UCHWAŁA Nr XXIII/221/04 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU LSKIM. z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie przyjcia "Strategii rozwoju Gminy Stronie lskie"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XXIII/221/04 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU LSKIM. z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie przyjcia "Strategii rozwoju Gminy Stronie lskie""

Transkrypt

1 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 1 RM /04 UCHWAŁA Nr XXIII/221/04 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU LSKIM z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie przyjcia "Strategii rozwoju Gminy Stronie lskie" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz ze zm.) Rada Miejska w Stroniu lskim uchwala, co nastpuje: 1. Uchwala si "Strategi rozwoju Gminy Stronie lskie" w brzmieniu okrelonym w załczniku do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Stronia lskiego. 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

2 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 2 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRONIE LSKIE Załcznik do uchwały nr XXIII/221/04 Rady Miejskiej w Stroniu lskim z dnia 8 listopada 2004 roku Wrocław Mannheim Drezno Salzburg

3 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRONIE LSKIE Zleceniodawca: Urzd Miejski w Stroniu lskim Zespół autorski: mgr Robert Boryczka mgr Tomasz Achremowicz Współpraca: mgr Izabela Boczar REGIOPLAN sp. z o.o. ul. Wolbromska Wrocław tel. / fax

4 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 1 Dokument sporzdzono przy pomocy Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Gminy Stronie lskie w składzie (w kolejnoci alfabetycznej): 1. Birówka Bogdan pracownik Urzdu Miejskiego w Stroniu lskim ds. Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalnoci Gospodarczej; 2. Bulka Maria Radna Rady Miejskiej w Stroniu lskim Przewodniczca Komisji Przemysłu, Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Lenictwa; 3. Chromiec Dariusz Sekretarz Gminy Stronie lskie; 4. Chromiec Joanna pracownik Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu lskim; 5. Foremnik Irena pracownik nienickiego Parku Krajobrazowego; 6. Frodyma Zbigniew Radny Rady Miejskiej w Stroniu lskim Przewodniczcy Komisji Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Ochrony rodowiska, Porzdku Publicznego i Ochrony PPO; 7. Kaliski Ryszard Sołtys wsi Nowy Gierałtów, Bielice; 8. Kawecki Lech pracownik Urzdu Miejskiego w Stroniu lskim ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska; 9. Krywienko Mieczysław Nadleniczy Nadlenictwa Ldek Zdrój; 10. Kujawiak Tadeusz pracownik HSK Violetta S.A. Stronie lskie; 11. Łopusiewicz Zbigniew Burmistrz Stronia lskiego; 12. Łupiski Bogusław pracownik HSK Violetta S.A. Stronie lskie; 13. Mazur Leszek z-ca dyrektora Dolnolskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych; 14. Mczyski Kazimierz Samoobrona RP; 15. Musiał Ryszard pracownik HSK Violetta S.A. Stronie lskie; 16. Olszewska Czesława Przewodniczca Komisji Planowania Budetu, Finansów i Mienia Gminnego; 17. Rosiska Róaska Violetta Przewodniczca Gminnego Stowarzyszenia Osób Poszukujcych Pracy; 18. Sadowska Zofia Radna Rady Miejskiej w Stroniu lskim; 19. Sadowski Lech pracownik Urzdu Miejskiego w Stroniu lskim ds. Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony rodowiska: 20. Suliski Ryszard Przewodniczcy Rady Miejskiej w Stroniu lskim; 21. Szczepanek Małgorzata Przedsibiorca; 22. Szkudlarek Edyta pracownik Urzdu Miejskiego w Stroniu lskim ds. Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalnoci Gospodarczej; 23. Wiktor Ryszard Radny Rady Miejskiej w Stroniu lskim Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej. Strategia Rozwoju Gminy Stronie lskie opiniowana została przez Stroskie Forum Obywatelskie reprezentowane przez: Janusza Lignarskiego, Romana Łambuckiego, Wojciecha Paszkowskiego i Grayn Rojek.

5 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 2 SPIS TRECI Cz I. Diagnoza społeczno gospodarcza. 1 UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE I KULTUROWE Połoenie geograficzne Połoenie administracyjne Walory przyrodnicze Walory kulturowe 32 2 SFERA SPOŁECZNA Demografia Rynek pracy Bezrobocie Ochrona zdrowia i opieka społeczna Owiata i wychowanie Kultura i sport Gospodarka mieszkaniowa Bezpieczestwo publiczne Administracja samorzdowa Organizacje społeczne i polityczne 78 3 GOSPODARKA Rolnictwo i lenictwo Działalnoci produkcyjne Usługi Turystyka 95 4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Komunikacja Sie wodocigowa i kanalizacyjna Sie gazowa Elektroenergetyka Ciepłownictwo Telekomunikacja i łczno Gospodarka odpadami Cmentarze Obiekty obrony cywilnej 117

6 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 3 5 FINANSE Budet Analiza pionowa budetu Analiza pozioma budetu Bilans 127

7 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 4 SPIS TRECI Cze II. Kierunki rozwoju. 1 WNIOSKI Z DIAGNOZY SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ Uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze i kulturowe Sfera społeczna Gospodarka Infrastruktura techniczna DOKUMENTACJA PLANISTYCZNA Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stronie lskie Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnolskiego Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego Strategia Rozwoju Województwa Dolnolskiego Strategia Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego ANALIZA SWOT Załoenia metodologiczne rodowisko przyrodnicze i infrastruktura techniczna Społeczestwo Gospodarka WIZJA CELE STRATEGICZNE Cele nadrzdne Cele porednie ZADANIA STRATEGICZNE Gospodarka Turystyka i rekreacja Społeczestwo Infrastruktura techniczna i ochrona rodowiska 154

8 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 5 7 DOKUMENTACJA ZADA STRATEGICZNYCH Gospodarka Turystyka i rekreacja Społeczestwo Infrastruktura techniczna i ochrona rodowiska RÓDŁA FINANSOWANIA Potencjalne ródła finansowania Ogólne zasady doboru rodków finansowych Rozmiary i uwarunkowania ródeł finansowych Sposoby finansowania zada strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Gminy Stronie lskie WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY Gospodarka Turystyka i rekreacja Sfera społeczna Infrastruktura techniczna i ochrona rodowiska REALIZACJA ZAŁOE STRATEGII Reorganizacja pracy Urzdu Miejskiego Monitoring 203 LITERATURA 206

9 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 6 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRONIE LSKIE CZ I DIAGNOZA SPOŁECZNO GOSPODARCZA

10 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 7 1. Uwarunkowania geograficzne i kulturowe Połoenie geograficzne. Gmina miejsko wiejska Stronie lskie połoona jest w południowo wschodniej czci województwa dolnolskiego, na wysokoci od 461 do 1425 m npm. Najwy- ej połoonym punktem w gminie jest zlokalizowany w jej południowo zachodniej czci szczyt nienik Kłodzki, za najniej usytuowany jest obszar połoony wzdłu koryta rzeki Białej Ldeckiej na północy gminy. Współrzdne geograficzne wynosz 50º szerokoci geograficznej północnej oraz 17º długoci geograficznej wschodniej. Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi ha (w tym miasta Stronia lskiego 249 ha), to jest 146 km², co stanowi 8,85 % powierzchni powiatu Kłodzkiego oraz 0,73 % powierzchni województwa dolnolskiego. Według fizyczno geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego gmina Stronie lskie umiejscowiona jest w nastpujcych jednostkach: megaregion Europa rodkowa (3); prowincja Masyw Czeski (33); podprowincja Sudety z Przedgórzem Sudeckim (332); makroregion Sudety Wschodnie (332.6); mezoregion Góry Złote (332.61) oraz Masyw nienika (332.62). Mezoregion Gór Złotych oraz Masywu nienika graniczy bezporednio z: Przedgórzem Paczkowskim od północnego wschodu; Górami Opawskimi od południowego wschodu; Hrubym Jesenikiem od południa; Hanuszovick Vrchovin od południa; Kotlin Kłodzk od zachodu; Górami Bardzkimi od północnego zachodu. Naley nadmieni, e mezoregion Gór Złotych (cz czeska: Rychlebske hory) obejmuje wschodni cz gminy, natomiast mezoregion Masywu nienika (cz czeska: Kralicky Sneznik) obejmuje cz zachodni. Granica pomidzy mezoregionami przebiega wzdłu rzeki Morawki, a nastpnie Białej Ldeckiej, której to Morawka jest dopływem. Odległo ze Stronia lskiego do stolicy województwa Wrocławia wynosi 118 km. Ponadto do: Poznania 288 km; Krakowa 388 km; Warszawy 463 km; winoujcia 588 km. Odległo ze Stronia lskiego do najbliszych, wikszych drogowych przej granicznych wynosi: Czechy (Boboszów) 42 km; Niemcy (Jdrzychowice) 176 km; Słowacja (Chyne) 391 km;

11 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 8 Ukraina (Medyka) 586 km; Białoru (Terespol) 663 km; Rosja (Bezledy) 683 km; Litwa (Ogrodniki) 858 km. Naley nadmieni, e na terenie gminy Stronie lskie funkcjonuj 2 turystyczne przejcia graniczne pomidzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Czesk: nienik Kłodzki / Kralicky Sneznik, zlokalizowane na szczycie nienika oraz Nowa Morawa / Stare Mesto, zlokalizowane na Przełczy Płoszczyna (Kladske Sedlo) Połoenie administracyjne. Po wdroeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku gmina miejsko wiejska Stronie lskie wchodzi w skład województwa dolnolskiego oraz powiatu kłodzkiego. Graniczy z gminami: Ldek Zdrój od północy; Bystrzyca Kłodzka od zachodu. Wschodni oraz południow granic gminy jest jednoczenie granica pomidzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Czesk. Siedzib urzdu jest połoone w północno zachodniej czci gminy miasto Stronie lskie. W skład gminy wchodzi 16 miejscowoci (9 sołectw). Nale do nich: Stronie lskie, Strachocin, Goszów, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów, Bielice, Młynowiec, Bolesławów, Nowa Morawa, Stara Morawa, Kamienica, Kletno, Sienna, Stronie lskie Wie, Rogóka i Janowa Góra. Gsto sieci osadniczej mierzona liczb miejscowoci na 100 km² powierzchni wynosi 10,96. Jest to warto mniejsza od wska nika charakteryzujcego powiat Kłodzki, wynoszcego 14,42 i województwa dolnolskiego, który wynosi 15,00. Połoenie gminy w regionie jest korzystne. Wpływ na to maj szczególnie walory naturalne, zwłaszcza nienicki Park Krajobrazowy oraz usytuowanie w bezpo- rednim ssiedztwie granicy z Czechami Walory przyrodnicze Klimat. Klimat rozpatrywanego terenu podobnie jak całej Polski jest przejciowy, kontynentalno morski, kształtowany na przemian przez masy powietrza napływajce znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. Według podziału rolniczo klimatycznego Polski według R. Gumiskiego obszar gminy Stronie lskie naley do tak zwanej sudeckiej dzielnicy klimatycznej. Przez Wosia (Wo 1999) zaliczany jest do klimatów obszarów górskich z bardzo du zmiennoci poszczególnych typów pogody.

12 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 9 Gmina Stronie lskie znajduje si w zasigu klimatu typu górskiego, o cechach właciwych dla umiarkowanej strefy klimatycznej odmiany rodkowo europejskiej. Cechuje si on znacznym udziałem napływu wilgotnych mas powietrza z kierunku zachodniego. Do najwaniejszych, specyficznych cech klimatu nale: pitrowy układ stref termicznych i opadowych oraz znaczne zrónicowanie atmosferycznych uwarunkowa lokalnych. rednia roczna temperatura powietrza w gminie Stronie lskie waha si od 2 3 ºC w wyszych partiach gór do 6 7 ºC na terenach najniej połoonych. Obnia si wraz ze wzrostem wysokoci nad poziomem morza: od 7 ºC (460 m npm.) do 2,8 ºC (1425 m npm.), a wic przecitnie 0,51 ºC/100 m. Na obszarze gminy wystpuj dwa pitra klimatyczne: umiarkowanie ciepłe (lece niej), ze redni temperatur roczn 5 8 ºC; umiarkowanie chłodne (lece wyej), rednia temperatura roczna 2 5 ºC. TABELA 1: Gmina Stronie lskie rozkład rednich temperatur. Temperatura Warto (ºC) rednia roczna 6 rednia stycznia - 4 rednia lipca 14 Izoamplituda roczna 18 Dni gorcych z temperatur maksymaln powyej 25 ºC w wyszych partiach gór si nie rejestruje, a w najniej połoonych terenach jest ich do 20 w roku. Dni z przymrozkiem (T min < 0 ºC) wystpuje od 140 do około 210, mro nych (T max < 0 ºC) od około 40 do ponad 100, a bardzo mro nych (T max najwyej 10 ºC) od 1 2 do około 10, w zalenoci od połoenia npm. Ostatnie przymrozki wystpuj zazwyczaj do około 10 maja, a w górach nawet po 20 maja. Pod wzgldem temperatury klimat terenów lecych powyej 1000 m npm. zbliony jest do subpolarnych. Charakteryzuje si nisk redni roczn temperatur, dług zim i krótkim chłodnym latem. Zazwyczaj w szczytowych partiach Masywu nienika temperatura jest o 3 5 ºC nisza ni w Stroniu lskim. Jedynie zim bywa czasem odwrotnie. Przy bezwietrznej pogodzie, gdy zimne, cisze powietrze spłynie w doliny, zachodzi niekiedy zjawisko inwersji. Wtedy temperatura w Stroniu lskim jest nisza od panujcej na nieniku (1425 m npm.). rednia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi mm. Rozkład opadów atmosferycznych cechuje si przyrostem sum rocznych i sezonowych, powizanych z wysokoci npm. Obszary połoone około 500 m npm. otrzymuj rocznie mm opadów, natomiast kulminacje Masywu nienika, Gór Bialskich i Gór Złotych ponad 1000 mm. Przecitny gradient wysokociowy sumy opadów wynosi 47 mm/100 m. Maksymalna suma miesiczna opadów przypada na lipiec i wynosi zwykle mm. Letnie deszcze charakteryzuje gwałtowno, bdca przyczyn wielkich powodzi. Minimalna ilo opadów przypada zazwyczaj

13 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 10 na stycze. W półroczu ciepłym suma opadów wynosi przecitnie mm, a w półroczu chłodnym mm. rednie roczne parowanie terenowe wynosi do 500 mm. TABELA 2: Gmina Stronie lskie sumy opadów. Wyszczególnienie Suma roczna Suma półrocza chłodnego Suma półrocza ciepłego Grubo pokrywy nienej Ilo dni z pokryw nien Warto mm 300 mm 500 mm do 40 cm dni Pokrywa niena wystpuje na niej lecych obszarach przez dni, natomiast w strefie powyej 1000 m npm. trwa nieprzerwanie przez dni. Zanika przecitnie w terminie od kwietnia do maja, lub nawet pó niej w wyszych partiach gór. Odpowiednio gradient wysokociowy dni z pokryw nien stanowi 11 dni/100 m. rednia maksymalna grubo pokrywy nienej wynosi od cm do ponad 50 cm, a najwysza z maksymalnych od cm do cm. Maksymalne gruboci warstwy nienej w miecie Stronie lskie rzadko przekraczaj 50 cm. Obszary górskie znane s z silnych wiatrów. rednia roczna prdko wiatru wynosi od 3,0 3,5 m/s do ponad 10 m/s. Jesieni oraz zim zdarzaj si okresy, kiedy przecitna szybko wiatrów przekracza 25 m/s i utrzymuje si nieraz przez kilkanacie dni. Ogółem przez dni w roku wiej wiatry z prdkoci przekraczajc 20 m/s. Frekwencja cisz atmosferycznych wynosi rednio na terenach połoonych niej od 15 20% do 5% w górach. W regionie przewaaj wiatry z kierunków południowo zachodnich, stanowic około 22 % róy kierunków. Zim powoduj one nagłe topnienie niegu (zjawiska fenowe). Przewaga wiatrów nioscych wilgotne, oceaniczne masy powietrza powoduje due zamglenia i zachmurzenia a zim czste zjawisko szadzi. Rocznie na Stronie lskie przypada około 120 dni pochmurnych, natomiast w wyszych partiach gór jest ich ponad 160. Okres wegetacyjny w gminie Stronie lskie zaley od wysokoci npm. Trwa on od około dni w wyszych partiach gór do około 200 dni w terenach najniej połoonych Geologia. Budowa geologiczna. Budowa geologiczna obszaru ma istotne znaczenie dla warunków przyrodniczych panujcych na tym terenie i moliwoci jego zagospodarowania. Od charakterystyki litologicznej i geologicznej oraz aktywnoci ruchów tektonicznych zaleny jest

14 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 11 rozwój rze by powierzchni terenu, regionalnej specyfiki klimatu, a co za tym idzie równie charakter przyrody ywej oraz sposób zasiedlenia i zagospodarowania terenu przez człowieka. Gmina Stronie lskie połoona jest w całoci w obrbie jednostki geologicznej zwanej metamorfikiem ldecko nienickim, stanowicym północno wschodni brzeg Masywu Czeskiego. Jest to region o skomplikowanej budowie geologicznej i długotrwałym rozwoju tektonicznym, co dzi odzwierciedla si w rónorodnej rze bie terenu. Na całym obszarze gminy na powierzchni wystpuj stare skały krystaliczne podłoa oraz kilka wychodni skał karboskich. Młodsze osady, plejstoceskie i holoceskie, znajduj si jedynie w dolinach cieków wodnych i zajmuj stosunkowo bardzo niewielk powierzchni. Na nielicznych wychodniach wapieni krystalicznych rozwinły si formy krasu podziemnego i powierzchniowego, unikatowe w skali całych Sudetów. Ju w erze archaicznej (3,5 2,7 mld lat) powstały silnie zmetamorfizowane (przeobraone) gnejsy nienickie, jedne z najstarszych skał w Polsce. Z zalewu morskiego w erze proterozoicznej (2,7 mld 570 mln lat) pozostały wapienie sławniowickie, łupki i gnejsy bloku bystrzycko orlickiego, nienickiego i rejonu Paczkowa. Sfałdowanie Masywu nienika w sylurze ( mln lat) dało pocztek pra Sudetom. Od wschodu zostały przemieszczone do Masywu nienika potne masy skalne wzdłu nasunicia ramzowskiego (geologiczna granica Sudetów Wschodnich). W permie ( mln lat) wyspowe pra Sudety zostały zniszczone i zrównane. W erze kenozoicznej rozpoczła kształtowa si sie rzeczna, a take pojawiły si lokalne wybicia bazaltów. Orogeneza alpejska podniosła nieregularne Sudety do obecnych wysokoci, nadajc im charakter gór zrbowych i oddzielajc je uskokiem brzenym od Przedgórza. W neogenie (26 1,5 min lat) powstały rowy i zapadliska kotlinowe oraz najstarsze jaskinie. W plejstocenie (1,5 mln 10,1 tys. lat) lodowiec skandynawski dwukrotnie wtargnł na Ziemi Kłodzk, pozostawiajc pokłady gliny morenowej, kemy na przełczach oraz mutony (wygłady) w Górach Złotych. Podstawowe formacje skalne nalece do metamorfiku ldecko nienickiego to seria stroska i seria gierałtowsko nienicka. S to jednoczenie najstarsze skały wystpujce na tym obszarze, cho dokładne oznaczenie ich wieku jest wci przedmiotem dyskusji. Formacj strosk oznaczano na prekambr (Oberc 1966, 1972, 1978; Kasza, 1964, 1968; Gierwielaniec 1971; Teisseyre 1957, 1964, 1968), kambr (Fischer 1936, Don 1964, 1982) lub dolny dewon (Dumicz 1976, 1979), natomiast młodsz seri gierałtowsko nienick na dolny dewon dla gnejsów gierałtowskich (Bakun Czubarow 1968) i dolny ordowik dla gnejsów nienickich (van Breemenetal 1982).

15 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 12 Formacj strosk stanowi: najczciej wystpujce łupki łyszczykowe i gnejsy plagioklazowe; kwarcyty oraz łupki kwarcytowe i łupki kwarcowo skaleniowe (laminowane bd smugowane); kwarcyty grafitowe oraz łupki kwarcytowo grafitowe i łupki grafitowe; amfibolity i łupki amfibolowe; łupki plagioklazowo mikroklinowe; wapienie krystaliczne. Łupki łyszczykowe i gnejsy plagioklazowe wystpuj czsto w postaci skałek. Na powierzchni wiksze odsłonicia tych skał s widoczne w okolicach Bielic, Stroni lskiego i Młynowca, oraz w szerokim pasie w otoczeniu doliny Klenicy. Kwarcyty i łupki kwarcytowe, wystpuj w okolicach Starej Morawy, Goszowa, Siennej i Janowej Góry oraz w zboczach doliny Klenicy. Łupki kwarcowo skaleniowe wystpuj w postaci wydłuonych soczew i wkładek głównie na zboczach Poredniej, Łupkowej, Kowadła, na Białej Kopie na południe od Bielic oraz w rejonie Stroni lskiego. Kwarcyty grafitowe, łupki kwarcytowo grafitowe oraz łupki grafitowe pojawiaj si w postaci niewielkich wkładek w okolicach Bielic, Starej Morawy i Stroni lskiego. W rejonie tym wystpuj take amfibolity i łupki amfibolowe, które spotykane te w zboczach górnego odcinka doliny Klenicy i doliny górnej Białej Ldeckiej. Z okolic Bielic i Nowego Gierałtowa, Janowej Góry, Kletna, Krzynika i Rogóki znane s wystpienia rzadkich skał wapienno krzemianowych, erlanów, tworzcych tu nieliczne soczewy i ławice. W okolicy Rogóki wystpuj równie łupki plagioklazowo mikroklinowe. Wapienie krystaliczne znajduj si w dolinie Klenicy oraz w okolicy Kletna. W postaci mniejszych soczew i ławic pojawiaj si take w rejonie Bielic, Nowego Gierałtowa, Stroni lskiego, przełczy pod Chłopkiem, Krzynika i Rogóki. W skałach tych rozwinły si zjawiska krasu podziemnego i powierzchniowego, najpełniej reprezentowane w jaskiniach: Nied wiedziej i Na cianie. Formacja gierałtowsko nienicka obejmuje dwa podstawowe typy gnejsów: gnejsy gierałtowskie; gnejsy nienickie. Cech charakterystyczn gnejsów nienickich jest wystpowanie oczek oraz słoi kwarcu i skaleni, otoczonych łyszczykami, natomiast w gnejsach gierałtowskich wystpuj naprzemianległe laminy: ciemne, bogate w łyszczyki i jasne, z przewag kwarcu i skaleni. Oba typy gnejsów wystpuj w kilku odmianach. Z gnejsów nienickich zbudowane s wschodnie zbocza Młyska oraz północno zachodnie zbocza Suszycy w okolicach Młynowca. Mniejsze wystpienia spotyka si w rejonie Stroni lskiego i Nowego Gierałtowa. Gnejsy gierałtowskie charakteryzuj si du zmiennoci strukturalno teksturaln, a ich dominujc formacj skaln na terenie całej gminy jest odmiana cienkowarstwowa (laminowana). Zarówno łupki formacji stroskiej, jak i gnejsy nienicko

16 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 13 gierałtowskie pocite s yłami kwarcowymi, licznie wystpujcymi na tym obszarze. Kwarc tworzy te czsto formy nieregularnych skupie i gniazd. Do innych skał paleozoicznych, wystpujcych na terenie gminy, nale gnejsy granulitowe, granulity oraz eklogity. Ich wychodnie znajduj si w okolicach Starego Gierałtowa, a eklogitów jeszcze dodatkowo w okolicy Strachocina. Charakteryzuj si znaczn zawartoci granatów. Skały karbonu reprezentowane s na obszarze gminy przez: granitoidy, które tworz wystpienia w rejonie Bielic i w zboczach górnego odcinka Białej Ldeckiej; ultramafity (perydotyty i serpentynity), wystpujce na zachodnim stoku Kowadła, gdzie tworz skałk w postaci komina wród amfibolitów i gnejsów. Osady czwartorzdowe na obszarze gminy odgrywaj rol drugorzdn. Maksymalne ich miszoci dochodz do kilku metrów. Zwizane z tym okresem s wiry i piaski teras rzecznych w dolinie Białej Ldeckiej i Morawki, tworzce 3 plejstoceskie poziomy terasowe na wysokoci m, 8 12 m i 4 5 m n. p. rzeki. W warunkach klimatu peryglacjalnego powstały równie pokrywy glin deluwialnych z rumoszem skalnym, wystpujce u podnóy stoków i w nieckowatych obnieniach w górnych odcinkach dolin potoków. Najwiksze pokrywy, o miszoci kilku metrów, znajduj si w okolicy Starego Gierałtowa, Goszowa i Stroni lskiego. Do najmłodszych osadów na obszarze gminy nale holoceskie piaski i wiry rzeczne, tworzce teras nadzalewow 2 2,5 m n.p. rzeki, najnisz teras zalewow 0,5 1 m n. p. rzeki oraz wypełnienia najmłodszych dolin potoków i stoki napływowe u wylotu mniejszych dolin. Surowce mineralne. Z kompleksem skał metamorfiku ldecko nienickiego zwizane jest wystpowanie wielu kopalin. Ju od XVI wieku w okolicy Bolesławowa i Kletna znane i eksploatowane były rudy elaza (magnetyty), wystpujce w strefie mineralizacji magnetytowo polimetaliczno fluorytowej, na kontakcie gnejsów nienickich i wapieni krystalicznych. Strefa ta, długoci 4 km i szerokoci około 600 m, biegnie od Kletna przez Janow Gór do Marcinkowa. Rudzie elaza towarzyszy fluoryt, kwarc, siarczki metali: miedzi, ołowiu, srebra, bizmutu oraz minerały uranowe. W okresie powojennym najwaniejsz kopalin tego regionu stały si wapienie krystaliczne (marmury) tworzce soczewy wród łupków łyszczykowych serii stroskiej. Wystpuj one w postaci pasma soczew cigncego si od Rogóki przez Stronie lskie na Krzynik oraz w strefie tektonicznej Kletna. Charak-

17 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 14 teryzuj si zrónicowanymi właciwociami zalenymi od składu chemicznego i mineralogicznego. Na terenie gminy cztery wystpienia marmurów zostały udokumentowane: Rogóka", Biała i Zielona Marianna", Kletno IV" i Stronie lskie Wie". Złoe Stronie lskie Wie" nie figuruje w bilansie zasobów, natomiast trzy pierwsze złoa figuruj w grupie kamieni drogowych i budowlanych. Złoe Rogóka" zbudowane jest z marmurów kalcytowych i dolomitycznych, od drobno do gruboziarnistych, o zabarwieniu białym z przejciami do szarego, niekiedy laminowanych drobnym łupkiem, o miszoci od 2 do 93 m. W Stroniu lskim, na zboczach Krzynika, wystpuj bloczne, wyjtkowo dekoracyjne marmury kalcytowe, które eksploatowane s ze złoa Biała i Zielona Marianna". Złoe obejmuje dwie równoległe soczewy, o długoci 800 m i szerokoci m o miszoci około 40 m. Pierwsza zbudowana z szarozielonkawych marmurów, a druga z białych. Złoe Kletno IV" w dolinie Klenicy tworzy wydłuona soczewa o redniej miszoci 35,8 m. Złoe charakteryzuje si silnym zaangaowaniem tektonicznym, zmienn jakoci kopaliny i wsk stref wystpowania. Złoe Stronie lskie Wie" obejmuje soczewk marmurów kalcytowych szarych, miejscami białych i róowych, grubokrystalicznych. Miszo złoa wynosi rednio 35,8 m. Połoone jest na południowym stoku góry Chłopek. Masyw nienika i Góry Bialskie obfituj w kamienie półszlachetne. W obszarze całych Sudetów wystpuj minerały: kwarcu, chalcedonu, opalu, skał krystalicznych oraz skał osadowych ozdobnych Morfologia. Rzeba terenu. Sudety Wschodnie, na terenie których ley obszar gminy Stronie lskie, tworz kopulaste kulminacje, wyrastajce ponad szerokimi, płaskimi wierzchowinami grzbietów, pocite głbokimi dolinami dopływów Nysy Kłodzkiej. Bogat konfiguracj terenu tworzy dua ilo szczytów górskich z najwyszym nienikiem (1425 m npm.). Krajobraz całego obszaru gminy ma charakter typowo górski, z duymi wysokociami wzgldnymi, osigajcych wartoci prawie 1000 m (rónica midzy szczytem nienika 1425 m npm., a poziomem doliny Białej Ldeckiej w Stroniu lskim 450 m npm.). Strome zbocza nachylone s około % w kierunku północnym, wschodnim oraz zachodnim. Urozmaicenie rze by wynika przede wszystkim z rozcicia rozległego masywu Gór Bialskich gst sieci potoków, których doliny maj charakter głboko wcitych wciosów. Główn rzek gminy jest Biała Ldecka, płynca wzdłu wschodnich i północnych obrzey gminy, tworzca poniej Nowego Gierałtowa szerok dolin płaskodenn.

18 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 15 Charakterystycznym rysem rze by s powierzchnie zrówna morfologicznych, tworzcych wierzchowiny lub łagodnie nachylone spłaszczenia stokowe w kilku poziomach. Jest to najstarszy element rze by na terenie gminy. Zrównania morfologiczne s pozostałociami trzeciorzdowej powierzchni erozyjno denudacyjnej, zrónicowanej nastpnie wysokociowo wskutek nierównomiernych ruchów tektonicznych. Wystpuj one w czterech głównych poziomach hipsometrycznych. Poziom m npm. wystpuje na południowy - wschód od Suszycy i od niszego poziomu m npm. oddzielony jest niewyra nym załamaniem stoku. Poziom m npm. dominuje w centralnej czci Gór Bialskich. Jest to powierzchnia czciowo silnie zniszczona w czasie eksploracji. Jaskinia Na cianie, znajdujca si w dawnym kamieniołomie marmuru w Rogóce, posiada 230 m korytarzy dotychczas odkrytych, w tym dwie rozległe komory. Na obszarze gminy znajduj si równie liczne formy rze by o najmłodszej, antropogenicznej genezie. Przekształcenia antropogeniczne koncentruj si głównie w dolinach rzecznych, w miejscach osadnictwa oraz działalnoci wydobywczej surowców mineralnych, to jest w dolinie Białej Ldeckiej oraz dolinie Morawki wraz z dopływami. Naley tu wymieni przede wszystkim kamieniołomy, tworzce najwiksze zgrupowanie w dolinie Klenicy i na zboczach Krzynika. Do form antropogenicznych naley równie sztuczny zbiornik wodny, utworzony na rzece Morawce w celach ochrony przeciwpowodziowej. Główne jednostki morfologiczne. W obrbie makroregionu wyróni mona mniejsze jednostki fizycznogeograficzne, wchodzce w skład gminy. Południowo zachodnia cz gminy obejmuje północno wschodni kraniec Masywu nienika, najwikszej obszarowo jednostki Sudetów Wschodnich. Od wschodu Masyw nienika graniczy dolin Morawki z Górami Bialskimi, zajmujcymi zasadnicz cz powierzchni gminy. Od północy obszar gminy zamyka pasmo górskie, stanowice południowo wschodni cz Gór Złotych oraz Dolina Górnej Białej Ldeckiej, bdca granic midzy Górami Bialskimi a Górami Złotymi. Obszar wokół Stronia lskiego naley do jednostki fizycznogeograflcznej okrelanej mianem Obnienia Ldka i Stroni lskiego (Staffa 1993). Masyw nienika: Masyw nienika zbudowany jest z gnejsu. Główn kulminacj tworzy wzniesiona ponad górn granic lasu kopuła nienika (1425 m npm.), bdca jednocze- nie najwyszym wzniesieniem na terenie całej gminy. Tworzy ona rozróg czyli zwornik, od którego promienicie rozchodzi si 5 grzbietów górskich, porozdzielanych głbokimi dolinami potoków. Na obszarze gminy le 3 z nich: najdłusze jest północno zachodnie odgałzienie pomidzy bezporednim dorzeczem Nysy Kłodzkiej i jej dopływem Białej Ldeckiej z kulminacjami

19 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 16 redniaka (1210 m npm.) oraz Czarnej Góry (1205 m npm.), które za Przełcz Puchaczówka (864 m npm.) przechodzi w płaskie, rozczłonkowane pasmo Krowiarek (Sucho 964 m. n.p.m.). Dolina Klenicy oddziela to rami od krótkiego grzbietu ze szczytami Stromej (1166 m npm.) oraz Młyska (991 m npm.). Odgałzienie wschodnie tworzy grzbiet łczcy grup nienika z Górami Złotymi, przy czym granic stanowi Przełcz Płoszczyna (817 m npm.). Na północno wschodnich zboczach nienika wystpuj formy uznawane za inicjalne nisze zlodowacenia górskiego cztery nisze niwalne (Lej Wielki, Lej Mały, Lej redni, Głboka Jama). Obecnie ich niwalne pochodzenie jest jednak kwestionowane (Staffa 1993). Z klimatem peryglacjalnym i intensywnym wietrzeniem mrozowym zwizane s gołoborza w podszczytowych partiach nienika, z których najrozleglejsze znajduje si na zboczach północno zachodnich i zwieczone jest Jaskółczymi Skałami. Mniejsze, gnejsowe gołoborza wystpuj take powyej wszystkich Lejów. W dolinie Klenicy, w okolicach Kletna powstała w wapieniach jaskinia Nied wiedzia, bdca rezerwatem o powierzchni 89 ha (Kondracki 2000). Góry Bialskie: Góry Bialskie ograniczone s od zachodu Przełcz Płoszczyna i dolin Morawki, która oddziela je od Masywu nienika. Od północy i wschodu granic stanowi rzeka Biała Ldecka wraz z dopływem Morawki, oddzielajca je od Gór Złotych. Góry te cechuje dua zwarto. Ich wierzchowina wyrównana jest w poziomie około 1000 m npm. i urozmaicona jedynie niewysokimi, przysadzistymi kopami szczytów, z których najwyszy to Postawna (1114 m npm.). Dziel si one na kilka członów: grzbiet północny (Czernica 1083 m npm.), zachodni (Suszyca 1047 m npm.) oraz wschodni na granicy pastwa, oddzielony Przełcz Such od poprzedniego. Góry Bialskie s jedn z najbardziej dzikich czci Sudetów (Kondracki 2000). Góry Złote: Góry Złote cign si łukiem od Przełczy Kłodzkiej po obnienie pomidzy Pasieczn, a Smrekiem. Do obszaru gminy nale jedynie południowe stoki wskiego grzbietu Gór Złotych z najwyszym w tej czci szczytem Kowadło (989 m npm.). W czci, która przypada na obszar gminy góry s najwysze i zbudowane s z gnejsów oraz łupków krystalicznych. Grzbietem gór przebiega granica polsko czeska do szczytu Smrek, gdzie skrca na południowy zachód wzdłu europejskiego działu wodnego.

20 Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona Gleby. Wytworzenie si okrelonych profilów glebowych oraz ich przydatno rolnicza pozostaje w cisłym zwizku z budow geologiczn i morfologi danego obszaru. Natomiast skład mineralny i właciwoci gleb s uzalenione przede wszystkim od rodzaju skały macierzystej, panujcego klimatu i wystpujcej szaty rolinnej. Wymienione czynniki s szczególnie wane dla procesu kształtowania si gleb na terenach górskich. Na obszarze gminy Stronie lskie wystpuj gleby typowe dla obszarów górskich i s zaliczane do nastpujcych działów: litogeniczne, wytworzone na terenach skalistych i stokach górskich, gdzie skała macierzysta jest w bezporednim kontakcie z powierzchni, nale tu gleby inicjalne skaliste (litosole) i lu ne (regosole); autogeniczne, utworzone pod wpływem czynników glebotwórczych skały macierzystej, rolinnoci i rze by terenu, reprezentowane przez gleby brunatne kwane i właciwe, gleby bielicowe i bielice; semihydrogeniczne, w których wpływ wód gruntowych lub silne oglejenie opadowe zaznacza si na dolnych oraz czciowo rodkowych czciach profilu glebowego. Uwilgocenie górnych poziomów uwarunkowane jest głównie wodami opadowymi, s to gleby zabagnione i zaglejone; hydrogeniczne gleby bagienne i pobagienne, do których nale torfowe i murszowate; napływowe reprezentowane przez gleby aluwialne i mady. Gleby napływowe i semihydrogeniczne s najsłabiej reprezentowane. W rejonie górskim wystpuj gleby skaliste oraz szkieletowe, wytworzone ze skał pochodzenia metamorficznego. Gleby skaliste, typologicznie niewykształcone, s przewanie pokryte lasami i zajmuj tereny o spadkach wikszych ni 20º. Na pozostałych ziemiach górskich znajduj si lasy oraz łki. Czciowo s one wykorzystane pod uprawy rolne. Warto uytkowa gleb górskich nie jest wysoka ze wzgldu na niekorzystne warunki klimatyczne i du erozj wodn. Na wysokoci 500 m npm. pola uprawne przechodz w łki oraz pastwiska, a powyej 600 m npm. całkowicie zanikaj. W dolinach rzek przewaaj gleby bielicowe terenów górzystych. Wystpuj one łcznie z glebami brunatnymi podtypu górskiego, czsto jako gleby bielicowo brunatne. W dolinach rzecznych, wzdłu koryt rzek, wystpuj wskie pasy gleb o charakterze aluwiów piaszczysto wirowych, a rzadziej take mad rzecznych z duym udziałem wirów i głazów, naniesionych przez wody dopływajcych potoków. Na dzie dzisiejszy grunty orne stanowi jedynie około 5 % powierzchni gminy. Dominuj kompleksy lene oraz łki górskie. Uytki rolne III klasy bonitacyjnej stanowi mniej ni 1 %, IV klasy około 40 %, V klasy około 44 % i VI klasy

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym

Bardziej szczegółowo

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 KTG OM PTTK w Warszawie SKPTG koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 Test sprawdzający cz. 1 Autor: Rafał Kwatek Spis treści Góry Świata i Europy... 2 Geologia

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 S P I S T R E C I 1. WSTP... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 2. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADA... 4 2.1 Wiercenie otworów 4 2.2 Sondowanie statyczne CPT 4 3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA...

Bardziej szczegółowo

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p.

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p. SPRAWDZIAN NR II WERSJA A Dział: Krainy geograficzne Polski 1. Na mapie konturowej cyframi zaznaczono wybrane krainy geograficzne Polski. Napisz poniżej nazwy krain geograficznych oznaczonych numerami

Bardziej szczegółowo

FORMY OCHRONY PRZYRODY

FORMY OCHRONY PRZYRODY Ryszard Kapuściński FORMY OCHRONY PRZYRODY Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) wymienia 10 form ochrony przyrody,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Dawniej Polskę pokrywały nieprzebyte puszcze, czyli wielkie lasy, niezmieniane przez człowieka, odludne, niezamieszkane przez kogokolwiek.

Dawniej Polskę pokrywały nieprzebyte puszcze, czyli wielkie lasy, niezmieniane przez człowieka, odludne, niezamieszkane przez kogokolwiek. Dawniej Polskę pokrywały nieprzebyte puszcze, czyli wielkie lasy, niezmieniane przez człowieka, odludne, niezamieszkane przez kogokolwiek. Lasy te były bogate w zwierzynę. Żyły w nich tury, żubry, niedźwiedzie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA 5/6 III Źródła informacji o środowisku. Opracowanie ekofizjograficzne jak zacząć? 26/27 III Struktura i funkcjonowanie środowiska 16/17 IV Stan i zagroŝenia środowiska 23/24 IV

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki ul. Sportowa

OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki ul. Sportowa ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH ALMA BIS s.c. Wrocław, ul. Morelowskiego 3 telefony: 0 601 798860 i 78930 03 almabis@o2.pl OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego 4. Istniejące formy ochrony przyrody Rozdział ten obejmuje opisy wszystkich obszarów i obiektów objętych ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie przyrody, występujących na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r.

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. U RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI semestr 6 Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI POŁOŻENIE POLSKI NA ŚWIECIE I W EUROPIE położenie Polski w Europie i na świecie na podstawie mapy; cechy położenia Polski; obszar i granice Polski na

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

dla terenu pod budow hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. ulowej w Czstochowie

dla terenu pod budow hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. ulowej w Czstochowie Urzd Miasta Czstochowy 42-217 Czstochowa, ul. lska 11/13 Wykonawca: NOWE PRZEDSIBIORSTWO GEOLOGICZNE s.c. 42-200 Czstochowa ul. Krótka 27 tel./fax (0-34) 361-57-16 e-mail: kontakt@neogeo.pl http:// www.neogeo.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05 Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Działania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006! " # $#%&

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU

EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU TOM I WSTĘP I DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO opracowanie wykonane na zlecenie Prezydenta Miasta Białegostoku autorzy: Włodzimierz Kwiatkowski Krzysztof Gajko Białystok

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody 1 1. Wstęp 1.1 Dane ogólne Zleceniodawcą opracowania projektu prac geologicznych jest Urząd Gminy w Rytrze, z/s 33-343 Rytro 265. 1.2 Cel projektowanych prac Celem projektowanych prac jest poszukiwanie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5. 44 200 Rybnik, ul. Cegielniana 16 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 mbank : 30114020040000390230802637 PRACOWNIA PROJEKTOWA: 44-200 Rybnik, ul. wierklaska 12 e_mail : pioren@interia.pl tel/fax. (032)

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016)

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012 (numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 3632 UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej.

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej. Zakopane miasto i gmina w województwie małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego. Według danych z 31 grudnia 2009 r. miasto miało 26 737 mieszkańców i było drugim co do wielkości po Nowym Targu miastem

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski na mapie świata

Miejsce Polski na mapie świata Miejsce Polski na mapie świata wiedza o Polsce - materiały dydaktyczne Spis treści: WPROWADZENIE... 3 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI:... 4 POŁOŻENIE MATEMATYCZNE (KARTOGRAFICZNE) POLSKI:... 4 ROZPIĘTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zlewni

Charakterystyka zlewni Charakterystyka zlewni Zlewnia, dorzecze, bifurkacja Występujące na powierzchni lądów wody powierzchniowe: źródła, cieki, zbiorniki wodne, bagna stanowią siec wodną. Siec ta tworzy system wodny, ujęty

Bardziej szczegółowo

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23 1/7 Na terenie Pogórza Przemysko-Dynowskiego znajdują się piękne tereny przyrodniczo-historyczne Są tam usytuowane rezerwaty, ścieżki krajoznawcze Ścieżka przyrodnicza "Winne - Podbukowina" - rezerwat

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr Kazimierz Milanowski inż. Przemysław Milanowski Kraków grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

Cechy klimatu Europy. Czynniki kształtujące klimat Europy

Cechy klimatu Europy. Czynniki kształtujące klimat Europy Czynniki kształtujące klimat Europy Cechy klimatu Europy położenie geograficzne kontynentu Zszerokością geograficzną związane jest nasłonecznienie powierzchni lądu, długość dnia i nocy, a pośrednio rozkład

Bardziej szczegółowo

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich.

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich. Powstanie Parku Park Narodowy "Bory Tucholskie" jest jednym z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk.

Bardziej szczegółowo

Pochodzenie wód podziemnych

Pochodzenie wód podziemnych Wody podziemne Woda podziemna - to woda zmagazynowana w wolnych przestrzeniach skał zalegających poniżej powierzchni Ziemi. Stanowią jeden z bardzo istotnych elementów obiegu wody w przyrodzie. Pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Naukowo techniczna konferencja szkoleniowa Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Łukta, 17 19 września 2008 Zasoby materiałów w miejscowych do budowy dróg na terenie Warmii i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU I SPRZEDA SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO I. Sprzeda gruntów 1. Nieruchomoci sprzedane w trybie przetargu. W 2014 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARKONOSZE PLB020007

KARKONOSZE PLB020007 KARKONOSZE PLB020007 Torfowiska na równi pod Śnieżką Fot. Grzegorz Rąkowski Obszar, położony przy granicy państwowej z Republiką Czeską, obejmuje najwyższe w Sudetach pasmo Karkonoszy z kulminacją granicznej

Bardziej szczegółowo

3. Warunki hydrometeorologiczne

3. Warunki hydrometeorologiczne 3. WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE Monitoring zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach ZMŚP. Właściwe rozpoznanie warunków hydrometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA 2010 2017 Brońsko 2010 Projekt Planu Odnowy Miejscowości Brońsko na lata 2010 2017 został opracowany przez pracowników Urzędu Miejskiego Śmigla przy ścisłej współpracy

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2015/16 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Cele projektu: Podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemów jeziornych Poznanie zależności i procesów zachodzących w zlewni jeziora Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych dr inż. Henryk KLETA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Analiza

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. 1. Wst p... 4

Spis tre ci. 1. Wst p... 4 1 Spis treci 1. Wstp... 4 1. Wstp... 4 2. Cz analityczna:... 5 2.1. Analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. ródła danych statystycznych... 5 2.1.2. Stosowane metody analizy statystycznej...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie okrelenia na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy granic stref stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzcych

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

MSOŚ - Gospodarka leśna a ochrona środowiska Organizacja zajęć kameralnych w semestrze 4.

MSOŚ - Gospodarka leśna a ochrona środowiska Organizacja zajęć kameralnych w semestrze 4. MSOŚ - Gospodarka leśna a ochrona środowiska Organizacja zajęć kameralnych w semestrze 4. Osoby prowadzące: Dr inż. Stanisław Drozdowski - kierownik przedmiotu, wykłady (pokój 51A) Mgr inż. Leszek Gawron

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2016/17 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Klasa maksymalnie 27 punktów. Botnicka, Śródziemne, Czad, Tygrys, Fundy, Tamiza, Bałtyckie, Tanganika. Rzeka Zatoka Jezioro Morze

Klasa maksymalnie 27 punktów. Botnicka, Śródziemne, Czad, Tygrys, Fundy, Tamiza, Bałtyckie, Tanganika. Rzeka Zatoka Jezioro Morze grupa a Wody Ziemi...................................... Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 14 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową......... odpowiedź.

Bardziej szczegółowo

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami 1. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I CECHY GMINY 1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami Gmina Krzeszyce leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego i

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 24.07-28.07.2015r.

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 24.07-28.07.2015r. Warszawa, dn.24.07.2015 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 24.07-28.07.2015r. wg stanu na godz. 14:00 dnia 24.07.2015 r. 1. Prognoza pogody dla Polski na

Bardziej szczegółowo

podstawie mapy podaje cechy położenia Polski opisuje obszar i granice Polski na podstawie danych statystycznych

podstawie mapy podaje cechy położenia Polski opisuje obszar i granice Polski na podstawie danych statystycznych Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

Test nr 4 Strefy klimatyczne, roślinność, gleby

Test nr 4 Strefy klimatyczne, roślinność, gleby Zadanie 1: Wykresy oznaczone literami od A do H przedstawiają 8 podstawowych typów klimatów: podrównikowy, równikowy wilgotny, polarny, subpolarny, podzwrotnikowy, zwrotnikowy suchy oraz umiarkowany morski

Bardziej szczegółowo

Metoda pracy: Praca z mapą, praca z tekstem (analiza opisu wybranych parków narodowych), rozmowa dydaktyczna.

Metoda pracy: Praca z mapą, praca z tekstem (analiza opisu wybranych parków narodowych), rozmowa dydaktyczna. Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: a) wymienia nazwy polskich parków narodowych; definiuje pojęcia: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat; b) zna symbole poszczególnych parków narodowych;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/46/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 9 lipca 2015

UCHWAŁA Nr XII/46/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 9 lipca 2015 UCHWAŁA Nr XII/46/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 9 lipca 2015 w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ustanawiającego plan ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU NR PROGRAMU: 321(07)/T, TU, SP/MEN/2007.02.08

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU NR PROGRAMU: 321(07)/T, TU, SP/MEN/2007.02.08 NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU NR PROGRAMU: 321(07)/T, TU, SP/MEN/2007.02.08 MODUŁ, DZIAŁ, TEMAT ZAKRES TREŚCI Podstawowe wiadomości o krajobrazie (20 godz.)

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE Z OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PRZYJĘTYCH W STUDIUM IPPON Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI PO STRONIE NIEMIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 FIZYKA I CHEMIA GLEB Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 Tematyka wykładów Bilans wodny i cieplny gleb, właściwości

Bardziej szczegółowo

I. HYDROLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA RZEK

I. HYDROLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA RZEK I. HYDROLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA RZEK W niniejszym rozdziale przypomniane zostan wybrane wiadomoci z hydrologii, majce istotny zwizek z zagadnieniami geomorfologii rzek. Przede wszystkim naley wic zda

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych Powierzchnia Nadleśnictwa Mińsk wynosi 9500 ha, rozrzuconych w 410 kompleksach. Lasy nadzorowane stanowią pow. 17340 ha.

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Unikalne walory przyrodnicze okolic Ustrzyk Dolnych oraz informacja o najciekawszych atrakcjach na ścieżkach przyrodniczych w tym rejonie

Unikalne walory przyrodnicze okolic Ustrzyk Dolnych oraz informacja o najciekawszych atrakcjach na ścieżkach przyrodniczych w tym rejonie Unikalne walory przyrodnicze okolic Ustrzyk Dolnych oraz informacja o najciekawszych atrakcjach na ścieżkach przyrodniczych w tym rejonie Łodyna, 12.XII.2014 ekosystemowym Zachowane duże naturalne kompleksy

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA REGIONALNE-KOMPLEKSOWE - SUDETY Kierunek studiów: Geografia Specjalność: -

ĆWICZENIA REGIONALNE-KOMPLEKSOWE - SUDETY Kierunek studiów: Geografia Specjalność: - Przedmiot: ĆWICZENIA REGIONALNE-KOMPLEKSOWE - SUDETY Kierunek studiów: Geografia Specjalność: - Rok studiów: II, studia I- stopnia Semestr: IV Liczba godzin: 48 (studia stacjonarne) Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Co to jest ustrój rzeczny?

Co to jest ustrój rzeczny? Co to jest ustrój rzeczny? Ustrój (reżim) rzeczny jest to ustalany na podstawie wieloletnich obserwacji rytm wahań przepływów rzeki oraz stanów wody, związany z rodzajem zasilania i zlodzeniem. Każda rzeka

Bardziej szczegółowo

Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów

Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów Projekt pt. Dla Kwisy dla Natury przygotowanie małej

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA Skałki na Garnczarku

OPIS GEOSTANOWISKA Skałki na Garnczarku OPIS GEOSTANOWISKA Skałki na Garnczarku (1-2 stron maszynopisu) Informacje ogólne (weryfikacja) Nr obiektu Nazwa obiektu (oficjalna, Garnczarek obiegowa lub nadana) Współrzędne geograficzne Długość: 17

Bardziej szczegółowo

Pobieramy gleb do analizy

Pobieramy gleb do analizy Pobieramy gleb do analizy Wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej gleba, jest utworem pełnym ycia. To w niej rozwinie si rzucone ziarno, z którego upieczemy chleb. To ona trzyma targan wiatrem jabło i karmi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Łom skał kwarcowo-skaleniowych Jaworek. Długość: Szerokość:

Łom skał kwarcowo-skaleniowych Jaworek. Długość: Szerokość: OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 73 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom skał kwarcowo-skaleniowych Jaworek Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość:

Bardziej szczegółowo

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Maria Mellin Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski Tel. 075 782 33 80; Faks 075 782 47 86 www.wroclaw.lasy.gov.pl e-mail: biuro.lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl Osoba do kontaktów: Marek

Bardziej szczegółowo

Ciekawie o Somalii Somalia w Pigułce państwo w północno-wschodniej części Afryki położone na Półwyspie Somalijskim (zwanym Rogiem Afryki ). Przylega do Oceanu Indyjskiego i Zatoki Adeńskiej. Na północnym

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I GEOGRAFIA FIZYCZNA OGÓLNA Z ELEMENTAMI GEOLOGII

Spis treści CZĘŚĆ I GEOGRAFIA FIZYCZNA OGÓLNA Z ELEMENTAMI GEOLOGII Spis treści CZĘŚĆ I GEOGRAFIA FIZYCZNA OGÓLNA Z ELEMENTAMI GEOLOGII 1. System nauk o Ziemi 15 2. Zagadnienia kartograficzne 18 2.1. Odwzorowania kartograficzne 18 2.2. Mapy 22 2.3. Metody przedstawiania

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA

EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z geografii poziom podstawowy Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo