REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r. o korzystanie z aplikacji Ebexo z wykorzystaniem Serwisu Internetowego (www.ebexo.pl) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Oznaczenie Usługodawcy] 1. Usługodawcą (prowadzącym Serwisem) jest firma: ibero Agencja Interaktywna Łukasz Strzelec, z siedzibą w Wrocław, ul. Św. Mikołaja 8-11, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Wrocławia, REGON: , NIP: , Nr rachunku bankowego: (MultiBank) 2. Serwisem jest internetowy serwis ebexo.pl, znajdujący się pod adresem internetowym 3. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez: a. pocztę elektroniczną ( ): b. Formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem (dostęp do strony /pomoc ma każdy Użytkownik, który zaloguje się do Panelu). Zaleca się korzystanie z formularza kontaktowego, co jest spowodowane bezpieczeństwem Użytkownika, ochroną przed spamem. 4. Kontakt z Usługodawcą, w formie o której mowa w 1 ust. 3 b. odbywa się przez tzw. system zgłoszeń (ticket tracking śledzenie odpowiedzi). Jest to sposób zarządzania systemem odpowiadania na masowe zapytania Użytkowników, działający w ten sposób, iż: a. Każdemu zadanemu przez Użytkownika pytaniu przypisywany jest numer zgłoszenia (ticket) zawierający następnie historię korespondencji w danej sprawie i jej aktualny stan postępu. b. Zgłoszenia są ustawiane w kolejkę, z której są kolejno pobierane przez Usługodawcę. c. Po załatwieniu sprawy zgłoszenia są odkładane do listy spraw załatwionych, ewentualnie niezałatwionych lub odrzuconych bez odpowiedzi. 5. Kontakt z Usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin, do terminu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (Usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednak nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń), z tym że jest to jedynie czas reakcji Usługodawcy, a nie np. naprawy zgłaszanej usterki, której czas zależy od charakteru usterki i wymaganego nakładu pracy. 6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o formie pisemnej jest to forma pod rygorem nieważności. Zachowanie formy pisemnej następuje wtedy, gdy oświadczenie złożone jest na piśmie z własnoręcznym podpisem i wysłane: i. listem poleconym za potwierdzeniem nadania oraz odbioru lub ii. przesyłką kurierską w sposób umożliwiający stwierdzenie faktu i daty nadania oraz odbioru. 2 [Usługi świadczone drogą elektroniczną] 1. Usługodawca świadczy odpłatnie usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu (Usługi) polegającej na: a. Udostępnieniu na zasadzie SaaS ( software as a service ) przez Usługodawcę Użytkownikowi możliwości korzystania z aplikacji Ebexo (zwanej dalej: Aplikacją lub Aplikacją Ebexo ) zainstalowanej na serwerach dzierżawionych przez Usługodawcę, za pośrednictwem sieci informatycznych (Internetu). b. Wykonywaniu czynności technicznych, administracyjnych i zarządczych związanych z Aplikacją i zapewnieniu Użytkownikowi bezproblemowego korzystania z Aplikacji. 2. Aplikacja Ebexo jest to program (oprogramowanie) komputerowy aplikacja internetowa (dostęp po zalogowaniu on-line) - kompleksowe narzędzie (platforma) do zarządzania sklepem internetowym Użytkownika (dalej: Sklep ). 3. Korzystanie z Aplikacji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci informatycznych (Internetu). Użytkownik nie ma możliwości instalacji Aplikacji na swoim komputerze lub serwerze. 4. Aplikacja służy jedynie do zarządzania Sklepem. W jej ramach Użytkownik uzyskuje dostęp do narzędzi umożliwiających nadzorowanie i zarządzanie Sklepem, m.in. dodawanie produktów do Sklepu, zarządzanie stanami magazynowymi, przyjmowanie zamówień od klientów Sklepu (dalej Klienci ), prowadzenie programów lojalnościowych, udostępnianie kodów promocyjnych, prowadzenie oraz analiza statystyk i innych narzędzi podobnych. Szczególne warunki korzystania z Aplikacji określa Umowa z Użytkownikiem o korzystanie z Aplikacji (dalej: Umowa z Użytkownikiem ). Strona 1 z 13

2 5. Usługodawca nie jest stroną ani uczestnikiem jakichkolwiek kontaktów, transakcji i innych czynności faktycznych lub prawnych ani wynikających z nich stosunków faktycznych lub prawnych pomiędzy Użytkownikiem a jego Klientami. Nie wykonuje żadnych czynności związanych w szczególności z korespondencją z Klientami oraz zawieraniem i wykonywaniem umów sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy lub podobnych jak i umów o świadczenie usług lub podobnych. Usługodawca udostępnia jedynie Użytkownikowi narzędzie (Aplikację) do wykonywania tych czynności. Obowiązek spełnienia wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa związanych z prowadzeniem Sklepu obciąża Użytkownika (w szczególności sporządzenie regulaminu sprzedaży, regulaminu sklepu, polityki prywatności, rejestracja zbioru danych w GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i inne). 6. Na zasadach określonych w Umowie z Użytkownikiem oraz Cenniku Usług możliwe jest także świadczenie przez Usługodawcę innych usług, w szczególności: a. Wykonywanie: projektów materiałów promocyjnych (graficznych), projektów stron internetowych, projektów sklepów internetowych i ich narzędzi (w tym dodatkowych, indywidualnych, dedykowanych Użytkownikowi modułów Aplikacji). b. Usług o charakterze cyklicznym, takich jak zarządzanie serwerem dedykowanym, rejestracja i instalacja certyfikatu SSL i inne podobne w sprzedaży których pośredniczy. 3 [Użytkownik] 1. Podmiot korzystający z Usług jest Użytkownikiem (Usługobiorcą). 2. Użytkownikiem może być tylko przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą Sklep internetowy. 3. Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z Usług do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy. 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności informacji o promocjach, wydarzeniach, nowych funkcjonalnościach Serwisu lub towarach lub usługach oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące), na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres lub na Konto Użytkownika oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez Usługodawcę do nieokreślonej liczby Użytkowników. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez wiadomość wysłaną do Usługodawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w u od Usługodawcy pod taką informacją handlową lub przez edycję ustawień Konta. 6. Usługodawca może jednakże, niezależnie od zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, wysyłać Użytkownikowi wiadomości które nie stanowią informacji handlowej, a są niezbędne do korzystania z Usług lub też są konieczne do wyegzekwowania przestrzegania przez Użytkownika przepisów prawa i Regulaminu, na przykład przypomnienia (powiadomienia) o obowiązku dokonania płatności, możliwości kontroli lub żądania usunięcia danych osobowych, planowanej przerwie technicznej lub awarii, zmianie Regulaminu lub cennika, formach i sposobach kontaktu z Usługodawcą lub wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Aplikacji, zwane dalej: Komunikatami lub Komunikatami systemowymi. 7. Użytkownik obowiązany jest do regularnego (co najmniej raz dziennie) sprawdzania i czytania Komunikatów i zastosowania się do ich treści, w przeciwnym wypadku Aplikacja może nie działać należycie u tego Użytkownika, za co Usługodawca nie ponosi wówczas żadnej odpowiedzialności. 4 [Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca] 1. Do korzystania z Serwisu i Aplikacji wymagane są: a. Stały dostęp do Internetu. b. Poprawnie działający komputer stacjonarny lub laptop, spełniający wszystkie standardy bezpieczeństwa i normy bezpiecznego Użytkowania. c. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie, Mozilla Firefox (zalecane) w wersji nie niższej niż 20, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8, Opera w wersji nie niższej niż 25, Chrome w wersji nie niższej niż 20. d. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript. Strona 2 z 13

3 e. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (adres ) oraz Konto Użytkownika. f. Zainstalowany oryginalny program antywirusowy program musi zawierać bazę wirusów aktualną każdorazowo na dzień korzystania z Usługi. 2. Użytkownik oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z funkcjami i możliwościami Aplikacji, analizując ofertę znajdującą się na i/lub przeanalizował działanie Aplikacji, jej funkcje, możliwości, obsługę oraz wymagania techniczne (w szczególności mógł to zrobić przez skorzystanie z darmowej wersji demo). Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie może następnie powoływać się na brak umiejętności obsługi Aplikacji lub na fakt, iż Aplikacja nie odpowiada jego oczekiwaniom (np. nie posiada funkcjonalności jakiej oczekuje Użytkownik). 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Użytkownika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje, w szczególności wyłączenia obsługi Cookie lub JavaScript, jak i gdy Użytkownik niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej lub Konta Użytkownika i wskutek tego nie dochodzą wiadomości od Usługodawcy. 4. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Usługi. 5 Ochrona własności intelektualnej 1. Użytkownik uzyskuje jedynie licencję niezbywalną, niewyłączną i okresową (na czas określony - czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) na korzystanie z Aplikacji na polu eksploatacji: zarządzanie sklepem internetowym Użytkownika, na terytorium określonym w Umowie, poza tym nie uzyskuje jakichkolwiek praw do Aplikacji. Licencja obowiązuje tylko podczas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i wygasa z dniem jej rozwiązania. 2. Użytkownik, który korzysta z Aplikacji w sposób wykraczający poza zakres udzielonej licencji ( 5 ust. 1) lub w inny sposób narusza autorskie prawa majątkowe do Aplikacji, obowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy kary umownej w wysokości 10 krotności (słownie: dziesięciokrotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uiszczanego Usługodawcy w ostatnim okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż jeden rok, niemniej jednak niż 2000 (słownie: dwa tysiące) złotych, chociażby Usługodawca nie poniósł żadnej szkody i chociażby Użytkownik nie ponosił winy. Nie wyłącza to uprawnienia Usługodawcy do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej jak i wszelkich innych obowiązków Użytkownika wynikających z faktu naruszenia (np. obowiązku usunięcia loga ebexo). 3. Wszelkie oznaczenia znajdujące się na Serwisie oraz Aplikacji podlegają ochronie przewidzianej w kodeksie cywilnym (prawo do firmy) oraz w ustawie z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 1993 r., Nr 47, poz. 211). Usługodawca oświadcza, iż oznaczenie Ebexo (w formie jak w: ) zostało zgłoszone i zarejestrowane w Urzędzie Patentowym jako znak towarowy. 4. Usługodawca ma prawo do umieszczania w celach informacyjnych (reklamowych) tekstu lub grafiki informującej o projekcie graficznym sklepu internetowego, oraz nazwie Aplikacji / Usługi na stronie Sklepu (w tzw. stopce) i wystawianych przy pomocy serwisu aukcjach jak oraz innych stronach i dokumentach zawierających towary lub usługi. Tekst lub grafika informacyjna jest klikalnym odnośnikiem (hiperłącze) do strony internetowej Usługodawcy. Usługodawca ma prawo odmówić bez podawania przyczyny każdej prośbie o zmianę rozmiaru, wyglądu lub usunięcie tekstu lub grafiki. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia tekstu lub grafiki ze stopki Sklepu, z tym że, wiążę się to z dodatkową opłatą określoną w Cenniku Usług. ROZDZIAŁ II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 6 [Zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rejestracja w Serwisie. Konto] 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną korzystanie z Aplikacji następuje z chwilą Zamówienia Aplikacji w Serwisie przez Użytkownika, z tym że Użytkownik powinien wcześniej zapoznać się z funkcjami i możliwościami Aplikacji, analizując ofertę znajdującą się na i/lub przeanalizować działanie Aplikacji, jej funkcje, możliwości, obsługę oraz wymagania techniczne (zgodnie z 4 ust. 2) (w szczególności może to zrobić przez skorzystanie z darmowej wersji demo). Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu zamawiającym na podanym w nim adres zostanie wysłana wiadomość wskazująca na sposób potwierdzenia Strona 3 z 13

4 złożenia zamówienia oraz rejestracji. W wyniku prawidłowej rejestracji Usługodawca tworzy dla Użytkownika Konto Użytkownika ( Konto ) przypisane do nazwy domeny internetowej Sklepu podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu i hasła (logowanie). Z chwilą zalogowania Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Aplikacji przez Panel Administratora ( Panel ). 2. Użytkownikowi nie wolno umożliwiać korzystania z jego Konta i Panelu innym osobom, jak i udostępniać danych do tego Konta i Panelu. Login i hasło powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem innych osób. Konto jest niezbywalne. 3. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w czasie rejestracji, jak i w czasie korzystania z Serwisu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć tego Użytkownika. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Użytkownika lub dotyczących innego Użytkownika, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Usługodawcy. W razie wątpliwości Usługodawca może żądać potwierdzenia danych odpowiednimi dokumentami. Jeżeli podczas trwania umowy doszło do zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik zobowiązany jest przekazać w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych Usługodawcy nowe dane. Przekazanie następuje poprzez wysłanie nowych danych w formie elektronicznej na adres mailowy Usługodawcy. 7 [Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną] 1. Usługodawca wykonuje czynności techniczne, administracyjne i zarządcze związane z Aplikację i zapewnia Użytkownikowi bezproblemowe korzystanie z Aplikacji. 2. Wraz z Aplikacją, bezpłatnie instalowane są Użytkownikowi (za jego wiedzą i akceptacją) do korzystania (na warunkach takich samych jak korzystanie z Aplikacji), narzędzia które wspierają Aplikację (np. biblioteki programistyczne). Są one instalowane na serwerze na potrzeby Użytkownika. 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Bazą wiedzy (pomocą) dostępną po zalogowaniu pod adresem Usługodawca nie ma obowiązku odpowiadania na zapytania Użytkownika, a w szczególności dotyczących kwestii, które są omówione w Bazie wiedzy (pomocy). 4. Usługodawca nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi (w szczególności dotyczących działania i funkcjonalności Aplikacji), o ile: a. Informacja na temat sposobu działania została dostarczona Użytkownikowi wcześniej lub jest dostępna w postaci instrukcji w Panelu administracyjnym (Pomoc), w postaci instrukcji opublikowanej w ramach Komunikatów, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, filmu instruktażowego lub w innej formie umożliwiającej Użytkownikowi zapoznanie się z nią. b. Pytania dotyczą programów zewnętrznych współpracujących z Aplikacją, aplikacji/oprogramowania integrowanych z Aplikacją, o których mowa w 14 ust. 4 lit. m (np. porównywarka cen ceneo, aukcje allegro, i inne). c. Pytania dotyczą działania innych programów niż dostarczane w ramach Usługi lub programów w innych wersjach niż oficjalnie wspierane przez Usługodawcę. d. Odpowiedź wymaga przeprowadzenia skomplikowanych analiz, badań lub opracowań, które mogą narazić Usługodawcę na nieuzasadnione wydatki. e. Pytanie zostało skierowane w innej postaci niż przez Panel Administracyjny (system zgłoszeń), w szczególności w postaci lub zostało zadane przez osobę nie posiadającą dostępu do Panelu Administracyjnego. 5. Zamówienie przez Użytkownika usług, o których mowa w 2 ust. 6 ptk. a) odbywa się poprzez wysłanie w formie elektronicznej na adres mailowy: zapytania ofertowego. Usługodawca każdorazowo podchodzi indywidualnie do tak wysłanego zapytania ofertowego przez Użytkownika podając wycenę, termin realizacji oraz pozostałe warunki zamówienia (np. forma zapłaty). Użytkownik akceptuje lub odrzuca zaproponowane warunki. Akceptacja wysłana w formie elektronicznej na adres mailowy: jest jedyną słuszną formą akceptacji zamówienia i jest podstawą do zainicjowania procesu realizacji zamówienia. 6. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, zamówienie przez Użytkownika usług, o których mowa w 2 ust. 6 ptk. b) odbywa się poprzez wydanie dyspozycji wysłanej w formie elektronicznej na adres mailowy Usługodawcy. Aktywowanie usługi następuje w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty za tę Usługę na koncie Usługodawcy (tj. uznania rachunku bankowego Usługodawcy). 7. Użytkownik korzysta z Usług, o których mowa w 2 ust. 6 jak i danych, informacji lub oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu Usługi wyłącznie na swoje własne ryzyko i odpowiedzialność. Usługodawca nie jest obowiązany do sprawdzenia, czy materiały dostarczone i czynności wykonywane przez Użytkownika do wykonania takiej usługi/czynności (np. nazwa domeny, projekty graficzne, materiały promocyjne współpracujących z Użytkownikiem producentów) nie naruszają praw osób trzecich (np. praw autorskich, znaków towarowych i innych). 8. W ramach czynności, o których mowa w 7 Usługodawca świadczy pomoc techniczną polegającą na usuwaniu Usterek w Aplikacji. Przez Usterkę rozumie się sytuacje, które zdaniem Usługodawcy wywołują nieprawidłowość w działaniu Aplikacji, wynikłą wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Aplikacji (np. nieprawidłowości programistyczne, luki, bugi, Strona 4 z 13

5 podawanie ceny netto zamiast brutto, błędy rachunkowe i obliczeniowe.). Nie uważa się za Usterkę nieprawidłowości w działaniu Aplikacji wynikających z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, wynikających z jego niewiedzy, wynikających z niedostosowania się przez niego do wymogów technicznych ( 4) a także z przyczyn określonych w 14 ust Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie zgłosić Usterkę Usługodawcy. Jeśli zgłoszenie dokonane zostanie niezwłocznie, Usługodawca rozpozna Usterkę w terminie 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin od dnia doręczenia zgłoszenia. Użytkownik obowiązany jest dokładnie opisać usterkę, wskazać jakiej części Aplikacji (np. modułu) dotyczy i jakie nieprawidłowości występują. Do obliczania terminów stosuje się 1 ust. 5. Usterki należy zgłaszać wyłącznie przez system zgłoszeń znajdujący się w Panelu w zakładce Pomoc pod rygorem nieważności zgłoszenia. Każda zgłoszona w ten sposób Usterka uzyskuje indywidualny numer zgłoszenia (ticket). Rozpoznanie usterki nie oznacza jej usunięcia, Usługodawca informuje Użytkownika o terminie usunięcia usterki. 10. Jeżeli Usterka ma skomplikowany charakter, Usługodawca ma prawo bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji wydłużyć termin jej rozpoznania, o czym poinformuje Użytkownika. 8 [Rodzaje opłat] 1. Korzystanie z Usług jest odpłatne. Za korzystanie z Aplikacji naliczane są Opłaty. 2. Opłaty dzielą się na: a. Opłaty jednorazowe. b. Opłaty stałe (stały miesięczny abonament). c. Opłaty indywidualne. d. Opłaty cykliczne. 3. W opłacie stałej zawarty jest określony plan abonamentowy. Szczegóły w tym zakresie normuje Cennik usług. 4. Opłaty stałe naliczane są za każdy miesiąc kalendarzowy. 5. Opłaty są wyłącznie wynagrodzeniem za korzystanie z Usługi. Nie obejmują wszelkich innych kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, a w szczególności opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzęt lub oprogramowania do korzystania z Usługi, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego u Użytkownika i innych. 9 [Płatności] 1. Opłaty - stała i indywidualna płatne są do 5 (słownie: piątego) dnia miesiąca za dany miesiąc rozliczeniowy w formie przedpłaty pre-paid (np. opłata za wrzesień powinna być uiszczona do 5 września). Termin zapłaty za usługi cykliczne jest dynamiczny (indywidualny) i zależny przeważnie od daty wygaśnięcia danej Usługi. Termin opłat cyklicznych wynosi 7 (słownie: siedem) dni od momentu doręczenia dokumentu księgowego (np. faktura VAT pro forma/ faktura VAT) lub zbilansowania (naliczenie opłaty) konta pre-paid przez Usługodawcę Użytkownikowi dotyczącego danej Usługi. 2. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą zapłaty. 3. Wszelkie koszty i wydatki związane z opłatami (opłaty bankowe, pocztowe, opłaty ze przelew transgraniczny i inne) obciążają Użytkownika. 4. Usługodawca wystawia faktury VAT w postaci elektronicznej bez podpisu, dostępne są one na Koncie po zalogowaniu się na (www.ebexo.pl.pl/panel-klienta). Duplikaty papierowe faktur będą wystawiane tylko po ich każdorazowym zamówieniu przez Użytkownika i ich przesłanie będzie wiązało się z naliczeniem opłaty za przesyłkę pocztową poleconą zgodnie z Cennikiem. 5. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną. 10 [Opóźnienie w płatnościach] 1. Jeżeli Użytkownik opóźnia się z zapłatą opłat dłużej niż 5 (słownie: pięć) dni, Usługodawca ma prawo zawiesić temu Użytkownikowi korzystanie z Usługi. Przez zawieszenie rozumie się zablokowanie dostępu do Panelu. 2. Jeżeli Użytkownik opóźnia się z zapłatą opłat przez okres dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni, Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku rozwiązanie nie wymaga formy pisemnej. 3. Za czas, w którym korzystanie z Usługi było zawieszone, należą się opłaty na zasadach ogólnych ( 8). Strona 5 z 13

6 11 [Cennik] Opłaty za abonament platformy ebexo oraz cennik usług dodatkowych zawiera Cennik, znajdujący się pod adresem internetowym stanowiący Załącznik Nr 1 do Regulaminu i jego integralną część. 12 [Dane Sklepu] 1. Usługodawca zobowiązany jest zachować w granicach wynikających z przepisów prawa - w tajemnicy dane związane z prowadzeniem Sklepu Użytkownika, w szczególności dane o zamówieniach, transakcjach, dokumenty sprzedaży, listy klientów, informacje o dochodach i obrotach, marżach, dane techniczne, jeżeli miał do nich dostęp w związku ze świadczeniem Usługi. 2. W przypadku utraty przez Użytkownika danych zgromadzonych na stronie Sklepu, z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, Usługodawca może przywrócić dane, o ile jest to technicznie możliwe i nie jest nadmiernie utrudnione. Usługodawca może odmówić przywrócenia danych bez podawania przyczyny. 3. Za przywrócenie danych naliczana jest opłata dodatkowa w kwocie ustalonej każdorazowo indywidualnie z Użytkownikiem. 4. Usługodawca nie ma obowiązku importowania danych z innych systemów komputerowych jak i eksportowania danych na potrzeby wykorzystania w innych systemach komputerowych, z wyłączeniem sytuacji, w której wykorzystuje się udostępnione narzędzia Usługi, lub gdy taka czynność zostanie Usługodawcy przez Użytkownika zlecona, a Usługodawca wyrazi na to zgodę i za którą to czynność otrzyma on dodatkową, ustaloną indywidualnie opłatę. 13 [Wydzierżawienie serwera] 1. Użytkownik może korzystać z Usług w ten sposób, iż bierze w poddzierżawę (umowa poddzierżawy) u Usługodawcy serwer lub jego część (VPS) za stałą opłatą miesięczną w wysokości ustalanej indywidualnie (ebexo premium). Do opłat tych mają zastosowanie przepisy Poddzierżawa następuje wyłącznie w celu korzystania z Aplikacji. Użytkownik nie uzyskuje dostępu do głównego konta FTP jak i do bazy danych, na których oparta jest Aplikacja, jak i jej kodu źródłowego. 2. Serwerem dedykowanym lub jego częścią (VPS) jest serwer dzierżawiony przez Usługodawcę (dzierżawcę) od operatora (wydzierżawiającego), zarządzany wyłącznie przez Usługodawcą, którego zasoby sprzętowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby Usługi dla Użytkownika, na którego przerzucany jest pełen koszty utrzymania serwera dedykowanego lub jego części (VPS) i opłat związanych z jego instalacją i administracją. Koszty i opłaty określa oferta ebexo premium ustalana każdorazowo indywidualnie z Użytkownikiem. Opłaty uiszczane są przelewem bankowym na konto Usługodawcy. ROZDZIAŁ III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 14 [Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności] 1. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność (tj. winę). 2. Ciężar dowodu, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem takich okoliczności spoczywa na Użytkowniku. 3. O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy: a. Odpowiedzialność Usługodawcy obejmuje jedynie stratę rzeczywistą, nie obejmuje utraconych korzyści (lucrum cessans). b. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wysokości niższej z kwot: i. Łączonych opłat zapłaconych przez Użytkownika tytułem Opłat za korzystanie z Serwisu należnych za ostatnie 6 (słownie: sześć) miesięcy poprzedzających zdarzenie wywołujące powstanie odpowiedzialności; ii (słownie: jeden tysiąc) złotych. Strona 6 z 13

7 c. W przypadku zawinionego braku ciągłości w dostarczaniu Usługi odpowiedzialność Usługodawcy kształtuje się następująco: i. Za zawiniony brak ciągłości w dostarczaniu Usługi trwający do 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godzin włącznie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. ii. W przypadku zawinionego braku ciągłości w dostarczaniu Usługi trwającego ponad 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny, naprawienie szkody wynikłej z braku ciągłości w dostarczaniu Usługi następuje tylko i wyłącznie w ten sposób, iż Usługodawca zobowiązuje się wobec Użytkownika do rekompensaty w postaci jednego darmowego abonamentu na kolejny okres abonamentowy, w wysokości abonamentu w miesiącu, w którym nastąpił brak ciągłości w dostarczaniu Usługi. iii. W przypadku zawinionego braku ciągłości w dostarczaniu Usługi trwającego ponad 72 (słownie: siedemdziesiąt dwie) godziny, naprawienie szkody wynikłej z braku ciągłości w dostarczaniu Usługi następuje tylko i wyłącznie w ten sposób, iż Usługodawca zobowiązuje się wobec Użytkownika do rekompensaty w postaci dwóch darmowych abonamentów na kolejne okresy abonamentowe, w wysokości abonamentu w miesiącu, w którym nastąpił brak ciągłości w dostarczaniu Usługi. Za zawiniony brak ciągłości w dostarczaniu Usługi nie uznaje się awarii jednego lub więcej modułów/funkcjonalności Usługi, które nie bezpośrednio wpływają na możliwość składania zamówień w Sklepie Użytkownika (np. moduł rabatów, statystyk i inne). Zatem za zawiniony brak ciągłości w dostarczaniu Usługi przyjmuje się jedynie sytuację, w której Klienci w Sklepie Użytkownika nie mogą dokonywać zamówień (zakupów). 4. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z: a. Niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje ( 4). b. Braku możliwości korzystania przez Klientów ze Sklepu, którzy nie spełniają ogólnie przyjętych norm bezpieczeństwa w sieci Internet (a w szczególności: nie posiadają zainstalowanego oryginalnego programu antywirusowego, z aktualną na dzień korzystania ze Sklepu bazą antywirusową) lub nie reagują na komunikaty systemowe Sklepu (a w szczególności: komunikat nawołujący do włączenia obsługi Java script lub komunikat z prośbą o zmianę przeglądarki internetowej). c. Braku możliwości dostępu do Serwisu i Panelu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych, w tym uniemożliwienia dostępu do Serwisu lub Aplikacji przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne, hostingowe i inne. d. Siły wyższej. e. Ataku hakerskiego. f. Awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu (Access providerów), awarii sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy, awarii łączy Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmiotów świadczących usługi bankowe, pocztowe, hostingowe, telekomunikacyjne, rejestratorów lub operatorów domen i innych podobnych). g. Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Serwisu lub Aplikacji. h. Błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów protokołów internetowych, jak i w oprogramowaniu Serwisu lub Aplikacji. i. Błędów czy luk bezpieczeństwa w integrowanych z Aplikacją narzędzi, aplikacji i programów zewnętrznych. j. Niewłaściwego korzystania z Serwisu lub Aplikacji przez Użytkownika np.: i. Nie dokonuje diagnozy błędów. ii. Nie posiada zainstalowanego oryginalnego programu antywirusowego z aktualną na dzień korzystania z Aplikacji bazą wirusów. iii. Nie posiada należytej wiedzy lub umiejętności niezbędnych do korzystania z Aplikacji. iv. Udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła do Konta lub Panelu lub też utrata loginu i hasła (np. kradzież przez osobę trzecią loginu i hasła Użytkownikowi celem zalogowania się i usunięcia części lub wszystkich danych ze Sklepu). v. Umieszczanie materiałów do których Użytkownik nie ma praw, używanie wulgaryzmów w opisach produktów i w Sklepie, dopuszczanie się czynów nieuczciwej konkurencji, podawanie nieprawdziwych, nierzetelnych lub oszukańczych informacji na stronie Sklepu, nawoływanie do przestępczości, rozpowszechniania pornografii, i innych działań bezprawnych i podobnych. vi. Wykasowania lub niewłaściwego zmodyfikowania danych przez Użytkownika na skutek niepoprawnego wykorzystania dostarczonej Usługi lub wykorzystania elementów / funkcjonalności oznaczonych jako nieukończone (wersja alfa, wersja beta). vii. Błędna konfiguracja Sklepu wykonana przez Użytkownika, w szczególności niepoprawne ustalenie cen produktów, metod płatności i wysyłek. k. Przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi Serwera oraz oprogramowania Serwisu lub Aplikacji. l. Złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników Internetu korzystających ze Sklepu. Strona 7 z 13

8 m. Przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Aplikacja, w tym oprogramowania niezintegrowanego (np. Microsoft Windows) jak i zintegrowanego z Aplikacją (np. Ceneo, Subiekt, Allegro) jak i za jakiekolwiek działania lub zaniechania wynikłe z przyczyn leżących po stronie dostawcy takiego oprogramowania (np. porównywarka cen wprowadza nowe wzory szablonów XML i produkty Sklepu Użytkownika nie są umieszczone w porównywarce). n. Działań lub zaniechań Klientów Użytkownika lub innych osób. o. Działania mechanizmów przeliczających rabaty i promocje. p. Odrzucenia wysyłanych wiadomości przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów. q. Wycieków informacji lub danych z systemów podmiotów współpracujących z Aplikacją, w szczególności podmiotów świadczących usługi bankowe, pocztowe, hostingowe, telekomunikacyjne. r. Zamierzonych i niezamierzonych działań Użytkownika na własną szkodę ( w tym np. brak dokonania opłaty cyklicznej niezależnej (nie zamówionej u/za pośrednictwem Usługodawcy) np. przedłużenie domeny internetowej, zmiana wpisów DNS domeny internetowej i inne.). s. W innych przypadkach określonych w Regulaminie. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego i lub i Klientów jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik. 6. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania niektórych funkcji Aplikacji. Wszelkie zamówienia lub usługi zamówione w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych. 7. W przypadku wystąpienia usterki lub awarii Użytkownik obowiązany jest natychmiast ją zgłosić Usługodawcy. Za skutki wynikające z opóźnienia w zgłoszeniu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich prowizji lub opłat (np. za usługi) naliczonych przez osoby trzecie, również używanych przez Użytkownika, a nie stanowiących bezpośrednio Usługi, w szczególności prowizji naliczanych przez usługi zintegrowane z Aplikacją. 9. Aktualizacje (nowe funkcjonalności, nowe moduły), oznaczone w wersji Beta (wersja testowa), mogą nie działać poprawnie, w związku z tym Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób za szkody wyrządzone przez niepoprawne działanie tych funkcjonalności lub modułów. Użytkownik korzysta z funkcjonalności i modułów oznaczonych wersją Beta wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 10. Nowe funkcjonalności i moduły oznaczone w wersji Alfa oznaczają wersję nie ukończoną danego modułu lub funkcji. Usługodawca zakazuje w takim wypadku korzystania przez Użytkownika z tych funkcji, a jej upublicznienie przez Usługodawcę podyktowane jest jedynie aspektami logistyczno-technicznymi. 15 [Odpowiedzialność za dane przechowywane na stronie Sklepu] 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane na stronach Sklepu dane, w szczególności te o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych lub usunie te dane. Użytkownik lub inna osoba, która uzna, że dane lub związana z nimi działalność mają charakter bezprawny, powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy. 2. Ustęp powyższy dotyczy w szczególności sytuacji, gdy na stronach Sklepu oferowane są towary naruszające prawa własności intelektualnej, np. towary oznaczone bezprawnie znakiem towarowym lub oznaczeniem geograficznym, towary podrobione, towary naruszające patenty, wzory użytkowe lub przemysłowe lub prawa autorskie, zdjęcia towarów, do których Użytkownik nie ma praw (np. naruszające cudze prawa autorskie lub pobrane/skopiowane bezprawnie z innej strony), a także towary oznaczone w taki sposób (albo nie oznaczone), iż może to wprowadzać klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także gdy zatajane jest ryzyko, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Przepis ten stosuje się także do usług. 3. Usługodawca, w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na stronach Sklepu, dostarczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności, uniemożliwia dostęp do tych danych lub je usuwa i nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych lub ich usunięcia. 4. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności i uniemożliwił dostęp do tych danych lub je usunął, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych lub ich usunięcia, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu lub ich usunięcia. 5. Zawiadamiając Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych lub ich usunięcia, Usługodawca wzywa go do niezwłocznego (maksymalnie 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin) ustosunkowania się do wiarygodnej Strona 8 z 13

9 wiadomości, o której mowa w ust. 4. W szczególności Usługodawca może zażądać przedłożenia przez Użytkownika, niezwłocznie (maksymalnie 7 (słownie: siedem) dni), opinii rzecznika patentowego lub prawnika dotyczącej naruszenia patentu, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego, wzoru przemysłowego lub użytkowego lub prawa autorskiego lub też dopuszczenia się czynów nieuczciwej konkurencji w związku z zamieszczeniem na stronach Sklepu towarów / usług, których wiadomość dotyczy. W przypadku nieprzedłożenia takiej opinii w wyznaczonym terminie lub gdy przedłożona opinia budzi wątpliwości co do jej zasadności, Usługodawca uniemożliwia dostęp do danych lub je usuwa i nie ponosi odpowiedzialności za szkodę względem Użytkownika powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych lub ich usunięcia. 6. W zależności od zakresu żądania zawartego w urzędowym zawiadomieniu lub wiarygodnej wiadomości, Usługodawca może uniemożliwić dostęp to całego Sklepu i/lub Panelu jak i części Sklepu/Panelu lub niektórych towarów lub usług, zdjęć, logotypów lub oznaczeń. Usługodawca może też usunąć nieodwracalnie wszystkie lub część towarów (produktów) lub usług Użytkownika jeśli co do któregokolwiek towaru (produktu) lub usługi Użytkownika istnieje podejrzenie braku legalności. 16 [Odpowiedzialność Użytkownika za bezprawne dane lub związaną z nimi działalność] 1. Jeżeli całość lub część szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia na stronie Sklepu danych naruszających prawo, pokrył Usługodawca, będzie on dochodził od Użytkownika, do którego Sklep ten należy, regresu w pełnej wysokości oraz dodatkowo kary umownej w wysokości 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) pokrytej szkody. Ponadto Użytkownik obowiązany jest do naprawienia wszelkich innych szkód, które Usługodawca i/lub osoby trzecie poniosły wskutek zamieszczenia takich danych, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych (utrata renomy, dobrego imienia). 2. W przypadku wystąpienia przeciwko Usługodawcy przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej prawa przez zamieszczenie na stronie Sklepu danych naruszających prawo, Użytkownik, do którego Sklep ten należy, zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Usługodawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu. 3. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osobę trzecią roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Usługodawcy, Użytkownik, do którego Sklep ten należy, zobowiązany jest do przystąpienia w procesie do Usługodawcy i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie. ROZDZIAŁ IV. ZAWIESZENIE KORZYSTANIA Z USŁUGI. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 17 [Zawieszenie korzystania z Usługi] 1. Usługodawca może zawiesić Użytkownikowi korzystanie z Usługi na czas oznaczony albo nie oznaczony jeśli: a. Użytkownik narusza w jakikolwiek sposób rażący lub wielokrotny Regulamin. b. W przypadku określonym w 10 ust. 1. c. Usługodawca otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych na stronie Sklepu, który należy do Użytkownika, lub związanej z nimi działalności ( 15). d. Użytkownik swoim działaniem lub zaniechaniem negatywnie wpływa lub może wpłynąć na dobre imię Usługodawcy lub jego marki Ebexo lub w inny sposób szkodzi lub może szkodzić Usługodawcy lub jego marce Ebexo lub też negatywnie wpływa lub może wpłynąć na działanie Aplikacji. e. Użytkownik naruszył prawa własności intelektualnej Usługodawcy ( 5) lub dopuścił się wobec niego czynu nieuczciwej konkurencji. f. Użytkownik wykorzystuje Usługę niezgodnie ze swym przeznaczeniem. g. Użytkownik wysyła spam. h. Dane Użytkownika, o których mowa w Umowie z Użytkownikiem lub podczas rejestracji w Serwisie wymagają dodatkowe weryfikacji. 2. Za czas, w którym korzystanie z Usługi było zawieszone, należą się opłaty na zasadach ogólnych. 3. Zawieszenie korzystania z Usługi może dotyczyć jednego, kilku lub wszystkich Kont Użytkownika. 4. Usługodawca może zawiesić korzystanie z Usługi także w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta i Panelu ( a więc i Aplikacji) jest zagrożone. W takim wypadku Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta i Panelu (Aplikacji) przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta. 5. Przez zawieszenie korzystania z usługi rozumie się zablokowanie dostęp do Panelu Administracyjnego na czas oznaczony lub nieoznaczony. Strona 9 z 13

10 18 [Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną] 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony. 2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę za 2 (słownie: dwu) miesięcznym wypowiedzeniem, z tym że termin 2 (słownie: dwu) miesięczny liczy się od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało skutecznie doręczone. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej. 3. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik dopuścił się czynu określonego w 17 ust. 1 pkt a), c h) lub też w przypadku określonym w 10 ust. 2. Rozwiązanie w takim wypadku nie wymaga formy pisemnej. 4. Wygaśnięcie umowy o świadczenie usług dodatkowych ( 2 ust. 6) następuje z upływem czasu, na który została zawarta. Jednakże w przypadku zamówienia jakichkolwiek Usług o charakterze cyklicznym, takich jak zarządzanie serwerem dedykowanym, odnowienie serwera dedykowanego, rejestracja i instalacja certyfikatu SSL i inne podobne, w sprzedaży których pośredniczy Usługodawca, jeżeli Użytkownik nie zgłosi przynajmniej na 1 (słownie: jeden) miesiąc przed zakończeniem okresu rozliczeniowego usługi dodatkowej, chęci rezygnacji z niej, umowa ulega z mocy prawa automatycznemu przedłużeniu o jeden okres abonamentowy. Zgłoszenia chęci rezygnacji można dokonać wysyłając zawiadomienie do Usługodawcy w formie elektronicznej na adres mailowy Usługodawcy, bądź wysyłając zawiadomienie pisemne (decyduje data skutecznego doręczenia pisma). 5. Z chwilą zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje usunięcie całego Sklepu (w tym wszystkich danych Sklepu będących w dyspozycji Usługodawcy), z tego względu Użytkownik powinien je przechowywać. Z chwilą tą Aplikacja przestaje być dostępna dla Użytkownika, w związku z czym Użytkownik jeśli zamierza prowadzić dalej Sklep powinien wcześniej zapewnić sobie możliwość dalszego jego prowadzenia (np. wyeksportować bazę danych klientów w Sklepie, listę zamówień, itd.). 6. Po zakończenia obowiązywania Umowy Usługodawca kasuje nieodwracalnie z serwera wszystkie dane Użytkownika i jego Sklepu. Ponadto Usługodawca ma prawo do odmowy wygenerowania jakichkolwiek danych z wyjątkiem niezbędnych do rozliczenia Usługi lub wymaganych przez przepisy prawa obowiązującego. Po zakończeniu obowiązywania Umowy automatycznie wygasają również lub tracą ważność wszystkie usługi zamówione u Usługodawcy. 7. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika lub z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (ust. 3), a także w sytuacji określonej w 24 ust. 3 (wypowiedzenie w przypadku zmiany Regulaminu), nie powoduje po stronie Usługodawcy obowiązku zwrotu opłat uiszczonych na rzecz Usługodawcy do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy, jak i nie uchyla obowiązkowi Użytkownika zapłaty takich opłat za ten okres rozliczeniowy, jeśli nie zostały one jeszcze zapłacone. Ponadto Użytkownik traci prawo do wszelkich zniżek, ulg, oraz rabatów. Podczas trwania wypowiedzenia Usługodawca może odmówić Użytkownikowi wyceny i wykonania dodatkowych usług. Ponadto w okresie wypowiedzenia Użytkownik nie może zmieniać lub rezygnować z zamówionych przed dostarczeniem wypowiedzenia jakichkolwiek usług (np. o charakterze cyklicznym). ROZDZIAŁ V. DANE OSOBOWE 19 [Administrator danych osobowych, podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych] 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest wyłącznie Użytkownik, do którego ten Sklep należy. Usługodawca nie pełni roli administratora danych czy administratora bezpieczeństwa informacji, w stosunku do tych podmiotów. 2. Użytkownik powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych Klientów w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług, z możliwością dalszego powierzenia przez Usługodawcę ich przetwarzania innym podmiotom w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usług. 3. Użytkownik oświadcza, że: a. wszelkie dane osobowe Klientów zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; b. uzyskał wyraźną zgodę Klienta na: i. Powierzenie Usługodawcy przetwarzania danych osobowych Klientów w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług; ii. Dalsze powierzenie przez Usługodawcę przetwarzania danych osobowych Klientów w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usług. 4. Usługodawca oświadcza, że powierzył przetwarzanie wszelkich danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych następującemu podmiotowi: OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1, Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS , Strona 10 z 13

11 w celu należytego wykonania przez Usługodawcę obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. a. Zakres przetwarzania danych: wszelkie dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług; b. Termin przekazania danych: 7 (słownie: siedem) dni od zawarcia umowy z Użytkownikiem 5. Użytkownik wyraża zgodę na opublikowanie przez Usługodawcę danych Użytkownika (nazwa firmy, adres strony internetowej, wizerunek (szczególnie: logo sklepu oraz projekt graficzny) na liście referencyjnej Usługodawcy, w portfolio, lub innych materiałach marketingowych i promocyjnych (we wszystkich dostępnych nośnikach, w tym druk). Na żądanie Użytkownika Usługodawca może usunąć go ze swojej listy referencyjnej. 6. Przepis 16 stosuje się odpowiednio w przypadku poniesienia przez osobę trzecią szkody lub wystąpienia przez nią z roszczeniem przeciwko Usługodawcy wskutek ujawnienia danych osobowych. 7. Dane osobowe Użytkownika osoby fizycznej, zawarte w Ewidencji Działalności Gospodarczej nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych (zgodnie z wyrokiem NSA z r. I OSK 756/09). 8. Pozostałe dane osobowe Użytkownika osoby fizycznej, podlegają ochronie. Użytkownik wyraża zgodę na: a. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi. b. Przetwarzane, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Usługodawcę w celach statystycznych w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w 3 ust Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o: a. Prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia b. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych c. Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Usługodawcy lub osoby lub firmy świadczące usługi na rzecz Usługodawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu. d. Dobrowolności podania danych. 10. Użytkownik zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, oświadcza, że spełnił wszystkie wymogi, jakie nakłada na niego ustawa o ochronie danych osobowych, w tym wymogi wynikając z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 20 [Środki techniczne służące bezpieczeństwu danych osobowych] 1. Podmiot, o którym mowa w 19 ust. 4 zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych, których przetwarzanie mu powierzono, w celu spełnienia wymogów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art ustawy o ochronie danych osobowych oraz do prowadzenia dokumentacji wskazanej w art. 36 ust. 2 tej ustawy. 2. Podmiot, o którym mowa w 19 ust. 4 spełnia wymagania określone dla poziomu: wysoki zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 3. Środki ochrony fizycznej danych: a. Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie drzwi klasy C; b. Pomieszczenia, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy; c. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiory danych osobowych objęte są systemem kontroli dostępu urządzenia SAGEM MophoAccess; d. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych; e. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony. 4. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej: a. Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania; Strona 11 z 13

12 b. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła (użytkownik oraz hasło Root nadane przez OVH). 5. Środki organizacyjne: a. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco (serwery backup ftp znajdują się w osobnym pomieszczeniu). 6. Inne środki zabezpieczające zbiór danych osobowych: a. M.A.R.C.E.L system powiadomień audio przekazywanych we wszystkich data center OVH (Monitoring Audio des Reseaux Composants Equipements et Locaux). b. Redundantne przyłącze energetyczne z dwóch różnych obwodów. c. Agregaty prądotwórcze SDMO T2100 d. VMS (Visual Monitoring System) umożliwia sprawdzanie awarii w serwerowniach w czasie rzeczywistym. e. System przeciwpożarowy we wszystkich pomieszczeniach serwerowni. 21 [Kopia zapasowa i polityka bezpieczeństwa] 1. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania kopii zapasowych zawartości Sklepu Użytkownika.. Kopie wykonywane są zgodnie z polityką bezpieczeństwa Usługodawcy. Polityka bezpieczeństwa Usługodawcy dostępna jest nieodpłatnie na życzenie Użytkownika. 2. Dostęp do serwerów mają tylko uprawnieni do tego pracownicy Usługodawcy (lub osoby lub firmy świadczące pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego). 3. Dostęp do każdego Konta chroniony jest hasłem. 4. Użytkownik ma jedynie dostęp do panelu administracyjnego Sklepu. Dostęp do Panelu jest chroniony minimum 10 (słownie: dziesięcio) znakowym hasłem zawierającym m. in. 1 dużą literę i 1 cyfrę, często też logowanie jest szyfrowane SSL (opcja finalną decyzję podejmuje Użytkownik). 5. Ponadto przyjęta została zasada nie archiwizowania jakichkolwiek kopii danych (pełnych lub częściowych) dotyczących Użytkowników i ich Sklepów na jakichkolwiek zewnętrznych nośnikach (np. komputerach pracowników firmy), które umożliwiają odtwarzanie i przetrzymywanie danych. Jedynym źródłem przechowywania i zarządzania danymi Użytkownika jest zatem serwerownia podmiotu, o którym mowa w 19 ust Zaleca się wykupienie przez Użytkownika u Usługodawcy lub innego dostawcy usług dodatkowej usługi certyfikatu SSL wszelkie dane osobowe Klientów (m. in. rejestracja oraz składanie zamówienia w Sklepie) są wówczas przesyłane w sposób szyfrowany. Koszt takiej usługi określa Cennik. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykupienia przez Użytkownika dodatkowej usługi certyfikatu SSL. ROZDZIAŁ VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 22 [Tryb postępowania reklamacyjnego] 1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację drogą elektroniczną za pomocą odpowiedniej opcji w Panelu Administracyjnym ( dział Pomoc system zgłoszeń). Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania do uzupełnienia Reklamacji. 2. W ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji, Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres poczty elektronicznej składającego reklamację zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Usługodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji. 3. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w 22 ust. 2 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę. 4. W terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od udzielenia odpowiedzi Użytkownik wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy. 5. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane: a. z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w 22 ust. 2. lub b. jeśli Użytkownik nie akceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia reklamacji po upływie terminu wskazanego w 22 ust Prawo Użytkownika dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń przeciwko Usługodawcy przysługuje mu dopiero po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Strona 12 z 13

13 7. Przepisów o postępowaniu reklamacyjnym nie stosuje się do usuwania usterek przez Usługodawcę, które to regulowane są w 7. ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 23 [Przeniesienie praw i obowiązków - cesja] Użytkownik może przenieść prawa jak i obowiązki wynikających z korzystania z Usług, zarówno w części jak i w całości wyłącznie za zgodą Usługodawcy, wyrażoną w formie pisemnej (Aneks do Umowy), pod rygorem nieważności. Za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z korzystania z Usług naliczana jest opłata w wysokości ustalonej w Cenniku. 24 [Postanowienia końcowe] 1. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część: a. Załącznik Nr 1 Cennik Usług dostępny pod adresem: 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Usługodawcy. 3. Usługodawca powiadamia w formie elektronicznej Użytkowników (za pomocą wysłania wiadomości na adres Użytkownika podany podczas rejestracji, lub za pomocą Komunikatów Systemowych) o zmianie Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia doręczenia powiadomienia Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. Jeżeli Użytkownik złoży oświadczenie o wypowiedzeniu, umowa rozwiązuje się z upływem 2 (słownie: dwóch) miesięcy od następnego miesiąca od dnia wypowiedzenia, chyba że aktualny okres rozliczeniowy jest dłuższy (wówczas z końcem tego okresu); do umowy tej mają zastosowanie przepisy dotychczasowe. 4. Zmiana Opłat nie stanowi zmiany Regulaminu. Jednakże o zmianie Opłat Usługodawca powiadamia Użytkowników, których zmiany te dotyczą, za pomocą wysłania wiadomości na adres Użytkownika podany podczas rejestracji lub za pomocą Komunikatów Systemowych, na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni roboczych przed wejściem w życie zmian. Jeżeli w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia doręczenia powiadomienia, Użytkownik nie złoży powiadomienia o wypowiedzeniu, uważa się że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. Jeżeli Użytkownik złoży oświadczenie o wypowiedzeniu, umowa rozwiązuje się z upływem 2 (słownie: dwóch) miesięcy od następnego miesiąca od dnia wypowiedzenia, do umowy tej mają zastosowanie Opłaty dotychczasowe. 5. Jednakże Użytkownik, który wypowiedział umowę w okolicznościach wyżej podanych, jeśli zawrze ją ponownie w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy (okres karencji) od dnia jej rozwiązania, obowiązany jest do zapłaty różnicy pomiędzy wysokością Opłat, które by uiszczał, gdyby umowa nie uległa rozwiązaniu (w okresie wypowiedzenia) a wysokością Opłat, które uiścił (Opłat dotychczasowych) za tenże okres. 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim. 7. Prawem właściwym dla świadczenia usług drogą elektroniczną jest prawo polskie. 8. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Usługodawcy. 9. Do umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), w zakresie określonym w 2 ust. 1 lit. a przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych o umowie licencyjnej, a w zakresie określonym w 2 ust. 1 lit. b przepisy kodeksu cywilnego o umowie o świadczenie usług (art k.c.) 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 marca 2015 roku. Strona 13 z 13

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 01.06.2015 r. Portalu Internetowego ofertykredytow.pl. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 01.06.2015 r. Portalu Internetowego ofertykredytow.pl. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 01.06.2015 r. Portalu Internetowego ofertykredytow.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: REGULAMIN Usługi Billin 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: Cennik -stanowiący integralną część Umowy dokument określający wysokość wynagrodzenia Usługodawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz

Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz I. Postanowienia ogólne II. Słownik art. 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez LVL UP Michał Frąckiewicz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY

REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY 1 DEFINICJE 1) Regulamin Promocji - niniejszy regulamin. Określa szczegółowe warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Agencji ochrony w ramach Promocji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO.

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu lexel.net.pl, korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje.

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl.

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl. Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem app.isender.pl, przeznaczonej dla przedsiębiorców dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I POLITYKĄ COOKIES

REGULAMIN STRONY WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I POLITYKĄ COOKIES REGULAMIN STRONY WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I POLITYKĄ COOKIES 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w internetowym serwisie Informator o Konkursach, znajdującym się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu ICI Publishers Panel

Regulamin korzystania z systemu ICI Publishers Panel Regulamin korzystania z systemu ICI Publishers Panel 1 Postanowienia wstępne 1. Przedmiotowy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) korzystania z systemu ICI Publishers Panel (zwany dalej: Systemem), stworzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin )

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@.

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Zawarta w dniu Data Miejscowość Pomiędzy Dane, pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000496085, NIP 525-257-76-29,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Regulamin korzystania z serwisu 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.platformaecho.pl jako Usługodawcę. 2 1. Usługobiorcą

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 [e-booki]

1 Postanowienia ogólne. 2 [e-booki] Regulamin sprzedaży e-booków na portalu e-biurowce.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu ebooków na portalu internetowym www.e-biurowce.pl, zwanego dalej Portalem, będącego

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę.

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę. materiał pobrany ze strony www.zdrowieija.pl Regulamin serwisu Autor: redakcja portalu 10-02-2010 1 2 3 4 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu Internetowej Obsługi Kontrahenta Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie

Regulamin korzystania z Systemu Internetowej Obsługi Kontrahenta Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie Regulamin korzystania z Systemu Internetowej Obsługi Kontrahenta Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU. 1. W zakresie świadczonych usług Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z następujących Usług:

REGULAMIN SERWISU. 1. W zakresie świadczonych usług Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z następujących Usług: REGULAMIN SERWISU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki świadczenia usług droga elektroniczną przy użyciu serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.especjalistabhp.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 Definicje Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia należy rozumieć następująco: Regulamin niniejszy Regulamin regulujący warunki współpracy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WIARYGODNEGO REGULAMINU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WIARYGODNEGO REGULAMINU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WIARYGODNEGO REGULAMINU Wiarygodny Regulamin jest usługą skierowaną do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w postaci sklepu internetowego, świadczoną przez

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo