SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Tarnów, dnia 1 sierpnia 2011 r. Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach ul. Traugutta 1, Tarnów tel ; fax NIP REGON SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 dla dostaw lub usług, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami) na: OBSŁUGA TECHNICZNA (REALIZACJA NAGŁOŚNIENIA ORAZ OŚWIETLENIA) PRÓB ORAZ SPEKTAKLI W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TEATRÓW TAŃCA SCENA OTWARTA W TARNOWIE

2 1. Zamawiający: Nazwa: Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach, ul. Traugutta 1, Tarnów, tel ; fax Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 dla dostaw lub usług, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami) zwanej dalej ustawą. 3. Przedmiot zamówienia: A. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi techników dźwięku Usługi techniczne Usługi w zakresie organizacji festiwali B. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze technicznej /realizacja nagłośnienia oraz oświetlenia/ prób oraz spektakli w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta w Tarnowie zgodnie z przedstawioną niżej charakterystyką: Opis sceny Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach: - głębokość sceny / proscenium horyzont / 11 m, - szerokość sceny w świetle portalu 11 m, - wysokość sceny w świetle portalu -5 m, - wysokość przy horyzoncie 7 m, - wysokość sceny od poziomu rzędu O widowni 1 m, - czarne oko tarowanie, czarne deski podłogi, czarny naciąg baletowy - widownia 585 miejsc. Opis oświetlenia sceny : - stół oświetleniowy ETC Congo Junior - Most nr 1 / przy horyzoncie/ naświetlacze halogenowe /9 szt./, par 64 / 4 szt./ 4 szt. głowy Robin -Most nr 2 par 64 / szt. 4/, reflektory Fresnel / 3 szt./, 3 szt. głowy Robin - portal - reflektory PC, Fresnel łącznie 14 szt. - boki proscenium po 4 szt. z każdej strony proscenium reflektory PC, Fresnel - kładka nad widownią / środek widowni/ 15 szt. reflektorów w tym 8 szt. profilowe, 4 szt. typu PC oraz 3 szt. Fr. Zakłada się możliwość wykorzystywania oświetlenia Zamawiającego łącznie z oświetleniem Wykonawcy. Zestawienie spektakli, terminy oraz tytuły prezentacji : spektakle finałowe warsztatów tańca współczesnego Theater Bielefeld Niemcy, My Hotel Paradise State Theatre of Košice, Slovakia Carmen Lubelski Teatr Tańca, Nana Marta Pietruszka choreograf Art Color Ballet Kraków Aura Dance Theatre Litwa, Time Line Polski Teatr Tańca, Lato-Red Sun Jesień-Nuembir Teatr Dada von Bzdulow, Czerwona trawa Występ uczniów Szkoły Baletowej w Bytomiu, Teatr Rozrywki Chorzów, Zobacz Alicjo PEOPLE Czechy, Sacrebleu Small Hour Golden Crock Teatr Opery i Baletu Lwów, Stworzenie świata W okresie trwania festiwalu / r./ przewiduje się realizację lekcji mistrzowskich tańca. Szczegółowe terminy realizacji lekcji zostaną podane Wykonawcy nie później niż w dniu r. Zastrzega się możliwość zmiany tytułu spektaklu, wykonawcy oraz daty spektaklu w obrębie ramowych dat festiwalu. 4. Termin realizacji zamówienia : od r. do r. - zgodnie z powyższym harmonogramem.

3 Wykonawca winien ustalić z Zamawiającym termin rozpoczęcia prac na scenie MCK umożliwiających obsługę prób i realizację spektaklu w dniu r. 5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami i sposób porozumiewania się 5.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: - Pan Stanisław Bączek, Mościckie Centrum Kultury, Tarnów, ul. Traugutta 1, tel , Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub mailem (nr faksu Zamawiającego , adres Zamawiający posługując się formą faksu lub maila wymaga niezwłocznego potwierdzania przez Wykonawców faktu otrzymania pism Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art. 38 ust. 1 ustawy) Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, oraz zamieszcza na stronie internetowej Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej W przypadku gdy zmiana treści SIWZ nie powoduje konieczności zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert W przypadku dokonywania zmiany ogłoszenia Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz niezwłocznie zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie i na stronie internetowej Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 6. Termin związania ofertą: 30 dni rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełniania warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia (pkt 8.1. lit. a SIWZ), b) posiadania wiedzy i doświadczenia, O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie min. 2 usługi polegające na obsłudze technicznej spektakli scenicznych. Zamawiający wymaga załączenia dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie np. referencje, opinie zamawiających, na rzecz których zamówienia zostały zrealizowane.

4 W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu - zasobach innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) podmiot ten musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dokumentów musi wynikać, że te podmioty zrealizowały należycie zamówienia jak wyżej, a Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania a nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych (będących w trakcie realizacji) dokumenty muszą potwierdzać, że usługa jak wyżej wykonywana jest należycie. Ocena spełniania warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia i dokumentów (pkt 8.1. lit. a i b SIWZ), c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował min: - 40 szt. reflektorami Par szt. reflektorami PC 1000 W - 10 szt. reflektorami Profil ze skrzydełkami 1000 W - 5 szt. reflektorami Fresnel 2000 W - 8 szt. Linestr - 4 szt. reflektorami wyładowczymi 1200 W z schuterem - 4 reflektorami do zewnętrznego oświetlenia budynku typu LED CITY COLOR reflektorami typu CENTAURY COLOR wytwornicą dymu - okablowaniem do podłączenia reflektorów - kablem zasilającym do regulatorów świateł o długości 50 m - odtwarzaczem DVD nie wyświetlającym w trakcie zmian poszczególnych tracków funkcji / pauza, play / - projektorem video o jasności lumenów - odtwarzaczem płyt CD - reflektorem prowadzącym 2kW - konstrukcją aluminiową systemu qadrosystem /do wykonania rampy oświetleniowej w formie kwadratu o boku 10 m i wysokości 6 m/ - pulpitem świateł - dodatkowymi regulatorami świateł / min 40 obwodów/ - min 24 kanałowym mikserem nagłośnieniowym z parametryczną korekcją na każdym kanale, każdy kanał wyposażony w insert oraz tłumik -20db filtr górnoprzepustowy zasilanie phantom, wskaźnik obecności sygnału w kanale, minimum 8 wysyłek AUX z przestawianym punktem pracy pre/post - czterema głośnikami odsłuchowymi ustawianymi na przestrzał sceny na statywach - nagłośnienie widowni 3kW na stronę Ocena spełniania warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia i dokumentu (pkt lit. a i c SIWZ), d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku Ocena spełniania warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia (pkt lit. a SIWZ). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy.

5 Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści dokumentów i oświadczeń pkt. 8 SIWZ Ocena spełnienia warunków określonych wyżej zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawców z postępowania i odrzuceniem oferty. 8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu: 8 1. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca przedkłada następujące oświadczenia : a. oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2 do SIWZ. b. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg załącznika nr 4 do SIWZ. c. wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 5 do SIWZ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Wykonawca przedkłada następujące oświadczenia i dokumenty: a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - według załącznika nr 3 do SIWZ. b. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Osoby fizyczne składają oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. c. oświadczenia w pkt.8.1.lit.a -c Dokumenty, o których mowa w pkt lit b i c oraz pkt 8.2 lit. a i b mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 lit.b, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:

6 a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie. c) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. d) Wykonawcy występujący wspólnie w formie konsorcjum składają jedną ofertę, przy czym wymagane dokumenty wskazane w pkt. 8.2 ppkt b SIWZ składa każdy z Wykonawców. e) Oświadczenia, o których mowa pkt. 8.1 ppkt a oraz pkt. 8.2 ppkt a powinny być złożone i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. f) Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia uznany zostanie za spełniony przez konsorcjum w przypadku, gdy przynajmniej jeden uczestnik konsorcjum spełni ten warunek lub warunek zostanie spełniony łącznie. g) Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia uznany zostanie za spełniony przez konsorcjum, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum spełni wymagany warunek lub warunek zostanie spełniony łącznie. 9. Opis sposobu przygotowania oferty Ofertę należy sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w języku polskim. Oferta musi zawierać: a) Sporządzony wg zał. nr 1 do SIWZ formularz ofertowy, b) Dokumenty i oświadczenia pkt 8.1 i pkt Przygotowany według powyższych wskazówek formularz oferty oraz oświadczenia, muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z przedłożonego w ofercie dokumentu pkt lit. b) do oferty dodatkowo należy załączyć stosowne upoważnienie/pełnomocnictwo podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie/pełnomocnictwo należy przedstawić formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Upoważnienie/pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty Wykonawcy przygotowując oferty mogą zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) - wg zał. Nr 6. Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy zamówienia) zamierza powierzyć podwykonawc(y/com) do wykonania Wykonawca, wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawc(y/ców) ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

7 10.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego, opisanej następująco: Oferta na przetarg Obsługa techniczna Festiwalu Z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem r. godz Oferty należy składać do dnia r. do godz w Mościckim Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach, Tarnów, ul. Traugutta 1, Sekretariat Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Mościckim Centrum Kultury, Tarnów, ul. Traugutta 1, /sala multimedialna/w dniu r. o godz Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty z podaniem znaczenia tych kryteriów: Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych dokonany zostanie na podstawie zaoferowanej w ofercie ceny brutto zł (KRYTERIUM - CENA 100 %), zgodnie z poniższym wzorem: C = (C N / C B ) x 100 gdzie: C C N C B ocena końcowa ceny oferty, najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych, cena brutto badanej oferty nieodrzuconej Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą ilość punktów. 12. Opis sposobu obliczania ceny oferty Wykonawca winien podać w ofercie cenę brutto realizacji całości przedmiotu zamówienia, wyrażoną w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cena oferowanej usługi jest stała i nie podlega zmianom w okresie realizacji zamówienia Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia. 13. Środki ochrony prawnej Środki ochrony prawnej określone w Rozdziale V Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. odwołanie oraz skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c) odrzucenia oferty odwołującego Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.114 Umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub mailem, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

8 14.2 Propozycję umowy opracowaną wg załącznika Nr 5, podpisaną przez swoich uprawnionych przedstawicieli, przedłoży Wykonawcy Zamawiający Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust Umowa 1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 2. Przewiduje się zmiany umowy w zakresie terminu wykonania usług, w przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od wykonawcy i zamawiającego, a powodujących niemożność dochowania terminu, w szczególności wynikających ze zmiany harmonogramu spektakli. 16. Postanowienia końcowe W sprawach nie uregulowanych niniejszymi postanowieniami obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz w Kodeksie cywilnym. 17. Załączniki: 1. Nr 1 Formularz oferty 2. Nr 2 Druk oświadczenia o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 3. Nr 3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu. 4. Nr 4 Wykaz usług. 5. Nr 5 Wykaz urządzeń. 6. Nr 6 Zastrzeżenie. 7. Nr 7 Wzór umowy.

9 Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Numer faksu lub adres Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach Tarnów, ul. Traugutta 1 O F E R T A Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę techniczną /realizacja nagłośnienia oraz oświetlenia/ prób oraz spektakli w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta w Tarnowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami): I. Oferujemy wykonanie usługi zgodnie z opisem i zakresem przedstawionym w pkt. 3 SIWZ za łączną cenę brutto:.. zł. II. Przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie do r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym w pkt. 3 SIWZ III. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami wykonania zamówienia, warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je oraz wyrażamy zgodę na zawarcie umowy zgodnie z projektem stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. V. Zamówienie wykonamy siłami własnymi/następujące części niniejszego zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom (Uwaga!: Wykonawca wypełnia o ile dotyczy 1 ): Lp. Nazwa/opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy 1

10 Załącznik nr 2 do SIWZ.. Nazwa i adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę techniczną /realizacja nagłośnienia oraz oświetlenia/ prób oraz spektakli w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta w Tarnowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami) oświadczam/y, że spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.. Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy

11 ... Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 3 O Ś W I A D C Z E N I E Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę techniczną /realizacja nagłośnienia oraz oświetlenia/ prób oraz spektakli w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta w Tarnowie oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami)*.... Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy * art. 24 ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo dostąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

12 Wzór Załącznik Nr 6 Nazwa i adres Wykonawcy Z A S T R Z E Ż E N I E nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pozostałym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:.. Działając w imieniu (wskazanie nazwy Wykonawcy) z siedzibą w.. niniejszym zastrzegam, aby następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (1) nie były udostępniane pozostałym uczestnikom postępowania: 1... strona..oferty 2... strona. oferty 3... strona. oferty 4... strona. oferty 5... strona. oferty Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy) Uwagi: (1) zakres informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa został określony w art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Art.11 ust.4 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

13 Zawarta w dniu... r. w pomiędzy: Mościckim Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach z siedzibą w Tarnowie ul. Traugutta Tarnów NIP : REGON: reprezentowanym przez : zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy a:...z siedzibą:...,...;.. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną zgodnie z odpisem z......, przez: Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę techniczną /realizacja nagłośnienia oraz oświetlenia/ prób oraz spektakli w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta w Tarnowie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami) wybrany został Wykonawca i została z nim podpisana Umowa o następującej treści. 1 Przedmiot Umowy 1.Przedmiotem umowy jest obsługa techniczna polegająca na realizacji nagłośnienia oraz oświetlenia prób oraz spektakli w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta w Tarnowie w okresie r. do r. 2 Zobowiązania stron 1.Wykonawca jest zobowiązany do : - transportu sprzętu do Mościckiego Centrum Kultury i jego obsługi w trakcie festiwalu -instalacji aparatury nagłośnieniowej oraz sprzętu oświetleniowego - realizacji nagłośnienia i oświetlenia prób oraz spektakli - przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż. w trakcie realizacji zlecenia obowiązujących u Zamawiającego - współpracy z obsługą techniczną Zamawiającego 2.Zamawiający zobowiązany jest do: - zapewnienie przyłącza energetycznego trójfazowego 63A zgodnego z normami, zlokalizowanego nie dalej niż 50m. - umożliwienia zlokalizowania stanowisk realizatorów dźwięku oraz światła - zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Wykonawcy oraz sprzętu w trakcie trwania festiwalu - dostarczenia wymagań technicznych dotyczących sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego poszczególnych prezentacji po otrzymaniu od teatrów.

14 3 Wynagrodzenie 1. Strony zgodnie ustalają, że wysokość wynagrodzenia łącznego brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi...brutto, (słownie złotych brutto:...) w tym należny podatek VAT w wysokości., zgodnie ze złożona ofertą. 2. Wysokość wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy zawierającym zapłatę za realizację Umowy, wszelkie inne koszty związane z jej realizacją, podatek od towarów i usług VAT, w tym koszty dostarczenia sprzętu wraz z instalacją, oraz wszystkie koszty pochodne (między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, itp.). 4 Płatność 1. Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę VAT po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy. 2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 4. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wystawić faktury VAT bez wymaganego podpisu Zamawiającego na fakturze VAT. 5. Dane Zamawiającego do faktury VAT: Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach Ul. Traugutta Tarnów NIP: Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu: 1) w razie nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonej w 3 ust. 1, za każde stwierdzone przez Zamawiającego uchybienie. 2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które nie odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w 3 ust Niezależnie od kary umownej, o której mowa w 6 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 5. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych, o których mowa w ust. 1, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 7 Poufność 1. Strony Umowy zobowiązują się, że w okresie obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu lub po jej wygaśnięciu wszelkie dane lub informacje uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy na temat stanu, organizacji lub interesów drugiej strony nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z umowy lub nie służy jej realizacji. 2. Dane lub informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być przekazywane pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie trzeciej. W ramach struktur organizacyjnych Stron, dostęp do tych informacji posiadać będą jedynie pracownicy i przedstawiciele Stron, których dostęp do informacji jest uzasadniony ze względu na ich stanowisko służbowe lub udział w wykonaniu umowy. 3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień umowy. 4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przypadków ujawniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jak również na żądanie uprawnionych organów

15 władzy publicznej. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów związanych z ujawnieniem informacji. 5. Wykonawca uprawniony jest do podawania w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych informacji o wykonywanej usłudze na rzecz Zamawiającego, a także do umieszczania Zamawiającego na swojej liście referencyjnej, po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 9 Cesja praw i obowiązków Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z realizacji umowy na rzecz osób trzecich, ani też powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej. 10 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej. 3. Forma pisemna zastrzeżona w Umowie dla dokonania czynności, zastrzeżona jest pod rygorem nieważności, 4. W przypadku sporów wynikłych z umowy Strony będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony ugody w ciągu 30 dni od otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Osobą wyznaczoną do uzgodnień, koordynacji realizacji zamówienia ze strony Zamawiającego jest.. 6. Osobą wyznaczoną do uzgodnień, i koordynacji związanych z realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest...,... Zmiana osób nie stanowi zmiany umowy. 8. Załączniki nr 1, 2 stanowią integralną część umowy. 9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 10. Załączniki do umowy: 1) Załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

16 Wzór Załącznik Nr 4. Nazwa i adres Wykonawcy Wykaz zrealizowanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Lp. Przedmiot zamówienia (pkt.7.1.b) SIWZ )* Rozpoczęcie Data wykonania Zakończenie (data zakończenia usługi) Odbiorca Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy

17 Wzór Załącznik Nr 5. Nazwa i adres Wykonawcy Wykaz urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia Lp. Opis urządzenia 1 40 szt. reflektorów Par szt. reflektorów PC 1000 W 3 10 szt. reflektor Profil ze skrzydełkami 1000 W 4 5 szt. reflektorów Fresnel 2000 W 5 8 szt. Linestrów 6 4 szt. reflektory wyładowcze 1200 W z schuterem 7 2 reflektory do zewnętrznego oświetlenia budynku typu LED CITY COLOR reflektory typu CENTAURY COLOR Wytwornica dymu 10 okablowanie do podłączenia reflektorów 11 kabel zasilający do regulatorów świateł o długości 50 m 12 odtwarzacz DVD nie wyświetlający w trakcie zmian poszczególnych tracków funkcji / pauza, play / 13 projektor video o jasności lumenów 14 Odtwarzacz płyt CD 15 reflektor prowadzący 2kW 16 konstrukcja aluminiowa systemu qadrosystem /do wykonania rampy oświetleniowej w formie kwadratu o boku 10 m i wysokości 6 m/ 17 Cyfrowy pulpit świateł z możliwością obsługi urządzeń inteligentnych 18 dodatkowe regulatory świateł / min 40 obwodów/ 19 min 24 kanałowy mikser nagłośnieniowy z parametryczną korekcją na każdym kanale, każdy kanał wyposażony w insert oraz tłumik -20db filtr górnoprzepustowy zasilanie phantom, wskaźnik obecności sygnału w kanale, minimum 8 wysyłek AUX z przestawianym punktem pracy pre/post 20 cztery głośniki odsłuchowe ustawiane na przestrzał sceny na statywach 21 nagłośnienie widowni 3kW na stronę Wykonawca polega na zasobach innego/ych podmiotu/ów należy wpisać TAK lub NIE Informacja o podstawie dysponowania (zasobami) - urządzeniem*** Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć wykonawcy OFERTA Zamawiający : Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 1. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy...... tel... fax... Regon... NIP... 2. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk Sopot, dnia 18 maja 2010 roku INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Powstańców Warszawy 55 ogłasza przetarg nieograniczony - znak:io/dt/1304/2010 na : usługi porządkowe w budynku Zakładu Ekologii

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi Numer sprawy: 2710.1. 2014 Nazwa zamówienia: Stała obsługa prawna na rzecz Urzędu Gminy Dąbrówka, Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Rady Gminy Dąbrówka, dnia 20.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych dla 10 osób

Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych dla 10 osób Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8, 57 300 Kłodzko tel. 74 865 74 10, fax 74 865 74 34, 74 865 74 19 www.pup.klodzko.pl, sekretariat@pup.klodzko.pl,przetargi@pup.klodzko.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: IN.251.1.1212 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP..

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Oferujemy za wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 do projektu: współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ... nr tel...nr faksu. Wyznaczamy.. (imię i nazwisko) do reprezentowania wykonawcy w czasie trwania procedury przetargowej.

FORMULARZ OFERTY ... nr tel...nr faksu. Wyznaczamy.. (imię i nazwisko) do reprezentowania wykonawcy w czasie trwania procedury przetargowej. Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY 1. Wyrażam chęć uczestnictwa w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie na realizację talonów na artykuły

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Standardowe formularze

Standardowe formularze ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Standardowe formularze L.p. NAZWA FORMULARZA NUMER FORMULARZA 1. Formularz oferty 2.1. 2. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie o ubieganie się o zamówienie publiczne. 2.2. Wykaz wykonanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla kandydatów do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania na usługę przeprowadzenia zajęć z indywidualnej terapii psychologicznej w ramach projektu Rewitalizacja młodych ludzi-nasza

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020.

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Informatyk - wszechstronny specjalista - program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Str. Europa 2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo