Kraków, maja 2011r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, 12-14 maja 2011r."

Transkrypt

1 Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ WOJEWÓDZKICH W ZAKRESIE BUDOWY I WYKORZYSTANIA BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH WSPÓLNY REFERAT WOJEWÓDZTW: DOLNOŚLĄSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, MAZOWIECKIEGO, PODKARPACKIEGO, ŚLĄSKIEGO, WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO, WIELKOPOLSKIEGO REFERUJĄCY: PIOTR PACHÓŁ - WODGiK KATOWICE JUSTYNA BACHOWSKA - UMWM KRAKÓW Kraków, maja 2011r.

2 PLAN REFERATU: 1. Problemy dotycz ce schematów aplikacyjnych i Wytycznych Technicznych. 2. Do wiadczenia w kontroli i wykorzystaniu komponentu TOPO: a. procedura kontroli 2 ró ne podej cia, b. materia przedstawiany do odbioru przez Wykonawców, c. tworzenie prezentacji kartograficznych. 3. System Zarz dzania BDOT: l ski TOPAZ. 4. BDOT w projekcie Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarz dzania i monitoringu satelitarnego w Ma opolsce. 5. Wnioski.

3 PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH Wiele schematów aplikacyjnych - dane opracowywane w tym samym okresie w ró nych schematach oraz wed ug odmiennych warunków technicznych poszczególnych Zamawiaj cych Brak informacji/dokumentu zawieraj cego zestawienie zmian pomi dzy schematami aplikacyjnymi Brak wytycznych technicznych do aktualizacji BDOT

4 PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH Zmiany klasyfikacji obiektów, zestawu atrybutów i ich wartości KLASA ATRYBUT Schemat 1.36 Schemat BBBD_A FUNKCJA_SZCZEGOLOWA Rc świątynia lub kaplica chrześcijańska Rk kaplica Rq świątynia lub kaplica niechrześcijańska Rc świątynia chrześcijańska Rq świątynia niechrześcijańska Zmiany atrybutu FUNKCJA_SZCZEGOLOWA budynku Od schematu 2.0 brak atrybutu X_ID_SKR_KARTO

5 PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH Trudności w interpretacji wytycznych: SKJZ Odcinek jezdni jest fragmentem jezdni o jednorodnym z punktu widzenia TBD zestawie atrybutów Brak jednoznacznych wytycznych dotycz cych przedstawiania skrzy owa zarówno pod wzgl dem geometrycznym jak i atrybutowym. Trudno ci w wydzielaniu jezdni, okre leniu jej szeroko ci i liczby pasów

6 PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH Trudności w interpretacji wytycznych: PKZB Zasi g przestrzenny Klasa Tereny zabudowy obejmuje tereny zabudowy zwartej, g stej i lu nej tworzone przez budynki (mieszkaniowe, przemys owe, magazynowe, produkcji rolniczej itd.) wraz z niewielkimi terenami i urz dzeniami, funkcjonalnie zwi zanymi z budynkami, np. podwórza, place, dziedzi ce, przej cia, przejazdy, przydomowe place gier i zabaw itp. Ró na interpretacja poj cia niewielki teren

7 PROBLEMY DOTYCZĄCE I SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH Trudności w interpretacji wytycznych: PKZB CHARAKTER_ZABUDOWY) (CHARAKTER_ZABUDOWY Teren zabudowy g stej wyró niamy wówczas, je eli przynajmniej trzy budynki oddalone s od siebie nie wi cej ni o 30 m. Teren zabudowy g stej wyró niamy równie wówczas, je eli przynajmniej trzy zagospodarowane dzia ki budowlane (gospodarstwa) stykaj si ze sob. Ró norodno interpretacyjna charakteru zabudowy, a szczególnie zabudowy g stej i lu nej. Czy dotyczy trzech dowolnych budynków czy trzech budynków mieszkalnych? Czy tak zabudow mo na uzna za g st?

8 PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH Trudności w interpretacji wytycznych: PKZB ( RODZAJ_ZABUDOWY) (RODZAJ_ZABUDOWY 2- Tereny zabudowy ródmiejskiej znajduj si przede wszystkim na obszarach centrów miast. Jest to zabudowa g sta lub zwarta. Tworz j najcz ciej zespo y przylegaj cych do siebie budynków (kamienic). Typowe dla tej zabudowy s niewielkie i cz sto liczne dziedzi ce. 5- Do terenów zabudowy innej zalicza si tereny zabudowy zwartej, g stej lub lu nej, nie zaklasyfikowane do innych rodzajów zabudowy np. tereny zabudowy handlowous ugowej, sakralnej, administracji publicznej itp. Ró norodno interpretacyjna rodzaju zabudowy, a szczególnie zabudowy w centrach miast ( 2- typu ródmiejskiego i 5- inna ) Czy na obszarach centrów miast gdzie w dawnych kamienicach znajduj si obecnie sklepy, biura, us ugi powinna by zabudowa inna czy ródmiejska?

9 PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH Trudności w interpretacji wytycznych: PKTK Tereny komunikacyjne wydziela si w ka dym przypadku je eli ich szeroko przekracza 10 m ( ). Zaleca si wydzielanie terenów komunikacyjnych o szeroko ci od 5 m w sytuacjach je eli wokó drogi lub kolei wyst puje wyra na granica innego obiektu nale cego do grupy klas Pokrycie terenu Wydzielenie terenu komunikacyjnego jest podrz dne w stosunku do innych wydziele obiektów grupy Pokrycie terenu i ma charakter uzupe niaj cy. Droga (szer. nawierzchni 5,5 m, szer. pasa drogowego ok 10m) PKTK nie zosta o wydzielone poniewa po obydwu stronach drogi jest pokrycie PKTR, czyli nie ma wyra nej granicy innego obiektu nale cego do grupy pokrycia terenu Droga (szer. nawierzchni 5 m, szer. pasa drogowego ok 10m) PKTK zosta o wydzielone poniewa po jednej stronie drogi znajduje si PKZB, a po drugiej jest PKTR

10 PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH Trudności w interpretacji wytycznych: PKTR Gr - uprawa na gruntach ornych Rt - ro linno trawiasta Klasyfikacja jest zupe nie przypadkowa. Na ortofotomapie trudno rozró ni traw uprawian jako p odozmian na gruntach rolnych od wieloletniej ro linno ci trawiastej, a w trakcie kontroli terenowej trzeba posiada praktyk i wiedz na ten temat.

11 PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH Obszary PK nie s posegmentowane. Trudności w aktualizacji bazy Wprowadzenie maksymalnego obszaru, szczególnie dla klasy PKTK uwaga na proces aktualizacji tego typu obiektów i szybki przyrost historii. Jeden obiekt

12 PROBLEMY DOTYCZĄCE I SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH Zbyt duża liczba klas obiektów i atrybutów; redundancja danych Zbyt rozbudowane s owniki np. SKJZ - rodzaj nawierzchni, BBOG - materia ogrodzenia Redundancja danych (np. budynki BBBD a kompleksy KUAA, inne zadrzewienia PKLA a kompleksy KUSK - parki) Du a liczba nieistotnych obiektów szybko dezaktualizuj cych si (np. drzewa, krzewy) Niepotrzebne obiekty (np. posesje, semafory)

13 PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH Problem budynków przejmowanych z EGiB po zarysie podstawy: - uregulowanie zasad wprowadzania jak i aktualizacji budynków, które maj nawisy, galerie, przewi zki, posadowionych na s upach.

14 DOŚWIADCZENIA W KONTROLI I WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPO Procedura kontroli u Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY Kontrola Aplikacją R WYKONAWCA BAZA TOPO Raport z Aplikacji R Sprawozdanie techniczne Raport z kontroli automatycznej Uwagi z kontroli Kontrole kameralne Kontrola automatyczna SKBDT -O SprintMap Śląski TOPAZ Kontrola z bazami zewnętrznymi TERYT PRNG EGiB inne kontrola atrybutów specjalnych weryfikacja z ortofotomapą opracowanie map tematycznych Kontrola terenowa

15 DOŚWIADCZENIA W KONTROLI I WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPO Procedura kontroli powierzonej firmie zewnętrznej Zamawiaj cy: Kryteria oceny jako ci prac terenowych i kameralnych: - bezb dno syntaktyczna, - brak 10 budynków lub 5 linii energetycznych, - brak interpretacji wszystkich elementów z raportu SKBDT-O, - inne WYKONAWCA KONTROLUJ CY Wykonawca kontroluj cy: Kontrola terenowa i kameralna w 3 iteracjach Kontrola terenowa dla 10% obszarów: - z intensywn zabudow, - z zabudow rozproszon

16 DOŚWIADCZENIA W KONTROLI I WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPO Materiał przedstawiany do odbioru przez Wykonawców Wykonawcy nie stosuj si do podstawowych zapisów wytycznych technicznych przy opracowaniu wielu klas obiektów. Niemo liwe, aby tak wykonane klasy, przesz y pozytywnie jak kolwiek kontrol. Tymczasem protokó z kontroli wewn trznej nie wykazuje adnych b dów ani uwag (np. a wyst puj braki ci g o ci dróg, kolei, cieków, b dna kierunkowo cieków, duplikaty, samoprzeci cia). Materia y z wywiadu terenowego s w wielu przypadkach niewystarczaj ce do prawid owego wprowadzenia informacji do bazy przez Wykonawc. Na materia ach terenowych, wywiad jest szcz tkowy lub w ogóle nie wykonany. Materia y z wywiadu terenowego s ród em b dów - operator wprowadzaj cy dane do bazy cz sto nie jest w stanie prawid owo odczyta co zapisa a osoba b d ca w terenie.

17 DOŚWIADCZENIA W KONTROLI I WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPO Materiał przedstawiany do odbioru przez Wykonawców Niejednolito opracowania pod wzgl dem interpretacji i klasyfikacji obiektów Zabudowa blokowa

18 DOŚWIADCZENIA W KONTROLI I WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPO Materiał przedstawiany do odbioru przez Wykonawców Niejednolito opracowania pod wzgl dem interpretacji i klasyfikacji obiektów Maszty oświetleniowe Miejscowości

19 W klasie KUAA nieprawid owa wektoryzacja, klasyfikacja i wype nianie atrybutów nies ownikowych DOŚWIADCZENIA W KONTROLI I WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPO Materiał przedstawiany do odbioru przez Wykonawców ul. POW ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego ul. Matki Teresy Z Kalkuty ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego ul. Gen. Sikorskiego ul. Marii Skłodowskiej-curie ul. Pck ul. Ks. E. Piwonia ul. ZBOWiD Problem z wprowadzaniem ulic do tabeli ULICE Wykonawcy nie korzystaj z gotowego s ownika ulic TERYT. Pozwoli oby to na unikni cie podstawowych b dów przy tworzeniu tabeli ULICE: literówki, b dne ID_MIEJSCOWOSCI, itp.

20 DOŚWIADCZENIA W KONTROLI I WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPO Tworzenie prezentacji kartograficznych Baza - do schematu 1.37 posiada a atrybut X_ID_SKR_KARTO, który mo na by o wykorzysta do opracowa kartograficznych wykonywanych bezpo rednio z bazy TOPO Klasa obiektów KUAA_A Rodzaj kompleksu u ytkowania terenu zak ad produkcyjny, us ugowy lub remontowy 120 zak ad wydobywczy.. Skrót Opis Uwagi bet. betoniarnia w celu pozyskania cg. cegielnia skrótu konieczny jest cem. cementownia wywiad terenowy cukr. instr. muz. masz. mebl. obuw. ryb. prec. skórz. tyt. nasien... kłm. piask. cukrownia fabryka instrumentów muzycznych fabryka maszyn fabryka mebli fabryka obuwia fabryka przetworów rybnych fabryka wyrobów precyzyjnych fabryka wyrobów skórzanych fabryka wyrobów tytoniowych gospodarstwo nasienne kamieniołom kopalnia piasku, piaskownia kop. węgl. brun. kopalnia węgla brunatnego gl. żw. miejsce wydobycia gliny miejsce wydobycia żwiru Klasa obiektów Ba BBBD_A w celu pozyskania skrótu konieczny jest wywiad terenowy Funkcja szczegó owa budynku lub rodzaj budowli Gp. amb Skrót Opis Uwagi konsul. nadl. S cel. UG UM UMG UP UW hod. drob. mł. piek. rzeź. ambasada konsulat nadle nictwo sąd urząd celny urząd gminy urząd miasta urząd miasta i gminy urząd powiatowy urząd wojewódzki hodowla hodowla drobiu młyn piekarnia rzeźnia w celu pozyskania skrótu konieczny jest wywiad terenowy w celu pozyskania skrótu konieczny jest wywiad terenowy

21 DOŚWIADCZENIA W KONTROLI I WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPO Tworzenie prezentacji kartograficznych Brak atrybutu dla torów stacyjnych (nie mo na przypisa symbolu) Mapa wygenerowana automatycznie z komponentu TOPO Mapa topograficzna w standardzie TBD

22 SYSTEM ZARZĄDZANIA BDOT ŚLĄSKI TOPAZ Schemat architektury logicznej - moduły Systemu BAZA SYSTEMU MODU ADMINISTRACJI I ZARZ DZANIA MODU IMPORTU MODU INTEGRACJI MODU AKTUALIZACJI I EDYCJI MODU PRZEGL DANIA I PREZENTACJI MODU UDOST PNIANIA I EKSPORTU

23 SYSTEM ZARZĄDZANIA BDOT ŚLĄSKI TOPAZ Proces zasilania bazy Systemu Mechanizm ETL TBD TBD import akwizycyjny KONTROLE W A CIWE geobaza 1 import integracyjny import ró nicowy geobaza edycji roz cznej BAZA SYSTEMU GML (zachowanie GID) SWDE PRG geobaza 2 import addytywny wersja edycyjna 1 wersja DEFAULT eksport do aktualizacji PRNG geobaza 3 import zamienny wersja edycyjna 2 TERYT wersja edycyjna 3 KONTROLE SYNTAKTYCZNE SEMANTYCZNE PARAMETRY TRANZYCJI wersja edycyjna n

24 SYSTEM ZARZĄDZANIA BDOT ŚLĄSKI TOPAZ Proces prezentacji i eksportu danych z Systemu BAZA SYSTEMU P R E Z E N T A C J A PARAMETRY TRANZYCJI E K S P O R T wersja DEFAULT warstwice NMT MECHANIZM REPREZENTACJI KARTOGRAFICZNYCH automatyczna wizualizacja obiektów migracja z transformacj struktur danych konwersja formatu danych replika geobazy GML SWDE GDB MDB SHP Geoportal klient WMS TAB XLS CSV ASCII TIN generowanie nazewnictwa r czna redakcja mapy PARAMETRY KONFIGURACJI SYMBOLIKI OBIEKTÓW tworzenie kompozycji mapowych: - mapa w standardzie TBD - mapa niestandardowa PARAMETRY KONFIGURACJI: - RAMKI WYDRUKU - OPISU POZARAMKOWEGO - LEGENDY - MASEK konwersja formatu danych PDF JPG TIFF WYDRUKI

25 BDOT W PROJEKCIE BUDOWA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO ZARZĄDZANIA I MONITORINGU SATELITARNEGO W MAŁOPOLSCE 1. Na czym polega system? System obejmuje integracj zarz dzania i monitoringu wszystkich zasobów wraz z satelitarnym pozycjonowaniem pojazdów w jednostkach na poziomie starostw powiatowych, obejmuj cych publiczne pogotowia ratunkowe przy szpitalach lub samodzielnie dzia aj ce pogotowia na terenie województwa ma opolskiego. W przypadku istnienia w danej jednostce systemu informatycznego, prace obejm integracj lub modernizacj tego systemu. 2. Z jakich danych BDOT korzystaj jednostki pogotowia ratunkowego do zarz dzania zespo ami wyjazdowymi karetek? ADGM, ADMS - obszary gmin, miejscowo ci (nazwy), SKJZ - drogi (numery dróg, kategoria zarz dzania, nazwy ulic), SKKL - linie kolejowe i tramwajowe, BBBD, ARAD - budynki (liczba kondygnacji, funkcja budynku, informacja dodatkowa), numery adresowe (lokalizacja wej cia do budynku), SWRK, PKWO - cieki i obszary wód (nazwy, szeroko ci cieków), PKLA - tereny le ne, zadrzewione.

26 BDOT W PROJEKCIE BUDOWA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO ZARZĄDZANIA I MONITORINGU SATELITARNEGO W MAŁOPOLSCE Formatka zg oszenia przyj cie zdarzenia przez dyspozytora

27 BDOT W PROJEKCIE BUDOWA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO ZARZĄDZANIA I MONITORINGU SATELITARNEGO W MAŁOPOLSCE Bieżąca prezentacja ruchu karetek na danych BDOT

28 WNIOSKI DOTYCZĄCE WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH 1. Wprowadzenie jednoznacznych zapisów do Wytycznych Technicznych wykluczaj cych swobodn interpretacj i klasyfikacj pozyskiwanych obiektów do bazy. 2. Rezygnacja z niektórych pozyskiwanych obecnie klas i podklas obiektów: - nieistotnych np.: posesje, drzewa, krzewy, s upy drogowe i rzeczne, semafory - redundantnych np.: kompleksy us ug hotelarskich, o wiatowych, ochrony zdrowia, - za których tworzenie s odpowiedzialne inne instytucje np.: parki krajobrazowe 3. Rezygnacja z niektórych atrybutów obiektów uznanych jako obligatoryjne, np. szeroko korony drogi oraz niektórych warto ci s ownikowych np. w warstwie SKJZ wyst puje obecnie 12 rodzajów nawierzchni. 4. Wprowadzenie obiektów i atrybutów, które nie s dotychczas przewidziane w Wytycznych Technicznych (np. kody pocztowe, administrator cieku, ekrany akustyczne, mury oporowe zabezpieczaj ce stoki wzniesie przed osuwaniem si ziemi). 5. Uproszczenie s ownika funkcji szczegó owych budynków - funkcje budynków cz sto si zmieniaj i s powodem do ró nej interpretacji np. budynki dwukondygnacyjne, dla których ka da z kondygnacji posiada inn funkcj. 6. Wprowadzenie segmentacji obiektów pokrycia terenu np. PKTK ze wzgl du na proces aktualizacji obiektów i szybki przyrost historii. 7. Wprowadzenie konieczno ci pozyskiwania niektórych obiektów klasy KUAA bez wzgl du na powierzchni (np. cmentarze, targowiska).

29 WNIOSKI DOTYCZĄCE BDOT 1. Wprowadzenie wytycznych dotycz cych aktualizacji BDOT obejmuj cych kwestie: - konieczno ci zachowywania identyfikatorów z poprzednich opracowa, - okre lenia klas obiektów przewidzianych do aktualizacji, - okre lenia cz stotliwo ci aktualizacji, - wykonania aktualizacji, zachowania atrybutów specjalnych z poprzednich opracowa, - okre lenie w jakich przypadkach nale y wykonywa modyfikacj geometrii obiektów. 2. Aktualizacja bazy przez wojewódzkie o rodki: okre lenie zasad aktualizacji, klas obiektów, cz stotliwo ci aktualizacji oraz róde, na podstawie których wykonywana by aby aktualizacja. 3. Podniesienie jako ci danych tworzonych przez Wykonawców przy jednoczesnej mo liwo ci wyegzekwowania tej jako ci przez Zamawiaj cego. 4. Wprowadzenie jednoznacznego cennika za udost pnianie bazy danych obiektów topograficznych, (w podziale na warstwy).

30 PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ WOJEWÓDZKICH W ZAKRESIE BUDOWY I WYKORZYSTANIA BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH Dziękujemy za uwagę Anna Majcher - Piotr Pachół - Karina Pałka Joanna Janiga - Justyna Bachowska - Sławomir Piróg - Jerzy Kowalczyk - Dorota Traczyk - Piotr Liberski - Aleksandra Mielcarek - Monika Roszczewska - Piotr Kazik -

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS BAZ DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH I OGÓLNOGEOGRAFICZNYCH ORAZ STANDARDY TECHNICZNE TWORZENIA MAP

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS BAZ DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH I OGÓLNOGEOGRAFICZNYCH ORAZ STANDARDY TECHNICZNE TWORZENIA MAP Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.12.27 21:43:39 +01'00' DZIENNIK USTAW.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Załącznik do nru 279, poz. 1642 z dnia 27 grudnia 2011 r. rcl OPIS

Bardziej szczegółowo

Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego

Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego WYDAWCA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL DATA PRESENTATION ON THE INTERNET

PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL DATA PRESENTATION ON THE INTERNET Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 132 Politechniki Wroc awskiej Nr 132 Studia i Materia y Nr 39 2011 Jan BLACHOWSKI, Justyna GÓRNIAK-ZIMROZ, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC, Katarzyna PACTWA*, Joanna

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA PRZEDSI WZI CIA NA NAZWA OBIEKTU 110/15 kv GPZ Oci wraz z LOKALIZACJA Województwo: wielkopolskie Powiat: Ostrowski Gmina: Nowe Skalmierzyce Jednostka ewidencyjny: 301702_5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Baza danych przestrzennych System Informacji Przestrzennej IETU

Baza danych przestrzennych System Informacji Przestrzennej IETU Baza danych przestrzennych System Informacji Przestrzennej IETU dr Joachim Bronder Zespół GIS Seminarium przygotowane w ramach projektu Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Open Source. Le nictwo. ESRI ArcGIS. Szanowni Pa stwo,

Open Source. Le nictwo. ESRI ArcGIS. Szanowni Pa stwo, Szanowni Pa stwo, Oddajemy w Wasze r ce katalog, który jest zbiorem szkole jakie znajduj si w ofercie naszej rmy. Tematyka dotyczy nowoczesnych technologii pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Dawid WO NIAK S awomir K OS Uniwersytet Zielonogórski INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej Magazyn

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe Streszczenia TERESA ABARAMOWICZ-GERIGK, ZBIGNIEW BURCIU Systemy ewakuacyjne morskich instalacji wiertniczych i produkcyjnych problemy operacyjne Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria z. 4/1, 2011 W artykule

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo