STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015"

Transkrypt

1 Zał cznik do Uchwały Nr XXXIII/157/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 9 marca 2009 r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA Rejowiec Fabryczny lipiec 2008 luty 2009

2 Długa droga za nami przed nami przyszło Zespół autorski strategii: Stanisław Bodys Burmistrz Miasta Anna Szokaluk Wiesław Konopka Barbara Prokopiuk Piotr Kowalczyk Alicja Najda Anna Łopaciuk Sławomir Kowalski Grayna Bartoszuk Gabriela Zduniuk 2

3 SPIS TRECI WSTP 4 1. INFORMACJE OGÓLNE 6 2. DIAGNOZA STANU ISTNIEJCEGO PRZESTRZE I RODOWISKO STREFA SPOŁECZNA GOSPODARKA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA ZARZDZNIE I KAPITAŁ SPOŁECZNY UWARUNKOWANIA ROZWOJU-ANALIZA SWOT WALORYZACJA ANALIZY SWOT WIZJA I MISJA MIASTA HIERARCHICZNY UKŁAD CELÓW I ZADA ZGODNO Z DOKUMENTACJ STRATEGICZN MONITOROWANIE STRATEGII WSKANIKI MONITOROWANIA STRATEGII WDRAANIE STRATEGII SPOSÓB FINANSOWANIA STRATEGII KONSULTACJE SPOŁECZNE POZYCJONOWANIE ZADA REKOMENDACJA PROJEKTÓW RANKING PROJEKTÓW WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA

4 WSTP Opracowanie strategii jest podstawowym zadaniem jakie stoi przed lokalnym samorzdem. Strategia rozwoju to metoda umoliwiajca okrelanie celów strategicznych, ich póniejsz modyfikacj w zalenoci od kształtujcej si sytuacji oraz prezentacj działa koniecznych do realizacji ww. celów. Jako tego opracowania zalena jest od przedstawionych w nim celów, którym ma słuy. Funkcj podstawow kadej strategii jest informowanie mieszkaców, podmiotów gospodarczych oraz potencjalnych inwestorów przez odpowiednie władze, o strategicznych (długookresowych) zamierzeniach i sposobach ich realizacji dotyczcych rozwoju danej jednostki samorzdowej. Rejowiec Fabryczny jest jednym z niewielu miast Lubelszczyzny takich jak widnik, Kranik, Poniatowa których historia zaczynała si dwa razy po pierwszej wojnie wiatowej i ponownie po zakoczeniu drugiej wojny wiatowej. Współczesny rozwój miasta Rejowiec Fabryczny b dzie efektem stara wszystkich jego mieszkaców oraz działajcych tu podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji. Rezultat b dzie tym wi kszy, jeli w wiadomoci wszystkich ww. osób i podmiotów obecne b d najwaniejsze wyzwania. Strategia ma sprawi by działania podejmowane przez całkowicie od siebie niezalene jednostki i rodowiska były skoordynowane, konieczne dla osigni cia wspólnego sukcesu jakim jest rozwój miasta Rejowiec Fabryczny. Niniejsze opracowanie obejmuje okres lat i powstało w wyniku oceny stopnia i skutków wdraania Strategii Rozwoju Miasta Rejowiec Fabryczny na lata uchwalonej Uchwał Nr XLI/171/05 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny. Zadaniem zespołu autorskiego było skorygowanie i dostosowanie celów do trendów i zmian jakie zaszły w miecie i otoczeniu w okresie od diagnozy lat przyj tych jako baza do okrelenia kierunków rozwoju oraz trendów pojawiajcych si w latach Waloryzacja diagnozy pozwoliła na zaktualizowanie celów rozwojowych i niezb dnych działa zmierzajcych do ich osigni cia do roku Waloryzacja diagnozy wdraania Strategii Rozwoju Miasta Rejowiec Fabryczny na lata w przedziale roku wykazuje jakociowe i ilociowe zmiany społeczne i gospodarcze zachodzce w miecie, które przekładaj si na uwarunkowania rozwojowe wskazane w analizie SWOT. Wykorzystane zostały szanse pojawiajce si w otoczeniu ograniczajce wpływ słabych stron na koncepcj rozwoju ekonomicznego miasta. Potwierdziłsi pozytywny wpływ wyznaczonych działa na oczekiwane zmiany w obszarach problemowych. 4

5 Trendy zmian potwierdzaj trafno wizji miasta i celów strategicznych. Aktualizowana strategia kontynuuje kierunki rozwoju miasta do roku Przedstawiony Wieloletni Program Inwestycyjny przedstawia projekty które b d realizowane i finansowane od roku 2009 zgodnie z uchwał budetow okrelajc limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Utwierdzenie i wzmocnienie oczekiwanych zmian wymaga dalszego podejmowania inicjatyw na poziomie działa przez wszystkie sektory ycia publicznego współdziałajce na rzecz rozwoju gospodarczego i zmiany wizerunku miasta. Wzmocnienia wymagaj działania w obszarze polityki społecznej i ekonomicznej, podejmowania działalnoci gospodarczej i samozatrudnienia. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego podniosły strategie lokalne do rangi instrumentu oddziaływujcego na rozwój kraju. Jest to szansa na zrealizowanie zada uznanych przez społeczno za determinujce przeobraenia społeczno gospodarcze i przypieszenie rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem funduszy strukturalnych. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju podniosła strategie lokalne do rangi instrumentu oddziaływujcego na rozwój kraju. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego uczynił ze strategii rozwoju take dokument formalny ubiegania si o fundusze strukturalne. 5

6 1. INFORMACJE OGÓLNE Miasto Rejowiec Fabryczny powstałe w zwizku z rozwojem cementowni - połoone jest w rodkowo-wschodniej cz ci województwa lubelskiego, w powiecie chełmskim, w pobliu granicy z Ukrain, ok. 50 km na wschód od Lublina i 20 km na zachód od Chełma. Rejowiec Fabryczny miasto od zachodu i północy graniczy z gmin wiejsk Rejowiec Fabryczny, natomiast od południa i wschodu z gmin Rejowiec nalec do powiatu krasnostawskiego. Powierzchnia całkowita miasta wynosi 1436 ha, przy czym obszary zurbanizowane (w tym komunikacyjne) i eksploatacyjne zajmuj zaledwie 488 ha, natomiast przewaajc cz zajmuj tereny rolne. Połoenie miasta Rejowiec Fabryczny. ródło: opracowanie własne. Według podziału fizyczno-geograficznego Polski, miasto ley w obszarze Pagórów Chełmskich, wchodzcych w skład makroregionu Polesie Wołyskie. Północno-zachodni fragment obszaru miasta ley w Pawłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Rejowiec Fabryczny posiada dogodne połczenie drogowe do Lublina, Chełma, Zamocia i centrum kraju oraz do przejcia granicznego z Ukrain w Dorohusku. Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 839, poza jego granicami łczca 6

7 si z drog krajow nr 12. Przez Rejowiec Fabryczny przebiega take linia kolejowa Lublin - Chełm - Dorohusk (przejcie graniczne z Ukrain), ze zlokalizowan tu stacj w złow (połczenie tej trasy z lini do Zamocia i Hrebennego) umoliwiajc komunikacj kolejow do takich miast jak Chełm, Lublin, Kraków czy Warszawa. Miasto jest ponadlokalnym orodkiem w dziedzinie handlu, usług, administracji, owiaty oraz kultury dla mieszkaców miejscowoci znajdujcych si na terenie gmin ssiednich. 2. DIAGNOZA STANU ISTNIEJCEGO Celem diagnozy jest rozpoznanie kierunków i dynamiki zmian zachodzcych w sferze społeczno gospodarczej w miecie i w otoczeniu. Do sporzdzenia aktualnej diagnozy wykorzystano wnioski z analizy i diagnozy stanu istniejcego uchwalone w Uchwale Nr XLI/171/05 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny w sprawie przyj cia Strategii Rozwoju Miasta Rejowiec Fabryczny na lata , jako dane historyczne oraz zakres i kierunki zmian zachodzce w latach Przestrze i rodowisko Miasto na tle powiatu i województwa Rejowiec Fabryczny administracyjnie naley do powiatu chełmskiego ziemskiego i jest to jedyna gmina na prawach miasta w powiecie ale nie wie si z tym wsparcie władz powiatu o rozwój i pozycj gminy miejskiej Rejowiec Fabryczny w województwie. Koncentracja w miecie usług z zakresu handlu, ochrony zdrowia, bankowoci, owiaty, kultury, sportu i rekreacji, komunikacji oraz dominujcy w otoczeniu rynek pracodawcy sprawia, e Rejowiec Fabryczny pełni funkcj orodka wiodcego dla ssiednich gmin i jednostek osadniczych. Miasto Rejowiec Fabryczny powstałe na gruntach wsi Stajne, pocztkowo jako osiedle przy cementowni, uzyskujc prawa miejskie w 1962 r. jest orodkiem stosunkowo młodym i ubogim w obiekty dziedzictwa kulturowego. Ochronie konserwatorskiej poddane s trzy obiekty. Najwaniejszym jest załoenie dworsko-parkowe z koca XIX wieku. Obejmuje ono dwór zbudowany w latach przez Mieczysława Morawskiego oraz park krajobrazowy z licznym starodrzewem i alej grabow. Dwór poddany gruntownemu remontowi na 7

8 pocztku lat 90-tych XX w. wymaga dalszych prac konserwatorskich. Park regularnie jest poddawany zabiegom piel gnacyjnym, jego wygld i stan zdrowotny drzew ulega stałej poprawie. Kolejnym obiektem dziedzictwa kulturowego jest park D binka stanowicy pozostało dawnego lasu, wymagajcy stałego nadzoru i leczenia drzewostanu. Ostatnim trzecim obiektem podlegajcym ochronie konserwatorskiej w Rejowcu Fabrycznym jest kurhan Mogiła Szwedzka". Ten wczesnoredniowieczny kurhan przy ul. Złotej wymaga odpowiednich zabiegów dla ochrony przed wtopieniem w ssiedni zabudow. Charakterystyka sieci osadniczej W strukturze przestrzennej miasta dominuj podziały funkcjonalne wyznaczone przez: - tereny przemysłowe cementowni i kopalni margla, - tereny kolejowe, - obszary rolnicze okalajce cz zurbanizowan, - tereny zurbanizowane z enklaw zabytkowego załoenia dworsko parkowego i zabytkowym ostacem dawnej puszczy dzi wpisany do rejestru zabytków park D binka Struktura przestrzenna przesdza o wydzieleniu w miecie trzech obszarów urbanistycznych wymagajcych odnowy, rekonstrukcji i rewitalizacji: Obszar A tereny zabudowy mieszkaniowej przylegajce do terenów przemysłowych w skład którego wchodz wille włacicieli, dzisiaj osiedle Zaparkanie i osiedle Robotnicze, Obszar B osiedle Morawinek w północno-zachodniej cz ci miasta którego zabudowa datuje si na lata dwudzieste ubiegłego wieku, Obszar C osiedle Centrum budowane w latach 60 ubiegłego wieku, skupiajce funkcje miejskie i osiedle Wschód budowane na przełomie lat osiemdziesitych jako typowa dla ówczesnych standardów sypialnia oddalona od istniejcych obszarów zabudowy w wyniku obowizujcych wówczas przepisów o strefach ochronnych od cementowni wpisanej na list 80 zakładów negatywnie oddziaływujcych na rodowisko. 8

9 rodowisko przyrodnicze, zasoby naturalne i kulturowe Rejowiec Fabryczny połoony jest w północno wschodniej cz ci Niecki Lubelskiej wypełnionej utworami jury i kredy. Decydujc rol w budowie tego terenu odgrywaj opoki, margle, wapienie i kreda piszca. Utwory kredowe osigaj miszo m i do powszechnie wyst puj na powierzchni. W północnej, południowej i zachodniej cz ci miasta skały kredowe znajduj si pod utworami czwartorz dowymi o niewielkiej miszoci (piaski i wiry), a lokalnie mułki, iły i gliny zwałowe (północna cz miasta). Budowa geologiczna powierzchni generalnie sprzyja budownictwu. Niekorzystne warunki posadowienia budynków wyst puj jedynie w południowej cz ci miasta (obnienie krasowe), a take z uwagi na lokalnie wyst pujce wody zawieszone. Dominujc form geomorfologiczn w rzebie terenu miasta jest garb kredowy w północnej i wschodniej jego cz ci osigajcy maksymaln wysoko 248,0 m. n.p.m., o łagodnych zboczach, z otaczajc go wyyn ( m. n.p.m.) przechodzc w południowej cz ci w dolin rzeki Rejki. Tereny najnisze to rozległe obnienie krasowe stanowice dolin torfow oraz zaznaczajce si wyranie wyrobisko kopalni margla. Miasto Rejowiec Fabryczny, pod wzgldem klimatycznym znajduje si w regionie okrelanym jako Kraina Chełmsko-Podlaska z rocznymi amplitudami temperatury rosncymi od zachodu na wschód od 21ºC do 22,5ºC. Dominuj tutaj dwie masy powietrza: polarno morska i polarno kontynentalna. rednia roczna temperatura wynosi 7,1ºC, a suma opadów atmosferycznych ma warto 561 mm. Z uwagi na urozmaicon rzeb terenu warunki klimatyczne na terenie miasta s zrónicowane. Najkorzystniejsze warunki termiczno-wilgotnociowe wyst puj na zboczach o ekspozycji południowej i zachodniej we wschodniej i rodkowej cz ci miasta. Natomiast najmniej korzystne warunki wyst puj w dolinie w południowej cz ci. Obszar Rejowca Fabrycznego znajduje si w dorzeczu rzeki Wieprz. W północnej cz ci miasta biegnie lokalny dział wodny. Wody opadowe spływaj w wi kszoci w kierunku południowym gromadzc si na terenie obnienia krasowego i lokalnego strumienia stanowicego dopływ rzeki Rejki, która jest dopływem rzeki Wieprz. Wody podziemne znajduj si w osadach czwartorz dowych oraz szczelinowowarstwowych utworach górnej kredy. Tereny połoone najniej (południowa i cz ciowo północna cz miasta) zwizane z obnieniami krasowymi i dolinami cieków charakteryzuj si płytkim zaleganiem wód gruntowych, płytszym ni 2,0 m. W rejonie 9

10 wyyny denudacyjnej i ostaca kredowego (północna, centralna i wschodnia cz miasta) gł boko pierwszego poziomu wody wynosi 4 10 m. i gł biej. W granicach administracyjnych miasta lasy i zadrzewienia zajmuj 31 ha, to jest 2,2% powierzchni. Dominuj niewielkie lasy prywatne rozrzucone po obrzeach miasta o młodych drzewostanach sosnowych. W bezporednim ssiedztwie miasta wyst puj due kompleksy lene: Lasy Pawłowskie, Las Siedliski i Kadzin. Obszary te, wraz z lasami na terenie miasta pełni funkcje rekreacyjne dla jego mieszkaców. Północno zachodni fragment miasta (ok. 50 ha) ley na terenie Pawłowskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. W obszarze tym obowizuj zasady gospodarowania ustalone w rozporzdzeniu Wojewody Chełmskiego, obejmujce m.in. zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz prowadzenia trwałych odwodnie terenu powodujcych degradacj gleby lub szaty rolinnej. Ponadto w miecie znajduj si trzy pomniki przyrody: dwa głazy narzutowe (granitognejs i granit szary), db szypułkowy o obwodzie pnia 427 cm w parku podworskim Stajne-Polesie". Na terenie miasta znajduj si równie dwa zabytkowe parki: Podworski park Stajne-Polesie, Park zwany D bink (pozostało dawnego lasu). Oba obiekty s wpisane do rejestru zabytków. Głównym ródłem zagroenia rodowiska w Rejowcu Fabrycznym jest eksploatacja kopalni margla i działalno Cementowni Rejowiec" S.A. Powoduj one zmiany stosunków hydrogeologicznych, zagroenia powodowane składowaniem odpadów oraz zanieczyszczenie powietrza. Jakkolwiek cementownia korzysta z zamkni tego obiegu wody do celów produkcyjnych to odwadnianie odkrywki margla odbywa si za pomoc pomp powierzchniowych, które zrzucaj wod do rowu melioracyjnego w kierunku Stawów Kaskich. W wyniku wieloletniej, intensywnej eksploatacji wód pi tra kredowego przez cementowni oraz drenujcego systemu odwadniania odkrywki margla, nastpiło w rejonie miasta zachwianie równowagi hydrogeologicznej i wytworzenie regionalnego leja depresyjnego o zasi gu od 1,5 do 3,0 km. 10

11 Dalsze obnienie poziomu odkrywki zwizane z pozyskiwaniem surowca pełnego do produkcji cementu (poniej 188 m. n.p.m.) spowodowałoby konieczno zintensyfikowania odwadniania kopalni i odprowadzeniem znacznej iloci wód. To z kolei zwi kszy zasi g leja depresyjnego do promienia 8 km i wpłynie na dalsz degradacj rodowiska. W rejonie leja znajd si uj cia wody Polna i Morawinek. Obserwowane ograniczenie produkcji przez Cementowni Rejowiec" S.A. wywołuje problemu rekultywacji terenów pokopalnianych. Badania Pastwowej Inspekcji Ochrony rodowiska dotycz rzeki Rejki płyncej ok. 1 km na południe od granic miasta. Do cieku tego spływaj rowami wody z południowej cz ci miasta, jak równie odprowadzane s tam oczyszczone cieki z miejskiej oczyszczalni cieków. Zaopatrzenie ludnoci w wod pokrywane jest głównie z wodocigu miejskiego pobierajcego wod z uj Polna i Morawinek. Jako wód podziemnych jest wysoka pod wzgl dem smakowym, nie budzi równie zastrzee pod wzgl dem fizykochemicznym. Miasto Rejowiec Fabryczny znajduje si w zasi gu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Chełm - Zamo, w obszarze najwyszej ochrony. Z uwagi na brak izolacji od powierzchni terenu, intensywn eksploatacj wód podziemnych (lej depresyjny) oraz ogniska potencjalnych zanieczyszcze, warstwa wodonona jest tu bardzo podatna na zanieczyszczenie. Pozostałe potencjalne ródła zanieczyszczenia wód o wpływie lokalnym stanowi nie posiadajce zabezpieczenia podłoa składowisko odpadów komunalnych w Pawłowie oraz spływy z terenów nieskanalizowanej zabudowy zagrodowej. Najwi kszy wpływ na warunki aerosanitarne w miecie ma działalno Cementowni Rejowiec" S.A. W ostatnich latach notuje si jednak spadek emisji podstawowych rodzajów zanieczyszcze. 2.2 Sfera społeczna Liczba mieszkaców Rejowca Fabrycznego wynosi 4808, z czego ponad 51% to kobiety. Po roku 2003 odnotowuje si spadek liczby ludnoci, który spowodowany jest ujemnym saldem migracji i ujemnym przyrostem naturalnym. 11

12 Struktura ludno ci miasta Rejowiec Fabryczny w latach Rok Liczba Tempo wzrostu mieszkaców (rok poprzedni = 100) , , , , ,3 ródło: na podstawie danych GUS. - w tym kobiety Struktura demograficzna ludnoci pod wzgl dem płci charakteryzuje si przewag liczby kobiet w ogólnej liczbie ludnoci. Zdecydowanie zwi ksza si udziałludnoci w wieku produkcyjnym. Jednoczenie obserwuje si systematyczny spadek udziału ludnoci w wieku przedprodukcyjnym i wzrost liczebnoci grupy poprodukcyjnej. Struktura ekonomiczna ludno ci w latach Rok Ludno w wieku przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym ilo udział udział udział ilo ilo [%] [%] [%] , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 ródło: na podstawie danych GUS. Prognoza demograficzna dla Miasta Rejowiec Fabryczny do 2015 zakłada spadek liczby ludnoci o około 100 osób. Sytuacja ta b dzie rezultatem odpływu ludzi młodych do duych miast i zagranic. W celu poprawy sytuacji demograficznej szczególn uwag kierowa naley na podejmowanie działa dcych do zaspokojenia potrzeb mieszkaców i poprawy warunków ycia, szczególnie w zakresie zmiany struktury i rozszerzenia rynku pracy oraz usług społecznych. Owiata i wychowanie Funkcjonujce na terenie miasta jednostki owiatowe s instytucjami wychowawczo-dydaktycznymi, a Miejskie Przedszkole pełni take funkcj opiekucz. 12

13 Budynek zespołu owiatowego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zmodernizowany i rozbudowany w latach posiada 29 sal lekcyjnych oraz modułdla klas O. Do Szkoły Podstawowej w 2007 roku ucz szczało 308 uczniów w 14 oddziałach z zatrudnieniem 30 nauczycieli. W gimnazjum publicznym w tym czasie uczyło si 217 uczniów w 10 oddziałach przy 19 zatrudnionych nauczycielach. Obsług organizacyjno-administracyjn szkółwykonuje ZespółSzkółSamorzdowych z obsad 25 pracowników niepedagogicznych. Podniesienie standardu usług owiatowo-wychowawczych oferowanych przez szkoł wymaga doposaenia jej w rodki dydaktyczne. Postulowana jest równie organizacja pracowni j zykowych i nowoczesnej multimedialnej biblioteki szkolnej. W Przedszkolu Miejskim opiek 6 nauczycieli i 5 osób obsługi, obj ta jest w zalenoci od roku około setka dzieci, podzielona na cztery grupy wiekowe. Analiza stanu bazy owiatowej wskazuje bariery, bez pokonania których nie uda si osign podanego stanu jakociowego nauczania, szczególnie w zakresie priorytetowych dla wyrównywania szans i zapobiegania społecznemu niedostosowaniu przedmiotów takich jak informatyka i j zyki obce. Społeczestwo informacyjne Stały dost p do Internetu uzyskały najwaniejsze instytucje sfery publicznej - Urzd Miasta, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum oraz Miejski Orodek Kultury. W roku 2003 przy udziale rodków z programu Pierwsza Praca uruchomione zostało Miejskie Centrum Informacji, które jest pierwsz na terenie miasta i rejonu placówk umoliwiajc mieszkacom łatwy i szybki dost p do Internetu. Podobne usługi w mieszkaniach prywatnych oferowane s tylko na jednym osiedlu i wi si ze sporymi kosztami dla uytkowników. Znaczn popraw w dost pie do Internetu uzyskano w wyniku zrealizowania projektu e-rejowiec i uruchomienia publicznych punktów dost pu tzw. PIAP w osiedlu Wschód, Centrum i Morawinek. Bezpieczestwo publiczne Jednym z najistotniejszych czynników wpływajcych na jako ycia mieszkaców miasta jest stan bezpieczestwa publicznego. Instytucje zapewniajce mieszkacom bezpieczestwo to Posterunek Policji oraz Stra Miejska w Rejowcu Fabrycznym. Ostatnie lata przyniosły pojawienie si wielu problemów, z których jednym z najistotniejszych s wzrastajca liczba przest pstw popełnianych przez nieletnich 13

14 oraz nasilanie si zjawiska alkoholizmu i narkomanii szczególnie wród ludzi młodych. Bezrobocie wród młodych ludzi, ich niedostosowanie do rosncych standardów edukacyjnych oraz potrzeb rynku pracy rodzi poczucie marginalizacjii odrzucenia społecznego co przekłada si na wzrost rónego rodzaju zjawisk patologicznych. Niedostateczne, w stosunku do potrzeb, nakłady finansowe na prewencj, aktywizacj społeczn i zawodow mieszkaców oraz przywracanie porzdku publicznego stanowi podstawow barier dla utrzymania ładu społecznego w miecie. Opieka socjalna i zdrowotna Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny realizuje Miejski Orodek Pomocy Społecznej, w którego strukturach funkcjonuje rodowiskowy Dom Samopomocy. MOPS w Rejowcu Fabrycznym realizuje szereg form pomocy, m.in.: w postaci: zasiłków stałych i okresowych, rent socjalnych, ochrony macierzyskiej, zasiłków rodzinnych i piel gnacyjnych, pomocy dla kombatantów jak równie zasiłków celowych, doywiania w szkole, usług opiekuczych, pracy socjalnej itp. Liczba beneficjantów pomocy wiadczonej przez orodek w 2003 r. przekraczała 900 osób. W roku 2008 z pomocy korzystało 215 rodzin tj. 719 osób. Opiek zdrowotn dla mieszkaców miasta i ssiednich miejscowoci zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP" s. c., majcy pod sw opiek około 7 tysi cy pacjentów. W NZOZ funkcjonuj 4 gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet stomatologiczny, gabinet fizykoterapii, gabinet zabiegowy, a take laboratorium analityczne. Wykonywane s równie badania USG, konsultacje kardiologiczne i ginekologiczne. Istnieje moliwo korzystania z odpłatnych porad ortopedy, laryngologa i okulisty. Opiek medyczn NZOZ uzupełnia Zespół Dojazdowej Opieki Medycznej ANALCO wiadczcy usługi w porach nocnych i dni wolne od pracy. Profilaktyk zdrowotn prowadzon w ramach NFZ przez przychodnie zdrowia wspieraj programy samorzdowe. W ramach programu profilaktyki chorób serca i układu krenia pn. 400 Miast prowadzone były badania przesiewowo diagnostyczne dla mieszkaców. W ramach ułatwiania dost pu do bada specjalistycznych organizowane s białe niedziele. Programem upowszechniajcym aktywno fizyczn dzieci i młodziey jest realizowany od 2007 do 2010 roku projekt Sportowe Centrum Promocji Zdrowia finansowany w 80% ze rodków 14

15 pozabudetowych. Jednym z celów projektu jest korekcja wad postawy i zapobieganie otyłoci dzieci. Miejski program profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych obejmuje działalno profilaktyczn, przeciwdziałanie narkomanii, pomoc dzieciom i młodziey z rodzin dysfunkcyjnych oraz działalno informacyjno-edukacyjn. W ramach lecznictwa odwykowego działa Miejska Komisja Rozwizywania Problemów Alkoholowych, natomiast w zakresie działalnoci profilaktycznej otwarty jest dla wszystkich mieszkaców Klub Abstynenta Krokus". Jako przyczyny powstawania zjawisk patologicznych wymienia si ograniczon ofert lokalnych instytucji w zakresie m.in. zagospodarowania czasu pozaszkolnego dzieci i młodziey, zaj wyrównawczych, dost pu do usług kultury i sportu. Bezrobocie Jednym z najtrudniejszych problemów Rejowca Fabrycznego jest bezrobocie. Odsetek ludzi pozostajcych bez pracy w powiecie chełmskim ziemskim wynosiłna koniec roku ,3%, gdy tymczasem identyczny wskanik dla województwa lubelskiego to 11,3%, a dla kraju 9,5%. Wprowadzenie reform gospodarczych zaowocowało likwidacj pastwowych zakładów produkcyjnych, co skutkowało drastycznym ograniczeniem zatrudnienia. W Rejowcu Fabrycznym szczególnie dotkliwe okazały si zwolnienia grupowe w jedynym duym zakładzie przemysłowym Cementowni Rejowiec S.A. Efekt wzrostu bezrobocia spowodowany ograniczeniem zatrudnienia w Cementowni Rejowiec" wzmocniony jest zwolnieniami w firmach współpracujcych z cementowni, np.: Remur", CEM-BET" i inne. Najwi kszy wzrost bezrobocia wyst pował, podobnie jak i na terenie całej Polski, po roku 1991 i zwizany był z prowadzonymi przekształceniami systemowymi gospodarki. Przełom nastpiłw roku 1995, kiedy to na skutek zahamowania zjawisk kryzysowych w gospodarce rozpoczłsi spadek liczby bezrobotnych. 15

16 Bezrobocie w Rejowcu Fabrycznym. Wyszczególnienie r r r. Struktura wiekowa bezrobotnych Struktura według poziomu wykształcenia Wysze policealne i rednie zawodowe rednie ogólnokształcce zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniej Inne kategorie bezrobotni do 25 roku ycia bez prawa do zasiłku długotrwale bezrobotni OGÓŁEM ródło: na podstawie danych PUP w Chełmie o sytuacji na lokalnym rynku pracy Analiza przedstawionych w tabeli danych wskazuje, e powanym problemem miasta, obok ogólnego wzrostu bezrobocia, jest zwi kszenie si udziału osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, co jest skutkiem długiego okresu pozostawania bez pracy. W ostatnich latach najwi kszy udziałw ogólnej liczbie bezrobotnych z terenu miasta maj osoby posiadajce wykształcenie podstawowe i zasadnicze zawodowe. Zjawisko to pociga za sob post pujc marginalizacj grupy osób o najniszych kwalifikacjach zawodowych (lub ich braku) i najniszym poziomie wykształcenia. Wejcie na rynek pracy znacznej grupy osób z wyu demograficznego spowodowało znaczce zwi kszenie si liczby osób w wieku produkcyjnym (18 64 lata m czyni, lat kobiety) co spowodowało du poda siły roboczej i wzrost poziomu bezrobocia. 2.3 Gospodarka Rolnictwo Miasto Rejowiec Fabryczny obok wielu innych funkcji cechuje si duym udziałem terenów rolnych. Około 70% jego powierzchni stanowi uytki rolne. Struktur uytkowania gruntów rolnych przedstawia ponisza tabela. 16

17 Struktura uytkowania gruntów w mie cie Rejowiec Fabryczny w 2008 r. Zagospodarowanie Uytki rolne, w tym: - grunty orne - sady - łki - pastwiska - tereny rolne zabudowane - rowy Powierzchnia [ha] Lasy 31 2,2 Wody 1 0,1 Uytki kopalne 108 7,5 Tereny komunikacyjne 56 3,9 Tereny zurbanizowane, w tym: - tereny mieszkaniowe - tereny przemysłowe - zurbanizowane tereny niezabudowane - inne tereny zurbanizowane Tereny róne 2 0,1 Nieuytki 15 1,0 OGÓŁEM ródło: na podstawie informacji Urzdu Miasta Udział [%] 73,5 54,0 3,1 10,2 1,1 4,6 0,3 Poziom uzyskiwanych w rolnictwie plonów wynika z jakoci rolniczej przestrzeni produkcyjnej, o której decyduje szereg czynników, m.in. jako bonitacyjna gleb. Na terenie Rejowca Fabrycznego przewaaj gleby słabe i bardzo słabe (85,8 %). Ogólna liczba gospodarstw rolnych wynosi 499, ze redni powierzchni zaledwie 1,65 ha. Analizujc sytuacj rolnictwa w miecie naley podkreli jego słabe strony, a mianowicie: rozdrobnienie gospodarstw rolnych, słab ich kondycj ekonomiczn, mał lesisto obszaru w stosunku do jakoci bonitacyjnej gruntów, brak kanalizacji sanitarnej w osiedlach o rolniczym charakterze. Czynniki te wpływaj na nisk efektywno rolnictwa i spore zaniedbanie terenów rolniczych miasta. 23,1 2,2 4,0 1,5 0,8 Podmioty gospodarcze Potencjałgospodarczy miasta Rejowiec Fabryczny zdominowany jest przez jeden główny zakład - Cementowni Rejowiec" S.A. Cementownia wraz z kopalni margla zajmuje na terenie miasta powierzchni ponad 140 ha. W szczytowym okresie przedsi biorstwo to zatrudniało ponad osiemset osób i produkowało prawie milion ton 17

18 cementu. Powolny regres firmy nastpił w latach dziewi dziesitych. Obecnie zatrudnia ona 166 osoby i nadal jest głównym pracodawc na terenie miasta. Do innych wanych zakładów pracy nale: - Przedsi biorstwo Produkcyjno-Handlowe "CEM-BET" zatrudniajce 62 osoby, - Przedsi biorstwo STRABAG" zatrudnienie 20 osób, - POL-SCANMIX sp. z o.o. -10 osób, - Firma Produkcyjno-Handlowa REYBUD - 4 osoby, - Firmy prowadzce działalno w zakresie produkcji konfekcji odzieowej - 15 osób. Wród przedsi biorstw usługowych wyróni naley: - PKP Stacja Rejowiec - 20 osób, - Poczta Polska (2 urz dy) -13 osób, - Posterunek Energetyczny -10 osób, - Zakład Wodocigów i Kanalizacji - 9 osób, - Miejski Zakład Komunalny EKO" s. c. - 5 osób. W miecie działa ekspozytura banku PKO BP, PEKAO S.A., Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego oraz szereg mniejszych jednostek handlowo-usługowych, zatrudniajcych od 1 do 5 osób. W formie działalnoci gospodarczej prowadzonej przez indywidualne osoby fizyczne na pocztku roku 2004 zarejestrowanych było 190 podmiotów natomiast na koniec roku 2008 z terenu miasta aktywnie działa na rynku 256 podmiotów gospodarczych. Zahamowanie rozwoju przedsi biorstw małych jest zjawiskiem negatywnym w sytuacji, gdy od wielu lat zmniejsza si zatrudnienie w najwi kszym, dominujcym na lokalnym rynku pracy zakładzie przemysłowym. Dla lokalnych przedsi biorców znacznym obcieniem s bariery formalnoprawne oraz wysokie i stale wzrastajce koszty zwizane z zatrudnieniem (ZUS, podatki). Due ryzyko wejcia na rynek dla małych podmiotów, brak narz dzi wsparcia w formie doradztwa i obsługi małych podmiotów przy niskich własnych zasobach finansowych sprawia, e społeczno charakteryzuje niska skłonno do podejmowania ryzyka. Dominujcymi branami w grupie przedsi biorstw prowadzonych przez osoby fizyczne s: handel detaliczny artykułami spoywczymi i przemysłowymi (41% zarejestrowanych podmiotów); usługi dla ludnoci (21%), budownictwo (14%), transport i usługi mechaniczne (7%). Przedsi biorstwa produkcyjne stanowi zaledwie 5% zarejestrowanych. Zatrudnienie według bran kształtuje si nast pujco : firmy usługowe i handlowe osób, zakłady produkcyjne osób, zakłady i instytucje uytecznoci publicznej osób. 18

19 Ograniczone s perspektywy rozwoju zamkni tej sfery usług ogólnomiejskich, dlatego te szans rozwoju przedsi biorczoci naley upatrywa w rozwijaniu nowych bran usług oraz dywersyfikacji gospodarki. 2.4 Infrastruktura techniczna Mieszkalnictwo Zasoby mieszkaniowe w miecie wynosz 1488 mieszka o łcznej powierzchni uytkowej niemal 85 tys. m 2. Statystyczne mieszkanie ma 3,37 izby, a jego powierzchnia uytkowa wynosi 57m 2. Mieszkania oddane do uytku w Rejowcu Fabrycznym w roku 2002 i latach Rok Liczba mieszka Liczba izb Powierzchnia uytkowa [m 2 ] 2002 porównawczy RAZEM ródło: na podstawie danych własnych. W latach w Rejowcu Fabrycznym oddano do uytku 13 mieszka, wszystkie zrealizowane w budownictwie indywidualnym jednorodzinnym. Były to mieszkania due, o redniej powierzchni 119 m 2, składajce si z pi ciu lub wi cej izb. Substancja mieszkaniowa miasta składa si z budynków wielorodzinnych budowanych do roku bloków, rok substandardowych baraków, lata bloków, lata bloków pozostajcych w zarzdzie rónych gestorów spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i stanowicych mienie komunalne w zarzdzie miasta. Budownictwo jednorodzinne i zagrodowe jest własnoci osób fizycznych. Własnoci miasta jest 141 mieszka o łcznej powierzchni uytkowej m 2 (redniej powierzchni uytkowej 42 m 2, redniej iloci izb - 2,5) posiadajcych z reguły niski standard. W ogólnej liczbie lokali w dyspozycji miasta 91 mieszka o pow m² posiada obniony standard i mieszcz si one w budynkach najstarszych osiedli mieszkaniowych Morawinek i Robotnicza. Od 1994 r. odbywa si sukcesywna sprzeda mieszka z zasobu na rzecz włacicieli prywatnych. Zapotrzebowanie rynku oraz narastajce koszty czynszów w budownictwie wielorodzinnym pobudzaj rozwój budownictwa jednorodzinnego. 19

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Tło historyczne Miasto Gniezno liczce 70 tys. mieszkaców połoone jest w centrum Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej na Pojezierzu Gnienieskim - otaczaj

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzeda y: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni u ytkowej 40,09 m2 usytuowany na I pi trze w budynku mieszkalno-u ytkowym, posadowionym na działce, oznaczonej numerem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 Analiza SWOT

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 Analiza SWOT Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 Analiza SWOT Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl ul. Białoskórnicza 3/1 50-134 Wrocław kontakt@obywatele24.pl www.obywatele24.pl

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU I SPRZEDA SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO I. Sprzeda gruntów 1. Nieruchomoci sprzedane w trybie przetargu. W 2014 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Płock Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124691 123627 122815 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia kontakt z cał Europ. Gmin zamieszkuje około 30,0 tys. mieszka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2 Miasto: Kalisz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1498 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 105567 104676 103997 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5 Miasto: Koszalin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1110 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 109302 109343 109170 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Gdańsk Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1762 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 460509 460427 461531 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KOCIERZYNA na lata 2007-2013. Strona 1

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KOCIERZYNA na lata 2007-2013. Strona 1 1 2 3 4 5 6 7 Ochrona rodowiska Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez kompleksow rozbudow systemu kanalizacji i oczyszczalni cieków na obszarze zlewni rzeki Wdy i Wieycy w tzw. aglomeracji Wielki Klincz,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A ZZAAŁŁOOEENNI IAA DDOO PPLLAANNUU ZZAAOOPPAATTRRZZEENNI IAA W CCI IEEPPŁŁOO,,, EENNEERRGGI I EELLEEKKTTRRYYCCZZNN I PPAALLI IWAA GGAAZZOOWEE MIAASSTTAA RRZZEESSZZÓÓW W-544.08 1 08. PLANY PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/232/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 8 wrzenia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/232/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 8 wrzenia 2004 r. Uchwała Nr XXV/232/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 8 wrzenia 2004 r. w sprawie przyjcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie.

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie. Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Informacje

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim

Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 16 maja 2014 r. Sytuacja demograficzna Liczba ludności 2 160 513

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY WARKA.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY WARKA. Załcznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Warce Nr XLII/454/06 z dnia 3 marca 2006 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Radomyœla Wielkiego

Burmistrz Radomyœla Wielkiego Przedstawiam Pañstwu informator bud etowy Gminy Radomyœl Wielki. Wydawany bêdzie corocznie pod nazw¹ Sk¹d mamy pieni¹dze i na co je wydajemy. Jest to próba przybli enia Pañstwu informacji jak siê tworzy

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Jaworzno, 2010 Przedsięwzi wzięcie zlokalizowane jest w gminie Jaworzno

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice w latach

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI LOKALOWEJ. WARSZAWA, ul. Zadumana 11

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI LOKALOWEJ. WARSZAWA, ul. Zadumana 11 INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI LOKALOWEJ WARSZAWA, ul. Zadumana 11 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarz dzania Nieruchomo ciami ul. Ofiar O wi cimskich 38/40 50-950 Wrocław tel.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU PREZENTACJA IDENTYFIKACJA PROBLEMU Problematyka rewitalizacji terenów zdegradowanych dotyczy każdego regionu poprzemysłowego. Również władze Miasta Piekary Śląskie zauważyły, że problem terenów przekształconych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo