Celem pracy jest przedstawienie, dokładny opis co najmniej kilku modeli wygładzania wykładniczego, zilustrowanie ich na przykładach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Celem pracy jest przedstawienie, dokładny opis co najmniej kilku modeli wygładzania wykładniczego, zilustrowanie ich na przykładach."

Transkrypt

1 23 październik :58 w języku Modele wygładzania wykładniczego - opis przykładowych modeli i ich zastosowań Exponential smoothing prognostic models - examples of models and their applications dr Agata Gołaszewska Celem pracy jest przedstawienie, dokładny opis co najmniej kilku modeli wygładzania wykładniczego, zilustrowanie ich na przykładach. Do studenta Wybór modeli należy do również pracy, opis wykonanie modeli, prognoz staranne w dobranie oparciu o przykładów opisywane ilustrujących modele przy użyciu wybrane odpowiedniego modele, wykonanie oprogramowania prognoz w komputerowego. oparciu o wybrane modele 1. D. Witkowska, przy użyciu A. odpowiedniego Matuszewska-Janica, oprogramowania K. Kompa "Wprowadzenie komputerowegodo ekonometrii dynamicznej i finansowej" S. M. Kot, J. Jakubowski, A. Sokołowski "Statystyka" A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat "Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania" 4. M. Trusz I. Arcimowicz "Analiza statystyczna procesþów losowych" w języku w języku w języku Analiza przeżycia w naukach przyrodniczych przy użyciu oprogramowania SAS Survival analysis in the natural sciences using SAS software dr Agata Gołaszewska Celem pracy jest przedstawienie analizy przeżycia, czym ona jest i w jaki sposób jest wykorzystywana w naukach przyrodniczych. Opis analizy przeżycia-dokładne teoretyczne wprowadzenie, dobór odpowiednich przykładów z wybranych nauk przyrodniczych (nauki biologiczne, S. M. Kot, J. nauki Jakubowski, chemiczne, A. Sokołowski nauki medyczne), "Statystyka" przedstawienie wybranych przykładów i dokonanie obliczeń w oparciu o oprogramowanie SAS A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat "Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania" M. Trusz I. Arcimowicz "Analiza statystyczna procesþów losowych" A. J. Bailer "Statistical Programming in SAS" Model SARIMA - analiza i zastosowania SARIMA Model - analysis of model and some applications dr Agata Gołaszewska Celem pracy jest wprowadzenie i szeroka analiza modelu SARIMA, jak również przedstawienie przykładów zastosowań modelu w wybranych dziedzinach Wprowadzenie życia i dokładna (np. nauki analiza ekonomiczne, modelu SARIMA, nauki przyrodnicze). dobór przykładów Celem zastosowania jest również tego wykonanie modelu, prognoz wykonanie przy prognoz pomocy przy tego pomocy modelu z tego użyciem modelu i przy S. M. użyciu Kot, J. odpowiedniego Jakubowski, A. oprogramowania Sokołowski "Statystyka" komputerowego A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat "Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania" M. Trusz I. Arcimowicz "Analiza statystyczna procesþów losowych" Analiza modelu GARCH i przykłady jego zastosowania przy użyciu oprogramowania SAS Analysis of model GARCH and its applications using SAS software dr Agata Gołaszewska Celem pracy jest wprowadzenie i analiza modelu GARCH, dobranie odpowiednich przykładów zastosowań tego modelu, wykonanie prognoz przy pomocy Opis modelu tego GARCH, modelu oraz dobór przy przekładów użyciu oprogramowania zastosowań modelu SAS GARCH, wykonanie prognoz przy pomocy tego modelu oraz przy użyciu oprogramowania SAS

2 w języku w języku w języku w języku angielskim 1. D. Witkowska, A. Matuszewska-Janica, K. Kompa "Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej" S. M. Kot, J. Jakubowski, A. Sokołowski "Statystyka" A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat "Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania" 4. M. Trusz I. Arcimowicz "Analiza statystyczna procesþów losowych" 5. A. J. Bailer "Statistical Programming in SAS" Analiza modelu ARCH i przykłady jego zastosowania przy użyciu oprogramowania SAS ARCH model analysis and its application examples using SAS software dr Agata Gołaszewska Celem pracy jest wprowadzenie i dokładny opis modelu ARCH, przykłady jego zastosowań w różnych dziedzinach życia (np. nauki ekonomiczne, nauki Wprowadzenie przyrodnicze) i dokładny przy użyciu teoretyczny oprogramowania opis modelu SAS ARCH, dobór przykładów jego zastosowań i wykonanie prognoz przy pomocy tego modelu w S. oparciu M. Kot, o oprogramowanie J. Jakubowski, A. SAS Sokołowski "Statystyka" A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat "Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania" M. Trusz I. Arcimowicz "Analiza statystyczna procesþów losowych" A. J. Bailer "Statistical Programming in SAS" Analiza modelu ARIMA i przykłady jego zastosowania przy użyciu oprogramowania SAS Analysis of ARIMA model and its applications using SAS software dr Agata Gołaszewska Celem pracy jest wprowadzenie i dokładny opis modelu ARIMA, dobór przykładów ilustrujących zastosowanie tego modelu w różnych dziedzinach życia Wprowadzenie (np. nauki i dokładny ekonomiczne, teoretyczny nauki przyrodnicze), opis modelu ARIMA, wykonanie analiza prognoz modelu, przy dobór pomocy odpowiednich tego modelu przykładów, użyciu wykonanie oprogramowania prognoz SAS. przy pomocy tego S. M. modelu Kot, J. Jakubowski, przy użyciu oprogramowania A. Sokołowski "Statystyka" SAS A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat "Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania" M. Trusz I. Arcimowicz "Analiza statystyczna procesþów losowych" A. J. Bailer "Statistical Programming in SAS" Właściwości luminscencyjne szkieł telurowych domieszkowanych kryształami LaF3:RE. Luminescent properties of tellurite based glasses doped by LaF3: RE crystals. dr hab. inż. Barbara Kościelska Celem pracy jest zbadanie przegląd literatury oraz zbadanie luminecencji w szkłach telurowych domieszkowanych kryształami NaF3:RE. 1. Przegląd literatury. Wytworzenie próbek i zbadanie ich struktury, Zbadanie luminescencji w wytworzonych próbkach. Publikacje w języku angielskim Właściwości termiczne szkieł manganianowo-boranowych. The thermal properties of manganese - borate glasses.

3 Opiekun pracy w języku angielskim Opiekun pracy w języku dr hab. inż. Barbara Kościelska Celem pracy jest zbadanie właściwości termicznych szkieł manganianowo-boranowych. 1. Przegląd literatury. Wykonanie pomiarów DSC-TG w wytworzonych próbkach. Publikacje naukowe w języku angielskim. Właściwości termiczne szkieł manganianowo-fosforanowych. The thermal properties of manganese- phosphate glasses. dr hab. inż. Barbara Kościelska Celem pracy jest zbadanie właściwości termicznych szkieł manganianowo-fosforanowych. 1. Przegląd literatury. Wykonanie pomiarów DSC-TG w wytworzonych próbkach. Publikacje naukowe w języku angielskim. Elementy teorii homologii i homotopii Elements of homology and homotopy theory dr hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG Przedstawienie wybranych elementów teorii homologii i homotopii. Opis konstrukcji homologii i homotopii, podstawowe twierdzenia teorii homologii i homotopii, obliczanie homologii dla R. Duda, Wstęp do topologii oraz podręczniki do topologii algebraicznej. Twierdzenie Lefschetza i jego zastosowania. w języku Lefschetz fixed point Theorem and its applications dr hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG Udowodnienie tw. Lefschetza i zilustrowanie na przykładach Opisanie podstaw teorii homologii, udowodnienie lematu Hopfa o śladzie, dowód tw. Lefschetza, zastosowania w innych dziedzina matematyki i w teorii J. Jezierski punktów and stałych W. Marzantowicz i periodycznych. Topological Fixed Point Theory and Its Applications Springer, Dordrecht, 2005 w języku Indeks punktu stałego na płaszczyźnie Fixed point index in 2 dimensional case dr hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG Podanie konstrukcji "indeksu punktu stałego" i zastosowanie go do dowodzenia twierdzeń dotyczących istnienia i rodzaju punktów periodycznych, jak również zachowania funkcji w otoczeniu punktów stałych.

4 w języku w języku w języku Opis konstrukcji i własności indeksu punktu stałego na płaszczyźnie oraz jego zastosowań w teorii układów dynamicznych i teorii punktów stałych Wybrane i periodycznych. rozdziały z podręczników z topologii algebraicznej i artykuły w języku angielskim. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych akustyki Numerical solution of differential equations of acoustics dr inż. Paweł Wojda Celem pracy jest wykorzystanie danych równań opisujących propagacje fal akustycznych w ośrodku i przy pomocy metod numerycznych usyskać ich Wyznaczenie rozwiązania. numerycznych rozwiązań równań związanych z propagacją fal akustycznych w płynach. Napisanie procedur numerycznych oraz programu R.J. LeVeque, realizującego Finite difference rozwiązanie method badanych for ordinary równań. and differential Fotogeneracja nośników ładunku elektrycznego w układach organicznych Photogeneration of charge carriers in organic materials dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski Celem pracy jest napisanie programów numerycznych służących do badania fotogeneracji nośników ładunku elektrycznego 1. Przegląd literatury dotyczącej opisu istniejących modeli fotogeneracji nośników ładunku elektrycznego Napisanie i przetestowanie programów numerycznych służących do badania fotogeneracji nośników ładunku elektrycznego w układach organicznych Wykonanie obliczeń i porównanie wyników teoretycznych z danymi eksperymentalnymi dla wybranej grupy związków organicznych Aktualna literatura anglojęzyczna dotycząca przedmiotu badań Zjawisko rekombinacji typu nongeminate w organicznych układach typu donor-akceptor The effect of nongeminate recombination in organic donor-acceptor systems dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski Celem pracy jest zbadanie zjawiska rekombinacji typu nongeminate w organicznych układach typu donor-akceptor 1. Przegląd literatury dotyczącej opisu istniejących modeli rekombinacji typu nongeminate Wykonanie badań rekombinacji typu nongeminate w zależności od różnych parametrów opisujących organiczne układy typu donor-akceptor Aktualna literatura anglojęzyczna dotycząca przedmiotu badań Fotoprzewodnictwo powierzchniowe w cienkich warstwach TIPS-pentacenu z matrycą polimerową. w języku Surface photoconductivity in thin layers of TIPS-pentacene in polymer matrix. dr Małgorzata Obarowska Celem pracy jest poznanie własności strukturalnych, optycznych i elektrycznych cienkich warstw TIPS-pentacenu z matrycą polimerową. Wytworzenie roztworów rozpuszczonego w rozpuszczalniku organicznym TIPS-pentacenu wraz z polimerem, a następnie przy wykorzystaniu metody J. Smith spin-coating, et al. Solution-processed cienkich warstw organic na szklanych transistors podłożach based on zaopatrzonych semiconducting w blends, elektrody. J. Mater. Wykonanie Chem., pomiarów 2010, 20, charakterystyki w języku angielskim Rozkłady nieskończenie podzielne w przestrzeniach Banacha TheiInfinitely divisible distributions in Banach spaces

5 Opiekun pracy w języku dr hab. Marek Beśka Opracowanie teorii rozkładów nieskończenie podzielnych w przestrzeniach Banacha. 1) Opisanie słabej zbieżności miar Radona. 2) Opisanie splotu i słabej topologii miar Radona. 3) Opisanie miary Gaussa i Levy'ego. 4) Opisanie eksponenty miar. 5) Opisanie własności rozkładów nieskończenie podzielnych 6) Przedstawienie reprezentacji Levy-Chinczyna rozkładów nieskończenie podzielnych. 7) Przykłady Werner Linde, Infinitely divisible and stable measures on Banach spaces. Leipzig 1983 Ruch Browna w matematyce finansowej The Brownian motion in the mathematical finance dr hab. Marek Beśka Opracowanie metod związanych z ruchem Browna w matematyce finansowej. 1) Czas lokalny dla ruchu Browna. 2) Funkcjonały od ruchu Browna. 3) Azema martyngały. 4) Opcje paryskie. 1) M. Jeanblanc, M. Yor, M. Chesnej, Mathematical methods for financial markets, Springer w języku Gry na grafach. Games on graphs. dr inż. Magdalena Lemańska Celem pracy jest opisanie strategii niektórych gier na grafach (np. gra CHOMP, instant insanity, różnorodne problemy szachowe itp.) Znalezienie kilku gier na grafach (mogą być te zasugerowane przeze mnie, mogą też być inne), opisanie ich zasad, strategii oraz sposobów wykorzystania teorii grafów do opisu tych gier. T. Haynes, S.T, Hedetniemi, P. Slater, "Fundamental of domination in graphs", Marcel Dekker, Inc Chartrand, G. "Tournaments." 27.2 in Introductory Graph Theory. New York: Dover, pp , w języku angielskim Drzewa w teorii grafów. Trees in graph theory.

6 Opiekun pracy dr inż. Magdalena Lemańska Celem pracy jest opisanie własności drzew oraz sposobów wykorzystania ich w teorii grafów i informatyce. Opisanie własności drzew, szczegółowy opis różnych rodzajów drzew (drzewa binarne, drzewa wyrażeń algebraicznych, drzewa spinające itp), opisanie podstawowych algorytmów dotyczących drzew, opisanie wybranych zastosowań. J.A. Bondy, U.S.R. Murty, "Graph Theory", Springer V. Bryant "Aspekty kombinatoryki", WNT Warszawa, V.K. Balakrishnan, "Graph Theory", Schaum's Outlines, K. Ross, C. Wright "Matematyka Dyskretna", PWN Warszawa, w języku w języku Właściwości elektryczne nanoceramicznego niobianu lantanu Electrical properties of nanoceramic lanthanum niobate dr hab. inż. Maria Gazda, prof. nadzw. PG Zbadanie wpływu wielkości ziarna krystalicznego na przewodność elektryczną badanych materiałów. Wytworzenie przewodnika protonowego (domieszkowanego LaNbO4) o nanometrycznej wielkości ziarna krystalicznego. Zbadanie jego przewodności elektrycznej. Najnowsza literatura naukowa Właściwości strukturalne nanoceramicznego niobianu lantanu Structural properties of nanoceramic lanthanum niobate dr hab. inż. Maria Gazda, prof. nadzw. PG Zbadanie wpływu wielkości ziarna krystalicznego na temperaturę przemiany fazowej Wytworzenie przewodnika protonowego (domieszkowanego LaNbO4) o nanometrycznej wielkości ziarna krystalicznego. Analiza rentgenowska. Badanie dylatometryczne. Najnowsza literatura naukowa Materiały dla jednowarswowego ogniwa paliwowego w języku Materials for a single layer fuel cell dr hab. inż. Maria Gazda, prof. nadzw. PG Dobór optymalnych materiałów do wytworzenia jednowarstwowego ogniwa paliwowego Wytworzenie kompozytu złożonego z nanoceramicznego przewodnika protonowego i nanoceramicznego tlenku półprzewodzącego Zbadanie jego składu fazowego i mikrostruktury Pomiar napięcia otwartego obwodu Artykuły naukowe z lat Badanie stanów wzbudzonych cząsteczek biologicznych.

7 w języku A study of excited states of biological molecules. dr inż. Ireneusz Linert Wykonanie pomiarów rozproszenia elektronów na cząsteczkach heterocyklicznych przy użyciu spektrometru elektronowego oraz opracowanie wyników. Wykonanie pomiarów przy użyciu spektrometru elektronowego. Opracowanie uzyskanych wyników w formie wykresów. Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej. Herman Haken, PWN 1998 w języku w języku w języku Rozwiązania heterokliniczne dla pewnej rodziny układów hamiltonowskich - metody wariacyjne Heteroclinic solutions for a certain class of Hamiltonian systems - variational methods dr hab. Joanna Janczewska Udowodnienie twierdzenia o istnieniu rozwiązań heteroklinicznych dla pewnej rodziny układów hamiltonowskich drugiego rzędu z okresowym w Zadanie czasie potencjałem. 1. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z układów hamiltonowskich. Zadanie Zamiana problemu istnienia rozwiązań heteroklinicznych na problem minimalizacji odpowiedniego funkcjonału w przestrzeni Sobolewa. Zadanie Uzupełnienie "luk" w dowodzie twierdzenia 5 o istnieniu rozwiązań heteroklinicznych z artykułu [1]. 1. V. Coti Zelati, P.H. Rabinowitz, "Heteroclinic Solutions Between Stationary Points at Different Energy Levels", Topological Methods in Nonlinear Analysis, vol. 17, 2001, s Modele matematyki finansowej na skonczonej przestrzeni probabilistycznej The model of finance mathemathics on finite probability space. dr hab. Marek Beśka Opracowanie podstawowych modeli matematyki finansowej bazujących na skończonej przestrzeni probabilistycznej. 1) Teoria arbitrażu na skończonej przestrzeni probabilistycznej. 2) Podstawowe twierdzenie o wycenie aktywów. 3) Twierdzenie o rozkładzie Kramkova. 4) Funkcje użyteczności na skończonej przestrzeni probabilistycznej. 5) Binomialne i trinomialne modele finansowe. F. Delbaen, W. Schachermayer, The mathematics of arbitrage, Springer Efekty magnetyczne w organicznym układzie donor elektronów - akceptor elektronu. Magnetic effects in an organic system of electron donor - acceptor. dr inż. Piotr Grygiel Eksperymentalne badanie wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na fluorescencję lub fotoprzewodnictwo organicznych układów molekularnych 1. Zapoznanie się typu z literaturą donor - akceptor dotyczącą ekektronów. przedmiotu pracy. Udział w przygotowaniu próbek materiałów wybranych do badań. Zapoznanie się z budową stanowiska pomiarowego i techniką wykonywania pomiarów. 4. Przeprowadzenie pomiarów i analiza ich wyników.

8 1. J. Baltrop, Fotochemia. Podstawy. PWN Warszawa Publikacje w periodykach naukowych. w języku Wykorzystanie nieliniowych efektów dźwięku w terapii medycznej Use of nonlinear effects of sound in medical therapy dr hab. Anna Perelomova, prof. nadzw. PG Zapoznanie z teorią propagacji dźwięku w ośrodku lepkim i aktualnym zastosowaniem wiedzy w terapii medycznej Wyprowadzenie równań sterujących nieliniową propagacja dźwięku w płynach lepkich, przegląd literatury współczesnej komunikujących o ogrzewaniu [1] Nyborg W.L., akustycznym (1978) Physical i powstającym Mechanisms na skutek for Biological przejścia Effects fali akustycznej of Ultrasound, wirom. Rockville: Zapoznanie Bureau z podstawowymi Radiol. Healthnarzędziami stosowanymi w [2] Duck F.A., Baker A.C., Starritt H.C., (1998) Ultrasound in Medicine, Institute of Physics Pub. [3] Rudenko O. V., Soluyan S. I. (1977), Theoretical Foundations of Nonlinear Acoustics, New York: Consultants Bureau [4] Rudenko O.V., (2007) Nonlinear waves: some biomedical applications Physics Uspekhi 50 (4), Matematyka w architekturze i sztuce. w języku Mathematics in architecture and art. dr inż. Magdalena Lemańska Celem pracy jest zauważenie i opisanie niektórych związków matematyki z architekturą i sztuką. Student będzie miał za zadanie opisać pewne związki matematyki z architekturą i sztuką. W szczególności, może zająć się zagadnieniami takimi jak: - rola symetrii w architekturze - złota proporcja - kwadraty magiczne - fraktale Semanisinova, Ingrid; Trenkler, Marian (August 2007). "Discovering the Magic of Magic Squares". Mathematics Teacher 101 (1): Barnsley, Michael F.; and Rising, Hawley; Fractals Everywhere. Boston: Academic Press Professional, 199 ISBN Falconer, Kenneth (2013). Fractals, A Very Short Introduction. Oxford University Press. Hemenway, Priya (2005). Divine Proportion: Phi In Art, Nature, and Science

9 . New York: Sterling. pp ISBN w języku angielskim Opiekun pracy Wykorzystanie nieliniowych efektów dźwięku w diagnostyce medycznej Use of nonlinear effects of sound in medical diagnostics dr hab. Anna Perelomova, prof. nadzw. PG Zapoznanie z teorią propagacji dźwięku w ośrodku nieliniowym z lepkością i zjawiskami nieliniowymi dźwięku. Zapoznanie się z aktualnym zastosowaniem Wyprowadzenie teorii równań w diagnostyce sterujących medycznej. nieliniową propagacja dźwięku w płynach lepkich i towarzyszących zjawisk nieliniowych. Przegląd literatury współczesnej [1] Nyborg W.L., komunikujących (1978) Physical o sposobach Mechanisms badania for Biological tkanek za Effects pomocą of Ultrasound, ultradźwięku. Rockville: Zapoznanie Bureau z podstawowymi Radiol. Healthnarzędziami stosowanymi w [2] Duck F.A., Baker A.C., Starritt H.C., (1998) Ultrasound in Medicine, Institute of Physics Pub. [3] Rudenko O. V., Soluyan S. I. (1977), Theoretical Foundations of Nonlinear Acoustics, New York: Consultants Bureau [4] Rudenko O.V., (2007) Nonlinear waves: some biomedical applications Physics Uspekhi 50 (4), Identyfikacja radioizotopów poprzez analizę widm emitowanego promieniowania gamma. w języku Identification of radioizotopes using spectral analysis of emitted gamma radiation. dr inż. Piotr Grygiel Określenie izotopów promieniotwórczych uzyskiwanych w wyniku naświetlania jader wybranych pierwiastków strumieniem neutronów ze źródła plutonowo-berylowego. 1. Zapoznanie się z literaturą Identyfikacja dotyczącą będzie przedmiotu przeprowadzona pracy. poprzez analizę widm emitowanego promieniowania gamma za pomocą zestawu Udział w przygotowaniu próbek do naświetlania. Zapoznanie się z zasadami BHP oraz techniką pracy z preparatami promieniotwórczymi. 4. Naświetlanie próbek. 5. Zapoznanie się z techniką pomiarów przy pomocy zestawu radiometrycznego oraz technika analizy widmowej promieniowania gamma. 6. Pomiar widm promieniowania gamma emitowanego przez naświetlone próbki oraz ich analiza. 7. Identyfikacja otrzymywanych izotopów. 1. J.B.A. England, Metody doświadczalne fizyki jądrowej, PWN Warszawa B. Jaworski, A. Dietław, Kurs fizyki tom III, PWN Warszawa R. Overman, H. Clark, Izotopy promieniotwórcze, WNT warszawa Internetowa baza informacji o izotopach promieniotwórczych (ie.lbl.gov/toi) w języku Przewodnictwo elektryczne szkieł boranowo-manganowych Electrical conductivity in borate-manganese glasses dr inż. Leszek Wicikowski pomiar przewodnictwa elektrycznego w szkłach boranowo-manganowych, określenie jego charakteru

10 w języku przygotownie próbek do pomiarów przewodnictwa, wykonanie pomiarów przewodnictwa w funkcji temperatury, próby modyfikacji tego przewodnictwa artykuły naukowe dotyczące przewodnictwa elektrycznego w szkłach boranowych domieszkowanych tlenkami metali przejściowych Licznik scyntylacyjny w detekcji promieniowania gamma. Scintillation counter in detection of gamma radiation prof. dr hab. inż. Mariusz Zubek, prof. zw. PG Zbadanie własności liczników scyntylacyjnych w detekcji promieniowania gamma 1. Studia literaturowe Przygotowanie stanowiska pomiarowego Wykonanie badań 4. Ocena wyników E. Fuenfer, H. Neuert, Liczniki promieniowania Przegląd modeli MES ciała ludzkiego z próbą kalibracji modelu powłokowego w języku Preview of Finite Element Models of the human body with an attempt to calibrate the shell model dr inż. Marek Augustyniak Systematyzacja aktualnych światowych możliwości naukowo-inżynierskich dotyczących modelowania ciała ludzkiego na potrzeby medycyny / Praca inżynierii głównie transportu. przeglądowa, dotycząca bardzo ciekawej i rozwijającej się dynamicznie dziedziny modelowania ciała ludzkiego i manekinów do crash-testów; Artykuł autorski, eksperyment kontakty prywatne zredukowany z developerami do minimum modeli (kalibracja (HUMOS mas i in.) poszczególnych elementów ciała oraz dopasowanie głównych cech w języku w języku w języku Przegląd modeli MES ciała ludzkiego z próbą kalibracji modelu powłokowego Preview of Finite Element Models of the human body with an attempt to calibrate the shell model dr inż. Marek Augustyniak Aktualizacja aktualnego poziomu światowej wiedzy (zastosowania w medycynie, bezpieczeństwie transportu i in.) Praca głównie przeglądowa, dotycząca bardzo ciekawej i rozwijającej się dynamicznie dziedziny modelowania ciała ludzkiego i manekinów do crash-testów; Artykuł autorski, eksperyment kontakty prywatne zredukowany z developerami do minimum modeli (kalibracja (HUMOS mas i in.) poszczególnych elementów ciała oraz dopasowanie głównych cech Własciwości fizyczne szkieł boranowo-manganowych Physical properties of borate-manganese glasses dr inż. Leszek Wicikowski Charakterystyka właściwości fizycznych szkieł boranowo-manganowych Przegląd literatury przedmiotu, wytworzenie próbek szkieł do badań, omiary właściwości tych szkieł za pomocą DSC, FTiR, mikroskopii optycznej, SEM, artykuły SPMdotyczace szkieł boranowych z tlenkami metali przejściowych Teoria ruiny w matematyce ubezpieczeniowej Ruin theory in insurance mathematics dr hab. Zbigniew Bartoszewski

11 Opisanie aparatu matematycznego wykorzystywanego w teorii ruiny i ewentualne przeprowadzenie eksperymentu numerycznego znajdowania 1. prawdopodobieństwa Podanie podstaw ruiny. matematycznych teorii wykorzystywanej w punkcie 2 niżej 1. Opis modelu ruiny z czasem dyskretnym i ciągłym Numeryczna realizacja znajdowania prawdopodobieństwa ruiny Błaszczyszyn Bartłomiej, Rolski Tomasz, Podstawy Matematyki Ubezpieczeń na Życie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004 Niemiro Wojciech, Teoria ryzyka w ubezpieczeniach, (notatki wykładu), www-users.mat.umk.pl/~wniem/ Ryzyko / Ryzyko w języku 4. Nieliniowa regresja z wykorzystaniem środowiska SAS Nonlinear regression with SAS environment dr hab. Zbigniew Bartoszewski UB.pdf Ryszard Szekli, Teoria ryzyka, Skrypt do wykładu - Uniwersytet Wrocławski -2012/2013, Hans U. Gerber, Elias S.W. Shiu, From Ruin Theory to Option Pricing, Insurance Mathematics and Economics, 1998, 22 (3), 295 Opis zagadnienia regresji nieliniowej Opis narzędzi matematycznych jakich można użyć do rozwiązania zagadnienia regresji nieliniowej Opis procedur dostępnych w środowisku SAS oraz sposobów ich użycia Przeprowadzenie eksperymentów numerycznych z użyciem SAS na wybranych przykładach Sformułowanie zagadnienia regresji nieliniowej Analiza narzędzi i technik matematycznych używanych do rozwiązania zagadnienia regresji nieliniowej Opis procedur dostępnych w środowisku SAS wraz ze wskazaniem wykorzystywanych algorytmów matematycznych oraz opisanie sposobów Przeprowadzenie użycia tych eksperymentów procedur numerycznych z użyciem SAS na wybranych przykładach 1. Donald Erdman and Mark Little, SAS Institute Inc., Cary, NC, Nonlinear Regression Analysis and Nonlinear Simulation Models, https://support.sas.com/rnd/app/ets/papers/nonlinearmodels.pdf P. Bickel, P. Diggle, S. Fienberg, K. Krickeberg, I. Olkin, N. Wermuth, S. Zeger, Statistical Tools for Nonlinear Regression, 2004, Springer-Verlag New York, Inc. John O. Rawlings, Sastry G. Pentula, David A. Dickey, Applied regression analysis: a research tool. 2nd ed.,1998 Springer-Verlag New York, Inc. w języku Wybrane zagadnienia programowania matematycznego z wykorzystaniem SAS Solving selected problems of mathematical programming with SAS dr hab. Zbigniew Bartoszewski Celem pracy jest opis zagadnień programowania matematycznego i algorytmów ich rozwiązywania wykorzystywanych w procedurach środowiska 1. SAS Opis wybranych zagadnień programowania matematycznego (programowanie liniowe, całkowite, kwadratowe) Opis ważniejszych metod optymalizacji Opis algorytmów matematycznych wykorzystywanych przez wybrane procedury SAS

12 4. Przeprowadzenie eksperymentów numerycznych na wybranych przykładach z wykorzystaniem procedur SAS 1. W. Grabowski: Programowanie matematyczne, PWE Warszawa SAS/OR 9.22 User s Guide: Mathematical Programming w języku Gry ewolucyjne i podstawowe modele matematyczne Evolutionary games and basic mathematical models dr hab. Zbigniew Bartoszewski Celem pracy jest opis gier ewolucyjnych oraz wykorzystywanych w niej podstawowych pojęć matematycznych i zaprezentowanie modeli z 1. różnych dziedzin życia Opis podstawowych pojęć matematycznych wykorzystywanych w modelowaniu gier ewolucyjnych Opis ewolucyjnie stabilnych strategii i ich własności Zaprezentowanie różnych modeli dla których można znaleźć ewolucyjnie stabilne strategie Analiza układów dynamicznych i ich zastosowania w ewolucyjnej dynamice John Maynard Smith, Evolution and the Theory of Games, Cambridge University Press, 1982 James N. Webb, Game Theory, Decisions, Interaction and Evolution, Springer-Verlag London Limited 2007 Herbert Gintis, Game theory evolving : a problem-centered introduction to modeling strategic interaction.princeton University Press 2009 w języku Teoretyczne badania struktury rotacyjno-oscylacyjno-elektronowej wybranej heterojądrowej molekuły dwuatomowej XY (X lub Y = Li, Na, K, Rb, Cs, The Fr). theoretical studies of the rovibrational and electronic structure of the chosen heteronuclear diatomic molecule XY (X or Y = Li, Na, K, Rb, Cs, Fr). dr inż. Patryk Jasik Praca magisterska ma na celu zbadanie różnych baz obliczeniowych oraz metod obliczeniowych w kontekście wyznaczania adiabatycznych krzywych energii potencjalnej stanu podstawowego i kilku najniżej leżących wzbudzonych stanów elektronowych wybranej heterojądrowej Przegląd literatury dotyczącej wybranej cząsteczki. Testowanie baz obliczeniowych. Testowanie metod obliczeniowych. Wyznaczenie adiabatycznych krzywych energii potencjalnej. Wyznaczenie struktury rotacyjno-oscylacyjnej. Obliczenie parametrów spektroskopowych. Porównanie otrzymanych wyników z danymi doświadczalnymi i innymi rezultatami teoretycznymi H.J. Werner, P.J. Knowles, MOLPRO. User s manual. Vesion 2010" R.J. Le Roy, LEVEL 8.0. A Computer Program for Solving the Radial Schrödinger Equation for Bound and Quasibound Levels P. Kowalczyk, Fizyka cząsteczek, PWN L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN R.F. Nalewajski, Podstawy i metody chemii kwantowej, PWN Teoretyczne badania struktury rotacyjno-oscylacyjno-elektronowej wybranej homojądrowej molekuły dwuatomowej X 2 (X = Li, Na, K, Rb, Cs, Fr).

13 w języku angielskim Opiekun pracy The theoretical studies of the rovibrational and electronic structure of the chosen homonuclear diatomic molecule X 2 (X = Li, Na, K, Rb, Cs, Fr). dr inż. Patryk Jasik Praca magisterska ma na celu zbadanie różnych baz obliczeniowych oraz metod obliczeniowych w kontekście wyznaczania adiabatycznych krzywych energii potencjalnej stanu podstawowego i kilku najniżej leżących wzbudzonych stanów elektronowych wybranej homojądrowej Przegląd literatury dotyczącej wybranej cząsteczki. Testowanie baz obliczeniowych. Testowanie metod obliczeniowych. Wyznaczenie adiabatycznych krzywych energii potencjalnej. Wyznaczenie struktury rotacyjno-oscylacyjnej. Obliczenie parametrów spektroskopowych. Porównanie otrzymanych wyników z danymi doświadczalnymi i innymi rezultatami teoretycznymi. H.J. Werner, P.J. Knowles, MOLPRO. User s manual. Vesion 2010" R.J. Le Roy, LEVEL 8.0. A Computer Program for Solving the Radial Schrödinger Equation for Bound and Quasibound Levels P. Kowalczyk, Fizyka cząsteczek, PWN L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN R.F. Nalewajski, Podstawy i metody chemii kwantowej, PWN w języku angielskim Opiekun pracy Teoretyczne badania struktury oscylacyjno-elektronowej wybranej heterojądrowej molekuły trójatomowej X 2 Y (X lub Y = Li, Na, K, Rb, Cs, Fr). The theoretical studies of the vibrational and electronic structure of the chosen heteronuclear triatomic molecule X 2 Y (X or Y = Li, Na, K, Rb, Cs, Fr). dr inż. Patryk Jasik Praca magisterska ma na celu zbadanie różnych baz obliczeniowych oraz metod obliczeniowych w kontekście wyznaczania adiabatycznych powierzchni energii potencjalnej stanu podstawowego i kilku najniżej leżących wzbudzonych stanów elektronowych wybranej heterojądrowej Przegląd literatury dotyczącej wybranej cząsteczki. Testowanie baz obliczeniowych. Testowanie metod obliczeniowych. Wyznaczenie adiabatycznych powierzchni energii potencjalnej. Wyznaczenie struktury oscylacyjnej. Obliczenie parametrów spektroskopowych. Porównanie otrzymanych wyników z danymi doświadczalnymi i innymi rezultatami teoretycznymi. H.J. Werner, P.J. Knowles, MOLPRO. User s manual. Vesion 2010"

14 4. 5. R.J. Le Roy, LEVEL 8.0. A Computer Program for Solving the Radial Schrödinger Equation for Bound and Quasibound Levels P. Kowalczyk, Fizyka cząsteczek, PWN L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN R.F. Nalewajski, Podstawy i metody chemii kwantowej, PWN w języku angielskim Opiekun pracy w języku Teoretyczne badania struktury rotacyjno-oscylacyjno-elektronowej wybranego wodorku metalu alkalicznego XH (X = Li, Na, K, Rb, Cs, Fr). The theoretical studies of the rovibrational and electronic structure of the chosen alkali metal hydride molecule XH (X = Li, Na, K, Rb, Cs, Fr). dr inż. Patryk Jasik Praca magisterska ma na celu zbadanie różnych baz obliczeniowych oraz metod obliczeniowych w kontekście wyznaczania adiabatycznych krzywych energii potencjalnej stanu podstawowego i kilku najniżej leżących wzbudzonych stanów elektronowych wybranego wodorku metalu Przegląd literatury dotyczącej wybranej cząsteczki. Testowanie baz obliczeniowych. Testowanie metod obliczeniowych. Wyznaczenie adiabatycznych krzywych energii potencjalnej. Wyznaczenie struktury rotacyjno-oscylacyjnej. Obliczenie parametrów spektroskopowych. Porównanie otrzymanych wyników z danymi doświadczalnymi i innymi rezultatami teoretycznymi. H.J. Werner, P.J. Knowles, MOLPRO. User s manual. Vesion 2010" R.J. Le Roy, LEVEL 8.0. A Computer Program for Solving the Radial Schrödinger Equation for Bound and Quasibound Levels P. Kowalczyk, Fizyka cząsteczek, PWN L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN R.F. Nalewajski, Podstawy i metody chemii kwantowej, PWN Projekt, implementacja i wdrożenie bazy danych potencjałów adiabatycznych dla cząsteczek dwuatomowych i trójatomowych. The project, implementation and deployment of the database of adiabatic potentials for diatomic and triatomic molecules. dr inż. Patryk Jasik Celem pracy jest zaprojektowanie, zaimplementowanie w wybranej technologii i wdrożenie bazy danych przeznaczonej do gromadzenia i 1. przetwarzania potencjałów adiabatycznych cząsteczek dwuatomowych i trójatomowych Wypełnienie bazy dostępnymi danymi. 1. Krytyczna analiza dostępnych technologii pod kątem zastosowania w trakcie realizacji projektu dyplomowego. Projekt bazy danych i interfejsu użytkownika. Implementacja bazy danych i interfejsu użytkownika. Wdrożenie systemu. Testowanie systemu. Luke Welling, Laura Thomson, PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty., Helion Lee Barney, Michael McLaughlin, "Oracle Database. Tworzenie aplikacji internetowych w AJAX i PHP", Helion Rafał Pawlak, "Testowanie oprogramowania. Podręcznik dla początkujących.", Helion

15 4. 5. Jenifer Tidwell, "Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe", Helion Noel Rappin, "Ruby on Rails. Zaawansowane programowanie.", Helion Ocena dawki w medycynie nuklearnej w języku Dose estimation in nuclear medicine dr Brygida Mielewska Celem pracy jest obliczenie i analiza dawki od wybranych radionuklidow stosowanych w medycynie nuklearnej. Obejmuje ona zapoznanie się z 1. obecnym Dokonanie stanem analizy prawnym, warunków typowymi stosowania obliczeniami wybranego i procedurami radiofarmaceutyku stosowanymi oraz w medycynie zagrożeń wynikających nuklearnejoraz z jego ochronie podaniem. radiologicznej w Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi pracy i ochrony przed promieniowaniem Obliczanie dawki w ciele pacjenta w funkcji czasu, aktywności i oceny zagrożenia dla osób kontaktujących się z pacjentem 1.Ustawa Prawo atomowe z 29 listopada 2000r tekst jednolity:dz.u.nr161 z 2004r poz z póź. zmianami Dz.U. nr 52 z 2006r poz. 368 Stosowne Rozporządzenia Rady Ministrów oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia Zanzonico P.B., Internal Radionuclide Radiation Dosimetry: A Review of Basic Concepts and Recent Developments, J.Nucl.Med. 41 (2000) 287. w języku Obliczenia dawki pochłoniętej od pacjentów radioaktywnych w języku Calculation of absorbed dose from radioactive patients dr Brygida Mielewska Celem pracy jest obliczenie i analiza dawki od wybranych radionuklidow stosowanych w medycynie nuklearnej. Obejmuje ona zapoznanie się z 1. obecnym Dokonanie stanem analizy prawnym, warunków typowymi stosowania obliczeniami wybranego i procedurami radiofarmaceutyku stosowanymi oraz w medycynie zagrożeń wynikających nuklearnej oraz z jego ochronie podaniem. radiologicznej w Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi pracy i ochrony przed promieniowaniem Obliczanie dawki w ciele pacjenta w funkcji czasu, aktywności i oceny zagrożenia dla osób kontaktujących się z pacjentem 1. Jeffry A. Siegel, Carol S. Marcus and Richard B. Sparks, J Nucl Med. 2002;43: Zanzonico P.B., Internal Radionuclide Radiation Dosimetry: A Review of Basic Concepts and Recent Developments, J.Nucl.Med. 41 (2000) 287. w języku angielskim Pomiar i analiza widm absorpcji cząsteczek biologicznych przy użyciu spektrofotometru UV-VIS Measurements and analysis of absorption spectra of biological molecules with the use of spectrophotometer UV-VIS dr Brygida Mielewska Pomiar i analiza widm absorpcji wybranych cząsteczek biologicznych przy użyciu spektrofotometru, przyrządzenie roztworów o żądanych stężęniach, 1.Zapoznanie analiza z techniką i opracowanie pomiaru absorpcjometrycznego widm. Pomiary widm absorpcji i ekstynkcji wybranych cząsteczek Analiza widm i wnioski 1. Z. Jóźwiak, G. Bartosz, Biofizyka Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami Y. Ni, W. Xiao, S. Kokot, Food chemistry, Volume 113, Issue 4, 15 April 2009, Pages Analiza numeryczna wpływu promieniowania ultrafioletowego na skórę ludzką. Numerical analysis of the influence of UV radiation on human skin.

16 Opiekun pracy w języku dr Brygida Mielewska mgr Tomasz Neumann Celem pracy jest wymodelowanie ekstynkcji promieniowania UV w skórze oraz porównanie wyników z istniejącymi pracami. 1.Zapoznanie się z zagadnieniem budowy i fizjologii skóry, Opis oddziaływania światła z materią, pozytywny oraz negatywny wpływ promieniowania UV na skórę, Modelowanie transportu światła w ośrodku optycznie gęstym metodą Monte Carlo, 4.Analiza i dyskusja wyników. 1. Anatomia człowieka tom V A. Bochenek, M. Reicher, Kosmetologia i farmakologia skóry M. C. Martini, Optyka biomedyczna pod redakcją Haliny Podbielskiej, 4.The Science of Photomedicine - J. D. Regan, J. A. Parrish, 5.Wprowadzenie do metody Monte Carlo A. Patrykiejew, 6.Monte Carlo modeling of light tranport in multi layered tissues L. Wang, S. L. Jacques, L. Zheng, Pomiary koincydencji alfa-gamma Measuremest of alfa-gamma coincidences dr Brygida Mielewska Celem pracy są pomiary widm promieniowania alfa i gamma metodą koincydencji z użyciem radiometrów RUM-2 (Polon-Alfa) 1.Zapoznanie z techniką pomiaru koincydencyjnego Zestawienie układu i optymalizacja jego parametrów Zebranie widm wybranych izotopów alfapromieniotwórczych. 4.Analiza i dyskusja wyników. 1. M. JuradoVargas, B.CaroMarroyo,A.MartínSánchez, Applied RadiationandIsotopes82(2013) Knoll G.F. Radiation detection and Measurement England Z. Metody doświadczalne w fizyce jądrowej PWN Pomiar i analiza parametrów wybranych przyrządów dozymetrycznych w języku Measurements and analysis of paramiters of dosimetric equipment dr Brygida Mielewska Celem pracy jest pomiar i analiza wybranych parametrów przyrządów dozymetrycznych 1. Wykonanie analizy stanu wiedzy dotyczącej metod detekcji promieniowania jonizującego 1. Przeprowadzenie analizy wpływu wybranych warunków pracy detektorów. Opracowanie projektu stanowiska laboratoryjnego do pomiaru głównych parametrów detekcji 4. Przygotowanie instrukcji ćwiczenia laboratoryjnego. 5. Opracowanie wniosków końcowych. 1. A. Kisiel, Detekcja Promieniowania Jonizującego, Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej G.F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, Wiley&Sons 2000, G. Jarosz, Detektory promieniowania, skrypt dla studentów IBM.

17 w języku Wyznaczanie strumienia neutronów źródła plutonowo - berylowego. Determination of a neutron flux of a plutonium - beryllium source. dr inż. Piotr Grygiel Eksperymentalne określenie wartości strumienia neutronów emitowanych przez źródło plutonowo - berylowe - poprzez analizę krzywej aktywacyjnej 1. Zapoznanie wybranych się z z literatura nuklidów. dotyczącą przedmiotu pracy. Udział w przygotowywaniu próbek do naświetlania. Zapoznanie się z zasadami BHP oraz technika pracy z preparatami promieniotwórczymi. 4. Naświetlanie próbek. 5. Zapoznanie się z techniką wyznaczania krzywych aktywacyjnych wybranych nuklidów.. 6. Rejestracja i analiza otrzymanych krzywych. 1. J.B.A. England, Metody doświadczalne fizyki jądrowej, PWN Warszawa B. Jaworski, A. Dietław, Kurs fizyki tom III, PWN Warszawa R. Overman, H. Clark, Izotopy promieniotwórcze, WNT Warszawa Internetowa baza informacji o izotopach promieniotwórczych(ie.lbl.gov/toi). Oddziaływanie elektronów z drobinami wieloatomowymi w języku Electron interactions with polyatomic molecular targets dr hab. Paweł Możejko Badania oddziaływań elektronów z wybranymi związkami molekularnymi Praca o charakterze eksperymentalnym lub obliczeniowym. L. G. Christophorou et al., Electron Molecule Interactions and Their Applications, Academic Press, New York, Volumes 1 and 2, Wpływ oporności elektrod na charakterystyki małosygnałowe układów z prądami ograniczonymi ładunkiem przestrzennym w języku Effect of electrode resistance on small signal characteristics of the device carrying space charge limited current dr hab. inż. Grażyna Jarosz Celem pracy będzie analiza wpływy oporności elektrod na małosygnałowe widma admitancji i pojemności układu z prądem SCLC w zakresie 1 Hz- 1. MHz. Wyznaczenie analitycznej postaci zespolonej admitancji dla układu z SCLC przy niezerowym Rs Symulacje małosygnałowych charakterystyk Sformułowanie wniosków 4. Napisanie pracy 1. Shao, G. T. Wright, Solid-State Electronics 3, (1961). A. Van der Ziel, Space-Charge-Limited Solid-State Diodes in Semiconductors and Semimetals, Academic Press, New York, 1979, Vol. 14. G. Jarosz, R. Signerski, Synth. Met. 179

18 , 49 (2013) w języku Wielofotonowa jonizacja klasterów cząsteczek biologicznych Multi-photon ionization studies of DNA bases in mixed clusters dr Tomasz Wąsowicz dr inż. Marcin Dampc Doświadczalne badanie procesów jonizacji klasterów cząsteczek biologicznych jako modelowy przykład wpływu promieniowania jonizującego na materiał - Zapoznanie biologiczny się ze spektrometrią masową oraz aparaturą pozwalającą wytwarzać klastery - wstępne pomiary izolowanych cząsteczek biologicznych: adenine, thymine, 5-fluorouracil - Pomiar indukowanej elektronami jonizacji w klasterach ww. cząsteczek. - Analiza danych i opracowanie raportu końcowego - Prezentacja wyników na konferencji K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa (2011) i szereg publikacji naukowych Rozszerzenia ergodycznego twierdzenia Wienera - Wintnera. (dyplomant: Adam Śpiewak) w języku Generalizations of Wiener - Wintner ergodic theorem. prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek Zrozumienie zaawansowanych fragmentów metrycznej teorii ergodycznej, a w szczególności ergodycznych twierdzeń typu Wienera - Wintnera Zrozumienie oraz ich najnowszych i opracowanie uogólnień. pełnego dowodu twierdzenia Wienera - Wintnera w najogólniejszej klasycznej wersji pochodzącej od J. Bourgain. Opisanie 1. I. Assani, bieżących Wiener uogólnień Wintner Ergodic i próba własnych Theorems, rozszerzeń. World Scientific, River Edge (2003). M. Weber, Dynamical Systems and Processes, EMS Publishing House (2009). A. Bellow, V. Losert, The weighted pointwise ergodic theorem and the individual ergodic theorem along subsequences, TAMS, vol. 288, no 1 (1985), 4. M. Schreiber, p Topological 345. Wiener - Wintner theorems for amenable operator semigroups, ETDS (2014). 5. M. Schreiber, Uniform families of ergodic operator nets, Semigroup Forum (2013). Dynamika i bifurkacje oscylatora Van der Pola w języku Dynamics and bifurcations of Van der Pol oscillator dr hab. Zdzisław Dzedzej Opis własności dynamicznych klasycznego modelu oscylatora. Wyprowadzenie równań, dowód twierdzenia o cyklach granicznych, o istnieniu orbit okresowych, badanie zależności od parametrów (stabilność, hiperboliczność), J. Hale, H. Kocak, oscylator Dynamics z and wymuszeniem. bifurcations, Springer 1991 Bifurkacja Hopfa na płaszczyźnie w języku Planar Hopf bifurcation dr hab. Zdzisław Dzedzej Opis bifukacji orbit okresowych, tw. Poincare-Andronowa-Hopfa. Opis zjawiska, dowód twierdzenia, ilustracja przykładami. J. Hale, H. Kocak, Dynamics and bifurcations, Springer 1991

19 Bifurkacje układów liniowych na płaszczyźnie w języku Biurcations of planar linear systems dr hab. Zdzisław Dzedzej W miarę pełny opis układów liniowych z parametrem na płaszczyźnie w kontekście zjawisk bifurkacyjnych. Jakościowa równoważność układów, redukcja do postaci kanonicznej, przykłady., układy z okresowymi współczynnikami. J. Hale, H. Kocak, Dynamics and bifurcation, Springer Metody entropii przybliżonej (ApEn i SampEn) w badaniu rynków finansowych w języku Methods of approximate entropy (ApEn and SampEn) in analysing financial markets dr inż. Agnieszka Kaczkowska Celem pracy jest omówienie dwóch metod często wykorzystywanych w analizie zmienności rytmu serca, ApEn i SampEn, oraz ich zastosowań do badania Zapoznanie rynków z literaturą. finansowych. Praca wymaga użycia rzeczywistych danych giełdowych. Konieczna znajomość podstaw programowania. Przygotowanie części teoretycznej, opracowanie metod. Przygotowanie programu do obliczania ApEn i SampEn. Przygotowanie danych do analizy. Prezentacja wyników, wyciągnięcie wniosków. 1. S.M. Pincus, Approximate entropy (ApEn) as a complexity measure, Chaos 1995;5(1): J.S. Richman, J.R. Moorman, Physiological time-series analysis using approximate and sample entropy, Am J Phys: Heart Circ Phys 2000;278(6 S. Pincus, R.E. 47-6):H Kalman, Irregularity, volatility, risk, and financial market time series, Proc Natl Acad Sci USA, 2004; 101(38): Czy rytm serca jest chaotyczny? w języku Is heart rate chaotic? dr inż. Agnieszka Kaczkowska Praca dotyczy serii artykułów w czasopiśmie,,chaos, dotyczących odpowiedzi na pytanie, czy rytm serca jest chaotyczny. Celem pracy jest omówienie Zapoznanie metod z literaturą. do tego użytych i wyciągniętych na ich podstawie wniosków, a także samodzielna weryfikacja na podstawie wybranych metod. Przygotowanie części teoretycznej, opracowanie metod. Przygotowanie programu do analizy danych dla wybranych metod.. Prezentacja wyników, wyciągnięcie wniosków. 1. L. Glass, Introduction to Controversial Topics in Nonlinear Science: Is the Normal Heart Rate Chaotic?, CHAOS 19, , T. Buchner, M. Petelczyc, J. J. Żebrowski, A.Prejbisz, M. Kabat, A. Januszewicz, A. J. Piotrowska, W. Szelenberger, On the nature of heart rate variability in a breathing normal subject: A stochastic process analysis, CHAOS 19, , w języku Wspomaganie decyzji wielokryterialnych metodą AHP Multicriteria decision with help of the AHP method dr hab. Zdzisław Dzedzej Opis metody i jej zastosowań Opis algorytmu AHP, ilustracja przykładami obliczeniowymi i omówienie ograniczeń.

20 T. Saaty, Models, Methods, Concepts and Applications of the Analytic Hierarchy Process, Second Ed. Springer 2012 w języku w języku Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do optymalizacji zagadnień ekonomicznych Application of artificial intelligence methods to optimize economic problems dr hab. Leszek Kułak opracowanie aplikacji komputerowej optymalizującej przy pomocy metod sztucznej inteligencji różne aspekty działalności przedsiębiorstw, np. Opracowanie optymalizacja poniższych produkcji, harmonogramy, zagadnień: tzw. scheduling problem, projektowanie sprężyn i elementów spawanych, problemy fuzji danych w Metoda sieci neuronowych. Algorytmy genetyczne. Metody rojowe ( swarm models ). Metoda typu ant colony. Algorytm Cuckoo Search Algorytmy immunologiczne. Wybrane studium przypadku Brabazon, M. O'Neill Biologically Inspired Algorithms for Financial Modelling (Springer, 2006). J.S. Zieliński Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. PWN (Warszawa, 2000) J.M. Binner, G. Kendall, S.H. Chen Applications of Artificial Intelligence in Finance and Economics Vol 19 (JAI Press, 2004). K. Smith, J. Gupta Neural Networks in Business - Techniques and Applications (Idea, 2002). M. Dorigo, et al. Ant Colony Optimization And Swarm Intelligence (Springer, 2006). X.-S. Yang; S. Deb (December 2009). "Cuckoo search via Lévy flights". World Congress on Nature & Biologically Inspired Computing (NaBIC 2009). IEEE Publications. pp Zaawansowane algorytmy optymalizacji globalnej bazujące na podstawowych prawach fizyki i ich zastosowania Advanced global optimization algorithms based on the fundamental laws of physics and their applications dr hab. Leszek Kułak opracowanie aplikacji komputerowej optymalizującej bardzo trudne problemy optymalizacji globalnej przy pomocy algorytmów metaheurystycznych inspirowanych przez podstawowe prawa fizyki, np. prawo Coulomba, prawa grawitacji Newtona

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia KATEDRA FIZYKI ATOMOWEJ, MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ L.p Kierunek /Specjalność Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Numerical solution of Maxwell's equations for the case of propagation of light with regard to chromatic dispersion.

Numerical solution of Maxwell's equations for the case of propagation of light with regard to chromatic dispersion. 17 listopad 2014 13:51 angielskim Opiekun pracy [1] Peter Monk, Finite element methods for Maxwell's equations, Oxford University Press, USA, 2003 [2] J. D. Jackson, Elektrodynamika klasyczna, PWN Wa-wa

Bardziej szczegółowo

Studenckie laboratorium obliczeniowe

Studenckie laboratorium obliczeniowe Studenckie laboratorium obliczeniowe dr inż. Jacek Olszewski dr inż. Rafał Orlik dr inż. Grzegorz Pawlik mgr inż. Karol Tarnowski pod redakcją dr. hab. inż. Włodzimierza Salejdy, prof. nadzw. PWr E-skrypt

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania 1 Analiza stosowanych metodyk i sposobów ich łączenia w firmach programistycznych. 2 Wspomaganie rozwoju kompetencji kierowniczych w małych firmach

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej

AUTOREFERAT. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej Załącznik nr 2 AUTOREFERAT 1. Imię i nazwisko Krzysztof Burnecki 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej Dyplom magistra inżyniera

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2010

Program nauczania 2010 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja Specjalność Transport Morski studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Redakcja Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykładów wybieralnych na rok akademicki 2006/2007

Propozycje wykładów wybieralnych na rok akademicki 2006/2007 Propozycje wykładów wybieralnych na rok akademicki 2006/2007 1 1. Algebra liniowa 3 (wykład fakultatywny [ALN 953]) Specjalność I+N+F+T+Z Poziom 5 Status W Wymagania: Kursowe wykłady z algebry liniowej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 KAMS 1. Wytwarzanie aplikacji dla platformy.net przy użyciu metodyk ATDD/BDD/TDD 2. Aplikacja wspomagająca zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title)

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Poznań University of Economics Algorithm for Bi-criteria

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 Katedra Inżynierii Oprogramowania y prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. Wielowymiarowa analiza obszaru wiedzy "Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 2 3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a jeden z dwudziestu uniwersytetów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU Współorganizatorzy: CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia Redakcja Halina Podbielska Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 011 Książka powstała pod auspicjami Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI:

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: IDENTYFIKATOR NAZWA PRZEDMIOTU STRONA AAPN01U00N11 JĘZYK ANGIELSKI W MECHANICE I BUDOWIE MASZYN...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia mechaniki maszyn

Zagadnienia mechaniki maszyn O4 Zagadnienia mechaniki maszyn Wstęp O4/Z1/T1 Metody analizy i detekcji uszkodzeń w elementach maszyn Cel i przedmiot pracy Celem pracy było sformułowanie nowych i doskonalenie dotychczasowych metod

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 1. Integracja systemu kategorialnego z siecią pojęciową 2. Metody tworzenia znaczeń na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 4.2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: (podano procentowy udział habilitanta w publikacjach) A. Juszczyszyn Krzysztof (100%): A subjective

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo