SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI..."

Transkrypt

1 2006 SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUNI RACIBORSKIEJ Kwiecie 2007

2 SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI... 6 V. ZAOPATRZENIE, KOOPERACJA VI. POWIZANIA ORGANIZACYJNE VII. SYTUACJA FINANSOWA VIII. INFORMACJA O ZACIGNITYCH KREDYTACH I POYCZKACH IX. INFORMACJA O UDZIELONYCH POYCZKACH, PORCZENIACH I GWARANCJACH X. INWESTYCJE I REMONTY XI. OCHRONA RODOWISKA XII. BADANIA I ROZWÓJ XIII. WYNAGRODZENIA I ZATRUDNIENIE XIV. PERSPEKTYWY ROZWOJU

3 WSTP Sprawozdanie z działalnoci Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuni Raciborskiej za rok 2006, opracowane zostało w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie o rachunkowoci z dnia 29 wrzenia 1994 r. (Dz. U. nr 76 z 2002 r., poz. 694, z pón. zm.) oraz w Regulaminie Obrotu RPW CeTO przyjtego Uchwał Nr 1/O/06 z dnia 03 stycznia 2006r. i przedstawia istotne wydarzenia majce znaczcy wpływ na działalno Spółki w badanym roku obrotowym, a take rzutujce na wyniki lat nastpnych. Przy sporzdzaniu sprawozdania finansowego Emitent zastosował Midzynarodowe Standardy Sprawozdawczoci Finansowej (Uchwała Nr 16/I/05 WZ RAFAMET S.A. z dnia 17 czerwca 2005r.) I. INFORMACJA OGÓLNA Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. ( RAFAMET S.A., Spółka, Emitent ) jest jednostk dominujc Grupy Kapitałowej RAFAMET z siedzib w Kuni Raciborskiej, ul. Staszica 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsibiorstwa pastwowego pod nazw Fabryka Obrabiarek RAFAMET w Kuni Raciborskiej na mocy aktu z dnia 22 maja 1992r. 1 lipca 1992r. Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod nr RHB 8368, 14 grudnia 2001r. do Rejestru Przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego pod nr KRS , który jest prowadzony przez Sd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sdowego. Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. jest producentem obrabiarek specjalnych dla kolejnictwa i naley w tej brany do firm o zasigu globalnym. Wykonuje równie urzdzenia specjalistyczne dla odbiorców w przemyle stalowym, papierniczym czy energetycznym, wykorzystujc rozbudowan sie sprzedawców na wiecie. RAFAMET S.A. produkuje równie obrabiarki dla przemysłu maszynowego, energetycznego, lotniczego oraz zbrojeniowego. II. ORGANY SPÓŁKI W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. funkcj organu nadzorczego Spółki pełniła Rada Nadzorcza w składzie: Maria Skubniewska Przewodniczca, Sławomir Sywak Zastpca Przewodniczcego, Iwona Tomczuk Sekretarz, Karol Osadnik Członek, Andrzej Rustanowicz Członek. 3

4 W okresie od 1 stycznia 2006r. do 6 listopada 2006r. Spółk kierował Zarzd w składzie: E. Longin Wons Prezes Zarzdu, Ireneusz Piotr Borkowski Wiceprezes Zarzdu. Uchwał Nr 64/VI/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. odwołała z funkcji Prezesa Zarzdu Spółki Pana E.Longina Wonsa i Uchwał Nr 65/VI/2006 z tego samego dnia powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarzdu Pana Ireneusza Cel. W okresie od 6 listopada 2006r. do 31 grudnia 2006 r. Spółk kierował zatem Zarzd w składzie: Ireneusz Cela Prezes Zarzdu, Ireneusz Piotr Borkowski Wiceprezes Zarzdu. Zarzd RAFAMET S.A. działa na podstawie Statutu, przepisów powszechnie obowizujcego prawa, a take na podstawie wewntrznych aktów normatywnych, ze szczególnym uwzgldnieniem Regulaminu Zarzdu. Zarzd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółk we wszystkich czynnociach sdowych i pozasdowych. Do zakresu uprawnie Zarzdu nale wszystkie sprawy nie zastrzeone do kompetencji innych organów Spółki, w tym podejmowanie decyzji co do nabycia i zbycia nieruchomoci lub udziału w nieruchomoci. Osoby zarzdzajce w Spółce nie posiadaj prawa decyzji o emisji lub wykupie akcji. Prawo takie posiada Walne Zgromadzenie Spółki. Zgodnie ze Statutem, w przypadku Zarzdu wieloosobowego do składania owiadcze i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarzdu lub dwóch członków Zarzdu, albo jednego członka Zarzdu łcznie z prokurentem. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarzdu, a na jego wniosek pozostałych Członków Zarzdu, w tym Wiceprezesów. Prezes, Wiceprezes, Członek Zarzdu lub cały Zarzd Spółki mog by odwołani przez Rad Nadzorcz przed upływem kadencji. Wspólna kadencja Zarzdu trwa 5 kolejnych lat. Rada Nadzorcza składa si co najmniej z piciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej trwa 5 lat, a nastpnych 3 lata. III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI Kapitał zakładowy RAFAMET S.A. wynosi PLN i składa si z akcji zwykłych na okaziciela, nieuprzywilejowanych w aden sposób. Wszystkie akcje RAFAMET S.A. s notowane na Rynku Papierów Wartociowych CeTO w Warszawie. W trakcie 2006r. akcjonariusz RAFAMET S.A., Pan Michał Tatarek, w wyniku przeprowadzonych transakcji nabycia akcji, powikszył posiadan ilo akcji Spółki do akcji, stanowicych 5,66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniajcych do głosów (5,66% ogólnej liczby głosów) na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. 4

5 Informacj o zmianie stanu posiadania akcji RAFAMET S.A. Spółka otrzymała równie od Zarzdu Design Technologies International DTI Sp. z o.o. Akcjonariusz ten w wyniku przeprowadzonych w 2006r. transakcji sprzeday akcji (łczna ilo sztuk), posiadał na dzie r akcji RAFAMET S.A., co stanowi 4,97% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. Na dzie r. akcje RAFAMET S.A. w iloci odpowiadajcej co najmniej 5% (lub około) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (ilo posiadanych akcji jest równowana iloci głosów na WZA), posiadały nastpujce podmioty: Akcjonariusze Liczba głosów na WZ (%) w ogólnej liczbie głosów na WZ Agencja Rozwoju Przemysłu S.A ,72% CENTRACOM s.a. Francja (w likwidacji) ,96% Michał Tatarek ,66% DTI Spółka z o.o ,97% Bank Gospodarstwa Krajowego ,75% Skarb Pastwa ,74% W 2006 r. Emitent nie nabywał akcji własnych. Na dzie r. osoby zarzdzajce i nadzorujce Spółk posiadały nastpujc ilo akcji RAFAMET S.A. (warto nominalna 1 akcji wynosi 10,00 zł): Osoba Funkcja Ilo akcji Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) Ireneusz Piotr Borkowski Wiceprezes Zarzdu ,107% Andrzej Rustanowicz Członek Rady Nadzorczej ,106% Na koniec 2006r. adna z osób zarzdzajcych lub nadzorujcych Spółki nie posiadała udziałów innych spółek zalenych od Emitenta, jak te i innych uprawnie do ich nabycia. Spółka nie posiada informacji o umowach, w tym równie zawartych po dniu bilansowym, w wyniku których mog nastpi w przyszłoci zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka nie emitowała w 2006r. papierów wartociowych dajcych specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki. Emitent nie prowadzi programów akcji pracowniczych. 5

6 Akcje Spółki nie s objte ograniczeniami dotyczcymi przenoszenia prawa własnoci i ograniczeniami w zakresie wykonywania prawa głosu. IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI Produkty i usługi oferowane przez RAFAMET S.A. to: 1. Obrabiarki i urzdzenia: a) Tokarki poziome, do obróbki i regeneracji profilu jezdnego kół pojazdów szynowych, wymontowanych z pojazdów. Obrabiarki wyposaone s w układy sterowania numerycznego CNC oraz regulowane układy napdu posuwu. Ponadto posiadaj wyposaenie do automatycznego prowadzenia procesu regeneracji, zarówno w zakresie przygotowania danych dla procesu, jak te kontroli jego wykonania. Produkowane typy obrabiarek to: UBF 112N, UBE 150N, UFB 112N (napd cierny). Odmian tej grupy s tokarki w układzie portalu (przelotowe), znacznie ułatwiajce manewrowanie zestawami w warsztacie uytkownika. Produkowane typy to UDA 112N oraz UDA 125N. RAFAMET S.A. produkuje równie specjalizowane tokarki typu XUC 135, do obróbki elementów osi pojazdów szynowych. Posiadaj one modułowe wyposaenie, zestawiane w zalenoci od potrzeb uytkownika. Sterowanie prac maszyn zapewniaj nowoczesne sterowniki programowalne SIMATIC, współpracujce z podobnej klasy napdami regulowanymi, o cyfrowej strukturze jednostki regulacyjnej. Pulpity sterownicze maszyn zawieraj ekrany graficzne lub semigraficzne, umoliwiajce operatorowi komfortow obsług obrabiarki oraz szerok diagnostyk zakłóce jej działania. Komunikacja z operatorem odbywa si w jzyku uytkownika. b) Tokarki podtorowe, do obróbki i regeneracji profilu jezdnego kół pojazdów szynowych, bez ich wymontowania z pojazdów. Obrabiarki posiadaj specjalistyczne wyposaenie dla mocowania, ustalenia połoenia kół zestawu oraz przeniesienia napdu na obrabiane zestawy. Wyposaone s w układy sterowania numerycznego CNC oraz regulowane układy napdu posuwu. Posiadaj wyposaenie do automatycznego prowadzenia procesu regeneracji, zarówno w zakresie przygotowania danych dla procesu, jak te kontroli jego wykonania. Produkowane typy obrabiarek to UGD 150N, UGE 150N oraz UGL 80 N.W ramach działalnoci modernizacyjnej konsekwentnie rozszerzamy modernizacj konwencjonalnej tokarki podtorowej typu UGB 150. W pierwszym etapie modernizacja dotyczyła przyrzdu do pomiaru rednicy, opracowanego w oparciu o standardowe moduły sterownika programowalnego, oraz zwikszenia dokładnoci dokonywanego pomiaru. Nastpnym krokiem było zastosowanie sterownika programowalnego do sterowania całej obrabiarki, wraz z procesem odtwarzania profilu. Obecnie wdraamy kolejny etap modernizacji, polegajcy na wyposaeniu maszyny w układ sterowania numerycznego CNC, integrujcy wszystkie dotychczasowe funkcje robocze, za- 6

7 pewniajcy skrawanie dowolnej iloci profili, w tym profili ekonomicznych, oraz umoliwiajcy okrelenie zuycia profilu i przygotowanie optymalnych danych do skrawania. c) Tokarki karuzelowe uniwersalne, o szerokim zakresie rednic stołów roboczych, od 1000 mm do 8000 mm i rednicy toczenia do mm, zrónicowanych prdkociach obrotowych stołu (od 25 do 400obr./min.) i zrónicowanym obcieniu stołu (od 6 do 200 ton). Obrabiarki wyposaone w dodatkowe wrzeciono wiertarsko - frezarskie oraz specjalizowany napd dla dokładnego ktowego pozycjonowania stołu. Sterowanie obrabiarek wyłcznie przez układy sterowania CNC oraz odpowiednie precyzyjne napdy sterowane cyfrowo. Posiadaj precyzyjne systemy pomiaru połoenia narzdzia. Obrabiarki posiadaj bogate wyposaenie w oprzyrzdowanie do automatycznej wymiany narzdzi i głowic narzdziowych, jak równie do realizacji automatycznego pomiaru narzdzi skrawajcych i obrabianego detalu. Produkowane typy to KCM NM, KCI NM, KCI 700CNC, KDC 800/1000N, KDC 700/800 N. d) Tokarki poziome uniwersalne i specjalizowane. Zapewniaj precyzyjn obróbk cikich detali. Posiadaj budow modułow, pozwalajc na ich łatw rozbudow, celem przystosowania do indywidualnych wymaga uytkownika. Wyposaone s w wielopozycyjne głowice rewolwerowe z narzdziami tokarskimi i obrotowymi. Dodatkowy napd zapewnia dokładne pozycjonowanie ktowe obrabianego detalu, np. dla wykonania prac wiertarskich lub frezarskich. Obrabiarki sterowane s układami CNC i sprz- onymi z nimi napdami regulowanymi cyfrowo. Posiadaj precyzyjne systemy pomiaru poło- enia narzdzia oraz detalu. Produkowane typy to HTC 50N, TV 200CNC, TV 240 CNC. e) Frezarki bramowe uniwersalne z przesuwnym stołem, dla precyzyjnej i wydajnej obróbki rónorodnych detali o duych wymiarach. Wyposaone w nowoczesne komponenty składowe oraz układy sterowania numerycznego CNC o wszechstronnych moliwociach technicznych i technologicznych. Wyposaone w głowice narzdziowe stałe i przestawne, z napdem wrzeciona o szerokim zakresie regulacji prdkoci i wysokiej dokładnoci biegu wrzeciona. Produkowane typy obrabiarek to FB 100CNC, FB 200CNC, FB 350CNC. Specyficzn odmian produkowanych frezarek jest obrabiarka z przesuwn bram (Gantry), typu GMC 320CNC. Przystosowana jest do obróbki detali wielkogabarytowych o długoci do 22 metrów. Obrabiarka wyposaona jest w wymienne głowice narzdziowe mocowane automatycznie. f) Stoły przesuwno - obrotowe typu TLF 300, dostosowane do współpracy z frezarkami i wytaczarkami sterowanymi numerycznie lub konwencjonalnie. Wyposaone s w autonomiczne układy sterowania i napdy, jak równie hydraulik i smarowanie. Umoliwiaj wielostronn obróbk skomplikowanych detali typu korpus, znacznie redukujc pracochłonno czynnoci nastawczych. g) Przekaniki hamulcowe ALNICO 3B słuce do hamowania obrabiarek przeciwprdem oraz do kontroli pracy przenoników tamowych. h) Oprogramowania specjalistyczne, do stosowania w produkowanych obrabiarkach. Obejmuj: oprogramowania technologiczne (obróbcze), oprogramowania pomiarowe i opracowania wyników pomiaru, 7

8 oprogramowania komunikacyjne w formie obrazów graficznych, oprogramowania do obrazowania wyników pomiarowych i obróbczych w formie wydruków, oprogramowania w formie baz danych, do gromadzenia, archiwizacji i analizy wyników pomiarowych i obróbczych, oprogramowania do elastycznego zarzdzania narzdziami, stosowania narzdzi bliniaczych i zapasowych, kontroli czasu pracy, oprogramowania do efektywnego wykorzystania wydajnoci obrabiarki (posuw adaptacyjny, stała moc skrawania, ograniczenie mocy ze wzgldu na cechy stosowanych narzdzi itp.). 2. Remonty i modernizacje obrabiarek. Spółka wykonuje remonty obrabiarek produkcji własnej i obcej. W roku 2006 wykonano remonty tokarek podtorowych typu UGB 150 oraz wykonano remont tokarki UBC 150 produkcji obcej. W ramach remontu dokonuje si regeneracji podstawowych elementów obrabiarki, takich jak łoa, stojaki, belki suportowe, suporty, itp. Wymienia si elektryfikacj i hydraulik, a take na nowe szafy sterownicze i agregaty hydrauliczne. Modernizacja polega na wyposaeniu obrabiarki w układ sterowania numerycznego CNC, integrujcy wszystkie dotychczasowe funkcje robocze, zapewniajcy skrawanie dowolnej iloci profili, w tym profili ekonomicznych, oraz umoliwiajcy okrelenie zuycia profilu i przygotowanie optymalnych danych do skrawania. 3. Usługi. a) Opracowania dokumentacji konstrukcyjnej na modernizacj maszyn i urzdze produkcji własnej i obcej. Dotyczy to modernizacji w zakresie: mechanicznym, elektrycznym wraz z opracowaniem oprogramowania PLC, hydraulicznym i smarowania. b) Opracowania programów technologicznych dla obrabiarek sterowanych numerycznie dla obróbki czci. c) Obróbki detali (zasadniczo w zakresie obróbki wiórowej) na : tokarkach pocigowych elementów o rednicy do 1000 mm i długoci do 5000 mm, tokarkach karuzelowych elementów o rednicy do 8000 mm i wysokoci do 2500 mm, frezarkach poziomych i pionowych elementów o max. wymiarach 400x2000x400 mm, frezarkach bramowych elementów o max. wymiarach 2600x8000x2600, szlifierkach do płaszczyzn elementów o max. wymiarach 2000x1000x1000, szlifierkach do gwintów do rednicy 254 mm i długoci do 1020 mm, wiertarko-frezarkach wyposaonych w stoły obrotowe o wymiarach 1200x1200 i wrzeciona o rednicy 100 i 110 mm, wiertarko-frezarkach łozowych o długoci przesuwu od 4000 do 6000 mm i przesuwie pionowym od 1200 do 2200 mm, 8

9 szlifierkach do wałków elementów o rednicy do 630 mm i długoci do 2900 mm, szlifierkach do otworów o rednicy do 800 mm, usługi w zakresie obróbki cieplnej, tj. hartowanie, ulepszanie cieplne, hartowanie indukcyjne kół zbatych oraz płaszczyzn, wykonawstwo elementów z blach o gruboci do 8mm, wykonawstwo konstrukcji spawanych o małych i rednich gabarytach, gruntowanie i malowanie czci, urzdze i maszyn, wykonawstwo innych prac lusarko-montaowych. d) Pomiary geometryczne maszyn i urzdze przy uyciu precyzyjnych urzdze laserowych. e) Serwisy i montae sprzedanych obrabiarek. W roku 2006 Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. sprzedała swoje produkty i usługi na ogóln warto 61,2 mln PLN, co stanowi wzrost o około 7% w stosunku do roku poprzedniego. Kraj Eksport Ogółem Kraj Eksport Ogółem Kraj Eksport Ogółem Kraj Eksport Ogółem Rodzaj sprzeda y Obrabiarki Remonty Czci i zespoły Usługi Sprzeda 2006r. ogółem Kraj Eksport Ogółem Warto w tys. zł , , , ,8 291, , , , , ,7 720, , , , ,2 Udział w sprzeda y (%) 10,42 66,06 76,48 12,24 0,48 12,72 4,18 2,48 7,03 2,59 1,18 3,77 29,43 70, W 2006r. przewaajc cz swoich przychodów Spółka zrealizowała na rynku zagranicznym. Sprzeda na ten rynek w omawianym okresie wyniosła ,9 tys. PLN, co stanowi 70,57% ogółu sprzeday produktów RAFAMET S.A. ( w 2005 roku wielko sprzeday eksportowej wynosiła tys. PLN, co stanowiło 64,06% teje sprzeday). Najwikszym rynkiem zbytu dla Spółki był w minionym okresie rynek francuski, gdzie sprzeda wyrobów i usług wyniosła ,1 tys. PLN, co stanowi 28,40% ogółu sprzeday. Innymi istotnymi strategicznymi rynkami sprzeday eksportowej był rynek peruwiaski (odpowiednio za kwot 6.410,0 tys. PLN, co stanowi 10,47% ogółu sprzeday) oraz rosyjski (3.953,6 tys. PLN, co stanowi 6,46% sprzeday). 9

10 Sprzeda r wg krajów mln PLN Indie Austria Estonia Maroko Brazylia Wgry Portugalia Wenezuela Iran Taiwan Mongolia Serbia RPA USA Belgia Słowacja Syria Turcja Rosja Peru Francja Polska Sprzeda r wg krajów E uro pa P olska A fryka A zja Ameryka Ppółnocna Ameryka południowa 10

11 Sprzeda z uwzgldnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne 2006r Lp. Kraj Warto w PLN Udział w sprzed. ogółem /%/ I. Sprzeda ogółem ,00 100% II. Polska ,00 29,43% w tym: 1. Celsa ,00 11,97% 2. PTS Pyskowice ,00 2,45% 3. ZNTK Olenica ,00 2,14% 4. Tramwaje Warszawskie ,00 2,14% 5. Odlewnia Rafamet ,00 2,08% 6. PKP Warszawa ,00 1,95% 7. PKP Bydgoszcz ,00 1,95% 8. Z. Ł. W. Kranik ,00 1,76% Pozostała sprzeda kraj ,00 3,00% III. Eksport ,00 70,57% w tym: 1. Francja ,00 28,40% 2. Peru ,00 10,47% 3. Rosja ,00 6,46% 4. Turcja ,00 5,04% 5. Syria ,00 3,58% 6. Słowacja ,00 3,01% 7. Belgia ,00 2,18% 8. USA ,00 2,08% 9. RPA ,00 1,82% 10. Serbia ,00 1,45% 11. Mongolia ,00 1,42% 12. Taiwan ,00 1,38% 13. Iran ,00 1,24% 14. Wenezuela ,00 0,72% 15. Portugalia ,42 0,05% 16. Wgry ,00 0,06% 17. Brazylia ,49 0,03% 18. Maroko ,57 0,02% 19. Austria 7 056,47 0,01% 20. Indie 1 815,66 0,00% Najwikszym krajowym odbiorc, na rzecz którego sprzeda Spółki wyniosła powyej 10% ogółu sprzeday jest CELSA Huta Ostrowiec. W 2006 roku RAFAMET S.A. zrealizował jej zamówienia, na łczn kwot 7.325,0 ty. PLN co stanowi 11,97% przychodów ze sprzeday. Do czołowych odbiorców Emitenta na rynku krajowym towarów i usług nale równie grupa odbiorców kolejowych, dla których sprzeda wyniosła ogółem 6.505,4 tys. PLN, co stanowi 10,63% przychodów ze sprzeday. Zaliczaj si do nich midzy innymi: 11

12 - PKP CARGO S.A.- sprzeda wyniosła tys. PLN, co stanowi 3,9% przychodów ze sprzeda- y. - Przedsibiorstwa ZNTK - sprzeda wyniosła tys. PLN, co stanowi 4,6% przychodów ze sprzeday. W 2006r zostały zawarte znaczce umowy handlowe dla działalnoci emitenta, s to: - umowa na trzy cikie tokarki karuzelowe sterowane numerycznie typu KDC 700/800N dla firmy CREUSOT FORGE S.A. Francja, za kwot EUR tj PLN, - umowa na dostaw trzech tokarek do obróbki zestawów kołowych typu UDA 125N dla firny TRANSNET LIMITED PRETORIA Republika Południowej Afryki, za kwot EUR, tj PLN, - umowa na dostaw tokarki do obróbki zestawów kołowych sterowana numerycznie typu UDA 125N dla firmy TUDEMAS DEMIRYOLU MAKINARI A.S. Turcja, za kwot EUR, tj PLN, - umowa na dostaw tokarki karuzelowej sterowanej numerycznie typu KCI 450/550N dla firmy THYSSEN KRUPP TECHNOLOGIES AG Niemcy, za kwot EUR, tj PLN. Sprzeda r wg asortymentu CZCI I ZESPOŁY 7,05% USŁUGI 3,78% REMONTY I MODERNIZACJE 12,75% OBRABIARKI I URZDZENIA 76,43% Podstawowym produktem, sprzedawanym w roku 2006 ze sprzeday, którego Spółka osignła swoje przychody w czci najwikszej (wg zestawienia Sprzeda roku 2006 wg asortymentu ), bo blisko 77% całoci obrotów była grupa obrabiarki i urzdzenia. Spółka sprzedała nowych obrabiarek i urzdze w wyraeniu wartociowym w 2006 r. o ponad 28% wicej ni w roku 2005, ta szczególnie wysoka dynamika wzrostu sprzeday wie si ze zwikszon sprzeda eksportow. W kolejnych dwóch grupach asortymentowych, tj. remonty i modernizacje i czci i zespoły spółka osignła podobny poziom sprzeday, ok. 20%. Dua dynamika wzrostu sprzeday produktów Spółki pozwoliła na pełne wykorzystanie zasobów produkcyjnych ale jednoczenie ograniczyła zdolno wiadczenia i sprzeday usług na rzecz podmiotów trzecich. Std te w tej grupie asortymentowej nie nastpił wzrost sprzeday w porównaniu do roku

13 V. ZAOPATRZENIE, KOOPERACJA ródła zaopatrzenia w materiały i towary niezbdne do produkcji s uzalenione od kwalifikacji stosowanego asortymentu. ródłem zaopatrzenia podstawowych strategicznych dla produkcji surowców i materiałów s dostawcy posiadajcy status tzw. kwalifikowanego dostawcy. Warto zakupu tych materiałów w stosunku do wartoci sprzeday za 2006 rok wynosi ca 47%. Dostawcami tych materiałów i usług wg asortymentu w 2006 roku byli w zakresie dostaw: odlewów eliwnych i staliwnych (13,5%) Zespól Odlewni Rafamet, Stalodlew Bytom, Górmich Piczów, odkuwek i materiałów hutniczych (6,7%) Emstal Dbie, BHS Łazik Osiek Mały, Rafstal Piekary lskie, DIV Polska Racibórz, Walcownia Metali Nieelaznych Gliwice, Metale Imielin, Karla Spol.s.r.o Bruntal Czechy, sterowa i napdów elektrycznych (5,1%) - Siemens Niemcy, NUM Francja, aparatury i materiałów elektrycznych (3,46%) Elektroart Racibórz, APS Pruszków, Igus Sp. z o.o, Rittal Sp. z o.o. Katowice, Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. w Przygórzu, Balluff Sp. z o.o. Wrocław, Polimet S. Kij s. J. Bielsko Biała, Stipaf, MURARO S.p.A Włochy, Vitzeman Słowacja, konstrukcji spawanych i osłon teleskopowych (3,55%) - ZAMECH Franciszek Januszkiewicz Łagiewniki, KON-BUD- PPHU Motkowice, Gwarant Katowice + Małapanew MiK Ozimek (firmy połczone w trakcie roku), Metkom Rybnik-Kamie, aparatury i osprztu hydrauliki siłowej (2,69%) - Ponar Wadowice S.A., Hydac Sp. z o.o, Bosch Rexroth Sp. z o.o, Baier+Koppel Niemcy, Haenchen GmbH Niemcy, prowadnic tocznych i przekładni rubowych (1,49%) - Hennlich Sp z o.o. Zabrze, Henning, A.Mannesmann GmbH Niemcy, AVIA Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych- Warszawa, OTT JAKOB Niemcy, reduktorów i przekładni (0,61%) - ZF Osterreich, Nord Napdy Sp. z o.o. Wieliczka, narzdzi i normalii (1,95%) - Eltech widnica, Sandvic Polska Sp. z o.o Warszawa, Pramet Czechy O/Katowice, Naxel Rudawa, kruszarek i transporterów wiórów (0,69%) - Metal Genari Włochy, Mayfran, obróbki mechanicznej odlewów i detali (1,74%) - Zamet Budowa Maszyn Sp. z o.o Tarnowskie Góry, LIS Zakład Przemysłowo-Usługowy Sosnowiec, Wrazidło Przedsibiorstwo Handlowo- Usługowe Sumina, Fugo Fabryka Urzdze Górnictwa Odkrywkowego Konin. Poza podmiotem zalenym, Zespołem Odlewni RAFAMET Sp z o. o. w Kuni Raciborskiej, aden inny dostawca nie ma poza handlowymi adnych powiza formalno - prawnych ze Spółk. W 2006r. RAFAMET S.A. dokonał zakupu od ww. jednostki zalenej materiały i usługi na łczn warto 8.745,9 tys. PLN, co stanowi 11,7 % wartoci sprzeday Emitenta i 18,6 % wartoci zakupów materiałów i usług za rok Struktura asortymentowa zakupów RAFAMET S.A. z Zespołu Odlewni przedstawia si nastpujco (wart): odlewy eliwne ,6 tys PLN 13

14 modele - 137,2 tys PLN opakowania - 144,0 tys PLN usługi ,9 tys PLN przedpłaty ,8 tys PLN inwestycje - 47,5 tys PLN. Jeli chodzi o transakcje z podmiotami powizanymi w przypadku których wartoc transakcji jest wysza od kwoty ,00 euro, to powysze kryteria spełnia jedynie Zespół Odlewni Rafamet Sp. z o.o. Łczna warto transakcji zawartych w 2006r. pomidzy Emitentem a Zespołem Odlewni Rafamet Sp. z o.o. wyniosła ,13 zł, w tym: 1) zakupy towarów i usług na kwot ,51 zł (+ VAT), tj.: - odlewy z eliwa szarego i sferoidalnego, - modele odlewnicze, - opakowania obrabiarek, - remonty, naprawy i modernizacja zespołów modelowych, - obróbka mechaniczna, - obróbka cieplna (wyarzanie odprajce), 2) sprzeda towarów i usług na kwot ,23 zł (+ VAT), tj.: - energia elektryczna i cieplna, - sprone powietrze, - woda i cieki, - rozmowy telefoniczne, - gruntowanie odlewów, - obróbka mechaniczna, - dokumentacja techniczna, - dzierawa, - czci maszyn, - rodki trwałe, - materiały, - prowizja od porcze, - refaktury. VI. POWIZANIA ORGANIZACYJNE Emitent jest spółk dominujc dla Zespołu Odlewni Rafamet Sp. z o.o., dla RAFAMET TRADING Sp. z o.o. oraz dla MET.COM Sp. z o.o., które wchodz w skład Grupy Kapitałowej RAFAMET 14

15 W styczniu 2006r. nastpiło podwyszenie kapitału zakładowego w MET.COM. Sp. z o.o. tej spółce z kwoty 25 tys. PLN do kwoty 50 tys. PLN., natomiast w padzierniku o kolejne 50 tys., tj. do kwoty 100 tys. PLN. VII. SYTUACJA FINANSOWA 1. Rachunek zysków i strat. W 2006r. RAFAMET S.A. uzyskał zysk netto w wysokoci 341,4 tys. PLN i był niszy w stosunku do roku poprzedniego o 389,6 tys. zł. Na poziom wyniku wpłynły: zysk ze sprzeday 1.581,9 tys. zł, zysk z pozostałej działalnoci operacyjnej 2.648,8 tys. zł, strata z działalnoci finansowej ,4 tys. zł. Podstawowe elementy rachunku zysków i strat w tys. zł. Lp. Wyszczególnienie Za okres r. Za okres r. Dynamika A Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi , ,95 107,02% B Koszty działalnoci operacyjnej , ,40 112,40% C Zysk (strata) ze sprzeda y (A-B) 1 581, ,55 36,40% D Pozostałe przychody operacyjne 3 454, ,05 300,88% E Pozostałe koszty operacyjne 805,51 807,64 99,74% F Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (C+D-E) 4 230, ,97 90,28% G Przychody finansowe 1 456, ,26 77,71% H Koszty finansowe 5 065, ,94 80,55% K Zysk (strata) brutto (I+/-J) 621,33 271,29 229,03% L Podatek dochodowy 279,96-452,81-61,83% N Zysk (strata) netto (K-L-M) 341,37 724,10 47,14% W 2006r. przychody ze sprzeday produktów, towarów i materiałów wyniosły ,8 tys. PLN (w 2005r. kwota ,2 tys. PLN) a koszty działalnoci operacyjnej ,9 tys. PLN (w 2005r. kwota ,4 tys. PLN). Zwikszeniu przychodów ze sprzeday o 7% towarzyszył wzrost kosztów o 12,4%, co spowodowało osignicie niszego zysku ze sprzeday w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz pogorszenie wskanika rentownoci sprzeday produktów, towarów i materiałów, który wyniósł na koniec roku 2,6% (w roku 2005 odpowiednio 7,6%). Udział kosztów własnych sprzeday w sprzeday wyrobów i usług na poziomie 97,7% (w roku 2005 udział ten wyniósł 92,7%). Poniesione nakłady w 2006r. ukształtowały si na poziomie ,7 tys. PLN i były wysze w stosunku do poprzedniego roku o 12,4%. 15

16 Lp. Wyszczególnienie Za okres r. Za okres r. Dynamika Koszty w układzie rodzajowym , ,34 112,39% I. Amortyzacja 3 035, ,13 141,10% II. Zuycie materiałów i energii , ,79 110,00% III. Usługi obce 7 821, ,96 129,43% IV. Podatki i opłaty 967, ,92 92,66% V. Wynagrodzenia , ,01 110,52% VI. Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 3 504, ,43 107,18% VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 973, ,10 94,90% Zwikszenie produkcji i sprzeday Emitenta wpłynło znacznie na zwikszenie nakładów zwizanych z zuyciem materiałów, które wyniosły ,9 tys. PLN (w 2005r ,3 tys. PLN). Wysoki wzrost kosztów amortyzacji o 41,1% spowodowany był zakupami oraz zwikszeniem wartoci pocztkowej zmodernizowanego parku maszynowego. Nakłady na wynagrodzenia wyniosły w minionym roku ,1 tys. PLN, co stanowi 21,6% ogółu nakładów (w roku poprzednim nakłady te wyniosły tys. PLN, a ich udział w ogóle nakładów był wyszy i wyniósł 21,9%). Wzrost nakładów na wynagrodzenia spowodowany został zwikszeniem stanu zatrudnienia w 2006r. Pozostałe przychody operacyjne Spółki ukształtowały si na koniec okresu na poziomie 3.454,3 tys. PLN (w roku 2005 odpowiednio tys. PLN). W 2006 roku istotn warto w tej grupie przychodów stanowi: zwikszenie wartoci rodków trwałych oraz nadwyki inwentaryzacyjne materiałów 841,9 tys. PLN, otrzymane dotacje budetowe 1.803,0 tys. PLN, rozwizanie odpisu aktualizujcego na nalenoci w wysokoci 309 tys. PLN, rozwizanie odpisu aktualizujcego warto zapasów materiałowych na kwot 238 tys. PLN. Pozostałe koszty operacyjne wynosiły na koniec okresu 805,5 tys. PLN (w 2005: 808 tys. PLN). Najwaniejsza pozycja pozostałych kosztów operacyjnych to: zwikszenie rezerwy na wiadczenia pracownicze o 701,8 tys. PLN. w zwizku ze zmianami wprowadzonymi do układu zbiorowego Spółki. Wyszy poziom pozostałych przychodów operacyjnych w stosunku do pozostałych kosztów operacyjnych wpłynł na zwikszenie zysku z działalnoci operacyjnej RAFAMET S.A. do poziomu 4.230,7 tys. PLN (w 2005r.: 4.685,97 tys. PLN). Przychody finansowe wynosiły 1.456,5 tys. PLN. Najwaniejsze pozycje to: nadwyka dodatnich rónic kursowych nad ujemnymi 940,7 tys. PLN. Koszty finansowe wynosiły 5.065,8 tys. PLN. Wzrost zobowiza z tytułu kredytów i poyczek Emitenta na koniec 2006r. spowodował wysokie koszty ich obsługi. Łczna warto odsetek i prowizji od otrzymanych kredytów i poyczek na koniec okresu wyniosła łcznie tys. PLN, co stanowi due obcieniem wyniku finansowego RAFAMET S.A. W 2006r. Spółka posiadała pełn zdolno do wywizywania si z zobowiza krót- 16

17 koterminowych, tj. zobowiza kredytowych, poyczkowych, wobec dostawców, pracowników oraz budetu. Znaczcymi kosztami finansowymi Spółki s: wycena kredytu długoterminowego według zamortyzowanego kosztu 1.770,4 tys. PLN, prezentacja zobowiza krótkoterminowych w wartoci wymagajcej zapłaty (w 2005 r. jako zobowizania długoterminowe zostały wycenione wg zamortyzowanego kosztu) kwota 1.149,5 tys. PLN Wysoki poziom kosztów finansowych wpłynł decydujco na obnienie zysku z działalnoci gospodarczej do poziomu 621 tys. PLN. Nadwyka rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nad utworzonymi aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego spowodowała zmniejszenie zysku netto Spółki o 280,0 tys. zł. 2. Sytuacja majtkowa Spółki. L.P. AKTYWA r r. DYNAMIKA STRUKTURA A. AKTYWA TRWAŁE , ,08 110,65% 54,06% I. Wartoci niematerialne i prawne 5 308, ,39 227,40% 5,25% II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,33 98,03% 32,13% III. Nalenoci długoterminowe 579,34 790,65 73,27% 0,57% IV. Inwestycje długoterminowe 8 111, ,06 99,69% 8,02% V. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 8 193, ,65 163,59% 8,09% B. AKTYWA OBROTOWE , ,43 148,76% 45,94% I. Zapasy 8 917, ,07 97,39% 8,82% II. Nalenoci krótkoterminowe , ,00 166,82% 30,71% III. Inwestycje krótkoterminowe 4 126, ,34 190,49% 4,08% IV. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 2 360, ,02 182,54% 2,33% C. AKTYWA RAZEM , ,51 125,41% 100,00% W 2006 roku nastpił wzrost aktywów i pasywów o 25,4% porównaniu do roku Główn przyczyn wzrostu aktywów było zwikszenie stanu aktywów obrotowych o 48,8%. W aktywach obrotowych najwikszy udział stanowi nalenoci krótkoterminowe, których warto wzrosła w porównaniu do stanu z koca 2005 roku o ,7 tys. zł., co stanowi 66,8%. Wzrost rodków pieninych o 1.506,6 tys. zł. spowodowany został realizacj sprzeday w miesicu grudniu. Spadek zapasów w Spółce spowodowany został przede wszystkim zmniejszeniem si stanu produkcji w toku. Na koniec 2006r. wyniosła ona 4.953,9 tys. PLN i zmniejszyła si o 2.011,6 tys. PLN w porównaniu z rokiem poprzednim. Aktywa trwałe wzrosły o 10,7%. Na szczególn uwag zasługuje wzrost wartoci niematerialnych i prawnych, w zwizku kosztami prac rozwojowych poniesionymi na opracowanie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej obrabiarek prototypowych. 17

18 Najwiksz pozycj aktywów stanowiły rzeczowe aktywa trwałe. Nastpił wzrost wartoci rodków trwałych w zwizku z przyjciem ze rodków trwałych w budowie zakoczonych modernizacji maszyn i urzdze. Wzrosły zaliczki na planowany zakup rodków trwałych. Wzrost rozlicze długoterminowych jest głównie skutkiem rónic przejciowych pomidzy wartoci bilansow i podatkow pozycji bilansu. W zwizku z tym warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosła o 3.561,1 tys. zł. Najwaniejsze pozycje aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowi ustalone aktywa na przychody wynikajce z kontraktów niezafakturowanych, straty z lat ubiegłych, rezerwy oraz niewypłacone wynagrodzenia. 3. ródła finansowania majtku. Podstawowe ródło finansowania aktywów Spółki stanowił w roku 2006 kapitał obcy, którego udział w sumie bilansowej wyniósł 71,3% L.p. PASYWA r r. DYNAMIKA UDZIAŁ A. KAPITAŁ WŁASNY , ,35 101,19% 28,72% I. Kapitał podstawowy , ,67 100,00% 14,23% IV. Kapitał zapasowy ,68 622, ,51% 14,15% VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0, ,99 0,00% 0,00% VIII. Zysk (strata) netto 341,37 724,10 47,14% 0,34% B. ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA , ,16 138,80% 71,29% I. Rezerwy na zobowizania , ,11 161,63% 13,17% II. Zobowizania długoterminowe , ,54 78,99% 20,18% III. Zobowizania krótkoterminowe , ,51 214,75% 37,94% C. PASYWA RAZEM , ,51 125,41% 100,00% W pasywach bilansu RAFAMET S.A. nastpił spadek zobowiza długoterminowych o 20,9% oraz wzrost zobowiza krótkoterminowych o 114,6% w porównaniu do 2005r. Na koniec omawianego okresu wskanik zadłuenia kapitału własnego (liczony jako procentowy stosunek zobowiza firmy do kapitału własnego) ukształtował si na poziomie 202,4% (w 2005r. wynosił on 152,2%). Trudnoci w utrzymywaniu zadłuenia długoterminowego mog by ródłem zagroenia dla stabilizacji finansowej Emitenta. Na pocztku roku 2006 Spółka uzyskała dodatkowe finansowanie długoterminowe z zagranicznej instytucji finansowej. Na dzie r. Spółka wykazała nastpujce rezerwy: rezerw na wiadczenia pracownicze 3.699,8 tys. PLN (wzrost o 701,8 tys. PLN), rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9.179,2 tys. PLN (wzrost o 4.162,5 tys. PLN), rezerw na przewidywane przyszłe koszty oraz monta obrabiarek u odbiorcy 231,5 tys. PLN, Łczna wielko rezerw ujtych w pasywach bilansu wynosi ,1 tys. PLN i stanowi 13,2% ogółu sumy bilansowej. Zobowizania długoterminowe obejmuj głównie kredyty i poyczki. Wskutek zmniejszenia si stanu zobowiza długoterminowych w pasywach, pogorszeniu uległy wskaniki płynnoci finansowej Emitenta. Na koniec 2006r. wskanik płynnoci biecej wyniósł 1,2% przy 1,7% na koniec poprzedniego 18

19 okresu. Wskanik płynnoci szybkiej na koniec 2006r. osignł poziom 1,0% (na koniec 2005r. wynosił on 1,2%). Zobowizania krótkoterminowe Spółki stanowi zobowizania z tytułu dostaw oraz pozostałe o warto- ci tys. zł oraz kredyty i poyczki o wartoci tys. zł. Wielko przewidzianych do umorzenia zobowiza zgodnie z postanowieniami zawartego układu wynosi tys. PLN (w tym tys. PLN kredytów bankowych). Naley stwierdzi, e wielko ta zasili kapitał zapasowy Emitenta w 2007r. Na koniec 2006r. RAFAMET S.A. posiadał zobowizanie pozabilansowe z tytułu porczenia spłaty kredytów na łczn kwot tys. PLN przez Zespół Odlewni RAFAMET Sp. z o.o. (podmiot zaleny od Emitenta). W roku 2006 nie zanotowano istotnych czynników i zdarze, majcych znaczcy wpływ na działalno i wynik Emitenta. 4. Nietypowe zdarzenia majce wpływ na wynik finansowy Spółki. Na wynik finansowy Spółki w 2006 roku miały wpływ decyzje zwizane z ujciem w ksigach rachunkowych roku 2006 zdarze o nietypowym charakterze, takich jak: a) zwikszenie lub utworzenie rezerwy na przyszłe zobowizania z tytułu: zwikszenie rezerwy na przyszłe wiadczenia pracownicze /odprawy emerytalno - rentowe, nagrody jubileuszowe/ - 701,8 tys. PLN utworzenie rezerwy na wiadczenia z tytułu rozwizania umowy o prac odwołanego Prezesa Zarzdu -298,9 tys. PLN b) rozwizanie odpisów aktualizujcych utworzonych na: zapasy materiałowe + 237,9 tys. PLN nalenoci + 325,2 tys. PLN c) wycena kredytu długoterminowego według skorygowanej ceny nabycia ,4 tys. PLN d) wycena zobowiza układowych krótkoterminowych /do zapłaty i umorzenia/ w wartoci wymagajcej zapłaty /w 2005r. jako zobowizania długoterminowe były wycenione wg zamortyzowanego kosztu/ ,5 tys. PLN e) zwikszenie wartoci budynku /szacunek rzeczoznawcy/ + 841,9 tys. PLN 5. Istotne czynniki ryzyka i zagro e. Poród ryzyk, na które Spółka naraona jest w wysokim stopniu i wobec których wymagana jest nale- yta staranno przedsiewzi /zabezpiecze s zjawiska o charakterze makroekonomicznym, rynkowym i zwizane z instrumentami finansowymi. RYZYKO MAKROEKONOMICZNE 1) ryzyko załamania koniunktury w kraju odbiorcy Dotyczy to ograniczonej geograficznie i produktowo iloci rynków zbytu Spółki, gdy Spółka funkcjonuje głównie na rynku niszowym, na którym decyzje inwestycyjne s funkcj upływu czasu, a rzadziej aktualnego stanu koniunktury. W odniesieniu do innego asortymentu, a szczególnie dla 19

20 rynku uniwersalnych, jednostkowo wysokowartociowych produktów Spółki, obecna wysoka koniunktura nie bdzie trwała dłuej ni 15 do 24 miesicy w zalenoci od kraju. Wzrost pesymizmu w USA moe doprowadzi do spadku zainteresowania inwestycjami ju w roku biecym. Oddziaływanie rynku USA na reszt wiata jest wci bardzo istotne, 2) ryzyko uwarunkowa politycznych Spółka prowadzi działalno na rynkach podwyszonego ryzyka politycznego i w krajach wobec których społeczno midzynarodowa wprowadziła ograniczenia swobody obrotu, takich jak Iran, Syria, Bonia i Hercegowina, czy Uzbekistan. Zaostrzenie sytuacji politycznej i konieczno uzyskiwania licencji eksportowej to zagroenia dla funkcjonowania, które naley bra pod uwag. RYZYKO RYNKOWE 1) ryzyko konkurencji Spółka funkcjonuje w rodowisku charakteryzujcym si du liczb uczestników gry konkurencyjnej. Najwiksze zagroenie z punktu widzenia konkurencyjnoci Spółka dostrzega ze strony firm włoskich i niemieckich, które posiadaj due budety na działania z kategorii R&D i marketingowe, 2) ryzyko w zakresie doboru kanałów dystrybucji Spółka prowadzi aktywn polityk w zakresie reprezentacji na rynkach eksportowych i doboru po- redników handlowych. Musi liczy si z konsekwencjami nietrafnego wyboru Agenta na istotnym i historycznie wykazujcym istotne obroty rynku, 3) ryzyko w zakresie zarzdzania postpem technologicznym Spółka corocznie wprowadza 2 do 3 nowych produktów na rynek. Moliwo poraki rynkowej jest czynnikiem zagroenia, które naley bra pod uwag, równie w zakresie osignitej rentownoci sprzeday, 4) ryzyko w zakresie akceptacji przez konsumentów działania z zakresu poznania potrzeb i dostosowania produktu do wymaga indywidualnego klienta stanowi podstaw ograniczenia ryzyka utraty reputacji, Spółka w pełni uwiadamia sobie zagroenia wynikajce ze zjawisk wystpujcych na poziomie przedsibiorstwa. Aktywne zarzdzanie ryzykiem wynikajcym z organizacji słub, kanałów przepływu informacji, organizacji procesów produkcyjnych, doboru technik wytwarzania, dostawców materiałów i komponentów do produkcji, doboru kooperantów itd., pozwala ograniczy zagroenia w tej sferze. Dodatkowo dobór kadr i odpowiedni system motywacyjny s czynnikami stabilizujcymi w praktyce Spółki. RYZYKO ZWIZANE Z INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI. 1) ryzyko kursowe Zgodnie z realizowan przez Spółk polityk produkcji i rozwoju, udział eksportu w generowanych przychodach stanowi ponad 70% wartoci sprzeday i ronie. Głównymi kierunkami eksportu s kraje europejskie, ale znaczca cz wychodzi poza obszar Europy. Aby zminimalizowa ryzyko zmian kursów walut odbiorców z krajów spoza Europy, Spółka zawiera kontrakty w EUR oraz w 20

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W 2006 ROKU Katowice, marzec 2007 rok I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI GRUPA KAPITAŁOWA

Bardziej szczegółowo

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce DODATEK KWARTALNY Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce Tomasz Uryszek Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych Spowolnienie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ OPIS SPÓŁKI... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok Kraków, 22 marca 2010 SPIS TREŚCI 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA GRUPY ARMATURA... 4 1.1. Opis organizacji Grupy na dzień 31 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA...

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 2012 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 Piotrków Trybunalski 12.04.2013 2 Spis treści 1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo