Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, Olsztyn, tel: , fax , www. kwpsp.olsztyn.pl PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony CPV: Znak sprawy: WT Olsztyn, kwiecień 2014r. str. 1

2 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Przedmiot. 1.Określenie przedmiotu zamówienia. 2.Termin wykonania przedmiotu zamówienia. ROZDZIAŁ II A. Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty wymagane w celu potwierdzenia warunków udziału, opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia. ROZDZIAŁ II B. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. ROZDZIAŁ III. Informacje o zamawiającym. 1.Zamawiający. 2.Sposób porozumiewania się stron. 3.Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących siwz. ROZDZIAŁ IV. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ROZDZIAŁ V. Środki ochrony prawnej. ROZDZIAŁ VI. Oferta. 1.Opis sposobu przygotowania oferty. 2.Oświadczenia i dokumenty, które składają się na ofertę. 3.Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 4.Opis kryteriów i ich znaczenie. 5.Tryb wprowadzania zmian do siwz. 6.Oferty zamienne i wycofanie ofert. 7.Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie. 8.Termin związania ofertą. 9.Wymagania dotyczące wadium. 10.Oferty wspólne. 11.Sposób utajnienia informacji zawartych w ofercie. ROZDZIAŁ VII. Składanie i otwarcie ofert. 1.Miejsce i termin składania ofert. 2.Otwarcie ofert. 3.Informacja o trybie otwarcia ofert. ROZDZIAŁ VIII. Sposób poprawienia błędów w ofercie. ROZDZIAŁ IX. Informacje o trybie sprawdzenia spełnienia warunków przez wykonawcę. ROZDZIAŁ X. Metodyka oceny ofert. ROZDZIAŁ XI. Ogłoszenie wyników postępowania. ROZDZIAŁ XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ XIII. Tryb udostępniania dokumentacji z postępowania i ofert. ROZDZIAŁ XIV. Zmiany w umowie. ROZDZIAŁ XV. Warunki zawarcia umowy. ROZDZIAŁ XVI. Podwykonawcy. ROZDZIAŁ XVII. Uwagi końcowe. str. 2

3 INFORMACJE OGÓLNE Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, Olsztyn; tel ; fax , zwana dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej euro prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą lub Pzp na realizację przedmiotu zamówienia: Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Zakup w ramach Projektu pt. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez zakup samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT 1. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego szt. 1. Oznaczenie sprawy: WT Oznaczenie wg CPV: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia". 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do dnia 14 listopada 2014 roku. ROZDZIAŁ IIA. Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty wymagane w celu potwierdzenia warunków udziału, opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj. którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1. Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących pkt 1 ppkt 1, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 3. Opis spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2. Należyte wykonanie co najmniej 1 dostawy samochodu w zakresie ratownictwa specjalistycznego dla straży pożarnej, o wartości min ,00 PLN. W celu oceny spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 8); Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie, - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku gdy dostawa, wskazana w wykazie, została wcześniej wykonana na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W przypadku gdy wykaz lub dowody będą budziły wątpliwości lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu będzie wynikało, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający, str. 3

4 zastrzega sobie prawo zwrócenia się do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane lub miało być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów Wykonawca, który będzie wykazywał spełnienie powyższego warunku polegając na doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest do oferty dołączyć: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W takim przypadku, również powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu przedmiotu zamówienia.". - oświadczenie w/w podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 6B). 4. Opis spełnienia warunku o którym mowa w pkt 1 ppkt 3. Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących pkt 1 ppkt 3, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 5. Opis spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 4. Zdolność finansowa lub kredytowa na kwotę minimum ,00 zł. W celu oceny spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej ,00 zł Wykonawca, który będzie wykazywał spełnienie powyższego warunku polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązany jest do oferty dołączyć: - dokument określony w pkt 5 tego/tych podmiotu/podmiotów; - pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy; - w przypadku, uczestnictwa tego/tych podmiotów w wykonaniu przedmiotu zamówienia, również oświadczenie w/w podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 6B) W przypadku podmiotów występujących wspólnie spełnienie powyższego warunku będzie oceniane łącznie Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku Zamawiający dokona przeliczenia na zł wszelkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 6. Zamawiający w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 nie będzie wymagał dokumentów, o których mowa w 1 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231). Za wystarczające do oceny, iż Wykonawca spełnia te warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, w związku z art. 44 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 4, oraz pozostałych wymaganych dokumentów/oświadczeń, dołączonych do oferty, a w przypadku ujawnienia podstaw do ich wykluczenia, Wykonawcy ci zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy należy złożyć wspólnie. W takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców. str. 4

5 Oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie. ROZDZIAŁ II B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty należy dołączyć: 1). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6A do SIWZ, a w przypadku, gdy w realizacji części zamówienia będą brały udział inne podmioty to Wykonawca zobowiązany do oferty dołączyć oświadczenia w/w podmiotów o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6B do SIWZ. Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy musi wykazać każdy z Wykonawców. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenia muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników. 2). Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna samodzielnie pobrane przez Wykonawcę wydruki komputerowe z właściwego rejestru, czy z CEIDG jako dokumenty urzędowe jeżeli będą posiadały cechy, o których mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1992 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz z późn. zm.), i które zostały określone w 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 297, poz z późn. zm.). W przypadku gdy Wykonawca do oferty dołączy wydruk elektroniczny wydany przez Centralną Informację KRS w formie PDF" zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zgodności wydruku z otrzymanym dokumentem elektronicznym, 3). Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawcy będącego spółką jawną w celu potwierdzenia, iż nie zalega z opłacaniem podatków powinien przedstawić zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się do samej spółki nie zaś do jej wspólników. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników. 4). Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników. 5). Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników. 6). Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy tylko podmiotów zbiorowych w myśl ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j Dz. U. z 2012 r. poz. 768 z późn. zm.). W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników. 7). Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników. str. 5

6 8). Ponadto, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podmioty zagraniczne): 1). Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2), 3), 4) oraz 6), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że: a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b). nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2). Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 5) i 7), składa dokument właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy. 3). Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) litera a) i c) oraz ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) litera b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów składanych przez Wykonawcę, za zgodność z oryginałem poświadcza Wykonawca reprezentowany przez Pełnomocnika (lidera konsorcjum). 4). Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenia, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ppkt. 3) stosuje się odpowiednio. 5). Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. i pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenia złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. ROZDZIAŁ III. Informacje o zamawiającym 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ul. Niepodległości 16, Olsztyn REGON ; NIP: Sposób porozumiewania się stron 2.1 Wszelkie pisma w sprawie postępowania, również ofertę, Wykonawca adresuje: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ul. Niepodległości 16, Olsztyn Zamawiający wymaga aby oferta oraz wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na wyżej podany adres i zostały opatrzone numerem sprawy. str. 6

7 2.2 Sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: - w zakresie procedury: Marek Grykin - Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, Olsztyn; tel , fax ; - merytorycznie: Grzegorz Eljasiak Naczelnik Wydziału Technicznego KW PSP w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, Olsztyn, tel , fax ; w godz Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków oraz informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Faks niepotwierdzony przez strony (mimo wystosowania takiego żądania) uważa się za skutecznie dostarczony po upływie 2 dni od jego nadania. Korespondencją prosimy kierować na nr faksu Sekretariat KW PSP w Olsztynie. 3. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących siwz 3.1 Zamawiający nie zamierza zorganizować zebrania z Wykonawcami Zainteresowani złożeniem oferty mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom oraz umieści na własnej stronie internetowej (http://www.kwpsp.olsztyn.pl.) - pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upłynie połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wniosek o udzielenie wyjaśnień winien być podpisany przez osobę uprawnioną. Zamawiający udzieli wyjaśnień bez podawania źródła zapytania. 3.3.Zainteresowany podmiot może wskazać, w trybie zapytania, postanowienia w proponowanym projekcie umowy, a także we wszystkich dokumentach SIWZ, co do których ma wątpliwości lub z którymi nie może się zgodzić. 3.4.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3.2, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawi wniosek bez rozpatrywania. 3.5.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3.2. ROZDZIAŁ IV. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. ROZDZIAŁ V. Środki ochrony prawnej 1.Podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, 4.Odwołanie na czynność Zamawiającego dokonaną w trakcie postępowania wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji w sposób wskazany w Rozdziale III ppkt 2.3. SIWZ o dokonaniu czynności stanowiącej podstawę do jego wniesienia, albo w terminie 15 dni jeżeli informacje zostaną przesłane w inny sposób. 5.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 7.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. str. 7

8 8.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 9.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp. ROZDZIAŁ VI. Oferta 1. Opis sposobu przygotowania oferty 1.1. Oferta winna posiadać formę pisemną i być napisana na maszynie do pisania/ komputerze lub inną trwałą czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby fizyczne (Wykonawca) lub jej pełnomocnika/ów lub osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej Miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki winny być podpisane/parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Jeżeli ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba, to wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być pod pisane/parafowane przez te osoby W przypadku kilku podmiotów składających wspólną ofertę, oferta winna być podpisana w sposób wskazany w pkt 10, w związku z art. 23 ustawy. Oferta złożona przez spółkę cywilną będzie traktowana jako złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem dokumentów oświadczeń woli oraz pełnomocnictw. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych wart. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Pełnomocnictwo" oraz Zobowiązanie do udostępnienia swoich zasobów", winno być przedłożone w postaci oryginału, z zastrzeżeniem pkt Wykonawca podpisuje tylko dokumenty sporządzone przez siebie. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wskazujące na uprawnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 2 ppkt 2,5. SIWZ, o ile nie wynika to z dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IIB pkt 1 ppkt 2) W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby podpisującą ofertę, z zastrzeżeniem dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1.7. SIWZ. Powyższe dotyczy także dokumentów składanych przez podmioty, o których mowa w 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno obejmować wyszczególnienie wszystkich czynności, do których jest upoważniony pełnomocnik Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta i/lub załączniki do niej sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert Opakowanie/koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy - celem umożliwienia zwrotu opakowania/koperty bez otwierania w przypadku, kiedy zostanie złożona po terminie składania ofert. Powinna zawierać wyraźne wskazanie adresata, zgodnie z Rozdziałem III pkt 2 ppkt 2.1 SIWZ. Oferta winna być oznaczona w następujący sposób: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ul. Niepodległości 16, Olsztyn OFERTA na dostawę samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego Nr sprawy WT UWAGA - NIE OTWIERAĆ PRZED 27 maja 2014 r., godz. 10:30" Jeżeli opakowanie/koperta nie będzie oznaczona w sposób wskazany w ppkt 1.10., Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zagubienie przesyłki lub przedwczesne otwarcie oferty Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę. str. 8

9 2. Dokumenty, które składają się na ofertę 1. Dokumenty, o których mowa szczegółowo w Rozdziale II A SIWZ ( Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy" zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; Informacja z banku lub spółdz. kasy oszczędnościowo-kredytowej; Doświadczenie wykonawcy" zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ), 2. Dokumenty, o których mowa szczegółowo w Rozdziale II B SIWZ (m.in.: Oświadczenie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w trybie art. 24 ust. 1 ustawy" zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 A do SIWZ; Oświadczenie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia" zgodnie z załącznikiem nr 6 B do SIWZ (jeżeli dotyczy); Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ), 3. Dokumenty, o których mowa szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ, 4. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ, o którym mowa w Rozdziale I SIWZ. 5. Formularz ofertowy", zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.7 oraz pkt 10 SIWZ (jeśli dotyczy). 7. Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (jeśli dotyczy). 8. Oświadczenie w zakresie warunków przedmiotowych/kontraktowych", zgodnie z załącznikiem nr 9 dosiwz. 9. Dowód wniesienia wadium. 3. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 3.1.Cena winna być obliczona w sposób wskazany w druku Formularz ofertowy " (załącznik nr 3 do SIWZ). 3.2.Cena winna być określona wyłącznie w złotych polskich cyfrą/liczbą i słownie. 3.3.W przypadku stwierdzenia błędu w obliczeniu ceny, oferta zostanie odrzucona. Za błędy w obliczeniu ceny zamawiający przyjmie omyłki popełnione przez Wykonawcę, których poprawienie nie jest jednoznaczne. 3.4.Zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku nie będą traktowane jako błędy w obliczeniu ceny. 4. Opis kryteriów i ich znaczenie Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie: Lp. OPIS KRYTERIÓW OCENY ZNACZENIE 1 Cena 100 % Razem Tryb wprowadzania zmian 5.1.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. 5.2.Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści na stronie internetowej. Zmiana, o której mowa powyżej będzie dla wszystkich wiążąca. 6. Oferty zamienne oraz wycofanie ofert 6.1.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany. Zmiany muszą zostać złożone w opakowaniu/kopercie, jak o tym stanowi Rozdział VI pkt 1 ppkt 1.11 SIWZ, dodatkowo oznaczonym słowem ZMIANA". 6.2.Wykonawca może przed terminem składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę wnioskując do Zamawiającego o zwrot oferty złożonej przed terminem składania ofert. 7. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, a następnie zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 8. Termin związania ofertą 8.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ. 8.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i dla obliczenia go uwzględnia się ten dzień. 8.3 Przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. str. 9

10 8.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wymagania dotyczące wadium 9.1 Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości ,00 zł. 9.2 Wykonawca wnosi wadium w dowolnym czasie jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ. 9.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 9.4 W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać postanowienia gwarantujące wypłatę kwoty wadium, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Gwarancje/poręczenia winny być bezwarunkowe i nieodwołalne. 9.5 Wymagany termin ważności poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 60 dni, tj. przez okres związania ofertą, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 8 SIWZ. 9.6 Zamawiający nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez Zamawiającego w Rozdziale I pkt 1 SIWZ. 9.7 Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Narodowym Banku Polskim, NBP O/Olsztyn nr konta Wadium winno wpłynąć na rachunek bankowy wskazany powyżej, nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 9.9 Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty jedną ze wskazanych wyżej form zostanie wykluczony Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art, 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert, 9.13 Zamawiający, zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa wart. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10 Oferty wspólne W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wskazujące grupę Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, a także podmiot uprawniony do podejmowania oświadczeń woli związanych z udzieleniem zamówienia, w tym do: a) podpisywania oferty, b) podpisania umowy Wykonawcy wspólnie składający ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia. str. 10

11 11 Sposób utajnienia informacji zawartych w ofercie Do oferty należy dołączyć wystąpienie Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, o utajnienie tych informacji z jego oferty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), tj. tych informacji (wiadomości), które spełniają łącznie następujące warunki: 1. mają charakter techniczny, technologiczny, dotyczą organizacji przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, 2. nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, 3. podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zamawiający zapewni ochronę prawną informacji po złożeniu przez Wykonawcę stosownego oświadczenia w tym zakresie (załącznik nr 5 do SIWZ). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Załącznik nr 5 do oferty dołączają tylko Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z prawa do utajnienia informacji. ROZDZIAŁ VII. Składanie i otwarcie ofert 1. Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat, pok. nr 2) do dnia 27 maja 2014 r. do godz. 10: Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 3) w dniu 27 maja 2014 r. o godz. 10: Informacja o trybie otwarcia ofert 3.1 Otwarcie ofert jest jawne - Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane z druków Formularz ofertowy" nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny, terminu realizacji, okresu gwarancji i warunków płatności, 3.2 Informacje, o których mowa w pkt 3.1 zostaną doręczone Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek. ROZDZIAŁ VIII. Sposób poprawienia błędów w ofercie 1. Zamawiający wprawia w ofercie: 1.1 oczywiste omyłki pisarskie, 1.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, 1.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O poprawieniu omyłki Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku gdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenie zawiadomienia, nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 1.3, oferta jego zostanie odrzucona. 2. Zamawiający uzna i poprawi, w szczególności: 2.1 Omyłki wynikające z błędnie wyliczonego podatku VAT. 2.2 Pozostałe przypadki, które będą jednoznacznie wskazywać na omyłkę, a sposób ich poprawienia będzie jednoznaczny. ROZDZIAŁ IX. Informacje o trybie sprawdzenia spełnienia warunków przez wykonawcę 1. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy i SIWZ, a następnie ocenione przez komisję zgodnie z kryteriami i metodyką zawartymi w SIWZ. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert. ROZDZIAŁ X. Metodyka oceny ofert 1. Wzór: A. Cena* - max 100 pkt., proporcjonalnie wg wzoru: str. 11

12 najniższa cena brutto z ofert A = x 100 pkt cena brutto oferty badanej * w przypadku podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju i ich oferty zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT, Zamawiający dokonując oceny ofert w kryterium ceny dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła. 2. Oceny ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryteriami oceny ofert i wg metodyki oceny ofert dokona komisja powołana przed terminem składania ofert, zgodnie z zarządzeniem zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. 4. Komisja wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów. ROZDZIAŁ XI. Ogłoszenie wyników postępowania Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1). Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy,) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2). Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3). Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4). Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta, oraz zamieści informacje, o których mowa w pkt 1) na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym. ROZDZIAŁ XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ XIII. Tryb udostępniania dokumentacji z postępowania i ofert. 1. Zamawiający udostępni oferty oraz dokumentację z postępowania na zasadach określonych w art. 96 ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielanie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zwanego dalej rozporządzeniem", z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, udostępni protokół lub załączniki na zasadach określonych w 5 w/w rozporządzenia. ROZDZIAŁ XIV. Zmiany w umowie 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie: 1). terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla zamawiającego lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponenta nadrzędnego, lub w przypadku wpłynięcia odwołania i wstrzymania procedury, lub zaistnienia siły wyższej itp.). 2). parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) str. 12

13 konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju/modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia. 3). wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w 3 ust 1 umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że cena netto pozostaje bez zmian. 4). zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego przez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby, zmiany formy prawnej. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1) i/lub 2) zmiany będą dopuszczalne, przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa. 3. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie formy aneksu do umowy. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. ROZDZIAŁ XV. Warunki zawarcia umowy 1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w Rozdziale III pkt 2.3. SIWZ, albo 15 dni jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy przed upływem terminu 10 dni, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie umowy konsorcjum. 4. Niewypełnienie przez Wykonawcę warunków podpisania umowy, o których mowa powyżej będzie traktowane przez Zamawiającego jako uchylanie się od zawarcia umowy. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy, wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zaistnieją przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. ROZDZIAŁ XVI. Podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. W zakresie podwykonawstwa obowiązują przepisy nowelizacji ustawy Pzp z dnia r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1473). ROZDZIAŁ XVII. Uwagi końcowe 1. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W przypadku złożenia oferty na część zamówienia oferta zostanie odrzucona. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku złożenia oferty wariantowej oferta zostanie odrzucona. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust, 1 pkt 7 ustawy. 7. Poza przypadkami, o których mowa w niniejszej SIWZ, oferta zostanie odrzucona jeżeli będzie sprzeczna z ustawą lub SIWZ. 8. Poza przypadkami, o których mowa w niniejszej SIWZ, zostaną wykluczeni z postępowania Wykonawcy jeżeli nie spełnią wymagań określonych w ustawie lub SIWZ, a także Wykonawcy wymienieni w art. 24 ustawy. 9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą zagranicznym mogą być prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. Zamawiający dokona przeliczenia na zł wszelkich wartości i danych finansowych podawanych w innych walutach wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 10. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich materiały zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy. 11. Dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej stosuje się stawkę podatku VAT zgodnie z poz. 129 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz z późn. zm.). 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert i/lub innych dokumentów drogą elektroniczną. str. 13

14 13. Wszelkie załączniki dołączone do SIWZ należy traktować jako wzory zalecane przez Zamawiającego. Zamawiający uzna za wystarczające wypełnienie obowiązku złożenia stosownych oświadczeń poprzez złożenie dokumentów równoważnych potwierdzających spełnienie wymagań. 14. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia" - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Projekt umowy" - załącznik nr 2 do SIWZ 3. Formularz ofertowy" - załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust, 1 ustawy" - załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji..." - załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Oświadczenie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w trybie art. 24 ust. 1 ustawy" - załącznik nr 6A do SIWZ, 7. Oświadczenie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia'- załącznik nr 6B do SIWZ. 8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Doświadczenie Wykonawcy" - załącznik nr 8 do SIWZ. 10. Oświadczenie w zakresie warunków przedmiotowych/kontraktowych" - załącznik nr 9 do SIWZ. Komisja Przetargowa: Zatwierdził: Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki PSP... st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki str. 14

15 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczne dla samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego Lp. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ I Wymagania ogólne Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez jednostkę badawczo-rozwojową Państwowej Straży Pożarnej wskazaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych RP, upoważnioną do wydawania, zmiany, kontroli i cofania dopuszczenia, na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r.(Dz. U. Nr 85, poz. 553). Świadectwo dopuszczenia należy dołączyć do oferty lub dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru faktycznego (2 strony). Wykonawca obowiązany jest trwale oznakować przedmiot zamówienia znakami graficznymi i napisami wynikającymi z przepisów dot. projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w miejscach i rozmiarach określonych przez Zamawiającego. Samochód spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908). 4 Pojazd spełnia wymagania norm PN-EN , PN-EN Samochód posiada komplet dokumentacji techniczno eksploatacyjnej w języku polskim. 6 II Posiada oznakowanie zgodne z Zarządzenia nr 8 (ze zmianami) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Właściwe numery operacyjne zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Podwozie z kabiną Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo gaśniczej (pojazd z załogą, pełnym zbiornikiem, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć kg. Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: 1.masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnym zbiornikiem paliwa, wyposażeniem, 2.masę własną pojazdu, 3.nacisk na oś przednią/tylną obciążenia strony lewej/prawej, Dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %. Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej technicznej masy pojazdu nie mniejsza niż 25%. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temp. od -25 C do +50 C. Podwozie z kabiną oraz zabudowa i wyposażenie powinny być fabrycznie nowe, rok produkcji: Silnik, kabina i podwozie samochodu od jednego producenta. Podać, markę i model samochodu. Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym w dniu odbioru wymagane przepisy o ruchu drogowym silnik winien spełniać wymagania w zakresie 7 czystości spalin według obowiązującej normy. Silnik powinien być przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym z normą PN-EN Moc silnika nie mniejsza niż 320 kw. Silnik pojazdu oraz generator prądotwórczy muszą być przystosowane do ciągłej pracy w czasie min. 4 godz. w czasie postoju bez konieczności uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju 8 oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) określonych przez producenta. 9 Rama samochodu wzmocniona pod zabudowę pożarniczą. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą 10 maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. Marka:. Model: Moc silnika: str. 15

16 Lp. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO 11 Skrzynia biegów z automatycznym systemem zmiany biegów (zautomatyzowana) o liczbie przełożeń do przodu nie większej niż 14, chłodnica oleju skrzyni biegów. 12 Maksymalna wysokość całkowita samochodu max mm. 13 Minimalny prześwit podwozia 300 mm. 14 Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. 15 Kategoria samochodu 2 (uterenowiona). 16 Napęd wszystkich osi w układzie 6x6 z rozłączaną przednią osią. W przypadku załączenia napędu przedniej osi, napęd przekazywany jest na wszystkie koła w układzie 6x6. 17 Możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnych. 18 Skrzynia redukcyjna. 19 Pojedyncze koła na osi przedniej. 20 Podwójne koła na osiach tylnych. 21 Kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika. 22 Układ miejsc 1+2 lub 1+1+1; siedzenia zamontowane przodem do kierunku jazdy. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ Układ miejsc siedzących: Wyposażenie kabiny: 1)indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, 2)niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 3)automatycznie regulowana klimatyzacja, elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby, 4)radioodtwarzacz CD i MP3 wraz z instalacją antenową oraz głośnikową, 5)w kabinie kierowcy zamontować system pozycjonowania pojazdu kompatybilny z systemem stosowanym przez Użytkownika. System zawierający sterownik GPS, instalację antenową z anteną oraz urządzenie z oprogramowaniem do przesyłania i odbierania statusów. Z terminalem dostarczyć aktualną licencję. 6)reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków sterowany z wnętrzna kabiny, 7)lusterka: - przednie dojazdowe, - lusterko krawężnikowe zamontowane z prawej strony kabiny, 8)dodatkowe światła w osłonie przeciwsłonecznej, 9)regulowana kolumna kierownicy, 10)reflektor pogorzeliskowy zainstalowany na uchwycie z przodu kabiny po prawej stronie oraz z możliwością zainstalowania i podłączenia z tyły pojazdu, obok mocowania zainstalować gniazdo elektryczne do podłączenia reflektora. 11)w kabinie kierowcy zamontowane uchwyty dla dowódcy i ratownika umożliwiające trzymanie się rękoma w czasie jazdy. 12)w kabinie kierowcy zamontowane ładowarki podłączone do instalacji elektrycznej samochodu - 3 szt., (ładowarki kompatybilne z radiotelefonami posiadanymi przez Zamawiającego, takie jak Motorola seria GP. 13)w kabinie kierowcy zamontowane akumulatorowe latarki takie jak Survivor LED C4, z ładowarkami podłączonymi do instalacji elektrycznej samochodu - 3 szt., (ładowarki kompatybilne z latarkami posiadanym przez Zamawiającego). 14) w kabinie zamontować na ścianie tylnej dodatkowe schowki na dokumenty kierowcy, mapy, dokumentacje samochodu. 15)w kabinie zamontować wskaźnik temperatury zewnętrznej. Fotele: 1) wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, 2) siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, 3) wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, 4) fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie oraz dwuprzewodowa w zabudowie z tworzywa sztucznego. Moc alternatora min. 2800W. Pojemność akumulatorów min.180ah. Zapewnienie pełnego zapotrzebowania na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Przetwornica napięcia 24V / 12V. str. 16

17 Lp WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu umieszczony na zewnątrz pojazdu podwójnego działania bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefony). Urządzenie zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed nadmiernym spadkiem napięcia, odłączające urządzenia, które muszą być stale ładowane (latarki, radiostacje) w celu umożliwienia uruchomienia pojazdu. Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do automatycznego ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min. 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu ~ 230 V, oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). W pojeździe należy zamontować zintegrowane gniazdo elektryczno- pneumatyczne do ładowania akumulatorów i utrzymania ciśnienia w układzie pojazdu wraz z przewodem zakończonym wtyczką o długości min. 5m. Wtyczka ma być automatycznie wypinana w chwili uruchomienia pojazdu. Gniazdo 230V do ładowania akumulatorów i szybkozłącze powietrza należy zamontować z boku kabiny po lewej stronie. W kabinie kierowcy zamontowana sygnalizacja świetlna i dźwiękowa podłączenia do zewnętrznego źródła. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Pojazd wyposażyć dodatkowo w reflektor o mocy min. 70W (sygnalizacja świetlna). Pojazd jest wyposażony w dwa światła przeciwmgielne zamontowane fabrycznie w zderzaku przednim włączane z kabiny kierowcy. W pojeździe, w dolnej części zabudowy, po prawej i lewej stronie zamontowane dodatkowe lampy oświetlenia pola pracy. Lampy załączane wraz z oświetleniem pola pracy. Lampy wykonane w technologii LED. Pojazd wyposażyć w kamerę cofania monitorującą strefę martwą niewidoczną dla kierowcy z tylu pojazdu. Kamera załączana automatycznie podczas włączania biegu wstecznego z możliwością uruchomienia kamery w dowolnym momencie przez kierowcę. Kamera powinna zapewniać pracę w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie kierowcy w zasięgu wzroku kierowcy. Kolory: 1) elementy podwozia lakierowane czarne lub szare, 2) błotniki przednie, tylne i zderzaki lakierowane białe, 3) kabina, zabudowa lakierowane kolor RAL 3000, 4) drzwi żaluzjowe skrytek kolor naturalnego aluminium. 36 Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 100 km/h. 37 Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. 38 Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. 39 Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać: 1) przejazd minimum 500 km, 2) min. 4 godz. ciągłej pracy generatora, 3) pojemność zbiorników paliwa nie mniej niż 150 litrów. Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp.) w czasie postoju minimum 4 godz. Ogumienie na wszystkich kołach, z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych. Pełnowymiarowe koło zapasowe przewożone w samochodzie, z ogumieniem takim jak na wszystkich pozostałych kołach, z możliwością łatwego zdejmowania i zakładania na pojazd. Wyposażenie samochodu, co najmniej: 1) 2 kliny pod koła, 2) zestaw narzędzi, 3) klucz do kół, 4) podnośnik hydrauliczny 25 t, 5) 10 m przewód do pompowania kół z manometrem, 6) trójkąt ostrzegawczy, SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ str. 17

18 Lp. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO 7) apteczkę, 8) gaśnicę proszkową 2 kg (zamontowana w kabinie). Pojazd jest wyposażony w zaczep holowniczy typu paszczowego posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej min kg. Z tyłu 45 pojazdu zainstalowane przyłącza z układu elektrycznego i pneumatycznego dwuobwodowego systemu hamulcowego do podłączenia instalacji przyczepy. Dodatkowe gniazdo elektryczne 7 pinowe, 24V zamontowane z tyłu pojazdu. 46 Z przodu i tyłu pojazdu zamontowane po dwie szekle do mocowania lin, w celu wyciągania samochodu o wytrzymałości na obciążenia min 100 kn. 47 Z przodu zamontowana wyciągarka o napędzie hydraulicznym o uciągu min. 13,5 tony, lina wyciągarki o długości min. 30 m. 48 Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. 49 Wszystkie lampy samochodu wyposażone w osłony chroniące przed uszkodzeniem, mechanicznym wykonane ze stali nierdzewnej. Hamulce: 50 1) układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ min. ABS, 2) pneumatyczne hamulce bębnowe, z korektorem siły hamowania, 3) hamulec postojowy działający na koła przedniej osi /lub działający na koła wszystkich osi. 51 Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ III IV 1 Wyposażenie ostrzegawcze i środki łączności Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne lampy: Urządzenie sygnalizacyjno akustyczne powinno posiadać min. 3 modulowane tony z dodatkowym sygnałem Air Horn (tzw. poganiacz), głośnik o mocy min. 200 W lub zestaw głośników o łącznej mocy min. 200W. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i włącznik sygnału dźwiękowego pojazdu. Urządzenie powinno być zainstalowane tak, aby możliwa była jego obsługa zarówno przez kierowcę jak i pasażera. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Pojazd powinien być wyposażony w lampy sygnalizacyjno ostrzegawcze stroboskopowe typu LED koloru niebieskiego. 1) jedna zespolona z czterema lampami, zamontowana na dachu kabiny z przodu, 2) jedna z tyłu pojazdu na dachu zabudowy, 3) dwie błyskowe zamontowane z przodu pojazdu nad zderzakiem, 4) Zmontowane lampy powinny mieć obudowę ochronną wykonaną ze stali nierdzewnej, 5) Z tyłu pojazdu nad żaluzją belka fala świetlna żółta wykonana w technologii LED. Pojazd musi być wyposażony w wyłącznik tylnej niebieskiej lampy alarmowej w przypadku jazdy w kolumnie. Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny włączany odrębnym włącznikiem z miejsca dowódcy o natężeniu dźwięku min. 115 db. W kabinie kierowcy zamontowane w ładowarkach radiotelefony przenośne 3 szt., o parametrach nie gorszych niż: częstotliwość VHF MHz, moc 1-5W, odstęp między kanałami 12,5 khz, nie mniej niż 100 kanałów Dodatkowo do każdego radiotelefonu mikrofono-głośnik na giętkim przewodzie umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej 3 szt. Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy: 1) nie mniej niż 1 kpl, 2) dopuszczony do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o częstotliwości VHF , MHz, moc 25 W, 3) odstęp międzykanałowy 12,5 khz, 4) minimum 250 kanałów, 5) manipulator umieszczony w miejscu umożliwiającym obsługę zarówno przez kierowcę jak i pasażera. Zabudowa pożarnicza Zabudowa w całości wykonana z materiałów o nieograniczonej odporności na korozję, konstrukcja zabudowy wykonana ze szkieletów aluminiowych. Dach, ściana czołowa, boczne otwierane skrytki lub ściany, tylne uchylne drzwi wykonane z blachy aluminiowej. Powierzchnia podłogi zabudowy powinna być wykonana z blachy kwasoodpornej, podesty robocze, stopnie dostępu do sprzętu w wykonaniu antypoślizgowym. str. 18

19 Lp. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii 2 umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zabudowa pojazdu powinna zapewniać możliwość umieszczenia lub zamocowania sprzętu 3 ujętego w Standardzie wyposażenia samochodu specjalnego ciężkiego ratownictwa chemicznego zatwierdzonego przez K-nta Głównego PSP w dniu 21 grudnia 2012 r. Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające 4 oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 10 luksów w odległości 5 m od pojazdu. Oświetlenie wykonane w technologii LED, uruchamiane z kabiny kierowcy. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. W kabinie 5 sygnalizacja otwarcia skrytki. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Zamykanie zabudowy powinno posiadać zabezpieczenie przed przypadkowym przyciśnięciem dłoni lub palców zamykającego. Skrytki na sprzęt i przedział generatora wyposażone w oświetlenie typu LED włączane 6 automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, W kabinie kierowcy zamontować główny wyłącznik oświetlenia skrytek. 7 Układ skrytek 9( 4+4+1). Podesty robocze dolne / klapy od wewnątrz w wykonaniu antypoślizgowym. Klapy 8 zabezpieczone przed samoczynnym otwieraniem. Klapy po otwarciu powinny wytrzymywać obciążenie min. 150 kg. Poszczególne miejsca składowania sprzętu w skrytkach powinny posiadać trwały spis, jaki 9 rodzaj sprzętu w nich się znajduje, a ponadto w jednym miejscu nadwozia powinien być umieszczony wykaz i plan rozmieszczenia sprzętu. Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i 10 całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą 11 posiadać oznakowanie ostrzegawcze. System zamocowania półek w zabudowie samochodu powinien umożliwiać ich regulację i 12 zmianę położenia wysokości w przypadku konieczności zamontowania w przyszłości sprzętu o innych wymiarach. Pompy chemiczne, agregat prądotwórczy, powinny być wysuwane na tacach i umożliwiać swobodny dostęp do uchwytów i przenoszenia /to znaczy oś wzdłużna urządzenia przeznaczonego do transportu ręcznego po wysunięciu powinna być ustawiona równolegle 13 do osi pojazdu/. Konstrukcja wysuwanych tac przeznaczonych do przewożenia w samochodzie pomp do substancji chemicznych wykonana w taki sposób, aby można było zbierać resztki substancji wyciekających z pomp chemicznych. Pompy beczkowe, rury wylewowe i inny sprzęt wyposażony w np. trzonki, rękawy z folii, 14 gaśnice powinny być zainstalowane na wysuwanej ścianie z dostępem do sprzętu po obu stronach. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą 15 być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ 16 Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po 17 wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu lub zainstalowanych podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu. Otwarcie skrytek na sprzęt lub podestów sygnalizowane lampkami kontrolnymi w kabinie kierowcy. Narzędzia o niewielkich gabarytach oraz drobne części luzem powinny znajdować się w odpornych na oleje i chemikalia, lekkich do transportu pojemnikach, pozwalających na łatwe 18 przenoszenie na znaczne odległości od samochodu przy zagrożeniu wybuchem lub braku dojazdu do miejsca zdarzenia. Pojemniki po zamontowaniu w zabudowie pojazdu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie jazdy. Kolor pojemników czerwony. 19 Środki wiążące i neutralizujące powinny znajdować się w zamkniętych pojemnikach w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem pozostałych urządzeń i sprzętu. W zabudowie samochodu umieścić zbiornik wody z zintegrowanym dozownikiem na mydło, 20 wykonany z tworzywa PCV o pojemności min 30L. Sposób i miejsce montażu do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. 21 Urządzenia o napędzie spalinowym zamontowane w pojeździe powinny posiadać odprowadzenie spalin na zewnątrz pojazdu. 22 Część tylna zabudowy str. 19

20 Lp. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ Tylna część zabudowy przeznaczona do transportu sprzętu ochrony osobistej ratowników, aparatów ochrony dróg oddechowych, sprzętu łączności i sprzętu oświetleniowego. Ubrania chemiczne przewożone w pozycji leżącej w skrzyniach aluminiowych 8 szt. Skrzynie wykonane z aluminium w sposób zapewniający ich sprawne wyciąganie oraz przenoszenie. W czasie transportu skrzynie zabezpieczone przed samoczynnym przemieszaniem. Skrzynie zamontowane segmentowo w osi samochodu ( równolegle do ramy pojazdu, w środkowej części) w sposób zapewniający ich pojedyncze i łatwe wyciąganie. Skrzynie wyposażone w uchwyty do przenoszenia. Ubrania dostarczy Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia. Aparaty dróg oddechowych zamontowane na dwóch wysuwanych lub obrotowych tacach rozmieszczone po obu stronach zabudowy z tylu pojazdu. Po 4 szt. Aparaty dostarczone przez Zamawiającego ( AUER BD96 z butlą kompozytową). Z tyłu zabudowy należy zamontować panele z ładowarkami do radiotelefonów - 4 szt., dostarczonych z samochodem opisanych w pkt X.1. Panele powinny posiadać wyłącznik zasilania. Część tylna zabezpieczona klapą unoszoną na siłownikach do góry z dodatkowym automatycznym zabezpieczeniem przed samoczynnym opadnięciem i wydzielona w sposób taki aby zapewnić ochronę przed agresywnymi parami i gazami. Klapę wyposażyć w podwieszane zasłony wykonane z materiału PCV chroniące ratowników przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( porywisty wiatr, opady deszczu, śniegu. 3 szt. Dodatkowo w klapie ( na stronie wewnętrznej ) zamontować oświetlenie typu LED załączane automatycznie po podniesieniu klapy, do oświetlenia powierzchni roboczej z tylu pojazdu Pozostały sprzęt ochrony osobistej zamontowany w skrzynkach PCV kolor czerwony W części zabudowy z tyłu pojazdu zamontować niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe włączane z kabiny kierowcy. W zabudowie zamontować generator prądu zmiennego o mocy znamionowej min 20 kva napędzany silnikiem samochodu. Tablica sterownicza generatora umieszczona po prawej stronie samochodu, w pierwszej skrytce za kabiną załogi. Na tablicy umieszczone gniazda przyłączeniowe 3 x 230V(min16A), 1 x 400V(min32A), 2x400V(min16A), oraz gniazda prądu stałego 12V i 24V. Na tablicy zamontować przycisk motor STOP oraz niezbędne inne oprzyrządowanie kontrolno - pomiarowe. Generator musi być kompatybilny z wszystkimi urządzeniami elektrycznymi będącymi na wyposażeniu pojazdu, posiadać zabezpieczenie po stronie gniazd i prądnicy (bezpieczniki automatyczne), zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Dodatkowo w skrytce generatora zamontować przenośny pulpit sterowania masztem oświetleniowym i masztem antenowym. Zabudowę należy wyposażyć w maszt pneumatyczny o wysokości min. 6m zasilany pompą ręczną lub z instalacji pneumatycznej samochodu z możliwością wysuwu min. 4m ponad zabudowę pożarniczą na którym będzie możliwość zainstalowania anteny radiotelefonu i stacji meteo. Minimalne obciążenie głowicy 10kg. W zabudowie zamontować na stałe wysuwany pneumatycznie obrotowy maszt oświetleniowy z najaśnicami wykonanymi w technologii LED odpowiadającymi mocy światła jak dla lamp halogenowych 2 x 1000W. Podstawowe minimalne parametry masztu: a) wysokość min. 6 m od podłoża, b) możliwość sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach, c) funkcje automatycznego składania, d) odporny na zabrudzenia i warunki atmosferyczne przewodowy panel sterowania, e) stopień ochrony IP 54, f)zasilanie najaśnic z agregatu prądotwórczego zamontowanego na stałe w pojeździe, g) zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni, h) sygnalizację świetlną w kabinie kierowcy informującą o wysuniętym maszcie, i)zapewniający obrót o 360 o. Sposób rozmieszczenia i grupowania sprzętu w zabudowie uzgodniony będzie z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Wyposażenie samochodu: V Sprzęt ratowniczy do przepompowywania substancji niebezpiecznych str. 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu ratownictwa wodnego

Dostawa samochodu ratownictwa wodnego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

OPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

OPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZAMAWIAJĄCY: OPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OPOLE 45-005, ul. BUDOWLANYCH 1 REGON : 000173692, NIP: 754-10-93-488 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: +48 895229500, fax. +48 895229505, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa mięsa drobiowego, ryb, mrożonek oraz wyrobów garmażeryjnych dla Szkoły

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa pakowarek do piasku 5 szt. dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

OPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

OPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZAMAWIAJĄCY: OPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OPOLE 45-005, ul. BUDOWLANYCH 1 REGON : 000173692, NIP: 754-10-93-488 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa pieczywa dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osp.łubie.pl/ Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiaz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiaz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna. Wołów: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 X 4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBIĄŻU Numer ogłoszenia: 284368-2015; data zamieszczenia: 23.10.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-04-22 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na redakcji językowej oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa stereoskopowego systemu do pomiaru i analizy powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Wozy strażackie 2015/S 139-256058. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Wozy strażackie 2015/S 139-256058. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256058-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Wozy strażackie 2015/S 139-256058 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpsp.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpsp.poznan.pl 1 z 6 2015-07-28 12:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpsp.poznan.pl Poznań: Dostawa samochodu wraz z wyposażeniem na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.brwinow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.brwinow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.brwinow.pl ZP.271.1.2014 Brwinów: ZAKUP I DOSTAWA 55 000 LITRÓW OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Gdynia: Usługa całodobowej, fizycznej ochrony mienia na terenie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO- ZP.271.38.4.2015 Zielona Góra,16 lipca 2015 r. RISS 2930759 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia równej lub przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuok.pl 1 z 6 2013-04-08 11:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuok.pl Sikórz: Dostawa nowego samochodu osobowego do Zakładu Utylizacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo