UMOWA SERWISOWA. 1 Umowa zawarta w Brwinowie dnia... na pakiet opieki serwisowej... pomiędzy firmą:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA SERWISOWA. 1 Umowa zawarta w Brwinowie dnia... na pakiet opieki serwisowej... pomiędzy firmą:"

Transkrypt

1 UMOWA SERWISOWA 1 Umowa zawarta w Brwinowie dnia... na pakiet opieki serwisowej... pomiędzy firmą: PRESTIGE GROUP RENATA FASTYN Brwinów, Pruszkowska 25 NIP: REGON: reprezentowaną przez, zwaną dalej SERWISEM a firmą reprezentowaną przez... zwaną dalej ZLECENIODAWCĄ. 2 Serwis zobowiązuje się do sprawowania stałego nadzoru i serwisowania oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowego. Umową objęte jest biuro:.. W skład pakietu opieki serwisowej. wchodzi.. Załącznik nr 1 z opisem wartości pakietów serwisowych oraz załącznik nr 2 o akcepcie faktur w formie elektronicznej stanowią integralną część umowy. 3 W ramach świadczonych usług wykonywane będą: Instalowanie, konfigurowanie, naprawa i aktualizacje posiadanego przez Zleceniodawcę, legalnego oprogramowania. Wykonywanie backup-ów danych w ramach potrzeb. Administrowanie lokalną siecią komputerową oraz serwerem tej sieci. Rzetelne i fachowe doradztwo dotyczące rozbudowy sprzętu komputerowego Strona1

2 i biurowego, związane z zapewnieniem poprawnego jego funkcjonowania. Naprawy, modernizacje, przeglądy sprzętu komputerowego i biurowego. Udzielanie porad w zakresie obsługi komputerów i urządzeń biurowych oraz archiwizacji danych z wyłączeniem szkoleń. Drobne prace konserwacyjne (wymiana taśm, tonerów do drukarek, okresowe czyszczenie sprzętu) niewymagające dostarczenia sprzętu do specjalistycznego serwisu. Dobór i zaopatrzenie w akcesoria komputerowe i inne. Strony ustalają możliwość rozszerzenia zakresu umowy. Serwis poinformuje Zleceniodawcę o planowanych urlopach oraz zawiadomi natychmiast Zleceniodawcę, jeśli zaistnieją inne przeszkody w wykonaniu usługi. 4 Umowę promocyjną zawiera się na okres 6 miesięcy od daty jej podpisania przez Zleceniodawcę. Po okresie promocyjnym Umowa przechodzi automatycznie na czas nieokreślony na dotychczasowych warunkach. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zleceniodawcę przed upływem 6 miesięcznego okresu promocyjnego, Zleceniodawca zostanie obciążony dodatkową Fakturą VAT. Na wartość dodatkowej Faktury VAT będzie składała się ilość miesięcy pozostałych do końca trwania umowy promocyjnej pomnożona przez wartość pakietu promocyjnego. W przypadku, gdy umowa przejdzie na czas nieokreślony, każda ze stron ma prawo do jej rozwiązania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec trzeciego miesiąca, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 5 Zleceniodawca ma prawo do interwencyjnego wzywania Przedstawiciela Serwisu w przypadku nieprawidłowego działania sprzętu lub oprogramowania. Strony ustalają, że Serwis zareaguje na zgłaszaną awarię u Klienta w przeciągu maksymalnie godzin roboczych od chwili potwierdzenia otrzymania zgłoszenia przez Serwis. Zgłoszenia dokonuje Zleceniodawca telefonicznie na numer tel lub drogą na adres: 6 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy w używanych przez Zleceniodawcę programach i przetwarzanych danych ujawnionych w trakcie pracy pracowników Zleceniodawcy. Strona2

3 7 Z tytułu niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się płacić Serwisowi miesięczną opłatę za Pakiet w wysokości... zł + VAT. Najkrótszym okresem rozliczeniowym jest ½ roboczogodzina. Pierwsza roboczogodzina jest niepodzielna. 8 Zleceniodawcy przysługuje prawo do zmiany obowiązującego Pakietu na wyższy w trakcie trwania Umowy promocyjnej jak również bezterminowej. Zmiana z Pakietu wyższego na inny niższy Pakiet dostępny w Ofercie będzie możliwa dopiero po wygaśnięciu obowiązującej Umowy promocyjnej. Zmiana wymagać będzie zaakceptowania na piśmie przez obydwie strony Umowy. Pisemna informacja dotycząca zmiany Pakietu powinna wpłynąć do Zleceniobiorcy nie później niż na 14 dni przed końcem trwania Umowy promocyjnej jak również w przypadku umowy bezterminowej na 14 dni przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Zmiana pakietu na inny następuję z początkiem następnego okresu rozliczeniowego i nie powoduje przedłużenia Umowy terminowej o ile taka obowiązuje Zleceniodawcę. 9 Serwis zobowiązuję się do poinformowania Zleceniodawcy w formie elektronicznej na adres . o końcu Umowy promocyjnej na 30 dni przed jej wygaśnięciem. Brak reakcji Zleceniodawcy na informację wysłaną ze strony Serwisu skutkuje automatycznym przedłużeniem dotychczasowej umowy na czas nieokreślony z zachowaniem obowiązujących warunków. 10 Wynagrodzenie za ryczałt płatne będzie z góry do dnia 7-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Jeśli w miesiącu będą wykonane dodatkowe czynności ponad kwotę ustaloną w obowiązującym Pakiecie, to rozliczenie wynagrodzenia godzinowego zostanie rozliczone na dodatkowej Fakturze VAT wystawionej na koniec miesiąca na podstawie kart godzinowych Klienta prowadzonych przez Serwis. Płatności dokonywane będą gotówką, ewentualnie przelewem w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. 11 Serwis obciąży Zleceniodawcę uzgodnionymi wcześniej kosztami materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zakupionych na rzecz Zleceniodawcy ze środków Serwisu. 12 Zleceniodawca zapewnia wyłączność Serwisowi na serwisowany sprzęt i oprogramowanie oraz na sprzedaż oprogramowania, części komputerowych i komputerów w czasie obowiązywania Strona3

4 umowy. Zleceniodawca zobowiązuje się umożliwić dostęp Serwisowi do serwisowanego sprzętu w ramach potrzeb. 13 Zleceniodawca zobowiązuje się potraktować wszelkie warunki umowy jako poufne. 14 Serwis zobowiązuje się w niniejszej Umowie do: zachowania w tajemnicy i skutecznej ochrony wszelkich Informacji Chronionych Zleceniodawcy pozyskanych w trakcie realizacji, jak i po zakończeniu niniejszej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych. Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do: a) terminowej zapłaty wynagrodzeń określonych w niniejszej Umowie. b) współdziałania z Serwisem przy wykonywaniu prac przewidzianych w niniejszej Umowie. c) dostarczenia Serwisowi niezbędnych informacji umożliwiających sprawne wykonanie obowiązków określonych niniejszą Umową. d) podpisywania wszelkich Protokołów Odbioru wykonanych prac (karta pracy serwisu) 15 [POUFNOŚĆ DANYCH] Serwis gwarantuje zachowanie poufności danych Zleceniodawcy oraz zobowiązuje się, do: a) nie ujawniania w jakiejkolwiek formie Informacji Chronionych dotyczących Zleceniodawcy, a uzyskanych w toku realizacji niniejszej Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej; za Informacje Chronione Strony przyjmują wszelkie informacje lub materiały odnoszące się do działalności Zleceniodawcy. Informacjami Chronionymi są w szczególności dane finansowe, informacje organizacyjne oraz inne informacje o działalności Zleceniodawcy, które posiadając wartość gospodarczą mogą być uznane za poufne lub zostały udostępnione Serwisowi z zastrzeżeniem poufności. Informacjami Chronionymi są również informacje, których obowiązek utrzymania w tajemnicy obciąża Zleceniodawcę, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; b) udostępniania swoim pracownikom poufnych informacji dotyczących Zleceniodawcy tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb serwisu systemu; c) ochrony Informacji Chronionych uzyskanych od Zleceniodawcy w toku realizacji niniejszej Umowy przy dochowaniu należytej staranności wymaganej od podmiotu profesjonalnego serwisu Serwis ma prawo wykorzystać Informacje Chronione dotyczące Zleceniodawcy uzyskane w toku wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jedynie w celu wykonania Umowy Strona4

5 oraz w zakresie wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji Chronionych: a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, b) które są powszechnie znane, c) które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności, d) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy, e) dotyczących faktu zawarcia Umowy, z wyłączeniem jej postanowień szczególnych, w zakresie wykorzystania tej okoliczności w materiałach marketingowych Strony, f) dotyczących referencji i potwierdzenia posiadanych kompetencji w razie prawidłowego wykonania Umowy, 16 W przypadkach nieuregulowanych powyższą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 17 Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd. 18 Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Serwis Zleceniodawca Strona5

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy UMOWA Nr./2012/ABO Zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: MBS-IT Grzegorz Grabowski, ul. Kacza 13, 85-453 Bydgoszcz, NIP: 953-226-31-30, REGON: 091564022, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego w Linux.pl

Regulamin świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego w Linux.pl hosting @ Linux.pl Regulamin świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego w Linux.pl Definicje Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie na użytek Regulaminu: Linux.pl - podmiot świadczący usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , z siedzibą w..., NIP:.-..-..-.. (dalej zwaną: Zleceniobiorcą). Oświadczenia stron. 2 Przedmiot umowy.

UMOWA. , z siedzibą w..., NIP:.-..-..-.. (dalej zwaną: Zleceniobiorcą). Oświadczenia stron. 2 Przedmiot umowy. UMOWA Zawarta w dniu..2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarb Państwa - Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie przy Skwerze ks. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski 9, 01-015 warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto)

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto) UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROMOCJI PRODUKTÓW I USŁUG zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Asseco Business Solutions Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA SERWERA DEDYKOWANEGO. zawarta w dniu... r. w Kobylnicy

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA SERWERA DEDYKOWANEGO. zawarta w dniu... r. w Kobylnicy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA SERWERA DEDYKOWANEGO zawarta w dniu... r. w Kobylnicy pomiędzy: AB-Com Arkadiusz Bednarczyk z siedzibą Kobylnicy, 76-251, przy ul. Wodnej 19A, wpisaną do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej firm

Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej firm Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej firm Nie trzeba nikogo przekonywać, aby zrozumieć istotę prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania systemów informatycznych w każdej firmie. Przestoje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu. przez firmę NETWROK

Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu. przez firmę NETWROK Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu przez firmę NETWROK I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Operatorem usług jest NETWORK z siedzibą w Zajączkowie 38A, tel. 71/715-92-22, 782-289-027, biuro@netwrok.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług internetowych NR...

Umowa o świadczenie usług internetowych NR... Nazwa użytkownika: Zgłaszanie usterek: 696-535-610 Hasło: Umowa o świadczenie usług internetowych NR... zawarta w dniu...... r. w... pomiędzy: Firmą Z.A.E. FERLAB z siedzibą w Białej Podl., przy ul. Młyńskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo