KONCEPCJA MARKI LOKALNEJ I STRATEGIA PROMOCJI MARKI GMINY URSZULIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA MARKI LOKALNEJ I STRATEGIA PROMOCJI MARKI GMINY URSZULIN"

Transkrypt

1 KONCEPCJA MARKI LOKALNEJ I STRATEGIA PROMOCJI MARKI GMINY URSZULIN Dokument opracowany przez agencję ComPress S.A. na zlecenie Gminy Urszulin Warszawa, dn

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Część 1 - KONCEPCJA MARKI LOKALNEJ... 4 I. Założenia wstępne... 4 II. Metodologia prac nad strategią... 6 III. Analiza diagnostyczna gminy Urszulin Gmina Urszulin podstawowe informacje Potencjał kulturalny Potencjał dziedzictwa narodowego Potencjał wsi, ekologii i agroturystyki Potencjał dóbr krajoznawczo-turystycznych Potencjał sportowy i rekreacyjny Potencjał lokalnej przedsiębiorczości Potencjał kuchni regionalnej Potencjał ludzki IV. Analiza potencjału gminy na tle powiatu, województwa i kraju Powiat Włodawski Województwo Lubelskie Polska Analiza benchmarketingowa Analiza benchmarketingowa w wymiarze krajowym Analiza benchmarketingowa w wymiarze europejskim Turystyka V. Ocena wizerunku i działań promocyjnych VI. Badania Analiza dokumentów strategicznych Indywidualne wywiady pogłębione Wybór rynków docelowych Badania ankietowe Ankieta Urszulin - Badania wewnętrzne Badania rynków konkurencyjnych (Parczew, Włodawa) Badania rynków zewnętrznych (Łęczna, Chełm) Pozycjonowanie marki Segmentacja rynku Analiza SWOT

3 6. Wnioski Opracowanie koncepcji marki Propozycja I PEŁNY OBRAZ NATURY Esencja marki Cele marki Propozycja II po pracy, POLESIE Esencja marki Cele marki Konsultacje społeczne w sprawie koncepcji marki Urszulin Część 2 - STRATEGIA PROMOCJI MARKI VII. Cele strategiczne Cele operacyjne: Grupy docelowe VIII. Marka Urszulin Wizja i misja marki Urszulin Główne przesłania IX. Harmonogram i sposoby realizacji działań Harmonogram działań promocyjnych dotyczących Polesie MTB Rekomendacja działań promocyjnych dla gminy Urszulin X. Pozyskanie środków finansowania poszczególnych działań XI. Opracowanie koncepcji produktów turystycznych i inwestycyjnych XII. Bibliografia XIII. Księga znaku

4 Część 1 - KONCEPCJA MARKI LOKALNEJ I. Założenia wstępne Gmina Urszulin postawiła sobie za zadanie realizację i konsekwentne wdrażanie strategii promocji, aby zrealizować cele jakie stawiają przed sobą współczesne jednostki terytorialne. Celem nadrzędnym jest wyróżnienie się na profesjonalnym rynku usług turystycznych i ofert inwestycyjnych. Korzyści jakie wynikają z realizacji owych celów: Długoterminowy zysk Stworzenie marki Urszulin wpłynie na długoterminowe perspektywy zysku w postaci: zainteresowania ofertami gminy przez potencjalnych turystów, inwestorów, stworzenia dobrego klimatu wśród mieszkańców, zainteresowania mediów. Atrakcyjność inwestycyjna Gmina, której wizerunek jest spójny z realizowanymi działaniami zwiększa swoje szanse na zaistnienie w świadomości grup docelowych. Wyrazistość Gmina posiadająca klarowny wizerunek zaczyna wyróżniać się na tle konkurencji. Motywacja mieszkańców Posiadanie marki wiąże się ze wzrostem identyfikacji mieszkańców z miejscem w którym żyją. Koordynacja działań Realizacja strategii promocji wiąże się z realizacją działań, które nie są przypadkowe. Ułatwia to realizację działań komunikacyjnych na zewnątrz 4

5 Rozwój społeczny Gmina posiadająca markę generuje nie tylko przypływ kapitału, ale również ludzi, wartości i inicjatyw wpływających na postrzeganie marki w otoczeniu Poniższa strategia promocji nie jest strategią rozwoju. Stanowi jej konsekwencję i z niej wynika. Strategia komunikacji jest spójna ze strategią rozwoju gminy Urszulin na lata Strategia promocji, aby była skuteczna i przyniosła zakładane efekty musi być przede wszystkim przekładalna na realne działania. Musi zarówno uwzględniać potencjał ludzki gminy jak i możliwości budżetowe. 5

6 II. Metodologia prac nad strategią Najważniejsza korzyść z realizacji spójnej i długofalowej strategii promocji to konkurencyjność względem sąsiednich gmin. Dodatkowa wartość, jaką daje poniższy dokument: określenie spójnych działań uwzględniających potrzeby poszczególnych grup docelowych wspieranie swoim oddziaływaniem lokalnych inicjatyw zaistnienie w świadomości grup docelowych jako marka o określonych cechach i potencjale włączanie się w zewnętrzne programy promocyjne zmierzające do promocji jednostek o szerszym zasięgu terytorialnym W pierwszym etapie prac zebrane zostały dane statystyczne dotyczące gminy Urszulin, dostępne poprzez Bank Danych Regionalnych oraz opracowania przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Na tej podstawie określony został potencjał gminy w odniesieniu do podstawowych kryteriów takich jak: ludność, powierzchnia, kultura, historia, przyroda, turystyka, sport i rekreacja, gospodarka (dane za 2008r.). Uzupełnieniem tych informacji były materiały publikowane w mediach oraz w Internecie. Hasła kluczowe przy wyszukiwaniu informacji to: Urszulin, Poleski Park Narodowy, Polesie, hasła wspierające dotyczyły miejscowości znajdujących się na terenie gminy, programu Natura 2000, Eko-Fest oraz atrybutów powiązanych z hasłami kluczowymi. Dodatkowym źródłem informacji były dokumenty strategiczne związane z rozwojem gminy i regionu: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Urszulin na lata Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Urszulin Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata

7 Na podstawie analizy danych zastanych wyodrębnione zostały następujące obszary tematyczne: kultura regionu historia gminy panujące zwyczaje obiekty historyczne istotne miejsca walory turystyczne i przyrodnicze baza turystyczna i noclegowa W celu dotarcia do informacji szczegółowych i zbudowania pełnego obrazu gminy, przeprowadzone zostały wywiady pogłębione z mieszkańcami. Punktem odniesienia w tych badaniach były obszary tematyczne zidentyfikowane w procesie analizy danych pierwotnych. W wywiadach pogłębionych wzięły udział 32 osoby przy uwzględnieniu założenia, że osobami dedykowanymi do badania były osoby dobrze znające miejscowość. Kolejnym etapem było uporządkowanie zebranych danych w formie macierzy SWAT zawierającej: mocne strony (Strengths) wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę; słabe strony (Weaknesses) wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę; szanse (Opportunities) wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany; zagrożenia (Threats) wszystko to co stwarza dla niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. Jednocześnie informacje zebrane w indywidualnych spotkaniach z mieszkańcami zostały poddane weryfikacji w badaniach ilościowych, których celem było określenie przewagi konkurencyjnej Gminy Urszulin. Badanie ankietowe objęło 189 osób. W poszczególnych miejscowościach: Urszulin, Parczew, Chełm, Włodawa, Łęczna zrealizowanych zostało od 36 do 40 ankiet. 7

8 Badania ilościowe stanowiły zakończenie etapu badawczo analitycznego. W oparciu o zebrane informacje przygotowane zostały dwie koncepcje marki lokalnej, które zostały przedstawione do akceptacji przedstawicielom władz gminy Urszulin. Wybrana ostatecznie wersja służyła za podstawę do opracowania strategii promocji gminy. Jednoczenie przygotowane zostały 3 wersje graficznego odzwierciedlenia koncepcji marki (logo). W toku konsultacji społecznych i uzyskanych uwag wizualizacja poddana została modyfikacjom i ostateczna wersja stała się podstawą do opracowania systemu identyfikacji wizualnej. Ostatni etap to przygotowanie propozycji działań promocyjnych gminy Urszulin oraz harmonogram ich realizacji. 8

9 III. Analiza diagnostyczna gminy Urszulin 1. Gmina Urszulin podstawowe informacje Położenie gminy: Gmina Urszulin jest gminą wiejską, położoną w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Urszulin. Ludność: osób W tym mężczyzn oraz kobiet Gęstość zaludnienia: 23,78 os/km2 Powierzchnia: ha W tym użytki rolne: ha i grunty leśne: ha Łączna ilość miejscowości na terenie gminy: 30 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 2 427,39 zł Pracujący: 276 Bezrobotni: 257 Stopa bezrobocia: 11% Obiekty noclegowe (bez kwater agroturystycznych): 3 Współczynnik przyrostu naturalnego: -5,1 Gmina Urszulin sąsiaduje z gminami Hańsk, Stary Brus, Cyców, Sosnowica, Ludwin i Wierzbica. Dostępność komunikacyjna miasta: główny dojazd do gminy i miejscowości Urszulin drogą krajowa nr 82. odległość od Białegostoku wynosi 250 km odległość od Warszawy wynosi 220 km odległość od Lublina wynosi 60 km odległość od Chełma wynosi 45 km odległość od Włodawy wynosi 32 km 9

10 2. Potencjał kulturalny Na terenie gminy Urszulin znajdują się takie obiekty kultury, jak: Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie Gminna Biblioteka Publiczna w Wytycznie Ośrodek Dydaktyczno Muzealny Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym Na terenie gminy Urszulin nie występują takie obiekty kultury jak kina, czy teatry. Mieszkańcy gminy przejawiają wiele inicjatyw, głównie w zakresie kultywowania wartości folklorystycznych. Działalność tego typu zespołów ma na celu zachowanie wartości kulturowych regionu oraz stworzenie poczucia więzi i przynależności grupowej, a także zaprezentowanie dorobku swojego regionu na zewnątrz. Repertuar jest bardzo zróżnicowany, najczęściej obejmuje wykonywanie pieśni ludowych, odstawianie scen rodzajowych (np. kiszenie kapusty). Ponadto, co warte jest odnotowania jest dbałość o ciągłość i zachowanie specyficznej dla tego regionu kuchni. Przyszłość tego typu stowarzyszeń i inicjatyw jest wielce niepewna, wiąże się to z coraz mniejszym zainteresowaniem młodzieży oraz starzejącą się grupą członków obecnie przynależnych. Miejscowe zespoły folklorystyczne spotykają się 3 razy w ciągu roku podczas dni seniora. Uczestniczą na gminnych dożynkach oraz na startują zawodach regionalnych i powiatowych, często z sukcesami. Wśród wspomnianych wyżej zespołów należy wymienić: Zespół Śpiewaczy Seniorzy w Urszulinie 10

11 Zespól folklorystyczny Załuczanki w Starym Załuczu Zespól Ballada z Wereszczyna Co istotne dla kultury i folklory lokalnego, na terenie gminy wciąż żywe są legendy i podania ludowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie. 3. Potencjał dziedzictwa narodowego Urszulin powstał w połowie XVIII w., po raz pierwszy wzmiankowany w spisie ludności z 1786 roku. Pomimo stosunkowo małej liczy mieszkańców (około 50 osób) posiadał prawa miejskie. Urszulin był miastem ulokowanym na skrzyżowaniu szlaków i stanowił ważny z punktu widzenia handlu i wymiany punkt tranzytowy. Miasto utrzymywało się w zdecydowanej mierze ze świadczenia usług, toteż rolnictwo nie było mocno zakorzenione w historii tych terenów. Tereny, na których znajduje się gmina Urszulin położone są na styku słowiańszczyzny wschodniej i zachodniej. W miejscu tym funkcjonowały równolegle 4 kultury, polska, niemiecka, żydowska i prawosławna. Miejscową ludność nazywano Poleszukami. Z historią gminy związane są również ważne postacie historycznie, m.in.: Bolesław Prus (jako Andrzej Głowacki, przebywał w obozie powstańczym na Lipniaku) Mikołaj Rej (był właścicielem dóbr w Andrzejowie, Hańsku, Kulczynie, części Wereszczyna i Woli Wereszczyńskiej) Gmina Urszulin to miejsce, które w sposób szczególny wpisało się w historię Powstania Styczniowego, na tym terenie miało miejsce szereg bitew, potyczek. Na terenie Gminy Urszulin znajduje się szereg zabytków kultury materialnej. Wiele z nich wpisanych do rejestru zabytków. Wśród najważniejszych miejsc 11

12 pamięci i dziedzictwa narodowego, a także miejsc uświęconych gminy Urszulin należy wskazać takie miejscowości, jak: a) Andrzejów Na terenie miejscowości Andrzejów znajduje się cmentarz usytuowany na miejscu XIII wiecznego grodziska słowiańskiego. Wokół cmentarza znajduje się pozostałość po fosie, niegdyś okalająca grodzisko. Ponadto na terenie miejscowości znajduje się również dwór i pozostałości zabudowań dworskich oraz podworski park krajobrazowy, stanowiący pozostałości parku krajobrazowego. b) Dębowiec W miejscowości Dębowiec znajduje się murowana kapliczka i cmentarz ewangelicki. c) Michałów Murowana kapliczka i cmentarz z I wojny światowej. d) Sumin Drewniany krzyż i murowana kapliczka. e) Urszulin Dwie murowane kapliczki i cmentarz wojenny z 1920 roku. f) Wereszczyn Miejscowość o bardzo bogatej historii, położona na wyniosłości stanowiącej swoistą wyspę wśród okolicznych nizin błotnistych. Początkowo osada wczesnośredniowieczna wzmiankowana w Latopisie Hipackim. Datowana od 1204 roku jako osada książęca księstwa Halicko - Włodzimierskiego. Od XV w. Wereszczyn stanowił własność rodu Wereszczyńskich. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w domu Andrzeja Wereszczyńskiego przebywał często jako gość, pisarz i prozaik Mikołaj Rej z Nagłowic. Posiadał on w tej okolicy rozległe dobra, 12

13 które zostały wniesione przez żonę do jego majątku. Księgi Parafialne w Wereszczynie prowadzone są od 1596 roku. W Wereszczynie znajduje się także uświęcony zabytek, jest nią studnia dworska, miejsce kaźni żydowskiej z okresu II wojny światowej. Miejsce to, odwiedzają dziś grupy wycieczek ludności pochodzenia żydowskiego. Wereszczyn słynął również jako największa owczarnia oraz największy w kraju ośrodek tkacki, stale odbywały się tam jarmarki. Zachowały się tam również takie zabytki materialne, jak XIX - wieczny dwór szlachecki, a także kapliczka z barokową figura Jana Nepomucena z XVIII w. Kolejnym ważnym zabytkiem Wereszczyna jest rzymsko katolicki drewniany kościół parafialny z XVIII w., pw. biskupa Stanisława, wraz z przylegającym do niego cmentarzem. g) Wielkopole W Wielopolu badania archeologiczne odnalazły grupę 11 kurhanów ciałopalnych położonych na skraju rozległego Bagna Bubnów. Datowane są one schyłek VIII i pierwszą połowę IX wieku. h) Wola Wereszczyńska W Woli Wereszczyńskiej znajduje się krzyż drewniany, trzy cmentarze rzymsko katolickie i jeden cmentarz prawosławny. i) Wytyczno W miejscowości tej usytuowany jest rzymsko-katolicki drewniany kościół, o dość niezwykłej historii powstania. W miejscu dawnej cerkwi w 1949 roku zbudowano drewniany kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, używając do budowy drewna z rozebranego kościoła ewangelickiego zbudowanego w XIX wieku w Michałowie (dawn. Michelsdorf) przez mennonitów. W miejscowości Wytyczno znajduje się również zabytkowy dwór, obora dworska, cmentarz prawosławny oraz ewangelicki. Warto również wspomnieć o miejscowych blindażach, jest to ostatni zachowany bunkier, stanowiący element systemu umocnień Rosji carskiej z 1915 roku. Blindaże były wizytowane przez samego cara Rosji, co potwierdza dokumentacja fotograficzna. 13

14 W Wytyczne znajduje się budynek, w którym mieściła się stara szkoła. Historia budynku sięga przełomu I i II wojny światowej. Na koniec należy wskazać pomnik walk polsko sowieckich i pomordowanych żołnierzy KOP w Wytyczno. j) Zawadówka W Zawadówce znajduje się stary młyn oraz wiatrak. k) Załucze Stare W Załuczu Starym znajduje się ewangelicki zbór i cmentarz z nową kaplicą, kaplica rzymsko katolicka. W miejscowości tej zlokalizowane było osadnictwo żydowskie (Kircha). Załucze Stare słynęło również jako producent wozów i bryczek, nie tylko w skali regionu, ale także całego kraju. Ważnym elementem dziedzictwa narodowego jest rękodzielnictwo. W zdecydowanej mierze dotyczy to przedmiotów domowego użytku beczki typu lamusa, wazony, buty. Przedmioty te wykonywane były z przedmiotów naturalnych np. trzęślicy modrej (gatunek trawy), takimi głównie dysponowała miejscowa ludność. Ponadto trudniono się maciarstwem czyli wytwarzaniem ścian ocieplających z pospinanych trzcin oraz wydobywaniem torfu, który służył głównie jak materiał palny. Wśród wielu ciekawostek historycznych (potwierdzonych) można przytoczyć historię o mennonitach (chrześcijańskie wyznanie protestanckie o charakterze ewangelikalnym). Sprowadzeni przez Adama Czartoryskiego pod koniec XVIII w. z miasteczka Montbeliard we Francji, osiedlili się na terenie obecnej gminy i założyli miejscowość Michałów (dawn. Michelsdorf). W późniejszym okresie, przenosząc się do Ameryki Północnej stworzyli gminy amiszów. Podczas II wojny światowej nastąpiła relokacja miejscowej ludności. Ludność pochodzenia niemieckiego przesiedlono do wielkopolski (Poznań), natomiast polską ludność z okolic Poznania osiedlono na Polesiu. 14

15 4. Potencjał wsi, ekologii i agroturystyki Gmina Urszulin położona jest we wschodniej części województwa lubelskiego i charakteryzuje się niskim stopniem urbanizacji. Powierzchnia gminy wynosi ha. Jest to gmina typowo rolnicza, gdzie 57,8 % użytków rolnych stanowią grunty orne, zajmujące powierzchnię ha. Użytki zielone w tym łąki, sady i pastwiska stanowią ha, a nieużytki stanowią ogólną powierzchnię 242 ha. Powierzchnia lasów wynosi ha. Studium uwarunkowań terenów, określa przyszły obszar pod zalesienie na poziomie ha. Czynnikami, które przyciągają turystów są w znacznej mierze walory przyrodnicze Poleskiego Parku Narodowego. Tereny te cechują się duża czystością ekologiczną, krajobraz wolny jest od obiektów przemysłowych oraz gęstych skupisk aglomeracji miejskiej. Ponadto występuje wysoki poziom nasłonecznienia rzeczywistego w skali roku. Okoliczne zbiorniki wodne (głównie jeziora) posiadają wysoka klasę czystości wód oraz wykazują duże zarybienie (głównie zbiorniki wodne położone na terenie Poleskiego Parku Narodowego). Wiele jezior sprzyja czynnemu wypoczynkowi, m.in. jezioro Rotcze gdzie kwitnie wędkarstwo oraz proces wzmożonego budowania domków letniskowych (zjawisko to trwa już od kilku lat). W Urszulinie bazę turystyczną stanowią 3 obiekty noclegowe. Motel JAKOL na 20 miejsc noclegowych wraz z restauracją. Zajazd Drob świadczący usługi restauracyjno kwaterunkowe, posiadający 20 miejsc noclegowych, a także Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół w Urszulinie funkcjonujące sezonowo, gdzie dostępnych jest 50 miejsc noclegowych. 15

16 Ponadto na terenie gminy funkcjonuje piętnaście gospodarstw agroturystycznych. Gospodarstwa zlokalizowane są w miejscowościach Wereszczyn, Jamniki, Babsk, Kolonia Wytyczno, Zabrodzie, Urszulin, Andrzejów, Wola Wereszczyńska, Sęków, Łomnica, Grabniak. Dysponują one łącznie około 121 miejscami noclegowymi. Gospodarstwa agroturystyczne charakteryzują się dobrym dostępem komunikacyjnym, położone są w dogodnym sąsiedztwie lasów oraz jezior. Należy podkreślić, że agroturystyka charakteryzuje się największą harmonią w stosunku do wymogów ochronnych środowiska przyrodniczego. Nie powoduje istotnych zmian w krajobrazie, a także bezpośrednio aktywizuje miejscową ludność. Kwatery agroturystyczne są usytuowane w istniejącym układzie osadniczym i stanowią dodatkowe dochody dla gospodarstw rolnych. Ponadto dostępne jest pole namiotowe nad jez. Rotcze (Grabniak), a także Ośrodek Wypoczynkowy Komendy Hufca ZHP funkcjonujący w miejscowości Grabniak. Na terenie gminy Urszulin przebiega wiele szlaków turystycznych PTTK, które wiodą przez tereny najbardziej atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo. Prowadzą także do miejscowości w których znajdują się obiekty zabytkowe i muzealne. Tereny rekreacyjno wypoczynkowe w Gminie Urszulin skoncentrowane są w trzech miejscowościach: Grabniak, Wytyczno i Sumin, które położone są w pobliżu Jezior Rotcze (Grabniak), Wytyckie i Sumin. W 2008 r. udzielono noclegów, z których skorzystało ponad 761 osób. Spośród turystów, którzy skorzystali z noclegów w 2008 r. znalazło się również 48 turystów zagranicznych, którym udzielono 152 noclegów, należy podkreślić, że poziom liczby odwiedzających gminę turystów podniósł się licząc od 2006 roku o ponad 100%. 5. Potencjał dóbr krajoznawczo-turystycznych Potencjał dóbr krajoznawczo turystycznych jest największą wskazaną przez respondentów wartością gminy Urszulin. 16

17 Na terenie gminy znajduje się sześć obszarów bagiennych: Bagno Bubnów, Bagno Bieleckie, Durne Bagno, Bagno Spławy i Las Bagno. Wchodzą one w skład obszarów chronionych Poleskiego Parku Narodowego. Natomiast Bagno Wąskie znajduje się w otulinie Poleskiego Parku Narodowego. Na terenie gminy znajduje się także Krowie Bagno, które nie wchodzi w skład obszarów chronionych. Kiedyś stanowiło naturalną łąkę, którą miejscowi eksploatowali pozyskując siano. Dziś ulega powolnej degradacji, z powodu prac związanych z wydobyciem torfu oraz wypasem bydła. W obszarze gminy, w obrębie Poleskiego Parku Narodowego znajduje się Torfowisko Orłowskie, natomiast w Poleskim Obszarze Chronionego Krajobrazu znajduje się Torfowisko Ciesacin. Obszary leśne zajmują około ha i występują w znacznej mierze w północnej części gminy. Do zaewidencjonowanych obszarów leśnych należą: Las Tatarski, Las Andrzejowski, Las Tafle, Las Brzeziny, Zielone Grądy oraz Suchy Las. Pozostały obszar gminy pokryty jest w znacznej mierze śródpolnymi drobnymi zalesieniami, które nie tworzą zwartych kompleksów. Krajobraz Gminy Urszulin cechuje się występowaniem licznych zbiorników wodnych, w tym jezior, bagien, a także torfowisk oraz dużym udziałem w ogólnej powierzchni terenów leśnych. Rzeźba terenu jest mało zróżnicowana, w krajobrazie dominują głównie płaskie, rozległe równiny, pośród których rozsiane są guzy i wały akumulacji wodno lodowcowej. Turystyka w Parku to przede wszystkim turystyka piesza, rowerowa i konna. Park odwiedza znaczna ilość grup ornitologów z kraju i zagranicy. Poleski Park Narodowy dysponuje czterema ścieżkami przyrodniczymi, które w strefie bagiennej zabezpieczone są drewnianymi kładkami. Na terenie parku jest wytyczone ponad 300 km szlaku konnego. Bardzo ciekawą formacją występującą na bagnach są tzw. spławy. W Poleskim Parku Narodowym zarejestrowanych jest około 80 osób z uprawnieniami przewodnika, bezpośrednio z władzami parku współpracuje około 15, z czego jedynie 2 osoby znają jęz. angielski. 17

18 Jak podają władze parku, Poleski Park Narodowy zwiedzają przede wszystkim grupy zorganizowane, głównie wycieczki szkolne. Znaczny odsetek stanowią osoby zwiedzające Park samodzielnie. Jako wyjątkowe przykłady przedstawicieli fauny i flory warto wskazać: rosiczkę, żurawia, wodniczkę, żółwia błotnego oraz łosia. Statystycznie liczba turystów odwiedzających Park, oscyluje w granicach osób rocznie (szacując na podstawie sprzedanych biletów). W znacznej mierze są to wycieczki szkolne (głównie składające się z młodszych dzieci) w mniejszej zaś części studenci oraz niewielki procent stanowią turyści kwalifikowani z kraju oraz zagranicy. Szlaki turystyczne na terenie Gminy Urszulin dzielimy na: a) Ścieżki przyrodnicze PPN: Ścieżka Dąb Dominik" Ścieżka Spławy" Ścieżka żółwik" Ścieżka "Mietiułka" b) Szlaki turystyczne PPN: Szlak Niebieski (Pieszowola Wytyczno) Szlak żółty (Wołoskowola - Muzeum PPN, w Załuczu Starym) Szlak Czerwony Partyzancki (Urszulin - Muzeum PPN) Szlak Czerwony przy kompleksie Bagna Bubnów Szlak żółty przy kompleksie Bagna Bubnów Szlak Czarny historyczno - przyrodniczy Nałęcz" (Sosnowica - Jamniki) Szlaki Czarne (trzy - łącznikowe (Zawadówka, Kol. Wola Wereszczyńska, Pieszowola) Warto zaznaczyć, że wymienione powyżej szlaki oraz ścieżki przyrodnicze są ze sobą integralnie połączone, umożliwiając odwiedzającym duże urozmaicenia w ich doborze jak i możliwości odnośnie odwiedzenia obiektów edukacyjnych i historycznych. 18

19 Ponadto na terenie gminy występują szlaki rowerowe oraz konne: - Szlak rowerowy na trasie Lublin Wola Uhruska - Poleski Szlak Konny pierwszy na Lubelszczyźnie, trasa konna o długości 280km. Szlaki i ścieżki turystyczne wyposażone są w infrastrukturę turystyczną. Składają się na nią głównie wieże widokowe, parkingi oraz pola biwakowe. Wieże widokowe są zlokalizowane w obrębie Poleskiego Parku Narodowego, w obszarze Durnego Bagna oraz Bagna Bubnów. Szlak konny nie jest dostatecznie dobrze oznaczony, brakuje na nim miejsc postojowych oraz biwakowych, brak również ujęć wody pitnej i sanitariatów. Odnośnie stanu trasy rowerowej to należy stwierdzić, że jest miejscami nieprzejezdna i słabo oznakowana. Obszary i obiekty chronione. Walory przyrodnicze i krajobrazowe Gminy Urszulin zadecydowały o utworzeniu w jej granicach wielu różnorodnych typów obszarów chronionych: a) Poleski Park Narodowy Został utworzony 1 maja 1990 roku. Park, na terenie gminy Urszulin zajmuje powierzchnię ha, stanowi to 52,1% całego obszaru Parku, która wynosi ha. Obszar parku tworzą rozległe torfowiska i bagna. Ponadto występują małe oraz płytkie dystroficzne jeziora, antropogenicznie zmienione łąki oraz morfologicznie różnorodne zespoły leśne ze szczególnie ciekawymi borami bagiennymi, olsami i brzezinami bagiennymi. Osobliwością przyrodniczą w skali europejskiej jest występowanie 150 gatunków roślin borealnych, 25 strefy atlantyckiej, 43 strefy wschodnio - kontynentalnej i 39 gatunków strefy południowej. Najcenniejszym przedstawicielem fauny jest żółw błotny oraz. Ponadto sklasyfikowano 150 gatunków ptaków, wśród których na szczególną uwagę zasługuje wodniczka, gęś gęgowa, sowa błotna, batalion, cietrzew, czapla, orzeł bielik, orzeł przedni i kormoran czarny. 19

20 b) Poleski Park Krajobrazowy Utworzony w 1983 roku zajmuje powierzchnię ha. Walory Poleskiego Parku Krajobrazowego nie odbiegają od tych, które występują w Poleskim Parku Krajobrazowym. Poleski Park Krajobrazowy pełni wobec niego głównie rolę osłonową. Na terenie Gminy Urszulin leży ha, czyli ponad 60% powierzchni Poleskiego Parku Krajobrazowego. d) Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu Utworzony w 1983 roku, zajmuje ogółem 19 tys. ha. Swoim obszarem, obejmuje południowo -zachodnią część Gminy Urszulin. Głównie rejon jezior Uściwierz, Rotcze i Sumin oraz okolice jeziora Płotycze i północną część torfowiska Krowie Bagno. Należy zaznaczyć, że posiada on również unikalne kompleksy wodno bagienne oraz tereny podmokłe. e) Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie Utworzony został w roku Rezerwat ten zajmuje ponad 200 tys. km2. W ogólnej powierzchni polska strefa Rezerwatu ma łączną powierzchnię niemal ha, natomiast strefa białoruska i ukraińska zajmują łącznie powierzchnię ha. Cały obszar gminy wchodzi w skład w/w rezerwatu. f) Obszary Natura 2000 Na terenie Gminy Urszulin znajdują się cztery obszary oznaczone jako Natura Są to Specjalne Obszary Ochrony, wśród nich wyróżniamy Jezioro Uściwierskie, Krowie Bagno, oraz Ostoja Poleska. Natomiast wśród Obszarów Specjalnej Ochrony wyróżniamy Polesie i Bagno Bubnów. Warto również trochę miejsca poświęcić największej atrakcji Poleskiego Parku Narodowego jakim jest żółw błotny. Żółw błotny jest wpisany do Polskiej i Europejskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek narażony na wyginięcie. Ze względu na kształt skorupę był określany przez miejscową ludność jako czerepach i traktowany jako chwast wodny (ze względu na funkcję drapieżnika, jaką spełniał w ekosystemie). 20

21 6. Potencjał sportowy i rekreacyjny Zasoby dla rozwoju sportu i rekreacji na analizowanym obszarze stanowią istniejące obiekty architektury i kultury, wartościowe walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz jeziora, użytkowane jako kąpieliska i jednocześnie stanowiące niewątpliwie atrakcję dla wędkarzy. Tereny rekreacyjno wypoczynkowe w gminie Urszulin skoncentrowane są w rejonie trzech miejscowości: Grabniak, Wytyczno i Sumin. Miejscowości te położone są w pobliżu Jezior Rotcze (Grabniak), Sumin oraz zbiornik retencyjny Wytyczno co sprzyja zasadniczo rekreacji oraz wypoczynkowi. W Wereszczynie i Woli Wereszczyńskiej znajdują się, co warte odnotowania, stadniny koni. Jako najlepiej zagospodarowane jeziora na tym terenie, należy wskazać: Jezior Rotcze Jezioro Sumin Na ternie Gminy Urszulin znajdują się boiska sportowe, zlokalizowane przy miejscowych szkołach. Wymienić także należy boisko usytuowane w Urszulinie przy ulicy Chełmskiej, należące do Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze. Ważnym elementem odnoszącym się do potencjału sportowego są imprezy sportowe, wśród nich warto wskazać: Zadaniowy Rajd Rowerowy NAŁĘCZ organizowany przez Poleski Park Narodowy Międzynarodowe Biegi Ekologiczne: VI Bieg Parkowca i Leśnika organizowany przez Poleski Park Narodowy, Zespół Szkół w Urszulinie oraz Urząd Gminy Urszulin Ogólnopolskie Biegi Ekologiczne organizowane przez Zespól Szkół w Urszulinie oraz Poleski Park Narodowy Zadaniowy Rajd Pieszy SZLAKAMI ŻÓŁWIA 21

22 Imprezy biegowe wymienione powyżej są imprezami cyklicznymi, mające popularyzować bieganie jako formę czynnego wypoczynku oraz jednocześnie stanowić promocję walorów przyrodniczych Gminy Urszulin oraz Poleskiego Parku Narodowego. Na terenie Gminy Urszulin działa także Uczniowski Klub Sportowy Rosiczka. 7. Potencjał lokalnej przedsiębiorczości W 2008 r. w gminie zarejestrowanych było łącznie 179 podmiotów gospodarczych, z czego aż 165 w sektorze prywatnym. Spośród wszystkich podmiotów dominują jednostki działające w ramach sekcji G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, tj. 61 podmiotów, co stanowi 35% ogółu firm działających w gminie. Dość liczne są również podmioty funkcjonujące w zakresie działalności usługowej, komunalnej, społecznej i indywidualnej (ok. 12,5%) oraz w budownictwie i rolnictwie (po ok. 9%). 22

23 Nazwa sekcji Liczba podmiotów Sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 11 Sekcja C - Górnictwo 1 Sekcja D - Przetwórstwo przemysłowe 7 Sekcja F - Budownictwo 17 Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego 61 Sekcja H - Hotele i restauracje 5 Sekcja I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność 8 Sekcja J - Pośrednictwo finansowe 2 Sekcja K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Sekcja L - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne Sekcja M - Edukacja 7 Sekcja N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 7 Sekcja O - Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 26 Tabela nr 1. Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD w 2008 r Źródło: REGON, Bank Danych Regionalnych, GUS Jeśli chodzi o budżet gminy, w 2008 r. gmina uzyskała dochody w wysokości 9,9 mln zł, natomiast wydatkowano ok. 10 mln zł. Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniosły ok. 2,3 tys. zł (stan na 2007 r.). W odniesieniu do dochodów gminy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w 2007 r. stanowiły one ponad 361 tys. zł, w tym 318 tys. zł na cele inwestycyjne, natomiast narastająco od 2006 r. ponad 380 tys. zł. 8.Potencjał kuchni regionalnej Jak wskazują materiały analizowane, historia kuchni regionalnej opiera się na potrawach dość ubogich oraz mało urozmaiconych aczkolwiek co warte podkreślenia niezwykle smacznych dzięki swej prostocie. 23

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA W POLESKIM PARKU NARODOWYM

EDUKACJA EKOLOGICZNA W POLESKIM PARKU NARODOWYM EDUKACJA EKOLOGICZNA W POLESKIM PARKU NARODOWYM Przygotowała: Anna Myka - Raduj Poleski Park Narodowy powstał 01.05.1990r.jako pierwszy Park o charakterze wodno-torfowiskowym w Polsce Poleski Park Narodowy

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego.

Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego. Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Lublin, 27 listopada 2013 r. Strategii Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Krakowie

Urząd Statystyczny w Krakowie Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków edukacji, kultury i turystyki. Jego południowa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje... 3 A. Dane teleadresowe... 3 B. Charakterystyka Emitenta... 3 II. Program emisji obligacji...

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej Analiza SWOT Październik 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1. z posiedzenia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014 2020

PROTOKÓŁ Nr 1. z posiedzenia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014 2020 PROTOKÓŁ Nr 1 Ostrowice, dnia 23.09.2013 r. z posiedzenia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014 2020 W dniach 18 19.09.2013 r. w Czaplinku, zespoły robocze z trzech gmin: Ostrowice,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie Powiat wadowicki Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego Gminy leżące na terenie powiatu Ogólne informacje o powiecie Powiat zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA OFERTA TECHNICZNA ATRAKCYJNIE POŁOŻONY TEREN INWESTYCYJNY W SĄSIEDZTWIE KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO PRZY SZLAKU WODNYM KÓŁKO RADUŃSKIE NAD JEZIOREM RADUŃSKIM GÓRNYM W MIEJSCOWOŚCI ŻUROMINO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania. Perły Ponidzia

Lokalna Grupa Działania. Perły Ponidzia Lokalna Grupa Działania Perły Ponidzia Analiza SWOT Październik 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny. Analiza SWOT

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny. Analiza SWOT Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny Analiza SWOT Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich obszarach planowania

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2010 Przygotował: Marek Kapiczak Strzelce Kraj., kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo