1/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID: Formularz standardowy 5 PL Obsługa techniczna autobusów szynowych. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID:2011-081895 Formularz standardowy 5 PL Obsługa techniczna autobusów szynowych. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o."

Transkrypt

1 1/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID: Formularz standardowy 5 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: ul. Składowa 5 Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: Kraj: Polska Punkt kontowy: Poznań ul. Składowa 5 Tel.: Osoba do kontów: Małgorzata Tomaszewska Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Sektor elektroenergetyczny Poszukiwa i wydobycie gazu i ropy naftowej Poszukiwa i wydobycie węgla i innych paliw stałych Sektor wodny Usługi pocztowe Usługi kolejowe Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy Działalność dotycząca portów wodnych Działalność dotycząca portów lotniczych

2 2/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID: Formularz standardowy 5 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucje zamawiające Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego b) Dostawy Kupno Dzierżawa Najem Leasing Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej Połącze powyższych form Główne miejsce realizacji dostaw II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba lub, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej 3 Okres obowiązywania umowy ramowej: (jeżeli dotyczy) Okres w latach: LUB miesiącach: 17 c) Usługi Kategoria usług: nr 1 (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik XVIIA i XVIIB do dyrektywy 2004/17/WE) Główne miejsce świadczenia usług Poznań, Leszno, Krzyż Wlkp. Kod NUTS PL418 Umowa ramowa z jednym wykonawcą Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT ,00 Waluta:: PLN LUB Zakres: między a Waluta:: Częstotliwość zamówień, które mają zostać udzielone (jeżeli jest znana): II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Obsługa techniczna 22 sztuk autobusów szynowych typu 213 Ma, 215 Ma, 218 Ma i 218 Md użytkowanych przez Zamawiającego, których właścicielem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, polegająca na wykonaniu zgod z Dokumentacją Systemu Utrzymania (DSU) dla każdego z typów pojazdu : - przeglądów kontrolnych - zwanych PK - przeglądów okresowych - zwanych PO - napraw bieżących zwanych NB i awaryjnych zwanych NA, - przeglądów sezonowy - zwanych PS.

3 3/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID: Formularz standardowy 5 PL Dokumentacja Systemu Utrzymania dostępna jest na stro internetowej Zamawiającego oraz stanowić będzie załącznik do siwz przekazanej wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych. Przedmiot zamówienia składa się z zadań: - w miejscowości Leszno, obsługa techniczna autobusów szynowych typu 213M, 215M, 218Ma, polegająca na wykonaniu planowanych PK, PS, planowanych NB, NA - w miejscowości Poznań, obsługa techniczna autobusów szynowych typu 218Ma, 218 Md, polegająca na wykonaniu planowanych PK, PS planowanych NB, NA, - w miejscowości Krzyż Wlkp. obsługa techniczna autobusów szynowych typu 213M, 215M, 218Ma i 218Md polegająca na wykonaniu planowanych PK, PO, PS, planowych NB i NA. Wykona obsługi technicznej autobusów szynowych będących na gwarancji Producenta polegających na wykonaniu PK, PO I PS oraz planowych napraw NA i NB po uzyskaniu autoryzacji na wykona tych czynności od producenta przez Wykonawcę lub bez autoryzacji bezpośrednio przez Producenta

4 4/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID: Formularz standardowy 5 PL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli, oferty należy składać w odsieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wartość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): ,00 Waluta:: PLN LUB Zakres: między a Waluta:: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znana, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): LUB (od udzielenia zamówienia) dniach: LUB Zakres: między a Jeżeli jest znana, w przypadku odnawialnych zamówień, szacunkowe ramy czasowe publikacji zaproszeń do ubiegania się o zamówie: w miesiącach: LUB dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: LUB Rozpoczęcie Zakończe 20/07/2011 (dd/mm/rrrr) 31/12/2012 (dd/mm/rrrr) lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

5 5/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID: Formularz standardowy 5 PL SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Każdorazowo przed złożem oferty wykonawczej Zamawiający wymagać będzie wsienia wadium w wysokości 1% wartości zamówienia na cały okres związania ofertą oraz wsienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawczej w wysokości 5% wartości realizowanego zamówienia brutto. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących (jeżeli dotyczy) Wynagrodze za wykonane usługi wypłacane będzie Wykonawcy przelewem na podstawie faktur prawidłowo wystawionych i dostarczonych Zamawiającemu w termi 21 dni od daty doręczenia, wraz z protokołem odbioru prac podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony umowy wykonawczej. III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) Wykonawcy ubiegający się wspól o zawarcie umowy ramowej winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy ramowej oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgod z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz 759 z póź zm.). Przed zawarciem umowy ramowej/ wykonawczej Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków: III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udziele zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą, późj niż na dzień składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu, spełnia warunków udziału w postępowaniu z art.22 ustawy Prawo zamówień Publicznych: 1) posiadania uprawń do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule spełnia spełnia. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 powyżej Wykonawca ma obowiązek złożyć wypełnione i podpisane oświadcze o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp oraz wykazać spełnia warunków określonych w sekcji III.2.2 i III.2.3 Ogłoszenia, składając wymagane tam dokumenty. Jeżeli Wykonawcy wspól ubiegają się o udziele zamówienia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 powyżej mogą spełnić łącz i mogą złożyć łącz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnia tych warunków. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zależ od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w iej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami zbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiąza tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Z postępowania o udziele zamówienia publicznego wyklucza się (art. 24 ust. 1 ustawy):

6 6/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID: Formularz standardowy 5 PL 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, wykonując zamówienia lub 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeśli rozwiąza albo wypowiedze umowy albo odstąpie od j nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość zrealizowanego zamówienia wyniosła co najmj 5% wartości umowy; 2) wykonując je należycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 3) wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowiem sądu, jeżeli układ przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwol, odrocze, rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) osoby fizyczne, które prawomoc skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowam o udziele zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a że za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popeł przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki jawne, których wspólnika prawomoc skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowam o udziele zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a że za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popeł przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomoc skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowam o udziele zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a że za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popeł przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomoc skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowam o udziele zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a że za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popeł przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomoc skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowam o udziele zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a że za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popeł przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 10) podmioty zbiorowe wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; Z postępowania o udziele zamówienia wyklucza się rówż wykonawców, którzy (art. 24 ust. 2 ustawy): 11)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowam prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu utrudni uczciwej konkurencji; przepisu stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podst. art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

7 7/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID: Formularz standardowy 5 PL 12) wśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w termi, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo zgodzili się na przedłuże okresu związania ofertą; 13) złożyli prawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania; 14) wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca ma obowiązek złożyć (w przypadku wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia każdy z nich musi złożyć oświadczenia idokumenty): 1) wypełnione i podpisane oświadcze o braku podstaw do wykluczenia z powodu spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp; 3) aktualne zaświadcze właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca zalega z opłacam podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia; 4) aktualne zaświadcze właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca zalega z opłacam składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia; 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia. 6. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odsieniu do nich zaświadcze właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące karalności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób wydaje się ich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) ust. 5 pkt. 2-4 i pkt 6 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości, b) zalega z uiszczam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) orzeczono wobec go zakazu ubiegania się o zamówie; 2) ust. 5 pkt 5 powyżej - składa zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp. 8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt.1) lit. a i c oraz ust. 7 pkt. 2 powyżej, powinny być wystawione wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1) lit. b powyżej powin być wystawiony wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia. 9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w

8 8/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID: Formularz standardowy 5 PL którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 5 wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Jeśli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie mjsza Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich wykonawców, jeśli natomiast liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa, Zamawiający zaprosi tych 5 wykonawców, którzy otrzymają największą liczbę punktów w kryterium wartość wykonanych usług - max 5 ( wymienionych w wykazie usług wymaganych na potwierdze spełniania warunku udziału w postępowaniu). Zamawiający zsumuje pięć wykonanych przez Wykonawcę usług o najwyższej wartości. Wykonawcy, którego wartość usług jest największa przyznane zosta 100 pkt, a pozostałym ilość punktów obliczona wg wzoru: wartość usług w badanym wniosku dzielona przez najwyższą wartość usług x100 III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): O udziele zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają ubezpiecze od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną mjszą niż ,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku do wniosku dołączyć należy, opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę min ,00 zł III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): O udziele zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Dysponują lub będą dysponować min 3 osobami posiadającymi świadectwo automatyki bezpieczeństwa pociągów wydane lub uznane przez producentów urządzeń typu ; SHP - samoczynne hamowa pociągu i CA - czuwak aktywny oraz RADIO-STOP zamontowane w spalinowych pojazdach trakcyjnych, oraz co najmj 12 osobami z minimalnym rocznym doświadczem w wykonywaniu prac związanych z obsługą techniczną spalinowych pojazdów trakcyjnych. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku do wniosku należy dołączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zbędnych do wykonania zamówienia, a że zakresu wykonywanych przez czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnia zgod z opisem warunku 2. Dysponują lub będą dysponować następującymi narzędziami, wyposażem zakładu oraz urządzeniami technicznymi: - min 1 kanałem przeglądowo - naprawczym z obniżonym poboczem zapewniającym możliwość oględzin pojazdu i dokona odbioru pojazdu po przeglądzie i naprawie, - układem torowym zapewniającym możliwość postoju pojazdu, bez zagrożenia ze strony innych pojazdów znajdujących się w ruchu, przy torze wyjazdowym z punktu napraw win znajdować się komplet elektromagnesów kontrolnych SHP dla umożliwienia sprawdzenia poprawności działania urządzeń na pojeździe z napędem, - sprawnym i z ważną legalizacją przyrządem do pomiaru profilu zestawów kołowych, - min 2 podnośnikami Kutruffa, - min 1 suwnicą - min 1 warsztatem naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych, elektronicznych, klimatyzacyjnych pojazdu, - min 2 wózkami do transportu, demontażu i montażu zderzaków, - min 2 wózkami podstawczo technologicznymi, - min 1 stanowiskiem naprawczo-diagnostycznym do naprawy układów zaciskowych hamulca tarczowego, - min 1 myjnią do zestawów kołowych, - min 1 przyrządem (ściągacz) do demontażu maźnicy łącz z łożyskiem, - min 1urządzem mechaniczno - hydraulicznym do montażu łożysk łącz z maźnicą, - przyrządami pomiarowymi specjalnymi do pomiaru zestawu kołowego imi jak: a) min 1 średnicówka mikrometryczna do pomiaru rozstawienia kół w zestawie, b) min 1 przyrząd do pomiaru średnicy koła w płaszczyź okręgu tocznego, c) min 1 sprawdzian i przeciwsprawdzian zarysu zewnętrznego kół, d) min 1 suwmiarka specjalna do pomiaru zużycia zarysu koła, e) min 1 przyrząd do pomiaru rezystancji zestawu kołowego, f) min 2 przyrządy do badań ultradźwiękowych i magnetycznych osi zestawów kołowych,

9 9/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID: Formularz standardowy 5 PL - min 1 stanowiskiem do czyszczenia i mycia części zespołów hamulca pneumatycznego, - min 1 stanowiskiem naprawczym części zespołów hamulca pneumatycznego, - min 1 stanowiskiem do badań zaworu rozrządu, - min 1 stanowiskiem do badań ciśniowego hamulcowych zbiorników powietrza, - min 1 stanowiskiem do badań i regulacji wózka po naprawie, - min 1 torem 0 (zerowy wypoziomowany) do sprawdzania i regulacji podwozia wózki, zderzaki, - min 2 prostownikami spawalniczymi do spawania elektrodami otulonymi, - min 2 półautomatami spawalniczymi do spawania w osłonach gazowych, - min 1 halą naprawczą z wyposażem umożliwiającym podnosze pudła pojazdu kolejowego z wózków, zabezpieczająca zdemontowane podzespoły przed wpływem warunków atmosferycznych, - min 1 zapadnią trakcyjną umożliwiającą wymianę zestawów kołowych, oraz opuszcza zestawów celem regulacji zawieszenia, - min 1 przyrządem do pomiaru wysokości zawieszenia elektromagnesów SHP, - min 1 przyrządem do pomiaru wysokości zawieszenia i zużycia zderzaków, -min 1 stanowiskiem i przyrządem do defektoskopii zestawu kołowego, - min 1 akumulatornią umożliwiającą ładowa i regenerację ogniw i baterii zarówno kwasowych, jak i zasadowych o napięciu 24 V lub 110V, - min 1 stanowiskiem kontroli generatorów SHP i CA, - min 1 stanowiskiem umożliwiające wymianę oleju i płynu chłodzącego w silnikach spalinowych autobusów szynowych, W celu potwierdzenia powyższego warunku do wniosku dołączyć należy, wykaz narzędzi, wyposażenia zakladu i urządzeń technicznych dostepnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 3. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych rówż wykonują, minimum 2 usługi polegające na obsłudze technicznej spalinowych pojazdów trakcyjnych o łącznej wartości mjszej niż ,00 zł brutto. W celu potwierzenia spełniania powyższego warunku do wniosku należy dołączyć wykaz usług z podam ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów oraz załączem dokumentu, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykona usługi

10 10/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID: Formularz standardowy 5 PL SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowied pole(a)) Najniższa cena LUB Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

11 11/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID: Formularz standardowy 5 PL IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający(jeżeli dotyczy) KW/59/2011 IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Okresowe ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia _ (dd/mm/rrrr) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: _ (dd/mm/rrrr) Godzina: Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta:: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Data: 27/06/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG GA RO inny:

12 12/ 15 ENOTICES_Koleje 10/06/2011- ID: Formularz standardowy 5 PL SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: VI.3) INFORMACJE DODATKOWE(jeżeli dotyczy) Zgod z art.40 ust 5a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, po przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich poinformuje o wszczęciu postępowania o udziele zamówienia wykonawców znajdujących się na Liście Kwalifikowanych Dostawców prowadzonej przez Zamawiającego. Wykonawcy z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową w nijszym postępowaniu, zobowiązani będą, w termi tygodnia od dnia jej zawarcia, do przystąpienia do procedury kwalifikacyjnej, celem wprowadzenia ich na Listę Kwalifikowanych Dostawców Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.. Powyższe dotyczy podmiotów które już zostały na tę listę wpisane. Wymagania kwalifikacyjne jakie musi spełniać wykonawca aby zostać wpisany na LKD, znajdują się na stro internetowej Zamawiającego w zakładce DOSTAWCY. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu składają w termi określonym w nijszym ogłoszeniu, pisemny wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszem, wraz z wymaganymi nijszym ogłoszem dokumentami. Dla ułatwienia Zamawiający zamieści na swojej stro internetowej wraz z ogłoszem wzór wniosku, oświadczeń i wykazów, Wykonawca może rówż złożyć wniosek i oświadczenia na własnych drukach. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczem na język polski, które winno zostać podpisane przez Wykonawcę. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem W przypadku podpisania wniosku lub poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w dokumencie rejestrowym do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarial poświadczonej kopii. Wszystkie podane w dokumentach wartości w walutach obcych zostaną przeliczone na walutę polską według średgo kursu NBP obowiązującego w dniu w którym wyznaczono termin składania wniosków. VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 21 ENOTICES_UMOstroda 25/05/2011- ID:2011-072801 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres pocztowy: Ul. Sportowa 29 Miejscowość: Kwidzyn Kod pocztowy: 82-500 Państwo: Punkt kontaktowy: Tel.: +48 552793319

Adres pocztowy: Ul. Sportowa 29 Miejscowość: Kwidzyn Kod pocztowy: 82-500 Państwo: Punkt kontaktowy: Tel.: +48 552793319 1/ 19 ENOTICES_PWKKwidzyn 04/11/2011- ID:2011-153368 Formularz standardowy 5 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo