Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012"

Transkrypt

1 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Warszawa, maj 2012

2 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opłat Zysk brutto Zysk netto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące Zysk na akcję zwykłą (w zł/eur) 2,71 2,47 0,65 0,62 Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/eur) 2,71 2,47 0,65 0,62 Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/eur) 5,38 6,80 1,30 1,70 PRZEPŁYWY PIENIĘśNE tys. zł tys. EUR I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem BILANS tys. zł tys. EUR Aktywa razem Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania wobec klientów Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 84,17 81,07 20,23 18,35 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 84,17 81,05 20,23 18,35 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA tys. zł tys. EUR Współczynnik wypłacalności (%) 18,87 16,98 x x Aktywa waŝone ryzykiem Fundusze podstawowe (Tier I) Fundusze uzupełniające (Tier II) Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy: do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na EUR = 4,1616 PLN oraz na EUR = 4,4168 PLN, do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień kaŝdego miesiąca odpowiednio za I kwartał 2012 oraz za I kwartał EUR = 4,1750 PLN oraz 1 EUR = 3,9742 PLN, do przeliczenia pozycji przepływów pienięŝnych kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat, do przeliczenia dywidendy średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień kaŝdego miesiąca odpowiednio 2011 roku oraz 2010 roku 1 EUR = 4,1401 PLN oraz 1 EUR = 4,0044 PLN.

3 Wybrane jednostkowe dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opłat Zysk brutto Zysk netto Zysk na akcję zwykłą (w zł/eur) 2,69 2,68 0,64 0,67 Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/eur) 2,69 2,68 0,64 0,67 Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/eur) 5,38 6,80 1,30 1,70 PRZEPŁYWY PIENIĘśNE tys. zł tys. EUR I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem BILANS tys. zł tys. EUR Aktywa razem Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania wobec klientów Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 82,47 79,27 19,82 17,95 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 82,47 79,25 19,82 17,94 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA tys. zł tys. EUR Współczynnik wypłacalności (%) 18,64 16,64 x x Aktywa waŝone ryzykiem Fundusze podstawowe (Tier I) Fundusze uzupełniające (Tier II)

4 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku Warszawa, maj 2012

5 Spis treści 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A Wybrane dane i wskaźniki finansowe Banku Pekao S.A Podsumowanie wyników Zewnętrzne warunki działania Uwarunkowania wewnętrzne Opis dokonań Banku i Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A PJSC UniCredit Bank Nagrody Opis Grupy Zmiany w Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A Zmiany w składzie organów statutowych Banku Struktura akcjonariatu Banku Oceny wiarygodności finansowej Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki Grupy Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe Struktura skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej wersja uproszczona Skonsolidowany rachunek zysków i strat wersja prezentacyjna Struktura zysku netto Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Odpisy aktualizujące wartości składników aktywów Pozycje pozabilansowe Adekwatność kapitałowa Uzgodnienie wersji prezentacyjnej rachunku zysków i strat do wersji pełnej Rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowany rachunek zysków i strat wersja prezentacyjna Pozostałe informacje Stanowisko Zarządu odnośnie do moŝliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz Informacja o stanie posiadania akcji Banku Pekao S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Transakcje z podmiotami powiązanymi Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŝnych papierów wartościowych Objaśnienia dotyczące dywidendy Informacje o toczących się postępowaniach Wydarzenia po dacie bilansu Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

6 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE* I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ Dochody z działalności operacyjnej 1 888, , , ,0 Koszty z działalności operacyjnej (910,7) (899,1) (3 671,7) (3 649,1) Zysk operacyjny 977,7 934, , ,9 Zysk brutto 884,5 800, , ,5 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 710,6 648, , ,2 WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI Zwrot na średnim kapitale (ROE) 13,0% 12,7% 14,2% 13,1% MarŜa odsetkowa 3,6% 3,6% 3,7% 3,5% Dochody nieodsetkowe / dochody z działalności operacyjnej 36,1% 41,0% 40,0% 42,1% Koszty / dochody 48,2% 49,0% 47,5% 50,6% SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE Suma bilansowa , , , ,9 Kredyty i poŝyczki udzielone klientom netto** , , , ,7 Zobowiązania wobec klientów , , , ,2 Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 3 286, , , ,2 Kapitały , , , ,0 WSKAŹNIKI STRUKTURY SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Kredyty netto / suma bilansowa 65,1% 61,4% 65,3% 60,3% Papiery wartościowe / suma bilansowa 19,5% 23,7% 20,4% 23,4% Depozyty***/ suma bilansowa 76,3% 73,8% 76,0% 75,3% Kredyty netto / depozyty*** 85,4% 83,2% 85,8% 80,1% Kapitały / suma bilansowa 15,1% 15,6% 14,6% 15,1% Współczynnik wypłacalności 18,9% 18,5% 17,0% 17,6% ZATRUDNIENIE I SIEĆ Liczba zatrudnionych**** Liczba placówek (Bank Pekao S.A. i PJSC UniCredit Bank) Liczba bankomatów (Bank Pekao S.A. i PJSC UniCredit Bank) * Dane obejmują działalność kontynuowaną i zaniechaną. ** Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym i naleŝnościami z tytułu leasingu dla klientów. *** Depozyty obejmują Zobowiązania wobec klientów oraz Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych. **** Od I kwartału 2012 r. łącznie z Pekao Property S.A. w efekcie objęcia konsolidacją metodą pełną od tej daty. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

7 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku 2. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Banku Pekao S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ Dochody z działalności operacyjnej 1 769, , , ,9 Koszty z działalności operacyjnej (832,8) (822,4) (3 366,3) (3 336,4) Zysk operacyjny 936,6 956, , ,5 Zysk brutto 867,1 839, , ,3 Zysk netto 705,8 703, , ,0 WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI Zwrot na średnim kapitale (ROE) 13,3% 14,1% 14,2% 13,5% MarŜa odsetkowa 3,5% 3,5% 3,6% 3,4% Dochody nieodsetkowe / dochody z działalności operacyjnej 34,7% 37,8% 38,4% 40,4% Koszty / dochody 47,1% 46,2% 46,5% 49,3% SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE Suma bilansowa , , , ,1 Kredyty i poŝyczki udzielone klientom netto* , , , ,4 Zobowiązania wobec klientów , , , ,8 Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 2 597,2 667, ,6 737,8 Kapitały , , , ,7 WSKAŹNIKI STRUKTURY SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Kredyty netto / suma bilansowa 64,6% 60,4% 64,7% 59,2% Papiery wartościowe / suma bilansowa 20,0% 24,4% 21,0% 24,1% Depozyty**/ suma bilansowa 77,7% 75,3% 77,5% 76,9% Kredyty netto / depozyty** 83,2% 80,2% 83,5% 77,0% Kapitały / suma bilansowa 15,1% 15,8% 14,6% 15,2% Współczynnik wypłacalności 18,6% 18,2% 16,6% 17,2% ZATRUDNIENIE I SIEĆ Liczba zatrudnionych Liczba placówek Liczba bankomatów * Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym. ** Depozyty obejmują Zobowiązania wobec klientów oraz Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

8 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku 3. Podsumowanie wyników Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. prezentuje dobre wyniki za I kwartał 2012 r., z zyskiem netto przypadającym na akcjonariuszy w wysokości 710,6 mln zł, o 62,3 mln zł (o 9,6%) wyŝszym niŝ w I kwartale 2011 r. Na dobre wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 r., z zyskiem operacyjnym wyŝszym o 4,7% w porównaniu z I kwartałem 2011 r., wpłynęły głównie wyŝsze dochody z działalności operacyjnej, przy kosztach z działalności operacyjnej utrzymanych pod kontrolą, rosnących jedynie o 1,3%, znacznie poniŝej inflacji. Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. odzwierciedla współczynnik wypłacalności na poziomie 18,9% oraz relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 85,4% na koniec marca 2012 r. Pozwala to na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy. Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Pozostająca w portfelu wartość kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemal w całości nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH SA, stanowi 6,1% całego portfela kredytowego Banku. W I kwartale 2012 r. Grupa osiągnęła dochody z działalności operacyjnej w wysokości 1 888,4 mln zł, o 55,1 mln zł (o 3,0%) wyŝsze niŝ I kwartale 2011 r. głównie dzięki wyŝszemu wynikowi z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem. Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem w okresie I kwartału 2012 r. wyniósł 1 206,8 mln zł i był o 124,9 mln zł (o 11,5%) wyŝszy w porównaniu z wynikiem osiągniętym w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik pozaodsetkowy Grupy w I kwartale 2012 r. wyniósł 681,6 mln zł i w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I kwartale 2011 r. był o 69,8 mln zł (o 9,3%) niŝszy, głównie z powodu niŝszego wyniku z tytułu prowizji i opłat. Koszty z działalności operacyjnej w I kwartale 2012 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 910,7 mln zł. Były one wyŝsze w porównaniu z kosztami działalności operacyjnej w analogicznym okresie 2011 r. jedynie o 11,6 mln zł (o 1,3%), znacznie poniŝej inflacji. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe Grupy w I kwartale 2012 r. wyniósł 135,3 mln zł i był o 1,1 mln zł (o 0,8%) wyŝszy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Relacja naleŝności z utratą wartości do naleŝności ogółem na koniec marca 2012 r. wyniosła 6,5% w porównaniu z 6,3% na końcem 2011 r. Na koniec marca 2012 r. zobowiązania wobec klientów Grupy i zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych, razem wyniosły ,3 mln zł i były o 872,4 mln zł (o 0,8%) wyŝsze niŝ na koniec 2011 r. Depozyty detaliczne i strukturyzowane certyfikaty depozytowe oraz pozostałe na koniec marca 2012 r. wyniosły ,7 mln zł i były wyŝsze o 1 080,6 mln zł (o 2,2%) w porównaniu z końcem 2011 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. na koniec marca 2012 r. wyniosły ,3 mln zł i były wyŝsze niŝ na koniec 2011 r. o 655,4 mln zł (o 4,8%). Depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu, transakcjami sell-buy-back, certyfikatami depozytowymi, listami zastawnymi Pekao Banku Hipotecznego S.A., pozostałymi oraz odsetkami na koniec marca 2012 r. wyniosły ,6 mln zł i były nieznacznie niŝsze o 208,2 mln zł (o 0,3%) w porównaniu z końcem 2011 r. Kredyty klientów detalicznych na koniec marca 2012 r. wyniosły ,1 mln zł i były o 407,6 mln zł (o 1,1%) wyŝsze niŝ na koniec 2011 r. Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi, transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki samorządowe zmniejszyły się w porównaniu z końcem 2011 r. o 212,6 mln zł (o 0,3%) i na koniec marca 2012 r. wyniosły ,2 mln zł. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

9 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku 4. Zewnętrzne warunki działania Wzrost gospodarczy Tempo wzrostu gospodarczego Polski w czwartym kwartale 2011 roku wyniosło 4,3% r/r, a więc tyle samo co w całym 2011 roku. W drugiej połowie 2011 roku zaszła istotna zmiana względem pierwszego półrocza w strukturze wzrostu PKB. WaŜną rolę w tworzeniu wzrostu w drugiej połowie 2011 roku odgrywał eksport netto, przy malejącej roli popytu krajowego. W szczególności w czwartym kwartale odnotowano wyraźne obniŝenie dynamiki spoŝycia indywidualnego. Z drugiej strony, dynamika nakładów brutto na środki trwałe wzrosła i była najwyŝsza od połowy 2008 roku. W kolejnych kwartałach wzrost gospodarczy moŝe nieznacznie obniŝyć się względem końca 2011 roku. Umocnienie złotego od początku 2012 roku wraz z osłabieniem popytu zewnętrznego moŝe nieco pogorszyć wyniki eksporterów. Dane o sprzedaŝy detalicznej za pierwsze dwa miesiące 2012 roku nie wskazują na dalsze spowolnienie wzrostu popytu konsumpcyjnego. Szacuje się Ŝe, w I kwartale 2012 roku wzrost PKB w Polsce ukształtuje się na poziomie ok. 3,6% Eksport netto (skala wpływu, pp.) Nakłady brutto na środki trwałe (skala wpływu, pp.) SpoŜycie indywidualne (skala wpływu, pp.) PKB (%, r/r) I III 2008 I III 2009 I III 2010 I III 2011 I III Inflacja i polityka pienięŝna Inflacja CPI wyniosła w marcu 2012 roku 3,9% r/r, i była wyŝsza od górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynoszącej 3,5%. PowyŜej tej granicy inflacja pozostaje nieprzerwanie od 14 miesięcy. Wysoki poziom inflacji wynika z szybko rosnących cen Ŝywności oraz cen paliw. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen Ŝywności i energii odnotowała na początku 2012 roku lekki spadek i w marcu ukształtowała się na poziomie 2,4% r/r. Utrzymujący się wysoki poziom inflacji oraz wydłuŝający się horyzont jej powrotu do celu inflacyjnego skłonił Radę Polityki PienięŜnej (RPP) do podniesienia stóp procentowych w maju 2012 roku. W komunikacie RPP zaznaczyła, Ŝe dalsze dostosowanie stóp procentowych będzie moŝliwe w zaleŝności od napływających danych. W kolejnych miesiącach naleŝy jednak spodziewać się spowolnienia wzrostu popytu i danych wskazujących na spadek aktywności gospodarczej, w związku z czym kolejne podwyŝki stóp procentowych w tym roku są mało prawdopodobne Inflacja CPI (%, r/r) stopa referencyjna NBP (%) Inflacja bazowa po wyłączeniu cen Ŝywności i energii (%, r/r) Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

10 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku Kurs walutowy W styczniu i lutym 2012 roku doszło do istotnego umocnienia złotego względem euro i dolara natomiast marcu złoty nieznacznie osłabił się. Pomimo spadku awersji do ryzyka, ogólny obraz sytuacji makroekonomicznej na świecie wciąŝ pozostaje niejednoznaczny. Czynnikami sprzyjającymi złotemu w horyzoncie średniookresowym są zapowiedzi reform prowadzących do obniŝenia deficytu budŝetowego i długu publicznego w relacji do PKB, dobre opinie agencji ratingowych oraz utrzymujący się popyt inwestorów zagranicznych na polskie obligacje skarbowe. 5 4,5 4 EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN 3,5 3 2,5 2 1, BudŜet i dług publiczny Deficyt budŝetowy w 2011 roku wyniósł 25,1 mld zł i był niŝszy od deficytu planowanego w ustawie budŝetowej w wysokości 40,2 mld zł. ZadłuŜenie sektora finansów publicznych na koniec 2011 roku wyniosło 815,3 mld zł i ukształtowało się na poziomie 53,5% PKB. Na kwotę zadłuŝenia sektora finansów publicznych, po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami naleŝącymi do tego sektora, złoŝyło się zadłuŝenie sektora rządowego w wysokości 748,8 mld zł (91,8% długu ogółem), zadłuŝenie sektora samorządowego na poziomie 64,2 mld zł (7,9% długu ogółem) oraz zadłuŝenie sektora ubezpieczeń społecznych w wysokości 2,3 mld zł (0,3% długu ogółem). Ustawa budŝetowa na 2012 rok zakłada, Ŝe deficyt nie przekroczy 35 mld zł, wydatki państwa wyniosą nie więcej niŝ 328,7 mld zł, a dochody 293,7 mld zł. BudŜet został skonstruowany przy załoŝeniu wzrostu PKB o 2,5% oraz inflacji średniorocznej na poziomie 2,8%. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach przewiduje, Ŝe państwowy dług publiczny w 2012 roku wyniesie 52,4% PKB deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB z prognozą MF na 2011 rok (%, lewa oś) dług sektora finansów publicznych w relacji do PKB z prognozą MF na 2011 rok (%, prawa oś) Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

11 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku Sektor bankowy Według danych NBP wyniki sektora bankowego w pierwszych dwóch miesiącach 2012 roku poprawiły się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (zysk netto wzrósł o 37,2% r/r ). Związane to było przede wszystkim z utrzymującą się relatywnie stabilną sytuacją makroekonomiczną pomimo problemów strefy euro. W pierwszym kwartale 2012 roku banki zanotowały wyŝszy wynik z tytułu odsetek o 14,1%, wyŝsze koszty operacyjne o 10,2% oraz spadek o 8,3% kosztów ryzyka związanych z rezerwami i odpisami z tytułu utraty wartości w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku. W zakresie wolumenów widoczny był stabilny wzrost bazy depozytowej (9,2% r/r w marcu). Akcję kredytową dla gospodarstw domowych determinowało spowalniające tempo wzrostu związane z wyhamowaniem dynamiki w kredytach mieszkaniowych, na skutek wejścia w Ŝycie nowych regulacji nadzorczych ograniczających zdolność kredytową klientów. W ujęciu rocznym utrzymywała się wysoka dynamika kredytów dla firm (18,1% r/r w marcu), jednakŝe mniejsze przyrosty miesięczne mogą wskazywać na powolne wyhamowywanie takŝe w tej kategorii kredytów. Perspektywa spowolnienia gospodarczego sprawia, Ŝe dalsze wyhamowywanie w kredytach dla przedsiębiorstw wydaje się nieuniknione. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kredyty i depozyty ogółem 122% 120% 118% 116% 114% 112% 110% 108% 106% sty 09 mar 09 maj 09 lip 09 wrz 09 lis 09 sty 10 mar 10 maj 10 lip 10 wrz 10 lis 10 sty 11 mar 11 maj 11 lip 11 wrz 11 lis 11 sty 12 Kredyty do depozytów (prawa skala) Depozyty ogółem (r/r) Kredyty ogółem (r/r) Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

12 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku 5. Uwarunkowania wewnętrzne 5.1 Opis dokonań Banku i Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Bank Pekao S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferującym pełny zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, prowadzącym działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. obejmuje instytucje finansowe działające na rynkach: bankowym, zarządzania aktywami, funduszy emerytalnych, usług maklerskich, leasingu i faktoringu. Bank udostępnia klientom szeroką sieć dystrybucji, z najdogodniejszym rozmieszczeniem placówek i bankomatów w całym kraju Liczba placówek Liczba własnych bankomatów Klienci Banku mogą równieŝ wypłacać gotówkę bez prowizji z ponad 3,4 tys. bankomatów krajowej sieci Euronet, a takŝe z europejskiej sieci bankomatów Grupy UniCredit. Na koniec marca 2012 roku Bank prowadził 4 846,1 tys. złotowych rachunków bieŝących, 227,2 tys. rachunków kredytów hipotecznych oraz 681,0 tys. rachunków kredytów konsumpcyjnych. (w tys.) Liczba złotowych rachunków bieŝących* 4 846, ,9 w tym pakiety 3 591, ,5 Liczba rachunków kredytów hipotecznych** 227,2 223,0 w tym złotowych 181,7 176,7 Liczba rachunków kredytów konsumpcyjnych*** 681,0 685,0 * Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart przedpłaconych. ** Rachunki klientów detalicznych. *** PoŜyczka Ekspresowa. Klienci indywidualni Bank Pekao S.A. jako jeden z dwóch banków wygrał konkurs zorganizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na Opracowanie i realizację strategii marketingowej dotyczącej efektywnego sposobu dotarcia i zachęcenia świadczeniobiorców ZUS do korzystania z bezgotówkowej formy pobierania świadczeń. Zgodnie z umową zawartą z ZUS, Bank oferuje świadczeniobiorcom ZUS bezpłatne Eurokonto Aktywne i kartę debetową przez okres 24 miesięcy. RównieŜ dla tej grupy klientów został stworzony Pakiet Pomocy Domowej Assistance zawierający ubezpieczenie domowe, ubezpieczenie medyczne na terenie kraju oraz bezpłatne infolinie tematyczne. Kredyty Bank oferuje klientom indywidualnym szeroką gamę produktów kredytowych, w tym przede wszystkim kredyty hipoteczne złotowe oraz kredyty konsumpcyjne PoŜyczka Ekspresowa. W zakresie kredytów hipotecznych Bank kontynuował politykę oferowania kredytów tylko w złotych. Działania promocyjne w połączeniu z dostosowaniem oferty do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów przyczyniły się do ugruntowania silnej pozycji Banku z wyróŝniającą się ofertą na rynku kredytów hipotecznych. W I kwartale 2012 roku sprzedaŝ złotowych kredytów mieszkaniowych utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie. W marcu 2012 roku Bank osiągnął najwyŝszą pozycję na rynku sprzedaŝy złotowych kredytów mieszkaniowych z udziałem 19,5%. W I kwartale 2012 roku Bank organizował akcję promocyjną Dni Otwarte Kredytów Mieszkaniowych w wybranych placówkach, która cieszyła Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

13 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku się duŝym zainteresowaniem klientów. Akcja umoŝliwiła klientom skorzystanie w dzień wolny od pracy ze specjalnie przygotowanej oferty kredytowej. Bank nadal aktywnie uczestniczył w sprzedaŝy kredytu preferencyjnego - kredyt z dopłatą w ramach programu Rodzina na Swoim. W związku z ograniczeniami w programie wprowadzonymi w 2011 roku, w I kwartale 2012 roku udział kredytów z dopłatą w sprzedaŝy kredytów hipotecznych oferowanych przez Bank był mniejszy niŝ w tym samym okresie 2011 roku i wyniósł ponad 30%. W I kwartale 2012 roku Bank umacniał swoją pozycję na rynku finansowania dóbr konsumpcyjnych. Dzięki rozwojowi oferty produktowej oraz wzmoŝonym działaniom w zakresie komunikacji marketingowej aktywna sprzedaŝ kredytów konsumpcyjnych przełoŝyła się na zwiększenie udziałów rynkowych. W I kwartale 2012 roku, duŝe zainteresowanie kredytami gotówkowymi ze strony nowych klientów przełoŝyło się na wzrost sprzedaŝy kredytów o 73% w tym segmencie w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku. Oferta PoŜyczki Ekspresowej była na bieŝąco modyfikowana oraz wzbogacana o specjalne, promocyjne oferty sezonowe kierowane zarówno do obecnych jak i nowych klientów Banku. Działania intensyfikujące sprzedaŝ wspierane były aktywną promocją PoŜyczki Ekspresowej w kampaniach o zasięgu lokalnym i krajowym zarówno w prasie jak i telewizji. W celu promocji oferty wykorzystano takŝe mailing bezadresowy skierowany do nowych klientów na rynkach lokalnych. W okresie wzmoŝonego zainteresowania klientów kredytami gotówkowymi udostępniono placówki Banku równieŝ poza standardowymi godzinami pracy Banku. Jednocześnie Bank koncentrował się na zwiększeniu efektywności wykorzystania bazy klientów oraz umacnianiu relacji z klientami poprzez zwiększenie częstotliwości kontaktów ze strony pracowników Banku i za pośrednictwem kanałów elektronicznych, wykorzystując do tego celu narzędzia CRM. Karty płatnicze Bank Pekao S.A. jako Oficjalny Bank Mistrzostw UEFA EURO 2012 w Polsce a takŝe Narodowy Sponsor wprowadził do oferty serię oficjalnych kart płatniczych debetowych oraz kredytowych z wizerunkiem UEFA EURO 2012 dla klientów indywidualnych oraz klientów SME. Wszystkie karty zostały wyposaŝone w technologię zbliŝeniową PayPass, która pozwala na dokonywanie w bezpieczny sposób płatności na niskie kwoty. Dodatkowo karty płatnicze umoŝliwiają realizację płatności internetowych oraz uprawniają do korzystania ze stałych rabatów i okresowych promocji oferowanych przez Bank w ramach Programu Rabatowego Płać kartą, bo warto!. Ponadto w I kwartale 2012 roku Bank finalizował projekt wdroŝenia oficjalnych kart prepaid UEFA EURO 2012, które zostały zaoferowane klientom w kwietniu 2012 roku. Oficjalne karty płatnicze UEFA EURO 2012 to oprócz bezpieczeństwa, wygodny sposób płatności, dodatkowe praktyczne funkcjonalności oraz wyjątkowa pamiątka z Mistrzostw Europy w piłce noŝnej w Polsce i na Ukrainie. W celu promocji oficjalnych kart z wizerunkiem UEFA EURO 2012 i innych aktywności dedykowanych klientom w związku Mistrzostwami Europy w piłce noŝnej Bank udostępnił równieŝ dedykowany portal EURO 2012: Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne W I kwartale 2012 roku Bank kontynuował działania mające na celu upowszechnianie idei systematycznego oszczędzania w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa. Program został rozszerzony o kolejny portfel Portfel Umiarkowany dla inwestorów o niskiej tolerancji ryzyka. W styczniu 2012 roku Bank we współpracy z Pioneer Pekao TFI wprowadził do oferty nowy fundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, który łączy moŝliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków z inwestycji z jednoczesną ochroną kapitału w przypadku pogorszenia sytuacji rynkowej. Ponadto w I kwartale 2012 roku Bank zaoferował klientom kolejne emisje bankowych papierów wartościowych w formie strukturyzowanych certyfikatów depozytowych z ochroną kapitału: Certyfikat Rynku Złota 2 oparty na zmianach cen złota i Certyfikat Azjatycka Perspektywa - bazujący na zmianach cen akcji południowokoreańskich. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

14 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku Pioneer Pekao Investment Management S.A. Na dzień 31 marca 2012 roku wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. (zarządzaną przez Pioneer Pekao Investment Management S.A., w której Bank posiada 49% udziałów), wyniosła ,3 mln zł i była wyŝsza o 655,4 mln zł (o 4,8%) od stanu na koniec 2011 roku. Na koniec marca 2012 roku Spółka obsługiwała 1 005,1 tys. otwartych rejestrów (spadek o 1,5% w porównaniu do końca 2011 roku), zarządzając 36 portfelami funduszy i subfunduszy. Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. przedstawiona została w poniŝszej tabeli: (mln zł) Aktywa netto funduszy inwestycyjnych , ,9 fundusze obligacyjne i rynku pienięŝnego 6 874, ,7 fundusze akcyjne 2 964, ,6 fundusze zrównowaŝone 4 598, ,6 Działalność maklerska Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. zapewnia klientom szeroki dostęp do usług i produktów rynku kapitałowego w ramach oferty świadczonej przez detaliczne podmioty maklerskie: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski) oraz podmiot zaleŝny Centralny Dom Maklerski Pekao SA. (CDM). Na koniec marca 2012 roku oba podmioty maklerskie prowadziły łącznie ponad 376,5 tys. rachunków inwestycyjnych tj. o 0,2 tys. więcej w porównaniu z końcem 2011 roku. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. świadczy równieŝ elektroniczną obsługę rachunków inwestycyjnych umoŝliwiając kupno i sprzedaŝ wszystkich instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) i BondSpot za pośrednictwem Internetu. Na koniec marca 2012 roku oba podmioty maklerskie prowadziły łącznie 166,2 tys. rachunków internetowych, tj. o 3,5 tys. więcej niŝ na koniec 2011 roku i o 17,1 tys. więcej niŝ rok wcześniej. Wartość aktywów zdeponowanych na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych przez Dom Maklerski oraz CDM wg stanu na dzień 31 marca 2012 roku wyniosła ok. 23 mld zł. Po I kwartale 2012 roku udziały rynkowe na GPW osiągnięte za pośrednictwem Domu Maklerskiego i CDM wyniosły: 7,6 % udział w wartości obrotów na rynku obligacji, 6,4 % udział w wartości obrotów kontraktami terminowymi. 3,9 % udział w wartości obrotów na rynku akcji. W I kwartale 2012 roku przeprowadzono pierwszą emisję strukturyzowanych certyfikatów depozytowych (SCD) obsługiwaną w całości za pośrednictwem platformy operacyjnej MCP. WdroŜenie nowej funkcjonalności w ramach aplikacji MCP Brokerage umoŝliwiło scentralizowanie obsługi klientów w jednym systemie. Obsługa klientów zamoŝnych W I kwartale 2012 roku Bank Pekao S.A. wprowadził Bankowość Osobistą Premium, która zastąpiła dotychczasowy serwis dedykowany klientom zamoŝnym. Nowy serwis to efekt konsekwentnie wdraŝanych przez Bank rozwiązań wzbogacających ofertę produktową i zmierzających do zapewnienia jakości obsługi w segmencie klienta zamoŝnego na najwyŝszym poziomie. Bankowość Osobistą Premium wyróŝnia indywidualne planowanie finansowe z wykorzystaniem profesjonalnego narzędzia - Nawigatora Inwestycyjnego, opieka certyfikowanego doradcy osobistego oraz wysoka jakość obsługi. Klienci Bankowości Osobistej Premium obsługiwani są w dedykowanych strefach, zlokalizowanych w ponad 300 placówkach Banku, zapewniających poczucie prywatności i dyskrecji. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

15 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku Mikro i małe firmy W I kwartale 2012 roku Bank kontynuował działania marketingowe promujące nowoczesną i kompleksową ofertę produktów i usług dla mikro i małych firm. Uruchomiona została kampania sprzedaŝowa Szybki leasing dotycząca oferty leasingowej na samochody osobowe dla wybranych klientów oraz akcja sprzedaŝowa Łatwy Kredyt z uproszczonym procesem udzielania kredytów. Ponadto Bank konsekwentnie dbał o rozwój kompetencji pracowników sieci sprzedaŝy obsługujących klientów biznesowych. W I kwartale 2012 roku uruchomiono cykl szkoleń regionalnych z zakresu obsługi transakcji wymiany walut oraz kolejną edycję szkoleń, których celem był rozwój kompetencji biznesowych w zakresie budowania i rozwoju relacji z klientami. Bank Pekao S.A. we współpracy z firmą badawczą przygotował i udostępnił drugą edycję raportu o sektorze mikro i małych przedsiębiorstw Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011 zawierającego informacje o ich sytuacji finansowej, planach inwestycyjnych, otoczeniu biznesowym i barierach rozwoju. Raport stanowi unikalną bazę wiedzy na temat segmentu mikro i małych przedsiębiorstw, który generuje blisko 40% PKB i zatrudnia prawie 5 milionów osób. Raport został przygotowany na podstawie blisko 7 tysięcy wywiadów przeprowadzonych z właścicielami firm zatrudniających poniŝej 50 pracowników. Bankowość prywatna W obszarze Bankowości Prywatnej kontynuowano działania sprzedaŝowe i marketingowe mające na celu zapewnienie najzamoŝniejszych klientom Banku najwyŝszego standardu obsługi oraz dostępu do najlepszych rozwiązań produktowych w oparciu o profesjonalną opiekę dedykowanego doradcy. W I kwartale 2012 roku klientom zaoferowano nowe subskrypcje lokat strukturyzowanych Indeks Na Zysk : 3 i 6 miesięczne lokaty oparte na kursie EUR/PLN oraz roczną lokatę opartą o indeks obejmujący największe spółki notowane na giełdzie południowokoreańskiej. Ponadto, w ramach oferty inwestycyjnej klientom Bankowości Prywatnej zapewniono takŝe dostęp do trzech subskrypcji funduszy inwestycyjnych zamkniętych wybranych towarzystw funduszy inwestycyjnych. SprzedaŜ funduszy inwestycyjnych wspierano spotkaniami inwestycyjnymi z udziałem przedstawicieli wybranych towarzystw funduszy inwestycyjnych, podczas których omawiana była aktualna sytuacja rynkowa z uwzględnieniem propozycji rozwiązań inwestycyjnych. Klienci korporacyjni Bankowość Transakcyjna W I kwartale 2012 roku w obszarze bankowości transakcyjnej zostały wdroŝone dwa rozwiązania umoŝliwiające bezpośrednią integrację systemów klienta z Bankiem: Pekao Connect łączący za pomocą usług sieciowych (Web-Services) systemy finansowo-księgowe z systemem bankowości internetowej oraz SwiftNet Fileact dla klientów międzynarodowych korzystających z sieci SWIFT do przesyłania zleceń płatniczych i pobierania wyciągów. Nowe rozwiązania znacznie przyspieszają i upraszczają proces wymiany informacji między Bankiem i klientem, optymalizują pracę działów księgowych i pozwalają efektywniej zarządzać przepływami finansowymi. Rozszerzona w 2011 roku oferta korporacyjnych kart płatniczych Banku o karty przedpłacone (prepaid) spotkała się z zainteresowaniem klientów sektora jednostek samorządu terytorialnego. W I kwartale 2012 roku Bank przygotował dwie emisje kart przedpłaconych MasterCard Corporate Prepaid Pekao na podstawie wygranych w 2011 roku przetargów na obsługę bieŝącą miast. Karty przedpłacone będące alternatywą dla wypłaty gotówki, przelewu pienięŝnego i tradycyjnych bonów towarowych zostaną wykorzystane do wypłaty zasiłków i zapomóg. Bank Pekao S.A. umocnił swoją pozycję wśród banków rozliczających transakcje masowe. W I kwartale 2012 roku liczba transakcji przychodzących w ramach usługi identyfikacji płatności masowych Pekao Collect wzrosła o 15% w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku. W zakresie rozliczeń zagranicznych Bank udostępnił trzy sesje dla przelewów zagranicznych i krajowych w walucie EUR i poszerzył ofertę o przelewy zagraniczne realizowane w chińskiej walucie juan renminbi (CNY). Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

16 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku Rynek finansowy i emisje papierów dłuŝnych W obszarze organizacji i obsługi emisji komercyjnych papierów dłuŝnych, Bank utrzymał pozycję lidera, zajmując pierwsze miejsce z ponad 21% udziałem w rynku na koniec I kwartału 2012 roku (dane na podstawie biuletynu Rating&Rynek publikowanego przez Fitch Polska). Pozycja rynkowa Banku w poszczególnych kategoriach kształtowała się następująco: I miejsce w rynku obligacji korporacyjnych i obligacji przychodowych przedsiębiorstw (z terminem zapadalności powyŝej 365 dni) z udziałem blisko 28%, II miejsce w obszarze listów zastawnych z ponad 25% udziałem w rynku, II miejsce w rynku obligacji komunalnych (powyŝej 365 dni) z udziałem blisko 25%, II miejsce w segmencie krótkoterminowych papierów dłuŝnych blisko 20% udział rynkowy. Alternatywne kanały dystrybucji Systematycznie rośnie liczba klientów indywidualnych i biznesowych korzystających z alternatywnych kanałów dystrybucji - platformy bankowości elektronicznej oraz Contact Center. Systemy Pekao24 (dla klientów detalicznych), PekaoFIRMA 24 (dla klientów biznesowych) oraz PekaoBIZNES 24 (dla klientów korporacyjnych) ułatwiają zarządzanie środkami finansowymi, a zakres dostępnych operacji jest systematycznie poszerzany. Pekao24 System bankowości elektronicznej Pekao24 to wygodny i bezpieczny sposób dostępu do rachunków posiadanych w Banku, Domu Maklerskim Pekao oraz Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. System umoŝliwia zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunkach poprzez internet, telefon stacjonarny i komórkowy oraz Contact Center. Aplikacja mobilna Pekao24 wprowadzona do oferty Banku w grudniu 2011 roku cieszy się duŝym zainteresowaniem klientów. Jest elementem pakietu produktów mobilnych Banku Pekao S.A. w skład których wchodzą równieŝ nowe Eurokonto Mobilne, aplikacja Mobilny Planer Zakupów oraz strony internetowe na urządzenia przenośne. Aplikacja bankowości mobilnej Pekao24 pozwala na realizację większości operacji dostępnych w serwisie internetowym Pekao24 oraz umoŝliwia dostęp do dodatkowych funkcji takich jak geolokoalizacja bankomatów, oddziałów i punktów rabatowych. Na koniec marca 2012 roku liczba klientów Pekao24 wynosiła 2 027,5 tys. W I kwartale 2012 roku do serwisów bankowości elektronicznej zalogowało się 1 151,2 tys. klientów. Operacje internetowe w pierwszym kwartale 2012 roku stanowiły 99% wszystkich operacji zrealizowanych przez system bankowości elektronicznej Pekao24. Na koniec marca 2012 roku liczba klientów z dostępem do bankowości mobilnej wyniosła 110,5 tys., do serwisu mobilnego m.pekao24.pl i aplikacji mobilnej Pekao24 w I kwartale 2012 roku zalogowało się 52,1 tys. klientów. (w tys.) Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 na koniec okresu 2 027, ,0 Liczba klientów detalicznych aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej Pekao24* 1 151, ,3 Liczba klientów detalicznych dostępem do bankowości mobilnej na koniec okresu 110,5 79,6 Liczba klientów detalicznych aktywnie korzystających z bankowości mobilnej** 52,1 39,8 * Klient aktywnie korzystający z bankowości elektronicznej, to klient, który zalogował się przynajmniej raz w ciągu ostatniego kwartału. ** Klient aktywnie korzystający z bankowości mobilnej, to klient, który zalogował się do serwisu mobilnego m.pekao24.pl i aplikacji mobilnej Pekao24 przynajmniej raz w ciągu ostatniego kwartału. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

17 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku W I kwartale 2012 roku najwaŝniejsze projekty zrealizowane w systemie bankowości elektronicznej Pekao24 obejmowały m.in.: udostępnienie w trybie online, w przejrzysty sposób, pełnej bieŝącej informacji o kartach płatniczych klienta, zmiany w serwisie internetowym dla klientów Bankowości Osobistej Premium, aktywną promocję kompleksowych usług mobilnych: Eurokonto Mobilne, Aplikacja Mobilna Pekao24, Mobilny Planer Zakupów wśród klientów i pracowników Banku. PekaoFIRMA 24 System bankowości elektronicznej PekaoFIRMA 24 to kompleksowa platforma obejmująca kanał internetowy i telefoniczny dedykowana klientom z segmentu mikro i małych przedsiębiorstw. System PekaoFIRMA 24 zapewnia klientom korzystanie z produktów i usług bankowych oraz zarządzanie finansami w wygodny i intuicyjny sposób. Na koniec marca 2012 roku z systemu PekaoFIRMA 24 korzystało 184,6 tys. firm, z czego 113,8 tys. to klienci aktywni. Liczba klientów korzystających z PekaoFIRMA 24 zwiększyła się o 5,3 tys. w porównaniu do końca 2011 roku. (w tys.) Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do bankowości elektronicznej PekaoFIRMA 24 na koniec okresu 184,6 179,3 Liczba klientów biznesowych (SME) aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej PekaoFIRMA 24 * 113,8 109,7 * Klient aktywnie korzystający z bankowości elektronicznej, to klient, który zalogował się przynajmniej raz w ciągu ostatniego kwartału. Liczba transakcji zleconych w I kwartale 2012 roku za pośrednictwem PekaoFIRMA 24 przekroczyła 6,3 mln, a wartość transakcji złotowych wyniosła 29,5 mld zł, co stanowi wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku odpowiednio o 19% i 26%. Contact Center Liczba obsłuŝonych przez Contact Center połączeń ogółem w I kwartale 2012 roku wyniosła 3 219,0 tys. Liczba połączeń inicjowanych przez Contact Center wyniosła 2 580,5 tys. w tym liczba połączeń inicjowanych przez konsultantów w ramach obsługi kampanii telemarketingowych wyniosła 1 091,4 tys., co stanowi 57% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku. W I kwartale 2012 roku konsultanci Contact Center aktywnie wspierali działania sprzedaŝowe produktów i usług Banku, ze szczególnym uwzględnieniem poŝyczki gotówkowej oraz kompleksowych usług mobilnych m.in. Eurokonta Mobilnego oraz Aplikacji Mobilnej Pekao24. Liczba odebranych przez Contact Center połączeń przychodzących w I kwartale 2012 roku wyniosła 638,6 tys., i była nieznacznie niŝsza od liczby połączeń odebranych w I kwartale 2011 roku. (w tys.) I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 Liczba połączeń inicjowanych przez Contact Center - ogółem 2 580, ,3 w tym liczba połączeń inicjowanych przez Contact Center w ramach wsparcia procesów sprzedaŝowych 1 091,4 693,6 Liczba połączeń odebranych przez Contact Center 638,6 643,5 Liczba połączeń obsłuŝonych przez Contact Center - ogółem 3 219, ,8 Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

18 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku 5.2 PJSC UniCredit Bank PJSC UniCredit Bank (UniCredit Bank)działa na rynku ukraińskim jako spółka zaleŝna Banku Pekao S.A. (100% udziału). Bank prowadzi działalność poprzez sieć 46 oddziałów zbudowaną niemal od podstaw (projekt typu green field ) oraz w wyniku połączenia z HVB Bank Ukraine, obsługuje 86,7 tys. klientów indywidualnych oraz 4,2 tys. klientów korporacyjnych (włącznie z SME). W I kwartale 2012 roku PSJC UniCredit Bank osiągnął wynik netto na poziomie 9,3 mln zł. Bank utrzymuje solidną strukturę kapitałową ze współczynnikiem wypłacalności (zgodnie z Bazylea II) na poziomie 38% na koniec marca 2012 roku. Działalność i wyniki banku są na bieŝąco monitorowane, w szczególności poprzez wzmocnione procedury dotyczące kontroli ryzyka kredytowego. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. planuje skoncentrować swoją działalność na rynku krajowym, w związku z tym proces mający na celu sprzedaŝ zaangaŝowania Banku Pekao S.A. w UniCredit Bank został rozpoczęty. 5.3 Nagrody W I kwartale 2012 roku aplikacja mobilna Pekao24 dedykowana klientom indywidualnym zwycięŝyła w rankingu na najbardziej uŝyteczne aplikacje mobilne wśród rozwiązań oferowanych przez polskie banki przygotowanym przez ekspertów agencji interaktywnej Janmedia Interactive. Eksperci oceniali ergonomię i wygodę korzystania z aplikacji, grafikę oraz zakres dostępnych funkcji. Aplikacja mobilna Pekao24 okazała się najlepszą aplikacją bankową instalowaną w smartfonach z systemem operacyjnym ios i Android i otrzymała w większości ocenianych kategorii maksymalną liczbę punktów. W I kwartale 2012 roku Bank Pekao S.A., po raz kolejny otrzymał nagrody magazynu Global Finance za ofertę w zakresie finansowania handlu i wymiany walutowej: Best Trade Finance Bank 2012 Najlepszy dostawca usług finansowania handlu, Best Foreign Exchange Provider 2012 Najlepszy dostawca usług walutowych. Tytuł Najlepszego dostawcy usług finansowania handlu to wyróŝnienie dla banków, które angaŝują się w finansowanie transakcji handlowych i najlepiej zaspokajają potrzeby korporacji w tym zakresie. Tytuł najlepszego dostawcy usług walutowych to wyraz uznania dla instytucji wyspecjalizowanych w wymianie walut, skutecznie wspierających działalność swoich klientów. W XVII edycji konkursu EUROPRODUKT tytuł EUROPRODUKT 2012 w kategorii usługi otrzymało Contact Center Banku Pekao S.A. EUROPRODUKT jest ogólnopolskim konkursem organizowanym pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Tytułem EUROPRODUKT nagradzane są produkty, które mogą konkurować z wyrobami producentów europejskich ze względu na wysoką jakość i nowoczesną technologię produkcji oraz usługi firm, które dąŝą do zapewnienia kompleksowej i profesjonalnej obsługi klientów. 5.4 Opis Grupy Skład Grupy przedstawiony jest w Notach Objaśniających do Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał Zmiany w Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A. Likwidacja spółki Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Holding Sp. z o.o. w likwidacji z dnia 20 października 2010 roku rozpoczęto proces likwidacji Holding Sp. z o.o., która nie prowadziła juŝ działalności biznesowej. Proces likwidacji będzie kontynuowany w 2012 roku. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

19 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku Zmiana nazwy spółki W dniu 26 marca 2012 roku, nazwa firmy Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. - jednostki stowarzyszonej, w której Bank posiada 50% udziałów, została zmieniona. Zmiana nazwy została zarejestrowana przez sąd. Obecna nazwa firmy to Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. 5.6 Zmiany w składzie organów statutowych Banku Rada Nadzorcza W dniu 26 marca 2012 roku, Pani Alicja Kornasiewicz, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku złoŝyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej z chwilą zakończenia Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Alicja Kornasiewicz Przewodnicząca Rady Nadzorczej Roberto Nicastro Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Woźnicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Alessandro Decio Sekretarz Rady Nadzorczej Paweł Dangel Członek Rady Nadzorczej Oliver Greene Członek Rady Nadzorczej Enrico Pavoni Członek Rady Nadzorczej Leszek Pawłowicz Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Pawłowski Członek Rady Nadzorczej Zarząd Banku Skład Zarządu Banku przedstawia się następująco: Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO Diego Biondo Wiceprezes Zarządu Marco Iannaccone Wiceprezes Zarządu Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Piwowar Wiceprezes Zarządu Marian WaŜyński Wiceprezes Zarządu Alicja Kornasiewicz Przewodnicząca Rady Nadzorczej Roberto Nicastro Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Woźnicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Alessandro Decio Sekretarz Rady Nadzorczej Paweł Dangel Członek Rady Nadzorczej Oliver Greene Członek Rady Nadzorczej Enrico Pavoni Członek Rady Nadzorczej Leszek Pawłowicz Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Pawłowski Członek Rady Nadzorczej Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO Diego Biondo Wiceprezes Zarządu Marco Iannaccone Wiceprezes Zarządu Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Piwowar Wiceprezes Zarządu Marian WaŜyński Wiceprezes Zarządu Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

20 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku 5.7 Struktura akcjonariatu Banku Kapitał zakładowy Banku na dzień 31 marca 2012 roku wyniósł zł i dzielił się na akcji. Na dzień przekazania raportu kapitał zakładowy Banku wynosi zł. Od początku 2012 roku do dnia przekazania raportu kapitał został podwyŝszony o kwotę zł w wyniku emisji akcji serii G na okaziciela, które objęli uczestnicy Programu Motywacyjnego realizowanego w Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A. Udział UniCredit S.p.A w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku wynosi 59,24%, Aberdeen Asset Managment PLC 5,03% a pozostałych akcjonariuszy 35,73%. Wszystkie istniejące akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie istnieje jakiekolwiek zróŝnicowanie akcji w zakresie związanych z nimi praw. Nie istnieją szczególne przywileje i ograniczenia związane z istniejącymi akcjami. Prawa i obowiązki związane z akcjami są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa. Akcjonariusze Banku Pekao S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio, poprzez podmioty zaleŝne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku: NAZWA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ 31 MARCA GRUDNIA 2011 UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ UniCredit S.p.A ,24% ,24% Aberdeen Asset Managment PLC ,03% - - Pozostali akcjonariusze ,73% ,76% Razem ,00% ,00% 5.8 Oceny wiarygodności finansowej Na dzień 31 marca 2012 roku oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A. były następujące: FITCH RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa (IDR) A- A- Ocena krótkookresowa F2 F2 Ocena viability a- - Ocena wsparcia 2 - Perspektywa Stabilna Stabilna STANDARD AND POOR s RATINGS SERVICES BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa BBB+ A- Ocena krótkookresowa A-2 A-2 Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ bbb-* Perspektywa Stabilna Stabilna MOODY s INVESTORS SERVICE LTD. (Oceny nie zamawiane przez Bank) BANK PEKAO S.A. POLSKA Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2 Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1 Siła finansowa C- - Perspektywa Lista obserwacyjna ** Stabilna / Negatywna*** * Ocena ryzyka sektora bankowego w kraju (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA). ** Lista obserwacyjna ze wskazaniem negatywnym. *** Stabilna dla oceny kraju i Negatywna dla sektora bankowego. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2014 roku

Warszawa, listopad 2014. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2014 roku Warszawa, listopad 2014 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, listopad 2014 Spis treści 1. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów powtarzalnych

Wzrost przychodów powtarzalnych Katowice, 08 sierpnia 2007 Wzrost przychodów powtarzalnych W I półroczu 2007 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 335,2 mln zł w porównaniu z 332,1 mln zł w analogicznym

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Warszawa, listopad 2011 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za II kwartał

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za II kwartał

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 1H 2011 11 SIERPNIA 2011 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne Forum Współpracy Biznesowej Olsztyn, 18 marca 2011 r. Bogdan Włodarczyk Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego 1. PKO Bank Polski na rynku 2.

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 203 PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy Warszawa, 3 maja 203 r. Podsumowanie Nowa Strategia PKO Banku Polskiego na lata 203-205: Lider we wszystkich

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmentach są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2016. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2016 roku

Warszawa, maj 2016. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, maj 2016 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2016 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, maj 2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo