PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA"

Transkrypt

1 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA III etap edukacyjny I. Wykorzystanie wielko ci Þzycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwi zania prostych zada obliczeniowych. II. Przeprowadzanie do wiadcze i wyci ganie wniosków z otrzy ma nych wyników. Cele kszta cenia wymagania ogólne III. Wskazywanie w otaczaj cej rzeczywisto ci przyk adów zjawisk opisywanych za pomoc poznanych praw i zale no ci Þzycznych. IV. Pos ugiwanie si informacjami pochodz cymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych). 1. Ruch prostoliniowy i si y. Ucze : 1) pos uguje si poj ciem pr dko ci do opisu ruchu; przelicza jednostki pr dko ci; 2) odczytuje pr dko i przebyt odleg o z wykresów zale no ci drogi i pr d ko ci od czasu oraz rysuje te wykresy na podstawie opisu s ownego; 3) podaje przyk ady si i rozpoznaje je w ró nych sytuacjach praktycznych; 4) opisuje zachowanie si cia na podstawie pierwszej zasady dynamiki Newtona; 5) odró nia pr dko redni od chwilowej w ruchu niejednostajnym; 6) pos uguje si poj ciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego; 7) opisuje zachowanie si cia na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona; 8) stosuje do oblicze zwi zek mi dzy mas cia a, przyspieszeniem i si ; 9) pos uguje si poj ciem si y ci ko ci; 10) opisuje wzajemne oddzia ywanie cia, pos uguj c si trzeci zasad dynamiki Newtona; 11) wyja nia zasad dzia ania d wigni dwustronnej, bloku nieruchomego, ko o wrotu; 12) opisuje wp yw oporów ruchu na poruszaj ce si cia a. 2. Energia. Ucze : 1) wykorzystuje poj cie energii mechanicznej i wymienia ró ne jej formy; 2) pos uguje si poj ciem pracy i mocy; PODSTAWA PROGRAMOWA FIZYKA GIMNAZJUM Tre ci nauczania wymagania szczegó owe 195

2 3) opisuje wp yw wykonanej pracy na zmian energii; 4) pos uguje si poj ciem energii mechanicznej jako sumy energii kinetycznej i po ten cjalnej; 5) stosuje zasad zachowania energii mechanicznej; 6) analizuje jako ciowo zmiany energii wewn trznej spowodowane wykonaniem pra cy i przep ywem ciep a; 7) wyja nia zwi zek mi dzy energi kinetyczn cz steczek i temperatur ; 8) wyja nia przep yw ciep a w zjawisku przewodnictwa cieplnego oraz rol izolacji cieplnej; 9) opisuje zjawiska topnienia, krzepni cia, parowania, skraplania, sublimacji i resub limacji; 10) pos uguje si poj ciem ciep a w a ciwego, ciep a topnienia i ciep a parowania; 11) opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji. 3. W a ciwo ci materii. Ucze : 1) analizuje ró nice w budowie mikroskopowej cia sta ych, cieczy i gazów; 2) omawia budow kryszta ów na przyk adzie soli kamiennej; 3) pos uguje si poj ciem g sto ci; 4) stosuje do oblicze zwi zek mi dzy mas, g sto ci i obj to ci cia sta ych i cie czy, na podstawie wyników pomiarów wyznacza g sto cieczy i cia sta ych; 5) opisuje zjawisko napi cia powierzchniowego na wybranym przyk adzie; 6) pos uguje si poj ciem ci nienia (w tym ci nienia hydrostatycznego i atmo sfe rycz nego); 7) formu uje prawo Pascala i podaje przyk ady jego zastosowania; 8) analizuje i porównuje warto ci si wyporu dla cia zanurzonych w cieczy lub gazie; 9) wyja nia p ywanie cia na podstawie prawa Archimedesa. 4. Elektryczno. Ucze : 1) opisuje sposoby elektryzowania cia przez tarcie i dotyk; wyja nia, e zjawisko to polega na przep ywie elektronów; analizuje kierunek przep ywu elektronów; 2) opisuje jako ciowo oddzia ywanie adunków jednoimiennych i ró noimiennych; 3) odró nia przewodniki od izolatorów oraz podaje przyk ady obu rodzajów cia ; 4) stosuje zasad zachowania adunku elektrycznego; 5) pos uguje si poj ciem adunku elektrycznego jako wielokrotno ci adunku ele ktronu (elementarnego); 196 EDUKACJA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I LICEUM...

3 6) opisuje przep yw pr du w przewodnikach jako ruch elektronów swobodnych; 7) pos uguje si poj ciem nat enia pr du elektrycznego; 8) pos uguje si (intuicyjnie) poj ciem napi cia elektrycznego; 9) pos uguje si poj ciem oporu elektrycznego, stosuje prawo Ohma w prostych ob wo dach elektrycznych; 10) pos uguje si poj ciem pracy i mocy pr du elektrycznego; 11) przelicza energi elektryczn podan w kilowatogodzinach na d ule i d ule na kilowatogodziny; 12) buduje proste obwody elektryczne i rysuje ich schematy; 13) wymienia formy energii, na jakie zamieniana jest energia elektryczna. 5. Magnetyzm. Ucze : 1) nazywa bieguny magnetyczne magnesów trwa ych i opisuje charakter oddzia y wa nia mi dzy nimi; 2) opisuje zachowanie ig y magnetycznej w obecno ci magnesu oraz zasad dzia ania kom pasu; 3) opisuje oddzia ywanie magnesów na elazo i podaje przyk ady wykorzystania tego oddzia ywania; 4) opisuje dzia anie przewodnika z pr dem na ig magnetyczn ; 5) opisuje dzia anie elektromagnesu i rol rdzenia w elektromagnesie; 6) opisuje wzajemne oddzia ywanie magnesów z elektromagnesami i wyja nia dzia a nie silnika elektrycznego pr du sta ego. 6. Ruch drgaj cy i fale. Ucze : 1) opisuje ruch wahad a matematycznego i ci arka na spr ynie oraz analizuje prze mia ny energii w tych ruchach; 2) pos uguje si poj ciami amplitudy drga, okresu, cz stotliwo ci do opisu drga, wskazuje po o enie równowagi oraz odczytuje amplitud i okres z wykresu x(t) dla drgaj cego cia a; 3) opisuje mechanizm przekazywania drga z jednego punktu o rodka do drugiego w przypadku fal na napi tej linie i fal d wi kowych w powietrzu; 4) pos uguje si poj ciami: amplitudy, okresu i cz stotliwo ci, pr dko- ci i d ugo ci fali do opisu fal harmonicznych oraz stosuje do oblicze zwi zki mi dzy tymi wielko ciami; 5) opisuje mechanizm wytwarzania d wi ku w instrumentach muzycznych; 6) wymienia, od jakich wielko ci Þzycznych zale y wysoko i g o no d wi ku; 7) pos uguje si poj ciami infrad wi ki i ultrad wi ki. PODSTAWA PROGRAMOWA FIZYKA GIMNAZJUM 197

4 7. Fale elektromagnetyczne i optyka. Ucze : 1) porównuje (wymienia cechy wspólne i ró nice) rozchodzenie si fal me cha nicz nych i elektromagnetycznych; 2) wyja nia powstawanie obszarów cienia i pó cienia za pomoc prostoliniowego rozchodzenia si wiat a w o rodku jednorodnym; 3) wyja nia powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle p askim, wykorzystuj c prawa odbicia; opisuje zjawisko rozproszenia wiat a przy odbiciu od powierz chni chropowatej; 4) opisuje skupianie promieni w zwierciadle wkl s ym, pos uguj c si poj ciami ogni ska i ogniskowej, rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez zwier ciad a wkl s e; 5) opisuje (jako ciowo) bieg promieni przy przej ciu wiat a z o rodka rzadszego do o rodka g stszego optycznie i odwrotnie; 6) opisuje bieg promieni przechodz cych przez soczewk skupiaj c i rozpra szaj c (biegn cych równolegle do osi optycznej), pos uguj c si poj ciami ogniska i ogni skowej; 7) rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki, rozró nia obrazy rze czy wiste, pozorne, proste, odwrócone, powi kszone, pomniejszone; 8) wyja nia poj cia krótkowzroczno ci i dalekowzroczno ci oraz opisuje rol socze wek w ich korygowaniu; 9) opisuje zjawisko rozszczepienia wiat a za pomoc pryzmatu; 10) opisuje wiat o bia e jako mieszanin barw, a wiat o lasera jako wiat o jedno barwne; 11) podaje przybli on warto pr dko ci wiat a w pró ni; wskazuje pr dko wiat a jako maksymaln pr dko przep ywu informacji; 12) nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, mikrofale, promieniowanie pod czerwone, wiat o widzialne, promieniowanie nad- Þoletowe i rentgenowskie) i podaje przyk ady ich zastosowania. 8. Wymagania przekrojowe. Ucze : 1) opisuje przebieg i wynik przeprowadzanego do wiadczenia, wyja- nia rol u ytych przyrz dów, wykonuje schematyczny rysunek obrazuj cy uk ad do wiad czalny; 2) wyodr bnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wy niku do wiadczenia; 3) szacuje rz d wielko ci spodziewanego wyniku i ocenia na tej podstawie warto ci obliczanych wielko ci Þzycznych; 4) przelicza wielokrotno ci i podwielokrotno ci (przedrostki mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-); przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina, doba); 5) rozró nia wielko ci dane i szukane; 198 EDUKACJA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I LICEUM...

5 6) odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli; 7) rozpoznaje proporcjonalno prost na podstawie danych liczbowych lub na pod stawie wykresu oraz pos uguje si proporcjonalno- ci prost ; 8) sporz dza wykres na podstawie danych z tabeli (oznaczenie wielko- ci i skali na osiach), a tak e odczytuje dane z wykresu; 9) rozpoznaje zale no rosn c i malej c na podstawie danych z tabeli lub na pod stawie wykresu oraz wskazuje wielko maksymaln i minimaln ; 10) pos uguje si poj ciem niepewno ci pomiarowej; 11) zapisuje wynik pomiaru lub obliczenia Þzycznego jako przybli ony (z dok ad no ci do 2 3 cyfr znacz cych); 12) planuje do wiadczenie lub pomiar, wybiera w a ciwe narz dzia pomiaru; mierzy: czas, d ugo, mas, temperatur, napi cie elektryczne, nat enie pr du. 9. Wymagania do wiadczalne W trakcie nauki w gimnazjum ucze obserwuje i opisuje jak najwi cej do wiadcze. Nie mniej ni po owa do wiadcze opisanych po ni ej powinna zosta wykonana samodzielnie przez uczniów w grupach, pozosta e do wiadczenia jako pokaz dla wszystkich, wykonany przez wybranych uczniów pod kontrol nauczyciela. Ucze : 1) wyznacza g sto substancji, z jakiej wykonano przedmiot w kszta cie prosto pad o cianu, walca lub kuli za pomoc wagi i linijki; 2) wyznacza pr dko przemieszczania si (np. w czasie marszu, biegu, p ywania, jazdy rowerem) za po rednictwem pomiaru odleg o ci i czasu; 3) dokonuje pomiaru si y wyporu za pomoc si omierza (dla cia a wykonanego z jed no rodnej substancji o g sto ci wi kszej od g sto ci wody); 4) wyznacza mas cia a za pomoc d wigni dwustronnej, innego cia a o znanej masie i linijki; 5) wyznacza ciep o w a ciwe wody za pomoc czajnika elektrycznego lub grza ki o zna nej mocy (przy za o eniu braku strat); 6) demonstruje zjawisko elektryzowania przez tarcie oraz wzajemnego oddzia y wania cia na adowanych; 7) buduje prosty obwód elektryczny wed ug zadanego schematu (wymagana jest zna jomo symboli elementów: ogniwo, opornik, arówka, wy cznik, wolto mierz, am pe ro mierz); 8) wyznacza opór elektryczny opornika lub arówki za pomoc woltomierza i ampe ro mierza; PODSTAWA PROGRAMOWA FIZYKA GIMNAZJUM 199

6 9) wyznacza moc arówki zasilanej z baterii za pomoc woltomierza i ampero mierza; 10) demonstruje dzia anie pr du w przewodzie na ig magnetyczn (zmiany kierunku wychylenia przy zmianie kierunku przep ywu pr du, zale no wychylenia ig y od pierwotnego jej u o enia wzgl dem przewodu); 11) demonstruje zjawisko za amania wiat a (zmiany k ta za amania przy zmianie k ta padania jako ciowo); 12) wyznacza okres i cz stotliwo drga ci arka zawieszonego na spr - ynie oraz okres i cz stotliwo drga wahad a matematycznego; 13) wytwarza d wi k o wi kszej i mniejszej cz stotliwo ci od danego d wi ku za po mo c dowolnego drgaj cego przedmiotu lub instrumentu muzycznego; 14) wytwarza za pomoc soczewki skupiaj cej ostry obraz przedmiotu na ekranie, odpowiednio dobieraj c do wiadczalnie po o enie soczewki i przedmiotu.

7 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy I. Wykorzystanie wielko ci Þzycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwi zania prostych zada obliczeniowych. II. Przeprowadzanie do wiadcze i wyci ganie wniosków z otrzy ma nych wyników. III. Wskazywanie w otaczaj cej rzeczywisto ci przyk adów zjawisk opisywanych za pomoc poz na nych praw i zale no ci Þzycznych. IV. Pos ugiwanie si informacjami pochodz cymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popu larno-naukowych). 1. Grawitacja i elementy astronomii. Ucze : 1) opisuje ruch jednostajny po okr gu, pos uguj c si poj ciem okresu i cz sto tliwo ci; 2) opisuje zale no ci mi dzy si do rodkow a mas, pr dko ci liniow i pro mieniem oraz wskazuje przyk ady si pe ni cych rol si y do- rodkowej; 3) interpretuje zale no ci mi dzy wielko ciami w prawie powszechnego ci enia dla mas punktowych lub roz cznych kul; 4) wyja nia, na czym polega stan niewa ko ci, i podaje warunki jego wyst po wania; 5) wyja nia wp yw si y grawitacji S o ca na ruch planet i si y grawitacji planet na ruch ich ksi yców, wskazuje si grawitacji jako przyczyn spadania cia na powierzchni Ziemi; 6) pos uguje si poj ciem pierwszej pr dko ci kosmicznej i satelity geostacjo nar nego; opisuje ruch sztucznych satelitów wokó Ziemi (jako ciowo), wskazuje si grawitacji jako si do rod kow, wyznacza zale no okresu ruchu od promienia orbity (stosuje III prawo Keplera); 7) wyja nia, dlaczego planety widziane z Ziemi przesuwaj si na tle gwiazd; 8) wyja nia przyczyn wyst powania faz i za mie Ksi yca; 9) opisuje zasad pomiaru odleg o ci z Ziemi do Ksi yca i planet opart na para laksie i zasa d pomiaru odleg o ci od najbli szych gwiazd opart na paralaksie rocznej, pos u guje si poj ciem jednostki astronomicznej i roku wietlnego; 10) opisuje zasad okre lania orientacyjnego wieku Uk adu S onecznego; 11) opisuje budow Galaktyki i miejsce Uk adu S onecznego w Galaktyce; 12) opisuje Wielki Wybuch jako pocz tek znanego nam Wszech wiata; zna przy bli ony wiek Wszech wiata, opisuje rozszerzanie si Wszech wiata (ucieczk gala ktyk). PODSTAWA PROGRAMOWA FIZYKA LICEUM Cele kszta cenia wymagania ogólne Tre ci nauczania wymagania szczegó owe 201

8 2. Fizyka atomowa. Ucze : 1) opisuje promieniowanie cia, rozró nia widma ci g e i liniowe rozrzedzonych gazów jednoatomowych, w tym wodoru; 2) interpretuje linie widmowe jako przej cia mi dzy poziomami energetycznymi atomów; 3) opisuje budow atomu wodoru, stan podstawowy i stany wzbudzone; 4) wyja nia poj cie fotonu i jego energii; 5) interpretuje zasad zachowania energii przy przej ciach elektronu mi dzy pozio mami energetycznymi w atomie z udzia em fotonu; 6) opisuje efekt fotoelektryczny, wykorzystuje zasad zachowania energii do wyzna cze nia energii i pr dko ci fotoelektronów. 3. Fizyka j drowa. Ucze : 1) pos uguje si poj ciami pierwiastek, j dro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron; podaje sk ad j dra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej; 2) pos uguje si poj ciami: energii spoczynkowej, deþcytu masy i energii wi zania; obli cza te wielko ci dla dowolnego pierwiastka uk adu okresowego; 3) wymienia w a ciwo ci promieniowania j drowego,, ; opisuje rozpady alfa, beta (wiadomo ci o neutrinach nie s wymagane), sposób powstawania promie niowania gamma; pos uguje si poj ciem j dra stabilnego i niestabilnego; 4) opisuje rozpad izotopu promieniotwórczego, pos uguj c si poj ciem czasu po o wi cz nego rozpadu; rysuje wykres zale no ci liczby j der, które uleg y rozpadowi od czasu; wyja nia zasad datowania substancji na podstawie sk adu izotopowego, np. dato wanie w glem 14 C; 5) opisuje reakcje j drowe, stosuj c zasad zachowania liczby nukleonów i zasad za cho wa nia adunku oraz zasad zachowania energii; 6) opisuje wybrany sposób wykrywania promieniowania jonizuj cego; 7) wyja nia wp yw promieniowania j drowego na materi oraz na organizmy; 8) podaje przyk ady zastosowania zjawiska promieniotwórczo ci i energii j drowej; 9) opisuje reakcj rozszczepienia uranu 235 U zachodz c w wyniku poch oni cia neu tronu; podaje warunki zaj cia reakcji a cuchowej; 10) opisuje dzia anie elektrowni atomowej oraz wymienia korzy ci i zagro enia p yn ce z energetyki j drowej; 11) opisuje reakcje termoj drowe zachodz ce w gwiazdach oraz w bombie wodorowej. 202 EDUKACJA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I LICEUM...

9 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony I. Znajomo i umiej tno wykorzystania poj i praw Þzyki do wyja niania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów popularnonaukowych i ocena ich tre ci. Cele kszta cenia wymagania ogólne III. Wykorzystanie i przetwarzanie informacji zapisanych w postaci tekstu, tabel, wykresów, schematów i rysunków. IV. Budowa prostych modeli Þzycznych i matematycznych do opisu zjawisk. V. Planowanie i wykonywanie prostych do wiadcze i analiza ich wyników. 1. Ruch punktu materialnego. Ucze : 1) rozró nia wielko ci wektorowe od skalarnych; wykonuje dzia ania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, rozk adanie na sk adowe); 2) opisuje ruch w ró nych uk adach odniesienia; 3) oblicza pr dko ci wzgl dne dla ruchów wzd u prostej; 4) wykorzystuje zwi zki pomi dzy po o eniem, pr dko ci i przyspieszeniem w ru chu jednostajnym i jednostajnie zmiennym do obliczania parametrów ruchu; 5) rysuje i interpretuje wykresy zale no ci parametrów ruchu od czasu; 6) oblicza parametry ruchu podczas swobodnego spadku i rzutu pionowego; 7) opisuje swobodny ruch cia, wykorzystuj c pierwsz zasad dynamiki Newtona; 8) wyja nia ruch cia na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona; 9) stosuje trzeci zasad dynamiki Newtona do opisu zachowania si cia ; 10) wykorzystuje zasad zachowania p du do obliczania pr dko ci cia podczas zde rze niespr ystych i zjawiska odrzutu; 11) wyja nia ró nice mi dzy opisem ruchu cia w uk adach inercjalnych i nie iner cjalnych, pos uguje si si ami bezw adno ci do opisu ruchu w uk adzie nieiner cjalnym; 12) pos uguje si poj ciem si y tarcia do wyja niania ruchu cia ; 13) sk ada i rozk ada si y dzia aj ce wzd u prostych nierównoleg ych; 14) oblicza parametry ruchu jednostajnego po okr gu; opisuje wektory pr dko ci i przy spieszenia do rodkowego; 15) analizuje ruch cia w dwóch wymiarach na przyk adzie rzutu poziomego. PODSTAWA PROGRAMOWA FIZYKA LICEUM Tre ci nauczania wymagania szczegó owe 203

10 2. Mechanika bry y sztywnej. Ucze : 1) rozró nia poj cia: punkt materialny, bry a sztywna, zna granice ich stoso walno ci; 2) rozró nia poj cia: masa i moment bezw adno ci; 3) oblicza momenty si ; 4) analizuje równowag bry sztywnych, w przypadku gdy si y le w jednej p asz czy nie (równowaga si i momentów si ); 5) wyznacza po o enie rodka masy; 6) opisuje ruch obrotowy bry y sztywnej wokó osi przechodz cej przez rodek masy (pr dko k towa, przyspieszenie k towe); 7) analizuje ruch obrotowy bry y sztywnej pod wp ywem momentu si ; 8) stosuje zasad zachowania momentu p du do analizy ruchu; 9) uwzgl dnia energi kinetyczn ruchu obrotowego w bilansie energii. 3. Energia mechaniczna. Ucze : 1) oblicza prac si y na danej drodze; 2) oblicza warto energii kinetycznej i potencjalnej cia w jednorodnym polu grawi tacyjnym; 3) wykorzystuje zasad zachowania energii mechanicznej do obliczania parametrów ruchu; 4) oblicza moc urz dze, uwzgl dniaj c ich sprawno ; 5) stosuje zasad zachowania energii oraz zasad zachowania p du do opisu zderze spr ystych i niespr ystych. 4. Grawitacja. Ucze : 1) wykorzystuje prawo powszechnego ci enia do obliczenia si y oddzia ywa grawi ta cyjnych mi dzy masami punktowymi i sferycznie symetrycznymi; 2) rysuje linie pola grawitacyjnego, rozró nia pole jednorodne od pola centralnego; 3) oblicza warto i kierunek pola grawitacyjnego na zewn trz cia a sferycznie syme try cznego; 4) wyprowadza zwi zek mi dzy przyspieszeniem grawitacyjnym na powierzchni pla nety a jej mas i promieniem; 5) oblicza zmiany energii potencjalnej grawitacji i wi e je z prac lub zmian energii kinetycznej; 6) wyja nia poj cie pierwszej i drugiej pr dko ci kosmicznej; oblicza ich warto ci dla ró nych cia niebieskich; 7) oblicza okres ruchu satelitów (bez nap du) wokó Ziemi; 8) oblicza okresy obiegu planet i ich rednie odleg o ci od gwiazdy, wykorzystuj c III prawo Keplera dla orbit ko owych; 9) oblicza mas cia a niebieskiego na podstawie obserwacji ruchu jego satelity. 204 EDUKACJA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I LICEUM...

11 5. Termodynamika. Ucze : 1) wyja nia za o enia gazu doskona ego i stosuje równanie gazu doskona ego (równanie Clapeyrona) do wy zna czenia parametrów gazu; 2) opisuje przemian izotermiczn, izobaryczn i izochoryczn ; 3) interpretuje wykresy ilustruj ce przemiany gazu doskona ego; 4) opisuje zwi zek pomi dzy temperatur w skali Kelwina a redni energi kine tyczn cz steczek; 5) stosuje pierwsz zasad termodynamiki, odró nia przekaz energii w formie pracy od przekazu energii w formie ciep a; 6) oblicza zmian energii wewn trznej w przemianach izobarycznej i izocho rycznej oraz prac wykonan w przemianie izobarycznej; 7) pos uguje si poj ciem ciep a molowego w przemianach gazowych; 8) analizuje pierwsz zasad termodynamiki jako zasad zachowania energii; 9) interpretuje drug zasad termodynamiki; 10) analizuje przedstawione cykle termodynamiczne, oblicza sprawno silników cieplnych w oparciu o wymieniane ciep o i wykonan prac ; 11) odró nia wrzenie od parowania powierzchniowego; analizuje wp yw ci nienia na tem peratur wrzenia cieczy; 12) wykorzystuje poj cie ciep a w a ciwego oraz ciep a przemiany fazowej w analizie bilansu cieplnego. 6. Ruch harmoniczny i fale mechaniczne. Ucze : 1) analizuje ruch pod wp ywem si ) spr ystych (harmonicznych), podaje przyk ady takiego ruchu; 2) oblicza energi potencjaln spr ysto ci; 3) oblicza okres drga ci arka na spr ynie i wahad a matematycznego; 4) interpretuje wykresy zale no ci po o enia, pr dko ci i przyspieszenia od czasu w ru chu drgaj cym; 5) opisuje drgania wymuszone; 6) opisuje zjawisko rezonansu mechanicznego na wybranych przyk adach; 7) stosuje zasad zachowania energii w ruchu drgaj cym, opisuje przemiany energii kinetycznej i potencjalnej w tym ruchu; 8) stosuje w obliczeniach zwi zek mi dzy parametrami fali: d ugo ci, cz stotli wo ci, okre sem, pr dko ci ; 9) opisuje za amanie fali na granicy o rodków; 10) opisuje zjawisko interferencji, wyznacza d ugo fali na podstawie obrazu inter feren cyjnego; 11) wyja nia zjawisko ugi cia fali w oparciu o zasad Huygensa; 12) opisuje fale stoj ce i ich zwi zek z falami biegn cymi przeciwbie nie; 13) opisuje efekt Dopplera w przypadku poruszaj cego si ród a i nieruchomego obser watora. PODSTAWA PROGRAMOWA FIZYKA LICEUM 205

12 7. Pole elektryczne. Ucze : 1) wykorzystuje prawo Coulomba do obliczenia si y oddzia ywania elektrosta tycz nego mi dzy adunkami punktowymi; 2) pos uguje si poj ciem nat enia pola elektrostatycznego; 3) oblicza nat enie pola centralnego pochodz cego od jednego adunku punkto wego; 4) analizuje jako ciowo pole pochodz ce od uk adu adunków; 5) wyznacza pole elektrostatyczne na zewn trz naelektryzowanego cia- a sferycznie sy me trycznego; 6) przedstawia pole elektrostatyczne za pomoc linii pola; 7) opisuje pole kondensatora p askiego, oblicza napi cie mi dzy ok adkami; 8) pos uguje si poj ciem pojemno ci elektrycznej kondensatora; 9) oblicza pojemno kondensatora p askiego, znaj c jego cechy geometryczne; 10) oblicza prac potrzebn do na adowania kondensatora; 11) analizuje ruch cz stki na adowanej w sta ym jednorodnym polu elektrycznym; 12) opisuje wp yw pola elektrycznego na rozmieszczenie adunków w przewodniku, wyja nia dzia anie piorunochronu i klatki Faradaya. 8. Pr d sta y. Ucze : 1) wyja nia poj cie si y elektromotorycznej ogniwa i oporu wewn trznego; 2) oblicza opór przewodnika, znaj c jego opór w a ciwy i wymiary geometryczne; 3) rysuje charakterystyk pr dowo-napi ciow opornika podlegaj cego prawu Ohma; 4) stosuje prawa Kirchhoffa do analizy obwodów elektrycznych; 5) oblicza opór zast pczy oporników po czonych szeregowo i równolegle; 6) oblicza prac wykonan podczas przep ywu pr du przez ró ne elementy obwodu oraz moc rozproszon na oporze; 7) opisuje wp yw temperatury na opór metali i pó przewodników. 9. Magnetyzm, indukcja magnetyczna. Ucze : 1) szkicuje przebieg linii pola magnetycznego w pobli u magnesów trwa- ych i prze wo dników z pr dem (przewodnik liniowy, p tla, zwojnica); 2) oblicza wektor indukcji magnetycznej wytworzonej przez przewodniki z pr dem (prze wodnik liniowy, p tla, zwojnica); 3) analizuje ruch cz stki na adowanej w sta ym jednorodnym polu magnetycznym; 4) opisuje wp yw materia ów na pole magne tycz ne; 5) opisuje zastosowanie materia ów ferromagnetycznych; 206 EDUKACJA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I LICEUM...

13 6) analizuje si elektrodynamiczn dzia aj c na przewodnik z pr dem w polu ma gne tycznym; 7) opisuje zasad dzia ania silnika elektrycznego; 8) oblicza strumie indukcji magnetycznej przez powierzchni ; 9) analizuje napi cie uzyskiwane na ko cach przewodnika podczas jego ruchu w polu magnetycznym; 10) oblicza si elektromotoryczn powstaj c w wyniku zjawiska indukcji elektro ma gnetycznej; 11) stosuje regu Lenza w celu wskazania kierunku przep ywu pr du indukcyjnego; 12) opisuje budow i zasad dzia ania pr dnicy i transformatora; 13) opisuje pr d przemienny (nat enie, napi cie, cz stotliwo, warto- ci sku teczne); 14) opisuje zjawisko samoindukcji; 15) opisuje dzia anie diody jako prostownika. 10. Fale elektromagnetyczne i optyka. Ucze : 1) opisuje widmo fal elektromagnetycznych i podaje ród a fal w poszczególnych zakresach z omówieniem ich zastosowa ; 2) opisuje jedn z metod wyznaczenia pr dko ci wiat a; 3) opisuje do wiadczenie Younga; 4) wyznacza d ugo fali wietlnej przy u yciu siatki dyfrakcyjnej; 5) opisuje i wyja nia zjawisko polaryzacji wiat a przy odbiciu i przy przej ciu przez pola ryzator; 6) stosuje prawa odbicia i za amania fal do wyznaczenia biegu promieni w pobli u granicy dwóch o rodków; 7) opisuje zjawisko ca kowitego wewn trznego odbicia i wyznacza k t graniczny; 8) rysuje i wyja nia konstrukcje tworzenia obrazów rzeczywistych i pozornych otrzymywane za pomoc soczewek skupia j cych i rozpraszaj cych; 9) stosuje równanie soczewki, wyznacza po o enie i powi kszenie otrzymanych obra zów. 11. Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego. Ucze : 1) opisuje za o enia kwantowego modelu wiat a; 2) stosuje zale no mi dzy energi fotonu a cz stotliwo ci i d ugo ci fali do opisu zjawiska fotoelektrycznego zewn trznego, wyja nia zasad dzia ania fotokomórki; 3) stosuje zasad zachowania energii do wyznaczenia cz stotliwo ci promienio wania emitowanego i absorbowanego przez atomy; 4) opisuje mechanizmy powstawania promieniowania rentgenowskiego; 5) okre la d ugo fali de Broglie a poruszaj cych si cz stek. PODSTAWA PROGRAMOWA FIZYKA LICEUM 207

14 12. Wymagania przekrojowe Oprócz wiedzy z wybranych dzia ów Þzyki, ucze : 1) przedstawia jednostki wielko ci Þzycznych wymienionych w podstawie progra mo wej, opisuje ich zwi zki z jednostkami podstawowymi; 2) samodzielnie wykonuje poprawne wykresy (w a ciwe oznaczenie i opis osi, wybór skali, oznaczenie niepewno ci punktów pomiarowych); 3) przeprowadza z o one obliczenia liczbowe, pos uguj c si kalkulatorem; 4) interpoluje, ocenia orientacyjnie warto po redni (interpolowan ) mi dzy danymi w ta beli, tak e za pomoc wykresu; 5) dopasowuje prost y = ax + b do wykresu i ocenia trafno tego post powania; oblicza warto ci wspó czynników a i b (ocena ich niepewno ci nie jest wymagana); 6) opisuje podstawowe zasady niepewno ci pomiaru (szacowanie niepewno ci pomia ru, obliczanie niepewno ci wzgl dnej, wskazywanie wielko ci, której pomiar ma de cy duj cy wk ad na niepewno otrzymanego wyniku wyznaczanej wielko ci Þzy cz nej); 7) szacuje warto spodziewanego wyniku oblicze, krytycznie analizuje realno otrzy manego wyniku; 8) przedstawia w asnymi s owami g ówne tezy poznanego artyku u popularno-nauko wego z dziedziny Þzyki lub astronomii. 13. Wymagania do wiadczalne Ucze przeprowadza przynajmniej po ow z przedstawionych poni ej bada polegaj cych na wykonaniu pomiarów, opisie i analizie wyników oraz, je eli to mo liwe, wykonaniu i inter pretacji wykresów dotycz cych: 1) ruchu prostoliniowego jednostajnego i jednostajnie zmiennego (np. wyznaczenie przy spieszenia w ruchu jednostajnie zmiennym); 2) ruchu wahad a (np. wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego); 3) ciep a w a ciwego (np. wyznaczenie ciep a w a ciwego danej cieczy); 4) kszta tu linii pól magnetycznego i elektrycznego (np. wyznaczenie pola wokó prze wodu w kszta cie p tli, w którym p ynie pr d); 5) charakterystyki pr dowo-napi ciowej opornika, arówki, ewentualnie diody (np. pomiar i wykonanie wykresu zale no ci I(U); 6) drga struny (np. pomiar cz stotliwo ci podstawowej drga struny dla ró nej d u go ci drgaj cej cz ci struny); 7) dyfrakcji wiat a na siatce dyfrakcyjnej lub p ycie CD (np. wyznaczenie g sto ci cie ek na p ycie CD); 8) za amania wiat a (np. wyznaczenie wspó czynnika za amania wiat a z pomiaru k ta granicznego); 9) obrazów optycznych otrzymywanych za pomoc soczewek (np. wyznaczenie po wi k szenia obrazu i porównanie go z powi kszeniem obliczonym teoretycznie). 208 EDUKACJA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I LICEUM...

Wymagania edukacyjne z fizyki do gimnazjum Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim

Wymagania edukacyjne z fizyki do gimnazjum Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim Wymagania edukacyjne z fizyki do gimnazjum Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim Uczeń uzyskuje z poszczególnych działów fizyki oceny cząstkowe jeżeli sprostał wymaganiom ogólnym, doświadczalnym,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony I. Znajomo i umiej tno wykorzystania poj i praw Þzyki do wyja niania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów popularnonaukowych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres podstawowy

Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres podstawowy Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres podstawowy Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI opracowała Ewa Kędziorska 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania.

Bardziej szczegółowo

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony Wymagania edukacyjne FIZYKA zakres rozszerzony I. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

FIZYKA W MEDYCYNIE. Program nauczania

FIZYKA W MEDYCYNIE. Program nauczania FIZYKA W MEDYCYNIE Program nauczania Spis treści I. Wstęp 3 II. Wybrane zagadnienia z podstawy programowej fizyki IV etap edukacyjny, zakres rozszerzony 4-9 III. Ogólne założenia programu 10 IV. Cele edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do klasy II (semestr I)

Wymagania edukacyjne do klasy II (semestr I) Wymagania edukacyjne do klasy II (semestr I) Temat lekcji Temat 1. Praca Temat 2. Energia Temat 3. Energia potencjalna ciężkości Cele operacyjne Uczeń: wskazuje sytuacje, w których w fizyce jest wykonywana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA FIZYKA rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA FIZYKA rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA FIZYKA rok szkolny 2015/2016 I. Informacja o wymaganiach edukacyjnych Wymagania są zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Uczniowie są zapoznawani z nimi na pierwszej

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.

I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. FIZYKA zakres podstawowy Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II. Przeprowadzanie doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA Fizyka Plansze interaktywne 2.0 Gimnazjum WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA Informacja o publikacji: Fizyka. Plansze interaktywne 2.0. Gimnazjum Autor testów i komentarzy: Wies aw Zawisza

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2010/11 Fizyka

Kalendarz Maturzysty 2010/11 Fizyka Kalendarz Maturzysty 2010/11 Fizyka Kalendarz Maturzysty 2010/11 Fizyka Patryk Kamiński Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z fizyki stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY MATEMATYCZNO FIZYCZNY CZY KAŻDY MOŻE OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

PROJEKT EDUKACYJNY MATEMATYCZNO FIZYCZNY CZY KAŻDY MOŻE OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ PROJEKT EDUKACYJNY MATEMATYCZNO FIZYCZNY CZY KAŻDY MOŻE OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CEL: uświadomienie uczniom potrzeby oszczędzania energii ukazanie uczniom wszechobecności energii w codziennym życiu

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Celem Konkursu Fizycznego jest rozwijanie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, umiejętność prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w kasie trzeciej przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w kasie trzeciej przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w kasie rzeciej przy realizacji i podręcznika Świa fizyki 10. Prąd elekryczny Tema według 10.1. Prąd elekryczny w mealach. Napięcie elekryczne podaje jednoskę napięcia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Pieczęć KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i życzymy

Bardziej szczegółowo

Program zajęć pozalekcyjnych Kółka Fizycznego realizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym

Program zajęć pozalekcyjnych Kółka Fizycznego realizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym Program zajęć pozalekcyjnych Kółka Fizycznego realizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym Opiekun Kółka Fizycznego: mgr Anna Łęczycka-Kras W zajęciach kółka fizycznego uczestniczyć mogą wszyscy chętni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

Wydanie pierwsze ISBN Wydawca: DD Dobra Drukarnia ul. Jastrzębia 9, 53-148 Wrocław tel. 509 913 703, drukarnia@ddrukarnia.com.pl

Wydanie pierwsze ISBN Wydawca: DD Dobra Drukarnia ul. Jastrzębia 9, 53-148 Wrocław tel. 509 913 703, drukarnia@ddrukarnia.com.pl Praca zbiorowa 2012, Zespół Ekspercki: Dorota Bacławska Agnieszka Bartecka Dariusz Man Józef Musielok Marzena Sławska Rudolf Słota Roman Szatanik Jerzy Wiechuła Wydanie pierwsze ISBN Wydawca: DD Dobra

Bardziej szczegółowo

Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania. w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3

Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania. w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3 Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3 METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania od roku szkolnego 2014/2015 FIZYKA

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania od roku szkolnego 2014/2015 FIZYKA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania od roku szkolnego 2014/2015 FIZYKA (wszystkie klasy pierwsze zakres podstawowy, klasa 2a i klasa 3a zakres rozszerzony) Wymagania edukacyjne - klasa pierwsza nowa

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdaj cego (poziom rozszerzony) Czas pracy 120 minut 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 8 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 8 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 8 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Ruch drgający. Drgania harmoniczne opisuje równanie: ( ω + φ) x = Asin t gdzie: A amplituda ruchu ω prędkość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Cz Êç 3

Przedmiotowy system oceniania. Cz Êç 3 1 Proponowany system oceniania uczniów uczàcych si fizyki w gimnazjum ma u atwiç nauczycielowi codziennà prac oraz pomóc w tak trudnym elemencie pracy dydaktycznej, jakim jest ocenianie. Niewàtpliwie zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

wiat o mo e by rozumiane jako strumie fotonów albo jako fala elektromagnetyczna. Najprostszym przypadkiem fali elektromagnetycznej jest fala p aska

wiat o mo e by rozumiane jako strumie fotonów albo jako fala elektromagnetyczna. Najprostszym przypadkiem fali elektromagnetycznej jest fala p aska G ÓWNE CECHY WIAT A LASEROWEGO wiat o mo e by rozumiane jako strumie fotonów albo jako fala elektromagnetyczna. Najprostszym przypadkiem fali elektromagnetycznej jest fala p aska - cz sto ko owa, - cz

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE LASERÓW W METROLOGII. - miernictwo, nauka o pomiarach. Obejmuje wszystkie teoretyczne i praktyczne problemy zwi zane z pomiarami.

ZASTOSOWANIE LASERÓW W METROLOGII. - miernictwo, nauka o pomiarach. Obejmuje wszystkie teoretyczne i praktyczne problemy zwi zane z pomiarami. ZASTOSOWANIE LASERÓW W METROLOGII Metrologia - miernictwo, nauka o pomiarach. Obejmuje wszystkie teoretyczne i praktyczne problemy zwi zane z pomiarami. Cechy wi zki wiat a laserowego wykorzystywane w

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdającego (poziom rozszerzony) Czas pracy 120 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: biotechnologia Rodzaj przedmiotu: nauk ścisłych, moduł 1 Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Fizyka Physics Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY KOD UCZNIA Liczba uzyskanych punktów (maks. 40): Młody Fizyku! WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Etap rejonowy Masz do rozwiązania 20 zadań (w tym 3 otwarte). Całkowity czas na rozwiązanie wynosi 90 minut. W

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE Z FIZYKI

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE Z FIZYKI MICHAŁ HALAUNBRENNER ĆWICZENIA PRAKTYCZNE Z FIZYKI KURS PODSTAWOWY WARSZAWA 1974 WYDAWNICTWA SZKOLNE I PODAGOGICZNE REDAKTOR: ZBIGNIEW WIELICZKO OKŁADKĘ PROJEKTOWAŁ: STANISŁAW SZCZUKA Wydawnictwa Szkolne

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO Nr ćwiczenia: 101 Prowadzący: Data 21.10.2009 Sprawozdanie z laboratorium Imię i nazwisko: Wydział: Joanna Skotarczyk Informatyki i Zarządzania Semestr: III Grupa: I5.1 Nr lab.: 1 Przygotowanie: Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji materiału z fizyki.

Plan realizacji materiału z fizyki. Plan realizacji materiału z fizyki. Ze względu na małą ilość godzin jaką mamy do dyspozycji w całym cyklu nauczania fizyki pojawił się problem odpowiedniego doboru podręczników oraz podziału programu na

Bardziej szczegółowo

Ile zapłacimy za prąd elektryczny jak zaoszczędzić energię. elektryczną w domu.

Ile zapłacimy za prąd elektryczny jak zaoszczędzić energię. elektryczną w domu. 1 Ile zapłacimy za prąd elektryczny jak zaoszczędzić energię elektryczną w domu. Czas trwania zajęć: 2h Określenie wiedzy i umiejętności wymaganej u uczniów przed przystąpieniem do realizacji zajęć: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres rozszerzony

Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres rozszerzony Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres rozszerzony Projekt

Bardziej szczegółowo

DRGANIA MECHANICZNE. materiały uzupełniające do ćwiczeń. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych studia inżynierskie

DRGANIA MECHANICZNE. materiały uzupełniające do ćwiczeń. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych studia inżynierskie DRGANIA MECHANICZNE materiały uzupełniające do ćwiczeń Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych studia inżynierskie prowadzący: mgr inż. Sebastian Korczak część modelowanie, drgania swobodne Poniższe materiały

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 3. Pod redakcją Barbary Sagnowskiej

Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 3. Pod redakcją Barbary Sagnowskiej Świat fizyki Podręcznik dla uczniów gimnazjum Część 3 Pod redakcją Barbary Sagnowskiej Kraków 2010 R ZamKor Autorzy Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) lekcji Cele operacyjne uczeń: Wymagania podstawowe po nadpod stawowe Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 1 2 3 4 5 6 1. Światło i cień wymienia źródła światła wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo fotowoltaiczne 1.0 WSTĘP Energia słoneczna jest energią reakcji termojądrowych zachodzących w olbrzymiej odległości od Ziemi. Zachodzące na Słońcu przemiany helu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test matematyczno-przyrodniczy matematyka. Test GM-M1-122,

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test matematyczno-przyrodniczy matematyka. Test GM-M1-122, Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test matematyczno-przyrodniczy Test GM-M1-122, Zestaw zadań z zakresu matematyki posłużył w dniu 25 kwietnia 2012 r. do sprawdzenia, u uczniów kończących trzecią

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE WYMAGANIA Z FIZYKI Klasa III DRGANIA I FALE dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA Celem tego zadania jest podanie prostej teorii, która tłumaczy tak zwane chłodzenie laserowe i zjawisko melasy optycznej. Chodzi tu o chłodzenia

Bardziej szczegółowo

9. Plan wynikowy (propozycja)

9. Plan wynikowy (propozycja) 9. Plan wynikowy (propozycja) lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów Wymagania podstawowe po nadpod stawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Optyka 1. Światło

Bardziej szczegółowo

'()(*+,-./01(23/*4*567/8/23/*98:)2(!."/+)012+3$%-4#"4"$5012#-4#"4-6017%*,4.!"#$!"#%&"!!!"#$%&"#'()%*+,-+

'()(*+,-./01(23/*4*567/8/23/*98:)2(!./+)012+3$%-4#4$5012#-4#4-6017%*,4.!#$!#%&!!!#$%&#'()%*+,-+ '()(*+,-./01(23/*4*567/8/23/*98:)2(!."/+)012+3$%-4#"4"$5012#-4#"4-6017%*,4.!"#$!"#%&"!!!"#$%&"#'()%*+,-+ Ucze interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, u ywa j zyka matematycznego do opisu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Liceum

SCENARIUSZ LEKCJI Liceum Proponowany scenariusz jest przykładem postępowania dydaktycznego wyprowadzonego z zasad konstruktywizmu edukacyjnego: SCENARIUSZ LEKCJI Liceum Temat lekcji: Czy huśtawka jest oscylatorem harmonicznym?

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 21. Stok narciarski

Zadanie 21. Stok narciarski Numer zadania Zadanie. Stok narciarski KLUCZ DO ZADA ARKUSZA II Je eli zdaj cy rozwi e zadanie inn, merytorycznie poprawn metod otrzymuje maksymaln liczb punktów Numer polecenia i poprawna odpowied. sporz

Bardziej szczegółowo

II.5 Prędkość światła jako prędkość graniczna

II.5 Prędkość światła jako prędkość graniczna II.5 Prędkość światła jako prędkość graniczna Pomiary prędkości światła Doświadczalne dowody na to, że c jest prędkością graniczną we Wszechświecie Od 1983 prędkość światła jest powiązana ze wzorcem metra

Bardziej szczegółowo

KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) 1. Lekcja organizacyjna 1. 2. System dziesiątkowy 2-4. 3. System rzymski 5-6

KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) 1. Lekcja organizacyjna 1. 2. System dziesiątkowy 2-4. 3. System rzymski 5-6 KLASA 3 GIMNAZJUM TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) 1. Lekcja organizacyjna 1 2. System dziesiątkowy 2-4 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy pytania

Egzamin dyplomowy pytania Egzamin dyplomowy pytania 1. Równania ruchu punktu. Równanie ruchu bryły sztywnej. Stopnie swobody. 2. Tarcie. Rodzaje tarcia. Prawa fizyki dotyczące tarcia. 3. Praca. Energia: mechaniczna, elektryczna,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny system oceniania. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Kod pracy. Po udzieleniu odpowiedzi do zadań 1 20, wypełnij tabelkę

Kod pracy. Po udzieleniu odpowiedzi do zadań 1 20, wypełnij tabelkę ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Kod pracy Wypełnia Przewodniczący Wojewódzkiej Koisji Wojewódzkiego Konkursu Przediotowego z Fizyki Iię i nazwisko ucznia... Szkoła...

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 9. Pole elektryczne (17 godzin) Zagadnienie (treści podręcznika) 9.1. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie (Jednostka ładunku. Ładunek elementarny. R Kwarki. Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu FIZYKA Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu FIZYKA Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu FIZYKA Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Rodzaj przedmiotu: Kod przedmiotu: Rok: I Semestr: 1 Forma studiów: Rodzaj zajęć i liczba godzin 27 w semestrze:

Bardziej szczegółowo

LVI OLIMPIADA FIZYCZNA 2006/2007 Zawody II stopnia

LVI OLIMPIADA FIZYCZNA 2006/2007 Zawody II stopnia LVI OLIMPIADA FIZYCZNA 2006/2007 Zawody II stopnia Zadanie doświadczalne Energia elektronów w półprzewodniku może przybierać wartości należące do dwóch przedziałów: dolnego (tzw. pasmo walencyjne) i górnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Dynamika R treści nadprogramowe Ocena dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania z fizyki na poszczególne oceny dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (wg działów materiału nauczania) I RUCH I JEGO OPIS

Wymagania z fizyki na poszczególne oceny dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (wg działów materiału nauczania) I RUCH I JEGO OPIS Wymagania z fizyki na poszczególne oceny dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (wg działów materiału nauczania) I RUCH I JEGO OPIS WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ wie, na czym polega ruch, a na czym spoczynek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

TEST DIAGNOZUJACY Z FIZYKI DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJUM

TEST DIAGNOZUJACY Z FIZYKI DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJUM Henryk Rej nauczyciel fizyki Gimnazjum Nr 1 43-100 Tychy ul. Brzozowa 24 PROPOZYCJA ZAJĘĆ Z FIZYKI: TEST DIAGNOZUJACY Z FIZYKI DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJUM CELE OGÓLNY: popularyzacja nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Prąd elektryczny Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Ocena R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

P 0max. P max. = P max = 0; 9 20 = 18 W. U 2 0max. U 0max = q P 0max = p 18 2 = 6 V. D = T = U 0 = D E ; = 6

P 0max. P max. = P max = 0; 9 20 = 18 W. U 2 0max. U 0max = q P 0max = p 18 2 = 6 V. D = T = U 0 = D E ; = 6 XL OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ Zawody II stopnia Rozwi zania zada dla grupy elektryczno-elektronicznej Rozwi zanie zadania 1 Sprawno przekszta tnika jest r wna P 0ma a Maksymaln moc odbiornika mo na zatem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI W GIMNAZJUM NR 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI W GIMNAZJUM NR 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI W GIMNAZJUM NR 55 1. Cele kształcenia i wychowania w przedmiocie. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych

Bardziej szczegółowo

Matura 2015 z fizyki pod lupą od idei zmian do zadań egzaminacyjnych. Jolanta Kozielewska OKE Wrocław

Matura 2015 z fizyki pod lupą od idei zmian do zadań egzaminacyjnych. Jolanta Kozielewska OKE Wrocław Matura 2015 z fizyki pod lupą od idei zmian do zadań egzaminacyjnych Jolanta Kozielewska OKE Wrocław 1 Plan wystąpienia Idee zmian Nowa matura arkusz i zadania Wyniki - matura z fizyki i astronomii, maj

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA II, KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA II, KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA II, KLASA III Praca. Moc. Energia mechaniczna. Temat lekcji Treści konieczne (ocena dopuszczająca) Treści podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

Agrofi k zy a Wyk Wy ł k ad V Marek Kasprowicz

Agrofi k zy a Wyk Wy ł k ad V Marek Kasprowicz Agrofizyka Wykład V Marek Kasprowicz Spektroskopia p nauka o powstawaniu i interpretacji widm powstających w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów promieniowania na materię ę rozumianą jako zbiorowisko

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Fizyka Gimnazjum Kl III

Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Fizyka Gimnazjum Kl III Zespół Szkół w Wielowsi Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Fizyka Gimnazjum Kl III Opracował Dariusz Majewski I Cele edukacyjne 1. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji fizyki

Scenariusz lekcji fizyki Scenariusz lekcji fizyki Opracowała mgr Jadwiga Kamińska, nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Kole. Dział programowy: Magnetyzm Program: DKW 4014-58/01 Czas pracy: 45 min TEMAT: MAGNESY. Uwagi o realizacji tematu:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Fizyka Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Fizyka Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Fizyka Poziom rozszerzony Listopad 2015 Zadanie 1. (0 1) III. Wykorzystanie i przetwarzanie informacji zapisanych w postaci tekstu, tabel, wykresów,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-10

Ć W I C Z E N I E N R O-10 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-10 POMIAR PRĘDKOŚCI ŚWIATŁA I. Zagadnienia do opracowania 1. Metody

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA LASEROWA

SPEKTROSKOPIA LASEROWA SPEKTROSKOPIA LASEROWA Spektroskopia laserowa dostarcza wiedzy o naturze zjawisk zachodz cych na poziomie atomów i cz steczek oraz oddzia ywaniu promieniowania z materi i nale y do jednej z najwa niejszych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe oddziaływania w Naturze

Podstawowe oddziaływania w Naturze Podstawowe oddziaływania w Naturze Wszystkie w zjawiska w Naturze są określone przez cztery podstawowe oddziaływania Silne Grawitacja Newton Elektromagnetyczne Słabe n = p + e - + ν neutron = proton +

Bardziej szczegółowo