Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 2"

Transkrypt

1 elplc Sp. z o.o. Nowe spojrzenie na automatyk

2 Program prezentacji Prezentacja ogólna Automatyka i elektryka Technologie IT Mechanika Sklep internetowy Certyfikaty i referencje Bezpiecze stwo organizacja pracy bezpiecznej Innowacyjna firma Struktura przedsi biorstwa INTRANET wspomaganie zarz dzania Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 2

3 owo wst pu Ka dego dnia systemy i stanowiska naszej firmy atwiaj proces produkcyjny w wielu zak adach przemys owych, daj c zupe nie nowe spojrzenie na automatyk przemys ow. Jeste my m od, od, dynamiczn firm, wykorzystuj najno- wocze niejsze rozwi zania technologiczne. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich bran modernizacyjny b przemys u i obejmuje ca y proces inwestycyjny, remontowy. Na wykonywane us ugi zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Proponujemy równie podpisanie sta ych umów serwisowych. Dzia amy g ównie w bran ach: elektrycznej, automatyki przemys owej, oprogramowania, systemów czasu rzeczywistego, mechaniki. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 3

4 Automatyka i Elektryka Kompleksowe us ugi: Projektowania instalacji automatyki Projektowania rozdzielnic NN Programowania systemów sterowania sterowników przemys owych PLC paneli operatorskich systemów telemetrycznych aplikacji nap dowych (np. falowniki) sieci przemys owych Szafy sterownicze suszarni rozpy owej. Zak ady Chemiczne Permedia SA, Lublin systemów rozproszonych Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 4

5 Automatyka i Elektryka Monta u urz dze automatyki Monta u aparatury kontrolno- pomiarowej Pod czenia obwodów pomiarowych i wykonawczych Okablowania oraz wykonania tras kablowych czenia sieci komunikacyjnych Szafa rozdzielcza - dla linii mielenia cementu. Lhoist-Opolwap Prefabrykacji szaf sterowniczych, rozdzielni Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 5

6 Automatyka i Elektryka rozruch technologiczny instalacji próby pomonta owe uruchomienie urz dze i instalacji parametryzacja urz dze uruchomienie systemu automatyki prace pomiarowo-regulacyjneregulacyjne testy funkcjonalne Modyfikacja linii B34. Automatyzacja procesu Valeo Wiping Systems, Skawina. nadzór nad wst pn eksploatacj szkolenie za ogi serwis automatyki przegl dy instalacji, usuwanie awarii konserwacja uk adów automatyki Szafa sterownicza i panel sterowniczy dla testera FG8. Valeo Engine Cooling, Skawina. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 6

7 Przyk ady kompletnych stanowisk Dwucz ciowe stanowisko do monta u elektrowentylatora B2e. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 7

8 Przyk ady kompletnych stanowisk Linia AirFlow z kabin ciszy (test g no ci silnika) NIDEC Motors & Actuators. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 8

9 Przyk ady kompletnych stanowisk Stanowisko do ko cówek kabli. Pneumatyczny ci gacz izolacji Hydrauliczna praska do zaciskania tulei kablowych Rockwell Automation Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 9

10 Przyk ady kompletnych stanowisk Stanowisko monta owe C394. Valeo Engine Cooling, Skawina Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 10

11 Technologie IT Dostarczamy Klientom kompleksowych us ug informatycznych, odpowiadaj cych najlepszym standardom w tej dziedzinie. aplikacje (PC) wspomagaj ce procesy przemys owe (wizualizacja procesów) monitorowanie zmiennych - tworzenie dynamicznych wykresów (dowolna liczba zmiennych, niezale ne skale, od wie anie 1[s]) tworzenie systemu zdarze alarmowych (definiowanie regu wyst pienia, sygnalizacja wyst pienia alarmów) systemowy zapis danych do bazy ci y lub wyzwalany (serwisy) systemy raportowania oraz statystyki, cznie z wydrukiem Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 11

12 Technologie IT wizualizacje przemys owe bazuj ce na systemach RSView, ControlView, MonitorPro, InTouch, WinCC, Coros, Axeda, Infilink, XBS, Metasys System raportowania zu ycia mediów przez WWW. VEC Skawina Wizualizacja i system automatyki w a betoniarskiego MonitorPro v7.6, ZRB ADMA, Ostrowiec w.. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 12

13 Technologie IT Zako czona sukcesem wymiana sterownika i systemu SCADA, na jednej z najwi kszych linii produkcyjnych VEC Skawina - NOCOLOK 1. Wymieniono wys ony sterownik PLC-5 na nowoczesny sterownik ControlLogix. Przedsi wzi cie wymaga o istotnych modyfikacji w samym programie, ze wzgl du na ró nice implementacyjne. Dotyczy o takich zagadnie, jak obs uga modu ów termoparowych, kompensacja odczytów temperatury, algorytmy PID, komunikacja. Dokonano tak e wymiany systemu SCADA. Stary system oparty na ControlView, zosta zast piony przez nowocze niejszy RSView32, uruchomiony na platformie sprz towej wyposa onej w kart PKTX, interfejsem DH+ do komunikacji z reszt systemu. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 13

14 Technologie IT Interfejsy operatora, panele Panela operatorski stanowisko B2e Valeo Engine Cooling, Skawina Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 14

15 Technologie IT Bazy danych, aplikacje, grafika, www wykonywanie serwisów WWW i aplikacji web (raportowanie, monitoring) komercyjne strony WWW projekt, grafika, oskryptowanie projektowanie graficzne dla przemys u i reklamy us ugi programistyczne: modyfikacje i tworzenie od podstaw projektowanie i wdra anie przemys owych oraz komercyjnych baz danych SQL gotowe rozwi zania w zakresie monitoringu i planowania zu energii projektowanie etykiet oraz systemów identyfikacji ETYKIETA SYSTEM systemy wa enia NETWAGA specjalizowana aplikacja dla urz dze ATEQ - ATEQMonitor programowanie drukarek przemys owych oraz trackerów integracja systemów wizyjnych firm Cognex, Sick, Omron, Siemens Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 15

16 Technologie IT ETYKIETA SYSTEM Prostsze znakowanie kodami kreskowymi Etykietowanie produktów w zak adach Etykietowanie ewidencyjne wewn trzzak adowe Etykietowanie dla wielu referencji i kontrachentów Obs uga drukarek Intermec i innych Protoko y DirecProtocol, IPL, ZPL Etykieta system zrzut ekranu w trybie administratora, zarz dzanie wydrukiem etykiet, referencjami produkcyjnymi i monitoring wydruku oraz ekrany pozycjonowania etykiety Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 16

17 Technologie IT ETYKIETA SYSTEM NET Etykietowanie pod kontrol ETYKIETA MANAGER Pozwala na zarz dzaniebaza ETYKIET etykietami, tworzenie konfiguracji, przegl dnie historii zmian itp.. Przechowuje wzory etykiet i wszystkie informacje na ich temat ETYKIETA DESIGNER ETYKIETA SYSTEM atwy w u yciu kreator etykiet Aplikacja b ca pomostem pomi dzy baz etykiet, drukark i sterownikiem Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 17

18 Technologie IT NETWAGA Zautomatyzowane wa enie Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 18

19 Technologie IT ATEQMonitor Obs uga aparatów ATEQ Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 19

20 Mechanika Zaawansowane projektowanie 3D Obróbka CNC Dzi ki uruchomieniu nowego parku maszynowego, mo emy realizowa ró norodne zlecenia z zakresu obróbki mechanicznej. rodowisko SolidWorks, umo liwia wygodne, szybkie projektowanie i wykonywanie elementów konstrukcyjnych maszyn. projektowanie 3D i 2D SolidWorks wizualizacje projektów, toczenie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie dobór materia ów wykonawstwo elementów mechanicznych Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 20

21 Mechanika Zaawansowane projektowanie 3D Obróbka CNC centrum obróbkowe (uniwersalna frezarka CNC) AVIA FNE40NC - nadaje si do obróbki kszta tów przestrzennych - np. form. Wspó praca z systemem CAM. Wyposa ona w sterowanie CNC Heidenhain frezarka uniwersalna UWF 90 - wyposa ona jest seryjnie w posuwy we wszystkich 3 osiach frezarka sto owa SH-80/3 tokarka CD6241x1000 wiertarka B-1316B precyzyjna pilarka tarczowa DCS315 Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 21

22 Sklep internetowy Setki produktów Urz dzenia automatyki przemys owej W naszym sklepie internetowym setki produktów renomowani producenci bogata informacja o produktach korzystne ceny odwied nas Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 22

23 Certyfikaty i referencje Uznanie nie tylko w Polsce Potrafimy dobrze wspó pracowa Nasza firma jest partnerem handlowym: BOSER TECHNOLOGY, Taiwan (panelowe komputery przemys owe) JOKAB Safety. Szwecja (bezpiecze stwo) ScanSource, Belgia (kody kreskowe) Drews-Electronic, Niemcy (regulatory), EXAIR, USA (urz dzenia zasilane powietrzem) Intermec, (kody kreskowe) Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 23

24 Wybrane przyk ady naszych realizacji: Certyfikaty i referencje Uznanie nie tylko w Polsce Potrafimy dobrze wspó pracowa Obiekt Rockwell Automation Rockwell Automation NIDEC Motors & Actuators Opis Stanowisko badawcze BlueBox z autotransformatorami Stanowisko do ko cówek kabli, z pneumatycznym ci gaczem izolacji i zespo em trzech niezale nych prasek hydraulicznych do zaciskania tulei kablowych Linia AirFlow II Valeo Engine Cooling Valeo Reims, Francja Rockwell Automation Stanowisko monta owe TOC z unikalnym systemem prowadzenia wkr taka AtlasCopco 6 kompletnych systemów NETWAGA z przeznaczeniem do wa enia z omu Stanowisko do ko cówek kabli, z pneumatycznym ci gaczem izolacji i hydrauliczn prask do zaciskania tulei kablowych NIDEC Motors & Actuators Linia AirFlow z kabin ciszy, kompleksowa realizacja transportu, stanowisko testu no ci silników, stanowisko skanowania etykiet Valeo Engine Cooling ZRB ADMA Valeo Wiping Systems Valeo Engine Cooling Valeo Wiping Systems Stanowisko testera ch odnic FG11 na bazie urz dzenia firmy ATEQ, drukowanie etykiety z kodem kreskowym za pomoc drukarki Intermec. ze betoniarski BT-1000 w asny system procesu technologicznego betonu Modyfikacja linii B34 automatyzacja procesu System monitoringu (kamery przemys owe) pieców do lutowania ch odnic. Modyfikacja mechaniczna oraz programowa maszyny monta owej podzespo ów do wycieraczek - automatyczny odrzut wadliwych komponentów dopojemnika braków. Metzeler Automotive Profile Systems Metzeler - system raportowania produkcji z poziomu strony WWW (statystyki, wykresy), wspó praca z baz programu wizualizacyjnego WinCC.. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 24

25 Zadowolenie i uznanie naszych klientów: Certyfikaty i referencje Uznanie nie tylko w Polsce Potrafimy dobrze wspó pracowa Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 25

26 Bezpiecze stwo Organizator pracy bezpiecznej Dbamy o przyjazne rodowisko i bezpiecze stwo pracy, co zosta o docenione przez Pa stwow Inspekcj Pracy w XV edycji konkursu "Pracodawca organizator pracy bezpiecznej", którego wyniki og oszono 30 wrze nia 2008 roku, w kategorii zak adu pracy zatrudniaj cego do 50 pracowników, "elplc" Sp. z o.o. zdoby a pierwsze miejsce na szczeblu regionalnym. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 26

27 Bezpiecze stwo Organizator pracy bezpiecznej Sukces na szczeblu regionalnym przyniós naszej firmie nominacj do udzia u w ogólnopolskim etapie konkursu. W dniu 25 listopada 2008, przedstawiciele "elplc" Sp. z o.o. uczestniczyli w uroczystej gali fina owej w Warszawie. Prezes Zarz du otrzyma z r k Krajowego Inspektora Pracy dyplom laureata szczebla regionalnego. W dalszej cz ci prezentacji zobacz jak troszczymy o bezpiecze stwo pracy Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 27

28 Dobrze wyszkolony i wykwalifikowany zespó, to podstawa bezpiecznej pracy w naszej firmie. Bezpiecze stwo Stawiamy na profesjonalizm Szkolenia BHP w naszej firmie: instrukta ogólny BHP instrukta stanowiskowy szkolenia okresowe BHP instrukta e dodatkowe Szkolenia zawodowe Ponad 25 uko czonych przez naszych pracowników kursów i szkole Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 28

29 Bezpiecze stwo rodki bezpiecze stwa Do zagadnie BHP, podchodzimy kompleksowo: Instrukcje BHP: Instrukcja ogólna i stanowiskowe Oceny ryzyka zawodowego Rejestry wypadków i zachorowa rodki osobiste pracownika: Okulary ochronne Obuwie ochronne Dodatkowe dla stanowisk Inne rodki: Oznaczenia BHP, ppo. Maty ochronne (maszyny) System ppo. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 29

30 Bezpiecze stwo Prawa pracownicze Przestrzeganie praw pracownika ma ogromny wp yw bezpiecze stwo. Chronimy je poprzez uczciwe podej cie do czasu i warunków pracy: Czas pracy: System informatyczny (rozliczania godzin pracy i delegacji) System premiowania Warunki pracy Dobra atmosfera pracy Podej cie zespo owe Szacunek dla pracy innych Skrupulatnie i uczciwie prowadzimy dokumentacj pracownicz. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 30

31 Produkujemy du o maszyn i stanowisk monta owych. Ju na etapie projektowania my limy o bezpiecze stwie ludzi, którzy b przy nich pracowa. Stosujemy urz dzenia bezpiecze stwa: Bariery i kurtyny wietlne Os ony i maskowania Przyciski awaryjne Kompletne systemy bezpiecze stwa Ponadto: Opracowujemy instrukcje u ytkownika Wskazujemy mo liwe zagro enia Stosujemy czytelne oznaczenia Szkolimy za og Bezpiecze stwo Dbamy o bezpiecze stwo innych Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 31

32 Bezpiecze stwo Uczymy innych Organizujemy praktyki i sta e, przekazuj c swoj wiedz i do wiadczenie. Wspieramy m odych ludzi wchodz cych na rynek pracy, ucz c ich dobrych nawyków dbania o bezpiecze stwo swoje i innych. Sta e i praktyki: Programi ci C#.NET Programi ci PLC Elektrycy, monterzy Projektanci automatyki Z tych mo liwo ci skorzysta o ju wielu uczniów i studentów. Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 32

33 Innowacyjna firma Struktura przedsi biorstwa ZARZ D elplc Sp. z o.o. SEKRETARIAT KOMÓRKA DORADCZA PREZES ZARZ DU V-CE PREZES CZ. ZARZ DU PROJEKTANT PROJEKTANT PROGRAMI CI OBRÓBKA MECHANICZNA MONTA MECHANICZNY DZIA MECHANIKI PROGRAMISTA PLC MONTA ELEKTRYCZNY DZIA AUTOMATYKI GRAFIK WEBDESIGNER DZIA IT Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 33

34 Wdro enie w asnego, autorskiego systemu klasy Intranet Zalety: niskie koszty wdro enia dobre dopasowanie do potrzeb firmy usprawnienie obiegu informacji i dokumentów mo liwo ci ego rozwoju oprogramowania modu owa architektura mo liwo dost pu przez sie Innowacyjna firma INTRANET Wspomaganie zarz dzania Funkcjonalno wype nianie, rozliczanie i wydruk delegacji rozliczanie i raportowanie godzin pracy definiowanie tematów projektów i etapów forum firmowe W planach: modu zamówieniowy i fakturowy Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 34

35 Innowacyjna firma INTRANET Wspomaganie zarz dzania Ekran logowania do systemu INTRANET Ka dy pracownik posiada w asny profil autoryzacji Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 35

36 Innowacyjna firma INTRANET Wspomaganie zarz dzania Strona g ówna systemu po zalogowaniu Menu wszystkich modu ów Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 36

37 Innowacyjna firma INTRANET Wspomaganie zarz dzania Modu rozliczania delegacji Najwa niejsze informacje o kosztach delegacji, celu podró y. Kolory oznaczaj ró ny etap rozliczania danej delegacji Mo na wej do widoku szczegó owego danej delegacji Mo na bezpo rednio wydrukowa wype niony druk Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 37

38 Innowacyjna firma INTRANET Wspomaganie zarz dzania Gotowy, wype niony druk delegacji wygenerowany PDF Wystarczy wydrukowa i do czy do dokumentów Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 38

39 Innowacyjna firma INTRANET Wspomaganie zarz dzania Modu rozliczania godzin widok u ytkownika zwyk ego Bilans miesi czny godzin w formie kalendarza Informacje o nadgodzinach, delegacjach, urlopach itp. Mo na swobodnie nawigowa pomi dzy miesi cami kalendarzowymi Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 39

40 Innowacyjna firma INTRANET Wspomaganie zarz dzania Modu rozliczania godzin widok administratora Bilans miesi czny godzin w formie kalendarza Informacje o nadgodzinach, delegacjach, urlopach itp. Mo na swobodnie nawigowa pomi dzy miesi cami kalendarzowymi Informacje zbiorowe b indywidualne Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 40

41 Innowacyjna firma INTRANET Wspomaganie zarz dzania Modu rozliczania godzin bilans pracy nad projektem Wykres s upkowy ilo godzin pracy na poszczególnych etapach realizacji projektu Informacje o najd szym i najkrótszym etapie Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 41

42 Innowacyjna firma INTRANET Wspomaganie zarz dzania Modu rozliczania godzin bilans pracy nad projektem Wykres s upkowy ilo godzin pracy dla poszczególnych pracowników, bior cych udzia w realizacji projektu Informacje o etapach realizowanych przez danego pracownika Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 42

43 Dzi kujemy za uwag Copyright 2008 by "elplc" Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one 43

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm 1C-Poland 1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm WWW.1C.PL 2 Ta prezentacja Zarys mo liwo ci platformy 1C:Enterprise 8 Opis funkcjonalno ci systemu Firma Handlowa, stworzonego na tej

Bardziej szczegółowo

Wydruki przez Internet

Wydruki przez Internet Wydruki przez Internet PhotoTask i PrintTask to nowoczesne oprogramowanie dedykowane dla rm z bran y reklamowej, drukarskiej i fotogra cznej. Systemy umo liwiaj szybk i wygodn realizacj zamówie na zdj

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo