REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO UTI.PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO UTI.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO UTI.PL 1. Definicje 1. Program Partnerski uti.pl /Program Partnerski - oznacza program lojalnościowy organizowany przez Operatora mający na celu polecanie przez Partnerów usług świadczonych podmiotom nie będącym Klientami wirtuale.pl S.A i poszerzanie bazy Klientów wirtuale.pl S.A. 2. Serwis Internetowy - witryna WWW znajdująca się pod adresem należący do Operatora 3. Operator - firma wirtuale.pl S.A. ul. Olszewskiego 6, Kielce, NIP: , REGON: będąca właścicielem Serwisu Internetowego i prowadząca Program Partnerski uti.pl. 4. Usługa lub Produkt usługi lub produkty oferowane przez Operatora, których dotyczy Program Partnerski uti.pl określone w Załączniku nr Partner - podmiot uczestniczący w Programie Partnerskim. 6. Umowa Partnerska/Umowa - umowa dotycząca uczestnictwa w Programie Partnerskim zawarta na warunkach niniejszego regulaminu między Operatorem a Partnerem. 7. Regulamin usług /Regulamin- niniejszy regulamin określający szczególne dla Programu Partnerskiego zasady współpracy pomiędzy Partnerem a Operatorem. 8. Klient Polecony/Klient - podmiot, zakupił zakupił Usługę lub Produkt w wyniku bezpośredniego działania Partnera, wskazując w procesie kontaktu z Operatorem identyfikator Partnera lub poprzez skorzystanie z przygotowanego Linku Partnerskiego z kodem Partnera. 9. Link Partnerski Link Partnera, zawierający jego własny i unikalny identyfikator, który pozwala Programowi Partnerskiemu na identyfikacje Partnera jako osobę polecającą Klienta lub innego Partnera. 10. Kwota Minimalna kwota prowizji na koncie Partnera, której osiągnięcie powoduje powstanie po stronie Partnera prawa do otrzymania prowizji. 11. Kliknięcie - świadome działanie osoby odwiedzającej Stronę WWW, polegające na ręcznej aktywacji Hiperłącza w celu wejścia w miejsce docelowe zdefiniowane w Hiperłączu. Kliknięcie ma na celu skierowanie odwiedzającego na stronę Serwisu Internetowego poprzez zastąpienie Strony WWW, na której znajdował się kod hiperłącza, stroną Serwisu Internetowego, lub otwarcie nowego okna ze stroną Serwisu Internetowego. 2. Zasady ogólne 1. Podstawę prawną Programu Partnerskiego Uti.pl stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady Programu Partnerskiego Uti.pl. Treść Regulaminu dostępna jest w serwisie internetowym Operatora. 2. Niniejszy regulamin normuje świadczenie usług koniecznych dla funkcjonowania Programu Partnerskiego Uti.pl. i stanowi regulację szczególną w stosunku do Regulaminu Świadczenia Przez uti.pl Usług Drogą Elektroniczną, który stosuje się w zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem. Regulamin ten dostępny jest w serwisie internetowym Operatora. 3. Partnerami mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne. Do uzyskania statusu Partnera konieczne jest zawarcie Umowy Partnerskiej.

2 4. Zawarcie Umowy Partnerskiej następuje z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie 5. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest bezpłatne i dobrowolne. Partnerami nie mogą być pracownicy Operatora. 6. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Operatora. 7. Partner ma prawo przedstawiać się jedynie jako członek Programu Partnerskiego uti.pl. 3. Polecanie Klientów i identyfikacja Partnerów 1. Każdy Partner otrzymuje unikalny Numer Identyfikacyjny, jednoznacznie określający go w systemie informatycznym Operatora. 2. Partner będzie polecał Klientów za pomocą Linków Partnerskich i hiperłącz prowadzących do witryny Serwisu Internetowego, zawierających Numer Identyfikacyjny Partnera. 3. Partner będzie polecał Klientów za pomocą Identyfikatora Partnera podawanego w procesie kontaktu z Operatorem. 4. Polecenie Klienta uważa się za bezpośrednie w ciągu 30 dni od daty kliknięcia klienta w Link Partnerski. 4. Wynagrodzenie dla Partnera 1. Wszelkie rozliczenia z Partnerami realizowane są w polskich złotych. 2. Wszelkie Wynagrodzenia dla Partnerów, którym one przysługują, są wypłacane na podany przez Partnerów w Programie Partnerskim rachunek bankowy. 3. W przypadku, gdy Partner jest osobą fizyczną nie posiadającą zarejestrowanej działalności gospodarczej, Wynagrodzenie zostaje wypłacone na podstawie wystawionego przez Partnera rachunku. Od kwoty Wynagrodzenia zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy, którą Operator odprowadza do Urzędu Skarbowego, w którym zarejestrowany jest Partner, a także konieczna składka ZUS. 4. W przypadku, gdy Partner jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, Wynagrodzenie zostaje wypłacone na podstawie wystawionego przez Partnera rachunku uproszczonego lub faktury VAT (jeśli Partner jest płatnikiem VAT), jeśli Partner jest płatnikiem VAT, w takim wypadku, do kwoty zostanie doliczona Partnerowi kwota podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. W przypadku, gdy Partner jest osobą prawną, Wynagrodzenie zostaje wypłacone na podstawie wystawionej przez Partnera faktury VAT, do Wynagrodzenia Partnera zostanie doliczona kwota podatku VAT w wysokości wynikającej z odpowiednich przepisów. 6. Do pierwszej faktury lub do pierwszego rachunku przesyłanego na adres Operatora: a) Partner będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza: 1. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, 2. decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, 3. potwierdzenie zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT; b) Partner nie będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza: 1. oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 2. potwierdzenie zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT,

3 3. oświadczenie o podleganiu ZUS według Załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu. 7. Partnerzy wynagradzani są: a) Prowizją bezpośrednią za opłacone zakupy w Serwisie Internetowym dokonane przez poleconych przez nich Klientów. Prowizja bezpośrednia wynosi do 15 % w zależności od rodzaju sprzedanej usługi. Prowizje określa tabela prowizji stanowiącej załącznik numer 1. Partnerowi przyznawana jest prowizja bezpośrednia, jeżeli Klient Polecony zawarł z Operatorem umowę o skorzystanie z usługi lub zakup produktu bezpośrednio z polecenia Partnera i opłacił wszystkie należności wynikające z zamówienia. Wynagrodzenie naliczane jest w momencie opłacenia usług. b) Prowizją pośrednią od zarobków poleconych Partnerów. W ramach wynagrodzenia otrzymuje 10% ich zarobków w systemie. Wynagrodzenie naliczane jest w momencie naliczenia prowizji bezpośredniej poleconemu Partnerowi. c) Partner w pierwszym poziomie zarobków otrzymuje za każdego poleconego jednorazowo 20 PLN brutto, na które składa się: - 5 PLN brutto, które zostaje zamrożone na koncie partnerskim przez okres 5 dni od momentu rejestracji Poleconego. Jest to czas, w którym Organizator ma możliwość weryfikacji autentyczności nowopowstałego konta PLN brutto, które zostaje naliczone po zakupie przez Poleconego usług. Pojawia się na koncie partnerskim proporcjonalnie do wartości dokonywanych zakupów. Pełna kwota pojawi się na koncie Partnera w momencie, gdy Polecony dokona zakupów na kwotę powyżej 15 PLN d) Partner w drugim poziomie zarobków za każdą rejestracje Poleconego otrzymuje 7 PLN brutto, na które składa się 2 PLN brutto jako 10% od prowizji Poleconego oraz 5 PLN za budowanie własnej sieci Partnerów. 0,5 PLN brutto jest zamrożone na koncie partnerskim przez 5 dni - analogicznie jak w pierwszym poziomie zarobków. Pozostałe 6,5 PLN brutto naliczane są proporcjonalnie do kwoty zakupów Poleconych w drugim poziomie. Aby Partner z drugiego poziomu otrzymał całą kwotę 7 PLN, jego Polecony otrzyma pełną kwotę 15 zł. f) Każdy polecony nowy Partner otrzymuje 10 zł (brutto). Wynagrodzenie naliczane jest w momencie zarejestrowania na platformie uti.pl. g) Wypłata na konto użytkownika może nastąpić jeśli kwota wypłaty będzie większa niż 200 zł i kwota zakupów dokonanych w sklepie uti.pl przez jego poleconych będzie równa kwocie wypłaty. 8. Stan konta Partnera zawierający sumę należnych prowizji znajduje się po zalogowaniu w Programie Partnerskim, pod adresem w zakładce "Program Partnerski". 9. Partner zyskuje prawo do otrzymania prowizji w momencie osiągnięcia na koncie Partnera, o którym mowa w pkt poprzedzającym, Kwoty Minimalnej. Operator ma 14 dni od momentu zgłoszenia przez Partnera chęci wypłaty środków na weryfikację poprawności transakcji na koncie partnerskim. Prawo do wypłaty prowizji powstaje w dacie spełnienia przez Partnera koniecznych wymogów wynikających z niniejszego paragrafu. 10. W przypadku rezygnacji z usług uti.pl przez Klienta w ramach obowiązującego prawa, naliczone Partnerowi prowizje zostaną odliczone od stanu jego konta. 11. Partner otrzymuje prowizję w wysokości określonej w Tabeli prowizji (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) za kolejne zamówione usługi przez Klienta, przez okres 36 miesięcy od pierwszego zakupu usługi/produktu przez Klienta. 5. Metody promocji usług i Serwisu Internetowego przez Partnerów

4 1. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się na jego stronach lub w jego materiałach promocyjnych. Operator nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści, opublikowane poza jego stronami, dotyczące dowolnego aspektu Serwisu Internetowego lub usług.. 2. Partner nie będzie wysyłał niezamówionej poczty elektronicznej lub zwykłej z materiałami promującymi usługi, Serwis Internetowy lub Program Partnerski, jeśli jest to sprzeczne z prawem polskim lub niniejszym Regulaminem. 3. Partner jest zobowiązany znać uregulowania prawne dotyczące reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną. 4. Partner nie może promować produktów ani Serwisu Internetowego na stronach, które łamią prawo polskie, na stronach z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Operatora lub Serwisu Internetowego. 5. Partner nie będzie promował usług na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem, w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli. Partner może odpowiadać na pytania zadane w takich miejscach w sposób nakłaniający do zainteresowania się usługami lub Serwisem Internetowym. 6. Zabronione jest wyświetlanie całości serwisu Operatora w ramce (z ang. "frame") poza indywidualnie ustalonymi przypadkami oraz dostarczonymi przez Operatora materiałami. 7. Zabronione jest wyświetlanie serwisu Operatora jako pop-under we wszelkich systemach wymiany i promocji. 8. Miejsce promocji produktów musi być pozbawione reklam związanych z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Operatora lub Serwisu Internetowego. 9. Operator zobowiązuje się wspierać merytorycznie Partnera w kwestii promocji produktów i Serwisu Internetowego w Internecie. 10. Operator będzie indywidualnie rozpatrywał wszelkie skargi na Partnerów biorąc pod uwagę racje obu stron, regulamin oraz specyfikę ośrodka, z którego skarga napłynęła. 6. Bezpieczeństwo danych 1. Bieżące dane dotyczące Partnera i stanu jego konta wyświetlane na stronach Programu Partnerskiego nie muszą być zgodne z prawdą - nie są więc wiążące dla Operatora. W razie wykrycia niespójności w bazie danych, Operator skoryguje dane. 2. Operator ma obowiązek poinformować Partnera o fakcie nie uznania jakiejś części jego prowizji, a na żądanie Partnera wyjaśnić ten fakt. 3. Operator dołożył wszelkich starań, aby zabezpieczyć bazy danych przed atakami na ich spójność i treść. 4. Partner zgadza się na wysyłanie mu wewnętrznego biuletynu Programu Partnerskiego dotyczącego nowości, zmian i zawierającego przydatne porady oraz inne informacje związane z Programem Partnerskim oraz materiałami dotyczącymi Operatora. 5. Publikowanie informacji wysyłanych Partnerowi oraz dostępnych w Panelu Programu Partnerskiego jest niedozwolone, o ile przy danych informacjach nie jest zaznaczone inaczej. 7. Przetwarzanie danych osobowych 1. Każdy Partner wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych Operatorowi w związku z uczestnictwem w Programie Partnerskim. Zgromadzone dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym między innymi w celu informowania Partnerów o nowych promocjach i usługach w ramach Programu Partnerskiego oraz Serwisu i ofertach Operatora oraz w celu realizacji umowy.

5 2. Zgoda udzielona Operatorowi na przetwarzanie danych osobowych Partnera obejmuje również zgodę na ich przekazywanie przez Operatora podmiotom trzecim, z którymi Operator będzie współpracował, celem wywiązania się przez te podmioty z realizacji zamawianych u nich usług przez Partnerów. 3. Każda osoba z chwilą uzyskania statusu Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora wiadomości na podany przez siebie adres poczty elektronicznej ( ), o tematyce związanej z przedmiotem Programu Partnerskiego oraz Serwisu i Produktami i Usługami. 4. Każdemu Partnerowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Operatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania. 5. Skierowane do Operatora żądania usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Operatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest przesłanką do wykluczenia Partnera z udziału w Programie. 8. System obsługi zapytań 1. Oprogramowanie Programu Partnerskiego rozpoznaje Partnerów, którym należy się prowizja po Numerze Identyfikacyjnym Partnera zapisanym na komputerze klienta w tekstowych plikach cookies o okresie ważności 365 dni w momencie kliknięcia klienta na Link Partnerski. 2. System będzie odnawiał plik cookie za każdym razem, gdy Klient kliknie w Link Partnerski, nadpisując tym samym poprzednią wartość Numeru Identyfikacyjnego. 3. Operator nie jest w stanie zabezpieczyć Partnera przed ręcznym usunięciem pliku cookie z komputera klienta. 4. Jeśli po upłynięciu okresu ważności pliku cookie Klient nie kliknie w żaden Link Partnerski, zostanie on usunięty z przeglądarki klienta. 9. Reprezentacja 1. Partner będzie starannie promował Usługi oraz Serwis Internetowy zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Operatora, biorąc pod szczególną uwagę aktualność prezentowanych przez siebie informacji. 2. Partner nie będzie obiecywał żadnemu potencjalnemu lub faktycznemu klientowi gwarancji innych niż te wydawane przez Operatora, bez zgody Operatora udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Partner bierze na siebie wszystkie konsekwencje zastosowania danej gwarancji 3. Jeśli Partner zdecyduje się samodzielnie odpowiedzieć na pytanie klienta, jest zobowiązany zrobić to w sposób kulturalny i wyczerpujący wszelkie wątpliwości. Operator w takim przypadku służy dodatkową pomocą. 4. W sytuacji gdy Partner prowadzi stronę internetową, e-zin itp. informacja o nich nie zostanie umieszczona na stronach Serwisu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Serwis zdecyduje się umieścić informacje o wszystkich Partnerach na stronach Serwisu. 5. Partner w bezpośrednich rozmowach z Klientem będzie dbał o nienaganny wizerunek Operatora i Serwisu Internetowego 10. Dezaktywacja i skasowanie konta Partnera 1. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu będzie karane dezaktywowaniem konta (wykluczeniem Partnera z udziału w Programie Partnerskim) 2. Operator ma prawo wykluczyć Partnera z udziału w Programie Partnerskim w przypadku, gdy zaistnieje przesłanka wskazująca na działania Partnera sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa lub dobrymi obyczajami. Działaniem takim jest w szczególności: a) podawanie niezgodnych z prawdą danych wymaganych niniejszym Regulaminem. b) próby włamania się do systemu Programu Partnerskiego lub Serwisu Internetowego,

6 c) działanie w imieniu osób nieistniejących np. składanie fałszywych zamówień, fałszywe rejestracje d) inne działania, które nie spowodowały faktycznego wpływu pieniędzy na konto Operatora lub spowodowały wpływ tylko tymczasowy. 3. W przypadku wykluczenia Partnera z udziału w Programie Partnerskim z przyczyn opisanych w pkt 2 Partner zapłaci Operatorowi karę umowną w wysokości prowizji naliczonych/wypłaconych od momentu uzyskania statusu Partnera, nie niższą jednak niż 100 zł. (także w przypadku braku naliczonych/wypłaconych prowizji). Należna kara może być potrącona z należnością wobec partnera z tytułu niewypłaconej prowizji. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Operatora możliwości dochodzenia odszkodowania ją przewyższającego. 4. Na dezaktywowane konto nie wpływają żadne nowe środki. Dotychczas uzbierane nie są jednak kasowane. Partner ma prawo wypłacić środki skumulowane na dezaktywowanym koncie bez względu na to, czy przekroczyły one Kwotę Minimalną. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest spełnienie warunków określonych w tym Regulaminie. 5. Punkt powyżej nie dotyczy sytuacji, gdy likwidacja konta była spowodowana nieuczciwymi działaniami Partnera, określonymi w pkt 2 powyżej.. 6. Operator jest zobowiązany w ciągu 48 godzin poinformować Partnera o wykluczeniu Partnera z udziału w Programie Partnerskim/ dezaktywacji jego konta oraz podać konkretne przyczyny takiego posunięcia odwołujące się do konkretnych działań Partnera niezgodnych z regulaminem lub prawem. 7. Operator może aktywować konto Partnera jeśli Partner wpłaci należną karę umowną i zobowiąże się pisemnie do zaniechania praktyki będącej podstawą dezaktywacji konta, bądź w drodze indywidualnych ustaleń z Operatorem. 8. Partner może zakończyć współpracę w Programie Partnerskim wysyłając do Operatora pisemną prośbę o dezaktywację konta. 9. Równocześnie z wysłaniem prośby o zakończenie współpracy, Partner jest zobowiązany natychmiast zlikwidować wszelkie materiały promocyjne związane z produktami i Serwisem Internetowym. 10. Dezaktywacja konta w Programie Partnerskim i zobowiązań Partnera nie blokuje w przyszłości możliwości wznowienia współpracy. 11. Postanowienia końcowe. 1. Operator nie bierze odpowiedzialności za pominięcie Partnera w przypadku ręcznego skasowania pliku cookie przez klienta lub nieprawidłowego odczytania skryptów z powodu niekompatybilności przeglądarki internetowej. Operator dołożył wszelkich starań, aby skrypty były kompatybilne z przeglądarkami używanymi przez co najmniej 95% polskich użytkowników Internetu. 2. Operator ma prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, jednocześnie informując o tym Partnerów na 30 dni przed zakończeniem trwania Programu. Uczestnicy mają prawo wypłaty prowizji przed zakończeniem Programu, o ile uzyskają w tym terminie prawo do wypłaty prowizji według przepisów poprzedzających. 3. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej : W przypadku zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego, Partner ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec stosowania regulaminu w nowym brzmieniu w stosunku do Partnera. Sprzeciw powinien być złożony w formie pisemnej listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji regulaminu. Skuteczne wniesienie sprzeciwu uprawnia Partnera do zrealizowania zebranych prowizji w Programie Partnerskim, jednocześnie powodując rozwiązanie Umowy i tym samym wykluczenie z Programu Partnerskiego.

7 4. Do rozpatrywania spraw wynikających z Programu Partnerskiego zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Partnerem a Operatorem rozstrzygane będą przez sąd w Łodzi. Miejscem wykonywania umowy jest siedziba Operatora. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

8 ZAŁĄCZNIK NUMER 1: TABELA PROWIZJI: Nazwa grupy produktów Procent prowizji od ceny netto usługi/produktu Domeny - wszystkie 15 % Hosting współdzielony 15 % Serwery VPS 15 % Poczta Biznesowa (Open X) 15 % Kreator 15 % Pakiet Start 15 % Za rejestrację poleconego użytkownika 5 PLN brutto Za dokonanie zakupu przez Poleconego 15 PLN brutto Za pierwsza rejestrację dla użytkownika - 10 PLN brutto Kwota Minimalna: 200 PLN brutto.

9 ZAŁĄCZNIK NUMER 2: I OŚWIADCZENIE do celów ubezpieczeń społecznych i podatków Dane osobowe do celów podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych: 1. Nazwisko Imię pierwsze Imię drugie Nazwisko rodowe Obywatelstwo Data i miejsce urodzenia PESEL NIP Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu: a) miejscowość... b) ulica... c) nr domu...d) nr lokalu... e) kod pocztowy...f) poczta... g) województwo...h) powiat... h) gmina / dzielnica Adres zamieszkania (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu): a) miejscowość... b) ulica... c) nr domu...d) nr lokalu... e) kod pocztowy...f) poczta... g) województwo...h) powiat... h) gmina Urząd Skarbowy Konto bankowe (wpisać, w przypadku płatności przelewem): Orzeczenie w sprawie niezdolności do pracy: posiadam* nie posiadam* Wymienić stopień niepełnosprawności Prawo do emerytury* lub renty*: posiadam*, nie posiadam* Nr emerytury/renty Oddział ZUS i adres Oddział NFZ:... II Dane osobowe podane wyżej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133/97, poz. 883 z późn.zm.). Niniejszym upoważniam nazwa i adres zleceniodawcy do przetwarzania moich danych osobowych obecnie i w przyszłości w celach ewidencyjnych, podatkowych i ubezpieczeniowych związanych z realizacją zawartej umowy.

10 III Oświadczam, że jestem **) Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. O wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić płatnika miejscowość, data podpis *) niepotrzebne skreślić **) w tym miejscu podaje się rzeczywisty status zleceniobiorcy w celu ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, np.: a) pracownikiem tutejszego zakładu pracy b) pracownikiem w... nazwa zakładu pracy i miejscowość z wynagrodzeniem powyżej minimalnego lub podać kwotę wynagrodzenia jeżeli jest niższe od minimalnego ( w 2012 r. wynagrodzenie minimalne wynosi zł) c) emerytem, rencistą nigdzie nie zatrudnionym d) emerytem, rencistą, zatrudnionym na umowę zlecenie lub o dzieło w... nazwa zakładu pracy i miejscowość z wynagrodzeniem powyżej minimalnego lub podać kwotę wynagrodzenia jeżeli jest niższe od minimalnego ( w 2012 r. wynagrodzenie minimalne wynosi zł) e) bezrobotnym nigdzie nie zatrudnionym f) na urlopie wychowawczym od... do... g) na urlopie bezpłatnym od... do... h) właścicielem (wspólnikiem)... nazwa firmy, rodzaj działalności ubezpieczonym w ZUS od... i) uczniem (studentem) w... nazwa szkoły, uczelni j) członkiem Rady Nadzorczej

Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner

Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner 1. Definicje 1. Program Partnerski - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.neo24.pl/neopartner.html funkcjonująca pod nazwą NEOPartner. 2. Sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 stanowiący integralną część umowy zawieranej z Partnerem 1. Wstęp 1.1. Funmedia Sp. z o. o. jest organizatorem serwisu internetowego prowadzonego w domenie Kursy123.pl.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Grupa TORPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Dokument jest zgodny z zaleceniami IAB Polska. Netsprint jest członkiem IAB Polska (www.iab.com.pl)

Dokument jest zgodny z zaleceniami IAB Polska. Netsprint jest członkiem IAB Polska (www.iab.com.pl) Regulamin dostępu i korzystania z Panelu Klienta w sieci reklamowej Adkontekst obowiązujący wszystkich klientów zamawiających usługę - wnoszących opłatę za dostęp do Panelu Klienta za pośrednictwem płatności

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów.

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INIS KONTO DARMOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu Partnerskiego Agora Performance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Systemu Partnerskiego Agora Performance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Systemu Partnerskiego Agora Performance 1 Postanowienia wstępne 1. System Partnerski Agora Performance został zorganizowany przez Agorę S.A. w celu promowania usług finansowych oraz innych produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku

Regulamin Programu Partnerskiego Vod-player.pl Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Celem niniejszego Programu Partnerskiego jest promocja i upowszechnienie serwisu Vod-player.pl za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. StuGO.pl Artur Pawelec prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo