Warunki realizacji programu studiów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki realizacji programu studiów"

Transkrypt

1 Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/ Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum w/w kierunku: 7 2. Niesamodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum w/w kierunku: 8 Proporcja liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studiujących Zestawienie Liczba pracowników zaliczanych do minimum na kierunku Liczba studentów Gospodarka Przestrzenna liczba pracowników i studentów proporcja rzeczywista 1 21,33 minimalna proporcja wymagana w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia ( 17.1.) Opis działalności badawczej w odpowiednim obszarze wiedzy Pracownicy Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP koordynującej kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzą badania w kilku kierunkach wpisujących się w zakres tematyczny gospodarki przestrzennej jako nauki. Są to przede wszystkim nowa geografia ekonomiczna, rozwój regionalny i lokalny, konkurencyjność terytorialna, innowacyjność i polityka innowacyjna, rozwój miast i obszarów metropolitalnych, rozwój zrównoważony i zarządzanie środowiskowe, gospodarka nieruchomościami i rewitalizacja, finanse jednostek samorządu terytorialnego, planowanie i zarządzanie strategiczne oraz prawne aspekty gospodarki przestrzennej. W ramach tej tematyki Katedra realizowała badania finansowane zarówno ze środków na badania naukowe, przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Komisję Europejską, projekty międzyuczelniane, jak i badania zamawiane przez jednostki samorządu terytorialnego i inne organizacje, co wskazuje na zapotrzebowanie ze strony praktyki gospodarczej na wyniki badań naukowych prowadzonych w Katedrze. Do zleceniodawców projektów badawczych należą Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Związek Miast Polskich, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania, Rada Aglomeracji Poznańskiej, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, liczne samorządy lokalne z Wielkopolski oraz innych regionów kraju. Do najbardziej znaczących osiągnięć naukowych pracowników Katedry należy zaliczyć wyniki badań prof. Ryszarda Domańskiego publikowane w ogólnopolskich wydawnictwach naukowych (PWN, KPZK PAN), często cytowanych przez innych autorów, a także wykorzystywane w procesie dydaktycznym kierunku Gospodarka Przestrzenna realizowanego w wielu ośrodkach krajowych. Często cytowane w krajowych ośrodkach prowadzących badania z zakresu polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej, a także prowadzących kierunek Gospodarka Przestrzenna są także prace prof. Wandy M. Gaczek. Wśród wartościowych wyników badawczych cytowanych przez

2 innych autorów można też wymienić dr hab. Józefa Komorowskiego oraz dr hab. Waldemara Budnera. Należy podkreślić, że pracownicy Katedry są ważnymi partnerami, szczególnie dla władz samorządowych w województwie wielkopolskim i brali udział w tworzeniu wszystkich ważnych dokumentów o charakterze strategicznym takich, jak np. Strategia Rozwoju Województwa, Regionalna Strategia Innowacji, Strategia Miasta Poznania, Strategia Aglomeracji Poznańskiej oraz koncepcje związane z zagospodarowaniem przestrzennym zarówno Aglomeracji Poznańskiej, jak i Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Ponadto, Katedra stała się partnerem dla innych samorządów regionalnych, szczególnie w obszarze polityki innowacyjnej i rozwoju regionalnego. W ostatnich latach realizowano projekty dla województwa mazowieckiego (w ramach strategii innowacji), opolskiego (założenia strategii innowacji i rozwoju województwa) i świętokrzyskiego (regionalna strategia innowacji). Część prac badawczych prowadzonych w Katedrze miała znaczenie ogólnokrajowe, w tym konsultacje i ekspertyzy związane ze strategią rozwoju kraju, koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, polską polityką klastrową oraz polityką innowacyjną dla regionów Polski Wschodniej. Do pracowników szczególnie zaangażowanych we współpracę z praktyką gospodarczą w Katedrze należą: prof. Wanda Maria Gaczek, dr hab. Jacek Nowak, dr hab. Arnold Bernaciak oraz dr Monika Matusiak. Istotnym obszarem badawczym są projekty realizowane we współpracy z innymi uczelniami takie jak Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej realizowana przez cztery poznańskie uczelnie, czy projekt Mierzenie wartości przestrzeni publicznej kierowany przez Katedrę a realizowany wraz z Instytutem Socjologii i Instytutem Geografii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. W Katedrze realizowane są także projekty o charakterze międzynarodowym, np. badania strategii innowacyjnych metropolii europejskich prowadzone w 8 regionach metropolitalnych w Europie, projekt UE Europe Aid realizowany w Chorwacji czy projekt SCINNOPOLI Monitorowanie efektów polityki innowacyjnej realizowany w ramach projektu INTERREG IVC wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Szczegółowy wykaz najważniejszych projektów umieszczono w załącznikach Najważniejsze elementy dorobku naukowego Katedry prezentuje poniższe zestawienie. Projekty naukowo-badawcze Funkcjonowanie i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej / Janiszewska Karolina, Florek Magdalena, Gaczek Wanda, Zmyślony Piotr, Mrozińska Agnieszka, Perska Anita, Komorowski Józef, Bernaciak Arnold, Romanowski Robert, Urbaniak Marek, Idczak Piotr, Nowak Jacek, Igliński Hubert, Szymczak Maciej. / 2009 Koncepcja systemu realizacji i monitorowania programu Metropolitalny Poznań w Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 / Gaczek Wanda, Perska Anita, Zmyślony Piotr, Szymczak Maciej, Nowak Jacek, Matusiak Monika, Komorowski Józef, Janiszewska Karolina, Igliński Hubert, Florek Magdalena, Bernaciak Arnold. / 2011 Monografie i podręczniki (wybrane) Ryszard Domański Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982, 348 s., wyd. 2 zmienione 1987, 436 s. Przestrzenna organizacja rozwoju regionalnego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Studia, t. 93, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987, 159 s.

3 Podstawy planowania przestrzennego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Poznań 1989, 210 s. Zasady geografii społeczno - ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Poznań 1990, 223 s., wyd , 212 s., wyd , 213 s., wznowienie Gospodarka przestrzenna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, 179 s., wyd , 178 s. Geografia Polski. Społeczno-ekonomiczna (współautor S. Leszczycki), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1992, 282 s., wyd , 300 s. Systemy ekologiczno-ekonomiczne. Modelowanie współzależności i rozwoju, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Studia, 1992, t.100, 118 s. Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, 277 s.; tłumaczenie na j. angielski: The spatial transformation of the economy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, 246 s., Studia Regionalia, t. 7. Miasto innowacyjne, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Studia, 2000, t. 109; tłumaczenie na j. angielski: The innovative city, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001, 207 s. Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów (współautor Marciniak A.), Wydawnictwo Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2003, Studia KPZK PAN, t. 113, 173 s. Geografia ekonomiczna ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2004, 317 s.; tłumaczenie na j. rosyjski: Экономическая география. Динамический аспект, Novyj Chronograf, Moskwa, 2010, 374 s. Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 230 s. Ewolucyjna gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, 307 s. Publikacje pozostałych pracowników (wybrane): Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej / Gaczek Wanda, Komorowski Józef, Romanowski Robert, Urbaniak Marek. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, (Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej ; nr 11) Gospodarka oparta na wiedzy w regionach polskich / red. S. Ciok, P. Migoń. [Aut.] Gaczek Wanda. // W : Przekształcenia struktur regionalnych : aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Przemiany ludnościowe i gospodarcze wielkich miast polskich po roku 1990 / red. S. Wierzchosławski. [Aut.] Gaczek Wanda. // W : Rodzina i gospodarstwo domowe w środowisku wielkomiejskim. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Kapitał wiedzy a poziom rozwoju gospodarczego regionów europejskich / red. Aleksandra Nowakowska. [Aut.] Gaczek Wanda. // W : Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich / Gaczek Wanda. - Warszawa : Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, (Studia KPZK t. CXVIII) Sektor badawczo-rozwojowy i innowacyjność gospodarki województw a cele Strategii Lizbońskiej / red. Jerzy Tarajkowski, Lucyna Wojtasiewicz. [Aut.] Gaczek Wanda. // W : Przestrzeń w polityce

4 gospodarczej (The space in economic policy). - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Nakłady na badania i rozwój a wydajność pracy w gospodarce regionów europejskich / red. Jerzy J. Parysek, Tadeusz Stryjakiewicz. [Aut.] Gaczek Wanda. // W : Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Założenia i proces budowy strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej / Kaczmarek Tomasz, Mikuła Łukasz, Wójcicki Michał, Nowak Jacek. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Sieci partnerstwa jako czynnik kształtowania się metropolii na przykładzie aglomeracji poznańskiej / red. Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba. [Aut.] Perska Anita, Nowak Jacek. // W : Zarządzanie w samorządzie terytorialnym - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Oceny rewitalizacji : studium zmian na poznańskiej Śródce / Kaźmierczak Bartosz, Nowak Marek, Palicki Sławomir, Pazder Dominika. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rewitalizacja obszarów miejskich. Dyskusja o istocie i definicji zjawiska / red. Fimińska-Banaszyk Roma. [Aut.] Palicki Sławomir. // W : Prace Instytutu Ekonomicznego (2) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Podstawy oceny projektów publicznych o charakterze społeczno-gospodarczym / red. Antoni Sobczak. [Aut.] Palicki Sławomir. // W : Prace Instytutu Ekonomicznego - Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Koninie, Znaczenie klastrów w kreowaniu przewagi konkurencyjnej gospodarki lokalnej i regionu / red. Roma Fimńska-Banaszyk. [Aut.] Budner Waldemar. // W : Prace Instytutu Ekonomicznego (3) - Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Organizacja wielkich imprez sportowych jako wyraz wzrostu konkurencyjności miasta / red. Waldemar Gulczyński. [Aut.] Budner Waldemar. // W : Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej - Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - dylematy samorządu lokalnego / red. Waldemar Gulczyński. [Aut.] Budner Waldemar. // W : Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej - Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Współczesne determinanty zmian regionalnych w Polsce / red. Roma Fimińska=Banaszyk. [Aut.] Budner Waldemar. // W : Prace Instytutu Ekonomicznego (2) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Sieci partnerstwa jako czynnik kształtowania się metropolii na przykładzie aglomeracji poznańskiej / red. Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba. [Aut.] Perska Anita, Nowak Jacek. // W : Zarządzanie w samorządzie terytorialnym - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Profil absolwenta gospodarki przestrzennej po uczelni ekonomicznej / Tomaszyk Elżbieta, Perska Anita. // W : Historia, perspektywy i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce : 10 lat Gospodarki Przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, Środowiskowe uwarunkowania polityki przestrzennej / red. Maciej T. Nowak, Teodor Skotarczak. [Aut.] Bernaciak Arnold. // W : Zarządzanie przestrzenią miasta - Warszawa : CeDeWu, Programowanie ochrony środowiska w gminie : czyli jak skutecznie zaplanować i wdrożyć gminny program ochrony środowiska. / Bernaciak Arnold, Spychała Marcin. - Poznań : Sorus, Ograniczanie antropogenicznych obciążeń środowiska jako czynnik trwałego i zrównoważonego rozwoju / Bernaciak Arnold. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009.

5 Współczesne przeobrażenia ładu przestrzennego i społecznego wielkich miast w procesach globalizacji / red. Stanisław Wierzchowsławski. [Aut.] Komorowski Józef. // W : Rodzina i gospodarstwo domowe w środowisku wielkomiejskim. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Zmiany aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach / red. Edward Urbańczyk. [Aut.] Komorowski Józef, Mizgajska Hanna. // W : Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Uniwersytet Szczeciński (US), (Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; 6) Zróżnicowanie przestrzenne i dynamika akademickiego potencjału kształcenia dla gospodarki innowacyjnej w Polsce / red. Janusz Słodczyk, Edyta Szafranek. [Aut.] Komorowski Józef. // W : Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, (Miasta w Okresie Przemian) Artykuły Aglomeracja a rozwój regionu / Gaczek Wanda. // W : Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. cz.i - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN, S Kształcenie ekonomistów w zakresie Gospodarki Przestrzennej. Tradycje i rozwój kierunku Gospodarka Przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu / Gaczek Wanda. // W : Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna - Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN, S Metropolia jako źródło przewagi konkurencyjnej gospodarki regionu / Gaczek Wanda. -Innowacyjna metropolia, konkurencyjny region. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s Miasta jako bieguny rozwoju w polskiej przestrzeni-polaryzacja czy konwergencja / Gaczek Wanda. - Prace z gospodarki przestrzennej Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s Przestrzeń publiczna w mieście - dylematy zagospodarowania i wykorzystania / Bernaciak Arnold, Gaczek Wanda. - Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN, s Systemy innowacji jako sposób podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu / Gaczek Wanda. - Problemy innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s Uczelnie w przestrzeni fizycznej i gospodarce miasta. Tradycyjne lokalizacje centralne a kampusy w strefie zewnętrznej / Gaczek Wanda. // W : Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast. - Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN, S Wprowadzenie koncepcji organizacji uczącej się do praktyki działania polskich samorzadów lokalnych / Nowak Jacek. - Prace z gospodarki przestrzennej Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s Wpływ globalizacji na zmianę podejścia do nauczania geografii / Nowak Jacek, Budner Waldemar. // W : Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, S Znaczenie przestrzeni publicznej w rozwoju rynku nieruchomości / Palicki Sławomir. - Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego 2012 nr 1 - Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. s

6 Wartościowanie przestrzeni publicznych / Palicki Sławomir. // W : Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 2012 nr 20/3 - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. S Przestrzenne, materialne i ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomościach komercyjnych. Wyniki badań wybranych obszarów Poznania w latach 2010 i 2012 / Palicki Sławomir. - Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego 2012 nr 4 - Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. s Znaczenie przestrzeni publicznej w rozwoju rynku nieruchomości / Palicki Sławomir. -Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego 2012 nr 1 - Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. s Wartościowanie przestrzeni publicznych / Palicki Sławomir. // W : Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 2012 nr 20/3 - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. S Dylematy przestrzenne i społeczno-gospodarcze budowy WOH w Lesznie / Palicki Sławomir. // W : Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 2011 nr 19/2 - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. S Wybrane metody prospektywnej oceny przedsięwzięć społeczno-gospodarczych / Palicki Sławomir. - Prace z gospodarki przestrzennej Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s Metodyka oceny lokalnych programów rewitalizacji w ramach RPO / Palicki Sławomir. - Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 2010 nr 18/3 - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. s Karta przestrzeni publicznej jako instrument kształtowania jakości przestrzeni miejskiej / Palicki Sławomir. - Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 2009 nr 17 (3) - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. s Problemy ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich. / Palicki Sławomir. - Acta Scientiarum Polonorum. Seria : Administratio Locorum 2008 nr 7(2) - Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. s Karta Przestrzeni Publicznej. Zarys koncepcji / Palicki Sławomir. - Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego 2008 nr 1/18 - Poznań : Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. s Współczesne tendencje i determinanty lokalizacji handlu w miastach / Budner Waldemar. // W : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu 2011 nr 21 - Poznań : Wyższa Szkoła Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu. S Skutki oddziaływania sklepów wielkopowierzchniowych na istniejącą sieć handlową i rynek pracy w Lesznie / Budner Waldemar. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu 2011 nr 22 - Poznań : Wyższa Szkoła Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu. s Wpływ globalizacji na zmianę podejścia do nauczania geografii / Nowak Jacek, Budner Waldemar. // W : Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, S Rozwój regionalny i jego miejsce w gospodarce narodowej / Budner Waldemar. - Prace z gospodarki przestrzennej Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s An attempt to describe the influence of UE membership on the shifts in voivodeships development / Budner Waldemar. // W : Regional development and regional policy in Poland: First experiences and new

7 challenges of the European Union membership. Part I i II. - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN, S Podmiotowość regionów a regionalne aspekty funkcjonowania gospodarki. Kontekst polski i europejski / Budner Waldemar. - Acta Scientiarum Polonorum. Seria : Administratio Locorum 2009 nr 8(3) - Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. s Procesy metropolizacji i rozwoju metropolii w Polsce. / Budner Waldemar. - Acta Scientiarum Polonorum. Seria : Administratio Locorum 2008 nr 7(1) - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. s Działalność innowacyjna i badawczo-rozwojowa w Polsce / Perska Anita. - Innowacje i doradztwo w gospodarce przestrzennej - Wydaw. AEP, s Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny jako strategiczny dokument rozwoju regionu / Perska Anita. // W : Zagadnienia rozwoju lokalnego i regionalnego - varia. - Wydaw. AEP, S Rozwój regionu a działalność innowacyjna na przykładzie Wielkopolski / Perska Anita. // W : Wybrane problemy rewitalizacji miast i rozwoju regionalnego - Poznań : Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, S The role of local authorities in the management and protection of ecosystem services / Bernaciak Arnold. - Ekonomia i Środowisko 2012 nr 2 (42) - Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. s Ecosystem services changes coused by human pressure (case of the lakes of Midle Pomerania, Poland) / Bernaciak Arnold, Cichoń Małgorzata. - Ekonomia i Środowisko 2012 nr 2 (42) - Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. s Świadczenia ekosystemów jako podstawa określania wartości środowiska przyrodniczego na potrzeby planowania przestrzennego / red. Waldemar Gulczyński. [Aut.] Bernaciak Arnold. // W : Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej - Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., S Changes in the relations between economic and environmental systems as the result of civilization development Poland / Bernaciak Arnold. - Economic and Environmental Studies 2010 nr 13 - Uniwersytet Opolski. s Pozycjonowanie jako narzędzie zarządzania gminą / Pilarczyk Bogna, Bernaciak Arnold. - Prace z gospodarki przestrzennej Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s Przestrzeń publiczna w mieście - dylematy zagospodarowania i wykorzystania / Bernaciak Arnold, Gaczek Wanda. - Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN, s Struktura organizacyjna systemu gospodarki wodnej w Polsce. / Bernaciak Arnold, Spychała Marcin. - Wodociągi i Kanalizacja 2008 nr 10(56) - Poznań : Abrys Sp z o.o. s System gospodarki wodnej w Polsce w świetle teorii organizacji / Bernaciak Arnold, Spychała Marcin. - Wodociągi i Kanalizacja 2008 nr 12(58) - Poznań : Abrys Sp z o.o. s The Environmental Kuznets Curve in Transition Countries on the Example of Poland / Bernaciak Arnold. - Current issues of sustainable development - transformartion, education and business. - Uniwersytet Opolski, s Kapitał ludzki a aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw o zróżnicowanym zaawansowaniu technologicznym / Wściubiak Łukasz, Komorowski Józef, Mizgajska Hanna. - Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji. - Szczecin : Wydział Nauk

8 Ekonomicznych i Zarządzania (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, s (Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 34) Kapitał ludzki i społeczny a zróżnicowanie innowacyjności gospodarki w podregionach Wielkopolski / Komorowski Józef. - Problemy innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s Krótkookresowa dynamika zmian wskaźnika sukcesu gospodarczego dużych miast w Polsce / Komorowski Józef. - Prace z gospodarki przestrzennej Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s Ekspertyzy Programy i działania; oś strategiczna : gospodarka i rynek pracy : Program nr 3.1 : Harmonizacja wspierania gospodarki / red. Tomasz Kaczmarek. [Aut.] Churski Paweł, Gaczek Wanda, Romanowski Robert, Urbaniak Marek. // W : Metropolia Poznań 2020 : Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej - Poznań : Centrum Badań Metropolitalnych UAM Poznań, S Programy i działania; oś strategiczna : gospodarka i rynek pracy : Program nr 3.2 : Powiązania i transfer technologii / red. Tomasz Kaczmarek. [Aut.] Churski Paweł, Gaczek Wanda, Romanowski Robert, Urbaniak Marek. // W : Metropolia Poznań 2020 : Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej - Poznań : Centrum Badań Metropolitalnych UAM Poznań, S Stan i uwarunkowania rozwoju aglomeracji poznańskiej : gospodarka i rynek pracy. / red. Tomasz Kaczmarek. [Aut.] Churski Paweł, Gaczek Wanda, Romanowski Robert, Urbaniak Marek. // W : Metropolia Poznań 2020 : Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej - Poznań : Centrum Badań Metropolitalnych UAM Poznań, S Zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji: ocena realizacji 2. celu strategicznego Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski / red. W.M.Gaczek, T. Stryjakiewicz. [Aut.] Romanowski Robert, Komorowski Józef, Gaczek Wanda, Gulczyński Waldemar. // W : Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji oraz stanu systemu innowacji w Wielkopolsce: wyniki badań monitorujących - Poznań : Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo-Technologiczny, S System innowacji Wielkopolski na tle pozostałych polskich regionów realizujacych Regionalne Strategie Innowacji / red. W.M. Gaczek, T. Stryjakiewicz. [Aut.] Gaczek Wanda, Urbaniak Marek, Romanowski Robert. // W : Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji oraz stanu systemu innowacji w Wielkopolsce: wyniki badań monitorujących - Poznań : Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo- Technologiczny, S Regionalny system innowacji w Wielkopolsce na tle systemu krajowego / red. WM Gaczek. T. Stryjakiewicz. [Aut.] Gaczek Wanda, Urbaniak Marek. // W : Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji oraz stanu systemu innowacji w Wielkopolsce: wyniki badań monitorujących - Poznań : Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo-Technologiczny, S Kształtowanie środowiska dla innowacyjnego rozwoju w gminach / red. W.M. Gaczek, T. Stryjakiewicz. [Aut.] Gaczek Wanda, Komorowski Józef, Romanowski Robert. // W : Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji oraz stanu systemu innowacji w Wielkopolsce: wyniki badań monitorujących - Poznań : Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo-Technologiczny, S Integracja środowisk społeczno-gospodarczych na rzecz innowacji: ocena realizacji 1. ceku strategicznego Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski / red. W.M. Gaczek, T. Stryjakiewicz. [Aut.] Komorowski Józef, Romanowski Robert, Gaczek Wanda. // W : Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji oraz stanu systemu innowacji w Wielkopolsce: wyniki badań monitorujących - Poznań : Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo-Technologiczny, S

9 Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych Kierunek studiów Gospodarka Przestrzenna nawiązuje do prowadzonych na wielu uczelniach zagranicznych kierunkach studiów określanych jako Spatial Management i Spatial Planning. Na kształt kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu istotny wpływ wywarły zarówno doświadczenia zagranicznych uczelni, jak również organizacji naukowych i jednostek zajmujących się praktyczną działalnością w przedmiotowym zakresie. Wzorce pochodzące z zagranicznych uczelni były brane pod uwagę przede wszystkim na etapie tworzenia programu i planu studiów. Poszczególne przedmioty, jaki również ich układ odpowiadają aktualnym trendom międzynarodowym w tym zakresie dzięki uwzględnieniu doświadczeń takich jednostek jak np.: University of Paderborn, University of Pennsylvania, Erazmus University, Karlsruhe University, The Nottingham Trent University, Free University Amsterdam, University of Bradford. Treści realizowane w ramach poszczególnych przedmiotów, jak również forma przekazu są w znacznej mierze wynikiem osobistych kontaktów wykładowców z wieloma zagranicznymi jednostkami naukowymi, edukacyjnymi i administracyjnymi. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: Leibniz- Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) in Erkner, Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung in Karlsruhe, Institut für Raumplannung und Regionalentwicklung in Wien, The Baltic University Programme, Uppsala Univeristy, Latvia University, Univeristy of Athens, Alan Atkisson Group. Sposób uwzględnienia wyników monitorowania karier absolwentów W ramach programu Kadry dla Gospodarki UEP realizuje projekt w zakresie monitorowania karier zawodowych absolwentów. Polega on na cyklicznym badaniu absolwentów (po roku, po 3 i po 5 latach od zakończenia studiów). Projekt został uruchomiony w 2011 roku. W obecnej fazie opracowana została metodologia badań, w tym narzędzia badawcze oraz program informatyczny opracowujący wyniki. Ponadto przeprowadzono badania pilotażowe. Pierwszy cykl badań absolwentów przeprowadzono jesienią 2012 r. Badania będą powtarzane w zaplanowanych okresach. W ramach projektu prowadzone są także badania wśród studentów, nauczycieli akademickich i pracodawców w zakresie zgodności i przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów i absolwentów UEP. Badania przeprowadzone są na reprezentatywnych próbach pozwalających na analizę wyników z punktu widzenia całej uczelni, wydziałów i poszczególnych programów kształcenia. Analiza wyników poszczególnych części badań, w tym analizy porównawcze w różnych przekrojach zostały zaprezentowane w dniu 14 czerwca 2013 r na Radzie Wydziału Zarządzania. Przedstawione wyniki stanowią podstawowe źródłom informacji dla procesu doskonalenia jakości programów kształcenia na poszczególnych wydziałach UEP. Sposób uwzględniania wyników analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy W 2013 r. istotną inicjatywą w zakresie badania potrzeb rynku pracy było przeprowadzenie w ramach Wydziału Zarządzanie badań dotyczących sytuacji absolwentów Wydziału Zarządzania na rynku pracy. Badanie polegało na rozesłaniu pocztą mailową do ponad 750 absolwentów WZ prośby o wypełnienie kwestionariusza. Otrzymano ponad dwieście wypełnionych pełnych odpowiedzi. Badania ankietowe pozwoliły na podział respondentów ze względu na ukończony kierunek i specjalność studiów oraz płeć. Kwestionariusz składał się z dwóch części: pierwsza, przeznaczona dla pracujących absolwentów (83,1% wypełniających); druga do wypełnienia przez absolwentów pozostających bez pracy (16,9%). Najistotniejsze wyniki przeprowadzonych badań w odniesieniu do osób pracujących są następujące: ponad połowa absolwentów podjęła pracę jeszcze podczas studiów, 70% pracuje na umowę o pracę, a 14,8% prowadzi działalność gospodarczą,

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie RAPORT KOŃCOWY z badania dziedzinowego Analiza możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania i rozwoju innowacyjnych firm w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE PO CO?

BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Jednostka Ewaluacyjna BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Budowa przyszłości regionu Praca zbiorowa BADANIA EWALUACYJNE

Bardziej szczegółowo

dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK mgr Krzysztof Adam Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów

dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK mgr Krzysztof Adam Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK mgr Krzysztof Adam Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów 1. Wstęp Gospodarka oparta na wiedzy, zarządzanie wiedzą,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Copyright by Politechnika Opolska Warszawa 2015. Wydanie pierwsze Egzemplarz bezpłatny

Copyright by Politechnika Opolska Warszawa 2015. Wydanie pierwsze Egzemplarz bezpłatny Publikacja została opracowana w ramach projektu pt. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Redakcja Jerzy Olszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Redakcja Jerzy Olszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego Redakcja Jerzy Olszewski Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie NR 4 (13) WRZESIEŃ 2009 Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPIS TREŚCI 4 12 14 16 18 20

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA (projekt do konsultacji) Olsztyn, wrzesień 2013 r. SPIS TREŚCI: Proces aktualizacji Strategii... 4 1. Wizja rozwoju miasta do 2020 roku... 6 2. Procesy zewnętrzne istotne dla

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 596 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 56 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY PARTNERSTWO I KOMUNIKACJA W REGIONIE SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkół wyższych na Mazowszu Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252 UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego

Bardziej szczegółowo