SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak"

Transkrypt

1 twoja gazeta w internecie: MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI PA STWO! Kryszta owy Puchar Wielkopolski dosta a Êwietna firma Hochland Polska. Jest to firma wyjàtkowa, szybko opanowa a polski rynek serów topionych, a ostatnio nowym zak adzem w Baranowie k. Ostro ki chce zdobyç czo owe miejsce w produkcji serów pleêniowych. Zawsze o sukcesie firmy decydujà ludzie, a od poczàtku na czele Hochlandu w Polsce stoi dr in. Witold Tomaszewski - wybitny specjalista w tej bran y. To wszystko, co piszemy o firmie Hochland warto przeczytaç. Wybitnym Wielkopolaninem zosta profesor Czes aw uczak. Dorobek naukowy profesora jest ogromny; pisze o tym Marek Rezler. Piszemy te jak powstawa a Polska w 1918 roku w Wielkopolsce. Jest to temat w historiografii warszawskiej przemilczany, bo trudno przyznaç si, e w 1918 roku Wielkopolanie przedstawili wizj organizacji odrodzonej Polski. Kto dziê pami ta, e jednym z g ównych twórców Konstytucji Marcowej" by W adys aw Seyda? To dzi ki nim w konstytucji mieliêmy trzystopniowy samorzàd terytorialny w gminie, powiecie i województwie. Konstytucja gwarantowa a samorzàd gospodarczy w ka dym województwie. A dziê samorzàdu gospodarczego w konstytucji nie ma. Poprzez pierwsze w Polsce demokratyczne wybory, wybraliêmy pos ów i móg w Poznaniu obradowaç Sejm. Ten Sejm wyznaczy kierunki rozwoju Polski, by wzorem dla Sejmu w Warszawie. W tym miesiàcu zostaliêmy zaproszeni do Instytutu Zachodniego na mi dzynarodowà konferencj Spo eczeƒstwo i paƒstwo w XXI wieku: Drogi i bezdro a demokracji"; b dziemy w naszej pracy dziennikarskiej wykorzystywaç zdobytà wiedz. Obecny Sejm zlikwidowa listy centralne dla uprzywilejowanych ludzi, którzy bez wyborów mogli zasiadaç w Sejmie. Ale Leszek Miller b dzie namawia prezydenta, eby tà ustaw zawetowa. Twierdzi, e ktoê w tym Sejmie musi pracowaç, czyli trzeba wybraç takich ludzi do roboty i po temu s u y ta lista. I to ma byç demokracja, ja myêla em, e w Sejmie pracujà pos owie. Na tej konferencji Prof. Heinrich Oberreuter mówi : "Co zrobiç, eby kierownictwa partii nie zamyka y si w swoich kr gach? Co zrobiç, eby do partii wst powali ludzie zdolni i wybitni, bo oni w przysz oêci b dà rzàdziç paƒstwem?" A u nas w Polsce stale Ci sami zgrani politycy. Je eli chcemy coê znaczyç w Europie, to pose przysz ej kadencji powinien byç wykszta cony i powinien znaç perfekcyjnie co najmniej dwa j zyki obce. Bo Polak bez znajomoêci j zyków w przysz ych strukturach europejskich, do których wejdziemy, jest niczym. DziÊ bezpowrotnie minà czas masowych partii, które swych cz onków chcà tylko wykorzystaç do rozlepiania plakatów i g osowania na nich. Dlatego Platforma Obywatelska jest szansà dla zdolnych m odych ludzi; czy t szans wykorzystamy, czas poka e. Polska opinia publiczna dzi ki ksià ce Sàsiedzi" Jana Tomasza Grossa dowiedzia a si, e Polacy w 1941 roku w miasteczku Jedwabne rzekomo zamordowali przez spalenie ponad tysiàc ydów. ydzi od tysiàca lat nie mieli swojego paƒstwa, byli nara eni na przeêladowania i liczne pogromy, które odbywa y si w ca ym Êwiecie, a w szczególnoêci Rosji Carskiej. Po rewolucji przyj liêmy setki tysi cy ydów, a Pi sudski da im polskie obywatelstwo. Kongresówka, Galicja by a zamieszka a przez ponad dwa miliony ydów. Z wielkiej biedy polskiego ch opa narodzi si polski antysemityzm. Najlepiej tà sytuacj opisa Wincenty Witos. ydzi opanowali gospodark, a ch op polski by od yda zale ny, bo swoje towary móg tylko sprzedaç u yda. Witos pisze, e panowa wyzysk, lichwa, pijaƒstwo - poprzez karczmy rozpijano ch opa, a generalnie w Polsce panowa a potworna bieda. Przedwojenna Polska niekiedy nie by a przyjazna dla mniejszo- Êci narodowych jà zamieszkujàcych, w tym ydów. Ideologia faszystowska w latach trzydziestych dociera a te do Polski. ydzi nie majàc swojego paƒstwa zastanawiali si co zrobiç, a eby poprawiç los ydów na Êwiecie. Dlatego pod koniec XVIII wieku wymyêlili socjalizm, bo my- Êleli, e w paƒstwie ateistycznym, bez religii b dà mieli spokojne ycie. Ale okaza o si, e socjalistyczne paƒstwo by o gorsze od kapitalistycznego. Sowieci jak zawsze wykorzystywali ydów do swoich niecnych celów. Po o enie ydów poprawi o si, kiedy uzyskali swoje w asne paƒstwo Izrael. Hitlerowcy w Polsce zamordowali 3 mln ydów polskiego pochodzenia. Przypomn, e tej wojny 1939 roku my nie rozpocz liêmy. WalczyliÊmy na dwóch frontach, nikt nam nie pomóg, wszyscy si przyglàdali, ponieêliêmy ogromne straty, a Zwiàzek Sowiecki wys a w g àb Rosji ponad 1 milion Polaków. Polska ponios a ogromne straty materialne, moralne i straci a te miliony ludzi. ydzi mówià, e Polska jest ich drugà ojczyznà, je eli tak jest, to te o tà drugà ojczyzn trzeba dbaç. A mam wra enie, e jest odwrotnie, chce si udowodniç Êwiatu, e jesteêmy podobni do hitlerowców. Teraz jest pytanie, czy ta zbrodnia w Jedwabnym u atwi czy utrudni porozumienie mi dzy Polakami i ydami. DziÊ trzeba wszystko zrobiç, eby antysemityzm i antypolonizm przesta istnieç, starsze pokolenie odchodzi, a m ode pokolenie ydów i Polaków chce zgody, dla dobra Polski i Izraela. Ludwik Ratajczak 1

2 W numerze W kr gu Króla Czynu Linie Lotnicze w Poznaniu ju od 1925 roku Historia Firmy Hochland Misjà Hochland Polska jest byç liderem na rynku serów w Polsce Najwa niejsze cele Firmy Mocna pozycja na rynku wymaga strategii ZnajomoÊç marki Firmy to wwa na droga do sukcesu Geneza powstania samodzielnego paƒstwa dzielnicowego ze stolicà w Poznaniu Porzàdek obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego Po prezesie Ko a zabra g os z lo y X. Arcybiskup Dr Edmund Dalbor Orzeczenie Kapitu y Nagrody Gospodarczej W adys aw Seyda - my pojechaliêmy do Warszawy powo aç trójdzielnicowy rzàd Pose W adys aw Seyda zagai posiedzenie Wybór Prezydium Sejmowego Mi dzy Warszawà, Krakowem i Poznaniem. Wielkopolan droga do Uniwersytetu Czy prywatyzacja zadaƒ wieczystoksi gowych? èle rzàdzimy Polskà Na marginesie lektury IKS-a. Poznaƒskie kontrasty z odrobinà enady Twoje zdrowie zale y od ciebie Od z ego jedzenia zaczynajà si wszystkie choroby W 100. rocznic strajku dzieci wrzesiƒskich Aforyzm miesiàca Zapraszamy Czytelników Naszej Wielkopolski do odwiedzenia naszej strony internetowej Adres poczty elektronicznej: Redaktor naczelny: Ludwik Ratajczak tel./fax tel. kom Redaktorzy: Jerzy B oszyk, Jerzy Miller, El bieta Ruciƒska, Dorota Ko odziejczak, Wojtek Walczak, Iwona Sagan-Walczak Jerzy Kaczmarek, Ryszard Podlewski Adres redakcji: Poznaƒ, ul. Garncarska 8 tel./fax (0-61) tel. kom MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Wydawca: STOWARZYSZENIE RUCH REGIONALNY WIELKOPOLAN Miesi cznik Edukacyjny Samorzàd-Gospodarka-Historia Poznaƒ, ul. Garncarska 8 tel./fax (0-61) tel. kom Redakcja wyra a zgod na publikacj swoich artyku ów Zdj cia: Ludwik Ratajczak Projekt graficzny: Artists, Cezary Gwóêdê Sk ad i amanie: Artists Redaktor techniczny: Artists, Przemys aw Wikaryjczyk 2

3 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN W KR GU KRÓLA CZYNU Marek Rezler Król Czynu to swoisty tytu jakim Wielkopolanie czasu zaborów okreêlili postaç ksi dza Piotra Wawrzyniaka, twórcy polskiego niemal imperium finansowego obejmujàcego obszar od Olsztyna po Bytom. Ów jeden z czo owych bohaterów najd u szej wojny nowoczesnej Europy" na zawsze wpisa si w dzieje gospodarcze regionu, a jednoczeênie metodami i zasadami post powania sta si wzorem i przyk adem (niestety, nie zawsze zauwa onym) dla wspó czesnych i potomnych. Osoba ks. P. Wawrzyniaka sta a si bohaterem najnowszej, opublikowanej w 2000 roku biografii podsumowujàcej i rozszerzajàcej - podstawowe informacje dotyczàce tego zas u onego duchownego. Autor ksià ki, prof. dr hab. Czes aw uczak chyba nawet nie zdawa sobie sprawy z tego, e... sam oceniany byç mo e podobnie choç w innej ni ów ksiàdz, dziedzinie ycia i nauki. Urodzony 19 lutego 1922 roku w Kruszwicy, sercem zwiàza si z Mogilnem, gdzie rodzina Cz. uczaka zamieszka a. Do wybuchu II wojny Êwiatowej zdà y jeszcze ukoƒczyç s ynne gimnazjum trzemeszeƒskie. Potem by a okupacja i praca przymusowa najpierw w charakterze robotnika rolnego, a wreszcie ksi gowego. Mo e wtedy pojawi y si zainteresowania problematykà gospodarczà? Faktem jest, e po wojnie Cz. uczak podjà studia na Uniwersytecie Poznaƒskim, bardzo wczeênie te zwróci na siebie uwag prof. Jana Rutkowskiego, wspó twórcy historii gospodarczej jako oddzielnej dyscypliny naukowej. Wkrótce Cz. uczak i nieco odeƒ m odszy Jerzy Topolski stali si najs awniejszymi uczniami tego uczonego, z tym e J. Topolski z czasem skoncentrowa si bardziej na sprawach metodologicznych, spo ecznych i dzia alnoêci popularnonaukowej, wymagajàcej oddzielnych predyspozycji. W 1949 roku Cz. uczak uzyska stopieƒ magistra, a wkrótce i doktora nauk ekonomicznych. Od 1953 roku by ju na Wydziale Filozoficzno Historycznym Uniwersytetu, z którym zwiàza si do koƒca swej pracy etatowo zawodowej; w 1966 r. dzia- alnoêç ta zosta a uwieƒczona stopniem profesora zwyczajnego, a tak e funkcjà rektora UAM w latach By to czas wyraênego rozwoju Uniwersytetu, który pod wzgl dem liczby kszta conej m odzie y sta si drugà uczelnià w Polsce. Jednak g ównà, macierzystà instytucjà Cz. uczaka by a Katedra Czes aw uczak Historii Gospodarczej Instytutu Historii UAM, którà Profesor kierowa przez 30 lat. W dorobku naukowym prof. Czes awa uczaka jest ponad 400 publikacji, w tym ok. 30 ksià ek. G ównym nurtem dzia alnoêci naukowej by a i jest oczywiêcie historia gospodarcza, poczàtkowo ukierunkowana na sprawy poznaƒskie, poczàwszy od XVIII wieku. Tak powsta y cenne prace na temat przemys u spo ywczego oraz przemys u miasta Poznania i rzemios a wielkopolskiego w okresie do 1918 roku, odpowiednie rozdzia y w wielotomowych monografiach regionu i Poznania. Cz. uczak te, wspólnie z prof. Jerzym Bursztà, opublikowa trzy tomy êróde dotyczàcych architektury oraz inwentarzy mieszczaƒskich Poznania, czym aktywnie w àczy si w rozwój nowej dyscypliny: historii kultury materialnej. W miar up ywu czasu sprawy regionalne jakby rozros y si w badaniach Profesora na ca y zabór pruski i Niemcy. Równolegle z zagadnieniami gospodarczymi profesor prowadzi badania nad okresem, który mia okazj poznaç z w asnych doêwiadczeƒ: okupacjà hitlerowskà. Najpierw by y to sprawy gospo- 3

4 darcze tego czasu, wreszcie okupacja jako ca oêç, ale te g ównie traktowana od strony spo eczno - ekonomicznej. Perfekcyjna znajomoêç j zyka niemieckiego pozwoli a Profesorowi wydobywaç nie tylko êród a, lecz tak e umiej tnie wykorzystaç je w budowaniu mo liwie wszechstronnego obrazu realiów lat A by y to materia y z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, opublikowane w szeêciu tomach êróde prezentujàcych po o enie ludnoêci polskiej w Kraju Warty i w ogóle na ziemiach w àczonych do Rzeszy, robotników przymusowych itd. Z czasem pojawi y si dwie obszerne ksià ki kalendaria (wymagajàce wyjàtkowej dok adnoêci, doêwiadczenia i wprawy): Dzieƒ po dniu w okupowanym Poznaniu" oraz Dzieƒ po dniu w okupowanej Wielkopolsce i ziemi ódzkiej (Kraj Warty)" wreszcie pot na praca w tej samej formie: Od pierwszej do ostatniej godziny drugiej wojny Êwiatowej", opublikowana przed szeêcioma laty. Monograficzne w charakterze sà trzy prace o tej problematyce: Polityka ludnoêciowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce", Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warty )" i wreszcie Polska i Polacy w drugiej wojnie Êwiatowej" ksià ka b dàca piàtym tomem zainicjowanego przez Cz. uczaka i J. Topolskiego cyklu Polska. Dzieje narodu, paƒstwa i kultury". DziÊ analiza okresu okupacji hitlerowskiej bez korzystania z tych publikacji, wydaje si niemo liwa. Naturalnà kolejà rzeczy badanie spraw gospodarczych i stosunków polsko niemieckich musia- o w dzia alnoêci Profesora znaleêç odbicie tak e w akcentowaniu tematyki gospodarczej w polityce Niemiec ró nego okresu. Tak powsta y trzy obszerne ksià ki omawiajàce kolejno: polityk ekonomicznà Trzeciej Rzeszy w latach II wojny Êwiatowej, polsko niemieckie stosunki gospodarcze na prze omie XIX i XX wieku ( od Bismarcka do Hitlera") i po- o enie Polaków w okupowanych Niemczech w latach Sà to ju monografie w gruncie rzeczy daleko wykraczajàce poza tematyk polskà. Na tym tle wydane niedawno, popularnonaukowe biografie Hermanna Goeringa i Arthura Greisera, napisane ju zupe nie innym, przyst pnym stylem, Profesor sam traktuje jako teksty dodatkowe, marginesowe na tle g ównego nurtu pracy naukowej. Jak podchodzi do w asnej ksià ki o P. Wawrzyniaku? Nie wiadomo. Z pewnoêcià ma satysfakcj z odkrycia nowych, dotàd nieznanych faktów i aspektów dzia alnoêci Króla Czynu. Praca naukowa to nie tylko godziny sp dzone w bibliotece, archiwum, przy biurku. To ekspertyzy, has a encyklopedyczne, uczestniczenie w licznych gremiach i komitetach naukowych w kraju i za granicà. Prof. Cz. uczak by te uczestnikiem wielu krajowych i zagranicznych sesji, konferencji i sympozjów w Niemczech, Rosji, na Ukrainie, w Jugos awii, Chorwacji, Macedonii, S owenii, Francji, Wielkiej Brytanii, Izraelu. Nawiàzane kontakty zaowocowa y cennà wspó pracà ogromnie przydatnà tak e w gromadzeniu êróde i materia ów potrzebnych do kolejnych opracowaƒ. OczywiÊcie, wspomnijmy tu i prac redakcyjnà, cz sto zwiàzanà z macierzystym regionem Profesora zw aszcza z rodzinnà Mogileƒszczyznà, która zaowocowa a szeregiem tomów poêwi conych dziejom Mogilna i okolic, redagowanych przez prof. Cz. uczaka. Profesor te uczestniczy w pracach Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Kroniki Wielkopolski", wydajàcego m.in. seri Dzieje Miast Wielkopolski"; niektóre z tych tomów (wêród nich omawiajàcy dzieje Jarocina) ukaza y si pod redakcjà naukowà prof. Cz. uczaka. PodkreÊlmy: sà to zaledwie wybrane kierunki dzia ania i osiàgni cia naukowe Profesora. Praca ta b dzie mia a ciàg dalszy. Obecnie prof. Cz. uczaka absorbuje problem polskich robotników przymusowych dzia ajàcych poza obszarem III Rzeszy, m.in. w Norwegii. W opracowaniu bàdê ju przygotowane do druku sà ksià ki poêwi cone gospodarce wielkopolskiej w okresie zaboru oraz trzytomowa monografia dziejów gospodarczych Niemiec w latach Na opracowanie czekajà m.in. rola Niemców w polskiej gospodarce XIX i XX wieku, gospodarka okupowanej Polski, organizacje charytatywne dzia ajàce w Polsce w wiekach XIX i XX. Czas te najwy szy przystàpiç do pracy nad encyklopedià gospodarki Wielkopolski. Ogrom tych przedsi wzi ç doceni tylko ten, kto na co dzieƒ zajmuje si historià. Spójrzmy teraz na prof. Czes awa uczaka bardziej prywatnie. Mimo up ywu lat i przesuni cia pokoleƒ, Profesor wcià ho duje rygorom wpojonym Mu przez dom rodzinny, a tak e mistrzów z lat studenckich, zw aszcza prof. Jana Rutkowskiego. Jest to wielka rzetelnoêç w pracy badawczej, naukowej i pisarskiej, nieuleganie aktualnym trendom spo ecznym, politycznym czy modom (nie mówiàc ju o naciskach) - oraz elazna konsekwencja w dà- eniu do realizacji zaplanowanego dzie a. JeÊli do tego dodamy ogromne samozaparcie, pracowitoêç i samodyscyplin, nie mo emy si dziwiç obecnemu dorobkowi i opinii o Profesorze. A trudno dziê spotkaç osob, która kiedykolwiek zetkn a si z prof. uczakiem, majàcà zastrze enia do stylu Jego codziennej pracy. We w asnym trudzie badawczym Profesor jest zamkni ty i skoncentrowany, nie rozprasza si, lecz kierujàc zespo ami podejmu- 4

5 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN jàcymi wspólne inicjatywy, dzia a konkretnie, po m sku", bez zb dnych s ów. Poczàtkowo troch sceptyczny, uprzejmie acz uwa nie obserwujàcy przysz ego wspó pracownika, zaê gdy si do niego przekona, traktuje jak równoprawnego partnera. Jest ujmujàco naturalny i przyst pny (z umiej tnie dawkowanymi dowodami poczucia humoru), ale równoczeênie rzeczowo stawiajàcy zadania i tak samo egzekwujàcy ich wykonanie s owem profesjonalista w ka dym calu. Takich szefów si s ucha, szanuje i bez zastrze eƒ traktuje jako mistrzów nauczycieli, nie patrzàc na ich tytu y i stanowiska. Najwidoczniej Profesor wychodzi z za o enia, e je- Êli komuê zaufa i podejmuje z nim wspó prac dodatkowe s owa sà zb dne i od partnera ma prawo te wymagaç fachowoêci. Takie podejêcie wymusza naturalnà rzetelnoêç. W rezultacie do dziê spod r ki Profesora wysz o 11 doktorów habilitowanych (pi ciu z nich jest ju profesorami), 49 doktorów i 287 magistrów; mamy wi c ju do czynienia wr cz ze szko à Cz. uczaka. Spróbujmy podsumowaç. Profesor Czes aw uczak jest rodowitym Wielkopolaninem, który w Swym yciu i dzia alnoêci skoncentrowa podstawowe cechy zwykle àczone z mieszkaƒcami tej cz - Êci kraju. Owe cechy w po àczeniu z systematycznà pracà przynios y i nadal przynoszà efekty w postaci konkretnych wymiernych wyników zauwa onych nie tylko w krajowej historiografii. Bez przesady jest dziê Profesor rzeczywiêcie jednym z tytanów polskiej nauki historycznej, choç mo e tej opinii sam b dzie zaprzecza a wi c mamy i kolejnà cech Wielkopolanina: skromnoêç, która nie zawsze mieszkaƒcom regionu wychodzi a na dobre w kontaktach zewn trznych. A przecie dzie o tego historyka ma znaczenie fundamentalne, ponadregionalne, dla poznania rzeczywistoêci okupacyjnej z lat W dominujàcym dotychczas w historiografii tle walki bàdê martyrologii pojawi o si ycie a ono by o wtedy szczególnie trudne. Ten dorobek badawczy b dzie znaczàcy przez d ugie lata. Wi cej, prof. Cz. uczak wkroczy w dziedzin szczególnie trudnà: zagadnienia gospodarcze wymagajàce odr bnych kwalifikacji, co wpisuje si w interdyscyplinarnoêç historii, tak cz sto podnoszonà w Êrodowisku badaczy przesz oêci podczas minionego çwierçwiecza. W Êwiecie badaczy humanistów wysokiej klasy Profesor Czes aw uczak jest dziê jednym z najwybitniejszych, wcià czynnych i aktywnych Wielkopolan, ambasadorów regionu i kraju. Jasna Góra, dnia r. Przezacny Panie Redaktorze Bóg zap aç" za Jubileuszowy 25 Numer Naszej Wielkopolski". Serdecznie gratuluj pi knej pracy dla dobra Wielkopolski. Pana Redaktora i Jego s u b Rzeczypospolitej, Jasnogórskiej Królowej Polski polecam i oddaj Ave Maryja O. dr Eustachy Rakoczy Jasnogórski Kapelan o nierzy Niepodleg oêci Zmar nagle Krzysztof Bielewicz, Nasz Przyjaciel. Dla Niego Poznaƒ i Wielkopolska by y najwa niejsze. W nast pnym numerze opiszemy ycie Krzysztofa Bielewicza i jego rodziny, która mocno wros a w Wielkopolsk. Redakcja 5

6 LINIE LOTNICZE W POZNANIU JU OD 1925 ROKU Od 1925 r. posiada Poznaƒ lotnisko cywilne na awicy. W latach 1925 do 1928 komunikacj lotniczà utrzymywa o przedsi biorstwo "Aero". Loty odbywa y si w tym czasie tylko pomi dzy Poznaniem i Warszawà. W tych czterech latach posiada o "Aero" 5 samolotów typu Farman; ogó em wykonano 1016 lotów, przewieziono 2287 pasa erów, 747 kg poczty i kg baga u. Z dniem 1 Redakcja: stycznia 1929 r. przej o Paƒstwo Polskie wraz z samorzàdami lotnictwo cywilne we w asny zarzàd pod firmà "Lot" i kontynuuje na razie loty na linii Poznaƒ Warszawa. W najbli szym czasie uruchomione zostanà linie Poznaƒ ódê, Poznaƒ Katowice, Poznaƒ Berlin i Poznaƒ Gdaƒsk. Napisano w Ksi dze Pamiàtkowej z okazji 10 rocznicy uzyskania niepodleg oêci. Decyzjà politycznà Warszawa zlikwidowa a poznaƒskie lotnisko, to by wielki skandal. Poznaniacy dowiedzieli si, kto rzàdzi Poznaniem. Po zamachu majowym, skoƒczy a si demokracja samorzàdowa, Polskà zacz li rzàdziç pu kownicy. DziÊ obchodzimy 10 rocznic wolnej Polski i znowu wraca stare. Rzàd w Warszawie chce zakazaç rozbudowy lotniska na awicy. Pytamy si, czy Panom w Warszawie zale y na rozwoju Polski? BYLIÂMY PIERWSI Historia poznaƒskiego lotniska Powstanie lotniska w stolicy Wielkopolski datuje si na rok 1911, gdy na terenie podpoznaƒskiej miejscowoêci awica pruski zaborca zbudowa obiekt wojskowy. 6 stycznia 1919 roku Powstaƒcy Wielkopolscy zdobyli lotnisko. Na zdobytym przez Powstaƒców lotnisku znajdowa o si oko o 250 sprawnych samolotów wojskowych. Fakt ten spowodowa, e po raz pierwszy w historii powstaƒ narodowych Polacy dysponowali przewagà technicznà nad zaborcami, co w znacznym stopniu przyczyni o si do sukcesu Powstania Wielkopolskiego. Du a cz Êç zdobytych na awicy samolotów przyczyni a si równie do zwyci stwa w wojnie z Rosjà Radzieckà w roku 1920/21. W aêcicielem Portu na mocy Traktatu Wersalskiego zosta Skarb Paƒstwa. W latach dwudziestych poznaƒski Port sta si wa nym punktem na mapie polskich lotnisk. To w aênie z awicy 10 maja 1921 roku podczas Wystawy Âwiatowej wystartowa y do Warszawy i Gdaƒska pierwsze w Polsce komunikacyjne samoloty w ruchu komercyjnym. Natomiast poznaƒskie przedsi biorstwo "Aerotarg" zacz o przewoziç poczt. Na t okolicznoêç wydano pierwsze w Polsce znaczki poczty lotniczej. W latach w Porcie awica mia swojà siedzib Aeroklub Poznaƒski. Przypomina o tym pamiàtkowa tablica znajdujàca si przed wejêciem do Terminala. Podczas II Wojny Âwiatowej, w 1940 roku w adze niemieckie powi kszy y obszar lotniska przyczyniajàc si do jego rozwoju. W okresie powojennym lotnisko by o kilkakrotnie rozbudowywane i modernizowane. W latach nastàpi a ostatnia rozbudowa Drogi Startowej do dzisiejszej d ugoêci m oraz przy àczenie 17 ha terenów w zachodniej cz Êci lotniska. Do 1990 roku brak korytarzy powietrznych w by ym NRD uniemo liwia wylot samolotów komunikacyjnych przez zachodnià granic Polski. Istniejàca sytuacja wp yn a niekorzystnie na rozwój poznaƒskiego lotniska. Dopiero zmiany polityczne i gospodarcze zachodzàce w Polsce w ostatniej dekadzie umo liwi y poznaƒskiej awicy imponujàcy rozwój. 6

7 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Krzysztof Paw owski - Prezes Zarzàdu awicy Krystyna Rakowska- Wiceprezes Zarzàdu awicy Prezydent Aleksander KwaÊniewski - I Pan to lotnisko zbuduje wbrew urz dnikom w Warszawie. Janusz Steinhoff, wicepremier - To jest pi kny terminal pasa erski. Czy ktoê Wam przeszkadza w budowie tego terminala? W Warszawie awica przeszkadza dyrektorowi PPL Lotu, czyli Maciejowi Kalicie. Krzysztof Paw owski - Prezes Zarzàdu i Rakowska - Wiceprezes oprowadzajà dziennikarzy po budowie. Redakcja: Lotnisko awica swój rozwój zawdzi cza bardzo dobrej pracy i perspektywicznemu myêleniu Zarzàdu Portu Lotniczego. Obecna Polska anarchià stoi. Polska to jest prywata. W latach mieli- Êmy nadziej, e Polska odrodzi si i staniemy si paƒstwem demokratycznym, gdzie dobro wspólne Polaków b dzie najwa niejsze. Ale znowu wróci o stare, tak jak zawsze przysz o ze stolicy. Jerzy Widzyk, Minister Transportu i Gospodarki Morskiej chwali Ryszard Grobelny Zarzàd Spó ki za tak dynamiczny rozwój lotniska. Ryszard Grobelny - Prezydent Poznania. Przedstawiciel miasta w radzie nadzorczej b dzie broni zarzàdu. Ale Prezydent dobrze wie, e Spó ka jest warszawska, ma w radzie nadzorczej cztery g osy, a Poznaƒ jeden. foto L.R. Co si sta o na Ok ciu? Minister Transportu i Gospodarki Morskiej odwo- a dyrektora naczelnego PPL Macieja Kalit. Kalita barykaduje si w swoim gabinecie, w koƒcu po trzech dniach wychodzi i straszy, e ujawni korupcj na Ok ciu. Minister Transportu mianuje W odzimierza Machczyƒskiego na tymczasowego kierownika Przedsi biorstwa Porty Lotnicze (PPL); jest to by y dyrektor portu w Gdaƒsku. Zwiàzki zawodowe protestujà: Nikt z Gdaƒska nie b dzie nami rzàdzi. Minister Transportu odwo uje W odzimierza Machczyƒskiego, a jego funkcj objà Mieczys aw Nowak, dotychczasowy dyrektor biura kontroli MT i GM. JednoczeÊnie minister odwo a ze stanowiska zawieszonego w Êrod dyrektora naczelnego PPL, Macieja Kalit. Ten cyrk trwa tylko tydzieƒ. Walka toczy si o to, kto ma budowaç Ok cie za 1 miliard 200 mln z. Prasa warszawska podaje koszt nowego portu w dolarach, eby nie przestraszyç Polaków, ile to kosztuje. Nic si nie mówi, kto za to lotnisko zap aci? Bud et? Czy tymczasowy kierownik PPL Mieczys aw Nowak b dzie niszczy regionalne porty lotnicze tak, jak robi to Maciej Kalita? Wszystko to, co si dzieje w Warszawie, Êwiadczy o s aboêci rzàdu, dlatego mam nadal obawy o rozwój Lotniska awica w Poznaniu. Ludwik Ratajczak 7

8 HISTORIA FIRMY HOCHLAND Przed siedemdziesi ciu laty, w 1927 roku, Georg Summer i Robert Reich za o yli w miejscowoêci Gossholz w Bawarii rodzinny zak ad serowarski - Hochland. Rok póêniej, w 1928 roku, zak ad rozpoczà produkcj rodzimych serów topionych. W 1931 roku przeniesiono zak ad do miejscowoêci Heimenkirch, gdzie istnieje do dziê. W drugim pokoleniu z ogromnym powodzeniem kierowali zak adem Robert Summer i Erwin Reich, produkujàc wiele ró norodnych gatunków serów o wysokiej jakoêci - na rynek krajowy i na eksport do ponad 50 paƒstw. W trzecim pokoleniu rodzinnej firmy Hochland ster powierzono Panu Rolfowi Summerowi. Jak wszyscy wiemy, jemu zawdzi czamy to, e Hochland i jego wspania e wyroby w wielu gatunkach o niekwestionowanych walorach, smakach, a przede wszystkim jakoêci, znalaz y si w Polsce. Witold Tomaszewski Waldemar Sikora Miros aw Steç Inwestujemy w Polsce Poczàtkowo - w latach sery Hochland by y importowane przez kilkunastu indywidualnych importerów, mi dzy innymi: Mokate, Kortan, Janwit, Arko, Drawex, Spartan, Hesto, Raimex, Bacero, Marko-Exim, W.D. Od 1995 roku Hochland produkuje sery w Polsce, w zak adzie w Kaêmierzu Wielkopolskim. Hochland Sp. z o.o. powo ana zosta a 23 grudnia 1993 roku w Ciechanowie po uprzednim wielomiesi cznym poszukiwaniu w Polsce obiektu do wydzier- awienia. Jednak przeciàgajàce si rozmowy z OSM Ciechanów, niedoskona oêç techniczna i technologiczna tego zak adu, jak te wielu innych wizytowanych w Polsce spowodowa y, e ostatecznie po g bokich przemy- Êleniach i uzgodnieniach zapad a decyzja - budujemy w Kaêmierzu. Decyzja Pana Rolfa Summera, oceniana z perspektywy czasu, okaza a si nie tylko trafna, ale jej efekty przeros y wszelkie oczekiwania. Na t decyzj mieli wp yw przede wszystkim panowie Hermann Mayr i Paul Frischknecht, wielce oddani sprawie i prawdziwi przyjaciele Hochland w Kaêmierzu. Oprócz budynków, maszyn i technologii o europejskim standardzie, Hochland Polska to przede wszystkim wspania a, dobrze przygotowana kadra kierownicza pod przewodnictwem dyrektora zak adu Pana dr in. Witolda Tomaszewskiego. Codzienne doglàdanie przez niego budowy fabryki, jej wyposa enie, monta, szkolenie, rozruch a nast pnie kierowanie ju ca à, skompletowanà za ogà uwieƒczone zosta o wymiernymi wynikami produkcyjnymi, jakoêciowymi i ekonomicznymi. Nasza firma jest dobrze usytuowana w polskich realiach ekonomicznych, dzi ki wyjàtkowym umiej tnoêciom przewidywania, liczenia i kalkulowania, a przede wszystkim konsekwentnego rachunku ekonomicznego przez doêwiadczonego i dobrze zawodowo przygotowanego dyrektora finansowego pana Waldemara Sikor i jego zespó. Mamy wreszcie bardzo dobry, wysoko oceniany produkt finalny, zbyt, sprzeda, marketing, badanie i rozpoznawanie rynku, reklam. Nadzór nad licznà grupà dystrybutorów, koordynacja zbytu i produkcji, kontrola regionalna sprzeda y, sà to zadania, którymi z powodzeniem zajmuje si Pan Miros aw Steç i jego zespó. Hochland Polska to tak e dobra i wypróbowana wspó praca z dostawcami surowca. Ustalone warunki, wysokie wymagania jakoêciowe, terminowa realizacja dostaw i regulowanie nale noêci le à u podstaw tej wspó pracy. 8

9 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN MISJÑ HOCHLAND POLSKA JEST BYå LIDEREM NA RYNKU SERÓW W POLSCE Od innych producentów serów odró nia nas strategiczne podejêcie do konsumenta. Nasze sery spo ywajà ludzie majàcy swoje potrzeby i preferencje. Do nich w aênie kierujemy naszà ofert. Wszystkie sery Hochland majà jeden wspólny mianownik: bardzo wysokà jakoêç i co za tym idzie, doskona e walory smakowe. Ró nicujà je rodzaje, smaki, formy, opakowania i ceny. Celem tego z ró nicowania jest stworzenie mo liwoêci dokonania przez konsumenta optymalnego dla siebie wyboru na bazie wysokiej jakoêci. Badajàc struktur naszych konsumentów dokonaliêmy ciekawego odkrycia. Nie mo na dokonaç wyraênej segmentacji wed ug podstawowych kryteriów, takich jak dochód, wiek, p eç, miejsce zamieszkania czy wykszta cenie. Oznacza to, e sery Hochland jedzà wszyscy. Potwierdza to starà opini, e Polacy lubià dobre jedzenie i chocia niskie dochody nie wystarczajà na zakup wszystkich po àdanych dóbr i us ug, nie ma tendencji do zast powania serów smacznych taƒszymi. Z drugiej strony, nie oznacza to, e oferujemy najdro szy produkt na rynku. Wr cz przeciwnie; ciàg e redukowanie kosztów pozwala nam na nie podà anie za inflacjà w zakresie podwy ek cen. Od momentu rozpocz cia produkcji w Polsce w 1995 roku ró nice cenowe pomi dzy serami Hochland a wyrobami innych producentów znacznie si zmniejszy y. Od kilku lat przodujemy na rynku serów topionych w wi kszoêci jego segmentów. Wysun liêmy si równie na pierwsze miejsce na rynku w segmencie kremowych serów twarogowych, a tak e serów pleêniowych. Oto kilka liczb, wg AC Nielsen XII I 2001 Udzia rynkowy to procentowy stosunek iloêci lub wartoêci sprzedanych wyrobów danej marki do ca oêci sprzeda y w danej kategorii rynkowej. Dystrybucja numeryczna to procentowy stosunek liczby sklepów posiadajàcych w ofercie nasz produkt do àcznej liczby sklepów spo ywczych. Przodujemy w zakresie ca ej tzw. mieszanki marketingowej (4P marketing mix). Sk ada si ona z nast pujàcych elementów : Produkt (Product) Udzia y rynkowe Dystrybucja iloêciowo wartoêciowo numeryczna Sery topione Hochland ogó em 52,3% 57,3% 89,3% Plastry 81,0% 82,5% 84,7% Krà ki 71,1% 70,6% 65,3% Bloczki 29,5% 33,4% 53,2% Kremowe sery twarogowe Almette 26,8% 33,9% 50,2% Kanapkowy 2,2% 2,1% 10,0% Sery pleêniowe Valbon 35,3% 35,1% 18,4% Najlepsze surowce i technologie, surowe re imy jakoêciowe i skrupulatne badania preferencji konsumentów dajà rezultat doskona y ser. Miara suk- 9

10 A. Budowanie ÊwiadomoÊci produktu, marki i producenta w umyêle konsumenta. Jednym z podstawowych wyró ników jest cena w uj ciu absolutnym i wzgl dnym w odniesieniu do cen wyrobów konkurencyjnych lub substytucyjnych. B. Wykorzystanie ró nych kana ów dystrybucji w celu optymalnego dotarcia z produktem do ostatecznego odbiorcy. Promocja (Promotion) Podstawowe medium do komunikacji naszego przekazu reklamowego to telewizja. Cechuje si bardzo du ym zasi giem, niskim kosztem dotarcia do pojedynczego odbiorcy i mo liwoêcià zawarcia wielu elementów przekazu. Tworzy pozytywne emocje i wizerunek marki. Wszystkie spoty reklamowe sà utrzymane w podobnym klimacie ciep a, pogody, humoru, radoêci ycia.- Opakowanie (Packaging) cesu jest tu z jednej strony wielkoêç produkcji sprzedanej i udzia y rynkowe, z drugiej szereg nagród przyznanych nam przez niezale ne instytucje i gremia. Pozycjonowanie (Placement) Tworzymy je z pomocà najlepszych specjalistów z bran y pracowa y dla nas takie firmy, jak m.in. Haas Dragon Rouge, Brand Identity, Lothar Boehm. Opakowanie tworzy przewa nie pierwszy bezpoêredni kontakt z konsumentem musi wi c komunikowaç zawartoêç, jej atrybuty i przewagi. Nie powinno obiecywaç wi cej, ni faktycznie oferuje takie zabiegi skutkujà tylko raz. Bardzo wa nym aspektem przodowania na rynku jest dla nas dystrybucja. Chcemy, by konsumenci bez trudu mogli zakupiç nasze sery, w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Bioràc pod uwag silne rozdrobnienie handlu w Polsce ponad sklepów spo ywczych jest to zadanie trudne, nie tylko pod wzgl dem logistycznym, ale równie w warunkach konkurencji pomi dzy ró nymi formami i formu ami handlu detalicznego. Musimy uwzgl dniaç interesy zarówno ma ych sklepów, jak sieci dyskontowych i hipermarketów, tworzàc ofert z warunkami atrakcyjnymi dla wszystkich, co nie jest atwe. Musimy te dbaç o jakoêciowy rozwój polskiego handlu hurtowego i detalicznego. Po wprowadzeniu na rynek serów pleêniowych bardzo wa ne jest zapewnienie im perfekcyjnego, zamkni tego ciàgu ch odniczego. Ka dy kompromis na tym polu oznacza pogorszenie jakoêci dla konsumenta, co w przypadku produktu stosunkowo ma o znanego jest niedopuszczalne. Miros aw Steç 10

11 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN NAJWA NIEJSZE CELE FIRMY Najwa niejsze dla mnie jest dobro mojej rodziny, moich wspó pracowników oraz ich rodzin. W odniesieniu do przedsi biorstwa yczy bym sobie odwrócenia sytuacji na rynku mleczarskim. Jeszcze nigdy tak nie brakowa o surowca jak teraz, a co za tym idzie nie by tak drogi. Bez mleka nie wyprodukujemy przecie sera. Dlatego mam nadziej, e sytuacja ta szybko si odmieni. Wtedy uda nam si zrealizowaç nasz cel i zostaç jednym z pi ciu najwi kszych producentów sera w Europie. Najwa niejszym celem dla ca ej grupy Hochland jest ciàg y wzrost. OczywiÊcie pragniemy równie zabezpieczaç dziedziny, w których osiàgn liêmy sukces. Nasze zak ady w Baranowie i Rosji rozpoczynajà pierwszy rok produkcyjny. W tym miejscu najwa niejsze to zapewniç dobrà jakoêç produktów i w pe ni rozwinàç zdolnoêç produkcyjnà wymienionych zak adów. Cz Êç drogi mamy ju za sobà. Sformu owaliêmy strategi naszego przedsi biorstwa. Wdro enie naszej strategii i ciàg y wzrost stanowià fundament sukcesu Hochlandu. W Rosji naszym celem jest zdobycie rangi lidera rynku serów topionych. W Polsce osiàgn liêmy ju ten tytu - z tego wzgl du naszym zamierzeniem jest optymalne wykorzystanie zak adu w Baranowie i zyskanie lidera w dziedzinie serów pleêniowych. W Niemczech skoncentrujemy si na rozwijaniu sukcesu Sandwich Scheiben i Patros Aufs Brot. Poza tym b dziemy pracowali nad nowymi produktami. Rolf Summer Kaêmierz Wielkopolski 11

12 MOCNA POZYCJA NA RYNKU WYMAGA STRATEGII Rozmowa z Rolfem Summerem, wspó w aêcicielem i cz onkiem Zarzàdu Hochland A.G. oraz z dr Witoldem Tomaszewskim dyrektorem Hochlandu Polska Sp. z o.o. Bogus aw Imbs: Sukces na Êwiatowym rynku powsta ej w 1927 roku firmy Hochland A.G., a tak- e sukces Hochland Polska Sp. z o.o. na rynku polskim sk aniajà do pytaƒ o êród a sukcesów firmy. Rolf Summer: W strategii naszej firmy, tak w dzia alonoêci na Êwiatowym, jak i na polskim rynku, dominujà dwa podstawowe za o enia: adaptacja i rozwój. Adaptacja to dostosowanie do wzorów gospodarki rynkowej, zapewniajàce przewag konkurencyjnà. Rozwój to proces ciàg ych zmian, umo liwiajàcy funkcjonowanie firmy na rynku. Nasza firma to rodzinna spó ka akcyjna. Kapita spó ki w 100 % nale y do cz onków dwóch rodzin, za o ycieli firmy. Zarzàd spó ki tworzà dwaj cz onkowie rodziny za o ycieli wraz z trzema mened erami, zatrudnionymi w firmie. G ównym kryterium oceny dzia alnoêci firmy jest wynik finansowy pozwalajàcy na pe ne pokrycie kosztów dzia alnoêci i takà lokat wypracowanej nadwy ki, aby firma nie musia a korzystaç z pomocy finansowej banków. Hochland A.G. to grupa przedsi biorstw europejskich specjalizujàcych si w produkcji sera. Sprzeda wynosi oko o t sera, obrót prawie 700 mln euro rocznie. W 6 paƒstwach: Hiszpanii, Francji, Niemczech, Polsce, Rumuni i Rosji zatrudnionych jest 2900 pracowników. Produkty wytwarzane przez firm to sery topione w wielu wariantach: twarogowe, pleêniowe, pakowane sery twarde w plasterkach lub w kawa ku. Najbardziej znane marki to : Almette, Patros i Valbon, a przede wszystkim sama marka Hochland. G ównym odbiorcà jest handel detaliczny, dla niego produkowane sà produkty z markami handlowymi. Hochland produkuje w tzw. kooperacji przemys owej sery z markami kooperantów oraz dla sektora fast food np. Mc Donalds. W UE najbardziej liczàcymi odbiorcami naszych produktów sà kraje niemieckoj zyczne i Hiszpania. Poza Unià w centrum naszego zainteresowania sà: Polska i Rosja. - Czy móg by Pan na przyk adach przedstawiç znaczenie dwóch wymienionych przez Pana Za- o eƒ strategii decydujàcych o sukcesie firmy Hochland A.G.? - Podstawowe za o enie strategii przedsi biorstwa przedstawi na przyk adzie dwóch okresów naszej dzia alnoêci w Niemczech, tj. od po owy lat 50. do po owy lat 80. i od po owy lat 80. do dzisiaj. Pierwszy okres w poczàtkowej fazie jego rozwoju to tzw. niemiecki cud gospodarczy. Ten okres charakteryzowa si wzrostem dochodów i liczby ludnoêci, a w stosunkach przemys u z handlem decydujàca by a poda, iloêç, a nie cena. W drugiej fazie tego okresu w niemieckim spo ywczym handlu detalicznym upowszechni si znany ju wtedy w Ameryce system samoobs ugi, powsta y supermarkety. W tym czasie, aby sprostaç zmianom zachodzàcym na rynku, firma wyspecjalizowa a si w produkcji sera w opakowaniach i porcjach dostosowanych do sprzeda y w systemie samoobs ugi. WprowadziliÊmy opakowania dostosowane do wymagaƒ handlu konsumentów. W tym okresie w Niemczech staje si powszechna, przeniesiona z Ameryki, koncepcja marketingu. Mi dzynarodowe koncerny spo ywcze anga ujà w media - radio i telewizj - znaczne Êrodki na reklam produktów spo ywczych, w tym tak e na promocj serów. Wówczas firma nie dysponowa a jeszcze doêwiadczeniami marketingowymi ani wystarczajàcymi Êrodkami na reklam, wi c by przetrwaç na rynku zastosowa a strategi okreêlanà jako me too (my te ). Sprowadza a si ona g ównie do naêladowania pojawiajàcych si na rynku produktów. Produkowano produkty podobnej jakoêci, jednak e o ni szej cenie, taƒsze. Poniewa z czasem argumentem decydujàcym sta a si cena, strategia ta wymaga a zastosowania techniki zarzàdzania przez koszty. W Niemczech w po owie lat 50. upowszechni- y si sklepy dyskontowe. By to pomys braci Albrecht (ALDI). System sklepów dyskontowych okaza si dla tradycyjnego handlu detalicznego pot nym konkurentem, ale tak e rosnàcym w si partnerem dla producentów ywnoêci, a wi c tak e dla naszej firmy. By to partner nie akceptujàcy wyso- 12

13 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN kich cen, dlatego sklepy dyskontowe nie by y zainteresowanie dostawami produktów markowych. Firma nasza musia a zaadoptowaç si do zmieniajàcych si warunków, oferujàc produkty dobrej jako- Êci i o przyst pnej cenie. Adaptacja do nowych warunków zapewni a firmie warunki rozwoju do koƒca lat 80. Aby uniezale niç si od rynku niemieckiego i zapewniç firmie warunki rozwoju, Hochland skorzysta z szansy eksportu do innych krajów europejskich i nie tylko. W wyniku tej decyzji udzia eksportu w macierzystym zak adzie firmy Heimenkirch w koƒcu lat 80. wzrós do 30 %. Jak z tego wynika, g ównym motywem dzia ania firmy w latach 50. i do po owy lat 80, by a szybka adaptacja do zmian zachodzàcych na rynku. Do czynników, które zadecydowa y o sukcesie firmy w tym okresie zaliczam: tradycje i kompetencje w zakresie techniki produkcji, efektywnoêç techniki zarzàdzania przez koszty, doêwiadczenie w eksporcie. Od po owy lat 80. rynek UE charakteryzuje stagnacja. Decydujà o tym czynniki demograficzne, jak i koniunkturalne. Dopiero po zjednoczeniu Niemiec i otwarciu si rynku Europy Ârodkowo-Wschodniej nast puje poprawa koniunktury, co manifestuje si krótkotrwa ym wzrostem gospodarczym i w wyniku tego wzrostem popytu. W stosunkach handelprzemys dominowaç zaczyna w tym okresie nie iloêç, a cena. We wszystkich krajach Unii w handlu rozpoczyna si proces intensywnej koncentracji i konsolidacji firm. W przemyêle pojawia si nadwy ka zdolnoêci produkcyjnych. Mi dzy przemys em i handlem rozpoczyna si walka konkurencyjna o konsumenta, w której g ównym argumentem sà ceny. RentownoÊç w przemyêle i handlu spada. G ównym motywem dzia ania firm jest utrzymanie zajmowanej pozycji na rynku. W tej zmienionej sytuacji, firma, aby zapewniç rentownoêç, zmienia strategi : w miejsce naêladownictwa inicjuje innowacje w ramach strategii me too. U podstawy tej nowej strategii firmy le y przeêwiadczenie, e w zmienionych na rynku warunkach zadowalajàce ceny mogà uzyskiwaç tylko produkty oryginalne, markowe. Poniewa innowacje nie biorà si znikàd, firma organizuje warunki do wprowadzenia innowacji produktowych. Pierwsze efekty tej strategii by y obiecujàce. Hochland zaoferowa konsumentowi produkt markowy po atrakcyjnej cenie. èród em sukcesu gwarantujàcego rozwój firmy by y w tym okresie: innowacyjnoêç produktowa, technika zarzàdzania przez koszty, utworzenie w firmie ma ego, sprawnego marketingu. Przemiany polityczne w Polsce w latach otworzy y rynek polski dla wyrobów importowanych szczególnie z krajów Unii. Grupa Hochland korzysta z tej szansy i udogodnieƒ eksportowych. Hochland zdobywa 15 % udzia na rynku serów topionych w Polsce, a w 1993 osiàga poziom uzasadniajàcy utworzenie w Polsce przedstawicielstwa firmy. W przeêwiadczeniu, e produkcja na miejscu pozwoli zdobyç rynek na obszarze Polski, firma postanawia uruchomiç zak ad produkcyjny. Razem z nim powstajà struktury organizacyjne firmy Hochland Polska Sp. z o.o. Wybrano lokalizacj w Kaêmierzu Wielkopolskim, a po 10 miesiàcach budowy nowego zak adu w 1995 roku uruchomiono produkcj opartà na polskim surowcu, silnej kadrze, niemieckiej technice i technologii. Ta inicjatywa spowodowa a spadek udzia u importu z 60 % w 1995 r. do poni ej 1 % w 1999 roku. W 1997 r. uruchomiono produkcj sera twarogowego Almette, który sta si szlagierem na rynku produktów w Polsce. Wysoka jakoêç produktów z markà Hochland (ISO 9001 w 1997 r.), umiej tny marketing spowodowa o wzrost sprzeda y i produkcji. Wymaga o to rozbudowy i gruntownej modernizacji niedawno uruchomionego zak adu w Kaêmierzu Wielkopolskim. Produkcja serów topionych w Polsce systematycznie wzrasta a: z 33 tys. t w 1995 r. do 42.5 tys. t w 1999 r. Udzia firmy w rynku polskim wzrós z 19 % w 1995 do 52 % w Hochland zdoby pozycj lidera na rynku serów topionych, wywalczy niekwestionowanà opini marce Hochland na polskim rynku artyku ów spo ywczych. Potwierdzajà to liczne nagrody, jak i z ote medale Polagra w latach: 1996, 1997, 1999, statuetka Hipolita w konkursie Dobre bo polskie, pierwsze miejsce rankingu Z ote Firmy Wielkopolski. To, e produkujemy profesjonalnie i pragmatycznie wysokiej jakoêci produkty akceptowane przez polskiego konsumenta, potwierdzajà przytoczone fakty. - Jak firma zamierza spo ytkowaç osiàgni ty sukces? - Budowà nowego zak adu. Analiza rynku serów w Polsce wskazuje na mo liwoêci rozszerzenia i wzrostu produkcji. Podj liêmy decyzj budowy nowego zak adu, gdzie opierajàc si na oryginalnej francuskiej technologii produkujemy od listopada 2000 r. ser pleêniowy. Importowany uprzednio z Francji ser o marce Valbon ju po 4 miesiàcach 13

14 zdoby 25 % udzia w rynku. Nowy zak ad o powierzchni m 2 jest jednym z najnowoczeêniejszych zak adów przemys u spo ywczego w Polsce. Wybudowa go zespó mi dzynarodowych specjalistów przy du ym udziale polskich firm wykonawczych. - Paƒska wypowiedê daje wyczerpujàcy obraz historii i êróde sukcesu firmy Hochland A.G. oraz Hochland Polska Sp. z o.o. Dla uzupe nienia tego obrazu chcia bym zapytaç dr Witolda Tomaszewskiego, dyrektora firmy Hochland, o jego doêwiadczenia w tworzeniu sukcesu firmy Hochland A.G. na rynku polskim. - Witold Tomaszewski: JeÊli spojrzeç z perspektywy na przebytà drog - w Êwietle scharakteryzowanych przez pana Summera g ównych za o eƒ dzia- ania firmy - wydaje si, e o sukcesie firmy Hochland Polska zdecydowa a przedsi biorczoêç. Jest to wartoêç powszechnie przypisywana naszej firmie w Polsce. Moim zdaniem jest to jej naczelna wartoêç. O sukcesie firmy w Polsce zadecydowa o w pierwszym okresie kszta towanie wêród spo ecznoêci lokalnej i w adzy regionalnej Wielkopolski yczliwego stosunku do firmy. Po uruchomieniu zak adu w Kaêmierzu Wielkopolskim o sukcesie w d u szej perspektywie decydowa y przedsi wzi cia zmierzajàce do zapewnienia firmie dominujàcej pozycji nad êród ami zaopatrzenia w surowiec, technologi i konsumenta. Temu celowi s u y y liczne spotkania, instrukta, partnerska wspó praca z producentami mleka oddzia- ujàca na produkcj w gospodarstwach produkujàcych mleko oraz poziom techniczny i organizacyjny zak adów dostarczajàcych nam surowce: sery, mas o, twaróg, mleko w proszku. Wprowadzajàc nowe produkty na rynek, firma wspiera a je informacjà ywieniowà i kulinarnà. DbaliÊmy zarówno o sprzeda i konsumenta; jego wiedz o ywieniu, a tak e o jego wygod. RozwijaliÊmy dzia alnoêç firmy z g bokim przeêwiadczeniem, e zarzàdzanie dystrybucjà musi byç kompleksowe. Temu celowi s u y y liczne akcje promocyjne i degustacje organizowane samodzielnie z firmami dzia ajàcymi na rynku ywnoêci. We wszystkich obszarach naszej dzia alnoêci zasadniczym celem by a oferta dla klienta. ByliÊmy otwarci na przedsi wzi cia, w których zawsze liczy si g ówny cel, a nie doraêny efekt. ProwadziliÊmy kontrol jakoêci obs ugi handlowej, co umo liwi o nam upowszechnienie wymaganych przez firm standardów technologicznych w procesie sprzeda- y. ZabiegaliÊmy o dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb klientów, wprowadzajàc na rynek sery w postaci krà ków, plastrów, atrakcyjnych opakowaƒ dla dzieci, wykorzystujàc przy tym zarzàdzanie jakoêcià i opierajàc kalkulacje na wartoêciach ukazywanych i dostrzeganych przez klientów dzi ki systematycznej promocji. Polityka promocji kroczàcej, promocji ciàg ej w atrakcyjnych formach, stwarza y konsumentowi szanse poznania produktu, poznania marki Hochland. Intensywna ciàg a promocja rozszerzy a rynek naszych produktów, zwi kszajàc udzia konsumentów o ni szych dochodach w obrotach. Nie bez znaczenia dla sukcesu firmy na polskim rynku by a umiej tnoêç identyfikacji i wdra anie przyk adów organizacji gwarantujàcych najwy szy poziom dzia ania, który w grze firmy o polski rynek by celem wspó dzia ania pracowników i motywem ciàg ych usprawnieƒ procesów produkcji, sprzeda y i zarzàdzania. - Dzi kuj za interesujàcà rozmow. Refleksja nad sukcesem firmy Hochland to dobry przyk ad zale noêci skutku od przyczyny, a sukcesu od dobrze zorganizowanego dzia ania. Opracowa : prof. dr hab. Bogus aw Imbs 14

15 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN ZNAJOMOÂå MARKI FIRMY TO WA NA DROGA D0 SUKCESU Hochland jest liderem reklam w segmencie serów Marka to coê, na co coraz cz Êciej, Êwiadomie lub nie, zwracamy uwag dokonujàc zakupów. Kupujàc dobra takie, jak lodówki, sprz t RTV wybieramy mi dzy ró nymi markami, zwracamy na nie uwag równie przy zakupie podstawowych produktów ywnoêciowych. Marka to coê wi cej ni tylko nazwa przyklejona do produktu, nie jest to jedynie element odró niajàcy produkty jednej firmy od produktów konkurencyjnych firm. Jest to przede wszystkim element dostarczajàcy konsumentowi dodatkowych korzyêci. W oczach konsumenta marka oznacza gwarancj autentycznoêci produktu - w przypadku marki Hochland jest to zawsze wysoka jakoêç oraz bardzo dobry smak. Konsument kupujàcy w sklepie np. ser topiony w plastrach Hochland wie, e za wydane pieniàdze otrzyma osiem pysznych plastrów, wyprodukowanych z najlepszych surowców. Kupujàc ser topiony Hochland z szynkà, wie e na pewno produkt ten zawiera szynk i to w du ych iloêciach (a nie, jak u wielu konkurentów, w iloêciach Êladowych ). W ten sposób buduje si zaufanie do marki. Jest to niezwykle istotny proces z punktu widzenia marketingu, poniewa marka zaczyna byç kojarzona przez konsumentów w okreêlony sposób, pozwala uporzàdkowaç informacje o produktach, kumulowaç wiedz i doêwiadczenia zwiàzane z zakupami oraz u ytkowaniem produktów. PrzeprowadziliÊmy dok adne badania marki Hochland przez konsumentów w Polsce. Wyniki badaƒ okaza y si bardzo dobre. Marka Hochland w oczach konsumentów jest synonimem wysokiej jakoêci produktów, kojarzy si z naturà i zdrowiem. Marka Hochland jest równie uto samiana z dba oêcià o wysokà jakoêç naszych produktów oraz konsekwentne realizowanie strategii marketingowej firmy. O tym, e strategia w zakresie marki jest niezwykle skuteczna, Êwiadczy znajomoêç marki Hochland w Polsce - zna jà trzy czwarte Polaków! Jest to najwy szy wskaênik znajomoêci marki na rynku serów w Polsce - nasi konkurenci rynkowi nie mogà si pochwaliç tak dobrym wynikiem, tylko jeden z nich przekroczy poziom 50 %. Dbamy wi c o naszà mark, bo to jest wielki kapita naszej firmy, aby konsumenci kupujàcy sery marki Hochland gdziekolwiek w Polsce, w ÂwinoujÊciu czy KroÊnie, Olsztynie czy Jeleniej Górze, zawsze otrzymali produkt najwy szej jakoêci o wspania ym smaku! /opracowanie z kwartalnika Hochland Forum / Hochland najlepszà firmà Wielkopolski 20 paêdziernika 1999 roku Redakcja G osu Wielkopolskiego og osi a wyniki rankingu 100 najlepszych Z otych firm Wielkopolski. Z niema à satysfakcjà dowiedzieliêmy si, e pierwsze miejsce w tym rankingu zaj a nasza firma. Hochland Polska wyprzedzi takie firmy jak Wrigley Poland Sp. z o.o., czy Glaxowellcome Poznaƒ SA. By a to czwarta edycja rankingu przygotowana przez G os Wielkopolski. Uczestniczy o w niej 150 przedsi biorstw i banków, z których na podstawie kryteriów ustalonych przez Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu opracowano ranking stu najlepszych firm. Do oceny przedsi biorstw zastosowano metodologi opartà na dwóch grupach kryteriów: indeksach dynamiki takich wielkoêci jak zysk, inwestycje, sprzeda oraz na wskaênikach ekonomiczno-finansowych okreêlajàcych kondycj finansowà przedsi biorstw - na przyk ad rentownoêç sprzeda y, zysk na zatrudnionego, rentownoêç kapita u w asnego. Ze wzgl du na znaczenie merytoryczne wskaêników ekonomicznych przypisano im wagi pi ciokrotnie wy sze ni indeksom dynamiki, co spowodowa o, i wp yw tych pierwszych na ostateczny rezultat hierarchizacji by znacznie wi kszy. Do udzia u w konkursie uprawnione by y przedsi biorstwa majàce swojà siedzib w Wielkopolsce. Tak, jak co roku w konkursie uwzgl dniano tylko te firmy, które przes a y ankiet, a dane w niej zawarte zosta y uwiarygodnione podpisem prezesów bàdê dyrektorów przedsi biorstw, natomiast wype nione kwestionariusze ankietowe przes ane zosta- y do wspó organizatora konkursu - Centrum Ekspertyz Gospodarczych - który dokona obliczeƒ i hierarchizacji zg oszonych firm. Dla przypomnienia - w poprzedniej edycji konkursu Hochland znalaz si na 15 miejscu - zatem awans na pierwsze miejsce jest sporym sukcesem. /opracowanie z kwartalnika Hochland Forum / 15

16 GENEZA POWSTANIA SAMODZIELNEGO PA STWA DZIELNICOWEGO ZE STOLICÑ W POZNANIU Jeszcze w czasie wojny powsta Centralny Komitet Obywatelski. Jakie on mia cele i zadania? Powo anie w adzy w celu uj cia steru dzia ania w naszych dzielnicach. Wy oniono Wydzia Wykonawczy, który by utajniony. Zaleci w powiatach powo- anie miejscowych Komitetów Obywatelskich. Wypadki sz y jak lawina. Wybuch a rewolucja w Niemczech, a z nià nastàpi radykalny zwrot naszego stosunku do paƒstwa niemieckiego. Ko a Poselskie z Dzielnicy, Poznania i innych ziem zachodnich mia y od spo eczeƒstwa mandat do kierowania sprawami narodowymi i politycznymi. W dniu 14 paêdziernika odezwa kó poselskich orzek a: "Polska Ludowa b dzie i ludem tylko staç mo e. Dlatego powstajà za zgodà naszà Rady Ludowe, zogniskowane w Naczelnej Radzie Ludowej. Ich rozkazów ka dy Polak bezwzgl dnie s uchaç powinien." I z kó poselskich, jak Wydzia u Wykonawczego powsta KOMISARIAT, majàcy zadanie utworzenia Naczelnej Rady Ludowej. A do jej powstania KOMISARIAT wykonywa wszelkie czynnoêci organizacyjne. Komisariat musia przeprowadziç wybory do Sejmu Dzielnicowego, a eby mieç pos uch musi byç wybrany w demokratycznych wyborach. W ten sposób b dzie mo na powo aç na czas przejêciowy rzàd Dzielnicowy. Komisariat w odezwie do spo eczeƒstwa og osi nast pujàce wezwanie: Polacy! - Utworzymy Naczelnà Rad Ludowà, dokona si tego przez wybór delegatów Narodu Polskiego wybranych g osami wszystkich m czyzn i niewiast polskich, które skoƒczy y 20 rok ycia." Z wybranych delegatów zwo ujemy na dzieƒ 3 grudnia 1918 r. Polski Sejm Dzielnicowy. Wydano szczegó owà instrukcj a wybory nale y przeprowadziç do niedzieli 1 grudnia 1918 r. Sejm Dzielnicowy opracuje drog dzia ania na najbli szà przysz oêç dla Polski. 1. Z Delegatów wybierze Naczelnà Rad Ludowà jako zwierzchnià w adz naszà a do chwili obj cia dzielnic naszych przez trójdzielnicowy rzàd, który zostanie wybrany po przeprowadzeniu wyborów w Galicji i Kongresówce. 2. Na dziê okreêli zasady sprawowania w Dzielnicy rzàdu tymczasowego. Celem zorganizowania naszej dzielnicy wydajemy nast pujàce polecenia: 1. Komitety Obywatelskie przybiorà nazw Rad Ludowych. 2. Utworzenie Rad Ludowych, gminnych i miejskich dokona si przez wybory. foto L.R. 16

17 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Rady Ludowe w powiatach, miejskie i gminne obejmà obszary w swoich granicach: 1. Czuwaç b dà nad utrzymaniem adu, porzàdku oraz bezpieczeƒstwa publicznego. Poznaƒ 14 listopada 1918 r. Przed wyborami: 1 Wyborcze Komitety powiatowe: 1. zwo ajà natychmiast obwodowe zebrania wyborcze z nast pujàcym porzàdkiem obrad: 1 ) Zagajenie. 2) Referat: Po o enie polityczne a sprawa polska. 3) Krótka instrukcja wyborcza. 4) Wybór delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy. 5)Wybór cz onków Powiatowej Rady Ludowej. 6) Zamkni cie. 2. przygotujà : list kandydatów na delegatów i delegowane na Polski Sejm Dzielnicowy, baczàc na to, eby w nich stan w oêciaƒski i robotniczy, wiejski i miejski mia co najmniej po ow przedstawicieli. 2. Wyborów dokonuje si na nast pujàcych zasadach: 1) Uprawnieni do g osowania sà: Ka dy Polak i ka da Polka po skoƒczonym 20. roku ycia. 2) Na 2500 ludnoêci polskiej wybiera si jednego delegata albo delegowanà do Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Liczb delegowanych, przypadajàcà na ka dy obwód, oznacza komitet powiatowy wyborczy. 3) Ka de zebranie obwodowe wybiera do powiatowej Rady Ludowej 5-9 cz onków. Rada Powiatowa Ludowa winna sk adaç si co najmniej z 21 cz onków. Po wyborach: 1) Po stwierdzeniu wyniku wyborów konstytuuje si Rada Powiatowa Ludowa. 2) Rada Powiatowa Ludowa wr cza wybranym delegatom i delegowanym - wype niajàc imi, nazwisko, miejsce i powiat zamieszkania - przes ane przez Naczelnà Rad Ludowà legitymacje. 3) Powiatom, w których nie ma organizacji albo kierowników, powinny sàsiednie powiaty s u yç pomocà w organizowaniu si. Prowincjonalny Komitet Wyborczy na W. Ks. Poznaƒskie. Stefan Cegielski, prezes. Boles aw Krysiewicz, sekretarz. Premier Brandenburgii w Poznaniu Manfred Stolpe - Premier Brandenburgii W dniu 16 marca Marsza ek Województwa Wielkopolskiego Stefan Miko ajczak spotka si z Premierem Brandenburgii Manfredem Stolpe. W trakcie spotkania omawiano kwestie zacieênienia wspó pracy pomi dzy regionami. Poruszano równie kwestie komunikacji (zw aszcza kolejowej), ekologii i wspó pracy kulturalnej. Premier Stolpe, na zaproszenie Instytutu Zachodniego w Poznaniu, wzià udzia w konferencji pt. Spo eczeƒstwo i paƒstwo w XXI wieku: drogi i bezdro a demokracji". Celem trwajàcej dwa dni konferencji by o przybli enie problemów europejskiej demokracji na progu XXI wieku oraz dokonanie konfrontacji doêwiadczeƒ starych i m odych, rozwijajàcych si demokracji ze wschodniej cz Êci kontynentu. WÊród zaproszonych goêci sà m. in. przedstawiciele takich krajów jak: Austria, Bia oruê, Federacja Rosyjska, Polska, Republika Federalna Niemiec oraz Ukraina. Redakcja foto L.R. 17

18 PORZÑDEK OBRAD POLSKIEGO SEJMU DZIELNICOWEGO, który si odb dzie na sali Apollo, Piekary 17, w dniach 3, 4 i 5 grudnia 1918 r. I Wtorek dnia 3-go grudnia: 1. Nabo eƒstwo w koêciele farnym o godzinie 9 i pó odprawi Najprzew. X. Arcypasterz. Kazanie Sejmowe wypowie X. pra at Stychel. 2. Po nabo eƒstwie przejdà delegaci w pochodzie do sali zebraƒ. 3. O godz. 11 na sali Apollo: Pierwsze plenarne posiedzenie Sejmu z nast pujàcym porzàdkiem obrad: 1. Zagajenie i powitane delegatów. 2. Przed o enie i przyj cie bez dyskusji tymczasowego regulaminu dla obrad Sejmu. 3. Wybór marsza ka, czterech wicemarsza ków i sze- Êciu sekretarzy. 4. Ustalenie porzàdku obrad Sejmu. 5. Wyznaczenie delegatów do komisji: a. politycznej, b. organizacyjnej, c. dla naglàcych spraw spo ecznych i robotniczych, d. dla spraw administracji i publicznego bezpieczeƒstwa, e. dla spraw oêwiaty i szkolnictwa. 6. Sprawozdanie komisarzy z czynnoêci komisariatu. 7. Zakoƒczenie pierwszego plenarnego posiedzenia. O godzinie 3 po po udniu rozpocznà si obrady w komisjach. Delegaci powiatów powinni si tak rozdzieliç, aby do ka dej komisji nale a przynajmniej jeden delegat powiatu. Poszczególne komisje obradowaç b dà w nast pujàcych salach: 1. komisja dla spraw politycznych na wielkiej sali Bazaru, 2. komisja organizacyjna na sali Muzeum Miel yƒskich, ul. Wiktorii 26/27, 3. komisja dla naglàcych spraw spo ecznych i robotniczych na sali Domu Naczelnej Rady Ludowej, ul. Êw. Marcina 40, 4. komisja dla spraw oêwiaty i szkolnictwa na sali Domu Królowej Jadwigi, Aleje 1, 5. komisja dla spraw administracji i publicznego bezpieczeƒstwa na sali Muzeum Miel yƒskich ul. Wiktorii. Obrady komisji trwaç b dà z przerwami a do wyczerpania materia u komisjom przekazanego. O ile komisje nie ukoƒczà prac we wtorek, dokoƒczyç mogà obrad w Êrod przed po udniem. II W Êrod dnia 4 grudnia o godz. 1 po po udniu na sali Apollo: Drugie plenarne posiedzenie Sejmu. 1. Poglàd na po o enie polityczne Polski. 2. Referaty z obrad komisji: a. dla spraw politycznych, b. organizacyjnych, c. dla naglàcych spraw spo ecznych i robotniczych, d. dla spraw oêwiaty i szkolnictwa, e. dla spraw administracji i publicznego bezpieczeƒstwa 3. Przyj cie rezolucji i uchwa. III W czwartek dnia 5 grudnia o godz. 10 z rana na sali Apollo: Trzecie plenarne posiedzenie sejmu. 1. Wybory do Naczelnej Rady Ludowej. 2. Krótkie zapytania i wnioski. 3. Uchwa a odroczenia Sejmu. 4. Zamkni cie sesji Sejmu przez Marsza ka. W czwartek po po udniu o godz. 4-ej Zebranie Naczelnej Rady Ludowej celem: a. ukonstytuowania si b. wyboru komisarzy. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej. X. St. Adamski, A Poszwiƒski. 18

19 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Po prezesie Ko a zabra g os z lo y X. Arcybiskup Dr Edmund Dalbor: (fragmenty) Pan przewodniczàcy, zagajajàc zebranie sejmowe, powita mnie jako Prymasa polskiego. Tytu ten t umaczy dostatecznie, dlaczego do Was, moje Panie i moi Panowie, przemawiam. Ale mam jeszcze do tego inny s uszny powód. Poznaƒ, stolica Wielkopolski, do której si zjechaliêcie na opatrywanie wspólnych naszych potrzeb, jest zarazem stolicà biskupià, a jest nià od blisko tysiàca lat. Starszej od stolicy biskupiej instytucji niema w Poznaniu, niema w ca- ej Wielkopolsce. Zrozumiecie wtedy, Szanowni Delegaci, e jako spadkobierca tradycji moich poprzedników biskupów i arcybiskupów, którzy w Poznaniu siedzà od 953 lat, czuj si tutaj w Poznaniu, e tak si wyra, na swoich Êmieciach, e czuj si tutaj byç gospodarzem. Jako taki, witam Was, w murach starej naszej stolicy Wielkopolskiej, witam Was serdecznie i wyra am yczenie, aby obrady Wasze przynios y nam wszystkim jak najwi cej korzyêci i po- ytku, wyrobi y w nas to silne przekonanie, e tu chodzi o jednà wielkà, wspólnà spraw, o spraw naszej Ojczyzny. eby na t prac, która Was czeka, uprosiç sobie b ogos awieƒstwo Bo e, zebraliêmy si przed chwilà na nabo eƒstwie, w którem pragn liêmy zarazem podzi kowaç Panu Bogu za to, e tak w prawdziwie opatrznoêciowy sposób pokierowa sprawà polskà, e ona pogrzebana przed stu laty, powstaje z grobu, a ci, co jà pogrzebali, co po o yli na jej grobie piecz ç wspólnych umów, e ci dzisiaj dr à o w asnà przysz oêç. Po Bogu nale y nam wyraziç podzi kowanie i wdzi cznoêç tym wszystkim, którzy w ciàgu wojny okazywali nam prawdziwà yczliwoêç. I tutaj wysuwajà si na pierwszy plan dwie wielkie postacie. Je- Êliby si kto nas spyta, na mocy czego zbieracie si dzisiaj na Sejm w asny polski, to odpowiadamy: czynimy to oparci na zasadach prezydenta Wilsona, przyj tych przez ca y Êwiat. Wilsonowi zawdzi czamy, e mogliêmy tu dzisiaj si zjechaç, jemu, prezydentowi Rzeczypospolitej Amerykaƒskiej niech b dzie czeêç, wdzi cznoêç, podzi kowanie! Drugà postacià, która winna byç drogà ka demu sercu polskiemu, jest papie Benedykt XV. On pierwszy z panujàcych, jeszcze przed Wilsonem wysunà spraw zjednoczenia Polski w dokumencie urz dowym, wystosowanym dnia 1 sierpnia 1917 roku do rzàdów paƒstw wojujàcych. On pierwszy przys a do powstajàcej niepodleg ej Polski swego przedstawiciela. ( ) On w koƒcu niedawno temu, dnia 15 paêdziernika odezwa si do narodu polskiego w taki sposób, w jaki do nas nikt jeszcze nie przemówi. "Historia Êwiata, - tak pisze do nas, - z otemi g oskami zapisa- a zas ugi Polski oko o cywilizacji europejskiej i religii chrzeêcijaƒskiej, ale ta sama historia niestety musia a zapisaç i to, jak êle Europa za to si Polsce odwdzi czy a. W gazetach i parlamentach, oczywiêcie nie polskich, wyrzucano nam cz stokroç niewdzi cznoêç. Po czyjej stronie jest brak wdzi cznoêci, to papie Benedykt XV. jasno wypowiedzia z wysokiej stra nicy Stolicy Apostolskiej, nie kierujàc si adnym wzgl dem partyjnym. Polegajàc na tych s owach, mo- emy z godnoêcià powiedzieç: Je eli Europa obecnie zabiera si do odbudowania Polski, to naprawia krzywd, jakà Polsce wyrzàdzi a. Gdy Polsk przed stu laty rozbierano, nikt si za nami nie ujà, jedynie Stolica Apstolska przez usta papie a Klemensa XIV. zaprotestowa a przeciwko zbrodni, pope nionej na ywem ciele Rzeczypospolitej Polskiej. Hanna Suchocka przemawia przed tablicà upami tniajàcà osiemdziesiàtà rocznic obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego 19

20 Kapitu a Nagrody Gospodarczej, która dzia a przy Stowarzyszeniu RUCH REGIONALNY WIELKOPOLAN przyzna a firmie Hochland Polska Sp z o,o, KRYSZTA OWY PUCHAR WIELKOPOLSKI dla najlepszej firmy produkujàcej sery topione. twarogowe i mi kkie w Polsce Hochland Polska zajmuje na polskim rynku pozycj niekwestionowanego lidera w produkcji serów. Obecnie firma dysponuje dwoma zak adami w Kaêmierzu Wlkp. i Baranowie ko o Ostro ki. Czyli firma Hochland zainwestowa a swoje pieniàdze w dwa nowe zak ady w Polsce r. wartoêç inwestycji to oko o 22 mln z, a w roku ubieg ym inwestycje wynios y 80 mln z. Fabryka w Baranowie ko o Ostro ki zajmuje si przede wszystkim produkcjà serów mi kkich. Kapitu a doceni a Êwiatowy standard produkowanych serów, co spowodowa o, e Hochland Polska jest liderem sprzeda y nie tylko w Polsce. Eksport w ostatnich trzech latach wyniós 43 mln z. KAPITU A UZASADNIA W Kaêmierzu Wielkopolskim ko o Poznania sà produkowane sery topione oraz kremowy ser twarogowy Almette. Firma ju w 1997 r dosta a certyfikat ISO Hochland stworzy system pozyskiwania surowców, a to zapewnia o rolnikom stabilnoêç pracy i p acy. Firma uwa a, e dobro wspó pracowników oraz ich rodzin jest najwa niejsze. Ca a firma w Polsce jest Êwietnie zarzàdzana, w ca oêci skomputeryzowana. Hochland osiàgnà sukces tak szybko, bo zorganizowa sieç dystrybutorów, z którymi systematycznie si spotyka. Nowoczesny marketing widoczny w telewizji, umacnia mark na rynku w Polsce i za granicà. Produkcja serów pleêniowych w Baranowie k. Ostro ki zosta a poddana kontroli mi dzynarodowego zespo u francusko-niemiecko-polskiego zespo u ekspertów. Ich zgodna opinia mówi, e uda o si stworzyç produkt niczym nie ust pujàcy francuskiemu. Firma Hochland Polska dysponuje nowoczesnym procesem produkcji przy u yciu najlepszych surowców i nowoczesnych maszyn. Nad ca oêcià jakoêci produkcji czuwa nowoczesne laboratorium, które w sposób ciàg y nadzoruje i kontroluje ca y proces produkcji. DziÊ Hochland to najlepsza firma w bran y mleczarskiej w Polsce, jest wspania ym wzorem do naêladowania. Prezes Kapitu y Nagrody GospodarczejPrezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan mgr Krzysztof Paw owski mgr Ludwik Ratajczak CZ ONKOWIE KAPITU Y NAGRODY GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Józef Orczyk - rektor Wy szej Szko y Zawodowej w Koninie, profesor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu prof. dr hab. Witold Wielicki - profesor Akademii Rolniczej dr Marian Król - by y pose i d ugoletni wojewoda poznaƒski, prezes Wielkopolskiej Fundacji ywnoêciowej dr W odzimierz cki - by y d ugoletni wojewoda poznaƒski mgr Zygmunt Andrzejak - dyrektor Banku Âlàskiego w Poznaniu mgr Tomasz Bendlewski - prezes zarzàdu TOTAL Grupa Consultingowa SA mgr in. Jakub Zawadka - prezes zarzàdu Z oty Medal Andrzej Kasztelan - prezes zarzàdu Silbudex - AEK mgr Krzysztof Paw owski - prezes zarzàdu Porty Lotnicze awica w Poznaniu mgr Andrzej Wituski - dyrektor Kredyt Banku PBI SA w Poznaniu, d ugoletni prezydent Poznania mgr Ludwik Ratajczak - prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan Naczelny Redaktor Naszej Wielkopolski mgr Romuald Szperliƒski - prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapita u Jan Kozio ek - d ugoletni burmistrz Wolsztyna radny sejmiku Wielkopolskiego dr Kazimierz Nadolny - doradca podatkowy i bieg y sàdowy do spraw podatkowych prof. dr hab. Zbigniew Wierzbicki - Wy sza Szko a Zarzàdzania - Warszawa 20

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych STRESZCZENIE Przemysł mleczarski jest jednym z ważniejszych sektorów w przemyśle spożywczym, stale rozwijającym się zwłaszcza w segmentach

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 134 /IV/2015 Senatu PWSZ w Ciechanowie REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Konkurs ogłasza rektor lub za

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA Projekt o wsparcie uczestnictwa przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wyjazdowej misji inwestycyjnej do Niemiec (Berlin) w związku z udziałem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Rady Seniorów Miasta Konina

Regulamin Pracy Rady Seniorów Miasta Konina Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 listopada2011 r. Regulamin Pracy Rady Seniorów Miasta Konina Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Rada Seniorów Miasta Konina, zwaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Oferta szkolenia zamkniętego dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Szanowni Państwo! Zapraszam

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo