ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM"

Transkrypt

1 1. ZAMAWIAJĄCY: ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM CI-COMPUTER Instal Sp. z o.o. ul. Forteczna 1D Wałbrzych NIP: Regon: Tel./Fax.: / adres strony internetowej: osoba do kontaktu: Barbara Wiernicka 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA: 2.1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi dotyczące zarządzania w tym rozliczania projektu pn.: "Nowoczesne kadrowe i księgowe szansą dla dolnośląskich firm" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Okres realizacji projektu: r. (23 miesiące) Wartość projektu: zł Grupa docelowa: 180 kobiet; 90 przedsiębiorstw z Dolnego Śląska Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w toku procedury konkursowej określonej w Zasadach Finansowania (pkt Zasada konkurencyjności) w wersji z dnia roku (z późn. zmianami). Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm) Zakres przedmiotu zamówienia Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wsparcie zarządzania projektem i prowadzenia rozliczenia projektu przez 23 miesiące trwania projektu. Zakres obowiązków: 1) bieżący nadzór nad całością działań zaplanowanych w ramach projektu nadzór nad postępem rzeczowym i finansowym projektu, nad osiągnięciem zaplanowanych celów 1

2 w ramach projektu, nad terminowym i zgodnym z budżetem projektu wydatkowaniem środków (kontrola realizacji budżetu Projektu oraz ewidencji kosztów, tak aby umożliwić skuteczne i prawidłowe rozliczenie projektu, kontrola wydatkowania środków, nadzór nad przygotowywaniem dokumentów wynikających z realizacji projektu, przygotowanie dokumentów, o które poprosi Zamawiający), 2) zarządzanie merytoryczno-finansowe, w tym udział w kontrolach prowadzonych przez uprawnione organy, również po upływie terminu realizacji umowy dotyczącej niniejszego zamówienia, w zakresie objętym umową o dofinansowanie dla niniejszego projektu, 3) utrzymywanie kontaktów z Instytucją Pośredniczącą oraz Zamawiającym - przygotowywanie korespondencji dotyczącej bieżących kontaktów z IP w zakresie dotyczącym realizacji Projektu, 4) udział osobisty oraz nadzór nad bieżącą realizacją poszczególnych form wsparcia w ramach projektu zgodnie z wymogami POKL oraz obowiązującymi przepisami krajowymi, w oparciu o Umowę o dofinansowanie wraz z załącznikami, 5) kontakty z trenerami i pozostałymi podwykonawcami a także personelem projektu nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez wszystkie osoby zatrudnione na rzecz projektu, zgodnie z zawartymi umowami, 6) przeprowadzanie kontroli szkoleń, 7) przygotowanie w imieniu Zamawiającego dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowań o wybór wykonawców związanych z realizacją projektu, zgodnie z jego budżetem na podstawie umowy o dofinansowanie projektu oraz na żądanie Zamawiającego wzięcie udziału w przeprowadzeniu postępowań o wyborze oferenta 8) przygotowanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami, 9) niezwłoczne powiadamianie każdorazowo Zamawiającego o zagrożeniach i zmianach w realizacji projektu (każda zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego oraz Instytucje Wdrażająca 10) sporządzanie comiesięcznych protokołów z przeprowadzonych działań w ramach projektu i ich przekazywanie Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych każdego następnego miesiąca dotyczącego okresu realizacji projektu, 11) współpraca ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w realizację projektu w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji w sprawach, za które odpowiedzialny jest Oferent. 12) terminowe i zgodne z budżetem projektu rozliczenie wydatków w ramach projektu oraz sporządzanie sprawozdań finansowych 13) kontrola i przygotowanie opisu faktur w ramach projektu - prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej projektu zgodnie z aktualnymi wytycznymi POKL oraz obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi, 14) opracowywanie dokumentów, których sporządzenie wynika z umowy o dofinansowanie, między innymi: wniosków o płatność, formularzy PEFS, harmonogramów płatności i innych, np.: regularnych raportów o przebiegu procesu przygotowania i realizacji Projektu wraz z odpowiednimi załącznikami i pismami wyjaśniającymi, ewentualnych aneksów do umów podpisywanych w ramach projektu, a także innych dokumentów, których przygotowanie będzie wynikało z realizacji projektu lub o które poprosi Zamawiający 15) sporządzanie zestawień o udzielonej pomocy publicznej 16) dokumentowanie wsparcia udzielonego Beneficjentom Ostatecznym; 17) obecność na spotkaniach zespołu projektowego w siedzibie Zamawiającego co najmniej 2 x w miesiącu. 2

3 2.3. Opis projektu: 1. Beneficjentem projektu jest : CI-COMPUTER Instal Sp. z o.o.; ul. Forteczna 1D; Wałbrzych 2. Celem głównym projektu jest: Podniesienie kwalifikacji zawodowych do u 171 kobiet wykonujących pracę z zakresu finansów, księgowości i/lub kadr i płac w przedsiębiorstwach mających swoją siedzibę na terenie Dolnego Śląska 3. Cele szczegółowe projektu: 1. Podniesienie kwalifikacji z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze systemów finansowo-księgowych u 86 kobiet wykonujących pracę z zakresu finansów i/lub księgowości w przedsiębiorstwach mających swoją siedzibę na terenie Dolnego Śląska 2. Podniesienie kwalifikacji z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze systemów kadrowo-płacowych u 85 kobiet wykonujących pracę z zakresu finansów i/lub księgowości w przedsiębiorstwach mających swoją siedzibę na terenie Dolnego Śląska 3. Wzrost liczby szkoleń pracowniczych z zakresu.wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych w obszarze systemów finansowo- księgowych i /lub kadrowo-płacowych w dolnośląskich przedsiębiorstwach 4. Projekt skierowany jest do dolnośląskich przedsiębiorstw i ich pracownic. Do projektu zostanie przyjętych 180 kobiet (50 kobiet pracujących w mikroprzedsiębiorstwach.,45 kobiet pracujących w małych przedsiębiorstwach, 45 kobiet pracujących w średnich przedsiębiorstwach i 40 kobiet pracujących w dużych przedsiębiorstwach). Pracowniczki będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę (powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę) w przedsiębiorstwach posiadających swoją jednostkę organizacyjną na terenie Dolnego Śląska i wykonujące prace z zakresu księgowości i finansów i/lub kadr i płac w tych przedsiębiorstwach. Do projektu przewiduje się przyjąć 25 mikro przedsiębiorstw 25 małych przedsiębiorstw 20 średnich przedsiębiorstw i 20 dużych przedsiębiorstw Wszystkim firmom zostanie udzielona pomoc de minimis. 5. Okres realizacji projektu: r. 3. CPV - WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ: Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem Usługi związane z zarządzaniem Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych Usługi administracyjne w zakresie rozwoju projektu Dodatkowe usługi biurowe 3

4 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają wszystkie nw. wymagania: 4.1 Posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi z EFS, przy czym chodzi o projekty zrealizowane w ramach POKL (zrealizowane w latach 2008 i/lub 2009 i/lub 2010 i/lub 2011) o jednostkowej wartości każdy nie mniejszej niż 0,5 mln zł. Za projekty zrealizowane uznaje się wyłącznie projekty zamknięte i po końcowym rozliczeniu przez Instytucję Wdrażającą 4.2 Posiadają doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i/lub szkoleniowo doradczych i/lub doradczych związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla beneficjentów, dofinansowanych ze środków EFS w ramach POKL minimum 3 projekty o łącznej liczbie uczestników min. 350 osób realizowane bądź zrealizowane jako Beneficjent, Partner lub jako Podwykonawca zarządzający oraz rozliczający projekt; 4.3 Posiadają doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS w ramach Priorytetu VIII POKL minimum 4 projekty realizowane bądź zrealizowane (zamkniętych i po końcowym rozliczeniu przez Instytucję Pośredniczącą) jako Beneficjent, Partner Projektu lub jako Podwykonawca zarządzający i rozliczający projekt; 4.4 Posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności zawodowej na limit sumy ubezpieczenia co najmniej ,00 PLN. 4.5 Okres działalności Oferenta nie jest krótszy niż 3 lata; 4.6 Oferent nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Poprzez powiązanie osobowe lub kapitałowe polega w szczególności na: (a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; (b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; (c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; (d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 4.7 Oferent dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Oferent jest zobowiązany do zaangażowania w realizację przedmiotu umowy 2 osób: Jednej z min. 2 letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami z EFS w ramach POKL oraz jednej osoby z min. 2 letnim doświadczeniem w rozliczaniu projektów z EFS w ramach POKL 5. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY Do przesłanej oferty należy obowiązkowo dołączyć nw. oświadczenia i dokumenty: 4

5 a) Aktualny, tj. nie starszy niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert na niniejsze zapytanie odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej; b) Oświadczenie wykazujące wymagane do udziału w postępowaniu doświadczenie na wzorze z załączników nr 1 i 2 do oferty. c) Załącznik nr 3 (Informacje do oceny zgodnie z merytorycznymi kryteriami wyboru) - wypełniony i podpisany zgodnie z formą reprezentacji oferenta d). Załącznik nr 4 (Oświadczenie o braku powiązań) - wypełniony i podpisany zgodnie z formą reprezentacji oferenta. e) Załącznik nr 5 (Oświadczenie oferenta) - wypełniony i podpisany zgodnie z formą reprezentacji oferenta. f) Kopia ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej na limit sumy ubezpieczenia co najmniej ,00 PLN, poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby. Uwaga! Niezłożenie wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów zgodnie z opisem lub zmiana treści oświadczeń z Załączników nr 4 i 5 będzie skutkowała odrzuceniem oferty z powodu braku spełnienia kryteriów formalnych. Zamawiający prosi o nieprzysyłanie referencji do oferty. 6. PRZYGOTOWANIE OFERT 1) Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku sporządzania oferty w innym języku należy do wszystkich składanych dokumentów załączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Waluta przedstawiona w ofercie: złoty polski. 2) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 3) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 4) Oferta winna być przygotowana na Formularzu Oferty będącym załącznikami od 1 do 5 do zapytania ofertowego 5) W przypadku gdy Oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 6) Oferta i wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta oraz zawierać nazwę Oferenta lub pieczątkę nagłówkową firmy. 7) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 5

6 8) Wszystkie strony oferty powinny być opieczętowane, podpisane, ponumerowane i zszyte. 9) Ofertę należy złożyć w kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta winny być oznaczone następująco: CI- Computer Instal Sp. z o.o. ul. Forteczna 1 D; Wałbrzych Oferta na realizację usługi dotyczącej zarządzania projektem pn.: "Nowoczesne kadrowe i księgowe szansą dla dolnośląskich firm" Nie otwierać przed godz. 10:00 10) W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą kurierską jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 11) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 12) Oferent jest związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 7. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE Ocena ofert ma dwa etapy: a. formalny, b. merytoryczny. Aby przejść do oceny merytorycznej, oferta musi zostać oceniona pozytywnie we wszystkich punktach oceny formalnej, przy czym możliwe jest uzyskanie oceny albo pozytywnej albo negatywnej (TAK/ NIE). Tym samym, jeżeli któryś z punktów oceny formalnej zostanie oceniony negatywnie, oferta nie będzie podlegała ocenie merytorycznej. O dopuszczeniu oferty do oceny merytorycznej decydować będą następujące kryteria formalne: 1. przysłanie podpisanej oferty w formie papierowej na adres Zamawiającego podany w punkcie 6; 2. przysłanie podpisanej oferty w terminie nieprzekraczającym ostatecznego terminu składania ofert podanego w ofercie, przy czym decyduje data wpływu oferty do siedziby firmy; 3. przysłanie podpisanych oświadczeń, dokumentów i załączników zgodnych z punktem 4 zapytania, w tym: I. odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej; 6

7 II. Załącznika nr 1 do zapytania; III. Załącznika nr 2 do zapytania; IV. Załącznika nr 3 do zapytania; V Załącznika nr 4 do zapytania. VI Załącznika nr 5 do zapytania VII Kopii polisy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej na limit sumy ubezpieczenia co najmniej ,00 PLN. 4. podpis na ofercie i na Załącznikach jest zgodny z formą reprezentacji Oferenta wskazaną w przysłanym odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej; 5. podpisy na dołączonych do oferty oświadczeniach, dokumentach i załącznikach są zgodne z formą reprezentacji Oferenta wskazaną w przysłanym odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej; 6. kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem; 7. zawarcie ceny netto usługi zarządzania projektem i rozliczania projektu na wzorze z załącznika nr 3; 8. przysłana oferta obejmuje całość usług, nie jest ofertą wariantową ani częściową 9. okres działalności Oferenta nie jest krótszy niż 3 lata. Karta oceny formalnej projektu znajduje się w załącznik nr 6 do niniejszego zapytania O wyborze oferty decydować będą następujące kryteria merytoryczne: 1. Cena netto usługi zarządzania projektem i rozliczania projektu (najniższa maksimum) podana na wzorze z załącznika nr 3 do zapytania waga 40%; 2. Doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi z EFS (największa ilość projektów maksimum) podane na wzorze z załącznika nr 1 do zapytania - waga 40%; 3. Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację umowy ze strony Oferenta waga 20%. Wzory na podstawie których przyznawane będą punkty w ocenie merytorycznej znajdują się w Załączniku nr 7 do niniejszego zapytania. Oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru (Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt) zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą i Oferent zostanie wyłoniony do realizacji usług będących przedmiotem zamówienia. 8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Zapytanie ofertowe obejmuje okres od r. do do godz. 10:00 7

8 Oferty należy dostarczyć osobiście, kurierem lub pocztą na adres: CI- Computer Instal Sp. z o.o. ul. Forteczna 1 D; Wałbrzych do dnia do godz. 10:00 9. WYBÓR WYKONAWCY I OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA W terminie 10 dni roboczych od dnia zamknięcia postępowania ofertowego, Zamawiający wybierze najlepszą Ofertę i powiadomi mailowo o wynikach wszystkich Oferentów przystępujących do zamówienia. 10. INNE a. Po otrzymaniu niniejszego zapytania Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenia jego otrzymania na następujący adres mailowy: b. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania przez oferenta wzoru umowy. Ze względu na fakt, iż niniejsza usługa realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego z EFS Zamawiający informuje, że umowa z oferentem zawierać będzie następujące warunki: I. obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej związanej z realizacją zamówienia; II. możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku ewentualnych zmian we wniosku o dofinansowanie projektu wprowadzonych w okresie jego realizacji; III. obowiązek przekazania Zamawiającemu prawa autorskich, w tym majątkowych, do utworów wykonanych na podstawie podpisanej umowy; c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty; d. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego; e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wykazanego doświadczenia m.in. poprzez kontakt z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu; f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert; g. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych pomyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W terminie 1 dnia od dnia zawiadomienia Oferent może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych pomyłek pisarskich, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu i nie podlega ocenie formalnej ani merytorycznej. 8

9 11. ZAŁĄCZNIKI Do zapytania dołączono następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: a. Zał. 1. Pierwsza strona oferty: Wykaz doświadczenia zgodnie z formalnymi i merytorycznymi kryteriami wyboru; b. Zał. 2. Wykaz doświadczenia zgodnie z formalnymi kryteriami wyboru; c. Zał. 3. Informacje do oceny zgodnie z merytorycznymi kryteriami wyboru; d. Zał. 4. Oświadczenie o braku powiązań; e. Zał. 5 Oświadczenie oferenta; f. Zał. 6. Karta oceny formalnej oferty; g. Zał. 7. Sposób przyznania punktów (procentów) w ocenie merytorycznej. 9

10 . ( miejscowość, data ) CI-COMPUTER Instal Sp. z o.o. UL. Forteczna 1D Wałbrzych FORMULARZ OFERTY Nazwa Oferenta: siedziba Oferenta nr tel./fax Na podstawie treści zapytania ofertowego podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością i składam ofertę w postępowaniu ofertowym na realizację usługi dotyczącej zarządzania projektem pn.: "Nowoczesne kadrowe i księgowe szansą dla dolnośląskich firm" Oferta obejmuje: Zał. 1. Wykaz doświadczenia zgodnie z formalnymi i merytorycznymi kryteriami wyboru Zał. 2. Wykaz doświadczenia zgodnie z formalnymi kryteriami wyboru Zał. 3. Informacje do oceny zgodnie z merytorycznymi kryteriami wyboru Zał. 3. Informacje do oceny zgodnie z merytorycznymi kryteriami wyboru Zał. 4. Oświadczenie o braku powiązań Zał. 5. Oświadczenie Oferenta. Data i Podpis Oferenta 10

11 1 Zał. 1. Wykaz doświadczenia zgodnie z formalnymi i merytorycznymi kryteriami wyboru Uwaga! Niewypełnienie wszystkich pól zgodnie z opisem będzie skutkowało odrzuceniem oferty z powodu braku spełnienia kryteriów formalnych. Minimum trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi z EFS, przy czym chodzi o projekty zrealizowane w ramach POKL (zrealizowane w latach 2008 i/lub 2009 i/lub 2010 i/lub 2011) o jednostkowej wartości każdy nie mniejszej niż 0,5 mln zł. Za projekty zrealizowane uznaje się wyłącznie projekty zamknięte i po końcowym rozliczeniu przez Instytucję Pośredniczącą Lp. Tytuł i numer projektu Wartość projektu w zł Okres realizacji Rola Oferenta w projekcie (np. Beneficjent, Partner, Podwykonawca) Imię, nazwisko, nr telefonu bądź osoby odpowiedzialnej za realizację projektu Informacja na temat doświadczenia osób bezpośrednio zaangażowanych do realizacji umowy. Obowiązek zaangażowania 2 osób jednej odpowiedzialnej za zarządzanie projektem i jednej odpowiedzialnej za rozliczenie projektu, mających min. 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów w ramach POKL L.p. 1 2 Imię i Nazwisko, wykształcenie Zakres rzeczowy wykonywanych czynności przy zamówieniu (Zarządzanie projektem / rozliczanie projektu) Posiadane kwalifikacje ukończone studia / kursy, szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych lub zarządzania Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zarządzaniem projektami w tym co najmniej w 1 projekcie szkoleniowym objętym regułami pomocy publicznej w którym Instytucją Pośredniczącą był Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Informacja o podstawie dysponowania osobami Zaangażowanie w realizację innych projektów finansowanych w ramach PO KL, jak również w ramach innych programów NSRO 11

12 Zał. 2. Wykaz doświadczenia zgodnie z formalnymi kryteriami wyboru Uwaga! Niewypełnienie wszystkich pól zgodnie z opisem będzie skutkowało odrzuceniem oferty z powodu braku spełnienia kryteriów formalnych. Doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i/lub szkoleniowo doradczych i/lub doradczych związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla beneficjentów, dofinansowanych ze środków EFS w ramach POKL minimum 3 projekty o łącznej liczbie uczestników min. 350 osób realizowane bądź zrealizowane jako Beneficjent, Partner lub jako Podwykonawca zarządzający oraz rozliczający projekt Tytuł projektu/ Nazwa IP2 Wartość projektu w zł i okres realizacji Liczba uczestników projektu Imię, nazwisko, nr telefonu bądź osoby odpowiedzialnej za realizację projektu Klient: Nazwa oraz Imię, nazwisko, nr telefonu bądź osoby odpowiedzialnej za realizację projektu Wypełnić w przypadku, w którym Oferent nie był Beneficjentem projektu RAZEM Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS w ramach Priorytetu VIII POKL minimum 4 projekty realizowane bądź zrealizowane (zamkniętych i po końcowym rozliczeniu przez Instytucję Pośredniczącą) jako Beneficjent, Partner Projektu lub jako Podwykonawca zarządzający i rozliczający projekt; Tytuł i numer projektu Wartość projektu w zł i okres realizacji Województwo i Nazwa Instytucji Wdrażającej Imię, nazwisko, nr telefonu bądź osoby odpowiedzialnej za realizację projektu Klient: Nazwa oraz Imię, nazwisko, nr telefonu bądź osoby odpowiedzialnej za realizację projektu Wypełnić w przypadku, w którym Oferent nie był Beneficjentem projektu 12

13 Zał. 3. Informacje do oceny zgodnie z merytorycznymi kryteriami wyboru 1. Informacje do oceny zgodnie z merytorycznymi kryteriami wyboru (cena netto usługi) powinny zostać przedstawione zgodnie z poniższych wzorem: Cena netto za realizację usługi zarządzania projektem w tym rozliczania projektu zgodnie z Zakresem zamówienia (tj. 23 miesiące realizacji usługi) Cena netto za 1 miesiąc realizacji usługi 13

14 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. 4. Oświadczenie o braku powiązań Oświadczam, że nie zachodzą okoliczności dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych, w tym w szczególności na: 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; pomiędzy (pełna nazwa oferenta):... a CI - Computer Instal Sp. z o.o Data i miejsce Podpis i pieczęć

15 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. 5. Oświadczenie oferenta Niniejszym oświadczam, że: 1. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 2. zapoznałem się z treścią zapytania i akceptuję przedstawione warunki; 3. przysłana oferta obejmuje całość usług, nie jest ofertą wariantową, częściową ani wspólną; 4. w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych przez Zamawiającego; 5. w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 6. w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do realizacji usługi w terminie, miejscu i ilości określonej przez Zamawiającego; 7. zapoznałem się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. Oświadczam, że wszystkie podane wyżej informacje oraz wszystkie załączone do niniejszej oferty dokumenty i oświadczenia są zgodne z prawdą Data i miejsce Podpis i pieczęć

16 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. 6. Karta oceny formalnej oferty Ocena dotyczy oferty firmy... Kryteria formalne zgodnie z treścią zapytani Lp. Kryterium Ocena Tak 1. przysłanie podpisanej oferty w formie papierowej na adres Zamawiającego 2. przysłanie podpisanej oferty w terminie nieprzekraczającym ostatecznego terminu składania ofert podanego w ofercie, przy czym decyduje data wpływu oferty do siedziby firmy 3. przysłanie podpisanych oświadczeń, dokumentów i załączników zgodnych z punktem 4 zapytania a. odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej b. kopii polisy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej na limit sumy ubezpieczenia co najmniej ,00 PLN. c. załącznika nr 1 do zapytania; d. załącznika nr 2 do zapytania; e. załącznika nr 3 do zapytania; f. załącznika nr 4 do zapytania; g. załącznika nr 5 do zapytania; 4. podpis na ofercie i na Załącznikach jest zgodny z formą reprezentacji Oferenta wskazaną w przysłanym odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej 5. podpisy na dołączonych do oferty oświadczeniach, dokumentach i załącznikach są zgodne z formą reprezentacji Oferenta wskazaną w przysłanym odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej 6. kopie dokumentów są potwierdzone za zgodność z oryginałem; 7. przysłana oferta obejmuje całość usług, nie jest ofertą wariantową, i częściową 8. Oferent dysponuje 2 osobami, mającymi min. 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów POKL (zarządzanie i rozliczanie), które będą zaangażowane w realizację usługi 9 Okres działalności Oferenta nie jest krótszy niż 3 lata Nie Czy oferta spełniła wszystkie kryteria formalne? (zaznaczyć odpowiednie) Czy oferta zostaje dopuszczona do oceny merytorycznej? (zaznaczyć odpowiednie) TAK/ NIE TAK/ NIE

17 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. 7. Sposób przyznania punktów w ocenie merytorycznej 1. Cena netto usługi zarządzania projektem i rozliczania projektu (najniższa maksimum) podana na wzorze z załącznika nr 3 do zapytania waga 40% najniższa cena spośród nadesłanych ofert liczba punktów = x 40 cena badanej oferty Oferta z najniższą ceną otrzymuje 40 punktów. 2. Doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi z EFS (największa ilość projektów maksimum) podane na wzorze z załącznika nr 1 do zapytania - waga 40% ilość projektów podana w badanej ofercie liczba punktów = x 40 największa ilość projektów spośród nadesłanych ofert Oferta z największą ilością projektów otrzymuje 40 punktów. 3. Doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację usługi.- waga 20% Punkty przyznawane w wyniku oceny zapisów zawartych w załączniku nr 1 Oferta z wykazem osób o największym doświadczeniu w realizacji projektów z EFS otrzymuje 20 punktów. Dokładna liczba punktów będzie zaokrąglana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Punkty z wag sumuje się, wygrywa Oferent posiadający największą ilość punktów ogółem.

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH 1. ZAMAWIAJĄCY: ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH CI-COMPUTER Instal Sp. z o.o. ul. Forteczna 1D 58-316 Wałbrzych NIP: 8861008148 Regon: 890299076 E-mail: Barbara.wiernicka@cicomputer.pl

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.08.01.01-12-264/11 ZAPYTANIE KONKURSOWE NR 8

WND-POKL.08.01.01-12-264/11 ZAPYTANIE KONKURSOWE NR 8 Modlniczka, dnia 12 kwietnia 2012 WND-POKL.08.01.01-12-264/11 ZAPYTANIE KONKURSOWE NR 8 ADAM WITEK FPH WITEK S (DALEJ: ZAMAWIAJĄCY ) ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie wyszkolona kadra drogą do TRYUMF u nad konkurencją Projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-267/10

Profesjonalnie wyszkolona kadra drogą do TRYUMF u nad konkurencją Projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-267/10 Słownik główny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a. nr 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne b. nr 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.08.01.01-30-212/12 ZAPYTANIE KONKURSOWE NR 2

WND-POKL.08.01.01-30-212/12 ZAPYTANIE KONKURSOWE NR 2 Warszawa, dnia 11 luty 2013 WND-POKL.08.01.01-30-212/12 ZAPYTANIE KONKURSOWE NR 2 GB RESOURCES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. (DALEJ: ZAMAWIAJĄCY ) ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CPV - WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CPV - WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Wrocław, dnia 15.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych w związku z realizacją przez Kancelaria Projekty Europejskie. Mirosława Adamczak projektu Aby Romom

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.08.01.01-10-442/10

WND-POKL.08.01.01-10-442/10 Łódź, dnia 10 stycznia 2013 r. Słownik główny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a. nr 80500000-9 Usługi szkoleniowe b. nr 79632000-3 Szkolenie pracowników c. nr 80521000-2 Usługi opracowywania programów

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.08.01.01-10-442/10

WND-POKL.08.01.01-10-442/10 Łódź, dnia 8 kwietnia 2013r. Słownik główny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a. nr 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne b. nr 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 23 marca 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: - nr CPV 79420000-4 Usługi związane z zarządzaniem - nr CPV 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją - nr CPV 79421000-1 Usługi zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012 Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012 Miejscowość i data: Siedlce, dn. 29.10.2012 r. Dane Zamawiającego: Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., ul. Niklowa 9 08-110 Siedlce Nr zapytania ofertowego: 02/POKL/2012

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

WND-POKL /11 ZAPYTANIE KONKURSOWE NR 4 ZAKUPU USŁUGI

WND-POKL /11 ZAPYTANIE KONKURSOWE NR 4 ZAKUPU USŁUGI Modlniczka, dnia 20 lutego 2012 WND-POKL.08.01.01-12-264/11 ZAPYTANIE KONKURSOWE NR 4 ADAM WITEK FPH WITEK S (DALEJ: ZAMAWIAJĄCY ) ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM ZAKUPU USŁUGI REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe KINADS Kinga Dołęga-Lesińska ul. Wita Stwosza 20 02-661 Warszawa I. Zamawiający: KINADS Kinga Dołęga-Lesińska ul. Wita Stwosza 20 02-661 Warszawa Zapytanie ofertowe Warszawa,16.04.2014 r. II. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE Z ZAKRESU KOMERCJALIZACJI INNOWACJI

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE Z ZAKRESU KOMERCJALIZACJI INNOWACJI Wrocław, dnia 20.02.2014 roku Agencja Rozwoju Innowacji S.A. ul. Ostródzka 38 54-116 Wrocław ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE Z ZAKRESU KOMERCJALIZACJI INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

Łódź, dn. 28 lipca 2014 r.

Łódź, dn. 28 lipca 2014 r. Projekt Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Organika-CAR SA współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Łódź, dn. 28 lipca 2014 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data) (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) Stróże, 04. 06. 2012r. (miejscowość i data) Zapytanie ofertowe nr 1/06/FPON/2012 zgodne z zasadą konkurencyjności z dnia 04. 06. 2012 upublicznione dnia 04. 06. 2012 r.

Bardziej szczegółowo

2. Miejsce: zajęcia odbywać się będą w Kartuzach ul. Mściwoja II 28A, Kartuzy.

2. Miejsce: zajęcia odbywać się będą w Kartuzach ul. Mściwoja II 28A, Kartuzy. Kartuzy, 24 lipiec 2017 r. Zapytanie ofertowe nr 1/W/2017 ( zamówienie na szkolenie z doradztwa marketingowego uczestników projektu) (CPV): 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe I. ZAMAWIAJĄCY Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014

ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014 ZAMAWIAJĄCY: Lublin, dnia 18.06.2014 r. Consultrix Krystyna Górak ul. I. Mackiewicza 23/1 ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014 W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu Obsługa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/03 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 01/RPO2.5/2017

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 01/RPO2.5/2017 Kielce 04.04.2017 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 01/RPO2.5/2017 na zatrudnienie koordynatora projektu w ramach projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy PHU Gregor przez wprowadzenie do oferty nowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/ RPMA /17 Warszawa, I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ORAZ REALIZOWANYM PROJEKCIE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/ RPMA /17 Warszawa, I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ORAZ REALIZOWANYM PROJEKCIE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/ RPMA.03.02.02-4-8032/7 Warszawa, 20.0.207 I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ORAZ REALIZOWANYM PROJEKCIE Nazwa Zamawiającego: GME Restauracje Sp. z o.o. Sp.K. Adres: ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. I. Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND.POKL.08.01.02-24-016/11

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.A/05/2016. Opracowanie i optymalizacja prototypów dedykowanych urządzeń plazmowych

Zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.A/05/2016. Opracowanie i optymalizacja prototypów dedykowanych urządzeń plazmowych Bolesławiec, 23.05.2016r. Zapytanie ofertowe nr 1/STOMADENT/1.2.A/05/2016 dotyczące wyboru wykonawcy usług zarządzania projektem pt.: Opracowanie i optymalizacja prototypów dedykowanych urządzeń plazmowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkoleń pt. Opiekun/ka osoby starszej, osoby niepełnosprawnej, dziecka w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod i nazwa CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod i nazwa CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze DATA SPORZĄDZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Białystok, 25-06-2019 r. DANE ZAMAWIAJĄCEGO Openpower Sp. z o. o. ul. Elewatorska 11/1 15-620 Białystok NIP: 5423267368 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 Strona 1 na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED Sp. z o.o. w ramach

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED Sp. z o.o. w ramach Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX MED Sp. z o.o. w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej w ramach projektu Dziś szkolenie jutro zatrudnienie. Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia. współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX MED Sp. z o.o. w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: ul. Sierpińskiego 24/5 20-448 Lublin ul. Narutowicza 57/6 20-016 Lublin KRS 0000306907 Tel./fax (81) 532 10 30, 532 10 32, 532 10 33 Lublin, 27 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.08.01.01-10-442/10

WND-POKL.08.01.01-10-442/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, dnia 12 września 2011 r. Słownik główny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a. nr 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Dostawa pomocy dydaktycznych do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jaśle etap I

Dostawa pomocy dydaktycznych do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jaśle etap I Jasło, dnia 13.03.2018 W związku z realizacją projektu w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Poznań, 04.04.2013 r. Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi Monitoring i ewaluacja projektu

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata INFORMACJE OGÓLNE

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata INFORMACJE OGÓLNE Szczecin, dnia 01.03.2018 r. Rozeznanie rynku nr 11/8.3/2017 dotyczące przeprowadzenia usługi doradczej w ramach projektu WŁASNY BIZNES realizowanego w ramach Działania 8.3 RPO WD 2014-2020 Procedura prowadzona

Bardziej szczegółowo

Dostawa wyposażenia łazienek do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej

Dostawa wyposażenia łazienek do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej Brzeźnica, dnia 13.09.2017 W związku z realizacją projektu w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa tel.: 22 823 66 23 fax.: 22 823 66 69 e-mail: rektorat@wsptwp.eu http://www.wspkorczak.

ZAPYTANIE OFERTOWE. ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa tel.: 22 823 66 23 fax.: 22 823 66 69 e-mail: rektorat@wsptwp.eu http://www.wspkorczak. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 9.05.2014 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie w związku z realizacją Projektu PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Spawacz metodą MIG i MAG w ramach projektu Nowe kwalifikacyjne- lepsze perspektywy! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR IVC/2014-EFS NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR IVC/2014-EFS NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR IVC/2014-EFS NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ 1) Nazwa i adres zamawiającego: CARBO Holding Sp. z o. o. ul. Wyszyńskiego 14 65-536 Zielona Góra nr projektu POKL.08.01.01-08-055/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017. Zapytanie ofertowe na dostarczenie USŁUG NOCLEGOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017. Zapytanie ofertowe na dostarczenie USŁUG NOCLEGOWYCH Kraków, dnia 03.03.2017 r. Zamawiający: WAMECH PRODUCENT WÓZKÓW PRZEMYSŁOWYCH PIOTR I ALBINA WĄSIK SPÓŁKA JAWNA UL. TOROWA 3 30-435 KRAKÓW Tel. 12 355 00 00 Fax. 12 355 00 35 mail: wamech@wamech.com NIP:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Pracownik ochrony z licencją I stopnia w ramach projektu AZYMUT PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu 1 z 6 2018-08-09, 14:58 Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 09-08-2018 Termin składania ofert 16-08-2018 Numer ogłoszenia 1130379 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ Warszawa, dnia 16.04.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 31.01.2014 działając jako Projektodawca w ramach projektu GLOBALG.A.P przyszłością branży spożywczej, zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 netto

Zapytanie ofertowe POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 netto Nr Zapytania: 25/8.1.1/K/2015 Rzeszów, 2.06.2015 r. Zapytanie ofertowe POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 netto Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w

Bardziej szczegółowo

Dostawa pomocy dydaktycznych do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej

Dostawa pomocy dydaktycznych do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej Brzeźnica, dnia 28.09.2017 W związku z realizacją projektu w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

CEO/Au/ZO/15/ przeprowadzenie pokazów doświadczeń chemicznych w trakcie Festiwalu Uczniowskiej Nauki oraz w szkołach.

CEO/Au/ZO/15/ przeprowadzenie pokazów doświadczeń chemicznych w trakcie Festiwalu Uczniowskiej Nauki oraz w szkołach. Warszawa, 22.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15 CEO/Au/ZO/15/ przeprowadzenie pokazów doświadczeń chemicznych w trakcie Festiwalu Uczniowskiej Nauki oraz w szkołach. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Chojnice, 16.08.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU osoby do prowadzenia zajęć warsztatowych z zakresu seksuologii klinicznej dzieci i młodzieży dla opiekunów zastępczych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED SP. Z O.O. w ramach

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED SP. Z O.O. w ramach Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX MED SP. Z O.O. w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016 Szczecin, dnia 03.11.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016 1. ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź, mail: lodz@ptsr.org.pl

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź, mail: lodz@ptsr.org.pl ZAPYTANIE OFERTOWE na emisję ogłoszeń rekrutacyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 Wrocław, 23.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata INFORMACJE OGÓLNE

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata INFORMACJE OGÓLNE Rozeznanie rynku nr 3/8.3/2016 dotyczące przeprowadzenia usługi doradczej w ramach projektu WŁASNY BIZNES realizowanego w ramach Działania 8.3 RPO WD 2014-2020 Szczecin, dnia 05.01.2017 r. Procedura prowadzona

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania Poznań, 12.07.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROJEKTU Budowa przewagi konkurencyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim POWER.02.02.00-IP.09-00-004/16 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/OWES/2013 W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI NA REALIZACJĘ USŁUG KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM I. ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 czerwca 2013 roku nr 9/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 czerwca 2013 roku nr 9/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 czerwca 2013 roku nr 9/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328

Bardziej szczegółowo

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 22.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Wrocław, dnia 24.01.2014 na usługę przeprowadzenia egzaminu TELC z języka niemieckiego oraz angielskiego na poziomie A2 i B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na usługę opracowania studium wykonalności dla projektu z zakresu niskoemisyjnego transportu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na usługę opracowania studium wykonalności dla projektu z zakresu niskoemisyjnego transportu Gniezno, dnia 12.08.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na usługę opracowania studium wykonalności dla projektu z zakresu niskoemisyjnego transportu Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR IV/2014 OPRACOWANIE ORAZ WYDRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR IV/2014 OPRACOWANIE ORAZ WYDRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR IV/2014 OPRACOWANIE ORAZ WYDRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W PROJEKCIE: Ekologia a tworzywa sztuczne. Program szkoleń i doradztwa dla Techniplastu i MK Marcin Kukuczka, firm

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/07 RPO WM/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/07 RPO WM/2017 Zamawiający: Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna NIP 873-28-55-515 REGON 850311621 Pleśna, dn. 25.07.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/07 RPO WM/2017 Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Projekt Razem dla Bytomskich Dzieciaków" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Razem dla Bytomskich Dzieciaków współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Piekary Śląskie, 10.03.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014 z dnia 10.03.2014 r. na usługę o wartości zamówienia przekraczającą w złotych równowartość 14000 EUR w ramach zasady konkurencyjności, na: zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014. wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014. wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych Jaworzno, 04 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014 dotyczy: wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych dla uczestników projektu pn. Młodzi na start! realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014 Wrocław, 24.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014 (dotyczy wynajmu autobusu do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej dla bloku

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (kod CPV: Usługi szkoleniowe)

ZAPYTANIE OFERTOWE (kod CPV: Usługi szkoleniowe) Łódź, 12.08.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE (kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe) Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu szkoleniowego Łódzka Akademia ICT, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-10-186/12 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WLKP/2014

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WLKP/2014 Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WLKP/2014 (dotyczy wynajmu samochodu ciężarowego do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach kursu Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, 09.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie robót budowlanych w celu utworzenia i prowadzenia ośrodka wychowania przedszkolnego w Jaśle

Wykonanie robót budowlanych w celu utworzenia i prowadzenia ośrodka wychowania przedszkolnego w Jaśle Jasło, dnia 12.03.2018 W związku z realizacją projektu w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo