Laboratorium z Miernictwa Górniczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium z Miernictwa Górniczego"

Transkrypt

1 Laboratorium z Miernictwa Górniczego Materiały pomocnicze I Planowanie warunków obserwacji satelitów GPS/GLONASS Opracował dr inż. Jan Blachowski pok. 505, bud. K-1, tel Zakład Geodezji i Geoinformatyki Instytut Górnictwa Politechnika Wrocławska 1

2 1. Zadanie Ćwiczenie obejmuje określenie przewidywanej widoczności satelitów systemów GPS oraz GLONASS dla określonego miejsca pomiarowego w trakcie planowanego pomiaru. Obejmuje ono analizę wpływu przesłonięć (w warunkach gęstej zabudowy, środowiska kopalni odkrywkowej, terenów górskich itp.) na dostępność satelitów. Interpretacja wykonywania jest na podstawie sporządzonych wykresów liczby dostępnych satelitów (NSats) oraz wartości współczynników DOP (ang. Dilution of Precision - Rozmycia dokładności), zazwyczaj PDOP (Position Dilution of Precision). Analizie poddawana jest (a) sytuacja teoretyczna (bez przesłonięć) oraz z przesłonięciami dla (b) tylko satelitów GPS oraz (c) łącznie satelitów GPS i GLONASS. Prowadzenie analiz widoczności satelitów dla pomiarów GPS oraz ich wpływu na dokładność satelitarnych pomiarów wynika z potrzeby określenia optymalnych okresów obserwacji. Powinny one charakteryzować się zadaną wcześniej wielkością spodziewanych błędów pomiarowych. Ćwiczenie przekazywane jest w sprawozdaniu nr 1 Pomiary kodowe GPS. 2. Zakres ćwiczenia Procedura analizy widoczności polega na wykonaniu w terenie szkicu przesłonięć (rys. 2). Następnie w laboratorium korzystając np. z programu Trimble Planning Software wprowadza się informacje konieczne do określenia przewidywanych warunków pomiaru. Są to: - planowany dzień i/lub czas pomiaru (w naszym wypadku planowany dzień pomiaru 0:00-24:00 oraz czas pomiaru np. 14:00-16:00) - miejsce pomiaru (współrzędne punktu dla którego wykonano szkic przesłonięć), - almanach (almanac)*, - zaznaczone w terenie przesłonięcia nieba (na podstawie szkicu terenowego). Na ich podstawie geberowane są wspomniane wyżej wykresy (NSats i PDOP) charakteryzujące przewidywane warunki obserwacji GPS oraz GPS i GLONASS. Określenie optymalnych czasów do prowadzenia pomiarów satelitarnych dla danego miejsca realizowane jest poprzez podanie parametrów takich jak: minimalna liczba widocznych satelitów (Number Sats), czas potrzebny na wykonanie obserwacji (Working hours), dopuszczalna wartość współczynnika PDOP (PDOP). 2

3 3. Informacje do ćwiczenia Almanach plik z danymi o aktualnym stanie systemu GPS, zawiera m. in. przybliżone orbity wszystkich satelitów (jest to zestawienie informacji o keplerowskich parametrach orbit poszczególnych satelitów systemu). Informacje te są niezbędne do określenia przewidywanej konfiguracji satelitów. Plik jest on zapisywany przy każdorazowym uruchomieniu odbiornika GPS w terenie na podstawie danych przesłanych w depeszy satelitarnej transmitowanej przez satelity systemu lub jest publikowany w internecie przez segment kontroli systemu. DOP (Dilution of Precision) Rozmycie dokładności. Zestaw współczynników wiążących błąd pomiaru odległości do satelity z błędem wyznaczenia pozycji. Wartości DOP są pochodną konfiguracji geometrycznej układu satelity-odbiornik. Mniejsze wartości współczynników DOP odpowiadają lepszym warunkom obserwacji satelitów. Podstawowe wskaźniki DOP to: - GDOP (Geometrical Dilution of Precision) - geometryczne rozmycie dokładności, współczynnik ten jest odwrotnie proporcjonalny do objętości bryły, której wierzchołkami są pozycje obserwowanych satelitów i odbiornika, - PDOP (Position Dilution of Precision) - trójwymiarowe rozmycie dokładności, w uproszczeniu współczynnik ten jest odwrotnie proporcjonalny do objętości bryły, której wierzchołkami są pozycje obserwowanych satelitów i odbiornika GPS (rys. 1), - HDOP (Horizontal Dilution of Precision)- poziome rozmycie dokładności. Patrz także DOP, - VDOP (Vertical Dilution of Precision) - pionowe rozmycie dokładności. Patrz także DOP, - TDOP (Time Dilution of Precision) - rozmycie dokładności czasu. Korzystne jest wykonywanie pomiarów przy wartość współczynnika PDOP<4, pow. 8 dopuszczalne, w przypadku wartości PDOP>20 warunki wykonywania pomiaru uważa się za niekorzystne [Lamparski, 2001]. PDOP V 1,, S1 K,2,3,4 Rys. 1. Geometryczna interpretacja współczynnika PDOP 3

4 Rys. 2. Przykład terenowego szkicu przesłonięć 4

5 4. Procedura wykonania ćwiczenia W trakcie zajęć powinieneś/aś zrealizować i zamieścić w sprawozdaniu z ćwiczenia: 1. Krótkie wprowadzenie (0.5-1 strony A4) obejmujące charakterystykę współczynników DOP (PDOP), omówić czynniki wpływające na dostępność satelitów i zmiany wartości współ. PDOP i zależność jakości pomiarów GPS od ilości obserwowanych satelitów i wartości współ. DOP (PDOP), 2. Podać cel i zakres ćwiczenia, 3. Opisać wykonane czynności, w terenie (m.in. czas, miejsce, sprzęt, zakres wykonanych prac) oraz w laboratorium (procedura planowania sesji pomiarowej), 4. Załączyć terenowy szkic przesłonięć (budynki, drzewa) dla planowanego miejsca obserwacji GPS z opisem występujących przeszkód terenowych (zaznaczonych na szkicu), 5. Załączyć wykresy ilości satelitów GPS (NSats) przy odkrytym niebie (a) dla satelitów GPS oraz (b) GPS + GLONASS, 6. Załączyć wykresy współczynnika PDOP przy odkrytym niebie (c) dla satelitów GPS oraz (d) GPS + GLONASS, 7. Załączyć komputerowy szkic przesłonięć (wykonany na podstawie szkicu terenowego), 8. Załączyć wykresy ilości satelitów GPS (NSats) po uwzględnieniu przesłonięć (e) dla satelitów GPS oraz (f) GPS + GLONASS, 9. Załączyć wykresy współczynnika PDOP po uwzględnieniu przesłonięć (g) dla satelitów GPS oraz (h) GPS + GLONASS, 10. Dokonać analizy warunków pomiarów satelitarnych bez przesłonięć i z przesłonięciami (na podst. wykresów), 11. Ocenić warunki obserwacji z uwzględnieniem przesłonięć i określić optymalne okresy obserwacji dla (a) tylko satelitów GPS (b) satelitów GPS + GLONASS (na podst. wykresów), 12. Wymienione wcześniej załączniki, 13. Spis wykorzystanej literatury. W punkcie 10 powinieneś/aś udzielić odpowiedzi m.in. na następujące pytania: - Ile jest aktywnych satelitów GPS a ile GLONASS? - Jak zmienia się liczba widocznych satelitów GPS w dniu planowanego pomiaru? - Jak zmienia się liczba widocznych satelitów GLONASS w dniu planowanego pomiaru? - Ile maks. satelitów jest jednocześnie widocznych? - Jak zmienia się wartość współczynnika PDOP w dniu pomiaru (dla satelitów GPS)? - Jak zmienia się wartość współczynnika PDOP w dniu pomiaru (dla satelitów GPS + GLONASS)? W punkcie 11 powinieneś/aś: - Odpowiedzieć na powyższe pytania z uwzględnieniem przesłonięć(,) - Określić kiedy występuje najlepszy, według Ciebie, okres dla przeprowadzenia pomiarów satelitarnych? - A kiedy najgorszy? - Ocenić czy uwzględnienie satelitów GLONASS poprawia spodziewane warunki pomiaru satelitarnego? 5

6 5. Dane do ćwiczenia - Plik almanac pobierasz ze strony - Data pomiaru zostanie podana na zajęciach laboratoryjnych - Współrzędne miejsca pomiaru to: gdzie n to Twój numer na liście B = ( n minut) 0 L = Darmową wersję programu Trimble Planning Software możesz pobrać ze 6

7 6. Materiały pomocnicze (instrukcja użytkownika programu Trimble Planning) 6.1. Jak pobrać plik almanachu? Rys. 3. Lokalizacja plików almanachu (*.alm) na stronie Jak wczytać plik almanachu w programie? zakładka Almanac polecenie Load (rys. 4) Rys. 4. Wczytanie pliku alamachu do programu Planning Software 6.3. Jak wprowadzić miejsce i czas planowanego pomiaru? Informacje dotyczące miejsca planowanego pomiaru takie jak: współrzędne, data planowanego pomiaru, strefa czasowa oraz przesłonięcia (Obstacles) wprowadzasz w edytorze stacji (Station Editor) w zakładce File. 7

8 zakładka File polecenie Station (rys. 5) Rys.5. Wybór podstawowych parametrów analizowanego punktu. (1) Nadajemy nazwę (np. Wrocław) miejsca, (2) Podajemy współrzędne oraz wysokość punktu, (2) Ustawiamy tzw. maskę elewacji (Elevation Cutoff), (3) Wprowadzamy datę (Start Date, Start Time) oraz czas (Duration) trwania planowanego pomiaru. Pamiętaj o wyborze odpowiedniej strefy czasowej (Time Zone) (4) w której znajduje się miejsce pomiaru. Możesz także wybrać interwał co jaki analizowana będzie przez program konfiguracja satelitów (Interval). Informacje dodatkowe miejsce pomiaru możesz także wybrać z mapy (Map) lub listy miast (City) (rys. 6). 8

9 Rys. 6. Możliwości wyboru położenia miejsca pomiaru. Tutaj z predefiniowanej listy miast 6.4. Jak wybrać system pozycjonowania satelitarnego? Możesz wybrać czy w prognozie analizowane będą satelity GPS, GLONASS czy GPS i GLONASS razem zaznaczając odpowiednie okienka (punkt 5 na rys. 7) Jak aktywować / dezaktywować poszczególne satelity systemu? Selekcji satelitów wchodzących w skład poszczególnych systemów (GPS, GLONAS) dokonasz w menu Satelity (Satellites) poleceniem Selekcja (Selection) (punkt 6 na rys. 7). zakładka Satellites polecenie Selection 6.6. Jak przeglądać informacje o poszczególnych satelitach systemu? W oparciu o plik almanach u możesz przeglądać informacje o poszczególnych satelitach GPS lub GLONASS (punkt 7 na rys. 7). zakładka Satellites polecenie Information 9

10 Rys. 7. Wybór systemu pozycjonowania, aktywacja/dezaktywacja satelitów oraz przegląd informacji o poszczególnych satelitach 6.7. Jak wygenerować wykresy ilości satelitów oraz wartości współczynnika PDOP? Wszystkie wykresy obrazujące spodziewane warunki pomiaru wygenerujesz poleceniami zgrupowanymi w menu Wykresy (Graphs). W ćwiczeniu wykorzystasz dwa z nich. Są to: Liczba satelitów (Number of Satellites) na wykresie Widoczności (Visibility) oraz PDOP (DOP Position). - Wykres widoczności - Liczby satelitów (rys. 8 punkt 8) zakładka Graphs polecenie Numbers of Satellites - wykresu wartości współczynnika PDOP (rys. 8 punkt 9) zakładka Graphs DOP polecenie DOP-Position Uwaga Prezentowany na rys. 8 przykład dotyczy sytuacji bez wprowadzonych przesłonięć dla satelitów systemu GPS. Podobne wykresy generujesz dla obu systemów (GPS i GLONASS) bez przesłonięć, z przesłonięciami dla systemu GPS oraz z przesłonięciami dla systemów GPS i GLONASS (patrz punkt 4). 10

11 Rys.8. Wykresy liczby satelitów (Visibility Number of Satellites) oraz wartości współczynnika PDOP (DOP Position) dla systemu GPS bez wprowadzonych przesłonięć 6.8. Jak wprowadzić przesłonięcia? Przesłonięcia opisane w trakcie rekonesansu terenowego wprowadzisz do programu korzystając z Edytora przesłonięć (Obstruction Editor) dostępnego pod poleceniem Przeszkody (Obstacles) (Rys. 9). zakładka Files Station polecenie Obstacles Edytor przesłonięć podaje procent obszaru zasłoniętego (Shaded) oraz pozwala na zapisanie (Write) lub wczytanie (Read) zapamiętanych przesłonięć. 11

12 Rys.9. Widok edytora przesłonięć z wprowadzonymi przeszkodami. Na rys. powyżej wynoszą one 25% 6.9. Dodatkowe informacje - analiza trajektorii satelitów Polecenie Sky Plot pozwala na śledzenie trajektorii orbit satelitów nad miejscem pomiaru z uwzględnieniem wprowadzonych przesłonięć (rys. 10). zakładka Graphs polecenie Sky Plot Rys. 10. Widzialność satelitów nad miejscem pomiaru, bez przesłonięć (po lewej), z przesłonięciami (po prawej) Dodatkowe informacje Generowanie zestawień parametrów W menu Zestawienia (Lists) zgrupowano polecenia umożliwiające generowanie raportów dla poszczególnych satelitów GPS i GLONASS obliczanych dla kolejnych rozpatrywanych konfiguracji satelitów w ustalonych interwałach (np. co 10 minut). Rys. 11 przedstawia zestawienie wartości współczynników DOP oraz liczby widocznych satelitów. 12

13 zakładka Lists Polecenie DOP Values Rys.11. Zestawienie wartości współczynników DOP oraz liczby satelitów dostępnych w kolejnych rozpatrywanych przedziałach. W oknie w lewym górnym rogu znajdują się informacje o planowanym pomiarze oraz numery rozpatrywanych satelitów GPS i GLONASS Uwaga Zestawienie przedstawione na rys. 11 może być przydatne podczas szczegółowej analizy warunków pomiarów. 7. Literatura Lamparski J., NAVSTAR GPS od teorii do praktyki, Wyd. UWM, Olsztyn 2001, Januszewski J., Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne, Wydaw. Naukowe PWN, 2006 Czarnecki K., Geodezja współczesna w zarysie, Wyd. Wiedza i Życie, 1997, GPS Tutorial, 13

14 Załącznik 1 Przykładowe wykresy NSATS I PDOP (bez przesłonięć) 14

15 Załącznik 2 Przykładowe wykresy NSATS I PDOP (z przesłonięciami) Okres nieodpowiednich warunków obserwacji satelitarnych Okres dobrych warunków obserwacji satelitarnych 15

16 Załącznik 3 Szkic przesłonięć / Nazwisko i imię / nr indeksu data.. Grupa Opis miejsca obserwacji (szkic terenowy na odwrocie)

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG- EUPOS (Projekt z dnia 1.03.2008 r. z poprawkami) Wytyczne opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

PORADNIK UŻYTKOWNIKA PORADNIK UŻYTKOWNIKA 2013 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wydanie 2, poprawione i uzupełnione Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda SPIS

Bardziej szczegółowo

Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystanych systemów pozycjonowania satelitarnego

Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystanych systemów pozycjonowania satelitarnego Bi u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr 1, 2012 Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystanych systemów pozycjonowania satelitarnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów)

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów) Oprogramowanie nawigacyjne Navitel Nawigator Instrukcja dla użytkowników (do palmtopów) NAVITEL s.r.o., 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. "CTN" Z.S.A., 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+

Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekomunikacji w transporcie wewnętrznym / drogowym INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS. Mariusz Kacprzak

Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS. Mariusz Kacprzak Przegląd metod zwiększania precyzji danych GPS Mariusz Kacprzak Plan prezentacji: 1) Omówienie podstaw funkcjonowania GPS 2) Zasada wyznaczenie pozycji w GPS 3) Błędy wyznaczania pozycji 4) Sposoby korekcji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych)

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Część I praca z ArcCatalog i ArcMap Skrypt Wrocław, 2012 r. Dr inż. Jan Blachowski Wrocław

Bardziej szczegółowo

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Str. 1 / 72 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE......4 2. MENU SIDOMA......5 2.1. Logowanie do systemu...5 2.2. Rejestracja...6 2.3. Historia operacji w internecie...21

Bardziej szczegółowo

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI SERIA GEOMATYKA 1 DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI KONCEPCJA UPROSZCZONEJ METODY BADANIA AKTUALNOŚCI I PREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu cgeozasiewy dla Windows Mobile wer. z dn. 29.06.2012 r. cgeozasiewy 2.6.2.8 Softline Plus ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław tel: 71-7889287 www.softline.xgeo.pl, e-mail: softline@xgeo.pl

Bardziej szczegółowo

Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON

Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON Instrukcja obsługi Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON i programem TopSURV ver. 2.0 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1. Instalacja programu TopSURV... 3 1.2 Usuwanie programu TopSURV...6 1.3 Ponowne

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 80 Transport 2011 Marek Malarski Politechnika Warszawska Wydział Transportu Krzysztof Banaszek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE. TerraSync IMPEXGEO

OPROGRAMOWANIE. TerraSync IMPEXGEO IMPEXGEO OPROGRAMOWANIE TerraSync Instrukcja obsługi Jak najlepiej wykorzystać możliwości Trimble IMPEXGEO os. Grabina ul. Platanowa 1 05-126 NIEPORĘT k/ Warszawy tel. (0 22) 774 70 07, (0 22) 774 70 06

Bardziej szczegółowo

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Katowice 2011 2246PI01.00 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

VIII konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych 21 23 czerwca 2010 Szczyrk

VIII konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych 21 23 czerwca 2010 Szczyrk PRZEGLĄD Nr 10 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 10 (1055) październik 2010 Tom 66(CVI) Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Witryna internetowa... 2 3. Aplikacja mapowa Geoportalu... 7 3.1 Interfejs

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały Nr 31 2005

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały Nr 31 2005 Nr 113 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 113 Studia i Materiały Nr 31 2005 Jan BLACHOWSKI, Jacek KOŹMA ** geopark, pozycjonowanie satelitarne GPS, inwentaryzacja geoturystyczna

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel Wersja: 4_23/07/2012 1 Spis treści 1. Logowanie do platformy... 3 2. Struktura narzędzi platformy... 3 3. Ogólne zasady działania

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MPC System dla Windows

Instrukcja obsługi MPC System dla Windows Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (0-32) 265 70 97, 265 76 41, 763-77-77 Fax: 763-75-94 www.mikster.pl software@mikster.com.pl (01.09.2003) SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE MPC...

Bardziej szczegółowo

DigiTerra Explorer 7 pierwsze kroki

DigiTerra Explorer 7 pierwsze kroki DigiTerra Explorer 7 pierwsze kroki 1 Copyright (prawa autorskie): SmallGIS Sp. z o.o. Ul. Wadowicka 8a 30-415 Kraków www.smallgis.pl Powyższa instrukcja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów firmy

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

Instalacja i rejestracja

Instalacja i rejestracja Instalacja i rejestracja Ikona po lewej stronie wskazuje etapy instalacji specyficzne dla urządzenia przenośnego. Paragrafy, które nie zostały oznaczone tym symbolem, dotyczą instalacji zarówno na komputerze

Bardziej szczegółowo