NOWA INNOWACYJNA FIRMA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWA INNOWACYJNA FIRMA"

Transkrypt

1

2 NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1

3 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena Mażewska Cezary Pasternak Współpraca: Anna Tórz Rzepczyńska Kierownik projektu: Beata Romejko Promocja projektu i projekt okładki: Dariusz Szurek ISBN Europerspektywa Beata Romejko Wydawca: Europerspektywa Beata Romejko Lublin, ul. Wolska 11A Projekt Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Lublin

4 O NAS EUROPERSPEKTYWA prowadzi profesjonalną działalność badawczą, ewaluatorską, doradczą w zakresie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, szkoleniową, ekspercką. W swoich zasadach działalności inspiruje do rozwoju, współpracy partnerskiej pomiędzy instytucjami oraz do innowacyjności. Cechą działań Europerspektywy jest wysoka jakość i profesjonalizm. Firma współpracuje z najlepszymi ekspertami w dziedzinie projektów Unii Europejskiej, badań społecznych i ekonomicznych, w tym również w wymiarze międzynarodowym. Europerspektywa współpracuje z wieloma instytucjami: organizacjami pozarządowymi, uczelniami, szkołami, jednostkami badawczymi, administracją publiczną (w tym urzędami pracy). Jest współzałożycielem Wschodniego Klastra Doradczo Usługowego. Do zadań Europerspektywy należą: badania społeczne i ekonomiczne (w tym badania rynku pracy), ewaluacja projektów Unii Europejskiej, doradztwo w zakresie projektów Unii Europejskiej, szkolenia z zakresu pisania i zarządzania projektami (prowadzenie i organizacja), pisanie projektów Unii Europejskiej, analizy i ekspertyzy, studia wykonalności (ze specjalizacją w dziedzinie badań i zasobów ludzkich), strategie rozwoju lokalnego, inicjatywy związane z partnerstwem lokalnym. Założycielem Europerspektywy jest Beata Romejko socjolog z wieloletnim doświadczeniem w realizacji badań społecznych i ekonomicznych (szczególnie w zakresie rynku pracy) oraz w ewaluacji; doradca i trener w zakresie przygotowania i zarządzania projektami unijnymi; autor i koordynator wielu projektów UE, w tym również projektów międzynarodowych. Aktualnie realizujemy projekty: Obserwatorium lubelskiego rynku pracy, POKL 6.1.1, Lubelskie obserwatorium gospodarcze, POKL 8.1.2, Lubelskie obserwatorium problemów społecznych, POKL 7.2.1, Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach, POKL Zapraszamy do współpracy! Lublin, ul. Wolska 11A 3

5 4

6 SPIS TREŚCI Wprowadzenie: Specyfika przedsiębiorczości początku XXI w Przedsiębiorczość akademicka a innowacje (A.Tórz, C. Pasternak) Specyfika firmy akademickiej (spin off i spin out) Relacje firmy z macierzystą uczelnią Innowacje i proces innowacyjny, wybrane zagadnienia Źródła informacji, kanały przepływu wiedzy i nowych technologii Korzyści ze współpracy nauka przedsiębiorstwo Inkubacja pomysłów biznesowych (M. Mażewska, Anna Tórz Rzepczyńska) Rola i cechy założyciela Ocena własnych umiejętności Od pomysłu do uruchomienia biznesu Komercjalizacja wiedzy w nowe produkty i usługi Ochrona własności intelektualnej Patentowanie wynalazków i ochrona wzorów użytkowych Prawo autorskie i know how Złote reguły skutecznego procesu założycielskiego Zasady rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorca w polskim prawie Wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej Podatki w przedsiębiorstwie Ubezpieczenia społeczne Rejestracja Działalności Gospodarczej Zezwolenia i inne wymogi formalne Przygotowanie biznes planu Biznes plan jako narzędzie planowania i zarządzania w firmie Struktura biznes planu Pozyskiwanie kapitału założycielskiego (C. Pasternak) Planowanie i montaż finansowy Kapitał własny i obcy Inwestorzy prywatni Business Angels Fundusze zalążkowe (seed capital) Fundusze venture capital/private equity (VC/PE) NewConnect nowy rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych Fundusze pożyczkowe Fundusze poręczeniowe

7 6.9. Pomoc publiczna, dotacje z funduszy strukturalnych UE Kredyt technologiczny Bony na innowacje Wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw przy wykorzystaniu regulacji ustawowych Dotacje z funduszy strukturalnych UE Źródła pomocy doradczej i technicznej Ośrodki szkoleniowo doradcze Centra transferu technologii Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Parki naukowo technologiczne Sieci wspierające transfer technologii Załączniki Załącznik nr 1 Porównanie zasad związanych z regulowaniem należności podatkowych Załącznik nr 2 Wykaz regulaminów współpracy szkół wyższych z biznesem Załącznik nr 3. Rodzaje działalności koncesjonowanych, regulowanych i wymagających zezwolenia Załącznik nr 4 Użyteczne Adresy Internetowe Załącznik nr 5 Wykaz Podstawowych Aktów Prawnych Związanych Z Prowadzeniem Działalności Gospodarczej Załącznik nr 6 Literatura

8 Wprowadzenie: Myśląc o firmach sektora MŚP w XXI wieku warto na chwilę przystanąć i popatrzeć w oparciu o jaki potencjał ostatnich lat będą się one rozwijały. Niewątpliwie na ich kształt i sposób funkcjonowania będą miały wpływ nowe rozwiązania technologiczne, które przyczyniają się do istotnych zmian w zakresie informatyki komputery osobiste i oprogramowanie, dystrybucji informacji Internet, telewizja kablowa, technologia poczty głosowej, elektroniczne systemy przywoływania, jak również ogromne zmiany w specjalizacjach technicznych i medycynie biotechnologie. Obok rozwiązań technologicznych ważną rolę w przemianach w działaniu firm będzie miał również szereg zmian o charakterze organizacyjnym jak na przykład outsourcing zamieniający stopniowo pracowników w podwykonawców, a co za tym idzie rozwój na szeroką skalę powiązań kooperacyjnych. Spowoduje to konieczność daleko idących zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu firm, wymusi sprawniejsze komunikowanie się z otoczeniem zarówno w odniesieniu do klientów jak i kooperantów. Postępujące skutki globalizacji w postaci bogactwa informacji dostępnych nieodpłatnie, bądź po bardzo niskim koszcie o pomysłach i produktach, obniżone koszty transportu i komunikacji będą powodowały, ze nawet małe firmy bez problemu będą działać na rynku globalnym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. W końcu również po stronie popytu wraz z wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych w różnych dziedzinach życia pojawiać się będą zupełnie nieoczekiwanie nisze rynkowe, których zagospodarowanie będzie następowało w wyniku silnej konkurencji między firmami. Dlatego też wyznacznikami sukcesu firm XXI wieku będą szybkość w wykorzystywaniu szans rynkowych i elastyczność w działaniu, przede wszystkim zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw do nowych warunków i okoliczności działania na rynku. Do tego niewątpliwie potrzebny będzie duży potencjał innowacyjności. Prezentowany podręcznik został przygotowany w ramach projektu Przedsiębiorczość na lubelskich uczelniach finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem opracowania jest ujęcie w formie przewodnika podstawowych zagadnień dotyczących tego jak założyć innowacyjną firmę, poruszać się na rynku i zminimalizować ryzyko niepowodzenia. Podstawowym założeniem powstania poradnika jest ukazanie kluczowych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby wywodzące się ze środowiska akademickiego, nie posiadające znaczącego doświadczenia w zakresie przedsiębiorczości. W opracowaniu skierowanym do akademickiego przedsiębiorcy zawarto kluczowe wskazówki i informacje o tym, jak skutecznie zrealizować swój pomysł aby osiągnąć rynkowy sukces. Pragniemy z jednej strony wskazać na podstawowe problemy, z którymi musi zmierzyć się początkujący przedsiębiorca działający na styku nauki i biznesu, a z drugiej wskazać możliwości uzyskania pomocy w procesie założycielskim w zakresie doskonalenia wiedzy (szkolenia, doradztwo, informacja), wsparcia finansowego (parabankowe fundusze pożyczkowe) oraz wsparcia lokalowego i opieki (technologiczny inkubator przedsiębiorczości). 7

9 Zawartość publikacji można podzielić na dwie części. W pierwszej odnajdujemy zagadnienia dotyczące: oceny własnych predyspozycji; budowy pomysłu biznesowego; reguł zarządzania i finansowania małego biznesu. Ta część poradnika ma charakter stricte instruktażowy, a zaznajomienie się z zawartymi w niej informacjami pozwoli uniknąć błędów, szczególnie w pierwszej fazie działalności firmy. W drugiej części poradnika zawarto informacje oraz wskazówki dotyczące tego, gdzie i jak można korzystać ze wsparcia działań założycielskich: planowanie i montaż finansowy w działalności firmy podstawowe źródła finansowania innowacyjnych przedsięwzięć, w tym dotacje ze środków publicznych/funduszy europejskich; oferta ośrodków szkoleniowo doradczych; parabankowa działalność pożyczkowa i poręczeniowa; inkubatory przedsiębiorczości (także akademickie); wykaz podstawowych aktów prawnych, materiałów i adresów internetowych dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Podręcznik ma pełnić funkcję praktycznego przewodnika dla akademickiego przedsiębiorcy, któremu ułatwi osiągnięcie biznesowego sukcesu. Dlatego zawarto w nim nie tylko zagadnienia biznesowe rozpatrywane jako predyspozycje, motywacje, kwalifikacje czy pomysły, ale także charakterystyki procedur administracyjno prawnych czy opis zakresu oferowanego wsparcia dla rozpoczynających działalność przez różnorodne instytucje otoczenia biznesu. Autorzy tworząc podręcznik wykorzystali swoje wieloletnie doświadczenia z zakresu doradztwa biznesowego. Oczywiście najlepsza publikacja nie zastąpi indywidualnych pomysłów, zaangażowania i woli sukcesu przyszłych liderów gospodarki. 8

10 1. Specyfika przedsiębiorczości początku XXI w. Przedsiębiorczość jest fenomenem historycznym, podlegającym ciągłej ewolucji i procesom dostosowawczym do zmieniających się warunków cywilizacyjnych i ekonomicznospołecznych. Współczesna gospodarka wymusza kreatywność i innowacyjność, które decydują o pozycji konkurencyjnej firmy na rynku. Przedsiębiorca jest siłą sprawczą innowacyjnych zmian. Potrafi on ze strumienia nowych idei, pomysłów i wynalazków wyodrębnić te z potencjałem rynkowym, a następnie przekształcić je w nowe produkty, technologie czy rozwiązania organizacyjne. Dynamicznie rośnie znaczenie przedsiębiorczości na styku nauki i biznesu. Punktem wyjścia do innowacyjności jest kreatywność osób i zespołów, definiowana jako zdolność (twórcza postawa) do tworzenia czegoś nowego. To specyficzny proces umysłowy prowadzący do: 1) powstania nowych idei, koncepcji, oryginalnych rozwiązań; 2) nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami; 3) wyszukiwania szczególnych zależności między elementami i łączeniu ich w niespotykany sposób; 4) oryginalnych odpowiedzi i generowania myśli, wniosków, odpowiedzi zasadniczo odmiennych od standardowych. Jednocześnie obserwujemy odejście od postrzegania innowacji tylko w wymiarze techniki i przesunięcie w kierunku takich dziedzin, jak architektura, reklama, sztuka, wzornictwo, edukacja, film, rozrywka, konserwacja zabytków, muzealnictwo, przemysł muzyczny, nowe media, prezentacja sztuki, wydawnictwa, radio i telewizja, software, turystyka, rozwój usług sieciowych itp. Współcześnie mamy relatywnie dużą dostępność rozwiązań technicznych. Wyzwaniem staje się rozpoznanie i dopasowanie do potrzeb określonych jednostek, grup, regionów czy społeczności. Kreatywność w tym wymiarze oznacza filtrowanie technologii przez pryzmat psychologii, socjologii, kulturoznawstwa itp. Kreatywna gospodarka oznacza przyjęcie otwartej, dynamicznej postawy wyszukiwania i stosowania nowych rozwiązań w różnych sferach życia. Własna firma jest bardzo atrakcyjną formą realizacji kariery zawodowej i życiowej. Daje szansę samodzielności działania oraz samorealizacji planów i marzeń jednostki. Z perspektywy społecznej jest drogą do nowych produktów i usług, tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia ogólnego dobrobytu. Utworzenie przedsiębiorstwa, dla młodych osób o przedsiębiorczych predyspozycjach, jest szansą uniknięcia frustracji poszukiwania pracy najemnej oraz próbą podjęcia życiowej przygody. Rozpoczęcie działalności gospodarczej pociąga za sobą ryzyko określonych zobowiązań i konsekwencji finansowych. Nie może być zatem działaniem nie przemyślanym, bez przygotowania merytorycznego i wiedzy na temat funkcjonowania rynku. Decyzja o założeniu firmy jest uzależniona od indywidualnych pragnień osiągnięcia sukcesu. Przyszły sukces wymaga bowiem wiedzy dotyczącej przedmiotu oferty rynkowej (biznesowe know how), pasji działania oraz umiejętności zarządzania biznesem i wiedzy ekonomicznoprawnej. Edukacja przedsiębiorczości odbiega od klasycznych standardów nauczania. Przedsiębiorczość nie jest zawodem, a specyficzną holistyczną umiejętnością samodzielnego radzenia sobie na rynku jako oferent dóbr i usług oraz zarządzania utworzonym do tego działania podmiotem (przedsiębiorstwem). Programy edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości wyrastają z założenia, że proces tworzenia firmy ma swoją wewnętrzną logikę i opiera się na sformalizowanej 9

11 sekwencji działań. Punktem wyjścia powinno być poznanie samego siebie (atutów i słabości), w dalszej kolejności poznanie rynku i dziedziny działalności oraz przyswojenie sobie ekonomicznoprawnych zasad prowadzenia biznesu. Do kluczowych warunków powodzenia procesu założycielskiego należy zaliczyć: specjalistyczna wiedza i doświadczenie zawodowe, a w przypadku akademickich spin off doświadczenie naukowo badawcze; pomysł na produkt i usługę oraz kreatywność w jego dostosowaniu do potrzeb rynku; przychylne otoczenie i sieć kontaktów; dostęp do niezbędnych zasobów (kapitał, wykwalifikowana siła robocza) i instrumentów wsparcia; gwarancje zamówień od pierwszych klientów, sprawny rynek na nowe produkty i usługi. Punktem wyjścia jest specjalistyczna wiedza ogólna i specjalistyczna, która w połączeniu z kreatywną obserwacją rynku umożliwia wypracowanie koncepcji innowacyjnego produktu lub usługi. Kolejny krok obejmuje rozwój efektywnej sieci kontaktów z otoczeniem umożliwiającej między innymi pozyskanie niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej zasobów. Tradycyjnie podkreśla się kluczową rolę ograniczenia w dostępie do kapitału ze względu na brak wiarygodności założyciela firmy, jako skutecznego przedsiębiorcy. Pierwszą rynkową weryfikacją przedsięwzięcia jest pozyskanie zamówień na oferowany produkt lub usługę. Przedsięwzięcia gospodarcze na styku nauki wymagają specyficznych instrumentów wsparcia, pozwalających przełamać różnego typu ograniczenia oraz zdywersyfikować ryzyko założycielskie. Tworzenie nowej innowacyjnej firmy wymaga od przedsiębiorcy samokontroli i ciągłej analizy przebiegu realizacji przedsięwzięcia na każdym jego etapie. Nie wyeliminuje to wszakże ryzyka niepowodzenia, ale umożliwia funkcjonowanie specyficznego systemu wczesnego ostrzegania, pozwalającego na identyfikację przełomowych momentów procesu założycielskiego. Ważnym elementem jest biznesplan, umożliwiający szybką identyfikację wszelkich odchyleń od zakładanego planu działania. Wymaga to jednak analitycznego myślenia, czego przedsiębiorcy chcą najczęściej uniknąć. Metodą na wymuszenie z biznesplanu aktywnego instrumentu bieżącej oceny biznesu w fazie założycielskiej są usługi wsparcia. Oferowane doradztwo czy pożyczki dają szansę na monitoring poczynań przedsiębiorcy i bieżące reagowanie na zagrożenia. Edukacja przedsiębiorczości wymaga niestandardowych i różnorodnych metod dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie wykładów, seminariów, spotkań i studiów podyplomowych. Praktyka wskazuje na potrzebę integracji różnych form wsparcia dostępnych na uczelniach w logiczny ciąg uwzględniających specyfikę inkubacji pomysłów, proces założycielski i kolejne etapy życia firmy. Myśląc o firmach sektora MSP w XXI wieku warto na chwilę przystanąć i popatrzeć w oparciu o jaki potencjał ostatnich lat będą się one rozwijały. Niewątpliwie na ich kształt i sposób funkcjonowania będą miały wpływ nowe rozwiązania technologiczne, które przyczyniają się do istotnych zmian w zakresie informatyki komputery osobiste i oprogramowanie, dystrybucji informacji internet, telewizja kablowa, technologia poczty głosowej, elektroniczne systemy przywoływania, jak również ogromne zmiany w specjalizacjach technicznych i medycynie biotechnologie. Obok rozwiązań technologicznych ważną rolę w przemianach w działaniu firm będzie miał również szereg zmian o charakterze organizacyjnym jak na przykład oustourcing zamieniający 10

12 stopniowo pracowników w podwykonawców, a co za tym idzie rozwój na szeroką skalę powiązań kooperacyjnych. Spowoduje to konieczność daleko idących zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu firm, wymusi sprawniejsze komunikowanie się z otoczeniem zarówno w odniesieniu do klientów jak i kooperantów. Postępujące skutki globalizacji w postaci bogactwa informacji dostępnych nieodpłatnie, bądź po bardzo niskim koszcie o pomysłach i produktach, obniżone koszty transportu i komunikacji będą powodowały, ze nawet małe firmy bez problemu będą działać na rynku globalnym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. W końcu również po stronie popytu wraz z wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych w różnych dziedzinach życia pojawiać się będą zupełnie nieoczekiwanie nisze rynkowe, których zagospodarowanie będzie następowało w wyniku silnej konkurencji między firmami. 11

13 2. Przedsiębiorczość akademicka a innowacje (A.Tórz, C. Pasternak) 2.1. Specyfika firmy akademickiej (spin off i spin out) Aby dobrze zrozumieć specyfikę firmy akademickiej trzeba najpierw wyjaśnić, czym jest sama przedsiębiorczość akademicka. Przedsiębiorczość akademicka, to przedsiębiorczość rozwijana na styku nauki i gospodarki. Jej specyfika opiera się za założeniu, że dobra materialne i niematerialne powstające w wyniku działań naukowych mogą, a coraz częściej powinny, być włączane do oferty rynkowej. Bardzo istotnym warunkiem rozwoju przedsiębiorczości akademickiej jest przełamanie dość powszechnego jeszcze na uczelniach wyższych schematu myślenia, sprowadzającego się do pielęgnowania postawy mówiącej w najdelikatniejszych przypadkach że prowadzenie własnej firmy i próby komercjalizacyjne są w sprzeczności z zasadami pracy badawczej, a w najbardziej ostrej postaci, że naukowcowi nie przystoi angażować się w biznes, bo misja akademika to nie koncentrowanie się na zarabianiu pieniędzy. Na całym świecie w ostatnich kilkudziesięciu latach z powodzeniem rozwijają się tzw. Uniwersytety trzeciej generacji stające się łącznikiem pomiędzy światem nauki a gospodarką, w Polsce wciąż trwa akademicka dyskusja czy taka aktywność nie przyniesie ujmy uczelni i środowisku akademickiemu. Liczne przykłady ze Stanów Zjednoczonych i Europy utwierdzają nas w przekonaniu, ze na obecnym poziomie rozwoju gospodarczego takie połączenie jest nie tylko możliwe ale również niezbędne 1. Jakie czynniki muszą zaistnieć, aby osoba wywodząca się ze środowiska akademickiego odnalazła się w środowisku biznesowym? Właściwie dwa podstawowe elementy niezbędne do odpowiedzi na to pytanie nie różnią się niczym od sytuacji, gdy mówimy o zwykłej firmie: to dobry pomysł na biznes i człowieka, który za nim stoi. Dobry pomysł, czyli takie rozwiązanie, które znajdzie nabywców i swoje miejsce na rynku. Człowiek czyli osoba kreatywna, poszukująca nowych wyzwań, o niezaspokojonej ciekawości świata. Co więc odróżnia firmę akademicką od zwykłej firmy? Jej związek z uczelnią, czy raczej związek pomysłu i człowieka z uczelnią. Rozwiązanie, które ma być rozwijane musi być zainspirowane lub oparte na wiedzy wyniesionej ze studiów, pracy badawczo naukowej lub dokonanym w oparciu o uczelniany potencjał wynalazkiem. W przypadku firmy akademickiej jej pomysłodawcy czy właściciele to studenci, absolwenci (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), doktoranci lub pracownicy naukowi. Przechodząc do dokładniejszej analizy zagadnienia firm akademickich musimy odwołać się do pojęcia firmy odpryskowej. Definicja ta została stworzona dla opisania pewnego specyficznego mechanizmu tworzenia się przedsiębiorstw polegającego na zakładaniu nowej firmy w drodze usamodzielnienia się pracownika lub grupy pracowników danego przedsiębiorstwa bazowego. Drugim warunkiem zaistnienia tego procesu jest wykorzystywanie przez nowy podmiot zasobów wyniesionych z organizacji bazowej do budowania oferty. 1 Zob. K. B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości, przesłanki, polityka i instytucje, WITE- PIB Radom - Łódź 2006, s

14 Ze względu na pewne podobieństwa w systemie powstawania firmy zagadnienie tworzenia firm odpryskowych pewien czas temu zaadaptowano do warunków środowiska akademickiego. Stąd częste wykorzystywanie tego terminu w przypadku wydzielania się nowych firm z organizacji macierzystych takich jak laboratoria badawcze czy szkoły wyższe 2. Prowadząc rozważania nad firmami odpryskowymi należy rozróżnić dwa ich typy: 1. Firmy spin off: czyli podmioty, których powstanie nie było planowane przez uczelnię, powstałe w drodze usamodzielnienia się pracowników/absolwentów wykorzystujących w tym celu intelektualne zasoby uczelni, a ich działanie jest niezależne od struktury z której się wyodrębniły. 2. Firmy spin out: czyli podmioty, powstałe w drodze usamodzielnienia się pracowników/absolwentów wykorzystujących w tym celu intelektualne i materialne zasoby uczelni. Firmy te są zależne od jednostki macierzystej, przy czym zależność ta może mieć charakter kapitałowy, personalny, formalny itd. Za przykład firmy spin off niech posłuży przedsiębiorstwo założone przez pracowników Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu AkustiX Sp. z o.o. Akusti X jest firmą konsultingową świadczącą usługi w branży akustycznej, która została założona przez pracowników nauki. Firma zajmuje się m.in. monitoring hałasu w środowisku, opracowywaniem map akustycznych i programów ochrony przed hałasem, akustyką przemysłową i architektoniczną, pomiarami akustycznymi. AkustiX posiada własne laboratorium wykonujące pomiary i analizy akustyczne z wykorzystaniem sprzętu o najwyższej klasie dokładności. Wykonuje m.in. badania terenowe izolacyjności akustycznej, hałasu na stanowisku pracy, miarodajnego poziomu, projekty akustyczne ekranów przeciwhałasowych, programy ochrony przed hałasem dla aglomeracji miejskich i zakładów przemysłowych, projekty akustyczne sal koncertowych, budynków użyteczności publicznej, studiów nagraniowych, itp. Właściciele firmy absolwenci UAM, kierunek Fizyka, specjalność Akustyka, ze stopniami naukowymi doktora nauk technicznych pracują na uczelni i swój pomysł na biznes oparli na zagadnieniach, które rozwijali w swojej pracy naukowej. Zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów o kilkunastoletnim doświadczeniu w zakresie akustyki środowiska, akustyki architektonicznej i ochrony przed hałasem. Rozważając tematykę zakładania firm spin off i spin out trzeba mieć świadomość, że nie każdy wynalazek, czy rozwiązanie stworzone na uczelni może zostać zaadaptowane do wymogów rynkowych w ramach działania takich firm. Kiedy więc warto zakładać firmę spin off lub spin out? Tworzenie firm odpryskowych dobrze sprawdza się w przypadku wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych. Nowe pomysły łatwiej jest realizować w ramach nowego podmiotu. Szczególnie w przypadku gdy taki pomysł wywodzi się z uczelni tworu o skomplikowanej strukturze organizacyjnej. Wyprowadzenie działań komercjalizacyjnych poza zasadniczą strukturę uczelni daje swobodę decyzyjną zespołowi wdrażającemu, pozwala na 2 P. Głodek, J. Guliński, Firma Odpryskowa [w:] K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć; PARP; Warszawa 2008, s

15 podejmowanie niekonwencjonalnych działań i przede wszystkim pozwala na szybkie reagowanie na zjawiska zachodzące na rynku. Utworzeniu firmy odpryskowej towarzyszy wykorzystanie informacji, wiedzy, rozwiązań technicznych, które zostały wytworzone w ramach uczelni lub przekazane przez nią jako wkład w nowo tworzoną spółkę. Dlatego trzeba mieć świadomość, że uczelnia dbając o swoje interesy i występując w roli udziałowca/inwestora będzie wspólnie z pozostałymi udziałowcami sprawować nadzór nad działalnością spółki. Zazwyczaj jednak bardziej przejawia się to w postaci zapewnienia zespołowi realizującemu projekt wsparcia zarówno na etapie tworzenia, jak i prowadzenia firmy, niż w ograniczaniu ich wpływu na całe przedsięwzięcie. Korzyścią, jaką odnosi uczelnia uczestnicząc w utworzeniu firmy odpryskowej jest uniknięcie ryzyka związanego z podjęciem prac nad wdrożeniem nowej technologią lub nowego produktu. Dzięki takiej strategii komercjalizacji uczelnia m.in. nie jest obciążona w sposób bezpośredni kosztami wdrażania, nie musi też angażować swoich zasobów kadrowych w proces wprowadzania nowego produktu czy usługi na rynek. Pożytki jakie płyną z podejmowania wspólnych przedsięwzięć na styku uczelnia naukowcy można przedstawić następująco: Relacje z uczelnią Korzyści z utworzenia firmy spin - off/spin out dla naukowca dla uczelni decyzyjność jasne reguły współpracy z uczelnią brak ograniczeń organizacyjnych w podejmowaniu Źródło: opracowanie decyzji własne praca na własny rachunek najbardziej dochodowa forma komercjalizacji ograniczenie skutków niepowodzenia przedsięwzięcia jasne reguły współpracy z naukowcem 2.2. Relacje firmy z macierzystą uczelnią Każda firma powstająca w oparciu o uczelniany potencjał musi sobie wypracować dobrze doprecyzowane zasady współpracy. Muszą one zostać zaakceptowane przez obie strony oraz skutecznie wprowadzone w życie. Dopiero wtedy współpraca ma szanse układać się z pożytkiem dla obu stron. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie na jakich więc zasadach powinny kształtować się relacje firmy z macierzystą uczelnią, jakie czynniki na nie wpływają i w jaki sposób regulowane mogą być zasady współpracy pomiędzy dwoma niezależnymi przecież podmiotami. 14

16 a. Klimat Proces zakładania firm, dla których bazą jest wiedza wyniesiona z uczelni, nie jest zjawiskiem nowym. Zachodnie uczelnie oraz instytuty badawcze obrastają małymi i średnimi przedsiębiorstwami zakładanymi przez studentów, absolwentów, doktorantów czy pracowników naukowych 3. Stają się one wizytówką uczelni świadczącą o jej potencjale badawczym i wdrożeniowym. Jak to się stało? Pierwszym krokiem było stworzenie warunków sprzyjających zakładaniu spółek. Sposoby są proste: doradztwo dla osób chcących założyć działalność, wsparcie merytoryczne w tworzeniu biznesplanu przedsięwzięcia, asysta w procesie ustalania warunków współpracy z uczelnią, doradztwo w zakresie potencjalnych źródeł finansowania wdrożenia. Kolejnym krokiem było rozwijanie w ramach lub przy uczelniach wyspecjalizowanych podmiotów prowadzących programy wsparcia innowacyjności, centra transferu technologii i przedsiębiorczości. b. Uniwersytet trzeciej generacji Takie działania były początkiem przekształcania się uczelni w tzw. uniwersytety trzeciej generacji. To nic innego niż mechanizm zakładający poszerzenie dotychczasowych kompetencji uczelni za jakie uważa się edukację i prowadzenie badań naukowych o aktywne wspieranie przedsiębiorczości. Idąc tym tropem i uznając, że wspieranie przedsiębiorczości to także komercjalizowanie dorobku uczelni poprzez firmy spin off i spin out, rodzi się pytanie czy i w jakim stopniu szkoła wyższa ma prawo czerpać przychody z tego tytułu. W literaturze najpopularniejsze są dwa podejścia: oddolne (przedsiębiorca bierze wszystko): oznaczające pełne udostępnianie własności intelektualnej przedsiębiorcom i powstającym firmom. Uczelnia liczy na pośrednie efekty, wzrost prestiżu oraz dalsze kontakty i zlecenia w przypadku powodzenia przedsięwzięcia gospodarczego (spin off); odgórne (uczelnia bierze wszystko): zakładające, że know how będzie własnością uczelni i będzie przez nią wykorzystywane, zazwyczaj przy pomocy firmy lub agencji zarządzającej. Uczelnia ocenia potencjał nowej technologii i decyduje o kierunkach działań komercjalizacyjnych (sprzedaż patentu, udzielenie licencji czy założenie firmy spin out. W przypadku akceptacji wariantu założycielskiego uczelnia udziela zezwoleń, podpisuje umowę z przedsiębiorcą oraz z reguły aktywnie uczestniczy w zarządzaniu firmą (np. wyznacza dyrektora zarządzającego). Wydaje się ze żadne z wyżej przedstawionych podejść nie jest satysfakcjonujące dla obu stron procesu. Na polskich uczelniach trwają poszukiwania kompromisowych rozwiązań, pozwalających znaleźć złoty środek dla oczekiwań zarówno instytucji jak i samych naukowców. 3 Por. K. B. Matusiak, Rozwój s.77 15

17 Wychodząc na przeciw ambitnym i przedsiębiorczym naukowcom uczelnia musi zadbać o swój interes określając zasady obejmowania udziałów w nowych spółkach, wysokości prowizji od zysków itp. Uczelnie powinny prowadzić działania promujące współpracę nauki z biznesem, jednocześnie dbając o klarowność postępowania w zakresie ochrony własności intelektualnej. W tym celu tworzy się uczelniane regulacje wewnętrzne Uniwersytet Jagielloński następująco określa podstawowe przesłanie tego typu regulacji Decydującą rolę we współpracy biznesu z nauką odgrywa uporządkowany status prawny innowacji będących przedmiotem potencjalnego transferu technologii oraz przejrzyste procedury ochrony patentowej i komercjalizacji. 4 Dobre praktyki światowe głównie z USA i Europy Zachodniej dowodzą, że najbardziej efektywną drogą uporządkowania zasad współpracy środowiska akademickiego i gospodarczego jest tworzenie wewnętrznych, uczelnianych regulaminów. Coraz więcej polskich uczelni wyższych dostrzega konieczność opracowywania tego typu dokumentów. Regulaminy przygotowywane i funkcjonujące na polskich uczelniach wyższych określają zasady współpracy trzech stron uczelni, naukowca i przedsiębiorstwa. Porządkują one m.in. następujące zagadnienia: umowy z organizacjami sponsorującymi, przedmioty materialne powstałe w wyniku badań naukowych, obowiązek zawiadomienia i zgłoszenia, postępowanie ze zgłoszonymi dobrami własności intelektualnej, ich komercjalizacja i podział zysków, kto ma prawo do dóbr wytwarzanych na uczelni, dobra materialne powstałe w ramach stosunku pracy, dobra materialne powstałe poza stosunkiem pracy, zasady komercjalizacji, przeniesienie praw na twórcę, podstawowe obowiązki związane z ochroną dóbr intelektualnych, zasady powoływania i zadania Uniwersyteckiej Komisji ds. Własności Intelektualnej, podział zysków z komercjalizacji, ustalenie warunków i wysokości wynagrodzenia dla stron. 4 Patent UJ. Korecjaliz UJ. Ochrona i zarządzanie innowacjami na Uniwersytecie Jagiellońskim, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, Kraków

18 Przykładowe regulaminy funkcjonujące na polskich uczelniach wyższych zamieszczono w załączniku nr 2 niniejszego poradnika. Intencje uczelni najlepiej wskazać na konkretnym przykładzie. Niech będzie nim Regulamin ochrony i korzystania z własności intelektualnej w Politechnice Gdańskiej. W jego preambule możemy przeczytać, że Politechnika Gdańska dąży do zapewnienia ochrony prawnej powstałym wynikom prac intelektualnych oraz wspiera inicjatywy zmierzające do transferu wiedzy i technologii ze środowiska akademickiego do środowiska gospodarczego. Politechnika Gdańska otacza szczególną opieką twórców wyników prac intelektualnych dokonanych w uczelni poprzez: ustalenie przyjaznych procedur dokonywania zgłoszeń, zapewnienie fachowego opracowywania dokumentacji zgłoszeniowej celem ochrony w urzędach patentowych, sprzyjanie wszelkim poczynaniom twórców, których celem jest transfer ich rozwiązań do środowiska gospodarczego, ustalenie zasad udostępniania wyników prac intelektualnych oraz wspieranie procesów komercjalizacji wyników, ustalenie godziwego wynagradzania twórców z tytułu komercyjnego wykorzystania wyników prac intelektualnych, uwzględnianie osiągnięć wdrożeniowych w trakcie okresowej oceny dorobku naukowego. 5 Dla realizacji wymienionych powyżej zadań uczelnie powołują zazwyczaj specjalne podmioty. Dlatego też współpraca na linii nauka biznes odbywa się, bądź jest koordynowana przez uczelniane centra transferu technologii bądź Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Nowe perspektywy Kontekst tworzenia firm akademickich wykracza jednak poza relacje uczelnia naukowiec. Z perspektywy innowacyjności gospodarki, najbardziej istotne propozycje zostały zawarte w nowym modelu zarządzania szkolnictwem wyższym, gdzie zaproponowano rozwiązania, których celem jest lepsze wykorzystanie potencjału badawczego i dydaktycznego polskich uczelni oraz integracja uczelni z otoczeniem społeczno gospodarczym tworzenie regionów wiedzy. Za kluczowe kwestie w tym zakresie uznano zagadnienia z pogranicza komercjalizacji wyników badań naukowych i przedsiębiorczości akademickiej. Mimo uprawnień nadanych senatom uczelni w zakresie tworzenia spółek prawa handlowego oraz zachęt do tworzenia centrów transferu technologii i inkubatorów technologicznych również w postaci takich spółek, uczelnie nie wytworzyły dotąd sprawnych mechanizmów instytucjonalnych dla komercjalizacji dorobku naukowego za pośrednictwem firm odpryskowych (ang. spin off) lub umów licencyjnych. Proponowanym w reformie rozwiązaniem jest umożliwienie uczelniom tworzenia spółek celowych prawa handlowego, które w ich imieniu będą zarządzały portfelem udziałów w firmach odpryskowych tworzonych w oparciu o wyniki badań uczelni. Spółkom celowym uczelnia 5 Zob.: 17

19 powinna powierzyć prawo do obejmowania udziałów i zarządzania nimi na warunkach rynkowych. Dodatkowo, uczelnia będzie mogła powierzyć spółce celowej zarządzanie całą własnością przemysłową uczelni (patentami, wzorami przemysłowymi, licencjami itd.) w zakresie jej komercjalizacji, realizując w ten sposób zadania centrum transferu technologii. Zarządzanie własnością przemysłową wspierające procesy wdrażania wyników badań w zakresie finansowym, prawnym i marketingowym wymaga specjalistycznej wiedzy i działania w warunkach rynkowych, dlatego konieczne wydaje się utworzenie podmiotów prawnych, które będą zajmowały się wyłącznie tymi zagadnieniami 6. Regulacje ustawowe w tym zakresie są obecnie przedmiotem uzgodnień miedzy resortowych Innowacje i proces innowacyjny, wybrane zagadnienia Innowacyjność to dziś jedna z najważniejszych kwestii w planowaniu działań wspierających rozwój nowoutworzonego przedsiębiorstwa. Jednakże wśród polskich przedsiębiorców często panuje przekonanie, że innowacje to przede wszystkim nowe technologie powstałe w wyniku badań naukowych (często o znaczeniu przełomowym), których wprowadzenie jest bardzo kosztowne. Jednocześnie, w zarówno w środowiskach przedsiębiorstw czy naukowych używanych jest wiele definicji innowacji. Według Podręcznika Oslo Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. 7 Jednocześnie, zgodnie z Podręcznikiem Oslo można zastosować następujący, podstawowy podział innowacji: Innowacja produktowa (dotycząca wyrobów/produktów) to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez firmę. Innowacja procesowa czyli innowacja w obrębie procesu to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. Innowacje w obrębie procesów mogą mieć za cel obniżenie kosztów jednostkowych produkcji lub dostawy, podniesienie jakości, produkcję bądź dostarczanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów. Innowacje procesowe, pomimo, że z reguły są najbardziej kosztowne uważane są za najważniejsze dla przedsiębiorstwa m.in. z uwagi na wartość dodaną czy najwyższe dochody. 6 K. Gulda, Miejsce innowacji w reformie szkolnictwa wyższego [w:] Kwartalnik Inkubatora Technologicznego PPNT FUAM nr 13, Poznań 2009, s Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, (przekład Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki wydanie polskie 2006) s

20 Innowacja marketingowa to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej. Celem innowacji marketingowych jest lepsze zaspokojenie potrzeb klientów, otwarcie nowych rynków zbytu lub nowe pozycjonowanie produktu firmy na rynku dla zwiększenia sprzedaży. Innowacja organizacyjna to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Związane są np. ze zmianami w technikach zarządzania, przepływu informacji w logistyce (technologie informacyjne i komunikacyjne) mają często charakter bezkosztowy 8. Często wszystkie typy innowacji występują w firmie łącznie, np. innowacje procesowe (technologiczne) są źródłem innowacji organizacyjnych, zwłaszcza w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Dlatego, też można przyjąć że wyżej wymieniony podział innowacji nie jest do końca idealny. Zazwyczaj w firmie występują różne rodzaje innowacji, powiązanych wzajemnie ze sobą, jednakże powodujących często efekt synergii wspomagającej procesy innowacyjne w zakresie produktu, technologii czy organizacji przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca, szczególnie w fazie początkowej planując wdrożenie innowacji w swojej firmie powinien mieć świadomość wszystkich aspektów związanych z samą specyfiką i złożonością istoty innowacji. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki między innymi jak: koszty, ryzyko związane z możliwością niepowodzenia przedsięwzięcia jak również presję czasu potrzebnego do wdrożenia innowacji wobec ewentualnej reakcji konkurencji na rynku. Warto w tym miejscu wspomnieć trzy warunki powodzenia innowacji wg P.F. Druckera 9 : 1. Innowacja jest pracą, która wymaga wiedzy, a często również ogromnej pomysłowości. 2. Aby osiągnąć powodzenie, nowatorzy muszą wykorzystywać swoje silne strony oraz być emocjonalnie dostrojeni do okazji do innowacji. 3. Innowacja musi być zawsze blisko rynku, orientować się na rynek, a w istocie być przez niego inspirowana Źródła informacji, kanały przepływu wiedzy i nowych technologii Jak podejść do tworzenia innowacyjnej firmy? Gdzie szukać informacji o stosowanych obecnie na rynku innowacjach? Dla większości osób ze środowiska akademickiego pierwszym źródłem informacji będzie z pewnością Internet. Jednakże do optymalnego przedstawienia potencjalnych kanałów informacji o nowych rozwiązaniach i technologiach należy odnieść się do powszechnie stosowanych metodologii. Podstawowe źródła pozyskiwania innowacji w przedsiębiorstwie można podzielić na wewnętrzne (głównie oparte na zasobach własnych firmy), zewnętrzne oraz kombinacje obydwu. 8 Ibidem, s Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER,

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, ZREALIZOWANEGO W 2006 R. NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa 1. Drogi do

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Paweł Głodek Mariusz Gołębiowski Krzysztof Gulda Aleksandra Jewtuchowicz Michał Klepka Karol Lityński Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Spis treści: 1. Fundusze europejskie jako źródło współfinansowania projektu Program transferu

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Copyright by Politechnika Opolska Warszawa 2015. Wydanie pierwsze Egzemplarz bezpłatny

Copyright by Politechnika Opolska Warszawa 2015. Wydanie pierwsze Egzemplarz bezpłatny Publikacja została opracowana w ramach projektu pt. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Wydawca Michał Barszcz Skład i łamanie Dariusz Ziach by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo