Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 2"

Transkrypt

1 elplc Sp. z o.o. Nowe spojrzenie na automatyk

2 Program prezentacji Prezentacja ogólna Automatyka i elektryka Technologie IT Mechanika Sklep internetowy Certyfikaty i referencje Bezpiecze stwo organizacja pracy bezpiecznej Innowacyjna firma Struktura przedsi biorstwa INTRANET wspomaganie zarz dzania Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 2

3 owo wst pu Ka dego dnia systemy i stanowiska naszej firmy atwiaj proces produkcyjny w wielu zak adach przemys owych, daj c zupe nie nowe spojrzenie na automatyk przemys ow. Jeste my m od, od, dynamiczn firm, wykorzystuj najno- wocze niejsze rozwi zania technologiczne. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich bran modernizacyjny b przemys u i obejmuje ca y proces inwestycyjny, remontowy. Na wykonywane us ugi zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Proponujemy równie podpisanie sta ych umów serwisowych. Dzia amy g ównie w bran ach: elektrycznej, automatyki przemys owej, oprogramowania, systemów czasu rzeczywistego, mechaniki. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 3

4 Automatyka i Elektryka Kompleksowe us ugi: Projektowania instalacji automatyki Projektowania rozdzielnic NN Programowania systemów sterowania sterowników przemys owych PLC paneli operatorskich systemów telemetrycznych aplikacji nap dowych (np. falowniki) sieci przemys owych Szafy sterownicze suszarni rozpy owej. Zak ady Chemiczne Permedia SA, Lublin systemów rozproszonych Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 4

5 Automatyka i Elektryka Monta u urz dze automatyki Monta u aparatury kontrolno- pomiarowej Pod czenia obwodów pomiarowych i wykonawczych Okablowania oraz wykonania tras kablowych czenia sieci komunikacyjnych Szafa rozdzielcza - dla linii mielenia cementu. Lhoist-Opolwap Prefabrykacji szaf sterowniczych, rozdzielni Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 5

6 Automatyka i Elektryka rozruch technologiczny instalacji próby pomonta owe uruchomienie urz dze i instalacji parametryzacja urz dze uruchomienie systemu automatyki prace pomiarowo-regulacyjneregulacyjne testy funkcjonalne Modyfikacja linii B34. Automatyzacja procesu Valeo Wiping Systems, Skawina. nadzór nad wst pn eksploatacj szkolenie za ogi serwis automatyki przegl dy instalacji, usuwanie awarii konserwacja uk adów automatyki Szafa sterownicza i panel sterowniczy dla testera FG8. Valeo Engine Cooling, Skawina. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 6

7 Przyk ady kompletnych stanowisk Dwucz ciowe stanowisko do monta u elektrowentylatora B2e. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 7

8 Przyk ady kompletnych stanowisk Linia AirFlow z kabin ciszy (test g no ci silnika) NIDEC Motors & Actuators. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 8

9 Przyk ady kompletnych stanowisk Stanowisko do ko cówek kabli. Pneumatyczny ci gacz izolacji Hydrauliczna praska do zaciskania tulei kablowych Rockwell Automation Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 9

10 Przyk ady kompletnych stanowisk Stanowisko monta owe C394. Valeo Engine Cooling, Skawina Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 10

11 Technologie IT Dostarczamy Klientom kompleksowych us ug informatycznych, odpowiadaj cych najlepszym standardom w tej dziedzinie. aplikacje (PC) wspomagaj ce procesy przemys owe (wizualizacja procesów) monitorowanie zmiennych - tworzenie dynamicznych wykresów (dowolna liczba zmiennych, niezale ne skale, od wie anie 1[s]) tworzenie systemu zdarze alarmowych (definiowanie regu wyst pienia, sygnalizacja wyst pienia alarmów) systemowy zapis danych do bazy ci y lub wyzwalany (serwisy) systemy raportowania oraz statystyki, cznie z wydrukiem Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 11

12 Technologie IT wizualizacje przemys owe bazuj ce na systemach RSView, ControlView, MonitorPro, InTouch, WinCC, Coros, Axeda, Infilink, XBS, Metasys System raportowania zu ycia mediów przez WWW. VEC Skawina Wizualizacja i system automatyki w a betoniarskiego MonitorPro v7.6, ZRB ADMA, Ostrowiec w.. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 12

13 Technologie IT Zako czona sukcesem wymiana sterownika i systemu SCADA, na jednej z najwi kszych linii produkcyjnych VEC Skawina - NOCOLOK 1. Wymieniono wys ony sterownik PLC-5 na nowoczesny sterownik ControlLogix. Przedsi wzi cie wymaga o istotnych modyfikacji w samym programie, ze wzgl du na ró nice implementacyjne. Dotyczy o takich zagadnie, jak obs uga modu ów termoparowych, kompensacja odczytów temperatury, algorytmy PID, komunikacja. Dokonano tak e wymiany systemu SCADA. Stary system oparty na ControlView, zosta zast piony przez nowocze niejszy RSView32, uruchomiony na platformie sprz towej wyposa onej w kart PKTX, interfejsem DH+ do komunikacji z reszt systemu. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 13

14 Technologie IT Interfejsy operatora, panele Panela operatorski stanowisko B2e Valeo Engine Cooling, Skawina Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 14

15 Technologie IT Bazy danych, aplikacje, grafika, www wykonywanie serwisów WWW i aplikacji web (raportowanie, monitoring) komercyjne strony WWW projekt, grafika, oskryptowanie projektowanie graficzne dla przemys u i reklamy us ugi programistyczne: modyfikacje i tworzenie od podstaw projektowanie i wdra anie przemys owych oraz komercyjnych baz danych SQL gotowe rozwi zania w zakresie monitoringu i planowania zu energii projektowanie etykiet oraz systemów identyfikacji ETYKIETA SYSTEM systemy wa enia NETWAGA specjalizowana aplikacja dla urz dze ATEQ - ATEQMonitor programowanie drukarek przemys owych oraz trackerów integracja systemów wizyjnych firm Cognex, Sick, Omron, Siemens Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 15

16 Technologie IT ETYKIETA SYSTEM Prostsze znakowanie kodami kreskowymi Etykietowanie produktów w zak adach Etykietowanie ewidencyjne wewn trzzak adowe Etykietowanie dla wielu referencji i kontrachentów Obs uga drukarek Intermec i innych Protoko y DirecProtocol, IPL, ZPL Etykieta system zrzut ekranu w trybie administratora, zarz dzanie wydrukiem etykiet, referencjami produkcyjnymi i monitoring wydruku oraz ekrany pozycjonowania etykiety Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 16

17 Technologie IT ETYKIETA SYSTEM NET Etykietowanie pod kontrol ETYKIETA MANAGER Pozwala na zarz dzaniebaza ETYKIET etykietami, tworzenie konfiguracji, przegl dnie historii zmian itp.. Przechowuje wzory etykiet i wszystkie informacje na ich temat ETYKIETA DESIGNER ETYKIETA SYSTEM atwy w u yciu kreator etykiet Aplikacja b ca pomostem pomi dzy baz etykiet, drukark i sterownikiem Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 17

18 Technologie IT NETWAGA Zautomatyzowane wa enie Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 18

19 Technologie IT ATEQMonitor Obs uga aparatów ATEQ Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 19

20 Mechanika Zaawansowane projektowanie 3D Obróbka CNC Dzi ki uruchomieniu nowego parku maszynowego, mo emy realizowa ró norodne zlecenia z zakresu obróbki mechanicznej. rodowisko SolidWorks, umo liwia wygodne, szybkie projektowanie i wykonywanie elementów konstrukcyjnych maszyn. projektowanie 3D i 2D SolidWorks wizualizacje projektów, toczenie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie dobór materia ów wykonawstwo elementów mechanicznych Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 20

21 Mechanika Zaawansowane projektowanie 3D Obróbka CNC centrum obróbkowe (uniwersalna frezarka CNC) AVIA FNE40NC - nadaje si do obróbki kszta tów przestrzennych - np. form. Wspó praca z systemem CAM. Wyposa ona w sterowanie CNC Heidenhain frezarka uniwersalna UWF 90 - wyposa ona jest seryjnie w posuwy we wszystkich 3 osiach frezarka sto owa SH-80/3 tokarka CD6241x1000 wiertarka B-1316B precyzyjna pilarka tarczowa DCS315 Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 21

22 Sklep internetowy Setki produktów Urz dzenia automatyki przemys owej W naszym sklepie internetowym setki produktów renomowani producenci bogata informacja o produktach korzystne ceny odwied nas Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 22

23 Certyfikaty i referencje Uznanie nie tylko w Polsce Potrafimy dobrze wspó pracowa Nasza firma jest partnerem handlowym: BOSER TECHNOLOGY, Taiwan (panelowe komputery przemys owe) JOKAB Safety. Szwecja (bezpiecze stwo) ScanSource, Belgia (kody kreskowe) Drews-Electronic, Niemcy (regulatory), EXAIR, USA (urz dzenia zasilane powietrzem) Intermec, (kody kreskowe) Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 23

24 Wybrane przyk ady naszych realizacji: Certyfikaty i referencje Uznanie nie tylko w Polsce Potrafimy dobrze wspó pracowa Obiekt Rockwell Automation Rockwell Automation NIDEC Motors & Actuators Opis Stanowisko badawcze BlueBox z autotransformatorami Stanowisko do ko cówek kabli, z pneumatycznym ci gaczem izolacji i zespo em trzech niezale nych prasek hydraulicznych do zaciskania tulei kablowych Linia AirFlow II Valeo Engine Cooling Valeo Reims, Francja Rockwell Automation Stanowisko monta owe TOC z unikalnym systemem prowadzenia wkr taka AtlasCopco 6 kompletnych systemów NETWAGA z przeznaczeniem do wa enia z omu Stanowisko do ko cówek kabli, z pneumatycznym ci gaczem izolacji i hydrauliczn prask do zaciskania tulei kablowych NIDEC Motors & Actuators Linia AirFlow z kabin ciszy, kompleksowa realizacja transportu, stanowisko testu no ci silników, stanowisko skanowania etykiet Valeo Engine Cooling ZRB ADMA Valeo Wiping Systems Valeo Engine Cooling Valeo Wiping Systems Stanowisko testera ch odnic FG11 na bazie urz dzenia firmy ATEQ, drukowanie etykiety z kodem kreskowym za pomoc drukarki Intermec. ze betoniarski BT-1000 w asny system procesu technologicznego betonu Modyfikacja linii B34 automatyzacja procesu System monitoringu (kamery przemys owe) pieców do lutowania ch odnic. Modyfikacja mechaniczna oraz programowa maszyny monta owej podzespo ów do wycieraczek - automatyczny odrzut wadliwych komponentów dopojemnika braków. Metzeler Automotive Profile Systems Metzeler - system raportowania produkcji z poziomu strony WWW (statystyki, wykresy), wspó praca z baz programu wizualizacyjnego WinCC.. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 24

25 Zadowolenie i uznanie naszych klientów: Certyfikaty i referencje Uznanie nie tylko w Polsce Potrafimy dobrze wspó pracowa Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 25

26 Bezpiecze stwo Organizator pracy bezpiecznej Dbamy o przyjazne rodowisko i bezpiecze stwo pracy, co zosta o docenione przez Pa stwow Inspekcj Pracy w XV edycji konkursu "Pracodawca organizator pracy bezpiecznej", którego wyniki og oszono 30 wrze nia 2008 roku, w kategorii zak adu pracy zatrudniaj cego do 50 pracowników, "elplc" Sp. z o.o. zdoby a pierwsze miejsce na szczeblu regionalnym. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 26

27 Bezpiecze stwo Organizator pracy bezpiecznej Sukces na szczeblu regionalnym przyniós naszej firmie nominacj do udzia u w ogólnopolskim etapie konkursu. W dniu 25 listopada 2008, przedstawiciele "elplc" Sp. z o.o. uczestniczyli w uroczystej gali fina owej w Warszawie. Prezes Zarz du otrzyma z r k Krajowego Inspektora Pracy dyplom laureata szczebla regionalnego. W dalszej cz ci prezentacji zobacz jak troszczymy o bezpiecze stwo pracy Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 27

28 Dobrze wyszkolony i wykwalifikowany zespó, to podstawa bezpiecznej pracy w naszej firmie. Bezpiecze stwo Stawiamy na profesjonalizm Szkolenia BHP w naszej firmie: instrukta ogólny BHP instrukta stanowiskowy szkolenia okresowe BHP instrukta e dodatkowe Szkolenia zawodowe Ponad 25 uko czonych przez naszych pracowników kursów i szkole Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 28

29 Bezpiecze stwo rodki bezpiecze stwa Do zagadnie BHP, podchodzimy kompleksowo: Instrukcje BHP: Instrukcja ogólna i stanowiskowe Oceny ryzyka zawodowego Rejestry wypadków i zachorowa rodki osobiste pracownika: Okulary ochronne Obuwie ochronne Dodatkowe dla stanowisk Inne rodki: Oznaczenia BHP, ppo. Maty ochronne (maszyny) System ppo. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 29

30 Bezpiecze stwo Prawa pracownicze Przestrzeganie praw pracownika ma ogromny wp yw bezpiecze stwo. Chronimy je poprzez uczciwe podej cie do czasu i warunków pracy: Czas pracy: System informatyczny (rozliczania godzin pracy i delegacji) System premiowania Warunki pracy Dobra atmosfera pracy Podej cie zespo owe Szacunek dla pracy innych Skrupulatnie i uczciwie prowadzimy dokumentacj pracownicz. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 30

31 Produkujemy du o maszyn i stanowisk monta owych. Ju na etapie projektowania my limy o bezpiecze stwie ludzi, którzy b przy nich pracowa. Stosujemy urz dzenia bezpiecze stwa: Bariery i kurtyny wietlne Os ony i maskowania Przyciski awaryjne Kompletne systemy bezpiecze stwa Ponadto: Opracowujemy instrukcje u ytkownika Wskazujemy mo liwe zagro enia Stosujemy czytelne oznaczenia Szkolimy za og Bezpiecze stwo Dbamy o bezpiecze stwo innych Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 31

32 Bezpiecze stwo Uczymy innych Organizujemy praktyki i sta e, przekazuj c swoj wiedz i do wiadczenie. Wspieramy m odych ludzi wchodz cych na rynek pracy, ucz c ich dobrych nawyków dbania o bezpiecze stwo swoje i innych. Sta e i praktyki: Programi ci C#.NET Programi ci PLC Elektrycy, monterzy Projektanci automatyki Z tych mo liwo ci skorzysta o ju wielu uczniów i studentów. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 32

33 Innowacyjna firma Struktura przedsi biorstwa ZARZ D elplc Sp. z o.o. SEKRETARIAT KOMÓRKA DORADCZA PREZES ZARZ DU V-CE PREZES CZ. ZARZ DU PROJEKTANT PROJEKTANT PROGRAMI CI OBRÓBKA MECHANICZNA MONTA MECHANICZNY DZIA MECHANIKI PROGRAMISTA PLC MONTA ELEKTRYCZNY DZIA AUTOMATYKI GRAFIK WEBDESIGNER DZIA IT Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 33

34 Wdro enie w asnego, autorskiego systemu klasy Intranet Zalety: niskie koszty wdro enia dobre dopasowanie do potrzeb firmy usprawnienie obiegu informacji i dokumentów mo liwo ci ego rozwoju oprogramowania modu owa architektura mo liwo dost pu przez sie Innowacyjna firma INTRANET Wspomaganie zarz dzania Funkcjonalno wype nianie, rozliczanie i wydruk delegacji rozliczanie i raportowanie godzin pracy definiowanie tematów projektów i etapów forum firmowe W planach: modu zamówieniowy i fakturowy Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 34

35 Innowacyjna firma INTRANET Wspomaganie zarz dzania Ekran logowania do systemu INTRANET Ka dy pracownik posiada w asny profil autoryzacji Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 35

36 Innowacyjna firma INTRANET Wspomaganie zarz dzania Strona g ówna systemu po zalogowaniu Menu wszystkich modu ów Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 36

37 Innowacyjna firma INTRANET Wspomaganie zarz dzania Modu rozliczania delegacji Najwa niejsze informacje o kosztach delegacji, celu podró y. Kolory oznaczaj ró ny etap rozliczania danej delegacji Mo na wej do widoku szczegó owego danej delegacji Mo na bezpo rednio wydrukowa wype niony druk Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 37

38 Innowacyjna firma INTRANET Wspomaganie zarz dzania Gotowy, wype niony druk delegacji wygenerowany PDF Wystarczy wydrukowa i do czy do dokumentów Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 38

39 Innowacyjna firma INTRANET Wspomaganie zarz dzania Modu rozliczania godzin widok u ytkownika zwyk ego Bilans miesi czny godzin w formie kalendarza Informacje o nadgodzinach, delegacjach, urlopach itp. Mo na swobodnie nawigowa pomi dzy miesi cami kalendarzowymi Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 39

40 Innowacyjna firma INTRANET Wspomaganie zarz dzania Modu rozliczania godzin widok administratora Bilans miesi czny godzin w formie kalendarza Informacje o nadgodzinach, delegacjach, urlopach itp. Mo na swobodnie nawigowa pomi dzy miesi cami kalendarzowymi Informacje zbiorowe b indywidualne Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 40

41 Innowacyjna firma INTRANET Wspomaganie zarz dzania Modu rozliczania godzin bilans pracy nad projektem Wykres s upkowy ilo godzin pracy na poszczególnych etapach realizacji projektu Informacje o najd szym i najkrótszym etapie Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 41

42 Innowacyjna firma INTRANET Wspomaganie zarz dzania Modu rozliczania godzin bilans pracy nad projektem Wykres s upkowy ilo godzin pracy dla poszczególnych pracowników, bior cych udzia w realizacji projektu Informacje o etapach realizowanych przez danego pracownika Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 42

43 Dzi kujemy za uwag Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 43

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo. TWÓJ PARTNER W AUTOMATYCE www.kdm-automatyka.

KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo. TWÓJ PARTNER W AUTOMATYCE www.kdm-automatyka. KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE: projektowania, wdraŝania i integracji systemów automatyki oraz robotyki, prac elektro-montaŝowych

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Siemens Sp. z o.o. DF/PD Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved. siemens.com/answers Oferta dla Przemysłu Zakłady przemysłowe oraz producenci maszyn Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy ifix zostało wdrożone przez firmę Avon Operations Polska Sp. z o.o. w zakładzie produkcji kosmetyków w Garwolinie.

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu:

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu: Nazwa zawodu: Operator obrabiarek Opis zawodu: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC) to osoba o uniwersalnych kwalifikacjach zawodowych. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH wykorzystaj moc multimediów! System Editems to inteligentne rozwiązanie stworzone z myślą o Klientach poszukujących innowacyjnych, eleganckich i elastycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem 2012.09.28 Inteligentne zarządzanie majątkiem Inteligentne zarządzanie majątkiem Potrzeby instytucji finansowych 2012.09.28 2 SmartMedia Ewidencja majątku Jaki majątek posiadam? Ile jest wart? Kto jest

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski Efektywność Energetyczna Festo Jacek Paradowski 1 Grupa Festo Fakty i liczby: 1925 1955 30 000 10 000 61 16 700 >7 % obrotu 2015 2,28 mld Euro Rok założenia firmy Festo w Esslingen, Niemcy Festo wprowadza

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego 2 Różne kąty spojrzenia na maszynę, wysoki lub niski wzrost operatora urządzenia, praca na siedząco lub stojąco systemy ramienia nośnego firmy

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM MONITORINGU DLA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA. zaprojektowany przez: HYDRO ECO SYSTEM

SIECIOWY SYSTEM MONITORINGU DLA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA. zaprojektowany przez: HYDRO ECO SYSTEM SIECIOWY SYSTEM MONITORINGU DLA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA zaprojektowany przez: HYDRO ECO SYSTEM e-flownet Portal informacje ogólne» E-FLOWNET PORTAL TO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE DLA:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

XChronos Rejestracja czasu pracy

XChronos Rejestracja czasu pracy SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY XChronos Rejestracja czasu pracy Najważniejsze cechy zgodność z kodeksem pracy w zakresie rejestracji czasu pracy tworzenie i drukowanie różnorodnych raportów wysyłanie bilansu

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje.

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje. Szkolenie ABI, ADO - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Danych Osobowych kurs oraz warsztaty wraz z umiejętnością przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji. Moduł I 8 godz.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych... 9 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA Satchwell Polska Toruń Pracownia Projektowa Satchwell Polska Toruń sp.zo.o. ul. Olsztyńska 93/95 87-100 Toruń (0-56)659-89-12 (0-56) 639-00-96 egzemplarz nr 3/3 projekt nr 098/02/2007 DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA MEDIÓW

ROLA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA MEDIÓW ROLA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA MEDIÓW Wojciech Bernadkiewicz Inżynier Projektu mobile 608 872 317 email: wojciechb@tech-system.net 2014-01-14 1 Zarządzanie zakładem przemysłowym

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA

UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (27) nr 1, rok 2011 Tomasz PŁATEK Dariusz PŁATEK UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA Streszczenie: Artykuł omawia możliwość zastosowania uniwersalnego pulpitu sterowniczego zaprojektowanego

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU

SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU Na częściach mechanicznych umieszczone są czujniki obciążenia, które wysyłają dane o sile napięcia liny, a za pomocą dynamometrów jest możliwe bardzo precyzyjne określenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia nr 162/2007 Rektora AR z dnia 22.11.07 Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Niniejszy Regulamin wydano na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY Wykonanie i wdrożenie wizualizacji graficznej portalu een.org.pl oraz uaktualnienie elementów wizualizacji graficznej portalu web.gov.pl Główne cele zamówienia: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

KONTENERY KONTENERY CHŁODNIE. Gama NASZE ROZWIĄZANIE CHŁODNICTWA STACJONARNEGO. www.petitforestier.pl

KONTENERY KONTENERY CHŁODNIE. Gama NASZE ROZWIĄZANIE CHŁODNICTWA STACJONARNEGO. www.petitforestier.pl POJAZDY MEBLE KONTENERY KONTENERY CHŁODNIE Gama NASZE ROZWIĄZANIE CHŁODNICTWA STACJONARNEGO www.petitforestier.pl WŁAŚCIWE SKŁADOWANIE Z ZAC HOWANIEM ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO KONSERWACJA, DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWA,

Bardziej szczegółowo

PREMANT. rury preizolowane

PREMANT. rury preizolowane PREMANT rury preizolowane szeroki zakres usług dla ciepłownictwa Firma BRUGG oferuje Państwu szeroki pakiet rozwiązań z zakresu transportu cieczy wymagający izolacji termicznej w rurociągach nadziemnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Przedsiębiorstwo InŜynierii Sanitarnej MEKOR 62-200 Gniezno, ul. Zabłockiego 10/8 - siedziba; Chudoby 16 - biuro Tel./ fax: 0 61 425 10 22; e-mail:biuro@mekor.pl; www.mekor.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania oraz przepompowni woda_okladka_ok2.indd 1 Podstawowy cyjanpodstawowy cyjanpodstawowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich

Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich dla Sektora Energetycznego Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich Jerzy Obrębski Dyrektor Departamentu Klientów Kluczowych POLKOMTEL S.A. Warszawa, 25.02.2009 r. 2 Agenda 1. Potrzeby i wymagania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Elastyczne systemy wytwarzania

Elastyczne systemy wytwarzania ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium: Elastyczne systemy wytwarzania Instrukcja 1 Temat: Prototypowanie algorytmów sterowania pracą elastycznej linii w środowisku sterownika PLC S7-300 Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalno użytkowe.

Wymagania funkcjonalno użytkowe. Wymagania funkcjonalno użytkowe. Załącznik Nr 1 do umowy Spis zawartości: I - WYMAGANIA FUNKCONALNO UŻYTKOWE... 2 1. Instalacja odpylania spalin ma zapewnić możliwości prawidłowej eksploatacji kotłów,

Bardziej szczegółowo

Różnice pomiędzy programowaniem dla różnych platform. Rafał Pieszczek IT Specialist, Symetria

Różnice pomiędzy programowaniem dla różnych platform. Rafał Pieszczek IT Specialist, Symetria Różnice pomiędzy programowaniem dla różnych platform Rafał Pieszczek IT Specialist, Symetria O czym będziemy dziś rozmawiać? 1. Kilka słów o Symetrii 2. 3 drogi do sukcesu 3. Obserwacja rynku 4. Różnice

Bardziej szczegółowo