REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO UTI.PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO UTI.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO UTI.PL 1. Definicje 1. Program Partnerski uti.pl /Program Partnerski - oznacza program lojalnościowy organizowany przez Operatora mający na celu polecanie przez Partnerów usług świadczonych podmiotom nie będącym Klientami wirtuale.pl S.A i poszerzanie bazy Klientów wirtuale.pl S.A. 2. Serwis Internetowy - witryna WWW znajdująca się pod adresem należący do Operatora 3. Operator - firma wirtuale.pl S.A. ul. Olszewskiego 6, Kielce, NIP: , REGON: będąca właścicielem Serwisu Internetowego i prowadząca Program Partnerski uti.pl. 4. Usługa lub Produkt usługi lub produkty oferowane przez Operatora, których dotyczy Program Partnerski uti.pl określone w Załączniku nr Partner - podmiot uczestniczący w Programie Partnerskim. 6. Umowa Partnerska/Umowa - umowa dotycząca uczestnictwa w Programie Partnerskim zawarta na warunkach niniejszego regulaminu między Operatorem a Partnerem. 7. Regulamin usług /Regulamin- niniejszy regulamin określający szczególne dla Programu Partnerskiego zasady współpracy pomiędzy Partnerem a Operatorem. 8. Klient Polecony/Klient - podmiot, zakupił zakupił Usługę lub Produkt w wyniku bezpośredniego działania Partnera, wskazując w procesie kontaktu z Operatorem identyfikator Partnera lub poprzez skorzystanie z przygotowanego Linku Partnerskiego z kodem Partnera. 9. Link Partnerski Link Partnera, zawierający jego własny i unikalny identyfikator, który pozwala Programowi Partnerskiemu na identyfikacje Partnera jako osobę polecającą Klienta lub innego Partnera. 10. Kwota Minimalna kwota prowizji na koncie Partnera, której osiągnięcie powoduje powstanie po stronie Partnera prawa do otrzymania prowizji. 11. Kliknięcie - świadome działanie osoby odwiedzającej Stronę WWW, polegające na ręcznej aktywacji Hiperłącza w celu wejścia w miejsce docelowe zdefiniowane w Hiperłączu. Kliknięcie ma na celu skierowanie odwiedzającego na stronę Serwisu Internetowego poprzez zastąpienie Strony WWW, na której znajdował się kod hiperłącza, stroną Serwisu Internetowego, lub otwarcie nowego okna ze stroną Serwisu Internetowego. 2. Zasady ogólne 1. Podstawę prawną Programu Partnerskiego Uti.pl stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady Programu Partnerskiego Uti.pl. Treść Regulaminu dostępna jest w serwisie internetowym Operatora. 2. Niniejszy regulamin normuje świadczenie usług koniecznych dla funkcjonowania Programu Partnerskiego Uti.pl. i stanowi regulację szczególną w stosunku do Regulaminu Świadczenia Przez uti.pl Usług Drogą Elektroniczną, który stosuje się w zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem. Regulamin ten dostępny jest w serwisie internetowym Operatora. 3. Partnerami mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne. Do uzyskania statusu Partnera konieczne jest zawarcie Umowy Partnerskiej.

2 4. Zawarcie Umowy Partnerskiej następuje z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie 5. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest bezpłatne i dobrowolne. Partnerami nie mogą być pracownicy Operatora. 6. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Operatora. 7. Partner ma prawo przedstawiać się jedynie jako członek Programu Partnerskiego uti.pl. 3. Polecanie Klientów i identyfikacja Partnerów 1. Każdy Partner otrzymuje unikalny Numer Identyfikacyjny, jednoznacznie określający go w systemie informatycznym Operatora. 2. Partner będzie polecał Klientów za pomocą Linków Partnerskich i hiperłącz prowadzących do witryny Serwisu Internetowego, zawierających Numer Identyfikacyjny Partnera. 3. Partner będzie polecał Klientów za pomocą Identyfikatora Partnera podawanego w procesie kontaktu z Operatorem. 4. Polecenie Klienta uważa się za bezpośrednie w ciągu 30 dni od daty kliknięcia klienta w Link Partnerski. 4. Wynagrodzenie dla Partnera 1. Wszelkie rozliczenia z Partnerami realizowane są w polskich złotych. 2. Wszelkie Wynagrodzenia dla Partnerów, którym one przysługują, są wypłacane na podany przez Partnerów w Programie Partnerskim rachunek bankowy. 3. W przypadku, gdy Partner jest osobą fizyczną nie posiadającą zarejestrowanej działalności gospodarczej, Wynagrodzenie zostaje wypłacone na podstawie wystawionego przez Partnera rachunku. Od kwoty Wynagrodzenia zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy, którą Operator odprowadza do Urzędu Skarbowego, w którym zarejestrowany jest Partner, a także konieczna składka ZUS. 4. W przypadku, gdy Partner jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, Wynagrodzenie zostaje wypłacone na podstawie wystawionego przez Partnera rachunku uproszczonego lub faktury VAT (jeśli Partner jest płatnikiem VAT), jeśli Partner jest płatnikiem VAT, w takim wypadku, do kwoty zostanie doliczona Partnerowi kwota podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. W przypadku, gdy Partner jest osobą prawną, Wynagrodzenie zostaje wypłacone na podstawie wystawionej przez Partnera faktury VAT, do Wynagrodzenia Partnera zostanie doliczona kwota podatku VAT w wysokości wynikającej z odpowiednich przepisów. 6. Do pierwszej faktury lub do pierwszego rachunku przesyłanego na adres Operatora: a) Partner będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza: 1. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, 2. decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, 3. potwierdzenie zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT; b) Partner nie będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza: 1. oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 2. potwierdzenie zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT,

3 3. oświadczenie o podleganiu ZUS według Załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu. 7. Partnerzy wynagradzani są: a) Prowizją bezpośrednią za opłacone zakupy w Serwisie Internetowym dokonane przez poleconych przez nich Klientów. Prowizja bezpośrednia wynosi do 15 % w zależności od rodzaju sprzedanej usługi. Prowizje określa tabela prowizji stanowiącej załącznik numer 1. Partnerowi przyznawana jest prowizja bezpośrednia, jeżeli Klient Polecony zawarł z Operatorem umowę o skorzystanie z usługi lub zakup produktu bezpośrednio z polecenia Partnera i opłacił wszystkie należności wynikające z zamówienia. Wynagrodzenie naliczane jest w momencie opłacenia usług. b) Prowizją pośrednią od zarobków poleconych Partnerów. W ramach wynagrodzenia otrzymuje 10% ich zarobków w systemie. Wynagrodzenie naliczane jest w momencie naliczenia prowizji bezpośredniej poleconemu Partnerowi. c) Partner w pierwszym poziomie zarobków otrzymuje za każdego poleconego jednorazowo 20 PLN brutto, na które składa się: - 5 PLN brutto, które zostaje zamrożone na koncie partnerskim przez okres 5 dni od momentu rejestracji Poleconego. Jest to czas, w którym Organizator ma możliwość weryfikacji autentyczności nowopowstałego konta PLN brutto, które zostaje naliczone po zakupie przez Poleconego usług. Pojawia się na koncie partnerskim proporcjonalnie do wartości dokonywanych zakupów. Pełna kwota pojawi się na koncie Partnera w momencie, gdy Polecony dokona zakupów na kwotę powyżej 15 PLN d) Partner w drugim poziomie zarobków za każdą rejestracje Poleconego otrzymuje 7 PLN brutto, na które składa się 2 PLN brutto jako 10% od prowizji Poleconego oraz 5 PLN za budowanie własnej sieci Partnerów. 0,5 PLN brutto jest zamrożone na koncie partnerskim przez 5 dni - analogicznie jak w pierwszym poziomie zarobków. Pozostałe 6,5 PLN brutto naliczane są proporcjonalnie do kwoty zakupów Poleconych w drugim poziomie. Aby Partner z drugiego poziomu otrzymał całą kwotę 7 PLN, jego Polecony otrzyma pełną kwotę 15 zł. f) Każdy polecony nowy Partner otrzymuje 10 zł (brutto). Wynagrodzenie naliczane jest w momencie zarejestrowania na platformie uti.pl. g) Wypłata na konto użytkownika może nastąpić jeśli kwota wypłaty będzie większa niż 200 zł i kwota zakupów dokonanych w sklepie uti.pl przez jego poleconych będzie równa kwocie wypłaty. 8. Stan konta Partnera zawierający sumę należnych prowizji znajduje się po zalogowaniu w Programie Partnerskim, pod adresem w zakładce "Program Partnerski". 9. Partner zyskuje prawo do otrzymania prowizji w momencie osiągnięcia na koncie Partnera, o którym mowa w pkt poprzedzającym, Kwoty Minimalnej. Operator ma 14 dni od momentu zgłoszenia przez Partnera chęci wypłaty środków na weryfikację poprawności transakcji na koncie partnerskim. Prawo do wypłaty prowizji powstaje w dacie spełnienia przez Partnera koniecznych wymogów wynikających z niniejszego paragrafu. 10. W przypadku rezygnacji z usług uti.pl przez Klienta w ramach obowiązującego prawa, naliczone Partnerowi prowizje zostaną odliczone od stanu jego konta. 11. Partner otrzymuje prowizję w wysokości określonej w Tabeli prowizji (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) za kolejne zamówione usługi przez Klienta, przez okres 36 miesięcy od pierwszego zakupu usługi/produktu przez Klienta. 5. Metody promocji usług i Serwisu Internetowego przez Partnerów

4 1. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się na jego stronach lub w jego materiałach promocyjnych. Operator nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści, opublikowane poza jego stronami, dotyczące dowolnego aspektu Serwisu Internetowego lub usług.. 2. Partner nie będzie wysyłał niezamówionej poczty elektronicznej lub zwykłej z materiałami promującymi usługi, Serwis Internetowy lub Program Partnerski, jeśli jest to sprzeczne z prawem polskim lub niniejszym Regulaminem. 3. Partner jest zobowiązany znać uregulowania prawne dotyczące reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną. 4. Partner nie może promować produktów ani Serwisu Internetowego na stronach, które łamią prawo polskie, na stronach z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Operatora lub Serwisu Internetowego. 5. Partner nie będzie promował usług na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem, w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli. Partner może odpowiadać na pytania zadane w takich miejscach w sposób nakłaniający do zainteresowania się usługami lub Serwisem Internetowym. 6. Zabronione jest wyświetlanie całości serwisu Operatora w ramce (z ang. "frame") poza indywidualnie ustalonymi przypadkami oraz dostarczonymi przez Operatora materiałami. 7. Zabronione jest wyświetlanie serwisu Operatora jako pop-under we wszelkich systemach wymiany i promocji. 8. Miejsce promocji produktów musi być pozbawione reklam związanych z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Operatora lub Serwisu Internetowego. 9. Operator zobowiązuje się wspierać merytorycznie Partnera w kwestii promocji produktów i Serwisu Internetowego w Internecie. 10. Operator będzie indywidualnie rozpatrywał wszelkie skargi na Partnerów biorąc pod uwagę racje obu stron, regulamin oraz specyfikę ośrodka, z którego skarga napłynęła. 6. Bezpieczeństwo danych 1. Bieżące dane dotyczące Partnera i stanu jego konta wyświetlane na stronach Programu Partnerskiego nie muszą być zgodne z prawdą - nie są więc wiążące dla Operatora. W razie wykrycia niespójności w bazie danych, Operator skoryguje dane. 2. Operator ma obowiązek poinformować Partnera o fakcie nie uznania jakiejś części jego prowizji, a na żądanie Partnera wyjaśnić ten fakt. 3. Operator dołożył wszelkich starań, aby zabezpieczyć bazy danych przed atakami na ich spójność i treść. 4. Partner zgadza się na wysyłanie mu wewnętrznego biuletynu Programu Partnerskiego dotyczącego nowości, zmian i zawierającego przydatne porady oraz inne informacje związane z Programem Partnerskim oraz materiałami dotyczącymi Operatora. 5. Publikowanie informacji wysyłanych Partnerowi oraz dostępnych w Panelu Programu Partnerskiego jest niedozwolone, o ile przy danych informacjach nie jest zaznaczone inaczej. 7. Przetwarzanie danych osobowych 1. Każdy Partner wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych Operatorowi w związku z uczestnictwem w Programie Partnerskim. Zgromadzone dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym między innymi w celu informowania Partnerów o nowych promocjach i usługach w ramach Programu Partnerskiego oraz Serwisu i ofertach Operatora oraz w celu realizacji umowy.

5 2. Zgoda udzielona Operatorowi na przetwarzanie danych osobowych Partnera obejmuje również zgodę na ich przekazywanie przez Operatora podmiotom trzecim, z którymi Operator będzie współpracował, celem wywiązania się przez te podmioty z realizacji zamawianych u nich usług przez Partnerów. 3. Każda osoba z chwilą uzyskania statusu Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora wiadomości na podany przez siebie adres poczty elektronicznej ( ), o tematyce związanej z przedmiotem Programu Partnerskiego oraz Serwisu i Produktami i Usługami. 4. Każdemu Partnerowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Operatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania. 5. Skierowane do Operatora żądania usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Operatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest przesłanką do wykluczenia Partnera z udziału w Programie. 8. System obsługi zapytań 1. Oprogramowanie Programu Partnerskiego rozpoznaje Partnerów, którym należy się prowizja po Numerze Identyfikacyjnym Partnera zapisanym na komputerze klienta w tekstowych plikach cookies o okresie ważności 365 dni w momencie kliknięcia klienta na Link Partnerski. 2. System będzie odnawiał plik cookie za każdym razem, gdy Klient kliknie w Link Partnerski, nadpisując tym samym poprzednią wartość Numeru Identyfikacyjnego. 3. Operator nie jest w stanie zabezpieczyć Partnera przed ręcznym usunięciem pliku cookie z komputera klienta. 4. Jeśli po upłynięciu okresu ważności pliku cookie Klient nie kliknie w żaden Link Partnerski, zostanie on usunięty z przeglądarki klienta. 9. Reprezentacja 1. Partner będzie starannie promował Usługi oraz Serwis Internetowy zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Operatora, biorąc pod szczególną uwagę aktualność prezentowanych przez siebie informacji. 2. Partner nie będzie obiecywał żadnemu potencjalnemu lub faktycznemu klientowi gwarancji innych niż te wydawane przez Operatora, bez zgody Operatora udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Partner bierze na siebie wszystkie konsekwencje zastosowania danej gwarancji 3. Jeśli Partner zdecyduje się samodzielnie odpowiedzieć na pytanie klienta, jest zobowiązany zrobić to w sposób kulturalny i wyczerpujący wszelkie wątpliwości. Operator w takim przypadku służy dodatkową pomocą. 4. W sytuacji gdy Partner prowadzi stronę internetową, e-zin itp. informacja o nich nie zostanie umieszczona na stronach Serwisu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Serwis zdecyduje się umieścić informacje o wszystkich Partnerach na stronach Serwisu. 5. Partner w bezpośrednich rozmowach z Klientem będzie dbał o nienaganny wizerunek Operatora i Serwisu Internetowego 10. Dezaktywacja i skasowanie konta Partnera 1. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu będzie karane dezaktywowaniem konta (wykluczeniem Partnera z udziału w Programie Partnerskim) 2. Operator ma prawo wykluczyć Partnera z udziału w Programie Partnerskim w przypadku, gdy zaistnieje przesłanka wskazująca na działania Partnera sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa lub dobrymi obyczajami. Działaniem takim jest w szczególności: a) podawanie niezgodnych z prawdą danych wymaganych niniejszym Regulaminem. b) próby włamania się do systemu Programu Partnerskiego lub Serwisu Internetowego,

6 c) działanie w imieniu osób nieistniejących np. składanie fałszywych zamówień, fałszywe rejestracje d) inne działania, które nie spowodowały faktycznego wpływu pieniędzy na konto Operatora lub spowodowały wpływ tylko tymczasowy. 3. W przypadku wykluczenia Partnera z udziału w Programie Partnerskim z przyczyn opisanych w pkt 2 Partner zapłaci Operatorowi karę umowną w wysokości prowizji naliczonych/wypłaconych od momentu uzyskania statusu Partnera, nie niższą jednak niż 100 zł. (także w przypadku braku naliczonych/wypłaconych prowizji). Należna kara może być potrącona z należnością wobec partnera z tytułu niewypłaconej prowizji. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Operatora możliwości dochodzenia odszkodowania ją przewyższającego. 4. Na dezaktywowane konto nie wpływają żadne nowe środki. Dotychczas uzbierane nie są jednak kasowane. Partner ma prawo wypłacić środki skumulowane na dezaktywowanym koncie bez względu na to, czy przekroczyły one Kwotę Minimalną. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest spełnienie warunków określonych w tym Regulaminie. 5. Punkt powyżej nie dotyczy sytuacji, gdy likwidacja konta była spowodowana nieuczciwymi działaniami Partnera, określonymi w pkt 2 powyżej.. 6. Operator jest zobowiązany w ciągu 48 godzin poinformować Partnera o wykluczeniu Partnera z udziału w Programie Partnerskim/ dezaktywacji jego konta oraz podać konkretne przyczyny takiego posunięcia odwołujące się do konkretnych działań Partnera niezgodnych z regulaminem lub prawem. 7. Operator może aktywować konto Partnera jeśli Partner wpłaci należną karę umowną i zobowiąże się pisemnie do zaniechania praktyki będącej podstawą dezaktywacji konta, bądź w drodze indywidualnych ustaleń z Operatorem. 8. Partner może zakończyć współpracę w Programie Partnerskim wysyłając do Operatora pisemną prośbę o dezaktywację konta. 9. Równocześnie z wysłaniem prośby o zakończenie współpracy, Partner jest zobowiązany natychmiast zlikwidować wszelkie materiały promocyjne związane z produktami i Serwisem Internetowym. 10. Dezaktywacja konta w Programie Partnerskim i zobowiązań Partnera nie blokuje w przyszłości możliwości wznowienia współpracy. 11. Postanowienia końcowe. 1. Operator nie bierze odpowiedzialności za pominięcie Partnera w przypadku ręcznego skasowania pliku cookie przez klienta lub nieprawidłowego odczytania skryptów z powodu niekompatybilności przeglądarki internetowej. Operator dołożył wszelkich starań, aby skrypty były kompatybilne z przeglądarkami używanymi przez co najmniej 95% polskich użytkowników Internetu. 2. Operator ma prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, jednocześnie informując o tym Partnerów na 30 dni przed zakończeniem trwania Programu. Uczestnicy mają prawo wypłaty prowizji przed zakończeniem Programu, o ile uzyskają w tym terminie prawo do wypłaty prowizji według przepisów poprzedzających. 3. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej : W przypadku zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego, Partner ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec stosowania regulaminu w nowym brzmieniu w stosunku do Partnera. Sprzeciw powinien być złożony w formie pisemnej listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji regulaminu. Skuteczne wniesienie sprzeciwu uprawnia Partnera do zrealizowania zebranych prowizji w Programie Partnerskim, jednocześnie powodując rozwiązanie Umowy i tym samym wykluczenie z Programu Partnerskiego.

7 4. Do rozpatrywania spraw wynikających z Programu Partnerskiego zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Partnerem a Operatorem rozstrzygane będą przez sąd w Łodzi. Miejscem wykonywania umowy jest siedziba Operatora. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

8 ZAŁĄCZNIK NUMER 1: TABELA PROWIZJI: Nazwa grupy produktów Procent prowizji od ceny netto usługi/produktu Domeny - wszystkie 15 % Hosting współdzielony 15 % Serwery VPS 15 % Poczta Biznesowa (Open X) 15 % Kreator 15 % Pakiet Start 15 % Za rejestrację poleconego użytkownika 5 PLN brutto Za dokonanie zakupu przez Poleconego 15 PLN brutto Za pierwsza rejestrację dla użytkownika - 10 PLN brutto Kwota Minimalna: 200 PLN brutto.

9 ZAŁĄCZNIK NUMER 2: I OŚWIADCZENIE do celów ubezpieczeń społecznych i podatków Dane osobowe do celów podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych: 1. Nazwisko Imię pierwsze Imię drugie Nazwisko rodowe Obywatelstwo Data i miejsce urodzenia PESEL NIP Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu: a) miejscowość... b) ulica... c) nr domu...d) nr lokalu... e) kod pocztowy...f) poczta... g) województwo...h) powiat... h) gmina / dzielnica Adres zamieszkania (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu): a) miejscowość... b) ulica... c) nr domu...d) nr lokalu... e) kod pocztowy...f) poczta... g) województwo...h) powiat... h) gmina Urząd Skarbowy Konto bankowe (wpisać, w przypadku płatności przelewem): Orzeczenie w sprawie niezdolności do pracy: posiadam* nie posiadam* Wymienić stopień niepełnosprawności Prawo do emerytury* lub renty*: posiadam*, nie posiadam* Nr emerytury/renty Oddział ZUS i adres Oddział NFZ:... II Dane osobowe podane wyżej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133/97, poz. 883 z późn.zm.). Niniejszym upoważniam nazwa i adres zleceniodawcy do przetwarzania moich danych osobowych obecnie i w przyszłości w celach ewidencyjnych, podatkowych i ubezpieczeniowych związanych z realizacją zawartej umowy.

10 III Oświadczam, że jestem **) Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. O wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić płatnika miejscowość, data podpis *) niepotrzebne skreślić **) w tym miejscu podaje się rzeczywisty status zleceniobiorcy w celu ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, np.: a) pracownikiem tutejszego zakładu pracy b) pracownikiem w... nazwa zakładu pracy i miejscowość z wynagrodzeniem powyżej minimalnego lub podać kwotę wynagrodzenia jeżeli jest niższe od minimalnego ( w 2012 r. wynagrodzenie minimalne wynosi zł) c) emerytem, rencistą nigdzie nie zatrudnionym d) emerytem, rencistą, zatrudnionym na umowę zlecenie lub o dzieło w... nazwa zakładu pracy i miejscowość z wynagrodzeniem powyżej minimalnego lub podać kwotę wynagrodzenia jeżeli jest niższe od minimalnego ( w 2012 r. wynagrodzenie minimalne wynosi zł) e) bezrobotnym nigdzie nie zatrudnionym f) na urlopie wychowawczym od... do... g) na urlopie bezpłatnym od... do... h) właścicielem (wspólnikiem)... nazwa firmy, rodzaj działalności ubezpieczonym w ZUS od... i) uczniem (studentem) w... nazwa szkoły, uczelni j) członkiem Rady Nadzorczej

Regulamin Programu Partnerskiego

Regulamin Programu Partnerskiego Regulamin Programu Partnerskiego Przedstawiciele.INNOTECH.pl Regulamin Programu Partnerskiego Przedstawiciele Handlowi INNOTECH.pl dla osób prawnych i osób fizycznych biorących udział w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego Designlight.pl

Regulamin Programu Partnerskiego Designlight.pl Regulamin Programu Partnerskiego Designlight.pl dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą biorących udział w Programie Partnerskim witryny Designlight.pl Poniższy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa Partnerska. dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Umowa Partnerska. dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Umowa Partnerska dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Zawarta dnia... w Szczecinie pomiędzy: Marcinem Matuszewskim Prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Artifex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO MBJ Biznes

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO MBJ Biznes REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO MBJ Biznes I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Biura Rachunkowego MBJ Biznes Sp. o.o. Z siedzibą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PARTNERSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

PROGRAM PARTNERSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Ośrodka Szkolenia Kierowców ELECTRA (zwanym dalej OSK ELECTRA) z siedzibą 42-500 Będzin ul. Małachowskiego 41,

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem.

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem. Umowa współpracy Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy 1. zwanym dalej Partnerem, oraz 2. Wydawnictwo Strefa Kursów Śleboda Łukasz, Józefa Szujskiego 66/304, 33-100 Tarnów NIP 993-043-08-05

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO SKLEPU BAZGROSZYT.PL

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO SKLEPU BAZGROSZYT.PL REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO SKLEPU BAZGROSZYT.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim dla klientów sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO NOBLE HEALTH DLA BANERÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO NOBLE HEALTH DLA BANERÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO NOBLE HEALTH DLA BANERÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Właścicielem portalu www.noblehealth.pl i organizatorem Programu Partnerskiego Noble Health jest firma Noble Health Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Umowa o dzieło dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej UMOWA O DZIEŁO WERSJA Z DNIA 23.06.2007 Umowa o dzieło dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Zawarta dnia... w Rotherham pomiędzy: Allbit Ltd ul. Enterpirse Court Unit 4E s63-5db

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego I. Definicje 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki promocji usług Hostovita sp. z o.o., w ramach Programu Partnerskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu poleceń w Sumpto

Regulamin programu poleceń w Sumpto Regulamin programu poleceń w Sumpto I. 1. Definicje 1. Ilekroć w Regulaminie użyte zostają poniższe pojęcia pisane wielką literą, rozumie się przez nie: a) Organizator Sumpto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypłaty stypendium. szkoleniowego i stażowego w ramach projektu. Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR

Regulamin wypłaty stypendium. szkoleniowego i stażowego w ramach projektu. Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR Regulamin wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego w ramach projektu Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR.01.02.02-32-0031/15 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S D L A P A R T N E R Ó W

R E G U L A M I N K O N K U R S D L A P A R T N E R Ó W R E G U L A M I N K O N K U R S D L A P A R T N E R Ó W P R O M O C J A " P R Z E Ł O M W D R U K U - W I E L O F U N K C Y J N E U R Z Ą D Z E N I A HP Z O P R O G R A M O W A N I E M D R E RYK I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Money Mania 4 (dalej Akcja ) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007

Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007 Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 listopada 2007 r. Dotyczy: zmiany formularzy umów cywilno-prawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego firmy AVENHANSEN

Regulamin Programu Partnerskiego firmy AVENHANSEN Regulamin Programu Partnerskiego firmy AVENHANSEN 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym oraz koordynatorem programu partnerskiego zlokalizowanego pod adresem internetowym http://www.pp.szkolenia.avenhansen.pl

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 4/2016. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 4/2016. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 4/2016 Obowiązuje od 01.12.2016 r. do 28.02.2017 r. 1. Organizator Promocji 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Zasady Programu Afiliacyjnego

Zasady Programu Afiliacyjnego I. Postanowienia ogólne 1. Program Afiliacyjny (zwany w dalszej części dokumentu Programem ) to skierowany do nieograniczonego kręgu odbiorców program mający na celu zachęcanie do korzystania z usług nazwa.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. Dnia w.. pomiędzy. z siedzibą w, ul. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają:

UMOWA O DZIEŁO. Dnia w.. pomiędzy. z siedzibą w, ul. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: UMOWA O DZIEŁO Dnia w.. pomiędzy z siedzibą w.., ul. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: a. z siedzibą w, ul. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: zawarta została umowa o dzieło

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej OŚWIADCZENIE o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej Dane klienta Nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku konsumenta...... Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r. UMOWA nr WUP/../2014 zawarta dnia. 2014 r. dotyczy postępowania WUP.IXA.333/4/KK/14 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INFORMACJE WSTĘPNE

REGULAMIN INFORMACJE WSTĘPNE REGULAMIN 1 INFORMACJE WSTĘPNE Organizatorem oraz koordynatorem programu partnerskiego serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.vin-info.pl/program-partnerski (zwanym dalej Programem) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-102/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu 2016 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem Fizyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Umowa- wzór. zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą / Wykonawcą o następującej treści:

Umowa- wzór. zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą / Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 4 Umowa- wzór zawarta w dniu. pomiędzy stronami: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pawłowicach, ul. Górnicza 26, 43-251 Pawłowice, NIP: 633-10-93-837, REGON: 003457935, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Dom Development

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Dom Development Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Dom Development Łódź, Grudzień 2016 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Organizator Promocji...3 3. Definicje...3 4. Uczestnictwo w Promocji...3 5. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2012 ... ... (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) ... ... (dokładny adres wykonawcy) Fax..

OFERTA. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2012 ... ... (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) ... ... (dokładny adres wykonawcy) Fax.. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2012 OFERTA (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) (dokładny adres wykonawcy) Tel. Fax.. REGON NIP. e-mail:..... Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/2012,

Bardziej szczegółowo

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA REGULAMIN (wersja skrócona) 1. Organizatorem akcji marketingowej jest EVER Sp. z o.o.. 2. Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Rogowski Development

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Rogowski Development Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Rogowski Development Łódź, Grudzień 2016 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Organizator Promocji...3 3. Definicje...3 4. Uczestnictwo w Promocji...3 5. Czas

Bardziej szczegółowo

ABC Programu Partnerskiego czyli Jak to działa?

ABC Programu Partnerskiego czyli Jak to działa? ABC Programu Partnerskiego czyli Jak to działa? 1. Regulamin i Polityka Prywatności Programu Partnerskiego Przed dokonaniem rejestracji w Programie Partnerskim proszę zapoznać się z Regulaminem Programu

Bardziej szczegółowo

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA ZLECENIA NR...

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA ZLECENIA NR... Załącznik nr 13 a do ZW 79/2013 (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA ZLECENIA NR... Zawarta z mocy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* Zawarta dnia... pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym (z siedzibą) w Lublinie w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ**

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ** REGULAMINWSPÓŁPRACYPARTNERSKIEJ NASZAERASp.zo.o. I. DEFINICJE SformułowaniaużytewniniejszymRegulaminiemająnastępująceznaczenie: NASZAERA NaszaEraSp.zo.o.zsiedzibąwŻyrardowiepodadresem:ul.Okrzei29b,wpisanado

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze I. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze (zwanej dalej: Program) jest Santander Consumer Bank S.A z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Mieszkaj Bezpiecznie (dalej Promocja ) jest Open Finance S.A., z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank 1 ORGANIZATOR 1.1 Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Istotne Postanowienia Umowy Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

UMOWA-ZLECENIE Nr...

UMOWA-ZLECENIE Nr... Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 14/2010 Symbol kosztów UMOWA-ZLECENIE Nr... W dniu... w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo