Instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD 2 ALL 3 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD 2 ALL 3 5"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Nagrywarka DVD Model Nr. DMR-EH770 Numer regionu, z którym urządzenie współpracuje Numery regionu są wyznaczane dla nagrywarek DVD i standardu DVD-Video zależnie od miejsca ich sprzedaży. Niniejsze urządzenie posiada numer regionu 2. Urządzenie może odtwarzać DVD-Video posiadające oznaczenia 2 lub ALL. Przykład: 2 2 ALL 3 5 Witryna internetowa: Drogi Kliencie Dziękujemy za nabycie tego produktu. Aby optymalnie i bezpiecznie korzystać z tego urządzenia, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Przed podłaczeniem, używaniem lub nastawianiem tego produktu przeczytaj całą instrukcję obsługi. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie oryginalnej publikacji firmy MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. EP -U

2 UWAGA! W TYM URZÀDZENIU ZNAJDUJE SIÈ LASER. WYKONYWANIE REGULACJI INNYCH, NIË OPISANE, LUB POSTÈPOWANIE W SPOSÓB NIE PRZEWIDZIANY W INSTRUKCJI OBSÌUGI GROZI NIEBEZPIECZNYM NAØWIETLENIEM PROMIENIAMI LASERA. PROSIMY NIE OTWIERAÃ OBUDOWY I NIE DONYWAÃ NAPRAW SAMODZIELNIE. PROSIMY POWIERZYÃ NAPRAWY KWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. CLASS 1 LASER PRODUCT OSTRZEËENIE: ABY ZMNIEJSZYÃ NIEBEZPIECZEÆSTWO POËARU, PORAËENIA PRÀDEM LUB USZKODZENIA URZÀDZENIA: NIE NARAËAJ URZÀDZENIA NA DZIAÌANIE DESZCZU, WILGOCI, KAPANIE LUB ZACHLAPANIE; NA URZÀDZENIU NIE NALEËY TAKËE USTAWIAÃ ËADNYCH POJEMNIKÓW Z PÌYNAMI, NP. WAZONÓW. UËYWAJ WYÌÀCZNIE ZALECANEGO WYPOSAËENIA. NIE ZDEJMUJ PRYWY (PRYWY TYLNEJ); WE WNÈTRZU NIE MA ËADNYCH CZÈØCI NADAJÀCYCH SIÈ DO NAPRAWY PRZEZ UËYTKOWNIKA. POWIERZAJ NAPRAWY WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. (Wewnątrz urządzenia) UWAGA! NINIEJSZEGO URZÀDZENIA NIE NALEËY INSTALOWAÃ LUB UMIESZCZAÃ W SZAFCE NA KSIÀËKI, ZABUDOWANEJ SZAFCE LUB INNEJ OGRANICZONEJ PRZESTRZENI, W CELU ZAPEWNIENIA DOBREJ WENTYLACJI. NALEËY SIÈ UPEWNIÃ, ËE ZASÌONY I INNE MATERIAÌY NIE ZASÌANIAJÀ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH TAK, ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORAËENIA PRÀDEM LUB POËARU W WYNIKU PRZEGRZANIA. NIE ZASÌANIAJ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH URZÀDZENIA GAZETAMI, OBRUSAMI, ZASÌONAMI I PODOBNYMI PRZEDMIOTAMI. NIE UMIESZCZAJ NA URZÀDZENIU ŒRÓDEÌ OTWARTEGO OGNIA, TAKICH JAK ZAPALONE ØWIECE. POZBYWAJ SIÈ ZUËYTYCH BATERII W SPOSÓB NIE ZAGRAËAJÀCY ØRODOWISKU NATURALNEMU. UWAGA Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu, jeżeli baterie zostaną nieprawidłowo wymienione. Należy zastąpić je bateriami tylko takiego samego rodzaju lub odpowiednikami zalecanymi przez producenta. Zużytych baterii należy pozbywać się według zaleceń producenta. URZÀDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UËYWANIA W KLIMACIE UMIARKOWANYM. To urzàdzenie moëe odbieraã zakìócenia wywoìane uëyciem telefonu komórkowego. Jeëeli takie zakìócenia wystàpià, wskazane jest zwièkszenie odlegìoøci pomièdzy urzàdzeniem a telefonem komórkowym. Gniazdo zasilania powinno znajdowaã siè blisko urzàdzenia i byã ìatwo dostèpne. Wtyczka przewodu zasilania podìàczona do gniazdka powinna byã ìatwo dostèpna. Aby caìkowicie odìàczyã urzàdzenie od zasilania, odìàcz wtyczkè przewodu zasilania od gniazdka. 2

3 Spis treści Wprowadzenie Informacje o dysku twardym (), płytach i kartach pamięci USB Ważne uwagi dotyczące nagrywania Zasady obchodzenia się z (Dyskiem twardym)...9 Obchodzenie się z płytami Obchodzenie się z urządzeniem Akcesoria w zestawie Informacje o pilocie zdalnego sterowania Przewodnik po funkcjach sterowania Pilot zdalnego sterowania Jednostka główna Wyświetlacz urządzenia KR 1 Podłączenie Powiązane operacje odbiornika TV (VIERA Link HDAVI Control TM /Q Link) KR 2 Ustawienia odbioru kanałów i TV Aby oglądać obraz wideo skanowany progresywnie KR 3 Dopasowanie odbiornika TV i pilota zdalnego sterowania Nagrywanie Nagrywanie programów telewizyjnych Wkładanie/wyjmowanie płyty Aby wyznaczyć czas zakończenia nagrywania Uruchamianie nagrywania jednym przyciskiem Ustawienia nagrywania dla kopiowania z dużą prędkością Zmienne nagrywanie Odtwarzanie podczas nagrywania Nagrywanie z timerem Używanie numeru SHOWVIEW do wykonywania nagrań z timerem Ręczne programowanie nagrań z timerem Aby anulować nagrywanie, gdy już się rozpoczęło Aby wyjść z trybu gotowości do nagrywania Sprawdzenie, zmiana lub usunięcie programu Uwagi dotyczące nagrywania z timerem Pomoc w nagrywaniu Automatyczne odświeżanie nagrania Funkcja VPS/PDC Nagrywanie programów ze sprzętu zewnętrznego Nagrywanie programów telewizyjnych z timerem Nagrywanie z odbiornika cyfrowego/satelitarnego lub z dekodera Nagrywanie z timerem z zewnętrznego sprzętu (odbiornik cyfrowy/satelitarny) EXT LINK Odtwarzanie Odtwarzanie materiału nagrań wideo/odtwarzanie płyt przeznaczonych wyłącznie do odtwarzania Operacje podczas odtwarzania Zmiana sygnału audio podczas odtwarzania Odtwarzanie plików DivX, MP3 i zdjęć (JPEG) Uwagi dotyczące plików DivX, MP3 i zdjęć (JPEG) Wybór rodzaju pliku do odtwarzania Odtwarzanie płyt DivX Odtwarzanie plików MP Odtwarzanie zdjęć Przydatne funkcje podczas odtwarzania zdjęć Korzystanie z menu ekranowego/komunikat stanu...38 Korzystanie z menu ekranowego Komunikaty stanu Edycja Edycja tytułów/rozdziałów Edycja tytułów/rozdziałów i odtwarzanie rozdziałów Operacje z tytułami Operacje z rozdziałami Tworzenie, edycja i odtwarzanie playlist Tworzenie playlist Edycja i odtwarzanie playlist/rozdziałów Operacje z playlistami Operacje z rozdziałami Edycja zdjęć Operacje z albumami i zdjęciami Nawigator Kasowania Kasowanie za pomocą Nawigator USUŃ Kasowanie tytułów lub zdjęć podczas odtwarzania Kopiowanie Kopiowanie tytułów lub playlist Kopiowanie Kopiowanie z użyciem listy kopiowania Zaawan. kopiowanie Kopiowanie sfinalizowanej płyty DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Video), +R i +R DL Kopiowanie zdjęć Kopiowanie z użyciem listy kopiowania Kopiowanie wszystkich zdjęć na kartę pamięci USB Kopiowanie obrazów Kopiowanie z magnetowidu Nagrywanie ręczne Automatyczne nagrywanie DV (Nagrywanie AutoDV) Serwer muzyki Nagrywanie muzyki z płyty CD i odtwarzanie jej na dysku twardym () Wygodne funkcje Zarządzanie dyskiem twardym () i płytą Jednakowe procedury Ustawianie ochrony Nadawanie płycie nazwy Kasowanie wszystkich tytułów i playlist Usuń wszystkie tytuły Kasowanie całej zawartości płyty Format Wybór stylu tłatop Menu Wybór wyświetlania najpierw Top MenuOdtwarzanie automatyczne Przystosowanie płyt do odtwarzania z innego sprzętu Finalizacja Tworzenie Top MenuUtwórz Top Menu Wprowadzanie tekstu Okno FUNCTION MENU Blokada przed dziećmi Zmiana ustawień urządzenia Jednakowe procedury Podsumowanie ustawień Strojenie System TV Ręczne ustawianie zegara Odnośniki Komunikaty Często zadawane pytania (FAQ) Usuwanie problemów Słownik terminów Dane techniczne Zasady bezpieczeństwa Indeks Ostatnia strona Wprowadzenie Nagrywanie Odtwarzanie Edycja Kopiowanie Odnośniki Wygodne Serwer muzyki funkcje Informacje na temat opisów zawartych w instrukcjach Odniesienia do stron zapisane będą w postaci. 3

4 Informacje o dysku twardym (), płytach i kartach pamięci USB i płyty, które można używać do nagrywania i odtwarzania Rodzaj płyty Dysk twardy () 400 GB DVD-RAM 4,7 GB/9,4 GB, 12 cm 2,8 GB, 8 cm Logo Oznaczony w tej instrukcji znakiem Format nagrywania Dane, które mogą być nagrywane i odtwarzane [] Format nagrywania DVD Video Jest to metoda nagrywania umożliwiająca nagrywanie i edycję programów telewizyjnych i innych. Można kasować niepotrzebne fragmenty tytułu, tworzyć playlisty itd. Programy cyfrowe, które dopuszczają Tylko jednorazowe nagranie, mogą być nagrane na płytę zgodną z technologią CPRM. Wideo Zdjęcia (JPEG) Muzyka [RAM] Wideo Zdjęcia (JPEG) Wielokrotny zapis Odtwarzanie z innych odtwarzaczy 2 Tylko z odtwarzaczy obsługujących DVD-RAM. Kompatybilna z nagrywaniem z dużą Płyty do nagrywania z prędkością do 5X. prędkością 3 Co można wykonać na tym urządzeniu ( : Można, : Nie można) Nagrywanie programów zezwalających na jedną kopię [Tylko płyty zgodne z technologią CPRM ( 76).] Nagrywanie zarówno M 1, jak i M 2 dwujęzycznego programu 4 Nagrywanie obrazu w formacie 16:9 4 Tworzenie i edycja playlist Rodzaj płyty DVD-R 1 4,7 GB, 12 cm 1,4 GB, 8 cm DVD-R DL 1 (dual layer na jednej stronie) To urządzenie nie może nagrywać bezpośrednio na płyty DVD-R DL ( 8) DVD-RW 4,7 GB, 12 cm 1,4 GB, 8 cm Logo 4 Oznaczony w tej instrukcji znakiem Format nagrywania Dane, które mogą być nagrywane i odtwarzane [-R] przed zamknięciem płyty [-R]DL] przed zamknięciem płyty [-RW V ] przed zamknięciem płyty [DVD-V] po zamknięciu płyty [DVD-V] po zamknięciu płyty [DVD-V] po zamknięciu płyty Format DVD-Video Ta metoda nagrywania jest taka sama, jak w wypadku dostępnych na rynku płyt DVD-Video. Cyfrowe programy dopuszczające Tylko jednorazowe nagranie nie mogą być nagrywane. Wideo Wideo Wideo Wielokrotny zapis Odtwarzanie z innych odtwarzaczy 2 Tylko po zamknięciu płyty ( 58, 77). Kompatybilna z nagrywaniem z dużą Płyty do nagrywania z prędkością do 16X. prędkością 3 Co można wykonać na tym urządzeniu ( : Można, : Nie można) Nagrywanie programów zezwalających na jedną kopię Nagrywanie zarówno M 1, jak i M 2 dwujęzycznego programu 4 Tylko w odtwarzaczach obsługujących DVD-R DL po zamknięciu płyty ( 58, 77). Płyty do nagrywania z prędkością do 8X. Tylko po zamknięciu płyty ( 58, 77). Płyty do nagrywania z prędkością do 6X. [Zostaje nagrany tylko jeden. ( 62, Wybór audio dla dwóch języków)] [Zostaje nagrany tylko jeden. ( 62, Wybór audio dla dwóch języków)] [Zostaje nagrany tylko jeden. ( 62, Wybór audio dla dwóch języków)] Nagrywanie obrazu w formacie 16:9 4 Tworzenie i edycja playlist (ciąg dalszy na następnej stronie)

5 i płyty, które można używać do nagrywania i odtwarzania (ciąg dalszy) Rodzaj płyty 1 5 +R 4,7 GB, 12 cm +R DL 1 (double layer na jednej stronie) To urządzenie nie może nagrywać bezpośrednio na płyty +R DL ( 8) Logo Oznaczony w tej instrukcji znakiem Format nagrywania Dane, które mogą być nagrywane i odtwarzane [+R] przed zamknięciem płyty [DVD-V] po zamknięciu płyty [+R]DL] przed zamknięciem płyty [DVD-V] po zamknięciu płyty Format +VR (nagrywanie wideo +R/+RW) Jest to metoda nagrywania ruchomych obrazów na płyty +R/+RW. Można odtwarzać płyty nagrane w tym formacie w podobny sposób, jak w przypadku materiału nagranego w formacie DVD-Video. Cyfrowe programy dopuszczające Tylko jednorazowe nagranie nie mogą być nagrywane. Po zamknięciu płyty lub utworzeniu głównego menu płytę można odtwarzać z odtwarzaczy DVD i innego sprzętu. 1 W przypadku płyt jednorazowego zapisu ilość miejsca na płycie nie zwiększa się nawet po skasowaniu programu. 2 [RAM] Mogą być odtwarzane z nagrywarek DVD Panasonic i z odtwarzaczy DVD obsługujących DVD-RAM. Do odtwarzania płyty DVD-R DL, +R DL lub +RW należy użyć kompatybilnego sprzętu. 3 Wymienione płyty do nagrywania z dużą prędkością są kompatybilne z tym urządzeniem. Nie dotyczy to jednak prędkości kopiowania. 4 Dalsze informacje ( 8, Ważne uwagi dotyczące nagrywania) Jeżeli funkcja Zapis w tryb. kop. w High Speed jest załączona Wł., wówczas ograniczenia dotyczące nagrywania dźwięku pobocznego mają zastosowanie również do DVD-RAM. Wyłączenie tej funkcji Wył. podczas kopiowania z dużą prędkością na DVD-R itp. nie jest konieczne, gdy nagrywany jest program (Ustawienie domyślne to Wł.. 62). 5 Płyty +R nagrane na tym urządzeniu i płyty +R nagrane na innej nagrywarce DVD Panasonic mogą być niekompatybilne. Jednak zamknięte płyty są kompatybilne i można je odtwarzać. 6 Można odtwarzać płyty nagrane z prędkością 8X w innym urządzeniu. +RW [+RW] Wideo Wideo Wideo Wielokrotny zapis Odtwarzanie z innych odtwarzaczy 2 Tylko po zamknięciu płyty ( 58, 77). Kompatybilna z nagrywaniem z dużą prędkością 3 Płyty do nagrywania z prędkością do 16X. Co można wykonać na tym urządzeniu ( : Można, : Nie można) Nagrywanie programów zezwalających na jedną kopię Nagrywanie zarówno M 1, [Zostaje nagrany tylko jeden. ( 62, jak i M 2 dwujęzycznego Wybór audio dla dwóch języków)] programu 4 Nagrywanie obrazu w formacie 16:9 4 Tylko w odtwarzaczach obsługujących +R DL po zamknięciu płyty ( 58, 77). Płyty do nagrywania z prędkością do 8X. Tylko w odtwarzaczach obsługujących +RW. Płyty do nagrywania z prędkością do 4X. 6 [Zostaje nagrany tylko jeden. ( 62, Wybór audio dla dwóch języków)] [Zostaje nagrany tylko jeden. ( 62, Wybór audio dla dwóch języków)] (Obraz jest nagrany w formacie 4:3.) (Obraz jest nagrany w formacie 4:3.) (Obraz jest nagrany w formacie 4:3.) Tworzenie i edycja playlist Informacje o dysku twardym (), płytach i kartach pamięci USB Zalecamy używanie płyt Panasonic. Zalecamy także używanie płyt DVD-RAM w kasetach chroniących je przed porysowaniem i zabrudzeniem. Nagrywanie może nie być możliwe w zależności od stanu płyty; odtwarzanie może nie być możliwe ze względu na jakość nagrania. Nie można nagrywać na tym urządzeniu programów zezwalających na Tylko jednorazowe nagranie na płyty DVD-R i DVD-RW kompatybilne z technologią CPRM. Urządzenie nie może rejestrować sygnałów NTSC na płyty zawierające już nagrania w systemie PAL. (Jednak oba rodzaje programów mogą być nagrywane na.) Zamknięcie płyty Proces umożliwiający odtwarzanie nagranych płyt ze sprzętu, który może odtwarzać takie nośniki. Po zamknięciu, płytę można już tylko odtwarzać, a nie można używać do nagrywania lub edycji. ( 58) Formatowanie Formatowanie jest procesem, który umożliwia nagrywanie na nośniki takie jak DVD-RAM przy użyciu sprzętu nagrywającego. ( 57) Formatowanie trwale kasuje całą zawartość. To urządzenie nie może nagrywać bezpośrednio na płyty DVD-R DL i +R DL. Nagraj na, a następnie skopiuj na płytę. Odtwarzanie płyt DVD-R DL (Dual Layer, jednostronnych) i +R DL (Double Layer, jednostronnych) Płyty DVD-R DL (Dual Layer, jednostronnych) i +R DL (Double Layer, jednostronnych) mają dwie warstwy do Podczas zmiany warstw: zapisu na jednej stronie. Gdy brakuje miejsca na Sygnał wideo i audio może na chwilę nagranie programu na pierwszej warstwie, pozostały zaniknąć fragment zostanie nagrany na drugiej warstwie. Podczas odtwarzania tytułu nagranego na obydwu Druga warstwa zapisu warstwach urządzenie automatycznie zmienia warstwy i odtwarza tytuł w taki sam sposób, jak normalny program. Podczas zmiany warstw, sygnał (Wewnętrzna Dostępne miejsce wideo i audio może jednak na chwilę zaniknąć. część płyty) Pierwsza warstwa zapisu DVD-R DL Tytuł 1 Tytuł 2 +R DL Tryby nagrywania i przybliżone czasy nagrywania ( 23) Kierunek odtwarzania (Zewnętrzna część płyty) 5

6 Informacje o dysku twardym (), płytach i kartach pamięci USB Płyty tylko do odtwarzania (12 cm/8 cm) Rodzaj płyty DVD-Video DVD-RW (Format nagrywania DVD Video) Logo Oznaczony w tej instrukcji znakiem Instrukcje. [DVD-V] Płyty muzyczne i filmowe wysokiej jakości [-RW VR ] DVD-RW nagrane w innej nagrywarce DVD Można odtwarzać programy zezwalające na Tylko jednorazowe nagranie, jeżeli zostały nagrane na płytę zgodną z technologią CPRM. Formatując ( 57) płytę, można nagrać na nią w formacie DVD-Video i odtworzyć ją w tym urządzeniu. Może być konieczne zamknięcie płyty na sprzęcie użytym do wykonania nagrania. Rodzaj płyty DVD-R DVD-R DL CD Video CD SVCD Logo Oznaczony w tej instrukcji znakiem Instrukcje DivX, MP3, JPEG DivX, MP3, JPEG [CD] DivX, MP3, JPEG [VCD] DVD-R z wideo nagranym w DivX DVD-R z muzyką nagraną w MP3 DVD-R ze zdjęciami zapisanymi w JPEG DVD-R DL z wideo nagranym w DivX DVD-R DL z muzyką nagraną w MP3 DVD-R DL ze zdjęciami zapisanymi w JPEG Nagrane audio i muzyka (włącznie z CD-R/RW ) Istnieje możliwość nagrywania ścieżek na dysk twardy urządzenia. CD-R i CD-RW z wideo nagranym w DivX CD-R i CD-RW z muzyką nagraną w MP3 CD-R i CD-RW ze zdjęciami zapisanymi w JPEG Nagrane muzyka i wideo (włącznie z CD- R/RW ) Zamknij sesję po nagraniu. Odtwarzanie może nie być możliwe w przypadku niektórych płyt ze względu na jakość nagrania. Producent płyty może mieć wpływ sposób odtwarzania płyt. Dlatego nie zawsze możliwe jest sterowanie odtwarzaniem tak, jak opisano w niniejszej instrukcji obsługi. Należy dokładnie przeczytać instrukcje dotyczące płyty. Nie można zagwarantować możliwości odtwarzania i jakości dźwięku w przypadku płyt CD niezgodnych z danymi technicznymi CD-DA (CD z zabezpieczeniem przed kopiowaniem itp.). Płyty, których nie można odtwarzać 2,6 i 5,2 GB DVD-RAM, 12 cm 3,95 i 4,7 GB DVD-R do tworzenia wzorców (master) DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL nagrane na innym urządzeniu i nie zamknięte ( 77). Płyty nagrane w formacie AVCHD. DVD-Video o numerze regionu innym niż 2 lub ALL DVD-Audio Blu-ray, HD DVD DVD-ROM, +R (8 cm), CD-ROM, CDV, CD-G, Photo CD, CVD, SACD, MV-Disc, PD Rodzaje płyt lub tytułów nagranych na a rodzaj podłączonego odbiornika TV Gdy używasz płyt nagranych w PAL lub w NTSC, lub gdy odtwarzasz tytuł nagrany na przy użyciu PAL lub NTSC, porównaj poniższą tabelę. ( : Można oglądać, : Nie można oglądać) Rodzaj odbiornika TV Wielosystemowy odbiornik TV Płyta/Tytuły nagrane na PAL NTSC Tak/Nie PAL TV PAL NTSC 1 (PAL60) NTSC TV PAL NTSC Jeżeli odbiornik TV nie obsługuje sygnałów PAL 525/60, obraz nie będzie prawidłowo wyświetlany. 2 Wybierz NTSC w System TV ( 67). Podczas odtwarzania tytułu nagranego na, należy pamiętać, aby ustawienie System TV odpowiadało tytułowi (PAL lub NTSC) ( 67).

7 Karty pamięci USB, których można używać w tym urządzeniu Kompatybilne karty pamięci USB Karty pamięci USB, które są definiowane jako klasa pamięci masowej USB: Karty pamięci USB, które obsługują standard USB 1.0/1.1 i USB 2.0 Full Speed. Karty pamięci USB dla standardu USB 2.0 High Speed działają tak samo, jak karty USB 2.0 Full Speed. Można używać kart pamięci USB o pojemności do 32 GB. Format Urządzenie obsługuje systemy plików FAT 16 i FAT 32. Oznaczony w tej instrukcji znakiem [USB] Dane, które mogą być odtwarzane lub kopiowane ( : Można, : Nie można) Format pliku MP3 ( 33) Zdjęcia (JPEG) ( 33) Odtwarzanie Kopiowanie na dysk twardy () Instrukcje Na kartach pamięci USB można odtwarzać pliki MP3 nagrane na komputerze. ( 35) Mimo spełnienia wyżej wymienionych warunków może się okazać, że urządzenie nie obsługuje niektórych kart pamięci USB. To urządzenie nie może być używane do ładowania urządzeń USB. Na kartach pamięci USB można odtwarzać i kopiować na dysk twardy zdjęcia nagrane na komputerze. ( 36, 53) Informacje o dysku twardym (), płytach i kartach pamięci USB 7

8 Ważne uwagi dotyczące nagrywania DC IN 9V A.SURROUND MONITOR MODE PICTURE MODE OPEN CHG REPEAT SEARCH ENTER TOP MENU DISPLAY VOL MENU OFF ON Í /I Í DOUBLE RE-MASTER CD SEQUENTIAL DISC ; 1 :/6 5/9 DISC EXCHANGE DISC SKIP <OPEN/CLOSE Nagrywanie programów dwujęzycznych [] [RAM] Można nagrać dźwięk główny i poboczny. Można zmienić źródło dźwięku podczas odtwarzania. ( 32, Zmiana sygnału audio podczas odtwarzania) Jednak w następujących przypadkach wybierz nagrywanie dźwięku głównego lub pobocznego: Nagrywanie dźwięku w formacie LPCM ( 63, Tryb audio dla zapisu XP) Zapis w tryb. kop. w High Speed jest włączony Wł. (Ustawienie domyślne to Wł.. 62) M1 Cześć M2 Hello [-R] [-RW V ] [+R] [+RW] Wybierz dźwięk główny lub poboczny przed rozpoczęciem nagrywania ( 62, Wybór audio dla dwóch języków) M1 Cześć Nagrane zostaje tylko wybrane źródło dźwięku. Przy nagrywaniu z zewnętrznego sprzętu Wybierz M 1 lub M 2 w sprzęcie zewnętrznym. Format obrazu podczas nagrywania programu Gdy chcesz skopiować tytuły w trybie dużej prędkości z na DVD-R itp. Przy nagrywaniu z zewnętrznego sprzętu Wybierz zarazem M 1 i M 2 w sprzęcie zewnętrznym. [] [RAM] [-R] [-RW V ] Kiedy dla Format nagrywania w menu Ustawienia wybrana jest opcja Automatyczny (ustawienie domyślne to Automatyczny 62), wówczas oryginalny format programu źródłowego zostanie wykorzystany do jego nagrania (w tym, jeżeli nagrywanie rozpoczęło się w trakcie reklamy, itp.). Jeżeli nagrany jest w innym formacie, wybierz prawidłowe ustawienie ( 16:9 lub 4:3 ). Jednak w następujących przypadkach, program zostanie nagrany w formacie 4:3. [-R] [-RW V ] Program nagrany w trybie EP lub FR (nagrania 5- godzinne lub dłuższe) zostanie zapisany w formacie 4:3. [+R] [+RW] Nagrany w formacie 4:3 Dla Zapis w tryb. kop. w High Speed ustaw wartość Wł. przed nagraniem na. (Ustawienie domyślne to Wł.. 62) Można kopiować tytuły w trybie dużej prędkości (maks. prędkość wynosi 75X ); jednak przed nagraniem na, należy wybrać ustawienia dla audio i formatu obrazu ( powyżej). Zależnie od płyty, maks. prędkość może być różna. Nagrywanie na Kopiowanie z dużą prędkością na DVD-R itp. Nagrywanie programów cyfrowych do Tylko jednorazowe nagranie Odtwarzanie płyty z innych odtwarzaczy DVD Nie jest możliwe nagranie cyfrowych programów dopuszczających Tylko jednorazowe nagranie na płyty DVD-R, DVD-RW, +R, +RW lub 8 cm DVD-RAM. Użyj lub płyty DVD-RAM zgodnej z technologią CPRM ( 76). [RAM] Tylko płyty zgodne z technologią CPRM. [-R] [-RW V ] [+R] [+RW] [] Tytuły z ograniczeniem Tylko jednorazowe nagranie mogą być przeniesione z tylko na płyty DVD- RAM zgodne z technologią CPRM (są one usuwane z ). Nie można ich kopiować. Nawet w przypadku kopiowania na taśmę wideo, tytuł może nie zostać skopiowany prawidłowo ze względu na zabezpieczenie przed kopiowaniem. Nie można kopiować playlisty złożonej z tytułów z ograniczeniem Tylko jednorazowe nagranie. [-R] [-R]DL] [-RW V ] [+R] [+R]DL] Płyta musi być zamknięta po nagraniu lub skopiowaniu ( 58). Niezbędne jest zamknięcie płyty DVD-R itp. na tym urządzeniu po zakończeniu nagrywania lub kopiowania tytułów na płytę. Można takie płyty potem odtwarzać tak samo, jak dostępne na rynku płyty DVD-Video. Jednak płyty te można już tylko odtwarzać i nie można używać do nagrywania lub kopiowania. Można nagrywać i kopiować ponownie, jeśli płyta DVD-RW zostanie sformatowana. ` ( : Można, : Nie można) Nagranie na płytę DVD-R itd. Odtwarzanie z innego sprzętu DVD Zamknięcie płyty 8 Nagrywanie na DVD- RDL i +R DL To urządzenie nie może nagrywać bezpośrednio na płyty DVD-R DL i +R DL. Nagraj na, a następnie skopiuj na płytę. Nie jest możliwe jednoczesne nagrywanie na (dysk twardy) i DVD.

9 Zasady obchodzenia się z (Dyskiem twardym) jest urządzeniem precyzyjnym służącym do zapisu i ze względu na swoje właściwości, takie jak możliwość długiego nagrywania oraz szybkość operacji, jest podatny na uszkodzenia. Podstawową zasadą jest ochrona ważnych nagrań przez wykonywanie kopii zapasowych na płycie. nie jest urządzeniem odpornym na wibracje/uderzenia lub kurz Zależnie od środowiska pracy i obchodzenia się z, część zawartości może ulec uszkodzeniu i odtwarzanie oraz nagrywanie mogą stać się niemożliwe. Szczególnie podczas pracy urządzenia nie należy narażać go na wibracje, uderzenia, jak również nie należy odłączać przewodu zasilania od gniazda ściennego. Jeżeli nastąpi awaria sieci elektrycznej, zawartość może ulec uszkodzeniu w trakcie nagrywania lub odtwarzania. jest okresowym urządzeniem pamięci masowej nie jest trwałym urządzeniem do przechowywania zapisanej zawartości. Dysk twardy może służyć jako czasowe miejsce przechowywania plików do jednorazowego obejrzenia, edycji lub kopiowania. Zaleca się zapisanie nagranych danych na płytę lub zachowanie oryginalnych danych bądź płyty CD, z której zostały one skopiowane. Natychmiast zapisz (skopiuj) całą zawartość, jeżeli pojawią się oznaki, że mogą wystąpić problemy z Jeżeli wystąpią nieprawidłowości w działaniu, mogą wystąpić powtarzające się dziwne dźwięki lub problemy z obrazem (zakłócenia blokowe itp.). Używanie w takiej sytuacji może pogorszyć problem, a w najgorszym wypadku może stać się niezdatny do użytku. Gdy tylko zauważysz występowanie problemów tego typu, skopiuj całą zawartość na płytę i zwróć się do serwisu. Zapisany na materiał (dane), która stał się niezdatny do użytku, jest niemożliwy do odzyskania. Gdy dysk twardy () automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii ( poniżej), lub gdy urządzenie jest włączane lub wyłączane, mogą wystąpić niespodziewane odgłosy. Środki ostrożności dotyczące środowiska pracy Nie umieszczaj w zamkniętej przestrzeni, w której tylny wentylator i otwory wentylacyjne z boku zostają zasłonięte. Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni, która nie jest poddawana wibracjom ani wstrząsom. Nie stawiaj na urządzeniach wytwarzających ciepło, jak magnetowid itp. Nie stawiaj w miejscu, w którym często następują zmiany temperatury. Postaw w miejscu, w którym nie następuje skraplanie pary wodnej (kondensacja). Kondensacja jest zjawiskiem polegającym NIE MOŻNA To urządzenie Magnetowid na tworzeniu się wilgoci na zimnej powierzchni pod wpływem dużych zmian temperatury. Kondensacja może spowodować uszkodzenia wewnątrz urządzenia. Warunki, w jakich wystąpić może kondensacja Gdy nastąpi duża zmiana temperatury (przeniesienie z bardzo ciepłego miejsca w bardzo zimne miejsce lub odwrotnie, pod wpływem klimatyzacji lub gdy oziębione powietrze skierowane jest bezpośrednio na urządzenie). Gdy (który nagrzewa się w czasie pracy) zostanie poddany działaniu zimnego powietrza, wewnątrz niego może nastąpić kondensacja i uszkodzić głowice itp. Gdy w pomieszczeniu jest bardzo wilgotno lub gdy jest zaparowane. Podczas pory deszczowej. W powyższych sytuacjach nie włączaj urządzenia, lecz pozwól mu dostosować się do temperatury otoczenia i odczekaj 2 3 godziny, zanim kondensacja zniknie. Dym z papierosów itp. może spowodować usterkę lub awarię Urządzenie może się zepsuć, jeśli dym z papierosów lub rozpylony środek na owady/jego opary itp. dostaną się do wnętrza obudowy. Podczas pracy Nie poruszaj urządzeniem, nie poddawaj go wibracjom ani wstrząsom. ( może zostać uszkodzony.) Nie odłączaj przewodu zasilania sieciowego z gniazda ściennego, ani nie przełączaj wyłącznika zasilania. Gdy urządzenie jest włączone, obraca się z dużą prędkością. Odgłosy lub ruchy związane z rotacją są zjawiskiem normalnym. Przenoszenie urządzenia 1 Wyłącz urządzenie. (Odczekaj aż BYE zniknie z wyświetlacza.) 2 Wyjmij przewód zasilania z gniazda ściennego. 3 Przenieś dopiero, gdy urządzenie całkowicie się zatrzyma (w przybliż. po 2 minutach), aby uchronić je przed drganiami lub wstrząsami. (Nawet po wyłączeniu urządzenia kontynuuje pracę przez krótki czas.) Ważne uwagi dotyczące nagrywania/zasady obchodzenia się z (Dyskiem twardym) Pozostały czas nagrywania na Niniejsze urządzenie nagrywa przy użyciu systemu kompresji danych VBR (zmienna prędkość bitów), aby zróżnicować segmenty nagrywanych danych, dopasowując je do segmentów danych wideo, co może powodować różnice w wyświetleniu wskazującym czas i pozostałe miejsce do nagrywania. Jeżeli pozostały czas jest niewystarczający, skasuj niepotrzebne tytuły przed rozpoczęciem nagrywania, tworząc w ten sposób dostateczną ilość miejsca na nowe nagranie. (Skasowanie playlisty nie zwiększy ilości dostępnego czasu.) Dysk twardy () automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii Dysk twardy () automatycznie przeszedł w tryb oszczędzania energii. [Dysk twardy () nadal obraca się z dużą prędkością przy włączonym urządzeniu. Aby wydłużyć żywotność dysku twardego (), przełącza się on w tryb oszczędzania energii, gdy przez 30 minut nie wykonano żadnej operacji, a na tacy nie znajduje się płyta.] Przejście z trybu oszczędzania energii do odtwarzania lub nagrywania może nastąpić ze zwłoką, ponieważ dysk twardy () potrzebuje czasu na ponowne uruchomienie. Gdy urządzenie nie jest używane, zaleca się wyjęcie płyty z tacy, aby dysk twardy () przeszedł w tryb oszczędzania energii. Roszczenia odszkodowawcze dotyczące nagranego materiału Panasonic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z wszelkiego rodzaju problemów, których rezultatem jest utrata nagranego lub zmontowanego materiału (danych), oraz nie gwarantuje prawidłowości materiału, jeżeli nagrywanie lub edycja nie działa właściwie. Podobnie, powyższy zapis ma zastosowanie w wypadku jakichkolwiek napraw urządzenia (dotyczy również innych modułów niezwiązanych z ). 9

10 Obchodzenie się z płytami Jak chwytać płytę Nie dotykaj nagranej powierzchni. MOŻNA Dotyczy płyt bez kaset Uważaj, aby nie porysować ani nie zabrudzić płyty. Jeżeli na płycie są zabrudzenia lub skroplona para wodna (kondensacja) Przetrzyj wilgotną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha. MOŻNA NIE MOŻNA NIE MOŻNA Środki ostrożności Nie przyklejaj etykiet ani nalepek na płytach. (Może to spowodować wypaczenie płyty i nierównowagę obrotów, przez co stanie się bezużyteczna.) Do pisania na etykiecie płyty używaj tylko miękkiego flamastra olejowego. Nie używaj długopisów ani innych pisaków z twardą końcówką. Do czyszczenia płyt nie używaj aerozolów, benzyny, rozcieńczalników, płynów antystatycznych, ani innych rozpuszczalników. Nie używaj zabezpieczających przed porysowaniem ochraniaczy ani okładek. Nie upuszczaj, nie kładź jednej na drugą, ani nie przyciskaj płyt. Nie kładź na nich żadnych przedmiotów. Nie używaj następujących płyt: Płyt, na których jest klej pozostały z usuniętych nalepek lub etykiet (płyty z wypożyczalni itp.). Płyt wyraźnie wypaczonych lub popękanych. Płyt o nieregularnych kształtach, na przykład w kształcie serca. NIE MOŻNA Nie zostawiaj w następujących miejscach: Nasłonecznionych. Bardzo zakurzonych lub wilgotnych. W pobliżu grzejnika. Podatnych na nagłe zmiany temperatury (może nastąpić kondensacja). Gdzie występuje oddziaływanie elektryczności statycznej lub fal elektromagnetycznych. Aby chronić płyty przed porysowaniem i zabrudzeniem, wkładaj je do pudełek lub kaset, gdy ich nie używasz. Producent nie ponosi odpowiedzialności i nie oferuje odszkodowania za straty spowodowane utratą nagranego lub zmontowanego materiału z powodu problemów z urządzeniem lub używanymi do nagrywania nośnikami, jak również nie ponosi odpowiedzialności i nie oferuje odszkodowania za straty spowodowane jakimikolwiek dalszymi szkodami wynikłymi z takich strat. Przykłady przyczyn takich strat to: Płyta nagrana i wyedytowana na tym urządzeniu jest odtwarzana na nagrywarce DVD lub w napędzie komputera wyprodukowanych przez inną firmę. Płyta używana w sposób opisany powyżej, a następnie odtwarzana ponownie z tego urządzenia. Płyta nagrana i zmontowana w nagrywarce DVD lub w napędzie komputera wyprodukowanych przez inną firmę jest odtwarzana z tego urządzenia. Obchodzenie się z urządzeniem Precyzyjne części tego urządzenia są wrażliwe na oddziaływanie czynników środowiskowych, szczególnie temperatury, wilgotności i kurzu. Dym z papierosów również może spowodować usterkę lub awarię. Aby wyczyścić urządzenie, przetrzyj je miękką, suchą szmatką. Nigdy nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, ani benzyny do czyszczenia tego urządzenia. Zanim użyjesz ścierki nasączonej środkiem chemicznym, uważnie przeczytaj dołączone do niej informacje. Przestrzegaj poniższych zasad, aby przez długi czas cieszyć się dźwiękiem i obrazem. W miarę upływu czasu, kurz i brud mogą osadzać się na soczewce urządzenia, uniemożliwiając w rezultacie nagrywanie lub odtwarzanie płyt. Używaj Płyta czyszcząca do soczewek DVD (brak w zestawie) około raz do roku, zależnie od częstotliwości używania sprzętu i środowiska, w jakim jest używany. Przed użyciem zestawu do czyszczenia soczewki dokładnie przeczytaj dołączoną do niego instrukcję. Płyta czyszcząca do soczewek DVD: RP-CL720E Ta płyta czyszcząca może nie być dostępna, zależnie od regionu. Nie stawiaj tego urządzenia na wzmacniaczach lub innym sprzęcie, który może się silnie rozgrzać. Wysoka temperatura może uszkodzić to urządzenie. NIE MOŻNA Nie zasłaniaj wentylatora wbudowanego w tylny panel. Przed przeniesieniem urządzenia sprawdź, czy taca na płyty jest pusta. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne uszkodzenie płyty i urządzenia. 10

11 Akcesoria w zestawie Prosimy o sprawdzenie i zidentyfikowanie dostarczonych akcesoriów. (Numery produktów według stanu na lipiec Mogą ulec zmianie.) (N2QAYB000125) 1 Pilot zdalnego sterowania Baterie Włóż tak, aby bieguny (i i j) odpowiadały oznaczeniom wewnątrz komory. Zamykając pokrywę, wkładaj ją od strony ujemnej j (minus). Nie należy używać typu baterii nadających się do ponownego ładowania. Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernie wysokich temperatur, takich jak bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ogień itp. Nie używaj jednocześnie baterii starych i nowych. Nie używaj jednocześnie baterii różnego rodzaju. Nie rozkładaj na części i nie powoduj zwarcia. Nie doładowuj baterii alkalicznych ani manganowych. Nie używaj baterii, z których usunięta została osłona. Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może prowadzić do wycieku elektrolitu, a w rezultacie do uszkodzeń powierzchni, które weszły w kontakt z elektrolitem; może być także przyczyną pożaru. Wyjmij baterie, jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas. Przechowuj je w chłodnym, ciemnym miejscu. Używanie pilota zdalnego sterowania ( 12) 1 Przewód zasilania sieciowego Do użycia wyłącznie z tym urządzeniem. Nie należy używać do innego sprzętu. Nie używać przewodów od innych urządzeń. 2 Kable koncentryczne RF Informacje o pilocie zdalnego sterowania R6/LR6, AA Używanie 30 2 Baterie do pilota zdalnego sterowania Czujnik sygnału zdalnego sterowania Kabel audio/wideo 7 m w linii prostej od panelu czołowego urządzenia Obchodzenie się z płytami/obchodzenie się z urządzeniem/akcesoria w zestawie/informacje o pilocie zdalnego sterowania 11

12 Przewodnik po funkcjach sterowania Pilot zdalnego sterowania W opisach poszczególnych operacji z zasady przyjęte jest użycie pilota : ; < = DVD Í DRIVE DELETE STOP TIME SLIP DIRECT NAVIGATOR AUDIO DISPLAY CHAPTER CREATE MANUAL SKIP REC SKIP TV Í AV PROG/CHECK REC MODE PAUSE CH INPUT SLOW/SEARCH EXT LINK VOL CH ShowView STATUS PLAY/x1.3 EXIT FUNCTION MENU DIRECT TV REC A B C D E F G H I 1 Włączanie urządzenia ( 20) 2 Wybór napędu ( lub DVD) ( 22, 30, 36) Zmiana napędu po każdym naciśnięciu [DRIVE ]. 3 Wybór kanałów i numerów tytułów itd./wprowadzanie numerów 4 Usuwanie niepotrzebnych nagranych tytułów lub zdjęć ( 46) 5 Podstawowe operacje nagrywania i odtwarzania 6 Pomijanie określonego czasu ( 32) 7 Wybór/, Klatka po klatce ( 32) 8 Wyświetlenie Top Menu/DIRECT NAVIGATOR ( 30, 31, 40) 9 Wyświetlenie menu ( 40) To menu jest używane podczas odtwarzania lub edycji tytułów i zdjęć itp. : Wybór źródła audio ( 32) ; Kolorowe przyciski do przełączania między Wideo/Obraz i Wideo/ Playlisty, ustawienia ręcznego strojenia ( 30, 49, 65) < Wyświetlenie menu ekranowego ( 38) = Funkcje nagrywania [ REC] Rozpoczęcie nagrywania ( 22) [REC MODE] Zmiana trybu nagrywania ( 22) [EXT LINK] Wskaźnik nagrywania z timerem ze sprzętu zewnętrznego ( 29) [ DIRECT TV REC] Bezpośrednie nagrywanie telewizji ( 18) > Przesył sygnału zdalnego sterowania? Obsługa odbiornika TV ( Wybór kanału ( 22) A Wyświetlenie ekranu SHOWVIEW ( 26) B Wybór wejścia (AV1, AV2, AV3 lub DV) ( 29, 54) C Wyświetlanie komunikatów stanu ( 39) D Wyjście z menu ekranowego E Wyświetlenie ekranu Nagrywanie-timer ( 26) F Wyświetlenie okna FUNCTION MENU ( 60) Używając okna FUNCTION MENU można szybko i łatwo dotrzeć do głównych funkcji (Odtwarzanie, Nagrywanie, itp.) G Powrót do poprzedniego ekranu H Tworzenie rozdziału ( 32) I Pomijanie 30 sekund w przód ( 32) 12

13 Jednostka główna Otwieranie panelu przedniego Połóż palec na wystającym elemencie poniżej znaku 4 i naciśnij, aby otworzyć przedni panel. 1 Przełącznik gotowości/włączania (Í/I) ( 20) Naciśnij aby przełączyć urządzenie z trybu pracy do stanu gotowości lub odwrotnie. W trybie gotowości urządzenie też zużywa niewielkie ilości energii. 2 Taca na płyty ( 22, 30) 3 Połączenie z cyfrową kamerą wideo (DV) ( 54) 4 Port USB ( poniżej) 5 Połączenie z magnetowidem, kamerą wideo itp. ( 16, 54) 6 Wyświetlacz ( poniżej) 7 Wybór kanału ( 22) Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci USB REC 8 Zatrzymanie ( 22, 31) 9 Rozpoczęcie odtwarzania ( 30) : Rozpoczęcie nagrywania ( 22)/Wyznaczenie czasu zatrzymania nagrywania ( 24) ; Otwieranie/zamykanie tacy na płyty ( 22, 30) < Czujnik sygnału zdalnego sterowania Złącza tylnego panelu ( 14 17) REC OPEN/CLOSE : ; < Przewodnik po funkcjach sterowania Kartę pamięci USB można włożyć bezpośrednio do portu USB. Przygotowanie Przed włożeniem do urządzenia jakiejkolwiek karty pamięci USB upewnij się, czy została wykonana kopia bezpieczeństwa wszystkich zapisanej na niej danych. Wkładanie karty pamięci USB Sprawdź orientację złącza USB i wsuń w nie kartę. Gdy do wyłączonego urządzenia zostanie włożona kompatybilna karta pamięci USB, na wyświetlaczu urządzenia pojawi się USB i automatycznie wyświetli się menu ( poniżej) Naciśnij [3, 4], aby wybrać pozycję, po czym naciśnij []. Urządzenie USB Teraz możesz przejść do poszczególnych ekranów operacji. Odtwarzaj pliki MP3 Odtwarzaj pliki MP3 : Odtwarzanie plików MP3 nagranych na karcie Wyświetlaj obrazy (JPEG) Kopiowanie obrazów (JPEG) pamięci USB ( 35) Wyświetlaj obrazy (JPEG) : Odtwarzanie zdjęć nagranych na karcie pamięci USB ( 36) Kopiowanie obrazów (JPEG) : Kopiowanie wszystkich zdjęć na kartę pamięci USB Kopiowanie obrazów ( 53) Wyjmowanie karty pamięci USB Zakończ wszystkie operacje związane z kartą pamięci USB i wyjmij ją ze złącza. W przypadku wyjęcia włączonej karty pamięci USB zapisane na niej dane mogą ulec uszkodzeniu. Kompatybilne karty pamięci USB Wyświetlacz urządzenia REC PLAY Wskaźnik kopiowania Lampka zapala się, podczas kopiowania 2 Wskaźnik nagrywania z timerem ze sprzętu zewnętrznego 3 Wskaźnik nagrywania REC Wskaźnik odtwarzania PLAY Wskaźnik nagrywania/ odtwarzania REC PLAY 4 Wskaźnik nagrywania z timerem 5 Wskaźnik płyty Lampka zapala się, gdy na tacę zostaje włożona płyta obsługiwana przez urządzenie. Wskaźniki dla funkcji nieobsługiwanych przez urządzenie nie zapalają się. 6 Wskaźnik napędu ( lub DVD) Lampka zapala się, gdy zostaje wybrany napęd lub DVD. 7 Główna część wyświetlacza 8 Wskaźnik trybu nagrywania 13

14 KR 1 Podłączenie Użyj pary kabli koncentrycznych RF załączonych w zestawie Wykonując połączenia z urządzeniem za pośrednictwem złączy RF IN i RF OUT, używaj wyłącznie pary dostarczonych kabli koncentrycznych RF. W przypadku zastosowania innych kabli mogą występować pasy i zakłócenia obrazu TV. Przy użyciu 21-wtykowego kabla Scart Po podłączeniu urządzenia do odbiornika TV z Q Link można korzystać z szeregu funkcji Q Link ( 18). Można otrzymać wysokiej jakości obraz, podłączając urządzenie do odbiornika TV zgodnego z RGB ( 77). [Wymaganie]ustawienie] Wyjście AV1 w menu Ustawienia ( 64) Przed połączeniem należy wyłączyć cały sprzęt i przeczytać odpowiednie instrukcje obsługi. Wybierz odpowiedni model połączenia spośród przykładów A D. Skonsultuj się z przedstawicielem handlowym w sprawie połączeń nieuwzględnionych poniżej. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi czas Odłącz je od sieci, aby nie zużywać energii elektrycznej. Niniejsze urządzenie nadal pobiera niewielką ilość energii, nawet jeśli jest wyłączone [ok. 2 W (Tryb oszczędzania energii)] Gdy funkcja Power Save jest włączona Wł., wówczas funkcja Szybki start nie działa. A Do anteny Połączenie z odbiornikiem telewizyjnym Kabel anteny VHF/UHF RF IN Tylny panel odbiornika TV AV Połączenie z innym złączem, niż 21-wtykowe złącze Scart ( 16, 17) Do gniazda ściennego (AC od 220 do 240 V, 50 Hz) 1 2 Kabel koncentryczny RF (w zestawie) 3 W pełni połączony 21-wtykowy kabel Scart Przewód zasilania sieciowego (w zestawie) Podłącz dopiero po wykonaniu wszystkich pozostałych połączeń. Wentylator 4 RF IN Y PB Kabel koncentryczny RF (w zestawie) RF OUT OPTICAL PR DIGITAL AUDIO OUT COMPONENT (PCM/BITSTREAM) VIDEO OUT AV1 (TV) AV2 (DECODER/EXT) OUT R-AUDIO-L VIDEO S VIDEO AV OUT AC IN Tylny panel urządzenia B Do anteny Połączenie odbiornika telewizyjnego z magnetowidem VHF/UHF RF IN Tylny panel odbiornika TV AV Połączenie z innym złączem, niż 21-wtykowe złącze Scart ( 16, 17) Do gniazda ściennego (AC od 220 do 240 V, 50 Hz) 24 Kabel koncentryczny RF (w zestawie) 5 W pełni połączony 21-wtykowy kabel Scart Przewód zasilania sieciowego (w zestawie) Podłącz dopiero po wykonaniu wszystkich pozostałych połączeń. Wentylator 6 RF IN Y PB AV1 (TV) RF OUT OPTICAL PR DIGITAL AUDIO OUT COMPONENT (PCM/BITSTREAM) VIDEO OUT AV2 (DECODER/EXT) OUT R-AUDIO-L VIDEO S VIDEO AV OUT AC IN Kabel anteny Kabel koncentryczny RF (w zestawie) VHF/UHF RF IN RF OUT [Wymagane]ustawienie] Ustawienia dla Wejście AV2 i Połączenie AV2 w menu Ustawienia ( 64) AV 3 21-wtykowy kabel Scart Tylny panel magnetowidu Połącz urządzenie bezpośrednio z odbiornikiem TV Jeżeli połączysz urządzenie z odbiornikiem TV przez przełącznik AV lub magnetowid, sygnał wideo zostanie poddany oddziaływaniu systemów ochrony praw autorskich i w rezultacie obraz może być nieprawidłowo wyświetlany. Tylny panel urządzenia NIE MOŻNA Odbiornik TV Magnetowid To urządzenie Połączenie z odbiornikiem TV z wbudowanym magnetowidem Podłącz do złączy wejścia po stronie telewizji, jeśli złącza wejścia są rozdzielone między telewizją i magnetowidem.

15 C Połączenie odbiornika TV z odbiornikiem cyfrowym/satelitarnym lub dekoderem Do anteny Kabel anteny 1 2 VHF/UHF RF IN Tylny panel odbiornika TV Kabel koncentryczny RF (w zestawie) AV 3 Połączenie z innym złączem, niż 21-wtykowe złącze Scart ( 16, 17) W pełni połączony 21- wtykowy kabel Scart Przewód zasilania sieciowego (w zestawie) Podłącz dopiero po wykonaniu wszystkich pozostałych połączeń. Wentylator Do gniazda ściennego (AC od 220 do 240 V, 50 Hz) 5 KR 1 Podłączenie RF IN Y PB Kabel koncentryczny RF (w zestawie) RF OUT OPTICAL PR DIGITAL AUDIO OUT COMPONENT (PCM/BITSTREAM) VIDEO OUT AV1 (TV) AV2 (DECODER/EXT) OUT R-AUDIO-L VIDEO S VIDEO AV OUT AC IN Tylny panel urządzenia 21-wtykowy kabel Scart 4 [Wymagane]ustawienie] Ustawienia dla Wejście AV2 i Połączenie AV2 w menu Ustawienia ( 64) Tylny panel odbiornika cyfrowego/satelitarnego lub dekodera AV D Do anteny Połączenie odbiornika TV z magnetowidem, odbiornikiem cyfrowym/satelitarnym lub dekoderem VHF/UHF RF IN Tylny panel odbiornika TV AV Połączenie z innym złączem, niż 21-wtykowe złącze Scart ( 16, 17) Do gniazda ściennego (AC od 220 do 240 V, 50 Hz) 5 Kabel koncentryczny RF (w zestawie) 6 W pełni połączony 21- wtykowy kabel Scart Przewód zasilania sieciowego (w zestawie) Podłącz dopiero po wykonaniu wszystkich pozostałych połączeń. Wentylator 7 RF IN Y PB AV1 (TV) RF OUT OPTICAL PR DIGITAL AUDIO OUT COMPONENT (PCM/BITSTREAM) VIDEO OUT AV2 (DECODER/EXT) OUT R-AUDIO-L VIDEO S VIDEO AV OUT AC IN 1 2 Kabel anteny Kabel koncentryczny RF (w zestawie) 3 21-wtykowy kabel Scart 4 Tylny panel urządzenia Tylny panel magnetowidu VHF/UHF RF IN RF OUT AV AV AV Tylny panel odbiornika cyfrowego/satelitarnego lub dekodera [Wymagane]ustawienie] Ustawienia dla Wejście AV2 i Połączenie AV2 w menu Ustawienia ( 64) Połącz urządzenie bezpośrednio z odbiornikiem TV ( 14, [B] ) 15

16 KR 1 Podłączenie Inne połączenia Nie podłączaj nic do złącza Żółty. Połączenie odbiornika TV ze złączami AUDIO/VIDEO lub S VIDEO Przez złącze S VIDEO OUT uzyskuje się bardziej wyrazisty obraz, niż przez złącze VIDEO OUT. (Rzeczywisty rezultat zależy od odbiornika TV.) Tylny panel odbiornika TV AUDIO IN R L VIDEO IN Czerwony Biały Żółty S VIDEO IN Tylny panel odbiornika TV AUDIO IN R L Czerwony Biały VIDEO IN S VIDEO IN Połączenie magnetowidu ze złączami AUDIO/VIDEO lub S VIDEO Przez złącze S VIDEO uzyskuje się bardziej wyrazisty obraz, niż przez złącze VIDEO. (Rzeczywisty rezultat zależy od odbiornika TV.) Przedni panel niniejszego urządzenia Przedni panel niniejszego urządzenia Kabel audio/wideo (w zestawie) Kabel S Video Żółty Biały Czerwony Kabel audio/wideo (w zestawie) Biały Czerwony Kabel S Video Czerwony Biały Żółty Czerwony Biały Czerwony Biały Żółty Czerwony Biały OUT OUT R-AUDIO-L VIDEO S VIDEO Tylny panel urządzenia A R-AUDIO-L VIDEO S VIDEO Tylny panel urządzenia A R L AUDIO OUT VIDEO OUT S VIDEO OUT Tylny panel magnetowidu R L AUDIO OUT VIDEO OUT S VIDEO OUT Tylny panel magnetowidu RF IN RF OUT Połączenie odbiornika TV ze złączami COMPONENT VIDEO OPTICAL Y PB PR Y PB PR Tylny panel odbiornika TV COMPONENT VIDEO IN Kabel Component Video AV1 (TV) Złącza COMPONENT VIDEO mogą być używane zarówno do wyjścia z przeplotem, jak i progresywnego ( 77) i zapewniają bardziej klarowny obraz niż złącze S VIDEO OUT. Połącz ze złączami o tym samym kolorze. Jeżeli posiadasz zwykły odbiornik TV (CRT: kineskop) Używaj wyjścia dla modułów przy wyłączonym ustawieniu skanowania progresywnego Wył. (ustawienie domyślne 64), nawet jeżeli skanowanie progresywne jest obsługiwane, ponieważ takie wyjście może powodować migotanie obrazu. To samo dotyczy telewizorów wielosystemowych, używających trybu PAL. DIGITAL AUDIO OUT COMPONENT (PCM/BITSTREAM) VIDEO OUT AV2 (DECODER/EXT) R-AUDIO-L VIDEO S VIDEO Wyjście progresywne To urządzenie Tylny panel urządzenia Do wyjścia progresywnego ( 20) Połączenie ze wzmacniaczem lub urządzeniem zewnętrznym Połączenie ze wzmacniaczem ze złączem wejścia cyfrowego Aby odbierać wielokanałowy dźwięk przestrzenny na DVD-Video, podłącz wzmacniacz zawierający dekodery Dolby Digital, DTS i MPEG. [Wymagane]ustawienie] Cyfrowe wyjście audio w menu Ustawienia ( 63) Jeżeli urządzenie jest połączone ze wzmacniaczem za pomocą cyfrowego kabla optycznego audio oraz z odbiornikiem TV za pomocą kabla HDMI, można zapewnić najwyższą jakość dźwięku z płyty, ustawiając w Cyfrowe wyjście audio opcję Tylko Optyczne w menu Ustawienia ( 63). Wówczas dźwięk jest odtwarzany wyłącznie ze wzmacniacza, a nie z odbiornika TV. Przed nabyciem cyfrowego kabla optycznego audio (brak w zestawie), sprawdź kształt złącza podłączanego sprzętu. Nie można używać dekoderów DTS Digital Surround nieprzystosowanych do DVD. Tylny panel wzmacniacza OUT AUDIO IN R L Czerwony Biały Czerwony Biały OPTICAL IN Kabel audio/ wideo (w zestawie) COMPONENT VIDEO OUT NIE MOŻNA CRT COMPONENT VIDEO IN Połączenie ze stereofonicznym wzmacniaczem Tylny panel wzmacniacza AUDIO IN R L Czerwony Biały 16 Cyfrowy kabel optyczny audio Nie zginaj mocno podczas łączenia. Tylny panel urządzenia Y PB OPTICAL PR DIGITAL AUDIO OUT COMPONENT (PCM/BITSTREAM) VIDEO OUT Włóż do końca, pokazaną stroną skierowaną do góry. AV1 (TV) AV2 (DECODER/EXT) OUT Czerwony Biały OUT R-AUDIO-L Kabel audio VIDEO S VIDEO Tylny panel urządzenia

17 Łączenie za pośrednictwem złącza HDMI (High Definition Multimedia Interface) W przypadku połączenia z urządzeniem zgodnego z HDMI przekazywany jest cyfrowy sygnał audio i wideo bez kompresji. Zapewnia to wysokiej jakości cyfrowy obraz i dźwięk za pośrednictwem jednego kabla. W przypadku połączenia z odbiornikiem HDTV (telewizji wysokiej jakości) obsługującym technologię HDMI wyjście urządzenia może być przełączane na HD video o formacie 1080p, 1080i lub 720p. Korzystaj z kabli HDMI o długości 5,0 metrów lub krótszych. Uwagi na temat funkcji VIERA Link HDAVI Control TM Przy połączeniu odbiornika TV Panasonic (VIERA) lub odbiornika wyposażonego w funkcję HDAVI Control, uaktywnione zostaną powiązane z nim operacje. [ 18, Powiązane operacje odbiornika TV (VIERA Link HDAVI Control TM /Q Link)] Nie można korzystać z kabli niezgodnych z HDMI. Zalecane jest używanie kabla HDMI Panasonic. Numer zalecanej części: RP-CDHG15 (1,5 m), RP-CDHG30 (3,0 m), RP-CDHG50 (5,0 m), itp. Połączenie z odbiornikiem obsługującym technologię HDMI KR 1 Podłączenie Połączenie z odbiornikiem TV Panasonic (VIERA) Po podłączeniu za pomocą 21-wtykowego kabla Scart dostępne są poniższe funkcje. AV HDMI IN Panel tylny odbiornika TV Bezpośrednie nagrywanie z TV ( 18) Odbiór programów z odbiornika cyfrowego/ satelitarnego lub z dekodera (Zmień wówczas tryb wejścia odbiornika TV na AV.) W pełni połączony 21-wtykowy kabel Scart Kabel HDMI [Wymagane]ustawienie] Dla Cyfrowe wyjście audio wybierz opcję HDMI i Optyczne ( 63). (Ustawienie domyślne to HDMI i Optyczne.) RF IN RF OUT Y PB OPTICAL PR DIGITAL AUDIO OUT COMPONENT (PCM/BITSTREAM) VIDEO OUT AV1 (TV) AV2 (DECODER/EXT) OUT HDMI AV OUT R-AUDIO-L VIDEO S VIDEO AV OUT Tylny panel urządzenia 21-wtykowy kabel Scart W przypadku połączenia z odbiornikiem TV obsługującym wyłącznie odtwarzanie na 2 kanałach, dźwięk 3- lub więcej kanałowy będzie zredukowany ( 77, Redukcja kanałów) i odtwarzany jako 2-kanałowy nawet po podłączeniu za pomocą kabla HDMI. (Ta funkcja nie działa z niektórymi płytami.) Nagrywarki nie można podłączyć do urządzeń DVI nieobsługujących technologii HDCP. W przypadku urządzeń obsługujących ochronę praw autorskich HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) wyposażonych w złącze wejścia DVI (monitory komputerowe itp.): W zależności od urządzenia, w przypadku połączenia za pośrednictwem kabla DVI/HDMI obrazy mogą nie być wyświetlane prawidłowo lub mogą nie być wyświetlane wcale. (Dźwięk nie może być odtwarzany.) AV Tylny panel odbiornika cyfrowego/ satelitarnego lub dekodera Podłączanie do odbiornika TV i wzmacniacza zgodnego z HDMI Tylny panel odbiornika TV AV HDMI IN Połączenie z odbiornikiem TV Panasonic (VIERA) powyżej W pełni połączony 21-wtykowy kabel Scart HDMI IN Kabel HDMI HDMI OUT Tylny panel odbiornika Kabel HDMI [Wymagane]ustawienie] powyżej RF IN Y PB AV1 (TV) HDMI AV OUT RF OUT OPTICAL PR OUT DIGITAL AUDIO OUT COMPONENT (PCM/BITSTREAM) VIDEO OUT AV2 (DECODER/EXT) R-AUDIO-L VIDEO S VIDEO AV OUT Tylny panel urządzenia 17

18 Powiązane operacje odbiornika TV (VIERA Link HDAVI Control TM /Q Link) Możesz korzystać z powiązanych funkcji odbiornika TV i odbiornika za pośrednictwem HDAVI Control lub Q Link. Funkcja VIERA Link HDAVI Control VIERA Link HDAVI Control jest wygodną funkcją umożliwiającą korzystanie z powiązanych operacji urządzenia i odbiornika TV Panasonic (VIERA) lub odbiornika w ramach HDAVI Control. Można korzystać z tej funkcji po połączeniu sprzętu za pomocą kabla HDMI. Szczegóły działania opisane zostały w instrukcjach obsługi połączonego sprzętu. VIERA Link HDAVI Control, oparta na funkcjach sterujących zapewnianych przez HDMI, który jest standardem przemysłowym znanym jako HDMI CEC (Consumer Electronics Control), jest unikalną funkcją stworzoną i dodaną przez nas. Z tego powodu nie można zagwarantować jej działania w urządzeniach obsługujących HDMI CEC innych producentów. To urządzenie obsługuje funkcję HDAVI Control 2. HDAVI Control 2 jest najnowszym standardem (stan z lutego 2007) dla urządzeń Panasonic kompatybilnych z HDAVI Control. Standard ten jest kompatybilny z urządzeniami Panasonic wykorzystującymi konwencjonalne HDAVI. Przygotowanie 1. Połącz urządzenie z odbiornikiem TV lub odbiornikiem za pomocą kabla HDMI ( 17). 2. Dla VIERA Link wybierz opcję Wł. ( 64). (Ustawienie domyślne to Wł..) 3. Ustaw funkcje HDAVI Control również w połączonym sprzęcie (np. odbiorniku TV). W przypadku korzystania ze złącza HDMI2 VIERA jako HDAVI Control, ustaw kanał wejścia w VIERA na HDMI2. 4. Włącz wszystkie urządzenia obsługujące HDAVI Control i wybierz kanał wejścia tej nagrywarki w połączonym odbiorniku TV, aby zapewnić prawidłowe działanie funkcji HDAVI Control. W przypadku zmiany połączenia lub ustawień, powtórz powyższą procedurę. Możliwości oferowane przez funkcje HDAVI Control i Q Link Pobieranie z TV [Q]Link] Funkcja Q Link Q Link jest wygodną funkcją umożliwiającą korzystanie z powiązanych operacji tego urządzenia i odbiornika TV marki Panasonic. Można korzystać z tej funkcji, łącząc sprzęt za pomocą w pełni połączonego 21-wtykowego kabla Scart. Przygotowanie Połącz urządzenie z odbiornikiem TV za pomocą w pełni połączonego 21-wtykowego kabla Scart ( 14). Dodatkowe informacje Następujące systemy innych producentów posiadają funkcje podobne do Q Link Panasonic. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przeczytaj instrukcję obsługi odbiornika TV lub poradź się z przedstawiciela handlowego. Q Link (zastrzeżony znak towarowy firmy Panasonic) DATA LOGIC (zastrzeżony znak towarowy firmy Metz) Easy Link (zastrzeżony znak towarowy firmy Philips) Megalogic (zastrzeżony znak towarowy firmy Grundig) SMARTLINK (zastrzeżony znak towarowy firmy Sony) Po połączeniu urządzenia z odbiornikiem TV po raz pierwszy, dane listy stacji zostaną automatycznie skopiowane z TV do urządzenia, a stacje TV otrzymają numery pamięci w urządzeniu w takiej samej kolejności, jak w odbiorniku TV ( 20). (Gdy odbiornik TV jest włączony) Łatwe odtwarzanie [VIERA]Link] [Q]Link] (Gdy odbiornik TV jest wyłączony) Automatyczne włączanie [VIERA]Link] [Q]Link] Automatyczne wyłączanie [VIERA]Link] [Q]Link] Bezpośrednie nagrywanie z TV [Q]Link] Gdy odbiornik TV jest włączony i wykonane zostaną poniższe operacje, sygnał wejściowy odbiornika TV automatycznie przełączy się w tryb wejścia HDMI ([VIERA]Link]) lub w tryb wejścia AV ([Q]Link]) i odbiornik TV wyświetli odpowiedni obraz. (Przez kilka pierwszych sekund obraz lub dźwięk mogą nie być dostępne.) Naciśnij [FUNCTION MENU] 1, [1] (PLAY) 2, [DIRECT NAVIGATOR], [ShowView], [PROG/CHECK] itd. Gdy odbiornik TV jest wyłączony i wykonane zostaną poniższe operacje, odbiornik TV włączy się automatycznie i wyświetli odpowiedni obraz. (Przez kilka pierwszych sekund obraz lub dźwięk mogą nie być dostępne.) Naciśnij [FUNCTION MENU] 1, [1] (PLAY) 2, [DIRECT NAVIGATOR], [ShowView], [PROG/CHECK] itd. [DVD-V] [CD] [VCD] SVCD i MP3 Odbiornik TV włącza się automatycznie po włożeniu płyty lub karty pamięci USB. Gdy przełączysz odbiornik TV w stan czuwania, nagrywarka również automatycznie przełączy się w ten tryb. Urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania nawet w przypadku wyświetlenia ekranu FUNCTION MENU itp. podczas odtwarzania lub gdy urządzenie zostało zaprogramowane do nagrywania z timerem. Nawet po przejściu odbiornika TV w tryb czuwania, urządzenie nie przejdzie w ten tryb w tym samym momencie podczas nagrywania, kopiowania, zamykania płyty itp. Jeżeli urządzenie jest podłączone do odbiornika Panasonic zgodnego z HDAVI Control za pomocą kabla HDMI, odbiornik również się wyłączy. Funkcja ta umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie nagrywania oglądanego programu. Funkcja ta jednak nie działa w przypadku wybierania kanałów TV za pośrednictwem urządzenia. Przygotowanie Naciśnij [DRIVE ], aby wybrać napęd lub DVD. Na wyświetlaczu zapali się wskaźnik wybranego napędu. Jeżeli wybrany został napęd DVD Włóż płytę. ( 22) Naciśnij i przytrzymaj [ DIRECT TV REC] przez 1 sekundę. Nagrywanie rozpocznie się. Zatrzymanie nagrywania Naciśnij [ ] Przycisk ten jest dostępny tylko po włączeniu urządzenia. 2 Po naciśnięciu tego przycisku, odtwarzany obraz nie jest natychmiast wyświetlany na ekranie, a oglądanie materiału od miejsca rozpoczęcia odtwarzania może być niemożliwe. W takim wypadku naciśnij [:] lub [6], aby powrócić do miejsca rozpoczęcia odtwarzania. Funkcje te mogą nie działać prawidłowo w zależności od stanu sprzętu. W celu uzyskania informacji na temat funkcji HDAVI Control zapoznaj się również z instrukcją obsługi połączonego sprzętu (np. odbiornika TV).

19 Łatwe sterowanie tylko dzięki pilotowi VIERA Po podłączeniu tego urządzenia do odbiornika TV wyposażonego w funkcję HDAVI Control 2 za pomocą kabla HDMI, można korzystać z bardziej dogodnych funkcji. Można obsługiwać to urządzenie, używając do tego następujących przycisków z pilota do odbiornika TV. [3, 4, 2, 1], [], [], [EXIT], [] oraz kolorowych przycisków. Do obsługi wszelkich pozostałych przycisków (przyciski numeryczne itd.), nie wymienionych powyżej, należy używać pilota należącego do zestawu tego urządzenia. Korzystanie z okna FUNCTION MENU do obsługi urządzenia [VIERA]Link] Korzystanie z okna menu do obsługi urządzenia [VIERA]Link] Więcej informacji na temat obsługi odbiornika TV znajdziesz w jego instrukcji. 1 Wyświetl okno FUNCTION MENU tego urządzenia za pomocą pilota odbiornika TV. Urządzenie automatycznie przejdzie z trybu czuwania w tryb włączony. 2 Wybierz pozycję, która będzie obsługiwana za pomocą pilota odbiornika TV, po czym naciśnij []. Używając pilota odbiornika TV, za pomocą Panel sterowania ( poniżej) można odtwarzać płyty oraz wyświetlić główne menu dla DVD-Video. 1 Naciśnij []. np. Panel sterowania FUNCTION MENU Top Menu Menu Wybór napędu Panel sterowania FUNCTION MENU Top Menu [DVD-V] FUNCTION MENU Pozostało 30:00 SP Odtwarzanie Nagrywanie Usuń Kopiowanie Do innych funkcji Okno FUNCTION MENU ( 60). Wyświetli się Panel sterowania ( poniżej). Wyświetli się okno FUNCTION MENU ( powyżej). Wyświetli się główne menu ( 31). Powiązane operacje odbiornika TV (VIERA Link HDAVI Control TM /Q Link) Nie można korzystać z menu w czasie, gdy wyświetlane jest główne menu DVD-Video oraz gdy DVD-Video jest w trakcie kopiowania. 2 Wybierz pozycję, po czym naciśnij []. Menu [DVD-V] Wybór napędu Obróć w PRAWO (JPEG) Obróć w LEWO (JPEG) Powiększ (JPEG) Zmniejsz (JPEG) Wyświetli się menu ( 31). Wybór napędu lub DVD Obrót zdjęcia ( 37). Powiększenie lub pomniejszenie zdjęcia ( 37). Korzystanie z Panel sterowania Przy użyciu Panel sterowania można uruchomić wyszukiwanie wstecz, wyszukiwanie w przód, zatrzymać itd. za pomocą pilota odbiornika TV. Wykonaj kroki 1 i 2 paragrafu Korzystanie z okna menu do obsługi urządzenia ( powyżej). Wyświetli się Panel sterowania ( na prawo). Podczas odtwarzania tytułu lub DVD-Video itp. [3]: Pauza, [4]: Stop, [2]: Wyszukiwanie wstecz, [1]: Wyszukiwanie w przód, []: Odtwarzanie, [EXIT]: Wyjście z ekranu. Podczas odtwarzania zdjęć [4]: Stop, [2]: Poprzednie zdjęcie, [1]: Następne zdjęcie, [EXIT]: Wyjście z ekranu. Panel sterowania Pause Exit Search Search Play Stop Gdy chcesz, aby odbiornik TV pozostał włączony, a przełączyć w tryb czuwania tylko to urządzenie. Naciśnij na pilocie urządzenia [Í DVD] i przełącz je w tryb czuwania. Gdy nie korzystasz z HDAVI Control Dla VIERA Link w menu Ustawienia wybierz opcję Wył. ( 64). 19

20 KR 2 Ustawienia odbioru kanałów i TV 20 Í DVD Przyciski numeryczne 3,4,2,1 MANUAL SKIP 1 Włącz odbiornik TV i wybierz odpowiednie wejście AV, odpowiadające połączeniom z tym urządzeniem. 2 Naciśnij [Í DVD], aby włączyć nagrywarkę. W przypadku połączenia z odbiornikiem TV posiadającym funkcje Q Link ( 18), rozpocznie się pobieranie z odbiornika TV. Pozycje strojenia można pobrać z odbiornika TV. Funkcja Automatycznego Ustawienia Zegara w tym urządzeniu synchronizuje czas w momencie, kiedy zostanie dostrojony kanał TV emitujący informacje o czasie i dacie. Jeżeli na ekranie TV pojawi się ekran ustawień kraju. Naciśnij [3, 4], aby wybrać kraj, po czym naciśnij []. Rozpocznie się automatyczna konfiguracja (Auto-Setup). Zajmie to około 8 minut. Po przeprowadzeniu konfiguracji, pojawi się ekran ustawień formatu obrazu TV. 16:9: Gdy urządzenie podłączone jest do odbiornika panoramicznego 16:9 Pan & Scan: Gdy urządzenie podłączone jest do odbiornika z ustawionym formatem obrazu 4:3, obraz boczny jest przycięty do formatu 16:9 ( 77). Letterbox: DVD Í DRIVE DELETE STOP TIME SLIP DIRECT NAVIGATOR SKIP Wczytywanie z TV Poz 4 Trwa pobieranie, proszę czekać. Naciśnij, aby przerwać. Polska Country Česká republika Magyarország Deutschland Poccия Others (OIRT) Others (CCIR) : leave Format obrazu TV Szer. TV (16:9) 16:9 Norm. TV (4:3) Pan & Scan Letterbox TV Í AV PAUSE CH PROG/CHECK AUDIO DISPLAY CREATE CHAPTER : access VOL CH ShowView INPUT STATUS SLOW/SEARCH PLAY/x1.3 EXIT FUNCTION MENU Przycisku obsługi odbiornika TV EXIT FUNCTION MENU Gdy urządzenie podłączone jest do odbiornika z ustawionym formatem obrazu 4:3 Obraz panoramiczny 16:9 wyświetlany jest w trybie letterbox ( 77). 3 Naciśnij [3, 4], aby wybrać format obrazu TV, po czym naciśnij []. Konfiguracja jest zakończona, gdy pojawi się obraz telewizyjny. Dla użytkowników, którzy wybrali opcję Others w kroku 2 Aby przełączyć menu ekranowe na wybrany przez siebie język 1 Naciśnij [FUNCTION MENU] przy zatrzymanych operacjach. 2 Naciśnij [3, 4], aby wybrać To Others, po czym naciśnij []. 3 Naciśnij [3, 4], aby wybrać Setup, po czym naciśnij []. 4 Naciśnij [3, 4], aby wybrać Display, po czym naciśnij [1]. 5 Naciśnij [3, 4], aby wybrać Language, po czym naciśnij []. 6 Naciśnij [3, 4], aby wybrać żądany język, po czym naciśnij []. 7 Naciśnij [EXIT]. Gdy na ekranie ustawień kraju wybierzesz Poccия (Rosja), nazwy stacji mogą być nieprawidłowo wyświetlane, a Automatyczne Ustawienie Zegara nie będzie działać. Ustaw zegar ręcznie ( 67). Aby wprowadzić lub zmienić nazwę stacji TV 66 Aby przerwać wprowadzanie ustawień Naciśnij []. Jeżeli pojawi się menu ustawień zegara Ustaw zegar ręcznie ( 67). Aby sprawdzić, czy stacje zostały prawidłowo dostrojone ( 65) Aby ponownie rozpocząć ustawień ( 66) Aby oglądać obraz wideo skanowany progresywnie Można oglądać obraz wideo skanowany progresywnie, podłączając złącza COMPONENT VIDEO OUT tego urządzenia do telewizora z ekranem LCD/plazmowym lub do projektora LCD obsługującego takie skanowanie ( 77). 1 Przy zatrzymanych operacjach Naciśnij [FUNCTION MENU]. 2 Naciśnij [3, 4], aby wybrać Do innych funkcji, po czym naciśnij []. 3 Naciśnij [3, 4], aby wybrać Ustawienia, po czym naciśnij []. 4 Naciśnij [3, 4], aby wybrać Połączenie, po czym naciśnij [1]. 5 Naciśnij [3, 4], aby wybrać Progresywne, po czym naciśnij []. 6 Naciśnij [3, 4], aby wybrać Wł., po czym naciśnij []. Sygnał wyjściowy będzie skanowany progresywnie. Połączenie ze zwykłym odbiornikiem TV (CRT: kineskop) lub do odbiornika wielosystemowego używającego trybu PAL, nawet jeśli obsługuje on skanowanie progresywne, sygnał wyjściowy skanowany progresywnie może powodować niewielkie migotanie. Wyłącz opcję Progresywne, jeżeli to nastąpi ( 39). W przypadku połączenia z odbiornikiem nieobsługującym tej funkcji, obraz nie będzie prawidłowy. Sygnał wyjściowy ze złączy COMPONENT VIDEO OUT nie będzie nadawany, jeżeli dla Wyjście AV1 w menu Ustawienia wybrano opcję RGB 1 (bez komponentu) lub RGB 2 (bez komponentu) ( 64). Aby powrócić do poprzedniego ekranu Naciśnij []. Aby opuścić ekran Naciśnij [EXIT].

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi LX7500R Dostarczane akcesoria Skrócona instrukcja obsługi 1 1 1 1 Polski 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD jest dostarczany wraz z następującymi akcesoriami: 1 2 głośniki

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 POLSKI -ZAWARTOŚĆ PAKIETU -SPECYFIKACJE TECHNICZNE -INSTALACJA SPRZĘTU -GWARANCJA MULTIMEDIA PLAYER 2,5

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 1.Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD, 2.pilot, 3.kabel zasilający. 1.radio cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup rejestratora z uchwytem na nawigację. Z tą kamerą nagrasz wszystko, co dzieje się na drodze.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/HDD/VHS Panasonic DMR-EX99VEG-S

Nagrywarka DVD/HDD/VHS Panasonic DMR-EX99VEG-S INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrywarka DVD/HDD/VHS Panasonic DMR-EX99VEG-S Produkt nr: 346184 Strona 1 z 23 Ostrzeżenie 1. Urządzenie Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia:

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania PRZESTROGA Obsługując funkcje audio podczas jazdy należy zachowywać dużą ostrożność i mieć na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo. W przeciwnym razie grozi to wypadkiem. Ponadto głośność należy ustawiać

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax INSTRUKCJA OBSŁUGI Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego 30 53 238 Wrocław Tel. +48 71 79 00 653 Fax. +48 71 78 32 935 Instrukcja obsługi VIP1910/VIP1920 Załączone elementy W pudełku powinny znajdować się

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA

REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA REC8 PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 2. WŁAŚCIWOŚCI 3. SKŁADNIKI ZESTAWU 4. PODŁACZANIE 5. BUDOWA 6. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

USB DVR WIDEO AUDIO GRABBER

USB DVR WIDEO AUDIO GRABBER USB DVR WIDEO AUDIO GRABBER MODEL: GR3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe USB DVR VIDEO AUDIO GRABBER - Wersja 4x Video in Konwerter umożliwiający zgranie analogowego sygnału video i audio

Bardziej szczegółowo

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze Nr produktu 754349 Strona 1 z 5 Bardzo dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów, z pewnością nie będą Państwo żałować swojej decyzji.

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter telewizyjny PAL do NTSC Nr produktu 989268 Strona 1 z 5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Produkt służy do dwukierunkowej konwersji sygnału PAL (50 Hz) do NTSC (60 Hz). System

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora. Urządzenie powinno

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Model: TV 715 USB Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Dane techniczne: Wideo Audio wideo D / A Converter Określenie poziomu Częstotliwość Dynamiczny SNR Specyfikacja Tryby Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery 3 w 1 z aktywacją głosową. Dzięki tej poręcznej kamerze możesz nakręcić dobre filmy w czasie treningu lub w domu. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały Nr produktu 1196684 Ochrona środowiska Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego gdy jego przydatność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201) 1 Ładowanie baterii Dwie metody ładowania baterii: 1. Użycie kabla USB w celu podłączenia urządzenia do komputera. 2. Użycie ładowarki samochodowej poprzez

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

PenFriend DL Ogólny opis

PenFriend DL Ogólny opis PenFriend DL76 1. Ogólny opis Poznaj łatwy sposób oznakowania przedmiotów w całym domu za pomocą własnego głosu. Poręczne urządzenie identyfikuje etykiety, którymi możesz oznaczyć przedmioty, takie jak:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy transmiter Full HD Winstars AV511WH

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy transmiter Full HD Winstars AV511WH INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy transmiter Full HD Winstars AV511WH WS-AV511WH jest bezprzewodowym transmiterem HDMI pracującym w częstotliwości 5GHz. Urządzenie umożliwia przesyłanie sygnału w jakości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO KAMERY SAMOCHODOWEJ -REJSTRATOR JAZDY 1080P FULL HD

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO KAMERY SAMOCHODOWEJ -REJSTRATOR JAZDY 1080P FULL HD Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi.

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Zakres dostawy: - Kamera. - Sterownik CD. - Instrukcja obsługi. - Kabel USB. - Kabel wyjścia AV. - 2 baterie AAA - Pasek Opis elementów.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu HDMI na dwa wyjścia 3G SDI z funkcją aktualizacji EDID HDMI/SDI-BP

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu HDMI na dwa wyjścia 3G SDI z funkcją aktualizacji EDID HDMI/SDI-BP INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu MI na dwa wyjścia SDI z funkcją aktualizacji EDID MI/SDI-BP BEZPIECZEŃSTWO Proszę przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do rozpakowywania, instalacji lub korzystania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Gogle narciarskie z wbudowaną kamerą

Gogle narciarskie z wbudowaną kamerą Gogle narciarskie z wbudowaną kamerą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gogli narciarskich z wbudowaną kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Easy CD/DVD Recorder Instrukcja

Easy CD/DVD Recorder Instrukcja Easy CD/DVD Recorder Instrukcja Easy CD/DVD Recorder, Instrukcja 2 SPIS TREŚCI 1 O programie Easy CD/DVD Recorder... 2 2 Minimalne wymagania systemowe... 2 3 Tryb zwykły... 3 3.1 Wymazywanie dysków wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 517 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup zasilacza z wbudowaną kamerą HD. Poprzez zasilacz z odpowiednimi adapterami można ładować różne urządzenia elektroniczne.

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z wbudowaną kamerą HD, za pomocą którego dyskretnie nakręcisz filmy w domu, biurze, czy innych budynkach. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo