KONCEPCJA MARKI LOKALNEJ I STRATEGIA PROMOCJI MARKI GMINY URSZULIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA MARKI LOKALNEJ I STRATEGIA PROMOCJI MARKI GMINY URSZULIN"

Transkrypt

1 KONCEPCJA MARKI LOKALNEJ I STRATEGIA PROMOCJI MARKI GMINY URSZULIN Dokument opracowany przez agencję ComPress S.A. na zlecenie Gminy Urszulin Warszawa, dn

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Część 1 - KONCEPCJA MARKI LOKALNEJ... 4 I. Założenia wstępne... 4 II. Metodologia prac nad strategią... 6 III. Analiza diagnostyczna gminy Urszulin Gmina Urszulin podstawowe informacje Potencjał kulturalny Potencjał dziedzictwa narodowego Potencjał wsi, ekologii i agroturystyki Potencjał dóbr krajoznawczo-turystycznych Potencjał sportowy i rekreacyjny Potencjał lokalnej przedsiębiorczości Potencjał kuchni regionalnej Potencjał ludzki IV. Analiza potencjału gminy na tle powiatu, województwa i kraju Powiat Włodawski Województwo Lubelskie Polska Analiza benchmarketingowa Analiza benchmarketingowa w wymiarze krajowym Analiza benchmarketingowa w wymiarze europejskim Turystyka V. Ocena wizerunku i działań promocyjnych VI. Badania Analiza dokumentów strategicznych Indywidualne wywiady pogłębione Wybór rynków docelowych Badania ankietowe Ankieta Urszulin - Badania wewnętrzne Badania rynków konkurencyjnych (Parczew, Włodawa) Badania rynków zewnętrznych (Łęczna, Chełm) Pozycjonowanie marki Segmentacja rynku Analiza SWOT

3 6. Wnioski Opracowanie koncepcji marki Propozycja I PEŁNY OBRAZ NATURY Esencja marki Cele marki Propozycja II po pracy, POLESIE Esencja marki Cele marki Konsultacje społeczne w sprawie koncepcji marki Urszulin Część 2 - STRATEGIA PROMOCJI MARKI VII. Cele strategiczne Cele operacyjne: Grupy docelowe VIII. Marka Urszulin Wizja i misja marki Urszulin Główne przesłania IX. Harmonogram i sposoby realizacji działań Harmonogram działań promocyjnych dotyczących Polesie MTB Rekomendacja działań promocyjnych dla gminy Urszulin X. Pozyskanie środków finansowania poszczególnych działań XI. Opracowanie koncepcji produktów turystycznych i inwestycyjnych XII. Bibliografia XIII. Księga znaku

4 Część 1 - KONCEPCJA MARKI LOKALNEJ I. Założenia wstępne Gmina Urszulin postawiła sobie za zadanie realizację i konsekwentne wdrażanie strategii promocji, aby zrealizować cele jakie stawiają przed sobą współczesne jednostki terytorialne. Celem nadrzędnym jest wyróżnienie się na profesjonalnym rynku usług turystycznych i ofert inwestycyjnych. Korzyści jakie wynikają z realizacji owych celów: Długoterminowy zysk Stworzenie marki Urszulin wpłynie na długoterminowe perspektywy zysku w postaci: zainteresowania ofertami gminy przez potencjalnych turystów, inwestorów, stworzenia dobrego klimatu wśród mieszkańców, zainteresowania mediów. Atrakcyjność inwestycyjna Gmina, której wizerunek jest spójny z realizowanymi działaniami zwiększa swoje szanse na zaistnienie w świadomości grup docelowych. Wyrazistość Gmina posiadająca klarowny wizerunek zaczyna wyróżniać się na tle konkurencji. Motywacja mieszkańców Posiadanie marki wiąże się ze wzrostem identyfikacji mieszkańców z miejscem w którym żyją. Koordynacja działań Realizacja strategii promocji wiąże się z realizacją działań, które nie są przypadkowe. Ułatwia to realizację działań komunikacyjnych na zewnątrz 4

5 Rozwój społeczny Gmina posiadająca markę generuje nie tylko przypływ kapitału, ale również ludzi, wartości i inicjatyw wpływających na postrzeganie marki w otoczeniu Poniższa strategia promocji nie jest strategią rozwoju. Stanowi jej konsekwencję i z niej wynika. Strategia komunikacji jest spójna ze strategią rozwoju gminy Urszulin na lata Strategia promocji, aby była skuteczna i przyniosła zakładane efekty musi być przede wszystkim przekładalna na realne działania. Musi zarówno uwzględniać potencjał ludzki gminy jak i możliwości budżetowe. 5

6 II. Metodologia prac nad strategią Najważniejsza korzyść z realizacji spójnej i długofalowej strategii promocji to konkurencyjność względem sąsiednich gmin. Dodatkowa wartość, jaką daje poniższy dokument: określenie spójnych działań uwzględniających potrzeby poszczególnych grup docelowych wspieranie swoim oddziaływaniem lokalnych inicjatyw zaistnienie w świadomości grup docelowych jako marka o określonych cechach i potencjale włączanie się w zewnętrzne programy promocyjne zmierzające do promocji jednostek o szerszym zasięgu terytorialnym W pierwszym etapie prac zebrane zostały dane statystyczne dotyczące gminy Urszulin, dostępne poprzez Bank Danych Regionalnych oraz opracowania przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Na tej podstawie określony został potencjał gminy w odniesieniu do podstawowych kryteriów takich jak: ludność, powierzchnia, kultura, historia, przyroda, turystyka, sport i rekreacja, gospodarka (dane za 2008r.). Uzupełnieniem tych informacji były materiały publikowane w mediach oraz w Internecie. Hasła kluczowe przy wyszukiwaniu informacji to: Urszulin, Poleski Park Narodowy, Polesie, hasła wspierające dotyczyły miejscowości znajdujących się na terenie gminy, programu Natura 2000, Eko-Fest oraz atrybutów powiązanych z hasłami kluczowymi. Dodatkowym źródłem informacji były dokumenty strategiczne związane z rozwojem gminy i regionu: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Urszulin na lata Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Urszulin Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata

7 Na podstawie analizy danych zastanych wyodrębnione zostały następujące obszary tematyczne: kultura regionu historia gminy panujące zwyczaje obiekty historyczne istotne miejsca walory turystyczne i przyrodnicze baza turystyczna i noclegowa W celu dotarcia do informacji szczegółowych i zbudowania pełnego obrazu gminy, przeprowadzone zostały wywiady pogłębione z mieszkańcami. Punktem odniesienia w tych badaniach były obszary tematyczne zidentyfikowane w procesie analizy danych pierwotnych. W wywiadach pogłębionych wzięły udział 32 osoby przy uwzględnieniu założenia, że osobami dedykowanymi do badania były osoby dobrze znające miejscowość. Kolejnym etapem było uporządkowanie zebranych danych w formie macierzy SWAT zawierającej: mocne strony (Strengths) wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę; słabe strony (Weaknesses) wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę; szanse (Opportunities) wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany; zagrożenia (Threats) wszystko to co stwarza dla niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. Jednocześnie informacje zebrane w indywidualnych spotkaniach z mieszkańcami zostały poddane weryfikacji w badaniach ilościowych, których celem było określenie przewagi konkurencyjnej Gminy Urszulin. Badanie ankietowe objęło 189 osób. W poszczególnych miejscowościach: Urszulin, Parczew, Chełm, Włodawa, Łęczna zrealizowanych zostało od 36 do 40 ankiet. 7

8 Badania ilościowe stanowiły zakończenie etapu badawczo analitycznego. W oparciu o zebrane informacje przygotowane zostały dwie koncepcje marki lokalnej, które zostały przedstawione do akceptacji przedstawicielom władz gminy Urszulin. Wybrana ostatecznie wersja służyła za podstawę do opracowania strategii promocji gminy. Jednoczenie przygotowane zostały 3 wersje graficznego odzwierciedlenia koncepcji marki (logo). W toku konsultacji społecznych i uzyskanych uwag wizualizacja poddana została modyfikacjom i ostateczna wersja stała się podstawą do opracowania systemu identyfikacji wizualnej. Ostatni etap to przygotowanie propozycji działań promocyjnych gminy Urszulin oraz harmonogram ich realizacji. 8

9 III. Analiza diagnostyczna gminy Urszulin 1. Gmina Urszulin podstawowe informacje Położenie gminy: Gmina Urszulin jest gminą wiejską, położoną w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Urszulin. Ludność: osób W tym mężczyzn oraz kobiet Gęstość zaludnienia: 23,78 os/km2 Powierzchnia: ha W tym użytki rolne: ha i grunty leśne: ha Łączna ilość miejscowości na terenie gminy: 30 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 2 427,39 zł Pracujący: 276 Bezrobotni: 257 Stopa bezrobocia: 11% Obiekty noclegowe (bez kwater agroturystycznych): 3 Współczynnik przyrostu naturalnego: -5,1 Gmina Urszulin sąsiaduje z gminami Hańsk, Stary Brus, Cyców, Sosnowica, Ludwin i Wierzbica. Dostępność komunikacyjna miasta: główny dojazd do gminy i miejscowości Urszulin drogą krajowa nr 82. odległość od Białegostoku wynosi 250 km odległość od Warszawy wynosi 220 km odległość od Lublina wynosi 60 km odległość od Chełma wynosi 45 km odległość od Włodawy wynosi 32 km 9

10 2. Potencjał kulturalny Na terenie gminy Urszulin znajdują się takie obiekty kultury, jak: Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie Gminna Biblioteka Publiczna w Wytycznie Ośrodek Dydaktyczno Muzealny Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym Na terenie gminy Urszulin nie występują takie obiekty kultury jak kina, czy teatry. Mieszkańcy gminy przejawiają wiele inicjatyw, głównie w zakresie kultywowania wartości folklorystycznych. Działalność tego typu zespołów ma na celu zachowanie wartości kulturowych regionu oraz stworzenie poczucia więzi i przynależności grupowej, a także zaprezentowanie dorobku swojego regionu na zewnątrz. Repertuar jest bardzo zróżnicowany, najczęściej obejmuje wykonywanie pieśni ludowych, odstawianie scen rodzajowych (np. kiszenie kapusty). Ponadto, co warte jest odnotowania jest dbałość o ciągłość i zachowanie specyficznej dla tego regionu kuchni. Przyszłość tego typu stowarzyszeń i inicjatyw jest wielce niepewna, wiąże się to z coraz mniejszym zainteresowaniem młodzieży oraz starzejącą się grupą członków obecnie przynależnych. Miejscowe zespoły folklorystyczne spotykają się 3 razy w ciągu roku podczas dni seniora. Uczestniczą na gminnych dożynkach oraz na startują zawodach regionalnych i powiatowych, często z sukcesami. Wśród wspomnianych wyżej zespołów należy wymienić: Zespół Śpiewaczy Seniorzy w Urszulinie 10

11 Zespól folklorystyczny Załuczanki w Starym Załuczu Zespól Ballada z Wereszczyna Co istotne dla kultury i folklory lokalnego, na terenie gminy wciąż żywe są legendy i podania ludowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie. 3. Potencjał dziedzictwa narodowego Urszulin powstał w połowie XVIII w., po raz pierwszy wzmiankowany w spisie ludności z 1786 roku. Pomimo stosunkowo małej liczy mieszkańców (około 50 osób) posiadał prawa miejskie. Urszulin był miastem ulokowanym na skrzyżowaniu szlaków i stanowił ważny z punktu widzenia handlu i wymiany punkt tranzytowy. Miasto utrzymywało się w zdecydowanej mierze ze świadczenia usług, toteż rolnictwo nie było mocno zakorzenione w historii tych terenów. Tereny, na których znajduje się gmina Urszulin położone są na styku słowiańszczyzny wschodniej i zachodniej. W miejscu tym funkcjonowały równolegle 4 kultury, polska, niemiecka, żydowska i prawosławna. Miejscową ludność nazywano Poleszukami. Z historią gminy związane są również ważne postacie historycznie, m.in.: Bolesław Prus (jako Andrzej Głowacki, przebywał w obozie powstańczym na Lipniaku) Mikołaj Rej (był właścicielem dóbr w Andrzejowie, Hańsku, Kulczynie, części Wereszczyna i Woli Wereszczyńskiej) Gmina Urszulin to miejsce, które w sposób szczególny wpisało się w historię Powstania Styczniowego, na tym terenie miało miejsce szereg bitew, potyczek. Na terenie Gminy Urszulin znajduje się szereg zabytków kultury materialnej. Wiele z nich wpisanych do rejestru zabytków. Wśród najważniejszych miejsc 11

12 pamięci i dziedzictwa narodowego, a także miejsc uświęconych gminy Urszulin należy wskazać takie miejscowości, jak: a) Andrzejów Na terenie miejscowości Andrzejów znajduje się cmentarz usytuowany na miejscu XIII wiecznego grodziska słowiańskiego. Wokół cmentarza znajduje się pozostałość po fosie, niegdyś okalająca grodzisko. Ponadto na terenie miejscowości znajduje się również dwór i pozostałości zabudowań dworskich oraz podworski park krajobrazowy, stanowiący pozostałości parku krajobrazowego. b) Dębowiec W miejscowości Dębowiec znajduje się murowana kapliczka i cmentarz ewangelicki. c) Michałów Murowana kapliczka i cmentarz z I wojny światowej. d) Sumin Drewniany krzyż i murowana kapliczka. e) Urszulin Dwie murowane kapliczki i cmentarz wojenny z 1920 roku. f) Wereszczyn Miejscowość o bardzo bogatej historii, położona na wyniosłości stanowiącej swoistą wyspę wśród okolicznych nizin błotnistych. Początkowo osada wczesnośredniowieczna wzmiankowana w Latopisie Hipackim. Datowana od 1204 roku jako osada książęca księstwa Halicko - Włodzimierskiego. Od XV w. Wereszczyn stanowił własność rodu Wereszczyńskich. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w domu Andrzeja Wereszczyńskiego przebywał często jako gość, pisarz i prozaik Mikołaj Rej z Nagłowic. Posiadał on w tej okolicy rozległe dobra, 12

13 które zostały wniesione przez żonę do jego majątku. Księgi Parafialne w Wereszczynie prowadzone są od 1596 roku. W Wereszczynie znajduje się także uświęcony zabytek, jest nią studnia dworska, miejsce kaźni żydowskiej z okresu II wojny światowej. Miejsce to, odwiedzają dziś grupy wycieczek ludności pochodzenia żydowskiego. Wereszczyn słynął również jako największa owczarnia oraz największy w kraju ośrodek tkacki, stale odbywały się tam jarmarki. Zachowały się tam również takie zabytki materialne, jak XIX - wieczny dwór szlachecki, a także kapliczka z barokową figura Jana Nepomucena z XVIII w. Kolejnym ważnym zabytkiem Wereszczyna jest rzymsko katolicki drewniany kościół parafialny z XVIII w., pw. biskupa Stanisława, wraz z przylegającym do niego cmentarzem. g) Wielkopole W Wielopolu badania archeologiczne odnalazły grupę 11 kurhanów ciałopalnych położonych na skraju rozległego Bagna Bubnów. Datowane są one schyłek VIII i pierwszą połowę IX wieku. h) Wola Wereszczyńska W Woli Wereszczyńskiej znajduje się krzyż drewniany, trzy cmentarze rzymsko katolickie i jeden cmentarz prawosławny. i) Wytyczno W miejscowości tej usytuowany jest rzymsko-katolicki drewniany kościół, o dość niezwykłej historii powstania. W miejscu dawnej cerkwi w 1949 roku zbudowano drewniany kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, używając do budowy drewna z rozebranego kościoła ewangelickiego zbudowanego w XIX wieku w Michałowie (dawn. Michelsdorf) przez mennonitów. W miejscowości Wytyczno znajduje się również zabytkowy dwór, obora dworska, cmentarz prawosławny oraz ewangelicki. Warto również wspomnieć o miejscowych blindażach, jest to ostatni zachowany bunkier, stanowiący element systemu umocnień Rosji carskiej z 1915 roku. Blindaże były wizytowane przez samego cara Rosji, co potwierdza dokumentacja fotograficzna. 13

14 W Wytyczne znajduje się budynek, w którym mieściła się stara szkoła. Historia budynku sięga przełomu I i II wojny światowej. Na koniec należy wskazać pomnik walk polsko sowieckich i pomordowanych żołnierzy KOP w Wytyczno. j) Zawadówka W Zawadówce znajduje się stary młyn oraz wiatrak. k) Załucze Stare W Załuczu Starym znajduje się ewangelicki zbór i cmentarz z nową kaplicą, kaplica rzymsko katolicka. W miejscowości tej zlokalizowane było osadnictwo żydowskie (Kircha). Załucze Stare słynęło również jako producent wozów i bryczek, nie tylko w skali regionu, ale także całego kraju. Ważnym elementem dziedzictwa narodowego jest rękodzielnictwo. W zdecydowanej mierze dotyczy to przedmiotów domowego użytku beczki typu lamusa, wazony, buty. Przedmioty te wykonywane były z przedmiotów naturalnych np. trzęślicy modrej (gatunek trawy), takimi głównie dysponowała miejscowa ludność. Ponadto trudniono się maciarstwem czyli wytwarzaniem ścian ocieplających z pospinanych trzcin oraz wydobywaniem torfu, który służył głównie jak materiał palny. Wśród wielu ciekawostek historycznych (potwierdzonych) można przytoczyć historię o mennonitach (chrześcijańskie wyznanie protestanckie o charakterze ewangelikalnym). Sprowadzeni przez Adama Czartoryskiego pod koniec XVIII w. z miasteczka Montbeliard we Francji, osiedlili się na terenie obecnej gminy i założyli miejscowość Michałów (dawn. Michelsdorf). W późniejszym okresie, przenosząc się do Ameryki Północnej stworzyli gminy amiszów. Podczas II wojny światowej nastąpiła relokacja miejscowej ludności. Ludność pochodzenia niemieckiego przesiedlono do wielkopolski (Poznań), natomiast polską ludność z okolic Poznania osiedlono na Polesiu. 14

15 4. Potencjał wsi, ekologii i agroturystyki Gmina Urszulin położona jest we wschodniej części województwa lubelskiego i charakteryzuje się niskim stopniem urbanizacji. Powierzchnia gminy wynosi ha. Jest to gmina typowo rolnicza, gdzie 57,8 % użytków rolnych stanowią grunty orne, zajmujące powierzchnię ha. Użytki zielone w tym łąki, sady i pastwiska stanowią ha, a nieużytki stanowią ogólną powierzchnię 242 ha. Powierzchnia lasów wynosi ha. Studium uwarunkowań terenów, określa przyszły obszar pod zalesienie na poziomie ha. Czynnikami, które przyciągają turystów są w znacznej mierze walory przyrodnicze Poleskiego Parku Narodowego. Tereny te cechują się duża czystością ekologiczną, krajobraz wolny jest od obiektów przemysłowych oraz gęstych skupisk aglomeracji miejskiej. Ponadto występuje wysoki poziom nasłonecznienia rzeczywistego w skali roku. Okoliczne zbiorniki wodne (głównie jeziora) posiadają wysoka klasę czystości wód oraz wykazują duże zarybienie (głównie zbiorniki wodne położone na terenie Poleskiego Parku Narodowego). Wiele jezior sprzyja czynnemu wypoczynkowi, m.in. jezioro Rotcze gdzie kwitnie wędkarstwo oraz proces wzmożonego budowania domków letniskowych (zjawisko to trwa już od kilku lat). W Urszulinie bazę turystyczną stanowią 3 obiekty noclegowe. Motel JAKOL na 20 miejsc noclegowych wraz z restauracją. Zajazd Drob świadczący usługi restauracyjno kwaterunkowe, posiadający 20 miejsc noclegowych, a także Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół w Urszulinie funkcjonujące sezonowo, gdzie dostępnych jest 50 miejsc noclegowych. 15

16 Ponadto na terenie gminy funkcjonuje piętnaście gospodarstw agroturystycznych. Gospodarstwa zlokalizowane są w miejscowościach Wereszczyn, Jamniki, Babsk, Kolonia Wytyczno, Zabrodzie, Urszulin, Andrzejów, Wola Wereszczyńska, Sęków, Łomnica, Grabniak. Dysponują one łącznie około 121 miejscami noclegowymi. Gospodarstwa agroturystyczne charakteryzują się dobrym dostępem komunikacyjnym, położone są w dogodnym sąsiedztwie lasów oraz jezior. Należy podkreślić, że agroturystyka charakteryzuje się największą harmonią w stosunku do wymogów ochronnych środowiska przyrodniczego. Nie powoduje istotnych zmian w krajobrazie, a także bezpośrednio aktywizuje miejscową ludność. Kwatery agroturystyczne są usytuowane w istniejącym układzie osadniczym i stanowią dodatkowe dochody dla gospodarstw rolnych. Ponadto dostępne jest pole namiotowe nad jez. Rotcze (Grabniak), a także Ośrodek Wypoczynkowy Komendy Hufca ZHP funkcjonujący w miejscowości Grabniak. Na terenie gminy Urszulin przebiega wiele szlaków turystycznych PTTK, które wiodą przez tereny najbardziej atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo. Prowadzą także do miejscowości w których znajdują się obiekty zabytkowe i muzealne. Tereny rekreacyjno wypoczynkowe w Gminie Urszulin skoncentrowane są w trzech miejscowościach: Grabniak, Wytyczno i Sumin, które położone są w pobliżu Jezior Rotcze (Grabniak), Wytyckie i Sumin. W 2008 r. udzielono noclegów, z których skorzystało ponad 761 osób. Spośród turystów, którzy skorzystali z noclegów w 2008 r. znalazło się również 48 turystów zagranicznych, którym udzielono 152 noclegów, należy podkreślić, że poziom liczby odwiedzających gminę turystów podniósł się licząc od 2006 roku o ponad 100%. 5. Potencjał dóbr krajoznawczo-turystycznych Potencjał dóbr krajoznawczo turystycznych jest największą wskazaną przez respondentów wartością gminy Urszulin. 16

17 Na terenie gminy znajduje się sześć obszarów bagiennych: Bagno Bubnów, Bagno Bieleckie, Durne Bagno, Bagno Spławy i Las Bagno. Wchodzą one w skład obszarów chronionych Poleskiego Parku Narodowego. Natomiast Bagno Wąskie znajduje się w otulinie Poleskiego Parku Narodowego. Na terenie gminy znajduje się także Krowie Bagno, które nie wchodzi w skład obszarów chronionych. Kiedyś stanowiło naturalną łąkę, którą miejscowi eksploatowali pozyskując siano. Dziś ulega powolnej degradacji, z powodu prac związanych z wydobyciem torfu oraz wypasem bydła. W obszarze gminy, w obrębie Poleskiego Parku Narodowego znajduje się Torfowisko Orłowskie, natomiast w Poleskim Obszarze Chronionego Krajobrazu znajduje się Torfowisko Ciesacin. Obszary leśne zajmują około ha i występują w znacznej mierze w północnej części gminy. Do zaewidencjonowanych obszarów leśnych należą: Las Tatarski, Las Andrzejowski, Las Tafle, Las Brzeziny, Zielone Grądy oraz Suchy Las. Pozostały obszar gminy pokryty jest w znacznej mierze śródpolnymi drobnymi zalesieniami, które nie tworzą zwartych kompleksów. Krajobraz Gminy Urszulin cechuje się występowaniem licznych zbiorników wodnych, w tym jezior, bagien, a także torfowisk oraz dużym udziałem w ogólnej powierzchni terenów leśnych. Rzeźba terenu jest mało zróżnicowana, w krajobrazie dominują głównie płaskie, rozległe równiny, pośród których rozsiane są guzy i wały akumulacji wodno lodowcowej. Turystyka w Parku to przede wszystkim turystyka piesza, rowerowa i konna. Park odwiedza znaczna ilość grup ornitologów z kraju i zagranicy. Poleski Park Narodowy dysponuje czterema ścieżkami przyrodniczymi, które w strefie bagiennej zabezpieczone są drewnianymi kładkami. Na terenie parku jest wytyczone ponad 300 km szlaku konnego. Bardzo ciekawą formacją występującą na bagnach są tzw. spławy. W Poleskim Parku Narodowym zarejestrowanych jest około 80 osób z uprawnieniami przewodnika, bezpośrednio z władzami parku współpracuje około 15, z czego jedynie 2 osoby znają jęz. angielski. 17

18 Jak podają władze parku, Poleski Park Narodowy zwiedzają przede wszystkim grupy zorganizowane, głównie wycieczki szkolne. Znaczny odsetek stanowią osoby zwiedzające Park samodzielnie. Jako wyjątkowe przykłady przedstawicieli fauny i flory warto wskazać: rosiczkę, żurawia, wodniczkę, żółwia błotnego oraz łosia. Statystycznie liczba turystów odwiedzających Park, oscyluje w granicach osób rocznie (szacując na podstawie sprzedanych biletów). W znacznej mierze są to wycieczki szkolne (głównie składające się z młodszych dzieci) w mniejszej zaś części studenci oraz niewielki procent stanowią turyści kwalifikowani z kraju oraz zagranicy. Szlaki turystyczne na terenie Gminy Urszulin dzielimy na: a) Ścieżki przyrodnicze PPN: Ścieżka Dąb Dominik" Ścieżka Spławy" Ścieżka żółwik" Ścieżka "Mietiułka" b) Szlaki turystyczne PPN: Szlak Niebieski (Pieszowola Wytyczno) Szlak żółty (Wołoskowola - Muzeum PPN, w Załuczu Starym) Szlak Czerwony Partyzancki (Urszulin - Muzeum PPN) Szlak Czerwony przy kompleksie Bagna Bubnów Szlak żółty przy kompleksie Bagna Bubnów Szlak Czarny historyczno - przyrodniczy Nałęcz" (Sosnowica - Jamniki) Szlaki Czarne (trzy - łącznikowe (Zawadówka, Kol. Wola Wereszczyńska, Pieszowola) Warto zaznaczyć, że wymienione powyżej szlaki oraz ścieżki przyrodnicze są ze sobą integralnie połączone, umożliwiając odwiedzającym duże urozmaicenia w ich doborze jak i możliwości odnośnie odwiedzenia obiektów edukacyjnych i historycznych. 18

19 Ponadto na terenie gminy występują szlaki rowerowe oraz konne: - Szlak rowerowy na trasie Lublin Wola Uhruska - Poleski Szlak Konny pierwszy na Lubelszczyźnie, trasa konna o długości 280km. Szlaki i ścieżki turystyczne wyposażone są w infrastrukturę turystyczną. Składają się na nią głównie wieże widokowe, parkingi oraz pola biwakowe. Wieże widokowe są zlokalizowane w obrębie Poleskiego Parku Narodowego, w obszarze Durnego Bagna oraz Bagna Bubnów. Szlak konny nie jest dostatecznie dobrze oznaczony, brakuje na nim miejsc postojowych oraz biwakowych, brak również ujęć wody pitnej i sanitariatów. Odnośnie stanu trasy rowerowej to należy stwierdzić, że jest miejscami nieprzejezdna i słabo oznakowana. Obszary i obiekty chronione. Walory przyrodnicze i krajobrazowe Gminy Urszulin zadecydowały o utworzeniu w jej granicach wielu różnorodnych typów obszarów chronionych: a) Poleski Park Narodowy Został utworzony 1 maja 1990 roku. Park, na terenie gminy Urszulin zajmuje powierzchnię ha, stanowi to 52,1% całego obszaru Parku, która wynosi ha. Obszar parku tworzą rozległe torfowiska i bagna. Ponadto występują małe oraz płytkie dystroficzne jeziora, antropogenicznie zmienione łąki oraz morfologicznie różnorodne zespoły leśne ze szczególnie ciekawymi borami bagiennymi, olsami i brzezinami bagiennymi. Osobliwością przyrodniczą w skali europejskiej jest występowanie 150 gatunków roślin borealnych, 25 strefy atlantyckiej, 43 strefy wschodnio - kontynentalnej i 39 gatunków strefy południowej. Najcenniejszym przedstawicielem fauny jest żółw błotny oraz. Ponadto sklasyfikowano 150 gatunków ptaków, wśród których na szczególną uwagę zasługuje wodniczka, gęś gęgowa, sowa błotna, batalion, cietrzew, czapla, orzeł bielik, orzeł przedni i kormoran czarny. 19

20 b) Poleski Park Krajobrazowy Utworzony w 1983 roku zajmuje powierzchnię ha. Walory Poleskiego Parku Krajobrazowego nie odbiegają od tych, które występują w Poleskim Parku Krajobrazowym. Poleski Park Krajobrazowy pełni wobec niego głównie rolę osłonową. Na terenie Gminy Urszulin leży ha, czyli ponad 60% powierzchni Poleskiego Parku Krajobrazowego. d) Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu Utworzony w 1983 roku, zajmuje ogółem 19 tys. ha. Swoim obszarem, obejmuje południowo -zachodnią część Gminy Urszulin. Głównie rejon jezior Uściwierz, Rotcze i Sumin oraz okolice jeziora Płotycze i północną część torfowiska Krowie Bagno. Należy zaznaczyć, że posiada on również unikalne kompleksy wodno bagienne oraz tereny podmokłe. e) Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie Utworzony został w roku Rezerwat ten zajmuje ponad 200 tys. km2. W ogólnej powierzchni polska strefa Rezerwatu ma łączną powierzchnię niemal ha, natomiast strefa białoruska i ukraińska zajmują łącznie powierzchnię ha. Cały obszar gminy wchodzi w skład w/w rezerwatu. f) Obszary Natura 2000 Na terenie Gminy Urszulin znajdują się cztery obszary oznaczone jako Natura Są to Specjalne Obszary Ochrony, wśród nich wyróżniamy Jezioro Uściwierskie, Krowie Bagno, oraz Ostoja Poleska. Natomiast wśród Obszarów Specjalnej Ochrony wyróżniamy Polesie i Bagno Bubnów. Warto również trochę miejsca poświęcić największej atrakcji Poleskiego Parku Narodowego jakim jest żółw błotny. Żółw błotny jest wpisany do Polskiej i Europejskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek narażony na wyginięcie. Ze względu na kształt skorupę był określany przez miejscową ludność jako czerepach i traktowany jako chwast wodny (ze względu na funkcję drapieżnika, jaką spełniał w ekosystemie). 20

21 6. Potencjał sportowy i rekreacyjny Zasoby dla rozwoju sportu i rekreacji na analizowanym obszarze stanowią istniejące obiekty architektury i kultury, wartościowe walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz jeziora, użytkowane jako kąpieliska i jednocześnie stanowiące niewątpliwie atrakcję dla wędkarzy. Tereny rekreacyjno wypoczynkowe w gminie Urszulin skoncentrowane są w rejonie trzech miejscowości: Grabniak, Wytyczno i Sumin. Miejscowości te położone są w pobliżu Jezior Rotcze (Grabniak), Sumin oraz zbiornik retencyjny Wytyczno co sprzyja zasadniczo rekreacji oraz wypoczynkowi. W Wereszczynie i Woli Wereszczyńskiej znajdują się, co warte odnotowania, stadniny koni. Jako najlepiej zagospodarowane jeziora na tym terenie, należy wskazać: Jezior Rotcze Jezioro Sumin Na ternie Gminy Urszulin znajdują się boiska sportowe, zlokalizowane przy miejscowych szkołach. Wymienić także należy boisko usytuowane w Urszulinie przy ulicy Chełmskiej, należące do Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze. Ważnym elementem odnoszącym się do potencjału sportowego są imprezy sportowe, wśród nich warto wskazać: Zadaniowy Rajd Rowerowy NAŁĘCZ organizowany przez Poleski Park Narodowy Międzynarodowe Biegi Ekologiczne: VI Bieg Parkowca i Leśnika organizowany przez Poleski Park Narodowy, Zespół Szkół w Urszulinie oraz Urząd Gminy Urszulin Ogólnopolskie Biegi Ekologiczne organizowane przez Zespól Szkół w Urszulinie oraz Poleski Park Narodowy Zadaniowy Rajd Pieszy SZLAKAMI ŻÓŁWIA 21

22 Imprezy biegowe wymienione powyżej są imprezami cyklicznymi, mające popularyzować bieganie jako formę czynnego wypoczynku oraz jednocześnie stanowić promocję walorów przyrodniczych Gminy Urszulin oraz Poleskiego Parku Narodowego. Na terenie Gminy Urszulin działa także Uczniowski Klub Sportowy Rosiczka. 7. Potencjał lokalnej przedsiębiorczości W 2008 r. w gminie zarejestrowanych było łącznie 179 podmiotów gospodarczych, z czego aż 165 w sektorze prywatnym. Spośród wszystkich podmiotów dominują jednostki działające w ramach sekcji G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, tj. 61 podmiotów, co stanowi 35% ogółu firm działających w gminie. Dość liczne są również podmioty funkcjonujące w zakresie działalności usługowej, komunalnej, społecznej i indywidualnej (ok. 12,5%) oraz w budownictwie i rolnictwie (po ok. 9%). 22

23 Nazwa sekcji Liczba podmiotów Sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 11 Sekcja C - Górnictwo 1 Sekcja D - Przetwórstwo przemysłowe 7 Sekcja F - Budownictwo 17 Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego 61 Sekcja H - Hotele i restauracje 5 Sekcja I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność 8 Sekcja J - Pośrednictwo finansowe 2 Sekcja K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Sekcja L - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne Sekcja M - Edukacja 7 Sekcja N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 7 Sekcja O - Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 26 Tabela nr 1. Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD w 2008 r Źródło: REGON, Bank Danych Regionalnych, GUS Jeśli chodzi o budżet gminy, w 2008 r. gmina uzyskała dochody w wysokości 9,9 mln zł, natomiast wydatkowano ok. 10 mln zł. Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniosły ok. 2,3 tys. zł (stan na 2007 r.). W odniesieniu do dochodów gminy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w 2007 r. stanowiły one ponad 361 tys. zł, w tym 318 tys. zł na cele inwestycyjne, natomiast narastająco od 2006 r. ponad 380 tys. zł. 8.Potencjał kuchni regionalnej Jak wskazują materiały analizowane, historia kuchni regionalnej opiera się na potrawach dość ubogich oraz mało urozmaiconych aczkolwiek co warte podkreślenia niezwykle smacznych dzięki swej prostocie. 23

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 1 Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 2 Spis treści Wstęp... 4 1. Diagnoza stanu wyjściowego...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020 PROJEPp Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr105/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2015r. PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020 Strategia opracowana

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY

AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY PLAN ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY SIERADZ ZDUŃSKA WOLA ZAPOLICE 2014 Strona 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Delimitacja Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty...

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku DOKUMENT RZĄDOWY przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Warszawa, wrzesień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020 Gmina Baligród, Gmina Cisna, Miasto i Gmina Lesko, Gmina Olszanica, Gmina Solina Projekt Wspólnie na rzecz rozwoju współfinansowany

Bardziej szczegółowo

22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE:

22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE: 22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE: Spis treści Strategia promocji gospodarczej w tym marki gospodarczej gminy Siedliszcze... 2 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ZAŁOŻENIA DO STRATEGII PROMOCJI TURYSTYCZNEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY Dokument przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy w ramach projektu COESIMA Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ...

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ... 0T1.0T 0TWprowadzenie0T... 0T2.0T 0TAnaliza 0T3.0T 0TStrategia 0T4.0T 0TGrupy 0T5.0T 0TPromocja 0T6.0T 0TPriorytety 0T7.0T 0THarmonogram 0T8.0T 0TBudżet0T 0T9.0T 0TOdpowiedzialność0T... Spis treści 3 0T1.10T

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego. na lata 2005-2015. powstała przy współpracy z

Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego. na lata 2005-2015. powstała przy współpracy z STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO NA LATA 2005-2015 Poznań, 21.02.2005 Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2005-2015 powstała przy współpracy z 61-706 Poznań ul.libelta 1a tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY Załącznik do uchwały Nr LVII/303/2014 z dnia 19 września 2014 r. Rady Miasta Brzeziny w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Miasta Brzeziny na lata 2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ ETAP I. ANALIZA PORÓWNAWCZA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Miasta Sandomierza

Strategia Promocji Miasta Sandomierza PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Promocji Miasta Sandomierza 31.01.2010 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Strategia Promocji Miasta

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów. na lata 2009 2013

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów. na lata 2009 2013 Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów na lata 2009 2013 Sierpień 2009 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Charakterystyka sektora turystycznego w województwie śląskim oraz w powiecie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009 2015 Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny,

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo