E-gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej"

Transkrypt

1 A i no A I Vh E-gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej Pod redakcją Sławomira PARTYCKIEGO B Wydawnictwo KUL Lublin 2009

2 SPIS TREŚCI Kultura, dystrybucja, konsumpcja Jolanta Kopka, Uzależnienie od pracy w e-gospodarce 13 Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska, Telepraca jako alternatywna forma zatrudnienia na polskim rynku pracy 20 Monika Podkowińska, Telepraca w systemie zarządzania kapitałem ludzkim 30 PoMyajibaac IIoBHJiaHTHC, yhhbepcanroauhh notpe6htenbckoro nobeaehha 5KHTeneK ropowa H cena B cc{)epe BHpTyanbHOH KynbTypu 35 Tomasz Zalega, Blaski i cienie telepracy 40 Izabela Łucjan, Rozwój techniki a przemiany pracy (na przykładzie telepracy) 48 Wiesław Koczu r, Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia 53 Grzegorz Węgrzyn, Ciemna strona telepracy 58 Agnieszka Izabela Baruk, Marketing zmysłów jako alternatywny sposób aktywizowania pracowników współczesnych przedsiębiorstw 62 BOJIKOB, Counonoriui o6pa3obahha B JlaTBHH 68 IIIanjiaBCKan, lłpnna IIjiOTKa, HccnejioBaHHe CBJBH»H3HecTOHKOCTH, ee KOMnoHeHTOB H CTpaTerHH KonHHr - nobeflehhh y cryziehtob 73 Felicjan Bylok, E-konsument w społeczeństwie informacyjnym 78 Urszula Lulkiewicz, Couchsurfing - cyberkultura wirtualna czy realna? 85 Alina Borowska, Społeczeństwo czasu wolnego - zagrożenia i problemy 91 Katarzyna Bachnik, Nowa tożsamość konsumenta nie tylko w e-świecie 96 Agnieszka Kacprzak-Choińska, Wirtualizacja interakcji społecznych młodych konsumentów w Polsce 101 Pavel Zakśevskij, Programy pozyskania lojalnego" konsumenta 105 Małgorzata Kawalec, Bariery we wdrażaniu marketingu personalnego w organizacjach 108

3 6 SPIS TREŚCI Ojibra JlaBpmiciiKO, Hjira JlaBpmioBHH, E-pa3BHTHe H KanecTBo HOBHH 112 Adam A. Szafrański, Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretacyjnej 116 Janusz R. Sobczyk, Inwazyjna globalizacja czy inwazja globalna - współczesność w kontekście interpretacji Oswalda Spenglera i Arnolda Toynbee'go 123 Maria Miczyńska-Kowalska, Przemiany cywilizacyjne współczesnego świata. Człowiek i kultura w postmodernizmie 129 Wiesław Romanowicz, Znaczenie komunikacji w społeczeństwie wielokulturowym 135 Arkadiusz Przybyłka, Rozwój wartości kulturalnych w środowisku górniczym na górnym śląsku na przestrzeni dziejów 140 HpeHa KyjiHiu, AHanira KyjibTypu o6cny>khbahhs cneuhanhctob roctenphhmctba c nomombio 3KcnepTHbix CHCTCM 146 Bajiepnił MaKapcBHH, OCO6CHHOCTH KOMMyHHKaTHBHOH cyskyjibtypbi nojib3obateneh natbhhckoro HHTepHeTa 149 Sebastian Białoskurski, Marketingowe zasady skutecznego pozycjonowania 154 Marcin Jurzysta, Uprawianie publicystki on-line na przykładzie działalności portalu bistro.edu.pl 157 Małgorzata Wasilewska, Kultura powiatu bialskiego w sieci 160 Dawid Cichocki, Źródła informacji o wydarzeniach kulturalnych. Próba typizacji 163 Joanna Wójcik, Obiekty wiedzy (knowledge object) w nauczaniu zdalnym - bariery wdrożenia 168 Dominika Polkowska, E-związki i miłość on-line we współczesnym społeczeństwie 171 Tomasz Szopiński, Internet jako źródło poszukiwania informacji o usługach turystycznych 175 Justyna Szumniak, Zmieniające się relacje między firmami a konsumentami pokolenia Internetu 179 Liliana Węgrzyn-Odzioba, Internet w kontekście komunikowania międzykulturowego 183 Wioletta Knapik, Wzory zachowań młodzieży studenckiej na podstawie badań w zakresie problemu narkotykowego 187 Panteha-Khorassani Zadeh, E-learning - impact and effect using technologies 192 Lyudmyla Plyaskina, Alona Plyaskiha, Ukraiński internet jako globalny, socjotechniczny system komunikacyjny 196 Adam Hajduga, Czas wolny - zaspokajanie potrzeb poprzez konsumpcję 199

4 SPIS TREŚCI E-rozwój a zmiany społeczno-gospodarcze - Internet a rozwój lokalny Antanas Makstutis, Rasa Smaliukiene, Harmonious Development Society 209 Tadeusz Popławski, Joanna Gawędzka-Olszewska, Białystok jako potencjalna metropolia w krajowej i europejskiej sieci osadniczej 214 Zofia Chyra-Rolicz, Polska spółdzielczość wobec wyzwań nowoczesności 224 AH3op KypaTauiBHJiH, CouHajibHaa ophehtaahji pbihohhoh SKOHOMHKH H ee ogecnenemie-heo6xóflhmoeycnobhe 3(j)(J)eKTHBHoro o6mectba 231 Biruta Skrętowicz, Michał Nowakowski, Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego a cel startegii rozwoju AHrejiima FyaKOBa, OopMHpoBaHHe cetebbix crpyicryp B KOHTeKCTe rocyflapctbehhoh HaynHO-TexHHHecKOH nojihthkh POCCHHCKOH <J>eflepauHH 244 Anton Slonimski, Marina Slonimska, Belarusian Households Activity in Cross-border Cooperation with EU 249 lophii MaiuouiHH, 3piiKa KpyTOBa, FIpaBOBoe ynacrae JlaTBHH B ebponekckoh CHCTeMe o6pa3obahh5i: cocroahhe, nepcnekthbbi 253 Marcin Marciniszyn, Praca a społeczeństwo obywatelskie: jak pogodzić logikę rynku pracy z zasadą solidaryzmu społecznego? 258 Julita Kożuch, Wpływ rynku pracy na przemiany więzi społecznych 263 Cepreii HniaTLCB, PerHOHanbHbiH e-mapkenihr KaK HHCTpyMeHT ynpabnehha pa3bhthem perwoha 266 Małgorzata Leszczyńska, Cyfrowe nierówności jako przestrzeń generująca zróżnicowanie gospodarstw domowych w Polsce 270 Beata Wentura-Dudek, Wpływ procesu integracji z Unią Europejską na rynek pracy w Polsce 276 Agnieszka Ziomek, Jefes De Hogar - program zatrudnienia w Argentynie. Opis i ocena interwencji na rynku pracy po kryzysie walutowym 280 Dorota Tomczyszyn, Mieszkańcy powiatu bialskiego na temat pracy osób niepełnosprawnych 285 Krystyna Leśniak-Moczuk, Sieci społeczne jako komponent kapitału społecznego w społeczności lokalnej 289 Agnieszka Lorek, Środowiskowe i społeczne zagrożenia wdrażania zrównoważonego rozwoju w woj. Śląskim 297 Gabriela Teresińska-Pruchniak, Lokalne partnerstwo jako koordynator procesu rozwoju obszarów wiejskich 302 Paulina Nowicka, Elektroniczne oblicze demokracji lokalnej 306

5 8 SPIS TREŚCI Dawid Błaszczak, Współpraca transgraniczna na przykładzie euroregionu Bug" Agnieszka Drewniak, Rozwój e-społeczności w Polsce na przykładzie Chełma 314 Jadwiga Gierczycka, Integracja czy dezintegracja - dokąd zmierza Unia Europejska 317 Teresa Gądek-Hawlena, Transport w obsłudze biznesowego ruchu turystycznego - dostosowanie możliwości do potrzeb 322 Vera Boronenko, Internet Using Intensity and Topicality of Users' Safety in Cyber-Space in the Households of European Countries 327 Zbigniew Piątek, Kierunki rozwoju narodowego systemu pogotowia kryzysowego 331 OKCaiia JlblHKOBCKafl, AM6HBajieHTHOCTb KOMMyHHKaTHBHbIX npakthk H HH(j)opMauHOHHoro B3aHMOfleHCTBHH B cobpemehhom e-o6mectbe 339 Ligita Azena, HHTepHeT-MapKeTHHr TeppHTopim 343 Joanna Romanowska, Regionalizm - dlaczego ważny? Konteksty 347 Khrystyna Kaydan, Cele i funkcje lwowskiej izby przemysłowo-handlowej. Studium przypadku 352 Małgorzata Suchacka, Elektroniczne zrzadło - internetowy wizerunek śląskich przedsiębiorstw przemysłu tradycyjnego 356 Marcin Kotras, Zadurzyłam się w Obamie - wykorzystanie Internetu w amerykańskiej kampanii wyborczej 361 MapilH PaflHeHKO, BjIHHHHe KpH3HCHbIX SBJieHHH B 3KOHOMHKe POCCHHCKOH OeaepauHH Ha Manbiń 6H3Hec 366 Leszek Kuras, Obywatelska (nie)aktywność e-pokolenia" 370 Patrycja Bieńczak, Społeczności -wpływ nowych technologii komunikacyjnych Monika Torczyńska, Świadomość prawna obywateli społeczeństwa informacyjnego 381 Piotr Bet lej, Rozwój form kształcenia uniwersyteckiego 387 Tomasz Masłyk, Zaufanie a społeczny i gospodarczy rozwój społeczeństw 390 Monika Sławińska, Identyfikacja korupcji w służbie celnej i w straży granicznej 397 CBeT.iana Ea.noK, KoHcrpyHpoBaHHe o6pa3a CTpaHbi B rnosanbhoh cera HHTepHeT 401 KBapauxe.inn MypiwaH, M H P O B O H SKOHOMHHecKHH KpH3HC H HeKOTOptie OCOSeHHOCTH I*py3HHCKOH 3KOHOMHKH 404 Aliyev Sh.T., The Perspectives of Enforcement of the Special Economic Zones Role in Acceleration of Extension of the Social-Economic Problems in Azerbaijan in the Context of the Experience of Poland 409

6 SPIS T R E Ś C I 9 EoÓKOBa, CouHajibHoe camohybctbhe B ycjiobhax KpH3Hca: npogjiembi H3MepeHHH H HHTepnpeTauHH (Ha MaTepHanax MOJIflOBbI H nphflhectpobbfl) 413 Pieniądz elektroniczny a obrót pieniężny w e-gospodarce tfephbiuieba, HH(bopMauHOHHafl CHCTeMa SKcnepraoro cuehapheb cocto»hha flonra..s Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus, E-coaching jako technika wspierająca rozwój zawodowy pracowników bankowych w trudnych czasach 423 Ba.iepiiH MouiHnra, BocnpHSTHe SaHKOBCKOH CHCTeMbi H Hcnojib3OBaHHe 6aHKOBCKHX ycnyr HaceneHHeM pecny6nhkh MojiflOBa 430 n.iiihcka, KpeflHTOcnoco6HocTb 3aeMiuHKa B e-3kohomhke 436 MCHblllHKOB, BjIHHHHe e-3kohomh4eck0ro pa3bhth» Ha KOHKypeHTocnoco6HOCTb SaHKOBCKoro ceicropa JlaTBHH 439 Michał Polasik, Janusz Kunkowski, Zastosowania technologii RFID w systemach płatności 442 Artur Gąsiorkiewicz, Użyteczność internetowych serwisów handlu elektronicznego B2C jako czynnik motywujący użytkowników do dokonania zakupów 448 Magdalena Borowiec, Czy pieniądz może komunikować? 453 Andrzej Kowalczyk, Lojalność klientów banków - wyzwanie współczesnej bankowości 461 Jerzy Kaźmierczyk, Wykorzystanie kapitału ludzkiego w sektorze bankowym 464 Elżbieta Szul, E-commerce jako przejaw wirtualizacji życia 468 Grzegorz Kotliński, Obrót bezgotówkowy w e-gospodarce i budowie społeczeństwa informacyjnego 473 Przemysław Polak, Agata Gałązka, Znajomość form bankowości elektronicznej wśród posiadaczy kont bankowych 478 Ewa Kulińska-Sadłocha, Dostosowanie struktur organizacyjnych banków do zmian strategii marketingowych Jakub Górka, Problem masy krytycznej w systemach płatności 488 Wojciech Zagojski, Ryzyko istotnym komponentem nowoczesnych produktów oszczędnościowych 493 Czesław Kubasiewicz, Wykluczenie finansowe w Unii Europejskiej 497 Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski, Bariery rozwoju Społeczeństwa bezgotówkowego w Polsce 501

KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia

KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia 209 B 380896 Redaktor naukowy Zygmunt Waśkowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

Forum Marketingu ramowy program

Forum Marketingu ramowy program 8.15 9.00 Rejestracja (kawa/herbata, kanapki) Forum Marketingu ramowy program 9.00 10.00 Sesja plenarna - Sala Senatu D202 Otwarcie Forum (Rektor ALK prof. dr hab. Witold Bielecki) Wprowadzenie do Forum

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE

SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE EWA BADZIŃSKA KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI I DYFUZJA WIEDZY W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM... 13 AGNIESZKA BUDZIEWICZ-GUŹLECKA WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE BUDOWANIA E-GOSPODARKI I E-SPOŁECZEŃSTWA W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PERSPEKTYWY ROZWOJU

STRATEGIE BUDOWANIA E-GOSPODARKI I E-SPOŁECZEŃSTWA W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PERSPEKTYWY ROZWOJU KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II KATEDRA MIKROSTRUKTUR SPOŁECZNYCH I WSPÓŁCZESNYCH TEORII SOCJOLOGICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE ORGANIZUJĄ w dniach

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz. 3196-6639 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 2 Dokumenty zebrane oraz stworzone podczas dyskusji tematycznych i środowiskowych

Bardziej szczegółowo

I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska

I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska I D I-buki 2014: Tytuł Autor Rok wydania 1 5 Badania marketingowe Redakcja: Krystyna Mazurek- 2005 Łopacińska 2 2Metody organizacji i zarządzania. Redakcja: Wanda Błaszczyk 2008 7 Kształtowanie relacji

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 10755-14159 kwiecień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie Katedra

Bardziej szczegółowo

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM.

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: ROK III, SEM. 5 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium licencjackiego

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo