XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego"

Transkrypt

1 XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego W Województwie Kujawsko-Pomorskim zadania związane z kreowaniem rynku pracy i rozwojem zasobów ludzkich zostały powierzone przez władze regionalne Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy (WUP). Należy podkreślić szczególna rolę WUP w procesie wdrażania programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 2) oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełni funkcję Beneficjenta Końcowego (Instytucji Wdrażającej) dla trzech Działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. W latach WUP przeprowadził 6 ów w ramach ww. działań ZPORR. Wszystkie edycje ów cieszyły się dużym zainteresowaniem, co bezpośrednio potwierdza poniższe zestawienie i wykres: Ilość i kwoty złożonych wniosków Działanie 2.1 ZPORR 374 wniosków na kwotę zł Działanie 2.3 ZPORR 44 wnioski na kwotę ,84 zł Działanie 2.4 ZPORR 22 wnioski na kwotę ,16 zł Ilość i wartość podpisanych umów Działanie 2.1 ZPORR 44 umowy na kwotę , 45 zł Działanie 2.3 ZPORR 11 umów na kwotę ,1 zł Działanie 2.4 ZPORR 6 umów na kwotę , 68 zł Ilość podpisanych umów w latach Działanie 2.1 Działanie 2.3 Działanie /24 2/25 2 3/25 1 4/25 4/ /26 77

2 Łącznie wpłynęło 44 wniosków na kwotę ponad 342 mln zł, z czego 61 otrzymało wsparcie o łącznej wartości podpisanych umów ponad 32 mln zł. Dzięki temu pomocą zostanie objętych osoby. Rozkład terytorialny projektów realizowanych lub zrealizowanych w ramach działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR przedstawia poniższa mapa. 78

3 Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ma na celu umożliwienie udzielenia wsparcia osobom, które same, z własnej inicjatywy i w oparciu o indywidualne potrzeby pragną rozwijać się zawodowo w czasie wolnym od pracy. Łącznie w działaniu 2.1 dofinansowanie uzyskały 44 projekty na kwotę , 45 zł, wsparciem docelowo objętych zostanie osób. W ramach działania realizowane są następujące typy projektów: 3 projekty szkoleniowe w zakresie agroturystyki na rzecz rolników wsparciem objętych zostanie 159 osób. 4 projekty w zakresie szkoleń zawodowych wsparciem objętych zostanie 2319 osób. 4 projekty doradcze na rzecz studentów wsparciem objętych zostanie 175 studentów. 2 projekty badawcze: - na rzecz instytucji monitorujących rynek pracy, - budowa systemu przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu. 5 projektów w zakresie szkoleń komputerowych - wsparciem objętych zostanie 2248 osób. 5 projektów w zakresie szkoleń komputerowych wsparciem objętych zostanie 2248 osób. 1 projekt - szkolenie dla doradców rolniczych pozwalających na poszerzanie działalności doradczej poza sferę technologiczną - wsparciem objętych zostanie 6 osób. 25 projektów z zakresu szkoleń językowych, w tym: 13 projektów z zakresu nauki języka angielskiego, 6 projektów dot. zarówno nauki języka niemieckiego, jak i angielskiego, 1 projekt z dot. nauki języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 1 projekt dot. nauki języka niemieckiego, 1 projekt dot. szkolenia w zakresie nauki Uczestnicy projektu Nauczymy Cię władać językiem języka angielskiego, kończące się realizowanego przez Conversę Studio Języków Obcych egzaminem TELC oraz szkolenia w zakresie obsługi komputera, promocji i public relations 1 projekt dot. nauki języka angielskiego połączony z kursami informatycznymi i treningiem asertywności 1 projekt dot. nauki języka angielskiego, przygotowujący do egzaminów zewnętrznych TELC 79

4 1 projekt dot. nauki języka angielskiego z uwzględnieniem tematyki z zakresu prawa, turystyki, marketingu, usług i biznesu Obecnie trwa czwarta edycja u do działania 2.1. Dostępne środki wynoszą ,48 zł. Do dnia 4 lipca br. w odpowiedzi na złożono: 114 wniosków na łączną kwotę: ,77 zł. Nabór wniosków trwa od 21 marca 26 r. i potrwa do wyczerpania środków. W lipcu br. - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał 6 umów o dofinansowanie z EFS na łączną wartość: , 76 zł. Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa kierowane jest do rolników i innych osób pracujących w rolnictwie, którzy pod wpływem zwiększonej presji konkurencyjnej rezygnować będą z prowadzenia gospodarstw rolnych lub z pracy w sektorze. Realizowane projekty w ramach działania powinny sprzyjać przemieszczaniu się zasobów pracy w szczególności do sektora usług. Dofinansowanie uzyskało łącznie 11 projektów na kwotę ,1 zł. Docelowo wsparciem objętych zostanie 1328 osób rolników i domowników. W ramach działania 2.3 realizowane są następujące typy projektów: szkolenia i kursy, mające na celu podniesienie lub nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z nowym zawodem, (m.in. z zakresu księgowości, kadr i płac, obsługa sekretariatu, szkolenia gastronomiczne kucharz, kelner, sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, szkolenia dla spawaczy, obsługa wózków widłowych, obsługa hurtowni, opiekun osób starszych, florystyka, kurs kosmetyczny, masażysta, grafik komputerowy, pracownik zasobów ludzkich, projektant stron księgowych, opiekun osób starszych, administrator sieci komputerowej) informacja zawodowa, pośrednictwo pracy, usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu. Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi ma na celu zmianę kwalifikacji zawodowych pracowników przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji, a także innych osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych w celu umożliwienia tym osobom wykonywania nowych zawodów. W ramach Działania 2.4 dofinansowanie przyznano 6 projektom na łączną kwotę , 68 zł. Objętych wsparciem docelowo zostanie 16 osób. W ramach działania realizowane są następujące typy projektów: szkolenia i kursy zawodowe, doradztwo, pośrednictwo pracy w zakresie analityk komputerowy, ankieter, księgowy, obsługa rachunkowa firm, grafik komputerowy, sprzedawca komputerowy, administrator sieci, inspektor bankowy, przedstawiciel handlowy, masażysta, fryzjer, kosmetyczka, techniki sprzedaży, gastronomia, doradztwo podatkowe, doradca finansowy i ubezpieczeniowy, sekretarka, pracownik archiwum, pracownik obsługi kadr i płac, księgowa, usługi doradcze, kursy z zakresu nauki j. obcego, szkolenia zawodowe: kierowca z uprawnieniami na przewóz rzeczy, kierowca wózka jezdniowego/spawacz, nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera, pracownik służby zdrowia z obsługą komputera, usługi doradcze, szkolenia, kursy dla nauczycieli związane z nowym zawodem mentora multimedialnego, 8

5 kursy: opiekunka dla dziecka, opiekunka osoby starszej, kelner, pomoc hotelowa, usługi doradcze szkolenia i kursy: prawa jazdy (kat. B, kat.c, kat. C+E), kurs obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych, kurs spawacza. Wdrażanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich dotyczy dwóch działań: Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży skierowanego do bezrobotnej młodzieży poniżej 25 roku życia (w tym chcącej rozpocząć działalność gospodarczą) oraz bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół. Działania 1.3 Wsparcie dla osób bezrobotnych skierowane jest do osób powyżej 25 roku życia bezrobotnych pozostających bez pracy przez okres do 24 miesięcy (z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów). Działania realizowane są w schematach ukierunkowanych na: a) Wspieranie osób bezrobotnych na rynku pracy. b) Wsparcie otoczenia społecznego i promocję aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Dla działań 1.2 i 1.3 realizowane są następujące formy wsparcia: 1) Usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy z uwzględnieniem indywidualnych planów działań. 2) Szkolenia zawodowe, mające na celu dostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę. 3) Staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. 4) Doradztwo i szkolenia oraz udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą. 5) Zatrudnienie subsydiowane. Narastająco od maja 24r. do końca sierpnia 26r. w województwie kujawskopomorskim w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL (schematy a) podpisano umowy na łączną kwotę , zł. Planowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego projektów realizowanych w ramach tych umów to około 12.., zł. Zestawienie wartości projektów realizowanych w latach w ramach działań 1.2 i 1.3 przedstawia poniższa tabela. 81

6 Wartość projektów realizowanych w latach: Ogółem (projekt pozaowy) , , , (projekty owe) , , , (projekty owe) , , , Narastająco - wartości projektów realizowanych od maja 24r , , , Razem współfinansowanie z EFS , , ,42 Wdrażanie działań 1.2 i 1.3 w poszczególnych latach obrazują poniższe wykresy. PROJEKTY 24r. Wartość proj ektów Liczba osób obj ętych wsparciem zł osoby Wnioski były przygotowywane wspólnie z powiatowymi urzędami pracy (procedura pozaowa). W ramach projektu Rozwój kwalifikacji młodzieży 24 do końca jego realizacji wydatkowano ,72 zł (98,8% zakładanej wartości projektu), pomocą objęto łącznie osoby. W ramach projektu Wsparcie dla osób bezrobotnych poprzez rozwój kwalifikacji i przedsiębiorczości do końca jego realizacji wydatkowano ,51 zł (97,4% zakładanej wartości projektu), pomocą objęto łącznie 2.64 osoby. 82

7 PROJEKTY 25r. Wartość proj ektów Liczba osób obj ętych wsparciem zł osoby W okresie realizacji od 1 kwietnia 25 do 3 czerwca 26r. wartość projektów wynosiła: Działanie zł, Działanie zł. Natomiast liczba osób objętych wsparciem wynosiła: Działanie osób, Działanie osób. PROJEKTY 26r. Wartość proj ektów Planowana liczba osób do obj ęcia wsparciem zł osoby W okresie od 1 stycznia 26r. do 3 czerwca 27r. wartość projektów kształtowała się następująco: Działanie zł, Działanie zł. Natomiast liczba osób objętych wsparciem wynosiła: Działanie osób, Działanie osób. 83

8 Łącznie w latach w Działaniu 1.2 w ramach realizacji projektów w procedurze pozaowej i owej pomocą objętych zostanie osoby, w tym: - poradnictwem zawodowym ; - pośrednictwem pracy ; - szkoleniami 4.818; - stażami 17.88; - przygotowaniem zawodowym w miejscu pracy 1.84; - zatrudnieniem subsydiowanym - 26; - jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności otrzymają 574 osoby. Rodzaj realizowanego wsparcia w ramach Działania 1.2 od 1 maja 24 r. do 3 czerwca 26 r. osoby Pomoc w poszukiwaniu pracy Szkolenia Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Staże Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem u przedsiębiorcy Natomiast w Działaniu 1.3 w latach łącznie w ramach realizacji projektów w procedurze pozaowej i owej pomocą objętych zostanie łącznie osób, w tym: - poradnictwem zawodowym ; - pośrednictwem pracy 1.685; 84

9 - szkoleniami 6.668; - przygotowaniem zawodowym w miejscu pracy 6.33; - zatrudnieniem subsydiowanym 127; - jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności otrzyma 1.92 osoby. osoby Rodzaj realizowanego wsparcia w ramach Działania 1.3 od 1 maja 24 r. do 3 czerwca 26 r Pomoc w poszukiwaniu pracy Szkolenia Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem u pracodawcy nie będącego przedsiębiorcą Subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem u przedsiębiorcy Na koniec czerwca 26r. województwo kujawsko-pomorskie w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL znajdowało się na czwartym miejscu w kraju, jeżeli chodzi o: - wysokości środków zakontraktowanych , zł - wysokość refundacji z EFS , zł Wartość podpisanych umów w części podlegającej refundacji z EFS ( r.) mazowieckie ślaskie dolnośląskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie małopolskie łódzkie zachodniopomorskie pomorskie podkarpackie warmińsko-mazurskie lubelskie świętokrzyskie lubuskie podlaskie opolskie Działanie 1.2 (PLN) Działanie 1.3 (PLN) 85

10 Złożone wnioski o refundację oraz środki zrefundowane z EFS dla Działań 1.2 i 1.3 (ogółem) - stan na r WUP Warszawa WUP Katowice WUP Poznań WUP Toruń WUP Szczecin WUP Rzeszów WUP Kraków WUP Lublin WUP Łódź WUP Olsztyn WUP Wałbrzych WUP Gdańsk WUP Białystok WUP Kielce WUP Opole WUP Zielona Góra Złożone wnioski o refundację (PLN) Środki zrefundowane z EFS (PLN) 86

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Redakcja: Rafał Trzciński Opracowanie rozdziału I: Dominik Batorski, Michał Bojanowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Katowice, 2013-11-27 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety PO KL: VI VIII IX Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo