WIEŒCI WIELICHOWSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEŒCI WIELICHOWSKIE"

Transkrypt

1 Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo WIEŒCI Wieœci Wielichowskie 1 Rynek 10, Wielichowo tel , WIELICHOWSKIE Nr 3 (53) marzec 2012 ISSN pismo bezp³atne Wiatrak w ubnicy wzbudza du e zainteresowanie zarówno mieszkañców, jak i przejezdnych. Fot. Tadeusz J¹der Niech bêdzie ³adnie! W ubnicy, przy wylocie drogowym na Grodzisk, powsta³ drewniany wiatrak. Przed swoim domostwem postawi³ go Wojciech Kaczmarek, mieszkaniec tej wsi. - Nawet jego œmigi siê krêc¹ jak zawieje wiatr cieszy siê w³aœciciel. Wiatrak stanowi miniaturê najprawdziwszych starych wiatraków koÿlaków obiektów i ³adnych i bardzo charakterystycznych dla Wielkopolski i tej okolicy, niegdyœ s³u ¹cych jako wiejskie przetwórnie miel¹ce ziarno na m¹kê. Pan Wojciech jednak nigdy jak twierdzi w rodzinie nie mia³ m³ynarza, nieszczególnie te interesuje siê dawnym rzemios³em, ale za to niew¹tpliwie ma estetyczny zmys³, smyka³kê do prac budowlanych i chêæ tworzenia. Jednym s³owem jest prawdziwym pasjonatem, który postanowi³ odtworzyæ na swojej posesji elementy dawnej architektury. Wojciech Kaczmarek na samym wiatraku nie zamierza poprzestaæ. Ju teraz nawióz³ polny kamieñ, z którego obok wiatraka zostanie po³o ony bruk. Bêdzie na nim wstawiony konny wóz, skonstruowany w odpowiedniej skali, na wzór dawnych gospodarskich pojazdów. I to jeszcze nie koniec! Bêdzie coœ jeszcze, po drugiej strony drogi. Ale na razie niech to bêdzie moja tajemnica zapewnia entuzjasta. Przy wiatraku doœæ czêsto zatrzymuj¹ siê przejezdni, podziwiaj¹c kunszt wykonania. Dziwi¹ siê po co komu takie coœ. Zaœ Wojciech Kaczmarek odpowiada: - Bo ja lubiê jak ko³o mojego domu jest ³adnie! Wieœci Wielichowskie gratuluj¹ twórcy pomys³u, jednoczeœnie ycz¹c wytrwa³oœci w konstruowaniu nowych, ciekawych i zdecydowanie upiêkszaj¹cych ubnicê obiektów. Z niecierpliwoœci¹ te oczekujemy realizacji kolejnych prac. Tak trzymaæ Panie Wojciechu! (tj) Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych sk³adamy wszystkim mieszkañcom naszej gminy oraz goœciom najlepsze yczenia. Zdrowych, pogodnych, pe³nych radoœci Œwi¹t Wielkanocnych Serdecznych spotkañ rodzinnych przy œwi¹tecznym stole oraz wszelkiej pomyœlnoœci. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Stanis³aw Marciniak Burmistrz Wielichowa Adam aniecki WIELICHOWO - NIEKORONOWANA STOLICA POLSKIEJ PIECZARKI

2 2 Wieœci Wielichowskie Wierni w koœciele jeszcze w tym roku? Conrado Yanez zaprosi³ obecne na spotkaniu panie do wspólnego zdjêcia. Fot. Jan Grzeœ Na Dzieñ Kobiet: koncert Yaneza Z okazji Dnia Kobiet, w restauracji MDS w Wielichowie, w sobotê, 10 marca, odby³ siê koncert Conrado Yaneza. Razem z Conrado wyst¹pi³a skrzypaczka Anna Skwirut. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od yczeñ z³o onych paniom przez Stanis³awa Marciniaka, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, Tadeusza Czeka³ê, prezesa Gminnego Zwi¹zku Kó³ek i Organizacji Rolniczych, Jana Grzesia, dyrektora CK oraz obecnych na imprezie so³tysów. Dodatkow¹ atrakcj¹ dla uczestniczek by³a s³odka niespodzianka od burmistrza Adama anieckiego z okolicznoœciow¹ dedykacj¹. O G O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo Finalista programu Must be the music bardzo szybko zyska³ sympatiê licznie zgromadzonej publicznoœci, œpiewaj¹c œwiatowe szlagiery muzyki rozrywkowej. Na zakoñczenie koncertu panie na stoj¹co zaœpiewa³y dla artysty Sto lat. Koncert zorganizowali: Stowarzyszenie Kó³ Gospodyñ Wiejskich, Ko³o Gospodyñ w Wielichowie oraz Centrum Kultury w Wielichowie. Specjalne podziêkowanie skierowano do Danuty i Sylwestra Misiornych, w³aœcicieli restauracji MDS oraz Gminnego Zwi¹zku Kó³ek i Organizacji Rolniczych. (pm) og³asza na 11 kwietnia 2012 r. I przetarg ustny nieograniczony na dzier- awê gruntów rolnych po³o onych w obrêbie geodezyjnym wsi Trzcinica. Og³oszenie zosta³o umieszczone na tablicy og³oszeñ urzêdu oraz wsi Trzcinica, a tak e na stronie internetowej urzêdu pod adresem Dodatkowych informacji o gruntach bêd¹cych przedmiotem przetargu udzielaj¹ pracownicy Urzêdu Miasta i Gminy Wielichowo, Rynek 10, pok. nr 2 lub pod nr tel Wielichowo, 9 marca 2012 r. Wieœci Wielichowskie. Miesiêcznik informacyjny. Redaguje Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo. Red. naczelny Jolanta Napiera³a. Wspó³pracownicy: Renata Jarczyñska, Tadeusz J¹der (red. prowadz¹cy numer), Anna Paron. Adres: Centrum Kultury Pod Wie ¹ Wielichowo, ul. Pocztowa 16, tel. (061) Pod mailowym adresem: mo na do "Wieœci Wielichowskich" przekazywaæ swoje uwagi, propozycje i zapytania. Wydawca: Przedsiêbiorstwo AGA. Druk: Zak³ad Poligraficzny Zb. So³tysiak, Koœcian. Nak³ad 1000 egzemplarzy. Jak dowiadujemy siê od ks. Marka Smólskiego, proboszcza parafii p.w. Œwiêtej Jadwigi w Wilkowie Polskim, powoli, ale systematycznie, sp³ywaj¹ pieni¹dze od instytucji, w których zosta³y zg³oszone aplikacje o œrodki na remont zabytkowego koœcio³a. Uzyskane pieni¹dze powinny umo liwiæ przywrócenie obiektu dla celów religijnych ju jesieni¹ w tym roku. Pierwsze w tym roku œrodki zosta³y przekazane przez Bogdana Zdrojewskiego, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za co osobiœcie dziêkowali mu pos³owie PO: Ma³gorzata Adamczak i Kyllion Munyama. Potwierdzona kwota 100 tysiêcy z³otych dla koœcio³a w Wilkowie Polskim, pozwoli na wznowienie remontu w kwietniu. Rozpoczynaj¹ce siê roboty oznaczaj¹ rozszerzenie pierwotnego zadania na³o onego na ekipy wyspecjalizowanej firmy budowlanej. Maj¹ one polegaæ na skutecznym sklamrowaniu sklepienia koœcio³a i zakotwieniu murów. Jeœli w tym bardzo pracoch³onnym etapie, roboty bêd¹ przebiegaæ zgodnie z planem, mo liwe jest zakoñczenie ich do koñca sierpnia. Nastêpnie, konieczne bêdzie uzupe³nienie niektórych elementów nad organami i w dalszej kolejnoœci malowanie tynków. Zanim wierni ostatecznie opuszcz¹ sale wiejskie i zaczn¹ uczestniczyæ w mszach œw. i nabo eñstwach w koœciele, niezbêdne bêdzie wydanie pozytywnej opinii o stanie obiektu przez powiatowego inspektora budowlanego, ale deklaruje on (podobnie zreszt¹ jak wojewódzki konserwator zabytków) wydanie zgody na wejœcie wiernych do koœcio³a bez zbêdnej zw³oki, tak szybko, jak to tylko bêdzie mo liwe. Mocno zaanga owany jest w remont koœcio³a ks. proboszcz Marek Smólski, który z wielkim zaciêciem tworzy fotograficzn¹ dokumentacjê i kronikê tocz¹cego siê remontu. - Staram siê moimi zdjêciami zilustrowaæ dos³ownie wszystkie prace wykonywane przez budowlanych w poszczególnych etapach. Wszystko po to, by ka dy móg³ siê przekonaæ, co i w jaki sposób zosta³o zrobione i e zebrane od wiernych i ofiarodawców pieni¹dze, a tak e uzyskane od ró nych instytucji dotacje nie posz³y na marne - podkreœla proboszcz Smólski. (tj)

3 URZ D MIASTA I GMINY Rynek 10, Wielichowo gadu gadu PRZYJMUJE INTERESANTÓW: - od poniedzia³ku do pi¹tku od 7 00 do RADCA PRAWNY - œroda od do14 00 /udziela bezp³atnych porad prawnych dla mieszkañców gminy/ PRZEWODNICZ CY RADY MIEJSKIEJ - poniedzia³ek od do SKARGI I WNIOSKI PRZYJMUJ : Burmistrz w godzinach pracy Urzêdu Sekretarz Gminy- w godzinach pracy Urzêdu Wykaz telefonów URZ D MIASTA I GMINY -centrala (061) , Sekretariat Fax , Burmistrz Sekretarz Skarbnik USC, Meldunki Dzia³alnoœæ Gospodarcza Ksiêgowoœæ Bud etowa Kadry Drogi Zagospodarowanie Przestrzenne Podatki , Rolnictwo, Ochrona œrodowiska Gospodarka Nieruchomoœciami Biuro Rady WODR /doradztwo dla rolników/ ZAK AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o OŒRODEK POMOCY SPO ECZNEJ , Kierownik OPS ZESPÓ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓ W WIELICHOWIE CENTRUM KULTURY BIBLIOTEKA ZESPÓ SZKÓ IM. POLSKICH NOBLISTÓW SZKO Y PODSTAWOWE: - Gradowice ubnica Wilkowo Polskie Œniaty PRZEDSZKOLA SAMORZ DOWE: - Wielichowo ubnica Œniaty Wilkowo Polskie POLICJA w Wielichowie OCHOTNICZA STRA PO ARNA BANK SPÓ DZIELCZY w Wielichowie PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO POCZTA TELEFONY ALARMOWE: Awarie w dostawie wody , Awarie w dostawie energii elektrycznej: Pogotowie energetyczne Grodzisk Wlkp. (061) Koœcian (065) Opalenica (061) Awarie w dostawie gazu (061) Pomagamy rozliczyæ PIT-y Informujemy ponadto, i tak e w roku 2012 mo na przekazaæ 1% zap³aconego podatku na rzecz organizacji po ytku publicznego. Ka dy kto chcia³by przekazaæ 1% podatku na rzecz organizacji po ytku publicznego powinien w rozliczeniu za rok 2011 wskazaæ nazwê organizacji i jej numer KRS. Zachêcamy do wp³acenia swojego 1 procenta podatku dochodowego na rzecz Hufca ZHP Œmigiel - organizacji po ytku publicznego. Rodziców harcerek i harcerzy, sympatyków harcerstwa oraz pe³noletnich cz³onków ZHP, którzy chcieliby przekazaæ pieni¹dze dla Hufca, prosimy o wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym, jako organizacji, której przekazuj¹ 1% podatku Hufiec ZHP Œmigiel. KRS W ramach Hufca Œmigiel w naszej gminie funkcjonuj¹: - 5 Dru yna Harcerska im. Franciszka Ratajczaka w Wilkowie Polskim; - 9. Grunwaldzka Dru yna Harcerska Buki im. Kazimierza Wielkiego w Wielichowie; - 15 Gromada Zuchowa Uœmiechniête Chmurki w Wielichowie. Podajemy ponadto nazwy i numery Wieœci Wielichowskie Uprzejmie informujê, e w ramach akcji rozliczenia podatku dochodowego za rok 2011 w Urzêdzie Miasta i Gminy w Wielichowie uruchomiony zostanie punkt dystrybucji formularzy oraz przyjêæ wype³nionych zeznañ PIT. Dy ur (I piêtro, pok. nr 9) pe³niæ bêd¹ pracownicy Urzêdu Skarbowego w Grodzisku Wlkp. Punkt bêdzie czynny 29 marca 2012 r. w godz Zapraszamy zainteresowanych mieszkañców. Burmistrz Miasta i Gminy /Adam aniecki/ Jak siê przy³¹czyæ do wodoci¹gu? Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje, e w zwi¹zku z nowo uruchomionym wodoci¹giem w Wielichowie istnieje mo - liwoœæ pod³¹czenia budynku do sieci wodoci¹gowej. Ponadto z dniem 31 sierpnia 2012 roku zostanie zamkniête ujêcie wody na Ko³nierzu i zwrócone zostanie w³aœcicielowi - parafii Wielichowo. Dotychczasowi odbiorcy wody z tego ujêcia maj¹ mo liwoœæ przy³¹czenia siê do nowej sieci wodoci¹gowej. W nowych przy³¹czach spó³ka zamon- 3 KRS organizacji po ytku publicznego w powiecie grodziskim, na które mo - na oddaæ 1 % podatku: 1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym, Ko³o w Grodzisku Wlkp. KRS: Stowarzyszenie,,Z³ota Jesieñ Rakoniewice, KRS Klub Sportowy Dyskobolia, Grodzisk Wlkp. KRS Stowarzyszenie Abstynenckie Nowe ycie, Grodzisk Wlkp. KRS Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej, Granowo, KRS Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Serce, Rakoniewice, KRS Ochotnicza Stra Po arna w Granowie, KRS Stowarzyszenie Dom Pomocna D³oñ, Rakoniewice, KRS Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granic¹ Wschód- Zachód, Grodzisk Wlkp., KRS Oprac. AP tuje u odbiorcy wodomierze na koszt w³asny. Po wykonaniu przy³¹cza nale y powiadomiæ zak³ad o zakoñczeniu prac, celem odbioru technicznego przy³¹cza wodoci¹gowego. Nastêpnie zostanie wydany odbiorcy protokó³ odbioru przy- ³¹cza, na podstawie którego mo na wyst¹piæ z wnioskiem o zawarcie umowy na dostarczanie wody. W razie jakichkolwiek pytañ i w¹tpliwoœci prosimy o kontakt z biurem ZGKiM Sp. z o. o. w Wielichowie - tel. /61/ (z)

4 4 Wieœci Wielichowskie Nasze drogi powiatowe Rozmowa z Jerzym Bartkowiakiem, dyrektorem Powiatowego Zarz¹du Dróg w Grodzisku Wlkp. Przedmiotem zainteresowania licznych mieszkañców gminy Wielichowo jest stan dróg. Po zimie, niestety doœæ czêsto, przedstawiaj¹ one rozpaczliwy obraz. Wiêkszoœæ stanowi¹ drogi powiatowe, których ³¹czna d³ugoœæ liczy nieco ponad 48 km. Dróg krajowych w gminie jest zaledwie 1 kilometr i 250 metrów, a wojewódzkich 16,3 km. S¹ jeszcze drogi gminne, najczêœciej gruntowe, których mamy ³¹cznie 33,7 km. Nie trzeba chyba specjalisty, by naocznie siê przekonaæ, e po zimie stan dróg w gminie daleki jest od idea³u... - zwracam siê do dyr. Jerzego Bartkowiaka. Rzeczywiœcie, z tym, e zima tylko wykañcza wczeœniejsze zniszczenia. To nie tyle zima szkodzi drogom, co brak œrodków. Gdyby nawierzchnia drogi nie by³a wczeœniej spêkana, to mróz i œnieg by jej nie zaszkodzi³. Najczêœciej - i dzieje siê tak w ca³ym kraju - robi siê jedynie nawierzchniê, bo na pobocza, przepusty i rowy nie ma ju zazwyczaj pieniêdzy. Drogowcy na ten stan nie maj¹ realnego wp³ywu. Dlaczego nasze drogi s¹ w takim stanie? Pieni¹dze, panie redaktorze, pieni¹dze! Nie mamy doœæ œrodków, ci¹gle jest ich za ma³o, aby utrzymywaæ wszystkie drogi w odpowiednio nale ytym stanie. Choæ trzeba przyznaæ, e poprzez ogromne zaanga owanie gminnego samorz¹du w Wielichowie z panem burmistrzem anieckim na czele, naprawdê sporo uda³o siê zrobiæ. Gmina otrzymuje po prostu tyle finansowego wk³adu, ile sama wniesie. Dziêki temu, przez ostatnie 2-3 lata, nadrobiliœmy zaleg³oœci jakie Wielichowo mia³o w stosunku do innych gmin naszego powiatu. Proszê zatem przypomnieæ, co uda³o siê ostatnio na drogach gminy Wielichowo wykonaæ. Mogê tu przypomnieæ ostatnie nasze dzia³ania na drogach. To remont drogi powiatowej nr 3571P Dêbsko - Prochy i powstanie blisko kilometrowej nak³adki bitumicznej na odcinku Dêbsko - droga wojewódzka nr 312. Dobrym przyk³adem jest remont przeprowadzony na drodze powiatowej nr 3572P, ³¹cz¹cej drogê krajow¹ nr 32 z Gradowicami i Wielichowem na licz¹cym 2,1 km odcinku z Gradowic do drogi krajowej, gdzie dokonano podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsj¹ i grysami. Wymieñmy te przebudowê drogi nr 3577P Wielichowo - Grodzisk Wlkp., na ca³ej licz¹cej 11 km d³ugoœci, gdzie po³o ono bitumiczn¹ nak³adkê oraz remont drogi nr 3593P Wielichowo - Kamieniec, równie na pe³nej jej d³ugoœci. Remont obejmowa³ odnowienie ulic Grodziskiej i Podgórnej w Wielichowie. Obok nak³adki bitumicznej powsta³y tam chodniki dla pieszych, zatoki dla pojazdów, kanalizacja na odcinku miejskim, a na czêœci pozamiejskiej dokonano podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsj¹ i grysami. Warto wspomnieæ równie o remoncie przeprowadzonym na 634-metrowym odcinku ulicy Pocztowej w Wielichowie w ci¹gu drogi 3807P Wielichowo - Wolsztyn. Jakie, Pañskim zdaniem, potrzeby w gminie Wielichowo na powiatowych drogach s¹ teraz najpilniejsze? Uwa am, e s¹ cztery takie drogi, które bardzo pilnie potrzebuj¹ remontu. To trasy: nr 3571P Dêbsko - Prochy, nr 3572P Gradowice - Wielichowo, nr 3574P Wilkowo Polskie - Celinki oraz 3807P Wielichowo - Wolsztyn. W tych dwóch pierwszych przypadkach sprawa wydaje siê klarowna, a nasza decyzja pozytywna, ale niezbêdna bêdzie zgoda wielichowskich radnych na przekazanie odpowiednich œrodków na ten cel. Daleko posuniête s¹ przygotowania do remontu drogi Wielichowo - Wolsztyn. Otó jest ju dokumentacja i zgodna wola dwóch powiatów, aby zg³osiæ wspólny wniosek o fundusze europejskie na ten cel, w ramach budowy dróg lokalnych, czyli tzw. schetynówek. Podobnie, to znaczy jako tzw. schetynówkê, próbowaliœmy rozwi¹zaæ problem funduszy na drogê Wilkowo Polskie - Celinki, ale niestety, powiat nie znalaz³ œrodków, które na cel ten móg³by zadeklarowaæ. Tak wiêc perspektywy nie s¹ ró- owe? Przykro mi, ale tak w³aœnie jest. Stara³em siê konkretnie i bez hurraoptymizmu przedstawiæ sytuacjê w jakiej siê znaleÿliœmy. Tym niemniej rozumiemy potrzeby mieszkañców i w ramach istniej¹cych œrodków, a tak e tych, które do nas sp³yn¹, bêdziemy starali siê skutecznie remontowaæ i naprawiaæ drogowe szlaki w gminie Wielichowo. Z dyr. Jerzym Bartkowiakiem rozmawia³ Tadeusz J¹der

5 Wieœci Wielichowskie 5 Augustowo Tak siê robi dobre jaja! Nale ¹ca do Rolniczego Kombinatu Spó³dzielczego w ubnicy ferma kur w Augustowie, zajmuje siê produkcj¹ jaj. Interesujemy siê nimi zw³aszcza przed Wielkanoc¹, kiedy w koszykach do œwiêcenia i na wielkanocnym stole smacznych i zdrowych jaj nie mo e przecie zabrakn¹æ. Dwa lata temu, postawi³a na zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej unowoczeœnienie kurników i lepsze warunki dla kur. W ten sposób ferma przesz³a na chów œció³kowy, z grzêd¹, jak niektórzy mówi¹ bezstresowy. Obecnie ferma spe³nia wszelkie wyœrubowane wymogi UE. Modernizacja kurników w Augustowie rozpoczê³a siê w grudniu 2009 roku i zakoñczy³a w 2011 r. - To by³a kosztowna i pracoch³onna operacja. Trzeba by³o przerobiæ ka dy kurnik. Ka da z niosek zyska- ³a w ten sposób dwukrotnie wiêksz¹ przestrzeñ. Unowoczeœniliœmy wentylacjê, po³o one zosta³y nowe posadzki. Dziœ potrzeba jest wiêcej robocizny, chocia by dlatego, e regularnie trzeba sprz¹taæ i wyk³adaæ now¹ œció³kê. Ale mamy naprawdê niema³¹ satysfakcjê, bo nowy system sprawdza siê, nie ma adnych problemów ze zbytem jaj i per saldo wychodzimy na tym dobrze - ocenia Dariusz Dadaczyñski, kierownik fermy w Augustowie. W Augustowie s¹ cztery kurniki. Ka - dy z nich ma 1000 m kwadratowych powierzchni i mieœci 9 tysiêcy niosek gatunku Lohmann Brown. Codziennie z fermy uzyskuje siê 23 tysi¹ce jaj. Obsada kurników zmniejszy³a siê, ale efekt ekonomiczny, pomimo wczeœniejszych obaw, jest wyraÿnie wy szy. Zalety chowu œció³kowego wydaj¹ siê nie do przecenienia. Kura yje bez stresu. Wybiera sobie w karmide³kach odpowiedni dla siebie pokarm, ten który chce. Poza tym mo e siê doœæ swobodnie poruszaæ, ma naturaln¹ œció³kê i sk³ada jaja w wybranym miejscu. Mo na zaobserwowaæ, e skorupka takich jaj jest mocniejsza. Nie ma k³opotów ze sprzeda ¹, gdy chêtnych na zakup nie brakuje. Czêœæ kupuj¹ centrale eksportowe. - Niemal codziennie odbieram telefony od zainteresowanych zakupem naszych produktów i najczêœciej muszê odmawiaæ, gdy zbyt mamy zapewniony i nowych zamówieñ nie przyjmujemy. Ostatnio telefonowali z hurtowni spo- ywczych nawet z Rumunii i S³owacji - przyznaje kierownik Dadaczyñski. Na fermie w Augustowie kury przechodz¹ przez pe³ny cykl produkcyjny. Najpierw trafiaj¹ tu - do odchowalni - zaledwie jednodniowe pisklaki. Dostawca z Grodkowa w Opolskiem przywozi ze swoich inkubatorów praktycznie same kurki. Kogutków trafia siê zaledwie kilkanaœcie na 22 tysi¹ce sztuk. Zapewne jest to zas³uga zatrudnionych przez producenta sekserów, czyli specjalistów od oddzielania ptaków wed³ug p³ci. W odchowalni kurczêta przebywaj¹ tygodni. Nastêpnie s¹ przenoszone do kurników. Swoje pierwsze jajka sk³adaj¹ w tygodniu ycia. We wczesnym okresie noszenia trafiaj¹ siê jajka dwu ó³tkowe, ale najwy sz¹ noœnoœæ kurki osi¹gaj¹ w 29-tym tygodniu ycia, a w ca³ym cyklu znosz¹ oko³o 220 jaj. Do ywaj¹ tygodni ycia, a nastêpnie odsprzedawane s¹ na ubój. Kury w Augustowie s¹ otoczone troskliw¹ opiek¹ weterynaryjn¹. Sta³¹ opiekê weterynaryjn¹ sprawuje dr Roman Orzechowski, a nadzoruje proces dr Micha³ Sokó³. - W wyznaczonych terminach ptaki przechodz¹ szczepienia, choroby siê ich nie imaj¹, antybiotyków nie stosujemy, wiêc wszystkie wymogi zdrowej ywnoœci s¹ spe³nione - krótko podsumowuje kierownik fermy. Obok kierownika na fermie zatrudnionych jest zaledwie 5 osób. Kombinat w ubnicy od wielu lat zajmuje siê chowem kur. Niegdyœ jajka z w³asnej fermy s³u y³y do produkcji s³ynnego majonezu i bezów. Nic siê nie marnowa³o. Jednak z tego pomys³u trzeba by³o zrezygnowaæ, ze wzglêdu na restrykcyjne sanepidowskie przepisy. Teraz do przetwórstwa u ywa siê sproszkowanych jaj, od innego producenta. Natomiast sprzeda dobrych jaj, ze œció³kowego chowu, okaza³a siê op³acaln¹ i trafion¹ inwestycj¹. Tadeusz J¹der Dariusz Dadaczyñski, kierownik fermy w Augustowie, wœród swych zadowolonych podopiecznych. Fot. Tadeusz J¹der

6 6 Wieœci Wielichowskie Stra acy z Wielichowa Podsumowanie minionego roku W niedzielne przedpo³udnie 26 lutego 2012 roku odby³o siê zebranie podsumowuj¹ce rok 2011 w jednostce z Wielichowa. Na to spotkanie licznie przybyli druhowie wraz z zaproszonymi goœæmi, miêdzy innymi dh Eugeniusz Utracik, prezes miejsko-gminny OSP, Jan Grzeœ, dyrektor Centrum Kultury i kapitan Marcin Nowak, przedstawiciel Komedy Powiatowej Stra y Po arnej w Grodzisku. W minionym roku, w gminie Wielichowo zarejestrowano 48 zdarzeñ losowych, w tym 4 po ary i 44 zagro- enia miejscowe. Wœród stra aków najczêœciej uczestnicz¹cych w wyjazdach wyró niaj¹ siê druhowie: Zbigniew Paluch (40 wyjazdów), Hubert Bednarczyk (34), Mateusz Papierz (31), Marek Bednarczyk (27), Marek Szczechowski (27), Krzysztof Bednarczyk (23), ukasz Bednarczyk (23), Julian Bednarczyk (22), Wojciech Szczepaniak (18), Zbys³aw Dodat (14), Miros³aw Nowacki (12) oraz Piotr Bednarczyk (12). Na zebraniu, kpt. Marcin Nowak, przedstawiciel Komedy Powiatowej, w swojej wypowiedzi podkreœla³, e jednostka z Wielichowa nale y do wiod¹cych w powiecie grodziskim. Doda³ równie, e w corocznych kontrolach przeprowadzonych przez PSP co do gotowoœci bojowej czy te w przegl¹dach technicznych samochodów i sprzêtu jest wszystko na bardzo wysokim poziomie. Kapitan dziêkowa³ równie za oddanie krwi w akcji pn. Twoja Krew Ratuje ycie i zachêcaj¹c do tegorocznej akcji krwiodawstwa. Oczywiœcie nie zabrak³o podziêkowañ dla OSP Wielichowo za wszechstronn¹ pomoc przy ró nych wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kultury i inne organizacje. Dotyczy³o to m.in. Œwiêta Niepodleg³oœci, Pikniku Motorowego, Œwiêta Pieczarki czy Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Za kwestowanie na rzecz WOŒP, Jan Grzeœ w imieniu Jurka Owsiaka wyró ni³ dyplomami druhów: Krzysztofa Bednarczyka, Tadeusza Nowackiego i Zbys³awa Dodata. Na zebraniu podjêto uchwa³ê o rozpoczêciu w 2013 roku jubileuszu 130-lecia OSP Wielichowo. Stra acy wielichowskiej jednostki przyst¹pili do zbiórki pieniêdzy na nowy sztandar. Na rok bie ¹cy m. in. zaplanowano podnoszenie kwalifikacji stra aków w ratownictwie medycznym, kurs kierowania ruchem i kurs dowódców. Zbigniew Paluch Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wielichowie zaprasza do korzystania ze swoich us³ug w zakresie transportu, oczyszczania z b³ota, œniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeñ z terenu przy posesjach, utrzymania terenów zielonych, instalacji przy³¹czy wodno-kanalizacyjnych. ZGKiM poleca równie kompleksowe uk³adanie kostki brukowej, us³ugi remontowo-budowlane oraz us³ugi koparko- ³adowark¹ w zakresie wykopów pod budynki i instalacje, a tak e przy niwelacji terenów. Szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ w siedzibie ZGKiM, Rynek 10A, tel K¹cik psychologiczny (34) Z³uda Mówi¹ w œrodowiskach kinematograficznych Los Angeles, e podziwiani ludzie kina udaj¹, i s¹ stale zapracowani przy realizacji wielkich yciowych planów. Tak mniej wiêcej opisuj¹ normalny dzieñ: Wstajecie o ósmej. Wypijacie sok pomarañczowy i za ywacie wasz¹ dzienn¹ porcjê witaminek. Pó³ godzinki spaceru przygotowuje was na œniadanie. Potem czytacie gazety i korespondencjê. Oko³o dziesi¹tej wzmacniaj¹ce p³ywanie w basenie, potem pó³ godziny gimnastyki, prysznic i opalanie. Potem czas na obiad, który wypada zjeœæ z przyjació³mi. Po obiedzie kawa i prywatna projekcja filmu lub zakupy i telefony. Oko³o szesnastej tenis lub golf. Po powrocie po raz drugi basen i trochê zajêæ na si- ³owni lub w sali gimnastycznej. Po tych æwiczeniach prysznic, masa i koniecznie krótka drzemka. A gdy siê przebudzicie z tej popo³udniowej drzemki, macie ju osiemdziesi¹tkê. Cz³owiek interesów, zmêczony i zestresowany wieloma zajêciami uda³ siê do mistrza ycia duchowego po radê. Mistrz mu powiedzia³: - Ryba, która opuszcza wodê, szybko umiera. Równie i ty zaczynasz umieraæ w chwili, gdy dajesz siê opanowaæ sprawom tego œwiata. Ryba mo e ocaliæ swoje ycie, jeœli natychmiast powróci do wody. Ty natychmiast musisz powróciæ do samotnoœci. Biznesmen zaniepokoi³ siê: - Czy mam zostawiæ wszystkie moje sprawy i udaæ siê do klasztoru? - Absolutnie nie. Zajmuj siê interesami i zwróæ siê w kierunku swego serca. W s³owniku duchowoœci znajduje siê piêkne s³owo skupienie. Okreœla ono chwilê, w której zatrzymujemy siê aby scaliæ, zebraæ w jedno cz¹stki nas samych, które dzieñ rozrzuci³. Jolenta Elsner

7 Wieœci Wielichowskie 7 Przemoc w rodzinie jest przestêpstwem Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystuj¹ce przewagê si³ dzia³anie przeciw cz³onkowi rodziny, naruszaj¹ce prawa i dobra osobiste, powoduj¹ce cierpienie i szkody (art. 207 k.k.) Przemoc w rodzinie charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi cechami: jest zamierzona, si³y s¹ nierównomierne, narusza prawa i dobra osobiste, powoduje cierpienie i ból. Formy przemocy mog¹ byæ nastêpuj¹ce: przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc seksualna i przemoc ekonomiczna. Pamiêtaj: masz prawo czuæ siê bezpieczne w swoim domu, masz prawo do szacunku i godnego traktowania i masz prawo do swobodnego wyra ania swojego zdania. Jednoczeœnie masz te prawo wspó³uczestniczyæ w podejmowaniu decyzji odnoœnie spraw zwi¹zanych z wasz¹ rodzin¹, domem, dzieæmi, wydatkami. Twoje potrzeby i twoje sprawy s¹ jednakowo wa ne. Masz zatem prawo szukaæ profesjonalnej pomocy w sytuacji, gdy jesteœ zaniepokojona tym, co siê dzieje w domu. Masz równie prawo do swobodnego kontaktowania siê z bliskimi, rodzin¹, przyjació³mi. Wskazówki, które mog¹ ci siê przydaæ Œwiêto w Gradowicach 1. Porozmawiaj z kimœ komu ufasz o tym co siê dzieje w twoim domu. Nie masz powodu siê wstydziæ! 2. W twojej okolicy s¹ instytucje, które powinny udzieliæ ci pomocy. 3. Poproœ s¹siadów, aby reagowali na odg³osy awantur i wzywali policjê. 4. Mo esz z³o yæ zawiadomienie o przestêpstwie do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Wlkp. Tel Przemoc jest przestêpstwem œciganym z urzêdu. 5. Wzywaj policjê w sytuacji, gdy czujesz zagro enie. 6 Jeœli zosta³aœ/zosta³eœ pobita/-y, mo esz zwróciæ siê do lekarza pierwszego kontaktu aby wystawi³ zaœwiadczenie, w którym opisze obra enia, jakich dozna³aœ/³eœ. 7. Jeœli zdecydujesz siê na opuszczenie domu, zabierz ze sob¹ wa ne dokumenty: dowód osobisty, ksi¹ eczkê zdrowia i legitymacje ubezpieczeniow¹, itp. Jeœli zauwa ysz przemoc fizyczn¹, psychiczn¹, seksualn¹ oraz ekonomiczn¹ REAGUJ! NIE ZWLEKAJ! NIE B D OBOJÊTNYM ŒWIADKIEM! Adresy najbli szych instytucji udzie- W Szkole Podstawowej w Gradowicach 7 marca odby³ siê Dzieñ Kobiet zorganizowany przez grono pedagogiczne. Wszystkie panie mia³y mo liwoœæ spotkaæ siê przy kawie i ciastku, oderwaæ od spraw ycia codziennego i porozmawiaæ w mi³ej atmosferze. Uroczystoœæ uatrakcyjni³y pokazy kosmetyków znanej firmy, bezp³atne zabiegi na d³onie oraz us³ugi fryzjerskie. Mo na by³o skorzystaæ z aerobiku prowadzonego przez Monikê B³a ejewsk¹. W ten sposób ka - da kobieta mog³a sprawdziæ mo liwoœci swego cia³a i popracowaæ nad kondycj¹ oraz rozci¹gniêciem poszczególnych partii miêœni. Uczniowie miejscowej szko³y, w ramach projektu Z Ma³ej Szko³y w Wielki Œwiat, zaprezentowali makietê naszej miejscowoœci oraz inscenizacjê wiersza Juliana Tuwima pt. Rzepka, co mia³o podkreœliæ rolê ma³ej wspólnoty i ludzi, którzy j¹ tworz¹. Na zakoñczenie prezentacji ch³opcy, przebrani za kobiety, zaœpiewali piosenkê Facet to œwinia, co niezwykle rozbawi³o wszystkie obecne przedstawicielki p³ci eñskiej. Wieczór ten by³ udany, frekwencja Obchody Dnia Kobiet w Gradowicach laj¹cych pomocy ofiarom przemocy: - Policja tel Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16A, tel , Zespó³ interdyscyplinarny do spraw przemocy dzia³aj¹cy przy Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Wielichowie, tel S¹d Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydzia³ III Rodzinny i Nieletnich, tel Oœrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, B³oñsko 37a, Jab³onna, tel Przychodnia Zdrowia w Wielichowie tel i Wilkowie Polskim tel Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., ul. wirki i Wigury, tel , Zadzwoñ: Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie NIEBIESKA LINIA Tel Poradnia pracuje w dni powszednie w godz Dy ur prawny w ramach poradni odbywa siê w pi¹tki w godz Informacjê przygotowa³a Maria Popa dopisa³a. Mamy nadziejê, e czêœciej bêd¹ siê odbywa³y takie spotkania, które integruj¹ mieszkañców wsi. Monika B³a ejewska Fot Renata Jarosz

8 8 Wieœci Wielichowskie Palce lizaæ! (33) Zupa krem pieczarkowy Mistrz Tomasz Przybysz przy pracy, w otoczeniu uczestniczek warsztatów, mieszkanek Reñska. Fot. Ewa Kasperska Smaki Powiatu Grodziskiego W sali wiejskiej w Reñsku 14 marca odby³y siê warsztaty pn. Smaki Powiatu Grodziskiego. Podobne spotkania bêd¹ siê odbywaæ w ka dej gminie powiatu od marca do sierpnia 2012 roku. Celem warsztatów jest aktywizacja mieszkañców powiatu. Warsztaty, prowadzi³ mistrz kucharski Tomasz Przybysz. Uczestniczy³o w nich 10 pañ z Reñska. Na spotkanie przyjecha³ równie Marcin Burzyñski, dyrektor biura Stowarzyszenie Leader oraz Ewa Kasperska, wiceburmistrz Wielichowa. Uczestniczki mia³y mo liwoœæ nauki oraz samodzielnego wykonania potraw. Potrawy, które przygotowano to: - Zupa - krem pieczarkowy z grzankami; - Pieczarka w piwnym cieœcie naleœnikowym; - Sa³atka z pieczarek bia³ych surowych w cytrynie; - Schab faszerowany z pieczarkami; - Ziemniaki podsma ane z zio³ami; - Smalec z pieczarkami do degustacji. Pan Tomasz wczeœniej przygotowa³ smalec z pieczarkami, który mo na by³o skosztowaæ podczas warsztatów. Na zakoñczenie przegl¹du kulinarnych dokonañ podano schab faszerowany i zapiekane ziemniaki. Jak zapowiedziano, z przepisów jakie zostan¹ zrealizowane w ka dej gminie, powstanie broszura kulinarna pt. Smaki Powiatu Grodziskiego. My zaœ, nie czekaj¹c na to wydarzenie, publikujemy jeden z przepisów ju teraz, w naszej sta³ej rubryce pt. Palce lizaæ. ap Danie mo na traktowaæ jako postne miêsa przecie w pieczarkach nie ma, ale jednoczeœnie krem jest na tyle wykwintny, e œmia³o mo na zaplanowaæ go na œwi¹teczny obiad. Potrawa ta na dodatek w gminie Wielichowo zawsze bêdzie mile widziana, boæ to przecie w Wielichowie mieœci siê niekoronowana co prawda, ale zawsze, stolica polskiej pieczarki. Krem pieczarkowy, to jedna ze sztandarowych potraw zaprezentowanych przez Tomasza Przybysza, znanego mistrza kucharskiego, który niedawno, 14 marca, prowadzi³ warsztaty kucharskie w Reñsku, w ramach g³oœnej imprezy Smaki Powiatu Grodziskiego. A oto przepis (porcja na 4 osoby): 1,5 kg pieczarek 1 cebula 100 g mas³a 1 kubek œmietany 30% sól, pieprz oko³o 3 litrów bulionu Do garnka wrzucamy mas³o, a nastêpnie dodajemy pokrojone lub zmiksowane pieczarki. Podsma amy, dodaj¹c pokrojon¹ cebulê oraz przyprawiaj¹c pieprzem i sol¹. Gdy odpowiednio ju siê zrumieni¹, dodajemy wczeœniej ugotowany bulion. Kiedy ju ca³oœæ zacznie siê gotowaæ, odstawiamy garnek i dodajemy œmietanê, aby zagêœciæ zupê. Gotowe danie podajemy z grzankami. Grzanki, którymi posypiemy zupê, robimy sami, kroj¹c chleb w ma³e kwadraciki. A nastêpnie podsma amy je na patelni z odrobin¹ mas³a, a siê zrumieni¹. Palce lizaæ! Naprawdê! (ap) Muzeum Archeologiczne w Wilkowie Polskim Szko³a Podstawowa im. Kompanii Wilkowskiej Powstañców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim wziê³a udzia³ w projekcie To jest Twoje dziedzictwo realizowanym przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Jest to kampania informacyjna buduj¹ca to samoœæ regionaln¹ mieszkañców Wielkopolski. A by³o to tak. W poniedzia³ek pi¹tego marca pracownicy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przywieÿli do szko³y trzy tajemnicze skrzynie. Zawiera³y one znaleziska z epoki kamienia, br¹zu i elaza, odkryte przez archeologów na obszarze Wielkopolski. Klasa szósta i jej wychowawca, Marek Czapla, przygotowali wystawê. Eksponaty przedstawia³y ycie ludzi z wymienionych epok. Dzieci pozna³y narzêdzia i broñ, których u ywali nasi przodkowie. Zobaczyli jak mieszkali i gdzie chowali zmar³ych. Szczególne zainteresowanie wzbudzi³a makieta kurhanu grobowego odkrytego w nieodleg³ej miejscowoœci êki Ma³e, ozdoby i monety rzymskie. Wystawê obejrza³y wszystkie dzieci z naszej szko³y i uczniowie ze szko³y filialnej w Œniatach. Wszyscy wykonali rysunki, napisali sprawozdania z wystawy, a kilku przygotowa- ³o piêkne prezentacje. Wystawa bardzo siê podoba³a. Dziêkujemy pracownikom Muzeum Archeologicznego za tak interesuj¹c¹ inicjatywê. Magdalena Firlej, Alicja Œliwiñska

9 Warto byæ dobrym! Szko³a Podstawowa im. Kompanii Wilkowskiej Powstañców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim razem z 1500 innymi placówkami z ca³ej Polski, w których uczy siê blisko pó³ miliona dzieci, bierze udzia³ w akcji Warto byæ dobrym organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjazna Szko³a pod patronatem ministra Edukacji Narodowej i UNESCO. Akcja Warto byæ dobrym to najwiêksza, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreuj¹ca u dzieci dobre postawy, ucz¹ca poszanowania dla innych ludzi, a tak e premiuj¹ca zachowania prospo³eczne i wolontariat. G³ównym elementem akcji jest konkurs, kierowany do uczniów 1500 szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który ka da szko- ³a prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z t¹ sam¹ nagrod¹ g³ówn¹ rowerem górskim marki KROSS. Od pocz¹tku semestru dzieci rywalizuj¹ w dobrych uczynkach do koñca roku w trzech kategoriach: pomoc drugiemu cz³owiekowi, zaanga owanie w œrodowisko klasy, szko- ³y, spo³ecznoœæ lokaln¹ oraz dzia³ania globalne na rzecz praw cz³owieka i ochrony œrodowiska. Na koniec roku, dzieci pod okiem wychowawcy bêd¹ wybiera³y w ka dej klasie ucznia, który okarze siê najlepszy, a wœród najlepszych z ca³ej szko³y zostanie rozlosowany rower. Akcjê, któr¹ propaguje Stowarzyszenie Przyjazna Szko³a, wdra ano po raz pierwszy w kilkudziesiêciu œl¹skich szko³ach w 2003 roku. W tym roku stowarzyszenie opracowa³o now¹ formu- ³ê projektu i po raz pierwszy realizuje j¹ w takiej skali w szko³ach w ca³ej Polsce. Ka da placówka dosta³a w paczce rower, multimedialny pakiet edukacyjny Akademia Umys³u 2 do szkolnej biblioteki oraz baner akcji do wyeksponowania wraz z rowerem na szkolnym korytarzu. Kolorowy baner oprócz logo patronów i sponsorów g³ównych, posiada 52 miejsca na naklejki, które mo e wykupiæ prawie ka - da firma lub osoba prywatna przyk³adaj¹c jednoczeœnie rêkê do czynienia dobra. Jedna naklejka to koszt 100 z³, ka dy mo e wykupiæ od 1 do 1500 takich cegie³ek, jednak tylko jedn¹ na szko³ê. Oczywiœcie szko³a to miejsce, w którym ucz¹ siê dzieci, wiêc to co mo e siê znaleÿæ na takiej naklejce dok³adnie okreœla regulamin sponsora. Ca³a akcja jest koordynowana przez infoliniê, gdzie kilkudziesiêciu konsultantów pod numerem informuje o wszelkich szczegó³ach. 10 szkó³, o najwy szym wspó³czynniku dzieci, które wywi¹za³y siê z deklarowanych zadañ, otrzyma po z³ na po yteczny cel dla ca³ej spo³ecznoœci lokalnej. Wybior¹ go uczniowie. - Dobro potrzebuje wsparcia i promocji w œwiecie konsumpcji i pogoni za sensacj¹. Taka akcja to bardzo wiele pozytywnej energii i pomocy w jego krzewieniu wœród dzieci. Dziêki niej m³odzie uœwiadamia sobie, e pomaganie innym jest wa ne, daje satysfakcje i czyni nas szczêœliwymi. Nie zrobilibyœmy jej bez wsparcia sponsorów. Wyszliœmy jednak z za- ³o enia, e zamiast zdobywaæ od kilku du ych firm po kilka milionów z³otych, lepiej bêdzie daæ szanse ka - demu do przy³o enia rêki do czynienia dobra, a w szczególnoœci osobom fizycznym i firmom lokalnym, gdzie to dobro jest czynione. Bo zrealizowaæ tak¹ akcjê przy wsparciu tysiêcy mniejszych podmiotów i osób fizycznych da lepszy i trwalszy efekt by zara aæ dobrem - uwa a Aleksander Komaniecki, prezes Stowarzyszenia Przyjazna Szko³a. - Uczniowie naszej szko³y czêsto uczestnicz¹ w akcjach charytatywnych. Pomagaj¹ innym, ucz¹ siê otwartoœci i empatii. Cieszê siê, e Wieœci Wielichowskie 9 przystêpujemy do tej akcji, bo jest to dla dzieci zachêta i potwierdzenie, e warto czyniæ dobro podkreœla Hanna Czapla, dyrektor szko³y. Stowarzyszenie Przyjazna Szko³a, które ma ju 10 lat, jest najwiêksz¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹ dzia³aj¹c¹ w sektorze edukacji w Polsce. Swoimi projektami i akcjami obejmuje ca³y kraj i 7600 szkó³ partnerskich. Organizacja, która przekaza³a ju na rozwój edukacji 27 mln z³, zbiera tak e 1% na rozwój edukacji w polskich szko³ach, przekazuj¹c im ca³e œrodki, które otrzymuje od rodziców. Wiêcej o stowarzyszeniu mo na siê dowiedzieæ na stronie a o akcji na stronie Szko³a Podstawowa im. Kompanii Wilkowskiej Powstañców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim to ma³a wiejska szko³a, ale od lat wspó³pracuje ze stowarzyszeniem, realizuj¹c wspólne projekty dofinansowane z funduszów EFS. Prowadzi te inne ciekawe projekty edukacyjne, m.in. Matematyka innego wymiaru, Aktywnie po zdrowie itp. Corocznie bierze te udzia³ w finale WOŒP, wspó³pracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Serce z Rakoniewic, przeprowadza zbiórki surowców wtórnych na rzecz dzieci niepe³nosprawnych. Wiêcej informacji na ten temat mo na zasiêgn¹æ na stronie Oprac. Marek Czapla Rower wraz z banerem akcji Warto byæ dobrym zosta³y wyeksponowane na szkolnym korytarzu. Fot. Marek Czapla

10 10 Wieœci Wielichowskie Uczniowie podstawówki przygotowuj¹ siê do Miêdzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR. Fot. Danuta Szalewska Szko³a dobra na nudê Uczniowie Zespo³u Szkó³ im. Polskich Noblistów w Wielichowie skorzystali z bogatej oferty przygotowanej przez nauczycieli na ferie. Gimnazjaliœci z Wielichowa zajêli dwie najwy sze pozycje w powiatowym konkursie. Jak siê okaza³o - w matematyce - nie mieli sobie równych! Powiatowy Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów zorganizowany zosta³ przez Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Juliusza S³owackiego w Grodzisku Wlkp. Odby³ siê on w pi¹tek, 2 marca. Zespó³ Szkó³ im. Polskich Noblistów w Wielichowie reprezentowa³o 8 Jeœli ktoœ s¹dzi, e zimowe wakacje to czas, gdy szko³a œwieci pustkami - jest w wielkim b³êdzie. Choæ zajêcia klasowe siê w tym czasie nie odbywaj¹, wszyscy zainteresowani uczniowie mogli skorzystaæ z wielu ciekawych propozycji, przygotowanych dla nich przez pedagogów. Ju w poniedzia³ek, w bibliotece szkolnej odby³ siê II Maraton Czytelniczy, w trakcie którego I. Jagodzik-Nijaka, prowadz¹ca zajêcia bibliotekarka, czyta³a zebranym ksi¹ kê pt. Gruby A. Minkowskiego. PóŸniej, uczestnicy zajêæ mogli siê zapoznaæ z jej filmow¹ adaptacj¹. Tego samego dnia, w sali gimnastycznej odby³o siê, jak na to miejsce doœæ nietypowe, naukowe spotkanie. Na zaproszenie Bogumi³y Andrzejewskiej oraz Magdaleny Glapiak-Skrzypczak, w Wielichowie goœci³ Mateusz Stocki, który przygotowa³ dla uczniów autorsk¹ prezentacjê pod tytu³em: Od wrzenia do gazu. Osoby, które skorzysta³y z oferty i znalaz³y tego dnia nieco wolnego czasu, obejrza³y wiele interesuj¹cych eksperymentów o intryguj¹cych nazwach: odwrócona szklanka, hydro el, balonowe wêdkowanie, czarny smok, chemiczny gejzer, p³on¹cy stó³, narodziny chmur, pasta do zêbów dla s³onia czy dzia³o N 2. To nie koniec spotkañ z nauk¹. Pierwsze trzy dni ferii up³ynê³y kilkunastoosobowej grupie uczniów szko³y podstawowej na przygotowaniach do Miêdzynarodowego Konkursu Matematycznego KAN- GUR. Mieli oni okazjê rozwijaæ swoje zdolnoœci matematyczne i logiczne Najlepsi matematycy w powiecie uczniów. Jak siê okaza³o, dwóch z nich w rywalizacji ze swymi rówieœnikami zajê³o najwy sze pozycje. Pierwsze miejsce wywalczy³, a mo e lepiej by³oby powiedzieæ wyliczy³ Maciej Weiss, drugie zaœ - Norbert Melerowicz, obaj z klasy III c. M³odym, a ju znakomitym matematykom, jak równie Januszowi Kalembie, ich opiekunowi, serdecznie gratulujemy, ycz¹c kolejnych sukcesów. ap myœlenie, a tak e sprawdziæ swoje umiejêtnoœci, mierz¹c siê z najró niejszymi zadaniami. Ponadto, w pierwszy i drugi czwartek ferii, wychowankowie klas 4 i 5 uczestniczyli w zajêciach przyrodniczych, w trakcie których sami wykonywali doœwiadczenia oraz obserwowali eksperymenty prezentowane przez Agatê Szymczak, nauczycielkê. Swoje obserwacje zapisywali, ucz¹c siê wyci¹gaæ wnioski z doœwiadczeñ. Warto dodaæ, e jedno ze spotkañ odby³o siê w terenie, gdzie uczniowie próbowali rozpoznawaæ pozostawione na œniegu tropy zwierz¹t, spaceruj¹c pod opiek¹ nauczyciela po lesie. W ramach zajêæ rekreacyjnych natomiast, uczniowie klas Ia, IIb i IIIa szko³y podstawowej, pod opiek¹ swoich wychowawczyñ, pojechali na Plac Zabaw AKTIV w Poznaniu. Inni uczniowie klas I-III zaœ, wyjechali wraz z wychowawczyniami do Cinema City Kinepolis w Poznaniu, gdzie obejrzeli film pt. Kot w butach. Okazj¹ do spotkania w szkole sta³y siê tak e, coraz popularniejsze w Polsce, walentynki. 14 lutego, gimnazjaliœci bior¹cy udzia³ w projekcie Zagrajmy o sukces wziêli udzia³ w zajêciach psychologicznych z pedagog Danut¹ Ilmer, w trakcie których czytali wiersze o mi³oœci i dyskutowali o uczuciach. PóŸniej, Agata Szymczak, nauczycielka przyrody i biologii przedstawi³a zebranym rytua³y i mi³osne zachowania zwierz¹t. Po przerwie na herbatkê i ciasto przygotowane przez organizatorki, wszyscy obejrzeli film anglojêzyczny Zarêczyny po irlandzku, wybrany przez Melaniê Malkiewicz-Kaczmarek, nauczycielkê jêzyka angielskiego. Drugi tydzieñ ferii up³yn¹³ sporej grupie gimnazjalistów pod znakiem jednej z greckich muz Apollina. Chórzyœci spotkali siê z Damianem Popio³kiewiczem, swoim opiekunem, by odœwie yæ, a tak e nieco uzupe³niæ muzyczny repertuar, a przy okazji mi³o spêdziæ czas. Równolegle, w sali gimnastycznej trenowa³a grupa kadetów. Pracowali oni, pod czujnym okiem Dominika Majchrzaka, swego trenera, nad poprawieniem si³y biegowej oraz ogólnej sprawnoœci, jak równie gry w szybkim ataku. W ramach treningu, koszykarze rozegrali 5 meczów kontrolnych z Basket Team Opalenica. Dwa tygodnie wakacji zimowych minê³y nadspodziewanie szybko i owocnie. Jak siê okaza³o, nawet ci uczniowie, którzy nie szusowali po stokach narciarskich, nie musieli nudziæ siê w domach. Wystarczy³o tylko przyjœæ do szko³y ap

11 Wieœci Wielichowskie 11 Konkurs polonistyczny Polonistyczny sukces odnios³y gimnazjalistki z Zespo³u Szkó³ im. Polskich Noblistów w Wielichowie. Spo³ecznoœæ gimnazjum ma szczególne powody do dumy. A cztery uczennice: Joanna Królikowska, Izabela Kurpisz, Kinga Marciniak oraz Aneta Pham dotar³y do ostatniego etapu Wojewódzkiego Konkursu Jêzyka Polskiego. Ka dego roku, uczniowie gimnazjum i szko³y podstawowej bior¹ udzia³ w konkursach przedmiotowych, czêsto osi¹gaj¹c znacz¹ce sukcesy. Wyczyn wielichowskich uczennic zas³uguje na szczególn¹ uwagê, poniewa wczeœniej przejœæ one musia³y przez nie³atwe etapy: szkolny i rejonowy, by zmierzyæ siê w koñcu z rówieœnikami z ca³ego województwa. Na dwóch pierwszych szczeblach, uczestnicy konkursu rozwi¹zywali test sprawdzaj¹cy ich wiedzê z teorii literatury, gramatyki, a tak- e wiadomoœci na temat mieszcz¹cych siê w kanonie lektur. Ostatni, wojewódzki etap ró ni³ siê nieco do pozosta³ych, uczniowie musieli bowiem napisaæ pracê w formie rozprawki lub eseju na jeden z czterech podanych tematów. W pracy tej, nale a³o odnieœæ siê do wybranych utworów poetyckich i prozatorskich, wskazanych do przeczytania na wszystkich etapach zmagañ. W wojewódzkim etapie konkursu polonistycznego, który odby³ siê w sobotê, 10 marca, w Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu, Wielichowo reprezentowa³y: Joanna Królikowska, Izabela Kurpisz, Kinga Marciniak oraz Aneta Pham. Wszystkie dziewczêta otrzyma³y tam certyfikat, który potwierdza ich dotychczasowy sukces. Na wyniki prac trzeba by³o czekaæ dwa dni, ale by³o warto Okaza³o siê bowiem, i Kinga Marciniak zosta³a laureatk¹ konkursu, a wiêc znalaz³a siê w gronie najlepszych z najlepszych. Warto dodaæ, i Kinga uzyska³a a 48 na 50 mo liwych do zdobycia punktów (aby zostaæ laureatem, nale a³o zgromadziæ 42 punkty). Uczennica odbierze wkrótce nagrodê, jej przywilejem jest te to, i mo e zostaæ zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z jêzyka polskiego. Mamy nadziejê, i sukces uczennic pierwszy tak donios³y w historii gimnazjum w Wielichowie nie bêdzie ostatnim. (ap) Red. Sadowski zaprezentowa³ obecnym piêkne masajskie stroje. Fot. Marek Czapla Spotkanie z Afryk¹ Uczniowie Szko³y Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstañców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim spotkali siê 21 lutego z redaktorem Krzysztofem Sadowskim z Radia Merkury, który opowiada³ o Tanzanii. Mówi³ o wiosce Butiamie, w której mieszka³ misjonarz Maciej Braun z Grodziska Wielkopolskiego. Na pocz¹tku dziennikarz pokaza³ film nagrany w Butiamie o Masajach, którzy nie maj¹ pr¹du, ciep³ej wody i urz¹dzeñ elektrycznych. Nastêpnie pokaza³ na mapie gdzie jest Butiama. Przedstawi³ ycie codzienne Masajów. Kobiety nosz¹ tam przez wiele kilometrów wiadra z wod¹ na g³owach. Mê czyÿni i kobiety jedz¹ osobno wszystkie posi³ki. Spo ywane potrawy podaj¹ na jednym talerzu, z którego kêsy wybieraj¹ palcami. Kobiety s¹ zdominowane przez mê czyzn, poniewa przed posi³kiem kobieta niesie miskê z wod¹ i idzie po kolanach do mê czyzn i ch³opców z danej rodziny, by umyli rêce. Nastêpnie obejrzeliœmy zdjêcie motoru, na którym siedzia³o czterech Masajów. Redaktor zaprezentowa³ nam stroje masajskie z bogato szytych tka- Pokaz wê y Niezwykle atrakcyjny pokaz œci¹gn¹³ 17 lutego do wielichowskiego Centrum Kultury bardzo du o dzieciaków. Wszystko to za spraw¹ ciekawego programu Wê e dusiciele. Przedstawiciele Sceny Edukacji pokazali najm³odszym cztery gady, opowiadali o ich zwyczajach, upodobaniach kulinarnych. Dzieci zadawa³y mnóstwo pytañ, na które prowadz¹cy show cierpliwie odpowiadali. Ciekaw¹ lekcjê przyrody zakoñczy³a sesja fotograficzna z tymi sympatycznymi zwierz¹tkami... (dsz) nin i bi uteriê, na przyk³ad ³añcuszki wykonane z wielu koralików. PóŸniej ogl¹daliœmy figurkê kobiety z d³ugimi uszami. Okazuje siê, e w Tanzanii Masajowie naci¹gaj¹ sobie uszy ciê arkami o 1 centymetr na przyk³ad, gdy siê o eni lub bêdzie mia³ dziecko. W dalszym ci¹gu uczniowie zadawali pytania na temat Butiamy i Masajów. Na koniec dziennikarz przekaza³ obecnym internetowy adres (www.mbcr.pl). To strona, na której Maciej Braun opisuje Butiamê. Wszystkim uczniom spotkanie bardzo podoba³o siê, by³o bardzo pouczaj¹ce i wszyscy s³uchali z wielk¹ uwag¹. Liczymy na kolejne takie interesuj¹ce prezentacje. Alicja Œliwiñska, Magda Firlej, Danuta Buchowska Ka de dziecko chcia³o chocia na chwilê potrzymaæ takiego wielkiego wê a. Fot. Pawe³ Michalski

12 12 Wieœci Wielichowskie Wielichowianie w œcis³ym finale Koszykarze z Zespo³u Szkó³ im. Polskich Noblistów w Wielichowie po raz pierwszy w historii awansowali do Fina³u Wojewódzkiego Gimnazjady. Reprezentanci Wielichowa, czyli dru yna, która awansowa³a do fina³u Wojewódzkiego Gimnazjady w Koszykówce. Fot. Dominik Majchrzak Wielki bal w Bibliotece Tak jak co roku, podczas ferii zimowych Centrum Kultury i Biblioteka zorganizowa³y karnawa³owy bal dla dzieci. W tym roku odby³ siê w niedzielê, 19 lutego w sali gimnastycznej naszej szko³y. Zabawê poprowadzili artyœci z Dobrego Teatru z Poznania. Na sali zebra³o Uczestnicy baliku przebierañców. siê ponad 100 przebierañców. Dzieci bra³y udzia³ w ró nych zabawach i konkursach, w których by³y nagradzane s³odyczami, maskotkami i puzzlami. W po- ³owie zabawy organizatorzy poczêstowali uczestników pysznymi p¹czkami i soczkami ufundowanymi przez firmê IKO. Fot. P. Michalski Trenowali nawet w ferie i jak widaæ ich wysi³ek nie poszed³ na marne. W pi¹tek, 2 marca koszykarze z gimnazjum w Wielichowie rozegrali w Opalenicy mecze w ramach Fina³u Rejonu Poznañ Teren Zachód Gimnazjady w Koszykówce. Turniej okaza³ siê dla nich szczêœliwy, o czym œwiadcz¹ wyniki poszczególnych spotkañ: Wielichowo Szamotu³y: 28-5, Wielichowo Miêdzychód: 26-19, Wielichowo Opalenica: Punkty zdobywali: Marcin Matuszewski - 20, Adrian Dopiera - 13, Artur Fr¹ckowiak - 9, Hubert Kostrzewa - 2, Ernest Staœkiewicz - 9, Damian Duda - 3, Kamil Malcherek - 1, Adrian Szczepaniak - 11, Rafa³ Bela - 8, Marek Misiorny - 4, Marcin Walkiewicz - 2, Hubert Melerowicz - 2. Pierwsze dwa miejsca w turnieju premiowane by³y awansem do Fina³u Wojewódzkiego Gimnazjady w koszykówce. Wielichowo po raz pierwszy w historii awansowa³o wiêc do œcis³ej ósemki w Wielkopolsce. Fina³y odbêd¹ siê po koniec marca. Trzymajmy kciuki zarówno za zawodników, jak i trenera Dominika Majchrzaka! ap Szczególnie emocjonuj¹cym momentem by³ wybór królowej i króla balu dla naj³adniej przebranej pary. Komisja wybra³a najpiêkniej przebrane dzieci i nagrodzi³a je maskotkami i dyplomami. Królow¹ balu zosta³a Zuzanna Brembor /ba³wanek/ z Wielichowa, a królem balu Maciej Banach /clown/ z Trzcinicy. Wybrano tak e najm³odsz¹ piêknie przebran¹ parê, któr¹ zostali Zofia Ilmer i Bartosz Brembor. Ponadto wyró niono: Oliwiê Skrzypczak, Magdalenê owigus, Jagodê abiñsk¹, Zuzannê Skrzypczak, Ameliê Stasik, Hannê Idziaszek, Jakuba Bereszyñskiego, Martê Stachowiak, Oliwiê Nowak, Dominikê Ginderê, Sandrê Szwarc, Oliwiê Gawron, Klaudiê Zarabsk¹, Kingê G³owack¹, Emiliê Jung, Olgê Stachowiak, Martynê Piosik, Annê Banach, Tomasza Srokê, Bartosza owigusa. Po dwóch godzinach intensywnej zabawy dzieci zmêczone, ale bardzo zadowolone wraca³y do domu. Organizatorzy dziêkuj¹ artystom Dobrego Teatru za wspania³¹ zabawê i firmie IKO za smakowity poczêstunek. Danuta Szymkowiak

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 832 UCHWAŁA NR XVIII/145/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 832 UCHWAŁA NR XVIII/145/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 832 UCHWAŁA NR XVIII/145/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia..

UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia.. UCHWAŁA NR.. Projekt RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia.. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowo w 2016 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna można skorzystać z pomocy na dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Wróble, 16.08.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług.

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK sesja zimowa 10685 Szanowni Nauczyciele, OGÓLNOPOLSKie olimpiady OLIMPUSEK sesja zimowa Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANALIZA WYNIKÓW BADANIA SATYSFAKCJI UCZESTNIKÓW Projekt pn: Każdy może zostać Omnibusem Badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczestników w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Serock w okresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Modernizacji zblokowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę.

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę. Formularz dotyczący dobrych praktyk I. Definicja: Dobre praktyki przykłady wykorzystania środków w ramach PROW 2007-2013. Celem jest pokazanie zrealizowanych projektów przy wykorzystaniu pomocy unijnej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 10107 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo