Zawias Nexis MIRRO do drzwiczek szklanych lub lustrzanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawias Nexis MIRRO do drzwiczek szklanych lub lustrzanych"

Transkrypt

1 Zawias Nexis MIRRO do drzwiczek szklanych lub lustrzanych Zawias do drzwi ustawionych pod kàtem 90º wzgl dem korpusu. atwy monta : Adapter przyklejany na powierzchni szk a (lustra) za pomocà kleju GMK Po àczenie zawiasu z adapterem przez przekr cenie mechanizmu mimoêrodowego. Monta zawiasu za pomocà kleju pozwala na dostosowanie po o enia zale nie od specyficznych warunków mebla. Zawias wykonany z odlewu cynkowego. Przyklejany adapter wykonany ze stali nierdzewnej. Szeroki kàt otwarcia 128º zapewnia komfort korzystania z mebla. Do drzwiczek szklanych o gruboêci 3 8 mm. Zakres regulacji: wysokoêç +/ 2 mm g bokoêç +3 mm / 1 mm na boki +/ 2 mm Opis Zestaw 1 (2 zawiasy) Zestaw 2 (3 zawiasy) Art. nr AF AF Op. 1 1 W sk ad 1 zestawu wchodzà: 2 zawiasy Mirro 2 prowadniki H2 2 adaptery do przyklejenia do szk a 2 zaêlepki ramienia zawiasu W sk ad 2 zestawu wchodzà: 3 zawiasy Mirro 3 prowadniki H2 3 adaptery do przyklejenia do szk a 3 zaêlepki ramienia zawiasu Do przykr cenia prowadnika nale y u yç wkr tów o Êrednicy 4 mm lub eurowkr tów. Zalecane iloêci zawiasów w zale noêci od parametrów drzwi IloÊc zawiasów Rozmiar drzwi Ci ar drzwi 26

2 Informacje techniczne zawias Nexis MIRRO: Ró ne warianty po o enia drzwi wzgl dem korpusu uzyskuje si przez ró ne umiejscowienie adaptera. Pozycjonowanie adaptera. Informacje monta owe: Nachodzenie drzwi na korpus (a) przy prowadniku H = 2 mm Odleg oêç kraw dzi adaptera od kraw dzi drzwi (b), maks. 21 mm Drzwi nak adane Drzwi bliêniacze Drzwi wpuszczane b = a + 9 mm 27

3 Mechanizm Tipmatic do zawiasów przykr canych Nexis 100º Mechanizm Tipmatic zastosowany razem z zawiasami, które nie zosta y wyposa one w spr yn umo liwia otwarcie drzwiczek bez u ycia uchwytów meblowych. Otwarcie drzwi przez przyciêni cie i zwolnienie frontu. Zamkni cie drzwi przez dociêniecie do frontu. Opis Mechanizm Tipmatic do zawiasów przykr canych (1) Zamek magnetyczny do systemu zawiasów Tipmatic (2) (1) (2) Art. nr AF AF Op. 1/5 1/5 Do drzwi wpuszczanych (rami zawiasu wygi te, wygi cie 15 mm) Zawias puszkowy Nexis Wykonanie bez spr yny dociàgajàcej. Kàt otwarcia 100. Do zastosowania w drzwiach do 32 mm gruboêci. Zag bienia puszki tylko 11,5 mm. Do zawiasu mo na stosowaç wszystkie typy prowadników Nexis. Odst p mi dzy kraw dzià drzwi, a zewn trznym brzegiem puszki (Ta): 4-6mm Wyliczenie wysokoêci prowadnika Drzwi wpuszczane H= 2+Ta+F H= wysokoêç prowadnika Ta= odst p od kraw dê-brzeg puszki, F=szczelina mi dzy korpusem i drzwiczkami. Wykonanie Do przykr cania Art. nr AF Op. 1/50 Dalsze dane techniczne na karcie katalogowej standardowych zawiasów Nexis

4 Informacje techniczne: Adapter przykr ciç do korpusu mebla. W ó yç zamek magnetyczny do adaptera. Przykleiç metalowà p ytk do drzwiczek tak, aby po zamkni ciu drzwi koƒcówka zamka styka a si z naklejonà p ytkà. Miejsca monta u mechanizmu Topmatic: pe en okràg pozycja zalecana przerywany okràg popzycja opcjonalna kwadrat oznacza miejsce monta u zamka magnetycznego (ciàg y/przerywany monta zalecany/opcjonalny) 29

5 Mechanizm Tipmatic do zawiasów przykr canych Nexis 110º Do drzwi nak adanych Mechanizm Tipmatic zastosowany razem z zawiasami, które nie zosta y wyposa one w spr yn umo liwia otwarcie drzwiczek bez u ycia uchwytów meblowych. Otwarcie drzwi przez przyciêni cie i zwolnienie frontu. Zamkni cie drzwi przez dociêniecie do frontu. (1) (2) Opis Mechanizm Tipmatic do zawiasów przykr canych (1) Zamek magnetyczny do systemu zawiasów Tipmatic (2) Art. nr AF AF Op. 1/5 1/5 Drzwi nak adane (rami zawiasu proste, wygi cie 0 mm) Zawias puszkowy Nexis Wykonanie bez spr yny dociàgajàcej. Kàt otwarcia 110. Do zastosowania w drzwiach do 22 mm gruboêci. Zag bienia puszki tylko 11,5 mm. Do zawiasu mo na stosowaç wszystkie typy prowadników Nexis. Odst p mi dzy kraw dzià drzwi, a zewn trznym brzegiem puszki (Ta): 4-7mm Wyliczenie wysokoêci prowadnika Drzwi nak adane H= 13+Ta A H= wysokoêç prowadnika Ta= odst p od kraw dê-brzeg puszki, A=zachodzenie drzwiczek na bok korpusu.. Wykonanie Do przykr cania Art. nr AF Op. 1/50 Dalsze dane techniczne na karcie katalogowej standardowych zawiasów Nexis

6 Informacje techniczne: Adapter przykr ciç do korpusu mebla. W ó yç zamek magnetyczny do adaptera. Przykleiç metalowà p ytk do drzwiczek tak, aby po zamkni ciu drzwi koƒcówka zamka styka a si z naklejonà p ytkà. Miejsca monta u mechanizmu Topmatic: pe en okràg pozycja zalecana przerywany okràg popzycja opcjonalna kwadrat oznacza miejsce monta u zamka magnetycznego (ciàg y/przerywany monta zalecany/opcjonalny) 31

7 Wyt umiacz Soft-close do zawiasów puszkowych Nexis 100º, 110º, z ramieniem odgi tym 37º i 45º oraz zawiasów do drzwi równoleg ych agodne zamkni cie drzwiczek bez gwa townego uderzania o korpus. atwy i szybki monta bez koniecznoêci wiercenia dodatkowych otworów w meblu. Du a estetyka wykonania i dyskretne umiejscowienie harmonijnie wspó grajà z wyglàdem mebla. Âruba nastawcza pozwala na atwà regulacj si y wyt umiania. (1) (2) Do zawiasów 100/110º oraz kàt. 45º oraz zawiasów do drzwi równoleg ych Opis Wyt umiacz z obudowà do zawiasów przykr canych (1) Wyt umiacz z obudowà do zawiasów Impresso (2) Art. nr AF AF Op. 1/25 1/25 (1) (2) (3) (4) Pe ny okràg pozycja wyt umiacza zalecana Przerywany okràg pozycja wyt umiacza opcjonalna Opis ZaÊlepka maskujàca do ko nierza puszki zawiasu przykr canego (3) ZaÊlepka do ramienia zawiasów (do ramienia prostego)(4) ZaÊlepka do ramienia zawiasów (do ramienia odgi tego) (4) 32 Stal niklowana Stal niklowana Stal niklowana Art. nr AF AF AF Op. 1/125 1/1000 1/1000

8 Wyt umiacz Soft-close do zawiasów puszkowych Nexis 170º agodne zamkni cie drzwiczek bez gwa townego uderzania o korpus. atwy i szybki monta bez koniecznoêci wiercenia dodatkowych otworów w meblu. Du a estetyka wykonania i dyskretne umiejscowienie harmonijnie wspó grajà z ca oêcià mebla. Âruba nastawcza pozwala na atwà regulacj si y wyt umiania. Opis Wyt umiacz do zawiasów 170º Art. nr AF Op. 1/25 Wyt umiacz Soft-close do zawiasów do drzwi szklanych agodne zamkni cie drzwiczek bez gwa townego uderzania o korpus. atwy i szybki monta bez koniecznoêci wiercenia dodatkowych otworów w meblu. Du a estetyka wykonania i dyskretne umiejscowienie harmonijnie wspó grajà z ca oêcià mebla. Âruba nastawcza pozwala na atwà regulacj si y wyt umiania. Opis Wyt umiacz do drzwi ramowych Art. nr AF Op. 1 Pe ny okràg pozycja wyt umiacza zalecana Przerywany okràg pozycja wyt umiacza opcjonalna Zastosowanie w zawiasach standardowych 33

9 PROWADNIKI Nexis Prowadniki Nexis z elementami z odlewu cynkowego i stali 2 punkty mocowania Mocowanie za pomocà wkr tów do drewna lub wkr tów Euro Regulacja wysokoêci za pomocà mechanizmu mimoêrodowego Regulacja g bokoêci za pomocà mechanizmu mimoêrodowego Prosta i szybka regulacja po o enia drzwi bez koniecznoêci luzowania prowadnika Dystans H Z zamontowanymi wkr tami Euro 13,5 mm Do przykr cania wkr tami Op. 0 AF AF /50 2 AF AF /50 4 AF AF /50 6 AF AF /50 8 AF AF /50 3 punkty mocowania Stosowany do szczególnie obcià anych zawiasów, np. o kàcie rozwarcia 170º Mocowanie za pomocà wkr tów do drewna lub wkr tów Euro Regulacja wysokoêci za pomocà mechanizmu mimoêrodowego Regulacja g bokoêci za pomocà mechanizmu mimoêrodowego Prosta i szybka regulacja po o enia drzwi bez koniecznoêci luzowania prowadnika Dystans H Z zamontowanymi wkr tami Euro 13,5 mm Do przykr cania wkr tami Op. 0 AF AF /50 2 AF AF /50 4 AF AF /50 6 AF AF /50 8 AF AF /50 2 punkty mocowania pod u ny kszta t prowadnika zapewnia estetyczny wyglàd. Rami zawiasu maskuje mocowanie prowadnika do korpusu. Mocowanie za pomocà wkr tów do drewna Regulacja wysokoêci za pomocà mechanizmu mimoêrodowego Regulacja g bokoêci za pomocà mechanizmu mimoêrodowego Prosta i szybka regulacja po o enia drzwi bez koniecznoêci luzowania prowadnika Dystans H Do przykr cania wkr tami Op. 0 AF /50 2 AF /50 4 AF /50 34

10 Z zamontowanymi wkr tami Euro 13,5 mm Do przykr cania wkr tami PROWADNIKI Nexis ze stali 2 punkty mocowania Mocowanie za pomocà wkr tów do drewna lub wkr tów Euro Regulacja wysokoêci +/ 2 mm przez poluzowanie elementów mocujàcych Dystans H Z zamontowanymi wkr tami Euro 13,5 mm Do przykr cania wkr tami Op. 0 AF AF /50 2 AF AF /50 4 AF AF /50 2 punkty mocowania Mocowanie za pomocà wkr tów do drewna lub wkr tów Euro Regulacja wysokoêci za pomocà mechanizmu mimoêrodowego Prosta i szybka regulacja po o enia drzwi bez koniecznoêci luzowania prowadnika Dystans H Z zamontowanymi wkr tami Euro 10,5 mm Do przykr cania wkr tami Op. 0 AF AF /50 2 AF AF /50 4 AF /50 Prowadnik Nexis z odlewu cynkowego 2 punkty mocowania Mocowanie za pomocà wkr tów do drewna. Regulacja wysokoêci za pomocà mechanizmu mimoêrodowego Dystans H Do przykr cania wkr tami Op. 18 AF /50 Przyk ad zastosowania: zawias Nexis o kàcie +37º z prowadnikiem H 18 Uwaga! Dost pna wersja H 18 tylko do przykr cania wkr tami. Nie wyst puje wykonanie z eurowkr tami. 35

11 Rozwórki uniwersalne do drzwiczek o ci arze do 9 kg i 14 kg Maksymalny kat rozwarcia 110º Maksymalny ci ar drzwiczek 9 kg i 14 kg Maksymalna wysokoêç drzwiczek 500 mm / 700 mm Mo liwoêç stosowania z lewej lub z prawej strony szafki Materia odlew cynkowy niklowany Masywna budowa gwarantuje du à stabilnoêç rozwórki Trzy funkcje 1 zatrzymanie drzwiczek w wybranej pozycji drzwi zatrzymujà si w ka dej pozycji 2 hamowanie podczas zamykania (opuszczania) drzwi sà delikatnie hamowane 3 podtrzymywanie/podpieranie uniwersalne zastosowanie do drzwi podnoszonych i opuszczanych atwy i szybki monta Przy zastosowaniu adaptera A mo liwoêç u ycia dp drzwiczek ram aluminiowych. Opis Art.nr Op. Rozwórka 9 kg* A Rozwórka 14 kg* A Adapter do ram aluminiowych ** A ZawartoÊç: * 1 rozwórka, 1 àcznik drzwiczek, 1 àcznik korpusu ** 1 adapter, 2 Êruby M4 36

12 Informacje techniczne: Rozwórka do drzwi do 9kg Rozwórka do drzwi do 14kg Monta adaptera do ram aluminowych A. Adapter 1 wsunàç w profil B. Ârub 2 lekko odkr ciç C. Adapter ustawiç w pozycji X i zakr cic Êrub 2 Do korpusów z p yt gruboêci 19 mm Zachodzenie drzwiczek 15,0-17,5 mm Do korpusów z p yt gruboêci 16 mm Zachodzenie drzwiczek 12,0-14,5 mm Kàt rozwarcia Rozwórka do drzwi do 9kg Rozwórka do drzwi do 14kg Wymiar X mm Wymiar X mm 75º º º

13 PodnoÊnik frontów Kinvaro T-65 Art. nr AF PodnoÊnik mo na stosowaç zarówno frontów z tworzyw drzewnych jak i do frontów z ramek aluminiowych. maksymalna wysokoêç frontu 500 mm maksymalna d ugoêç frontu 1200 mm zalecane proporcje wymiarowe frontów przedstawiono w tabeli pod spodem regulacja si y podnoszenia frontu za pomocà Êruby nastawczej napinajàcej spr yn dostarczany z zamontowanà mocniejszà spr ynà (czarne znakowanie) z podnoênikiem za àczony komplet s abszych spr yn z mo liwoêcià wymiany ( ó te znakowanie) wyt umiacz zapewniajàcy ciche zamkni cie frontu mo liwoêç regulacji si y wyt umienia os ona mechanizmu w kolorze szarym RAL 7040 mo liwoêç zastosowania do frontów z materia ów drzewnych oraz do frontów z ramek aluminiowych kàt odchylenia frontu po otwarciu 110º Wykonanie z mo liwoêcià zastosowania frontów z ramek aluminiowych wàskich 20 mm. Art. nr AF Zale noêci wymiarowe frontów Z mocniejszà spr ynà (czarnà) Fronty z tworzyw drzewnych WysokoÊç Zakres mo liwego SzerokoÊç frontu w mm ci aru frontu w kg frontu w mm 250 2,4-7, ,0-6, ,7-5, ,5-4, ,3-4, ,3-3, Ze s abszà spr ynà ( ó tà) WysokoÊç frontu mm WysokoÊç Zakres mo liwego SzerokoÊç frontu w mm ci aru frontu w kg frontu w mm 250 1,8-4, ,4-3, ,0-2, ,8-2, ,7-2,2 300 Fronty z ramek aluminiowych 38

14 Informacje techniczne Kinvaro T-65: Ci ar frontu w kg PodnoÊnik KB 65 D Wykres zale noêci ci aru frontu i wysokoêci frontu WysokoÊç frontu w mm 39

15 PodnoÊniki frontów: Kinvaro T-71 Art. nr AF Kinvaro T-76 Art. nr AF Po àczenie frontu za pomocà mechanizmu klipsowego maksymalna wysokoêç frontu 600 mm maksymalna d ugoêç frontów: Kinvaro T mm, Kinvaro T mm zalecane proporcje wymiarowe frontów przedstawiono w tabeli pod spodem regulacja si y podnoszenia frontu za pomocà Êruby nastawczej napinajàcej spr yn z podnoênikiem Kinvaro T-71 dostarczany jest zestaw mocniejszych spr yn z mo liwoêcià wymiany (pomaraƒczowe znakowanie) wyt umiacz zapewniajàcy ciche zamkni cie frontu mo liwoêç regulacji si y wyt umienia os ona mechanizmu w kolorze szarym RAL 7040 mo liwoêç zastosowania do frontów z materia ów drzewnych oraz do frontów z ramek aluminiowych kàt odchylenia frontu po otwarciu 110º po àczenie frontu za pomocà mechanizmu klipsowego Zale noêci wymiarowe frontów dla Kinvaro T-71 Ze s abszà spr ynà (bia à) WysokoÊç Zakres mo liwego SzerokoÊç frontu w mm ci aru frontu w kg frontu w mm 300 2,1-7, ,8-6, ,7-5, ,6-4, ,5-4, ,4-3, ,4-3,3 300 Z mocniejszà spr ynà (pomaraƒczowà) WysokoÊç Zakres mo liwego SzerokoÊç frontu w mm ci aru frontu w kg frontu w mm 300 2,5-8, ,3-7, ,1-6, ,0-5, ,8-5, ,6-4, ,4-4, Zale noêci wymiarowe frontów dla Kinvaro T-76 WysokoÊç Zakres mo liwego SzerokoÊç frontu w mm ci aru frontu w kg frontu w mm 400 7,0-11, ,7-9, ,8-8, ,6-7, ,2-7,

16 Informacje techniczne: Kinvaro T-71 Kinvaro T-76 41

17 PodnoÊnik frontów Kinvaro F-20 Art. nr AF wysokoêç frontu mm mo liwy do zastosowania ci ar frontu 6,5-16,4 kg regulacja si y podnoszenia frontu za pomocà Êruby nastawczej napinajàcej spr yn wyt umiacz zapewniajàcy ciche zamkni cie frontu mo liwoêç regulacji si y wyt umienia os ona mechanizmu w kolorze szarym RAL 7040 mo liwoêç zastosowania do frontów z materia ów drzewnych oraz do frontów z ramek aluminiowych machanizm chroniàcy przed przyci ciem palców mi dzy frontami. kàt odchylenia frontu po otwarciu 120º kàt otwarcia mo na wyregulowaç w zakresie 90º-120º z podnoênikiem Kinvaro F-20 wspó pracujà dwa lub trzy zwiasy puszkowe o kàcie twarcia 125º PodnoÊnik mo na stosowaç zarówno frontów z tworzyw drzewnych jak i do frontów z ramek aluminiowych. UWAGA! zawiasy i prowadniki nale y dopisaç do zamówienia na podnoênik Kinvaro F-20 jako oddzielne pozycje. Typ WysokoÊç Zakres mo liwego podnoênika frontu w mm ci aru frontu w kg ,5-16,4 W przypadku zastosowania ram aluminiowych wàskich (19 mm) nale y dodatkowo u yç adaptera Art. nr AF Ostrze enie dotyczàce monta u. Rami mechanizmu w trakcie monta u musi znajdowaç si w pozycji otwartej (w takim stanie mechanizm jest dostarczany). W przeciwnym razie mo e dojêç do kolizji rami mechanizmu pod dzia aniem spr yny. 42

18 Informacje techniczne Kinvaro F-20: 43

19 PodnoÊniki frontów Kinvaro S-35 maksymalna wysokoêç frontu 750 mm maksymalna d ugoêç frontu 550 mm zalecane proporcje wymiarowe frontów przedstawiono w tabeli pod spodem regulacja si y podnoszenia frontu za pomocà Êruby nastawczej napinajàcej spr yn wyt umiacz zapewniajàcy ciche zamkni cie frontu mo liwoêç regulacji si y wyt umienia os ona mechanizmu w kolorze szarym RAL 7040 mo liwoêç zastosowania do frontów z materia ów drzewnych oraz do frontów z ramek aluminiowych kàt odchylenia frontu po otwarciu 60º Opis Art. numer KD 35 D typ 1 AF KD 35 D typ 2 AF KD 35 D typ 3 AF Zale noêci wymiarowe frontów dla KB 35 D wysokoêç ci ar ci ar ci ar frontu w mm frontu typ 1 frontu typ 2 frontu typ ,5-7,5 5,0-10, ,8-7,0 5,0-11, ,8-6,5 5,0-11, ,0-6,0 5,0-12, ,0-6,0 5,0-12,5 6,0-14, ,0-6,0 5,0-11,0 5,5-12, ,0-5,5 5,0-10,0 5,0-11, ,0-5,5-4,5-10, ,0-5,0-4,0-10, ,0-5,0-4,0-9, ,0-8,0 44

20 Informacje techniczne Kinvaro S-35: 45

21 46 Informacje techniczne Kinvaro S-35:

22 Informacje techniczne Kinvaro S-35: 47

23 48 Informacje techniczne Kinvaro S-35:

24 Informacje techniczne Kinvaro S-35: 49

25 PodnoÊnik frontów Kinvaro L80 Maksymalna wysokoêç frontu 600 mm. Zalecane proporcje wymiarowe frontów przedstawiono w tabeli obok. Regulacja si y podnoszenia frontu za pomocà Êruby nastawczej napinajàcej spr yn. Wyt umiacz zapewniajàcy ciche zamkni cie frontu. Mo liwoêç regulacji si y wyt umienia. Os ona mechanizmu w kolorze szarym RAL Mo liwoêç zastosowania do frontów z materia ów drzewnych oraz do frontów z ramek aluminiowych. WysokoÊç Zakres ci aru Typ dêwignia Opis Art. nr frontu mm frontów kg (spr. typ B) podnoênika ,5-9,0 2 L80 2B AF ,0-8,5 3 L80 3B AF ,0-7,5 5 L80 5B AF Dopuszczalnà szerokoêç frontu nale y wyliczyç ze wzoru: [Ci ar dopuszczalny frontu] [ci ar uchwytu] = L [WysokoÊç frontu] x [gruboêç frontu] x [ci ar w aêciwy materia u] Przyk ad: szafka o wysokoêçi 600 mm (0,6 m) front wykonany z MDF (ci ar w aêciwy 850 kg/m 3 ) gruboêç frontu 19 mm przyjmujemy ci ar uchwytu do 0,5 kg Czy podnoênik L80 5B mo e skutecznie obs ugiwaç front wykonany z p yty MDF (gruboêç19 mm) o wymiarach: wysokoêç 600 mm i szerokoêç 600 mm? Sprawdzamy maksymalnà szerokoêç frontu: 7,5 kg 0,5 kg = L 0,6 m x 0,019 x 850 kg/m 3 L= 0,77 m maksymalna szerokoêç frontu wynosi 0,77 m. Sprawdzamy ci ar frontu: 0,6 m x 0,6 m x 0,019 m x 850 kg/m 3 = 5,80 kg Nale y dodaç ci ar uchwytu 0,5 kg Ca kowity ci ar frontu 6,3 kg. Front z MDF o wymiarach 0,6 m x 0,6 m x 0,019 m spe ania wymagania, poniewa dopuszczalny ci ar frontu dla podnoênika typ 5B wynosi 7,5 kg. 50

26 Dane techniczne: Monta frontu wykonanego z litych materia ów drzewnych lub z ramy aluminiowej (min. szerokoêç ramy 45 mm) Monta frontu wykonanego z ramy aluminiowej (min. szerokoêç ramy 20 mm) 51

27 Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA ul. Modliƒska 347 tel./fax: / tel.kom: WARSZAWA-Regu y Al. Jerozolimskie 332 A tel.: / fax: / tel.kom: BIA YSTOK ul. Sitarska 9 tel./fax: / tel./fax: / BYDGOSZCZ ul. Grunwaldzka 182 tel./fax: / fax: / GDA SK ul. Mostek 2/8 tel./fax: / fax: / KATOWICE ul. Korfantego 191 tel./fax: / fax: / KIELCE ul. Warszawska 146 tel./fax: / KRAKÓW ul. J.Conrada 55 B tel.: / fax: / LUBLIN ul. Bursaki 8 tel.: / fax: / ÓDè ul. Rzgowska 92 tel./fax: / OLSZTYN ul. Budowlana 2A tel./fax: / tel./fax: / POZNA -Plewiska ul. Grunwaldzka 423 tel./fax: / tel./fax: / SZCZECIN ul. Heyki 27 tel.: / tel./fax: / WROC AW ul. Grabiszyƒka 241 B tel./fax: / tel./fax: / Würth Polska Sp. z o.o. ul. P ochociƒska 33, WARSZAWA tel.: (0-22) , fax: (0-22) zapraszamy na naszñ stron internetowà

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Nr 22/2010 NowoÊç! Tablice multimedialne Ul. Janka WiÊniewskiego 26 81-335 Gdynia tel.: (58) 551 13 60 fax: (58) 551 73 48 2 Szanowni Paƒstwo, Kolejny ju raz przekazujemy

Bardziej szczegółowo

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy WARSZTAT DREWNO METAL Katalog maszynowy MASZYNY I URZĄDZENIA WARSZTATOWE MARKI LUNA Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna i metalu oraz urządzeń warsztatowych

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Wy àczniki bezpieczeƒstwa typoszeregu AZ 15/16 Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ

Wy àczniki bezpieczeƒstwa typoszeregu AZ 15/16 Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ Zastosowanie Zgodnie z europejskimi przepisami, dotyczàcymi wy àczników z funkcjà przymusowego rozwarcia styków, wy àczniki typoszeregu AZ 15/16 spe niajà

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Zawiasy puszkowe, zawiasy skrzydełkowe i odbojniki. Zawiasy

Zawiasy puszkowe, zawiasy skrzydełkowe i odbojniki. Zawiasy Zawiasy puszkowe, zawiasy skrzydełkowe i odbojniki Zawiasy Spis treści Zawiasy puszkowe 4-12 Systemy odbojników i otwierania drzwi 13-14 Zawiasy specjalne 15-18 Zawiasy listwowe i okucia ozdobne 20-21

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno 5/9/PL/6 Regulatory przep ywu dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno telefon: (0-22) 717 14 70 fax: (0-22) 717 14 72 www.troxtechnik.com

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW

P ANETA ANETAG OWICE. Katalog produktów. www.comap.pl. W numerze IZAWORY PROMOCJA G OWIC S1IZAWORÓW P ANETA ANETAG OWICE Informator dla COMAP profesjonalistów dla profesjonalistów zbran yzinstalacyjno instalacyjno -grzewczej - grzewczej W numerze Nowe zawory i głowice dekoracyjne 2w WydajnoÊç ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK

Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK PL Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK Nale y zachowaç niniejszà instrukcj! Po wmontowaniu nap du rurowego nale y umocowaç niniejszà instrukcj na kablu. Nale y przestrzegaç nast pujàcych

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

THINK EASY, THINK BIOCOMP.

THINK EASY, THINK BIOCOMP. System implantów stomatologicznych BioComp THINK EASY, THINK BIOCOMP. SPIS TREŚCI Wst p.........................................................................................4 Implant........................................................................................5

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od.0.00 spis rozdzia ów Nowe produkty str Wprowadzenie str - Spis treêci str - Nawiewniki sufi towe str -

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne Spis treêci Filtracja laboratoryjna Filtry z mikrow ókien szklanych 3-5 Sàczki celulozowe (jakoêciowe i iloêciowe) 6-10 Gilzy ekstrakcyjne 11 Odpowietrzanie i wentylacja Korki BugStopper TM oraz BugStopper

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Targi Innowacje Technologie Maszyny 2012 Poznaƒ, 29.05 1.06.2012 Przez 4 dni targowe w Poznaniu prezentowana by a bogata oferta nowoczesnego przemys u (fot. 1). Podczas ITM Polska 2012 pokazano sprz t

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 75 5903 Poz. 639 639 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa

Bardziej szczegółowo

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo