Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA"

Transkrypt

1 EGZ.. NR 6 PROJEKT BUDOWLANY Część 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNII WÓD DESZCZOWYCH NA WYLOCIIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN PRZY UL. ZRĘBIIŃSKIIEJJ W POŁAŃCU.. Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA Miasto i Gmina Połaniec Połaniec, ul. Ruszczańska 27 BRANśA IMIĘ I NAZWISKO: NR UPRAWNIEŃ PODPIS Sanitarna: Projektant: mgr inŝ. P. ŚMIECH upr. bud. nr KL 56/2002 Opracował: Opracował: mgr inŝ. B. IWAŃSKA mgr inŝ. M. MÜNNICH Sprawdził: mgr inŝ. P. SKRZYPEK upr. bud. nr KL 208/86 KIELCE, LUTY 2005 R. Hydrogeotechnika Sp. z o.o., Kielce, ul. Ściegiennego 262 A tel. ( ) , fax ( ) KRS: , NIP: , REGON:

2 ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI 1: 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IM.PB/7331/49/04 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec dn r. pismo znak. IM.PB/7331/49/04 2. Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dn r. pismo znak NUZ-506-WZS-8/04/ 3. Protokół uzgodnienia ZUDP w Staszowie nr 61/05 4. Kserokopie uprawnień budowlanych projektantów 5. Rysunki zamieszczone w projekcie architektoniczno-budowlanym (projekt budowlany część 2) 6. Opis do projektu zagospodarowania terenu. 1

3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU 1. DANE OGÓLNE INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy w Połańcu Połaniec, ul. Ruszczańska 27 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: HYDROGEOTECHNIKA SP. Z O.O KIELCE; UL. ŚCIEGIENNEGO 262A PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE: Budowa oczyszczalni wód deszczowych na wylocie kolektora deszczowego DN 400 w ul. Zrębińskiej w Połańcu. Zadanie I. AUTORZY OPRACOWANIA: - mgr inŝ. Paweł Śmiech - mgr inŝ. Michał Münnich - mgr inŝ. Beata Iwańska CZAS OPRACOWANIA: - luty 2005 r. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IM.PB/7331/49/04 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec dn r. pismo znak. IM.PB/7331/49/04 2. Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dn r. pismo znak NUZ-506-WZS-8/04/ 3. Obowiązujące w projektowaniu przepisy i normy. 3. Przedmiot opracowania Realizacja inwestycji obejmuje budowę czterech oczyszczalni wód deszczowych składających się z osadników i separatorów ropopochodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. studniami rewizyjnymi, komorami krat i odcinkami kanalizacji deszczowej. Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego nr I część drogi publiczno-gminnej o nawierzchni bitumicznej dz. nr Niniejszy projekt oraz pozostałe zadania inwestycyjne wraz z projektem architektoniczno-budowlanym technologii oczyszczalni wód deszczowych dla kaŝdego zadania, stanowi podstawę do złoŝenia wniosku o wydanie Decyzji o pozwolenie na budowę, a po wydaniu Decyzji do realizacji prac budowlanych. Opracowanie obejmuje teren w granicach określonych szczegółowo w Decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania I. 2

4 4. PołoŜenie terenu inwestycji Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w mieście Połaniec. Oczyszczania wód deszczowych została zlokalizowana w na działce nr 5259, której właścicielem jest miasto Połaniec, w rejonie wylotu istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej DN 400 mm do rzeki Czarnej. 5. Stan prawny terenu Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenia części drogi pubiczno-gminnej - dz. Nr 5259, której właścicielem jest miasto Połaniec. 6. Istniejący stan zainwestowania terenu Na przewidzianym do zagospodarowania terenie istnieją elementy trwałego zainwestowania: a) budynki zlokalizowane wzdłuŝ pasów drogowych, b) ogrodzenia posesji o charakterze trwałym, c) istniejące uzbrojenie terenu: - wodociąg miejski wraz z przyłączami do posesji - sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do posesji - napowietrzne linie energetyczne Pas drogowy ul. Zrębińskiej projektowanego zadania I posiada nawierzchnie bitumiczną. 7. Opis projektowanego zagospodarowania terenu Przewidziany do zagospodarowania teren pod oczyszczalnię wód deszczowych leŝy na obszarze objętym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Połaniec. Teren objęty niniejszym opracowaniem, w granicach wyznaczonych wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego składa się z terenu zagospodarowanego, na którym będą wykonywane prace związane z budową oczyszczalni wód deszczowych. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: Kanały grawitacyjne - kanał deszczowy dn 300 L= 11,0 m Razem L= 34,8 m Separator ropopochodnych i osadnik V= 5 m 3 8. Rozwiązania budowlane określające formę i funkcję obiektu Funkcją projektowanej oczyszczalni wód deszczowch jest oczyszczenie ścieków deszczowych pasa drogowego ul. Zrębińskiej w Połańcu. Inwestycja stanowi obiekt liniowy podziemny, usytuowany wzdłuŝ istniejących ciągów komunikacyjnych. Obiekt nie wymaga projektowania strefy ochronnej. 3

5 Trasy projektowanych rurociągów przedstawiono na mapach sytuacyjnowysokościowych (rys. nr 2). Wysokościowe rzędne sieci kanalizacji deszczowej dostosowano do terenu istniejącego i istniejącego uzbrojenia. Przekroje poziome projektowanej oczyszczalni wód deszczowych z uwzględnieniem kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną pokazano na rysunkach nr 3 nr Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich Oczyszczalni wód deszczowych zaprojektowana została wzdłuŝ istniejących ciągów komunikacyjnych oraz po terenach przeznaczonych pod ciągi drogowe. Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, oczyszczalnia wód deszczowych nie będzie prowadzona na terenach prywatnych. Teren objęty projektem nie znajduje się w zasięgu obszaru chronionego prawem w rozumieniu ustawy z dn o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r Nr 99, poz. 1079) oraz nie występują na tym terenie obiekty stanowiące dobra kultury w rozumieniu ustawy z dn o ochronie dóbr kultury. W związku z tym teren nie podlega nadzorowi archeologiczno - konserwatorskiemu. 10. Określenie wpływu inwestycji na środowisko Inwestycja ma na celu polepszenie i uregulowanie spływu wód deszczowych oraz oczyszczenie spływających wód deszczowych z terenu objętym niniejszym opracowaniem. Planowana inwestycja będzie miała charakter proekologiczny. Na skutek uregulowania spływu oraz zamontowania oczyszczalni wód deszczowych składającej się z osadnika oraz separatora ropopochodnych o duŝej sprawności działania ulegną likwidacji niekontrolowane zalewania przyległych terenów. 11. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r (Dz. U. nr 126 z 1998 r póz. 836) projektowany obiekt prowadzony będzie w warunkach gruntowych i wodnych, które określone są jako złoŝone warunki gruntowe. Warunki gruntowo-wodne w miejscu posadowienia kanalizacji zostały ustalone wykonanymi otworami w lutym 2005 r. do głębokości 5,0 m w podłoŝu trasy projektowanej kanalizacji. Wykonane obserwacje, pomiary zwierciadła wody oraz badania makroskopowe pozwoliły na ich geotechniczną ocenę. Na podstawie wyników badań i charakterystyki gruntów, zgodnie z normą PN-81/B-03020, podłoŝe podzielono na warstwy geotechniczne. W budowie podłoŝa zaznacza się pięć kompleksów gruntów, tj. grunty antropogeniczne, organiczne, sypkie, spoiste czwartorzędowe i iły trzeciorzędowe. Szczegółowe wyniki badań podłoŝa zostały zamieszczony w dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej przez Hydrogeotechnikę Sp. z o.o. wg Pkt. B.6. Opracował: Mgr inŝ. Paweł Śmiech 4

6 EGZ.. NR 6 PROJEKT BUDOWLANY Część 2 PROJEKT TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI WÓD DESZCZOWYCH Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNII WÓD DESZCZOWYCH NA WYLOCIIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN PRZY UL. ZRĘBIIŃSKIIEJJ W POŁAŃCU.. Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA Miasto i Gmina w Połaniec Połaniec, ul. Ruszczańska 27 BRANśA IMIĘ I NAZWISKO: NR UPRAWNIEŃ PODPIS Sanitarna: Projektant: mgr inŝ. P. ŚMIECH upr. bud. nr KL 56/2002 Opracował: Opracował: mgr inŝ. B. IWAŃSKA mgr inŝ. M. MÜNNICH Sprawdził: mgr inŝ. P. SKRZYPEK upr. bud. nr KL 208/86 KIELCE, LUTY 2005 R. Hydrogeotechnika Sp. z o.o., Kielce, ul. Ściegiennego 262 A tel. ( ) , fax ( ) KRS: , NIP: , REGON:

7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Protokół uzgodnienia ZUDP w Staszowie nr 61/05 2. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego kanalizacji deszczowej. 3. Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej. 4. Rysunki: Rys. nr 1 Zlewnia... 1:10000 Rys. nr 2 Mapa syt.-wys. z lokalizacją OWD... 1:500 Rys. nr 3 Schemat technologii OWD... 1:50 Rys. nr 4 Profil kanalizacji deszczowej... 1:100/100 Rys. nr 5 Rysunek separatora ropopochodnych... 1:25 Rys. nr 6 Rysunek osadnika typ O/S... 1:25 2

8 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany oczyszczalni wód deszczowych ulicy Zrębińskiej w Połańcu. Teren objęty niniejszym opracowaniem posiada zbiorowe odprowadzenie wód deszczowych. Wody deszczowe z terenu objętego niniejszym opracowaniem odprowadzane są za pomocą kolektora Ø 400 mm zlokalizowanego przy ul. Zrębińskiej. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: Kanały grawitacyjne - kanał deszczowy dn 300 L= 15 m - budowa odwodnienia liniowego L= 4,5 m -zabudowę na istniejącym kanale kanalizacji deszczowej separatora, ropopochodnych typ PSW LAMELA 30/300 o przepływie nominalnym q n = 30 l/s, -osadnika EKOL-UNICON typ O/S V= 5 m 3, -studni rewizyjnej z kręgów betonowych dn Lokalizacja oczyszczalni Zaprojektowano oczyszczalnię ścieków deszczowych zlokalizowaną na działce nr 5259, której właścicielem jest miasto Połaniec, w rejonie wylotu istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej DN 400 mm do rzeki Czarnej. Projektuje się ciąg technologiczny na istniejącym kanale deszczowym DN 400 mm. Z uwagi na ograniczony teren pod oczyszczalnię projektuje się posadowienie obiektów w wykopach wykonanych w ściankach szczelnych. Bilans ścieków deszczowych. Maksymalny przepływ w kanale deszczowym dla określonego deszczu miarodajnego oblicza się wg wzoru: q max = φ*ψ śr *q*f [l/s] gdzie: φ - współczynnik uwzględniający retencję w sieci, φ = 0,68 ψ śr - uśredniony współczynnik spływu F - powierzchnia zlewni F = 4,7 ha 3

9 Szacunkowe współczynniki spływu z poszczególnych form zagospodarowania terenów zlewni zestawiono poniŝej: L.p. Zlewnia i współczynnik spływu Powierzchnia rzeczywista [ha] Powierzchnia zredukowana [ha] Zabudowa mieszkaniowa niska ψ = 0,30 3,4 1,02 2. Drogi i ulice ψ = 0,85 1,3 1,10 Razem 4,7 2,12 Przyjęto: F 1 = 4,7 ha, ψ śr. = 0,45, F zred = 2,12 ha Zalecana częstotliwość deszczu miarodajnego do wymiarowania kanałów, obsługujących boczne tereny miasta: C = 2 lata, p = 50 %, t = 15 min NatęŜenie deszczu miarodajnego jak niŝej: q = 127 l/s*ha Stąd natęŝenie przepływu wód deszczowych miarodajne do wymiarowania obiektów (kanałów deszczowych) Q 1 = 0,68 x 0,45 x 4,7 x 127 = 182,65 l/s NatęŜenie deszczu kryterialnego q k = 15 l/s/ha Przepływ pierwszej fali zanieczyszczeń tzw. Przepływ kryterialny Q k = 0,68*2,12 ha 15 l/s/ha = 21,64 l/s Na powyŝsze parametry dobrano separator ropopochodnych PSW LAMELA 30/300 o przepływie nominalnym q n = 30 l/s. 2. Technologia projektowanej oczyszczalni. Zaprojektowano oczyszczalnię z osadnikiem o przepływie poziomym i separatorem z sekcjami lamelowymi. Oczyszczalnię zaprojektowano przy załoŝeniu, Ŝe odpływ ścieków opadowych w ilości 15 l/s/ha powierzchni zredukowanej F zr = 8,24 ha skierowany będzie na osadniki. Doprowadzenie ścieków do osadnika zaprojektowano istniejącym kanałem DN 400. Dla projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano systemowy osadnik Ekol Unicon typ O/S o przepływie poziomym o wymiarach 2000 i pojemności czynnej V= 5,00 m 3. 4

10 Na odpływie z osadnika zaprojektowano separator ropopochodnych Ekol-Unicon typ PSW LAMELA 30/300. Odwodnienie liniowe o dł. 4,5m zaprojektowano w miejsce istniejącego odwodnienia. Dobrano odwodnienie liniowe ACO DRAIN typ S 300 K z polimerobetonu ze zintegrowaną ochroną krawędzi i bezśrubowym zamknięciem Powerlock /wg rys. nr 2/. Ustalenie stęŝeń zanieczyszczeń w wodach opadowych dopływających do oczyszczalni Z uwagi na brak pomiaru stęŝeń zanieczyszczeń dla rozpatrywanej zlewni ustalenie ich wysokości wykonano w oparciu o opracowanie Instytutu Ochrony Środowiska Jakość ścieków opadowych, wymagane warunki odprowadzenia oraz sposoby zagospodarowania" Warszawa 27. XII r dr inŝ. Maria Fionata-Szope i mgr inŝ. Halina Rawicka-Sarkiewicz. Przyjęto stęŝenia S zaw =200 g/m 3 S EE = 90 g/m 3 3. Ilość i skład zanieczyszczeń w ściekach deszczowych, surowych i oczyszczonych Wg literatury moŝna przyjąć przeciętne zanieczyszczenia dla całego spływu deszczowego. Zawiesiny ogólne S zog = g/m 3 Substancje ekstrahujące eterem S rp = g/m 3 Dla rozpatrzenia zlewni przyjęto: S zog = 200g/m 3 S EE = 90g/ m 3 Przyjmuje się, Ŝe zawiesiny zawierają 80% zawiesin łatwo opadających S 0P = 200 x 0,80 = 160g/m 3 Pozostałe zawiesiny ogólne S og = = 40g/m 3 Dla zawiesin łatwo opadających przyjęto 85% redukcji. Na odpływie stęŝenie wyniesie S ocz = 160 x 0,15 = 24 g/m 3 Dla pozostałych przyjmuje się jak redukcję zawiesin ogólnych 60% Stąd na odpływie stęŝenia wynoszą: S 0 = 40 x 0,40 = 16 g/m 3 Łącznie stęŝenia dla zanieczyszczeń w zawiesinie wyniosą S zaw = 24,00 +16,00 = 40 g/m 3 Średni stopień oczyszczenia wyniesie: 5

11 [(200-40) x 100]/200 = 80% Redukcję związków ekstrahujących eterem naftowym na separatorze EKOL- UNICON PSW LAMELA wg danych producenta Polska moŝna przyjąć ponad 90 %. Przyjęto 85% Stąd na odpływie stęŝenie wyniesie: S EE = 90,00 x 0,15 = 13,50 g/m 3 Roczny ładunek zanieczyszczeń przed wybudowaniem oczyszczalni Ładunek zawiesiny H op, = 0,434; F ZL = 4,7 ha; S zaw = 200g/m 3 Ł z = 0,434 x x 200 = 4,07 Mg/rok Ładunek substancji ekstrahujących eterem Ł EE = 0,434 x x 90 = 1,83 Mg/rok Roczny ładunek zanieczyszczeń zredukowanych na oczyszczalni Przy 88% rocznych opadów skierowanych na oczyszczalnię zatrzymanych zostanie: Ł zawzr = 4,07 x 0,80 x 0,88 = 2,86 Mg/rok Ł EE = 1,83 x 0,85 x 0,88 = 1,37 Mg/rok Roczny ładunek zanieczyszczeń wprowadzonych do odbiornika z rozpatrywanej zlewni: Ł zaw = 4,07 2,86 = 1,21 Mg/rok Ł EE = 1,83 1,37 = 0,46 Mg/rok Procentowy udział ładunków zanieczyszczeń oczyszczonych do ładunku przed oczyszczeniem: P zaw = (1,21/4,07) x 100% = 70,40 % P EE = (0,46/1,83) x 100% = 74,80 % 4. Ustalenie ilości osadu i substancji ekstrahujących eterem naftowym i okresów ich usuwania Objętość rocznego ładunku zawiesiny przy średnim cięŝarze objętościowym γ = 1,80 Mg/m 3 wynosi: v 2 = 19,43/1,80 = 10,24 m 3 / rok Przyjmuje się, Ŝe w osadnikach odłoŝy się 90 % osadów. V 1z = 10,24 x 0,90 = 9,22 m 3 /rok Z osadnika naleŝy usunąć osady 2 razy w roku: pierwszy po roztopach wiosennych, drugi w okresie jesiennym. Po uruchomieniu oczyszczalni w okresie do 4 miesięcy naleŝy sprawdzić grubość warstw osadów i oczyścić z osadów. Usuwanie osadów naleŝy wykonać wozami asenizacyjnymi z czyszczeniem ręcznym ze zmyciem osadów wodą pod ciśnieniem. Prace przy usuwaniu osadów mogą wykonywać brygady przeszkolone do tego rodzaju prac i posiadające aktualne świadectwo zdrowia i zaświadczenie o przeszkoleniu BHP. 6

12 UWAGA: Zgodnie z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie / z dn r. pismo znak NUZ-506-wzs-8/04/ z uwagi na fakt, Ŝe projektowana inwestycja znajduje się w zasięgu wody o prawdopodobieństwie Q 1% dobrano separator o konstrukcji uniemoŝliwiającej wydostanie się substancji ropopochodnych na skutek cofanięcia się wody w kanalizacji deszczowej. Zgodnie z instrukcją eksploatacji separatora ropopochodnych PSW LAMELA eksploatację naleŝy wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi dostarczaną przez firmę EKOL - UNICON. Obsługę moŝne wykonywać firma posiadająca wymagane zezwolenie i dysponująca odpowiednim sprzętem. UWAGA: Ustawa z dnia r. o odpadach nakłada na wytwórcę odpadów prowadzącego instalacje do: - Uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jeŝeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie; - PrzedłoŜenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeŝeli wytwarza odpady w ilości od 5 do ton rocznie innych niŝ niebezpieczne. Odpady z separatora zaliczane są do niebezpiecznych W kraju istnieje kilka wyspecjalizowanych firm, które oferują transport i utylizacje ww. odpadów. 5. Wytyczne nadzoru i obsługi obiektów. UŜytkownik obiektów oczyszczania powinien: - Nadzorować sukcesywnie ilości zgromadzonych zanieczyszczeń (osadów, szlamu, olejów) w poszczególnych obiektach, - Zamawiać transport specjalistyczny do terminowego usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń, - Usuwać operatywnie po kaŝdym opadzie grube ciała stałe zatrzymane na wlocie do osadników. 6. Opis techniczny kanalizacji deszczowej Trasa kanału głównego Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana po istniejącej trasie kanału deszczowego z rur betonowych. Trasę kanału zaprojektowano wg. Istniejących rzędnych. Kanał deszczowy prowadzony jest w pasie drogowym ulicy Zrębińskiej w Połańcu naleŝący do Miasta i Gminy Połaniec i stanowi ciąg pieszo-jezdny Głębokość ułoŝenia sieci. Wysokościowo kanał deszczowy grawitacyjny zaprojektowano przyjmując istniejące przekrycie. Usytuowanie wysokościowe pokazano w części graficznej. 7

13 Ogólny opis sieci kanalizacji deszczowej Zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej w skład, której wchodzą: kanały uliczne, urządzenia do oczyszczalni wód deszczowych. Do budowy kanałów w zakresie średnic dn 300 naleŝy stosować rury PE WEHOLITE SPIRO o sztywności obwodowej SN 8 łączone na mufy dwukielichowe z uszczelką trójwargową Wylot do rowu. Wylot kanału zaprojektowano jako element monolityczny betonowy dla rury o średnicy 400 mm, wykonany na placu budowy lub jako gotowy prefabrykat wykonany na zamówienie. Na wylot zastosować beton klasy B-25. Dno wylotu kanału, skarpy oraz rów, do którego przewidziano wpust ścieków deszczowych naleŝy umocnić za pomocą dybli betonowych typowych DC 15 ułoŝonych na podsypce Ŝwirowej grubości 15 cm. Rów naleŝy umocnić na długości 5 m od wylotu kanału. 7. Wykonawstwo robót. Przed przystąpieniem do robót naleŝy powiadomić o tym zamiarze wszystkich uŝytkowników istniejącego uzbrojenia, właścicieli działek Miasto i Gmina Połaniec oraz administratora dróg. Wytyczenie trasy przewodu naleŝy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. Sprzętem ręcznym wykonać wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia odstępstwa w rzędnych posadowienia uzbrojenia istniejącego naleŝy natychmiast powiadomić o tym fakcie projektanta, który w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzję o moŝliwości rozpoczęcia prac Roboty ziemne. Roboty ziemne wykonane będą w 30% jako roboty ręczne, natomiast pozostałe 70% sprzętem mechanicznym. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym naleŝy zwrócić się do UMiG w Połańcu o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu. Podczas wykonywania odcinków kanalizacji zlokalizowanych w pasie drogowym teren robót naleŝy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachować szczególne warunki bezpieczeństwa robót. Na całej długości projektowanych przewodów, na terenach zabudowanych, przewidziano wykonanie wykopów ciągłych wąsko przestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rozstaw rozpór w planie i wysokości naleŝy tak zaplanować, aby istniała moŝliwość wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Odwóz (czasowy) ziemi z wykopów przewidziano na odległość do 1 km. Nadmiar ziemi z wykopów naleŝy wywieźć na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora. Dowóz materiału na obsypkę i podsypkę kanału z odległości 10 km. 8

14 Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych, oraz barierami i taśmą ostrzegawczą przed dostaniem się na teren budowy osób niepowołanych. Roboty ziemne związane z układaniem i montaŝem przewodów z tworzyw sztucznych naleŝy wykonywać zgodnie z ustaleniami normy branŝowej BN-83/ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze", a w szczególności zgodnie z pkt tej normy Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy". Przy wykonywaniu robót ziemnych i montaŝowych naleŝy stosować się równieŝ do instrukcji podanych przez wybranego producenta rur. Całość robót ziemnych, a zwłaszcza istniejącego pod i nadziemnego uzbrojenia wykonać z zachowaniem maksymalnej ostroŝności oraz wszelkich obowiązujących przepisów branŝowych i BHP. W przypadkach robót na skrzyŝowaniach i wzdłuŝ linii energetycznych wykonywać po wyłączeniu energii. Zakres i terminy wyłączeń energii wykonawca robót winien uzgodnić z Zakładem Energetycznym Posadowienie rur. Posadowienie rur zaleŝy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu posadowienia i warunków gruntowo wodnych: - na warstwie filtracyjnej grubości 20 cm (mieszanina piaski i Ŝwiru) - na odcinkach odwadnianych - na gruncie rodzimym - w przypadku występowania w podłoŝu gruntu piaszczystego - na pozostałej długości na 20 cm podsypce piaskowej. NaleŜy przestrzegać rzędnych posadowienia przewodu i w taki sposób przygotować wykop, aby nie został on przegłębiony. Z dna wykopu naleŝy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać a następnie przystąpić do wykonywania podłoŝa, zgodnie z dokumentacją techniczną producenta rur. PodłoŜe naleŝy uformować na kąt 90. PodłoŜe wraz z warstwą wyrównawczą naleŝy profilować w miarę układania kolejnych odcinków. Przewód po ułoŝeniu powinien ściśle przylegać do podłoŝa na całej swej długości na co najmniej ¼ swego obwodu tzn. po obu stronach rury naleŝy bardzo starannie zagęścić grunt. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni w celu uzyskania odpowiedniego spadku lub wyrównywania kierunku ułoŝenia przewodu Wypełnienie wykopu i zagęszczenie gruntu Do wykonywania warstw wypełniających naleŝy przystąpić natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia kanału. Wypełnienie wykopu naleŝy wykonywać w dwóch etapach I etap: obsypka - wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, II etap: zasypka - wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury Obsypkę wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub Ŝwiru), którego wielkość ziaren nie przekracza 10% nominalnej średnicy rury i nie jest większa od 60 mm. Obsypkę wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur, kaŝdą warstwę zagęszczając. NaleŜy pamiętać o podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociągu. Podbijanie naleŝy wykonać przy uŝyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie ubijaków 9

15 metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu. Pierwsze warstwy aŝ do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostroŝnie, by uniknąć uniesienia się rury. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury i nie powinna być większa niŝ cm. Po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. Mechaniczne zagęszczanie nad rurą moŝna rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została wykonana warstwa ochronna. Zaleca się stosowanie sprzętu mechanicznego do zagęszczania, jednocześnie po obu stronach przewodu, przy czym grubość warstwy przy zagęszczaniu mechanicznym nie powinna być większa niŝ 20 cm. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw zasypki naleŝy usuwać deskowanie, zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu 90%. Nadmiar gruntu, wynikający z wykonania podsypki i zasypki piaskiem, odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora Roboty porządkowe. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego na danej działce. Wykop po zasypaniu powinien być wyrównany, przykryty warstwą zdjętego wcześniej humusu, a wszystkie elementy na działce: murki pod ogrodzeniami, chodniki, przejścia, dojazdy odtworzone Próba szczelności Badanie szczelności wykonać zgodnie z polską normą PN-EN Europejska Norma EN 295 wymaga, aby jeszcze przed badaniem napełnić kanał i pozostawić go przez minimum godzinę pod ciśnieniem 5,0 m słupa wody (0,5 bar). Kanał nazywamy szczelnym, jeśli po upływie 15 minut dla rur a 5 minut dla kształtek strata wody nie przekroczy 0,07 l/m2 rury Inwentaryzacja. Z uwagi na odstępstwa od projektu występujące na etapie wykonawstwa, istotna jest dla późniejszej eksploatacji dokładna znajomość lokalizacji usytuowania sieci i armatury. Prace inwentaryzacyjne winny być zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem wykopów. 8. Odwodnienie wykopów na czas robót Warunki gruntowo-wodne Wykonanymi w lutym 2005 r. otworami rozpoznano warunki gruntowo-wodne w podłoŝu projektowanych oczyszczalni do głębokości 5,0 m. Wykonane obserwacje, pomiary zwierciadła wody oraz badania makroskopowe pozwoliły na ich geotechniczną ocenę. Na podstawie wyników badań i charakterystyki geologicznej gruntów zgodnie z normą PN-81/B podłoŝe podzielono na warstwy geotechniczne. W budowie 10

16 podłoŝa zaznacza się pięć kompleksów gruntów tj.: grunty antropogeniczne, organiczne, spoiste czwartorzędowe, sypkie i iły trzeciorzędowe. W obrębie tak zaznaczających się kompleksów wydzielono 7 warstw geotechnicznych: grunty antropogeniczne wydzielono w jedną warstwę warstwa I i stanowią ją nasypy niekontrolowane, gleba i gleba próchniczna o niewielkiej miąŝszości od 0,2 m do 0,9 m, występujące od powierzchni; grunty organiczne to namuły gliniaste, twardoplastyczne o I L = 0,25 mające podrzędne znaczenie w budowie podłoŝa i stwierdzone jedynie w podłoŝu projektowanej oczyszczalni nr 3, jednym otworem. Grunty te o stosunkowo niewielkiej miąŝszości stwierdzone w przelocie 0,4 1,2 m wydzielono w warstwę II; grunty sypkie to deluwialne lub rzeczne piaski drobne, drobne z przewarstwieniem piasków średnich, średniozagęszczone o I D = 0,50, stanowią one warstwę III i zostały stwierdzone w podłoŝu oczyszczalni nr 2, 3 i 4; grunty spoiste czwartorzędowe to deluwialne lub rzeczne utwory wykształcone w postaci piasków gliniastych, pyłów piaszczystych, glin, glin zwięzłych lub pylastych zwięzłych niekiedy z domieszką części organicznych. Grunty te wydzielono w trzy warstwy przyjmując za kryterium podziału stopień plastyczności: - warstwa IV a to grunty spoiste, plastyczne o I L (n) = 0,37; - warstwa IV b to grunty spoiste, twardoplastyczne o I L (n) = 0,15; - warstwa IV c to grunty spoiste, półzwarte o I L (n) < 0. iły krakowieckie (trzeciorzędowe) zostały wydzielone w odrębną warstwę V. Są to iły półzwarte o I L (n) < 0. Dla nasypów z uwagi na ich przypowierzchniowe występowanie i niewielkie miąŝszości nie określono wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych. Dla pozostałych wydzielonych warstw określono wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych (warstwy II V) i przedstawiono je w tabeli, zał. nr IV. Wartości parametrów wiodących stopień zagęszczenia I D (warstwa III, grunty sypkie) określono na podstawie oporu podczas wiercenia, natomiast stopień plastyczności I L (warstwy III, IV a IV c i V) określono na podstawie wałeczkowań. Pozostałe parametry geotechniczne wyznaczono z zaleŝności korelacyjnych zgodnie z normą PN-81/B i opracowaniem Geotechnika. Projektowanie posadowień bezpośrednich, zmiana PN-81/B Podczas wierceń, w podłoŝu wszystkich projektowanych oczyszczalni, stwierdzono obecność wody gruntowej. W podłoŝu oczyszczalni nr 3 i 4 stwierdzono wody o zwierciadle swobodnym, w podłoŝu oczyszczalni nr 2 wodę o zwierciadle lekko napiętym, w podłoŝu oczyszczalni nr 1 wodę w postaci sączeń. Woda występuje w obrębie piasków drobnych w strefie głębokości od około 2,0 m (oczyszczalnia nr 4) do 4,1 m (oczyszczalnia nr 2). Przy projektowanej głębokości posadowienia, jedynie podczas prowadzenia prac ziemnych i budowlanych dla oczyszczalni nr 1 i 4 moŝna liczyć się z pewnym 11

17 utrudnieniem ze strony wód. Z uwagi na wielkość współczynnika filtracji dla piasków drobnych k = 2,5 x 10-5 m/sek. tj. 2,16 m/dobę (A. Wieczysty Hydrogeologia inŝynierska, 1970) wody te nie będą stanowiły większego utrudnienia. Szczegółowe dane o warunkach gruntowo-wodnych w podłoŝu projektowanych oczyszczalni przedstawiają odpowiednie profile litologiczne otworów a wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych gruntów tabela (zał. nr III.1 III.7 i IV). Dokumentacja goetechniczna dla projektowanej budowy kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie Podsumowanie. W trakcie prac budowlanych, aby nie spowodować pogorszenia parametrów geotechnicznych gruntów spoistych naleŝy nie dopuścić do zawodnienia wykopów. 9. Uwagi końcowe - Wytyczenie osi projektowanych przewodów naleŝy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić przedstawicieli instytucji, które są właścicielami poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia. - Całość robót naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych oraz Instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu jak równieŝ instrukcją wykonania i odbioru rurociągów podaną przez, wybranego przez Inwestora, producenta rur i obowiązującymi przepisami branŝowymi i BHP. - Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte. Odbioru dokonać zgodnie z obowiązującą normą PN-92/B Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Wszystkie wynikłe w trakcie wykonawstwa wątpliwości naleŝy wyjaśnić z autorem w ramach zleconego nadzoru autorskiego. - Technologia wykonania robót przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegółowym projektem organizacji robót opracowanym przez Kierownika budowy, uwzględniającym jego moŝliwości techniczno-organizacyjne. - Projekt organizacji robót powinien spełniać wymagania stawiane przez wszystkie branŝowe normy, zarządzenia i przepisy BHP. - Z uwagi na skomplikowany i trudny charakter projektowanej inwestycji Inwestor winien wybrać na wykonawcę specjalistyczne przedsiębiorstwo dysponujące doświadczoną kadrą inŝynieryjno-techniczna, z odpowiednimi uprawnieniami oraz odpowiednim sprzętem i parkiem maszynowym. Projektował : mgr inŝ. Paweł Śmiech upr. bud. KL-56/

18

19

20

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE, WIELORODZINNE NR 1, 2, 3 śyrardów, UL. śeromskiego INWESTOR: śyrardowskie TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO śyrardów,

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej 1. Adres obiektu: 82-410 Stary Targ, działka nr 337, 338, 323/7 i 322/2, 2. Inwestor: Urząd Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne wykonano w grudniu 2011r. PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY 4 inż. Jan Augustynek 72-200 Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) 39-26-780 e-mail: projaug@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY GEN. BEMA W KM 0+00 0+ 811,50 Z WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3 PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa projektu 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 294178K ul. Trakt Św. Kingi w km 0+490 1+350

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 294178K ul. Trakt Św. Kingi w km 0+490 1+350 PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI, INśYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 33-300 Nowy Sącz, ul. Czarnieckiego 5 tel./ fax. 442-13-08 NIP 734-101-61-35 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej będący częścią projektu budowlanego dla kompleksowego zadania: Budowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI I. Część ogólna 1. Wstęp 1.1. Zakres opracowania 2. Opis techniczny i obliczenia 2.1. Obliczenia ilości wód opadowych 2.1.1. Dobór średnicy rurociągu 2.2. Opis sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. II CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawą opracowania są: Zlecenie Inwestora Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Aktualne wtórniki podkładów geodezyjnych w skali 1:500 Warunki

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki ZLECENIODAWCA: Zespół Projektowo-Realizacyjny PRO-SAN 40-067 Katowice, ul. Mikołowska 19a Wykonawca: Zabrze - luty 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ekolux PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku.

ekolux PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. ekolux CENTRUM PROJEKTOWO Tel-Fax 059 841 7905 HANDLOWO-MONTAśOWE Kom. 0 501 099885 76-200 SŁUPSK e-mail: ekolux@gmail.com ul. Leszczyńskiego 11 NIP 839-150-92-19 Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku.

Bardziej szczegółowo

PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1

PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1 Temat opracowania: Odwodnienie budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1 Stadium dokumentacji: Projekt Budowlany BranŜa: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Rudziniec, ul. Gliwicka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 DZIAŁ: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach 1. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta

Bardziej szczegółowo

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck TEMAT: Zagospodarowanie terenu przy budynku biurowym przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Działka nr: 371/16. STADIUM I CZĘŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY Projekt architektoniczno-budowlany Kanalizacja deszczowa INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. A. Instalacja kanalizacji deszczowej

I. Opis techniczny. A. Instalacja kanalizacji deszczowej I. Opis techniczny A. Instalacja kanalizacji deszczowej II. Część graficzna SAN- 1.0 Plan zagospodarowania terenu. Instalacje zewnętrzne. 1:500 SAN- 1.3 Profil kanalizacji deszczowej. 1:100/1:250 Spis

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA III. ZAŁĄCZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik 1.3.

Bardziej szczegółowo

S P I S R Y S U N K Ó W

S P I S R Y S U N K Ó W 1 S P I S T R E Ś C I 1. Podstawa opracowania 2. Cel opracowania 3. Charakterystyka terenu 4. Projektowane rozwiązanie 5. Opis urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych 6. Obliczenie spływu wód deszczowych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Kijany, gm. Bejsce, dz. nr ew. 109, 104, 682 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Wnioski geotechniczne str. 5 ZAŁĄCZNIKI 1. Mapa dokumentacyjna 2. Przekroje geologiczne

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU OPRACOWANIE: WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU ADRES: GDAŃSK UL. WYSPIAŃSKIEGO (Działka nr 1093/9) INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych JAMROTECH Sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów Tel. kom.: (+48) 606-726-118, tel. / fax: (+48) 17 86-11-134 NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, KRS: 0000416819 Adres e-mail: kontakt@jamrotech.pl,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-05 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIĄGÓW (45231220-3) Nazwy i kody robót określono według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim OPERAT WODNOPRAWNY. B&B Ida Burglin ul. Angowicka 68 89 600 Chojnice OPERAT WODNOPRAWNY

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim OPERAT WODNOPRAWNY. B&B Ida Burglin ul. Angowicka 68 89 600 Chojnice OPERAT WODNOPRAWNY B&B Ida Burglin ul. Angowicka 68 89 600 Chojnice Egz. / 3-1 - Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w miejscowości Orzełek gmina Kamień Krajeński Inwestor: Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim

Bardziej szczegółowo

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC Komory drenażowe OKSY-SC-310 i OKSY-SC-740 PRZEZNACZENIE Komory drenażowe to urządzenia przeznaczone do odwadniania obszarów zurbanizowanych. Mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 776 KRAKÓW - PROSZOWICE - OSTRÓW OBWODNICA PROSZOWIC - ZADANIE 2

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 776 KRAKÓW - PROSZOWICE - OSTRÓW OBWODNICA PROSZOWIC - ZADANIE 2 BPI Consult Sp. z o. o. 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 5/1 tel./fax (012) 429-53-92 tel. (012) 429-53-74 projekt nr: 4056 ZADANIE: OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 776 KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Zadanie inwestycyjne: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Opis techniczny do materiałów zgłoszeniowych na: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. Załączniki formalno prawne : 1 - Pismo nt. braku możliwości odprowadzenia wód opadowych z terenu planowanej inwestycji przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Zamkowa w Kochcicach. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty i materiały:

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13.

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu architektoniczno - budowlanego 1. Z a k r e s o p r a c o w a n i a. przebudowa ulicy powiatowej nr 3061N Bema w Morągu 1.1. Branża drogowa a) przebudowa jezdni,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam,

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, Konin, 22 luty 2010r. O Ś W I A D C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, Ŝe projekt budowlano wykonawczy pn. Uporządkowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WYTYCZNE MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy EKO- SYSTEMY Sp. z o. o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA:

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA: OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Przedmiot i zakres opracowania str. 2 3. Charakterystyka stanu istniejącego str. 2 4. Opis rozwiązań projektowych

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI Włocławek 29 lipiec 2010 T E M A T : ZAGOSPODAROWANIE PLACU PARKINGOWEGO PRZED I ZA BUDYNKIEM SĄDU REJONOWEGO W LIPNIE S T A D I U M D O K U M E N T A C J I : P R O J E K T B U D O W L A N Y B R A N ś

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM W RAMACH OBSŁUGI PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI W STĄPORKOWIE.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM W RAMACH OBSŁUGI PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI W STĄPORKOWIE. 1 OPIS TECHNICZNY Zał. nr 1 DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM W RAMACH OBSŁUGI PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI W STĄPORKOWIE. I. Podstawa opracowania. Projekt wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE Nazwa zadania: Nazwa obiektu: Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy Szkole

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo