Zawias Nexis MIRRO do drzwiczek szklanych lub lustrzanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawias Nexis MIRRO do drzwiczek szklanych lub lustrzanych"

Transkrypt

1 Zawias Nexis MIRRO do drzwiczek szklanych lub lustrzanych Zawias do drzwi ustawionych pod kàtem 90º wzgl dem korpusu. atwy monta : Adapter przyklejany na powierzchni szk a (lustra) za pomocà kleju GMK Po àczenie zawiasu z adapterem przez przekr cenie mechanizmu mimoêrodowego. Monta zawiasu za pomocà kleju pozwala na dostosowanie po o enia zale nie od specyficznych warunków mebla. Zawias wykonany z odlewu cynkowego. Przyklejany adapter wykonany ze stali nierdzewnej. Szeroki kàt otwarcia 128º zapewnia komfort korzystania z mebla. Do drzwiczek szklanych o gruboêci 3 8 mm. Zakres regulacji: wysokoêç +/ 2 mm g bokoêç +3 mm / 1 mm na boki +/ 2 mm Opis Zestaw 1 (2 zawiasy) Zestaw 2 (3 zawiasy) Art. nr AF AF Op. 1 1 W sk ad 1 zestawu wchodzà: 2 zawiasy Mirro 2 prowadniki H2 2 adaptery do przyklejenia do szk a 2 zaêlepki ramienia zawiasu W sk ad 2 zestawu wchodzà: 3 zawiasy Mirro 3 prowadniki H2 3 adaptery do przyklejenia do szk a 3 zaêlepki ramienia zawiasu Do przykr cenia prowadnika nale y u yç wkr tów o Êrednicy 4 mm lub eurowkr tów. Zalecane iloêci zawiasów w zale noêci od parametrów drzwi IloÊc zawiasów Rozmiar drzwi Ci ar drzwi 26

2 Informacje techniczne zawias Nexis MIRRO: Ró ne warianty po o enia drzwi wzgl dem korpusu uzyskuje si przez ró ne umiejscowienie adaptera. Pozycjonowanie adaptera. Informacje monta owe: Nachodzenie drzwi na korpus (a) przy prowadniku H = 2 mm Odleg oêç kraw dzi adaptera od kraw dzi drzwi (b), maks. 21 mm Drzwi nak adane Drzwi bliêniacze Drzwi wpuszczane b = a + 9 mm 27

3 Mechanizm Tipmatic do zawiasów przykr canych Nexis 100º Mechanizm Tipmatic zastosowany razem z zawiasami, które nie zosta y wyposa one w spr yn umo liwia otwarcie drzwiczek bez u ycia uchwytów meblowych. Otwarcie drzwi przez przyciêni cie i zwolnienie frontu. Zamkni cie drzwi przez dociêniecie do frontu. Opis Mechanizm Tipmatic do zawiasów przykr canych (1) Zamek magnetyczny do systemu zawiasów Tipmatic (2) (1) (2) Art. nr AF AF Op. 1/5 1/5 Do drzwi wpuszczanych (rami zawiasu wygi te, wygi cie 15 mm) Zawias puszkowy Nexis Wykonanie bez spr yny dociàgajàcej. Kàt otwarcia 100. Do zastosowania w drzwiach do 32 mm gruboêci. Zag bienia puszki tylko 11,5 mm. Do zawiasu mo na stosowaç wszystkie typy prowadników Nexis. Odst p mi dzy kraw dzià drzwi, a zewn trznym brzegiem puszki (Ta): 4-6mm Wyliczenie wysokoêci prowadnika Drzwi wpuszczane H= 2+Ta+F H= wysokoêç prowadnika Ta= odst p od kraw dê-brzeg puszki, F=szczelina mi dzy korpusem i drzwiczkami. Wykonanie Do przykr cania Art. nr AF Op. 1/50 Dalsze dane techniczne na karcie katalogowej standardowych zawiasów Nexis

4 Informacje techniczne: Adapter przykr ciç do korpusu mebla. W ó yç zamek magnetyczny do adaptera. Przykleiç metalowà p ytk do drzwiczek tak, aby po zamkni ciu drzwi koƒcówka zamka styka a si z naklejonà p ytkà. Miejsca monta u mechanizmu Topmatic: pe en okràg pozycja zalecana przerywany okràg popzycja opcjonalna kwadrat oznacza miejsce monta u zamka magnetycznego (ciàg y/przerywany monta zalecany/opcjonalny) 29

5 Mechanizm Tipmatic do zawiasów przykr canych Nexis 110º Do drzwi nak adanych Mechanizm Tipmatic zastosowany razem z zawiasami, które nie zosta y wyposa one w spr yn umo liwia otwarcie drzwiczek bez u ycia uchwytów meblowych. Otwarcie drzwi przez przyciêni cie i zwolnienie frontu. Zamkni cie drzwi przez dociêniecie do frontu. (1) (2) Opis Mechanizm Tipmatic do zawiasów przykr canych (1) Zamek magnetyczny do systemu zawiasów Tipmatic (2) Art. nr AF AF Op. 1/5 1/5 Drzwi nak adane (rami zawiasu proste, wygi cie 0 mm) Zawias puszkowy Nexis Wykonanie bez spr yny dociàgajàcej. Kàt otwarcia 110. Do zastosowania w drzwiach do 22 mm gruboêci. Zag bienia puszki tylko 11,5 mm. Do zawiasu mo na stosowaç wszystkie typy prowadników Nexis. Odst p mi dzy kraw dzià drzwi, a zewn trznym brzegiem puszki (Ta): 4-7mm Wyliczenie wysokoêci prowadnika Drzwi nak adane H= 13+Ta A H= wysokoêç prowadnika Ta= odst p od kraw dê-brzeg puszki, A=zachodzenie drzwiczek na bok korpusu.. Wykonanie Do przykr cania Art. nr AF Op. 1/50 Dalsze dane techniczne na karcie katalogowej standardowych zawiasów Nexis

6 Informacje techniczne: Adapter przykr ciç do korpusu mebla. W ó yç zamek magnetyczny do adaptera. Przykleiç metalowà p ytk do drzwiczek tak, aby po zamkni ciu drzwi koƒcówka zamka styka a si z naklejonà p ytkà. Miejsca monta u mechanizmu Topmatic: pe en okràg pozycja zalecana przerywany okràg popzycja opcjonalna kwadrat oznacza miejsce monta u zamka magnetycznego (ciàg y/przerywany monta zalecany/opcjonalny) 31

7 Wyt umiacz Soft-close do zawiasów puszkowych Nexis 100º, 110º, z ramieniem odgi tym 37º i 45º oraz zawiasów do drzwi równoleg ych agodne zamkni cie drzwiczek bez gwa townego uderzania o korpus. atwy i szybki monta bez koniecznoêci wiercenia dodatkowych otworów w meblu. Du a estetyka wykonania i dyskretne umiejscowienie harmonijnie wspó grajà z wyglàdem mebla. Âruba nastawcza pozwala na atwà regulacj si y wyt umiania. (1) (2) Do zawiasów 100/110º oraz kàt. 45º oraz zawiasów do drzwi równoleg ych Opis Wyt umiacz z obudowà do zawiasów przykr canych (1) Wyt umiacz z obudowà do zawiasów Impresso (2) Art. nr AF AF Op. 1/25 1/25 (1) (2) (3) (4) Pe ny okràg pozycja wyt umiacza zalecana Przerywany okràg pozycja wyt umiacza opcjonalna Opis ZaÊlepka maskujàca do ko nierza puszki zawiasu przykr canego (3) ZaÊlepka do ramienia zawiasów (do ramienia prostego)(4) ZaÊlepka do ramienia zawiasów (do ramienia odgi tego) (4) 32 Stal niklowana Stal niklowana Stal niklowana Art. nr AF AF AF Op. 1/125 1/1000 1/1000

8 Wyt umiacz Soft-close do zawiasów puszkowych Nexis 170º agodne zamkni cie drzwiczek bez gwa townego uderzania o korpus. atwy i szybki monta bez koniecznoêci wiercenia dodatkowych otworów w meblu. Du a estetyka wykonania i dyskretne umiejscowienie harmonijnie wspó grajà z ca oêcià mebla. Âruba nastawcza pozwala na atwà regulacj si y wyt umiania. Opis Wyt umiacz do zawiasów 170º Art. nr AF Op. 1/25 Wyt umiacz Soft-close do zawiasów do drzwi szklanych agodne zamkni cie drzwiczek bez gwa townego uderzania o korpus. atwy i szybki monta bez koniecznoêci wiercenia dodatkowych otworów w meblu. Du a estetyka wykonania i dyskretne umiejscowienie harmonijnie wspó grajà z ca oêcià mebla. Âruba nastawcza pozwala na atwà regulacj si y wyt umiania. Opis Wyt umiacz do drzwi ramowych Art. nr AF Op. 1 Pe ny okràg pozycja wyt umiacza zalecana Przerywany okràg pozycja wyt umiacza opcjonalna Zastosowanie w zawiasach standardowych 33

9 PROWADNIKI Nexis Prowadniki Nexis z elementami z odlewu cynkowego i stali 2 punkty mocowania Mocowanie za pomocà wkr tów do drewna lub wkr tów Euro Regulacja wysokoêci za pomocà mechanizmu mimoêrodowego Regulacja g bokoêci za pomocà mechanizmu mimoêrodowego Prosta i szybka regulacja po o enia drzwi bez koniecznoêci luzowania prowadnika Dystans H Z zamontowanymi wkr tami Euro 13,5 mm Do przykr cania wkr tami Op. 0 AF AF /50 2 AF AF /50 4 AF AF /50 6 AF AF /50 8 AF AF /50 3 punkty mocowania Stosowany do szczególnie obcià anych zawiasów, np. o kàcie rozwarcia 170º Mocowanie za pomocà wkr tów do drewna lub wkr tów Euro Regulacja wysokoêci za pomocà mechanizmu mimoêrodowego Regulacja g bokoêci za pomocà mechanizmu mimoêrodowego Prosta i szybka regulacja po o enia drzwi bez koniecznoêci luzowania prowadnika Dystans H Z zamontowanymi wkr tami Euro 13,5 mm Do przykr cania wkr tami Op. 0 AF AF /50 2 AF AF /50 4 AF AF /50 6 AF AF /50 8 AF AF /50 2 punkty mocowania pod u ny kszta t prowadnika zapewnia estetyczny wyglàd. Rami zawiasu maskuje mocowanie prowadnika do korpusu. Mocowanie za pomocà wkr tów do drewna Regulacja wysokoêci za pomocà mechanizmu mimoêrodowego Regulacja g bokoêci za pomocà mechanizmu mimoêrodowego Prosta i szybka regulacja po o enia drzwi bez koniecznoêci luzowania prowadnika Dystans H Do przykr cania wkr tami Op. 0 AF /50 2 AF /50 4 AF /50 34

10 Z zamontowanymi wkr tami Euro 13,5 mm Do przykr cania wkr tami PROWADNIKI Nexis ze stali 2 punkty mocowania Mocowanie za pomocà wkr tów do drewna lub wkr tów Euro Regulacja wysokoêci +/ 2 mm przez poluzowanie elementów mocujàcych Dystans H Z zamontowanymi wkr tami Euro 13,5 mm Do przykr cania wkr tami Op. 0 AF AF /50 2 AF AF /50 4 AF AF /50 2 punkty mocowania Mocowanie za pomocà wkr tów do drewna lub wkr tów Euro Regulacja wysokoêci za pomocà mechanizmu mimoêrodowego Prosta i szybka regulacja po o enia drzwi bez koniecznoêci luzowania prowadnika Dystans H Z zamontowanymi wkr tami Euro 10,5 mm Do przykr cania wkr tami Op. 0 AF AF /50 2 AF AF /50 4 AF /50 Prowadnik Nexis z odlewu cynkowego 2 punkty mocowania Mocowanie za pomocà wkr tów do drewna. Regulacja wysokoêci za pomocà mechanizmu mimoêrodowego Dystans H Do przykr cania wkr tami Op. 18 AF /50 Przyk ad zastosowania: zawias Nexis o kàcie +37º z prowadnikiem H 18 Uwaga! Dost pna wersja H 18 tylko do przykr cania wkr tami. Nie wyst puje wykonanie z eurowkr tami. 35

11 Rozwórki uniwersalne do drzwiczek o ci arze do 9 kg i 14 kg Maksymalny kat rozwarcia 110º Maksymalny ci ar drzwiczek 9 kg i 14 kg Maksymalna wysokoêç drzwiczek 500 mm / 700 mm Mo liwoêç stosowania z lewej lub z prawej strony szafki Materia odlew cynkowy niklowany Masywna budowa gwarantuje du à stabilnoêç rozwórki Trzy funkcje 1 zatrzymanie drzwiczek w wybranej pozycji drzwi zatrzymujà si w ka dej pozycji 2 hamowanie podczas zamykania (opuszczania) drzwi sà delikatnie hamowane 3 podtrzymywanie/podpieranie uniwersalne zastosowanie do drzwi podnoszonych i opuszczanych atwy i szybki monta Przy zastosowaniu adaptera A mo liwoêç u ycia dp drzwiczek ram aluminiowych. Opis Art.nr Op. Rozwórka 9 kg* A Rozwórka 14 kg* A Adapter do ram aluminiowych ** A ZawartoÊç: * 1 rozwórka, 1 àcznik drzwiczek, 1 àcznik korpusu ** 1 adapter, 2 Êruby M4 36

12 Informacje techniczne: Rozwórka do drzwi do 9kg Rozwórka do drzwi do 14kg Monta adaptera do ram aluminowych A. Adapter 1 wsunàç w profil B. Ârub 2 lekko odkr ciç C. Adapter ustawiç w pozycji X i zakr cic Êrub 2 Do korpusów z p yt gruboêci 19 mm Zachodzenie drzwiczek 15,0-17,5 mm Do korpusów z p yt gruboêci 16 mm Zachodzenie drzwiczek 12,0-14,5 mm Kàt rozwarcia Rozwórka do drzwi do 9kg Rozwórka do drzwi do 14kg Wymiar X mm Wymiar X mm 75º º º

13 PodnoÊnik frontów Kinvaro T-65 Art. nr AF PodnoÊnik mo na stosowaç zarówno frontów z tworzyw drzewnych jak i do frontów z ramek aluminiowych. maksymalna wysokoêç frontu 500 mm maksymalna d ugoêç frontu 1200 mm zalecane proporcje wymiarowe frontów przedstawiono w tabeli pod spodem regulacja si y podnoszenia frontu za pomocà Êruby nastawczej napinajàcej spr yn dostarczany z zamontowanà mocniejszà spr ynà (czarne znakowanie) z podnoênikiem za àczony komplet s abszych spr yn z mo liwoêcià wymiany ( ó te znakowanie) wyt umiacz zapewniajàcy ciche zamkni cie frontu mo liwoêç regulacji si y wyt umienia os ona mechanizmu w kolorze szarym RAL 7040 mo liwoêç zastosowania do frontów z materia ów drzewnych oraz do frontów z ramek aluminiowych kàt odchylenia frontu po otwarciu 110º Wykonanie z mo liwoêcià zastosowania frontów z ramek aluminiowych wàskich 20 mm. Art. nr AF Zale noêci wymiarowe frontów Z mocniejszà spr ynà (czarnà) Fronty z tworzyw drzewnych WysokoÊç Zakres mo liwego SzerokoÊç frontu w mm ci aru frontu w kg frontu w mm 250 2,4-7, ,0-6, ,7-5, ,5-4, ,3-4, ,3-3, Ze s abszà spr ynà ( ó tà) WysokoÊç frontu mm WysokoÊç Zakres mo liwego SzerokoÊç frontu w mm ci aru frontu w kg frontu w mm 250 1,8-4, ,4-3, ,0-2, ,8-2, ,7-2,2 300 Fronty z ramek aluminiowych 38

14 Informacje techniczne Kinvaro T-65: Ci ar frontu w kg PodnoÊnik KB 65 D Wykres zale noêci ci aru frontu i wysokoêci frontu WysokoÊç frontu w mm 39

15 PodnoÊniki frontów: Kinvaro T-71 Art. nr AF Kinvaro T-76 Art. nr AF Po àczenie frontu za pomocà mechanizmu klipsowego maksymalna wysokoêç frontu 600 mm maksymalna d ugoêç frontów: Kinvaro T mm, Kinvaro T mm zalecane proporcje wymiarowe frontów przedstawiono w tabeli pod spodem regulacja si y podnoszenia frontu za pomocà Êruby nastawczej napinajàcej spr yn z podnoênikiem Kinvaro T-71 dostarczany jest zestaw mocniejszych spr yn z mo liwoêcià wymiany (pomaraƒczowe znakowanie) wyt umiacz zapewniajàcy ciche zamkni cie frontu mo liwoêç regulacji si y wyt umienia os ona mechanizmu w kolorze szarym RAL 7040 mo liwoêç zastosowania do frontów z materia ów drzewnych oraz do frontów z ramek aluminiowych kàt odchylenia frontu po otwarciu 110º po àczenie frontu za pomocà mechanizmu klipsowego Zale noêci wymiarowe frontów dla Kinvaro T-71 Ze s abszà spr ynà (bia à) WysokoÊç Zakres mo liwego SzerokoÊç frontu w mm ci aru frontu w kg frontu w mm 300 2,1-7, ,8-6, ,7-5, ,6-4, ,5-4, ,4-3, ,4-3,3 300 Z mocniejszà spr ynà (pomaraƒczowà) WysokoÊç Zakres mo liwego SzerokoÊç frontu w mm ci aru frontu w kg frontu w mm 300 2,5-8, ,3-7, ,1-6, ,0-5, ,8-5, ,6-4, ,4-4, Zale noêci wymiarowe frontów dla Kinvaro T-76 WysokoÊç Zakres mo liwego SzerokoÊç frontu w mm ci aru frontu w kg frontu w mm 400 7,0-11, ,7-9, ,8-8, ,6-7, ,2-7,

16 Informacje techniczne: Kinvaro T-71 Kinvaro T-76 41

17 PodnoÊnik frontów Kinvaro F-20 Art. nr AF wysokoêç frontu mm mo liwy do zastosowania ci ar frontu 6,5-16,4 kg regulacja si y podnoszenia frontu za pomocà Êruby nastawczej napinajàcej spr yn wyt umiacz zapewniajàcy ciche zamkni cie frontu mo liwoêç regulacji si y wyt umienia os ona mechanizmu w kolorze szarym RAL 7040 mo liwoêç zastosowania do frontów z materia ów drzewnych oraz do frontów z ramek aluminiowych machanizm chroniàcy przed przyci ciem palców mi dzy frontami. kàt odchylenia frontu po otwarciu 120º kàt otwarcia mo na wyregulowaç w zakresie 90º-120º z podnoênikiem Kinvaro F-20 wspó pracujà dwa lub trzy zwiasy puszkowe o kàcie twarcia 125º PodnoÊnik mo na stosowaç zarówno frontów z tworzyw drzewnych jak i do frontów z ramek aluminiowych. UWAGA! zawiasy i prowadniki nale y dopisaç do zamówienia na podnoênik Kinvaro F-20 jako oddzielne pozycje. Typ WysokoÊç Zakres mo liwego podnoênika frontu w mm ci aru frontu w kg ,5-16,4 W przypadku zastosowania ram aluminiowych wàskich (19 mm) nale y dodatkowo u yç adaptera Art. nr AF Ostrze enie dotyczàce monta u. Rami mechanizmu w trakcie monta u musi znajdowaç si w pozycji otwartej (w takim stanie mechanizm jest dostarczany). W przeciwnym razie mo e dojêç do kolizji rami mechanizmu pod dzia aniem spr yny. 42

18 Informacje techniczne Kinvaro F-20: 43

19 PodnoÊniki frontów Kinvaro S-35 maksymalna wysokoêç frontu 750 mm maksymalna d ugoêç frontu 550 mm zalecane proporcje wymiarowe frontów przedstawiono w tabeli pod spodem regulacja si y podnoszenia frontu za pomocà Êruby nastawczej napinajàcej spr yn wyt umiacz zapewniajàcy ciche zamkni cie frontu mo liwoêç regulacji si y wyt umienia os ona mechanizmu w kolorze szarym RAL 7040 mo liwoêç zastosowania do frontów z materia ów drzewnych oraz do frontów z ramek aluminiowych kàt odchylenia frontu po otwarciu 60º Opis Art. numer KD 35 D typ 1 AF KD 35 D typ 2 AF KD 35 D typ 3 AF Zale noêci wymiarowe frontów dla KB 35 D wysokoêç ci ar ci ar ci ar frontu w mm frontu typ 1 frontu typ 2 frontu typ ,5-7,5 5,0-10, ,8-7,0 5,0-11, ,8-6,5 5,0-11, ,0-6,0 5,0-12, ,0-6,0 5,0-12,5 6,0-14, ,0-6,0 5,0-11,0 5,5-12, ,0-5,5 5,0-10,0 5,0-11, ,0-5,5-4,5-10, ,0-5,0-4,0-10, ,0-5,0-4,0-9, ,0-8,0 44

20 Informacje techniczne Kinvaro S-35: 45

21 46 Informacje techniczne Kinvaro S-35:

22 Informacje techniczne Kinvaro S-35: 47

23 48 Informacje techniczne Kinvaro S-35:

24 Informacje techniczne Kinvaro S-35: 49

25 PodnoÊnik frontów Kinvaro L80 Maksymalna wysokoêç frontu 600 mm. Zalecane proporcje wymiarowe frontów przedstawiono w tabeli obok. Regulacja si y podnoszenia frontu za pomocà Êruby nastawczej napinajàcej spr yn. Wyt umiacz zapewniajàcy ciche zamkni cie frontu. Mo liwoêç regulacji si y wyt umienia. Os ona mechanizmu w kolorze szarym RAL Mo liwoêç zastosowania do frontów z materia ów drzewnych oraz do frontów z ramek aluminiowych. WysokoÊç Zakres ci aru Typ dêwignia Opis Art. nr frontu mm frontów kg (spr. typ B) podnoênika ,5-9,0 2 L80 2B AF ,0-8,5 3 L80 3B AF ,0-7,5 5 L80 5B AF Dopuszczalnà szerokoêç frontu nale y wyliczyç ze wzoru: [Ci ar dopuszczalny frontu] [ci ar uchwytu] = L [WysokoÊç frontu] x [gruboêç frontu] x [ci ar w aêciwy materia u] Przyk ad: szafka o wysokoêçi 600 mm (0,6 m) front wykonany z MDF (ci ar w aêciwy 850 kg/m 3 ) gruboêç frontu 19 mm przyjmujemy ci ar uchwytu do 0,5 kg Czy podnoênik L80 5B mo e skutecznie obs ugiwaç front wykonany z p yty MDF (gruboêç19 mm) o wymiarach: wysokoêç 600 mm i szerokoêç 600 mm? Sprawdzamy maksymalnà szerokoêç frontu: 7,5 kg 0,5 kg = L 0,6 m x 0,019 x 850 kg/m 3 L= 0,77 m maksymalna szerokoêç frontu wynosi 0,77 m. Sprawdzamy ci ar frontu: 0,6 m x 0,6 m x 0,019 m x 850 kg/m 3 = 5,80 kg Nale y dodaç ci ar uchwytu 0,5 kg Ca kowity ci ar frontu 6,3 kg. Front z MDF o wymiarach 0,6 m x 0,6 m x 0,019 m spe ania wymagania, poniewa dopuszczalny ci ar frontu dla podnoênika typ 5B wynosi 7,5 kg. 50

26 Dane techniczne: Monta frontu wykonanego z litych materia ów drzewnych lub z ramy aluminiowej (min. szerokoêç ramy 45 mm) Monta frontu wykonanego z ramy aluminiowej (min. szerokoêç ramy 20 mm) 51

27 Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA ul. Modliƒska 347 tel./fax: / tel.kom: WARSZAWA-Regu y Al. Jerozolimskie 332 A tel.: / fax: / tel.kom: BIA YSTOK ul. Sitarska 9 tel./fax: / tel./fax: / BYDGOSZCZ ul. Grunwaldzka 182 tel./fax: / fax: / GDA SK ul. Mostek 2/8 tel./fax: / fax: / KATOWICE ul. Korfantego 191 tel./fax: / fax: / KIELCE ul. Warszawska 146 tel./fax: / KRAKÓW ul. J.Conrada 55 B tel.: / fax: / LUBLIN ul. Bursaki 8 tel.: / fax: / ÓDè ul. Rzgowska 92 tel./fax: / OLSZTYN ul. Budowlana 2A tel./fax: / tel./fax: / POZNA -Plewiska ul. Grunwaldzka 423 tel./fax: / tel./fax: / SZCZECIN ul. Heyki 27 tel.: / tel./fax: / WROC AW ul. Grabiszyƒka 241 B tel./fax: / tel./fax: / Würth Polska Sp. z o.o. ul. P ochociƒska 33, WARSZAWA tel.: (0-22) , fax: (0-22) zapraszamy na naszñ stron internetowà

ZAWIASY PROWADNICE AKCESORIA MEBLOWE

ZAWIASY PROWADNICE AKCESORIA MEBLOWE ZAWIASY PROWADNICE AKCESORIA MEBLOWE Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska 2014 Würth oferuje najwy szà jakoêç. Ta zasada przyêwieca działalnoêci koncernu w ka dej dziedzinie. Kiedy w latach 90- tych

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

ZAWIASY PROWADNICE AKCESORIA MEBLOWE

ZAWIASY PROWADNICE AKCESORIA MEBLOWE ZAWIASY PROWADNICE AKCESORIA MEBLOWE Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska 2016 KUPUJ NA www.wurth.pl Würth oferuje najwy szà jakoêç. Ta zasada przyêwieca działalnoêci koncernu w ka dej dziedzinie.

Bardziej szczegółowo

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów..

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,w meblach produkowanych w Polsce,z dużym prawdopodobieństwem możemy spotkać się z którymś z przedstawionych na

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja [ Szafy sieciowe [ Szafy sieciowe ] Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja Do zastosowania w biurach

Bardziej szczegółowo

298 299 300 301 i 302 i 303 SYSTEM Zestaw: DR 10 II DR 10-ka 3 System DR 10 Drzwi rozwierane Instrukcja montażu systemu DR 10 60 Blachowkręt 6,3 mm x 32 mm SYSTEM DR 10 Wypełnienie drzwi: płyta wiórowa,

Bardziej szczegółowo

GE Consumer & Industrial Power Protection. Aria ED.05. Poliestrowe obudowy przemysłowe. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

GE Consumer & Industrial Power Protection. Aria ED.05. Poliestrowe obudowy przemysłowe. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo GE Consumer & Industrial Power Protection Aria ED.0 Poliestrowe obudowy przemysłowe Dbamy o Twoje bezpieczeństwo Uniwersalne obudowy poliestrowe Normy IEC 01 IEC 0 EN 01 EN 0 EN 0 Certyfikaty UL typy,

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Ekskluzywne podnośniki klapowe dla najbardziej wymagających pod względem wzornictwa, techniki oraz komfortu użytkowania

Ekskluzywne podnośniki klapowe dla najbardziej wymagających pod względem wzornictwa, techniki oraz komfortu użytkowania systemy klapowe Ekskluzywne podnośniki klapowe dla najbardziej wymagających pod względem wzornictwa, techniki oraz komfortu użytkowania Opis produktu Strona F-0 Podnośnik do frontów uchylno-składanych

Bardziej szczegółowo

Atlantic. Atlantic. szafki metalowe. szafki metalowe

Atlantic. Atlantic. szafki metalowe. szafki metalowe tlantic szafki metalowe tlantic szafki metalowe 0363 12 0355 23 0354 93 0363 13 0364 01 Wymiary (str. 283) Wyposa enie (str. 290) IP66 lub 65 wg normy PN-EN 60529, IK10 wg normy PN-EN 50102. kceptacje

Bardziej szczegółowo

Need to close a gate? We have the solution!

Need to close a gate? We have the solution! Need to close a gate? We have the solution! 35 35 87 SAMSON-2 Uniwersalny samozamykacz do furtek CLOSING FORCE FINAL SNAP CLOSING SPEED SAMSON-2 Kolejna generacja samozamykacza. Jeszcze prostszy montaż

Bardziej szczegółowo

WS2-01 WS2-00 WS2-03 WS2-04

WS2-01 WS2-00 WS2-03 WS2-04 WS2-00 stó bazowy (bez dodatkowego wyposa enia) WS2-01 stó bazowy + 1 pó ka W-P2 WS2-02 stó bazowy + 2 półki W-P2 zewn trzne sto u: SzerokoÊç: 1355 mm G bokoêç: 730 mm WysokoÊç: 840 mm WysokoÊç z regulowanymi

Bardziej szczegółowo

3 Mocowanie. Uchwyty magnetyczne i akcesoria

3 Mocowanie. Uchwyty magnetyczne i akcesoria Uchwyty magnetyczne i akcesoria BM P yty mocujàce z magnesami trwa ymi Wykonanie: Z poprzecznym podzia em biegunów. Pewne i stabilne mocowanie poprzez system magnesów ceramicznych. Niska konstrukcja i

Bardziej szczegółowo

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Instrukcja montażu Przygotowanie do instalacji Położenie instalacyjne zmywarki powinno być bliżej istniejącego wlotu i przewodów spustowych oraz kabla zasilania. Należy

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis mebli Meble wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze jasnego buku R5107 (lub równoważnym). Blaty stołów, biurek

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY POJEMNIKA NA ŚMIECI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW NIEDŹWIEDZIOM W RAMACH PROJEKTU NR POIS.05.01.00-00-342/10

PROJEKT TECHNICZNY POJEMNIKA NA ŚMIECI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW NIEDŹWIEDZIOM W RAMACH PROJEKTU NR POIS.05.01.00-00-342/10 PROJEKT TECHNICZNY POJEMNIKA NA ŚMIECI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW NIEDŹWIEDZIOM W RAMACH PROJEKTU NR POIS.05.01.00-00-342/10 Projekt kosza na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom Kosz pojedynczy

Bardziej szczegółowo

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Bramy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Segmentowe bramy garażowe POLTAU spełniają wysokie wymagania użytkowników. Są eleganckie, trwałe, stabilne i

Bardziej szczegółowo

Listwa mota owa 65.1000.01

Listwa mota owa 65.1000.01 Pomoce monta owe Listwa mota owa 65.1000.01 - matryca do wiercenia pozycji mocowania pod prowadnice korpusu, si³owniki, prowadniki i adaptery - wzornik mo na stosowaæ na zmontowanym lub niezmontowanym

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Inne. linia MEDIUM 56. linia PREMIUM 75. linia TYTAN. linia CYKLOP 4-8 9-25 26-33 34-37 38-42. Profesjonalne, ciche, niezawodne...

Spis tre ci. Inne. linia MEDIUM 56. linia PREMIUM 75. linia TYTAN. linia CYKLOP 4-8 9-25 26-33 34-37 38-42. Profesjonalne, ciche, niezawodne... INSTRUKCJA MONTAŻU Spis tre ci 4-8 linia MEDIUM 56 9-25 linia PREMIUM 75 26-33 linia TYTAN 34-37 linia CYKLOP 38-42 Inne Profesjonalne, ciche, niezawodne... Medium 56 Tor górny Medium 56/II Tor dolny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP. Nazwa Opis 1 Biurko z szufladami 1. Powinno być wykonane z płyty MDF w laminacie grubośc od 20-25 mm o wysokiej 2. Krawędzie wykonane z kolorowej

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

SZAFY I REGA Y TYP - B

SZAFY I REGA Y TYP - B 1 SZAFY I REGA Y TYP - B WERSJE SZAF ZAMKI MEBLOWE Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce wersje szaf biurowych: 1. Szafy z drzwiami na zawiasach meblowych: - 2 poziomy na segregatory (wysokoœæ cm) - poziomy na segregatory

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Lodówka z zamrażalnikiem Instrukcja montażu aparatów chłodniczo-zamrażalniczych w obudowie meblowej jest przeznaczona dla fachowca. Zamontowanie i podłączenie

Bardziej szczegółowo

SMP/A0 SMP/A1 A1/10 A3/12. Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm. Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm.

SMP/A0 SMP/A1 A1/10 A3/12. Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm. Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm. SMP/A0 Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm SMP/A1 Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm. A1/10 Szafa na plany i mapy format A-1, 10-szufladowa s/g/w 980 x 680

Bardziej szczegółowo

HÄFELE DLA PRZEMYSŁU PRODUKTY, TECHNOLOGIA, INNOWACJE. www.hafele.pl

HÄFELE DLA PRZEMYSŁU PRODUKTY, TECHNOLOGIA, INNOWACJE. www.hafele.pl HÄFELE DLA PRZEMYSŁU PRODUKTY, TECHNOLOGIA, INNOWACJE. www.hafele.pl SPIS TREŚCI Oferujemy nie tylko produkty dla przemysłu meblarskiego, ale nasze doświadczenie, wysoką jakość obsługi oraz innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Elegancki zawias z perfekcyjną amortyzacją: Sensys

Elegancki zawias z perfekcyjną amortyzacją: Sensys Elegancki zawias z perfekcyjną amortyzacją: Sensys Zalety na pierwszy rzut oka: Sensys Najwyższej jakości system amortyzacji Silent System zintegrowany w niewidoczny sposób w ramieniu zawiasu Elegancka

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE.

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE. UNIVERSAL To lider wszechstronności. Łatwy i szybki w montażu Duża wytrzymałość Bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne Szeroka gama wysokości ogrodzenia UNIVERSAL ZASTOSOWANIE Stosowany przy ogrodzeniach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu)

Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu) AKCESORIA MEBLOWE AKCESORIA MEBLOWE Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu) Do frontów meblowych z płyt wiórowych, MDF, o szerokim profilu aluminiowym zawiasy ze standardowym

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi normatywne (typowe)... 4 2. Drzwi niestandardowe... 5 II. drzwi profilowe... 9 3. drzwi niestandardowe...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wymiary produktów wysokość x szerokość x głębokość. Next New York Soul Oslo Living Square Classic Dodatki

SPIS TREŚCI. Wymiary produktów wysokość x szerokość x głębokość. Next New York Soul Oslo Living Square Classic Dodatki 2016 SPIS TREŚCI Wymiary produktów wysokość x szerokość x głębokość Next New York Soul Oslo Living Square Classic Dodatki 04 12 16 24 26 30 32 42 02 03 15 Wieszak prosty 60 08.110 Wieszak prosty 45 08.111

Bardziej szczegółowo

LAURA. regulowana ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych i drewnianych POLSKI PRODUKT

LAURA. regulowana ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych i drewnianych POLSKI PRODUKT LAURA regulowana ościeżnica aluminiowa do drzwi szklanych i drewnianych POLSKI PRODUKT LAURA VA Skrzydło VBM-8 lub VBM-10 okucia: Studio ARCOS Systemy LEON to autorskie rozwiązania techniczne i wieloletnie

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

GIFAS ELECTRIC. przegląd produktów. rozdzielcze.

GIFAS ELECTRIC. przegląd produktów. rozdzielcze. GIFAS ELECTRIC przegląd produktów. A. Wpuszczane skrzynie ziemne, zasilająco rozdzielcze. Przeznaczenie: place miejskie, rynki handlowe, place przez budynkami, pasaże handlowe, deptaki, hale targowe i

Bardziej szczegółowo

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca 500-2000 W Grzałki elektryczne 12 modele(i) Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca Zastosowanie Promiennik CIR zapewnia całoroczny komfort cieplny na

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

Gâches électriques. Apriporta elettrici. Electric strikes. Elektrozaczepy. Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332

Gâches électriques. Apriporta elettrici. Electric strikes. Elektrozaczepy. Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332 Apriporta elettrici Gâches électriques Elektrozaczepy Electric strikes Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332 Wzmocniony elektrozaczep do drzwi ewakuacyjnych. Zatwierdzony do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny systemu Rittal Obudowy sterownicze Kompakt AE

Podręcznik techniczny systemu Rittal Obudowy sterownicze Kompakt AE Podręcznik techniczny systemu Rittal Obudowy sterownicze 5 4 1 2 8 3 7 4 6 8 Informacja o sposobach składania zamówienia Katalog 33, od strony 44 Zalety w skrócie: Obudowa z blachy stalowej gruntowanej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa oraz montaż naklejek na tablice informacyjne dla projektu System Informatyczny Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO W NASZEJ MOCY! LEGRAND. XL 3 Rozdzielnice KATALOG PRODUKTÓW

WSZYSTKO W NASZEJ MOCY! LEGRAND. XL 3 Rozdzielnice KATALOG PRODUKTÓW WSZYSTKO W NASZEJ MOCY! LEGRAND XL 3 Rozdzielnice KATALOG PRODUKTÓW SYSTEM ROZDZIAŁU ENERGII Rozdzielnice i obudowy NOWOŚĆ Rozdzielnice XL 3 160 NOWOŚĆ Rozdzielnice XL 3 400 NOWOŚĆ Rozdzielnice XL 3 800

Bardziej szczegółowo

Profile aluminiowe z ktorych wykonujemy ramka można podzielić na dwie grupy. wymagające specjalnego frezowania gniazd pod zawiasy

Profile aluminiowe z ktorych wykonujemy ramka można podzielić na dwie grupy. wymagające specjalnego frezowania gniazd pod zawiasy 2016-08-25 08:06:17 Meblowe fronty aluminiowe Zastosowanie aluminium w branży meblowej pozwala na projektowanie nowoczesnych i estetycznych mebli. Wyroby z aluminium charakteryzują się trwałością anodowanej

Bardziej szczegółowo

Zawiasy BLUM Zawiasy BLUM

Zawiasy BLUM Zawiasy BLUM Zawiasy BLUM Zawiasy BLUM MODUL zawias meblowy 00 MODUL zawias meblowy 00 Nr Drzwi nak³adane 0 Drzwi bliÿniacze 9 Drzwi wpuszczane 7 0BM9M0 0BM9M60 04BM9M70 puszka Æ na wkrêty ze sprê yn¹ 0 0-6 -6-6 9..

Bardziej szczegółowo

OPASKI ZACISKOWE. Strona 46 ceny netto loco Gliwice. Strona 47

OPASKI ZACISKOWE. Strona 46 ceny netto loco Gliwice. Strona 47 Strona 46 ceny netto loco Gliwice Strona 47 RS-1 BUDOWA OPASKI Opaski naprawcze SANIT przeznaczone są do łączenia i naprawy uszkodzonych rur wodociągowych ze stali, żeliwa szarego i sferoidalnego, PE,

Bardziej szczegółowo

Estetyka i jakość u naszych stóp

Estetyka i jakość u naszych stóp Estetyka i jakość u naszych stóp SZEROKA GAMA PUSZEK POD OGOWYCH PUSZKI PODŁOGOWE Puszki podłogowe firmy Legrand znane są ze swojej estetyki i trwałości. Nowa gama puszek jest bardziej uniwersalna: może

Bardziej szczegółowo

www.rolstal.com ŚWIETLIK KALENICOWY TYP D (Ł) INSTRUKCJA MONTAŻU 07-300 Ostrów Maz. ul. Różańska 45 tel. (029) 645 74 00 fax (029) 645 74 70 POLAND

www.rolstal.com ŚWIETLIK KALENICOWY TYP D (Ł) INSTRUKCJA MONTAŻU 07-300 Ostrów Maz. ul. Różańska 45 tel. (029) 645 74 00 fax (029) 645 74 70 POLAND ŚWIETLIK KALENICOWY TYP D (Ł) INSTRUKCJA MONTAŻU 07-300 Ostrów Maz. SPIS TREŚCI I. Informacje ogólne.... 2 II. Budowa świetlika... 3 1. Ogólne wytyczne montażowe... 3 2. Instrukcja montażu świetlika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu moskitiery ramkowej otwieranej typu MRO

Instrukcja montażu moskitiery ramkowej otwieranej typu MRO Instrukcja montażu moskitiery ramkowej otwieranej typu MRO - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawą

Bardziej szczegółowo

BIS Połączenia rur zeliwnych

BIS Połączenia rur zeliwnych N BIS Połączenia rur zeliwnych BIS Mengering - Połączenia do rur żeliwnych BIS Mengering CV/CE Złączki do rur żeliwnych BIS Mengering Rapid Złączki do rur żeliwnych 2 3 BIS Mengering - Klamry zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Holz Türen Wooden Doors Portes Bois Drzwi drewniane REF / CODE : I 78-00-00 *) EN..2.0.1.X.0. Verpackung Packing unit Emballage Pakowana Komplett / complete 50 St / pcs 1 Kartons / Box kg Flügelteil /

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego 2 Różne kąty spojrzenia na maszynę, wysoki lub niski wzrost operatora urządzenia, praca na siedząco lub stojąco systemy ramienia nośnego firmy

Bardziej szczegółowo

OS ONY PRZECIWS ONECZNE SYSTEMY ZACIENIEÑ

OS ONY PRZECIWS ONECZNE SYSTEMY ZACIENIEÑ OS ONY PRZECIWS ONECZNE SYSTEMY ZACIENIEÑ DUCOSUN F PLUS Opis Zewnêtrzny system os³on przeciws³onecznych z ruchomymi lamelami o kszta³cie elipsy. Lamele mog¹ byæ sterowane automatycznie przy pomocy si³owników

Bardziej szczegółowo

Rafał Mrozowski Domax - Autoryzowany Dystrybutor

Rafał Mrozowski Domax - Autoryzowany Dystrybutor Cennik 2009 Witamy Państwa w świecie informacji wizualnej Signet! Na pozostałych stronach znajdziecie opis i charakterystykę każdego systemu oraz ceny przykładowych konstrukcji. Proszę pamiętać, że system

Bardziej szczegółowo

Ściany. Ściany. Podręcznik A5

Ściany. Ściany. Podręcznik A5 Podręcznik A5 Ściany Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe Ściany oddzielenia przeciwpożarowego W budowlano-technicznej ochronie przeciwpożarowej rozróżnia się ściany oddzielenia przeciwpożarowego,

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

Od zawiasów klapowych poprzez minizawiasy po zawiasy do drzwi ze szkła z bezpośrednim montażem po stronie korpusu.

Od zawiasów klapowych poprzez minizawiasy po zawiasy do drzwi ze szkła z bezpośrednim montażem po stronie korpusu. ZAWIASY SPECJALNE Od zawiasów klapowych poprzez minizawiasy po zawiasy do drzwi ze szkła z bezpośrednim montażem po stronie korpusu. 0 KATALOG firmy Grass 0-0 Zawiasy specjalne Zawiasy do zastosowań specjalnych.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112787 (22) Data zgłoszenia: 05.12.2001

Bardziej szczegółowo

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl.

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. POKÓJ 744 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. 1 3. Szafka biurkowa, rys. 3 4. Szafka pod ksero, rys. 4 5. Biurko, rys. 5 POKÓJ 746 6. Zabudowa gospodarcza rys. 7, kpl. 1

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY I ROZDZIELNICE NASZA FIRMA

OBUDOWY I ROZDZIELNICE NASZA FIRMA NASZA FIRMA Firma Polamp sp. z o.o. dzia a na rynku od 1986 r. JesteÊmy wiodàcym na terenie Polski producentem obudów i rozdzielnic. Ponad dwudziestoletni okres dzia alnoêci pozwoli nam dobrze poznaç potrzeby

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków 350 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 16 kwietnia z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarzàdza

Bardziej szczegółowo

Bloki ściskające pręty

Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Z elemetami konstrukcyjnymi: blokiem sciskającym pręt, blokiem liniowym i wałkiem stalowym może w najprostszy sposób zostać zrealizowany precyzyjny system

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL

KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL Sp. z o.o. Ul. Nowe osiedle 13 47-240 Bierawa tel. 77 4871 202 tel./fax. 77 4871 225 www.britop.pl britop@britop.pl KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL Nazwa wyrobu: Typ wyrobu: CRISTAL Oprawa oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

ASSA ABLOY - nowa generacja samozamykaczy podbija rynek

ASSA ABLOY - nowa generacja samozamykaczy podbija rynek ASSA ABLOY - nowa generacja samozamykaczy podbija rynek 1 TECHNOLOGIA RACK & PINION (przekładnia zębata) WSZYSCY CAM ACTION (krzywka) AA i DORMA ASYMMETRICAL R&P (asymetryczna przekładnia zębata) - GEZE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wykaz płyt do kości oraz śrub kaniulowanych. Stawka VAT % Lp Opis przedmiotu zamówienia Jedn. Ilość Cena netto jednostki.

Załącznik nr 3 Wykaz płyt do kości oraz śrub kaniulowanych. Stawka VAT % Lp Opis przedmiotu zamówienia Jedn. Ilość Cena netto jednostki. Załącznik nr 3 Wykaz płyt do kości oraz śrub kaniulowanych Lp Opis przedmiotu zamówienia Jedn. Ilość Cena netto jednostki Wartość Netto Stawka VAT % Kwota VAT Wartość brutto 2 3 4 5 6 7 8 9 PŁYTY 1 Płytki

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA ORAZ MONTAŻU ROLET NADPROŻOWYCH

INSTRUKCJA SKŁADANIA ORAZ MONTAŻU ROLET NADPROŻOWYCH R Z K A LI S Z A INSTRUKCJA SKŁADANIA ORAZ MONTAŻU ROLET NADPROŻOWYCH Przed przystąpieniem do montażu rolety należy zapoznać się z poniższą instrukcją. W czasie transportu i składowania roleta powinna

Bardziej szczegółowo

RSA IP55 Uniwersalna Obudowa Na cienna

RSA IP55 Uniwersalna Obudowa Na cienna RS IP55 Uniwersalna Obudowa Na cienna korpus szczelnie spawany z blachy stalowej o gr. 1,25 lub 1,5 mm; wybór: mo liwo zamówienia innych wymiarów ni w tabelce malowanie farb proszkow poliestrow na kolor

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) Klasa absorbera dźwięku A 07/2007 SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ. w 0,90 SYSTEMY SUFITOWE

Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) Klasa absorbera dźwięku A 07/2007 SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ. w 0,90 SYSTEMY SUFITOWE 07/2007 SYSTEMY SUFITOWE Więcej przestrzeni dla nowości SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ THERMATEX Alpha Klasa absorbera dźwięku A w 0,90 Ochrona przeciwpożarowa F120 (DIN 4102, część 2) MADE IN GERMANY AMF

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

Contractors. Step inside and be inspired!

Contractors. Step inside and be inspired! Contractors B E T O N A R C H I T E K T O N I C Z N Y Step inside and be inspired! Somolnica Wrocław Szczecin Białka BETON... PONADCZASOWOŚĆ, SUROWŚĆ, NIESKOŃCZONOŚĆ MOŻLIWOŚCI, PASJA!!! Contractors jest

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące 693 Zestawienie produktów Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Podstawki wahliwe K0282 Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12 K0302 Podstawki wahliwe

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 NAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NAF s¹ przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

SZAFY OPIS TECHNICZNY

SZAFY OPIS TECHNICZNY SZAFY OPIS TECHNICZNY Szafy wystepują w czterech modułach wysokości: 2OH, 3OH, 4OH i 5OH. Dodatkowo przewidziano szafy o wysokości 72 cm przeznaczone jako elementy dostawiane do biurek. Szafy produkowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

SZYBKO wykonać kompletowanie profili!

SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Akcesoria 104 KANYA Akcesoria SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Rozległy asortyment zawiera również dostosowane akcesoria, przez co system profili konstrukcyjnych KANYA jest jeszcze bardziej ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo