DOKUMENTACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH AL. JEROZOLIMSKIE 181C WARSZAWA NIP REGON Z A M A W I A J Ą C Y W dniu 8 grudnia 2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty euro i o którym mowa w art. 5a Prawa zamówień publicznych, zamieszczając na ogłoszenie o tym zamówieniu oraz niniejszą dokumentację: DOKUMENTACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA uwzględniająca zmiany jej treści, wprowadzone w dniu 9 grudnia 2014 r. zwana dalej także DWZ, na WYKONYWANIE W OKRESIE OD DO MERYTORYCZNEJ OBSŁUGI BIURA INFORMATYKI, BIURA FINANSOWO- KSIĘGOWEGO, BIURA ORGANIZACJI I JAKOŚCI, DEPARTAMENTU INSPEKCJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ WYDZIAŁU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W GABINECIE PREZESA Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych w zakresie 15 części zamówienia. Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2014 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 15 grudnia 2014 r. o godzinie 11:00. 1

2 0. Postanowienia ogólne 0.1. Zamówienia udziela się zgodnie z zasadami postępowania, określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP - Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.). Kody i nazwy określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): różne usługi, inne usługi. Przedmiot zamówienia stanowią usługi o charakterze niepriorytetowym, wskazane jako inne usługi (kategoria 27) w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. Nr 12 poz. 68). ZAMAWIAJĄCY przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny, stosując procedurę określoną na podstawie art. 5a PZP Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej, tzn. przewidującej inny niż określony w DWZ, sposób wykonania zamówienia WYKONAWCA może złożyć jedną ofertę, zawierającą jedną cenę za wykonanie części zamówienia, przy czym zamówienie zostanie udzielone: osobom fizycznym, które nie są przedsiębiorcami - przy założeniu, że jedna osoba fizyczna (WYKONAWCA / ZLECENIOBIORCA, spełniający warunki udziału w postępowaniu) złoży najkorzystniejszą ofertę częściową na usługi wykonywane w ramach pojedynczego stanowiska (pozycji), lub przedsiębiorcom (osobom fizycznym lub prawnym) lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej - przy założeniu, że osoby, którymi dysponuje WYKONAWCA grupujący osoby zdolne do wykonania zamówienia, spełnią warunki udziału w postępowaniu i WYKONAWCA złoży najkorzystniejszą ofertę częściową na usługi wykonywane w ramach pojedynczego stanowiska (pozycji), co nie ogranicza tego WYKONAWCY do złożenia oferty na wykonanie zamówienia na poszczególne jego części stanowiące pozycje od 1 do ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na wykonywanie usług w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Nie przewiduje się także istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY realizującego zamówienie w całości lub części WYKONAWCA zobowiązany jest stosować wszystkie postanowienia DWZ, które dotyczą jego powinności. WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz z wymaganymi dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie - zgodnie z obowiązującym prawem - wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji ofertowej, a także do podpisania umowy ZAMAWIAJĄCY nie zwraca WYKONAWCOM kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza prowadzenie negocjacji z jednym lub kilkoma WYKONAWCAMI w sprawie zaoferowanej ceny. ZAMAWIAJĄCY nie żąda od WYKONAWCY wniesienia wadium. 1. Przedmiot i sposób wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy (umów) Wykonywanie w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2015 r. merytorycznej obsługi nw. komórek organizacyjnych pozostających we właściwości Dyrektora Generalnego i Prezesa URPLWMiPB, w ramach części zamówienia: poz. 1 (1 osoba w Biurze Informatyki / Wydział Wsparcia Technicznego): obsługa serwisów web URPLWMiPB (system zarządzania treścią); utrzymywanie kontaktów serwisowych w zakresie utrzymania ciągłości działania serwisów internetowych; obsługa aplikacji ServiceDesk Plus 8.0; podstawowa obsługa systemu Linux; tworzenie prostych kwerend SQL; poz. 2-6 (po 1 osobie w Biurze Informatyki / Wydział Wsparcia Technicznego): udzielanie pomocy technicznej użytkownikom systemów informatycznych Urzędu (I linia wsparcia); bieżąca obsługa urządzeń drukujących; instalacja i konfiguracja stacji roboczych oraz oprogramowania komputerowego systemowego i użytkowego w tym oprogramowania antywirusowego; aktualizacja ewidencji sprzętu i oprogramowania Biura Informatyki; konfiguracja kont dostępu do systemów informatycznych na stanowiskach roboczych; konfiguracja, obsługa aplikacji ServiceDesk Plus; obsługa kont AD Windows 2003/2008 blokowanie kont, odblokowywanie kont, zmiana hasła; obsługa aplikacji MS Access; 2

3 poz. 7 (1 osoba w Biurze Informatyki / Wydział Wsparcia Technicznego): rozwijanie i utrzymanie serwisów intranetowych; wsparcie działań rozwojowych serwisów internetowych; udzielanie stałego wsparcia dla użytkowników zarządzanych systemów informatycznych; obsługa aplikacji ServiceDesk Plus 8.0; poz. 8 (1 osoba w Biurze Finansowo-Księgowym / Wydział Finansowo-Księgowy): analiza dowodów wpłat z tytułu opłat rejestracyjnych i ich weryfikacja, wstępna kontrola i przygotowanie dokumentacji dotyczącej zwrotu opłat rejestracyjnych; prowadzenie korespondencji z komórkami organizacyjnymi URPLWMiPB w zakresie weryfikacji opłat i zwrotów; sporządzanie wezwań do podmiotów wnoszących opłaty rejestracyjne; wprowadzanie danych komputerowych do programu ewidencji opłat; poz. 9 (1 osoba w Biurze Finansowo-Księgowym / Wydział Finansowo-Księgowy): wstępna kontrola dowodów wpłat na rachunek bankowy i wpłat gotówkowych pod względem formalnym, wprowadzanie dowodów wpłat do systemu finansowoksięgowego, wystawianie rachunków za otrzymane wpłaty z tytułu opłat rejestracyjnych, weryfikacja opłat rejestracyjnych; poz. 10 (1 osoba w Biurze Finansowo-Księgowym / Wydział Finansowo-Księgowy): wyliczanie kwot do wypłaty na podstawie złożonych rachunków przez zleceniobiorców i wykonawców, sporządzanie list wypłat, rejestracja wpływających wniosków o zawarcie umów cywilnoprawnych oraz rejestracja umów cywilnoprawnych, sprawdzanie wniosków i umów cywilnoprawnych pod względem rachunkowym i sprawdzanie ich zgodności z planem finansowym i cennikiem usług, monitorowanie realizacji zarejestrowanych wniosków o zawarcie umów cywilnoprawnych; poz. 11 (1 osoba w Biurze Organizacji i Jakości / Wydział Organizacyjno-Sprawozdawczy): opracowywanie dokumentacji dla kierownictwa URPLWMiPB; prowadzenie rejestru oświadczeń o braku konfliktu interesów i wykonywanie zadań zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 Prezesa URPLWMiPB w sprawie ustalenia zasad postępowania ze składanymi do Prezesa URPLWMiPB oświadczeniami o braku konfliktu interesów oraz informacjami, o których mowa w art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu funkcjonowania Biura Organizacji i Jakości; poz. 12 (1 osoba w Biurze Organizacji i Jakości / Wydział Organizacyjno-Sprawozdawczy): realizacja zadań w zakresie informacji wewnętrznej, w szczególności: redagowanie dokumentów do publikacji na stronie internetowej URPLWMiPB, opracowywanie informacji przekazywanej do komórek organizacyjnych, koordynowanie spraw związanych z publikowaniem informacji oraz monitorowaniem aktualności wewnętrznego portalu informacyjnego, strony internetowej URPLWMiPB w tym Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie kompetencji Biura Organizacji i Jakości, współpraca z osobą odpowiedzialną za kontakty z mediami w ramach działań dot. kampanii informacyjnej Lek Bezpieczny; wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu bieżącego funkcjonowania Biura Organizacji i Jakości; poz. 13 (1 osoba w Biurze Organizacji i Jakości / Wydział Regulacji Wewnętrznych): przygotowywanie dokumentów z zakresu obsługi organizacyjno-prawnej URPLWMiPB w obszarze regulacji wewnętrznych, w szczególności sporządzanie projektów pism i innych dokumentów; prowadzenie serwisu wewnętrznych aktów prawnych; prowadzenie spraw związanych z wydawaniem legitymacji służbowych pracowników URPLWMiPB i prowadzenie ich rejestru; wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu funkcjonowania Biura Organizacji i Jakości; poz. 14 (1 osoba w Departamencie Inspekcji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych): analiza formalna i merytoryczna naruszeń Dobrej Praktyki Klinicznej, prawa farmaceutycznego przez badaczy sponsorów lub inne podmioty związane z prowadzenie badań klinicznych; przygotowywanie propozycji działań na formularzach oceny; opracowywanie stosownych dokumentów związanych z inspekcjami; poz. 15 (1 osoba w Gabinecie Prezesa / Wydział Współpracy Międzynarodowej): przygotowywanie dokumentacji i spotkań międzynarodowych oraz wykonywanie prac organizacyjnych w zakresie współpracy międzynarodowej URPLWMiPB. Ww. usługi podlegają wykonaniu w okresie od 2 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w ilości zleconej przez ZAMAWIAJĄCEGO. W celu prawidłowego wykonania zamówienia (jego części) ZAMAWIAJĄCY nieodpłatnie udostępnia w swoim lokalu odpowiednio wyposażone stanowisko każdej osobie, niezależnie od tego czy występuje ona indywidualnie jako WYKONAWCA / ZLECENIOBIORCA, czy też jako osoba zatrudniona przez podmiot będący tzw. WYKONAWCĄ GRUPOWYM. UWAGA: Ze względu na identyczność przedmiotu zamówienia w zakresie części (poz.) 2-6, jak również identyczność warunków udziału dotyczących kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia, wymaganych od WYKONAWCÓW odpowiednio do ww. części (poz.) zamówienia, WYKONAWCA składa ofertę dotyczącą wykonania poz.2 albo poz.3 albo poz.4 albo poz.5 albo poz.6, formułując tę ofertę częściową odpowiednio do jednej spośród ww. pozycji (części zamówienia). 2. Warunki udziału WYKONAWCÓW w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków 3

4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie ci WYKONAWCY, którzy spełniają nw. warunki ustalone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP. WYKONAWCY mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia publicznego. WYKONAWCY, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, tzn. umowy odpłatnej zawartej między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ. W przypadku wystąpienia grupy WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum albo spółka cywilna), żaden WYKONAWCA nie może podlegać wykluczeniu z postępowania oraz konsorcjum albo spółka cywilna, a także każdy inny WYKONAWCA musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z: INFORMACJE NA TEMAT KWALIFIKACJI, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG), NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEZ TE OSOBY CZYNNOŚCI W RAMACH CZĘŚCI (POZYCJI) ZAMÓWIENIA: poz. 1 (1 osoba) wykształcenie średnie; znajomość HTML, SQL; znajomość Apache, NGINX, PHPMyAdmin; znajomość obsługi systemu z rodziny LINUX, znajomość systemu Windows XP, pakietu MS Office Professional 2003/2007; znajomość zagadnień LAN, TCP/IP, DNS; znajomość podstawowych zagrożeń web (OWASP TOP10); znajomość WordPress CMS; praktyczna znajomość oprogramowania LimeSurvey; umiejętność obsługi aplikacji ServiceDesk Plus 8.0; znajomość sprzętu komputerowego PC, znajomość języka angielskiego na poziomie B1 wg skali Rady Europy; poz. 2-6 (po 1 osobie) wykształcenie średnie; praktyczna wiedza z zakresu LAN, TCP/IP; praktyczna umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z użytkowaniem systemów i sprzętu PC; praktyczna umiejętność instalacji i konfiguracji stacji roboczych oraz oprogramowania komputerowego systemowego i użytkowego; bardzo, dobra znajomość obsługi aplikacji Acronis True Image; bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 2003/2007 Professional w tym MS ACCESS; znajomość MS Windows Server 2003/2008; praktyczna, bardzo dobra znajomość obsługi aplikacji ServiceDesk Plus; bardzo dobra znajomość programu DameWare Mini Remote Control; bardzo dobra znajomość oprogramowania statlook; znajomość zagadnień związanych z podpisem elektronicznym; znajomość obsługi platformy e-puap; znajomość języka angielskiego na poziomie B1 wg skali Rady Europy; poz. 7 (1 osoba) wykształcenie średnie; bardzo dobra znajomość HTML (również standardu HTML 5), CSS, PHP, JavaScript i jquery, SQL; praktyczna znajomość systemu z rodziny LINUX, w tym co najmniej jednego z języków skryptowych (bash, perl, pyton); praktyczna znajomość systemów kontroli wersji (GIT/SVN); praktyczna znajomość serwerów WWW Apache oraz nginx; bardzo dobra znajomość systemów CMS (w tym Wordpress) oraz modelu MVC; praktyczna znajomość języka Ruby oraz doświadczenie w użyciu frameworków webowych napisanych w Ruby (np. Ruby on Rails); co najmniej roczne doświadczenie w projektowaniu stron internetowych opartych o systemy zarządzania treścią typu opensource; praktyczna znajomość zagadnień LAN i protokołu TCP/IP; znajomość sprzętu komputerowego PC; bardzo dobra znajomość systemów Windows XP/7/8 oraz pakietu MS Office Professional 2003/2007; praktyczna znajomość obsługi aplikacji ServiceDesk Plus 8.0; znajomość języka angielskiego na poziomie B1 wg skali Rady Europy; poz. 8 (1 osoba) wykształcenie średnie, 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności podobnych do przedmiotu zamówienia, sprawna obsługa komputera (MS Office) i innych urządzeń biurowych, umiejętność pracy w zespole; poz. 9 (1 osoba) wykształcenie wyższe, 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności podobnych do przedmiotu zamówienia, sprawna obsługa komputera (MS Office) i innych urządzeń biurowych, znajomość języka angielskiego na poziomie A1 wg skali Rady Europy; umiejętność pracy w zespole; poz. 10 (1 osoba) wykształcenie wyższe ekonomiczne, umiejętność sporządzania list wypłat, sprawna obsługa komputera (MS Office) i innych urządzeń biurowych, umiejętność pracy w zespole; poz. 11 (1 osoba) wykształcenie wyższe humanistyczne, społeczne, przyrodnicze lub medyczne, znajomość języka angielskiego na poziomie B1 wg skali Rady Europy; umiejętność pisania/redagowania tekstów; doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji (protokołów) z/na posiedzenia kadry kierowniczej; umiejętność obsługi komputera: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); baz danych w systemie Access; umiejętność pracy w systemie zarządzania treścią (CMS); umiejętność obsługi urządzeń biurowych; 12- miesięczne doświadczenie w administracji publicznej w wykonywaniu czynności podobnych do przedmiotu zamówienia; poz. 12 (1 osoba) wykształcenie wyższe administracyjne lub pokrewne; znajomość języka angielskiego na poziomie A2 wg. skali Rady Europy; umiejętności analityczne i organizacyjne; obsługa komputera: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); umiejętność pracy w systemie zarządzania treścią (CMS), umiejętność obsługi urządzeń biurowych; 6-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu czynności podobnych do przedmiotu zamówienia; poz. 13 (1 osoba) wyższe prawnicze lub administracyjne lub pokrewne, znajomość języka angielskiego na poziomie A2 wg skali Rady Europy; umiejętności analityczne i legislacyjne; obsługa komputera Microsoft Office (Word, Excel); baz danych w systemie Access; umiejętność pracy w systemie zarządzania treścią (CMS); umiejętność obsługi urządzeń biurowych; 6-miesięczne doświadczenie w administracji publicznej w wykonywaniu czynności podobnych do przedmiotu zamówienia; 4

5 poz. 14 (1 osoba) wykształcenie wyższe: medyczne, farmaceutyczne lub pokrewne; znajomość języka angielskiego na poziomie B1 wg skali rady Europy, znajomość prawa farmaceutycznego z zakresu badań klinicznych oraz Rozporządzenia o Dobrej Praktyce Klinicznej; poz. 15 (1 osoba) wykształcenie wyższe - Stosunki Międzynarodowe, 2-letnie doświadczenie w administracji publicznej, staż związany z współpracą międzynarodową w administracji publicznej, znajomość języka angielskiego na poziomie B2 wg skali rady Europy, znajomość Protokołu Dyplomatycznego, umiejętność pisania/redagowania tekstów, sprawna obsługa komputera (MS Office) ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość dokonania sprawdzenia (poprzez rozmowę, test, itp.) kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (jego części), niezbędnych (minimalnych) do wykonania przez te osoby czynności, przewidzianych w ramach poszczególnych części zamówienia; pozytywny rezultat sprawdzianu stanowić będzie o spełnieniu warunku szczegółowego. WYKONAWCA może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. WYKONAWCA w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić ZAMAWIAJĄCEMU, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. UWAGA: W następstwie udzielenia tego zamówienia WYKONAWCA związany będzie z ZAMAWIAJĄCYM umową zlecenia lub inną umową o podobnym charakterze, która obejmuje wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Dlatego WYKONAWCA, któremu zostanie udzielone zamówienia (jego część) będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o niezachodzeniu okoliczności określonych w art. 9 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. Nr 82, poz. 451, ze zm.), pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art i 6 Kodeksu karnego. 3. Dokumenty wymagane do złożenia w terminie składania ofert 3.1. <OFERTA> sporządzona w myśl ZAŁĄCZNIKA NR 1, zawierająca miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia (jego części), obliczone zgodnie z pkt <OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia>, sporządzone zgodnie z treścią ZAŁĄCZNIKA NR W celu wykazania spełniania przez WYKONAWCĘ warunków ustalonych w pkt 2 odpowiednio dla części (pozycji) zamówienia w związku z art. 22 ust. 1 PZP, WYKONAWCA składa także sporządzony według wzoru ZAŁĄCZNIKA NR 3 <WYKAZ OSÓB> określonych w pkt 2 poz. 1-15, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (jego części), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (odpowiednio do oferowanej części zamówienia), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności WYKONAWCA tzw. GRUPOWY, składający kilka ofert częściowych, dokonuje tego odrębnie dla każdej części (poz.) zamówienia, za pomocą oświadczenia (pkt 3.2) i dokumentów, o których mowa w pkt 3.1 i 3.3, a także składa wspólnie dla wszystkich części zamówienia (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Osoby fizyczne, które nie prowadzą zarejestrowanej bądź zaewidencjonowanej działalności nie mają obowiązku składania odpisu z właściwego rejestru, albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum składają oświadczenie (pkt 3.2) oraz dokumenty (pkt 3.3 i 3.4) odrębnie dla każdej oferty częściowej, odpowiednio do jej zakresu Jeżeli dokumenty ofertowe podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji WYKONAWCY, WYKONAWCA załącza pełnomocnictwo (w oryginale albo kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem) do podpisania oświadczenia i oferty oraz do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. 5

6 3.6. WYKONAWCA, który nie spełni wymagań ustalonych w pkt 8.2, bądź złoży (np. zawrze w dokumentach) nieprawdziwe informacje wpływające na wynik prowadzonego postępowania lub nie spełni warunków ustalonych w pkt 2, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z pkt 8.3, a jego oferta będzie odrzucona, zgodnie z pkt 8.5.e ZAMAWIAJĄCY odrzuci każdą ofertę, której treść nie odpowiada treści DWZ, a zwłaszcza postanowieniom pkt 3.1 w związku z pkt 1, albo ofertę nieważną na podstawie odrębnych przepisów, np. z powodu niezłożenia przez WYKONAWCĘ (pomimo wezwania opisanego w pkt 8.2) pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3.5. Przesłanki powodujące odrzucenie oferty zawarto w pkt Sposób obliczenia i podania ceny Cenę należy obliczyć w złotych (PLN) odrębnie dla każdej części (poz.) zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów wykonania zamówienia określonego w pkt 1, w szczególności należnych podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Cenę oferty (częściowej) stanowi ryczałtowe wynagrodzenie brutto za jeden miesiąc wykonywania usług objętych częścią (poz.) zamówienia. Kwotę należy podać w złotych (PLN) oraz ewentualnie w groszach, w pkt 1 ZAŁĄCZNIKA NR 1 <OFERTA> cyframi i słownie. Ponieważ wykonywanie usług może odbywać się w pomieszczeniach ZAMAWIAJĄCEGO i na stanowisku wyposażonym odpowiednio do zleconych usług, w cenie nie należy uwzględniać kosztów ogólnych i niezbędnego wyposażenia biurowego. 5. Sposób przygotowywania ofert i pozostałych dokumentów 5.1. <OFERTA> oraz pozostałe dokumenty wymagane od WYKONAWCÓW winny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej (trwały druk lub pismo odręczne), ściśle według postanowień DWZ. Złożenie przez WYKONAWCĘ więcej niż jednej oferty w zakresie pojedynczej części zamówienia, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego WYKONAWCĘ na tę część zamówienia. WYKONAWCA składający ofertę dotyczącą poz.2 albo poz.3 albo poz.4 albo poz.5, albo poz.6, formułuje tę ofertę częściową odpowiednio do jednej spośród ww. pozycji (części zamówienia) Treść oferty musi odpowiadać treści DWZ. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji załączniki do DWZ można przetworzyć z zachowaniem ich wzorcowej treści. <OFERTA> oraz pozostałe dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w pkt 3 muszą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ albo jego pełnomocnika WYKONAWCA, który zawarł w dokumentach ofertowych informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i chciałby skutecznie zastrzec, że nie mogą być one udostępniane, powinien na końcu <OFERTY> sporządzonej według ZAŁĄCZNIKA NR 1 opisać, które informacje zawarte w dokumentacji ofertowej nie mogą być udostępnione oraz wyrazić zgodę na ujawnienie zastrzeżonych informacji, do wiadomości ZAMAWIAJĄCEGO i osób z komisji przetargowej. Nieprecyzyjne oraz podane inaczej niż na piśmie zastrzeżenia i oświadczenia, dotyczące powyższej kwestii, nie będą skuteczne i nie mogą być respektowane przez ZAMAWIAJĄCEGO Po upływie terminu składania ofert nie można zastrzec żadnych informacji zawartych w ofertach, przy czym WYKONAWCA nigdy nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu swojej siedziby, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie Dokumentacja ofertowa, tj. <OFERTA> wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, powinna stanowić zbiór kolejno ponumerowanych kartek zawierających treść, połączonych w sposób uniemożliwiający łatwą dekompletację. Egzemplarz dokumentacji ofertowej należy zamknąć w nieprzejrzystym opakowaniu w sposób uniemożliwiający otwarcie bez widocznych skutków i zamieścić na zewnątrz pełną nazwę (firmę, imię i nazwisko), adres siedziby (miejsce i adres zamieszkania) WYKONAWCY i opis: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C (pokój 08 Kancelaria Główna) DOKUMENTACJA OFERTOWA NA WYKONYWANIE W OKRESIE OD DO MERYTORYCZNEJ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH WE WŁAŚCIWOŚCI DYREKTORA GENERALNEGO I PREZESA URPLWMIPB (Numer sprawy: UR.GDG.DGZ SC) 6

7 Nie otwierać przed godziną 11:00 w dniu 15 grudnia 2014 r. W przypadku dostarczenia później niż 15 grudnia 2014 r. godz. 10:00 - nie otwierać w ogóle 5.6. Dokumenty zawierające informacje, o których mowa w pkt 5.3, należy umieścić w osobnym wewnętrznym opakowaniu, przy czym strony powinny być ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron dokumentacji ofertowej WYKONAWCA może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że ZAMAWIAJĄCY otrzyma stosowne pisemne powiadomienie, oznaczone zgodnie z pkt 5.5, z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. 6. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganymi dokumentami 6.1. Wymagane od WYKONAWCÓW dokumenty określone w pkt 3 i 5, w tym <OFERTĘ>, należy złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Głównej URPLWMiPB w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181C, pokój 08, w terminie upływającym 15 grudnia 2014 r. o godzinie 10:00. Nie dopuszcza się przekazywania ofert faksem lub drogą elektroniczną. Dopuszcza się składanie elektronicznych kopii dokumentów, które nie są <OFERTĄ>, pod warunkiem, że WYKONAWCA opatrzy je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść DWZ, w tym także przedłużyć termin składania ofert. Dokonane w ten sposób zmiany uzupełnią treść DWZ, przez co staną się jej integralną częścią. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zamieści zmiany DWZ na stronie Wszelkie prawa i zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO oraz WYKONAWCY ustalone w odniesieniu do terminu ustalonego pierwotnie - podlegają nowemu, tzn. przedłużonemu terminowi Dokumentacje ofertowe, które ZAMAWIAJĄCY otrzymał po upływie terminu określonego w pkt 6.1 z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2, 6.3, zostaną - bez otwierania zewnętrznego opakowania - zwrócone właściwym WYKONAWCOM. 7. Prowadzenie postępowania; otwarcie ofert wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami; termin związania ofertą 7.1. W trakcie prowadzenia postępowania zostanie sporządzony pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Protokół wraz z załącznikami, które stanowią oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCÓW, jest jawny. Z zastrzeżeniem pkt 5.3 i 5.6 wszystkie oferty są jawne od chwili ich otwarcia, natomiast pozostałe załączniki do protokołu ZAMAWIAJĄCY może udostępnić po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub po zakończeniu postępowania bez udzielenia zamówienia W dniu 15 grudnia 2014 r. w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181C (pokój 108), o godzinie 11:00 rozpocznie się jawne otwarcie ofert złożonych wraz z pozostałymi dokumentami Bezpośrednio przed otwarciem ofert upoważniony przedstawiciel poda łączną kwotę, jaką ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w całości dla wszystkich części. Po otwarciu każdej oferty zostaną podane i odnotowane w protokole postępowania, następujące informacje zawarte w ofertach w odniesieniu do wyodrębnionych części: nazwy (firmy, imiona i nazwiska) oraz adresy WYKONAWCÓW informacje dotyczące ceny brutto, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności Z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 6.2, 6.3, WYKONAWCA jest związany każdą ofertą częściową w terminie upływającym w dniu 13 stycznia 2015 r. 8. Sprawdzanie wymaganych dokumentów, w tym ofert oraz sposób oceny i kryterium prowadzące do wyboru oferty najkorzystniejszej 7

8 8.1. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO i w wyznaczonym przez niego terminie WYKONAWCA ma obowiązek przedstawić oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie złożonych przez siebie dokumentów, jeżeli złożona przez WYKONAWCĘ kopia dokumentu jest nieczytelna lub wątpliwa co do prawdziwości ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCÓW, którzy w terminie składania ofert nie złożyli oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 3, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta WYKONAWCY podlega odrzuceniu; złożone na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia i dokumenty, powinny potwierdzać spełnianie przez WYKONAWCĘ warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań, określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się WYKONAWCÓW, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 PZP, w szczególności WYKONAWCÓW, którzy: a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 DWZ w związku z art. 22 ust. 1 PZP; ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość dokonania sprawdzenia (poprzez rozmowę, test, itp.) kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (jego części), niezbędnych (minimalnych) do wykonania przez te osoby czynności, przewidzianych w ramach poszczególnych części zamówienia; pozytywny rezultat sprawdzianu stanowić będzie o spełnieniu warunku szczegółowego, ustalonego w pkt 2 odpowiednio do części (poz.) zamówienia; b) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych WYKONAWCÓW w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływające na wynik prowadzonego postępowania; W przypadku nieudzielania zamówienia (w całości lub w części) albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadomi równocześnie WYKONAWCÓW, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczeń poszczególnych WYKONAWCÓW. Ofertę WYKONAWCY wykluczonego uznaje się za odrzuconą W toku badania i oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. ZAMAWIAJĄCY poprawi w ofercie ewentualne: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki, które polegają na niezgodności oferty z DWZ i nie powodują istotnych zmian w treści oferty. O dokonaniu jakiejkolwiek z ww. poprawek ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zawiadomi WYKONAWCĘ, którego oferta została poprawiona ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę (częściową), jeżeli: a) oferta jest niezgodna z ustawą PZP lub nieważna na podstawie odrębnych przepisów; b) treść oferty nie odpowiada treści DWZ, z zastrzeżeniem pkt 8.4.c; c) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; odrzucenie w następstwie wykonania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 1-3 PZP; e) ofertę złożył WYKONAWCA wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; f) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny; g) WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 8.4.c. W przypadku nieudzielania zamówienia (w całości lub części) albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadomi równocześnie WYKONAWCÓW niepodlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia poszczególnych ofert. 8

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.10.2013.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo