OBSŁUGA TECHNICZNA ZAWODÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBSŁUGA TECHNICZNA ZAWODÓW"

Transkrypt

1 Polski Związek Lekkiej Atletyki Centralne Kolegium Sędziów OBSŁUGA TECHNICZNA ZAWODÓW Warszawa, 10 kwietnia 2013

2 1. Wstęp Przebieg zawodów w lekkoatletyce oraz ich odbiór przez publiczność, jak i wyniki uzyskane przez zawodników, zależą w dużej mierze nie tylko od dobrego ich przygotowania organizacyjnego, ale również, i to w głównej mierze, od sprawnej i właściwie zorganizowanej pracy obsługi technicznej. Przywrócenie na zawodach od 2006 roku, w wyniku starań Komisji Obiektów i Sprzętu PZLA (obecnie Komisji Obiektów i Urządzeń PZLA) oraz Centralnego Kolegium Sędziów PZLA, funkcji Kierownika Technicznego Zawodów, skłoniły Komisję i CKS PZLA do przygotowania kolejnego materiału, który być może pozwoli na poprawę pracy obsługi technicznej, a tym samym i organizacji zawodów. Po opracowaniu przez Komisję Obiektów i Sprzętu PZLA (obecnie Komisji Obiektów i Urządzeń PZLA) zasad pracy i obowiązków kierownika technicznego w czerwcu 2008 roku przygotowany został materiał na temat zadań, jakie powinna wykonywać obsługa techniczna przed i w czasie rozgrywania określonych konkurencji lekkoatletycznych. Do przygotowania opracowania skłoniły autorów obserwacje i uwagi miłośników lekkoatletyki, zdaniem których poziom informacji na niektórych zawodach, poza imprezami rangi Mistrzostw Polski i mityngami międzynarodowymi, jest coraz gorszy, co uniemożliwia ich bieżące śledzenie. Brak list startowych w drukowanych programach i koncentracja informacji prowadzonej przez spikerów na konkurencjach biegowych, przy braku nowoczesnej informacji wizualnej w konkurencjach technicznych, powoduje, że publiczność nie jest w stanie śledzić przebiegu tych konkurencji, gdyż spikerzy zwracają uwagę na te konkurencje tylko w momencie gdy próbę wykonuje znany zawodnik, nie informując o wynikach innych zawodników i aktualnej klasyfikacji, niekiedy w dodatku przeszkadzając startującym zawodnikom w wykonaniu startu, co zmusza starterów do przerwania startu i opóźnia zawody. Wielu miłośników i działaczy lekkoatletyki uważa, że poziom organizacji zawodów w niektórych okręgach obniżył się, gdyż brak jest odpowiednich środków na odpowiednie wyposażenie obiektów w sprzęt, opłacenie kosztów sekretariatu, wystarczającej liczby obsługi technicznej, sędziów itp. Te czynniki powodują, że na zawodach, brak jest podstawowego sprzętu informacyjnego np. w konkurencjach biegowych brak jest tablicy do wskazywania liczby okrążeń, jakie pozostały zawodnikom do przebiegnięcia, a komunikat z zawodów jest sporządzany po dwóch, trzech dniach od ich odbycia, a w trakcie zawodów na tablicy ogłoszeń nie wywiesza się skserowanego protokołu sędziowskiego z uzyskanymi przez zawodników wynikami. Gospodarze obiektów i organizatorzy nie dokładają należytych starań żeby na zawodach umożliwić publiczności (ale również i trenerom) bieżącą informację o przebiegu zawodów. Świadczy o tym częsty brak tak prostych urządzeń, jak ww brak na linii mety w biegach tablicy informującej o liczbie okrążeń, jakie zawodnikom pozostały do przebiegnięcia, brak listwy do orientacyjnej oceny odległości w skokach długich czy tablicy informującej o aktualnej wysokości w skoku wzwyż czy skoku o tyczce, brak w sektorach rzutów łuków z tablicami określającymi orientacyjne odległości. Zaniechano, praktykowanego w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, zaznaczania kolejności zawodników wzdłuż bocznej linii sektora rzutów (tabliczkami o numeracji zgodnej z wylosowaną kolejnością startu zawodnika w konkursie). Brak prostych, kasetonowych, niekoniecznie elektronicznych tablic informacyjnych, które można wykonać sposobem gospodarczym, jak to czyni wielu gospodarzy obiektów, uniemożliwia śledzenie przebiegu konkurencji nie tylko publiczności, ale również zawodnikom i trenerom, którzy wyjeżdżają z zawodów nie zawsze znając wszystkie wyniki swoich podopiecznych. Zastanawiającym jest zwłaszcza brak podstawowego sprzętu na budowanych za ogromne kwoty stadionach z nawierzchnią syntetyczną (zwykle zwanych tartanowymi ). W rozmowach osoby odpowiedzialne za zarządzanie obiektami wielokrotnie odpowiadają, że wszystkie środki są wykorzystywane na budowę, a później trudno uzyskać lub zgromadzić odpowiednie środki na zakup wyposażenia. Mając to na uwadze, Komisja Obiektów i Urządzeń od 2010 roku wymagała od wszystkich projektantów, jako jeden z warunków uzgodnienia projektu, zaplanowania wyposażenia nowo budowanych stadionów w sprzęt, pozwalający po wybudowaniu stadionu przeprowadzić zawody co najmniej szczebla okręgowego. Inwestorzy mogą od kilku lat korzystać z przygotowanego przez Komisję Obiektów i Urządzeń PZLA, i zamieszczonego na stronie internetowej PZLA, wykazu sprzętu boiskowego, pomocniczego i informacyjnego niezbędnego do prowadzenia określonych konkurencji (plik Wyposażenie techniczne obiektów lekkoatletycznych ), zaktualizowanego na początku 2012 roku w uzgodnieniu z firmą Polanik. 2

3 W niniejszym opracowaniu przedstawiamy wyciąg z tego wykazu, obejmujący wykaz sprzętu jaki obsługa techniczna powinna przygotować przed przeprowadzeniem określonych konkurencji, z podziałem na konkurencje biegowe, skoki oraz rzuty. Przedstawiamy także sposób przygotowania skoczni i rzutni, umożliwiający sędziom głównym podjęcie decyzji o przeprowadzeniu konkurencji przy zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom zawodów, zarówno zawodnikom, sędziom jak i publiczności. Przedstawione zostaną również zadania obsługi technicznej i ich obowiązki oraz współpraca z komisjami sędziowskimi w czasie przeprowadzania zawodów. 2. Przygotowanie do zawodów Określenie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zawodów wynika głównie z przewidzianych w programie konkurencji i usytuowania skoczni oraz rzutni na płycie stadionu, które ma decydujący wpływ na liczbę jednocześnie przeprowadzanych konkurencji. Od 2006 roku, zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami zaproponowanymi przez Komisję Obiektów i Sprzętu (obecnie Komisja Obiektów i Urządzeń) oraz Centralne Kolegium Sędziów PZLA, przedstawionymi w materiale Kierownik Techniczny Zawodów, osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika technicznego powinna w przypadku większych imprez (Mistrzostw Polski i mityngów międzynarodowych), w przypadku ich rozgrywania na nowo powstałym obiekcie, na podstawie ramowego programu i przewidzianych do przeprowadzenia konkurencji i szacunkowej liczby startujących zawodników, przedstawić organizatorowi co najmniej na 2 tygodnie przed planowaną datą zawodów wykaz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia danych zawodów. W przypadku imprez rozgrywanych na stadionach, na których wcześniej rozgrywano zawody i znane jest ich wyposażenie w podstawowy sprzęt, osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika technicznego powinna co najmniej na 1 tydzień przed planowaną datą zawodów przedstawić wykaz brakującego sprzętu, niezbędnego do przeprowadzenia danych zawodów. Wykaz ten obejmuje również sprzęt rezerwowy, konieczny do sprawnego i punktualnego, zgodnie z programem minutowym, przeprowadzenia zawodów oraz ich obserwacji. Umożliwi to organizatorowi odpowiednio wczesne podjęcie starań dla zapewnienia niezbędnego sprzętu i jego przygotowanie do kontroli dokonywanej w przeddzień zawodów. Dla zapewnienia właściwego przygotowania sprzętu do zawodów zaleca się dokonanie co najmniej na tydzień przed zawodami przez wyznaczone osoby (najlepiej kierownika obsługi technicznej i zaproszonego kierownika technicznego lub sędziego głównego zawodów) przeglądu stanu obiektu (bieżni, skoczni, rzutni) oraz posiadanego sprzętu. Dokonanie takiego przeglądu pozwoli na wskazanie stanu urządzeń oraz braków sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia konkurencji przewidzianych w programie minutowym zawodów oraz braków w zakresie sprzętu i urządzeń gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa startującym zawodnikom, sędziom i publiczności oraz zapewnienie właściwej informacji na zawodach. Wyniki takiego przeglądu stwarzają jednocześnie organizatorowi zawodów możliwość podjęcia starań dla wyeliminowania stwierdzonych usterek i uzupełnienia braków. Przejęcie przez kierownika technicznego nadzoru nad przygotowaniem i kontrolą sprzętu lekkoatletycznego w czasie zawodów (zarówno zawodniczego, sędziowskiego jak i pomiarowego) powinno również ułatwić pracę obsługi technicznej, a same zawody uczynić bardziej czytelnymi i łatwiejszymi w odbiorze dla publiczności. 3. Przygotowanie sprzętu do zawodów przez obsługę techniczną Wykaz przedstawiony przez kierownika technicznego, o którym mowa powyżej, powinien określać jaki sprzęt jest niezbędny do przeprowadzenia poszczególnych konkurencji, i jaki sprzęt będzie potrzebny w poszczególnych dniach zawodów dla przeprowadzenia konkurencji, zgodnie z programem minutowym. Kierownik techniczny analizując program minutowy i liczbę startujących zawodników powinien np. określić czy będzie potrzebny jeden lub dwa komplety bloków startowych, jaka niezbędna jest liczba płotków czy sprzętu pomiarowego dla umożliwienia rozgrywania konkurencji zaplanowanym w tym samym czasie itp. Wykaz tego sprzętu kierownik techniczny przedstawia w układzie: - sprzęt przenośny boiskowy, zawodniczy i sędziowski niezbędny do przeprowadzenia konkurencji biegowych i chodu sportowego, - sprzęt przenośny boiskowy, zawodniczy i sędziowski niezbędny do przeprowadzenia przewidzianych w programie konkurencji skoków, 3

4 - sprzęt przenośny boiskowy, zawodniczy i sędziowski niezbędny do przeprowadzenia przewidzianych w programie konkurencji rzutów, - sprzęt niezbędny do wyposażenia stanowiska do kontroli sprzętu używanego w rzutach, - sprzęt niezbędny do wyposażenia innych stanowisk i punktów (np. bramka). Poniżej przedstawiony zostanie przykładowy wykaz podstawowego sprzętu (ilości minimalne), niezbędnego do przeprowadzenia zawodów rangi Mistrzostw Polski - bez podziału na poszczególne dni zawodów - w trakcie których przewidziano rozegranie następujących konkurencji: I. KONKURENCJE BIEGOWE (biegi 100 m m, 100 m ppł K i 110 m ppł M, 400 m ppł K i M, 2000 m prz. K i 3000 m prz. K i M, 4x100 m K i M oraz 4x400 m K i M, chód m K i m M) przy założeniu rozgrywania zawodów na bieżni 8-torowej: Wykaz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia konkurencji biegowych: - płotki do biegów przez płotki 90 sztuk, z certyfikatem IAAF, - przeszkoda przed rowem z wodą szerokości 3.66 m plus 2 przeszkody do biegu z przeszkodami szerokości co najmniej 3.94 m, z regulowaną wysokością oraz jedna o szerokości 5.00 m, z certyfikatem IAAF, - pałeczki sztafetowe (komplet - 9 sztuk w różnych kolorach), z certyfikatem IAAF, - bloki startowe z czujnikami i głośnikami - 2 komplety (po 9 szt.), l -szy komplet na starcie 400m, - 2-gi komplet na starcie 100 m z przenoszeniem na start 200m - z certyfikatem IAAF, - dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrążenia, - pistolety dla startera i starterów odwołujących (do falstartów) - 3 sztuki (amunicja 9mm) - podium dla startera z ekranem, - urządzenie do automatycznego pomiaru czasu* - stopery - 8 sztuk, - wiatromierz mechaniczny lub elektroniczny z aktualną legalizacją*, - tablice na tory do sygnalizacji falstartów 2 komplety z numerami 1-8, - tablica informacyjna na mecie do informowania o uzyskanych czasach*, - tablica informacyjna na mecie do informowania o liczbie okrążeń, - tablica informacyjna do informowania o prędkości wiatru przy wiatromierzu, - taśma samoprzylepna kolorowa do oznaczania przez zawodników punktów kontrolnych w biegach sztafetowych i dla sędziów torowych rolki, - krzesełka turystyczne dla sędziów torowych 12 sztuk, - chorągiewki dla sędziów torowych (1 biała dla Kierownika Torowych, a w przypadku rozgrywania sztafet 4 x 100 m - 4 białe: dla Kierownika Torowych i kierowników zmian dla sygnalizowania gotowości zmian i prawidłowości zmian oraz 12 żółtych), - pachołki lub chorągiewki o minimalnej wysokości 20 cm (co najmniej 30 sztuk) do zaznaczenia linii zejść lub wyznaczenia trasy biegu czy chodu na bieżni, - małe pachołki lub słupki (o podstawie 5 cm x 5 cm) nie wyższe niż 15 cm, w zalecanym kolorze - różnym od linii torów i linii zejścia dla zaznaczenia miejsc zejścia z torów w biegu na 800 m i w biegu sztafetowym 4x400 m, - tabliczki dla sędziów chodu 5 kompletów, - tablica do informowania zawodników o liczbie czerwonych kartek w chodzie sportowym, - 2 stoliki i 2 krzesła z oparciem dla komisji sędziowskiej i obsługi wiatromierza ewentualnie 2 sztywne podkładki dla notowania wyników i 2 krzesełka turystyczne dla obsługi wiatromierza, - 8 parasoli składanych, w tym 1 dla komisji sędziowskiej, 1 dla obsługi wiatromierza i 6 dla zawodników po 2 w pobliżu miejsc startu na 100m, 200 m i 400 m, - koszyki na ubiory zawodników 2 komplety po 8 sztuk, - ławki dla zawodników po 2 w pobliżu miejsc startu na 100m, 200 m i 400 m - radiotelefon lub inny system łączności Startera z Komisją Biegową. - walec z gąbką do osuszania bieżni, kosze plastikowe na śmieci, w pobliżu startu na 100m, 200 m, 400 m i 1500 m dla umożliwienia zawodnikom wyrzucenia butelek po napojach i innych odpadków. *W przypadku zawodów, na których zawodnicy mogą uzyskiwać wyniki uprawniające do nadania im klas MM i M, gdzie jest stosowany całkowicie automatyczny pomiar czasu z fotofiniszem, wykaz ten powinien obejmować urządzenie automatyczne do pomiaru czasu, tablicę 4

5 cyfrową z biegnącym czasem, zestaw fotokomórek, urządzenie do kontroli falstartów albo klauzulę o zapewnieniu takiego pomiaru poprzez wynajęcie wyspecjalizowanej firmy, posiadającej odpowiednie uprawnienia. Po uzyskaniu informacji o przeprowadzaniu pomiaru czasu przez wyspecjalizowaną firmę, sporządzający wykaz określa, jaki sprzęt powinien być zabezpieczony przez organizatora, a jaki sprzęt powinien być dostarczony przez firmę prowadzącą pomiar czasu. Lepszym rozwiązaniem jest przekazanie osobie, która ma pełnić funkcję kierownika technicznego na danych zawodach, informacji o rodzaju i ilości sprzętu, jaki dla przeprowadzania konkurencji biegowych zabezpiecza firma wykonująca ten pomiar, co umożliwi ujęcie w wykazie tylko sprzętu jaki powinien zabezpieczyć organizator. Przygotowanie bieżni do rozgrywania konkurencji biegowych i praca obsługi technicznej w czasie rozgrywania biegów Konkurencje biegowe stanowią zwykle podstawową i najbardziej interesującą dla publiczności część składową zawodów i punktualne przeprowadzenie biegów, decyduje w głównej mierze o uzyskanych przez zawodników wynikach oraz o ocenie organizacji zawodów, zaś punktualne, zgodne z programem minutowym zawodów, przeprowadzenie konkurencji biegowych zależy w głównej mierze od dobrej pracy obsługi technicznej. Trzeba też przyznać, że praca obsługi technicznej w trakcie rozgrywania konkurencji biegowych jest stosunkowo najtrudniejsza i wymaga wyjątkowego skupienia i zaangażowania osób z obsługi technicznej oddelegowanych do tych konkurencji. Organizacja i stopień trudności pracy obsługi technicznej, oddelegowanej do konkurencji biegowych, zależą w głównej mierze od konkurencji przewidzianych w programie zawodów i od liczby bloków startowych, jakie posiada organizator. Przed ustawianiem płotków obsługa techniczna powinna otrzymać od kierownika technicznego lub sędziego głównego zawodów, jeśli nie zaznaczono tego w programie, informację dla jakiej kategorii wiekowej rozgrywane są biegi przez płotki, gdyż od tego zależy wysokość płotków, położenie przeciwwag (zależne od wysokości płotków) oraz odległości między płotkami. Dane te przedstawia poniższa tabelka. Dystanse, wysokości płotków i odległości między płotkami: Dystans Ilość płotków Wysokość płotka cm Odległość w m 1* 2* 3* 400 m M seniorzy, juniorzy m M juniorzy młodsi ** m K seniorki, juniorki, juniorki młodsze m M młodzicy m K młodziczki m M seniorzy m M juniorzy ** m M juniorzy młodsi m M młodzicy ,60 8,90 16, m K seniorki, juniorki ** 13, m K juniorki młodsze m K młodziczki m M chłopcy starsi ** m M chłopcy młodsi ** m K dziewczęta starsze m K dziewczęta młodsze Uwaga: tolerancja standardowej wysokości +/- 3 mm 1* - od linii startu do pierwszego płotka 2* - między płotkami 3* - od ostatniego płotka do linii mety ** - w okresie przejściowym dopuszcza się również wysokość płotka 100,0 cm i 84.0 cm 5

6 Budowane obecnie stadiony z nawierzchnią syntetyczną (potocznie zwane tartanowymi ) posiadają na każdym torze oznakowanie miejsc, w których należy ustawiać płotki dla określonych dystansów i kategorii wiekowych. Ustalono jednocześnie, że kolory tych znaków będą jednolite na wszystkich stadionach: - dla biegów na dystansie 400 m ppł. K i M seniorzy, seniorki, juniorzy, juniorki, juniorzy młodsi i juniorki młodsze kolor zielony - dla biegów na dystansie 110 m ppł. M seniorów, juniorów i juniorów młodszych kolor niebieski, - dla biegów na dystansie 110 m ppł. M młodzicy kolor biały - dla biegów na dystansie 100 m ppł. K seniorki, juniorki i juniorki młodsze i 100 m ppł. M chłopcy starsi kolor żółty, - dla biegów na dystansie 100 m ppł. K młodziczki kolor czerwony. Uwaga: nie na wszystkich stadionach te zalecane kolory są zachowane, obsługa techniczna powinna więc zorientować się jakie kolory zastosowano na danym stadionie. W przypadku rozgrywania biegów przez płotki na dystansach 80 m M chłopcy młodsi, 80 m K dziewczęta starsze i 60 m K dziewczęta młodsze obsługa techniczna musi wspólnie z sędziami dokonać rozstawienia płotków zgodnie z wykazanymi w tabeli odległościami po dokonaniu odpowiednich pomiarów. Przy rozstawianiu płotków bardzo ważnym elementem decydującym o bezpieczeństwie biegnących zawodników jest odpowiednie ustawienie przeciwwag, które muszą być ustawione w takiej odległości, żeby siła działająca na środek górnej krawędzi listwy płotka niezbędna do jego przewrócenia wynosiła co najmniej 3.6 KG i nie więcej niż 4.0 kg. Praktycznie każdej wysokości płotka odpowiada inne położenie przeciwwagi, im większa wysokość płotka tym przeciwwaga powinna być dalej odsunięta na metalowej podstawie płotka. Wysokości i odpowiednie dla tych wysokości położenie przeciwwag przedstawiono na poniższym schemacie: Schemat nr 1: Wysokości płotka i ustawienie przeciwwag * w okresie przejściowym 100,0 cm Szczególnym utrudnieniem dla obsługi jest rozgrywanie w czasie jednych zawodów (lub jednego seansu zawodów) biegów przez płotki, zarówno na dystansie 400 m jak i na dystansie 100 m K lub 110 m M lub eliminacji i finałów w tych biegach, wymagające na przykład dwukrotnego lub nawet trzykrotnego ustawienia i zdejmowania płotków. W większości przypadków organizatorzy rozpoczynają zawody właśnie od biegów przez płotki, szczególnie w przypadku rozgrywania biegu 400 m ppł., co umożliwia obsłudze technicznej odpowiednio wcześniejsze ustawienie płotków, których rozwiezienie i prawidłowe ustawienie na poszczególnych torach, wraz z właściwym ustawieniem wysokości i przeciwwag zajmuje sporo czasu nawet doświadczonej obsłudze. Ustawianie płotków należy rozpoczynać od ustawienia rzędu płotków, który zawodnicy pokonują jako pierwszy po starcie (dla umożliwienia wykonania próbnego startu i dobiegu), przy zdejmowaniu płotków zalecane jest zdejmowanie w pierwszej kolejności tego rzędu płotków, który przeszkadza uczestnikom następnej konkurencji w przygotowaniu do startu. Na wielu zawodach, w przypadku gdy biegi przez płotki, zwłaszcza kolejne fazy eliminacji rozgrywane są w trakcie zawodów, obserwuje się ustawianie płotków w czasie trwania biegów na dłuższych dystansach. Można to robić, ale należy pamiętać, że nie wolno w żadnym przypadku ustawiać płotków na torach wewnętrznych od 1-go do 3-go (dotyczy to całego obwodu bieżni), a na prostej przed metą również toru 4-go. Zaleca się przygotowanie płotków (poprzez ustawienie ich wysokości i położenia przeciwwag) na torach zewnętrznych i dopiero po przebiegnięciu ostatniego zawodnika w rozgrywanym biegu, poprzedzającym bieg przez płotki, wstawić te płotki na tory

7 Do przewożenia płotków, szczególnie na dystansie 400 m, obsługa powinna być wyposażona w specjalny wózek przeznaczony do tego celu. W przypadku rozgrywania w trakcie zawodów biegów z przeszkodami najlepiej jest dostarczyć przeszkody z ustawioną wysokością do tego biegu na stadion i ustawić na zewnątrz bieżni w pobliżu miejsca ich ustawienia w biegu (miejsca ich ustawienia są zaznaczone specjalnymi znakami na wewnętrznym krawężniku bieżni kolorem niebieskim zwykle kwadratami 10 cm x 10 cm), a przed startem do tego biegu oddelegować co najmniej po dwie osoby do każdej przeszkody, które na sygnał sędziego ustawią je w odpowiednim czasie we właściwym miejscu. Jeżeli w czasie zawodów rozgrywany jest jednocześnie bieg z przeszkodami kobiet i mężczyzn konieczne jest dokonanie zmiany wysokości przeszkód, w tym przeszkody przy rowie z wodą. Mając na uwadze zalecenie aby pierwsza pokonywana przeszkoda miała co najmniej 5.00 m szerokości należy przed ustawieniem przeszkód uwzględnić ten przepis (w biegach na 3000 m z przeszkodami i 1500 z przeszkodami powinna to być przeszkoda usytuowana bezpośrednio za linią mety, a w biegu na 2000 m z przeszkodami trzecia przeszkoda pokonywana na pełnym okrążeniu). Bardzo ważnym elementem pracy obsługi technicznej, decydującym o punktualnym rozgrywaniu biegów, jest odpowiednio wczesne dostarczanie bloków startowych na miejsce startu do kolejnych konkurencji. Jest to szczególnie utrudnione w przypadku gdy stosowane są bloki z czujnikami wraz z urządzeniem do kontroli falstartów, które muszą być przewożone i instalowane na miejscach startowych do kolejnych konkurencji, co zajmuje stosunkowo dużo czasu. W takim przypadku do przewożenia bloków startowych należy oddelegować co najmniej dwie osoby z obsługi technicznej, które powinny mieć do dyspozycji specjalny wózek do przewożenia bloków. Osoby te powinny również zdejmować bloki startowe na torach 1-3 w biegach na dystansie 400 m. Przy rozgrywaniu biegów sztafetowych 4x400 m do zdejmowania bloków po starcie (z wszystkich torów) powinny być przydzielone dodatkowe dwie osoby (w sumie 4 osoby na bieżni 8-mio torowej i 3 osoby na bieżni 6-cio torowej). Razem z blokami obsługa techniczna powinna przewozić na poszczególne miejsca startu podium dla startera z ekranem, o ile takie podium nie jest na stałe ustawione w tych miejscach. Na każdym torze, w odległości ok. 5 m z tyłu za blokami startowymi, obsługa powinna ustawić tablicę z numerem toru, której konstrukcja powinna umożliwić sygnalizację falstartów. Obsługa techniczna powinna również dostarczyć na poszczególne tory koszyki na ubiór zawodnika, które po starcie powinny być dostarczone zawodnikom w pobliże linii mety. Do przewożenia tych koszy powinna być oddelegowana specjalna grupa osób z obsługi technicznej lub wolontariuszy, która przewozi lub przenosi te koszyki na linię mety po zakończeniu biegu. Bezpośrednio przed rozegraniem biegu na 800 m i biegu sztafetowego 4x400 m - obsługa techniczna powinna odpowiednio oznakować małymi pachołkami lub słupkami (o podstawie 5 cm x 5 cm, nie wyższymi niż 15 cm w kolorze różnym od koloru linii torów i linii zejścia) linię zejścia w biegu na 800 m i w biegu sztafetowym 4x400 m. Pachołki lub słupki należy umieścić na linii każdego toru, bezpośrednio przed przecięciem tych linii z linią zejścia. Po przebiegnięciu zawodników pachołki te powinny być zdjęte z torów i ponownie umieszczone przed startem do kolejnego biegu na tych dystansach. Bezpośrednio przed startem do biegów na dłuższych dystansach (5 000 i m), w których start następuje w dwóch grupach, obsługa techniczna powinna pachołkami o minimalnej wysokości 20 cm oznakować linię biegu i miejsca zejścia do toru wewnętrznego, ustawiając te pachołki tak aby ich zewnętrzna krawędź, dalsza od krawężnika bieżni była ustawiona na wewnętrznej krawędzi toru, po którym zawodnicy będą biegli do momentu zejścia do toru wewnętrznego. W przypadku rozgrywania chodu na bieżni po innym niż pierwszy tor obsługa techniczna powinna pachołkami oznakować linię toru, po którym zawodnicy będą się poruszać. Pachołki te należy ustawić tak aby ich zewnętrzna krawędź, dalsza od krawężnika bieżni była ustawiona na wewnętrznej krawędzi toru, po którym zawodnicy będą chodzić. Bezpośrednio przed zawodami obsługa techniczna powinna również ustawić w połowie prostej przed metą, w odległości 2 m od krawędzi bieżni, wiatromierz wraz z tablicą do informowania o prędkości wiatru, stolikiem i krzesłami dla obsługi wiatromierza (o ile pomiar prędkości wiatru nie jest dokonywany automatycznie przez firmę dokonującą pomiaru czasu). Na linię mety obsługa techniczna dostarcza tablicę informacyjną do wskazywania uzyskanego czasu (o ile ten czas nie jest wskazywany automatycznie przez aparaturę do pomiaru czasu) oraz tablicę do liczenia okrążeń i dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrążenia, 12 żółtych i 1 białą chorągiewkę (w przypadku rozgrywania biegów sztafetowych 4 x 100 m wskazane jest 7

8 dostarczenie 4 białych chorągiewek) oraz 12 krzesełek turystycznych dla sędziów torowych, wraz ze stolikiem i 2 krzesłami z oparciem dla komisji biegowej i parasole składane dla komisji sędziowskiej, jeżeli odczytywanie i notowanie wyników biegów nie odbywa się w specjalnym pomieszczeniu. Parasol powinien być również dostarczony dla obsługi wiatromierza i dla zawodników po 2 przy ławkach dla zawodników w pobliżu miejsc startu na 100m, 200m i 400 m. Przed zawodami obsługa techniczna powinna ustawić w pobliżu miejsc startu na 100m, 200m i 400 m, w miejscu nie przeszkadzającym w przygotowaniu do startu (najlepiej na zewnątrz bieżni) po 2 ławki dla zawodników. W przypadku gdy na zawodach zabezpieczony jest całkowicie automatyczny pomiar czasu i wykonująca tę usługę firma zabezpiecza tablicę z biegnącym czasem oraz tablicę do automatycznego wskazywania prędkości wiatru, obsługa nie dostarcza na linię mety tablicy do wskazywania uzyskanego czasu oraz wiatromierza, stolika i krzeseł dla obsługi wiatromierza. W przypadku gdy na zawodach rozgrywane są biegi sztafetowe obsługa techniczna powinna dostarczyć na miejsce startu co najmniej na 20 minut przed zaplanowaną w programie godziną rozegrania tych biegów - komplet pałeczek sztafetowych (co najmniej 9 w różnych kolorach) oraz taśmę klejącą kolorową dla zawodników do oznaczania punktów kontrolnych w biegach sztafetowych i dla sędziów torowych dla zaznaczenia miejsca przekroczenia strefy zmian lub toru w czasie biegu (co najmniej 3 rolki, po jednej na każdą strefę zmian w biegu 4 x 100 m). II- SKOK WZWYŻ K i M Wykaz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia konkursu: - stojaki z prawidłowymi podpórkami, z certyfikatem IAAF, - zeskok umieszczony na stelażu, z certyfikatem IAAF, - poprzeczki minimum 5 sztuk z końcówkami zgodnymi z obowiązującymi od 2003 roku przepisami, z certyfikatem IAAF, - zegar do pomiaru czasu próby (o ile na danych zawodach przewidziane jest dokonywanie pomiaru czasu próby), - przymiar teleskopowy do pomiaru skoku wzwyż wysokości 2.5 m, - taśma miernicza do odmierzania rozbiegu minimum 20 m, - chorągiewki: biała, czerwona (+ żółta dla dodatkowej sygnalizacji upływających ostatnich 15 sekund upływającego czasu próby), - tablica informacyjna do podawania wyników (numer próby, wysokość, numer zawodnika), minimum 2.rzędowa; - pachołek o minimalnej wysokości 20 cm, w zalecanym kolorze - różnym od koloru nawierzchni rozbiegu, dla zamykania skoczni w momencie dokonywania pomiaru wysokości lub przerw, - stolik + 1 krzesło z oparciem dla komisji sędziowskiej ewentualnie sztywna podkładka dla notowania wyników i krzesełko turystyczne dla notującego wyniki, - 4 krzesełka turystyczne dla sędziego głównego, sędziów podnoszących poprzeczkę i sędziego obsługującego tablicę informacyjną, - ławka dla zawodników 2 sztuki, - stojak do poprzeczek, - rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru, - znaczniki dla zawodników do ustawiania na rozbiegu (minimum 15 sztuk) różnego kształtu i kolorów, - kolorowa taśma samoprzylepna dla zawodników do zaznaczania rozbiegu i miejsc odbicia minimum 2 rolki, - 3 parasole składane, w tym 1 dla komisji sędziowskiej i 2 dla zawodników, - walec z gąbką do osuszania rozbiegu. - kosz plastikowy na śmieci, dla umożliwienia zawodnikom wyrzucenia butelek po napojach i innych odpadków.. W przypadku używania zeskoków posiadających minimalne wymiary dopuszczone przepisami (3 mx5mx0.7m), należy zobowiązać organizatorów do zabezpieczenia materacy asekuracyjnych (najlepiej o grubości 20 cm lub przynajmniej 10 cm) celem ułożenia ich po obydwóch stronach zeskoku). 8

9 Przygotowanie skoczni do skoku wzwyż i praca obsługi technicznej w czasie rozgrywania konkurencji Przy przygotowywaniu skoczni do skoku wzwyż do zawodów obsługa techniczna powinna szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość zamocowania zeskoku na stelażu tak, aby przy kolejnych skokach nie następowało przesuwanie zeskoku. W przypadku używania zeskoków posiadających minimalne wymiary dopuszczone przepisami (3mx5mx0.7m), obsługa powinna, po obydwóch stronach zeskoku, ułożyć materace asekuracyjne (najlepiej o grubości 20 cm lub przynajmniej 10 cm). Ważne jest również ustawienie stojaków w odpowiedniej odległości od zeskoku (co najmniej 10 cm) ażeby przy ugięciu zeskoku po skoku zawodnika zeskok nie dotykał stojaków. Należy także taśmą samoprzylepną (lub z podobnego materiału) szerokości 50 mm zaznaczyć linię wyznaczającą płaszczyznę przechodzącą przez bliższą krawędź poprzeczki, wraz z jej przedłużeniem po 3 m - na zewnątrz stojaków (pomiędzy punktami znajdującymi się w odległości 3 metrów od każdego stojaka na zewnątrz). Bliższa krawędź linii powinna być poprowadzona wzdłuż pionowej płaszczyzny przechodzącej przez bliższą krawędź poprzeczki. Zaleca się namalowanie na trwałe tych linii w miejscu gdzie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podręczniku IAAF Track and Field Facilities Manual, kończy się pogrubienie (do 20 mm) nawierzchni rozbiegu, wymagane na ostatnich 3 m przed linią odbicia. Wyznaczenie tych linii, poprzez naklejenie taśm w rzucie pionowym poprzeczki i na zewnątrz, najczęściej nie spełnia swojej roli, szczególnie na nowo wybudowanych stadionach kiedy nawierzchnia posiada posypkę lub podczas deszczowej pogody, a nawet wilgoci, kiedy te taśmy odklejają się. Należy także zamontować rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru. Bezpośrednio co najmniej na pół godziny - przed rozpoczęciem konkursu obsługa techniczna powinna przygotować stanowisko do notowania wyników (stolik + 1 krzesło z oparciem ewentualnie twardą podkładkę do notowania wyników i krzesełko turystyczne) wraz z parasolem składanym. Należy także dostarczyć tablicę informacyjną (minimum 2.rzędową) do podawania wyników (numer próby, wysokość, numer zawodnika), zegar do pomiaru czasu próby (o ile na danych zawodach w skoku wzwyż przewidziane jest dokonywanie pomiaru czasu próby), 2 ławki dla zawodników oraz 2 parasole składane dla zawodników przy tych ławkach. Należy również dostarczyć sędziom 4 krzesełka turystyczne dla sędziego głównego, sędziów podnoszących poprzeczkę i obsługującego tablicę informacyjną, odpowiednią ilość poprzeczek (minimum 5), z certyfikatem IAAF, które najlepiej umieścić na specjalnym stojaku przy skoczni, taśmę mierniczą do odmierzania rozbiegu, znaczniki dla zawodników do ustawiania na rozbiegu (minimum 15 sztuk) różnego kształtu i kolorów oraz taśmę samoprzylepną do zaznaczania rozbiegu i miejsc odbicia, przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości (minimum wysokości 2.50 m) i komplet chorągiewek (biała, czerwona plus żółta dla dodatkowej sygnalizacji upływających ostatnich 15 sekund czasu próby) oraz pachołek o minimalnej wysokości 20 cm, w zalecanym kolorze - różnym od koloru nawierzchni rozbiegu, dla zamykania skoczni w momencie dokonywania pomiaru wysokości lub przerw w rozgrywaniu konkurencji. W czasie rozgrywania konkursu obsługa techniczna w zasadzie nie pomaga sędziom z wyjątkiem przypadku, gdy po opadach deszczu należy osuszyć rozbieg, do czego powinien być przygotowany walec ze specjalną gąbką do osuszania. W przypadku jego braku obsługa techniczna powinna być przygotowana do zebrania nadmiaru wody przy pomocy odpowiednich szczotek lub szmat. III SKOK O TYCZCE K i M Wykaz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia konkursu: - stojaki z prawidłowymi podpórkami, z certyfikatem IAAF, - zeskok umieszczony na stelażu z wyznaczoną linią "0", z certyfikatem IAAF, - poprzeczki minimum 5 sztuk z końcówkami zgodnymi z obowiązującymi od 2003 roku przepisami, z certyfikatem IAAF, - przymiar teleskopowy do pomiaru skoku o tyczce wysokości 6.0 m, - taśma miernicza do odmierzania rozbiegu minimum 20 m, - chorągiewki: biała, czerwona (+ żółta dla dodatkowej sygnalizacji upływających ostatnich 15 sekund upływającego czasu próby), - zegar do pomiaru czasu próby (o ile na danych zawodach przewidziane jest dokonywanie pomiaru czasu próby), 9

10 - tablica informacyjna do podawania wyników (numer próby, wysokość, numer zawodnika), minimum 2.rzędowa; - komplet (2 sztuki) widełek do podnoszenia poprzeczki, - pachołek o minimalnej wysokości 20 cm, w zalecanym kolorze - różnym od koloru nawierzchni rozbiegu, dla zamykania skoczni w momencie dokonywania pomiaru wysokości lub przerw, - stolik + 1 krzesło z oparciem dla komisji sędziowskiej ewentualnie sztywna podkładka dla notowania wyników i krzesełko turystyczne dla notującego wyniki, - 4 krzesełka turystyczne dla sędziego głównego, sędziów podnoszących poprzeczkę i sędziego obsługującego tablicę informacyjną, - ławka dla zawodników 2 sztuki, - stojak na tyczki i poprzeczki, - rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru, - znaczniki dla zawodników do ustawiania obok rozbiegu (minimum 15 sztuk) różnego kształtu i kolorów, - taśma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu, - 3 parasole składane, w tym 1 dla komisji sędziowskiej i 2 dla zawodników. - walec z gąbką do osuszania rozbiegu, - kosz plastikowy na śmieci, dla umożliwienia zawodnikom wyrzucenia butelek po napojach i innych odpadków. W przypadku używania zeskoków posiadających minimalne wymiary dopuszczone przepisami (5mx5mx0.7m), należy zobowiązać organizatorów do zabezpieczenia materacy asekuracyjnych (najlepiej o grubości 20 cm lub przynajmniej 10 cm) celem ułożenia ich po obydwóch stronach zeskoku lub przynajmniej z prawej strony zeskoku (ponad 95% zawodników ląduje z prawej strony). Przygotowanie skoczni do skoku o tyczce i praca obsługi technicznej w czasie rozgrywania konkurencji Przy przygotowywaniu skoczni do skoku o tyczce do zawodów obsługa techniczna powinna szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość zamocowania zeskoku i zabezpieczenie materacami miejsc bezpośrednio przy skrzyni do skoku o tyczce, tak aby przy niewłaściwym wykonaniu skoku przez zawodnika zabezpieczyć go przed upadkiem do korytka. W przypadku używania zeskoków posiadających minimalne wymiary dopuszczone przepisami (5mx5mx0.8m), obsługa techniczna, powinna po obydwóch stronach zeskoku, lub przynajmniej z prawej strony zeskoku (ponad 95% zawodników ląduje z prawej strony) ułożyć materace asekuracyjne (najlepiej o grubości 20 cm lub przynajmniej 10 cm). Ważne jest również ustawienie stojaków w odpowiedniej odległości od zeskoku (co najmniej 10 cm), ażeby przy ugięciu zeskoku po skoku zawodnika zeskok nie dotykał stojaków. Należy także taśmą samoprzylepną szerokości 1 cm zaznaczyć linię wyznaczającą płaszczyznę przechodzącą przez górną wewnętrzną krawędź tylnej ścianki skrzynki, stanowiącej punkt 0 w stosunku do którego zawodnicy mogą przesuwać stojaki o 80 cm w kierunku zeskoku i zamontować rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru. Bezpośrednio co najmniej na pół godziny - przed rozpoczęciem konkursu obsługa techniczna powinna przygotować stanowisko do notowania wyników (stolik + 1 krzesło z oparciem ewentualnie twardą podkładkę do notowania wyników i krzesełko turystyczne) wraz z parasolem składanym. Należy też dostarczyć tablicę informacyjną (minimum 2-rzędową) do podawania wyników (numer próby, wysokość, numer zawodnika), zegar do pomiaru czasu próby (o ile na danych zawodach w skoku o tyczce przewidziane jest dokonywanie pomiaru czasu próby), 2 ławki dla zawodników i umieścić przy nich 2 parasole składane dla zawodników oraz stojak dla tyczek. Należy również dostarczyć sędziom 4 krzesełka turystyczne dla sędziego głównego, sędziów podnoszących poprzeczkę i obsługującego tablicę informacyjną, odpowiednią ilość poprzeczek (minimum 3), z certyfikatem IAAF, które najlepiej umieścić na specjalnym stojaku przy skoczni, widełki do podnoszenia poprzeczki (2 sztuki), taśmę mierniczą do odmierzania rozbiegu, znaczniki do zaznaczania rozbiegu do umieszczenia obok rozbiegu (co najmniej 15 sztuk), przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości (wysokości 6.0 m) i komplet chorągiewek (biała, czerwona plus żółta dla dodatkowej sygnalizacji upływających ostatnich 15 sekund czasu próby) oraz pachołek o minimalnej wysokości 20 cm, w zalecanym kolorze - różnym od koloru nawierzchni rozbiegu, dla zamykania skoczni w momencie dokonywania pomiaru wysokości lub przerw w rozgrywaniu konkurencji. 10

11 W czasie rozgrywania konkursu obsługa techniczna w zasadzie nie pomaga sędziom z wyjątkiem przypadku, gdy po opadach deszczu należy osuszyć rozbieg, do czego powinien być przygotowany walec ze specjalną gąbką do osuszania. W przypadku jego braku obsługa techniczna powinna być przygotowana do zebrania nadmiaru wody przy pomocy odpowiednich szczotek lub szmat. IV- SKOK W DAL K i M i TRÓJSKOK K i M Wykaz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia konkursu (przygotowanie do zawodów): - belki do odbicia, z certyfikatem IAAF, - 2 wkładki z plasteliną, zgodne z aktualnymi przepisami IAAF obowiązującymi od 2006 r. + szpachelka do jej wyrównywania, - deska (listwa) do orientacyjnej oceny długości skoku (ułożona wzdłuż zeskoczni), - taśma do pomiaru długości skoków (metalowa lub z włókna szklanego) - w skoku w dal minimum 10 m, w trójskoku minimum 20m, - wiatromierz mechaniczny lub elektroniczny, z aktualną legalizacją (jeśli skocznia usytuowana jest w taki sposób, że nie można stosować wiatromierza dla konkurencji biegowych), - taśma miernicza do odmierzania rozbiegu minimum 20 m, - zegar do pomiaru czasu próby (o ile na danych zawodach przewidziane jest dokonywanie pomiaru czasu próby), - znaczniki dla zawodników do ustawiania obok rozbiegu (minimum 15 sztuk) różnego kształtu i kolorów, - 2 znaczniki oznaczające położenie belki (w kształcie daszków, sześcianów lub ostrosłupów), - chorągiewki: biała, czerwona (+ żółta dla dodatkowej sygnalizacji upływających ostatnich 15 sekund upływającego czasu próby), - stolik + 1 krzesło z oparciem dla komisji sędziowskiej ewentualnie sztywna podkładka dla notowania wyników i krzesełko turystyczne dla notującego wyniki, - 4 krzesełka turystyczne dla sędziego głównego, sędziów dokonujących pomiaru odległości i obsługującego tablicę informacyjną, - stolik i 2 krzesła z oparciem dla obsługi wiatromierza i stoper (jeśli jest zainstalowany odrębny wiatromierz do pomiaru prędkości wiatru w skokach) ewentualnie sztywna podkładka dla notowania wyników i 2 krzesełka turystyczne + tablica informacyjna do podawania prędkości wiatru, - pachołek o minimalnej wysokości 20 cm, w zalecanym kolorze - różnym od koloru nawierzchni rozbiegu, dla zamykania skoczni w momencie dokonywania pomiaru wysokości lub przerw, - ławka dla zawodników 2 sztuki, - znacznik do zaznaczania śladu (długości) skoku, - znaczniki RP, RE, RS do ustawienia obok deski z odległościami, - tablica informacyjna do podawania wyników (numer próby, numer zawodnika, uzyskany wynik), minimum 2.rzędowa; - rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru, - urządzenie do wyrównywania piasku w zeskoczni, - szczotka/miotła do oczyszczania rozbiegu z piasku i innych nieczystości, - walec z gąbką do osuszania rozbiegu, - 3 parasole składane dla komisji sędziowskiej i zawodników - kosz plastikowy na śmieci, dla umożliwienia zawodnikom wyrzucenia butelek po napojach i innych odpadków. Przygotowanie skoczni do skoku w dal i trójskoku i praca obsługi technicznej w czasie rozgrywania konkurencji Przy przygotowywaniu skoczni do skoku w dal i trójskoku do zawodów obsługa techniczna powinna szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość zamontowania i umocowania belek do odbicia i listew z plasteliną, ażeby przy skoku nie zagrażało to zachowaniu równowagi przez zawodnika. W przypadku gdy trójskok rozgrywany jest na tym samym rozbiegu co skok w dal należy bardzo dokładnie zabezpieczyć tzw. zaślepką miejsce na listwę z plasteliną na belce do odbicia w skoku w dal, ażeby przy wykonywaniu kolejnych skoków w trójskoku zawodnik nie natrafił na nierówność lub zaślepka była niestabilna (poruszyła się). 11

12 Schemat belki do odbicia i listwy z plasteliną Bardzo ważne jest również sprawdzenie poziomu piasku w zeskoczni (na równi z rozbiegiem) jak również głębokości (ilości) piasku w zeskoczni (obecnie przepisy przewidują, że minimalna głębokość piasku w zeskoczni powinna wynosić 30 cm). Należy także sprawdzić szerokość zeskoczni i usytuowanie zeskoczni (szerokość minimum 2,75 m, maksimum 3,00 m - przedłużenie osi zeskoczni powinno pokrywać się z przedłużeniem osi rozbiegu). W przypadku gdy skocznia jest szersza należy taśmą szerokości 5 cm na zeskoczni ograniczyć symetrycznie szerokość zeskoczni do tych wymiarów. Na skoczniach do skoków długich zalecane jest namalowanie z obu stron, na zewnątrz belki (na przedłużeniu linii odbicia) linii długości około 0.5m (szerokość tych linii może mieć 1 cm lub 2 cm), dla ułatwienia sędziom prawidłowego pomiaru prób, w przypadku gdy ślad na zeskoczni, pozostawiony przez zawodnika znajduje się z lewej lub prawej strony, w stosunku do przedłużenia bocznych linii rozbiegu. Używanie do tego celu przypadkowych przedmiotów (zaślepki, listwy z plasteliną lub chorągiewki), powoduje, że pomiar nie jest precyzyjny. Należy także obok rozbiegu zamontować rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru, a przy bocznej linii zeskoczni zamontować listwę (najlepiej o długości 4 m) do orientacyjnej oceny odległości skoku (w skoku w dal wskazującą odległość 4, 5, 6 i 7 m skok w dal kobiet lub 5, 6, 7 i 8 m skok w dal mężczyzn, zaś w trójskoku 11, 12, 13 i 14 m trójskok kobiet lub 14, 15, 16 i 17 m trójskok mężczyzn). Dla zawodów rozgrywanych dla młodszych kategorii wiekowych, szczególnie dla skoku w dal i trójskoku kobiet należałoby przygotować listwy wskazujące odpowiednio w skoku w dal 3, 4, 5 i 6 m, a w trójskoku 10, 11, 12 i 13 m. Bezpośrednio co najmniej na pół godziny - przed rozpoczęciem konkursu obsługa techniczna powinna przygotować stanowisko do notowania wyników (stolik + 1 krzesło z oparciem ewentualnie twardą podkładkę do notowania wyników i krzesełko turystyczne) wraz z parasolem składanym oraz stolik i 2 krzesła z oparciem dla obsługi wiatromierza (jeśli jest zainstalowany odrębny wiatromierz do pomiaru prędkości wiatru w skokach + tablica informacyjna do podawania prędkości wiatru i stoper) ewentualnie twardą podkładkę do notowania wyników i 2 krzesełka turystyczne. Należy również dostarczyć sędziom 4 krzesełka turystyczne dla sędziego głównego, sędziów dokonujących pomiaru odległości i obsługującego tablicę informacyjną. Należy także dostarczyć tablicę informacyjną (minimum 2.rzędową) do podawania wyników (numer próby, numer zawodnika, uzyskany wynik), zegar do pomiaru czasu próby (o ile na danych zawodach w skoku w dal lub w trójskoku przewidziane jest dokonywanie pomiaru czasu próby), 2 ławki dla zawodników wraz z umieszczonymi obok 2 parasolami składanymi dla zawodników oraz 2 znaczniki do oznaczania położenia belki (w kształcie daszków, sześcianów lub ostrosłupów), znacznik do zaznaczania śladu pozostawionego przez zawodnika, znaczniki do oznaczenia RP, RE, RS do ustawienia obok deski z odległościami oraz pachołek o minimalnej wysokości 20 cm, w zalecanym kolorze - różnym od koloru nawierzchni rozbiegu, dla zamykania skoczni w momencie dokonywania pomiaru odległości, wyrównywania piasku w zeskoczni lub przerw w rozgrywaniu konkurencji. Należy również dostarczyć sędziom taśmę mierniczą do odmierzania rozbiegu, taśmę metalową lub z włókna szklanego do dokonywania pomiaru wyników (w skoku w dal minimum 10 m, w trójskoku minimum 20 m), znaczniki do zaznaczania rozbiegu do umieszczenia obok rozbiegu (co najmniej 15 sztuk) i komplet chorągiewek (biała, czerwona plus żółta dla dodatkowej sygnalizacji upływających ostatnich 15 sekund czasu próby). W czasie skoków próbnych 1 osoba z obsługi technicznej dokonuje wyrównywania poziomu piasku w zeskoczni na każde życzenie sędziego głównego gdy wytworzą się tam nierówności zagrażające bezpiecznemu wykonywaniu prób. W czasie rozgrywania konkursu 1 lub 2 osoby z obsługi technicznej na zmianę dokonują wyrównywania poziomu piasku w zeskoczni po każdym skoku zawodnika. Również w przypadku, 12

13 gdy po opadach deszczu należy osuszyć rozbieg obsługa techniczna powinna być przygotowana do zebrania nadmiaru wody przy pomocy odpowiednich szczotek lub szmat. V - PCHNIĘCIE KULĄ K i M Wykaz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia konkursu (przygotowanie do zawodów): - próg do pchnięcia kulą (o ile nie jest zamontowany na stałe), zgodny z aktualnymi przepisami zawodów obowiązującymi od 2003 roku, z certyfikatem IAAF, - kule o odpowiednim dla danej kategorii wiekowej ciężarze (wyczynowe z certyfikatem IAAF - po 2-3 sztuki w różnych średnicach dopuszczonych przepisami IAAF (np kg o średnicach 110 i 130 mm), z certyfikatem IAAF, - znaczniki dla zawodników do ustawiania na ziemi bezpośrednio za kołem do rzutu lub w jego sąsiedztwie (minimum 15 sztuk) różnego kształtu i kolorów, - stojak na kule (minimum dla 5 kul), - komplet znaczników odległościowych do oznaczania orientacyjnej odległości - co 1 m do pchnięcia kulą (minimum 4 łuki na odpowiednich odległościach uzależnionych od poziomu startujących zawodniczek/zawodników) w granicach m, ustawione wzdłuż sektora po obydwóch stronach przy zakończeniach łuków, - taśma miernicza do pomiaru długości rzutów (metalowa lub z włókna szklanego) - minimum 25 m, - taśma parciana szerokości 5 cm do wyznaczania sektora rzutów oraz 4 łuków do orientacyjnej oceny odległości rzutów (minimum 120 m), - zegar do pomiaru czasu próby (o ile na danych zawodach w pchnięciu kulą przewidziane jest dokonywanie pomiaru czasu próby), - rynienka do przetaczania kuli z sektora do miejsca obok koła do pchnięcia kulą, - pojemnik na talk (magnezję) do smarowania rąk, - chorągiewki: biała, czerwona (+ żółta dla dodatkowej sygnalizacji upływających ostatnich 15 sekund czasu próby), - stolik + 1 krzesło z oparciem dla komisji sędziowskiej ewentualnie sztywna podkładka dla notowania wyników i krzesełko turystyczne, - 3 krzesełka turystyczne dla sędziego głównego, sędziego trzymającego taśmę przy kole i obsługującego tablicę informacyjną, - pachołek o minimalnej wysokości 20 cm, w zalecanym kolorze czerwonym, dla zamykania rzutni w momencie dokonywania pomiaru lub przerw, - ławka dla zawodników 2 sztuki, - znacznik do zaznaczania długości rzutu (2 sztuki), - znaczniki RP, RE, RS i minimum kwalifikacyjne Q do ustawienia wzdłuż sektora, - komplet znaczników z numerami 1-15 do oznaczania przy linii sektora rzutów wyniku zawodnika, - tablica informacyjna do podawania wyników (numer próby, numer zawodnika, uzyskany wynik), minimum 2.rzędowa; - szczotka do czyszczenia koła, - wycieraczka do obuwia przy kole do rzutów, - ścierki do wycierania sprzętu, - kreda mielona do wyznaczania linii w przypadku żużlowego lub mineralnego (z mączki ceglanej lub z mączki kortowej) sektora rzutów, - 3 parasole składane, w tym 1 dla komisji sędziowskiej i 2 dla zawodników - kosz plastikowy na śmieci, dla umożliwienia zawodnikom wyrzucenia butelek po napojach i innych odpadków. Przygotowanie rzutni do pchnięcia kulą i praca obsługi technicznej w czasie rozgrywania konkurencji Przy przygotowywaniu rzutni do pchnięcia kulą do zawodów obsługa techniczna powinna szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość zamontowania i umocowania progu do pchnięcia kulą (wewnętrzna linia progu powinna pokrywać się z wewnętrzną krawędzią metalowej obręczy), jego stabilność oraz stan powierzchni wewnątrz koła (szorstka, równa powierzchnia pozioma, bez dziur i pęknięć mm poniżej poziomu górnej krawędzi obręczy koła). 13

14 Obowiązkiem obsługi technicznej jest również wyznaczenie sektora rzutów liniami szerokości 5 cm (wewnętrzne krawędzie linii sektora rzutów tworzą kąt 34,92 º - sektory te wyznaczamy poprzez odmierzenie od środka koła na liniach ograniczających sektor odcinków o długości 20 m, punkty będące końcami tych odcinków powinny być odległe od siebie o 12 m (schemat poniżej). Obsługa techniczna musi również, po obu stronach koła wyznaczyć białe linie o szerokości 5 cm i długości co najmniej 75 cm (tzw. wąsy ), licząc od krawędzi obręczy, niezbędne do określania prawidłowości opuszczania koła po wykonanym rzucie (o ile te linie nie są wyznaczone na stałe). Tylne krawędzie tych linii powinny stanowić przedłużenie teoretycznej linii przechodzącej przez środek koła, prostopadłej do linii środkowej sektora rzutów. Linie te mogą być namalowane (jeżeli teren otaczający koło wykonany jest z nawierzchni syntetycznej) lub mogą być wykonane na stałe z drewna albo innego odpowiedniego materiału np. plastyk (jeżeli koło otacza nawierzchnia trawiasta lub mineralna). Należy również pomalować na biało obręcz koła i wyznaczyć co najmniej cztery łuki informacyjne w odległościach uzależnionych od poziomu startujących zawodników - w granicach m i ustawić tablice określające te odległości wzdłuż sektora rzutów po obydwóch stronach przy zakończeniach łuków. Przy rozgrywaniu eliminacji należy wyznaczyć oddzielny łuk określający minimum kwalifikacyjne i wzdłuż sektora ustawić po obu stronach znacznik Q. Dla zapewnienia bezpieczeństwa startujących w pchnięciu kulą zawodników, a również dla zawodników startujących w innych konkurencjach w bezpośrednim sąsiedztwie rzutni do pchnięcia kulą, należy sektor rzutów ogrodzić taśmą rozpięta na szpilkach" w odległości 1 m od sektora. Bezpośrednio co najmniej na pół godziny - przed rozpoczęciem konkursu obsługa techniczna powinna dostarczyć sędziom prowadzącym konkurs kule o odpowiednim dla danej kategorii wiekowej ciężarze (wyczynowe z certyfikatem IAAF - po 2-3 sztuki w różnych średnicach dopuszczonych przepisami - np kg o średnicach 110 i 130 mm). W przypadku startu w konkurencji zawodników różnych kategorii wiekowych należy dostarczyć po 2-3 sztuki kul danego ciężaru o różnych średnicach dla każdej kategorii wiekowej. Należy również przygotować stanowisko do notowania wyników (stolik + 1 krzesło z oparciem, wraz z parasolem składanym ewentualnie twardą podkładkę do notowania wyników i krzesełko turystyczne). Należy również dostarczyć sędziom 3 krzesełka turystyczne dla sędziego głównego, sędziego trzymającego taśmę przy kole i obsługującego tablicę informacyjną. Należy ponadto dostarczyć tablicę informacyjną (minimum 2.rzędową) do podawania wyników (numer próby, numer zawodnika, uzyskany wynik), zegar do pomiaru czasu próby (o ile na danych zawodach przewidziane w pchnięciu kulą jest dokonywanie pomiaru czasu próby), 2 ławki dla zawodników i umieścić przy nich 2 parasole składane dla zawodników oraz pachołek o minimalnej wysokości 20 cm, w zalecanym kolorze czerwonym, dla zamykania rzutni w momencie dokonywania pomiaru lub przerw i znacznik do oznaczania długości rzutu, tabliczki (znaczniki) do oznaczenia RP, RE, RS do ustawienia wzdłuż sektora rzutów. 14

15 Szkic rzutni do pchnięcia kulą wraz ze schematem wyznaczania sektora rzutów Należy również dostarczyć sędziom taśmę metalową lub z włókna szklanego (minimum 25 m) i komplet chorągiewek (biała, czerwona plus żółta dla dodatkowej sygnalizacji upływających ostatnich 15 sekund czasu próby). W czasie rozgrywania rzutów próbnych i w czasie rozgrywania konkursu, gdy brak jest rynienki do przetaczania kuli z sektora rzutów do miejsca obok koła do pchnięcia kulą powinna być wyznaczona 1 osoba z obsługi technicznej do odnoszenia kul z powrotem w pobliże koła. W przypadku, gdy po opadach deszczu należy osuszyć koło do pchnięcia kulą obsługa techniczna powinna być przygotowana do zebrania nadmiaru wody przy pomocy odpowiednich szczotek lub szmat. Dla ułatwienia wcześniejszego przygotowania sprzętu dla zawodników startujących w zawodach poniższa tabela przedstawia ciężar kul dla poszczególnych kategorii wiekowych. 15

16 Masa (ciężar) kuli dla poszczególnych kategorii wiekowych: KOBIETY Masa seniorki, juniorki kg juniorki młodsze kg młodziczki kg MĘŻCZYŹNI seniorzy juniorzy juniorzy młodsi młodzicy kg kg kg kg VI - RZUT DYSKIEM K i M Wykaz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia konkursu (przygotowanie do zawodów): - dyski o odpowiednim dla danej kategorii wiekowej ciężarze (wyczynowe z certyfikatem IAAF - po 2-3 sztuki wg. parametrów dopuszczonych przepisami), - stojak na dyski (minimum dla 5 dysków), - znaczniki dla zawodników do ustawiania na ziemi bezpośrednio za kołem do rzutu lub w jego sąsiedztwie (minimum 15 sztuk) różnego kształtu i kolorów, - pojemnik na talk (magnezję) do smarowania rąk, - taśma do pomiaru długości rzutów (metalowa lub z włókna szklanego) - minimum 100 m, - pręt do zaczepiania 0 stalowej taśmy do pomiaru odległości - zegar do pomiaru czasu próby (o ile na danych zawodach w rzucie dyskiem przewidziane jest dokonywanie pomiaru czasu próby), - komplet znaczników odległościowych do oznaczania orientacyjnej odległości - co 5 m do rzutu dyskiem (minimum 3 łuki na odpowiednich odległościach uzależnionych od poziomu startujących zawodniczek/zawodników) w granicach m, ustawione wzdłuż sektora po obydwóch stronach przy zakończeniach łuków, - taśma parciana szerokości 5 cm do wyznaczania sektora rzutów oraz 3 łuków do orientacyjnej oceny odległości rzutów (minimum 400 m), - chorągiewki: biała, czerwona (+ żółta dla dodatkowej sygnalizacji upływających ostatnich 15 sekund czasu próby), - stolik + 1 krzesło z oparciem dla komisji sędziowskiej ewentualnie sztywna podkładka dla notowania wyników i krzesełko turystyczne), - 3 krzesełka turystyczne dla sędziego głównego, sędziego trzymającego taśmę przy kole i obsługującego tablicę informacyjną, - pachołek o minimalnej wysokości 20 cm, w zalecanym kolorze czerwonym, dla zamykania rzutni w momencie dokonywania pomiaru lub przerw, - ławka dla zawodników 2 sztuki, - znacznik do zaznaczania długości rzutu (2 sztuki), - znaczniki RP, RE, RS i minimum kwalifikacyjne Q do ustawienia wzdłuż sektora, - komplet znaczników z numerami 1-15 do oznaczania przy linii sektora rzutów wyniku zawodnika, - tablica informacyjna do podawania wyników (numer próby, numer zawodnika, uzyskany wynik), minimum 2.rzędowa; - rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru, - szczotka do czyszczenia koła, - wycieraczka do obuwia przy kole do rzutów, - ścierki do wycierania sprzętu, - 3 parasole składane, w tym 1 dla komisji sędziowskiej i 2 dla zawodników - kosz plastikowy na śmieci, dla umożliwienia zawodnikom wyrzucenia butelek po napojach i innych odpadków. 16

17 Przygotowanie rzutni do rzutu dyskiem i praca obsługi technicznej w czasie rozgrywania konkurencji Przy przygotowywaniu rzutni do rzutu dyskiem do zawodów obsługa techniczna powinna szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość zamontowania segmentów ruchomych w klatkach do rzutu dyskiem, zapewniającego przewidziany przepisami wylot (szerokość wylotu powinna wynosić 6 m w odległości 7 m od środka koła), stan siatki sznurowej oraz stan powierzchni wewnątrz koła (szorstka, równa powierzchnia pozioma, bez dziur i pęknięć, mm poniżej poziomu górnej krawędzi obręczy koła). Należy sprawdzić szczelność klatki ochronnej, która nie może mieć dziur w siatce i musi uniemożliwiać przedostanie się dysku pod siatką Obowiązkiem obsługi technicznej jest również wyznaczenie sektora rzutów liniami szerokości 5 cm (wewnętrzne krawędzie linii sektora rzutów tworzą kąt 34,92 º - sektory te wyznaczamy poprzez odmierzenie od środka koła na liniach ograniczających sektor odcinków o długości 20 m, punkty będące końcami tych odcinków powinny być odległe od siebie o 12 m, przy odmierzeniu odcinków o długości 30 m punkty te powinny być odległe o 18 m, przy odmierzeniu odcinków 40 m punkty te powinny być odległe o 24 m, a przy odmierzeniu odcinków o długości 50 m punkty te powinny być odległe o 30 m i dalej odpowiednio: 60 m 36 m, 70 m 42 m i 80 m 48 m) (schemat poniżej). Po obu stronach koła obsługa powinna przygotować białe linii o szerokości 5 cm i długości co najmniej 75 cm (tzw. wąsy ), licząc od krawędzi obręczy, niezbędne do określania prawidłowości opuszczania koła po wykonanym rzucie (o ile te linie nie są wyznaczone na stałe). Tylne krawędzie tych linii powinny stanowić przedłużenie teoretycznej linii przechodzącej przez środek koła, prostopadłej do linii środkowej sektora rzutów. Linie te mogą być namalowane (jeżeli teren otaczający koło wykonany jest z nawierzchni syntetycznej) lub mogą być wykonane na stałe z drewna albo z innego odpowiedniego materiału np. plastyk (jeżeli koło otacza nawierzchnia trawiasta lub mineralna). Należy również pomalować na biało obręcz koła i wyznaczyć co najmniej trzy łuki informacyjne co 5 m w odległościach, uzależnionych od poziomu startujących zawodników - w granicach m oraz ustawić znaczniki określające te odległości wzdłuż sektora rzutów po obydwóch stronach przy zakończeniach łuków. Przy rozgrywaniu eliminacji zaleca się wyznaczyć oddzielny łuk określający minimum kwalifikacyjne i wzdłuż sektora ustawić po obu stronach znacznik Q. Dla zapewnienia bezpieczeństwa startujących w rzucie dyskiem zawodników, a również dla zawodników startujących w innych konkurencjach w bezpośrednim sąsiedztwie rzutni do rzutu dyskiem, należy sektor rzutów odgrodzić taśmą rozpiętą na szpilkach" w odległości co najmniej 1 m od sektora. W rzucie dyskiem należy zamontować siatkę do wychwytywania dysku w odległości 10 m za ostatnim łukiem. Zalecane jest również montowanie takiej siatki wzdłuż linii sektora rzutów w odległości ok. 3 m przed liniami sektora. Bezpośrednio co najmniej na pół godziny - przed rozpoczęciem konkursu obsługa techniczna powinna dostarczyć sędziom prowadzącym konkurs dyski o odpowiednim dla danej kategorii wiekowej ciężarze (wyczynowe z certyfikatem IAAF - po 2-3 sztuki wg parametrów dopuszczonych przepisami). W przypadku startu w konkurencji zawodników różnych kategorii wiekowych należy dostarczyć po 2-3 sztuki dysku danego ciężaru dla każdej kategorii wiekowej. Należy również przygotować stanowisko do notowania wyników (stolik + 1 krzesło z oparciem wraz z parasolem składanym ewentualnie twardą podkładkę do notowania wyników i krzesełko turystyczne). Należy również dostarczyć sędziom 3 krzesełka turystyczne dla sędziego głównego, sędziego obsługującego taśmę przy kole i obsługującego tablicę informacyjną. Należy ponadto dostarczyć tablicę informacyjną (minimum 2.rzędową) do podawania wyników (numer próby, numer zawodnika, uzyskany wynik), zegar do pomiaru czasu próby (o ile na danych zawodach w rzucie dyskiem jest przewidziane dokonywanie pomiaru czasu próby), 2 ławki dla zawodników i umieścić przy nich 2 parasole składane dla zawodników. Należy również dostarczyć na miejsce rozgrywania konkurencji pachołek o minimalnej wysokości 20 cm, w zalecanym kolorze czerwonym, dla zamykania rzutni w momencie dokonywania pomiaru lub przerw, znacznik do oznaczania długości rzutu, znaczniki do oznaczenia RP, RE, RS do ustawienia wzdłuż sektora rzutów. Należy również dostarczyć sędziom taśmę metalową lub z włókna szklanego (minimum 100 m w rzucie dyskiem) i komplet chorągiewek (biała, czerwona plus żółta dla dodatkowej sygnalizacji upływających ostatnich 15 sekund czasu próby). W czasie rozgrywania rzutów próbnych i w czasie rozgrywania konkursu w rzucie dyskiem powinna być wyznaczona co najmniej 1 osoba (wskazane 2 osoby) z obsługi technicznej do odnoszenia dysków z powrotem w pobliże koła. 17

18 W przypadku, gdy po opadach deszczu należy osuszyć koło do rzutu dyskiem obsługa techniczna powinna być przygotowana do zebrania nadmiaru wody przy pomocy odpowiednich szczotek lub szmat. Dla ułatwienia wcześniejszego przygotowania sprzętu dla zawodników startujących w zawodach poniższa tabela przedstawia ciężar dysku dla poszczególnych kategorii wiekowych. Masa (ciężar) dysku dla poszczególnych kategorii wiekowych: KOBIETY Masa seniorki, juniorki kg juniorki młodsze kg młodziczki kg MĘŻCZYŹNI seniorzy kg juniorzy kg juniorzy młodsi kg młodzicy kg Szkic rzutni do rzutu dyskiem ze schematem sposobu wyznaczania sektora rzutów 18

19 VII - RZUT MŁOTEM K i M Wykaz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia konkursu (przygotowanie do zawodów): - pierścień redukcyjny do koła do rzutu młotem (pomalowany na biało z wypełnieniami wolnych przestrzeni), z certyfikatem IAAF, - młoty o odpowiednim dla danej kategorii wiekowej ciężarze (wyczynowe z certyfikatem IAAF - po 2-3 sztuki wg parametrów dopuszczonych przepisami zawodów IAAF np. przy ciężarze kg z głowicami o średnicy 110 m i 130 mm), - stojak na młoty (minimum 5 sztuki), - pojemnik na talk (magnezję) do smarowania rąk, - taśma do pomiaru długości rzutów (metalowa lub z włókna szklanego) - minimum 100 m, - pręt do zaczepiania 0 stalowej taśmy do pomiaru odległości - znaczniki dla zawodników do ustawiania na ziemi bezpośrednio za kołem do rzutu lub w jego sąsiedztwie (minimum 15 sztuk) różnego kształtu i kolorów, - zegar do pomiaru czasu próby (o ile na danych zawodach w rzucie młotem przewidziane jest dokonywanie pomiaru czasu próby), - komplet znaczników odległościowych do oznaczania orientacyjnej odległości - co 5 m do rzutu młotem (minimum 3 łuki na odpowiednich odległościach uzależnionych od poziomu startujących zawodniczek/zawodników) w granicach - w rzucie młotem m, ustawione wzdłuż sektora po obydwóch stronach przy zakończeniach łuków, - taśma parciana szerokości 5 cm do wyznaczania sektora rzutów oraz 3 łuków do orientacyjnej oceny odległości rzutów (minimum 400 m), - chorągiewki: biała, czerwona (+ żółta dla dodatkowej sygnalizacji upływających ostatnich 15 sekund czasu próby), - stolik + 1 krzesło z oparciem dla komisji sędziowskiej ewentualnie sztywna podkładka dla notowania wyników i krzesełko turystyczne), - 3 krzesełka turystyczne dla sędziego głównego, sędziego trzymającego taśmę przy kole i obsługującego tablicę informacyjną, - pachołek o minimalnej wysokości 20 cm, w zalecanym kolorze czerwonym, dla zamykania rzutni w momencie dokonywania pomiaru lub przerw, - ławka dla zawodników 2 sztuki, - znacznik do zaznaczania długości rzutu (2 sztuki), - znaczniki RP, RE, RS i minimum kwalifikacyjne Q do ustawienia wzdłuż sektora, - komplet znaczników z numerami 1-15 do oznaczania przy linii sektora rzutów wyniku zawodnika, - tablica informacyjna do podawania wyników (numer próby, numer zawodnika, uzyskany wynik), minimum 2.rzędowa; - szczotka do czyszczenia koła, - wycieraczka do obuwia przy kole do rzutów, - ścierki do wycierania sprzętu, - 3 parasole składane, w tym 1 dla komisji sędziowskiej i 2 dla zawodników - kosz plastikowy na śmieci, dla umożliwienia zawodnikom wyrzucenia butelek po napojach i innych odpadków.. Należy również zadbać aby na wyposażeniu stadionu znajdowała się drabina długości około 5 m lub długości regulowanej do sprawnego zdejmowania zawieszonych na siatce młotów. Przygotowanie rzutni do rzutu młotem i praca obsługi technicznej w czasie rozgrywania konkurencji Przy przygotowywaniu rzutni do rzutu młotem do zawodów obsługa techniczna powinna szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość zamontowania segmentów ruchomych w klatkach do rzutu młotem (schematy nowych typów klatek w załączeniu), zapewniającego przewidziany przepisami wylot (szerokość wylotu powinna wynosić 6 m w odległości 7 m od środka koła w rzucie młotem), stan siatki sznurowej oraz stan powierzchni wewnątrz koła (szorstka, równa powierzchnia pozioma, bez dziur i pęknięć mm poniżej poziomu górnej krawędzi obręczy koła). Należy sprawdzić szczelność klatki ochronnej, która nie może mieć dziur w siatce i musi uniemożliwiać przedostanie się młota pod siatką Obowiązkiem obsługi technicznej jest również wyznaczenie 19

20 sektora rzutów liniami szerokości 5 cm (wewnętrzne krawędzie linii sektora rzutów tworzą kąt 34,92º - sektory te wyznaczamy poprzez odmierzenie od środka koła na liniach ograniczających sektor odcinków o długości 20 m, punkty będące końcami tych odcinków powinny być odległe od siebie o 12 m, przy odmierzeniu odcinków o długości 30 m punkty te powinny być odległe o 18 m, przy odmierzeniu odcinków 40 m punkty te powinny być odległe o 24 m, a przy odmierzeniu odcinków o długości 50 m punkty te powinny być odległe o 30 m i dalej odpowiednio: 60 m 36 m, 70 m 42 m i 80 m 48 m) (schemat poniżej). Po obu stronach koła obsługa powinna przygotować białe linii o szerokości 5 cm i długości co najmniej 75 cm (tzw. wąsy ), licząc od krawędzi obręczy, niezbędne do określania prawidłowości opuszczania koła po wykonanym rzucie. (o ile te linie nie są wyznaczone na stałe). Tylne krawędzie tych linii powinny stanowić przedłużenie teoretycznej linii przechodzącej przez środek koła, prostopadłej do linii środkowej sektora rzutów. Linie te mogą być namalowane (jeżeli teren otaczający koło wykonany jest z nawierzchni syntetycznej) lub mogą być wykonane na stałe z drewna albo z innego odpowiedniego materiału np. z plastyku (jeżeli koło otacza nawierzchnia trawiasta lub mineralna). Należy również pomalować na biało obręcz koła i wyznaczyć co najmniej trzy łuki informacyjne co 5 m w odległościach uzależnionych od poziomu startujących zawodników - w granicach m oraz ustawić znaczniki określające te odległości wzdłuż sektora rzutów po obydwóch stronach przy zakończeniach łuków. Przy rozgrywaniu eliminacji zaleca się wyznaczyć oddzielny łuk określający minimum kwalifikacyjne i wzdłuż sektora ustawić po obu stronach znacznik Q. Dla zapewnienia bezpieczeństwa startujących w rzucie młotem zawodników, a również dla zawodników startujących w innych konkurencjach w bezpośrednim sąsiedztwie rzutni do rzutu młotem, należy sektor rzutów ogrodzić taśmą rozpiętą na szpilkach" w odległości co najmniej 1 m od sektora. Bezpośrednio co najmniej na pół godziny - przed rozpoczęciem konkursu obsługa techniczna powinna dostarczyć sędziom prowadzącym konkurs młoty o odpowiednim dla danej kategorii wiekowej ciężarze (wyczynowe z certyfikatem IAAF - po 2-3 sztuki wg. parametrów dopuszczonych przepisami). W przypadku startu w konkurencji zawodników różnych kategorii wiekowych należy dostarczyć po 2-3 sztuki młota danego ciężaru dla każdej kategorii wiekowej. Należy również przygotować stanowisko do notowania wyników (stolik + 1 krzesło z oparciem, wraz z parasolem składanym ewentualnie twardą podkładkę do notowania wyników i krzesełko turystyczne). Należy również dostarczyć sędziom 3 krzesełka turystyczne dla sędziego głównego, sędziego obsługującego taśmę przy kole i obsługującego tablicę informacyjną. Należy ponadto dostarczyć tablicę informacyjną (minimum 2.rzędową) do podawania wyników (numer próby, numer zawodnika, uzyskany wynik), zegar do pomiaru czasu próby (o ile na danych zawodach w rzucie młotem przewidziane jest dokonywanie pomiaru czasu próby), pachołek o minimalnej wysokości 20 cm, w zalecanym kolorze czerwonym, dla zamykania rzutni w momencie dokonywania pomiaru lub przerw, 2 ławki dla zawodników i umieścić przy nich 2 parasole składane dla zawodników oraz znacznik do oznaczania długości rzutu, tabliczki (znaczniki) do oznaczenia RP, RE, RS do ustawienia wzdłuż sektora rzutów. Obsługa techniczna powinna również dostarczyć w pobliże rzutni drabinę długości około 5 m lub długości regulowanej do sprawnego zdejmowania zawieszonych na siatce młotów. Należy również dostarczyć sędziom taśmę metalową lub z włókna szklanego (minimum 100 m w rzucie młotem) i komplet chorągiewek (biała, czerwona plus żółta dla dodatkowej sygnalizacji upływających ostatnich 15 sekund czasu próby). W czasie rozgrywania rzutów próbnych i w czasie rozgrywania konkursu w rzucie młotem powinna być wyznaczona co najmniej 1 osoba (wskazane 2 osoby) z obsługi technicznej do odnoszenia młotów z powrotem w pobliże koła. W przypadku, gdy po opadach deszczu należy osuszyć koło do rzutu młotem, obsługa techniczna powinna być przygotowana do zebrania nadmiaru wody przy pomocy odpowiednich szczotek lub szmat. Dla ułatwienia wcześniejszego przygotowania sprzętu dla zawodników startujących w zawodach poniższa tabela przedstawia ciężar młota jaki obowiązuje dla poszczególnych kategorii wiekowych. 20

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI -

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Praktyczny przewodnik - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Wydanie pierwsze: 2002 Charles Gozzoli (FRANCJA)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB

CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB (opieka merytoryczna Tomasz Cichy, w przypadku wątpliwości obowiązuje oryginał w wersji angielskiej, zmiany kolorami w odniesieniu do wersji TC.E1113 obowiązuje od 05.04.2014) ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I SĘDZIOWANIE ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH

ORGANIZACJA I SĘDZIOWANIE ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH ORGANIZACJA I SĘDZIOWANIE ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH Rzut piłką lekarską oburącz w tył nad głową jest dziecięcą konkurencją lekkoatletyczną lub sprawdzianem zdolności siłowych lub szybkościowo-siłowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE UL. GDAŃSKA 2 LOK. 24 01-633 WARSZAWA PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ obowiązujące od 9 marca 2002 roku Dla uproszczenia, w przepisach używany jest rodzaj męski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w piłkę ręczną

Przepisy gry w piłkę ręczną Przepisy gry w piłkę ręczną obowiązujące od 1 lipca 2010 r. Przedmowa: Tekst przepisów gry, komentarze, sygnalizacja, objaśnienia do przepisów i regulamin strefy zmian stanowią całość Przepisów gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

I. DOKŁADNE OKREŚLENIE STREF NA STADIONIE

I. DOKŁADNE OKREŚLENIE STREF NA STADIONIE Załącznik do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy w sezonie 2014/2015 Regulamin Medialny Standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz warunki techniczno-produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policyjna strzelnica ćwiczebna

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policyjna strzelnica ćwiczebna Obiekt: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policyjna strzelnica ćwiczebna 07-400 Ostrołęka Ul. Goworowska dz. Nr 51318/50 Opracowanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPORT. Ceny w ofercie zawierają podatek VAT

OFERTA SPORT. Ceny w ofercie zawierają podatek VAT OFERTA SPORT SPIS TREŚCI: STRONA 2 - SPRZĘT SPORTOWY Str. 2 drabinki gimnastyczne Str. 6 ławki gimnastyczne Str. 7 kozioł gimnastyczny Str. 7 odskocznia Str. 7 równoważnia Str. 8 skrzynia gimnastyczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogumiła Wiatr Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy na lata 2010-2014 REKOMENDACJA

Regulamin Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy na lata 2010-2014 REKOMENDACJA REKOMENDACJA do realizacji przez młodzieŝ uczącą się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, rywalizującą w ramach Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy w relacji szkolnej. w latach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 Opracowano na podstawie tekstu zatwierdzonego przez Międzynarodową Federację Koszykówki FIBA Barcelona, 2 lutego 2014 roku Obowiązują od 1 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo