SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Tarnów, dnia 1 sierpnia 2011 r. Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach ul. Traugutta 1, Tarnów tel ; fax NIP REGON SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 dla dostaw lub usług, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami) na: OBSŁUGA TECHNICZNA (REALIZACJA NAGŁOŚNIENIA ORAZ OŚWIETLENIA) PRÓB ORAZ SPEKTAKLI W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TEATRÓW TAŃCA SCENA OTWARTA W TARNOWIE

2 1. Zamawiający: Nazwa: Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach, ul. Traugutta 1, Tarnów, tel ; fax Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 dla dostaw lub usług, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami) zwanej dalej ustawą. 3. Przedmiot zamówienia: A. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi techników dźwięku Usługi techniczne Usługi w zakresie organizacji festiwali B. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze technicznej /realizacja nagłośnienia oraz oświetlenia/ prób oraz spektakli w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta w Tarnowie zgodnie z przedstawioną niżej charakterystyką: Opis sceny Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach: - głębokość sceny / proscenium horyzont / 11 m, - szerokość sceny w świetle portalu 11 m, - wysokość sceny w świetle portalu -5 m, - wysokość przy horyzoncie 7 m, - wysokość sceny od poziomu rzędu O widowni 1 m, - czarne oko tarowanie, czarne deski podłogi, czarny naciąg baletowy - widownia 585 miejsc. Opis oświetlenia sceny : - stół oświetleniowy ETC Congo Junior - Most nr 1 / przy horyzoncie/ naświetlacze halogenowe /9 szt./, par 64 / 4 szt./ 4 szt. głowy Robin -Most nr 2 par 64 / szt. 4/, reflektory Fresnel / 3 szt./, 3 szt. głowy Robin - portal - reflektory PC, Fresnel łącznie 14 szt. - boki proscenium po 4 szt. z każdej strony proscenium reflektory PC, Fresnel - kładka nad widownią / środek widowni/ 15 szt. reflektorów w tym 8 szt. profilowe, 4 szt. typu PC oraz 3 szt. Fr. Zakłada się możliwość wykorzystywania oświetlenia Zamawiającego łącznie z oświetleniem Wykonawcy. Zestawienie spektakli, terminy oraz tytuły prezentacji : spektakle finałowe warsztatów tańca współczesnego Theater Bielefeld Niemcy, My Hotel Paradise State Theatre of Košice, Slovakia Carmen Lubelski Teatr Tańca, Nana Marta Pietruszka choreograf Art Color Ballet Kraków Aura Dance Theatre Litwa, Time Line Polski Teatr Tańca, Lato-Red Sun Jesień-Nuembir Teatr Dada von Bzdulow, Czerwona trawa Występ uczniów Szkoły Baletowej w Bytomiu, Teatr Rozrywki Chorzów, Zobacz Alicjo PEOPLE Czechy, Sacrebleu Small Hour Golden Crock Teatr Opery i Baletu Lwów, Stworzenie świata W okresie trwania festiwalu / r./ przewiduje się realizację lekcji mistrzowskich tańca. Szczegółowe terminy realizacji lekcji zostaną podane Wykonawcy nie później niż w dniu r. Zastrzega się możliwość zmiany tytułu spektaklu, wykonawcy oraz daty spektaklu w obrębie ramowych dat festiwalu. 4. Termin realizacji zamówienia : od r. do r. - zgodnie z powyższym harmonogramem.

3 Wykonawca winien ustalić z Zamawiającym termin rozpoczęcia prac na scenie MCK umożliwiających obsługę prób i realizację spektaklu w dniu r. 5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami i sposób porozumiewania się 5.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: - Pan Stanisław Bączek, Mościckie Centrum Kultury, Tarnów, ul. Traugutta 1, tel , Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub mailem (nr faksu Zamawiającego , adres Zamawiający posługując się formą faksu lub maila wymaga niezwłocznego potwierdzania przez Wykonawców faktu otrzymania pism Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art. 38 ust. 1 ustawy) Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, oraz zamieszcza na stronie internetowej Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej W przypadku gdy zmiana treści SIWZ nie powoduje konieczności zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert W przypadku dokonywania zmiany ogłoszenia Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz niezwłocznie zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie i na stronie internetowej Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 6. Termin związania ofertą: 30 dni rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełniania warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia (pkt 8.1. lit. a SIWZ), b) posiadania wiedzy i doświadczenia, O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie min. 2 usługi polegające na obsłudze technicznej spektakli scenicznych. Zamawiający wymaga załączenia dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie np. referencje, opinie zamawiających, na rzecz których zamówienia zostały zrealizowane.

4 W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu - zasobach innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) podmiot ten musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dokumentów musi wynikać, że te podmioty zrealizowały należycie zamówienia jak wyżej, a Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania a nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych (będących w trakcie realizacji) dokumenty muszą potwierdzać, że usługa jak wyżej wykonywana jest należycie. Ocena spełniania warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia i dokumentów (pkt 8.1. lit. a i b SIWZ), c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował min: - 40 szt. reflektorami Par szt. reflektorami PC 1000 W - 10 szt. reflektorami Profil ze skrzydełkami 1000 W - 5 szt. reflektorami Fresnel 2000 W - 8 szt. Linestr - 4 szt. reflektorami wyładowczymi 1200 W z schuterem - 4 reflektorami do zewnętrznego oświetlenia budynku typu LED CITY COLOR reflektorami typu CENTAURY COLOR wytwornicą dymu - okablowaniem do podłączenia reflektorów - kablem zasilającym do regulatorów świateł o długości 50 m - odtwarzaczem DVD nie wyświetlającym w trakcie zmian poszczególnych tracków funkcji / pauza, play / - projektorem video o jasności lumenów - odtwarzaczem płyt CD - reflektorem prowadzącym 2kW - konstrukcją aluminiową systemu qadrosystem /do wykonania rampy oświetleniowej w formie kwadratu o boku 10 m i wysokości 6 m/ - pulpitem świateł - dodatkowymi regulatorami świateł / min 40 obwodów/ - min 24 kanałowym mikserem nagłośnieniowym z parametryczną korekcją na każdym kanale, każdy kanał wyposażony w insert oraz tłumik -20db filtr górnoprzepustowy zasilanie phantom, wskaźnik obecności sygnału w kanale, minimum 8 wysyłek AUX z przestawianym punktem pracy pre/post - czterema głośnikami odsłuchowymi ustawianymi na przestrzał sceny na statywach - nagłośnienie widowni 3kW na stronę Ocena spełniania warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia i dokumentu (pkt lit. a i c SIWZ), d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku Ocena spełniania warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia (pkt lit. a SIWZ). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy.

5 Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści dokumentów i oświadczeń pkt. 8 SIWZ Ocena spełnienia warunków określonych wyżej zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawców z postępowania i odrzuceniem oferty. 8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu: 8 1. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca przedkłada następujące oświadczenia : a. oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2 do SIWZ. b. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg załącznika nr 4 do SIWZ. c. wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 5 do SIWZ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Wykonawca przedkłada następujące oświadczenia i dokumenty: a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - według załącznika nr 3 do SIWZ. b. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Osoby fizyczne składają oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. c. oświadczenia w pkt.8.1.lit.a -c Dokumenty, o których mowa w pkt lit b i c oraz pkt 8.2 lit. a i b mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 lit.b, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:

6 a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie. c) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. d) Wykonawcy występujący wspólnie w formie konsorcjum składają jedną ofertę, przy czym wymagane dokumenty wskazane w pkt. 8.2 ppkt b SIWZ składa każdy z Wykonawców. e) Oświadczenia, o których mowa pkt. 8.1 ppkt a oraz pkt. 8.2 ppkt a powinny być złożone i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. f) Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia uznany zostanie za spełniony przez konsorcjum w przypadku, gdy przynajmniej jeden uczestnik konsorcjum spełni ten warunek lub warunek zostanie spełniony łącznie. g) Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia uznany zostanie za spełniony przez konsorcjum, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum spełni wymagany warunek lub warunek zostanie spełniony łącznie. 9. Opis sposobu przygotowania oferty Ofertę należy sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w języku polskim. Oferta musi zawierać: a) Sporządzony wg zał. nr 1 do SIWZ formularz ofertowy, b) Dokumenty i oświadczenia pkt 8.1 i pkt Przygotowany według powyższych wskazówek formularz oferty oraz oświadczenia, muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z przedłożonego w ofercie dokumentu pkt lit. b) do oferty dodatkowo należy załączyć stosowne upoważnienie/pełnomocnictwo podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie/pełnomocnictwo należy przedstawić formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Upoważnienie/pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty Wykonawcy przygotowując oferty mogą zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) - wg zał. Nr 6. Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy zamówienia) zamierza powierzyć podwykonawc(y/com) do wykonania Wykonawca, wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawc(y/ców) ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

7 10.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego, opisanej następująco: Oferta na przetarg Obsługa techniczna Festiwalu Z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem r. godz Oferty należy składać do dnia r. do godz w Mościckim Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach, Tarnów, ul. Traugutta 1, Sekretariat Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Mościckim Centrum Kultury, Tarnów, ul. Traugutta 1, /sala multimedialna/w dniu r. o godz Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty z podaniem znaczenia tych kryteriów: Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych dokonany zostanie na podstawie zaoferowanej w ofercie ceny brutto zł (KRYTERIUM - CENA 100 %), zgodnie z poniższym wzorem: C = (C N / C B ) x 100 gdzie: C C N C B ocena końcowa ceny oferty, najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych, cena brutto badanej oferty nieodrzuconej Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą ilość punktów. 12. Opis sposobu obliczania ceny oferty Wykonawca winien podać w ofercie cenę brutto realizacji całości przedmiotu zamówienia, wyrażoną w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cena oferowanej usługi jest stała i nie podlega zmianom w okresie realizacji zamówienia Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia. 13. Środki ochrony prawnej Środki ochrony prawnej określone w Rozdziale V Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. odwołanie oraz skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c) odrzucenia oferty odwołującego Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.114 Umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub mailem, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

8 14.2 Propozycję umowy opracowaną wg załącznika Nr 5, podpisaną przez swoich uprawnionych przedstawicieli, przedłoży Wykonawcy Zamawiający Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust Umowa 1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 2. Przewiduje się zmiany umowy w zakresie terminu wykonania usług, w przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od wykonawcy i zamawiającego, a powodujących niemożność dochowania terminu, w szczególności wynikających ze zmiany harmonogramu spektakli. 16. Postanowienia końcowe W sprawach nie uregulowanych niniejszymi postanowieniami obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz w Kodeksie cywilnym. 17. Załączniki: 1. Nr 1 Formularz oferty 2. Nr 2 Druk oświadczenia o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 3. Nr 3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu. 4. Nr 4 Wykaz usług. 5. Nr 5 Wykaz urządzeń. 6. Nr 6 Zastrzeżenie. 7. Nr 7 Wzór umowy.

9 Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Numer faksu lub adres Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach Tarnów, ul. Traugutta 1 O F E R T A Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę techniczną /realizacja nagłośnienia oraz oświetlenia/ prób oraz spektakli w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta w Tarnowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami): I. Oferujemy wykonanie usługi zgodnie z opisem i zakresem przedstawionym w pkt. 3 SIWZ za łączną cenę brutto:.. zł. II. Przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie do r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym w pkt. 3 SIWZ III. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami wykonania zamówienia, warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je oraz wyrażamy zgodę na zawarcie umowy zgodnie z projektem stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. V. Zamówienie wykonamy siłami własnymi/następujące części niniejszego zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom (Uwaga!: Wykonawca wypełnia o ile dotyczy 1 ): Lp. Nazwa/opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy 1

10 Załącznik nr 2 do SIWZ.. Nazwa i adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę techniczną /realizacja nagłośnienia oraz oświetlenia/ prób oraz spektakli w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta w Tarnowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami) oświadczam/y, że spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.. Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy

11 ... Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 3 O Ś W I A D C Z E N I E Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę techniczną /realizacja nagłośnienia oraz oświetlenia/ prób oraz spektakli w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta w Tarnowie oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami)*.... Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy * art. 24 ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo dostąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

12 Wzór Załącznik Nr 6 Nazwa i adres Wykonawcy Z A S T R Z E Ż E N I E nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pozostałym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:.. Działając w imieniu (wskazanie nazwy Wykonawcy) z siedzibą w.. niniejszym zastrzegam, aby następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (1) nie były udostępniane pozostałym uczestnikom postępowania: 1... strona..oferty 2... strona. oferty 3... strona. oferty 4... strona. oferty 5... strona. oferty Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy) Uwagi: (1) zakres informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa został określony w art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Art.11 ust.4 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

13 Zawarta w dniu... r. w pomiędzy: Mościckim Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach z siedzibą w Tarnowie ul. Traugutta Tarnów NIP : REGON: reprezentowanym przez : zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy a:...z siedzibą:...,...;.. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną zgodnie z odpisem z......, przez: Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę techniczną /realizacja nagłośnienia oraz oświetlenia/ prób oraz spektakli w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta w Tarnowie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami) wybrany został Wykonawca i została z nim podpisana Umowa o następującej treści. 1 Przedmiot Umowy 1.Przedmiotem umowy jest obsługa techniczna polegająca na realizacji nagłośnienia oraz oświetlenia prób oraz spektakli w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta w Tarnowie w okresie r. do r. 2 Zobowiązania stron 1.Wykonawca jest zobowiązany do : - transportu sprzętu do Mościckiego Centrum Kultury i jego obsługi w trakcie festiwalu -instalacji aparatury nagłośnieniowej oraz sprzętu oświetleniowego - realizacji nagłośnienia i oświetlenia prób oraz spektakli - przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż. w trakcie realizacji zlecenia obowiązujących u Zamawiającego - współpracy z obsługą techniczną Zamawiającego 2.Zamawiający zobowiązany jest do: - zapewnienie przyłącza energetycznego trójfazowego 63A zgodnego z normami, zlokalizowanego nie dalej niż 50m. - umożliwienia zlokalizowania stanowisk realizatorów dźwięku oraz światła - zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Wykonawcy oraz sprzętu w trakcie trwania festiwalu - dostarczenia wymagań technicznych dotyczących sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego poszczególnych prezentacji po otrzymaniu od teatrów.

14 3 Wynagrodzenie 1. Strony zgodnie ustalają, że wysokość wynagrodzenia łącznego brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi...brutto, (słownie złotych brutto:...) w tym należny podatek VAT w wysokości., zgodnie ze złożona ofertą. 2. Wysokość wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy zawierającym zapłatę za realizację Umowy, wszelkie inne koszty związane z jej realizacją, podatek od towarów i usług VAT, w tym koszty dostarczenia sprzętu wraz z instalacją, oraz wszystkie koszty pochodne (między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, itp.). 4 Płatność 1. Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę VAT po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy. 2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 4. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wystawić faktury VAT bez wymaganego podpisu Zamawiającego na fakturze VAT. 5. Dane Zamawiającego do faktury VAT: Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach Ul. Traugutta Tarnów NIP: Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu: 1) w razie nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa określonej w 3 ust. 1, za każde stwierdzone przez Zamawiającego uchybienie. 2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które nie odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w 3 ust Niezależnie od kary umownej, o której mowa w 6 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 5. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych, o których mowa w ust. 1, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 7 Poufność 1. Strony Umowy zobowiązują się, że w okresie obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu lub po jej wygaśnięciu wszelkie dane lub informacje uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy na temat stanu, organizacji lub interesów drugiej strony nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z umowy lub nie służy jej realizacji. 2. Dane lub informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być przekazywane pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie trzeciej. W ramach struktur organizacyjnych Stron, dostęp do tych informacji posiadać będą jedynie pracownicy i przedstawiciele Stron, których dostęp do informacji jest uzasadniony ze względu na ich stanowisko służbowe lub udział w wykonaniu umowy. 3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień umowy. 4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przypadków ujawniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jak również na żądanie uprawnionych organów

15 władzy publicznej. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów związanych z ujawnieniem informacji. 5. Wykonawca uprawniony jest do podawania w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych informacji o wykonywanej usłudze na rzecz Zamawiającego, a także do umieszczania Zamawiającego na swojej liście referencyjnej, po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 9 Cesja praw i obowiązków Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z realizacji umowy na rzecz osób trzecich, ani też powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej. 10 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej. 3. Forma pisemna zastrzeżona w Umowie dla dokonania czynności, zastrzeżona jest pod rygorem nieważności, 4. W przypadku sporów wynikłych z umowy Strony będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony ugody w ciągu 30 dni od otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Osobą wyznaczoną do uzgodnień, koordynacji realizacji zamówienia ze strony Zamawiającego jest.. 6. Osobą wyznaczoną do uzgodnień, i koordynacji związanych z realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest...,... Zmiana osób nie stanowi zmiany umowy. 8. Załączniki nr 1, 2 stanowią integralną część umowy. 9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 10. Załączniki do umowy: 1) Załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

16 Wzór Załącznik Nr 4. Nazwa i adres Wykonawcy Wykaz zrealizowanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Lp. Przedmiot zamówienia (pkt.7.1.b) SIWZ )* Rozpoczęcie Data wykonania Zakończenie (data zakończenia usługi) Odbiorca Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy

17 Wzór Załącznik Nr 5. Nazwa i adres Wykonawcy Wykaz urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia Lp. Opis urządzenia 1 40 szt. reflektorów Par szt. reflektorów PC 1000 W 3 10 szt. reflektor Profil ze skrzydełkami 1000 W 4 5 szt. reflektorów Fresnel 2000 W 5 8 szt. Linestrów 6 4 szt. reflektory wyładowcze 1200 W z schuterem 7 2 reflektory do zewnętrznego oświetlenia budynku typu LED CITY COLOR reflektory typu CENTAURY COLOR Wytwornica dymu 10 okablowanie do podłączenia reflektorów 11 kabel zasilający do regulatorów świateł o długości 50 m 12 odtwarzacz DVD nie wyświetlający w trakcie zmian poszczególnych tracków funkcji / pauza, play / 13 projektor video o jasności lumenów 14 Odtwarzacz płyt CD 15 reflektor prowadzący 2kW 16 konstrukcja aluminiowa systemu qadrosystem /do wykonania rampy oświetleniowej w formie kwadratu o boku 10 m i wysokości 6 m/ 17 Cyfrowy pulpit świateł z możliwością obsługi urządzeń inteligentnych 18 dodatkowe regulatory świateł / min 40 obwodów/ 19 min 24 kanałowy mikser nagłośnieniowy z parametryczną korekcją na każdym kanale, każdy kanał wyposażony w insert oraz tłumik -20db filtr górnoprzepustowy zasilanie phantom, wskaźnik obecności sygnału w kanale, minimum 8 wysyłek AUX z przestawianym punktem pracy pre/post 20 cztery głośniki odsłuchowe ustawiane na przestrzał sceny na statywach 21 nagłośnienie widowni 3kW na stronę Wykonawca polega na zasobach innego/ych podmiotu/ów należy wpisać TAK lub NIE Informacja o podstawie dysponowania (zasobami) - urządzeniem*** Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez*: FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:...

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć wykonawcy OFERTA Zamawiający : Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 1. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy...... tel... fax... Regon... NIP... 2. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON...

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... Numer sprawy: DRB/341/03/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIOGRANICZONEGO Dane dotyczące zamawiającego Miejski Zakład Komunalny ul. Międzyzakładowa 3 98-330 Pajęczno

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi Numer sprawy: 2710.1. 2014 Nazwa zamówienia: Stała obsługa prawna na rzecz Urzędu Gminy Dąbrówka, Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Rady Gminy Dąbrówka, dnia 20.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk Sopot, dnia 18 maja 2010 roku INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Powstańców Warszawy 55 ogłasza przetarg nieograniczony - znak:io/dt/1304/2010 na : usługi porządkowe w budynku Zakładu Ekologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: IN.251.1.1212 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych dla 10 osób

Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych dla 10 osób Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8, 57 300 Kłodzko tel. 74 865 74 10, fax 74 865 74 34, 74 865 74 19 www.pup.klodzko.pl, sekretariat@pup.klodzko.pl,przetargi@pup.klodzko.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo