odrębnego zlecenia. 7. Opracowywania raportów o zrealizowanych połączeniach. 8. Nieodpłatnego przeprowadzania szkoleń technicznych. Ad. 1. Ciągły nadzór prawidłowego działania centrali telefonicznej oraz sieci telefonicznej w budynkach Ministerstwa Infrastruktury. Ciągły nadzór prawidłowego działania centrali telefonicznej oraz sieci telefonicznej w budynkach Ministerstwa Infrastruktury, polega na przystąpieniu do usuwania awarii (od momentu zawiadomienia) w czasie dłuższym niż: a) przy usuwania awarii w godzinach pracy Zamawiającego - maks. 45 min.; b) przy usuwania awarii po godzinach pracy Zamawiającego - maks. 2 godz.; c) przy usuwania awarii w święta i w dni wolne od pracy - maks. 8 godz.; Ad. 2. Czynności obsługi technicznej i konserwacji centrali telefonicznej ERICSSON MD-110 Codzienna, 8-godzinna obecność: - administratora systemu (zarządza systemem telefonicznym w zakresie softwaru i hardwaru, biling), - montera instalacji telefonicznej (prace sieciowe, konserwacja aparatów i faksów), Stała dyspozycyjność: - inżyra systemowego z odpowiednim certyfikatem producenta systemu telefonicznego ERICSSON, - technika teletransmisji (obsługa i konserwacja traktów 30B+D i 2B+D, przyłącza kablowego oraz kabla korespondencyjnego). Wykonywa: 1) Instalacji aparatu dodatkowego (analogowego lub cyfrowego) zależ od rodzaju i układu stacji telefonicznej na tere sieci obsługiwanej przez centralę, jeżeli łącze przekracza 20 m. 2) Instalacji urządzeń stanowiących zakończe łącza: a) aparatu telefonicznego, b) aparatu równoległego lub innego urządzenia stanowiącego zakończe łącza, a będącego stacją telefoniczną, c) dodatkowego gniazda telefonicznego. 3) Zmiany aparatów lub funkcji w zespole aparatów telefonicznych. 4) Wymiany aparatu telefonicznego na inny. 5) Przesień stacji telefonicznej oraz innych urządzeń stanowiących zakończe łącza: a) w tym samym pokoju; b) do innego pokoju na tere tego samego budynku; c) do innego budynku w obrębie sieci; 6) Zmian w ewidencji stacji telefonicznej (dane personalne abonenta, lokalizacja stacji). 7) Zmian numeru stacji telefonicznej. 8) Przesień łącza telefonicznego: a) z aparatu, zespołu aparatów lub innego urządzenia na centralę abonencką w obrębie sieci, b) z centrali abonenckiej na aparat lub zespół aparatów w dowolnym układzie. 9) Włączeń do sieci telefonicznej stacji pozostającej w rezerwie, ponowne włącze do sieci stacji uprzednio wyłączonej. 10) Programowa urządzeń abonenckich przyłączonych do centrali telefonicznej, m.in.: a) podtrzymywa połączeń (Hold), b) ustawia połączeń w stan oczekiwania na dowolnym numerze abonenckim w obrębie centrali,

5 5/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL c) ustawia połączeń w stan oczekiwania w przypadku zajętości abonenta wywołanego w obrębie lokalnej centrali z jednoczesnym powiadamiam abonenta wywołanego o oczekującym wywołaniu, przyjmowa wywołań po wybraniu numeru aparatu sygnalizującego wywoła, d) przenosze wywołań na dowolny numer abonencki w obrębie lokalnej centrali bezwarunkowo, w przypadku zajętości, w przypadku zgłaszania się abonenta, e) blokowa aparatu do połączeń przychodzących przeszkadzać, f) przekazywa połączeń w obrębie centrali lokalnej, g) automatyczne wybiera zaprogramowanego numeru po podsieniu mikrotelefonu (gorąca linia), h) grupa przejmowania przywołań przejmowa wywołań z dowolnego aparatu przydzielonego do grupy, poprzez wybra kodu funkcyjnego, i) wewnętrzna grupa abonencka kierowa połączeń przychodzących do pierwszego wolnego abonenta przydzielonego do grupy. Niezależ, kierowa połączeń do konkretnego abonenta po wybraniu przydzielonego mu telefonicznego numeru indywidualnego, j) automatyczne zgłasza się aparatu telefonicznego bez koczności podnosze mikrotelefonu w przypadku aparatu cyfrowego z układem głośno mówiącym. 11 Stałych ograniczeń telefonicznych połączeń wychodzących: - międzynarodowych, - międzymiastowych, - strefowych, - lokalnych do sieci użytku publicznego TP S. A. za wyjątkiem dostępu do służb alarmowych. 12 )Połączeń konferencyjnych standardowych. 13) Skróconych wybierań: a) dostęp do indywidualnej biblioteki numerów programowych (numery programowane przez abonenta), b) dostęp do systemowej biblioteki numerów programowych (numery programowane przez operatora) zapis/ skanowa. 14) Połączeń konferencyjnych typu Meet-Me. Dostęp zdefiniowanej grupy abonentów centrali do konferencji po wybraniu kodu funkcyjnego. 15) Grupa sekretarsko-dyrektorska - odrębne numery telefoniczne dla sekretarki i każdej osoby funkcyjnej. 16) Automatycznych oddzwaniań w przypadku zajętości lub zgłaszania się abonenta wywoływanego dołączonego do lokalnej centrali. 17) Numer wtórny sygnalizacja i możliwość odbioru kolejnych połączeń przychodzących z sieci. 18) Połączeń wychodzących po podaniu kodu autoryzacji. 19) Programowania systemowego aparatów telefonicznych cyfrowych ( z pozycji użytkownika). 20) Okresowego badania technicznego 2 razy w roku w trakcie trwania umowy (okresowe bada techniczne można wykonać zdal, ale każdorazowo powinno być potwierdzone protokołem). 21) Utrzymywa w sta gotowości magazynu części zamiennych. Ad. 3. Czynności wchodzące w zakres stałej konserwacji traktów 30B+D, 2B+D, przyłącza kablowego oraz kabla korespondencyjnego. 1) Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń końcowych, tj. stojaków kablowych. 2) Współpraca z TP S.A przy lokalizacji uszkodzeń i naprawie traktów 30B+D, 2B+D, przyłącza kablowego oraz kabla korespondencyjnego. 3) Wykonywa napraw prostych w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawcy, w przypadku napraw po awarii na podstawie odrębnego zlecenia. Z konserwacji wyłączone są uszkodzenia powstałe na skutek: - klęsk żywiołowych, - zawinionego działania służb komunalnych lub innych realizujących prace zimne lub instalacyjne, - zerwania lub wadliwie ułożonej kanalizacji kablowej i studzienek. Ad. 4. Czynności konserwacji aparatów telefonicznych i urządzeń telefaksowych: 1) stan obecny sprzętu: 687 aparatów analogowych, w tym 155 telefaksów oraz 377 aparatów cyfrowych, 2) wymiana/naprawa sznura zasilającego, 3) wykona zasilającego sznura przedłużającego, 4) wymiana/naprawa sznura mikrotelefonu, 5) wymiana wkładki mikrofonowej/słuchawkowej, 6) odblokowa/naprawa zakleszczających się klawiszy (klawiatura), 7) konserwacyjne czyszcze elementów i styków, 8) kontrola działania poszczególnych funkcji urządzenia, 9) informowa Zamawiającego o koczności napraw urządzeń w autoryzowanych serwisach w przypadku koczności wymiany osiągalnych elementów/podzespołów, 10) okresowa (raz na kwartał) dezynfekcja aparatu telefonicznego. Ad. 5. Sporządza protokołów z awarii urządzeń.

6 6/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL W razie stwierdzenia jakichkolwiek awarii w pracy centrali telefonicznej lub innych elementów sieci telefonicznej objętych przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół określający zakres, przyczynę i koszt usunięcia awarii. Ad. 6. Naprawy urządzeń związanej z usuwam awarii. Na podstawie sporządzonego protokołu i odrębnego zlecenia Wykonawca powin natychmiast przystąpić do usunięcia przyczyn awarii i wykonania naprawy, opisanych w pkt. 5. Czas wykonania naprawy - w przypadku wystąpienia problemów, awarii, błędów systemu lub sprawności serwisowanego sprzętu: a) Priorytet I (stan krytyczny) powodujący całkowite zatrzyma pracy systemu lub bardzo poważne ogranicze jego funkcjonalności, usługa winna być wykonana w ciągu 24 godzin od momentu zawiadomienia; b) Priorytet II (stan poważny) powodujący ogranicze funkcjonalności, usługa winna być wykonana w ciągu 48 godzin od momentu zawiadomienia; c) Priorytet III (błędy w systemie) powodujące ograniczenia funkcjonalności systemu, usługa winna być wykonana w ciągu 96 godzin od momentu zawiadomienia. Obejmuje to między innymi znaczne rozbieżności dotyczące funkcjonalności systemu w porównaniu z opisami w dokumentacji oraz sporadyczne problemu i dogodności. Ad. 7. Opracowa raportów o zrealizowanych połączeniach (biling): 1) uwzględniających strukturę poszczególnych użytkowników, wprowadza na żąda użytkownika wielopoziomowej struktury grup użytkowników (firma, departament, wydział itp.), 2) dotyczących kosztów połączeń z określonymi rodzajami abonentów sieci publicznej (np. sieci komórkowej), 3) uwzględniających dodatkową informację słowną (np. nazwa miasta, kraju) przy wybranych numerach kierunkowych, 4) minibilingu uwzględniającego informacje o ilościach i kosztach poszczególnych rodzajów połączeń (wyszczególnione połączenia lokalne, strefowe, komórkowe), 5) analiza kosztów centrali z podziałem na zadane kategorie połączeń, 6) analiza wykorzystania numerów przydzielonych poszczególnym użytkownikom. Ad. 8. Nieodpłatnego przeprowadze szkoleń technicznych: 1) Na poziomie podstawowym dla 2 wyznaczonych pracowników Zamawiającego; 2) Na poziomie zaawansowanym dla 2 wyznaczonych pracowników Zamawiającego. Uwaga! Osoby wykonujące obsługę techniczną, konserwację bądź naprawę centrali i sieci telefonicznej muszą posiadać: - wszystkie osoby certyfikat producenta systemu telefonicznego ERICSSON; - co najmj jedna osoba ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1kV (rozporządze Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r.- Dz. U. Nr 59, poz. 377 z późn. zm.). Zamawiający wymaga dostarczenia aprobat, certyfikatów na materiały i podzespoły, zastosowane do wykonania zamówienia, w zakresie napraw.

7 7/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli, oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: LUB Zakres: między ,00 a ,00 Waluta: EUR II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: 36 lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

8 8/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wsienia wadium w wysokości: , 00 zł (słow: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wsione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręcze kasy jest zawsze poręczem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2) Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Ministerstwa Infrastruktury: SWIFT: NBPPLLPW Narodowy Bank Polski O/O Warszawa Plac Powstańców Warszawy Warszawa NBP O/O Warszawa, nr Za skuteczne wsie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert. Dowodem wsienia wadium może być dokument potwierdzający dokona przelewu kwoty wadium lub jego kopia potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty. 4. W przypadku wsienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 5. Dokument wadialny, o którym mowa w ust. 4, powin zawierać informacje o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w ust. 1, stanowiących zabezpiecze wadium na rzecz Ministerstwa Infrastruktury w przetargu ograniczonym na obsługę techniczną i konserwację centrali telefonicznej ERICSSON MD-110 oraz sieci telefonicznej w Ministerstwie Infrastruktury, ważnym przez okres związania ofertą, określony w nijszej SIWZ oraz zobowiąza gwaranta/poręczyciela do wypłaty kwoty wadium na pierwsze żąda Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 6. Dokument wadialny, o którym mowa w ust. 4, należy złożyć w oddzielnym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w Rozdziale XI. Opakowa (kopertę) zawierającą dokument wadialny należy opisać analogicz do opisu oferty wskazanego w Rozdziale X, z dopiskiem: wadium. Kserokopię nijszego dokumentu należy dołączyć do oferty. 7. Termin wsienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom zwłocz po wyborze oferty najkorzystjszej lub uważniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystjsza, z zastrzeżem ust. 10 oraz art. 46 ust. 4a ustawy, w brzmieniu: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwa, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn leżących po jego stro. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystjsza, Zamawiający zwraca wadium zwłocz po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego lub/i po wsieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżem art. 46 ust. 5 ustawy. 11. Zamawiający zwraca zwłocz wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zażąda ponownego wsienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystjsza. Wykonawca wnosi wadium w termi określonym przez Zamawiającego. 13. Okoliczności zatrzymania wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.

9 9/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL 14. Zasady wnoszenia wadium określone w nijszym Rozdziale dotyczą rówż przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 15. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Wykonawców, którzy wniosą wadium w określonym termi i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym rówż na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy. III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Wynagrodze umowne brutto jest stałe i może ulec zmia podczas trwania umowy. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Jeżeli oferta tych Wykonawców zosta wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia zostaną uznani Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rówż wykonują 2 zamówienia z zakresu obsługi technicznej i konserwacji centrali telefonicznej typu ERICSSON, z tego jedno zamówie na kwotę minimum ,00 zł brutto rocz, umowa co najmj na rok. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę opisu sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w Rozdziale VI SIWZ. Rozdział VI SIWZ: VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1.Wykonawca składa wraz z ofertą oświadcze o spełniu warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 1 sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ (Oświadcze o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy); 2.Wykonawca składa wraz z ofertą oświadcze o spełniu warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 2 sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (Oświadcze o braku podstaw do wykluczenia); 3.Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów potwierdzających spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 1: 1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rówż wykonywanych, usług w zakresie zbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt. 2, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podam ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; 2)wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadcze usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia zbędnych do wykonania zamówienia, a że zakresu wykonywanych przez czynności, w zakresie zbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt. 3 sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; informacje powinny potwierdzać, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt. 3 SIWZ, posiadają wymagane uprawnia, tj.: a) wszystkie osoby - certyfikat producenta sytemu telefonicznego firmy ERICSSON,

10 10/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL b) co najmj 1 osoba - kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku: eksploatacji, konserwacji sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kv. Dokumenty te zostaną przedłożone Zamawiającemu przed zawarciem umowy. 4.Jeżeli Wykonawca, zgod z Rozdziałem V ust. 4, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami zbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiąza tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnia warunków, o których mowa w Rozdziale V ust. 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia, w odsieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w ust Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów potwierdzających spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 2: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; 2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca zalega z opłacam podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca zalega z opłacam składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4) 8) ustawy, wystawionej wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9) ustawy, wystawionej wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odsieniu do nich zaświadcze właściwego organu sądowego, albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące karalności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób wydaje się ich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6: 1) pkt. 1) 3) i pkt. 5) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości (dokument powin zostać wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), zalega z uiszczam podatków, opłat lub składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności, lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powin zostać wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie (dokument powin zostać wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2) pkt. 4) składa zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4) 8) ustawy (dokument powin zostać wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 9.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 21 ENOTICES_UMOstroda 25/05/2011- ID:2011-072801 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo