Warunki realizacji programu studiów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki realizacji programu studiów"

Transkrypt

1 Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/ Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum w/w kierunku: 7 2. Niesamodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum w/w kierunku: 8 Proporcja liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studiujących Zestawienie Liczba pracowników zaliczanych do minimum na kierunku Liczba studentów Gospodarka Przestrzenna liczba pracowników i studentów proporcja rzeczywista 1 21,33 minimalna proporcja wymagana w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia ( 17.1.) Opis działalności badawczej w odpowiednim obszarze wiedzy Pracownicy Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP koordynującej kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzą badania w kilku kierunkach wpisujących się w zakres tematyczny gospodarki przestrzennej jako nauki. Są to przede wszystkim nowa geografia ekonomiczna, rozwój regionalny i lokalny, konkurencyjność terytorialna, innowacyjność i polityka innowacyjna, rozwój miast i obszarów metropolitalnych, rozwój zrównoważony i zarządzanie środowiskowe, gospodarka nieruchomościami i rewitalizacja, finanse jednostek samorządu terytorialnego, planowanie i zarządzanie strategiczne oraz prawne aspekty gospodarki przestrzennej. W ramach tej tematyki Katedra realizowała badania finansowane zarówno ze środków na badania naukowe, przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Komisję Europejską, projekty międzyuczelniane, jak i badania zamawiane przez jednostki samorządu terytorialnego i inne organizacje, co wskazuje na zapotrzebowanie ze strony praktyki gospodarczej na wyniki badań naukowych prowadzonych w Katedrze. Do zleceniodawców projektów badawczych należą Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Związek Miast Polskich, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania, Rada Aglomeracji Poznańskiej, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, liczne samorządy lokalne z Wielkopolski oraz innych regionów kraju. Do najbardziej znaczących osiągnięć naukowych pracowników Katedry należy zaliczyć wyniki badań prof. Ryszarda Domańskiego publikowane w ogólnopolskich wydawnictwach naukowych (PWN, KPZK PAN), często cytowanych przez innych autorów, a także wykorzystywane w procesie dydaktycznym kierunku Gospodarka Przestrzenna realizowanego w wielu ośrodkach krajowych. Często cytowane w krajowych ośrodkach prowadzących badania z zakresu polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej, a także prowadzących kierunek Gospodarka Przestrzenna są także prace prof. Wandy M. Gaczek. Wśród wartościowych wyników badawczych cytowanych przez

2 innych autorów można też wymienić dr hab. Józefa Komorowskiego oraz dr hab. Waldemara Budnera. Należy podkreślić, że pracownicy Katedry są ważnymi partnerami, szczególnie dla władz samorządowych w województwie wielkopolskim i brali udział w tworzeniu wszystkich ważnych dokumentów o charakterze strategicznym takich, jak np. Strategia Rozwoju Województwa, Regionalna Strategia Innowacji, Strategia Miasta Poznania, Strategia Aglomeracji Poznańskiej oraz koncepcje związane z zagospodarowaniem przestrzennym zarówno Aglomeracji Poznańskiej, jak i Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Ponadto, Katedra stała się partnerem dla innych samorządów regionalnych, szczególnie w obszarze polityki innowacyjnej i rozwoju regionalnego. W ostatnich latach realizowano projekty dla województwa mazowieckiego (w ramach strategii innowacji), opolskiego (założenia strategii innowacji i rozwoju województwa) i świętokrzyskiego (regionalna strategia innowacji). Część prac badawczych prowadzonych w Katedrze miała znaczenie ogólnokrajowe, w tym konsultacje i ekspertyzy związane ze strategią rozwoju kraju, koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, polską polityką klastrową oraz polityką innowacyjną dla regionów Polski Wschodniej. Do pracowników szczególnie zaangażowanych we współpracę z praktyką gospodarczą w Katedrze należą: prof. Wanda Maria Gaczek, dr hab. Jacek Nowak, dr hab. Arnold Bernaciak oraz dr Monika Matusiak. Istotnym obszarem badawczym są projekty realizowane we współpracy z innymi uczelniami takie jak Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej realizowana przez cztery poznańskie uczelnie, czy projekt Mierzenie wartości przestrzeni publicznej kierowany przez Katedrę a realizowany wraz z Instytutem Socjologii i Instytutem Geografii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. W Katedrze realizowane są także projekty o charakterze międzynarodowym, np. badania strategii innowacyjnych metropolii europejskich prowadzone w 8 regionach metropolitalnych w Europie, projekt UE Europe Aid realizowany w Chorwacji czy projekt SCINNOPOLI Monitorowanie efektów polityki innowacyjnej realizowany w ramach projektu INTERREG IVC wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Szczegółowy wykaz najważniejszych projektów umieszczono w załącznikach Najważniejsze elementy dorobku naukowego Katedry prezentuje poniższe zestawienie. Projekty naukowo-badawcze Funkcjonowanie i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej / Janiszewska Karolina, Florek Magdalena, Gaczek Wanda, Zmyślony Piotr, Mrozińska Agnieszka, Perska Anita, Komorowski Józef, Bernaciak Arnold, Romanowski Robert, Urbaniak Marek, Idczak Piotr, Nowak Jacek, Igliński Hubert, Szymczak Maciej. / 2009 Koncepcja systemu realizacji i monitorowania programu Metropolitalny Poznań w Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 / Gaczek Wanda, Perska Anita, Zmyślony Piotr, Szymczak Maciej, Nowak Jacek, Matusiak Monika, Komorowski Józef, Janiszewska Karolina, Igliński Hubert, Florek Magdalena, Bernaciak Arnold. / 2011 Monografie i podręczniki (wybrane) Ryszard Domański Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982, 348 s., wyd. 2 zmienione 1987, 436 s. Przestrzenna organizacja rozwoju regionalnego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Studia, t. 93, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987, 159 s.

3 Podstawy planowania przestrzennego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Poznań 1989, 210 s. Zasady geografii społeczno - ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Poznań 1990, 223 s., wyd , 212 s., wyd , 213 s., wznowienie Gospodarka przestrzenna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, 179 s., wyd , 178 s. Geografia Polski. Społeczno-ekonomiczna (współautor S. Leszczycki), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1992, 282 s., wyd , 300 s. Systemy ekologiczno-ekonomiczne. Modelowanie współzależności i rozwoju, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Studia, 1992, t.100, 118 s. Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, 277 s.; tłumaczenie na j. angielski: The spatial transformation of the economy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, 246 s., Studia Regionalia, t. 7. Miasto innowacyjne, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Studia, 2000, t. 109; tłumaczenie na j. angielski: The innovative city, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001, 207 s. Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów (współautor Marciniak A.), Wydawnictwo Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2003, Studia KPZK PAN, t. 113, 173 s. Geografia ekonomiczna ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2004, 317 s.; tłumaczenie na j. rosyjski: Экономическая география. Динамический аспект, Novyj Chronograf, Moskwa, 2010, 374 s. Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 230 s. Ewolucyjna gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, 307 s. Publikacje pozostałych pracowników (wybrane): Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej / Gaczek Wanda, Komorowski Józef, Romanowski Robert, Urbaniak Marek. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, (Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej ; nr 11) Gospodarka oparta na wiedzy w regionach polskich / red. S. Ciok, P. Migoń. [Aut.] Gaczek Wanda. // W : Przekształcenia struktur regionalnych : aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Przemiany ludnościowe i gospodarcze wielkich miast polskich po roku 1990 / red. S. Wierzchosławski. [Aut.] Gaczek Wanda. // W : Rodzina i gospodarstwo domowe w środowisku wielkomiejskim. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Kapitał wiedzy a poziom rozwoju gospodarczego regionów europejskich / red. Aleksandra Nowakowska. [Aut.] Gaczek Wanda. // W : Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich / Gaczek Wanda. - Warszawa : Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, (Studia KPZK t. CXVIII) Sektor badawczo-rozwojowy i innowacyjność gospodarki województw a cele Strategii Lizbońskiej / red. Jerzy Tarajkowski, Lucyna Wojtasiewicz. [Aut.] Gaczek Wanda. // W : Przestrzeń w polityce

4 gospodarczej (The space in economic policy). - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Nakłady na badania i rozwój a wydajność pracy w gospodarce regionów europejskich / red. Jerzy J. Parysek, Tadeusz Stryjakiewicz. [Aut.] Gaczek Wanda. // W : Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Założenia i proces budowy strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej / Kaczmarek Tomasz, Mikuła Łukasz, Wójcicki Michał, Nowak Jacek. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Sieci partnerstwa jako czynnik kształtowania się metropolii na przykładzie aglomeracji poznańskiej / red. Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba. [Aut.] Perska Anita, Nowak Jacek. // W : Zarządzanie w samorządzie terytorialnym - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Oceny rewitalizacji : studium zmian na poznańskiej Śródce / Kaźmierczak Bartosz, Nowak Marek, Palicki Sławomir, Pazder Dominika. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rewitalizacja obszarów miejskich. Dyskusja o istocie i definicji zjawiska / red. Fimińska-Banaszyk Roma. [Aut.] Palicki Sławomir. // W : Prace Instytutu Ekonomicznego (2) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Podstawy oceny projektów publicznych o charakterze społeczno-gospodarczym / red. Antoni Sobczak. [Aut.] Palicki Sławomir. // W : Prace Instytutu Ekonomicznego - Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Koninie, Znaczenie klastrów w kreowaniu przewagi konkurencyjnej gospodarki lokalnej i regionu / red. Roma Fimńska-Banaszyk. [Aut.] Budner Waldemar. // W : Prace Instytutu Ekonomicznego (3) - Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Organizacja wielkich imprez sportowych jako wyraz wzrostu konkurencyjności miasta / red. Waldemar Gulczyński. [Aut.] Budner Waldemar. // W : Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej - Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - dylematy samorządu lokalnego / red. Waldemar Gulczyński. [Aut.] Budner Waldemar. // W : Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej - Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Współczesne determinanty zmian regionalnych w Polsce / red. Roma Fimińska=Banaszyk. [Aut.] Budner Waldemar. // W : Prace Instytutu Ekonomicznego (2) - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Sieci partnerstwa jako czynnik kształtowania się metropolii na przykładzie aglomeracji poznańskiej / red. Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba. [Aut.] Perska Anita, Nowak Jacek. // W : Zarządzanie w samorządzie terytorialnym - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Profil absolwenta gospodarki przestrzennej po uczelni ekonomicznej / Tomaszyk Elżbieta, Perska Anita. // W : Historia, perspektywy i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce : 10 lat Gospodarki Przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, Środowiskowe uwarunkowania polityki przestrzennej / red. Maciej T. Nowak, Teodor Skotarczak. [Aut.] Bernaciak Arnold. // W : Zarządzanie przestrzenią miasta - Warszawa : CeDeWu, Programowanie ochrony środowiska w gminie : czyli jak skutecznie zaplanować i wdrożyć gminny program ochrony środowiska. / Bernaciak Arnold, Spychała Marcin. - Poznań : Sorus, Ograniczanie antropogenicznych obciążeń środowiska jako czynnik trwałego i zrównoważonego rozwoju / Bernaciak Arnold. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009.

5 Współczesne przeobrażenia ładu przestrzennego i społecznego wielkich miast w procesach globalizacji / red. Stanisław Wierzchowsławski. [Aut.] Komorowski Józef. // W : Rodzina i gospodarstwo domowe w środowisku wielkomiejskim. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Zmiany aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach / red. Edward Urbańczyk. [Aut.] Komorowski Józef, Mizgajska Hanna. // W : Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Uniwersytet Szczeciński (US), (Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; 6) Zróżnicowanie przestrzenne i dynamika akademickiego potencjału kształcenia dla gospodarki innowacyjnej w Polsce / red. Janusz Słodczyk, Edyta Szafranek. [Aut.] Komorowski Józef. // W : Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, (Miasta w Okresie Przemian) Artykuły Aglomeracja a rozwój regionu / Gaczek Wanda. // W : Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. cz.i - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN, S Kształcenie ekonomistów w zakresie Gospodarki Przestrzennej. Tradycje i rozwój kierunku Gospodarka Przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu / Gaczek Wanda. // W : Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej. Wyzwania wobec kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna - Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN, S Metropolia jako źródło przewagi konkurencyjnej gospodarki regionu / Gaczek Wanda. -Innowacyjna metropolia, konkurencyjny region. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s Miasta jako bieguny rozwoju w polskiej przestrzeni-polaryzacja czy konwergencja / Gaczek Wanda. - Prace z gospodarki przestrzennej Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s Przestrzeń publiczna w mieście - dylematy zagospodarowania i wykorzystania / Bernaciak Arnold, Gaczek Wanda. - Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN, s Systemy innowacji jako sposób podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu / Gaczek Wanda. - Problemy innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s Uczelnie w przestrzeni fizycznej i gospodarce miasta. Tradycyjne lokalizacje centralne a kampusy w strefie zewnętrznej / Gaczek Wanda. // W : Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast. - Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN, S Wprowadzenie koncepcji organizacji uczącej się do praktyki działania polskich samorzadów lokalnych / Nowak Jacek. - Prace z gospodarki przestrzennej Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s Wpływ globalizacji na zmianę podejścia do nauczania geografii / Nowak Jacek, Budner Waldemar. // W : Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, S Znaczenie przestrzeni publicznej w rozwoju rynku nieruchomości / Palicki Sławomir. - Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego 2012 nr 1 - Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. s

6 Wartościowanie przestrzeni publicznych / Palicki Sławomir. // W : Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 2012 nr 20/3 - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. S Przestrzenne, materialne i ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomościach komercyjnych. Wyniki badań wybranych obszarów Poznania w latach 2010 i 2012 / Palicki Sławomir. - Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego 2012 nr 4 - Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. s Znaczenie przestrzeni publicznej w rozwoju rynku nieruchomości / Palicki Sławomir. -Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego 2012 nr 1 - Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. s Wartościowanie przestrzeni publicznych / Palicki Sławomir. // W : Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 2012 nr 20/3 - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. S Dylematy przestrzenne i społeczno-gospodarcze budowy WOH w Lesznie / Palicki Sławomir. // W : Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 2011 nr 19/2 - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. S Wybrane metody prospektywnej oceny przedsięwzięć społeczno-gospodarczych / Palicki Sławomir. - Prace z gospodarki przestrzennej Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s Metodyka oceny lokalnych programów rewitalizacji w ramach RPO / Palicki Sławomir. - Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 2010 nr 18/3 - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. s Karta przestrzeni publicznej jako instrument kształtowania jakości przestrzeni miejskiej / Palicki Sławomir. - Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 2009 nr 17 (3) - Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. s Problemy ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich. / Palicki Sławomir. - Acta Scientiarum Polonorum. Seria : Administratio Locorum 2008 nr 7(2) - Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. s Karta Przestrzeni Publicznej. Zarys koncepcji / Palicki Sławomir. - Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego 2008 nr 1/18 - Poznań : Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. s Współczesne tendencje i determinanty lokalizacji handlu w miastach / Budner Waldemar. // W : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu 2011 nr 21 - Poznań : Wyższa Szkoła Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu. S Skutki oddziaływania sklepów wielkopowierzchniowych na istniejącą sieć handlową i rynek pracy w Lesznie / Budner Waldemar. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu 2011 nr 22 - Poznań : Wyższa Szkoła Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu. s Wpływ globalizacji na zmianę podejścia do nauczania geografii / Nowak Jacek, Budner Waldemar. // W : Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, S Rozwój regionalny i jego miejsce w gospodarce narodowej / Budner Waldemar. - Prace z gospodarki przestrzennej Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s An attempt to describe the influence of UE membership on the shifts in voivodeships development / Budner Waldemar. // W : Regional development and regional policy in Poland: First experiences and new

7 challenges of the European Union membership. Part I i II. - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN, S Podmiotowość regionów a regionalne aspekty funkcjonowania gospodarki. Kontekst polski i europejski / Budner Waldemar. - Acta Scientiarum Polonorum. Seria : Administratio Locorum 2009 nr 8(3) - Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. s Procesy metropolizacji i rozwoju metropolii w Polsce. / Budner Waldemar. - Acta Scientiarum Polonorum. Seria : Administratio Locorum 2008 nr 7(1) - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. s Działalność innowacyjna i badawczo-rozwojowa w Polsce / Perska Anita. - Innowacje i doradztwo w gospodarce przestrzennej - Wydaw. AEP, s Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny jako strategiczny dokument rozwoju regionu / Perska Anita. // W : Zagadnienia rozwoju lokalnego i regionalnego - varia. - Wydaw. AEP, S Rozwój regionu a działalność innowacyjna na przykładzie Wielkopolski / Perska Anita. // W : Wybrane problemy rewitalizacji miast i rozwoju regionalnego - Poznań : Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, S The role of local authorities in the management and protection of ecosystem services / Bernaciak Arnold. - Ekonomia i Środowisko 2012 nr 2 (42) - Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. s Ecosystem services changes coused by human pressure (case of the lakes of Midle Pomerania, Poland) / Bernaciak Arnold, Cichoń Małgorzata. - Ekonomia i Środowisko 2012 nr 2 (42) - Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. s Świadczenia ekosystemów jako podstawa określania wartości środowiska przyrodniczego na potrzeby planowania przestrzennego / red. Waldemar Gulczyński. [Aut.] Bernaciak Arnold. // W : Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej - Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., S Changes in the relations between economic and environmental systems as the result of civilization development Poland / Bernaciak Arnold. - Economic and Environmental Studies 2010 nr 13 - Uniwersytet Opolski. s Pozycjonowanie jako narzędzie zarządzania gminą / Pilarczyk Bogna, Bernaciak Arnold. - Prace z gospodarki przestrzennej Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s Przestrzeń publiczna w mieście - dylematy zagospodarowania i wykorzystania / Bernaciak Arnold, Gaczek Wanda. - Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN, s Struktura organizacyjna systemu gospodarki wodnej w Polsce. / Bernaciak Arnold, Spychała Marcin. - Wodociągi i Kanalizacja 2008 nr 10(56) - Poznań : Abrys Sp z o.o. s System gospodarki wodnej w Polsce w świetle teorii organizacji / Bernaciak Arnold, Spychała Marcin. - Wodociągi i Kanalizacja 2008 nr 12(58) - Poznań : Abrys Sp z o.o. s The Environmental Kuznets Curve in Transition Countries on the Example of Poland / Bernaciak Arnold. - Current issues of sustainable development - transformartion, education and business. - Uniwersytet Opolski, s Kapitał ludzki a aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw o zróżnicowanym zaawansowaniu technologicznym / Wściubiak Łukasz, Komorowski Józef, Mizgajska Hanna. - Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji. - Szczecin : Wydział Nauk

8 Ekonomicznych i Zarządzania (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, s (Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 34) Kapitał ludzki i społeczny a zróżnicowanie innowacyjności gospodarki w podregionach Wielkopolski / Komorowski Józef. - Problemy innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s Krótkookresowa dynamika zmian wskaźnika sukcesu gospodarczego dużych miast w Polsce / Komorowski Józef. - Prace z gospodarki przestrzennej Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s Ekspertyzy Programy i działania; oś strategiczna : gospodarka i rynek pracy : Program nr 3.1 : Harmonizacja wspierania gospodarki / red. Tomasz Kaczmarek. [Aut.] Churski Paweł, Gaczek Wanda, Romanowski Robert, Urbaniak Marek. // W : Metropolia Poznań 2020 : Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej - Poznań : Centrum Badań Metropolitalnych UAM Poznań, S Programy i działania; oś strategiczna : gospodarka i rynek pracy : Program nr 3.2 : Powiązania i transfer technologii / red. Tomasz Kaczmarek. [Aut.] Churski Paweł, Gaczek Wanda, Romanowski Robert, Urbaniak Marek. // W : Metropolia Poznań 2020 : Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej - Poznań : Centrum Badań Metropolitalnych UAM Poznań, S Stan i uwarunkowania rozwoju aglomeracji poznańskiej : gospodarka i rynek pracy. / red. Tomasz Kaczmarek. [Aut.] Churski Paweł, Gaczek Wanda, Romanowski Robert, Urbaniak Marek. // W : Metropolia Poznań 2020 : Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej - Poznań : Centrum Badań Metropolitalnych UAM Poznań, S Zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji: ocena realizacji 2. celu strategicznego Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski / red. W.M.Gaczek, T. Stryjakiewicz. [Aut.] Romanowski Robert, Komorowski Józef, Gaczek Wanda, Gulczyński Waldemar. // W : Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji oraz stanu systemu innowacji w Wielkopolsce: wyniki badań monitorujących - Poznań : Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo-Technologiczny, S System innowacji Wielkopolski na tle pozostałych polskich regionów realizujacych Regionalne Strategie Innowacji / red. W.M. Gaczek, T. Stryjakiewicz. [Aut.] Gaczek Wanda, Urbaniak Marek, Romanowski Robert. // W : Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji oraz stanu systemu innowacji w Wielkopolsce: wyniki badań monitorujących - Poznań : Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo- Technologiczny, S Regionalny system innowacji w Wielkopolsce na tle systemu krajowego / red. WM Gaczek. T. Stryjakiewicz. [Aut.] Gaczek Wanda, Urbaniak Marek. // W : Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji oraz stanu systemu innowacji w Wielkopolsce: wyniki badań monitorujących - Poznań : Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo-Technologiczny, S Kształtowanie środowiska dla innowacyjnego rozwoju w gminach / red. W.M. Gaczek, T. Stryjakiewicz. [Aut.] Gaczek Wanda, Komorowski Józef, Romanowski Robert. // W : Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji oraz stanu systemu innowacji w Wielkopolsce: wyniki badań monitorujących - Poznań : Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo-Technologiczny, S Integracja środowisk społeczno-gospodarczych na rzecz innowacji: ocena realizacji 1. ceku strategicznego Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski / red. W.M. Gaczek, T. Stryjakiewicz. [Aut.] Komorowski Józef, Romanowski Robert, Gaczek Wanda. // W : Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji oraz stanu systemu innowacji w Wielkopolsce: wyniki badań monitorujących - Poznań : Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo-Technologiczny, S

9 Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych Kierunek studiów Gospodarka Przestrzenna nawiązuje do prowadzonych na wielu uczelniach zagranicznych kierunkach studiów określanych jako Spatial Management i Spatial Planning. Na kształt kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu istotny wpływ wywarły zarówno doświadczenia zagranicznych uczelni, jak również organizacji naukowych i jednostek zajmujących się praktyczną działalnością w przedmiotowym zakresie. Wzorce pochodzące z zagranicznych uczelni były brane pod uwagę przede wszystkim na etapie tworzenia programu i planu studiów. Poszczególne przedmioty, jaki również ich układ odpowiadają aktualnym trendom międzynarodowym w tym zakresie dzięki uwzględnieniu doświadczeń takich jednostek jak np.: University of Paderborn, University of Pennsylvania, Erazmus University, Karlsruhe University, The Nottingham Trent University, Free University Amsterdam, University of Bradford. Treści realizowane w ramach poszczególnych przedmiotów, jak również forma przekazu są w znacznej mierze wynikiem osobistych kontaktów wykładowców z wieloma zagranicznymi jednostkami naukowymi, edukacyjnymi i administracyjnymi. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: Leibniz- Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) in Erkner, Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung in Karlsruhe, Institut für Raumplannung und Regionalentwicklung in Wien, The Baltic University Programme, Uppsala Univeristy, Latvia University, Univeristy of Athens, Alan Atkisson Group. Sposób uwzględnienia wyników monitorowania karier absolwentów W ramach programu Kadry dla Gospodarki UEP realizuje projekt w zakresie monitorowania karier zawodowych absolwentów. Polega on na cyklicznym badaniu absolwentów (po roku, po 3 i po 5 latach od zakończenia studiów). Projekt został uruchomiony w 2011 roku. W obecnej fazie opracowana została metodologia badań, w tym narzędzia badawcze oraz program informatyczny opracowujący wyniki. Ponadto przeprowadzono badania pilotażowe. Pierwszy cykl badań absolwentów przeprowadzono jesienią 2012 r. Badania będą powtarzane w zaplanowanych okresach. W ramach projektu prowadzone są także badania wśród studentów, nauczycieli akademickich i pracodawców w zakresie zgodności i przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów i absolwentów UEP. Badania przeprowadzone są na reprezentatywnych próbach pozwalających na analizę wyników z punktu widzenia całej uczelni, wydziałów i poszczególnych programów kształcenia. Analiza wyników poszczególnych części badań, w tym analizy porównawcze w różnych przekrojach zostały zaprezentowane w dniu 14 czerwca 2013 r na Radzie Wydziału Zarządzania. Przedstawione wyniki stanowią podstawowe źródłom informacji dla procesu doskonalenia jakości programów kształcenia na poszczególnych wydziałach UEP. Sposób uwzględniania wyników analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy W 2013 r. istotną inicjatywą w zakresie badania potrzeb rynku pracy było przeprowadzenie w ramach Wydziału Zarządzanie badań dotyczących sytuacji absolwentów Wydziału Zarządzania na rynku pracy. Badanie polegało na rozesłaniu pocztą mailową do ponad 750 absolwentów WZ prośby o wypełnienie kwestionariusza. Otrzymano ponad dwieście wypełnionych pełnych odpowiedzi. Badania ankietowe pozwoliły na podział respondentów ze względu na ukończony kierunek i specjalność studiów oraz płeć. Kwestionariusz składał się z dwóch części: pierwsza, przeznaczona dla pracujących absolwentów (83,1% wypełniających); druga do wypełnienia przez absolwentów pozostających bez pracy (16,9%). Najistotniejsze wyniki przeprowadzonych badań w odniesieniu do osób pracujących są następujące: ponad połowa absolwentów podjęła pracę jeszcze podczas studiów, 70% pracuje na umowę o pracę, a 14,8% prowadzi działalność gospodarczą,

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach drugiego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na )

Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na ) Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na 4.05.2016) Monografia naukowa Źródło : Baza osiągnięć UEP 1. Marcinowicz, D., Kaczmarek, M., Gaczek, W., 2006, Poznański Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Zarządzania na studiach drugiego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum w/w kierunku:

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Zarządzania na studiach drugiego stopnia na rok akademicki 2013/2014 Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum w/w kierunku:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU 1. Nazwa ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO I PRAWA 2. Historia powstania W 2000 roku Senat PWSZ w Kaliszu podjął decyzję

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3 Gospodarka przestrzenna, stopień I studia stacjonarne 2016 KARTA KURSU Nazwa Ekonomika miast i regionów 2 Nazwa w j. ang. Economics of cities and regions 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr Tomasz Rachwał

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Polityka turystyczna w krajach UE Planowanie i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Przedmioty kierunkowe prowadzą pracownicy Katedr: Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Katedry Gospodarki Regionalnej Katedry

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość na studiach drugiego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

PROJEICTY REGIONALNE I LOKALNE - - UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Brandenburga

PROJEICTY REGIONALNE I LOKALNE - - UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Brandenburga PROJEICTY REGIONALNE I LOKALNE - - UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Brandenburga Katowice 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I WSPÓŁPRACA GMIN I POWIATÓW Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO Profil Absolwenta Absolwent specjalności zostanie wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne regionem Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Planowanie turystyczne

Planowanie turystyczne Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień, profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu

Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu Otwarte seminaria 2015 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu dr inż. arch. Justyna Gorgoń Zespół GIS Katowice, 26 lutego 2015 www.ietu.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy Gorzów Wlkp. 4 marca 2013 1 Gorzów miasto przemysłu 2 Inspiracje Świadomość przemian rynku pracy Zmiana

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka w gospodarce regionalnej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/01 z dnia 0.01.01r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Fundusze strukturalne UE Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Regionalne Strategie Innowacji

Regionalne Strategie Innowacji V Krajowe Forum Informacyjno-Edukacyjne dla MŚP Regionalne Strategie Innowacji Warszawa, 19-20.09.2005 r. Aleksander Bąkowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Konkurencyjność a innowacje

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 17 grudnia 2014 r.

Wrocław, 17 grudnia 2014 r. Wrocław, 17 grudnia 2014 r. KONCEPCJA SYSTEMU MONITORINGU OPIS SYSTEMU ZAŁOŻENIA INSTYTUCJONALNE ZAKRES PRZEDMIOTOWY NARZĘDZIA MONITORINGU Przyjęta Uchwałą nr 6242/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Centre for European Regional and Local Studies EUROREG Warsaw University ul. Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warsaw phone (00 48) 22 55 20 748 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozprawy doktorskiej. Dorota Czyżewska. Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Poznań, 25.03.2010 r.

Koncepcja rozprawy doktorskiej. Dorota Czyżewska. Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Poznań, 25.03.2010 r. Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna w ujęciu koncepcji regionu uczącego się - przykład Francji Koncepcja rozprawy doktorskiej Dorota Czyżewska Opiekun naukowy: dr hab. Ewa Łaźniewska,

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego

Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Podsumowanie projektu Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim Przemyśl, 27 29 kwietnia 2015 r. Projekt Samorządu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Podstawy gospodarowania gruntami WF-ST1-GI--12/13Z-PWYG. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Podstawy gospodarowania gruntami WF-ST1-GI--12/13Z-PWYG. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy gospodarowania gruntami Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny (LPPT) składa się z trzech stref: Parku Naukowo - Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE MONOGRAFIA NAUKOWA POD REDAKCJĄ PIOTRA SOCHACZEWSKIEGO

W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE MONOGRAFIA NAUKOWA POD REDAKCJĄ PIOTRA SOCHACZEWSKIEGO W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE MONOGRAFIA NAUKOWA POD REDAKCJĄ PIOTRA SOCHACZEWSKIEGO Wyższa Szkoła Ekonomiczna Białystok 2011 ^ S P I S T R E Ś C I WSTĘP (Piotr Sochaczewski)

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY Łódź 2010 KOMITET PROGRAMOWY Mariusz Plich (przewodniczący) Czesław Domański Magdalena Ulrichs (sekretarz naukowy)

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo