Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012"

Transkrypt

1 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Warszawa, maj 2012

2 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opłat Zysk brutto Zysk netto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące Zysk na akcję zwykłą (w zł/eur) 2,71 2,47 0,65 0,62 Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/eur) 2,71 2,47 0,65 0,62 Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/eur) 5,38 6,80 1,30 1,70 PRZEPŁYWY PIENIĘśNE tys. zł tys. EUR I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem BILANS tys. zł tys. EUR Aktywa razem Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania wobec klientów Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 84,17 81,07 20,23 18,35 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 84,17 81,05 20,23 18,35 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA tys. zł tys. EUR Współczynnik wypłacalności (%) 18,87 16,98 x x Aktywa waŝone ryzykiem Fundusze podstawowe (Tier I) Fundusze uzupełniające (Tier II) Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy: do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na EUR = 4,1616 PLN oraz na EUR = 4,4168 PLN, do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień kaŝdego miesiąca odpowiednio za I kwartał 2012 oraz za I kwartał EUR = 4,1750 PLN oraz 1 EUR = 3,9742 PLN, do przeliczenia pozycji przepływów pienięŝnych kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat, do przeliczenia dywidendy średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień kaŝdego miesiąca odpowiednio 2011 roku oraz 2010 roku 1 EUR = 4,1401 PLN oraz 1 EUR = 4,0044 PLN.

3 Wybrane jednostkowe dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opłat Zysk brutto Zysk netto Zysk na akcję zwykłą (w zł/eur) 2,69 2,68 0,64 0,67 Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/eur) 2,69 2,68 0,64 0,67 Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/eur) 5,38 6,80 1,30 1,70 PRZEPŁYWY PIENIĘśNE tys. zł tys. EUR I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem BILANS tys. zł tys. EUR Aktywa razem Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania wobec klientów Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 82,47 79,27 19,82 17,95 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 82,47 79,25 19,82 17,94 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA tys. zł tys. EUR Współczynnik wypłacalności (%) 18,64 16,64 x x Aktywa waŝone ryzykiem Fundusze podstawowe (Tier I) Fundusze uzupełniające (Tier II)

4 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku Warszawa, maj 2012

5 Spis treści 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A Wybrane dane i wskaźniki finansowe Banku Pekao S.A Podsumowanie wyników Zewnętrzne warunki działania Uwarunkowania wewnętrzne Opis dokonań Banku i Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A PJSC UniCredit Bank Nagrody Opis Grupy Zmiany w Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A Zmiany w składzie organów statutowych Banku Struktura akcjonariatu Banku Oceny wiarygodności finansowej Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki Grupy Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe Struktura skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej wersja uproszczona Skonsolidowany rachunek zysków i strat wersja prezentacyjna Struktura zysku netto Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Odpisy aktualizujące wartości składników aktywów Pozycje pozabilansowe Adekwatność kapitałowa Uzgodnienie wersji prezentacyjnej rachunku zysków i strat do wersji pełnej Rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowany rachunek zysków i strat wersja prezentacyjna Pozostałe informacje Stanowisko Zarządu odnośnie do moŝliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz Informacja o stanie posiadania akcji Banku Pekao S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Transakcje z podmiotami powiązanymi Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŝnych papierów wartościowych Objaśnienia dotyczące dywidendy Informacje o toczących się postępowaniach Wydarzenia po dacie bilansu Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

6 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE* I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ Dochody z działalności operacyjnej 1 888, , , ,0 Koszty z działalności operacyjnej (910,7) (899,1) (3 671,7) (3 649,1) Zysk operacyjny 977,7 934, , ,9 Zysk brutto 884,5 800, , ,5 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 710,6 648, , ,2 WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI Zwrot na średnim kapitale (ROE) 13,0% 12,7% 14,2% 13,1% MarŜa odsetkowa 3,6% 3,6% 3,7% 3,5% Dochody nieodsetkowe / dochody z działalności operacyjnej 36,1% 41,0% 40,0% 42,1% Koszty / dochody 48,2% 49,0% 47,5% 50,6% SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE Suma bilansowa , , , ,9 Kredyty i poŝyczki udzielone klientom netto** , , , ,7 Zobowiązania wobec klientów , , , ,2 Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 3 286, , , ,2 Kapitały , , , ,0 WSKAŹNIKI STRUKTURY SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Kredyty netto / suma bilansowa 65,1% 61,4% 65,3% 60,3% Papiery wartościowe / suma bilansowa 19,5% 23,7% 20,4% 23,4% Depozyty***/ suma bilansowa 76,3% 73,8% 76,0% 75,3% Kredyty netto / depozyty*** 85,4% 83,2% 85,8% 80,1% Kapitały / suma bilansowa 15,1% 15,6% 14,6% 15,1% Współczynnik wypłacalności 18,9% 18,5% 17,0% 17,6% ZATRUDNIENIE I SIEĆ Liczba zatrudnionych**** Liczba placówek (Bank Pekao S.A. i PJSC UniCredit Bank) Liczba bankomatów (Bank Pekao S.A. i PJSC UniCredit Bank) * Dane obejmują działalność kontynuowaną i zaniechaną. ** Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym i naleŝnościami z tytułu leasingu dla klientów. *** Depozyty obejmują Zobowiązania wobec klientów oraz Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych. **** Od I kwartału 2012 r. łącznie z Pekao Property S.A. w efekcie objęcia konsolidacją metodą pełną od tej daty. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

7 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku 2. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Banku Pekao S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ Dochody z działalności operacyjnej 1 769, , , ,9 Koszty z działalności operacyjnej (832,8) (822,4) (3 366,3) (3 336,4) Zysk operacyjny 936,6 956, , ,5 Zysk brutto 867,1 839, , ,3 Zysk netto 705,8 703, , ,0 WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI Zwrot na średnim kapitale (ROE) 13,3% 14,1% 14,2% 13,5% MarŜa odsetkowa 3,5% 3,5% 3,6% 3,4% Dochody nieodsetkowe / dochody z działalności operacyjnej 34,7% 37,8% 38,4% 40,4% Koszty / dochody 47,1% 46,2% 46,5% 49,3% SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE Suma bilansowa , , , ,1 Kredyty i poŝyczki udzielone klientom netto* , , , ,4 Zobowiązania wobec klientów , , , ,8 Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 2 597,2 667, ,6 737,8 Kapitały , , , ,7 WSKAŹNIKI STRUKTURY SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Kredyty netto / suma bilansowa 64,6% 60,4% 64,7% 59,2% Papiery wartościowe / suma bilansowa 20,0% 24,4% 21,0% 24,1% Depozyty**/ suma bilansowa 77,7% 75,3% 77,5% 76,9% Kredyty netto / depozyty** 83,2% 80,2% 83,5% 77,0% Kapitały / suma bilansowa 15,1% 15,8% 14,6% 15,2% Współczynnik wypłacalności 18,6% 18,2% 16,6% 17,2% ZATRUDNIENIE I SIEĆ Liczba zatrudnionych Liczba placówek Liczba bankomatów * Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym. ** Depozyty obejmują Zobowiązania wobec klientów oraz Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

8 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku 3. Podsumowanie wyników Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. prezentuje dobre wyniki za I kwartał 2012 r., z zyskiem netto przypadającym na akcjonariuszy w wysokości 710,6 mln zł, o 62,3 mln zł (o 9,6%) wyŝszym niŝ w I kwartale 2011 r. Na dobre wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 r., z zyskiem operacyjnym wyŝszym o 4,7% w porównaniu z I kwartałem 2011 r., wpłynęły głównie wyŝsze dochody z działalności operacyjnej, przy kosztach z działalności operacyjnej utrzymanych pod kontrolą, rosnących jedynie o 1,3%, znacznie poniŝej inflacji. Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. odzwierciedla współczynnik wypłacalności na poziomie 18,9% oraz relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 85,4% na koniec marca 2012 r. Pozwala to na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy. Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Pozostająca w portfelu wartość kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemal w całości nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH SA, stanowi 6,1% całego portfela kredytowego Banku. W I kwartale 2012 r. Grupa osiągnęła dochody z działalności operacyjnej w wysokości 1 888,4 mln zł, o 55,1 mln zł (o 3,0%) wyŝsze niŝ I kwartale 2011 r. głównie dzięki wyŝszemu wynikowi z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem. Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem w okresie I kwartału 2012 r. wyniósł 1 206,8 mln zł i był o 124,9 mln zł (o 11,5%) wyŝszy w porównaniu z wynikiem osiągniętym w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik pozaodsetkowy Grupy w I kwartale 2012 r. wyniósł 681,6 mln zł i w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I kwartale 2011 r. był o 69,8 mln zł (o 9,3%) niŝszy, głównie z powodu niŝszego wyniku z tytułu prowizji i opłat. Koszty z działalności operacyjnej w I kwartale 2012 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 910,7 mln zł. Były one wyŝsze w porównaniu z kosztami działalności operacyjnej w analogicznym okresie 2011 r. jedynie o 11,6 mln zł (o 1,3%), znacznie poniŝej inflacji. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe Grupy w I kwartale 2012 r. wyniósł 135,3 mln zł i był o 1,1 mln zł (o 0,8%) wyŝszy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Relacja naleŝności z utratą wartości do naleŝności ogółem na koniec marca 2012 r. wyniosła 6,5% w porównaniu z 6,3% na końcem 2011 r. Na koniec marca 2012 r. zobowiązania wobec klientów Grupy i zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych, razem wyniosły ,3 mln zł i były o 872,4 mln zł (o 0,8%) wyŝsze niŝ na koniec 2011 r. Depozyty detaliczne i strukturyzowane certyfikaty depozytowe oraz pozostałe na koniec marca 2012 r. wyniosły ,7 mln zł i były wyŝsze o 1 080,6 mln zł (o 2,2%) w porównaniu z końcem 2011 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. na koniec marca 2012 r. wyniosły ,3 mln zł i były wyŝsze niŝ na koniec 2011 r. o 655,4 mln zł (o 4,8%). Depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu, transakcjami sell-buy-back, certyfikatami depozytowymi, listami zastawnymi Pekao Banku Hipotecznego S.A., pozostałymi oraz odsetkami na koniec marca 2012 r. wyniosły ,6 mln zł i były nieznacznie niŝsze o 208,2 mln zł (o 0,3%) w porównaniu z końcem 2011 r. Kredyty klientów detalicznych na koniec marca 2012 r. wyniosły ,1 mln zł i były o 407,6 mln zł (o 1,1%) wyŝsze niŝ na koniec 2011 r. Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi, transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki samorządowe zmniejszyły się w porównaniu z końcem 2011 r. o 212,6 mln zł (o 0,3%) i na koniec marca 2012 r. wyniosły ,2 mln zł. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

9 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku 4. Zewnętrzne warunki działania Wzrost gospodarczy Tempo wzrostu gospodarczego Polski w czwartym kwartale 2011 roku wyniosło 4,3% r/r, a więc tyle samo co w całym 2011 roku. W drugiej połowie 2011 roku zaszła istotna zmiana względem pierwszego półrocza w strukturze wzrostu PKB. WaŜną rolę w tworzeniu wzrostu w drugiej połowie 2011 roku odgrywał eksport netto, przy malejącej roli popytu krajowego. W szczególności w czwartym kwartale odnotowano wyraźne obniŝenie dynamiki spoŝycia indywidualnego. Z drugiej strony, dynamika nakładów brutto na środki trwałe wzrosła i była najwyŝsza od połowy 2008 roku. W kolejnych kwartałach wzrost gospodarczy moŝe nieznacznie obniŝyć się względem końca 2011 roku. Umocnienie złotego od początku 2012 roku wraz z osłabieniem popytu zewnętrznego moŝe nieco pogorszyć wyniki eksporterów. Dane o sprzedaŝy detalicznej za pierwsze dwa miesiące 2012 roku nie wskazują na dalsze spowolnienie wzrostu popytu konsumpcyjnego. Szacuje się Ŝe, w I kwartale 2012 roku wzrost PKB w Polsce ukształtuje się na poziomie ok. 3,6% Eksport netto (skala wpływu, pp.) Nakłady brutto na środki trwałe (skala wpływu, pp.) SpoŜycie indywidualne (skala wpływu, pp.) PKB (%, r/r) I III 2008 I III 2009 I III 2010 I III 2011 I III Inflacja i polityka pienięŝna Inflacja CPI wyniosła w marcu 2012 roku 3,9% r/r, i była wyŝsza od górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynoszącej 3,5%. PowyŜej tej granicy inflacja pozostaje nieprzerwanie od 14 miesięcy. Wysoki poziom inflacji wynika z szybko rosnących cen Ŝywności oraz cen paliw. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen Ŝywności i energii odnotowała na początku 2012 roku lekki spadek i w marcu ukształtowała się na poziomie 2,4% r/r. Utrzymujący się wysoki poziom inflacji oraz wydłuŝający się horyzont jej powrotu do celu inflacyjnego skłonił Radę Polityki PienięŜnej (RPP) do podniesienia stóp procentowych w maju 2012 roku. W komunikacie RPP zaznaczyła, Ŝe dalsze dostosowanie stóp procentowych będzie moŝliwe w zaleŝności od napływających danych. W kolejnych miesiącach naleŝy jednak spodziewać się spowolnienia wzrostu popytu i danych wskazujących na spadek aktywności gospodarczej, w związku z czym kolejne podwyŝki stóp procentowych w tym roku są mało prawdopodobne Inflacja CPI (%, r/r) stopa referencyjna NBP (%) Inflacja bazowa po wyłączeniu cen Ŝywności i energii (%, r/r) Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

10 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku Kurs walutowy W styczniu i lutym 2012 roku doszło do istotnego umocnienia złotego względem euro i dolara natomiast marcu złoty nieznacznie osłabił się. Pomimo spadku awersji do ryzyka, ogólny obraz sytuacji makroekonomicznej na świecie wciąŝ pozostaje niejednoznaczny. Czynnikami sprzyjającymi złotemu w horyzoncie średniookresowym są zapowiedzi reform prowadzących do obniŝenia deficytu budŝetowego i długu publicznego w relacji do PKB, dobre opinie agencji ratingowych oraz utrzymujący się popyt inwestorów zagranicznych na polskie obligacje skarbowe. 5 4,5 4 EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN 3,5 3 2,5 2 1, BudŜet i dług publiczny Deficyt budŝetowy w 2011 roku wyniósł 25,1 mld zł i był niŝszy od deficytu planowanego w ustawie budŝetowej w wysokości 40,2 mld zł. ZadłuŜenie sektora finansów publicznych na koniec 2011 roku wyniosło 815,3 mld zł i ukształtowało się na poziomie 53,5% PKB. Na kwotę zadłuŝenia sektora finansów publicznych, po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami naleŝącymi do tego sektora, złoŝyło się zadłuŝenie sektora rządowego w wysokości 748,8 mld zł (91,8% długu ogółem), zadłuŝenie sektora samorządowego na poziomie 64,2 mld zł (7,9% długu ogółem) oraz zadłuŝenie sektora ubezpieczeń społecznych w wysokości 2,3 mld zł (0,3% długu ogółem). Ustawa budŝetowa na 2012 rok zakłada, Ŝe deficyt nie przekroczy 35 mld zł, wydatki państwa wyniosą nie więcej niŝ 328,7 mld zł, a dochody 293,7 mld zł. BudŜet został skonstruowany przy załoŝeniu wzrostu PKB o 2,5% oraz inflacji średniorocznej na poziomie 2,8%. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach przewiduje, Ŝe państwowy dług publiczny w 2012 roku wyniesie 52,4% PKB deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB z prognozą MF na 2011 rok (%, lewa oś) dług sektora finansów publicznych w relacji do PKB z prognozą MF na 2011 rok (%, prawa oś) Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

11 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku Sektor bankowy Według danych NBP wyniki sektora bankowego w pierwszych dwóch miesiącach 2012 roku poprawiły się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (zysk netto wzrósł o 37,2% r/r ). Związane to było przede wszystkim z utrzymującą się relatywnie stabilną sytuacją makroekonomiczną pomimo problemów strefy euro. W pierwszym kwartale 2012 roku banki zanotowały wyŝszy wynik z tytułu odsetek o 14,1%, wyŝsze koszty operacyjne o 10,2% oraz spadek o 8,3% kosztów ryzyka związanych z rezerwami i odpisami z tytułu utraty wartości w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku. W zakresie wolumenów widoczny był stabilny wzrost bazy depozytowej (9,2% r/r w marcu). Akcję kredytową dla gospodarstw domowych determinowało spowalniające tempo wzrostu związane z wyhamowaniem dynamiki w kredytach mieszkaniowych, na skutek wejścia w Ŝycie nowych regulacji nadzorczych ograniczających zdolność kredytową klientów. W ujęciu rocznym utrzymywała się wysoka dynamika kredytów dla firm (18,1% r/r w marcu), jednakŝe mniejsze przyrosty miesięczne mogą wskazywać na powolne wyhamowywanie takŝe w tej kategorii kredytów. Perspektywa spowolnienia gospodarczego sprawia, Ŝe dalsze wyhamowywanie w kredytach dla przedsiębiorstw wydaje się nieuniknione. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kredyty i depozyty ogółem 122% 120% 118% 116% 114% 112% 110% 108% 106% sty 09 mar 09 maj 09 lip 09 wrz 09 lis 09 sty 10 mar 10 maj 10 lip 10 wrz 10 lis 10 sty 11 mar 11 maj 11 lip 11 wrz 11 lis 11 sty 12 Kredyty do depozytów (prawa skala) Depozyty ogółem (r/r) Kredyty ogółem (r/r) Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

12 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku 5. Uwarunkowania wewnętrzne 5.1 Opis dokonań Banku i Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Bank Pekao S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferującym pełny zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, prowadzącym działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. obejmuje instytucje finansowe działające na rynkach: bankowym, zarządzania aktywami, funduszy emerytalnych, usług maklerskich, leasingu i faktoringu. Bank udostępnia klientom szeroką sieć dystrybucji, z najdogodniejszym rozmieszczeniem placówek i bankomatów w całym kraju Liczba placówek Liczba własnych bankomatów Klienci Banku mogą równieŝ wypłacać gotówkę bez prowizji z ponad 3,4 tys. bankomatów krajowej sieci Euronet, a takŝe z europejskiej sieci bankomatów Grupy UniCredit. Na koniec marca 2012 roku Bank prowadził 4 846,1 tys. złotowych rachunków bieŝących, 227,2 tys. rachunków kredytów hipotecznych oraz 681,0 tys. rachunków kredytów konsumpcyjnych. (w tys.) Liczba złotowych rachunków bieŝących* 4 846, ,9 w tym pakiety 3 591, ,5 Liczba rachunków kredytów hipotecznych** 227,2 223,0 w tym złotowych 181,7 176,7 Liczba rachunków kredytów konsumpcyjnych*** 681,0 685,0 * Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart przedpłaconych. ** Rachunki klientów detalicznych. *** PoŜyczka Ekspresowa. Klienci indywidualni Bank Pekao S.A. jako jeden z dwóch banków wygrał konkurs zorganizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na Opracowanie i realizację strategii marketingowej dotyczącej efektywnego sposobu dotarcia i zachęcenia świadczeniobiorców ZUS do korzystania z bezgotówkowej formy pobierania świadczeń. Zgodnie z umową zawartą z ZUS, Bank oferuje świadczeniobiorcom ZUS bezpłatne Eurokonto Aktywne i kartę debetową przez okres 24 miesięcy. RównieŜ dla tej grupy klientów został stworzony Pakiet Pomocy Domowej Assistance zawierający ubezpieczenie domowe, ubezpieczenie medyczne na terenie kraju oraz bezpłatne infolinie tematyczne. Kredyty Bank oferuje klientom indywidualnym szeroką gamę produktów kredytowych, w tym przede wszystkim kredyty hipoteczne złotowe oraz kredyty konsumpcyjne PoŜyczka Ekspresowa. W zakresie kredytów hipotecznych Bank kontynuował politykę oferowania kredytów tylko w złotych. Działania promocyjne w połączeniu z dostosowaniem oferty do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów przyczyniły się do ugruntowania silnej pozycji Banku z wyróŝniającą się ofertą na rynku kredytów hipotecznych. W I kwartale 2012 roku sprzedaŝ złotowych kredytów mieszkaniowych utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie. W marcu 2012 roku Bank osiągnął najwyŝszą pozycję na rynku sprzedaŝy złotowych kredytów mieszkaniowych z udziałem 19,5%. W I kwartale 2012 roku Bank organizował akcję promocyjną Dni Otwarte Kredytów Mieszkaniowych w wybranych placówkach, która cieszyła Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

13 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku się duŝym zainteresowaniem klientów. Akcja umoŝliwiła klientom skorzystanie w dzień wolny od pracy ze specjalnie przygotowanej oferty kredytowej. Bank nadal aktywnie uczestniczył w sprzedaŝy kredytu preferencyjnego - kredyt z dopłatą w ramach programu Rodzina na Swoim. W związku z ograniczeniami w programie wprowadzonymi w 2011 roku, w I kwartale 2012 roku udział kredytów z dopłatą w sprzedaŝy kredytów hipotecznych oferowanych przez Bank był mniejszy niŝ w tym samym okresie 2011 roku i wyniósł ponad 30%. W I kwartale 2012 roku Bank umacniał swoją pozycję na rynku finansowania dóbr konsumpcyjnych. Dzięki rozwojowi oferty produktowej oraz wzmoŝonym działaniom w zakresie komunikacji marketingowej aktywna sprzedaŝ kredytów konsumpcyjnych przełoŝyła się na zwiększenie udziałów rynkowych. W I kwartale 2012 roku, duŝe zainteresowanie kredytami gotówkowymi ze strony nowych klientów przełoŝyło się na wzrost sprzedaŝy kredytów o 73% w tym segmencie w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku. Oferta PoŜyczki Ekspresowej była na bieŝąco modyfikowana oraz wzbogacana o specjalne, promocyjne oferty sezonowe kierowane zarówno do obecnych jak i nowych klientów Banku. Działania intensyfikujące sprzedaŝ wspierane były aktywną promocją PoŜyczki Ekspresowej w kampaniach o zasięgu lokalnym i krajowym zarówno w prasie jak i telewizji. W celu promocji oferty wykorzystano takŝe mailing bezadresowy skierowany do nowych klientów na rynkach lokalnych. W okresie wzmoŝonego zainteresowania klientów kredytami gotówkowymi udostępniono placówki Banku równieŝ poza standardowymi godzinami pracy Banku. Jednocześnie Bank koncentrował się na zwiększeniu efektywności wykorzystania bazy klientów oraz umacnianiu relacji z klientami poprzez zwiększenie częstotliwości kontaktów ze strony pracowników Banku i za pośrednictwem kanałów elektronicznych, wykorzystując do tego celu narzędzia CRM. Karty płatnicze Bank Pekao S.A. jako Oficjalny Bank Mistrzostw UEFA EURO 2012 w Polsce a takŝe Narodowy Sponsor wprowadził do oferty serię oficjalnych kart płatniczych debetowych oraz kredytowych z wizerunkiem UEFA EURO 2012 dla klientów indywidualnych oraz klientów SME. Wszystkie karty zostały wyposaŝone w technologię zbliŝeniową PayPass, która pozwala na dokonywanie w bezpieczny sposób płatności na niskie kwoty. Dodatkowo karty płatnicze umoŝliwiają realizację płatności internetowych oraz uprawniają do korzystania ze stałych rabatów i okresowych promocji oferowanych przez Bank w ramach Programu Rabatowego Płać kartą, bo warto!. Ponadto w I kwartale 2012 roku Bank finalizował projekt wdroŝenia oficjalnych kart prepaid UEFA EURO 2012, które zostały zaoferowane klientom w kwietniu 2012 roku. Oficjalne karty płatnicze UEFA EURO 2012 to oprócz bezpieczeństwa, wygodny sposób płatności, dodatkowe praktyczne funkcjonalności oraz wyjątkowa pamiątka z Mistrzostw Europy w piłce noŝnej w Polsce i na Ukrainie. W celu promocji oficjalnych kart z wizerunkiem UEFA EURO 2012 i innych aktywności dedykowanych klientom w związku Mistrzostwami Europy w piłce noŝnej Bank udostępnił równieŝ dedykowany portal EURO 2012: Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne W I kwartale 2012 roku Bank kontynuował działania mające na celu upowszechnianie idei systematycznego oszczędzania w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa. Program został rozszerzony o kolejny portfel Portfel Umiarkowany dla inwestorów o niskiej tolerancji ryzyka. W styczniu 2012 roku Bank we współpracy z Pioneer Pekao TFI wprowadził do oferty nowy fundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, który łączy moŝliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków z inwestycji z jednoczesną ochroną kapitału w przypadku pogorszenia sytuacji rynkowej. Ponadto w I kwartale 2012 roku Bank zaoferował klientom kolejne emisje bankowych papierów wartościowych w formie strukturyzowanych certyfikatów depozytowych z ochroną kapitału: Certyfikat Rynku Złota 2 oparty na zmianach cen złota i Certyfikat Azjatycka Perspektywa - bazujący na zmianach cen akcji południowokoreańskich. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

14 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 roku Pioneer Pekao Investment Management S.A. Na dzień 31 marca 2012 roku wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. (zarządzaną przez Pioneer Pekao Investment Management S.A., w której Bank posiada 49% udziałów), wyniosła ,3 mln zł i była wyŝsza o 655,4 mln zł (o 4,8%) od stanu na koniec 2011 roku. Na koniec marca 2012 roku Spółka obsługiwała 1 005,1 tys. otwartych rejestrów (spadek o 1,5% w porównaniu do końca 2011 roku), zarządzając 36 portfelami funduszy i subfunduszy. Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. przedstawiona została w poniŝszej tabeli: (mln zł) Aktywa netto funduszy inwestycyjnych , ,9 fundusze obligacyjne i rynku pienięŝnego 6 874, ,7 fundusze akcyjne 2 964, ,6 fundusze zrównowaŝone 4 598, ,6 Działalność maklerska Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. zapewnia klientom szeroki dostęp do usług i produktów rynku kapitałowego w ramach oferty świadczonej przez detaliczne podmioty maklerskie: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski) oraz podmiot zaleŝny Centralny Dom Maklerski Pekao SA. (CDM). Na koniec marca 2012 roku oba podmioty maklerskie prowadziły łącznie ponad 376,5 tys. rachunków inwestycyjnych tj. o 0,2 tys. więcej w porównaniu z końcem 2011 roku. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. świadczy równieŝ elektroniczną obsługę rachunków inwestycyjnych umoŝliwiając kupno i sprzedaŝ wszystkich instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) i BondSpot za pośrednictwem Internetu. Na koniec marca 2012 roku oba podmioty maklerskie prowadziły łącznie 166,2 tys. rachunków internetowych, tj. o 3,5 tys. więcej niŝ na koniec 2011 roku i o 17,1 tys. więcej niŝ rok wcześniej. Wartość aktywów zdeponowanych na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych przez Dom Maklerski oraz CDM wg stanu na dzień 31 marca 2012 roku wyniosła ok. 23 mld zł. Po I kwartale 2012 roku udziały rynkowe na GPW osiągnięte za pośrednictwem Domu Maklerskiego i CDM wyniosły: 7,6 % udział w wartości obrotów na rynku obligacji, 6,4 % udział w wartości obrotów kontraktami terminowymi. 3,9 % udział w wartości obrotów na rynku akcji. W I kwartale 2012 roku przeprowadzono pierwszą emisję strukturyzowanych certyfikatów depozytowych (SCD) obsługiwaną w całości za pośrednictwem platformy operacyjnej MCP. WdroŜenie nowej funkcjonalności w ramach aplikacji MCP Brokerage umoŝliwiło scentralizowanie obsługi klientów w jednym systemie. Obsługa klientów zamoŝnych W I kwartale 2012 roku Bank Pekao S.A. wprowadził Bankowość Osobistą Premium, która zastąpiła dotychczasowy serwis dedykowany klientom zamoŝnym. Nowy serwis to efekt konsekwentnie wdraŝanych przez Bank rozwiązań wzbogacających ofertę produktową i zmierzających do zapewnienia jakości obsługi w segmencie klienta zamoŝnego na najwyŝszym poziomie. Bankowość Osobistą Premium wyróŝnia indywidualne planowanie finansowe z wykorzystaniem profesjonalnego narzędzia - Nawigatora Inwestycyjnego, opieka certyfikowanego doradcy osobistego oraz wysoka jakość obsługi. Klienci Bankowości Osobistej Premium obsługiwani są w dedykowanych strefach, zlokalizowanych w ponad 300 placówkach Banku, zapewniających poczucie prywatności i dyskrecji. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Warszawa, listopad 2011 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2009 ROKU 2

Spis treści SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2009 ROKU 2 Spis treści I. Przegląd działalności w skrócie... 3 II. Podstawowe informacje... 5 1. Historia i zakres działalności Banku Zachodniego WBK S.A.... 5 2. Kapitał zakładowy, akcjonariat i notowania akcji...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za IV kwartałł r 2007 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo