TOUROPERATORZY TOP 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOUROPERATORZY TOP 15"

Transkrypt

1 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest trzecim biurem podró y w skali Êwiatowej. Specjalnie dla WiadomoÊci Turystycznych wywiadu udzieli dr Peter Fankhauser, cz onek zarzàdu Thomas Cook AG, nadzorujàcy sprzeda g ównych produktów m.in. w Niemczech, Belgii, Francji i Polsce. Peter Fankhauser: Rozwój biznesu turystycznego zale y od sytuacji ekonomicznej kraju. JeÊli Polacy b dà zarabiaç wi cej, to b dà wi cej wydawaç na wakacje WiadomoÊci Turystyczne: Mo e Pan powiedzieç, w jaki sposób Thomas Cook trafia ze swojà ofertà do klienta? Prosz wymieniç metody stosowane przez firm. Peter Fankhauser: Prowadzimy wielokierunkowà strategi, co znaczy, e oferujemy produkty takie, jakich oczekujà nasi klienci. Thomas Cook przy tworzeniu strategii marketingowej skupia si na wykorzystaniu najnowszych osiàgni ç technicznych i medialnych, myêl tu g ównie o wykorzystaniu narz dzi e-marketingowych. E-commerce to jeden z naszych kana ów sprzeda y, który z roku na rok staje si coraz wa niejszy. W plan wpisane sà tak e wirtualne biura podró y. Zwi ksza si liczba agentów sprzedajàcych nasze oferty drogà internetowà. Mamy tak e stron internetowà na której dzia amy jako niezale ne biuro podró y sprzedajàce tylko wycieczki organizowane przez koncern Thomas Cook. To nasza odpowiedê na tego typu agencje, jak Expedia, Opodo i OTAs. OczywiÊcie nie zapominamy o sprawdzonych Thomas Cook AG w liczbach Firma numer dwa na europejskim rynku wyjazdów turystycznych 7,8 mld euro spreda y pracowników 33 marki agencji turystycznych metodach reklamy, czyli o prowadzeniu marketingu bezpoêredniego oraz docieramy do klientów poprzez radio, telewizj oraz pras i magazyny bran owe. WT: Czy Thomas Cook zamierza promowaç nowe destynacje? PF: Staramy si utrzymaç dotychczasowe trendy, ale z drugiej strony jesteêmy elastyczni i staramy si podbijaç nowe rynki, które cieszà si zainteresowaniem klientów. Opinia i zadowolenie naszych klientów jest dla nas kluczowà i najwa niejszà sprawà. Kiedy obieramy nowy kierunek, najpierw prowadzimy bacznà obserwacj miejsca, nast pnie szybko dzia amy, by zdobyç zmieniajàce si kierunki. WT: Co mo e Pan powiedzieç na temat bran y turystycznej. Jak b dzie ona wyglàdaç w niedalekiej przysz o- Êci? strona 4 Przysz oêç nale y do seniorów Sektor biur podró y od kilka lat prze ywa powa nà ewolucj, a proces ten nie jest z ca à pewnoêcià zakoƒczony. Powodów jest co najmniej kilka. 4 Globalna konsolidacja jest nieunikniona Bart omiej Walas: Analiza biur podró y jest trudna, uzale niona od rynku, tradycji i zachowaƒ konsumentów 7 Po pierwsze, zmianie uleg y zachowania i potrzeby klientów, w tym radykalne odejêcie od masowej konsumpcji ofert standaryzowanych (pakietowych). Po drugie, pojawienie si tanich linii lotniczych zwi kszy o dost pnoêç ekonomicznà podró y lotniczych, a internet sta si dla wielu groênà platformà konkurencji, marketingu i komercjalizacji ( wojna cenowa i kontakt z klientem na wprost ). Gdy do tego dodaç skutki wprowadzenia cen netto przez linie lotnicze, ch ç poszerzania ochrony konsumenta i granic odpowiedzialnoêci biur podró y, zjawisko parakomercjalizacji, problemy z podatkiem VAT, konsekwencje dyrektywy Bolkensteina, to lansowana przez wielu analityków teza, i za kilka lat Polska. Kto wi kszy, ten lepszy klasyczna dotychczas funkcja agencji podró y zniknie wraz z cz Êcià z nich, wcale nie jest abstrakcyjna. Stàd te rynek jest w fazie przekszta ceƒ, zarówno w asnoêciowych, jak i w sferze produkcji oraz kana ów dystrybucji. Poszukiwania rozwiàzaƒ adaptujàcych si do nowych warunków dotykajà touroperatorów, agencje podró y oraz regulacje prawne i organizacj samorzàdu gospodarczego. Konsument i jego ochrona Wszystkie analizy popytu wskazujà, e podstawowym turystà w najbli szych dziesi cioleciach b dzie senior ze Êrodowisk miejskich. WÊród trendów po stronie popytu obserwuje si wyjazdy cz stsze, krótsze, bli sze i taƒsze. strona 8 7 E-turystyka. Internet to koniecznoêç Co nas cieszy, co nas martwi mówià touroperatorzy str. 10 TOP 15 najwi ksi w liczbach str. 16 Rozwój technologii 23 podró y wg Amadeusa

2 2 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY

3 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY 3

4 4 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY Stawiamy na nowe technologie Ciàg dalszy ze strony 1 PF: Biznes turystyczny wcià ewoluuje. Nowa konkurencja wchodzàca na rynek pod postacià internetowych biur podró y, linii lotniczych lub hotelarzy, którzy sprzedajà swoje oferty przez internet, pozwoli a popatrzeç na naszà strategie zupe nie z innej strony. Tak zmieniajàcy si rynek stawia przed nami nowe zadania. Jak mówi em wczeêniej, wykorzystywanie nowych mediów jest odpowiedzià naszej firmy na zmieniajàce si trendy, chcemy utrzymaç swojà pozycj i nie mo emy pozwoliç, by przeros y nas biura, które wykorzystujà innowacyjne rozwiàzania. Szybko reagujemy i dlatego jesteêmy najlepsi. Uwa am, e oferty wycieczkowe sà bardzo wa ne, ale sposób dotarcia z nimi do klienta i droga sprzeda y jest najwa niejsza i dlatego wcià b dà si one zmieniaç, co pozwoli na wzrost zw aszcza przez wykorzystanie technologii i cyberprzestrzeni. WT: W takim razie, co mo e Pan powiedzieç o zmianach na rynku europejskim? PF: Rynek turystyczny w Europie jest zró nicowany. Na rynku niemieckim jest du a konkurencja, przez co rynek si nasyci, powodujàc du y popyt w odró nieniu do rynków wschodnich, gdzie wcià ten wskaênik roênie. Ten wzrost jest zauwa alny przez koncern i na pewno zamierzamy to wykorzystaç. WT: Jak b dzie wyglàdaç przysz oêç Thomasa Cooka po po àczeniu si z MyTravel? PF: To trudne pytanie, do fuzji jeszcze nie dosz o. Nie mog powiedzieç, co si zmieni, to sà nasze plany na najbli szych kilka miesi cy. Kiedy dojdzie do po àczenia, wtedy b d w stanie odpowiedzieç na to pytanie. WT: A jakie sà plany na przysz oêç? PF: Sà one zwiàzane z fuzjà, czeka nas du o pracy zwiàzanej z tym wa nym dla naszej firmy przedsi wzi ciem. WT: Co mo e Pan powiedzieç na temat polskiego rynku turystycznego? PF: Biznes turystyczny w Polsce wcià si rozwija. JesteÊmy bardzo zadowoleni z tego faktu oraz z tego, e nasza pozycja na nim jest bardzo mocna. WT: Czy mo e udzieliç Pan rad polskim touroperatorom, w jaki sposób mogà efektywnie sprzedawaç swojà ofert? PF: Rozwój biznesu turystycznego zale y od sytuacji ekonomicznej kraju. Nie powiem tu nic odkrywczego, zauwa ajàc, e jeêli Polacy b dà zarabiaç wi cej, to b dà wi cej wydawaç na wakacje. Touroperatorzy powinni przyglàdaç si potrzebom klientów i dodawaç nowe oferty do folderu. Lepiej eksponowaç swoje propozycje i dbaç o jak najlepsze zaprezentowanie ich agentom, którzy potem efektywnie sprzedadzà je klientowi. WT: Czy by Pan kiedyê w Polsce? PF: OczywiÊcie, odwiedza em wasz kraj podczas wyjazdów biznesowych. Jestem zaskoczony zmianami, jakie nastàpi y w Polsce w ostatnich latach. WT: Dokàd najch tniej wybiera si Pan na wakacje? PF: Bardzo lubi zwiedzaç i poznawaç nowe miejsca. JeÊli mam okazj i czas, wybieram ka dà mo liwà ofert. Nie mam specjalnie ulubionych miejsc. Je d tam, gdzie spotkam Dr Peter Fankhauser, urodzi si roku. Cz onkiem zarzàdu koncernu Thomas Cook AG zosta w maju 2001 roku. Odpowiada za sprzeda g ównych produktów firmy na terenie Europy. Ukoƒczy studia na wydziale Stosunków Mi dzynarodowych. W 1986 roku otrzyma tytu doktora. Peter Fankhauser od 1981 do 1985 pracowa jako nauczyciel w Gewerbliche Berufsschule w St. Gallen. Prowadzi zaj cia pt. Kursy i konferencje. W styczniu 1989 roku rozpoczà prac w Reisebüro Kuoni AG w Zurychu, gdzie by pierwszym zarzàdzajàcym. Rok póêniej zosta dyrektorem do spraw sprzeda y i marketingu na rynku szwajcarskim. W 1994 roku objà funkcj CEO w Kuoni Fernreisen GmbH we Frankfurcie w Niemczech, gdzie tworzy projekt joint venture. W 1995 roku objà stanowisko dyrektora generalnego Kuoni Reisen Holding Zurichu w Szwajcarii. W 1999 roku przeszed do LTU Group z siedzibà w Düsseldorfie w Niemczech. Tam pracowa do 2001 roku. mi ych i przyjaznych ludzi. WT: Co Pan lubi robiç w czasie wolnym? PF: Sp dzam ka dà wolnà chwil z najwa niejszymi osobami w moim yciu, z mojà rodzinà. WT: Bardzo dzi kuj za rozmow Rozmawia a Sara Charafeddine Globalna konsolidacja jest nieunikniona Fuzja Thomas Cook z MyTravel oraz TUI z First Choice oznacza dla bran y turystycznej wzrost konkurencji. Aby si przed nià broniç, firmy jeszcze intensywniej b dà si àczyç, równie w Polsce. Wkrótce na rynku europejskim zostanà sfinalizowane dwie bardzo wa ne dla bran y turystycznej fuzje. Pierwsza to po àczenie niemieckiej firmy Thomas Cooka z brytyjskà MyTravel. Komisja Europejska ju zaakceptowa a to przedsi wzi cie. W efekcie powstanie Thomas Cook Group, która pod wzgl dem przychodów ze sprzeda y w wysokoêci 12 mld euro zbli y si do TUI, Êwiatowego lidera bran y turystycznej. Thomas Cook z MyTravel W Polsce Thomas Cook reprezentowany jest przez spó k Neckermann Polska Biuro Podró y. Czy jego po- àczenie z MyTravel wp ynie na nasz rynek? Sposób prowadzenia biznesu nie ulegnie istotnej zmianie. Mo na si natomiast spodziewaç istotnego poszerzenia naszej oferty. Przede wszystkim mam na myêli baz hotelowà, ale nie tylko. W wyniku po àczenia Thomas Cook z MyTravel uzyskamy nieograniczony dost p do bazy ofert nowego koncernu. W efekcie klienci b dà mogli skorzystaç z jeszcze wi kszej liczby us ug mówi Krzysztof Piàtek, prezes Neckermann Polska Biuro Podró y. Dodaje, e Thomas Cook dominuje w krajach Europy kontynentalnej, a MyTravel w Wielkiej Brytanii i Skandynawii, co oznacza, e jest to przede wszystkim po àczenie firm dzia ajàcych na odr bnych rynkach. TUI z First Choice Kolejna du a fuzja obejmie niemieckie TUI z brytyjskim First Choice. Zdaniem analityków, to po àczenie jest odpowiedzià na powstanie koncernu Thomas Cook Group. Mened erowie TUI, obawiajàc si w przysz oêci utraty pozycji lidera, równie postanowili wzmocniç swojà pozycj. W aênie w tym celu przej li First Choice, który specjalizuje si w turystyce luksusowej i wypoczynku aktywnym. TUI dzia a nad Wis à pod dwiema markami: Scan Holiday i TUI. Czy poza rozszerzeniem oferty produktowej zajdà w jego polskim reprezentancie jakieê wi ksze zmiany, na razie nie wiadomo. Warto te pami taç, e w przypadku TUI i First Choice nie ma jeszcze zgody Komisji Europejskiej, która bada wp yw fuzji na konkurencyjnoêç bran y turystycznej w Unii Europejskiej. Dopóki jej nie b dzie trudno oczekiwaç jakichkolwiek informacji dotyczàcych szczegó ów po àczenia. B dà kolejne fuzje Konsolidacja, do której dochodzi na rynku globalnym, mo e spowodowaç, e i polski rynek zostanie w àczony w ten proces. Czy krajowe firmy b dà si àczyç? Wszystko jest mo liwe. Zagraniczne firmy mogà przejmowaç polskich touroperatorów. Prawdopodobna jest te konsolidacja krajowych firm. DziÊ trudno jednak powiedzieç, kiedy ten proces nastàpi. Nie mo na te wykluczyç, e nasz rynek jeszcze d ugo pozostanie rozdrobniony uwa a Krzysztof Piàtek. Konsolidacja to normalne zachowanie rynku. Dzi ki niej dochodzi do zwi kszenia kapita ów nowej firmy i rozszerzenia oferty. Z jednej strony daje mo liwoêç poprawienia sprzeda y, a z drugiej obni enia kosztów. W swoich dzia aniach dà- ymy do konsolidacji oraz wspólnych dzia aƒ z biurami podro y. Przyk adem tego jest chocia by nasza firma twierdzi Artur Matiaszczyk, prezes Trade & Travel Company, Konsorcjum Polskich Biur Podró y. Poufne rozmowy Analitycy zauwa ajà, e do czasu zawarcia ostatecznej umowy o po àczeniu firm lub ich sprzeda y, wszelkie rozmowy majà charakter poufny. Tym samym rynek zazwyczaj nie wie, jakie przedsi biorstwa przymierzajà si do konsolidacji. Pozostajà zatem jedynie spekulacje. WÊród firm do przej cia, przynajmniej teoretycznie, sà touroperatorzy z polskim kapita em. Jednak ci, w wi kszoêci, coraz lepiej radzà sobie na rynku i nie majà specjalnych powodów, aby sprzedawaç prowadzony biznes. Tomasz Furman

5 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY 5

6 6 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY

7 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY 7 E-turystyka Sprzeda us ug turystycznych za poêrednictwem internetu kwitnie. Co roku przybywa osób, które decydujà si na takà form zakupów i doceniajà zalety rezerwacji on-line. Choç Polsce daleko jeszcze do takich gigantów internetowych, jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, to jednak odsetek polskich internautów stale roênie, a wraz z nim dynamicznie rosnà te obroty rodzimych touroperatorów dzia ajàcych w sieci. Dynamiczne Wakacje Dynamik rozwoju polskiej e-turystyki znakomicie ilustrujà te wyniki osiàgane w ostatnich latach przez portal Wakacje.pl: 2004 r.: liczba klientów 8500; obrót (tylko ze sprzeda y wycieczek) r. (analogicznie): 16954; r. (analogicznie): 28500; W tym roku firma przewiduje obs u- enie 40 tys. klientów. Wed ug badaƒ przeprowadzonych w ubieg ym roku przez NetTrack SMG/KRC z internetu korzysta ponad 37 proc. Polaków, z czego na razie zaledwie jedna czwarta robi zakupy w sieci. Z roku na rok liczba ta jest jednak wi ksza: w 2005 r. zakupy deklarowa o 17,47 proc. internautów, w 2006 r. ju 24,51 proc. Z us ug turystycznych via internet skorzysta o w ub.r. 2,9 proc. polskich internautów. Z pozoru niewiele, ale jest to jednak o 100 proc. wi cej ni rok wczeêniej. Sàdzàc po tym, jak dynamicznie rozwija si e- -turystyka na ca ym Êwiecie, Êmia o mo na przypuszczaç, e i u nas b dzie podobnie. W 2004 r. obroty z nià zwiàzane wynosi y w Wielkiej Brytanii ok. 6,6 mld dol., a w 2006 r. ju 10,7 mld dol. (Marcussen & Phocus Wright). Najbardziej pr ny pod tym wzgl dem jest bez wàtpienia rynek amerykaƒski. W 2005 r. w USA sprzeda us ug turystycznych przez internet reprezentowa a 42 proc. ca kowitej sprzeda y, w Europie zaê tylko ok. 15 proc. Szacuje si, e w 2008 r. a 60 proc. us ug turystycznych w Stanach Zjednoczonych b dzie sprzedawanych on-line, a europejski wskaênik zwi kszy si do 41 proc. Znaczny ruch w interesie odnotowujà te polskie portale turystyczne, wykorzystujàc wzrost zainteresowania handlem internetowym wêród Polaków oraz o ywienie w turystyce wyjazdowej. Z us ug Travelplanet.pl skorzysta o w 2006 r. ponad 52 tys. klientów, a wartoêç sprzeda y wynios a 74 mln z i by a o 95 proc. wi ksza ni w roku poprzednim (38 mln). Portal BlizejSlonca.pl w 2006 r. zwi kszy sprzeda o 214 proc. (w stosunku do 2005 r.), obs ugujàc ponad 10 tys. klientów. Podobnymi wynikami mo e si poszczyciç Traveliada.pl. Sprzeda w 2006 r. wzros a tu o 210 proc., liczba klientów o 150 proc. Easygo.pl przyznaje si do ponad 150-proc. wzrostu sprzeda y ofert w 2006 r. (w porównaniu z 2005 r.), a poniewa ceny imprez turystycznych pozosta y na podobnym poziomie, w tych samych proporcjach wzros a równie liczba klientów obs u onych drogà internetowà. Transakcje dokonywane on-line stanowià coraz wi kszà cz Êç biznesu turystycznego. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, ju ok. 40 proc. biur turystycznych i 62 proc. hoteli w UE oferuje swe us ugi przez internet. Wygoda rezerwacji internetowych, dost pnoêç 24 godziny na dob i atwoêç porównywania ofert w sieci to najwa niejsze atuty dla klientów. Firmy turystyczne natomiast mogà w ten sposób znacznie zmniejszyç koszty zwiàzane z prowadzeniem dzia alnoêci. Przysz oêç bran y bez wàtpienia wpisana jest w strony www. Dominika Gasik www sprzeda to koniecznoêç Jak b dzie si zmienia rynek turystyczny pod wp ywem rosnàcej sprzeda y on-line, mówi Miros aw Nalazek, wyk adowca w Wy szej Szkole Turystyki i Rekreacji w Warszawie, specjalista z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii w turystyce. Rozwój sprzeda y us ug turystycznych przez internet jest oczywiêcie nieunikniony. Na podstawie tendencji na najbardziej rozwini tych rynkach zagranicznych mo emy przewidywaç, co czeka nas w Polsce i w jaki sposób proces ten b dzie oddzia ywa na rynek turystyczny. Wzrost sprzeda y przez internet na pewno wp ynie na zmniejszenie si liczby tradycyjnych agencji turystycznych. Mo na to ju wyraênie zaobserwowaç w USA, gdzie w ciàgu ostatnich pi ciu lat liczba ta zmniejszy a si o blisko 30 proc. Podobny proces ma miejsce w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Szybko zwi kszajà udzia w rynku turystycznym poêrednicy nowego typu, wykorzystujàcy najnowsze technologie internetowe biura podró y, takie jak Expedia i Travelocity oraz specjalistyczne wyszukiwarki turystyczne, takie jak i Turystyczny rynek internetowy b dzie si rozwija, ale prawdopodobnie nie wsz dzie równie intensywnie. W najbli szych latach nale y si spodziewaç, e tempo wzrostu na rynkach, gdzie osiàgnà ju znaczàcy udzia, takich jak USA, Wielka Brytania, Niemcy i kraje skandynawskie, b dzie maleç. Szybkiego tempa wzrostu mo na natomiast oczekiwaç na mniej rozwini tych rynkach Unii Europejskiej, m.in. w Polsce. Coraz wi kszà rol odgrywaç b dà równie wszelkiego rodzaju blogi, grupy dyskusyjne itp., umo liwiajàce u ytkownikom internetu dzielenie si opiniami, zdj ciami, a nawet krótkimi filmami wideo, w tym równie z obszaru turystyki. Jak wskazujà badania, konsumenci wierzà znacznie bardziej innym konsumentom ni przekazom reklamowym dostarczanym przez producentów us ug turystycznych oraz poêredników. Najwi kszy serwis tego typu Tripadvisor.com ma ju ok. 7 mln wpisów dotyczàcych praktycznie wszystkich krajów i regionów. Tak wi c jesteêmy Êwiadkami zmiany ról u ytkownicy internetu sà nie tylko konsumentami informacji, ale równie jej dostawcami. Kto wi kszy, ten lepszy Sytuacja na rynku biur podró y w Polsce zmienia si jak w kalejdoskopie. Przez kilka ostatnich lat przychody biur podró y ros y, ale w 2005 r. zanotowano nag y spadek i to od razu o 17,4 proc. (do poziomu 5,2 mld z ). Wed ug tegorocznego raportu Instytutu Turystyki w 2006 r. bran a powróci a na Êcie k wzrostu i osiàgn a przychody w wysokoêci oko o 5,7 mld z (wzrost o 9,6 proc.). Od kilku lat liczba biur podró y spada a, mo na wi c przypuszczaç, e firmy, które pozosta y na rynku, zarabiajà wi cej i sà w lepszej kondycji finansowej. Dziesi ç lat temu funkcjonowa o w Polsce 507 biur zatrudniajàcych wi cej ni 10 osób. Obecnie jest ich tylko 99. Warto jednak zauwa yç, e w 1997 r. ponad 500 biur generowa o przychody na poziomie 1,4 mld z, a w 2005 r. tylko sto biur na poziomie 2,8 mld z. Najwi cej (507) podmiotów turystycznych dzia a na terenie województwa mazowieckiego. Wynika to zarówno z atrakcyjnoêci sto ecznego rynku, jak i z faktu, e wiele biur podró y otwiera swoje przedstawicielstwa w Warszawie, nawet jeêli prowadzà dzia alnoêç w innym mie- Êcie. Na drugim miejscu pod wzgl dem liczby podmiotów turystycznych jest województwo Êlàskie (358), kolejne to ma opolskie (322) i dolnoêlàskie (235). W tych czterech województwach dzia a ponad po owa wszystkich biur podró y w Polsce. W ostatnim roku wi kszoêç województw odnotowa a wzrost liczby podmiotów turystycznych, podczas gdy jeszcze rok wczeêniej (mi dzy styczniem 2005 a styczniem 2006) sytuacja wyglàda a odwrotnie. Prawie we wszystkich województwach liczba biur podró y spad a. W 2006 r. najwi kszy wzrost by w województwie lubuskim (o 17,9 proc.). Spadek zaê nastàpi tylko w pi ciu województwach, najwi kszy w opolskim o 4,8 proc. Wi kszoêç biur podró y funkcjonujàcych na polskim rynku stanowià ma e firmy zatrudniajàce do 9 osób. Jednak to nie one generujà najwi ksze przychody. Chocia liczba Êrednich i du ych biur podró y systematycznie spada, ich przychody zdecydowanie rosnà. W 2000 r. Êredni przychód na biuro zatrudniajàce minimum 10 osób wynosi 12,3 mln z, w 2004 r. 25,3 mln z, a w 2005 r. ju 28,2 mln z. WÊród ma ych przedsi biorstw Êredni przychód w 2000 r. wynosi 546,8 tys. z, w 2004 r. 634,8 tys. z, a w 2005 r. spad do 478,9 tys. z. Dane za rok 2006 r. pokazujà dalszy wzrost przychodów w bran y, tym razem o 9,6 proc. Korzystna sytuacja ekonomiczna dotyczy jednak g ównie Êrednich i du ych biur podró y, których przychody wynios y w ubieg ym roku ok. 3,1 mld z, co stanowi wzrost o 10,7 proc. (ab) Opracowano na podstawie publikacji Raport. Biura podró y 2007 przygotowanej przez Instytut Turystyki i redakcj WiadomoÊci Turystycznych

8 8 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY Przysz oêç nale y do seniorów Wielkomiejscy klienci przysz oêci poszukujà kontaktu z naturà Ciag dalszy ze strony 1 Modne jest poszukiwanie oryginalnego produktu, kontaktu z naturà i odwiedzanà ludnoêcià. Istotne sà te mo liwoêç porównywania ofert (zjawisko zapppingu), rezerwacja przez internet, podejmowanie decyzji o wyjeêdzie w ostatniej chwili oraz przyk adanie uwagi do bezpieczeƒstwa zakupu (marki sprzedawcy) i pobytu, a nawet ch ç unikania poêrednictwa w zakupie. Nast puje wi c indywidualizacja potrzeb, co wymusza na organizatorze podró y zmian podejêcia do tworzonych ofert, sposobu dotarcia do klienta i jego obs ugi. Liczne zagro enia (katastrofy, epidemie) podczas podró y i pobytu, a tak- e sprzeda y (overbooking) spowodowa y, e Komisja Europejska zamierza modyfikowaç dyrektyw o podró- ach przy okazji zmian praw dotyczàcych ochrony konsumenta. Spowodowaç to b dzie musia o tak- e zmian dyrektyw o time sharingu oraz sprzeda y na odleg oêç. Tymczasem na rynku europejskim zarysowujà si dwie koncepcje kulturowe funkcjonowania segmentu biur podró y, dzielàc Europ na kraje pó nocne i po udniowe. W krajach skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Austrii i Niemczech nie obowiàzuje prawo o licencjonowaniu biur podró y w przeciwieƒstwie do prawa francuskiego, belgijskiego, hiszpaƒskiego, w oskiego, a tak e polskiego i w gierskiego. O ile ca a bran a uwa a, e klient jest zbytnio chroniony przez dyrektyw z 1990 roku, o tyle zdania sà ju podzielone co do wspólnej strategii. Pó noc chce wi cej liberalizmu, a po udnie ochrony prawnej konsumenta. T odmiennoêç kulturowà widaç tak- e w podejêciu do klienta. Katalog handlowy i umowa z klientem w takich krajach, jak Niemcy i Holandia bazujà na maksymalizacji przekazywanych informacji majàcych wp yw na odpowiedzialnoêç biura (nazywana logikà kontraktu). Natomiast w Hiszpanii lub W oszech informacje wynikajàce z umowy opierajà si na zaufaniu i domniemanym profesjonalizmie biura (logika honoru). Linie lotnicze Swoiste trz sienie ziemi w bran y zapoczàtkowa y w aênie linie lotnicze, anulujàc stosowane dotychczas taryfy brutto dla agencji, dla których sprzeda biletów stanowi a Êrednio 60 proc. obrotów. Coraz wi ksza ekspansja tanich linii lotniczych doprowadzi a do tego, i wed ug szacunków w 2004 roku na rynku wewnàtrzeuropejskim mia y one 22 proc. rynku, a w 2010 b dà obs ugiwaç 33 proc. rynku [1]. Na razie, w odró nieniu od rynku azjatyckiego, tanie linie w Europie nie proponujà lotów d ugodystansowych, lecz to jest mo liwe. W kontekêcie sprzeda y biletów lotniczych modyfikacji muszà ulec GDS-y, w celu wi kszej przejrzystoêci i dost pnoêci do ró norodnych taryf. Konflikt sektora biur podró y z liniami lotniczymi jest jednak znacznie g bszy. Strategie i koncentracja touroperatorów Rynek touroperatorski starej Europy nie podlega porównaniom z sytuacjà w Polsce. Jest on wyraênie podzielony na producentów (hurtowników i detalistów) i poêredników dystrybutorów. Ci ostatni sà po àczeni w sieci lub stanowià agencje niezale ne. Do tego podstawowego podzia u trzeba jeszcze dodaç specjalistów podró y autokarowych, agencje rynku MICE oraz turystyki przyjazdowej. Specyficzni touroperatorzy-hurtownicy turystyki grupowej wyró niajà si kalkulacjà opartà na cenach netto (a nie w oparciu o prowizj ), marketingiem bezpo- Êrednim wobec potencjalnego klienta (stàd nie sà to marki powszechnie znane turyêcie indywidualnemu), niejednokrotnie brakiem katalogu lub katalogiem tylko grupowym. G ównà specjalizacjà tego typu producentów sà podró e d ugodystansowe ze wzgl du na zachowanie konkurencyjnoêci cenowej przy wi kszej wartoêci dodanej. Odnotowujà oni bardzo dobre wyniki handlowe, a poziom mar y znacznie wzrós w stosunku do klasycznych producentów indywidualnych. G ównà ich si à jest umiej tnoêç negocjacji taryf lotniczych i zakupu czarterów, gdy linie lotnicze z zasady nie lubià turystyki grupowej ze wzgl du na fakt, i jest ona niskobud etowa (z wyjàtkiem incentive), co nie pozwala na zarzàdzanie w oparciu o yield management. Analiza biur podró y jest doêç trudna, uzale niona od warunków rynkowych, tradycji, zachowaƒ konsumentów itp. Jednym s owem, rynek rynkowi nie jest równy, o czym Êwiadczy chocia by zjawisko silnej konsolidacji wyst pujàce na rynkach ju mocno skoncentrowanych, takich jak niemiecki i brytyjski, w przeciwieƒstwie do innych (Francja, Polska) charakteryzujàcych si atomizacjà tego segmentu. To zró nicowanie jest widoczne tak e na bazie niektórych wskaêników. Liczba touroperatorów i agencji w Niemczech si ga , w Wielkiej Brytanii 6598, w Hiszpanii 5015, a w Szwajcarii Zatrudnienie jest natomiast najwi ksze w Wielkiej Brytanii ( pracowników), dalej w Niemczech (73 600), Hiszpania (54261) i Francji (30 000) [2]. KoniecznoÊç adaptacji organizacyjnej wydaje si oczywista, jeêli weêmiemy pod uwag, e w Niemczech 31,9 proc. turystów korzysta z poêrednictwa biur podró y, w Wielkiej Brytanii 25,9 proc., a przyk adowo we Francji ten wskaênik wynosi zaledwie 11,9 proc. Tak e wskaênik wyjazdów za granic na co najmniej 4 doby jest zró nicowany (w Niemczech wynosi 64 proc., w Wielkiej Brytanii 58,6 proc. a we Francji jedynie 17,1 proc.) i uzasadnia ró nice w strukturach organizacyjnych przemys u turystycznego [3]. TrudnoÊç wyst puje tak e w ocenie skutecznoêci ekonomicznej sektora, gdy obroty przestajà byç wskaênikiem podstawowym rentownoêci. Porównanie wyników z roku 2005 czo owych touroperatorów europejskich wskazuje, i wielkoêç obrotów i zysku przed opodatkowaniem i amortyzacjà nie idzie w parze ze wspó czynnikiem rentownoêci. Dominujàcy TUI osiàgnà rentownoêç rz du 2,6 proc., a drugi najwi kszy Thomas Cook 2,5 proc. Liderami rentownoêci sà natomiast Iberostar (4,2 proc.), First Choise (3,5 proc.) czy Kuoni (3,3 proc.), przy obrotach kilkakrotnie mniejszych ni dwa cytowane giganty [4]. W zwiàzku z tym coraz cz Êciej wskazuje si na tzw. ROI (return on investment) jako najskuteczniejszy wskaênik ekonomiczny. Od lat post puje proces integracji poziomej (konsolidacji), która z ama a klasyczny model kana u dystrybucji (producent poêrednik klient), przy czym proces ten uleg przyêpieszeniu na skutek rezygnacji przez linie lotnicze z taryf brutto. Integracja spowodowa a, i na rynku irlandzkim nie ma ju agencji niezale nych, a w Niemczech stanowià one jedynie 10 proc. rynku po- Êredników. W Norwegii nastàpi a fuzja samorzàdu agencji niezale nych z sieciami sprzeda y, natomiast w USA 40 proc. agencji dysponujàcych licencjà ARC (odpowiednik IATA) znikn o z rynku w ciàgu dwóch lat, co wymusi o koncentracj dystrybucji. Nawet na rynku niemieckim odnotowano w roku ubieg ym znikni cie z rynku 770 punktów sprzeda y, chocia sprzeda wzros a [5]. Gdy przyjrzeç si segmentacji rynku, mo na wyró niç cztery grupy: 1. touroperatorzy niskobud etowi (jak E. Leclerc Voyages, Sunstart, Reisen Netto i Neckermann), których produkty sà tanie i majà ma à mar, 2. touroperatorzy o dobrej relacji ceny do jakoêci produktu (jak TUI, First Choice, Hotelplan) dysponujàcy du ym segmentem rynku, silnie konkurencyjni, z du ym wachlarzem kana ów dystrybucji, 3. touroperatorzy wysokobud etowi (jak Airtours, Kuoni, Robinson, Donatello) o wy szej mar y, ale i wy szym standardzie us ug, 4. touroperatorzy-specjaliêci (jak The Cruise Store, Voyageurs du Monde, Neilson) oferujàcy produkt poszerzony, z ma à przejrzystoêcià ceny i du ym przywiàzaniem klientów do marki. Poprzez proces integracji nast puje budowa silnych marek (jak w przypadku TUI, Kuoni i MyTravel) i atwo rozszyfrowaç kierunki realizowanej strategii, polegajàcej na wyraênej dywersyfikacji i kontroli touroperatorów z ka dego z powy szych segmentów. MyTravel bowiem pod swà markà kontroluje mi dzy innymi Airtous, Cresta oraz Aspro Holidays, a Kuoni niskobud etowego Reisen Netto i Helvetic Tours, Frantour, a tak e specjalistyczny Privat Safaris. Strategie zintegrowanych touroperatorów bazujà wi c na jasnym i czytelnym pozycjonowaniu wobec segmentu rynku celem optymalizacji kosztów marketingu, rozwoju segmentu turystyki przyjazdowej, rozwoju kana ów dystrybucji online oraz rozwoju programów lojalnoêciowych, w tym wobec sieci sprzeda y (w ramach strategii B2B2C).

9 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY 9 Dystrybucja Agencje sprzeda y sieciowe lub niezale ne sà najbardziej dotkni te aktualnymi zjawiskami. Niemniej dysponujàc bazami danych klientów, coraz cz Êciej zaczynajà same zajmowaç si produkcjà na yczenie. Z kolei touroperatorzy rozpoczynajà zacieênianie wi zów handlowych z agencjami poprzez specjalistyczne portale B2B, programy lojalnoêciowe i nowe instrumenty zarzàdzania (CRM) majàce tak e na celu podniesienie skutecznoêci sprzeda y. KompleksowoÊç poszukiwanych przez klientów produktów wywo uje potrzeb doradztwa, b dàcego jednym z najbardziej prawdopodobnych kierunków zmian dzia alnoêci agencji podró y. Nowe technologie Aby oceniç dynamik rozwoju internetu, wystarczy zwróciç uwag na fakt, i e-turystyka wygenerowa a w Wielkiej Brytanii w 2004 roku obroty rz du 6,6 mld dol., a w 2006 ju 10,7 mld dol. (w Niemczech w analogicznym okresie 3,55 mld dol. i 6,89 mld dol.) [6]. W roku 2005 w USA sprzeda us ug turystycznych przez internet stanowi a 42 proc., a w Europie tylko 15 proc. Szacuje si, e w roku 2008 amerykaƒski rynek e-turystyki b dzie sprzedawaç 60 proc. us ug, a w Europie wskaênik ten zwi kszy si do 41 proc. Równocze- Ênie ch ç poszukiwania i porównywania ofert rozwija specjalistyczne portale porównawcze. Rozbudowywane sà równie portale B2B s u àce komunikacji producenta z poêrednikiem i wreszcie powoli touroperatorzy uruchomiajà on-line swe katalogi handlowe adresowane do konsumenta, majàce docelowo zastàpiç oferty drukowane. Zestawienie zjawisk, choç niepe ne, sk ania do wniosku, e ze wzgl du na poszukiwanie wzrostu udzia u w rynku i nowych form komercjalizacji dalszemu przyspieszeniu ulegnà procesy integracji poziomej i pionowej wêród producentów us ug turystycznych. Nastàpi wzrost mi dzynarodowej konkurencji poprzez cen na rynku masowych produktów pakietowych (o ile te produkty nie zostanà zmonopolizowane przez zintegrowanych touroperatorów), dalszej ewolucji zostanà poddane sieci dystrybucji, w tym w kierunku doradztwa i mikroprodukcji na zlecenie. Ewolucji ulegnà strategie marketingowe, w których coraz wi kszà rol odgrywaç b dzie komunikacja B2B i B2B2C. Na tle takich procesów kierunek Klient dobrze zarzàdzany WÊród nowoczesnych technologii s u àcych zarzàdzaniu powszechnà karier robi system CRM (Customer Relationship Management), który s u y do przetwarzania danych klientów oraz sprzedawców. Mo liwoêci tego typu narz dzia pozwalajà na gromadzenie i zarzàdzanie informacjami w trzech fazach: przed, w trakcie oraz po sprzeda y. Pozwala tak e na zarzàdzanie wewn trzne s u àce zwi kszeniu wydajnoêci i obni ce kosztów. Narz dzie CRM zaczyna byç coraz cz Êciej wykorzystywane przez klasycznych touroperatorów dla zarzàdzania wspó pracà z agentami. Ma ono jednak dobre i z e strony. KorzyÊci to: mo liwoêç Êledzenia dotychczasowych kontaktów i rezultatów handlowych, lepsza informacja po sprzeda y, szybsza informacja o potrzebach wsparcia sprzeda y (np. podró e studyjne), komunikacja skierowana do odpowiednich grup docelowych (newslettery), korzyêci technologiczne (druk przez agenta dokumentu podró y z w asnym logo), mo liwoêç samokszta cenia si agenta na temat nowych produktów i destynacji. Do s abych stron (dla agentów) zaliczyç mo na pe nà przejrzystoêç ewolucji sprzeda y pozwalajàcà na zwi kszenie wymagaƒ wobec sprzedawcy. W konsekwencji mo e doprowadziç do rezygnacji z niektórych agentów, motywowania do sprzeda y innych i wreszcie wyró nienia najlepszych sprzedawców. Nawet je eli tak si nie stanie, to z ca à pewnoêcià nale y si spodziewaç zró nicowanych prowizji. zmian w polskim sektorze mo e mieç na razie tylko charakter postulatywny. Nie nale y si bowiem spodziewaç w najbli szych latach powa niejszych procesów integracji kapita owej, lecz co najwy ej w formie konsorcjów, ze wzgl du na niewielki (chocia rosnàcy) rynek turystyki wyjazdowej, rozdrobnienie bran y i s aboêç ekonomicznà. Wydaje si, e szybciej mogà nastàpiç procesy, które i tak sà nieuniknione, a mianowicie zmiana charakteru i struktury samorzàdu gospodarczego, powstanie instytucji ubezpieczeƒ wzajemnych, wprowadzanie nowoczesnych form zarzàdzania oraz powstanie klasycznych sieci sprzeda- y. Zmieni si prawdopodobnie system kszta cenia i zatrudniania kadr, wzroênie tak e znaczenie samorzàdu regionalnego i lokalnego w dynamizacji przemys u turystycznego miejsca docelowego (w tym decentralizacja zarzàdzania i promocji, a mo e i powstawanie DMC). Bart omiej Walas [1] dane za Marcer Management Consulting, 2005 [2] [3] Le Quotidien du Tourisme, nr. 2871, z [4] TO européens: choix stratégiques face á la nouvelle donne, Marcer Management Consulting, 2006 [5] wypowiedê Klausa Laepple, prezydenta DRV [6] Marcussen&Phocus Wright R E K L A M A PODRÓ E NA 7 KONTYNENTÓW 2007 BOTSWANA-NAMIBIA EGIPT ETIOPIA KENIA-TANZANIA (+ZANZIBAR) LIBIA MADAGASKAR-MAURITIUS MAROKO NAMIBIA-BOTSWANA- ZIMBABWE-ZAMBIA RPA-SWAZILAND RPA-ZIMBABWE-ZAMBIA (+OPCJA MAURITIUS) ARGENTYNA-URUGWAJ- BRAZYLIA BRAZYLIA CHILE (+WYSPA WELKANOCNA) -ARGENTYNA-BRAZYLIA KUBA MEKSYK z Jukatanem Warszawa (022) Poznaƒ (061) Katowice (032) Kraków (012) MEKSYK-GWATEMALA MEKSYK-KUBA PERU-BOLIWIA WENEZUELA-EKWADOR (+GALAPAGOS) WENEZUELA-TRYNIDAD & TOBAGO KANADA USA (ró ne trasy) AUSTRALIA-NOWA ZELANDIA NOWA ZELANDIA-FIJI-KOREA BHUTAN-NEPAL-TYBET BORNEO-BRUNEI CHINY (ró ne trasy) EMIRATY ARABSKIE INDIE-NEPAL INDIE (Ladakh) INDONEZJA IRAN IZRAEL JAPONIA Lublin (081) ódê (042) Olsztyn (089) Rzeszów (017) JEMEN NEPAL (trekking do bazy Annapurna) SRI LANKA SYRIA-JORDANIA TAJLANDIA-MALEZJA -SINGAPUR UZBEKISTAN ALBANIA GRUZJA ISLANDIA ROSJA (Bajka ) ROSJA (Moskwa-St.Petersburg) TURCJA Wycieczki i wczasy w Europie SKANDYNAWIA, IRLANDIA, UKRAINA, CZECHY, FRANCJA, BU GARIA, CHORWACJA, POLSKA, S OWACJA, S OWENIA, W OCHY Wroc aw (071) Nowy Sàcz (018) Gdaƒsk (058)

10 10 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY Co nas cieszy, co nas martwi Ma o zasobni klienci Remigiusz Talarek, sales & marketing manager Rainbow Tours SA W Polsce panuje ogromna biurokracja i niewydolnoêç aparatu paƒstwowego. Dla przyk adu, na dokumenty ZUS E 101 dla rezydentów (uprawniajàce do korzystania z pomocy tak jak grupy niemieckich emerytów je d àce po Polsce albo wypoczywajàce na Majorce lub Costa del Sol w Hiszpanii? Dopiero zwi kszenie zasobnoêci portfela polskich medycznej w krajach konsumentów pozwoli na Remigiusz Talarek Unii) czekaliêmy ponad znaczne zwi kszenie kierunków miesiàc, choç powinny byç wydane turystycznych, w tym w ciàgu siedmiu dni. A to tylko jeden z przyk adów. Generalnie za atwienie jakiejkolwiek sprawy w urz dzie bez stosu zaêwiadczeƒ, druczków i potwierdzeƒ jest po prostu niemo liwe. Krajowy rynek turystyczny ró ni si od rynków zaawansowanych przede wszystkim zasobnoêcià portfela konsumenta. Z wakacji zorganizowanych korzysta u nas stosunkowo niewielka grupa osób o dochodach co najmniej Êrednich. Czy widzia ktoê np. zorganizowane grupy polskich emerytów je d àcych choçby na nasze Kresy, przede wszystkim wyjazdów egzotycznych (Karaiby, Azja, daleka Afryka). W bran y turystycznej najwy ej ceni Jensa Brochnera, za o- yciela Scan Holiday. Cz owieka, który nauczy wszystkich na polskim rynku, jak nale y robiç czarterowe wakacje. Szkoda, e od kilku lat jest na emeryturze. Z kolei wêród agencji turystycznych (poza naszymi w asnymi biurami) od trzech lat najlepszym agentem sà Wakacje.pl portal turystyczny. To jeden z dwóch czo owych portali turystycznych, od lat specjalizujàcy si w sprzeda y oferty on-line i poprzez call center. Tygrysem polskiej turystyki nazwa bym tanie linie lotnicze, a szczególnie Ryanair, które stosujàc doêç zaskakujàce reklamy Koszty niestety rosnà (w tym porównawcze), zdecydowanà polityk cenowà i wyloty praktycznie ze wszystkich polskich lotnisk, zdoby y w krótkim czasie bardzo du y kawa ek polskiego rynku. Waldemar Glaubitz, kierownik centrali w Szczecinie Jet Touristic Poland Sp. z o.o. Utrudnienia w prowadzeniu firmy turystycznej na polskim rynku zwiàzane sà przede wszystkim z konkurencjà i rosnàcymi kosztami prowadzonej dzia alnoêci. Wzrost cen paliw, równie op at lotniskowych przyczyni si do podro enia przelotów czarterowych. Firmy ubezpieczeniowe za àda y dodatkowych zabezpieczeƒ przy prowadzeniu dzia alnoêci turystycznej. Niektóre biura podró y zani ajà ceny i wprowadzajà swoich klientów w b àd, nie informujàc ich o dodatkowych op atach, które sà pobierane w miejscu wypoczynku. Co wi cej, rynek turystyczny w Polsce nie ma jeszcze ugruntowanej tradycji i kultury podró owania, jak ma to miejsce w Niemczech i we Francji. Klienci szukajà g ównie ofert, które pozwolà im sp dziç jak najlepszy urlop za jak najni - Waldemar Glaubitz sza kwot. W efekcie krajowe produkty zazwyczaj nie sà tak wyszukane jak w krajach wysoko rozwini tych. Wspó praca z wieloma firmami z bran y turystycznej, m.in. Nowà Itakà, Alfa Starem, Triadà, oraz Exim Tours, uk ada nam si dobrze. Podobnie jest z agencjami. Bardzo dobrze wspó pracuje nam R E K L A M A WCZASY W HOTELU autokarem: Czarnogóra Ulcinj W ochy Varcadoro Bu garia Z ote Piaski Hiszpania Lloret de Mar Grecja Leptokaria samolotem: Bu garia Z ote Piaski WCZASY NA CAMPINGU Hiszpania Blanes W ochy Sycylia Grecja Wyspa Thassos OBOZY M ODZIE OWE autokarem: W ochy Sycylia Hiszpania Blanes Grecja Wyspa Thassos Grecja Leptokaria Bu garia Z ote Piaski Czarnogóra Ulcinj samolotem: Bu garia Z ote Piaski Biuro Turystyczne OLIMP Centrum Promocji i Last Minute Kraków, Floriaƒska Kraków, Zwierzyniecka 25 tel./fax ; ; Zapraszamy na:

11 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY 11 mówià touroperatorzy si z wieloma tego typu firmami. W efekcie niesprawiedliwe by oby Euro ustabilizuje bran szczególne wyró nienie którejê z agencji turystycznych. Jaros aw Jeschke, pe nomocnik zarzàdu Biura Podró y Triada Sp. z o.o. W skali mikro, czyli dotyczàcej bran y turystycznej, spotykamy si z dwoma latach doêwiadczeƒ wypracowaliêmy, we wspó pracy z bankami metody podstawowymi pro- zabezpieczajàce Triad blemami, które doskwierajà nam od lat. Pierwszy to niepewnoêç kursowa przed du ymi wahni ciami kursowymi. Korzystamy z nich na bie àco. z otówki do walut obcych. Nadmieni, e ok. zawsze mo e jednak roz- TrudnoÊci kursowe raz na Jaros aw Jeschke 90 proc. kosztów przy rozliczaniu pakietu turystycznego wyjazdowego, to koszty euro i dolara amerykaƒskiego. Owszem, po wejêciu do UE z otówka sta a si bardziej stabilnym pieniàdzem, jednak e ciàg e zmiany o proc. (zarówno w gór, jak i w dó ) powodujà, e zawsze ktoê traci. Przy du ych wolumenach sà to powa ne kwoty. JeÊli zatem firma nie trafi z prognozà walutowà, a chce byç konkurencyjna na rynku, to musi traciç. Po wielu wiàzaç jedynie szybkie wejêcie Polski do strefy euro. Kolejna kwestia to brak stabilizacji na rynku przewozów lotniczych w Polsce. Historia pokazuje, e praktycznie co roku organizatorów turystyki zagranicznej (wylotowej) dotyka ten problem. Upadki WEA, Air Polonia, Fischer Air Polska (spó ka obecnie wychodzi na prostà) i doêç niepewna sytuacja dotyczàca polityki czarterowej w Centralwings pokazujà, jak wiele jest tu jeszcze do zrobie- nia. Równie w skali makro wcià mamy do czynienia z dwoma podstawowymi problemami. Cz sto niemo liwe do zastosowania w praktyce sà nieprecyzyjne uregulowania prawne, spisywane i poprawiane przez ludzi niezwiàzanych z bran à turystycznà, a co wi cej, bez konsultacji z bran à. Druga trudnoêç to ogólna biurokracja, na którà napotyka ka dy przedsi biorca niezale nie od rodzaju prowadzonej dzia alnoêci. DziÊ rynki zaawansowane od rynku polskiego ró ni m.in. brak wymienionych problemów, czyli stabilizacja kursowa, stabilizacja na rynku przewozów lotniczych i przejrzyste regulacje prawne. Czartery wysokiego ryzyka Andrzej Studnicki, dyrektor Centrum Turystyki Wyjazdowej Orbis Travel Sp. z o.o. Organizacja imprez czarterowych zarówno na ryn- klientów od ewentualnych rów, które zabezpieczajà kach europejskich, jak skutków ich bankructwa, i w Polsce jest dzia alno- po drugie, kapita zak adowy firm touroperator- Êcià o wysokim stopniu ryzyka. W zwiàzku z tym skich musi byç odpowiednio wysoki. Dzisiaj w Pol- w Niemczech, Francji lub Wielkiej Brytanii touroperatorom czarterowym sta- mo e organizowaç firma sce wycieczki czarterowe Andrzej Studnicki wiane sà znacznie wy sze wymagania z kapita em 50 tys. z. Tymczasem ni firmom organizujàcym np. turystyk autokarowà. Rozwiàzania idà na jeden rejs to koszty rzàdu wyczarterowanie jednego samolotu w dwóch kierunkach. Po pierwsze, tys. dol. Firmy touroperatorskie majà w sezonie po kilka aƒcuchów, poprzez ubezpieczenia touroperato- a R E K L A M A

12 12 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY

13 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY 13 ka dy sk adajàcy si z 15, 18, 20 rejsów. Ogromna rozbie noêç pomi dzy kapita em zak adowym firm a zaanga owaniem finansowym niezb dnym do prowadzenia dzia alnoêci nie s u y wiarygodnoêci bran y. Po àdane wydaje si wprowadzenie w Polsce przepisów podobnych do tych, które obowiàzujà na zachodzie Europy, by kapita zak adowy firm specjalizujàcych si w organizacji imprez czarterowych zabezpiecza realizacje zobowiàzaƒ finansowych tych firm. Powinien on wynosiç kilka milionów z otych. Przy czym nie mo e to byç kapita wirtualny. Struktura rynku w Polsce ró ni si od struktury na rynkach zachodnich. W Niemczech lub we Francji konkuruje ze sobà kilku solidnych touroperatorów czarterowych, a ma e biura podró y sà touroperatorami niszowymi. W Polsce powinno byç podobnie. Oprócz kilku kilkunastu stabilnych finansowo touroperatorów czarterowych powinno dzia aç wiele mniejszych firm specjalizujàcych si w turystyce autokarowej i kwalifikowanej. Unikn liby- R E K L A M A Êmy wtedy spektakularnych bankructw. JesteÊmy pod wra eniem dynamiki rozwoju internetowych biur podró y. Oprócz najwi kszych portali turystycznych, takich jak Wakacje.pl i Travelplanet.pl, istnieje du a grupa innych portali, które z sukcesem zdobywajà rynek, jak np. Vtrip.pl, Easygo.pl, Travelone.pl. Z du ym uznaniem przypatrujemy si równie mniejszym biurom podró- y dzia ajàcym regionalnie, które potrafià utrzymaç doskona y kontakt z klientami, osiàgajàc przy tym Êwietne efekty sprzeda owe. WÊród agentów sprzedajàcych ofert Orbis Travel szczególnie chcielibyêmy wyró niç (kolejnoêç alfabetyczna): ABC Poznaƒ Sp. z o.o., APiT Holidays Wies aw Nichwiedowicz Gdaƒsk, Biuro Podró y Eurotop Leszno, Euro Pol Travel Iwona J drzejewska Warszawa, Holiday Travel BPP Bia ystok, Lexan Anna i Aleksander astowscy, Mag Mar Marek Kamieƒski Warszawa, Travel Market Norbert Adamski Kraków i Wellkomm Polska Sp. z o.o. Kraków. Du o nowych kierunków Piotr ab dowicz, dyrektor marketingu Exim Tours Sp. z o.o. Przeszkód w prowadzeniu interesów w Polsce jest kilka. Do najwa niejszych nie czartery do krajów egzotycznych: Brazylia, Kuba, Tajlandia itp. Najwynale à: brak dobrych ej w bran y ceni inwestora przewoêników czarterowych, linii lotniczej Prima przyzwyczajenie Charter pana Krzystofa naszych klientów do kupna Moska. Jest to osoba, ofert last minute, pod- która wraz ze swoimi in- Piotr ab dowicz czas gdy to w aênie first westorami uratowa a linie minute powinno byç najbardziej atrakcyjne. Przysz oêç polskiej turystyki to coraz wi cej kierunków z lotnisk lokalnych oraz bezpoêred- lotnicze Fischer Air. Najlepszym agentem jest Wakacje.pl i Internetowe Biuro Podro y Lastminute-oferty.pl. Z kolei na miano tygrysa polskiej turystyki zas ugujà linie lotnicze Prima Charter, które wydosta y si z gigantycznego zad u enia spowodowanego dzia alnoêcià Open Travel Group. W obecnej chwili kontraktowane sà dwa nowe samoloty i myêl, e nasz 40-milionowy kraj zas uguje na to, aby mieç przynajmniej jednego dobrego prywatnego przewoênika. Wolny, konkurencyjny rynek Krzysztof Piàtek, prezes Neckermann Polska Biuro Podró y Sp. z o.o. Z ogólnych uwarunkowaƒ ski, kierujàcy Polish Travel dzia alnoêci naszej firmy Quo Vadis, oraz Da- w Polsce jestem zadowolony. riusz Maciejewski, dyrekd Mamy pe nà swobotor generalny Happy konkurencyjnà, co powoduje, Events Grupa Aktywna e wszyscy sà za seri pla owych im- kreatywni. Jedyne, co mi prez wakacyjnych na polskim wybrze u. WÊród przeszkadza, to postawa Krzysztof Piàtek cz Êci mediów, które na najlepszych agentów sà: poczàtku roku poruszajà temat: jak Biuro Podró y Dziennika Polskiego si nie daç oszukaç biurom podró- Jagielonia z Krakowa, TAU y. Pod wzgl dem jakoêci oferty czy Agencja Turystyczna z Warszawy, te stosowanej technologii krajowy Bis Biuro Turystyczne z odzi, rynek turystyczny nie odbiega dziê Agencja Turystyczna Sigma z Kielc, od rynków w pe ni rozwini tych. Biuro Podró y Ercom z Poznania, Jest jedynie bardziej rozdrobniony Blue Sky Travel z Poznania, Biuro i nie ma stabilnych podwykonawców, Podró y Mayerpol równie z Po- a wêród nich przede wszystkim znania, PTH Supertour z Warsza- przewoêników czarterowych. Na wy i wspomniany wczeêniej Polish szczególne uznanie, g ównie za rozwój Travel Quo Vadis. Z kolei na miano nowych technologii, zas uguje tygrysa polskiej turystyki zas uguje Dariusz Pa ecki i Dariusz Litwiƒ- Triada. Brak lokalnego przewoênika Sylwester Strzylak, wspó w aêciciel BP Alfa Star spó ka jawna Ogólnie interesy w Polsce w zakresie zawierania prowadzi si nam dobrze. Przez lata zdà yliêmy si ju przyzwyczaiç do biurokracji i wyd u onych umów na ubezpieczenia turystów. W krajach o lepiej rozwini tej gospodarce jest wi ksza liczba gospodarstw procedur albo oczekiwania domowych np. na kredyt bankowy. z dost pem do internetu, Doskwiera nam jedy- w których dokonuje si Sylwester Strzylak nie brak konkurencji zakupu tego typu us ug

14 14 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY Trudne, póêne rezerwacje zo.o. Najwi ksze k opoty naszej firmy wià à si z póênymi rezerwacjami, czyli tzw. late booking market. W dalszym ciàgu zbyt ma e grono osób planuje urlop z du ym wyprzedzeniem, co dzia a zarówno na niekorzyêç organizatora wypoczynku, jak i samego klienta. Taka sytuacja znacznie Aleksandra Olechnowicz on-line. Ten kana dystrybucji staje si coraz bardziej popularny i w przysz oêci rozwinie si na wi kszà skal, co widaç porównujàc nasze wyniki sprzeda y on-line z ostatnich lat. Na polskim rynku brak jest wystarczajàcej liczby przewoêników lokalnych do obs ugi lotów czarterowych. OczywiÊcie nie narzekamy, poniewa dajemy sobie z tym rad, ale mamy ÊwiadomoÊç, e touroperatorzy z innych krajów w wi kszo- Êci korzystajà z lokalnych przewoêników. Samolot w wyjazdach zagranicznych jest jednak najpopularniejszym Êrodkiem transportu (ponad 50 proc.), dlatego czekamy na lokalnego przewoênika, z którego us ug nasze biuro b dzie mog o w przysz oêci korzystaç. Ogólnie cenimy sobie konkurencj, którà podpatrujemy i od której du o si uczymy. Trudno kogokolwiek w tym momencie wymieniaç, chocia by dlatego, aby kogoê nie pominàç. Naszym najlepszym agentem jest biuro Wakacje.pl. Bardzo dobrze uk ada si nam wspó praca. Z roku na rok wzrasta liczba umów zawieranych przez Wakacje.pl. To solidny partner z bardzo dobrze przeszkolonà za ogà. Sàdzàc po liczbie wys anych turystów, w 2006 roku na miano tygrysa bran y zas uguje Triada. Aleksandra Olechnowicz, marketing & PR director Ecco Holiday Sp. utrudnia zarzàdzanie produktem w sposób efektywny, a tak e przeszkadza w podà aniu za oczekiwaniami rynku. Klient, podejmujàc decyzj w ostatnim momencie, ma ograniczony wybór hoteli. W sezonie mo e zdarzyç si nawet sytuacja, e w ogóle nie b dzie miejsc na wybranym kierun- ku. Polski rynek jest bardzo specyficzny, a polski klient wymagajàcy, ale raczej konserwatywny. W kraju wcià niewielki jest popyt na produkty top-end (super luksusowe), mimo i mo na je znaleêç w ofercie polskich touroperatorów. Naszym zdaniem to tylko kwestia czasu, kiedy klient odkryje w sobie nowe potrzeby, te najwy szego rz du. Oczekujemy na rynku takich klientów i ju poszerzamy dla nich ofert. Nie mamy swojego idola wêród konkurencji. OczywiÊcie obserwujemy i doceniamy dzia ania konkurencji na rynku, gratulujemy dobrych pomys ów, ale i uczymy si na cudzych b dach. Z kolei wêród agentów wiele osób i firm zas uguje na miano najlepszego, bo nie tylko dobre wyniki w sprzeda y kwalifikujà do bycia najlepszym. Dobra znajomoêç produktu, terminowe regulowanie nale noêci, dzia ania marketingowe, czujnoêç, zaanga owanie, a przede wszystkim wk adanie w prac kawa ka serca tworzy wizerunek najlepszego. Turystyka warta priorytetu Piotr Henicz, dyrektor sprzeda y i marketingu Itaka Obecnie firmy dzia ajàce w bran y turystycznej nie napotykajà zbyt wielu W Unii Europejskiej biuro podró y to okreêlona marka, a osoby zatrudnione problemów. Z drugiej w takiej firmie sà strony nie sà adresatem jakichkolwiek u atwieƒ. zdecydowanie lepiej postrzegane ni nad Wis à. Instytucje paƒstwowe Byç mo e zmieni si coê prawie nic nie robià, aby poprawiç status bran y. Tymczasem w wielu krajach Piotr Henicz w tej materii po nowelizacji Ustawy o us ugach turystycznych. Niezale nie turystyka jest traktowana zde- cydowanie bardziej priorytetowo ni u nas. W Polsce dla wielu osób biuro podró y kojarzy si z brakiem wiarygodnoêci i nierzetelnoêcià. od tego ju dziê polska turystyka doêç szybko Êciga kraje rozwini te. Wystarczy zauwa yç, e na Zachodzie rezerwacja ofert touroperatorów jest dokonywana z pó rocznym, R E K L A M A

15 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY 15 Polskich Biur Podró y W prowadzeniu interesów nad Wis à najbardziej przeszkadzajà mi niestabilne przepisy a nawet rocznym wyprzedzeniem. Równie w naszym kraju takie zachowania sà coraz cz stszym zjawiskiem. Nowa Itaka do koƒca maja sprzeda a ponad 75 proc. swojej oferty. Dzi ki temu mamy du o czasu, aby przygotowaç nowe produkty ju na 2008 r. W bran y turystycznej jest niezmiernie trudno wskazaç jakieê autorytety, chocia by z tego wzgl du, e w naszym kraju to poj cie zdewaluowa o si. Z kolei agentów, którzy najlepiej prowadzà swój biznes, jest oko o stu. Zaliczamy ich do tzw. agentów presti owych. UproÊciç i obni yç podatki Artur Matiaszczyk, prezes Trade & Travel Company Konsorcjum mi si, e na miano tygrysa polskiej turystyki zas uguje kilka biur podró y o kapitale krajo- prawne, a wêród nich wym. Trudno w tym przede wszystkim te dotyczàce opodatkowania miejscu wyró niç kogoê z nazwy. Podobnie jest prowadzonej dzia alnoêci z naszymi agentami. Artur Matiaszczyk oraz bardzo wysokie Wszyscy z którymi koszty pracy. Pewne trudnoêci wià- wspó pracujemy sà dobrzy. à si równie z rozchwianym kursem obcych walut, w tym zw aszcza dolara amerykaƒskiego. Mimo to polski rynek turystyczny w niczym nie odbiega od rynków rozwini tych. Co wi cej w niektórych dziedzinach jesteêmy nawet lepsi ni niejedno paƒstwo Europy Zachodniej. Z tego powodu wydaje W przeciwnym razie nie wspó pracowalibyêmy z nimi. Z imienia i nazwiska mog za to wyró niç panià Ma gorzat Chechliƒskà, w aêcicielk Biura Podró y Trip oraz hoteli Belweder, Litwor i Czarny Potok w Zakopanem. Jest to osoba, którà szczególnie ceni w bran y turystycznej. Polska ma o stabilna Irfan Kilic, dyrektor generalny Pegas Touristik Sp. z o.o. W prowadzeniu interesów najbardziej przeszka- ma o. W bran y najwy ej kich jest w Polsce bardzo dza mi to, e rynek polski ceni panià Julit Boçwiƒskà z biura Alfa Tra- jest ma o stabilny. Ci ko jest w tej sytuacji podejmowaç d ugoterminowe miano tygrysa polskiej vel. Moim zdaniem, na plany bàdê przedsi wzi cia. Co wi cej, brakuje na Star. Z kolei najlepszym turystyki zas uguje Alfa Irfan Kilic nim krajowych przewoêników. TuryÊci ch tnie korzystajà Ich pracownicy majà niezwyk y po- agentem sà Wakacje.pl. z rodzimych linii lotniczych, a tatencja sprzeda y. Klient mniej doêwiadczony Kaan Ergun, dyrektor generalny Wezyr Holiday Service Sp. z o.o. Dla naszej firmy najwi ksze trudnoêci w prowadzeniu borze produktu lub us ugi podejmujà bardziej interesów Êwiadomie. Tamtejszy tuborze w Polsce wià à si ze zmieniajàcymi si kursami obcych walut. Przede rysta poszukuje i zbiera komentarze oraz informacje od tych, którzy wszystkim chodzi tu mieli ju mo liwoêç skorzystania z danego ro- o ciàg e przeliczanie kursu euro i dolara amerydzaju oferty. Dzi ki temu Kaan Ergun kaƒskiego. Polski rynek od rynków rozwini tych odró nia te doêwiadczenie ma szersze spojrzenie na produkty i us ugi, które kupuje. turystów w podró owaniu. Na Zachodzie klienci decyzj o wy- R E K L A M A

16 16 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY TOP 15 najwi ksi w liczbach* Rzeczpospolità rankingu najwi kszych biur podró y. ca ej oferty): 15 proc. Alfa Star W aêciciele: Izabela Strzylak i Sylwester Strzylak W adze: wspólnicy spó ki Lidia Armendowicz, koordynator sprzeda y agencyjnej, tel. (0 48) Rok powstania: 1995 Krótka historia firmy: Firma polska, za o ona 12 lat temu w Radomiu przez rodzeƒstwo Izabel i Sylwestra Strzylaków. Swojà dzia alnoêç rozpocz li w lokalu o powierzchni 30 m 2 od organizacji wyjazdów do Egiptu, Maroka i Tajlandii, wysy ajàc miesi cznie od 30 do 50 osób. Z roku na rok ta liczba si zwi ksza- a. Teraz miesi cznie obs ugujà od 3500 do 9500 turystów. Dzi ki swej atrakcyjnoêci produktem bazowym sta si Egipt. Biuro wys a o w 2005 r. najwi cej, bo ponad turystów, spoêród wszystkich touroperatorów, co zosta o potwierdzone certyfikatem nadanym przez Ambasad Republiki Egiptu. Dla turystów, którzy zaufali marce Alfa Star, touroperator rokrocznie uruchamia nowe popularne kierunki, zyskujàce rzesze zwolenników. Alfa Star kojarzone jest te poprzez siatkówk. Po raz kolejny otrzyma o tytu Sponsora Ligi Âwiatowej w Polsce w 2007 r. Kapita zak adowy: b.d. Obroty w 2006: z Liczba oddzia ów w asnych: 1 Liczba agentów: ponad 2500 WysokoÊç prowizji dla agentów: proc. àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: G ówne kierunki w ofercie: Egipt, Turcja (Turcja Egejska, Riwiera Turecka, Bodrum), Tunezja, Bu garia, Cypr, Mauritius, Senegal, Jordania/Izrael NowoÊci w ofercie 2007: Tunezja i Turcja Bodrum Katalogi wydane w 2007: Egipt + Senegal, Turcja, Bu garia, Tunezja 38 proc. Przy za o eniach, e rezerwacja zosta a za o ona 0-14 dni przed terminem wylotu 15 proc. Oferty niszowe, dzia alnoêç dodatkowa: b.d. Segment rynku: 64 proc. Przynale noêç do organizacji turystycznych: PIT Nagrody i wyró nienia w 2006: Certyfikat Ambasady Republiki Egiptu za najwi kszà liczb klientów wys anych do Egiptu w 2005 roku; Z ota Malwa 2006 w kategorii Biura Podro y; Tytu Operatora Roku zima 2005/2006 w V Edycji Programu Latam z Katowic ; I miejsce w programie premiowym dla touroperatorów Zima 2006/2007 zorganizowanym przez port lotniczy we Wroc awiu. ca ej oferty): w 2006 r. 1,7 proc. (rezerwacje on-line dokonane przez klienta indywidualnego) Almatur W aêciciel: osoby fizyczne W adze: Miros aw Sikorski, prezes zarzàdu, S awomir Czarnecki, wiceprezes, Wies aw Krawczyƒski, wiceprezes Wies aw Krawczyƒski wiceprezes, tel. (0 22) Rok powstania: 1956 Krótka historia firmy: Almatur powsta w 1956 r. jako biuro wyspecjalizowane w obs udze ruchu turystycznego Êrodowiska akademickiego. Do dziê g ównymi klientami naszego biura jest m odzie szkolna i studencka, chocia w swojej ofercie mamy oczywi- Êcie propozycje dla wszystkich. W roku 2007 weszli- Êmy z ofertà, która zaspokoi marzenia wszystkich tych, którzy studentami b dà, sà lub byli, niezale nie od wieku i sposobu sp dzania wolnego czasu. Podró- ujàc z nami, b dziecie Paƒstwo mieli szans prze ycia niezapomnianych wra eƒ w doborowym towarzystwie i wybranym, wed ug Paƒstwa upodobaƒ, miejscu. Propagujemy aktywny sposób wypoczynku, choç nie brakuje imprez o innym charakterze, tak aby sprostaç najbardziej wyszukanym gustom i upodobaniom naszych klientów. Oprócz oferty typowo turystycznej mo emy Paƒstwu zaproponowaç równie : wyjazdy do pracy, kursy j zykowe i szko y oraz praktyki studenckie za granicà, bilety lotnicze w specjalnych taryfach dla m odzie y i studentów, mi dzynarodowe legitymacje zni kowe z ubezpieczeniem. Kapita zak adowy: 1 mln z Obroty w 2006: 63 mln z Liczba oddzia ów w asnych: 20 Liczba agentów: 1500 WysokoÊç prowizji dla agentów: do 12 proc. àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 52 tys. G ówne kierunki w ofercie: basen Morza Âródziemnego, Polska NowoÊci w ofercie 2007: Obozy m odzie owe: Kazimierz Dolny, akademia taƒca, warsztaty artystyczne; rejs po Zatoce Gdaƒskiej; Gozdawa, szlak Piastowski; Bochnia, kolonia profilaktyczna; Góry Âwi tokrzyskie, obóz przygodowy; Hiszpania, nurkowanie; Francja, tenis; S owacja, Liptowski Mikulasz, pi ka no na; Czarnogóra, obóz rekreacyjno-sportowy; Szkocja, Edynburg, kurs j zykowy. Nowe wycieczki objazdowe Bohemia Tour, Trzy stolice, Slovakia Tour, Hungaria Tour, Germania Tour czyli po krajach sàsiadujàcych z Polskà. Nowe wycieczki po Europie Pod niebem Toskanii, Tour de France, Akropolis Tour, Orient Ekspres, Norwegia w pigu ce. Nowe wyprawy podró ników Brytyjskie per y, Hej soko y. Nowe imprezy wypoczynek i zwiedzanie Okolice Istrii i Egejska przygoda. Nowe imprezy wypoczynkowe Grecja Chalkidiki, Chorwacja Crikvenica; Katalogi wydane w 2007: Przebojowe wakacje obozy m odzie owe, Wypoczynek i zwiedzanie, Podró uj z ISIC obozy studenckie i programy edukacyjne. 10 proc. 20 proc. Oferty niszowe, dzia alnoêç dodatkowa: kursy j zykowe, praktyki studenckie za granicà, programy typu Work & Travel Segment rynku: dzieci i m odzie, doroêli, studenci Przynale noêç do organizacji turystycznych: PIT, WYSETC, IATA Nagrody i wyró nienia w 2006: Z ota Polisa od Signal Iduna ca ej oferty): tak, sprzeda przez stron proc. Ecco Holiday W aêciciel: Sp. z o.o. W adze: Zarzàd: Inga Rosiak, Karol Marciƒczak, Leszek Deneka Dariusz Przyby, dyrektor ds. sieci sprzeda y, tel. (0 61) Rok powstania: 2002 Krótka historia firmy: JesteÊmy organizatorem wycieczek czarterowych dzia ajàcym na polskim rynku ju od ponad czterech sezonów. Naszym pierwszym Klientom w listopadzie 2002 r. zaproponowali- Êmy egzotyczne wycieczki do Tajlandii i innych krajów Dalekiego Wschodu. Jako pierwsi na polskim rynku zaoferowaliêmy wakacje czarterowe w tak odleg ych miejscach. Od tamtej pory systematycznie poszerzamy wachlarz naszych us ug, stajàc si liderem na rynku samolotowych wycieczek czarterowych. Biuro podró y Ecco Holiday jako organizator wypoczynku oferuje g ównie wyjazdy czarterowe do krajów basenu Morza Âródziemnego i na Wyspy Kanaryjskie. Sà to najcz Êciej tygodniowe lub dwutygodniowe wycieczki pobytowe. W trosce o bezpieczeƒstwo naszych klientów latamy renomowanymi liniami lotniczymi. Gwarantujemy tym samym najwy szà jakoêç przelotu oraz pe en komfort podró y. Kapita zak adowy: 9 mln z Obroty w 2006: z Liczba oddzia ów w asnych: 3, licencje: 20, patronackie: 28 Liczba agentów: 2915 WysokoÊç prowizji dla agentów: 7-11 proc. àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: ok. 60 tys. G ówne kierunki w ofercie: Bu garia, Chalkidiki, Costa del Sol, Hurghada, Gran Canaria, wyspy greckie (Korfu, Kos, Kreta, Rodos) Majorka, Portugalia, Sycylia, Teneryfa, Tunezja NowoÊci w ofercie 2007: nowe hotele; wycieczki objazdowe na Kos (Island Hopping), w Egipcie (Âladami faraonów) i na Sycylii (Gwiazdy Sycylii), wakacje àczone Rodos i Symi; wprowadzenie hoteli o najwy szym standardzie i oznaczenie ich piktogramem Ecco Exclusive; wprowadzenie opcji All Inclusive Light ograniczona forma All Inclusive, obejmujàca tylko napoje alkoholowe i bezalkoholowe; Katalogi wydane w 2007: Smak Lata, w toku praca nad katalogiem: Egzotyka Âwiata Oferty niszowe, dzia alnoêç dodatkowa: wycieczki objazdowe (Âladami faraonów, Rejs po Nilu, Kos Island Hopping, Gwiazdy Sycylii, Objazdówka po Tunezji), szko y j zykowe (Majorka, Teneryfa, Malaga), szko y nurkowe (Egipt, Kreta, Rodos, Teneryfa. Gran Canaria), Ecco Active (oferta specjalna dla aktywnych na wakacjach: spa wellness, fitness, nurkowanie, surfing, golf, jazda konna, quady i jeepy), Ecco Exclusive (oferta specjalna obejmujàca luksusowe hotele o najwy szym standardzie) Segment rynku: osoby w wieku lat, z dzieçmi Przynale noêç do organizacji turystycznych: brak Nagrody i wyró nienia w 2006: Wyró nienie: Malwa 2006, Dyplom: STO Najlepszych Firmy Wielkopolski ca ej oferty): tak, 10 proc. Exim Tours W aêciciel: Mohammed Ellili Rafa Wasiak, dzia marketingu, tel Rok powstania: B.P. Exim Tours istnieje na rynku polskim od 1996 r. Krótka historia firmy: Mamy zezwolenie nr 374 na prowadzenie dzia alnoêci turystycznej wydane przez wojewod mazowieckiego. JesteÊmy cz onkiem Polskiej Izby Turystycznej (PIT) oraz GórnoÊlàskiej Izby Turystyki (GIT). Zgodnie z Ustawà o us ugach turystycznych mamy gwarancj ubezpieczeniowà wystawionà przez Signal Iduna. Wszelkie dokumenty znajdujà si na stronie Kapita zak adowy: 600 tys. z Obroty w 2006: z Liczba oddzia ów w asnych: 13 Liczba agentów: ok. 3 tys. WysokoÊç prowizji dla agentów: 11,5 proc. àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 80 tys. G ówne kierunki w ofercie: Tunezja, Egipt, Turcja, Kreta, Majorka, Rodos, Brazylia, Kuba, Wenezuela NowoÊci w ofercie 2007: Turcja Katalogi wydane w 2007: 3 katalogi 65 proc. Oferty niszowe, dzia alnoêç dodatkowa: Segment rynku: Klient z ka dego segmentu rynku. Oferta dostosowana do potrzeb wielu klientów. Przynale noêç do organizacji turystycznych: Polska Izba Turystyki (PIT), GórnoÊlàska Izba Turystyki (GIT) Nagrody i wyró nienia w 2006: Certyfikat egipskiego ministerstwa turystyki dla Exim Tours jako sprawdzonego i zaufanego touroperatora na polskim rynku turystycznym z wyêmienità ofertà promujàcà Egipt jako wspania e miejsce wypoczynku; Odznaka Honorowa dla Prezesa firmy Exim Tours za liczne zas ugi i bogaty wk ad dla turystyki nadana przez Ministerstwo Gospodarki; V Miejsce pod wzgl dem liczby wys anych klientów w opublikowanym przez Jet Touristic W aêciciel: Ekmel Akdeniz, Ayhan Aydin W adze: prezes Ekmel Akdeniz, wiceprezes Ayhan Aydin Waldemar Glaubitz, kierownik siedziby w Szczecinie, Rok powstania: 1997 Krótka historia firmy: Biuro podró y Jet Touristic Poland jest touroperatorem specjalizujàcym si na rynku polskim w organizacji turystyki czarterowej do Turcji. W bie àcym sezonie 2007 rozpoczynamy dziesiàty rok na rynku polskim i ten okres to czas wyt - onej pracy oraz ciàg e ulepszanie oferty turystycznej, która pozwala nam realizowaç wszystkie yczenia klientów. Wiele satysfakcji daje nam ciàg e dà enie do tego, aby ich najwspanialsze dni w roku by y jeszcze pi kniejsze, przyjazne i wcià pe ne radoêci i uêmiechu. Dlatego te jako cz onek Polskiej Izby Turystyki gwarantujemy, e nasze biuro to najlepszy wybór. Kapita zak adowy: 380 tys. z Obroty w 2006: b.d. Liczba oddzia ów w asnych: siedziba: al. Niepodleg oêci 22, Szczecin 2 salony sprzeda y: ul. Marsza kowska 99/101, Warszawa ul. Woêna 21, Poznaƒ Liczba agentów: ponad WysokoÊç prowizji dla agentów: 15 proc. àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: ponad 19 tys. G ówne kierunki w ofercie: Turcja: Riwiera Turecka, Wybrze e Egejskie Marmaris, Bodrum NowoÊci w ofercie 2007: Region Bodrum Katalogi wydane w 2007: w formie gazetek, prezentujà ofert z regionów Riwiery Tureckiej, Marmaris i Bodrum. b.d. b.d. Oferty niszowe, dzia alnoêç dodatkowa: b.d. Segment rynku: b.d. Przynale noêç do organizacji turystycznych: cz onek PIT Nagrody i wyró nienia w 2006: Statuetka Towarzystwa Ubezpieczeniowego Signal Iduna Najlepszy Turoperator sprzeda y ubezpieczeƒ turystycznych 2000, Wyró nienie w konkursie Gepardy Biznesu 2007 za lata od 2004 do 2006 ca ej oferty): tak Neckermann W aêciciel: Neckermann Polska jest samodzielnà Sp. z o.o., która nale y do mi dzynarodowego koncernu Thomas Cook AG. W adze: prezes Krzysztof Piàtek Dzia wspó pracy agencyjnej i franchisingowej: Region Polski centralnej i wschodniej: area sales manager El bieta Antosiak, region Polski pó nocnej i zachodniej: area sales manager Renata àtka, region Polski po- udniowej: area sales manager Rafa Buczak, e- -mail: Rok powstania: 1997 Krótka historia firmy: Neckermann Polska nale y do najwi kszych koncernów turystycznych w Europie Thomas Cook AG, który szczyci si ponad 160-letnià tradycjà. Firma rozpocz a dzia alnoêç w 1997 r.,

17 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY 17 wprowadzajàc na rynek imprezy samolotowe z wylotem z Warszawy w trzech kierunkach: Hiszpania, Grecja, Tunezja oraz imprezy z dojazdem w asnym. W bie àcym roku jest to 26 kierunków i wyloty z lotnisk w Warszawie, Krakowie, Wroc awiu, Katowicach, Gdaƒsku i Poznaniu, a tak e 14 krajów, które mo na odwiedziç, podró ujàc w asnym transportem. Firma stale powi ksza liczb klientów w 1997 r. wyjecha o z Neckermannem 3 tys. osób, w 2006 roku 123 tys. àcznie w ciàgu 10 lat, które firma hucznie Êwi tuje w tym roku, wyjecha o z nami klientów. Kierujàc si has em: Neckermann na ca ym Êwiecie w dobrych r kach, biuro tworzy ofert, starajàc si spe niç najwy sze oczekiwania swych klientów. Kapita zak adowy: z Obroty w 2006: 246 mln z Liczba oddzia ów w asnych: 36 biur (w tym 16 w asnych i 20 franchisingowych) Liczba agentów: 400 WysokoÊç prowizji dla agentów: 8-13,11 proc. àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 123 tys. G ówne kierunki w ofercie: 26 kierunków lotniczych i 14 z w asnym dojazdem, m.in.: Hiszpania, Grecja, W ochy, Malta, Cypr, Portugalia, Tunezja, Egipt, Maroko, Bu garia, Turcja, Chorwacja i inne NowoÊci w ofercie 2007: Nowe kierunki: Costa Brava z mo liwoêcià zwiedzania Barcelony; zabytkowe Paphos na Cyprze; zwi kszyliêmy tak e siatk po àczeƒ do Tunezji i w tym sezonie latamy na D erb, do Tunisu i Monastyru. NowoÊcià b dà tak e prezenty jubileuszowe, o których mowa by a wczeêniej. Nowe imprezy wycieczka objazdowa po Andaluzji. Bardzo popularne sà polskie animacje w hotelach, dlatego du ym zainteresowaniem wêród naszych klientów cieszy si Klub Aktywnego Wypoczynku Happy Events s ynàcy z polskich animacji, który obejmie w tym roku a 10 kierunków i hoteli rodzinnych. Dla wygody klientów na wakacje b dzie mo na wylecieç z 6 miast Polski: Warszawy, Krakowa, Poznania, Wroc awia, Katowic i Gdaƒska. Przy ofercie z w asnym dojazdem zadbaliêmy tak e o ofert hoteli po drodze. Ciekawa cenowo oferta hoteli w Pradze i Bratys awie Katalogi wydane w 2007: Katalog Lotniczy s oƒce i pla a Lato 2007, Katalog z w asnym dojazdem Europa Lato 2007, Katalog HIT czyli propozycja taƒszych wakacji b.d. ok. 10 proc. Oferty niszowe, dzia alnoêç dodatkowa: kursy j zykowe, turystyka kwalifikowana, wellness & spa; imprezy objazdowe, rejsy, turystyka motorowa Segment rynku: Rodziny z dzieçmi, pary, single, seniorzy; wiek lat. Klient: wymagajàcy produktów i us ug wysokiej jakoêci; nowoczesny i ciekawy zmian w otaczajàcym Êwiecie; ceniàcy bezpieczeƒstwo i komfort; Êmia y i pewny siebie; Przynale noêç do organizacji turystycznych: PIT, Agencje IATA Nagrody i wyró nienia w 2006: Srebrne God o Marka Godna Zaufania 2006 r. w VI edycji badania konsumenckiego The Most Trusted Brand organizowanego przez europejskie edycje miesi cznika Reader's Digest. Najwy sze notowanie we wszystkich kryteriach. ca ej oferty): tak, b.d. Nowa Itaka W aêciciel: Mariusz Jaƒczuk, Leszek Szagdaj W adze: Zarzàd: Mariusz Jaƒczuk, Leszek Szagdaj, Piotr Henicz, Micha Wróbel Koodynatorzy sieci agencyjnej: Tomasz Borychowski (0 77) , Wojciech Kowalski (0 77) Rok powstania: 1989 Krótka historia firmy: Biuro podró y jest liderem w sprzeda y wycieczek objazdowych na polskim rynku. Firma oferuje autokarowe i samolotowe wycieczki objazdowe oraz wakacje czarterowe. W lipcu 2001 roku nastàpi o po àczenie z Biurem Podró y Ving. W paêdzierniku 2003 r. Biuro Podró y Itaka powróci- o w polskie r ce, do pierwotnych w aêcicieli. W 2004 roku czytelnicy dziennika Rzeczpospolita uznali Itak za najbardziej godne polecenia i najch tniej wybierane przez klientów polskie biuro podró y. Itaka otrzyma a równie w 2004 roku certyfikat jako- Êci za profesjonalizm i najwy szà jakoêç us ug turystycznych opartych na bogatej ofercie programowej dostosowanej, a tygodnik Wprost przyzna certyfikat turystyczny. Kapita zak adowy: tys. z (w pe ni op acony) Obroty w 2006: 180 mln z Liczba oddzia ów w asnych: 43 Liczba agentów: 600 WysokoÊç prowizji dla agentów: 9-15 proc. àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 70 tys. G ówne kierunki w ofercie: Turcja, Grecja, Hiszpania, W ochy NowoÊci w ofercie 2007: Wyspy Kanaryjskie (Lanzarote, Fuertaventura), Kuba, Meksyk, Turcja (Kusadasi), Grecja (Lesbos), Madera, Sri Lanka, Gambia Katalogi wydane w 2007: Itaka Lato 2007 (Egipt, Turcja, Bu garia, Tunezja), Itaka Lato 2007 (Grecja, Cypr, Hiszpania, Portugalia, Sycylia, Bali), Itaka Lato 2007 (wycieczki), Itaka Lato 2007 (nowoêci), Itaka Zima Goràce Marzenia 2007/ proc. 10 proc. Oferty niszowe, dzia alnoêç dodatkowa: b.d. Segment rynku: klasa Êrednia i Êrednia plus Przynale noêç do organizacji turystycznych: PIT Nagrody i wyró nienia w 2006: Europrodukt, Laur Klienta ca ej oferty): tak Oasis Tours W aêciciel: prezes Ziad Zghal W adze: Marek Amrosz dyrektor generalny, Riadh Zarouk dyrektor finansowy S awomir Pawliczak koordynator ds. biur podró y i przedstawicieli regionalnych; Rok powstania: 1993 Krótka historia firmy: Na rynku polskim dzia amy ju ponad czternaêcie lat, b dàc cz onkiem Polskiej Izby Turystyki. Co roku z naszych us ug korzysta kilkadziesiàt tysi cy klientów, co stawia biuro na pozycji lidera poêród touroperatorów specjalizujàcych si w wyjazdach do Tunezji i Egiptu. JesteÊmy organizatorem turystyki, numer zezwolenia na prowadzenie dzia alnoêci turystycznej wydane przez wojewod mazowieckiego 535. Zgodnie z Ustawà o us ugach turystycznych mamy gwarancj ubezpieczeniowà w zwiàzku z prowadzonà przez nas dzia alnoêcià, wystawionà przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ SA. Dzia amy w ramach grupy Thalassa Group, b dàcej w posiadaniu siedmiu hoteli w Tunezji oraz udzia ów w agencjach nieruchomoêci i bankach. W oparciu o d ugoletnie doêwiadczenie w bran- y turystycznej, przy wykorzystaniu korzyêci z przynale noêci do silnej grupy, dok adamy wszelkich staraƒ, aby w jak najpe niejszym zakresie spe niç oczekiwania klientów dotyczàce udanego wyjazdu. Przyk adamy szczególnà wag do tego, aby oferowane przez nas us ugi by y najwy szej jakoêci, przy zachowaniu odpowiednich standardów. Troszczymy si o to, by pracownicy naszego biura podró y byli dobrze wyszkoleni i s u yli fachowà pomocà w ka dej sytuacji, zarówno w fazie planowania wakacji, jak i podczas pobytu za granicà. Kapita zak adowy: 1,1 mln z Obroty w 2006: b.d. Liczba oddzia ów w asnych: Katowice, ul. KoÊciuszki 5/4 Liczba agentów: wspó praca z wybranymi biurami podró y (do 2 tys. biur rocznie), co roku przyznawane umowy WysokoÊç prowizji dla agentów: 13 proc. àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 39 tys. G ówne kierunki w ofercie: Tunezja, Egipt: Hurghada, Sharm El Sheikh NowoÊci w ofercie 2007: nowe produkty hotelowe Katalogi wydane w 2007: Lato proc. 60 proc. Oferty niszowe, dzia alnoêç dodatkowa: rejsy po Nilu Segment rynku: lat Przynale noêç do organizacji turystycznych: PIT Nagrody i wyró nienia w 2006: - ca ej oferty): Oasis Tours On-line, poprzez zalogowanie do systemu rezerwacji, ok. 50 proc. Orbis Travel W aêciciel: 95,08 proc. udzia ów Orbis SA W adze: prezes Ma gorzata Miazek, wiceprezes Jerzy Su owski, cz onek zarzàdu Piotr Gliƒski Lilianna Kasprzak, kierownik ds. sprzeda y, tel. (0 22) , pbp.com.pl Rok powstania: 1993 Krótka historia firmy: Biuro Podró Orbis Sp. z o.o. powsta o we Lwowie 26 kwietnia 1920 r. Poczàtkowo zakres dzia alnoêci firmy obejmowa organizowanie wycieczek, podró y naukowych, rezerwacje pokoi hotelowych. Pod koniec lat 30. Orbis posiada 30 placówek i cieszy si du à renomà. W 1933 r. biuro otrzyma o znak firmowy i przenios o swojà siedzib do Warszawy. Po 1945 r. Orbis by przedsi biorstwem paƒstwowym. W jego ofercie obok turystyki i obs ugi instytucji znalaz y si us ugi hotelarskie i transportowe oraz organizacja kongresów. W 1991r. PBP Orbis przekszta cono w jednoosobowà spó k skarbu paƒstwa, Orbis SA. W lipcu 1993 r. wyodr bniono z niej dwie firmy: Orbis Travel oraz Orbis Transport. W obydwu Orbis SA ma znaczàce udzia y. Kapita zak adowy: z Obroty w 2006: 215 mln z Liczba oddzia ów w asnych: 20 oddzia ów, 43 punkty sprzeda y Liczba agentów: biur WysokoÊç prowizji dla agentów: od 13 do 18 proc. àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 50 tys. osób z oferty w asnej Orbis Travel Âwiat Wakacji, Travel Time, Familiada, Panoramic G ówne kierunki w ofercie: Grecja, Hiszpania, Bu garia, Turcja, Portugalia, Egipt, Chiny, Tajlandia, Kuba NowoÊci w ofercie 2007: Malta Katalogi wydane w 2007: Orbis Travel Âwiat Wakacji wycieczki lotnicze Lato 2007; Orbis Travel Âwiat Wakacji Âwiat dooko a 2007; Orbis Travel Âwiat Wakacji Autokarem po Europie 2007; Orbis Travel Âwiat Wakacji Drogami Europy 2007; Travel Time Lato 2007; Familiada Rodzinny Wypoczynek Lato 2007; Panoramic podró e lotnicze Lato 2007; 30 proc. 25 proc. Oferty niszowe, dzia alnoêç dodatkowa: sprzeda biletów komunikacyjnych, ubezpieczeƒ, rent a car, us ugi dla firm Segment rynku: oferta dla klienta masowego 80 proc. i grupa premium 20 proc. Przynale noêç do organizacji turystycznych: PIT, IATA, ASTA Nagrody i wyró nienia w 2006: The Most Trusted Brand w kategorii Biura Podró y w polskiej edycji plebiscytu Eauropean Trusted Brands organizowanego przez przeglàd Reader s Digest ca ej oferty): bilety lotnicze tak, oferta turystyczna nie Pegas Touristik W aêciciel: Ramazan Akpinar W adze: prezes zarzàdu Ramazan Akpinar, dyrektor generalny Irfan Kilic Ewa Witkowska marketing manager, Katarzyna Lewandowska sales manager Rok powstania: 1999 Krótka historia firmy: Pegas Touristik specjalizuje si w organizowaniu imprez na Riwier Tureckà oraz do Egiptu. Z roku na rok z us ug firmy Pegas Touristik korzysta coraz wi cej klientów, wi kszoêç z nich to klienci zadowoleni z poziomu i rzetelnoêci us ug, Êwiadomie ju wybierajàcy ofert tego samego biura. Pegas Touristik oferuje swoim potencjalnym klientom bardzo bogatà ofert jest z czego wybieraç, zarówno z punktu widzenia lokalizacji, ceny, jak i standardu. Macierzyste biuro aktywnie dzia a niemal na wszystkich rynkach europejskich, a skala dzia alnoêci jest ogromna dzi ki temu firma Pegas Touristik mo e oferowaç zdecydowanie ni sze ceny na ten sam produkt, co jest jej g ównym atutem. Kapita zak adowy: 215 tys. z Obroty w 2006: b.d. Liczba oddzia ów w asnych: 1 Liczba agentów: ok WysokoÊç prowizji dla agentów: od 10 do 15 proc. àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: ok G ówne kierunki w ofercie: Turcja, Egipt NowoÊci w ofercie 2007: Bogata oferta na ekskluzywne hotele Katalogi wydane w 2007: Turcja/Egipt proc. 70 proc. Oferty niszowe, dzia alnoêç dodatkowa: Segment rynku: bardzo ró norodna oferta, zró nicowani klienci Przynale noêç do organizacji turystycznych: PIT Nagrody i wyró nienia w 2006: Nagrody od Signal Iduna oraz miasta Alanya dla jednego z najlepszych touroperatorów ca ej oferty): nie, sprzeda przez system rezerwacyjny on-line Rainbow Tours Zarzàd: prezes Grzegorz Baszczyƒski, wiceprezes Remigiusz Talarek oraz Tomasz Czapla Aleksandra Kosmala spec. ds. marketingu (0 42) , Andrzej Tokarczyk przedstawiciel regionalny na pó nocnà Polsk , Wojciech Potaƒski przedstawiciel regionalny na po udniowa Polsk Rok powstania: 1990 Krótka historia firmy: Firma rozpocz a dzia alnoêç od sprzeda y biletów lotniczych oraz prowadzenia mi dzynarodowej komunikacji autokarowej. Turystyczne imprezy autokarowe by y w pierwszych latach najsilniejszym atutem. Od tego czasu firma intensywnie si rozwija, poszerzajàc swoja ofert i obs ugujàc coraz wi kszà liczbà klientów. Na poczàtku 2007 r. uruchomiliêmy portal turystyczny który zajmuje si sprzeda à ofert nie tylko Rainbow Tours, ale tak e innych touroperatorów, oraz otworzyliêmy nowà spó k pod nazwà Rainbow Tours Ukraine biuro turystyczne dzia ajàce w Kijowie i organizujàce wyjazdy zagraniczne dla obywateli Ukrainy. W kolejnych latach planowany jest rozwój biura. Kapita zak adowy: 1 mln z Obroty w 2006: 109 mln z Liczba oddzia ów w asnych: 19 Liczba agentów: ok. 900 WysokoÊç prowizji dla agentów: 9-12 proc. àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: ok. 70 tys. G ówne kierunki w ofercie: basen Morza Âródziemnego, Europa, Azja, Afryka NowoÊci w ofercie 2007: Chorwacja samolotem, Turcja, Zakynthos Katalogi wydane w 2007: lato planowane: egzotyka 2007/2008 i zima 2007/ proc. 20 proc. Oferty niszowe, dzia alnoêç dodatkowa: grupy incentive, wyjazdy motywacyjne i lojalnoêciowe, sprzeda biletów lotniczych i autokarowych Segment rynku: Egzotyka (Kenia, Tajlandia, Kuba, rejsy po Karaibach, Meksyk, Indie, Chiny ok. 15 proc. Przynale noêç do organizacji turystycznych: PIT, IATA Nagrody i wyró nienia w 2006: - ca ej oferty): tak, ok. 8 proc.

18 18 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY Selectours & Telemac W aêciciel: Zouhaier Attia, Sami Baklouti W adze: zarzàd aneta Czy Rok powstania: 1991 Krótka historia firmy: Biuro podró y Selectours & Telemac Sp. z o.o. jest jednym z najwi kszych organizatorów wycieczek zagranicznych na polskim rynku. Od poczàtku swojego istnienia specjalizuje si w wyjazdach do Tunezji i Egiptu. RzetelnoÊç us ug oraz rozsàdne ceny pozwoli y zdobyç szerokie grono sta ych klientów. Majàc to na uwadze, biuro ca y czas stara si poszerzaç swojà ofert o nowe kierunki, takie jak Kreta, Cypr, Djerba, Teneryfa i absolutna nowoêç na polskim rynku Jordania z Izraelem. SolidnoÊç biura potwierdza cz onkostwo w Warszawskiej Izbie Turystyki oraz w Polskiej Izbie Turystyki. Biuro ma koncesj na dzia alnoêç touroperatorskà wydanà przez Urzàd Kultury Fizycznej i Turystyki o numerze Od odpowiedzialnoêci cywilnej organizatora turystyki w stosunku do uczestników firm ubezpiecza Signal Iduna Polska, Towarzystwo Ubezpieczeƒ SA. Klienci, decydujàc si na zakup oferty biura Selectours, majà mo liwoêç skorzystania z us ug biur agencyjnych bàdê te biur w asnych salonów sprzeda y, których obecnie Selectours ma siedem. Oprócz wyjazdów indywidualnych Selectours organizuje tak e imprezy dla firm i instytucji, gwarantujàc im profesjonalnà obs ug i wspania à atmosfer. O wysokim poziomie Êwiadczonych us ug mogà zaêwiadczyç cz onkowie Âlàskiego Oddzia u Polskiej Izby Turystyki, którzy ju wielokrotnie korzystali z naszych us ug, w 2007 r. zaê kolejny raz zwrócili si do Selectours o organizacj dorocznej konferencji, tym razem na Cyprze. Kapita zak adowy: 75 tys z Obroty w 2006: 8-cyfrowe Liczba oddzia ów w asnych: 7 Liczba agentów: 3 tys., czynnych 1200 WysokoÊç prowizji dla agentów: proc. àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 30 tys. G ówne kierunki w ofercie: Egipt, Tunezja, Cypr, Teneryfa NowoÊci w ofercie 2007: Jordania, Izrael Katalogi wydane w 2007: Lato 2007, 3w1 Jordania- -Izrael-Egipt 15 proc. 25 proc. Oferty niszowe, dzia alnoêç dodatkowa: rejsy wycieczkowe po Nilu, wyjazdy biznesowe Segment rynku: rodziny z dzieçmi, m ode ma eƒstwa, osoby w Êrednim wieku, studenci, incentive, kolonie, emeryci Przynale noêç do organizacji turystycznych: Polska Izba Turystyki, Warszawska Izba Turystyki Nagrody i wyró nienia w 2006: Certyfikat Signal Iduna, Odznaka Honorowa za zas ugi dla turystyki ca ej oferty): tak, 3 proc. Sigma Travel W aêciciel: polski prywatny W adze: Wies aw Chmielewski prezes Barbara Znaleêniak, st. spec. ds. turystyki, Rok powstania: 1989 Krótka historia firmy: b.d. Kapita zak adowy: 50 tys. z Obroty w 2006: 28 mln z Liczba oddzia ów w asnych: 1 Liczba agentów: ponad 300 WysokoÊç prowizji dla agentów: od 75 do 490 z àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: G ówne kierunki w ofercie: Chiny, Meksyk, Ameryka Po udniowa, Europa NowoÊci w ofercie 2007: Indonezja, Brazylia, Czechy, Tajlandia Katalogi wydane w 2007: 1 ca oroczny 0 0 Oferty niszowe, dzia alnoêç dodatkowa: b.d. Segment rynku: b.d. Przynale noêç do organizacji turystycznych: nie Nagrody i wyró nienia w 2006: - ca ej oferty): tak, 30 proc. Sindbad W aêciciel: Ryszard Wójcik W adze: Ryszard Wójcik w aêciciel, Bogdan Kurys dyrektor ds. turystyki i marketingu, Maksymilian Gigiel kierownik dzia u przewozów àcznie 12 osób w zale noêci od regionu tel. (0 77) Rok powstania: 1983 Krótka historia firmy: Prywatne Biuro Podró y Sindbad jest jednym z najstarszych prywatnych biur podró y w Polsce. W przysz ym roku obchodziç b dzie 25-lecie dzia alnoêci, a obecnie zatrudnia prawie 300 pracowników. JesteÊmy jednà z najwi kszych firm przewozowych w tej cz Êci Europy, a w Polsce zdecydowanym liderem wêród przewoêników autokarowych realizujàcych po àczenia mi dzynarodowe. Mamy 62 w asne komfortowe autokary marki Setra, których Êredni wiek nie przekracza 3 lat. Naszà g ównà dzia alnoêcià sà mi dzynarodowe przewozy autokarowe, obs ugujemy rocznie ponad pó miliona pasa- erów. Ponadto firma jest touroperatorem na takich kierunkach, jak Hiszpania, Chorwacja, Grecja, Bu garia, organizujemy te imprezy objazdowe, grupy incentive, imprezy sportowe. Od 2004 roku Sindbad to równie platforma przewozowa skupiajàca poza Sindbadem tak e innych przewoêników. Kapita zak adowy: kapita fundusz w asny z Obroty w 2006: z Liczba oddzia ów w asnych: 3 i 20 franchisingowych Liczba agentów: 1270 WysokoÊç prowizji dla agentów: przewozy proc., turystyka 6-11,5 proc. àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: przewozy autokarowe: , imprezy: 8040 G ówne kierunki w ofercie: Hiszpania, Chorwacja, Bu garia, Grecja NowoÊci w ofercie 2007: wycieczki objazdowe po Europie Katalogi wydane w 2007: Katalog Wczasów i Wycieczek Objazdowych, Katalog Wycieczek Szkolnych, Katalog Turystyki Przyjazdowej 22 proc. 12 proc. Oferty niszowe, dzia alnoêç dodatkowa: imprezy sportowe, mi dzy innymi wyjazdy na mecze pi karskie oraz F1 Segment rynku: b.d. Przynale noêç do organizacji turystycznych: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, IATA Nagrody i wyró nienia w 2006: Oficjalny Przewoênik Autokarowy Miss Word 2006, Gazela Biznesu 2006, Medal Europejski dla Us ug 2006, pierwsze trzy miejsca w teêcie ADAC mi dzynarodowych przewoêników autokarowych ca ej oferty): nie Trade & Travel W aêciciel: spó ka z o. o. W adze: prezes Artur Matiaszczyk dyrektor generalna Barbara Lad yƒska Rok powstania: 1993 Krótka historia firmy: Firma Trade & Travel Company Sp. z o.o. Konsorcjum Polskich Biur Podró y rozpocz a swojà dzia alnoêç w 1993 roku. Ma ona Koncesj Organizatora Turystyki nr 6, Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i PoÊredników Turystycznych poz. Nr 001, a tak e Polis OdpowiedzialnoÊci Cywilnej wydanà przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ SA. Od poczàtku swojej dzia alnoêci jest ona cz onkiem Polskiej Izby Turystyki oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Kapita zak adowy: 60 tys. z Obroty w 2006: 35 mln z Liczba oddzia ów w asnych: 1 (Warszawa) Liczba agentów: oko o w ca ej Polsce WysokoÊç prowizji dla agentów: od 12 proc. do 235 dol. od osoby àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: G ówne kierunki w ofercie: pe na oferta egzotyczna (ok. 100 kierunków w ofercie podstawowej) NowoÊci w ofercie 2007: Wycieczki objazdowe po Afryce àczàce kilka krajów, wycieczki objazdowe po Chinach wraz z wypoczynkiem na wyspie Hainan, wycieczki autokarowe oraz Fly & Drive po USA i Kanadzie (wraz z Alaskà) Katalogi wydane w 2007: Chiny, Powitanie z Afrykà, USA i Kanada (wycieczki autokarowe), USA i Kanada (Fly & Drive), Indonezja 30 proc. 5 proc. Oferty niszowe, dzia alnoêç dodatkowa: rezerwacja rejsów na ca ym Êwiecie, sprzeda hoteli na ca ym Êwiecie poprzez system rezerwacyjny (oko o 35 tys. hoteli na ca ym Êwiecie), wynaj cie samochodów, rezerwacja atrakcji turystycznych w wielu miastach Êwiata Segment rynku: obs uga grup incentive oraz klientów indywidualnych Przynale noêç do organizacji turystycznych: PIT, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, ASTA, PARP Nagrody i wyró nienia w 2006: nagrody na targach turystycznych ca ej oferty): tak, 35 proc. Triada W aêciciel: Zarzàd: prezes zarzàdu Piotr Jan Zawistowski, wiceprezes zarzàdu Marek Robert Markiewicz, wiceprezes zarzàdu Maciej Witold Truskolaski W adze: j.w. Tomasz Wtulich kierownik dzia u agencyjnego i windykacji, Rok powstania: 1991 Krótka historia firmy: 25 czerwiec 1991 rejestracja Biuro Podró y Triada s.c.; 1994 stworzenie w asnego dzia u transportu; 1995 pierwszy profesjonalny katalog z ofertà na Lato 1995; 1997 utworzenie Centrum Kszta cenia Triada; 1998 otwarcie siedziby BP Triada przy ul. Nowogrodzkiej 42; 2001 pozycja lidera rynku turystycznego wysy amy na imprezy turystyczne najwi cej Polaków; Biuro Podró y Triada jest od 5 lat liderem rynku turystycznego. Âwiadczy o tym rosnàca z roku na rok liczba klientów wysy anych na imprezy turystyczne, publikacje i rankingi na temat bran y turystycznej w mediach oraz otrzymane przez Triad nagrody. Triada dzia a na polskim rynku turystycznym od 1991 r. i obs uguje sektor wyjazdów zagranicznych: lotniczych, autokarowych i z dojazdem w asnym. Firma opiera si na polskim kapitale i zarzàdzana jest przez trzech absolwentów SGH, b dàcych jednoczeênie w aêcicielami firmy. Podczas ponad 14 lat dzia alnoêci marka Triada zdoby a liczne grono sta- ych i lojalnych klientów, a co za tym idzie, pozycj najwi kszego touroperatora na rynku polskim. T pozycj firma zawdzi cza przede wszystkim nieustannym wysi kom w zrozumieniu potrzeb swoich klientów oraz klarownej polityce cenowej, oferujàcej wyjazdy o korzystnym stosunku ceny do jakoêci. Triada ma zezwolenie na dzia alnoêç gospodarczà w zakresie organizowania wyjazdów zagranicznych i wpisana jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i PoÊredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod nr 416. Od roku 1995 Biuro Podró y Triada nale y do Warszawskiej Izby Turystyki, organizacji regionalnej skupiajàcej w swoich szeregach wiarygodne i sprawdzone biura podró y z terenu Mazowsza. Firma Triada oprócz typowej dzia alnoêci biura podró y Êwiadczy szereg komplementarnych us ug turystycznych. Kapita zak adowy: z Obroty w 2006: z Liczba oddzia ów w asnych: 49 biur w asnych i franchisingowych Liczba agentów: 713 biur agencyjnych WysokoÊç prowizji dla agentów: 11 proc. àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: ok. 162 tys. G ówne kierunki w ofercie: Bu garia, Chiny, Cypr, Do- R E K L A M A Prenumerata egzemplarzy drukowanych:

19 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY 19 minikana, Egipt, Grecja (Kreta, Rodos, Zakhyntos, Chalkidiki), Hiszpania, Indie, Kuba, Madera, Maroko, Meksyk, Portugalia, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Wenezuela, W ochy, Wyspy Zielonego Przylàdka NowoÊci w ofercie 2007: NowoÊci z katalogu Lato 2007: Cypr z regionem Paphos, Bu garia, Portugalia z regionem Algarve, Sycylia, Program: Tunezja + Algieria, Program: Turcja + Syria; Nowy katalog Egzotyka z kierunkami: Kuba, Meksyk, Wenezuela, Dominikana, Tajlandia, Indie, Chiny, Madera, Wyspy Zielonego Przylàdka; Katalogi wydane w 2007: Katalog Lato 2007 I i II edycja, Katalog Egzotyka; Planowane: Katalog Lato 2007 III edycja Katalog Egzotyka II edycja, Katalog Zima 2007/2008 b.d. b.d. Oferty niszowe, dzia alnoêç dodatkowa: BP Triada wydaje specjalny katalog: Obozy m odzie owe i kursy j zyków. Obs uguje te imprezy specjalne typu incentive. Pracujemy dla najwi kszych firm i najwi kszych mediów. Biuro Podró y Triada posiada 5 autokarów marki Solaris, na wyposa eniu których znajdujà si : cafe-bar, toaleta, odtwarzacz video i DVD, wygodne regulowane fotele, klimatyzacja. Posiadamy te w asnà szko turystycznà Szko Pilotów Triada, majàcà ju bardzo dobrà renom i trwa e miejsce w bran y turystycznej. Szko a od kilku lat organizuje kursy pilotów wycieczek, naszà ofert poszerzyliêmy tak e o kursy rezydentów i kursy animatorów czasu wolnego. Wielu absolwentów kursów znalaz o bardzo interesujàcà prac w Biurze Podró y Triada. Segment rynku: Obs ugujemy wszystkie grupy wiekowe, poczàwszy od m odzie y (obozy m odzie- owe i kursy j zykowe), poprzez rodziny, a do emerytów, którzy najcz Êciej korzystajà z imprez zwiedzanie Europy. Przynale noêç do organizacji turystycznych: Od roku 1995 Biuro Podró y Triada nale y do Warszawskiej Izby Turystyki organizacji regionalnej, skupiajàcej w swoich szeregach wiarygodne i sprawdzone biura podró y z terenu Mazowsza. Nagrody i wyró nienia w 2006: Z ota Polisa Signal Iduna 2006 nagroda przyznawana przez towarzystwo ubezpieczeniowe ca ej oferty): tak, sprzeda internetowà wprowadzili- Êmy jako pierwsze w Polsce biuro podró y. Ok. 2 proc. oferty sprzedajemy przez Internet. TUI W aêciciel: TUI W adze: Fritz Baumgartner dyrektor generalny Pawe cki, dyrektor sprzeda y tel. (0 22) Rok powstania: 1997 Krótka historia firmy: TUI Poland dzia a na polskim rynku turystycznym od 10 lat, aczkolwiek brand TUI znany jest polskim klientom od ponad 15 lat. TUI Poland wchodzi w sk ad najwi kszej w Europie grupy turystycznej World of TUI. Od 2001 roku TUI Poland operuje na polskim rynku turystycznym dwoma markami: TUI i Scan Holiday. TUI Poland ma wszystkie wymagane ustawà o turystyce zabezpieczenia prawne i finansowe i od lat gwarantuje niezmiennie wysokà jakoêç us ug. Âwiadczà o tym otrzymane liczne nagrody i wyró nienia (dla marki Scan Holiday), mi dzy innymi: Reader's Digest European Trusted Brand 2003 i 2005, Certyfikat JakoÊci Unii Wielkopolan. Najwi kszymi atutami firmy sà: szeroko rozbudowana oferta, dba oêç o ka dy element tworzàcy pakiet wyjazdowy od doboru hotelu przez szeroki wachlarz wycieczek fakultatywnych, po opiek polskich rezydentów i profesjonalny serwis w biurach podró y. Bardzo du y wybór hoteli od klasy Êredniej 3-gwiazdkowych do komfortowych klasy 4-gwiazdkowych oraz szeroki wybór hoteli najwy szej kategorii Premium. Kapita zak adowy: 2 tys. z Obroty w 2006: 300 mln z Liczba oddzia ów w asnych: TUI i ScanHoliday àcznie 50 Liczba agentów: 400 WysokoÊç prowizji dla agentów: zale na od obrotów, proc. (progresywnie) àczna liczba klientów w 2006: 130 tys. G ówne kierunki w ofercie: basen Morza Âródziemnego, Wyspy Kanaryjskie, Turcja, Tunezja, szeroko rozbudowana oferta rodzinna (kluby FanScan), dalekie kraje: Karaiby, Meksyk, Argentyna, Brazylia, Peru, Chiny, Tajlandia, Indonezja, Mauritius, Kenia, Indie. Bogata oferta z dojazdem w asnym, najwi kszà popularnoêcià cieszy si Chorwacja, W ochy, Austria i Bu garia. NowoÊci w ofercie 2007: Peloponez, Chania na Krecie, Bodrum w Turcji, Cyklady a la Carte, Wyspy Zielonego Przylàdka, Tybet, Wenezuela, nowa destynacja w Tajlandii Katalogi wydane w 2007: àcznie 6 katalogów: Egzotyczne podró e ; Grecja, Cypr, W ochy ; Turcja, Egipt, Tunezja, Maroko ; Hiszpania, Portugalia, W ochy, Chorwacja oraz Scan Holiday Lato proc. 15 proc. Oferty niszowe, dzia alnoêç dodatkowa: TUI jest zdecydowanie nr 1 w Polsce pod wzgl dem organizowania wyjazdów golfowych. Szeroka oferta odnowy biologicznej, specjalne podró e np. do Indii z by- ym ambasadorem Polski w Indiach itp. Segment rynku: m.in. oferta rodzinna, oferta dla grupy premium, wakacje we dwoje, aktywny wypoczynek, wycieczki objazdowe Przynale noêç do organizacji turystycznych: PIT ca ej oferty): tak WEZYR W aêciciel: Ayhan Bektas, Coskun Yurt W adze: dyrektor generalny Adil Kaan Ergun dzia marketingu Rok powstania: 1999 Krótka historia firmy: Wezyr Holidays zosta stworzony przez jednego z liderów na rynku tureckim pod wzgl dem wielkoêci sprzeda y biuro Odeon Tours. Wezyr Holidays ma w swojej ofercie najpopularniejsze kurorty i regiony Turcji. W ciàgu minionych 7 lat biuro obs u y o blisko 150 tys. klientów. W zwiàzku z rosnàcymi potrzebami turystów i popularnoêcià Turcji jako kierunku wakacyjnego, Wezyr Holidays co roku poszerza swojà ofert i obecnie obs uguje swoich klientów z wi kszoêci polskich portów lotniczych. Kapita zak adowy: 50 tys. Obroty w 2006: b.d. Liczba oddzia ów w asnych: 1 Liczba agentów: 2 tys. WysokoÊç prowizji dla agentów: b.d. àczna liczba sprzedanych miejsc w 2006: 40 tys. G ówne kierunki w ofercie: Turcja NowoÊci w ofercie 2007: b.d. Katalogi wydane w 2007: Turcja 40 proc. 60 proc. Oferty niszowe, dzia alnoêç dodatkowa: b.d. Segment rynku: b.d. Przynale noêç do organizacji turystycznych: PIT Nagrody i wyró nienia w 2006: Z ota Polisa Signal Iduna, dyplom GTL Podzi kowanie za udzia w piàtej edycji Latam z Katowic 2006 ca ej oferty): nie oprac. msz * Firmy w porzàdku alfabetycznym. Publikowane informacje opracowano na podstawie danych dostarczonych przez touroperatorów. R E K L A M A Orlando Travel, Skawina, ul. Ks. J. Popie uszki 11, tel. ( ) , tel./faks ( ) , Laureat Nagrody GLOBUS 2005 oraz SUPER ODYS 2004, ODYS 2003, ODYS 2002 VIVA ESPANA, OLE! ZAPRASZAMY PA STWA NA NIEZAPOMNIANY WYPOCZYNEK W UROKLIWEJ HISZPANII GWARANTUJEMY: SPRAWDZONE ELEGANCKIE HOTELE MO LIWOÂå REZERWACJI ON-LINE BOGATE WY YWIENIE - SZWEDZKI STÓ KOMFORTOWE, NOWOCZESNE AUTOKARY MARKI MAN (ROK PRODUKCJI 2006 i 2007) PROFESJONALNÑ OBS UG

20 20 WYDANIE SPECJALNE TOUROPERATORZY

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski Dr Paweł Wojciechowski, Prezes Zarządu PAIiIZ Warszawa, 2 marca 2009 I. Podatki a BIZ II.

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP

Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP Konferencja pt. Potęga rozwoju rozwój do potęgi. Drogi innowacyjnych MSP po kapitał Poznań, 27.11.2014 dr Aleksandra Szulczewska-Remi

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10 2 Wiele zagranicznych firm o zasięgu światowym wybiera Niderlandy jako swoją główną siedzibę. Decyduje o tym centralne położenie Holandii w Europie Zachodniej.

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko w transakcjach eksportowych Ryzyko w transakcjach eksportowych Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. Warszawa, marzec 2014

Prezentacja. Warszawa, marzec 2014 Prezentacja Warszawa, marzec 2014 2 INFORMACJE O SPÓŁCE Profil Działania e-commerce, nowe technologie Rok powstania 2006 (przekształcenie w spółkę akcyjną) Zarząd Prezes Zarządu - Andrzej Wierzba Członek

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Kryteria podziału szufladkowanie

Kryteria podziału szufladkowanie Sektor gospodarczy Kryteria podziału szufladkowanie Przeznaczenie Łącza dostępowe Struktura techniczna Rodzaje sygnałów Media transmisyjne Działalność gospodarcza Sektor gospodarczy 2 / 24 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia European Payment Index 2013 Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia Ogólnie informacje o grupie Intrum Justitia Największa w Europie grupa specjalizująca się w windykacji oraz

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło: 7 ofert od Wykonawców.

Wykonawcy. W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło: 7 ofert od Wykonawców. Lipsko, dn. 21.04.2015r. PPUIC.POKL.4106.12.2015 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu znak: PPUIC.POKL.4106.12.2015 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego przez

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania PISA 2009

Wyniki badania PISA 2009 Wyniki badania PISA 2009 Matematyka Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Badanie OECD PISA 2009 w liczbach Próba 475.460 uczniów z 17.145 szkół z 65 krajów, reprezentująca populację ponad 26 milionów piętnastolatków

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.042.29.2014 Częstochowa 17.12.2014r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu pn. Mam zawód-mam pracę w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport Instytutu Badawczego IPC dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konsument na wakacjach. Raport Instytutu Badawczego IPC dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Raport Instytutu Badawczego IPC dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 Spis treści 1 Metodologia badania 2 Podsumowanie 3 Szczegółowe analizy 4 Porównanie tegorocznych wyników z 2013 2 1 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Kraków: Usługi hotelowe związane z realizacją projektu ULICA 26 Street Art - XXVI

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo