SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI..."

Transkrypt

1 2006 SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUNI RACIBORSKIEJ Kwiecie 2007

2 SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI... 6 V. ZAOPATRZENIE, KOOPERACJA VI. POWIZANIA ORGANIZACYJNE VII. SYTUACJA FINANSOWA VIII. INFORMACJA O ZACIGNITYCH KREDYTACH I POYCZKACH IX. INFORMACJA O UDZIELONYCH POYCZKACH, PORCZENIACH I GWARANCJACH X. INWESTYCJE I REMONTY XI. OCHRONA RODOWISKA XII. BADANIA I ROZWÓJ XIII. WYNAGRODZENIA I ZATRUDNIENIE XIV. PERSPEKTYWY ROZWOJU

3 WSTP Sprawozdanie z działalnoci Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuni Raciborskiej za rok 2006, opracowane zostało w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie o rachunkowoci z dnia 29 wrzenia 1994 r. (Dz. U. nr 76 z 2002 r., poz. 694, z pón. zm.) oraz w Regulaminie Obrotu RPW CeTO przyjtego Uchwał Nr 1/O/06 z dnia 03 stycznia 2006r. i przedstawia istotne wydarzenia majce znaczcy wpływ na działalno Spółki w badanym roku obrotowym, a take rzutujce na wyniki lat nastpnych. Przy sporzdzaniu sprawozdania finansowego Emitent zastosował Midzynarodowe Standardy Sprawozdawczoci Finansowej (Uchwała Nr 16/I/05 WZ RAFAMET S.A. z dnia 17 czerwca 2005r.) I. INFORMACJA OGÓLNA Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. ( RAFAMET S.A., Spółka, Emitent ) jest jednostk dominujc Grupy Kapitałowej RAFAMET z siedzib w Kuni Raciborskiej, ul. Staszica 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsibiorstwa pastwowego pod nazw Fabryka Obrabiarek RAFAMET w Kuni Raciborskiej na mocy aktu z dnia 22 maja 1992r. 1 lipca 1992r. Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod nr RHB 8368, 14 grudnia 2001r. do Rejestru Przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego pod nr KRS , który jest prowadzony przez Sd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sdowego. Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. jest producentem obrabiarek specjalnych dla kolejnictwa i naley w tej brany do firm o zasigu globalnym. Wykonuje równie urzdzenia specjalistyczne dla odbiorców w przemyle stalowym, papierniczym czy energetycznym, wykorzystujc rozbudowan sie sprzedawców na wiecie. RAFAMET S.A. produkuje równie obrabiarki dla przemysłu maszynowego, energetycznego, lotniczego oraz zbrojeniowego. II. ORGANY SPÓŁKI W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. funkcj organu nadzorczego Spółki pełniła Rada Nadzorcza w składzie: Maria Skubniewska Przewodniczca, Sławomir Sywak Zastpca Przewodniczcego, Iwona Tomczuk Sekretarz, Karol Osadnik Członek, Andrzej Rustanowicz Członek. 3

4 W okresie od 1 stycznia 2006r. do 6 listopada 2006r. Spółk kierował Zarzd w składzie: E. Longin Wons Prezes Zarzdu, Ireneusz Piotr Borkowski Wiceprezes Zarzdu. Uchwał Nr 64/VI/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. odwołała z funkcji Prezesa Zarzdu Spółki Pana E.Longina Wonsa i Uchwał Nr 65/VI/2006 z tego samego dnia powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarzdu Pana Ireneusza Cel. W okresie od 6 listopada 2006r. do 31 grudnia 2006 r. Spółk kierował zatem Zarzd w składzie: Ireneusz Cela Prezes Zarzdu, Ireneusz Piotr Borkowski Wiceprezes Zarzdu. Zarzd RAFAMET S.A. działa na podstawie Statutu, przepisów powszechnie obowizujcego prawa, a take na podstawie wewntrznych aktów normatywnych, ze szczególnym uwzgldnieniem Regulaminu Zarzdu. Zarzd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółk we wszystkich czynnociach sdowych i pozasdowych. Do zakresu uprawnie Zarzdu nale wszystkie sprawy nie zastrzeone do kompetencji innych organów Spółki, w tym podejmowanie decyzji co do nabycia i zbycia nieruchomoci lub udziału w nieruchomoci. Osoby zarzdzajce w Spółce nie posiadaj prawa decyzji o emisji lub wykupie akcji. Prawo takie posiada Walne Zgromadzenie Spółki. Zgodnie ze Statutem, w przypadku Zarzdu wieloosobowego do składania owiadcze i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarzdu lub dwóch członków Zarzdu, albo jednego członka Zarzdu łcznie z prokurentem. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarzdu, a na jego wniosek pozostałych Członków Zarzdu, w tym Wiceprezesów. Prezes, Wiceprezes, Członek Zarzdu lub cały Zarzd Spółki mog by odwołani przez Rad Nadzorcz przed upływem kadencji. Wspólna kadencja Zarzdu trwa 5 kolejnych lat. Rada Nadzorcza składa si co najmniej z piciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej trwa 5 lat, a nastpnych 3 lata. III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI Kapitał zakładowy RAFAMET S.A. wynosi PLN i składa si z akcji zwykłych na okaziciela, nieuprzywilejowanych w aden sposób. Wszystkie akcje RAFAMET S.A. s notowane na Rynku Papierów Wartociowych CeTO w Warszawie. W trakcie 2006r. akcjonariusz RAFAMET S.A., Pan Michał Tatarek, w wyniku przeprowadzonych transakcji nabycia akcji, powikszył posiadan ilo akcji Spółki do akcji, stanowicych 5,66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniajcych do głosów (5,66% ogólnej liczby głosów) na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. 4

5 Informacj o zmianie stanu posiadania akcji RAFAMET S.A. Spółka otrzymała równie od Zarzdu Design Technologies International DTI Sp. z o.o. Akcjonariusz ten w wyniku przeprowadzonych w 2006r. transakcji sprzeday akcji (łczna ilo sztuk), posiadał na dzie r akcji RAFAMET S.A., co stanowi 4,97% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. Na dzie r. akcje RAFAMET S.A. w iloci odpowiadajcej co najmniej 5% (lub około) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (ilo posiadanych akcji jest równowana iloci głosów na WZA), posiadały nastpujce podmioty: Akcjonariusze Liczba głosów na WZ (%) w ogólnej liczbie głosów na WZ Agencja Rozwoju Przemysłu S.A ,72% CENTRACOM s.a. Francja (w likwidacji) ,96% Michał Tatarek ,66% DTI Spółka z o.o ,97% Bank Gospodarstwa Krajowego ,75% Skarb Pastwa ,74% W 2006 r. Emitent nie nabywał akcji własnych. Na dzie r. osoby zarzdzajce i nadzorujce Spółk posiadały nastpujc ilo akcji RAFAMET S.A. (warto nominalna 1 akcji wynosi 10,00 zł): Osoba Funkcja Ilo akcji Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) Ireneusz Piotr Borkowski Wiceprezes Zarzdu ,107% Andrzej Rustanowicz Członek Rady Nadzorczej ,106% Na koniec 2006r. adna z osób zarzdzajcych lub nadzorujcych Spółki nie posiadała udziałów innych spółek zalenych od Emitenta, jak te i innych uprawnie do ich nabycia. Spółka nie posiada informacji o umowach, w tym równie zawartych po dniu bilansowym, w wyniku których mog nastpi w przyszłoci zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka nie emitowała w 2006r. papierów wartociowych dajcych specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki. Emitent nie prowadzi programów akcji pracowniczych. 5

6 Akcje Spółki nie s objte ograniczeniami dotyczcymi przenoszenia prawa własnoci i ograniczeniami w zakresie wykonywania prawa głosu. IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI Produkty i usługi oferowane przez RAFAMET S.A. to: 1. Obrabiarki i urzdzenia: a) Tokarki poziome, do obróbki i regeneracji profilu jezdnego kół pojazdów szynowych, wymontowanych z pojazdów. Obrabiarki wyposaone s w układy sterowania numerycznego CNC oraz regulowane układy napdu posuwu. Ponadto posiadaj wyposaenie do automatycznego prowadzenia procesu regeneracji, zarówno w zakresie przygotowania danych dla procesu, jak te kontroli jego wykonania. Produkowane typy obrabiarek to: UBF 112N, UBE 150N, UFB 112N (napd cierny). Odmian tej grupy s tokarki w układzie portalu (przelotowe), znacznie ułatwiajce manewrowanie zestawami w warsztacie uytkownika. Produkowane typy to UDA 112N oraz UDA 125N. RAFAMET S.A. produkuje równie specjalizowane tokarki typu XUC 135, do obróbki elementów osi pojazdów szynowych. Posiadaj one modułowe wyposaenie, zestawiane w zalenoci od potrzeb uytkownika. Sterowanie prac maszyn zapewniaj nowoczesne sterowniki programowalne SIMATIC, współpracujce z podobnej klasy napdami regulowanymi, o cyfrowej strukturze jednostki regulacyjnej. Pulpity sterownicze maszyn zawieraj ekrany graficzne lub semigraficzne, umoliwiajce operatorowi komfortow obsług obrabiarki oraz szerok diagnostyk zakłóce jej działania. Komunikacja z operatorem odbywa si w jzyku uytkownika. b) Tokarki podtorowe, do obróbki i regeneracji profilu jezdnego kół pojazdów szynowych, bez ich wymontowania z pojazdów. Obrabiarki posiadaj specjalistyczne wyposaenie dla mocowania, ustalenia połoenia kół zestawu oraz przeniesienia napdu na obrabiane zestawy. Wyposaone s w układy sterowania numerycznego CNC oraz regulowane układy napdu posuwu. Posiadaj wyposaenie do automatycznego prowadzenia procesu regeneracji, zarówno w zakresie przygotowania danych dla procesu, jak te kontroli jego wykonania. Produkowane typy obrabiarek to UGD 150N, UGE 150N oraz UGL 80 N.W ramach działalnoci modernizacyjnej konsekwentnie rozszerzamy modernizacj konwencjonalnej tokarki podtorowej typu UGB 150. W pierwszym etapie modernizacja dotyczyła przyrzdu do pomiaru rednicy, opracowanego w oparciu o standardowe moduły sterownika programowalnego, oraz zwikszenia dokładnoci dokonywanego pomiaru. Nastpnym krokiem było zastosowanie sterownika programowalnego do sterowania całej obrabiarki, wraz z procesem odtwarzania profilu. Obecnie wdraamy kolejny etap modernizacji, polegajcy na wyposaeniu maszyny w układ sterowania numerycznego CNC, integrujcy wszystkie dotychczasowe funkcje robocze, za- 6

7 pewniajcy skrawanie dowolnej iloci profili, w tym profili ekonomicznych, oraz umoliwiajcy okrelenie zuycia profilu i przygotowanie optymalnych danych do skrawania. c) Tokarki karuzelowe uniwersalne, o szerokim zakresie rednic stołów roboczych, od 1000 mm do 8000 mm i rednicy toczenia do mm, zrónicowanych prdkociach obrotowych stołu (od 25 do 400obr./min.) i zrónicowanym obcieniu stołu (od 6 do 200 ton). Obrabiarki wyposaone w dodatkowe wrzeciono wiertarsko - frezarskie oraz specjalizowany napd dla dokładnego ktowego pozycjonowania stołu. Sterowanie obrabiarek wyłcznie przez układy sterowania CNC oraz odpowiednie precyzyjne napdy sterowane cyfrowo. Posiadaj precyzyjne systemy pomiaru połoenia narzdzia. Obrabiarki posiadaj bogate wyposaenie w oprzyrzdowanie do automatycznej wymiany narzdzi i głowic narzdziowych, jak równie do realizacji automatycznego pomiaru narzdzi skrawajcych i obrabianego detalu. Produkowane typy to KCM NM, KCI NM, KCI 700CNC, KDC 800/1000N, KDC 700/800 N. d) Tokarki poziome uniwersalne i specjalizowane. Zapewniaj precyzyjn obróbk cikich detali. Posiadaj budow modułow, pozwalajc na ich łatw rozbudow, celem przystosowania do indywidualnych wymaga uytkownika. Wyposaone s w wielopozycyjne głowice rewolwerowe z narzdziami tokarskimi i obrotowymi. Dodatkowy napd zapewnia dokładne pozycjonowanie ktowe obrabianego detalu, np. dla wykonania prac wiertarskich lub frezarskich. Obrabiarki sterowane s układami CNC i sprz- onymi z nimi napdami regulowanymi cyfrowo. Posiadaj precyzyjne systemy pomiaru poło- enia narzdzia oraz detalu. Produkowane typy to HTC 50N, TV 200CNC, TV 240 CNC. e) Frezarki bramowe uniwersalne z przesuwnym stołem, dla precyzyjnej i wydajnej obróbki rónorodnych detali o duych wymiarach. Wyposaone w nowoczesne komponenty składowe oraz układy sterowania numerycznego CNC o wszechstronnych moliwociach technicznych i technologicznych. Wyposaone w głowice narzdziowe stałe i przestawne, z napdem wrzeciona o szerokim zakresie regulacji prdkoci i wysokiej dokładnoci biegu wrzeciona. Produkowane typy obrabiarek to FB 100CNC, FB 200CNC, FB 350CNC. Specyficzn odmian produkowanych frezarek jest obrabiarka z przesuwn bram (Gantry), typu GMC 320CNC. Przystosowana jest do obróbki detali wielkogabarytowych o długoci do 22 metrów. Obrabiarka wyposaona jest w wymienne głowice narzdziowe mocowane automatycznie. f) Stoły przesuwno - obrotowe typu TLF 300, dostosowane do współpracy z frezarkami i wytaczarkami sterowanymi numerycznie lub konwencjonalnie. Wyposaone s w autonomiczne układy sterowania i napdy, jak równie hydraulik i smarowanie. Umoliwiaj wielostronn obróbk skomplikowanych detali typu korpus, znacznie redukujc pracochłonno czynnoci nastawczych. g) Przekaniki hamulcowe ALNICO 3B słuce do hamowania obrabiarek przeciwprdem oraz do kontroli pracy przenoników tamowych. h) Oprogramowania specjalistyczne, do stosowania w produkowanych obrabiarkach. Obejmuj: oprogramowania technologiczne (obróbcze), oprogramowania pomiarowe i opracowania wyników pomiaru, 7

8 oprogramowania komunikacyjne w formie obrazów graficznych, oprogramowania do obrazowania wyników pomiarowych i obróbczych w formie wydruków, oprogramowania w formie baz danych, do gromadzenia, archiwizacji i analizy wyników pomiarowych i obróbczych, oprogramowania do elastycznego zarzdzania narzdziami, stosowania narzdzi bliniaczych i zapasowych, kontroli czasu pracy, oprogramowania do efektywnego wykorzystania wydajnoci obrabiarki (posuw adaptacyjny, stała moc skrawania, ograniczenie mocy ze wzgldu na cechy stosowanych narzdzi itp.). 2. Remonty i modernizacje obrabiarek. Spółka wykonuje remonty obrabiarek produkcji własnej i obcej. W roku 2006 wykonano remonty tokarek podtorowych typu UGB 150 oraz wykonano remont tokarki UBC 150 produkcji obcej. W ramach remontu dokonuje si regeneracji podstawowych elementów obrabiarki, takich jak łoa, stojaki, belki suportowe, suporty, itp. Wymienia si elektryfikacj i hydraulik, a take na nowe szafy sterownicze i agregaty hydrauliczne. Modernizacja polega na wyposaeniu obrabiarki w układ sterowania numerycznego CNC, integrujcy wszystkie dotychczasowe funkcje robocze, zapewniajcy skrawanie dowolnej iloci profili, w tym profili ekonomicznych, oraz umoliwiajcy okrelenie zuycia profilu i przygotowanie optymalnych danych do skrawania. 3. Usługi. a) Opracowania dokumentacji konstrukcyjnej na modernizacj maszyn i urzdze produkcji własnej i obcej. Dotyczy to modernizacji w zakresie: mechanicznym, elektrycznym wraz z opracowaniem oprogramowania PLC, hydraulicznym i smarowania. b) Opracowania programów technologicznych dla obrabiarek sterowanych numerycznie dla obróbki czci. c) Obróbki detali (zasadniczo w zakresie obróbki wiórowej) na : tokarkach pocigowych elementów o rednicy do 1000 mm i długoci do 5000 mm, tokarkach karuzelowych elementów o rednicy do 8000 mm i wysokoci do 2500 mm, frezarkach poziomych i pionowych elementów o max. wymiarach 400x2000x400 mm, frezarkach bramowych elementów o max. wymiarach 2600x8000x2600, szlifierkach do płaszczyzn elementów o max. wymiarach 2000x1000x1000, szlifierkach do gwintów do rednicy 254 mm i długoci do 1020 mm, wiertarko-frezarkach wyposaonych w stoły obrotowe o wymiarach 1200x1200 i wrzeciona o rednicy 100 i 110 mm, wiertarko-frezarkach łozowych o długoci przesuwu od 4000 do 6000 mm i przesuwie pionowym od 1200 do 2200 mm, 8

9 szlifierkach do wałków elementów o rednicy do 630 mm i długoci do 2900 mm, szlifierkach do otworów o rednicy do 800 mm, usługi w zakresie obróbki cieplnej, tj. hartowanie, ulepszanie cieplne, hartowanie indukcyjne kół zbatych oraz płaszczyzn, wykonawstwo elementów z blach o gruboci do 8mm, wykonawstwo konstrukcji spawanych o małych i rednich gabarytach, gruntowanie i malowanie czci, urzdze i maszyn, wykonawstwo innych prac lusarko-montaowych. d) Pomiary geometryczne maszyn i urzdze przy uyciu precyzyjnych urzdze laserowych. e) Serwisy i montae sprzedanych obrabiarek. W roku 2006 Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. sprzedała swoje produkty i usługi na ogóln warto 61,2 mln PLN, co stanowi wzrost o około 7% w stosunku do roku poprzedniego. Kraj Eksport Ogółem Kraj Eksport Ogółem Kraj Eksport Ogółem Kraj Eksport Ogółem Rodzaj sprzeda y Obrabiarki Remonty Czci i zespoły Usługi Sprzeda 2006r. ogółem Kraj Eksport Ogółem Warto w tys. zł , , , ,8 291, , , , , ,7 720, , , , ,2 Udział w sprzeda y (%) 10,42 66,06 76,48 12,24 0,48 12,72 4,18 2,48 7,03 2,59 1,18 3,77 29,43 70, W 2006r. przewaajc cz swoich przychodów Spółka zrealizowała na rynku zagranicznym. Sprzeda na ten rynek w omawianym okresie wyniosła ,9 tys. PLN, co stanowi 70,57% ogółu sprzeday produktów RAFAMET S.A. ( w 2005 roku wielko sprzeday eksportowej wynosiła tys. PLN, co stanowiło 64,06% teje sprzeday). Najwikszym rynkiem zbytu dla Spółki był w minionym okresie rynek francuski, gdzie sprzeda wyrobów i usług wyniosła ,1 tys. PLN, co stanowi 28,40% ogółu sprzeday. Innymi istotnymi strategicznymi rynkami sprzeday eksportowej był rynek peruwiaski (odpowiednio za kwot 6.410,0 tys. PLN, co stanowi 10,47% ogółu sprzeday) oraz rosyjski (3.953,6 tys. PLN, co stanowi 6,46% sprzeday). 9

10 Sprzeda r wg krajów mln PLN Indie Austria Estonia Maroko Brazylia Wgry Portugalia Wenezuela Iran Taiwan Mongolia Serbia RPA USA Belgia Słowacja Syria Turcja Rosja Peru Francja Polska Sprzeda r wg krajów E uro pa P olska A fryka A zja Ameryka Ppółnocna Ameryka południowa 10

11 Sprzeda z uwzgldnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne 2006r Lp. Kraj Warto w PLN Udział w sprzed. ogółem /%/ I. Sprzeda ogółem ,00 100% II. Polska ,00 29,43% w tym: 1. Celsa ,00 11,97% 2. PTS Pyskowice ,00 2,45% 3. ZNTK Olenica ,00 2,14% 4. Tramwaje Warszawskie ,00 2,14% 5. Odlewnia Rafamet ,00 2,08% 6. PKP Warszawa ,00 1,95% 7. PKP Bydgoszcz ,00 1,95% 8. Z. Ł. W. Kranik ,00 1,76% Pozostała sprzeda kraj ,00 3,00% III. Eksport ,00 70,57% w tym: 1. Francja ,00 28,40% 2. Peru ,00 10,47% 3. Rosja ,00 6,46% 4. Turcja ,00 5,04% 5. Syria ,00 3,58% 6. Słowacja ,00 3,01% 7. Belgia ,00 2,18% 8. USA ,00 2,08% 9. RPA ,00 1,82% 10. Serbia ,00 1,45% 11. Mongolia ,00 1,42% 12. Taiwan ,00 1,38% 13. Iran ,00 1,24% 14. Wenezuela ,00 0,72% 15. Portugalia ,42 0,05% 16. Wgry ,00 0,06% 17. Brazylia ,49 0,03% 18. Maroko ,57 0,02% 19. Austria 7 056,47 0,01% 20. Indie 1 815,66 0,00% Najwikszym krajowym odbiorc, na rzecz którego sprzeda Spółki wyniosła powyej 10% ogółu sprzeday jest CELSA Huta Ostrowiec. W 2006 roku RAFAMET S.A. zrealizował jej zamówienia, na łczn kwot 7.325,0 ty. PLN co stanowi 11,97% przychodów ze sprzeday. Do czołowych odbiorców Emitenta na rynku krajowym towarów i usług nale równie grupa odbiorców kolejowych, dla których sprzeda wyniosła ogółem 6.505,4 tys. PLN, co stanowi 10,63% przychodów ze sprzeday. Zaliczaj si do nich midzy innymi: 11

12 - PKP CARGO S.A.- sprzeda wyniosła tys. PLN, co stanowi 3,9% przychodów ze sprzeda- y. - Przedsibiorstwa ZNTK - sprzeda wyniosła tys. PLN, co stanowi 4,6% przychodów ze sprzeday. W 2006r zostały zawarte znaczce umowy handlowe dla działalnoci emitenta, s to: - umowa na trzy cikie tokarki karuzelowe sterowane numerycznie typu KDC 700/800N dla firmy CREUSOT FORGE S.A. Francja, za kwot EUR tj PLN, - umowa na dostaw trzech tokarek do obróbki zestawów kołowych typu UDA 125N dla firny TRANSNET LIMITED PRETORIA Republika Południowej Afryki, za kwot EUR, tj PLN, - umowa na dostaw tokarki do obróbki zestawów kołowych sterowana numerycznie typu UDA 125N dla firmy TUDEMAS DEMIRYOLU MAKINARI A.S. Turcja, za kwot EUR, tj PLN, - umowa na dostaw tokarki karuzelowej sterowanej numerycznie typu KCI 450/550N dla firmy THYSSEN KRUPP TECHNOLOGIES AG Niemcy, za kwot EUR, tj PLN. Sprzeda r wg asortymentu CZCI I ZESPOŁY 7,05% USŁUGI 3,78% REMONTY I MODERNIZACJE 12,75% OBRABIARKI I URZDZENIA 76,43% Podstawowym produktem, sprzedawanym w roku 2006 ze sprzeday, którego Spółka osignła swoje przychody w czci najwikszej (wg zestawienia Sprzeda roku 2006 wg asortymentu ), bo blisko 77% całoci obrotów była grupa obrabiarki i urzdzenia. Spółka sprzedała nowych obrabiarek i urzdze w wyraeniu wartociowym w 2006 r. o ponad 28% wicej ni w roku 2005, ta szczególnie wysoka dynamika wzrostu sprzeday wie si ze zwikszon sprzeda eksportow. W kolejnych dwóch grupach asortymentowych, tj. remonty i modernizacje i czci i zespoły spółka osignła podobny poziom sprzeday, ok. 20%. Dua dynamika wzrostu sprzeday produktów Spółki pozwoliła na pełne wykorzystanie zasobów produkcyjnych ale jednoczenie ograniczyła zdolno wiadczenia i sprzeday usług na rzecz podmiotów trzecich. Std te w tej grupie asortymentowej nie nastpił wzrost sprzeday w porównaniu do roku

13 V. ZAOPATRZENIE, KOOPERACJA ródła zaopatrzenia w materiały i towary niezbdne do produkcji s uzalenione od kwalifikacji stosowanego asortymentu. ródłem zaopatrzenia podstawowych strategicznych dla produkcji surowców i materiałów s dostawcy posiadajcy status tzw. kwalifikowanego dostawcy. Warto zakupu tych materiałów w stosunku do wartoci sprzeday za 2006 rok wynosi ca 47%. Dostawcami tych materiałów i usług wg asortymentu w 2006 roku byli w zakresie dostaw: odlewów eliwnych i staliwnych (13,5%) Zespól Odlewni Rafamet, Stalodlew Bytom, Górmich Piczów, odkuwek i materiałów hutniczych (6,7%) Emstal Dbie, BHS Łazik Osiek Mały, Rafstal Piekary lskie, DIV Polska Racibórz, Walcownia Metali Nieelaznych Gliwice, Metale Imielin, Karla Spol.s.r.o Bruntal Czechy, sterowa i napdów elektrycznych (5,1%) - Siemens Niemcy, NUM Francja, aparatury i materiałów elektrycznych (3,46%) Elektroart Racibórz, APS Pruszków, Igus Sp. z o.o, Rittal Sp. z o.o. Katowice, Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. w Przygórzu, Balluff Sp. z o.o. Wrocław, Polimet S. Kij s. J. Bielsko Biała, Stipaf, MURARO S.p.A Włochy, Vitzeman Słowacja, konstrukcji spawanych i osłon teleskopowych (3,55%) - ZAMECH Franciszek Januszkiewicz Łagiewniki, KON-BUD- PPHU Motkowice, Gwarant Katowice + Małapanew MiK Ozimek (firmy połczone w trakcie roku), Metkom Rybnik-Kamie, aparatury i osprztu hydrauliki siłowej (2,69%) - Ponar Wadowice S.A., Hydac Sp. z o.o, Bosch Rexroth Sp. z o.o, Baier+Koppel Niemcy, Haenchen GmbH Niemcy, prowadnic tocznych i przekładni rubowych (1,49%) - Hennlich Sp z o.o. Zabrze, Henning, A.Mannesmann GmbH Niemcy, AVIA Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych- Warszawa, OTT JAKOB Niemcy, reduktorów i przekładni (0,61%) - ZF Osterreich, Nord Napdy Sp. z o.o. Wieliczka, narzdzi i normalii (1,95%) - Eltech widnica, Sandvic Polska Sp. z o.o Warszawa, Pramet Czechy O/Katowice, Naxel Rudawa, kruszarek i transporterów wiórów (0,69%) - Metal Genari Włochy, Mayfran, obróbki mechanicznej odlewów i detali (1,74%) - Zamet Budowa Maszyn Sp. z o.o Tarnowskie Góry, LIS Zakład Przemysłowo-Usługowy Sosnowiec, Wrazidło Przedsibiorstwo Handlowo- Usługowe Sumina, Fugo Fabryka Urzdze Górnictwa Odkrywkowego Konin. Poza podmiotem zalenym, Zespołem Odlewni RAFAMET Sp z o. o. w Kuni Raciborskiej, aden inny dostawca nie ma poza handlowymi adnych powiza formalno - prawnych ze Spółk. W 2006r. RAFAMET S.A. dokonał zakupu od ww. jednostki zalenej materiały i usługi na łczn warto 8.745,9 tys. PLN, co stanowi 11,7 % wartoci sprzeday Emitenta i 18,6 % wartoci zakupów materiałów i usług za rok Struktura asortymentowa zakupów RAFAMET S.A. z Zespołu Odlewni przedstawia si nastpujco (wart): odlewy eliwne ,6 tys PLN 13

14 modele - 137,2 tys PLN opakowania - 144,0 tys PLN usługi ,9 tys PLN przedpłaty ,8 tys PLN inwestycje - 47,5 tys PLN. Jeli chodzi o transakcje z podmiotami powizanymi w przypadku których wartoc transakcji jest wysza od kwoty ,00 euro, to powysze kryteria spełnia jedynie Zespół Odlewni Rafamet Sp. z o.o. Łczna warto transakcji zawartych w 2006r. pomidzy Emitentem a Zespołem Odlewni Rafamet Sp. z o.o. wyniosła ,13 zł, w tym: 1) zakupy towarów i usług na kwot ,51 zł (+ VAT), tj.: - odlewy z eliwa szarego i sferoidalnego, - modele odlewnicze, - opakowania obrabiarek, - remonty, naprawy i modernizacja zespołów modelowych, - obróbka mechaniczna, - obróbka cieplna (wyarzanie odprajce), 2) sprzeda towarów i usług na kwot ,23 zł (+ VAT), tj.: - energia elektryczna i cieplna, - sprone powietrze, - woda i cieki, - rozmowy telefoniczne, - gruntowanie odlewów, - obróbka mechaniczna, - dokumentacja techniczna, - dzierawa, - czci maszyn, - rodki trwałe, - materiały, - prowizja od porcze, - refaktury. VI. POWIZANIA ORGANIZACYJNE Emitent jest spółk dominujc dla Zespołu Odlewni Rafamet Sp. z o.o., dla RAFAMET TRADING Sp. z o.o. oraz dla MET.COM Sp. z o.o., które wchodz w skład Grupy Kapitałowej RAFAMET 14

15 W styczniu 2006r. nastpiło podwyszenie kapitału zakładowego w MET.COM. Sp. z o.o. tej spółce z kwoty 25 tys. PLN do kwoty 50 tys. PLN., natomiast w padzierniku o kolejne 50 tys., tj. do kwoty 100 tys. PLN. VII. SYTUACJA FINANSOWA 1. Rachunek zysków i strat. W 2006r. RAFAMET S.A. uzyskał zysk netto w wysokoci 341,4 tys. PLN i był niszy w stosunku do roku poprzedniego o 389,6 tys. zł. Na poziom wyniku wpłynły: zysk ze sprzeday 1.581,9 tys. zł, zysk z pozostałej działalnoci operacyjnej 2.648,8 tys. zł, strata z działalnoci finansowej ,4 tys. zł. Podstawowe elementy rachunku zysków i strat w tys. zł. Lp. Wyszczególnienie Za okres r. Za okres r. Dynamika A Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi , ,95 107,02% B Koszty działalnoci operacyjnej , ,40 112,40% C Zysk (strata) ze sprzeda y (A-B) 1 581, ,55 36,40% D Pozostałe przychody operacyjne 3 454, ,05 300,88% E Pozostałe koszty operacyjne 805,51 807,64 99,74% F Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (C+D-E) 4 230, ,97 90,28% G Przychody finansowe 1 456, ,26 77,71% H Koszty finansowe 5 065, ,94 80,55% K Zysk (strata) brutto (I+/-J) 621,33 271,29 229,03% L Podatek dochodowy 279,96-452,81-61,83% N Zysk (strata) netto (K-L-M) 341,37 724,10 47,14% W 2006r. przychody ze sprzeday produktów, towarów i materiałów wyniosły ,8 tys. PLN (w 2005r. kwota ,2 tys. PLN) a koszty działalnoci operacyjnej ,9 tys. PLN (w 2005r. kwota ,4 tys. PLN). Zwikszeniu przychodów ze sprzeday o 7% towarzyszył wzrost kosztów o 12,4%, co spowodowało osignicie niszego zysku ze sprzeday w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz pogorszenie wskanika rentownoci sprzeday produktów, towarów i materiałów, który wyniósł na koniec roku 2,6% (w roku 2005 odpowiednio 7,6%). Udział kosztów własnych sprzeday w sprzeday wyrobów i usług na poziomie 97,7% (w roku 2005 udział ten wyniósł 92,7%). Poniesione nakłady w 2006r. ukształtowały si na poziomie ,7 tys. PLN i były wysze w stosunku do poprzedniego roku o 12,4%. 15

16 Lp. Wyszczególnienie Za okres r. Za okres r. Dynamika Koszty w układzie rodzajowym , ,34 112,39% I. Amortyzacja 3 035, ,13 141,10% II. Zuycie materiałów i energii , ,79 110,00% III. Usługi obce 7 821, ,96 129,43% IV. Podatki i opłaty 967, ,92 92,66% V. Wynagrodzenia , ,01 110,52% VI. Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 3 504, ,43 107,18% VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 973, ,10 94,90% Zwikszenie produkcji i sprzeday Emitenta wpłynło znacznie na zwikszenie nakładów zwizanych z zuyciem materiałów, które wyniosły ,9 tys. PLN (w 2005r ,3 tys. PLN). Wysoki wzrost kosztów amortyzacji o 41,1% spowodowany był zakupami oraz zwikszeniem wartoci pocztkowej zmodernizowanego parku maszynowego. Nakłady na wynagrodzenia wyniosły w minionym roku ,1 tys. PLN, co stanowi 21,6% ogółu nakładów (w roku poprzednim nakłady te wyniosły tys. PLN, a ich udział w ogóle nakładów był wyszy i wyniósł 21,9%). Wzrost nakładów na wynagrodzenia spowodowany został zwikszeniem stanu zatrudnienia w 2006r. Pozostałe przychody operacyjne Spółki ukształtowały si na koniec okresu na poziomie 3.454,3 tys. PLN (w roku 2005 odpowiednio tys. PLN). W 2006 roku istotn warto w tej grupie przychodów stanowi: zwikszenie wartoci rodków trwałych oraz nadwyki inwentaryzacyjne materiałów 841,9 tys. PLN, otrzymane dotacje budetowe 1.803,0 tys. PLN, rozwizanie odpisu aktualizujcego na nalenoci w wysokoci 309 tys. PLN, rozwizanie odpisu aktualizujcego warto zapasów materiałowych na kwot 238 tys. PLN. Pozostałe koszty operacyjne wynosiły na koniec okresu 805,5 tys. PLN (w 2005: 808 tys. PLN). Najwaniejsza pozycja pozostałych kosztów operacyjnych to: zwikszenie rezerwy na wiadczenia pracownicze o 701,8 tys. PLN. w zwizku ze zmianami wprowadzonymi do układu zbiorowego Spółki. Wyszy poziom pozostałych przychodów operacyjnych w stosunku do pozostałych kosztów operacyjnych wpłynł na zwikszenie zysku z działalnoci operacyjnej RAFAMET S.A. do poziomu 4.230,7 tys. PLN (w 2005r.: 4.685,97 tys. PLN). Przychody finansowe wynosiły 1.456,5 tys. PLN. Najwaniejsze pozycje to: nadwyka dodatnich rónic kursowych nad ujemnymi 940,7 tys. PLN. Koszty finansowe wynosiły 5.065,8 tys. PLN. Wzrost zobowiza z tytułu kredytów i poyczek Emitenta na koniec 2006r. spowodował wysokie koszty ich obsługi. Łczna warto odsetek i prowizji od otrzymanych kredytów i poyczek na koniec okresu wyniosła łcznie tys. PLN, co stanowi due obcieniem wyniku finansowego RAFAMET S.A. W 2006r. Spółka posiadała pełn zdolno do wywizywania si z zobowiza krót- 16

17 koterminowych, tj. zobowiza kredytowych, poyczkowych, wobec dostawców, pracowników oraz budetu. Znaczcymi kosztami finansowymi Spółki s: wycena kredytu długoterminowego według zamortyzowanego kosztu 1.770,4 tys. PLN, prezentacja zobowiza krótkoterminowych w wartoci wymagajcej zapłaty (w 2005 r. jako zobowizania długoterminowe zostały wycenione wg zamortyzowanego kosztu) kwota 1.149,5 tys. PLN Wysoki poziom kosztów finansowych wpłynł decydujco na obnienie zysku z działalnoci gospodarczej do poziomu 621 tys. PLN. Nadwyka rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nad utworzonymi aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego spowodowała zmniejszenie zysku netto Spółki o 280,0 tys. zł. 2. Sytuacja majtkowa Spółki. L.P. AKTYWA r r. DYNAMIKA STRUKTURA A. AKTYWA TRWAŁE , ,08 110,65% 54,06% I. Wartoci niematerialne i prawne 5 308, ,39 227,40% 5,25% II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,33 98,03% 32,13% III. Nalenoci długoterminowe 579,34 790,65 73,27% 0,57% IV. Inwestycje długoterminowe 8 111, ,06 99,69% 8,02% V. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 8 193, ,65 163,59% 8,09% B. AKTYWA OBROTOWE , ,43 148,76% 45,94% I. Zapasy 8 917, ,07 97,39% 8,82% II. Nalenoci krótkoterminowe , ,00 166,82% 30,71% III. Inwestycje krótkoterminowe 4 126, ,34 190,49% 4,08% IV. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 2 360, ,02 182,54% 2,33% C. AKTYWA RAZEM , ,51 125,41% 100,00% W 2006 roku nastpił wzrost aktywów i pasywów o 25,4% porównaniu do roku Główn przyczyn wzrostu aktywów było zwikszenie stanu aktywów obrotowych o 48,8%. W aktywach obrotowych najwikszy udział stanowi nalenoci krótkoterminowe, których warto wzrosła w porównaniu do stanu z koca 2005 roku o ,7 tys. zł., co stanowi 66,8%. Wzrost rodków pieninych o 1.506,6 tys. zł. spowodowany został realizacj sprzeday w miesicu grudniu. Spadek zapasów w Spółce spowodowany został przede wszystkim zmniejszeniem si stanu produkcji w toku. Na koniec 2006r. wyniosła ona 4.953,9 tys. PLN i zmniejszyła si o 2.011,6 tys. PLN w porównaniu z rokiem poprzednim. Aktywa trwałe wzrosły o 10,7%. Na szczególn uwag zasługuje wzrost wartoci niematerialnych i prawnych, w zwizku kosztami prac rozwojowych poniesionymi na opracowanie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej obrabiarek prototypowych. 17

18 Najwiksz pozycj aktywów stanowiły rzeczowe aktywa trwałe. Nastpił wzrost wartoci rodków trwałych w zwizku z przyjciem ze rodków trwałych w budowie zakoczonych modernizacji maszyn i urzdze. Wzrosły zaliczki na planowany zakup rodków trwałych. Wzrost rozlicze długoterminowych jest głównie skutkiem rónic przejciowych pomidzy wartoci bilansow i podatkow pozycji bilansu. W zwizku z tym warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosła o 3.561,1 tys. zł. Najwaniejsze pozycje aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowi ustalone aktywa na przychody wynikajce z kontraktów niezafakturowanych, straty z lat ubiegłych, rezerwy oraz niewypłacone wynagrodzenia. 3. ródła finansowania majtku. Podstawowe ródło finansowania aktywów Spółki stanowił w roku 2006 kapitał obcy, którego udział w sumie bilansowej wyniósł 71,3% L.p. PASYWA r r. DYNAMIKA UDZIAŁ A. KAPITAŁ WŁASNY , ,35 101,19% 28,72% I. Kapitał podstawowy , ,67 100,00% 14,23% IV. Kapitał zapasowy ,68 622, ,51% 14,15% VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0, ,99 0,00% 0,00% VIII. Zysk (strata) netto 341,37 724,10 47,14% 0,34% B. ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA , ,16 138,80% 71,29% I. Rezerwy na zobowizania , ,11 161,63% 13,17% II. Zobowizania długoterminowe , ,54 78,99% 20,18% III. Zobowizania krótkoterminowe , ,51 214,75% 37,94% C. PASYWA RAZEM , ,51 125,41% 100,00% W pasywach bilansu RAFAMET S.A. nastpił spadek zobowiza długoterminowych o 20,9% oraz wzrost zobowiza krótkoterminowych o 114,6% w porównaniu do 2005r. Na koniec omawianego okresu wskanik zadłuenia kapitału własnego (liczony jako procentowy stosunek zobowiza firmy do kapitału własnego) ukształtował si na poziomie 202,4% (w 2005r. wynosił on 152,2%). Trudnoci w utrzymywaniu zadłuenia długoterminowego mog by ródłem zagroenia dla stabilizacji finansowej Emitenta. Na pocztku roku 2006 Spółka uzyskała dodatkowe finansowanie długoterminowe z zagranicznej instytucji finansowej. Na dzie r. Spółka wykazała nastpujce rezerwy: rezerw na wiadczenia pracownicze 3.699,8 tys. PLN (wzrost o 701,8 tys. PLN), rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9.179,2 tys. PLN (wzrost o 4.162,5 tys. PLN), rezerw na przewidywane przyszłe koszty oraz monta obrabiarek u odbiorcy 231,5 tys. PLN, Łczna wielko rezerw ujtych w pasywach bilansu wynosi ,1 tys. PLN i stanowi 13,2% ogółu sumy bilansowej. Zobowizania długoterminowe obejmuj głównie kredyty i poyczki. Wskutek zmniejszenia si stanu zobowiza długoterminowych w pasywach, pogorszeniu uległy wskaniki płynnoci finansowej Emitenta. Na koniec 2006r. wskanik płynnoci biecej wyniósł 1,2% przy 1,7% na koniec poprzedniego 18

19 okresu. Wskanik płynnoci szybkiej na koniec 2006r. osignł poziom 1,0% (na koniec 2005r. wynosił on 1,2%). Zobowizania krótkoterminowe Spółki stanowi zobowizania z tytułu dostaw oraz pozostałe o warto- ci tys. zł oraz kredyty i poyczki o wartoci tys. zł. Wielko przewidzianych do umorzenia zobowiza zgodnie z postanowieniami zawartego układu wynosi tys. PLN (w tym tys. PLN kredytów bankowych). Naley stwierdzi, e wielko ta zasili kapitał zapasowy Emitenta w 2007r. Na koniec 2006r. RAFAMET S.A. posiadał zobowizanie pozabilansowe z tytułu porczenia spłaty kredytów na łczn kwot tys. PLN przez Zespół Odlewni RAFAMET Sp. z o.o. (podmiot zaleny od Emitenta). W roku 2006 nie zanotowano istotnych czynników i zdarze, majcych znaczcy wpływ na działalno i wynik Emitenta. 4. Nietypowe zdarzenia majce wpływ na wynik finansowy Spółki. Na wynik finansowy Spółki w 2006 roku miały wpływ decyzje zwizane z ujciem w ksigach rachunkowych roku 2006 zdarze o nietypowym charakterze, takich jak: a) zwikszenie lub utworzenie rezerwy na przyszłe zobowizania z tytułu: zwikszenie rezerwy na przyszłe wiadczenia pracownicze /odprawy emerytalno - rentowe, nagrody jubileuszowe/ - 701,8 tys. PLN utworzenie rezerwy na wiadczenia z tytułu rozwizania umowy o prac odwołanego Prezesa Zarzdu -298,9 tys. PLN b) rozwizanie odpisów aktualizujcych utworzonych na: zapasy materiałowe + 237,9 tys. PLN nalenoci + 325,2 tys. PLN c) wycena kredytu długoterminowego według skorygowanej ceny nabycia ,4 tys. PLN d) wycena zobowiza układowych krótkoterminowych /do zapłaty i umorzenia/ w wartoci wymagajcej zapłaty /w 2005r. jako zobowizania długoterminowe były wycenione wg zamortyzowanego kosztu/ ,5 tys. PLN e) zwikszenie wartoci budynku /szacunek rzeczoznawcy/ + 841,9 tys. PLN 5. Istotne czynniki ryzyka i zagro e. Poród ryzyk, na które Spółka naraona jest w wysokim stopniu i wobec których wymagana jest nale- yta staranno przedsiewzi /zabezpiecze s zjawiska o charakterze makroekonomicznym, rynkowym i zwizane z instrumentami finansowymi. RYZYKO MAKROEKONOMICZNE 1) ryzyko załamania koniunktury w kraju odbiorcy Dotyczy to ograniczonej geograficznie i produktowo iloci rynków zbytu Spółki, gdy Spółka funkcjonuje głównie na rynku niszowym, na którym decyzje inwestycyjne s funkcj upływu czasu, a rzadziej aktualnego stanu koniunktury. W odniesieniu do innego asortymentu, a szczególnie dla 19

20 rynku uniwersalnych, jednostkowo wysokowartociowych produktów Spółki, obecna wysoka koniunktura nie bdzie trwała dłuej ni 15 do 24 miesicy w zalenoci od kraju. Wzrost pesymizmu w USA moe doprowadzi do spadku zainteresowania inwestycjami ju w roku biecym. Oddziaływanie rynku USA na reszt wiata jest wci bardzo istotne, 2) ryzyko uwarunkowa politycznych Spółka prowadzi działalno na rynkach podwyszonego ryzyka politycznego i w krajach wobec których społeczno midzynarodowa wprowadziła ograniczenia swobody obrotu, takich jak Iran, Syria, Bonia i Hercegowina, czy Uzbekistan. Zaostrzenie sytuacji politycznej i konieczno uzyskiwania licencji eksportowej to zagroenia dla funkcjonowania, które naley bra pod uwag. RYZYKO RYNKOWE 1) ryzyko konkurencji Spółka funkcjonuje w rodowisku charakteryzujcym si du liczb uczestników gry konkurencyjnej. Najwiksze zagroenie z punktu widzenia konkurencyjnoci Spółka dostrzega ze strony firm włoskich i niemieckich, które posiadaj due budety na działania z kategorii R&D i marketingowe, 2) ryzyko w zakresie doboru kanałów dystrybucji Spółka prowadzi aktywn polityk w zakresie reprezentacji na rynkach eksportowych i doboru po- redników handlowych. Musi liczy si z konsekwencjami nietrafnego wyboru Agenta na istotnym i historycznie wykazujcym istotne obroty rynku, 3) ryzyko w zakresie zarzdzania postpem technologicznym Spółka corocznie wprowadza 2 do 3 nowych produktów na rynek. Moliwo poraki rynkowej jest czynnikiem zagroenia, które naley bra pod uwag, równie w zakresie osignitej rentownoci sprzeday, 4) ryzyko w zakresie akceptacji przez konsumentów działania z zakresu poznania potrzeb i dostosowania produktu do wymaga indywidualnego klienta stanowi podstaw ograniczenia ryzyka utraty reputacji, Spółka w pełni uwiadamia sobie zagroenia wynikajce ze zjawisk wystpujcych na poziomie przedsibiorstwa. Aktywne zarzdzanie ryzykiem wynikajcym z organizacji słub, kanałów przepływu informacji, organizacji procesów produkcyjnych, doboru technik wytwarzania, dostawców materiałów i komponentów do produkcji, doboru kooperantów itd., pozwala ograniczy zagroenia w tej sferze. Dodatkowo dobór kadr i odpowiedni system motywacyjny s czynnikami stabilizujcymi w praktyce Spółki. RYZYKO ZWIZANE Z INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI. 1) ryzyko kursowe Zgodnie z realizowan przez Spółk polityk produkcji i rozwoju, udział eksportu w generowanych przychodach stanowi ponad 70% wartoci sprzeday i ronie. Głównymi kierunkami eksportu s kraje europejskie, ale znaczca cz wychodzi poza obszar Europy. Aby zminimalizowa ryzyko zmian kursów walut odbiorców z krajów spoza Europy, Spółka zawiera kontrakty w EUR oraz w 20

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ W 2004 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ W 2004 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ W 2004 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ - jednostka dominujca RAFAMET S.A. Kunia Raciborska, maj 2005 rok. 1. Wstp Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej RAFAMET za

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ 2004 R PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOCI Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ... 4 III. STRUKTURA WŁASNOCIOWA... 5

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ... 4 III. STRUKTURA WŁASNOCIOWA... 5 2006 SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET W KUNI RACIBORSKIEJ Maj 2007 SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ... 4 III. STRUKTURA WŁASNOCIOWA...

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalnoci spółki POLNORD S.A. jest spółk akcyjn, posiadajc osobowo prawn zgodnie z przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 30 padziernika 2008 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za II kwartał 2005 r., tj. za okres

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych. W latach 2008, 2009 w spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych W latach 2006, 2007 w Spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZREW składa si z nastpujcych jednostek:

Grupa Kapitałowa ZREW składa si z nastpujcych jednostek: Komentarz do SA-QS4 / 2004 1. Przyjte zasady rachunkowoci Niniejszy raport kwartalny został sporzdzony zgodnie z zasadami rachunkowoci opisanymi w raporcie półrocznym SA.- PS 2004, opublikowanym 24 wrzenia

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r.

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r. Aneks nr 1 Do Prospektu Emisyjnego BUDVAR Centrum S.A. przygotowanego w zwizku z Ofert publiczn Akcji serii D i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii A, B i C oraz praw do Akcji Serii

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej ZA OKRES II KWARTAŁ 2014 ROKU (od 01 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.) Bytom, 14 listopada 2014 r. Raport okresowy za I kwartał 2014 r. 1 Strona

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo