Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach"

Transkrypt

1 Raport końcowy Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach 1

2 Spis treści 1. Streszczenie Summary Wprowadzenie WdraŜanie Poddziałania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Działalność Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie województwa warmińskomazurskiego Podstawowe informacje dotyczące instytucji otoczenia biznesu Zakres działalności Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie województwa warmińskomazurskiego Koncepcja i metodologia badawcza Cele badania Zakres badania Pytania badawcze Metodologia badawcza Analiza dokumentów Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) Indywidualne wywiady telefoniczne (ITI) Studia przypadków Wyniki badania Przedsiębiorcy diagnoza Świadomość przedsiębiorców Potrzeby informacyjne Decyzja o aplikowaniu Proces aplikowania o wsparcie Stopień satysfakcji z usług Instytucje otoczenia biznesu (IOB) Rola IOB Aktywność IOB Potencjał IOB Dobre praktyki uczestnictwa IOB we wdraŝaniu Poddziałania POKL Rozwiązania Rozwiązania skierowane do IOB Rozwiązania systemowe Rekomendacje Załączniki Studia przypadków Wzrost jakości opieki medycznej na Warmii i Mazurach przez wsparcie szkoleniowe dla NZOZ Razem cieplej Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie Wzrost kompetencji kadr drogą do sukcesu firmy ERKO Instytucje otoczenia biznesu, do których naleŝy zaadresować działania informacyjnopromocyjne Narzędzia badawcze

3 Scenariusz indywidualnego wywiadu badawczego z przedstawicielami przedsiębiorstw będących beneficjentami Poddziałania PO KL Scenariusz indywidualnego wywiadu badawczego z przedstawicielami przedsiębiorstw będących beneficjentami ostatecznymi projektów realizowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu w ramach Poddziałania PO KL Scenariusz indywidualnego wywiadu badawczego z przedstawicielami przedsiębiorstw będących beneficjentami ostatecznymi projektów realizowanych przez firmy doradczo-szkoleniowe w ramach Poddziałania PO KL Scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego z przedstawicielem Instytucji Pośredniczącej Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) z przedstawicielami firm, które samodzielnie realizowały projekty w ramach Poddziałania PO KL ( I i II grupa operacji) Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) z przedstawicielami IOB Beneficjentami Poddziałania PO KL ( I i II grupa operacji) i ich klientami, których projekty moŝna uznać za dobrą praktykę Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) z przedstawicielami firm szkoleniowo-doradczych Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, które nie realizowały projektów w ramach Poddziałania PO KL ( I i II grupa operacji) Scenariusz indywidualnego wywiadu telefonicznego (ITI) z przedstawicielami ROEFS Scenariusz pogłębionego wywiadu telefonicznego ( ITI) z przedstawicielami PK KSU oraz PPK RSWI

4 1. Streszczenie Celem głównym badania była identyfikacja czynników sukcesu warunkujących skuteczne aplikowanie i realizację projektów przez przedsiębiorców z województwa warmińskomazurskiego (ze szczególnym uwzględnieniem roli Instytucji Otoczenia Biznesu - IOB) w ramach Poddziałania POKL (I i II typ operacji). Cele szczegółowe badania obejmowały: 1. Analizę uwarunkowań wdraŝania Poddziałania POKL w Regionie, w tym: analizę zasobów moŝliwych do wykorzystania w celu wsparcia (pomocy) przedsiębiorców na etapie aplikowania i realizacji projektów, w tym ze szczególnym uwzględnieniem udziału IOB jako inspiratorów działań aktywizujących i wspierających przedsiębiorców. 2. Wypracowanie konkretnych, realnych i moŝliwych do szybkiego wdroŝenia rozwiązań bazujących na istniejących zasobach sprzyjających wsparciu przedsiębiorców w ramach Poddziałania w województwie warmińsko-mazurskim. identyfikacja najskuteczniejszych działań (w tym informacyjno-promocyjnych) skierowanych do potencjalnych Beneficjentów (ze szczególnym uwzględnieniem roli IOB). Przedmiot badania obejmował system wdraŝania POKL, w szczególności uwarunkowania Poddziałania POKL (I i II typ operacji), instytucjonalny system wsparcia przedsiębiorców w regionie i kraju pod kątem moŝliwości jego wykorzystania na potrzeby wspierania przedsiębiorstw w ramach Poddziałania POKL, a takŝe system informacji i promocji EFS w regionie pod kątem moŝliwości jego wykorzystania na potrzeby wspierania przedsiębiorstw w ramach Poddziałania POKL. Badaniem objęte zostały takie podmioty jak przedsiębiorstwa z woj. warmińsko-mazurskiego, jako odbiorcy wsparcia w ramach Poddziałania POKL, regionalne instytucje otoczenia biznesu, w tym w szczególności podmioty wspierające przedsiębiorców m.in. beneficjenci realizujący projekty dla przedsiębiorców w ramach I i II typu operacji w Poddziałaniu 8.1.1, Regionalne Ośrodki EFS z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia. Zakres geograficzny badania obejmował województwo warmińsko-mazurskie a zakres czasowy, obejmował bieŝący okres programowania tj lata , przy czym w niektórych przypadkach odnoszono się do doświadczeń z wcześniejszych programów oferujących przedsiębiorcom wsparcie ze środków publicznych na działania szkoleniowo-doradcze. Badanie zostało wykonane przy zastosowaniu metod jakościowych. Na pakiet tych metod składały się następujące narzędzia: Analiza danych zastanych w formie eksperckiej analizy dokumentów (desk research) Badania terenowe - Indywidualne wywiady pogłębione (15 IDI), Zogniskowane wywiady grupowe ( 4 FGI), Indywidualne wywiady telefoniczne (5 ITI), Studia przypadku (4). NajwaŜniejsze wnioski z badania są następujące: Przedsiębiorcy nie znają występujących w Poddziałaniu POKL form realizacji projektów w 3 głównych typach zamknięte realizowane samodzielnie, zamknięte realizowane przez IOB/firmą szkoleniowo doradczą, bardziej otwarte realizowane przez IOB/firmą szkoleniowo doradczą, ani korzyści oraz wad kaŝdej z tych form. 4

5 Przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia z Poddziałania POKL mają trudności z prawidłowym przeprowadzeniem procesu diagnozy potrzeb szkoleniowych, co moŝe skutkować niedopasowaniem szkoleń ujętych w projektach do rzeczywistych problemów przedsiębiorstw. Potencjalni beneficjenci POKL mają trudności z wyszukiwaniem informacji dotyczących POKL, w wyszukiwarkach internetowych, poprzez hasła nie wymagające wiedzy nt. specyfiki EFS, POKL, np. dofinansowanie szkoleń warmińsko mazurskie, dotacje na szkolenia warmińsko mazurskie. Wyszukiwarki nie indeksują strony WUP w Olsztynie dla tego typu haseł. Negatywnie na pozycjonowanie w linkach organicznych wpływa fakt niskiej uŝyteczności i intuicyjności strony internetowej IP2 dla przedsiębiorców poszukujących informacji o uzyskaniu dofinansowania i realizacji projektów szkoleniowych Strony internetowe większości instytucji prowadzących PK KSU oraz PPK RSWI nie zawierają przekazu sugerującego o moŝliwości uzyskania tam informacji o dostępnych szkoleniach finansowanych z Poddziałania POKL oraz moŝliwościach ubiegania się o wsparcie z tego instrumentu. Jest to sprzeczne z faktycznymi działaniami podejmowanymi przez te podmioty. Zbyt długi okres jaki upływa od przygotowania projektu do podpisania umowy o dofinansowanie, który trwa ok. 6 miesięcy. Sytuacja taka powoduje, Ŝe nawet bardzo rzetelnie przeprowadzona diagnoza potrzeb się dezaktualizuje, szczególnie w przypadku firm szybko rozwijających się, wdraŝających innowacyjne rozwiązani. Stopień współpracy pomiędzy IOB mikro i małymi przedsiębiorstwami jest niewystarczający. Ze względu na swój mniejszy potencjał i potrzeby szkoleniowe, minimalną wielkość projektu oraz stopień skomplikowania procedur ubiegania się o wsparcie i rozliczania dotacji firmy te nie są aktywne w Poddziałaniu Ze względu na wspomniany ograniczony potencjał i potrzeby takich przedsiębiorstw, wspierać naleŝy głównie ich udział w projektach partnerskich (zamkniętych i/lub półzamkniętych skierowanych do grup przedsiębiorstw) poprzez stworzenie narzędzi wspomagających generowanie tego typu projektów. DąŜenie do realizacji projektów w formule jak najbardziej zamkniętej spowoduje, Ŝe dostęp do projektów w ramach I i II typu operacji POKL zostanie bardzo ograniczony w przypadku mikro i małych firm. Realizacja projektu z Poddziałania w formule zamkniętej jest nieefektywna w takim przypadku, jak i ograniczona barierą minimalnej kwoty wsparcia na poziomie 50 tys. zł. Beneficjenci Poddziałania POKL w województwie warmińsko mazurskim wskazują na problem bardzo restrykcyjnego podejścia osób oceniających do kwestii akceptowalnych kosztów zarządzania projektem, które ulegają obniŝeniu, co przekłada się na moŝliwość zapewnienia do zarządzania projektem osób o odpowiednich kwalifikacjach, bądź moŝliwość zaangaŝowania ich w niezbędnym wymiarze. W ramach usług związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie występuje zjawisko polegające na tym, Ŝe instytucja świadcząca przedsiębiorcom usługę doradczą na etapie opracowywania wniosku o dofinansowania w zamian angaŝowana jest w proces realizacji i rozliczania projektu. Rekomendacje, będące wynikiem niniejszego badania są następujące: NaleŜy zmienić sposób pozycjonowania oraz przebudować stronę internetową WUP. NaleŜy formułować przekazy dotyczące Poddziałania w sposób umoŝliwiający ich zrozumienie przez przedsiębiorców, którzy nie znają specyfiki związanej z wdraŝaniem funduszy europejskich. Chodzi głównie o etap pierwszego kontaktu potencjalnego projektodawcy z informacjami. NaleŜy rozpowszechnić wśród przedsiębiorstw wiedzę dotyczącą najbardziej efektywnych metod diagnozy potrzeb szkoleniowych. 5

6 NaleŜy wzmocnić przekaz sugerujący, moŝliwość uzyskania w Punktach Kontaktowych KSU oraz Powiatowych Punktach Kontaktowych Regionalnego Systemu Wspierania Innowacyjności informacji, które pomogą przedsiębiorcy szkolić siebie i swoich pracowników ze środków POKL. NaleŜy zapewnić przystępną informację o usługach świadczonych przez ROEFS na stronie internetowej IP2. NaleŜy promować i wzmacniać dobre praktyki w zakresie aktywnego wychodzenia z informacją do potencjalnych beneficjentów Poddziałania POKL przez konsultantów PPK RSWI. NaleŜy zintensyfikować działania promujące poszczególne formy realizacji projektów, przedstawić je w formie graficznej, posługując się biznesowym językiem korzyści i wad poszczególnych form realizacji, opisując związek poszczególnych typów w kontekście przygotowania projektu pod kątem specyfiki firmy, czy specyfiki branŝy, podając konkretne przykłady. NaleŜy podjąć działania mające na celu skrócenie czasu oceny projektów i/lub uelastycznić zasady realizacji projektów w kontekście dezaktualizacji diagnozy potrzeb szkoleniowodoradczych. NaleŜy zrezygnować z wprowadzenia ograniczenia liczby składanych wniosków jednym konkursie w przypadku IOB/firm szkoleniowo doradczych. Warto wspierać projekty skierowane do szerszej grupy przedsiębiorstw, uwzględniając realne korzyści, wynikające z komplementarności nie tylko branŝowej, ale i z innych wspólnych mianowników łączących przedsiębiorstwa takich jak np. wspólne problemy, stosowana technologia. Efektywnym i skutecznym narzędziem umoŝliwiającym tworzenie takich projektów mogłaby być baza danych, w której IOB/firmy szkoleniowo-doradcze zamieszczałyby informacje o przygotowywanych przez siebie projektach szkoleniowych. W oparciu o takie informacje, przedsiębiorcy zgłaszaliby chęć udziału w nich i precyzowali swoje oczekiwania. W rezultacie, IOB/firmy szkoleniowo-doradcze mogłyby efektywniej i skutecznej budować partnerstwa i projektować szkolenia lepiej dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw. Skala zainteresowania przedsiębiorstw tematami szkoleń zgłoszonymi w bazie byłaby istotnym miernikiem weryfikującym zapotrzebowanie na dany projekt szkoleniowy, a w dalszej kolejności, mogłaby być jednym z kryteriów wyboru projektów. NaleŜy umoŝliwić projektodawcom zadaniowe podejście do kosztów zarządzania projektem. Baza powinna być stworzona i zarządzana przez zewnętrznego dostawcę usług wybranego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Opracowując kryteria udziału przedsiębiorstw w projektach z naleŝy pamiętać, Ŝe mikro i małe firmy mają mniejszy potencjał i potrzeby szkoleniowe (lub potrzeby te są bardzo specyficzne i ograniczone do niewielkiej liczby pracowników) niŝ firmy średnie i duŝe, w związku z czym nie będą zainteresowane udziałem w projektach zamkniętych. NaleŜy rozszerzyć zakres kosztów kwalifikowanych (w formie pomocy de minimis) o te, związane z przygotowaniem projektu (lub jego części, np. diagnozy potrzeb). Jeśli projekt otrzymałby dofinansowanie, przedsiębiorca mógłby zapłacić firmie doradczej/iob wynagrodzenie w formie success-fee (płatność po podpisaniu umowy dofinansowanie), a w przypadku projektów, w których Beneficjentem jest IOB/firma szkoleniowo-doradcza, koszty związane z przygotowaniem projektu moŝna byłoby rozliczyć na podstawie faktycznie poniesionych i zapłaconych kosztów wynagrodzeń pracowników IOB/firmy szkoleniowodoradczej. 6

7 2. Summary The main objective of the research was to identify the success factors for the effective application and implementation of projects by entrepreneurs from the Warmia and Mazury voivodship (with particular emphasis on the role of the Business Support Institutions - BSI (IOB) under the Sub-Measure HCOP (I and II types of operations). The detailed objectives of the research covered: 1. Analysis of the determinants of implementation of the Sub-measure HCOP in the Region, including: analysis of the resources which can be used in order to support (help) entrepreneurs at the stage of applying for grants and implementing projects, with particular emphasis on the participation of BSI as impellers of activities to activate and support entrepreneurs. 2. Develop specific and realistic solutions which may be quickly implemented based on existing resources, that would foster the support for entrepreneurs under the Sub-measure in the Warmia-Mazury voivodship. identify the most effective activities (including information and publicity) aimed at potential beneficiaries (with particular emphasis on the role of IOB). The object of the study included the HCOP implementation system, in particular the Submeasure HCOP conditions (I and II types of operation), institutional support system for entrepreneurs in the Region and in the Country in terms of its possible uses for the purpose of supporting enterprises in the Sub-measure HCOP and also the system of information and promotion of the ESF in the region in terms of possibilities to use it to support businesses within the Sub-measure HCOP. The study covered such entities as enterprises from the Warmia and Mazury voivodship, recipients of support under the Sub-measure HCOP, regional business support institutions, including in particular entities that support entrepreneurs, such as those that realize various projects for entrepreneurs within the I and II types of operation in the Sub-measure 8.1, the ESF Regional Centers of Warmia and Mazury and the Voivodship Labour Office in Olsztyn, as the Intermediary Body of the 2nd level. The geographical scope of the study covered Warmia and Mazury and the time span covered the current programming period, i.e , however in some cases, reference was made to the experience of previous Programs that offered public support to entrepreneurs for training and advisory activities. The research was carried out using qualitative methods. The package of those methods consisted of the following tools: Analysis of the data found in the form of expert analysis of documents (desk research) Field studies - Individual in-depth interviews (15 IDI), Focus group interviews (4 FGI), Individual telephone interviews (5 ITI), Case Studies (4). The key conclusions of the research are as follows: Entrepreneurs are not familiar with the forms of project implementation eligible under in the Sub-measure HCOP which occur in the 3 main types - closed projects implemented independently, closed projects implemented by the BSI/ training-consulting company, more 7

8 open projects implemented by BSI/training-consulting company, they also do not know neither benefits nor drawbacks of each of those forms. Companies benefiting from the support under the Sub-measure HCOP have difficulties with the proper performance of the diagnosis of training needs, which can result in misalignment of training included in the projects to real problems of entrepreneurs. Potential HCOP beneficiaries encounter difficulties finding information on HCOP in the Internet browsers, by means of a phrase that does not require knowledge on specifics of ESF, HCOP, such as "training grant Warmia-Mazury," "funding for training Warmia - Mazury". Internet browsers do not index pages of the VLO Olsztyn for that type of phrases. The fact of low usability and intuitiveness of IB2 (IP2) website for entrepreneurs seeking information about obtaining the funding and implementation of training projects affects negatively the website's positioning among the organic links. Most websites of institutions that manage PK KSU (Consultation Points at the National System of Services) and PPK RSWI do not contain any message suggesting the possibility of obtaining there the information about available training courses funded by the HCOP Sub-measures and the possibilities of applying for assistance under that instrument. That is contrary to the actual activities undertaken by those entities. There is too long period wait from the preparation of a project to the signing of a grant agreement, which lasts about 6 months. Such situation causes that even the most reliable needs diagnosis is out of date, especially in the case of rapidly growing companies, implementing innovative solutions. The degree of cooperation between BSI and micro and small enterprises is insufficient. Due to their smaller capacity and training needs, minimum project size and complexity of the procedures for applying for grant support as well as financial clearance of project grants, those enterprises are not active in the Sub-measure Due to the aforementioned limited potential and needs of such enterprises, the support should be given mainly to their participation in partnership projects (closed and/or semi-closed ones directed to groups of enterprises) by providing tools to support the generation of such projects. The pursuit to realize projects in the most closed formula possible will make the access to the projects realized under the I and II types of operations HCOP very limited in the case of micro and small enterprises. In that case implementation of a project under the Sub-measure in a closed formula is ineffective, as well as limited with the barrier of minimum amount of support of not less than 50 thousand PLN. Beneficiaries of the Sub-measure HCOP in the Warmia and Mazury voivodship indicate as a problem the very restrictive approach of assessors to the issue of acceptable project management costs that are reduced, which results in the possibility of providing people with appropriate qualification to the project management, or the opportunity to engage them in the necessary time only. Within the framework of the services related to the preparation of the grant application there is the phenomenon consisting in the fact that the institution providing advisory services to entrepreneurs at the stage of preparing the grant application is engaged in return in the process of project implementation and project accounting. Recommendations that result from our research are as follows: The way of positioning the VLO website must be changed as well as the website itself reorganized. The messages concerning the Sub-measure should be formulated in such a way that they are understood by the entrepreneurs who do not know the specifics of the implementation of the European funds. It refers mainly to the stage of the first contact of a potential project applicant with the information. 8

9 Knowledge on the most effective methods of diagnosis of training needs should be disseminated among entrepreneurs. The message on the possibility to obtain information that will help entrepreneurs to train themselves and their employees under the HCOP from the KSU Contact Points (PK KSU) and Contact Points of the Regional Innovation Support System (PK RSWI) should be reinforced. Comprehensible information about the services offered by the ROEFS at the IB2 (IP2) website should be provided. Good practice in the field of active dissemination of information to potential beneficiaries of the Sub-measure HCOP by consultants of the PPK RSWI should be promoted and strengthened. The efforts to promote various forms of implementation of projects, present them graphically, using the business language of advantages and disadvantages of various forms of project implementation, describing the relationship in the context of project preparation taking into account specifics of an individual enterprise or specifics of an industry should be intensified, and specific examples presented. Certain action should be taken in order to shorten the evaluation of projects and/or more flexible rules applied for the implementation of projects in the context of outdated diagnosis of training and consulting needs. The rule of a limited number of applications that may be submitted for a single competition in the case of BSI / training-consulting companies should be cancelled. It is recommended to support projects aimed at a wider group of enterprises, taking into account real benefits arising from the complementarity not only in terms of industry but also in terms of other common denominators linking enterprises such as common problems, applied technology. The effective and efficient tool for the creation of such projects could be a database in which BSI/training and consulting companies would place information about training projects they are realizing. Based on that information, entrepreneurs would have reported their willingness to participate in them and would express their expectations. As a result, BSI/training and consulting companies could have build partnerships more efficiently and effectively and design training that would be better suited to the needs of enterprises. The scale of entrepreneurs' interest in training topics reported in the database would be an important indicator of the need for revising a given training project, and later, could be one of the criteria for projects' selection. There should be possibility made for applicants to perform task-oriented approach to project management costs. The database should be created and managed by an external service provider selected in accordance with the Law on Public Procurement. In developing the criteria for participation of enterprises in projects under the 8.1.1, it has to be noted that micro and small enterprises have less capacity and lower training needs (or their needs are very specific and limited to a small number of employees) than medium and large enterprises, and therefore they will not be interested to participate in closed projects. The scope of eligible costs (in the form of the de minimis assistance) should be extended with those associated with project preparation (or part thereof, e.g. diagnosis of needs). If a project would receive funding, an entrepreneur would pay a consulting firm/bsi the remuneration in the form of a success-fee (payment to be made after signing the grant agreement), and in the case of projects where the BSI/training-consulting firm is the beneficiary, the costs associated with preparation of the project could be cleared on the basis of actually incurred and paid costs of the salaries of employees of BSI/training and consulting company. 9

10 3. Wprowadzenie 3.1. WdraŜanie Poddziałania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Informacje ogólne o Poddziałaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie jest jednym z elementów Priorytetu VIII realizowanego w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem Działania 8.1 POKL jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Działanie to jest realizowane m.in. przez Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekty konkursowe, które zakłada następujące typy projektów: ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw MMŚP) w zakresie zgodnym z zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie opowiadającej moŝliwościom organizacyjno technicznym przedsiębiorstwa (1), doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (2). Do końca roku 2011 w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki funkcjonował 3 typ operacji zakładający szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyŝszaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy). Łączny budŝet przeznaczony na realizację Działania 8.1 POKL wynosi Euro, w tym wkład ze środków unijnych wynosi Euro oraz wkład ze środków publicznych krajowych wynosi Euro. Realizacja projektów w Poddziałaniu POKL jest moŝliwa w czterech podstawowych formach: - projekt realizowany samodzielnie przez przedsiębiorcę, - projekt realizowany w partnerstwie, - projekt realizowany przez operatora na rzecz 1 przedsiębiorstwa, - projekt realizowany przez operatora na rzecz minimum 2 przedsiębiorstw. W praktyce w Poddziałaniu POKL w województwie warmińsko mazurskim projekty realizowane w partnerstwie nie wystąpiły. Szczerzej formy realizacji projektów i ich specyfika opisane są w dalszej części raportu. Informacje o wdraŝaniu Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko - mazurskim W województwie warmińsko mazurskim do chwili obecnej ogłoszono 8 konkursów do Poddziałania POKL, na realizację projektów obejmujących 1,2 i 3 typ operacji. Łączny budŝet konkursów stanowiła kwota ,16 zł, z czego na 1 i 2 typ operacji przeznaczono kwotę ,00. Wartość dofinansowania podpisanych umów wynosi ,97 zł, z czego dla 1 i 2 typu projektów to ,08 zł. 10

11 Do chwili obecnej w Poddziałaniu POKL dofinansowanych zostało 146 projektów, przy czym 82 projekty obejmują 1 i 2 typ operacji. W poniŝszej tabeli prezentujemy liczbę oraz wartość projektów realizowanych w Poddziałaniu POKL, reprezentujących 1 i 2 typ operacji, w podziale na typ Beneficjenta. Tabela 1 Liczba i wartość projektów dofinansowanych w Poddziałaniu POKL. Typ Beneficjenta Liczba projektów Odsetek Wartość projektów Odsetek Średnia projektu wartość Przedsiębiorstwo 18 21,95% ,00 12,89% ,00 Instytucje biznesu otoczenia 31 37,80% ,99 48,46% ,87 Firmy szkoleniowo doradcze 33 40,24% ,57 38,65% ,17 Razem ,0% ,56 zł 100,0% Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych KSI Udział złoŝonych i realizowanych projektów 1 i 2 typu operacji w Poddziałaniu POKL 32. Jaki jest udział wniosków o dofinansowanie dla projektów typu 1, i 2 w ogólnej liczbie/wartości wniosków o dofinansowanie w działaniu PO KL? 33. Jaki jest udział umów o dofinansowanie dla projektów typu 1 i 2 w ogólnej liczbie/wartości umów o dofinansowanie w działaniu PO KL? Strukturę liczbową wniosków o dofinansowanie 1 i 2 oraz 3 typu operacji, złoŝonych w latach prezentuje tabela poniŝej. Ze względu na brak dostępu do odpowiednich danych, nie ujęliśmy w niej wniosków o dofinansowanie złoŝonych w konkursie, który miał miejsce w 2007 roku. Tabela 2 Liczba złoŝonych wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu POKL. Typ operacji Liczba złoŝonych Odsetek wniosków o wniosków o dofinansowanie w kaŝdym z dofinansowanie typów operacji 1 i 2 typ operacji % 3 typ operacji % RAZEM % Struktura wartości umów o dofinansowanie została zaprezentowana w tabeli poniŝej. Wynika z niego, Ŝe zarówno pod względem liczby realizowanych umów jak równieŝ ich wartości dominuje 1 i 2 typ projektów. Tabela 3 Wartość umów w Poddziałaniu POKL. Typ operacji Liczba umów Odsetek Wartość umów Odsetek umów 1 i 2 typ operacji 82 56,2% ,56 60,5 %,3 typ operacji 64 43,8 % ,19 39,5 % RAZEM % , % 11

12 3.2. Działalność Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie województwa warmińskomazurskiego Podstawowe informacje dotyczące instytucji otoczenia biznesu Ze względu na brak jednej powszechnie obowiązującej definicji instytucji otoczenia biznesu, na potrzeby badania zdecydowaliśmy się przyjąć ich własną definicję, wg której: Instytucja otoczenia biznesu to podmiot, którego celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, poprzez świadczenie usług na ich rzecz i który nie działa dla zysku lub teŝ przeznacza zysk na swoje cele statutowe. PowyŜsza definicja oparta jest na definicji instytucji otoczenia biznesu wynikającej z zasad akredytacji podmiotów do sieci Krajowego Systemu Usług dla MSP prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W przeciwieństwie jednak do definicji stosowanej przez PARP nie posiada ona zamkniętego katalogu usług co pozwala objąć nią znacznie szerszy zakres działalności niŝ w przypadku podmiotów naleŝących do sieci KSU 1. Definicja ta jest równieŝ w znacznym stopniu spójna z definicją proponowaną przez W. Burdecką, jednak kładzie ona większy nacisk na cel działania IOB 2. W przeciwieństwie do występujących w literaturze definicji IOB o szerokim zakresie, obejmujących takŝe przedsiębiorstwa, zwłaszcza firmy doradczo-szkoleniowe 3, zdecydowaliśmy się podkreślić niedochodowy aspekt działalności tych podmiotów. Takie podejście naleŝy uznać za uzasadnione z punktu widzenia metodologii niniejszego badania, która miała słuŝyć m.in. porównaniu efektywności i jakości projektów wspartych ze środków Poddziałania POKL realizowanych przez firmy działające dla zysku oraz instytucje non-profit. Zakres działalności IOB Instytucje otoczenia biznesu oferują przedsiębiorstwom szeroki zakres usług do których zaliczyć moŝna przede wszystkim: 1 Wg kryteriów akredytacji do KSU, IOB to podmiot, który to podmiot, który: 1) Nie działa dla zysku, lub przeznacza zysk na cele statutowe, związane z rozwojem przedsiębiorstw i innowacyjności, w tym tworzeniem nowych miejsc pracy oraz zapewnia przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą świadczenie usług: a. doradczych o charakterze: - ogólnym -proinnowacyjnym - słuŝącym rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdroŝenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi, tj. usługi dotyczące w szczególności: oceny potrzeb technologicznych, promocji technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, wdraŝania nowych technologii, innych działań, w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii b. szkoleniowych, c. informacyjnych, polegających na: - udzielaniu informacji (o administracyjno prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej; dostępnych programach pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz innych dostępnych źródłach finansowania działalności gospodarczej; teleadresowych; o targach, wystawach i innych wydarzeniach gospodarczych; zasadach inwestowania w krajach UE; zasadach sporządzania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie działalności gospodarczej z innych źródeł), - wprowadzaniu informacji o ofercie handlowej do baz danych słuŝących nawiązywaniu współpracy gospodarczej, - wyszukiwaniu potencjalnych partnerów gospodarczych w dostępnych bazach danych, d. finansowych w zakresie udzielania poŝyczek lub poręczeń. 2 Wg tej definicji IOB to instytucje non-profit, działająca nie dla zysku lub przeznaczająca zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub równowaŝnym dokumencie, działające na terenie Polski. Podmioty posiadające bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencyjne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP por. Burdecka W. Instytucje Otoczenia Biznesu, PARP, Por. definicja IOB przyjęta na potrzeby Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

13 Doradztwo, obejmujące zazwyczaj prawno-organizacyjne aspekty działalności przedsiębiorstwa, pozyskiwanie finansowania na rozwój, czy teŝ kwestie związane z marketingiem. Szczególnym obszarem usług doradczych świadczonych przez IOB jest doradztwo proinnowacyjne, słuŝące rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdroŝenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi, tj. usługi dotyczące w szczególności: oceny potrzeb technologicznych, promocji technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, wdraŝania nowych technologii, innych działań, w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii 4. Szkolenia, których zakres przedmiotowy obejmuje te same kwestie co doradztwo, jak równieŝ kwestie związane z rozwojem społecznych kompetencji, istotnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Działania informacyjne, dotyczące najczęściej prawno-administracyjnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, programów pomocy publicznej dla przedsiębiorstw oraz innych źródeł finansowania ich rozwoju, targów, imprez branŝowych, dane teleadresowe do podmiotów świadczących usługi na rzecz przedsiębiorstw. Kojarzenie partnerów gospodarczych m.in. przez udostępnianie informacji o ofercie przedsiębiorstw oraz ich potencjalnych partnerów biznesowych w swoich bazach danych czy teŝ organizowanie imprez branŝowych. Partnerami tymi mogą być potencjalni klienci, dostawcy, czy teŝ inwestorzy. Zapewnianie kapitału na rozwój przedsiębiorstw przede wszystkim w formie poŝyczek udzielanych na zasadach korzystniejszych niŝ kredyty oferowane przez podmioty komercyjne, jak równieŝ w formie poręczeń kredytowych. Ponadto instytucje otoczenia biznesu oferują równieŝ często wsparcie kapitałowe w formie mikro-dotacji (np. w ramach Działania 6.2 POKL) czy teŝ wejścia kapitałowego (Działanie 3.1 POIG). Nie moŝna równieŝ pominąć ich roli jako Instytucji Pośredniczących II stopnia przy wdraŝaniu programów operacyjnych, których obszar interwencji obejmuje wsparcie przedsiębiorstw (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Regionalne Programy Operacyjne). Udostępnianie przedsiębiorstwom zaplecza technicznego pomieszczeń biurowych, sali konferencyjnych, hal produkcyjnych, magazynów, a w niektórych przypadkach wyspecjalizowanego zaplecza laboratoryjnego. Korzyścią dla przedsiębiorstwa jest w tym przypadku moŝliwość korzystania z infrastruktury po kosztach niŝszych, niŝ w przypadku korzystania z analogicznych usług dostępnych na rynku. Kategorie IOB Jak zostało wskazane powyŝej celem działalności instytucji otoczenia biznesu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw. Tym niemniej moŝna wyróŝnić róŝne typy omawianych instytucji, zróŝnicowane ze względu na szczegółowe cele i obszar działalności. Na potrzeby niniejszego badania wyróŝniliśmy więc następujące typy IOB. Tabela 4 Typy IOB. Typ IOB Szczegółowe cele działalności Przykłady w województwie warmińsko - mazurskim Agencje rozwoju regionalnego i lokalnego Organizacje gospodarczego reprezentujące przedsiębiorców samorządu Wspieranie przedsiębiorczości w kontekście szerzej rozumianego rozwoju danego regionu, co znajduje odzwierciedlenie w celach dodatkowych: Przeciwdziałanie bezrobociu Wspieranie rozwoju społecznego i kulturalnego Wspieranie rozwoju turystyki Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników i organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Działdowska Agencja Rozwoju Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT. Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych. Iławska Izba Gospodarcza Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług 4 Por. Zasady akredytacji podmiotów do sieci KSU przyjęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. nr 27/2005 poz. 220 i 221). 13

14 Organizacje samorządu gospodarczego o charakterze branŝowym i cechowym doradczo- Instytucje szkoleniowe Ochrona interesów przedstawicieli danej branŝy lub zawodu, tworzenie wspólnych norm i standardów prowadzenia działalność, edukacja i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w branŝy. Wspierają rozwój przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie kompetencji ogólnych i specjalistycznych pracowników Elbląska Izba Przemysłowo- Handlowa Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (oddziały w Elblągu, Olsztynie ) Stowarzyszenie Mazurskie Okna. Warmińsko-Mazurski Doskonalenia w Olsztynie Zakład Zawodowego Fundusze poŝyczkowe i poręczeniowe Zapewnienie przedsiębiorstwom z danego regionu ułatwionego dostępu do kapitału na rozwój działalności Fundusze seed-capital Zapewnienie przedsiębiorstwom, znajdującym się we wczesnym stadium rozwoju dostępu do kapitału Sieci aniołów biznesu Zapewnienie przedsiębiorstwom, zwłaszcza znajdującym się we wczesnym stadium rozwoju dostępu do inwestorów prywatnych (tzw. aniołów biznesu). Inkubatory przedsiębiorczości, Zapewnienie przedsiębiorstwom znajdującym w tym inkubatory się we wczesnej fazie rozwoju dostępu do technologiczne. zaplecza infrastrukturalnego, równieŝ w postaci specjalistycznych obiektów laboratoryjnych i badawczych ( inkubatory technologiczne) Parki przemysłowe i Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez technologiczne zapewnienie im dostępu do zaplecza infrastrukturalnego równieŝ w postaci specjalistycznych obiektów laboratoryjnych i badawczych ( inkubatory technologiczne Centra Transferu Technologii Wspieranie komercjalizacji wyników prac badawczych poprzez wspieranie współpracy pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami. Instytucje badawcze (jednostki badawczo rozwojowe i uczelnie wyŝsze) Centra Obsługi Inwestorów Wspieranie przedsiębiorstw poprzez realizowanie prac badawczych na ich potrzeby. Wspieranie inwestycji zewnętrznych w danym regionie Działdowo Lokalny Fundusz PoŜyczkowy Nidzica MikropoŜyczki Kętrzyn Fundusz Poręczeń Kredytowych. InQube Brak sieci aniołów biznesu w województwie warmińsko mazurskim. Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Inkubator Przedsiębiorczości w Ełku Elbląski Park Technologiczny Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Ośrodek Innowacji NOT w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Warmińsko-Mazurskie Obsługi Inwestora Centrum Komentując powyŝszą kategoryzację naleŝy podkreślić, Ŝe jedna instytucja otoczenia biznesu moŝe prowadzić działalność charakterystyczną dla kilku róŝnych kategorii. Przykładowo Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, będąc agencją rozwoju regionalnego prowadzi równieŝ fundusz poŝyczkowy jak równieŝ centrum obsługi inwestora. Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie poza prowadzeniem działalności badawczej, posiada równieŝ Centrum Transferu Technologii. Pełni równieŝ funkcję instytucji doradczo-szkoleniowej, co wyraŝa się m.in. poprzez realizacje projektów w ramach Poddziałania POKL na potrzeby przedsiębiorstw. Forma organizacyjno-prawna IOB Instytucje otoczenia biznesu występują w róŝnych formach organizacyjno-prawnych. Badanie PARP z 2004 roku wskazuje, Ŝe najczęstszą formą organizacyjno-prawną stowarzyszenia oraz fundacje. IOB występują równieŝ powszechnie jako spółki prawa handlowego - spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Inne formy działania IOB to izby gospodarcze, jednostki badawczo rozwojowe oraz uczelnie wyŝsze. 5 Analiza list rankingowych Poddziałania POKL w województwie warmińsko-mazurskim pokazuje równieŝ, Ŝe rolę instytucji otoczenia biznesu mogą przyjmować równieŝ jednostki samorządu terytorialnego, czego przykładem jest Powiat Olecki. 5 Burdecka W. Instytucje Otoczenia Biznesu, PARP,

15 Zakres działalności Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Swoista panorama Instytucji Otoczenia Biznesu działających na terenie województwa warmińskomazurskiego najpełniej zaprezentowana jest w raporcie badawczym. Badanie instytucji otoczenia biznesu województwa warmińsko-mazurskiego pod kątem konkurencyjności i innowacyjności świadczonych usług wraz z rekomendacjami, zrealizowane w 2010 roku przez zespół pod kierunkiem prof. Dr hab. Romana Kisiela. Cele badania obejmowały diagnozę usług świadczonych przez IOB w województwie warmińsko-mazurskim, oraz ocenę potencjału poszczególnych IOB pod kątem włączenia ich do Regionalnego Systemu Usług, mającego zrzeszać najbardziej aktywne i konkurencyjne instytucje świadczące usługi na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Szeroki zakres przedmiotowy badania oraz zastosowana metodologia ( ankiety o charakterze ilościowym a takŝe jakościowe wywiady z przedstawicielami IOB) sprawiają, Ŝe jego wyniki stanowią punkt wyjścia dla niniejszego badania, mającego znacznie węŝszy charakter. Strukturyzując badanie, zespół prof. Kisiela zidentyfikował 126 instytucji otoczenia biznesu 6, mających swoją siedzibę w województwie warmińsko-mazurskim. Spośród nich 48 % miało swoją siedzibę w podregionie olsztyńskim, 36 % w podregionie Elbląskim i zaledwie 16,7 % w podregionie ełckim. Warto zwrócić uwagę, Ŝe co czwarta instytucja otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim posiada swoją siedzibę w Olsztynie. PowyŜsze dane wskazują na znaczącą niejednorodność w pokryciu województwa przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości. Spośród, zidentyfikowanych przez zespół prof. Kisiela IOB jedynie 43 % wzięło udział w badaniu. Wynik ten, biorąc pod uwagę potencjalne korzyści z uczestnictwa (wejście do sieci RSU) moŝe świadczyć o niskiej aktywności istotnej części warmińsko-mazurskich IOB lub teŝ świadomości niewielkiego potencjału, jakim dysponują. PoniŜej przedstawiamy istotne cechy charakteryzujące warmińsko-mazurskie IOB, które uczestniczyły w omawianym badaniu: Z punktu widzenia formy prawno-organizacyjnej wśród badanych IOB dominowały stowarzyszenia ( 38,9 %), fundacje ( 18,5 % wskazań) oraz spółki prawa handlowego ( 13 %). Najmniej było uczelni (3,7 %) oraz jednostek badawczo rozwojowych (1,8 %). Patrząc z punktu widzenia celu oraz zakresu działalności najliczniejszą grupę stanowiły organizacje reprezentujące przedsiębiorców ( 28,2 %), ośrodki doradczo-szkoleniowe (22,5 %) oraz podmioty zdefiniowane jako ośrodki wspierania przedsiębiorczości ( 18,3 %). Najrzadziej występowały ośrodki badawczo-rozwojowe oraz inkubatory technologiczne ( po 1,4 %). Taka struktura działalności wskazuje na spójność profilu działalności większości IOB z zakresem interwencji Poddziałania POKL. Z drugiej strony wskazuje na niewielki potencjał IOB do świadczenia najbardziej zaawansowanych usług proinnowacyjnych. Biorąc pod uwagę geograficzny zasięg działalności, dominowały podmioty, które prowadziły działalność o zasięgu wojewódzkim ( 32 %), jednak ponad 1/3 badanych IOB ograniczała swoją działalność do zasięgu gminy (11 %) lub powiatu (24 %). Warto zwrócić uwagę, Ŝe w podregionie ełckim działalność ograniczoną do poziomu powiatu wskazało ponad 43 % respondentów. Wysoki odsetek IOB działających jedynie lokalnie moŝe wskazywać bądź teŝ na ich świadomy wybór strategiczny bądź teŝ niewielki potencjał do prowadzenia działań na szerszą skalę. MoŜna zakładać, Ŝe instytucje te mogą być w ograniczonym stopniu zainteresowane korzystaniem ze wsparcia w ramach Poddziałania POKL. Do głównych źródeł finansowania badanych IOB naleŝały dochody z bieŝącej działalności (36 %), dotacje ze środków europejskich (24 %) oraz składki członkowskie (20 %). Patrząc z punktu widzenia podregionów naleŝy zwrócić uwagę, Ŝe fundusze europejskie stanowią źródło 6 Podczas doboru próby kierowano się definicją IOB stosowaną przez W. Burdecką, bardzo podobną do stosowanej w niniejszym badaniu. 15

16 finansowania 26 % instytucji z podregionu olsztyńskiego i ełckiego oraz jedynie 18,5 % źródeł finansowania instytucji z podregionu ełckiego. W wyniku Badanie instytucji otoczenia biznesu województwa warmińsko-mazurskiego pod kątem konkurencyjności i innowacyjności. zidentyfikowano 27 IOB, o najwyŝszym potencjalne, mierzonym przede wszystkim innowacyjnością oraz konkurencyjnością świadczonych usług. Zostały one przedstawione poniŝej. Cech Rzemiosł RóŜnych w Mrągowie Centrum Badań Energii Odnawialnej UWM Centrum Edukacyjno-Badawcze Mleczarstwa Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie Działdowska Agencja Rozwoju S.A. Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych Elbląski Park Technologiczny Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Fundacja Rozwoju Michelin Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury Fundacja Rozwoju Regionu Łukta Fundacja Tallo Iławska Izba Gospodarcza INQBE Inkubator Przedsiębiorczości Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" sp. z o. o. Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług Warto podkreślić, Ŝe na powyŝszej liście nie ma ani jednej IOB z podregionu ełckiego, co stanowi kolejny przejaw niewielkiego potencjału tamtejszych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości. Podregion olsztyński reprezentuje 16 instytucji, natomiast podregion elbląski reprezentowany jest przez 11 podmiotów. Do powyŝszej listy odwoływaliśmy się wielokrotnie badając rolę, jaką jej przedstawiciele odgrywają we wdraŝaniu Poddziałania POKL. W świetle poczynionych przez nas obserwacji wydaje się jednak, Ŝe lista ta powinna zostać uzupełniona o inne instytucje otoczenia biznesu, które pełnią szczególnie aktywną rolę we wdraŝaniu Poddziałania POKL w województwie warmińsko-mazurskim. NaleŜą do nich 16

17 Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego, czy teŝ Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Olsztynie. Badanie pokazało równieŝ, Ŝe istotną rolę we wdraŝaniu Poddziałania POKL pełnią organizacje pozarządowe, które nie znalazły się na powyŝszej liście, a które prowadzą Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (centrala w Elblągu oraz Oddział w Olsztynie) oraz Stowarzyszenie Powiatów Miast i Gmin Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana. Wszystkie one spełniają definicję instytucji otoczenia biznesu poniewaŝ nie działają dla zysku i świadczą swoje usługi dla przedsiębiorstw, głównie poprzez prowadzenie ROEFS, świadczenie usług doradczych takŝe dla biznesu (ESWIP), a takŝe prowadząc Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej, promujące przedsiębiorczość społeczną. 17

18 4. Koncepcja i metodologia badawcza Koncepcja badania 4.1. Cele badania Celem głównym badania była identyfikacja czynników sukcesu warunkujących skuteczne aplikowanie i realizację projektów przez przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego (ze szczególnym uwzględnieniem roli Instytucji Otoczenia Biznesu - IOB) w ramach Poddziałania POKL (I i II typ operacji). Cele szczegółowe badania obejmowały: 1. Analizę uwarunkowań wdraŝania Poddziałania POKL w Regionie, w tym: analizę zasobów moŝliwych do wykorzystania w celu wsparcia (pomocy) przedsiębiorców na etapie aplikowania i realizacji projektów, w tym ze szczególnym uwzględnieniem udziału IOB jako inspiratorów działań aktywizujących i wspierających przedsiębiorców. 2. Wypracowanie konkretnych, realnych i moŝliwych do szybkiego wdroŝenia rozwiązań bazujących na istniejących zasobach sprzyjających wsparciu przedsiębiorców w ramach Poddziałania w województwie warmińsko-mazurskim. identyfikacja najskuteczniejszych działań (w tym informacyjno-promocyjnych) skierowanych do potencjalnych Beneficjentów (ze szczególnym uwzględnieniem roli IOB) Zakres badania Zakres czasowy Zakres czasowy badania obejmował bieŝący okres programowania tj. lata , przy czym w niektórych przypadkach odnoszono się do doświadczeń z wcześniejszych Programów oferujących przedsiębiorcom wsparcie ze środków publicznych na działania szkoleniowo-doradcze. Przewidywany termin wykorzystania wyników ewaluacji: do końca okresu programowania POKL tj r. w zakresie wsparcia naboru projektów w ramach Poddziałania POKL, do końca 2015 r. w zakresie wsparcia na etapie realizacji projektów, do 2020 r. w zakresie programowania wsparcia w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Zakres podmiotowy Badaniem zostały objęte następujące podmioty: Przedsiębiorcy (aplikujący, nieaplikujący, realizujący projekty) z Regionu jako odbiorcy wsparcia w ramach Poddziałania POKL; Instytucje otoczenia biznesu, w tym w szczególności podmioty wspierające przedsiębiorców m.in. projektodawcy realizujący projekty dla przedsiębiorców w ramach I i II typu operacji w Poddziałaniu (WMARR S.A., Lokalne Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług, inne); 18

19 Regionalne Ośrodki EFS z województwa warmińsko-mazurskiego (w Elblągu, Ełku, Olsztynie); Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia. Zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy badania obejmował: System wdraŝania POKL, w szczególności uwarunkowania Poddziałania POKL (I i II typ operacji); Instytucjonalny systemu wsparcia przedsiębiorców w Regionie i Kraju pod kątem moŝliwości jego wykorzystania na potrzeby wspierania przedsiębiorstw w ramach Poddziałania POKL; System informacji i promocji EFS w Regionie pod kątem moŝliwości jego wykorzystania na potrzeby wspierania przedsiębiorstw w ramach Poddziałania POKL. Zakres geograficzny Pod względem geograficznym badanie obejmowało województwo warmińsko-mazurskie Pytania badawcze Badanie słuŝyło uzyskaniu odpowiedzi na szereg pytań badawczych, zarówno zdefiniowanych przez Zamawiającego, jak i uzupełniających pytań ogólnych i szczegółowych zaproponowanych przez Wykonawcę. I. Obszar badawczy: analiza uwarunkowań wdraŝania Poddziałania POKL Analiza zasobów w celu wsparcia przedsiębiorców Przedsiębiorcy (diagnoza) 1. Jaka jest preferowana przez przedsiębiorców forma realizacji projektów (samodzielnie/tylko dla nich przez inny podmiot/przez inny podmiot dla kilku przedsiębiorstw/w partnerstwie/inny - jaki?)? 1.1 W jaki sposób przedsiębiorca decyduje o formie realizacji projektu? 1.2 Czy przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia w ramach Poddziałania potrafią identyfikować czynniki determinujące najbardziej efektywną formę realizacji projektu? 1.3 W jakim stopniu czynniki te mają charakter zwiększający efektywność projektu a w jakimi są związane wyłącznie z analizą ryzyka wynikającego z faktu korzystania ze wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.1? 2. W jaki sposób przebiega proces aplikowania przez przedsiębiorców o środki w ramach Poddziałania 8.1.1? (ze szczególnym uwzględnieniem roli IOB w tym procesie) 2.1 Czy przedsiębiorcy korzystają z pomocy przy ubieganiu się o wsparcie z EFS na projekty szkoleniowo-doradcze? 2.2 Z czyjej pomocy przedsiębiorcy korzystają najczęściej podczas aplikowania o środki z Poddziałania 8.1.1? 19

20 2.3 Czy przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie sami inicjowali kontakty z firmami doradczymi czy firmy te same zgłosiły się do przedsiębiorców z własną ofertą? 2.4 Co decyduje o wyborze przez przedsiębiorcę danego typu instytucji do pomocy? 2.5 Jak przebiegał proces diagnozy kwestii problemowych występujących u przedsiębiorcy? Czy firmy doradcze same narzucały tematykę moŝliwych szkoleń, czy dobór tematyki poprzedzała diagnoza rzeczywistych potrzeb przedsiębiorcy? Jakie narzędzia wykorzystano do diagnozy? 2.6 Jak wygląda kwestia kosztów i sposobów rozliczania się pomiędzy przedsiębiorstwami a IOB w przypadku świadczenia przez IOB usług wspierających proces aplikowania w Poddziałaniu 8.1.1? 2.7 Czy konieczność poniesienia wydatków przez przedsiębiorcę bez względu na rezultat procesu aplikowania jest czynnikiem negatywnie wpływającym na decyzję o aplikowaniu? W jakim stopniu? 3. Jak przedsiębiorcy oceniają jakość usług oferowanych przez IOB? 3.1 Jakiego rodzaju wsparcia oczekują przedsiębiorcy od IOB w zakresie jakości i sposobu świadczenia przez nich usług? 3.2 Czy w relacji przedsiębiorstwo - IOB występuje asymetria informacji negatywnie wpływająca na relacje pomiędzy stronami i gotowość przedsiębiorcy do korzystania z usług? 4. Jak przedsiębiorcy oceniają uŝyteczność otrzymywanych informacji w zakresie aplikowania o wsparcie w Poddziałaniu 8.1.1? 4.1 Skąd przedsiębiorcy czerpią informacje na temat instytucji mogących świadczących pomoc w zakresie doradztwa projektowego? 4.2 Jakich konkretnie informacji oczekują przedsiębiorcy? 4.3 Który z kanałów przekazywania informacji, oraz które z instytucji informujących o Poddziałaniu przedsiębiorcy uwaŝają za najbardziej wiarygodne? 5 Jaki jest poziom wiedzy przedsiębiorstw o moŝliwości realizacji w Poddziałaniu projektów szkoleniowych samodzielnie lub za pośrednictwem IOB zarówno w formie zamkniętej (dla jednego przedsiębiorstwa) jak i bardziej otwartej (dla większej liczby przedsiębiorstw)? 6 Jaki jest poziom zainteresowania projektami szkoleniowymi dla kilku przedsiębiorstw, w ramach których moŝliwe są efekty synergii wynikające ze wspólnej realizacji projektu? Jeśli ten poziom jest niski, to jakie są przyczyny takiego stanu? Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) 7. Jakie podmioty (poza przedsiębiorcami, IP POKL, IP2 POKL) mają ISTOTNY wpływ na wdraŝanie Poddziałania 8.1.1, np.: agencje rozwoju regionalnego, fundacje, zrzeszenia przedsiębiorców, stowarzyszenia, itp.)? 8. Jaka rolę (funkcję) pełnią IOB w zakresie aplikowania i realizacji projektów w ramach Poddziałania 8.1.1? 9. Jak kształtuje się poziom aktywności IOB w zakresie wspierania przedsiębiorców podczas aplikowania i realizacji projektów w Poddziałaniu 8.1.1? 10. Jakie działania o charakterze promocyjnym podejmują IOB? Które z tych działań w praktyce okazały się najbardziej skuteczne? Jakie dobre praktyki moŝna zidentyfikować w zakresie pozyskiwania przez IOB klientów? 11. Jakie były przyczyn odmów współpracy ze strony przedsiębiorców z podmiotami wspomagającymi przedsiębiorców w zakresie aplikowania o środki EFS? (naleŝy przeprowadzić badania wśród 20

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO RAPORT KOŃCOWY Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim Warszawa, 2013 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu

Raport końcowy. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu Raport końcowy Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu WYKONAWCA BADANIA: Konsorcjum: PSDB Sp z o.o. ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa oraz Białostocka Fundacja Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL RAPORT KOŃCOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL RAPORT KOŃCOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Poznań, grudzień 2008 Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Raport końcowy Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Opracował zespół w składzie: Karolina Daszyńska-Żygadło (współpraca)

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych raport kon cowy Warszawa, luty 2014 r. Autorzy raportu: Magdalena Andrzejewska Magdalena Ośka Marta

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Raport z badania ewaluacyjnego pt. Ocena stopnia osiągania celów Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 poprzez realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8 Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Kutno, grudzieo 2014 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim.

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim. Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim raport koocowy grudzieo 2012 Projekt zrealizowany dla Wydziału Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2012 roku

Poznań, lipiec 2012 roku RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 Edukacja" i Priorytetu 8 Zdrowie" na poprawę warunków

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. Wrzesień 2009 r.

Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. Wrzesień 2009 r. Raport końcowy Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Wrzesień 2009 r. Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL projekty

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04

RAPORT KOŃCOWY WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04 RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY EWALUACJA/ANALIZA SPRAWNOŚCI OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW WDRAŻAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

RAPORT KOOCOWY EWALUACJA/ANALIZA SPRAWNOŚCI OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW WDRAŻAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pomoc Techniczna EWALUACJA/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ na lata

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb.

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb. Raport końcowy Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Raport końcowy Badanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo