Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA"

Transkrypt

1 EGZ.. NR 6 PROJEKT BUDOWLANY Część 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNII WÓD DESZCZOWYCH NA WYLOCIIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN PRZY UL. ZRĘBIIŃSKIIEJJ W POŁAŃCU.. Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA Miasto i Gmina Połaniec Połaniec, ul. Ruszczańska 27 BRANśA IMIĘ I NAZWISKO: NR UPRAWNIEŃ PODPIS Sanitarna: Projektant: mgr inŝ. P. ŚMIECH upr. bud. nr KL 56/2002 Opracował: Opracował: mgr inŝ. B. IWAŃSKA mgr inŝ. M. MÜNNICH Sprawdził: mgr inŝ. P. SKRZYPEK upr. bud. nr KL 208/86 KIELCE, LUTY 2005 R. Hydrogeotechnika Sp. z o.o., Kielce, ul. Ściegiennego 262 A tel. ( ) , fax ( ) KRS: , NIP: , REGON:

2 ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI 1: 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IM.PB/7331/49/04 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec dn r. pismo znak. IM.PB/7331/49/04 2. Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dn r. pismo znak NUZ-506-WZS-8/04/ 3. Protokół uzgodnienia ZUDP w Staszowie nr 61/05 4. Kserokopie uprawnień budowlanych projektantów 5. Rysunki zamieszczone w projekcie architektoniczno-budowlanym (projekt budowlany część 2) 6. Opis do projektu zagospodarowania terenu. 1

3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU 1. DANE OGÓLNE INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy w Połańcu Połaniec, ul. Ruszczańska 27 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: HYDROGEOTECHNIKA SP. Z O.O KIELCE; UL. ŚCIEGIENNEGO 262A PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE: Budowa oczyszczalni wód deszczowych na wylocie kolektora deszczowego DN 400 w ul. Zrębińskiej w Połańcu. Zadanie I. AUTORZY OPRACOWANIA: - mgr inŝ. Paweł Śmiech - mgr inŝ. Michał Münnich - mgr inŝ. Beata Iwańska CZAS OPRACOWANIA: - luty 2005 r. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IM.PB/7331/49/04 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec dn r. pismo znak. IM.PB/7331/49/04 2. Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dn r. pismo znak NUZ-506-WZS-8/04/ 3. Obowiązujące w projektowaniu przepisy i normy. 3. Przedmiot opracowania Realizacja inwestycji obejmuje budowę czterech oczyszczalni wód deszczowych składających się z osadników i separatorów ropopochodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. studniami rewizyjnymi, komorami krat i odcinkami kanalizacji deszczowej. Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego nr I część drogi publiczno-gminnej o nawierzchni bitumicznej dz. nr Niniejszy projekt oraz pozostałe zadania inwestycyjne wraz z projektem architektoniczno-budowlanym technologii oczyszczalni wód deszczowych dla kaŝdego zadania, stanowi podstawę do złoŝenia wniosku o wydanie Decyzji o pozwolenie na budowę, a po wydaniu Decyzji do realizacji prac budowlanych. Opracowanie obejmuje teren w granicach określonych szczegółowo w Decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania I. 2

4 4. PołoŜenie terenu inwestycji Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w mieście Połaniec. Oczyszczania wód deszczowych została zlokalizowana w na działce nr 5259, której właścicielem jest miasto Połaniec, w rejonie wylotu istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej DN 400 mm do rzeki Czarnej. 5. Stan prawny terenu Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenia części drogi pubiczno-gminnej - dz. Nr 5259, której właścicielem jest miasto Połaniec. 6. Istniejący stan zainwestowania terenu Na przewidzianym do zagospodarowania terenie istnieją elementy trwałego zainwestowania: a) budynki zlokalizowane wzdłuŝ pasów drogowych, b) ogrodzenia posesji o charakterze trwałym, c) istniejące uzbrojenie terenu: - wodociąg miejski wraz z przyłączami do posesji - sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do posesji - napowietrzne linie energetyczne Pas drogowy ul. Zrębińskiej projektowanego zadania I posiada nawierzchnie bitumiczną. 7. Opis projektowanego zagospodarowania terenu Przewidziany do zagospodarowania teren pod oczyszczalnię wód deszczowych leŝy na obszarze objętym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Połaniec. Teren objęty niniejszym opracowaniem, w granicach wyznaczonych wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego składa się z terenu zagospodarowanego, na którym będą wykonywane prace związane z budową oczyszczalni wód deszczowych. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: Kanały grawitacyjne - kanał deszczowy dn 300 L= 11,0 m Razem L= 34,8 m Separator ropopochodnych i osadnik V= 5 m 3 8. Rozwiązania budowlane określające formę i funkcję obiektu Funkcją projektowanej oczyszczalni wód deszczowch jest oczyszczenie ścieków deszczowych pasa drogowego ul. Zrębińskiej w Połańcu. Inwestycja stanowi obiekt liniowy podziemny, usytuowany wzdłuŝ istniejących ciągów komunikacyjnych. Obiekt nie wymaga projektowania strefy ochronnej. 3

5 Trasy projektowanych rurociągów przedstawiono na mapach sytuacyjnowysokościowych (rys. nr 2). Wysokościowe rzędne sieci kanalizacji deszczowej dostosowano do terenu istniejącego i istniejącego uzbrojenia. Przekroje poziome projektowanej oczyszczalni wód deszczowych z uwzględnieniem kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną pokazano na rysunkach nr 3 nr Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich Oczyszczalni wód deszczowych zaprojektowana została wzdłuŝ istniejących ciągów komunikacyjnych oraz po terenach przeznaczonych pod ciągi drogowe. Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, oczyszczalnia wód deszczowych nie będzie prowadzona na terenach prywatnych. Teren objęty projektem nie znajduje się w zasięgu obszaru chronionego prawem w rozumieniu ustawy z dn o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r Nr 99, poz. 1079) oraz nie występują na tym terenie obiekty stanowiące dobra kultury w rozumieniu ustawy z dn o ochronie dóbr kultury. W związku z tym teren nie podlega nadzorowi archeologiczno - konserwatorskiemu. 10. Określenie wpływu inwestycji na środowisko Inwestycja ma na celu polepszenie i uregulowanie spływu wód deszczowych oraz oczyszczenie spływających wód deszczowych z terenu objętym niniejszym opracowaniem. Planowana inwestycja będzie miała charakter proekologiczny. Na skutek uregulowania spływu oraz zamontowania oczyszczalni wód deszczowych składającej się z osadnika oraz separatora ropopochodnych o duŝej sprawności działania ulegną likwidacji niekontrolowane zalewania przyległych terenów. 11. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r (Dz. U. nr 126 z 1998 r póz. 836) projektowany obiekt prowadzony będzie w warunkach gruntowych i wodnych, które określone są jako złoŝone warunki gruntowe. Warunki gruntowo-wodne w miejscu posadowienia kanalizacji zostały ustalone wykonanymi otworami w lutym 2005 r. do głębokości 5,0 m w podłoŝu trasy projektowanej kanalizacji. Wykonane obserwacje, pomiary zwierciadła wody oraz badania makroskopowe pozwoliły na ich geotechniczną ocenę. Na podstawie wyników badań i charakterystyki gruntów, zgodnie z normą PN-81/B-03020, podłoŝe podzielono na warstwy geotechniczne. W budowie podłoŝa zaznacza się pięć kompleksów gruntów, tj. grunty antropogeniczne, organiczne, sypkie, spoiste czwartorzędowe i iły trzeciorzędowe. Szczegółowe wyniki badań podłoŝa zostały zamieszczony w dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej przez Hydrogeotechnikę Sp. z o.o. wg Pkt. B.6. Opracował: Mgr inŝ. Paweł Śmiech 4

6 EGZ.. NR 6 PROJEKT BUDOWLANY Część 2 PROJEKT TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI WÓD DESZCZOWYCH Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNII WÓD DESZCZOWYCH NA WYLOCIIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN PRZY UL. ZRĘBIIŃSKIIEJJ W POŁAŃCU.. Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA Miasto i Gmina w Połaniec Połaniec, ul. Ruszczańska 27 BRANśA IMIĘ I NAZWISKO: NR UPRAWNIEŃ PODPIS Sanitarna: Projektant: mgr inŝ. P. ŚMIECH upr. bud. nr KL 56/2002 Opracował: Opracował: mgr inŝ. B. IWAŃSKA mgr inŝ. M. MÜNNICH Sprawdził: mgr inŝ. P. SKRZYPEK upr. bud. nr KL 208/86 KIELCE, LUTY 2005 R. Hydrogeotechnika Sp. z o.o., Kielce, ul. Ściegiennego 262 A tel. ( ) , fax ( ) KRS: , NIP: , REGON:

7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Protokół uzgodnienia ZUDP w Staszowie nr 61/05 2. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego kanalizacji deszczowej. 3. Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej. 4. Rysunki: Rys. nr 1 Zlewnia... 1:10000 Rys. nr 2 Mapa syt.-wys. z lokalizacją OWD... 1:500 Rys. nr 3 Schemat technologii OWD... 1:50 Rys. nr 4 Profil kanalizacji deszczowej... 1:100/100 Rys. nr 5 Rysunek separatora ropopochodnych... 1:25 Rys. nr 6 Rysunek osadnika typ O/S... 1:25 2

8 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany oczyszczalni wód deszczowych ulicy Zrębińskiej w Połańcu. Teren objęty niniejszym opracowaniem posiada zbiorowe odprowadzenie wód deszczowych. Wody deszczowe z terenu objętego niniejszym opracowaniem odprowadzane są za pomocą kolektora Ø 400 mm zlokalizowanego przy ul. Zrębińskiej. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: Kanały grawitacyjne - kanał deszczowy dn 300 L= 15 m - budowa odwodnienia liniowego L= 4,5 m -zabudowę na istniejącym kanale kanalizacji deszczowej separatora, ropopochodnych typ PSW LAMELA 30/300 o przepływie nominalnym q n = 30 l/s, -osadnika EKOL-UNICON typ O/S V= 5 m 3, -studni rewizyjnej z kręgów betonowych dn Lokalizacja oczyszczalni Zaprojektowano oczyszczalnię ścieków deszczowych zlokalizowaną na działce nr 5259, której właścicielem jest miasto Połaniec, w rejonie wylotu istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej DN 400 mm do rzeki Czarnej. Projektuje się ciąg technologiczny na istniejącym kanale deszczowym DN 400 mm. Z uwagi na ograniczony teren pod oczyszczalnię projektuje się posadowienie obiektów w wykopach wykonanych w ściankach szczelnych. Bilans ścieków deszczowych. Maksymalny przepływ w kanale deszczowym dla określonego deszczu miarodajnego oblicza się wg wzoru: q max = φ*ψ śr *q*f [l/s] gdzie: φ - współczynnik uwzględniający retencję w sieci, φ = 0,68 ψ śr - uśredniony współczynnik spływu F - powierzchnia zlewni F = 4,7 ha 3

9 Szacunkowe współczynniki spływu z poszczególnych form zagospodarowania terenów zlewni zestawiono poniŝej: L.p. Zlewnia i współczynnik spływu Powierzchnia rzeczywista [ha] Powierzchnia zredukowana [ha] Zabudowa mieszkaniowa niska ψ = 0,30 3,4 1,02 2. Drogi i ulice ψ = 0,85 1,3 1,10 Razem 4,7 2,12 Przyjęto: F 1 = 4,7 ha, ψ śr. = 0,45, F zred = 2,12 ha Zalecana częstotliwość deszczu miarodajnego do wymiarowania kanałów, obsługujących boczne tereny miasta: C = 2 lata, p = 50 %, t = 15 min NatęŜenie deszczu miarodajnego jak niŝej: q = 127 l/s*ha Stąd natęŝenie przepływu wód deszczowych miarodajne do wymiarowania obiektów (kanałów deszczowych) Q 1 = 0,68 x 0,45 x 4,7 x 127 = 182,65 l/s NatęŜenie deszczu kryterialnego q k = 15 l/s/ha Przepływ pierwszej fali zanieczyszczeń tzw. Przepływ kryterialny Q k = 0,68*2,12 ha 15 l/s/ha = 21,64 l/s Na powyŝsze parametry dobrano separator ropopochodnych PSW LAMELA 30/300 o przepływie nominalnym q n = 30 l/s. 2. Technologia projektowanej oczyszczalni. Zaprojektowano oczyszczalnię z osadnikiem o przepływie poziomym i separatorem z sekcjami lamelowymi. Oczyszczalnię zaprojektowano przy załoŝeniu, Ŝe odpływ ścieków opadowych w ilości 15 l/s/ha powierzchni zredukowanej F zr = 8,24 ha skierowany będzie na osadniki. Doprowadzenie ścieków do osadnika zaprojektowano istniejącym kanałem DN 400. Dla projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano systemowy osadnik Ekol Unicon typ O/S o przepływie poziomym o wymiarach 2000 i pojemności czynnej V= 5,00 m 3. 4

10 Na odpływie z osadnika zaprojektowano separator ropopochodnych Ekol-Unicon typ PSW LAMELA 30/300. Odwodnienie liniowe o dł. 4,5m zaprojektowano w miejsce istniejącego odwodnienia. Dobrano odwodnienie liniowe ACO DRAIN typ S 300 K z polimerobetonu ze zintegrowaną ochroną krawędzi i bezśrubowym zamknięciem Powerlock /wg rys. nr 2/. Ustalenie stęŝeń zanieczyszczeń w wodach opadowych dopływających do oczyszczalni Z uwagi na brak pomiaru stęŝeń zanieczyszczeń dla rozpatrywanej zlewni ustalenie ich wysokości wykonano w oparciu o opracowanie Instytutu Ochrony Środowiska Jakość ścieków opadowych, wymagane warunki odprowadzenia oraz sposoby zagospodarowania" Warszawa 27. XII r dr inŝ. Maria Fionata-Szope i mgr inŝ. Halina Rawicka-Sarkiewicz. Przyjęto stęŝenia S zaw =200 g/m 3 S EE = 90 g/m 3 3. Ilość i skład zanieczyszczeń w ściekach deszczowych, surowych i oczyszczonych Wg literatury moŝna przyjąć przeciętne zanieczyszczenia dla całego spływu deszczowego. Zawiesiny ogólne S zog = g/m 3 Substancje ekstrahujące eterem S rp = g/m 3 Dla rozpatrzenia zlewni przyjęto: S zog = 200g/m 3 S EE = 90g/ m 3 Przyjmuje się, Ŝe zawiesiny zawierają 80% zawiesin łatwo opadających S 0P = 200 x 0,80 = 160g/m 3 Pozostałe zawiesiny ogólne S og = = 40g/m 3 Dla zawiesin łatwo opadających przyjęto 85% redukcji. Na odpływie stęŝenie wyniesie S ocz = 160 x 0,15 = 24 g/m 3 Dla pozostałych przyjmuje się jak redukcję zawiesin ogólnych 60% Stąd na odpływie stęŝenia wynoszą: S 0 = 40 x 0,40 = 16 g/m 3 Łącznie stęŝenia dla zanieczyszczeń w zawiesinie wyniosą S zaw = 24,00 +16,00 = 40 g/m 3 Średni stopień oczyszczenia wyniesie: 5

11 [(200-40) x 100]/200 = 80% Redukcję związków ekstrahujących eterem naftowym na separatorze EKOL- UNICON PSW LAMELA wg danych producenta Polska moŝna przyjąć ponad 90 %. Przyjęto 85% Stąd na odpływie stęŝenie wyniesie: S EE = 90,00 x 0,15 = 13,50 g/m 3 Roczny ładunek zanieczyszczeń przed wybudowaniem oczyszczalni Ładunek zawiesiny H op, = 0,434; F ZL = 4,7 ha; S zaw = 200g/m 3 Ł z = 0,434 x x 200 = 4,07 Mg/rok Ładunek substancji ekstrahujących eterem Ł EE = 0,434 x x 90 = 1,83 Mg/rok Roczny ładunek zanieczyszczeń zredukowanych na oczyszczalni Przy 88% rocznych opadów skierowanych na oczyszczalnię zatrzymanych zostanie: Ł zawzr = 4,07 x 0,80 x 0,88 = 2,86 Mg/rok Ł EE = 1,83 x 0,85 x 0,88 = 1,37 Mg/rok Roczny ładunek zanieczyszczeń wprowadzonych do odbiornika z rozpatrywanej zlewni: Ł zaw = 4,07 2,86 = 1,21 Mg/rok Ł EE = 1,83 1,37 = 0,46 Mg/rok Procentowy udział ładunków zanieczyszczeń oczyszczonych do ładunku przed oczyszczeniem: P zaw = (1,21/4,07) x 100% = 70,40 % P EE = (0,46/1,83) x 100% = 74,80 % 4. Ustalenie ilości osadu i substancji ekstrahujących eterem naftowym i okresów ich usuwania Objętość rocznego ładunku zawiesiny przy średnim cięŝarze objętościowym γ = 1,80 Mg/m 3 wynosi: v 2 = 19,43/1,80 = 10,24 m 3 / rok Przyjmuje się, Ŝe w osadnikach odłoŝy się 90 % osadów. V 1z = 10,24 x 0,90 = 9,22 m 3 /rok Z osadnika naleŝy usunąć osady 2 razy w roku: pierwszy po roztopach wiosennych, drugi w okresie jesiennym. Po uruchomieniu oczyszczalni w okresie do 4 miesięcy naleŝy sprawdzić grubość warstw osadów i oczyścić z osadów. Usuwanie osadów naleŝy wykonać wozami asenizacyjnymi z czyszczeniem ręcznym ze zmyciem osadów wodą pod ciśnieniem. Prace przy usuwaniu osadów mogą wykonywać brygady przeszkolone do tego rodzaju prac i posiadające aktualne świadectwo zdrowia i zaświadczenie o przeszkoleniu BHP. 6

12 UWAGA: Zgodnie z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie / z dn r. pismo znak NUZ-506-wzs-8/04/ z uwagi na fakt, Ŝe projektowana inwestycja znajduje się w zasięgu wody o prawdopodobieństwie Q 1% dobrano separator o konstrukcji uniemoŝliwiającej wydostanie się substancji ropopochodnych na skutek cofanięcia się wody w kanalizacji deszczowej. Zgodnie z instrukcją eksploatacji separatora ropopochodnych PSW LAMELA eksploatację naleŝy wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi dostarczaną przez firmę EKOL - UNICON. Obsługę moŝne wykonywać firma posiadająca wymagane zezwolenie i dysponująca odpowiednim sprzętem. UWAGA: Ustawa z dnia r. o odpadach nakłada na wytwórcę odpadów prowadzącego instalacje do: - Uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jeŝeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie; - PrzedłoŜenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeŝeli wytwarza odpady w ilości od 5 do ton rocznie innych niŝ niebezpieczne. Odpady z separatora zaliczane są do niebezpiecznych W kraju istnieje kilka wyspecjalizowanych firm, które oferują transport i utylizacje ww. odpadów. 5. Wytyczne nadzoru i obsługi obiektów. UŜytkownik obiektów oczyszczania powinien: - Nadzorować sukcesywnie ilości zgromadzonych zanieczyszczeń (osadów, szlamu, olejów) w poszczególnych obiektach, - Zamawiać transport specjalistyczny do terminowego usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń, - Usuwać operatywnie po kaŝdym opadzie grube ciała stałe zatrzymane na wlocie do osadników. 6. Opis techniczny kanalizacji deszczowej Trasa kanału głównego Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana po istniejącej trasie kanału deszczowego z rur betonowych. Trasę kanału zaprojektowano wg. Istniejących rzędnych. Kanał deszczowy prowadzony jest w pasie drogowym ulicy Zrębińskiej w Połańcu naleŝący do Miasta i Gminy Połaniec i stanowi ciąg pieszo-jezdny Głębokość ułoŝenia sieci. Wysokościowo kanał deszczowy grawitacyjny zaprojektowano przyjmując istniejące przekrycie. Usytuowanie wysokościowe pokazano w części graficznej. 7

13 Ogólny opis sieci kanalizacji deszczowej Zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej w skład, której wchodzą: kanały uliczne, urządzenia do oczyszczalni wód deszczowych. Do budowy kanałów w zakresie średnic dn 300 naleŝy stosować rury PE WEHOLITE SPIRO o sztywności obwodowej SN 8 łączone na mufy dwukielichowe z uszczelką trójwargową Wylot do rowu. Wylot kanału zaprojektowano jako element monolityczny betonowy dla rury o średnicy 400 mm, wykonany na placu budowy lub jako gotowy prefabrykat wykonany na zamówienie. Na wylot zastosować beton klasy B-25. Dno wylotu kanału, skarpy oraz rów, do którego przewidziano wpust ścieków deszczowych naleŝy umocnić za pomocą dybli betonowych typowych DC 15 ułoŝonych na podsypce Ŝwirowej grubości 15 cm. Rów naleŝy umocnić na długości 5 m od wylotu kanału. 7. Wykonawstwo robót. Przed przystąpieniem do robót naleŝy powiadomić o tym zamiarze wszystkich uŝytkowników istniejącego uzbrojenia, właścicieli działek Miasto i Gmina Połaniec oraz administratora dróg. Wytyczenie trasy przewodu naleŝy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. Sprzętem ręcznym wykonać wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia odstępstwa w rzędnych posadowienia uzbrojenia istniejącego naleŝy natychmiast powiadomić o tym fakcie projektanta, który w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzję o moŝliwości rozpoczęcia prac Roboty ziemne. Roboty ziemne wykonane będą w 30% jako roboty ręczne, natomiast pozostałe 70% sprzętem mechanicznym. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym naleŝy zwrócić się do UMiG w Połańcu o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu. Podczas wykonywania odcinków kanalizacji zlokalizowanych w pasie drogowym teren robót naleŝy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachować szczególne warunki bezpieczeństwa robót. Na całej długości projektowanych przewodów, na terenach zabudowanych, przewidziano wykonanie wykopów ciągłych wąsko przestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rozstaw rozpór w planie i wysokości naleŝy tak zaplanować, aby istniała moŝliwość wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Odwóz (czasowy) ziemi z wykopów przewidziano na odległość do 1 km. Nadmiar ziemi z wykopów naleŝy wywieźć na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora. Dowóz materiału na obsypkę i podsypkę kanału z odległości 10 km. 8

14 Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych, oraz barierami i taśmą ostrzegawczą przed dostaniem się na teren budowy osób niepowołanych. Roboty ziemne związane z układaniem i montaŝem przewodów z tworzyw sztucznych naleŝy wykonywać zgodnie z ustaleniami normy branŝowej BN-83/ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze", a w szczególności zgodnie z pkt tej normy Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy". Przy wykonywaniu robót ziemnych i montaŝowych naleŝy stosować się równieŝ do instrukcji podanych przez wybranego producenta rur. Całość robót ziemnych, a zwłaszcza istniejącego pod i nadziemnego uzbrojenia wykonać z zachowaniem maksymalnej ostroŝności oraz wszelkich obowiązujących przepisów branŝowych i BHP. W przypadkach robót na skrzyŝowaniach i wzdłuŝ linii energetycznych wykonywać po wyłączeniu energii. Zakres i terminy wyłączeń energii wykonawca robót winien uzgodnić z Zakładem Energetycznym Posadowienie rur. Posadowienie rur zaleŝy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu posadowienia i warunków gruntowo wodnych: - na warstwie filtracyjnej grubości 20 cm (mieszanina piaski i Ŝwiru) - na odcinkach odwadnianych - na gruncie rodzimym - w przypadku występowania w podłoŝu gruntu piaszczystego - na pozostałej długości na 20 cm podsypce piaskowej. NaleŜy przestrzegać rzędnych posadowienia przewodu i w taki sposób przygotować wykop, aby nie został on przegłębiony. Z dna wykopu naleŝy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać a następnie przystąpić do wykonywania podłoŝa, zgodnie z dokumentacją techniczną producenta rur. PodłoŜe naleŝy uformować na kąt 90. PodłoŜe wraz z warstwą wyrównawczą naleŝy profilować w miarę układania kolejnych odcinków. Przewód po ułoŝeniu powinien ściśle przylegać do podłoŝa na całej swej długości na co najmniej ¼ swego obwodu tzn. po obu stronach rury naleŝy bardzo starannie zagęścić grunt. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni w celu uzyskania odpowiedniego spadku lub wyrównywania kierunku ułoŝenia przewodu Wypełnienie wykopu i zagęszczenie gruntu Do wykonywania warstw wypełniających naleŝy przystąpić natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia kanału. Wypełnienie wykopu naleŝy wykonywać w dwóch etapach I etap: obsypka - wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, II etap: zasypka - wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury Obsypkę wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub Ŝwiru), którego wielkość ziaren nie przekracza 10% nominalnej średnicy rury i nie jest większa od 60 mm. Obsypkę wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur, kaŝdą warstwę zagęszczając. NaleŜy pamiętać o podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociągu. Podbijanie naleŝy wykonać przy uŝyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie ubijaków 9

15 metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu. Pierwsze warstwy aŝ do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostroŝnie, by uniknąć uniesienia się rury. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury i nie powinna być większa niŝ cm. Po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. Mechaniczne zagęszczanie nad rurą moŝna rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została wykonana warstwa ochronna. Zaleca się stosowanie sprzętu mechanicznego do zagęszczania, jednocześnie po obu stronach przewodu, przy czym grubość warstwy przy zagęszczaniu mechanicznym nie powinna być większa niŝ 20 cm. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw zasypki naleŝy usuwać deskowanie, zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu 90%. Nadmiar gruntu, wynikający z wykonania podsypki i zasypki piaskiem, odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora Roboty porządkowe. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego na danej działce. Wykop po zasypaniu powinien być wyrównany, przykryty warstwą zdjętego wcześniej humusu, a wszystkie elementy na działce: murki pod ogrodzeniami, chodniki, przejścia, dojazdy odtworzone Próba szczelności Badanie szczelności wykonać zgodnie z polską normą PN-EN Europejska Norma EN 295 wymaga, aby jeszcze przed badaniem napełnić kanał i pozostawić go przez minimum godzinę pod ciśnieniem 5,0 m słupa wody (0,5 bar). Kanał nazywamy szczelnym, jeśli po upływie 15 minut dla rur a 5 minut dla kształtek strata wody nie przekroczy 0,07 l/m2 rury Inwentaryzacja. Z uwagi na odstępstwa od projektu występujące na etapie wykonawstwa, istotna jest dla późniejszej eksploatacji dokładna znajomość lokalizacji usytuowania sieci i armatury. Prace inwentaryzacyjne winny być zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem wykopów. 8. Odwodnienie wykopów na czas robót Warunki gruntowo-wodne Wykonanymi w lutym 2005 r. otworami rozpoznano warunki gruntowo-wodne w podłoŝu projektowanych oczyszczalni do głębokości 5,0 m. Wykonane obserwacje, pomiary zwierciadła wody oraz badania makroskopowe pozwoliły na ich geotechniczną ocenę. Na podstawie wyników badań i charakterystyki geologicznej gruntów zgodnie z normą PN-81/B podłoŝe podzielono na warstwy geotechniczne. W budowie 10

16 podłoŝa zaznacza się pięć kompleksów gruntów tj.: grunty antropogeniczne, organiczne, spoiste czwartorzędowe, sypkie i iły trzeciorzędowe. W obrębie tak zaznaczających się kompleksów wydzielono 7 warstw geotechnicznych: grunty antropogeniczne wydzielono w jedną warstwę warstwa I i stanowią ją nasypy niekontrolowane, gleba i gleba próchniczna o niewielkiej miąŝszości od 0,2 m do 0,9 m, występujące od powierzchni; grunty organiczne to namuły gliniaste, twardoplastyczne o I L = 0,25 mające podrzędne znaczenie w budowie podłoŝa i stwierdzone jedynie w podłoŝu projektowanej oczyszczalni nr 3, jednym otworem. Grunty te o stosunkowo niewielkiej miąŝszości stwierdzone w przelocie 0,4 1,2 m wydzielono w warstwę II; grunty sypkie to deluwialne lub rzeczne piaski drobne, drobne z przewarstwieniem piasków średnich, średniozagęszczone o I D = 0,50, stanowią one warstwę III i zostały stwierdzone w podłoŝu oczyszczalni nr 2, 3 i 4; grunty spoiste czwartorzędowe to deluwialne lub rzeczne utwory wykształcone w postaci piasków gliniastych, pyłów piaszczystych, glin, glin zwięzłych lub pylastych zwięzłych niekiedy z domieszką części organicznych. Grunty te wydzielono w trzy warstwy przyjmując za kryterium podziału stopień plastyczności: - warstwa IV a to grunty spoiste, plastyczne o I L (n) = 0,37; - warstwa IV b to grunty spoiste, twardoplastyczne o I L (n) = 0,15; - warstwa IV c to grunty spoiste, półzwarte o I L (n) < 0. iły krakowieckie (trzeciorzędowe) zostały wydzielone w odrębną warstwę V. Są to iły półzwarte o I L (n) < 0. Dla nasypów z uwagi na ich przypowierzchniowe występowanie i niewielkie miąŝszości nie określono wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych. Dla pozostałych wydzielonych warstw określono wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych (warstwy II V) i przedstawiono je w tabeli, zał. nr IV. Wartości parametrów wiodących stopień zagęszczenia I D (warstwa III, grunty sypkie) określono na podstawie oporu podczas wiercenia, natomiast stopień plastyczności I L (warstwy III, IV a IV c i V) określono na podstawie wałeczkowań. Pozostałe parametry geotechniczne wyznaczono z zaleŝności korelacyjnych zgodnie z normą PN-81/B i opracowaniem Geotechnika. Projektowanie posadowień bezpośrednich, zmiana PN-81/B Podczas wierceń, w podłoŝu wszystkich projektowanych oczyszczalni, stwierdzono obecność wody gruntowej. W podłoŝu oczyszczalni nr 3 i 4 stwierdzono wody o zwierciadle swobodnym, w podłoŝu oczyszczalni nr 2 wodę o zwierciadle lekko napiętym, w podłoŝu oczyszczalni nr 1 wodę w postaci sączeń. Woda występuje w obrębie piasków drobnych w strefie głębokości od około 2,0 m (oczyszczalnia nr 4) do 4,1 m (oczyszczalnia nr 2). Przy projektowanej głębokości posadowienia, jedynie podczas prowadzenia prac ziemnych i budowlanych dla oczyszczalni nr 1 i 4 moŝna liczyć się z pewnym 11

17 utrudnieniem ze strony wód. Z uwagi na wielkość współczynnika filtracji dla piasków drobnych k = 2,5 x 10-5 m/sek. tj. 2,16 m/dobę (A. Wieczysty Hydrogeologia inŝynierska, 1970) wody te nie będą stanowiły większego utrudnienia. Szczegółowe dane o warunkach gruntowo-wodnych w podłoŝu projektowanych oczyszczalni przedstawiają odpowiednie profile litologiczne otworów a wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych gruntów tabela (zał. nr III.1 III.7 i IV). Dokumentacja goetechniczna dla projektowanej budowy kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie Podsumowanie. W trakcie prac budowlanych, aby nie spowodować pogorszenia parametrów geotechnicznych gruntów spoistych naleŝy nie dopuścić do zawodnienia wykopów. 9. Uwagi końcowe - Wytyczenie osi projektowanych przewodów naleŝy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić przedstawicieli instytucji, które są właścicielami poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia. - Całość robót naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych oraz Instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu jak równieŝ instrukcją wykonania i odbioru rurociągów podaną przez, wybranego przez Inwestora, producenta rur i obowiązującymi przepisami branŝowymi i BHP. - Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte. Odbioru dokonać zgodnie z obowiązującą normą PN-92/B Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Wszystkie wynikłe w trakcie wykonawstwa wątpliwości naleŝy wyjaśnić z autorem w ramach zleconego nadzoru autorskiego. - Technologia wykonania robót przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegółowym projektem organizacji robót opracowanym przez Kierownika budowy, uwzględniającym jego moŝliwości techniczno-organizacyjne. - Projekt organizacji robót powinien spełniać wymagania stawiane przez wszystkie branŝowe normy, zarządzenia i przepisy BHP. - Z uwagi na skomplikowany i trudny charakter projektowanej inwestycji Inwestor winien wybrać na wykonawcę specjalistyczne przedsiębiorstwo dysponujące doświadczoną kadrą inŝynieryjno-techniczna, z odpowiednimi uprawnieniami oraz odpowiednim sprzętem i parkiem maszynowym. Projektował : mgr inŝ. Paweł Śmiech upr. bud. KL-56/

18

19

20

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INśYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU Zleceniodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. Ul. Dąbrowskiego 2, 59 100 Polkowice tel. (076) 846 29 11 Wykonawca: progeo sp. z o.o. progeo sp. z o.o. 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo